Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή Αναθέτουσα Αρχή: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» Προϋπολογισμός: ,12 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,22 (με ΦΠΑ) Διάρκεια 18 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίες... 7 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 9 Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 24 Α Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου 28 Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α.2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή 33 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές του Έργου Α.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α Λειτουργική Ενότητα 1«Υποστηρικτικές υπηρεσίες του κύκλου ζωής των πολιτιστικών πόρων» Α Εκτίμηση και επιλογή Α Ψηφιοποίηση Α Επιστημονική τεκμηρίωση Α Επιμέλεια Ψηφιακών Πόρων... 41

3 A Σύστημα επιμέλειας, διαχείρισης και προβολής των μεταδεδομένων πολιτιστικών πόρων A Εκκαθάριση Πνευματικών Δικαιωμάτων Α Λειτουργική Ενότητα 2«Βελτιστοποίηση ιστοτόπου σύμφωνα με νέες λειτουργικές απαιτήσεις» Α Λειτουργική Ενότητα 3: «Εικονικές εκθέσεις στις συλλογές και τα αρχεία του ΠΛΙ» 44 Α Λειτουργική Ενότητα 4: «Διαδραστικό Χρονολόγιο ΠΛΙ» Α Λειτουργική Ενότητα 5: «Διαδραστικό Ημερολόγιο ΠΛΙ» Α Λειτουργική Ενότητα 6: «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές» Α Λειτουργική Ενότητα 7: «Υπηρεσίες μεταφόρτωσης του ψηφιακού υλικού στην wikipedia» 48 Α Λειτουργική Ενότητα 8: «Προμήθεια εξοπλισμού» Α Λειτουργική Ενότητα 9«Yπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας» Α Λειτουργική Ενότητα 10 «Υπηρεσίες φιλοξενίας σε Data Center»49 Α.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α.3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α.3.7 Διαλειτουργικότητα Α.3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α.3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α.3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α.3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α.3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α.3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου Α.3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α.3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α.4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α.4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α.4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Υπηρεσίες Συντήρησης Α.4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α.4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α.5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α.5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α.5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης... 80

4 Α.5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου... 81

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του αλλά και την ενίσχυση της παρουσίας του στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, προτείνει κυρίως την ψηφιοποίηση των συλλογών του και την ενίσχυση του ψηφιακού αρχείου του στα νέα δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης, τη δημιουργία εικονικών εκθέσεων και διαδραστικών εφαρμογών στο διαδικτυακό τόπο. Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο θα υποστηρίζει: Ψηφιοποίηση συλλογών και λοιπών αρχείων του ΠΛΙ Διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές Δημιουργία συμμετοχικών εμπειριών στο διαδικτυακό τόπο του ΠΛΙ Αποτελεσματική ενσωμάτωση όλων των εφαρμογών σε ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης περιεχομένου (CMS, σύστημα διαχείρισης συλλογών, διαδραστικό χρονολόγιο, διαδραστικό ημερολόγιο, εικονικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές εφαρμογές, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, πολυκαναλικές εφαρμογές). Χρήση open source εργαλείων ευρέως αποδεκτών από τη διαδικτυακή κοινότητα. Χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Οι δράσεις συνοπτικά είναι οι εξής: 1. Υποστηρικτικές υπηρεσίες του κύκλου ζωής των πολιτιστικών πόρων Εκτίμηση και επιλογή μουσειακών πόρων Ψηφιοποίηση Επιστημονική τεκμηρίωση Επιμέλεια ψηφιακών πόρων 2. Διάθεση και χρήση πολιτιστικών πόρων Βελτιστοποίηση ιστοτόπου σύμφωνα με νέες λειτουργικές απαιτήσεις Web 2.0 εργαλεία και εφαρμογές (εικονικές εκθέσεις στις συλλογές και τα αρχεία του Ιδρύματος, διαδραστικό χρονολόγιο, διαδραστικό ημερολόγιο, διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή) Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις (διαδραστικά εκθέματα) 3. Δράσεις δημοσιότητας Οι δράσεις δημοσιότητας (συμβατικές και διαδικτυακές) έχουν σκοπό να προβάλλουν και να καταστήσουν γνωστό το έργο, ευαισθητοποιώντας ταυτόχρονα τον πληθυσμό σχετικά με το αντικείμενο του Ιδρύματος. 4. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας Υπηρεσίες ελέγχου της λειτουργίας εξοπλισμού και εφαρμογών Εκπαιδεύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό του Ιδρύματος Κύριοι σκοποί του έργου είναι η εξασφάλιση της διαχρονικότητας του έργου του και η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτό από τη νέα γενιά και η προβολή του, με σύγχρονα

6 μέσα, στο παγκόσμιο ψηφιακό γίγνεσθαι. Ως κίνδυνος εμφάνισης αποκλίσεων στο αρχικά προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παρόντος έργου, θεωρείται η αδυναμία τήρησης των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του έργου ή η εμφάνιση καθυστερήσεων αναφορικά με κομβικές ημερομηνίες (milestones) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Οι παράγοντες που δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό τον αρχικό σχεδιασμό ενδέχεται να είναι τόσο ενδογενείς και ως ένα βαθμό εντός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος, όσο και εξωγενείς και ως επί το πλείστον μη προβλέψιμοι από αυτό. Από τη φύση τους, τα έργα οργανώνονται για να αντιμετωπίσουν την αλλαγή και ως εκ τούτου το μέλλον τους είναι λιγότερο προβλέψιμο από μια συνήθη εργασία. Βασικό χαρακτηριστικό των κινδύνων είναι ότι η εμφάνισή τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην καλή εκτέλεση ενός έργου. Επομένως η έγκαιρη αντιμετώπισή τους έχει μεγάλη σημασία. Σε κάθε περίπτωση, το Ίδρυμα Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα θεωρείται ώριμο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και έγκαιρα τη πλειοψηφία των δυνητικών κινδύνων που ενδεχομένως να ανακύψουν. Το έργο θα θεωρηθεί ως επιτυχές ολοκληρωμένο εφόσον περατώθηκε με επιτυχία στο τεθέν χρονοδιάγραμμα, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του και είναι πλήρως λειτουργικό.

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες - ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν - ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος - ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» - Π.Π. Προγραμματική Περίοδο - ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο - ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο - ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου - ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - HL7 Health Level 7 - ISO International Organization for Standardization - WS Web Services - CMS Content Management System - SMS Short Messaging System - H/W Hardware - S/W Software - Π.Ο.Π. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς - ΠΛΙ Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα - ODT Open Document Format - JPEG Joint Photographic Experts Group - XML Extensible Markup Language - DPI Dots per inch - TIFF Tagged Image File Format - OCR Optical Character Recognition - UTF Unicode Transformation Formats - MODS Metadata Object Description Schema - CDWA Categories for the Description of Works of Art - EAD Encoded Archival Description - EDM Europeana Data Model Σελίδα 7 από 81

8 - RDF Resource Description Framework - OWL Web Ontology Language - CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model - LIDO Lightweight Information Describing Objects - CERIF Common European Research Information Format - OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting - URL Uniform Resource Locator - HTTP Hypertext Transfer Protocol - FTP File Transfer Protocolλληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής - SKOS Simple Knowledge Organization System - SRU/SRW Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service - ESE Europeana Semantic Elements - LTO Linear Tape-Open Σελίδα 8 από 81

