Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 1 K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 1 K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΣΑΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΕΙ Επιβλζπων: ΚΟΤΣΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ πουδάςτρια: ΟΛΣΑΣΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

2 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Λίζηα Πηλάθσλ.ζει.4 Λίζηα Δηθφλσλ ζει.5 Πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο.ζει.7 Λέμεηο Κιεηδηά..ζει.8 πληνκνγξαθίεο...ζει.8 ΔΙΑΓΧΓΗ...ζει.9 Δπραξηζηίεο ζει.12 ΔΝΟΣΗΣΑ 1 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε.....ζει Δξεπλεηηθνί ηφρνη.....ζει Δξεπλεηηθή Μέζνδνο.....ζει Γείγκα......ζει Αληαπφθξηζε ζηελ έξεπλα πεξηνξηζκνί...ζει Πεξάησζε έξεπλαο θαη ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο...ζει.15 ΔΝΟΣΗΣΑ 2 Έξεπλα ζηηο δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, σο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο.ζει Γξάζεηο Σνπξηζηηθή Πξνβνιήο.ζει θέςεηο & Πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηηο δξάζεηο ηνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζει Αμηνιφγεζε ηνπξηζηηθψλ portals ησλ Πεξηθεξεηψλ..ζει Αμηνιφγεζε έληππνπ πιηθνχ ζει πλνιηθή εθηίκεζε...ζει.50

3 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 3 ΔΝΟΣΗΣΑ 3 Έξεπλα ζε δνκέο αληίζηνηρσλ θνξέσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζην εμσηεξηθφ ζει Ζ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, ε επαξρία ηεο Μπνιφληα.ζει Ζ πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ, ε επαξρία Νακνχξ.ζει Ζ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο.ζει Πεξηθέξεηα Βνπξγνπλδία....ζει Πεξηθέξεηα ηεο Βξεηάλεο....ζει Ζ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο, ην νκνζπνλδηαθφ θξάηνο ηεο ηπξίαο ζει.61 ΔΝΟΣΗΣΑ 4 Αλαγθαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο κε δεηήκαηα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο..ζει Γεκφζηνο ηνκέαο θαη ηνπξηζκφο..ζει Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπξηζκφο... ζει Αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζει.66 ΔΝΟΣΗΣΑ 5 Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην χζηαζε Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο.ζει ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο...ζει Απνζηνιή..ζει ηξαηεγηθνί ηφρνη ζει Έληαμε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ζει.70

4 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ Φάζκα Γξαζηεξηνηήησλ... ζει ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάξθεηηλγθ ζει Τινπνίεζε Μάξθεηηλγθ ζει Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο & επηκφξθσζεο.ζει.73 Α) Πξντφλ ζει.73 B) Γηαλνκή. ζει.74 Γ) Σηκή.ζει Πξνσζεηηθφ κίγκα.ζει.76 Α) Tνπξηζηηθφ portal.. ζει.77 B) Γηαθήκηζε..ζει.79 Γ) Γεκφζηεο ρέζεηο..ζει.81 Γ) Δθζέζεηο ζει Μάλαηδκελη Γηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζει Οξγαλσηηθή Γνκή θαη ηειέρσζε.ζει Υξεκαηνδφηεζε.ζει Υξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα ηξία πξψηα έηε...ζει Πξνυπνινγηζκφο γηα ηα ηξία πξψηα έηε ζει.94 ΔΠΙΛΟΓΟ...ζει.97 Βηβιηνγξαθία..ζει.98 Γηαδηθηπαθνί Σφπνη..ζει.100 Παξάηεκα I Παξάξηεκα ΗΗ

5 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 5 Λίζηα Πηλάθσλ Πίλαθαο 1 ΠΔΠ Γ ΚΠ - Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο & Μέηξα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ αλά Πεξηθέξεηα...ζει.17 Πίλαθαο 2 Σίηινο & Πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο αλά Πεξηθέξεηα...ζει. 22 Πίλαθαο 3 Γξάζεηο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο πνπ αλέπηπμε θάζε Πεξηθέξεηα...ζει. 24 Πίλαθαο 4 πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο ησλ δξάζεσλ Γηαθήκηζεο& Πξνψζεζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ...ζει.34 Πίλαθαο 5 Σνπξηζηηθά Portals ησλ Πεξηθεξεηψλ...ζει.36 Πίλαθαο 6 Αμηνιφγεζε ησλ Σνπξηζηηθψλ Portals...ζει. 37 Πίλαθαο 7 Αμηνιφγεζε Έληππνπ Τιηθνχ...ζει. 45 Πίλαθαο 8 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ησλ έξγσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο...ζει.51 Πίλαθαο 9 Γξαζηεξηφηεηεο 1 νπ ρξφλνπ θαη δηάξθεηα.ζει. 91

6 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 6 Πίλαθαο 10 Πξνυπνινγηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ Μάξθεηηλγθ γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα...ζει. 94 Πίλαθαο 11 Μηζζνδνζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ...ζει.95 Πίλαθαο 12 Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ Δμφδσλ γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα...ζει. 96 Λίζηα Δηθφλσλ Δηθφλα 1 Σνπξηζηηθφ Portal Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο....ζει.39 Δηθφλα 2 Σνπξηζηηθφ Portal Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο...ζει.40 Δηθφλα 3 Brands ζει.41 Δηθφλα 4 Σνπξηζηηθφ Portal Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ζει.42 Δηθφλα 5 Σνπξηζηηθφ Portal Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ......ζει. 42 Δηθφλα 6 Σνπξηζηηθφ Portal Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ......ζει.43 Δηθφλα 7 Σνπξηζηηθφ Portal Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ......ζει.44

7 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 7 Δηθφλα 8 Σνπξηζηηθφ Portal Πεξηθέξεηαο Αλαη. Μαθ.-Θξάθεο..ζει. 44 Δηθφλα 9 Πξνσζεηηθφ Τιηθφ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ......ζει. 47 Δηθφλα 10 Πξνσζεηηθφ Τιηθφ Πεξηθέξεηαο Αλαη. Μαθ.-Θξάθεο...ζει. 48 Δηθφλα 11 Πξνσζεηηθφ Τιηθφ ηεο επαξρίαο ηεο Αιζαηίαο...ζει.49 Δηθφλα 12 Οξγαλφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ ηεο Βξεηάλεο...ζει. 59 Δηθφλα 13 Οξγαλφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ ηεο ηπξίαο...ζει. 61 Δηθφλα 14 Μνληέιν ζπλεξγαζίαο Γ/λζεο Σνπξηζκνχ Ηδησηηθνχ ηνκέα..ζει. 76 Δηθφλα 15 Σνπξηζηηθφ Portal ηεο Αιζαηίαο...ζει. 78 Δηθφλα 16 Οξγαλφγξακκα ηεο Γ/λζεο Σνπξηζκνχ...ζει. 85 Δηθφλα 17 Γηάγξακκα GANTT γηα ηνλ 1 ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζει. 92

8 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 8 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε πξφηαζε ζχζηαζεο θαη ελζσκάησζεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. Γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο πξφηαζεο απηήο αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, αιιά θαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή αληίζηνηρσλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ (πνπ δηαρεηξίδνληαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν). Ζ Γ/ίζε Σνπξηζκνχ εθηηκάηαη πσο ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πην δσηηθνχ θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο, θαζψο ην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο ζεσξείηαη ην ηδαληθφηεξν γηα ηελ πξνψζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο πξφηαζεο. Με ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαπηχμεη ε ζρεηηθή Γηεχζπλζε ζα ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζηελ δηθηχσζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαζψο θαη ζηελ αξηηφηεξε πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ εξεπλψλ πνπ ζα δηεμάγεη. ABSTRACT This report studies the proposal of establishing and incorporating a Department of Tourism within the body of the Regional Administration Organisations. The proposal is based on research performed on specific actions that were implemented in a regional level to promote tourism, as well as on data collected from the corresponding regional-level bodies in other European countries. The proposed Department is expected to substantially enhance the development of tourism, currently the most vital industry of greek economy, since the regional level is considered to be the most appropriate to promote a comprehensive touristic proposal. The Department of Tourism will develop actions that enable the comprehensive promotion of the regional touristic

9 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 9 product together with the successful networking of individual bodies of the touristic market. Finally, the suggested Department should carry out relevant research actions which will essentially assist and guide the regional enterprises ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ Σνπξηζκφο Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ Μάξθεηηλγθ πξννξηζκψλ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ Γξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ ΚΠ= Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ΔΠΑ= Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ΠΔΠ= Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΑΠ= Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΔ= Δπξσπατθή Έλσζε ΔΟΣ= Δζληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ ΟΣΑ= Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Γ/λζε= Γηεχζπλζε ΜΜΔ= Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ΓΗΣ= πκπξάμεηο Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ΔΔΣΑΑ= Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο

10 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 10 ΔΙΑΓΧΓΗ ηελ Διιάδα, φπσο ζπκβαίλεη θαη δηεζλψο, δηαλχνπκε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θάκςεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη επηβξάδπλζε, σζηφζν ζηελ Διιάδα θάπνηνη θιάδνη ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδνπλ ζεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ηζνδχγην ησλ ππεξεζηψλ είλαη ην κφλν ζεηηθφ ηζνδχγην. Σν 2008 νη θαζαξέο εηζξνέο απφ ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο απμήζεθαλ θαηά 1,4%, ελψ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ αθίμεσλ παξνπζίαζε κηθξή θάκςε. Ο θχξηνο φγθνο ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ παξνρή ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ αθνξά επηζθέπηεο πξνεξρφκελνπο απφ ρψξεο ηεο ΔΔ-27. Σα 2/3 πεξίπνπ ησλ εηζπξάμεσλ απηψλ αθνξνχλ θαηνίθνπο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Οη δχν πην ζεκαληηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο ηαμηδησηψλ είλαη ε Γεξκαλία (16,5%) θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (16,1%). Σν 2008 ηα κεξίδηα ησλ ρσξψλ απηψλ κεηψζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ην 2007 θαηά 2 θαη 3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ πξναλαθεξζείζα πηψζε ησλ κεξηδίσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27 θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Απφ ηηο ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ-27, ε ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο παξνπζίαζε αλνδηθή ηάζε (Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009). Ιδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ: Ζ πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ έρεη κεζαία ή ρακειά εηζνδήκαηα. Σν ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ παξνπζηάδεη έληνλε επνρηθφηεηα, κε έκθαζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζπλδπαζκνχ ήιηνο θαη ζάιαζζα, ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Τπάξρνπλ αδπλακίεο ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπίζεο ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηελ ππνδνκή ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Οη πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ησλ ηαμηδησηηθψλ εηζπξάμεσλ ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο αλά ηαμίδη. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη αλψηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ γηα εηδηθά ελδηαθέξνληα (π.ρ. θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο). εκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ππάξρνπλ θαη ζηνλ θιάδν ησλ

11 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 11 επαγγεικαηηθψλ ηαμηδηψλ πξνο ειιεληθνχο πξννξηζκνχο, ηδίσο ζε πεξηφδνπο εθηφο αηρκήο (ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο θ.ιπ.) (Κνχηνπιαο 2001). Δπίζεο, ε θαηαλνκή ησλ εηζπξάμεσλ αλά ρψξα πξνέιεπζεο δείρλεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζηηο λέεο αγνξέο, φπσο ηεο Ρσζίαο, ησλ λέσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη πνιιψλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ. Σν ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ παξνπζηάδεη πςειή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηηο ηηκέο (κηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηξέθεη εχθνια ηνπο ηνπξίζηεο πξνο αληαγσληζηηθέο αγνξέο) αιιά θαη σο πξνο ηα εηζνδήκαηα (κηα δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε) (Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2009). Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε αλακέλεηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο εθηηκήζεηο νη επξσπατθέο ρψξεο-πξννξηζκνί αλακέλεηαη φηη ζα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν, θαζψο πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ πξνο απηέο βξίζθνληαη ήδε ζε νηθνλνκηθή χθεζε. Δηδηθά νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ παξαδνζηαθψλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ (Ζλ. Βαζίιεην, Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία) πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη αξλεηηθνί. Δπνκέλσο, ε εηζεξρφκελε ηαμηδησηηθή θίλεζε ζα κεησζεί πεξαηηέξσ. Ζ ελ ιφγσ πηψζε ησλ αθίμεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλακελφκελε ζπξξίθλσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο παξακνλήο ησλ επηζθεπηψλ απφ ηηο ρψξεο απηέο, πξφθεηηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ. (Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 2009). Όια ηα αλσηέξσ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, δσηηθνχ θιάδνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ο επαγγεικαηηζκφο θαη ε πνηφηεηα είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ. ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζηηο λεντδξπζείζεο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. Μηα δηεχζπλζε κε αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ απνθιεηζηηθά, ζα επηηχρεη κηα πην νινθιεξσκέλε πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θάζε Πεξηθέξεηαο ελψ ηαπηφρξνλα ζα κπνξέζεη λα εληζρχζεη ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπξηζηηθή αγνξά

12 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 12 κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ. Ζ πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη αθηεξσκέλε ζηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία αθνινπζήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο, ηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο. ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο πνπ αλαπηπρζήθαλ από ηηο Πεξηθέξεηεο, σο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο, ζηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο ρξεκαηνδνηηθήο πεξηφδνπ (Γ ΚΠ). Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε, ελψ αλαπηχζζεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ην φιν εγρείξεκα. ηελ ηξίηε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη δνκέο αληίζηνηρωλ θνξέωλ πνπ δηαρεηξίδνληαη δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζην εμσηεξηθφ. ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα εηθφλα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απφ δηνηθήζεηο άιισλ θξαηψλ. ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, αλαπηχζζεηαη ε ζπιινγηζηηθή ηεο αλάγθεο παξέκβαζεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ, ε επεμήγεζε ηεο επηινγήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο σο ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ γηα ηε ζχζηαζε κηαο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ, αιιά θαη ηνπ ξόινπ πνπ ζα θιεζεί λα δηαδξακαηίζεη ε ηειεπηαία. Σέινο, ζηελ πέκπηε ελφηεηα αλαπηχζζεηαη ην Δπηρεηξεζηαθό Σρέδην γηα ηε βήκα πξνο βήκα πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο Γηεύζπλζεο Τνπξηζκνύ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε.

13 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 13 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. Γήκεηξε Κνχηνπια, γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Αιβέξηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηνλ θ. γνχξν απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ηελ θ. Κπξαηζνχ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνλ θ. Ράιιε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηελ θ. Σνθάινπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο, ηελ θ. Μαλψια απφ ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ηελ θ. αρίλε απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηνλ θ. Μαξθνπιάην απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ηελ θ.αθειιαξίνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηνλ θ. Ρνπκειηψηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Αθφκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Ρνχζνπ απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ΠΔΠ (Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα) Ηνλίσλ λήζσλ, ηνλ θ. Φξαγθίζθν απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ θ. Παπαδάθε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ΠΔΠ Κξήηεο γηα ηε ζπλεξγαζία. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. θνξδίιε, απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο, γηα ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ηππηθή δηαδηθαζία ζχζηαζεο κίαο λέαο Γηεχζπλζεο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.

14 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 14 ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 1.1 Δξεπλεηηθνί ηφρνη Ζ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα «Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηε ζχζηαζε Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε» πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Πξηλ ηελ εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θξίζεθε αλαγθαία ε δηεμαγσγή πξσηνγελνχο έξεπλαο (επηζθφπεζε δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηειεθψλνπ) θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο (βηβιηνγξαθία θαη αξζνγξαθία). Οη ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη νη αθφινπζνη: Καηαγξαθή ησλ δξάζεωλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο πνπ αλέπηπμαλ νη Πεξηθέξεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο ηξίηεο ρξεκαηνδνηηθήο πεξηφδνπ (Γ ΚΠ). Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ. Πξνζδηνξηζκφο ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο (δηεχζπλζεο) πνπ δηαρεηξίζηεθε ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο. Δληνπηζκφο δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ (ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν) ηνπ εμωηεξηθνύ, πνπ αλαιακβάλνπλ αληίζηνηρεο δξάζεηο, θαη απνηχπσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπο. 1.2 Δξεπλεηηθή Μέζνδνο Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα πεξηέιαβε ηελ επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ, ηε δηαθήκηζε, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ θαη πην εηδηθά κε ην ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ (tourism marketing, place marketing, destination marketing) θαη ηνπο νξγαληζκνχο πξνψζεζεο πξννξηζκψλ (Destination Marketing Organizations).