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο βασικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα (ΠΛΙ) «Βασίλειος Παπαντωνίου». Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Το 2011 συμπληρώθηκαν 37 χρόνια από την ίδρυση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος «Βασίλειος Παπαντωνίου». Οι πρώτες ενέργειες για τη σύστασή του είχαν αρχίσει από το 1959, αλλά η έγκριση δόθηκε το Ιδρύθηκε από την Ιωάννα Παπαντωνίου, ενδυματολόγο-σκηνογράφο, στη μνήμη του πατέρα της, με σκοπό την έρευνα, τη μελέτη, τη διάσωση και την προβολή του νεότερου ελληνικού πολιτισμού και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Με την οργάνωση ενός Εθνογραφικού Μουσείου και ενός Ερευνητικού Κέντρου, το ΠΛΙ έθεσε ως στόχους: 1. Τη συμβολή του στην καταγραφή και μελέτη του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. 2. Τη δημοσίευση-προβολή των αποτελεσμάτων κάθε έρευνας με εκθέσεις, εκδόσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις. 3. Την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για την εξοικείωση των παιδιών με τις ποικίλες δραστηριότητες του Μουσείου, συνδυάζοντας τη μάθηση με το παιχνίδι. 4. Την επιμόρφωση-μετεκπαίδευση ειδικών στους τομείς που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα. Το Μουσείο «Β. Παπαντωνίου» στεγάζεται σ ένα ανακαινισμένο και κατάλληλα τροποποιημένο νεοκλασικό κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα. Οι συλλογές του Ιδρύματος συγκροτούνται αρχικά από τη δωρεά της ιδρύτριας Ιωάννας Παπαντωνίου (περίπου αντικείμενα). Σήμερα οι συλλογές του ΠΛΙ αριθμούν αντικείμενα άμεσα συνδεδεμένα με το λαϊκό και το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Τα περισσότερα αντικείμενα των συλλογών χρονολογούνται στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, ενώ υπάρχουν και αρκετά παλαιότερα, όπως για παράδειγμα η συλλογή Κοπτικής Τέχνης με «σημεία» και «κλαβία» από αιγυπτιακές τουνίκες του 6ου μ.χ. αιώνα. Οι ενδυμασίες, κοσμήματα και το παιδικό παιχνίδι αποτελούν τον κύριο όγκο των συλλογών του ΠΛΙ (Ενδυμασία , Κόσμημα 1.320, Παιδικό παιχνίδι 3.100). Λιγότερα στον αριθμό είναι τα αντικείμενα που ανήκουν στις υπόλοιπες 19 κατηγορίες, στις οποίες είναι ταξινομημένες οι συλλογές: Αργυρά (επάργυρα, κράματα, όπλα, μετάλλια, παράσημα) αντικείμενα, Χάλκινα (μπρούντζινα, κράματα χαλκού, Σελίδα 9 από 81

10 ορειχάλκινα) αντικείμενα, Σιδερένια (και μολυβένια, κατώτερα μέταλλα κλπ.) 500 αντικείμενα, Κοκάλινα (και ελεφαντόδοντο, κέρατα κλπ.) 30 αντικείμενα, Υφαντική (και βιομηχανικά υφάσματα) 880 αντικείμενα, Κεντητική 600 αντικείμενα, Πήλινα (και γυάλινα) 650 αντικείμενα, Ξύλινα (και ξυλόγλυπτα, κολοκύθες, καλάμια, εργαλεία κλπ.) 870 αντικείμενα, Διάφορα (κεριά, ψωμιά, πλαστικά, αντικείμενα με περισσότερα του ενός υλικά, διακοσμητικά, αναμνηστικά, χάρτινα κλπ.) αντικείμενα, Λίθινα (και λιθανάγλυφα, ορυκτά, πετρώματα) 40 αντικείμενα, Καλαθοπλεκτική (ψάθινα) 180 αντικείμενα, Πλεκτική 680 αντικείμενα, Ζωγραφική (και εικόνες) 350 αντικείμενα, Μουσικά Όργανα 210 αντικείμενα, Εικονοθήκη (χαρακτικά, χαλκογραφίες, ξυλογραφίες, λιθογραφίες, παλιές φωτογραφίες) αντικείμενα, Θέατρο (φιγούρες Καραγκιόζη, κουκλοθέατρο, σκηνικά) 420 αντικείμενα, Δέρμα (εκτός από παπούτσια και τσάντες) 100 αντικείμενα, Σταμπωτά - 70 αντικείμενα, Έθιμα-Λατρεία 300 αντικείμενα. Η ενδυματολογική συλλογή και η συλλογή παιχνιδιών-παιδικής ηλικίας απ όλο τον κόσμο θεωρούνται από τις πιο αξιόλογες μουσειακές συλλογές στην Ελλάδα. Σ αυτές τις δυο μπορούν να προστεθούν ακόμα η συλλογή ζωγραφικής, σχεδίων και χαρακτικών. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ο συστηματικός εμπλουτισμός των ενδυμάτων μόδας και των εξαρτημάτων τους, με στόχο τη δημιουργία ενός Μουσείου Πολιτισμού του Ενδύματος. Στο ΠΛΙ έχει δωρηθεί το σύνολο των συλλογών μόδας του Γιάννη Τσεκλένη, η συλλογή με κούκλες με τοπικές ενδυμασίες της Φανής Καζές και τα κοστούμια του «Πειραματικού Μπαλλέτου Αθηνών» του Γιάννη Μέτση. Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» έχει συνδέσει τη λειτουργία του με ένα ευρύ φάσμα εκθέσεων, συλλογών και πολιτιστικού αρχειακού υλικού. Συγκεκριμένα: 1. Μόνιμες εκθέσεις Η πρώτη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο το 1976 είχε θέμα τις «Πελοποννησιακές Φορεσιές». Η δεύτερη μόνιμη έκθεση έγινε το 1981, με θέμα «Παραγωγή, επεξεργασία και εφαρμογή φυσικών υφαντικών υλών», η οποία αποτέλεσε την αφετηρία για μουσειολογικό προβληματισμό όλων των μικρών και πολλών μεγάλων μουσείων στην Ελλάδα. Για την έκθεση αυτή, αλλά και για την προσφορά του στη μελέτη του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, το μέγεθος και την ποιότητα των συλλογών του, την εκπαιδευτική και καινοτόμο - από αισθητικής πλευράς - έκθεση και την πρωτοτυπία των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων το ΠΛΙ τιμήθηκε με το βραβείο ΕΜΥΑ (European Museum of the Year main Award). Το 1999 το ΠΛΙ γιορτάζει τα 25 χρόνια λειτουργίας του και το ανανεωμένο κτίριο του Σελίδα 10 από 81