15 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 15 Παξάιιεια, έγηλε έιεγρνο ζηα ηνπξηζηηθά portal (7 απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο έρνπλ αλαπηχμεη ηνπξηζηηθφ portal) αιιά θαη ζην έληππν πιηθφ ην νπνίν εζηάιε κέζσ ηαρπδξνκείνπ, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε κνξθή pdf (6 απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο απέζηεηιαλ έληππν πξνσζεηηθφ πιηθφ). Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ δχν εξεπλεηηθά εξγαιεία (check-lists, παξάξηεκα I), βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε αμηνιφγεζε ησλ portals θαη ηνπ έληππνπ πιηθνχ αληίζηνηρα. Ζ πξσηνγελήο έξεπλα δηήξθεζε 3 εβδνκάδεο (12-30/4/2010) θαη δηεμαρζεί ζε δχν επίπεδα. Καηαξρήλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθέο επαθέο κε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί αλ ζρεηηθά έξγα πινπνηήζεθαλ απφ θάζε κηα, πνηα δηεχζπλζε ηα δηαρεηξίζηεθε θαη πνηνο ήηαλ ν πιένλ αξκφδηνο γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηνχζε ε έξεπλα. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ ζχληνκα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία εζηάιεζαλ είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ fax ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο, ζηνπο ππαιιήινπο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηα έξγα ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε αληίζηνηρνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο - ηνπξηζηηθά portal-, φκσο, δελ ππήξραλ επαξθείο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. πλεπψο, θξίζεθε αλαγθαία ε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην νπνίν λα αλαιχεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη λα δεηείηαη ζπγθεθξηκέλε επηπιένλ πιεξνθφξεζε. 1.3 Γείγκα Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ νη δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο(πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Γ ΚΠ) θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Δλψ, ε έξεπλα ζηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηιακβάλεη 5 πεξηπηψζεηο.

16 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ Αληαπφθξηζε ζηελ έξεπλα - Πεξηνξηζκνί Σελ πξψηε εβδνκάδα, είραλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί νη πξψηεο ηειεθσληθέο επαθέο θαη είραλ απνζηαιεί ηα ειεθηξνληθά κελχκαηα/fax κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Όκσο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο επαθέο, ηηο εβδνκάδεο πνπ αθνινχζεζαλ, γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρεηψλ. ηε ζπλέρεηα απφ ηξεηο Πεξηθέξεηεο δεηήζεθε λα απνζηαιεί ην αίηεκα θαη ηαρπδξνκηθά, ψζηε λα είλαη ελππφγξαθν. Δλψ, ζε ηξεηο αθφκε πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα ππάξμνπλ επαθέο κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο ε αξκφδηα δηεχζπλζε δε ζπλεξγαδφηαλ. Σειηθά, έγηλε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη γηα ηηο 13 Πεξηθέξεηεο θαη ζηάιζεθαλ επραξηζηήξηεο επηζηνιέο γηα ηε ζπλεξγαζία. ηελ έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ νη δπζθνιίεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο. πλνιηθά, εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά κελχκαηα ζε 17 θνξείο ζε επαξρηαθφ- πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Βέιγην, Διβεηία, Απζηξία, Γεξκαλία, Κξναηία), εθ ησλ νπνίσλ επηά δελ απάληεζαλ, πέληε έζηεηιαλ πξνσζεηηθά κελχκαηα θαη θπιιάδηα θαη πέληε έζηεηιαλ εθείλν πνπ ήηαλ ην δεηνχκελν (ην νξγαλφγξακκα). Γπζηπρψο, αθφκε θαη ηειεθσληθά αξλνχηαλ λα δψζνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπο. 1.5 Πεξάησζε έξεπλαο θαη ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεπηεξνγελνχο θαη ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο (12-30/4/2010), ζπληάρζεθε ην πξψην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο. Αθνινχζεζε, ε κεηάθξαζε ησλ νξγαλνγξακκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε ζπγγξαθή ηεο ζρεηηθήο ελφηεηαο. ην ηειεπηαίν ζηάδην, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγγξαθή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ (7-20/5/2010).

17 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 17 ΔΝΟΣΗΣΑ 2 ΔΡΔΤΝΑ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ Χ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΥΧΡΑ 2.1 Γξάζεηο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) ηνπ Γ ΚΠ πξνβιεπφηαλ έλα ζχλνιν κέηξσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχζαλ δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ. Γηθαηνχρνη γηα ηηο δξάζεηο απηέο ήηαλ δηάθνξνη θνξείο ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Καηφπηλ κειέηεο ησλ ΠΔΠ ηεο πξνεγνχκελεο ρξεκαηνδνηηθήο πεξηφδνπ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ ησλ 13 Πεξηθεξεηψλ, δηαπηζηψζεθε ε πξφβιεςε ρξεκαηνδφηεζεο ζε δξάζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε θάζε ΠΔΠ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη, γηα θάζε Πεξηθέξεηα, νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ.

18 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 18 Πίλαθαο 1 ΠΔΠ ηνπ Γ ΚΠ άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο & κέηξα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ αλά Πεξηθέξεηα ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ & ΜΕΣΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑ ΠΕΠ ΣΟΤ Γ ΚΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠ1: Διεφρυνςθ του Διεκνοφσ ρόλου τθσ Πρωτεφουςασ. ΑΠ2: Προςταςία περιβάλλοντοσ. Αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν-ιςτορικϊν πλεονεκτθμάτων & του τουριςτικοφ προϊόντοσ. ΑΠ4: Ενίςχυςθεκςυγχρονιςμόσ των επιχειριςεων & ςφνδεςθ με τθν τοπικι οικονομία. ΑΠ1: Ενίςχυςθ του παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ. ΜΕΣΡΑ Μζτρο 1.3: Ανάδειξθ και προβολι αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν χϊρων και ενίςχυςθ τθσ ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ Μζτρο 2.3: Ανάπτυξθ πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. Μζτρο 2.4:Ανάδειξθ & προβολι τουριςτικϊν πόρων-αναβάκμιςθ τουριςτικισ υποδομισ. Μζτρο 4.5: Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τουριςτικϊν ΜΜΕ επιχειριςεων. Μζτρο 1.5: Ενίςχυςθ & εκςυγχρονιςμόσ τουριςτικϊν καταλυμάτων. Μζτρο 1.6: Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουριςτικϊν ΜΜΕ. Μζτρο 2.1: Πολιτιςμόσ ΑΠ2: Πολιτιςτικι & Μζτρο 2.2: Σουριςμόσ τουριςτικι ανάπτυξθ- Μζτρο 2.3:Ανάδειξθ Αξιοποίθςθ των αρχαίασ Ολυμπίασ Ολυμπιακϊν αγϊνων 2004 Μζτρο 2.4: Πάτραπολιτιςτικι πρωτεφουςα

19 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ΑΠ3: Ενίςχυςθ & αναβάκμιςθ τθσ Σουριςτικισ δραςτθριότθτασ. ΑΠ1: Ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου ΑΠ2: Καινοτομία- Ανταγωνιςτικότθτα Μζτρο 3.1: Ανάπτυξθ ιδιωτικϊν τουριςτικϊν υποδομϊν Μζτρο 3.2: Προςταςία, ανάδειξθ, αξιοποίθςθ αρχαιολογικϊν χϊρων, βυηαντινϊν μνθμείων, πολιτιςτικϊν πόρων & μνθμείων φυςικοφ κάλλουσ (ςπιλαια) Μζτρο 3.3: Εφαρμογι καινοτόμων δράςεων για τον εκςυγχρονιςμό, τθν αναδιοργάνωςθ & τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουριςτικϊν ΜΜΕ Μζτρο 3.4: Μθχανιςμοί υποςτιριξθσ & προβολισ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ Περιφζρειασ. Μζτρο 1.12: τιριξθ τοπικϊν & τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων Μζτρο 2.7: Ανάπτυξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων (υποδομζσ, επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, προϊκθςθ-προβολι)

20 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 20 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΠ3: Μείωςθ ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων. ΑΠ3: Ενίςχυςθ αςτικϊν περιοχϊν. ΑΠ4: Αναδιάρκρωςθ τοπικισ οικονομίασενίςχυςθ εξωςτρζφειασ επιχειριςεων. ΑΠ5: Ανάπτυξθ αγροτικοφ χϊρου. Μζτρο 3.5: Αναβάκμιςθ τθσ τουριςτικισ υποδομισκυρίωσ για τθν υποςτιριξθ ειδικϊν μορφϊν κεματικοφ τουριςμοφ. Μζτρο 3.6: Εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν για ανάπτυξθ τθσ πολιτιςτικισ δραςτθριότθτασ. Μζτρο 3.7: Παροχι κινιτρων για αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. Μζτρο 3.3: Ανάδειξθ - Αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ παράδοςθσ και του ςφγχρονου Μζτρο 4.5: Ανάπτυξθ πολιτιςμοφ. υποδομϊν & προϊκθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. Μζτρο 5.7: Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν-τοπικϊν δραςτθριοτιτων.

21 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 21 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΡΗΣΗ ΑΠ1: Ποιοτικι αναβάκμιςθ και αξιοποίθςθ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και των λοιπϊν παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων ΑΠ3: Ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ - προςταςία, ανάδειξθ & αξιοποίθςθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων. ΑΠ1: Ενίςχυςθ τθσ Περιφζρειασ ωσ ερευνθτικοφ & τεχνολογικοφ πόλου ςτθν ΝΑ Μεςογείο. ΑΠ2: Προςταςία του περιβάλλοντοσ &Μείωςθ των ενδοπεριφζρειακων ανιςοτιτων ΑΠ5: Ανάπτυξι ορεινϊν, μειονεκτικϊν & λοιπϊν αγροτικϊν περιοχϊν. Μζτρο 1.1: Σουριςτικζσ υποδομζσ Μζτρο 1.2: Ιδιωτικζσ Σουριςτικζσ Τποδομζσ & αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τουριςτικϊν ΜΜΕ. Μζτρο 1.3: Σουριςτικι Προβολι Μζτρο 1.4: Αναβάκμιςθ του πολιτιςτικϊν υπθρεςιϊν & Τποδομϊν Μζτρο 3.3: Ανάδειξθ πολιτιςμικϊν ςτοιχείων. Μζτρο 3.4: Μθχανιςμοί υποςτιριξθσ & προβολισ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Μζτρο 1.4: Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ του Σουριςμοφ. Μζτρο 2.4: Ανάπτυξθ & ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ-ιςτορικισ κλθρονομιάσ. Μζτρο 5.9: Εκτατικι Ανάπτυξθ ιπιων μορφϊν τουριςμοφ.

22 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 22 ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΠ1: Αναςτροφι τθσ πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ & περικωριοποίθςθσ τθσ νθςιωτικισ οικονομίασ. ΑΠ4: τιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ - ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου. ΑΠ3: Ζλεγχοσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ & αναπροςανατολιςμόσ τθσ. Μζτρο 1.2: Πολιτιςμόσ Μζτρο 4.10: Προβολι- Προϊκθςθ τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων Μζτρο 3.1: Τποδομζσ καλάςςιου τουριςμοφ Μζτρο 3.2: Δράςεισ ενίςχυςθσ καλάςςιου τουριςμοφ με ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα. Μζτρο 3.3: Ενίςχυςθ τουριςτικισ υποδομισ Μζτρο 3.4: Πολιτιςτικι ανάπτυξθ & πολιτιςτικόσ τουριςμόσ Μζτρο 3.5: Προϊκθςθ Εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ- Καινοτόμεσ δράςεισ. ηα πιαίζηα ηνπ Γ ΚΠ νη 13 Πεξηθέξεηεο, σο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο, ήηαλ δηθαηνχρνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε Πεξηθέξεηα αλέπηπμε δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα γεσγξαθηθά φξηά ηεο. Οη αξκφδηεο δηεπζχλζεηο (Γηεπζχλζεηο ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο) πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ην πξφγξακκα θιήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε εηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο) πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ. Όηαλ μεθίλεζαλ ηα ζρεηηθά έξγα αξκφδηα δηεχζπλζε ήηαλ ε πεξηθεξεηαθή κνλάδα ηνπ ΔΟΣ, πνπ ηφηε ήηαλ ελζσκαησκέλε ζηελ Πεξηθέξεηα. Με ηελ

23 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 23 δεκηνπξγία, φκσο, ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ νη ζρεηηθέο κνλάδεο ππαγφηαλ πιένλ ζε απηφ θαη ιεηηνχξγεζαλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο. Έηζη, ηε ζπλέρεηα ησλ έξγσλ αλέιαβαλ νη Γ/λζεηο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο. Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κε ηνπο ηίηινπο ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ηηο δξάζεηο πξνβνιήο πνπ αλαπηχρζεθαλ αλά Πεξηθέξεηα. Δλψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζε ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο. Πίλαθαο 2 Σίηινο & Πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο αλά Πεξηθέξεηα 1 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ , ,50 ΘΔΑΛΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ , , 70 1 Σα ςτοιχεία για τθ δθμιουργία του πίνακα αντλικθκαν από τα τεχνικά δελτία κλειςίματοσ των ςχετικϊν ζργων. Σα δελτία ςυλλζχκθκαν ςτα πλαίςια τθσ ζρευνασ ςτισ 13 Περιφζρειεσ (ιδία επεξεργαςία των δεδομζνων).

24 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 24 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ( ) & (2007) ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ , ΗΠΔΙΡΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΖ- ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ,07 ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ TOURISM PROMOTION OF THE IONIAN ISLANDS ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΡΗΣΗ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ- ΠΡΟΒΟΛΖ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ , ,14

25 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 25 Πίλαθαο 3 Γξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο πνπ αλέπηπμε θάζε Πεξηθέξεηα 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΔΙ - ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Κακπαληά ζην εμσηεξηθφ SURPRISE YOURSELF IN ATHENS ATTICA (κε ζηφρν ηελ θαζηέξσζε ηεο Αζήλαο σο city break πξννξηζκνχ, πξνβνιή βαζηζκέλε ζηελ εκπεηξία sea&sun ) Κακπαληά ζην εζσηεξηθφ ΓΔΝ ΞΔΡΔΗ ΣΗ ΥΑΝΔΗ ΟΣΑΝ ΛΔΗΠΔΗ...Ζ ΑΘΖΝΑ ΘΑ Δ ΔΚΠΛΖΞΔΗ (νξγάλσζε δεκηνπξγηθνχ πιηθνχ κε θεληξηθφ κήλπκα ΕΩ ΑΘΖΝΑ, νξγάλσζε εθδειψζεσλ πνιιαπινχ ραξαθηήξα ζε ζεκεία ηεο πφιεο ζεκαηηθέο ζπλαπιίεο& ρνξνί, road shows, video & laser shows, mobile video art κε θηλνχκελν φρεκα πνπ πξφβαιε ςεθηαθά έξγα ζχγρξνλεο ηέρλεο) 2 Σα ςτοιχεία για τθ δθμιουργία του πίνακα αντλικθκαν από τα τεχνικά δελτία κλειςίματοσ των ςχετικϊν ζργων αλλά και κατόπιν επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ που διαχειρίςτθκαν τα ζργα ςε κάκε περιφζρεια. (ιδία επεξεργαςία των δεδομζνων).