11 Μουσείου «Β. Παπαντωνίου» θα στεγάσει την τρίτη μόνιμη έκθεση με θέμα «Τα καλύτερα του ΠΛΙ» και με στόχο να παρουσιαστεί το εύρος και η ποικιλία των συλλογών του, που πλέον είχαν ξεπεράσει τα αντικείμενα. Το 2006, στα 32 του χρόνια, το ΠΛΙ γιόρτασε αλλάζοντας εκ νέου τις εκθέσεις του και το Πωλητήριο. Στο Μουσείο «Β. Παπαντωνίου», η τέταρτη μόνιμη έκθεση αφιερώνεται στο «Ελληνικό Άστυ: Ναύπλιον ». 2. Έρευνα Στον ερευνητικό τομέα, στις δεκαετίες , περιλαμβάνονται έρευνες σ όλη την Ελλάδα, με σκοπό την καταγραφή και μελέτη του λαϊκού πολιτισμού, της μουσικής και του χορού, της προβιομηχανικής τεχνολογίας και του παιδικού παιχνιδιού. Στον τομέα του ενδύματος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη της τοπικής φορεσιάς. Η έρευνα, επιτόπια και βιβλιογραφική, εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της φορεσιάς, από τον 15ο αιώνα έως τις μέρες μας, καθώς και την κοινωνική και οικονομική διάστασή της. Τα υλικά, οι τεχνικές κατασκευής και η κοπή αποτελούν, επίσης, αντικείμενα μελέτης. Η έρευνα για τη μουσική και τον χορό είναι κυρίως επιτόπια. Μέχρι τώρα έχει συγκεντρωθεί υλικό από την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κύπρο και από τα ελληνόφωνα και αλβανόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας. Ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα αυτό δόθηκε κατά τη διετία με τη σύσταση της Ομάδας Προβιομηχανικής Τεχνολογίας, που σκοπό είχε την καταγραφή και μελέτη των τεχνικών της φωτιάς. Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της οργάνωσης του Μουσείου Παιδικής Ηλικίας, ξεκινούν οι πρώτες έρευνες για το παιδί και ιδιαίτερα για το παιχνίδι. 3. Εκδόσεις Τα αποτελέσματα των ερευνών γίνονται ο κορμός της εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, με ξεχωριστή την παρουσία της επιστημονικής επετηρίδας «Εθνογραφικά», που σήμερα αριθμεί 14 τόμους και της νεότερης σειράς «Ενδυματολογικά», που έχουν ήδη εκδοθεί οι τρεις πρώτοι τόμοι. Το 1983 εκδίδεται το βιβλίο του διακεκριμένου Ελβετού εθνομουσικολόγου Samuel Baud-Bovy «Essai sur la chanson populaire grecque», με πρόλογο του Φοίβου Ανωγειανάκη, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφορεί ο διπλός μουσικός δίσκος με μουσική και τραγούδια από την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας του Λάμπρου Λιάβα και του Νίκου Διονυσόπουλου. Το 1985 ολοκληρώνεται η εθνομουσικολογική έρευνα σε χωριά της Κύπρου και αργότερα θα κυκλοφορήσει το μουσικό λεύκωμα «Ελληνική Δημοτική Μουσική της Κύπρου» σε επτά δίσκους, που αντιπροσωπεύουν μια επιλογή συνολικής διάρκειας 6 ωρών. Τη μουσική επιμέλεια είχε ο εθνομουσικολόγος Φοίβος Ανωγειανάκης. Την έρευνα προετοίμασε και οργάνωσε ο συνεργάτης του ΠΛΙ, Αλέκος Ιακωβίδης. Κατάλογος εκδόσεων: ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Σελίδα 11 από 81

12 a) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ, Άννα. Τα κοπτικά υφάσματα του εν Αθήναις Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών. Ναύπλιο ISBN b) «Ενδύεσθαι». Για ένα Μουσείο Πολιτισμού του Ενδύματος. Κατάλογος. Ναύπλιο ISBN c) ΛΑΜΠΡΟΥ, Αλίκη. Οι Σκυριανές Φορεσιές. Ναύπλιο ISBN d) ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιωάννα. Μακεδονικές Φορεσιές. Ναύπλιο e) ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιωάννα. Ελληνικές Τοπικές Ενδυμασίες. Ναύπλιο ISBN X f) ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιωάννα ΖΑΝΝΟΣ, Σταμάτης. Μια ποδιά από την Αττική. Ναύπλιο g) WELTERS, Linda. Women's Traditional Costume in Attica, Greece. Nafplion ΚΕΡΑΜΙΚΗ - ΧΑΛΚΟΤΕΧΝIA h) ΑΜΑΝΤΡΥ, Αγγελική. Η Ελληνική Επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα. Αθήνα i) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Στέλιος. H Χαλκοτεχνία στον Ελληνικό Χώρο» (τόμοι Α, Β ) ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΟΡΟΣ j) BAUD-BOVY, Samuel. Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι k) ΛΟΥΤΖΑΚΗ, Ρένα. O γάμος ως χορευτικό δρώμενο. Η περίπτωση των προσφύγων από την Ανατολική Ρωμυλία στο χωριό Μικρό Μοναστήρι, Μακεδονία. Ναύπλιο l) ΤΣΙΑΝΗΣ, Σωτήριος. Δημοτικά τραγούδια της Σκύρου. Εκδ.: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ναύπλιο Ηράκλειο ISBN ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΩΝ m) Βονιφάτιος Βοναφίν. Ναύπλιο 2008 n) Ενθύμιον Αργολίδος. Ναύπλιο Φωτογραφικό λεύκωμα o) Ημερολόγιο επετείων. Ναύπλιο 2002 Σελίδα 12 από 81

13 p) «Τετράδιον γλυκισμάτων» της θείας Βρισηίδας. Ναύπλιο ISBN q) ΚΟΥΡΙΑ, Αφροδίτη. Napoli di Romania. Ναύπλιο, x.x. 12 εικόνες του Ναυπλίου σε ευρωπαϊκά χαρακτικά από τη συλλογή του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. r) ΛΟΪΖΙΔΟΥ, Μαρία. Σκοτεινοί θάλαμοι. Κατάλογος. Ναύπλιο ISBN s) ΠΑΪΔΟΥΣΗ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γιόνα. Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας. Ναύπλιο ISBN t) ΠΑΛΥΒΙΔΑΣ, Γιώργος. Ιστορίες του κήπου. Ναύπλιο 2007 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ u) ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ. ISSN Τόμοι 1-14 v) ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ. ISSN Τόμοι 1-3 ΔΙΣΚΟΙ - CD w) PFF LP ΙΙΙ Μουσική και τραγούδια του γάμου από τη Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Μικρά Ασία (1η εκδ. 1977). x) PFF LP VI-VII Η Ελληνική Μουσική Παράδοση της Κάτω Ιταλίας. Ελληνόφωνοι- Αλβανόφωνοι. Σαλέντο-Καλαβρία-Σικελία (2 LP). Αθήνα 1994 (1η έκδ. 1983). y) PFF CD 1 Η Ελληνική Μουσική Παράδοση της Κάτω Ιταλίας. Ελληνόφωνοι- Αλβανόφωνοι. Σαλέντο-Καλαβρία-Σικελία. Αθήνα (Επανέκδοση LP VI-VII). z) PFF CD 2 Ελληνική Δημοτική Μουσική από τη Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Αττική, Δωδεκάνησα και Κύπρο. Ναύπλιο (Επανέκδοση LP I, II). aa) PFF CD 3-9 Κύπρος - Δημοτική Μουσική. (Επανέκδοση της κασετίνας 7 δίσκων). Ναύπλιο 1999 CD ROM bb) Οπτικοακουστική παρουσίαση μουσειακών θησαυρών του Λαογραφικού Μουσείου Ναυπλίου και των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τον εορτασμό των 25 χρόνων του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Ναύπλιο cc) Οπτικοακουστική παρουσίαση δημιουργιών του γνωστού σχεδιαστή μόδας Σελίδα 13 από 81