26 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 26 Παξαγσγή επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ κε ζιφγθαλ «Εεηο ζηελ Διιάδα αλαθάιπςε ηε ηεξεά Διιάδα!» ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Πξφγξακκα επηθνηλσλίαο (δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, εθζέζεηο, εκεξίδεο, ζπλέδξηα, πξνψζεζε πσιήζεσλ & δεκνζηφηεηα, έληππα) Υνξεγηθά πξνγξάκκαηα ΘΔΑΛΙΑ πκκεηνρή ζε Σνπξηζηηθέο Δθζέζεηο (2 ζηελ Διιάδα θαη 11 ζην εμσηεξηθφ) Δλέξγεηεο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο o Γηαθήκηζε (ηειενπηηθή, ξαδηνθσληθή, έληππε, παξαγσγή DVD, 6 banners γηα sites, αθίζεο, ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα) o Έληππν & πξνσζεηηθφ πιηθφ (ινγφηππν & πξντνληηθή ηαπηφηεηα ηεο ΠΘ, πξνσζεηηθφ πιηθφ ηαπηνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ΠΘ, 5 δίγισζζνη νδεγνί κε αμηνζέαηα & πξννξηζκνχο, 8 ζεκαηηθά έληππα γηα εηδηθφηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, θσηνγξαθηθφ αξρείν) Γεκφζηεο ρέζεηο - πλέδξηα Δθδειψζεηο (ζπλέδξηα ηνπξηζκνχ, ηαμίδηα γλσξηκίαο ζε Έιιελεο πξαθηφξνπο & δεκνζηνγξάθνπο αιιά θαη ζε ζηειέρε ηνπ εμσηεξηθνχ, εθδειψζεηο, ζπλαληήζεηο, workshops, γξαθείν ηχπνπ & ελέξγεηεο δηθηχσζεο) Bάζε δεδνκέλσλ Σνπξηζκνχ Θεζζαιίαο (δείθηεο-ηηκέο γηα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ)

27 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 27 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ πκκεηνρή ζε 4 εθζέζεηο ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα & ζε 7 ζην εμσηεξηθφ Πξφζθιεζε 65 δεκνζηνγξάθσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηνπξηζκνχ γηα ηελ πξνβνιή ηνπξηζκνχ Καηαρσξήζεηο ζηνλ Σχπν (92 εληφο θαη εθηφο ρψξαο) Παξαγσγή έληππνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (γεληθά έληππα, ράξηεο, έληππα εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ(ζαιάζζηνο, παξαζεξηζηηθφο, ζπλεδξηαθφο, πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, νηθνινγηθφο, ηακαηηθφο, ζεξαπεπηηθφο), αθίζεο, θαηάινγνο ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ πκκεηνρή ζε 8 εθζέζεηο ηνπξηζκνχ ην 2006 & 16 ην 2007 ζην εμσηεξηθφ - ζπκκεηνρή ζε 4 εθζέζεηο εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ κε θαηαζθεπή πεξηπηέξνπ (2006) & ζε 15 ην 2007 Γηαθήκηζε o Έθδνζε εληχπσλ (γεληθνχ, γεσγξαθηθνχ & ζεκαηηθνχ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ, ραξηψλ, θαηαιπκάησλ) o Παξαγσγή ειεθηξνληθνχ πιηθνχ πξνψζεζεο (video, CD-ROM, DVD, slides, banner) o Παξαγσγή κελχκαηνο ζε ΜΜΔ (ξαδηφθσλν & ηειεφξαζε, έληππνο ηχπνο-θαηαρσξήζεηο ζε εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ) o Ηζηνζειίδα Φηινμελία (tour operators θαη δεκνζηνγξάθνη

28 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 28 ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ, δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, workshops ) Δθδειψζεηο πξνβνιήο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ κέζα απφ δηαδξνκέο απηνθηλήηνπ Πξνσζεηηθφ πιηθφ o Λεχθσκα κε κνπζηθφ CD, DVD, CD-ROM o Νηνθηκαληέξ κε ζέκα «παξαδνζηαθά επαγγέικαηα πνπ ράλνληαη» o Κηλεηή κνλάδα πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο -νξγάλσζεο εθδειψζεσλ o Έληππν κε ηα top 10 αμηνζέαηα o Έθδνζε ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ ζε φιεο ηηο βαιθαληθέο γιψζζεο o Δηδηθέο εθδφζεηο πξνβνιήο αγξνηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ πξνζθάησο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Leader θαη ΟΠΠΑΥ ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ Δθπξνζψπεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ κέζσ παξνπζίαζεο ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο, έθζεζεο θσηνγξαθίαο, δηνξγάλσζεο workshop, παξνπζηάζεσλ ρνξεπηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θ.α. ζηηο πξνζθάησο αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο Έληππν πιηθφ o Γηαθεκηζηηθφ πιηθφ (αθίζεο, απηνθφιιεηα, θαξη πνζηάι) o Γεληθνχ πεξηερνκέλνπ (γεληθφο ηνπξηζηηθφο νδεγφο επηινγψλ, ηνπξηζηηθφο ράξηεο, θαηάινγνο θαηαιπκάησλ, επαγγεικαηηθφο ηνπξηζηηθφο νδεγφο,

29 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 29 ΗΠΔΙΡΟΤ «θαιεληάξη» κε πξφγξακκα εθδειψζεσλ) o Θεκαηηθά έληππα (ζεκαηηθέο δηαδξνκέο, ράξηεο εηδηθψλ δηαδξνκψλ) o Μαθέηεο γηα δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε πεξηνδηθά εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ (νξεηβαηηθψλ ζπιιφγσλ, ζαιαζζίσλ ζπνξ, θπλεγψλ, θηι) o Έληππα γηα εηδηθέο ρξήζεηο (έλζεηα ζε αθηεξψκαηα εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ εθεκεξίδσλ, πξνγξάκκαηα εηδηθψλ εθδειψζεσλ, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα δεκνζηνγξάθνπο) Τιηθφ θσηνγξαθηθφ, ηειενπηηθφ, θηλεκαηνγξαθηθφ, ειεθηξνληθφ Γεκηνπξγία-ζπληήξεζε ηζηνζειίδαο ζην ίληεξλεη θαη εηζαγσγή banner ζε άιια ζπλαθή Παξνπζία ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ. Παξνπζία ζε εθζέζεηο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Direct mail Υνξεγίεο άιισλ εθδειψζεσλ Κηλεηή «έθζεζε-βαιίηζα» πλέδξην «Σνπξηζκφο ηεο Τπαίζξνπ» Δθδειψζεηο γηα δεκνζηνγξάθνπο Οξγάλσζε, ελεξγνπνίεζε, παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ πιεξνθφξεζεο «ηνπξηζηηθψλ θαθελείσλ» Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο o πκκεηνρή ζε εθζέζεηο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ

30 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 30 ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ o Πξφζθιεζε tour operators απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ o Δθδειψζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ o Γεκφζηεο ζρέζεηο Γηαθήκηζε o Δθεκεξίδεο Πεξηνδηθά εζσηεξηθνχ o Δθεκεξίδεο εμσηεξηθνχ o Ραδηφθσλν o Internet Banner o Δμσηεξηθνί ρψξνη Διιάδα o Δμσηεξηθνί ρψξνη Δμσηεξηθφ Παξαγσγή κελχκαηνο o Παξαγσγή κελχκαηνο γηα πξνβνιή κέζσ ξαδηφθσλνπ o Παξαγσγή ηειενπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαη πξνβνιή ηνπ ζε ΜΜΔ εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο Πξνσζεηηθφ πιηθφ o Πξνσζεηηθά έληππα γεληθνχ θαη εηδηθνχ ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δηάθνξα πιηθά πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ o Γηαθεκηζηηθέο ηαηλίεο o Πεξηνδηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζιεθηξνληθά κέζα o Ηζηνζειίδαο ζην internet θαη CD ROM Έθηαθηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ησλ ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ ησλ λνκψλ Αραΐαο θαη Ζιείαο. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Πξνσζεηηθφ πιηθφ o Ζιεθηξνληθήο κνξθήο (DVD, CD-ROM) o Έληππν πιηθφ (ζεκαηηθά θπιιάδηα,

31 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 31 ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ νδεγνί) o Φσηνγξαθηθφ αξρείν Γηαθήκηζε ζε ΜΜΔ ζηνλ ηχπν (εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ) Δθζέζεηο (εζσηεξηθφ & εμσηεξηθφ) Φηινμελία δεκνζηνγξάθσλ θαη επαγγεικαηηψλ ηνπξηζκνχ Βξάβεπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο Δθζέζεηο εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ Γηαθήκηζε o Καηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν (πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο) ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν o Γηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζε ΜΜΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν) o ε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, κεηξφ, αζηηθά ιεσθνξεία, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ) Πξνσζεηηθφ πιηθφ o 32 ζέιηδν θπιιάδην γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ Π.Η.Ν. o Αλαηχπσζε παιαηφηεξσλ εληχπσλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο o CD ROM (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά) o Νηνθηκαληέξ γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζηελ Π.Η.Ν. (ζαιάζζηνο, γαζηξνλνκηθφο, πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, θηι. ) Φηινμελία δεκνζηνγξάθσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ

32 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 32 δηεζλνχο εκβέιεηαο, tour operators, εθπξνζψπσλ δεκνζίσλ θνξέσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Δθδειψζεηο θαη ζπλέδξηα πνιηηηζηηθνχ, επηκνξθσηηθνχ, ςπραγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΚΡΗΣΗ πκκεηνρή ζε 19 εθζέζεηο (13 εμσηεξηθνχ & 6 εζσηεξηθνχ) κε πεξίπηεξν (ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηίεο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ & tour operators θαη επαθέο κε δεκνζηνγξάθνπο) Έληππν-πξνσζεηηθφ πιηθφ o Σνπξηζηηθνί νδεγνί o Θεκαηηθά θπιιάδηα (κεηαθξαζκέλνη ζηελ αγγιηθή, γεξκαληθή & ηηαιηθή γιψζζα) o Πνιπεηή ιεπθψκαηα θχξνπο κε ζεκαηνιφγην ηα κλεκεία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα δψξα ζε εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο. o 2 δηαθεκηζηηθέο βηληενηαηλίεο (αλαθνξά ζην πνιηηηζηηθφ πξντφλ ηεο Πεξηθέξεηαο & ηα θάζηξα) o αθίζεο κε 11 ηζηνξηθά ηνπία Γηαθήκηζε ζε ΜΜΔ εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ (πεξηνδηθά, ηνπξηζηηθά έληππα, ξαδηφθσλν θηι) Ζκεξίδεο Οξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Έληππν πξνσζεηηθφ πιηθφ πκκεηνρή ζε εθζέζεηο Ζκεξίδεο Οξγάλσζε ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ. Γηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ θαη ζην internet

33 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 33 Αλακλεζηηθά Δθδειψζεηο αγξνηνπξηζκνχ «Αγξνηηθφο Αχγνπζηνο» ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ πκκεηνρή ζε εθζέζεηο Έληππν πξνσζεηηθφ πιηθφ. Έθδνζε o νδεγνχ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ o ζπληαγψλ καγεηξηθήο ησλ λεζηψλ (θαη ζηα αγγιηθά) o θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο (θαη ζηα αγγιηθά) o ραξηψλ o ηζηνξηθψλ βηβιίσλ γηα ηελ παξαγσγή ινπθνπκηνχ ηεο χξνπ, γηα ηνπο ζθνπγγαξάδεο ηεο Καιχκλνπ o εκεξνινγίνπ o βηβιίνπ «Γσδεθάλεζα ηα καξγαξηηάξηα ηεο Μεζνγείνπ» πκκεηνρή ζην πάξθν ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ Γηαθήκηζε o Καηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν o CD ROM γηα ηελ πξνβνιή ηεο Π.Ν.Α. Δθδειψζεηο (ζπλαπιίεο ζε δηάθνξα λεζηά) Φηινμελία δεκνζηνγξάθσλ Γηαθήκηζε o Πξνβνιή απφ ηα ΜΜΔ (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε) o Καηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζε καδηθά θαη εηδηθά έληππα Δθζέζεηο

34 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 34 o 12 εθζέζεηο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ Γεκφζηεο ρέζεηο o Φηινμελία δεκνζηνγξάθσλ εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ εληχπσλ θαη ΜΜΔ o πλεληεχμεηο ηχπνπ o Γεκηνπξγία lobbying γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά θαη ηελ δεκηνπξγία μερσξηζηνχ πξνθίι ηεο Π.Β.Α. σο πξννξηζκνχ. Πξνσζεηηθφ Τιηθφ o Έληππν Τιηθφ (θπιιάδηα, έληππα εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηνπξηζηηθνί νδεγνί πξνζαξκνζκέλνη ζηελ αγνξά-ζηφρν) o Αθίζεο o Αλακλεζηηθά o Πξνσζεηηθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πκκεηνρή ζε επξσπατθά θαη δηεζλή δίθηπα πξνβνιήο θαη εθδειψζεηο.

35 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 35 ΠΙΝΑΚΑ 4 : ΤΓΚΕΝΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΕΚΘΕΕΙ ΣΤΠΟ TV ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ INTERNET ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΧΑΡΣΕ ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΕΝΣΤΠΑ ΤΝΕΔΡΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΛΕΤΚΩΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΣΣΙΚΗ * * * * * * * - * - - * - - ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ * * * * * * - ΘΕΑΛΙΑ * - * * - * * - * ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ * * * * * * ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- * * * - * * - * - * * * - ΘΡΑΚΗ * ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ * * * - * * * * * - * * * * ΗΠΕΙΡΟΤ * * * * * * - - * * - ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ * * * - * - * - * - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ * * * * * * - * * * - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ * * - * * - * - * - - * * - ΚΡΗΣΗ * * * * - * * ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ * * * * * - * * * - ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ * * * * - - * - * - * - * * ΑΝΑΜΝΗΣΙΚΑ

36 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ θέςεηο Πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηηο δξάζεηο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ Παξαηεξψληαο ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα -4-, δηαπηζηψλεηαη πσο φιεο νη Πεξηθέξεηεο ζπκκεηείραλ ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, κάιηζηα πξνθχπηεη πσο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεθε ζηε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο (ηερληθά δειηία). Δπίζεο, νη Πεξηθέξεηεο πξαγκαηνπνίεζαλ δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν (12/13), ζηελ ηειεφξαζε (9/13), ζην ξαδηφθσλν (9/13), ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (5/13) θαη ηέινο ζην δηαδίθηπν (6/13). Ωο πξνο ην πξνσζεηηθφ πιηθφ νη Πεξηθέξεηεο αλέπηπμαλ θπξίσο ζεκαηηθά έληππα (12/13) θαη ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο (8/13) θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ιεπθψκαηα (6/13), CD θαη DVD (9/13), ελψ ιίγεο πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία ραξηψλ-δηαδξνκψλ θαη αλακλεζηηθψλ (3/13). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξνσζεηηθφ πιηθφ γηα εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ αλαπηχρζεθαλ απφ νξηζκέλεο κφλν Πεξηθέξεηεο, αλ θαη ζεσξείηαη πσο ηέηνηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο επνρηθφηεηάο ηνπ. Έληππν πιηθφ γηα ηνλ ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ αλέπηπμε κφλν ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη γηα ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ επηά κφλν (7/13) Πεξηθέξεηεο Αμηνιφγεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ portals ησλ Πεξηθεξεηψλ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ portals ησλ επηά Πεξηθεξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ελψ δηέζεζε πφξνπο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ portal ηειηθά δε ην «αλέβαζε» ζην δηαδίθηπν αθφκε. (Σν αληίζηνηρν check list πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα I). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δηεπζχλζεηο ησλ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ.