14 Γιάννη Τσεκλένη. Έκδοση για την έκθεση Γιάννης Τσεκλένης. Ένας Έλληνας δημιουργός μόδας, που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό των 25 χρόνων του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Ναύπλιο Μουσείο Παιδικής Ηλικίας «Ο Σταθμός» Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα από την ίδρυση του είχε με ιδιαίτερη ευαισθησία προβληματιστεί πάνω στο θέμα «Παιδί Μουσείο». Είναι το πρώτο Μουσείο στην Ελλάδα που ξεκίνησε προγράμματα πάνω στο αντικείμενο αυτό, τα οποία και είχαν πανελλαδική εμβέλεια. Το 1982 οργάνωσε στο Ναύπλιο την πρώτη συνάντηση εκπαιδευτικών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση στο χώρο και τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για παιδιά στο Μουσείο, τα οποία είχαν ιδιαίτερη επιτυχία. Το Ίδρυμα, στην ιδέα για μια νέα προσέγγιση αυτού του θέματος προγραμμάτισε την δημιουργία ενός «Μουσείου του Παιδιού» σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Το 1989, και μετά από έρευνα σε μουσεία παιδικής ηλικίας της Ευρώπης, άνοιξε στο Ναύπλιο το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» με αντικείμενο «Το Παιδί και ο Κύκλος της Παιδικής Ηλικίας» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ενώ είχαν ήδη προηγηθεί και δύο περιοδικές εκθέσεις σχετικές με το θέμα «Το Παιδί Και Το Παιχνίδι» στην Αθήνα και το Ναύπλιο. Ο κύριος στόχος ήταν να προβληθεί μια νέα αντίληψη, ένας άλλος τρόπος ιδεολογικής προσέγγισης της σχέσης του παιδιού με μουσείο με τρεις κύριες κατευθύνσεις: την αισθητική, την ψυχολογική και την κοινωνιολογική. Η πρώτη έκθεση «Το Παιδί και το Παιχνίδι» είχε ως επίκεντρο τις συλλογές του ΠΛΙ με παιχνίδια του χωριού και της πόλης, διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, κατασκευασμένα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καθώς και κάποια φτιαγμένα από χέρια παιδιών. Τα περισσότερα ανήκουν στην εποχή του μεσοπόλεμου και στη δεκαετία του Οι συλλογές διαθέτουν επίσης εκμαγεία από παιδικά παιχνίδια της αρχαιότητας που δένουν το χθες με το σήμερα και εκφράζουν τη συνέχεια στη μορφή του παιδικού παιχνιδιού. Μέσα από αυτά διαφαίνεται η πορεία που ακολούθησαν οι κοινωνικοοικονομικές δομές της ελληνικής κοινωνίας: από τον πηλό στη λαμαρίνα και ύστερα στο πλαστικό. Ο «ΣΤΑΘΜΟΣ» μετά από πολλές περιπέτειες ανοίγει και πάλι με «μια έκθεση για τη Μαργαρίτα» και αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά που χάθηκαν άκαιρα. Η έκθεση απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών αλλά και στους μεγάλους. Γιατί μπορεί ν ανακαλέσει στη μνήμη τωρινές ή καταχωνιασμένες χαρές, στιγμές που όλοι τις ζήσαμε ή και τις ζούμε στη θέα ενός παιδικού παιχνιδιού. Καινοτόμα τμήματα, το έκθεμαπαιχνίδι συναντά μουσειογραφικά τις εικαστικές εγκαταστάσεις του προγράμματος «Παιδιά και Καλλιτέχνες προτείνουν στο Σταθμό», καθώς και τη σημαντική συλλογή «Κούκλες με ελληνικές τοπικές φορεσιές» της Φανής Καζές. 5. Εκπαιδευτικά προγράμματα Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΛΙ ξεκινούν την εφαρμογή τους το 1979 και απευθύνονται στα παιδιά της πόλης, σε σχολεία και οργανωμένες ομάδες απ' όλη την Σελίδα 14 από 81

15 Ελλάδα. Τα εκθέματα που φιλοξενούνται στις προθήκες των μουσείων είναι μαγικά αλλά και σιωπηρά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλείται με τρόπο παιγνιώδη και ψυχαγωγικό, ενεργοποιώντας αισθήσεις και ενδιαφέροντα, να σπάσει αυτή τη σιωπή και παράλληλα ν αντιπαρατεθεί, όσο του επιτρέπεται, στα μουσειακά στερεότυπα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΛΙ ακολουθούν την εξής μεθοδολογία: α) θεωρητική, βιωματική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση εποπτικού υλικού (αντίγραφα εκθεμάτων, εκπαιδευτικοί φάκελοι, μουσειοσκευές, οπτικοακουστικό υλικό) και β) αυτενέργεια του αποδέκτη. Το 1981 καθορίζεται η θεματική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΠΛΙ, που αναπτύσσεται γύρω από τον Νεότερο Ελληνικό Πολιτισμό και επικεντρώνεται στη γνωριμία με το Νομό Αργολίδας και το Ναύπλιο. Από το 1983 καθιερώνεται η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα της άμεσης και εξειδικευμένης πληροφορίας. Το 1995 ξεκινά η συνεργασία του Τμήματός με τα εκπαιδευτικά τμήματα άλλων ελληνικών μουσείων, με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με τη μουσειακή αγωγή. Στόχος η κατάκτηση του μελλοντικού ενήλικα επισκέπτη. Το 1997 συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός» με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας, ενώ το 2003 το ΠΛΙ, σε συνεργασία με τους δασκάλους του 8ου δημοτικού σχολείου Χανίων, δημιουργεί τον εκπαιδευτικό φάκελο «Μια πόλη! Μια εποχή! Χανιά, αρχές 20ού αιώνα - Η ευρωπαϊκή επίδραση στο ένδυμα και στην κατοικία», συμμετέχοντας στο πιλοτικό πρόγραμμα γενίκευσης του εν λόγω προγράμματος. Παράλληλα ξεκινά η συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον τομέα της μουσειακής εκπαίδευσης. Η μουσειακή αγωγή αποτελεί πλέον θεσμό για τους ανθρώπους των μουσείων αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ το Μουσείο του 21ου αιώνα προτάσσει πλέον καθαρά τον εκπαιδευτικό του ρόλο. 6. Αρχεία Ειδικά προγράμματα Ηχητικό-Μουσικό αρχείο/αρχείο κινούμενης εικόνας: Στα πλαίσια των επιστημονικών του προγραμμάτων, το Κέντρο Έρευνας του ΠΛΙ έχει περιλάβει έρευνες σε όλη την Ελλάδα για την καταγραφή και μελέτη του υλικού λαϊκού πολιτισμού και ιδιαίτερα της τοπικής φορεσιάς, της μουσικής και του χορού. Σε σχέση με τη μουσική έρευνα το ΠΛΙ κινήθηκε σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η 3 του καταστατικού του ICOM, ότι δηλαδή στόχος του μουσείου είναι η συλλογή, διατήρηση και κοινοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση του μουσικού αρχείου της μουσικής, κοινοποιώντας τη για μελέτη, παιδεία και ψυχαγωγία. Μέσα από τις πολλές δυσκολίες και αρνητικές εμπειρίες άλλων φορέων με ταυτόσημους στόχους, το ΠΛΙ προσπάθησε να υλοποιήσει την οργάνωση και λειτουργία του μουσικού του αρχείου μέσα από τρεις φάσεις που αναφέρονται: Α. Στην έρευνα και συλλογή μουσικού υλικού Σελίδα 15 από 81