37 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 37 Πίλαθαο 5 Σνπξηζηηθά portals ησλ Πεξηθεξεηψλ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΣΟΓΔΛΙΓΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΘΔΑΛΙΑ - ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ - ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ peloponnisos.gr ΚΡΗΣΗ - ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ -

38 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 38 Πίλαθαο 6 Αμηνιφγεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ portals 3 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ PORTALS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΘΡΑΚΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΝΑΙ - 5 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΝΑΙ - 4 ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΡΗΣΗ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BRANDING Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη κία απφ ηηο θπξίαξρεο θαηεγνξίεο γηα ηελ νπνία νη πειάηεο θαηαθεχγνπλ ζην ίληεξλεη. Έλα ηνπξηζηηθφ portal αμηνινγείηαη βάζε 5 βαζηθψλ θξηηεξίσλ (World Tourist Organization 2003): Πξνζβαζηκφηεηα Πεξηήγεζε Πιεξνθφξεζε Οπηηθή ειθπζηηθφηεηα Δπηξξνή ζηε δηακφξθσζε απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ελφο πξννξηζκνχ 3 ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ/ΠΕΡΙΗΓΗΗ: 1=αρκετά δφςκολθ (πρόςβαςθ/περιιγθςθ), 2=δφςκολθ, 3= ουδζτερθ, 4=εφκολθ, 5=αρκετά εφκολθ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 1=δυςάρεςτο, 2=αδιάφορο, 3=ευχάριςτο ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΑ: αρικμόσ επιλογϊν

39 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 39 Μία πξψηε παξαηήξεζε αθνξά ζην domain name ησλ portals, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ παξαπέκπεη ζην πεξηερφκελν ηνπ site, δελ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πξφθεηηαη γηα επίζεκν-θξαηηθφ ηνπξηζηηθφ portal. Αθφκε, δηαπηζηψζεθε πσο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα νδεγεζεί θαλείο ζηα ελ ιφγσ portal, θαζψο δελ βξίζθνληαη ζε θαιή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ζην ίληεξλεη. Οπφηε, ην θξηηήξην ηεο πξνζβαζηκφηεηαο δελ εθπιεξψλεηαη. ε αξθεηέο ηζηνζειίδεο (6/7) ην πεξηβάιινλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. ην ίληεξλεη αληελδείθλπηαη ε χπαξμε κεγάισλ θεηκέλσλ, ππθλνγξακκέλσλ θη φκσο ζε πνιιά portals ηα links νδεγνχζαλ ζε ηέηνηα θείκελα. Αθφκε, νξηζκέλα links νδεγνχζαλ ζε θελέο ζειίδεο πνπ δελ είραλ θαλ ηελ έλδεημε «ππφ δηακφξθσζε» (Γεκεηξηάδεο- Μπάιηαο 2003). Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ιείπεη απφ θάπνηεο ηζηνζειίδεο (2/7) είλαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε θάπνην θέληξν πιεξνθφξεζεο. Βέβαηα ζηηο ππφινηπεο πέληε (5/7) ππήξρε θφξκα ζπκπιήξσζεο είηε link πνπ παξέπεκπε ζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γηα ηελ απνζηνιή κελχκαηνο. Ζ θφξκα ζπκπιήξσζεο απνηειεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν ζε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο ζειήζεη λα αληιήζεη επηπιένλ ζηνηρεία αιιά θαη γηα ηνλ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη θαη λα θαιχςεη θελά πιεξνθφξεζεο ηεο ζειίδαο ηνπ (Cobos Liza, Wang Youcheng, Okumus Fevzi 2009). Δπηπιένλ, ηέζζεξα (4/7) απφ ηα portals αλαλεψζεθαλ ηειεπηαία θνξά ην (ελψ 2/7 δελ είραλ ζηνηρεία ηειεπηαίαο αλαλέσζεο θαη κφλν 1/7 αλαλεψζεθε ην 2010), νπφηε δελ έρνπλ εκπινπηηζηεί κε επίθαηξε πιεξνθφξεζε θαη δηαηεξνχλ «λέα» γηα εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ 2-3 ρξφληα. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη απαξαίηεηε θαζψο κία απφ ηηο ζθνπηκφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ portal είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα λέα θαη ηα ηξέρνληα ζπκβάληα ζηελ Πεξηθέξεηα.

40 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 40 Δηθφλα 1 Σνπξηζηηθφ portal Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Ωο πξνο ηελ επηινγή γιψζζαο, ηα πεξηζζφηεξα (6/7) portals είραλ επηινγή κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ ησλ δχν. Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε Γεξκαλία, επνκέλσο ε επηινγή ηεο γεξκαληθήο ζα ήηαλ ρξήζηκε. Αθφκε, γηα πεξηθέξεηεο φπσο ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε πνπ εζηίαζαλ κέξνο ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο ζε γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο, ε ελαιιαθηηθή αληίζηνηρσλ γισζζψλ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκε.

41 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 41 Δηθφλα 2 Σνπξηζηηθφ portal Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Απφ άπνςε δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ: ηελ πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο (1/7) δελ ππάξρεη θάπνηα κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο. ε ηξεηο (3/7) πεξηπηψζεηο αθνινπζείηαη ε δηαίξεζε αλά λνκφ, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζε αιινδαπνχο επηζθέπηεο ηεο ζειίδαο πνπ δελ έρνπλ μεθάζαξε εηθφλα ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο. ε αθφκε δχν (2/7) αθνινπζείηαη θαηεγνξηνπνίεζε βάζεη ησλ ηνπξηζηηθψλ ελδηαθεξφλησλ. Δλψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (1) αθνινπζείηαη ε δηαίξεζε αλά ηνκέα νηθνλνκηθνχ-θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπνκέλσο δελ είλαη ακηγψο ηνπξηζηηθή ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. ηελ πιεηνςεθία (4/7) ησλ πεξηπηψζεσλ δελ έρεη πηνζεηεζεί έλα ζήκα (branding). Ζ ζεκαηνπνίεζε πξνζδίδεη κηα ηαπηφηεηα ζηνλ πξννξηζκφ, εληζρχεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ απφ ηνπο αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο (Γνχλαξεο 2003). ηφρνο είλαη λα ελζσκαησζεί ζε κηα εηθφλα ε εκπεηξία απφ ηελ επίζθεςε ζε έλα ηφπν. Γηα παξάδεηγκα, ην brand ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαίλεηαη λα αληαλαθιά ηελ ηδέα «ήιηνο & ζάιαζζα».

42 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 42 Απφ άπνςε ειθπζηηθφηεηαο, ηα ρξψκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ήηαλ αξκνληθά ζπλδπαζκέλα θαη ε πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ ηθαλνπνηεηηθή. ρεδηαζηηθά ζαθψο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Ζ πξνζζήθε βίληεν θαη πεξηζζφηεξσλ θσηνγξαθηψλ βνεζά ηνλ επηζθέπηε λα απνθηήζεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πεξηνρήο. Σα πεξηζζφηεξα portals ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο κε ηνπξίζηεο πνπ δηαζθεδάδνπλ, εηδηθά ζηηο ελφηεηεο «Γξαζηεξηφηεηεο». Γεληθά, ε εηθφλα αλζξψπσλ πνπ απνιακβάλνπλ κηα εκπεηξία (ζηελ παξαιία, ζην βνπλφ, ζην εζηηαηφξην θηι) δεκηνπξγεί ηελ επηζπκία λα βηψζεη θαη ν ζεαηήο ηελ ίδηα απφιαπζε. ε φια ηα portals (7/7) ππήξραλ κφλν θσηνγξαθίεο κε ηνπία, φκσο ν ηνπξηζκφο απαηηεί πξνβνιή ηνπ θπζηθνχ θάιινπο ππφ κηα πην αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε (Amir Shani, Po-Ju Chen, Youcheng Wang and Nan Hua 2010). Δηθφλα 3 «Brands». πλνιηθά, ζρεκαηίδεηαη κηα φρη ηδηαίηεξα επλντθή εληχπσζε γηα ηα ηνπξηζηηθά portals. Γε ζεσξείηαη πσο ζπκβάιινπλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, ζηελ επηξξνή ηεο επηινγήο ηεο Πεξηθέξεηαο σο πξννξηζκνχ. Σν portal λνηίνπ Αηγαίνπ θξίλεηαη σο ην πην ηθαλνπνηεηηθφ ζρεδηαζηηθά θαη απφ άπνςε δνκήοθαηεγνξηνπνίεζεο, αιιά κεηνλεθηεί ζηελ επηθαηξνπoίεζε.

43 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 43 Δηθφλα 4 Σνπξηζηηθφ portal Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ Δηθφλα 5 Σνπξηζηηθφ portal Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ

44 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 44 Δηθφλα 6 Σνπξηζηηθφ portal Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ

45 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 45 Δηθφλα 7 Σνπξηζηηθφ portal Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ Δηθφλα 8 Σνπξηζηηθφ portal Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο

46 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ Αμηνιφγεζε έληππνπ πιηθνχ 4 Έμη (6/13) πεξηθέξεηεο απέζηεηιαλ δείγκαηα έληππνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ. Οη ππφινηπεο δελ είραλ πιένλ ζηε δηάζεζε ηνπο, θαζψο είρε εμαληιεζεί θαη δε δηαηεξνχζαλ ζρεηηθφ αξρείν (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ δεκηνπξγήζεθε έλα check-list (Παξάξηεκα I). (World Tourist Organization 2003): Πίλαθαο 7 Αμηνιφγεζε έληππνπ πιηθνχ 5 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΤΛΛΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΑΣΣΙΚΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΛΟΓΚΑΝ BRANDING 1 1 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΕΑΛΙΑ 2 2 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- 2 2 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΘΡΑΚΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 1 1 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 3 1 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 1 2 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΚΡΗΣΗ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 4 Για τθν αξιολόγθςθ των φυλλαδίων ελιφκθ υπόψθ αντίςτοιχο υλικό που εςτάλθ από φορείσ του εξωτερικοφ αλλά και από δείγματα που υπιρχαν ςτα τουριςτικά portals (Αυςτρία, Βζλγιο, Ελβετία, Γαλλία, Ιςπανία). 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: 1=μθ ικανοποιθτικι, 2= μζτρια, 3= ικανοποιθτικι ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ: 1=αδιάφορεσ, 2= ελκυςτικζσ

47 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 47 Σα θείκελα, ζε φια ηα θπιιάδηα, παξνπζηάδνπλ επηκέξνπο πεξηνρέο ή επηινγέο ζηελ Πεξηθέξεηα, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο, ρσξίο ζαθείο θαηεπζχλζεηο ή νδεγίεο γηα ηνλ δπλεηηθφ επηζθέπηε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα : «Ζ ηεξεά Διιάδα πξνζειθχεη πνιινχο επηζθέπηεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζνπλ ηε ζάιαζζα θαη λα εμαζθεζνχλ ζε ζαιάζζηα ζπνξ ζε νξγαλσκέλα θέληξα παξαζεξηζκνχ ή θαη ζε εξεκηθέο παξαιίεο» (απφζπαζκα απφ θπιιάδην κε ζέκα «Απνδξάζεηο αββαηνθχξηαθνπ» ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο). Σα θείκελα θξίλνληαη ειιηπή απφ άπνςε πιεξνθφξεζεο, δηφηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (5/6) δελ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα δηακνλή, δηαηξνθή, δξαζηεξηφηεηεο-εθδειψζεηο κε ιεπηνκέξεηεο (ηειέθσλα, ράξηεο δηαδξνκψλ, δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ θηι). Ο ελδηαθεξφκελνο δελ αληιεί ζηνηρεία ψζηε λα ζρεδηάζεη, πηζαλφλ, ην ηαμίδη ηνπ. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε εκπεηξίαο (δελ είλαη δηαθξηηή ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο), δελ πξνβάιιεηαη θάπνην πιενλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν (Scottish Tourist Board 2001). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε, φπνπ έγηλε, έιαβε ηε κνξθή ζεκαηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο (νξεηλνί-παξαζαιάζζηνη πξννξηζκνί, ή ρεηκεξηλνί-ζεξηλνί πξννξηζκνί) ή αλά λνκφ. Γελ ππήξμε αλζξσπνθεληξηθή ινγηθή (δειαδή νηθνγέλεηα, παξέα, δεπγάξη), ζε αληίζεζε κε ηα θπιιάδηα ηνπ εμσηεξηθνχ. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ε θαηεγνξηνπνίεζε βάζεη νκάδαο επηζθεπηψλ, ζε έλα πξψην επίπεδν, θαη ελ ζπλερεία βάζεη ζεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζπκβάιιεη ζηελ πην επηηπρεκέλε ζηφρεπζε ησλ επηκέξνπο αγνξψλ ζηφρσλ (Heath & Wall 2000). Οη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα θπιιάδηα αθνξνχλ φκνξθα ηνπία. Ωζηφζν, θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ πνπ απνιακβάλνπλ ηελ επίζθεςή ηνπο ζε έλαλ πξννξηζκφ ζεσξνχληαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο, κάιηζηα πηζηεχεηαη πσο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ ηελ επηζπκία λα βηψζεη ν ζεαηήο ηελ ίδηα εκπεηξία (Εψηνο 2000).

48 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 48 Δηθφλα 9 Πξνσζεηηθφ πιηθφ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ

49 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 49 Δηθφλα 10 Πξνσζεηηθφ πιηθφ Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο

50 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 50 Δηθφλα 11 Πξνσζεηηθφ πιηθφ ηεο Δπαξρίαο ηεο Αιζαηίαο (Γαιιία)

51 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ πλνιηθή εθηίκεζε Μία πξψηε θξηηηθή αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα αξρηθά αλαηέζεθε ζηελ πεξηθεξεηαθή κνλάδα ηνπ ΔΟΣ, ζηε ζπλέρεηα πέξαζε ζηε Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο. Ζ ελ ιφγσ δηεχζπλζε δηαρεηξίδεηαη πξνγξάκκαηα θαη έξγα αλάπηπμεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Ζ αλάζεζε ησλ έξγσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο απνηέιεζε κηα πξφθιεζε γηα ηνπο ππαιιήινπο, φπσο νη ίδηνη εμήγεζαλ, θαζψο ε δηεχζπλζε δελ είλαη ζηειερσκέλε κε πξνζσπηθφ εηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ θαη πξνβνιήο. Σν έξγν κε ην νπνίν επηθνξηίζηεθε δε ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ρσξίο ηε βνήζεηα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (εμσηεξηθνί ζχκβνπινη θαη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ). Ζ Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο αλέιαβε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ.

52 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 52 Πίλαθαο 8 ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ TARGETING ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ SEGMENTATION POSITIONING BRANDING ΑΣΣΙΚΗ * - * * * SLOGAN ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ * * ΘΕΑΛΙΑ - - * - * ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- * * * - - ΘΡΑΚΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ * ΗΠΕΙΡΟΤ * ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ * * ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ * - * * - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ * ΚΡΗΣΗ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ * - - * * ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ * - - * - Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο. Γειαδή, απφ ηα ηερληθά δειηία ησλ έξγσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο (4/13 πεξηθέξεηεο απέζηεηιαλ θαη ηα ζρέδηα κάξθεηηλγθ), ζηα νπνία γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ, απφ ηα ηνπξηζηηθά portal θαη απφ ην έληππν πιηθφ. Γελ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζην ζπλνιηθφ εγρείξεκα, θαζψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα φιεο ηηο επηκέξνπο δξάζεηο (π.ρ. εθζέζεηο, εθδειψζεηο θηι). Γηα θάζε Πεξηθέξεηα είρε πινπνηεζεί «Μειέηε γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε» απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΟΣ (ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ

53 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 53 δελ είρε ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ), ελψ θάπνηεο Πεξηθέξεηεο δήηεζαλ επηπιένλ ηελ εθπφλεζε ρεδίσλ Μάξθεηηλγθ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ωζηφζν, απφ ηηο επηκέξνπο δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ, ζηα πιαίζηα ησλ έξγσλ ηεο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο, δελ είλαη μεθάζαξε ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζήζεθε. Έπεηηα απφ παξαηήξεζε ησλ ηερληθψλ δειηίσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, δηαπηζηψζεθε φηη δηαηππσλφηαλ νη ζηφρνη (objectives) ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ζηε ζρεηηθή ελφηεηα «θνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ, αλακελφκελα απνηειέζκαηα». Βέβαηα ζε έμη πεξηπηψζεηο (6/13) παξαηεξήζεθε πσο δηαηππσλφηαλ νη ίδηνη αθξηβψο, γεληθφινγνη ζηφρνη. 6 Μάιινλ εζηάιε θάπνην ππφδεηγκα ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη δελ έγηλε αλαδηαηχπσζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ είλαη ε αξρή θάζε πξνζπάζεηαο. Πνπ ζέινπκε λα θηάζνπκε; Ση ζέινπκε λα επηηχρνπκε; Όηαλ μεθηλά έλα πξφγξακκα, νδεγφο είλαη νη ζηφρνη πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη ζα πξέπεη λα γίλνληαη θηήκα φισλ ησλ κεηερφλησλ (Παπαδάθεο 2002). Ζ δηαθήκηζε θαη νη δξάζεηο επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ζηνηρεία κηαο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ, φρη ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. αθψο, ε επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ πιεξνθφξεζε (awareness) θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο (positioning) ελφο πξννξηζκνχ ζηελ αληίιεςε ηνπ δπλεηηθνχ επηζθέπηε, αιιά πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη θάπνηα πξνεγνχκελα βήκαηα. Ζ θαηάηκεζε ηεο αγνξάο (market segmentation) θαη ε αλάπηπμε δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο γηα θάζε ηκήκα είλαη πξναπαηηνχκελν (Γνχλαξεο 2003). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλαπηχρζεθαλ δξάζεηο πξνβνιήο ρσξίο λα ππάξρεη μεθάζαξε ζηφρεπζε ζε επηκέξνπο αγνξέο ζηφρνπο, αιιά νχηε θαη κηα δηαθξηηή ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε, φπνπ έγηλε, έιαβε ηε κνξθή ζεκαηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο (νξεηλνί-παξαζαιάζζηνη πξννξηζκνί, ή 6 Για το λόγο αυτό οι περιφζρειεσ αυτζσ κεωρικθκε πωσ δεν πλθροφν το κριτθρίο «targeting», εφόςον δεν αναδιατφπωςαν τουσ ςτόχουσ προςαρμόηοντασ τουσ ςτισ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ τουσ.