16 Β. Στην ταξινόμηση και μελέτη του Γ. Στην κοινοποίησή του Ειδικότερα: Α. Έρευνα και συλλογή: Όσον αφορά το πρώτο στάδιο της έρευνας και συλλογής, κύριο μέλημα των ερευνητών ήταν η προσπάθεια προσαρμογής των αρχών της εθνομουσικολογικής έρευνας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αμέσως μετά, έχοντας επαρκή θεωρητική κατάρτιση, δοκιμάστηκαν στο χώρο της πρακτικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των ενδυματολογικών και χορευτικών καταγραφών και ερευνών ανά την Ελλάδα και κάτω από τη γενική επίβλεψη του Φοίβου Ανωγειανάκη. Όπως και οι άλλοι τομείς του Ιδρύματος, έτσι και το μουσικό τμήμα δεν περιορίζεται μόνο στην έρευνα της μουσικής της Πελοποννήσου, αλλά γενικότερα όλης της Ελλάδας. Έτσι ολοκληρώνεται από το Φοίβο Ανωγειανάκη η κατεπείγουσα καταγραφή της Κύπρου, που η μουσική της εικόνα αλλάζει ριζικά πλέον, λόγω της μετακίνησης των προσφύγων. Επίσης μια πολύμηνη μουσική έρευνα στα ελληνόφωνα και αλβανόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, εξίσου επείγοντος χαρακτήρα, με σημαντικά αποτελέσματα (βλ. Η Ελληνική Μουσική Παράδοση της Κάτω Ιταλίας, άλμπουμ δύο δίσκων με ένθετο φυλλάδιο, έκδοση ΠΛΙ, Δεκέμβριος 1983). Μέσα στο 1985 προχώρησε η συστηματική καταγραφή δυο χωριών της Πελοποννήσου Αθίκια Κορινθίας και Δίδυμα Ερμιονίδας δυο «αρβανιτοχώρια» που αντιπροσωπεύουν το μουσικό ύφος και ρεπερτόριο της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Παράλληλα, από το 1974 που άρχισε να λειτουργεί το Ίδρυμα, έχουν γίνει σποραδικές ηχογραφήσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, σήμερα, στην ταινιοθήκη του ΠΛΙ υπάρχουν πάνω από 400 ταινίες, που αντιπροσωπεύουν 15 διαφορετικές περιοχές και περίπου ώρες μαγνητοφώνησης. Για την επιτόπια μουσική έρευνα αναπτύχθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, όσον αφορά το προερευνητικό στάδιο, τα κριτήρια και τους τρόπους επιλογής των πληροφορητών, την τεκμηρίωση και διασταύρωση των πληροφοριών και των τραγουδιών. Συντάχθηκε λεπτομερειακό ημερολόγιο της αποστολής και έγινε προσπάθεια να ηχογραφηθεί το ίδιο τραγούδι με αντρικές αλλά και με γυναικείες φωνές, με νέους αλλά και με ηλικιωμένους εκτελεστές, ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές στο ύφος της εκτέλεσης και στο ήθος της ερμηνείας. Παράλληλα, η έρευνα αυτή συμπληρώθηκε με τη συλλογή παλαιών φωτογραφιών, την αγορά λαϊκών μουσικών οργάνων και τις σχετικές φωτογραφίες και διαφάνειες (slides). Όλο αυτό το υλικό στη συνέχεια εντάχθηκε στον τεχνικό φάκελο της αποστολής για να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό στο δεύτερο στάδιο, την ταξινόμηση και τη μελέτη. Β. Ταξινόμηση και μελέτη Τα αρχεία περιλαμβάνουν: Ταινιοθήκη μαγνητοταινιών σε 15 ΙPS, με αντίγραφά τους σε 7½ IPS ταινίες, μέτρα ηχογραφημένα) Βιβλία εισαγωγής ταινιών Καρτέλες-ευρετήρια (α) κατά τόπους, (β) κατά μουσικό είδος, (γ) κατά όργανα. Για κάθε μουσικό κομμάτι συντάσσεται ειδικό αναλυτικό δελτίο, που αποτελεί την «ταυτότητά» του. Σελίδα 16 από 81

17 Κασετοθήκη με (α) ηχογραφήσεις μουσικής και δειγμάτων ομιλίας, (β) συνεντεύξεις από τις μουσικές έρευνες, (γ) ηχογραφημένες δημόσιες συζητήσεις, διαλέξεις, ραδιοφωνικές εκπομπές κ.ά κασέτες ωρών Βιβλίο εισαγωγής κασετών Καρτέλες-ευρετήρια Καρτέλες ή φάκελοι με περιληπτική αποδελτίωση των συνεντεύξεων, συζητήσεων, διαλέξεων κλπ. Φωτοθήκη: Αρχείο φωτογραφιών (σε contact), διαφανειών και αρνητικών, με τους σχετικούς καταλόγους, σύμφωνα με το σύστημα της φωτοθήκης του μουσείου. Ταινιοθήκη-βιντεοθήκη με τις ταινίες που κινηματογραφήθηκαν ή βιντεοσκοπήθηκαν στη διάρκεια των μουσικών ερευνών, τηλεοπτικών εκπομπών, εκδηλώσεων κλπ.: Βίντεο 8mm, λεπτά και βίντεο VHS, 123 κασέτες (περίπου λεπτά) Βιβλίο εισαγωγής κινηματογραφικών ταινιών Βιβλίο εισαγωγής βιντεοκασετών Καρτέλεςερευτήρια. Συλλογή μουσικών οργάνων και ηχητικών αντικειμένων, καταγραμμένων σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής των υπολοίπων μουσειακών αντικειμένων και ταξινομημένων κατά κατηγορίες ιδιόφωνα, μεμβρανόφωνα, αερόφωνα και χορδόφωνα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα. Βιβλιοθήκη με μουσικά-χορευτικά βιβλία και άρθρα και τις αντίστοιχες καρτέλες τους, σύμφωνα με το σύστημα βιβλιοθηκονομίας της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Δισκοθήκη με δισκογραφικές εκδόσεις ελληνικής και ξένης παραδοσιακής μουσικής και τις αντίστοιχες καρτέλες-ευρετήρια. Τεχνικούς φακέλους με τα πλήρη στοιχεία κάθε μουσικής έρευνας που πραγματοποίησε το τμήμα. Γ. Κοινοποίηση: Η συστηματική διεξαγωγή της μουσικής έρευνας και η ανάλογη οργάνωση του μουσικού αρχείου σχετίζονται άμεσα με την κοινοποίηση αυτού του υλικού, ώστε να φτάσει στον τελικό αποδέκτη, το κοινό. Έτσι οργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκθέσεις, μαθήματα ή σεμινάρια, συνεργασία με τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους σε διάφορες σχετικές εκδηλώσεις, τόνωση ή αναβίωση εθίμων σχετικών με τη μουσική, προσπάθεια «κάθαρσης» των τοπικών πανηγυριών και ενθάρρυνσης των νέων να μάθουν κάποιο από τα λαϊκά μουσικά όργανα που εξαφανίζονται ή παλιά τραγούδια του ξεχασμένου τοπικού ρεπερτορίου. Αναπόσπαστο τμήμα όλης αυτής της δραστηριότητας αποτελούν και οι δισκογραφικές και βιβλιογραφικές εκδόσεις, όπου η προσπάθεια του μουσικού τμήματος ήταν ιδιαίτερα έντονη. Έρευνες: Για την ενδυμασία και τον ετήσιο κύκλο βίου στα χωριά της Αργολίδας (περιοχή Λυρκείου όρους) Κεφαλόβρυσο, Σχοινοχώρι, Μαλαντρένι, Λυρκεία, Δούκα Βρύση, Κεφαλάρι, Καπαρέλι, Αλέα. στα πεδινά χωριά της Αγ. Τριάδος, Λάλουκα, Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Πρόσυμνα και στα χωριά της Ερμιονίδας (Ν. Επίδαυρος κ.ά.). Ενδυματολογική έρευνα στην περιοχή Έβρου (Ασημένιο, Ορεστιάδα, Σουφλί) και Σαμοθράκη. Ενδυματολογική έρευνα και παράλληλα ηχογράφηση τραγουδιών στα Σελίδα 17 από 81