54 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 54 ρεηκεξηλνί-ζεξηλνί πξννξηζκνί) ή αλά λνκφ, δελ ππήξμε αλζξσπνθεληξηθή ινγηθή (δειαδή νηθνγέλεηα, παξέα, δεπγάξη). Ζ ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε, γηα ηνλ πξννξηζκφ, ζηε ζπλείδεζε ησλ δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ. Δλ πξνθεηκέλσ, γηα θάζε Πεξηθέξεηα πξνβάιινληαη νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο δίρσο λα επηδηψθεηαη λα πξνβιεζνχλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ μερσξίδνπλ απφ ηηο άιιεο, πνπ απνηεινχλ ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Γελ ππάξρεη ζαθήο ζηφρεπζε, νχηε ζαθήο ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο (ηψκθνο 2002). Δμαίξεζε απνηειεί ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, νη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ αλέπηπμε δηαηξέρνληαη απφ ηε ινγηθή ηεο αλάδεημεο ηεο πινχζηαο κπζνινγίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο κπζηθήο αηκφζθαηξαο. Δπίζεο, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο νξγάλσζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γχξσ απφ ηε ινγηθή ηεο θαζηέξσζεο ηεο πεξηνρήο σο city break πξννξηζκνχ. Σέινο, ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαίλεηαη πσο αθνινχζεζε κία ινγηθή αλάδεημεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (ηνπνζέηεζε ηεο πεξηνρήο σο πξννξηζκνχ γηα θπζηνιάηξεο). Αθφκε, δηαπηζηψζεθε πσο δελ ππήξρε ζπλέρεηα ζηα έξγα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ ηξίηε ρξεκαηνδνηηθή πεξίνδν (Γ ΚΠ) κε εθείλα ηεο δεχηεξεο (Β ΚΠ). Γειαδή, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ (κε ηελ εμαίξεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ), δελ αμηνπνηήζεθε πιηθφ (π.ρ. θπιιάδηα) πνπ είρε ζρεδηαζηεί παιαηφηεξα αιιά αλαπηχρζεθε εθ ηνπ κεδελφο λέν πιηθφ.

55 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 55 ΔΝΟΣΗΣΑ 3 ΔΡΔΤΝΑ Δ ΓΟΜΔ ΑΝΣΙΣΟΙΥΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Ζ έξεπλα ζηελ νξγαλσηηθή δνκή αληίζηνηρσλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (R-DMOs, Regional Destination Marketing Organizations), ζπκβάιιεη ζηελ νξγαλσηηθή θαζνδήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ, ηεο νπνίαο ε ζχζηαζε πξνηείλεηαη παξαθάησ. 3.1 Η πεξίπησζε ηεο Ιηαιίαο 7 - Δπαξρία ηεο Μπνιφληα Ζ «Τπεξεζία Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Σνπξηζκνχ» απνηειεί κηα δηνηθεηηθή κνλάδα ηεο Δπαξρίαο ηεο Μπνιφληα θαη εηλαη ππεχζπλε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επαξρία. Γηαρεηξίδεηαη ηφζν εζληθνχο φζν θαη επξσπατθνχο πφξνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: Γ/ίζε λέσλ επηρεηξήζεσλ Γ/ίζε δηθηχνπ πσιήζεσλ Γ/ίζε επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο & θαηλνηνκίαο Γ/ίζε δηνηθεηηθήο απινχζηεπζεο θαη ζπληνληζκνχ Γ/ίζε νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ Γ/ίζε Σνπξηζκνχ Ζ Γ/ίζε Σνπξηζκνχ είλαη ε δηνηθεηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπαξρία ηεο Μπνιφληα. πγθεθξηκέλα: 7 τοιχεία από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Επαρχίασ τθσ Μπολόνια (

56 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 56 Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη ηελ παξνρή θνλδπιίσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζκνχ. Φξνληίδεη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαλνκή ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (ελεκεξσηηθψλ, πξνσζεηηθψλ, θηι). Γηαρεηξίδεηαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία, ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη δηακνλήο. πγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αθίμεσλ θαη ηεο παξνπζίαο ηνπξηζηψλ ζε θαηαιχκαηα. Γηαρεηξίδεηαη ηελ παξνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη επξσπατθψλ ζπλεηζθνξψλ πξνο ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ. Απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηκήκαηα: Τκήκα Δπηθνηλωλίαο - Ταμηδηώλ - web hosting (comunicazione turista accoglienza web) Τκήκα αλάζεζεο θαζεθόληωλ (funzioni delege): είλαη αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε θαη δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζκνχ ησλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπξηζκνχ. πιιέγεη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπξηζκνχ γηα ηελ επαξρία. Αθφκε ιακβάλεη θαη επηθπξψλεη ηηο εηήζηεο δειψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θαηαιπκάησλ. Τκήκα Τνπξηζηηθήο Πξνβνιήο & Αλάπηπμεο (promozione e valorizzazione turista): αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζε επίπεδν λνκνχ (πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθή Πξνβνιήο). Σν πξφγξακκα απηφ, ζε εηήζηα βάζε, ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ Πιεξνθφξεζεο. Πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ππεξνρή ηεο επαξρίαο θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ ηζηνζειίδα γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο επαξρίαο ηεο Μπνιφληα. Σέινο, δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε. Πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνκνλάδεο: Τιηθνχ Γηαλνκήο Γηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο πληαθηηθή Παξαγσγή

57 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 57 Σνπξηζηηθέο πξνζθνξέο 3.2 Η πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ Δπαξρία Νακνχξ 8 ην Βέιγην ππάξρνπλ νη παξαθάησ ζεζκνί πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ: «Οffice de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles» γηα ην λφηην θνκκάηη ηεο ρψξαο θαη ηηο Βξπμέιιεο. «Toerisme Vlaanderen» γηα ην βφξεην θνκκάηη ηεο ρψξαο. «BITC» γηα ηηο Βξπμέιιεο. «Provincial Tourism Federations» ζε επίπεδν επαξρηψλ (Namur, Liege, Luxemburg, Hainaut, Walloon Brabant). 9 Γηα ηελ Δπαξρία Νακνχξ: Οκνζπνλδία Τνπξηζκνύ ηεο Δπαξρίαο Νακνύξ (Fédération du Tourisme de la Province de Namur) Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο φπσο πξνθχπηεη απφ ην νξγαλφγξακκα πνπ κνπ εζηάιε. Ο αξηζκφο ζηελ παξέλζεζε αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ απνηεινχλ ηελ θάζε ππνκνλάδα ηνπ ηκήκαηνο. Α. Γηνηθεηηθό Τκήκα: Λνγηζηηθή (1) Γξακκαηεία (2) Πιεξνθνξηθή θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (2) Γηνίθεζε Φηινμελίαο (1) Β. Δκπνξηθό Τκήκα Πξνσζεηηθά πξντφληα : ζρεδηαζκφο (1) Δκπνξία πξντφλησλ πξντφληα θαισζνξίζκαηνο (2) Γ. Τκήκα Πξνώζεζεο: 8 Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο Σνπξηζκνχ ηεο επαξρίαο Νακνχξ ( θαη θαηφπηλ επαθψλ κέζσ κε ην Σκήκα Δπηθνηλσλίαο ηεο ππεξεζίαο. 9

58 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 58 Δθδειψζεηο γηνξηέο (4) Δθδφζεηο (2) Μεηαθξάζεηο (1) Γ. Τκήκα Δπηθνηλωλίαο: Έξεπλα αγνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ ηαηηζηηθά (2) Σχπνο (1) Γηαδίθηπν (4) Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην Βέιγην ε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα θαίλεηαη λα είλαη νξγαλσκέλε ζαλ κηα Γηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ, δίρσο λα πξνβιέπεηαη θάπνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπξηζκνχ, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. 3.3 Η πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο Πεξηθέξεηα ηεο Βνπξγνπλδίαο 10 Ζ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Γαιιίαο πεξηιακβάλεη εηθνζηέμη (26) πεξηθέξεηεο, κία απφ απηέο είλαη θαη ε Βνπξγνπλδία. ηελ Πεξηθέξεηα εληάζζεηαη ην «Γηθνηλνηηθφ Γξαθείν Σνπξηζκνχ» (Office de Tourisme Intercommunal) κε αξκνδηφηεηα ηελ πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν Γξαθείν Σνπξηζκνχ απνηειείηαη απφ 3 ηκήκαηα: Τκήκα Υπνδνρήο θαη Πιεξνθόξεζεο: αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε ππνζηήξημε θαη ε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα. ην ηκήκα απαζρνινχληαη 7 άηνκα: κάλαηδεξ ππεχζπλνο ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ site 10 Σα ςτοιχεία αντλικθκαν από το τουριςτικό portal τθσ Βουργουνδίασ ( και κατόπιν επαφϊν μζςω τθσ φόρμασ επικοινωνίασ που αυτό περιλαμβάνει.

59 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 59 5 ζχκβνπινη γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο: αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε πξνβνιή ηεο πεξηθέξεηαο, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο. ην ηκήκα απαζρνινχληαη 4 άηνκα: κάλαηδεξ επηθεθαιήο πιεξνθφξεζεο επηθεθαιήο δεκνζηεχζεσλ ππεχζπλνο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ Τκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο: αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο απνηειεί ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε. ην ηκήκα απαζρνινχληαη 3 άηνκα: ινγηζηήο βνεζφο κάλαηδεξ ππεχζπλνο γηα ζέκαηα ηερλνινγίαο πιεξνθφξεζεο (information technology) Πεξηθέξεηα ηεο Βξεηάλεο 11 Σν Γξαθείν Σνπξηζκνχ ηεο Βξεηάλεο (Comite regional du tourisme de Bretagne) ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απνηειεί «νκπξέια» νξγάλσζεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. Σν πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηεο Βξεηάλεο ηνπ έρεη αλαζέζεη σο γεληθή απνζηνιή: «Να νξγαλψλεη, ζπληνλίδεη θαη ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζηε Βξεηάλε». Σν Γξαθείν Σνπξηζκνχ ηεο Βξεηάλεο απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ηκήκαηα θαη άιια δχν ππνζηεξηθηηθά. Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ ζε θάζε ηκήκα: Τκήκα «Παξαηεξεηήξην»: Γηαθσηίδεη ηνπο κεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο. Απαζρνιεί 3 άηνκα: κάλαηδεξ 11 Σα ςτοιχεία αντλικθκαν από το τουριςτικό portal τθσ Βρετάνθσ. (pro.tourismebretagne.com)

60 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 60 Γχν άηνκα ην νπνίν αζρνινχληαη κε πνζνηηθή έξεπλα (νηθνλνκνιφγνο θαη marketeer) Τκήκα Αλάπηπμεο: Δπηδηψθεη λα πξνζαξκφζεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ. Απνηειείηαη απφ δψδεθα ππαιιήινπο: κάλαηδεξ βνεζφο αλάπηπμεο ππεχζπλνο έξγνπ: βηψζηκε αλάπηπμε ππεχζπλνο έξγνπ: πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ππεχζπλνο έξγνπ: παξαγσγηθνί ηνκείο ππεχζπλνο πνηφηεηαο θαη ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ππεχζπλνο αλάπηπμεο «πξάζηλσλ δηαδξνκψλ» ππεχζπλνο έξγνπ: ηνπξηζηηθφ portal ππεχζπλνο έξγνπ: πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ππεχζπλνο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ ππεχζπλνο έξγνπ: εκπεηξίεο ζηε Βξεηάλε ππεχζπλνο έξγνπ: αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ Δηθφλα 12 Οξγαλφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ ηεο Βξεηάλεο

61 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 61 Τκήκα Δπηθνηλωλίαο θαη Πξνώζεζεο: Αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο Βξεηάλεο σο πξννξηζκνχ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν ηκήκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο κνλάδεο θαη απαζρνιεί δεθαηξία άηνκα: κάλαηδεξ ινγηζηήο βνεζφο ππεχζπλνο εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ππεχζπλνο ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο ζην εμσηεξηθφ Μνλάδα εθδόζεωλ ππεχζπλνο εθδφζεσλ θαη ίληεξλεη ππεχζπλνο θσηνγξαθίαο ππεχζπλνο ζχληαμεο γξαθίζηαο Μνλάδα ζρέζεωλ κε ηνλ Τύπν ππεχζπλνο ηχπνπ Μνλάδα ζρέζεωλ κε πξέζβεηο ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο κε Πξέζβεηο ζηελ Γαιιία ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο κε Πξέζβεηο ηνπ εμσηεξηθνχ Μνλάδα ζρέζεωλ κε ηνπο πειάηεο κάλαηδεξ πνηφηεηαο θαη ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (4 άηνκα)ππεχζπλνο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal Τπνζηεξηθηηθά ηκήκαηα Τκήκα Φξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη Αλζξώπηλωλ Πόξωλ: Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γξαθείνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ. Απνηειείηαη απφ πέληε άηνκα: κάλαηδεξ βνεζφο γεληθήο δηνίθεζεο βνεζφο κάλαηδεξ ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ

62 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 62 βνεζφο ινγηζηή Σκήκα Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΗΣ): Αζρνιείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ην Γξαθείν. Απαζρνιεί πέληε άηνκα: ππεχζπλνο ΗΣ ππεχζπλνο ζπληνληζκνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπξηζκνχ ππεχζπλνο ππνζηήξημεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππεχζπλνο ππνζηήξημεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal θαη γεληθά ηνπ δηαδηθηχνπ βνεζφο 3.4 Η πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο ην νκνζπνλδηαθφ θξάηνο ηεο ηπξίαο 12 Ζ Απζηξία δηαηξείηαη ζε ελλέα νκφζπνλδα θξαηίδηα, έλα απφ απηά είλαη θαη ηεο ηπξίαο (Steiermark/Styria). Σελ πξνψζεζε ηεο ηπξίαο, σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ έρεη αλαιάβεη ην Γξαθείν Σνπξηζκνχ ηεο. Δηθφλα 13 Οξγαλφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ Σνπξηζκνχ ηεο ηπξίαο 12 Σα ςτοιχεία αντλικθκαν κατόπιν επικοινωνίασ με το τμιμα Πλθροφοριϊν του Γραφείου Σουριςμοφ τθσ τυρίασ. (

63 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 63 Σν Γξαθείν Σνπξηζκνχ ηεο ηπξίαο απνηειείηαη απφ δέθα ηκήκαηα. Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ηκεκάησλ: Γηνηθεηηθό: παξέρεη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Διέγρνπ: ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα. Υπνζηήξημεο: παξέρεη ππνζηήξημε ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν. Πιεξνθνξηώλ: παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν (ηειεθσληθή ππνζηήξημε, ππνζηήξημε ηνπ portal). Γεκνζίωλ ζρέζεωλ & έξεπλαο αγνξάο: δηεμάγεη έξεπλεο αγνξάο, δηαηεξεί βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ θαη αλαπηχζζεη δεκφζηεο ζρέζεηο κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηχπνπ θαη ηεο αγνξάο ηνπξηζκνχ. Γηαθήκηζεο & εθδειώζεωλ: αλαιακβάλεη ηε δηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ, ζε θιαδηθά κέζα ελεκέξσζεο αιιά θαη ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηεο πεξηνρήο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Πωιήζεωλ: αθνξά ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πψιεζε πξνσζεηηθνχ πιηθνχ). Κηλεκαηνγξάθεζεο: αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθψλ κέζσλ πξνψζεζεο ηεο πεξηνρήο (βίληεν, θσηνγξαθίεο) Σρέζεωλ κε ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο: είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο πνπ αλαπηχζζνπλ δξάζε ζηελ πεξηνρή ηεο ηπξίαο. Θεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ: νξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο πνδειαζία, νξεηβαζία, πεδνπνξία, ζθη, νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θηι.

64 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 64 ΔΝΟΣΗΣΑ 4 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 4.1 Γεκφζηνο Σνκέαο θαη Σνπξηζκφο Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 13, ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ κίαο πεξηνρήο. πλεπψο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ. Όκσο, δίρσο κία ηνπξηζηηθή πνιηηηθή πνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα έρνπλ βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα θαη ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη αιινηψζεηο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε πνιιά επίπεδα. Ο Γεκφζηνο Σνκέαο παξεκβαίλεη ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ είηε κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ είηε κέζσ ηεο ζχζηαζεο νξγαληζκψλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ηνπξηζκνχ. Έηζη, επηδηψθεηαη ε εμηζζνξφπεζε δχν αληίξξνπσλ δπλάκεσλ, ε κία είλαη ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε άιιε ε δηαθχιαμε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν, ηε κνξθή, ηελ θαηεχζπλζε, ηελ επίπησζε θαη ην απνηέιεζκα ηνπ ηνπξηζκνχ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Σν θξάηνο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη πσο νη ελδηαθεξφκελνη θαη νη κέηνρνη (stakeholders) ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ επηζθέπηε κε έλαλ ηξφπν βηψζηκν θαη ηνπηθά θαηάιιειν (Page 2001). Αλ ην πεξηβάιινλ θαη ε πινπηνπαξαγσγηθή βάζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο πξννξηζκνχ θαηαζηξαθνχλ ράλνληαη φιεο νη πηζαλέο σθέιεηεο Σα αποτελζςματα ζχουν πολλαπλαςιαςτικό χαρακτιρα για τθν τοπικι κοινωνία, κακϊσ θ τουριςτικι δραςτθριότθτα ςυνεπάγεται αφξθςθ των φορολογικϊν εςόδων από τισ επιχειριςεισ τουριςμοφ, δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και μείωςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ των πολιτϊν. 14 Οι πόροι πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατά τρόπο ϊςτε να μποροφμε να τουσ απολαμβάνουμε ςιμερα αλλά επίςθσ να τουσ διατθροφμε και να τουσ διαχειριηόμαςτε για τισ μελλοντικζσ γενιζσ.

65 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 65 Δπηπιένλ, νη εζληθνί θνξείο πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ζπληνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπξηζκνχ (μελνδνρεία, ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο, θηι) θαη ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξψλ (ιηκάληα, πνιηηηθή αεξνπνξία). Αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηνρεχνληαο ζε νθέιε ζπγθέληξσζεο 15 (Αλδξένπ-Μαξαβέγηαο 2009), ψζηε λα αληηζηαζκίδνληαη ελ κέξεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κεγάισλ κνλάδσλ. Δπίζεο, νη εζληθνί θνξείο θαινχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζέηνληαο πξφηππα θαη πξαγκαηνπνηψληαο ειέγρνπο. Αθφκε, θαινχληαη λα επηηχρνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή ζπλέξγεηα κε άιιεο δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ κε έκκεζν ηξφπν επεξεάδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ (π.ρ. πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ-εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε/πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο-θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θηι). 4.1 Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε θαη Σνπξηζκφο Με ην λνκνζρέδην «Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, πξφθεηηαη γηα έλα λέν δηνηθεηηθφ επίπεδν, γεσγξαθηθά επξχηεξν ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη εκπινπηηζκέλν κε πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο. χκθσλα κε ην άξζξν 186 ηνπ ζρεηηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ, ην νπνίν νξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ν πεξηθεξεηαθφο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε 15 Δίκτυα επιχειρήςεων (network): χαρακτθρίηονται από μακροχρόνιουσ ςτενοφσ δεςμοφσ μεταξφ των μελϊν τουσ, με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ κοινϊν ςυμφερόντων. Αποτελοφνται από επιχειριςεισ κάκετα ι οριηόντια ςυνδεδεμζνεσ, με κοινοφσ ςτόχουσ. υχνά ςυμμετζχουν ςε αυτά δθμόςιοι φορείσ που τα υποςτθρίηουν. Δθμιουργοφνται μετά πό ςυνειδθτζσ επιλογζσ ςυνεργαςίασ. Π.χ. ςυνεργαςία για από κοινοφ ενζργειεσ μάρκετινγκ. υςπειρώςεισ επιχειρήςεων (clusters): θ ςυνφπαρξθ μεγάλου αρικμοφ οριηόντια και κάκετα ςυςδεδεμζνων επιχειριςεων, οριςμζνεσ από τισ οποίεσ βρίςκονται ςε ςτενι όχι απαραίτθτα ςτακερι διαςφνδεςθ- ςε ευρφτερουσ γεωγραφικοφσ χϊρουσ. Η ςυνφπαρξι τουσ αποτελεί τθν κρίςιμθ μάηα που δθμιουργεί ςυνζργειεσ και εξωτερικζσ οικονομίεσ. Δε δθμιουργοφνται με πρωτοβουλία των μελϊν τουσ, αλλά ωριμάηουν με τθν πάροδο του χρόνου. Π.χ. πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ, πολιτιςτικά κζντρα, χιονοδραμικά κζντρα, μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ με πολυχϊρουσ, κτλ.

66 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 66 απηφ δξάζεσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο Πεξηθέξεηαο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν , φπσο απηή νξηνζεηείηε απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ), θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ). Όζνλ αθνξά ζηνλ Σνπξηζκφ, εηδηθφηεξα, ε θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί πιένλ αξκνδηφηεηα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, νη νπνίεο θαινχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ Δ.Ο.Σ θαη ηνπο δήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο. Η ζχζηαζε κηαο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζα δηαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ αλσηέξσ θαζεθφλησλ. Ζ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχζεη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ έρεη αξκνδηφηεηα άξα θαη ζηνλ ηνπξηζκφ, θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφπνπ. Δπίζεο, ζα θιεζεί λα δηαδξακαηίζεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ησλ επηκέξνπο ηνπηθψλ πνιηηηθψλ, φπσο ζρεδηάδνληαη απφ ηνλ α βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη κηα εληαία ηνπξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη λα ζπλέξγεηεο. Ζ αλάγθε ζχζηαζεο κηαο δηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο απνξξέεη απφ ηέζζεξηο παξακέηξνπο (Heath & Wall 2000): Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά γίλεηαη φιν θαη πην αληαγσληζηηθή θαη απαηηείηαη επαγγεικαηηζκφο θαη ηερλνγλσζία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Πεξηθέξεηα. Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε δηαζθνξπίδεηαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ απνηεινχζαλ κέρξη πξφηηλνο ηνπξηζηηθά θέληξα, νπφηε ε αλάπηπμε, ε πξνψζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο δελ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε πηα. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα κνξθή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε. Σέινο, ε πξνζπάζεηα επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ αιιά θαη ε δηαζπνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κεγαιχηεξν εχξνο πξννξηζκψλ

67 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 67 (απνζπκθφξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπξηζηηθψλ θέληξσλ θαη πξνψζεζε λέσλ πξννξηζκψλ), θξίλεηαη πσο ζα πξαγκαησζεί απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ην επίπεδν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο (ελδηάκεζν ηεο θεληξηθήο θαη ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ). 4.3 Αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ Ζ Γ/ίζε Σνπξηζκνχ ζα απνηειέζεη ζηνηρείν ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ζα αλήθεη. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη ηνπο επηκέξνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη κε ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Page 2001). Γεληθά, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαιάβεη είλαη νη εμήο: Αλάπηπμε δξάζεσλ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Πεξηθέξεηαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. πλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ α βαζκνχ θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ απφ θνηλνχ νξγάλσζε δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο. Οξγάλσζε ελεκεξψζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζρεηηθά κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Οξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε ζθνπφ ηελ δηάρπζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο..

68 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 68 ΔΝΟΣΗΣΑ 5 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ - ΤΣΑΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΔΙ 5.1 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Απνζηνιή (mission statement) Ζ απνζηνιή θάζε Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ κηα δήισζε πνπ ζα θαλεξψλεη ηε θηινζνθία ηεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Ζ απνζηνιή είλαη ν ζθνπφο ηεο νξγάλσζεο ή ν ιφγνο χπαξμεο ηεο. Μία νξζά επεμεξγαζκέλε θαη δηαηππσκέλε δήισζε ηεο απνζηνιήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο, αιιά θαη ζε φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, κηα θνηλή αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ηεο ζεκαζία ηεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θαη έηζη, ίζσο, θαηαθέξεη λα απνηειέζεη έκπλεπζε γηα απηνχο (Μπνπξαληάο 2001). Ζ απνζηνιή ησλ Γηεπζχλζεσλ Σνπξηζκνχ ζα είλαη πην μεθάζαξε αλ κέζσ ηεο δήισζεο απαληψληαη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Πνηνο είλαη ν ξφινο καο ζηελ Πεξηθέξεηα; Πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη; Πνηνη είλαη νη κεγαιχηεξνη «πειάηεο» καο: νη επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο, νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπξηζκνχ ή νη απηνδηνηθήζεηο πξψηνπ βαζκνχ ηεο πεξηνρήο; Πνηα είλαη ε αμία θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ «πειάηεο» γηα εκάο; Όηαλ πξφθεηηαη γηα νξγαληζκνχο πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηα mission statements αλαθέξνπλ πσο απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί ε θαζηέξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξννξηζκνχ σο ηνπ πην επηζπκεηνχ, ελψ ζπρλά γίλεηαη ζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο κε ηελ νηθνλνκηθή πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο. πλεπψο, ε δήισζε ηεο απνζηνιήο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ηελ αθφινπζε κνξθή : «Απνζηνιή ηεο Γηεύζπλζεο Τνπξηζκνύ απνηειεί ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηηο επηρεηξήζεηο

69 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 69 ηνπξηζκνύ γηα ηελ προβολή της Περιφέρειας, ηόζν ζην εζωηεξηθό όζν θαη ζην εμωηεξηθό, θαη ηελ θαζηέξωζή ηεο ωο ηνλ πξννξηζκό πξώηεο πξνηίκεζεο». 16 Ζ δήισζε ηεο απνζηνιήο ελφο νξγαληζκνχ δελ απνηειεί πάγην ζηνηρείν, αληίζεηα ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Κάζε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ, ζηηο επηκέξνπο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, κπνξεί λα εμεηδηθεχζεη ηελ απνζηνιή ηεο αλάινγα κε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνηειεί ηνλ «θνξκφ» επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηα αληίζηνηρα mission statements ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηξαηεγηθνί ζηφρνη Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηεο, ε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. πλεξγαζία (Partnership) Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα αλαπηχμεη δξάζεηο πξνβνιήο ηεο πεξηθέξεηαο ζην ζχλνιφ ηεο. ηφρνο απνηειεί ε νξγάλσζε θνηλψλ δξάζεσλ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο αιιά θαη κε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο επελδχζεηο κάξθεηηλγθ (απφ θνηλνχ νξγάλσζε δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο, εθπξνζψπεζε ζε εθζέζεηο θηι), ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία κέζα απφ ηηο ζπλέξγεηεο. Ζ πξνψζεζε ηεο πεξηθέξεηαο σο πξννξηζκφο δηαθνπψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε έλα ζπληνληζκέλν ηξφπν. Ο δπλεηηθφο επηζθέπηεο αλαδεηψληαο ζηνηρεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή λα κπνξεί λα ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα, κε ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηα θνληηλά κέξε. Έηζη, ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη 16 Η οργανωςιακι φιλοςοφία κεμελιϊνει τισ αξίεσ, τισ πεποικιςεισ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ δράςθ του οργανιςμοφ, εν προκειμζνω αποτυπϊνεται με το όραμα τθσ κακιζρωςθσ του προοριςμοφ ωσ του πιο επικυμθτοφ. Σαυτόχρονα, φανερϊνονται οι οργανωςιακοί ςκοποί τθσ, δθλαδι θ πρόκεςθ ςυνεργαςίασ με τουσ άλλουσ φορείσ και θ προβολι τθσ Περιφζρειασ, ϊςτε να υλοποιθκεί το όραμα τθσ.

70 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 70 ηηο δηάθνξεο πξνηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ θαη φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε επσθεινχληαη (England Marketing Advisory Board 2003). Δλεκέξσζε (awareness) Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ είλαη ε αχμεζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα μερσξηζηά πιενλεθηήκαηα ηεο εθάζηνηε πεξηθέξεηαο σο επηινγήο ηφπνπ δηαθνπψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο, ησλ επηινγψλ δηαζθέδαζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ αλά επνρή, ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηελ μερσξίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ θαζηζηνχλ ηελ θαιχηεξε επηινγή δηαθνπψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο πξννξηζκψλ ζηελ πεξηθέξεηα αιιά θαη ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ζεκάησλ ηεο (brands) ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο ζηελ αληίιεςε ησλ δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ θαη πεξαηηέξσ ζηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα δεκηνπξγεζεί πξφζεζε γηα επίζθεςεο (Scottish Tourist Board 2001). Πνηφηεηα Δπηπιένλ ζηφρνο ηεο πεξηθέξεηαο ζα απνηειεί ε ελζάξξπλζε θαη πξνβνιή ηεο πνηφηεηαο ζε επίπεδν ηνπηθψλ πξντφλησλ, ζε επίπεδν εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηελ επνρή καο, πνπ ν αληαγσληζκφο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά είλαη κεγάινο, ε πνηφηεηα θαη ν επαγγεικαηηζκφο απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν αλάπηπμεο. Ο δπλεηηθφο επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί σο ζεηηθή ηε ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη έλαλ πξννξηζκφ(scottish Tourist Board 2001). πλδεζηκφηεηα ηφρνο είλαη θάζε πεξηθέξεηα λα ζπλδεζεί ειεθηξνληθά κε ην εζληθφ ηνπξηζηηθφ portal Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δεκηνπξγεζεί έλα απνηειεζκαηηθφ δίθηπν επηθνηλσλίαο. Θα δηεπθνιχλεη ηνπο δπλεηηθνχο επηζθέπηεο λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθφξεζε, λα πεξηεγεζνχλ ζηα επηκέξνπο

71 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 71 portals θαη λα βξνπλ ηνλ πξννξηζκφ πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. Αλ απηφ ην δίθηπν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ, ζα απνηειέζεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα πξνζζέζεη αμία ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή αγνξά (England Marketing Advisory Board 2003). 5.2Έληαμε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο 17 Με ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ «Καιιηθξάηεο» ζα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ λέσλ νξγαληζκψλ, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ) είλαη ππεχζπλε γηα ηε κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ, ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ζε θάζε Πεξηθέξεηα. Ζ κειέηε απηή ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία ζα θιεζεί λα θαιχςεη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ λένπ νξγαληζκνχ. Γηα ηε ζχζηαζε Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ, ζα πξέπεη ζηελ κειέηε ηεο ΔΔΣΑΑ λα απνηππψλεηαη ε αλάγθε χπαξμεο κηαο νξγαλσηηθήο κνλάδαο κε αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ο νξηδφκελνο, απφ ηνλ αηξεηφ Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γηνηθεηηθνχ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηππηθή εηζήγεζε ηεο πξφηαζεο ζχζηαζεο κίαο λέαο δηεχζπλζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε. Απνθαζίδσλ φξγαλν είλαη ην αηξεηφ Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, ην νπνίν ζα θιεζεί λα θξίλεη ηελ εηζεγεηηθή κειέηε θαη λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε γηα ηε ζχζηαζε ηεο δηεχζπλζεο. 17 Πλθροφόρθςθ για τθν τυπικι διαδικαςία ςφςταςθσ μίασ νζα διεφκυνςθσ ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αντλικθκε από τθν ΕΕΣΑΑ.