18 χωριά της Δράμας (Ξηροπόταμος, Βώλακας, Προσωτσάνη) και Ξάνθης (Ν. Κεσσάνη). Στα χωριά Μελίκη, Αλεξάνδρεια και Επισκοπή Ημαθίας, συνέχιση της ενδυματολογικής έρευνας, ηχογράφηση μουσικής και στην Κύμη Ροδόπης φωτογράφηση του κύκλου εργασιών. Στη Νεστάνη Αρκαδίας κινηματογράφηση του εθίμου του Αι-Γιώργη και σε άλλη αποστολή ηχογράφηση της μουσικής. Μουσική Χορός: Η καταγραφή και μελέτη παραδοσιακής μουσικής και χορού ξεκίνησε από το Σκοπός: η επιτόπια έρευνα και μελέτη για τη μουσική και το χορό, με στόχο τη δημιουργία ενός αρχείου, η ταξινόμηση και μελέτη του οποίου θα οδηγήσει σε συγκρίσεις και συμπεράσματα για θέματα εθνολογικά, μουσικά και χορευτικά. Φωτογραφικό Αρχείο: Στη φωτοθήκη συγκεντρώνεται και ταξινομείται όλο το φωτογραφικό υλικό του Κέντρου: πρωτότυπο και αντιγραφές, αρνητικά, θετικά, έγχρωμες και μονόχρωμες φωτογραφίες καθώς και διαφάνειες. Η συλλογή περιλαμβάνει: α) φωτογραφίες μουσειακών αντικειμένων του ΠΛΙ και μικρότερη ομάδα φωτογραφιών άλλων συλλογών, β) φωτογραφίες από επιτόπιες έρευνες. Τέλος, μια μικρή ομάδα φωτογραφιών αποτελούν οι οικογενειακές φωτογραφίες που δωρίζονται στη φωτοθήκη από ιδιώτες. Η φωτοθήκη περιλαμβάνει επίσης, ταχυδρομικά δελτάρια, που στην πλειοψηφία τους είναι προϊόντα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο και απεικονίζουν πορτρέτα, ενδυματολογικά θέματα και μουσικοχορευτικές σκηνές. Η φωτοθήκη, περιέχει σήμερα: α) μονόχρωμα αρνητικά: , β) έγχρωμα αρνητικά: καθώς και διαφάνειες. Η ταξινόμηση των φωτογραφιών στηρίζεται στα αρνητικά, τα οποία φυλάγονται με χρονολογική σειρά συνήθως σε ειδικά ντοσιέ με φύλλα -θήκες από διαφανές χαρτί, με χρονολογική σειρά. Με τον κωδικό Ε υποδεικνύονται τα ντοσιέ των έγχρωμων αρνητικών, με τον κωδικό Α τα ντοσιέ των ασπρόμαυρων αρνητικών, ενώ τα ντοσιέ που περιέχουν τις διαφάνειες με ή χωρίς πλαίσιο χαρακτηρίζονται με τον κωδικό Δ. Κάθε ντοσιέ συνοδεύεται από το μητρώο φωτογραφικών φιλμ όπου αναγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο του ντοσιέ. Κάθε φιλμ συνοδεύεται από το αντίστοιχο contact και από το αναλυτικό δελτίο φωτογραφικού φιλμ όπου επεξηγείται αναλυτικά το περιεχόμενο κάθε πόζας, αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος λήψης, ο τόπος προέλευσης της φωτογραφίας ως προς το περιεχόμενο και ο φωτογράφος. Κάθε ερευνητής υποχρεώνεται να εντάξει στη φωτοθήκη του ΠΛΙ, να τεκμηριώσει, αριθμήσει και ταξινομήσει τις φωτογραφίες που πραγματοποιεί, εντάσσοντας τις στη φωτοθήκη του ΠΛΙ, σύμφωνα με τις αρχές του. Το περιεχόμενο του φωτογραφικού αρχείου αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και καλύπτει οπτικά τους τομείς του Ιδρύματος: ένδυμα, μουσική/χορός, παιδικός βίος, προ-βιομηχανική τεχνολογία. Χρονολογικά το περιεχόμενο αναφέρεται στο δεύτερο τέταρτο του 20ού αιώνα περίπου. Στη συλλογή υπάρχει επίσης, ένας μικρός αριθμός παλαιότερων φωτογραφιών, που είτε έχουν δωρηθεί από ιδιώτες ή έχουν αγοραστεί από επαγγελματίες φωτογράφους. Ενότητες; Ι. ΑΡΝΗΤΙΚΑ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Σελίδα 18 από 81

19 α) Μουσειακά αντικείμενα ΠΛΙ και άλλων συλλογών: Η κατάταξη των αρνητικών ακολουθεί τις κατηγορίες βάσει των οποίων τα αντικείμενα του μουσείου έχουν ταξινομηθεί και είναι: οικιακά σκεύη και εργαλεία από ποικίλα υλικά, αντικείμενα υφαντικής, κεντητικής, πλεκτικής τέχνης, όπως ο εξοπλισμός και στόλος του σπιτιού, ενδύματα, κοσμήματα, παιδικά παιχνίδια, φιγούρες και εξοπλισμός θεάτρου, αντικείμενα από τον εθιμικό κύκλο, μουσικά όργανα, λιθογραφίες και ζωγραφικούς πίνακες. β) σύγχρονες λήψεις από επιτόπιες έρευνες (4ο τέταρτο του 20ού αι.): 1) απεικονίσεις από αποστολές που πραγματοποιούν οι ερευνητές του κέντρου, 2) αντίγραφα πρωτότυπων φωτογραφιών που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της έρευνας σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες δεν ήθελαν να αποχωριστούν τη φωτογραφία κειμήλιο. β1) ενδυματολογίας: ενδύματα, στάδια επεξεργασίας υφασμάτων, στάδια ντυσίματος, στάδια κατασκευής ενδυμάτων και υφασμάτων, εργαλεία επεξεργασίας υφασμάτων, κλπ. β2) μουσικής / χορού: πανηγύρια, πορτρέτα μουσικών, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, μουσικά όργανα, στάδια κατασκευής μουσικών οργάνων, ήθη και έθιμα. β3) παιδικού βίου: παιχνίδι (αντικείμενο και δραστηριότητα), σχολικός βίος, σκηνές καθημερινής ζωής, παιδί και εργασία, γιορτές και διασκεδάσεις. β4) τεχνικές της φωτιάς: στάδια κατασκευής σκευών, εργαλεία, απεικονίσεις εργαστηρίων, κλπ. β5) κοινωνικός και θρησκευτικός βίος: στάδια εθίμων από γάμους και άλλες τελετουργίες του κύκλου της ζωής ή του κύκλου του χρόνου, αγροτικές ασχολίες, καθημερινές σκηνές οικιακής ασχολίας, ήθη και έθιμα, θρησκευτικές εκδηλώσεις. β6) αρχιτεκτονική: σπίτια στο Ναύπλιο. β7) λαϊκό θέατρο: παραστάσεις καραγκιόζη, μαριονέτες, κούκλες γάντι. γ) Δραστηριότητες ΠΛΙ: Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει φωτογραφίες που αναφέρονται στην ιστορία του ΠΛΙ από εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, κλπ. δ) Αντίγραφα φωτογραφιών ιδιωτικών αρχείων και επαγγελματιών φωτογράφων. II. ΘΕΤΙΚΑ α) Παλιές φωτογραφίες: (π.χ. οικογενειακές φωτογραφίες, έθιμα, σκηνές καθημερινής ζωής) από τους τόπους έρευνας. Συνήθως πρόκειται για δωρεές των πληροφορητών αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις αγορών φωτογραφιών από τοπικούς φωτογράφους. β) Παλιές φωτογραφίες προϊόντα δωρεών ιδιωτών ή αγορών από παλαιοπώλες και φωτογραφικά αρχεία (π.χ. ενδυματολογικά θέματα, οικογενειακές φωτογραφίες, πορτρέτα, κ.ά.). Το Αρχείο εξυπηρετεί μελετητές, καθώς και διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα παρέχοντας τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αναπαραγωγές των φωτογραφιών με τους εξής όρους (υπάρχει ειδικό φυλλάδιο): α) Τα έξοδα αναπαραγωγής των φωτογραφιών που βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο, επιπλέον ένα εφάπαξ ποσόν ως δικαίωμα δημοσίευσης, αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση (ιδιώτης, εκδοτικός οίκος, ερευνητής, κλπ.). β) Σε περίπτωση δημοσίευσης της φωτογραφίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως. Η άδεια δημοσίευσης παραχωρείται για μια φορά και για συγκεκριμένη χρήση. Η ένδειξη προέλευσης της φωτογραφίας ( Φωτοθήκη ΠΛΙ) είναι υποχρεωτική, καθώς και η κατάθεση ενός αντιτύπου του εντύπου στη βιβλιοθήκη του ΠΛΙ γ) Η πνευματική ιδιοκτησία δεν παραχωρείται, δ) Πρωτότυπες φωτογραφίες δεν δανείζονται, ε) Ιδιαίτεροι όροι ισχύουν για την παραχώρηση έγχρωμων διαφανειών. Σελίδα 19 από 81

20 7. Βιβλιοθήκη Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, μοναδική στο είδος της για την εξειδίκευσή της στη μουσειολογία-εθνολογία, στόχο έχει την εξυπηρέτηση του ερευνητικού προσωπικού του ΠΛΙ, της επιστημονικής κοινότητας και των παιδιών του σχολείου. Σήμερα περιλαμβάνει τίτλους βιβλίων και 600 τίτλους περιοδικών. Ιδιαίτερη θέση σ αυτή την εθνολογικού περιεχομένου βιβλιοθήκη, έχουν τα θέματα για το ένδυμα και το χορό. Από το 1993 χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό βιβλιοθηκονομικό σύστημα ΑΒΕΚΤ (Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Εθνικού Κεντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών). Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για το κοινό. Για την εξυπηρέτησή του λειτουργεί μικρό αναγνωστήριο και παρέχεται η δυνατότητα φωτοτύπησης των βιβλίων. 8. Εθνικό Αρχείο Ελληνικής Παραδοσιακής Ενδυμασίας Το Εθνικό Αρχείο Ελληνικής Παραδοσιακής Ενδυμασίας δημιουργήθηκε το 1989 όταν, επί υπουργίας Μελίνας Μερκούρη, η τότε Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ. ενέκρινε την πρόταση του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος για τη σύσταση ενός ερευνητικού προγράμματος καταγραφής των τοπικών ελληνικών ενδυμασιών. Η αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός φορέα ο οποίος θα λειτουργούσε ταυτόχρονα ως τράπεζα πληροφοριών και ως ερευνητικό κέντρο. Σκοπός του φορέα είναι: (α) Η συγκέντρωση πληροφοριών για τις ελληνικές τοπικές φορεσιές, που είναι διασκορπισμένες σε διάφορα κέντρα και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, (β) Η παράλληλη συλλογή πρωτογενούς ερευνητικού υλικού, (γ) Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκθέσεων ενδυματολογικού περιεχομένου και (δ) Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και οι εκδόσεις των πρακτικών συνεδρίων και σεμιναρίων. Στις αρχές του 1994, μετά από αίτηση της Ιωάννας Παπαντωνίου, προέδρου του ΠΛΙ και επιστημονικής υπευθύνου του Εθνικού Αρχείου Ελληνικής Παραδοσιακής Ενδυμασίας, το Λύκειο Ελληνίδων της Αθήνας προσφέρει στέγη στις δραστηριότητες του Αρχείου στο κτίριο του Μουσείου Ιστορίας του Ελληνικού Ενδύματος. Μετά την αποχώρηση της Ιωάννας Παπαντωνίου από το ΛτΕ, το Εθνικό Αρχείο Ελληνικής Παραδοσιακής Ενδυμασίας μεταστεγάστηκε στα γραφεία του Κέντρου Ερευνών του ΠΛΙ στο Ναύπλιο, κρίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η λειτουργία του. Στα δεδομένα του Αρχείου μπορούν να έχουν πρόσβαση όσοι ερευνητές ενδιαφέρονται για το ελληνικό ένδυμα. 9. Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας Η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας ιδρύθηκε με στόχο να συγκεντρώσει τους ασχολούμενους με το ένδυμα στην Ελλάδα. Πολλά και ποικίλα είναι τα ενδιαφέροντά της: ελληνικές τοπικές φορεσιές, ιστορικό ένδυμα, θεατρικό κοστούμι, ύφασμα και τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης, μόδα και σύγχρονη δημιουργία. Σκοπός της Σελίδα 20 από 81

21 Εταιρείας είναι η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που την ενδιαφέρουν, η επεξεργασία και η μελέτη τους, καθώς και η δημοσιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας με διαλέξεις, εκθέσεις και σχετικές εκδόσεις. 10. Διαχείριση συλλογών Πρόγραμμα «Αριστείδης» Για την καλύτερη διαχείριση των συλλογών δημιουργήθηκε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής καταγραφής μουσειακών συλλογών «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ», το οποίο σχεδιάστηκε εξ αρχής με βάση το know-how του ΠΛΙ και λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά διεθνή πρότυπα για την τεκμηρίωση των εθνογραφικών αντικειμένων. Α Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Ο βασικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και το ΕΚΤ, σύμφωνα με το πλαίσιο συμφωνίας όπως αυτό έχει επικαιροποιηθεί και αποτελεί παράρτημα του παρόντος. Α Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Διοικητική οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής για το Έργο Για την διοίκηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που θα ασχοληθεί με το συντονισμό των εργασιών και των επιμέρους εμπλεκομένων. Η ΟΔΕ αποτελείται από πέντε στελέχη, μόνιμο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία αποτελούν και το σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια αιτήματα του έργου. Για την προετοιμασία και υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου και έως την κατακύρωσή του σε Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με δύο αντικαταστάτες. Για την εξέταση τυχόν ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών και γενικά των μέτρων προστασίας που προβλέπονται από το νόμο, θα οριστεί επίσης τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων με δύο αντικαταστάτες, τα κύρια μέλη της οποίας θα είναι διακριτά από αυτά της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει τριμελή «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) με δύο αντικαταστάτες με βασικό στόχο την προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, της λήψης αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του Έργου και το διοικητικό συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η ΕΠΠΕ θα ενημερώνεται κάθε τέλος του μήνα για την Σελίδα 21 από 81

22 πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Υπεύθυνος Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχός της, τον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του έργου. Διοικητική οργάνωση του Αναδόχου για το Έργο Από την πλευρά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ένα σύστημα επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή που να προβλέπει συγκεκριμένη μεθοδολογία παράδοσης ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Το Έργο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη Μεθοδολογία, το Σχήμα Διοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα μέτρα που θα λαμβάνει καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του. Θεματικές Ομάδες Εργασίες και Βασικοί Χρήστες (KeyUsers) Η παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται από τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ) οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες θα εμπλέκονται οι βασικοί χρήστες του Έργου (keyusers). O συντονισμός των ΘΟΕ θα γίνεται από την ΟΔΕ που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του ΠΛΙ με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των συλλογών του, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, ευελπιστώντας στην ευαισθητοποίηση των νέων επισκεπτών στα θέματα της ελληνικής ένδυσης και της παράδοσης που τα συνοδεύει και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας του ενδύματος. 1. Συλλογές Οι συλλογές του Ιδρύματος αριθμούν αντικείμενα άμεσα συνδεδεμένα με το Σελίδα 22 από 81

23 λαϊκό και το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Οι ενδυμασίες, κοσμήματα και το παιδικό παιχνίδι αποτελούν τον κύριο όγκο των συλλογών του ΠΛΙ (Ενδυμασία , Κόσμημα 1.320, Παιδικό παιχνίδι 3.100). Λιγότερα στον αριθμό είναι τα αντικείμενα που ανήκουν στις υπόλοιπες 19 κατηγορίες, στις οποίες είναι ταξινομημένες οι συλλογές: Αργυρά (επάργυρα, κράματα, όπλα, μετάλλια, παράσημα) αντικείμενα, Χάλκινα (μπρούντζινα, κράματα χαλκού, ορειχάλκινα) αντικείμενα, Σιδερένια (και μολυβένια, κατώτερα μέταλλα κλπ.) 500 αντικείμενα, Κοκάλινα (και ελεφαντόδοντο, κέρατα κλπ.) 30 αντικείμενα, Υφαντική (και βιομηχανικά υφάσματα) 880 αντικείμενα, Κεντητική 600 αντικείμενα, Πήλινα (και γυάλινα) 650 αντικείμενα, Ξύλινα (και ξυλόγλυπτα, κολοκύθες, καλάμια, εργαλεία κλπ.) 870 αντικείμενα, Διάφορα (κεριά, ψωμιά, πλαστικά, αντικείμενα με περισσότερα του ενός υλικά, διακοσμητικά, αναμνηστικά, χάρτινα κλπ.) αντικείμενα, Λίθινα (και λιθανάγλυφα, ορυκτά, πετρώματα) 40 αντικείμενα, Καλαθοπλεκτική (ψάθινα) 180 αντικείμενα, Πλεκτική 680 αντικείμενα, Ζωγραφική (και εικόνες) 350 αντικείμενα, Μουσικά Όργανα 210 αντικείμενα, Εικονοθήκη (χαρακτικά, χαλκογραφίες, ξυλογραφίες, λιθογραφίες, παλιές φωτογραφίες) αντικείμενα, Θέατρο (φιγούρες Καραγκιόζη, κουκλοθέατρο, σκηνικά) 420 αντικείμενα, Δέρμα (εκτός από παπούτσια και τσάντες) 100 αντικείμενα, Σταμπωτά - 70 αντικείμενα, Έθιμα-Λατρεία 300 αντικείμενα. Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος των αντικειμένων που ανήκουν στις συλλογές του ΠΛΙ με ίδια μέσα, μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής καταγραφής ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ και στόχος του Ιδρύματος είναι η ψηφιοποίηση του συνόλου του υλικού των συλλογών, ώστε να εξασφαλισθεί η διατήρηση και διαφύλαξη, ιδίως των παλαιοτέρων τεκμηρίων, αλλά και να είναι ελεύθερη η πρόσβαση και η χρήση του υλικού στους ερευνητές και ιστορικούς μελετητές. 2. Ηχητικό-Μουσικό αρχείο/αρχείο κινούμενης εικόνας Τα αρχεία περιλαμβάνουν: Ταινιοθήκη μαγνητοταινιών σε 15 ΙPS, με αντίγραφά τους σε 7½ IPS ταινίες, μέτρα ηχογραφημένα) Βιβλία εισαγωγής ταινιών Καρτέλες-ευρετήρια (α) κατά τόπους, (β) κατά μουσικό είδος, (γ) κατά όργανα. Για κάθε μουσικό κομμάτι συντάσσεται ειδικό αναλυτικό δελτίο, που αποτελεί την «ταυτότητά» του. Κασετοθήκη με (α) ηχογραφήσεις μουσικής και δειγμάτων ομιλίας, (β) συνεντεύξεις από τις μουσικές έρευνες, (γ) ηχογραφημένες δημόσιες συζητήσεις, διαλέξεις, ραδιοφωνικές εκπομπές κ.ά κασέτες ωρών Βιβλίο εισαγωγής κασετών Καρτέλες-ευρετήρια Καρτέλες ή φάκελοι με περιληπτική αποδελτίωση των συνεντεύξεων, συζητήσεων, διαλέξεων κλπ. Φωτοθήκη: Αρχείο φωτογραφιών (σε contact), διαφανειών και αρνητικών, με τους σχετικούς καταλόγους, σύμφωνα με το σύστημα της φωτοθήκης του μουσείου. Ταινιοθήκη-βιντεοθήκη με τις ταινίες που κινηματογραφήθηκαν ή βιντεοσκοπήθηκαν στη διάρκεια των μουσικών ερευνών, τηλεοπτικών εκπομπών, εκδηλώσεων κλπ.: Βίντεο 8mm, λεπτά και βίντεο VHS, 123 κασέτες (περίπου λεπτά) Βιβλίο εισαγωγής κινηματογραφικών ταινιών Βιβλίο εισαγωγής βιντεοκασετών Καρτέλεςερευτήρια. Συλλογή μουσικών οργάνων και ηχητικών αντικειμένων, καταγραμμένων σύμφωνα με Σελίδα 23 από 81

24 το σύστημα εισαγωγής των υπολοίπων μουσειακών αντικειμένων και ταξινομημένων κατά κατηγορίες ιδιόφωνα, μεμβρανόφωνα, αερόφωνα και χορδόφωνα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα. Βιβλιοθήκη με μουσικά-χορευτικά βιβλία και άρθρα και τις αντίστοιχες καρτέλες τους, σύμφωνα με το σύστημα βιβλιοθηκονομίας της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Δισκοθήκη με δισκογραφικές εκδόσεις ελληνικής και ξένης παραδοσιακής μουσικής και τις αντίστοιχες καρτέλες-ευρετήρια. Τεχνικούς φακέλους με τα πλήρη στοιχεία κάθε μουσικής έρευνας που πραγματοποίησε το τμήμα. Μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιηθεί ένα μικρό μέρος του μουσικού αρχείου, που περιλαμβάνει μαγνητοταινίες σε 15 ΙPS, με αντίγραφά τους σε 7½ IPS, με τη συμμετοχή του Ιδρύματος ως partner στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Στόχος είναι η ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου. 3. Φωτογραφικό Αρχείο Η φωτοθήκη, περιέχει σήμερα: α) μονόχρωμα αρνητικά: , β) έγχρωμα αρνητικά: καθώς και διαφάνειες. Η ταξινόμηση των φωτογραφιών στηρίζεται στα αρνητικά, τα οποία φυλάγονται με χρονολογική σειρά συνήθως σε ειδικά ντοσιέ με φύλλα -θήκες από διαφανές χαρτί, με χρονολογική σειρά. Με τον κωδικό Ε υποδεικνύονται τα ντοσιέ των έγχρωμων αρνητικών, με τον κωδικό Α τα ντοσιέ των ασπρόμαυρων αρνητικών, ενώ τα ντοσιέ που περιέχουν τις διαφάνειες με ή χωρίς πλαίσιο χαρακτηρίζονται με τον κωδικό Δ. Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μικρό μέρος (1.000 φωτογραφίες) Στόχος είναι η ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου. Α Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το ΠΛΙ έχει προσδιορίσει τις υπηρεσίες και τα όργανα που αποτελούν το Λειτουργικό Οργανόγραμμά του, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων διοίκησης, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τις αρμοδιότητες υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων ως κάτωθι: Προγραμματισμός έργων ενεργειών Σχεδιασμός και ωρίμαση έργων Διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεσης και διαχείρισης σύμβασης για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων. Παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου έργου. Οικονομική διαχείριση έργου. Σελίδα 24 από 81