72 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ Φάζκα Γξαζηεξηνηήησλ Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα ζρεκαηίζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο θαη λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα θιεζεί λα αλαπηχμεη σο R-DMO (Regional Dimension Marketing Organization). Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κάξθεηηλγθ (strategic planning) Τινπνίεζε κάξθεηηλγθ ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάξθεηηλγθ Πνιιέο αζηνρίεο ζηηο δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο νθείινληαη ζηελ παξάιεςε πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο αγνξάο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα κπνξέζεη λα έρεη εηθφλα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Πεξηθέξεηα (Απισλίηεο & Παπαζηαζνπνχινπ 2004). Απφ ηε κία πιεπξά, ζα πξέπεη λα γίλεη έξεπλα ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα πνπ αζρνινχληαη κε δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, λα κειεηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ην έξγν πνπ έρεη γίλεη έσο ηψξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απαηηείηαη ε επηζθφπεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην «ηνπξηζηηθό πξνϊόλ» ηεο πεξηνρήο (πφξνη, εγθαηαζηάζεηο, επηρεηξήζεηο, δεδνκέλα γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, πξνέιεπζε θαη πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ, δνκή ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο, πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ) [market environment]. ηελ αλσηέξσ έξεπλα εληάζζεηαη θαη ε κειέηε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα νηθνδνκεζεί ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο

73 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 73 ζα βνεζήζεη ζηελ δηάθξηζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπ πξννξηζκνχ. Πεξαηηέξσ έξεπλα απαηηείηαη γηα ηε ζθηαγξάθεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ αληαγωληζηώλ (Παπαδάθεο 2002) ε εθάζηνηε Πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο πεξηθέξεηεο, ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, ησλ νπνίσλ ην «ηνπξηζηηθφ πξντφλ» ζεσξείηαη παξφκνην κε απηφ πνπ πξνζθέξεη [competitive environment]. Ζ δηακφξθσζε αξρείνπ-βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ εξεπλψλ ζα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζε θάζε Πεξηθέξεηα θαη ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ (Γεκεηξηάδεο Μπάιηαο 2003). Απαξαίηεηε είλαη θαη ε δηαηήξεζε αξρείνπ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδνζε ηεο θάζε Γηεχζπλζεο (World Tourism Organization 2004). Θα ήηαλ ρξήζηκν ηα θξηηήξηα γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο (δείθηεο απνδνηηθφηεηαο) λα ζρεδηαζηνχλ απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζπγθξίζηκα (π.ρ. ν αξηζκφο ησλ εθζέζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ε Πεξηθέξεηα ζην εμσηεξηθφ). [internal environment] Τινπνίεζε Μάξθεηηλγθ Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο λα αληαγσληζηεί ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. ηελ πξάμε, ζα θιεζεί λα δηαδξακαηίζεη θαζνδεγεηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηα ηξία «p» ηνπ κάξθεηηλγθ, δειαδή ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (product), ηε δηαλνκή ηνπ (place), ηελ ηηκή ηνπ (price) θαη ελεξγφ ξφιν ζε ζρέζε κε ην ηέηαξην «p», δειαδή ηελ πξνψζεζε (promotion) ηνπ. ηφρνο είλαη λα πξνθχςεη κηα εληαία πεξηθεξεηαθή πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ, ψζηε ε Πεξηθέξεηα λα κεγηζηνπνηήζεη ην ηνπξηζηηθφ δπλακηθφ ηεο (Heath & Wall 2000). Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζα έπξεπε λα ζπλνδεπηεί απφ ην απαηηνχκελν θιίκα εμσζηξέθεηαο θαη ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ

74 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 74 κάξθεηηλγθ. Ζ δεκηνπξγία ελφο portal ή ελφο θπιιαδίνπ δελ είλαη ην δεηνχκελν, ην δεηνχκελν είλαη ε πξνβνιή ηνπ ηφπνπ, ε πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ ζηελ πεξηνρή, ε δεκηνπξγία ηεο επηζπκίαο λα επηζθεθηνχλ απηφ ην κέξνο, ε δηεπθφιπλζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ψζηε λα κεηαηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ζε πξφζεζε επίζθεςεο ( AIDA: awareness, interest, desire, action). Πξνηνχ ε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ πξνρσξήζεη ζηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ηεο Πεξηθέξεηαο. ηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε θαηάηκεζε ηεο αγνξάο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ ζηφρεπζε ησλ επηκέξνπο αγνξψλ ζηφρσλ Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο. Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ. Ζκεξίδεο, ζεκηλάξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ θιάδνπ κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο. Α) Πξντφλ Κάζε πξννξηζκφο πξνζθέξεη φκνξθεο ηνπνζεζίεο, παξαιίεο, κλεκεία, παξάδνζε, δξαζηεξηφηεηεο, εθδειψζεηο θαη άιια. Κάζε έλα απφ απηά απνηειεί αθαηέξγαζην πιηθφ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ αγνξψλ. Γειαδή, θάζε έλα απφ απηά κπνξεί λα αλαπηπρζεί σο ηκήκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο «Ζνα προϊόν είναι οτιδιποτε προςφζρεται ςτθν αγορά και μπορεί να αποκτθκεί, χρθςιμοποιθκεί, καταναλωκεί και να προςφζρει ικανοποίθςθ ςε μια ανάγκθ ι μια επικυμία. Περιλαμβάνει φυςικά αντικείμενα, προγράμματα, υπθρεςίεσ, πρόςωπα, μζρθ, οργανιςμοφσ και ιδζεσ. Αντί για προϊόν, κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φράςθ προςφορά ι πακζτο αξιων» (Kotler, Fox)

75 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 75 Γηα ηνλ ηνπξίζηα, ηνπξηζηηθφ πξντφλ απνηειεί νηηδήπνηε βηψλεη απφ ηε ζηηγκή πνπ θεχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ, κέρξη ηελ ψξα πνπ επηζηξέθεη. Δπνκέλσο, ζηνηρεία φπσο κεηαθνξά, δηακνλή, δηαζθέδαζε απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Καζέλα απφ απηά πξνζθέξεηαη απφ δηαθνξεηηθή επηρεηξεζηαθή κνλάδα φπσο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, εζηηαηφξηα, εηαηξείεο κεηαθνξψλ (αεξνπνξηθέο, λαπηηιηαθέο, νδηθήο κεηαθίλεζεο θηι), νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ έλα ειθπζηηθφ ζπλνιηθφ πξντφλ (Heath & Wall 2000). Ζ Γηεχζπλζε ηνπξηζκνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ ηηο σθέιεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ αλ ζπλεξγαζηνχλ. Οη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ ζα είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο αλ πξνσζήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, πνπ ζα θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πηπρέο. Μηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε εκπεηξίαο είλαη πην πηζαλφ λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ θαη λα πξνθαιέζεη ηε επηζπκία θαη ηελ πξφζεζε επίζθεςεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ. (AIDA Attention, Interest, Desire, Action). Β) Γηαλνκή Οη απνθάζεηο δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη απνθάζεηο ησλ επηκέξνπο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Όκσο, ε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ κπνξεί λα θαζνδεγήζεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο επηκέξνπο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ελδηάκεζνπο-ηα ηνπξηζηηθά θαλάιηα δηαλνκήο- λα δξάζνπλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Πεξηθέξεηα. Δπηπιένλ, κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο ζηφρνπο θαη ηηο ηάζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο πνπ ζα δηεμάγεη θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί. Έηζη νη επηκέξνπο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ λα επηιέμνπλ ηα θαηάιιεια θαλάιηα δηαλνκήο (tour operators) γηα ηελ επηιεγκέλε αγνξά-ζηφρν. «Σουριςτικό προϊόν είναι ζνα φάςμα εμπειριϊν. Διαμονι, διαςκζδαςθ, γεφςεισ, μεταφορά, φυςικοί και άλλοι πόροι.» (Baud-Bovy)) [Heath & Wall 2000]

76 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 76 Δπίζεο, ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηα νθέιε ηηο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο δηθηχσζεο (Heath & Wall 2000). Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη γηα έλαλ ηνπξίζηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, δσκάηην ζε μελνδνρείν, απηνθίλεην απφ εηαηξεία ελνηθίαζεο θαη ζπκκεηνρή ζε κηα πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο, πξνζθέξνληαο έλα νινθιεξσκέλν παθέην κε φθεινο γηα ηνλ ίδην αιιά θαη γηα ηηο επηκέξνπο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ. Γ) Σηκή Οη επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ ηηκνινγνχλ ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε, ν ηνπξίζηαο φκσο «αγνξάδεη» έλα εληαίν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη επηβαξχλεηαη κε έλα θφζηνο, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νπνίνπ έρνπλ ζπκβάιιεη θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά. Ζ ηηκνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζηνηρείν ακηγψο εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, γηα ηελ επηινγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θάζε επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζηνηρεία ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο (Heath & Wall 2000). Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ παξέρνληαο πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηθέξεηα (πηζαλή επνρηθφηεηα, πηζαλή ζπγθέληξσζε ηεο θίλεζεο ζε νξηζκέλεο «πεξηδήηεηεο» πεξηνρέο θαη ειιηπήο δήηεζε γηα άιιεο), ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζθεπηψλ, ηα ζηνηρεία ησλ αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ αιιά ηνλίδνληαο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη αλά Πεξηθέξεηα κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηάιιειεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο.

77 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 77 Δηθφλα 14 Μνληέιν ζπλεξγαζίαο Γ/λζεο Σνπξηζκνχ & ηδησηηθνχ ηνκέα Μίγκα Πξνψζεζεο Κάζε ζηνηρείν ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ, απνηειεί εξγαιείν επηθνηλσλίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξννξηζκνχ απνηεινχλ ζέκα ζπδήηεζεο, φπσο θαη νη ηηκέο αιιά θαη ηα δηαζέζηκα θαλάιηα δηαλνκήο, ην κίγκα πξνψζεζεο, φκσο, απνηειεί ην πην νξαηφ θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ αγνξά-ζηφρν. Σν πξνσζεηηθφ κίγκα ζηνρεχεη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ππαξρφλησλ θαη ησλ δπλεηηθψλ ηνπξηζηψλ θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεη ε εθάζηνηε πεξηθέξεηα θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή (Naipaul 2009). Γηα λα επηηεπρζεί ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο απαηηείηαη ε εηθφλα ηεο Πεξηθέξεηαο λα ζθηαγξαθεζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ληψζνπλ πσο ν ζπγθεθξηκέλνο πξννξηζκφο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο, πξνζθέξεη απηφ πνπ δεηνχλ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε δηαπηζηψζεθε πσο δαπαλήζεθαλ πνιιά ρξήκαηα ζε αλαπνηειεζκαηηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. πλεπψο, απαηηείηαη κηα πην επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πξνβνιήο. Θα πξέπεη λα απνθηεζεί ε ηερλνγλσζία γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζε ησλ κέζσλ πξνβνιήο.

78 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 78 Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα αλαιάβεη έλα ελεξγφ ξφιν, ζα αλαπηχμεη έλα μερσξηζηφ κίγκα πξνψζεζεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Έρνληαο πξνεγεζεί ε απαηηνχκελε έξεπλα, ε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα δηαζέηεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ρξεηάδεηαη ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ησλ αληαγσληζηψλ. πλεπψο, ζα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ην θαηάιιειν κίγκα πξνψζεζεο γηα ηελ αγνξά-ζηφρν. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο πξνψζεζεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζε θάζε Πεξηθέξεηα. Α) Σνπξηζηηθφ portal Έλαο πξννξηζκφο ρσξίο ηζρπξή δηαδηθηπαθή παξνπζία, ζηηο κέξεο καο, είλαη αλχπαξθηνο. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη νξγαλψλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο ζην ίληεξλεη. Έηζη, θάζε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα ηνπξηζηηθφ portal (ή λα βειηηψζεη ην ππάξρνλ φπνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ). Σν portal ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθφξεζε γηα ηελ ίδηα ηε Γηεχζπλζε, αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. ην portal ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ λα ζθηαγξαθνχλ ηελ Πεξηθέξεηα σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Θα πξέπεη λα απνηππψλεηαη κε πιεξφηεηα θαη ιεπηνκέξεηα ην θάζε ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο πεξηνρήο. Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (θπζηθφ ζέιγεηξν, παξαδνζηαθφ γεγνλφο, εθδειψζεηο, γηνξηέο, ηνπηθή θνπδίλα θαη πξντφληα) ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα (Cobos, Wang, Okumus 2009). Έλαο ηφπνο δελ πξνζθέξεηαη κφλν γηα κηα θαηεγνξία ηνπξηζηψλ (π.ρ. νηθνγέλεηα), έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη πξνβνιή ηεο πνηθηιίαο ησλ επηινγψλ. Να δηακνξθσζεί κηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε εκπεηξίαο πνπ λα ζηνρεχεη ζε θάζε ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ αλαδεηά δηαθνξεηηθέο σθέιεηεο απφ έλα πξννξηζκφ (π.ρ. νηθνγέλεηα, δεπγάξηα, παξέα θηι). Απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε, ζην portal, ελφο «άικπνπκ θσηνγξαθηψλ», αιιά θαη πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (brochures) ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Αθφκε, κέζσ ηνπ portal ζα πξέπεη λα παξέρνληαη θάπνηεο βαζηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηε δξάζε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε

79 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 79 παξαγγειία θαη απνζηνιή εληχπσλ, ε απνζηνιή newsletters, ειεθηξνληθψλ θαξηψλ (e-postcards) θαη πξνσζεηηθψλ κελπκάησλ. Όζνλ αθνξά ζηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ portal, πξνεγνχκελε ελφηεηα (2.2.1 Αμηνιφγεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ portals ησλ Πεξηθεξεηψλ) πεξηιακβάλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηνπξηζηηθφ portal. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη εηθφλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal ηεο Δπαξρίαο ηεο Αιζαηίαο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν (αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα II). Δηθφλα 15 Σνπξηζηηθφ portal ηεο Αιζαηίαο (Γαιιία) Κάζε πεξηθεξεηαθφ ηνπξηζηηθφ portal ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην εζληθφ ( ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε έλαλ δπλεηηθφ επηζθέπηε, ν νπνίνο αλαδεηά πιεξνθφξεζε γηα ειιεληθνχο πξννξηζκνχο, αιιά δελ γλσξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα, λα κπνξέζεη λα επηζθεθηεί ην δηθφ ηεο portal θαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, αιιά αθφκε θαη λα

80 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 80 πξνρσξήζεη ζε θξάηεζε (δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο). Β) Γηαθήκηζε Ζ ηνπξηζηηθή δηαθήκηζε είλαη θάζε πιεξσκέλε κνξθή κελχκαηνο, πνπ κεηαθέξεηαη απφ κέζα καδηθήο θαη εηδηθήο επηθνηλσλίαο, απφ ηνλ πνκπφ (ελ πξνθεηκέλσ ηε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ) ζηνπο δέθηεο, δειαδή ηνπο δπλεηηθνχο επηζθέπηεο ηεο Πεξηθέξεηαο. ηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηακφξθσζε, ηελ αιιαγή ή ηελ ελίζρπζε ηεο ζηάζεο ησλ πηζαλψλ επηζθεπηψλ απέλαληη ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη (Shapiro 2010). Δπεηδή ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά ηφζν ν ζρεδηαζκφο ηεο φζν θαη ε επηινγή ηνπ κέζνπ. Μέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο Σειεφξαζε Ραδηφθσλν Δθεκεξίδα Πεξηνδηθφ Κηλεκαηνγξάθνο Αθίζεο ζε εμσηεξηθνχο ή ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ή ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο Μέζα εηδηθήο επηθνηλσλίαο Πεξηνδηθά ηνπξηζκνχ Σειενπηηθέο εθπνκπέο αθηεξσκέλεο ζηνλ ηνπξηζκφ Κιαδηθέο εθζέζεηο (αλαιχνληαη σο μερσξηζηή θαηεγνξία) Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ, ζα πξέπεη αθνχ δηεμάγεη έξεπλα, λα απνηππψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζαλψλ επηζθεπηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. πλεπψο, λα επηιέμεη εθείλα ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ είλαη πηζαλφ λα απεπζχλνληαη ζηελ νκάδα-ζηφρν. Ζ επηηπρεκέλε δηαθήκηζε πξνυπνζέηεη βαζεηά γλψζε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο γεληθφηεξα θαη ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη εηδηθφηεξα (Ζγνπκελάθεο 1999).

81 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 81 Πξνθεηκέλνπ νη δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο λα είλαη επηηπρεκέλεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε ηνπηθά κέζα άιισλ Πεξηθεξεηψλ, ζε κέζα εζληθήο εκβέιεηαο αιιά θαη ζε κέζα ηνπ εμσηεξηθνχ (επηιεγκέλα βάζεη ηηο ηνπξηζηηθήο πξνέιεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο αγνξάο ζηφρνπ ζηελ νπνία επηζπκεί λα δηεηζδχζεη). Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα λέν κέζν ζην νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο απφ ηελ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ. Μνξθέο δηαθήκηζεο ζην ίληεξλεη (Εψηνο 2000) Ηζηφηνπνη (αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα) Banners: βξίζθνληαη, ζπλήζσο, ζην άλσ ή θάησ άθξν ηεο ζειίδαο θαη είηε παξαπέκπνπλ ζηε ζειίδα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ είηε ιακβάλνπλ ηε κνξθή θαηαρσξήζεσλ μεδηπιψλνληαο έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα βξίζθνληαη ζε ηζηνζειίδεο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ή ζε ηζηφηνπνπο θνξέσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ. Advertorials links: πιεξσκέλεο θαηαρσξήζεηο ζε δηάθνξνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, κε ηε κνξθή άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία θαη ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρα banners θαη links. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηθνηλσλία κε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο (π.ρ. δεκνζηνγξάθνπο). lists: νκάδα αηφκσλ πνπ δέρνληαη θαη απνζηέιινπλ απφ θαη ζε φινπο κελχκαηα πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζπδήηεζεο (ελ πξνθεηκέλσ έλα πξννξηζκφ). Σέινο, ε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη πξνσζεηηθφ πιηθφ ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Μνξθέο έληππνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ Σνπξηζηηθνί νδεγνί Φπιιάδηα Θεκαηηθνί θαηάινγνη Λεπθψκαηα-αθηεξψκαηα Μνξθέο ειεθηξνληθνχ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ

82 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 82 DVD Videos Γ) Γεκφζηεο ζρέζεηο Ζ Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα δεκνζίσλ ζρέζεσλ 19, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζρέζεσλ κε δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ. Ζ δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ γλσξηκηψλ (lobbying) κε εθπξνζψπνπο ηνπ ηχπνπ, ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο αιιά θαη tour operators θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο (Παπαιεμαλδξή 2001): Γεκνζηόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ: δεκηνπξγία κηαο επκελνχο εηθφλαο (image) ηεο Πεξηθέξεηαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ o Γεκνζηεχζεηο αθηεξψκαηα ζε κέζα καδηθήο θαη εηδηθήο ελεκέξσζεο o πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο o Υνξεγίεο o Οξγάλσζε εθδειψζεσλ Σρέζεηο κε ηνλ Τύπν: αλάπηπμε ζρέζεσλ κε δεκνζηνγξάθνπο θαη εθπξνζψπνπο ηφζν καδηθψλ φζν θαη εηδηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κε ζθνπφ ηε δηνρέηεπζε επλντθήο δεκνζηφηεηαο. o πλεληεχμεηο ηχπνπ γηα ηελ αλαθνίλσζε θαη παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. o Δθδειψζεηο θηινμελία εθπξνζψπσλ ηνπ ηχπνπ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηε γλσξηκία απφ θνληά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο. 19 φμφωνα με το Βρετανικό Ινςτιτοφτο Δθμοςίων χζςεων: «Δθμόςιεσ ςχζςεισ είναι θ προγραμματιςμζνθ και ςυνεχισ προςπάκεια εγκακίδρυςθσ και διατιρθςθσ καλήσ πίςτησ και αμοιβαίασ κατανόηςησ μεταξφ ενόσ οργανιςμοφ και του κοινοφ τθσ».

83 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 83 Σρέζεηο κε tour operators 20 θαη ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο: ε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο θπξηφηεξνπο κεζάδνληεο ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε. o Οξγάλσζε ηαμηδηψλ γλσξηκίαο κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο ηεο. o Οξγάλσζε εθδειψζεσλ - ζπλεδξίσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ζεκάησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα παξάδεηγκα, παξνπζίαζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλνληαη γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. Αλάπηπμε Γηθηύνπ Σρέζεωλ: κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο αιιά θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο. o πλέδξηα εθδειψζεηο ζπλαληήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ζεκάησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθεξφλησλ. Γ) Δθζέζεηο Οη εθζέζεηο απνηεινχλ έλα πνιχ δεκνθηιέο κέζν πξνψζεζεο ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ έξεπλα ζηηο δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη, φκσο, ην πςειφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαη, νπφηε ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε θεηδψ. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ, ψζηε λα ππάξμνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Koutoulas & Zouganeli 2007). ηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζερζνχλ (Ζγνπκελάθεο 1999): Ζ επηινγή ηωλ εθζέζεωλ ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηάζρεη (λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί, φζν θαη ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηα νπνία ζηνρεχεη). 20 Οι tour operators «αγοράηουν» μεμονωμζνεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και παράγουν ςτθ ςυνζχεια τα διάφορα τουριςτικά πακζτα τουσ, τα οποία πουλοφν χονδρικά ςτουσ τουριςτικοφσ πράκτορεσ ι λιανικά απευκείασ ςτουσ πελάτεσ.

84 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 84 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πεξηπηέξνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ. Σα άηνκα πνπ ζα εθπξνζωπήζνπλ ηελ Πεξηθέξεηα ζηελ έθζεζε (επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο). Ζ νξγάλωζε ηωλ ζπλαληήζεωλ κε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη εθπξνζψπνπο ηνπ ηχπνπ. Σν άηνκν πνπ εθπξνζσπεί ηελ Πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη γηα θάζε ζπλάληεζε μερσξηζηά θαη λα είλαη ελεκεξσκέλν ψζηε λα πξνσζεί ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θάζε θνξά. Σν πιηθό πνπ ζα δηαλέκεηαη ζην θνηλφ. 5.4 Μάλαηδκελη Γηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο θαη λα πινπνηήζεη ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή. Σν νξγαλφγξακκα, ε ζηειέρσζε αιιά θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ απαζρνινχκελσλ ππαιιήισλ θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαπηχζζεη είλαη δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ Οξγαλσηηθή Γνκή & ηειέρσζε ηελ έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε, ζηηο δνκέο θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε αληηθείκελν ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, ππήξραλ δχν θαηεγνξίεο ηκεκάησλ: ηκήκαηα κε αληηθείκελν ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηνρήο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ηκήκαηα ζπλεξγαζίαο κε κέιε ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. Αληίζηνηρε νξγαλσηηθή δνκή πξνηείλεηαη θαη γηα ηε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ.

85 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 85 Η Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηξία ηκήκαηα: Τνπξηζηηθήο Σηξαηεγηθήο & Έξεπλαο αγνξάο (Market research & Tourism Strategy): Σν ηκήκα απηφ ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξεπλψλ αγνξάο, ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληα κε ηελ έξεπλα θαη ηεο ηήξεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζα ραξάζζεη ηελ ηνπξηζηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ Πεξηθέξεηα. Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλωλίαο (Marketing & Communication): Θα είλαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο θαζψο ζα αζρνιείηαη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα αλαπηχζζεη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ζα εθπξνζσπεί ηελ Πεξηθέξεηα ζηηο εθζέζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Αθφκε ζα αλαιάβεη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ κε ηνπο άιινπο θνξείο, κε εθπξνζψπνπο ησλ ΜΜΔ, tour operators, ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ηαμηδηψλ θηινμελίαο, ηηο ζπλεληεχμεηο ηχπνπ θηι. Σπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά (Co-operation): Σν ηκήκα απηφ ζα αλαιάβεη ηε δηνξγάλσζε ησλ ζπλεδξίσλ-ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο. Θα έρεη ηελ επζχλε ηεο ελεκέξσζεο, ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ηεο θαζνδήγεζεο ησλ άιισλ θνξέσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ ηεο Πεξηθέξεηαο. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ηεο δηεχζπλζεο κε ηνπο άιινπο θνξείο. Σα αλσηέξσ ηκήκαηα ζα βξίζθνληαη ζην ίδην δηνηθεηηθφ επίπεδν, δε ζα ππάξρεη ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, αιιά ζα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο κε νξηδφληηα ζπλεξγαζία, φπνπ απαηηείηαη. Σε δηνίθεζε ηεο Γηεχζπλζεο ζα αλαιάβεη έλαο Γηεπζπληήο ν νπνίνο ζα έρεη επηηειηθφ-ζπληνληζηηθφ ξφιν, ζα είλαη ην άηνκν πνπ ζα έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο

86 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 86 δξάζεσλ θαη ζα απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο ηνπξηζκνχ. Δηθφλα 16 Οξγαλφγξακκα Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ Η Διεφκυνςθ Σουριςμοφ κα ενταχκεί ςτο οργανόγραμμα τθσ Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ.

87 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 87 Πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο: Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο Υπεύζπλνο ελεκέξωζεο ηζηνζειίδαο: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal ηεο Πεξηθέξεηαο. Θα θαηαρσξεί λέα, ζα απαληά ζε εξσηήκαηα πνπ ζα θαηαηίζεληαη ειεθηξνληθά θαη ζα αλαιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ηεο Πεξηθέξεηαο. Απαξαίηεηα πξνζφληα: Άξηζηε γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, επηθνηλσληαθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Υπεύζπλνο δηαθήκηζεο: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε ζε κέζα καδηθήο θαη εηδηθήο ελεκέξσζεο θαζψο επίζεο θαη γηα ην πξνσζεηηθφ πιηθφ ηεο Γηεχζπλζεο. Απαξαίηεηα πξνζφληα: πνπδέο ζρεηηθέο κε ΜΜΔ, δηαθήκηζε, επηθνηλσλία, κάξθεηηλγθ - ηερλνινγηθέο, γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Υπεύζπλνο Γεκνζίωλ ζρέζεωλ: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε εθπξνζψπνπο κέζσλ καδηθήο θαη εηδηθήο επηθνηλσλίαο θαη tour operators. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ ή ηαμηδηψλ θηινμελίαο, γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζε εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Απαξαίηεηα πξνζφληα: πνπδέο ζρεηηθέο κε ΜΜΔ, δεκφζηεο ζρέζεηο, επηθνηλσλία & ηερλνινγηθέο, γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Υπεύζπλνο νξγάλωζεο εθδειώζεωλ-εθζέζεωλ: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Πεξηθέξεηαο (ζπλαπιίεο, εθζέζεηο, performances θηι). Δπίζεο, απφ θνηλνχ κε ηνλ ππεχζπλν δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζα αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ πεξηπηέξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο θιαδηθέο εθζέζεηο, θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο.

88 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 88 Απαξαίηεηα πξνζφληα: πνπδέο ζρεηηθέο κε ΜΜΔ, δεκφζηεο ζρέζεηο, επηθνηλσλία, κάξθεηηλγθ - ηερλνινγηθέο, γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Κεηκελνγξάθνο: Θα είλαη επηκειείηαη ηα θείκελα πξνο δεκνζίεπζε (είηε ζην δηαδίθηπν, είηε ζηνλ ηχπν θηι). Απαξαίηεηα πξνζφληα: Ηδηαίηεξεο γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Σκήκα Σνπξηζηηθήο ηξαηεγηθήο & Έξεπλαο Αγνξάο Υπεύζπλνο δεδνκέλωλ έξεπλαο θαη ζηαηηζηηθώλ: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ δηαηήξεζε αξρείνπ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Απαξαίηεηα πξνζφληα: Γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (SPSS). Υπεύζπλνο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο. Απαξαίηεηα πξνζφληα: Γλψζεηο ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ θαη ράξαμεο πνιηηηθψλ - ηερλνινγηθέο, γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Υπεύζπλνο information technology: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Απαξαίηεηα πξνζφληα: πνπδέο ζρεηηθέο κε απηνκαηηζκφ ή πιεξνθνξηθή. Σκήκα πλεξγαζίαο κε ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά Υπεύζπλνο ζπληνληζκνύ δξάζεωλ: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο

89 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 89 πξνβνιήο ζηελ Πεξηθέξεηα. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηθηχσζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ θαη κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε απφ θνηλνχ δξάζεσλ κάξθεηηλγθ. Απαξαίηεηα πξνζφληα: πνπδέο ζρεηηθέο κε κάλαηδκελη, κάξθεηηλγθ κε εηδίθεπζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά - ηερλνινγηθέο, γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Σύκβνπινο Τνπξηζκνύ: Ο εξγαδφκελνο ζηε ζέζε απηή ζα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, θαζνδήγεζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο. Απαξαίηεηα πξνζφληα: πνπδέο ζρεηηθέο κε κάλαηδκελη, κάξθεηηλγθ κε εηδίθεπζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά - ηερλνινγηθέο, γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. ηειέρσζε Ζ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο αλσηέξσ ζέζεηο εξγαζίαο απνηειεί πνιχ θξίζηκν ζηάδην. ε πξψην ζηάδην ζα αλαδεηεζνχλ άηνκα πξνο κεηάηαμε απφ ηνλ ΔΟΣ ή απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα γηα ηηο θελέο ζέζεηο κπνξνχλ λα γίλεη πξνθήξπμε, απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, γηα ηελ πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ελψ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ επηκφξθσζε φισλ ησλ ζηειερψλ ζε ζέκαηα destination marketing είλαη απαξαίηεηε ηφζν αξρηθά, φζν θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λέεο ηάζεηο Υξεκαηνδφηεζε Οη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ δηαθξίλνληαη σο εμήο: πφξνη γηα ηε κηζζνδνζία θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο ππεξεζίαο θαη πφξνη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ δξάζεωλ πνπ ζα αλαπηχζζεη

90 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 90 Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ζα απνξξνθεζνχλ πφξνη απφ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαπηχμεη ε Γηεχζπλζε ζα απνξξνθεζνχλ πφξνη απφ ην Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (ΠΔΠ) ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε εθάζηνηε Πεξηθέξεηα. ε φια ηα ΠΔΠ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο» πξνβιέπνληαη πξάμεηο κε ζεκαηηθή θαηεγνξία ηνλ ηνπξηζκφ. Γηθαηνχρνο γηα ηηο πξάμεηο απηέο είλαη ηφζν ν β βαζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε) φζν θαη ε Πεξηθέξεηα, νη νπνίεο κε ην λνκνζρέδην ηνπ Καιιηθξάηε ζπγρσλεχνληαη θαη ζπγθξνηνχλ ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε (ε νπνία ζα απνηειέζεη ηνλ λέν β βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο). Δθφζνλ, ε Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε θάπνησλ δξάζεσλ (ΓΗΣ- ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα), έλα ηκήκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδηωηηθό ηνκέα. Έλα ηκήκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ρνξεγίεο νξγαληζκψλ θαη δσξεέο φζσλ επηζπκνχλ λα δηαθεκηζηνχλ ζην ηνπξηζηηθφ portal αιιά θαη απφ ηα έζνδα πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο Γηεχζπλζεο. Θα κπνξεί λα δηαζέηεη πξνο πψιεζε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, απνηειέζκαηα εξεπλψλ αιιά θαη πξνσζεηηθφ πιηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο. Σέινο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο-παξνρήο ζπκβνπιψλ, πνπ ζα δηεμάγεη ε 22 Σα περιςςότερα ζργα των ΠΕΠ του ΓϋΚΠ ζκλειςαν τα ζτθ φμφωνα με δθμοςίευμα τθσ Ελευκεροτυπίασ 18/5 θ ςυνολικι απορρόφθςθ του ΕΠΑ είναι 3,6%. Επομζνωσ, οι πόροι τθσ τζταρτθσ χρθματοδοτικισ περιόδου μζνουν προσ εκμετάλλευςθ.

91 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 91 Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο κε ηε κνξθή ζπλδξνκήο Υξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα ηξία πξψηα έηε Πξψηνο ρξφλνο Ο πξψηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο. Οη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ είλαη νη εμήο: Οξγάλσζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηε δηεχζπλζε, εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. Γηαδηθαζίεο πξνζέιθπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. Πξφζιεςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπηινγή εθπαηδεπηψλ. Δθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Έξεπλα αγνξάο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο Πεξηθέξεηαο. Γεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ. Δθπφλεζε ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ ηξηεηνχο νξίδνληα. Οξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ. Γεκηνπξγία ή αλαλέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal ηεο Πεξηθέξεηαο. Δλέξγεηεο πξνζέιθπζεο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγία δηθηπψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε απφ θνηλνχ δξάζεσλ. Αθνινπζεί Πίλαθαο θαη Γηάγξακκα GANTT κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπξηζκνχ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ζην MS PROJECT.

92 Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθ ςφςταςθ Δ/νςθσ Σουριςμοφ ςτισ Περιφερειακζσ Αυτοδιοίκθςεισ 92 Πίλαθαο 9 Γξαζηεξηφηεηεο 1 νπ ρξφλνπ θαη δηάξθεηα Αθνινπζεί GANTT CHART : Κάζε κπάξα αληηπξνζσπεχεη κία δηαδηθαζία. Αξηζηεξά ηεο κπάξαο βξίζθεηαη ην φλνκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απεηθνλίδεη. Σν κήθνο ηεο αληηπξνζσπεχεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. ην επάλσ κέξνο βξίζθεηαη εκεξνιφγην γηα ηνλ αθξηβή ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ.

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015 Τίτλος : Προϊόν/Υπηρεσία (Brand Name): Εταιρία/Πελάτης: Είδος Προϊόντος/Υπηρεσίας: ΓΕΤΕΙ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΙΚΕΑ HOUSE MARKET / ΟΜΙΛΟ FOURLIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα