ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» Γενικοί Κανόνεσ Τα παιδιά να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Μθν εκτελείσ αςκιςεισ κρατιματοσ τθσ αναπνοισ κάτω από το νερό. Μθν τρζχεισ γφρω από τθν πιςίνα. Το τυχόν γλιςτερό πάτωμα μπορεί να προκαλζςει πτϊςθ και τραυματιςμό. Μθν εκτελείσ επικίνδυνα (για ςζνα ι τουσ γφρω ςου) παιχνίδια ςτθν πιςίνα, π.χ. «καβαλαρίεσ», ςπρωξίματα, πατθτζσ, μπάλα κτλ. Κάτι απρόοπτο μπορεί να προκαλζςει διάςειςθ ι πνιγμό. Επίςθσ, για κάποιον που φοβάται το νερό ι ζχει κλειςτοφοβία, το να ςπρϊχνεται κάτω από το νερό μπορεί να προκαλζςει ςοβαρό ατφχθμα. Ακολοφκα τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ πιςίνασ. Μθν μιλάσ με τον ναυαγοςϊςτθ χωρίσ ουςιαςτικό λόγο. Κάνε ντουσ πριν τθν είςοδο ςτο νερό. Μθν κολυμπάσ αν ζχεισ ςτο ςϊμα ςου ανοιχτζσ πλθγζσ. Τα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν πιςίνα. Η ζγκριςθ του γιατροφ είναι απαραίτθτθ για τισ ςοβαρότερεσ περιπτϊςεισ αναπθρίασ. Το νερό πρζπει να ζχει ενδείξεισ κερμοκραςίασ ϊςτε να είναι ενιμερα τα ΑμεΑ.

2 Σε κολυμβθτικζσ πιςίνεσ με διαδρομζσ, να κολυμπάσ πάντα δεξιά. Κολφμπθςε 3 ϊρεσ μετά από βαρφ γεφμα για να ζχεισ χωνζψει. Δφςκολεσ αςκιςεισ αμζςωσ μετά το φαγθτό μπορεί να οδθγιςουν ςε κράμπεσ ςτομάχου ι εμετό. Μθν μαςάσ τςίχλα, ι φαγθτό ςτθν πιςίνα. Η κίνθςθ μπορεί να προκαλζςει πνιγμονι. Μθν φοράσ αιχμθρά αντικείμενα ςτα χζρια ι τα πόδια, όταν είςαι ςτο νερό (κοςμιματα, ρολόγια, βραχιόλια κτλ). Μπορεί να τραυματίςουν τουσ άλλουσ λουόμενουσ. Τοποκζτθςε το κλειδί του ντουλαπιοφ των αποδυτθρίων όπου αποκικευςεσ τα πράγματά ςου, ςτο χζρι ι το πόδι ςου κάτω από το προςτατευτικό κάλυμμά του. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, μπορεί να γδάρεισ κάποιον. Αν νιϊςεισ κρφο, βγεσ από το νερό και ςκεπάςου με μια πετςζτα. Γνϊριηε τισ εξόδουσ κινδφνου. Ο κάνατοσ από πνιγμό και το κάταγμα αυχζνα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, ςυμβαίνουν ςε βακφ και ρθχό νερό αντίςτοιχα. Συνεπϊσ όλα τα ςθμεία τθσ πιςίνασ κρφβουν κινδφνουσ. Μθν κολυμπάσ ςτα βακιά, αν δεν γνωρίηεισ καλό κολφμπι. Βεβαιϊςου ότι το νερό είναι άδειο από λουομζνουσ πριν πθδιξεισ ι βουτιξεισ. Μθν φοράσ μπρατςάκια ςτα ποδιά. Σπρϊχνουν το ςϊμα ψθλά και κακιςτοφν δφςκολο το κράτθμα του κεφαλιοφ ζξω από το νερό. Bουτιζσ Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ με το κεφάλι ςε νερό βάκουσ μικρότερο από 1.5μ. Υπάρχει ο κίνδυνοσ του κατάγματοσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ από το πλάι όπου υπάρχει απόςταςθ 0.38μ ανάμεςα ςτθν επιφάνεια του νεροφ και το κατάςτρωμα τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ. Αν παρόλα αυτά οι βουτιζσ πραγματοποιοφνται, τότε οι κανόνεσ του κολυμβθτθρίου πρζπει να ακολουκοφνται. Μόνο βουτιζσ με επίπεδο ςϊμα πρζπει να επιτρζπονται. Απότομεσ βουτιζσ επιτρζπονται μόνο ςε πιςίνεσ καταδφςεων που ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ τισ FINA. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ με φόρα. Επιτρζπονται οι βουτιζσ όταν μπροςτά από τον τοίχο τθσ πιςίνασ υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ τουλάχιςτον 7.5μ. Ρινακίδεσ με τθν ζνδειξθ «απαγορεφεται θ κατάδυςθ», να υπάρχουν ςε όλεσ τισ πιςίνεσ όπου το νερό ζχει κάκετο βάκοσ λιγότερο από 1.5μ, και όπου θ βουτιά δεν είναι αςφαλισ. Ρινακίδεσ με το ςωςτό τρόπο κατάδυςθσ, να υπάρχουν γφρω από τθν πιςίνα, τα αποδυτιρια και τθν είςοδο τθσ πιςίνασ, ςε φψοσ 1.8μ, για να μπορεί να τισ δει κανείσ εφκολα. Οι βουτιζσ να αποφεφγονται ςτθν πιςίνα κυμάτων όταν ο μθχανιςμόσ των κυμάτων βρίςκεται ςε λειτουργία.

3 Πιςίνα Σεχνθτϊν Κυμάτων Αποτελεί το μεγαλφτερο κράχτθ ςτα υδροψυχαγωγικά πάρκα. Είναι μεγάλθ πιςίνα. Ο ζνασ τθσ τοίχοσ προκαλεί τεχνθτά κφματα με υπόγειο μθχανιςμό. Το είδοσ των κυμάτων ποικίλλει (χαμθλά κφματα διάρκειασ 20 λεπτϊν, ψθλά κφματα διάρκειασ 5-10 λεπτϊν κτλ). Μόνο καλοί κολυμβθτζσ να περνοφν τθν ζνδειξθ του βάκουσ 1μ. Η ζξοδοσ επιτρζπεται μόνο από τθν όχκθ ι τισ ςκάλεσ τθσ πιςίνασ. Η χριςθ βοθκθμάτων επίπλευςθσ εξαρτάται από τουσ κανονιςμοφσ τθσ εκάςτοτε λουτρικισ εγκατάςταςθσ. Τα μικρά παιδιά να ςυνοδεφονται από ενιλικο. Δεν επιτρζπονται μπρατςάκια και ςωςίβια μετά το βάκοσ του 1μ. Πταν τα κφματα βρίςκονται ςε λειτουργία, οι λουόμενοι να μθν κρατιοφνται από τον τοίχο. Μθν επιτρζπεισ ςτουσ λουόμενουσ να κάνουν βουτιζσ ςτα κφματα. Μθν επιτρζπεισ ςτουσ λουόμενουσ να κρατιοφνται από το ςκοινί που βρίςκεται μπροςτά από τον κφριο τοίχο, όπου ξεκινοφν τα κφματα. Δεν επιτρζπεται θ «καβαλαρία» ςε ρθχό νερό, κοντά ςτον τοίχο, ι όταν υπάρχει κόςμοσ. Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ τροφισ, ροφθμάτων ι το κάπνιςμα ςτο νερό. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ μαςκϊν, αναπνευςτιρων και βατραχοπζδιλων. Τα μικρά παιδιά, οι θλικιωμζνοι και γονείσ που κρατοφν ςτθν αγκαλιά τουσ μικρά παιδιά, να απομακρφνονται από τα βακιά νερά όταν ενεργοποιοφνται τα κφματα.

4 Σεμπζλικο Ποτάμι Το «τεμπζλικο ποτάμι», είναι κυκλικοφ ι κυματιςτοφ ςχιματοσ και διανφει μια διαδρομι με εκπλιξεισ και αξιοκζατα. Συνικωσ είναι 1.20μ βάκοσ και φιλοξενεί λουόμενουσ που επιβαίνουν ςε ςτρϊματα 1-2 ατόμων για ζνα ταξίδι με διάρκεια τθσ δικισ τουσ επιλογισ, με ταχφτθτα 2-3 μίλια/ϊρα. Χρθςιμοποίθςε τισ ςχεδιαςμζνεσ ειςόδουσ/εξόδουσ του ποταμοφ. Ραιδιά φψουσ κάτω από 1.20μ να ςυνοδεφονται από ενιλικο. Οι λουόμενοι πρζπει να διαςχίηουν το ποτάμι επιβαίνοντασ απαραίτθτα ςε ςωςίβιο. Οι αρχάριοι κολυμβθτζσ να φοροφν και ατομικό ςωςίβιο. Σε περίπτωςθ ανατροπισ τουσ από το ςωςίβιο ςτο οποίο επιβιβάηονται, το ατομικό ςωςίβιο κα τουσ βοθκιςει να επιπλεφςουν. Τα ςωςίβια δεν πρζπει να απομακρφνονται από τον ποταμό. Δεν επιτρζπονται οι «καβαλαρίεσ». Δεν επιτρζπεται το φαγθτό, ποτό και το κάπνιςμα ςτο νερό. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ μαςκϊν με γυάλινθ πρόςοψθ και τα βατραχοπζδιλα. Επιτρζπεται θ χριςθ ςωςιβίων μζςθσ και τα μπρατςάκια.

5 Πνευςτζσ Καταςκευζσ Ρρόκειται για καταςκευζσ φουςκωμζνεσ από αζρα, απροςδιόριςτου ςχιματοσ, ανάλογου με τθ φανταςία του καταςκευαςτι. Μθν μπεισ ςτο νερό πριν το επιτρζψει ο ναυαγοςϊςτθσ. Μθν φοράσ αιχμθρά αντικείμενα. Μπορεί να τραυματίςεισ κάποιον ι να τρυπιςεισ το ςτρϊμα. Ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ του ναυαγοςϊςτθ. Μθν κολυμπάσ κάτω από το ςτρϊμα. Ευδιάκριτα ςιματα βοθκοφν ςτθν πλθροφόρθςθ των λουομζνων για τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ και τθν αςφάλεια τθσ πιςίνασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςυνικωσ κάκεται ςτθν αφετθρία, και ζνασ ςτον τερματιςμό. Ανάλογα με το αρικμό των λουομζνων, άλλοι 2 ναυαγοςϊςτεσ μποροφν να ςτακοφν ςτα δφο πλαϊνά μζρθ του ςτρϊματοσ.

6 χεδίεσ με Φοφςκωμα υνεχοφσ Ροισ Είναι πλαςτικζσ καταςκευζσ που ςυνδζονται μζςω ςωλινα, με μια θλεκτροκίνθτθ αντλία παροχισ αζρα. Μπορεί το μικοσ τουσ να φτάνει τα 20μ, και το πλάτοσ τα 3μ. Τα μεγζκθ ποικίλουν. Συνδζονται με 4 ςκοινιά με τθν άκρθ τθσ πιςίνασ. Μθν μπεισ ςτο νερό, πριν ςου δοκεί άδεια. Μθν ςπρϊχνεισ άλλα άτομα από τθν άκρθ τθσ πιςίνασ πάνω ςτθν ςχεδία. Μθν τραβάσ τα ςκοινιά που κρατάνε τθ ςχεδία ςυνδεδεμζνθ με τουσ τοίχουσ. Αφαίρεςε όλα τα αιχμθρά αντικείμενα από πάνω ςου, πριν ανζβεισ ςτθ ςχεδία (π.χ. ςκουλαρίκια, ρολόι, βραχιόλια, κτλ). Επιβιβάςου ςτθν ςχεδία από τθν αφετθρία τθσ που βρίςκεται ςτθ άκρθ τθσ πιςίνασ και όχι από τον τερματιςμό τθσ που καταλιγει ςτο νερό. Μθν ανεβαίνεισ ςτθ ςχεδία πριν ο προθγοφμενοσ χριςτθσ τθσ φτάςει κοντά ςτο τζλοσ τθσ ι πζςει ςτο νερό. Πταν φτάςεισ ςτον τερματιςμό τθσ ςχεδίασ, πιδθξε ςτο νερό, αποχϊρθςε από το πλθςιζςτερο ςθμείο τθσ πιςίνασ και επζςτρεψε ςτθν αφετθρία για να ξαναδοκιμάςεισ τθν ίδια δραςτθριότθτα. Κάνε ρθχζσ βουτιζσ από τθ ςχεδία, αν το νερό είναι μζχρι και 1.5μ. Σε πιςίνεσ κλειςτοφ χϊρου, ο τεχνθτόσ φωτιςμόσ βοθκά ςτον εντοπιςμό των λουομζνων που βρίςκονται κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ. Το προςωπικό τθσ πιςίνασ πρζπει να ξζρει πωσ αντιμετωπίηεται θ θλεκτροπλθξία. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςυνικωσ κάκεται ςτθν αφετθρία, και ζνασ ςτον τερματιςμό. Ανάλογα με το αρικμό των λουομζνων, άλλοι 2 ναυαγοςϊςτεσ μποροφν να ςτακοφν ςτα δφο πλαϊνά μζρθ του ςτρϊματοσ.

7 Πνευςτζσ Νεροτςουλικρεσ Είναι φουςκωτζσ καταςκευζσ με μορφι τςουλικρασ. Είναι τοποκετθμζνεσ ςτθν άκρθ τθσ πιςίνασ και καταλιγουν ςτο νερό. Αποτελοφν μια καλι λφςθ για όποιο κολυμβθτιριο δεν διακζτει χριματα και χϊρο, ϊςτε να καταςκευάςει μια πραγματικι τςουλικρα. Σιγουρζψου πωσ γνωρίηεισ τισ οδθγίεσ χριςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ τςουλικρα. Ρερίμενε με υπομονι τθ ςειρά ςου. Χρθςιμοποίθςε τθν τςουλικρα αφοφ ειδοποιθκείσ από το ναυαγοςϊςτθ που βρίςκεται ςτθ βάςθ τθσ τςουλικρασ, πωσ ο προθγοφμενοσ λουόμενοσ ζχει απομακρυνκεί από το νερό. Ξάπλωςε ζχοντασ ςταυρωμζνα χζρια και πόδια, εκτόσ αν υπάρχει κάποια άλλθ οδθγία για τθ ςυγκεκριμζνθ τςουλικρα. Μθν τρζχεισ και μθν προςπακείσ να ςτακείσ όρκιοσ πάνω ςτθν τςουλικρα. Μθν κάνεισ βουτιζσ από τθν τςουλικρα ςτθν πιςίνα. Μθν τρζχεισ για να πάρεισ φόρα πριν ξεκινιςεισ τθν κατάβαςθ τθσ τςουλικρασ. Αν ςυμβεί ατφχθμα κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ, να αντιμετωπιςτεί χωρίσ θ δραςτθριότθτα να παραμζνει αφφλαχτθ από ναυαγοςϊςτθ.

8 Πιςίνα Δραςτθριοτιτων Η πιςίνα φιλοξενεί διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, ανάλογα με τθν θλικία των λουομζνων και τισ δυνατότθτεσ του υδροψυχαγωγικοφ πάρκου για παροχι υπθρεςιϊν. Οι πιο κλαςςικζσ είναι οι κορμοί και τα ςτρϊματα, που είναι ςυνδεδεμζνα με αλυςίδεσ με τον πυκμζνα τθσ πιςίνασ. Η πιςίνα δεν ζχει βάκοσ μεγαλφτερο από 1.2μ. Ράνω από τουσ κορμοφσ ι τα ςτρϊματα, υπάρχει ζνα δίχτυ, το οποίο χρθςιμοποιοφν οι λουόμενοι προκειμζνου να κρατθκοφν για να διανφςουν τθ διαδρομι από τθ μια άκρθ τθσ πιςίνασ ςτθν άλλθ. Διζνυςε τα ςτρϊματα τθσ πιςίνασ μετακινοφμενοσ προσ μία κατεφκυνςθ (δθλαδι μόνο από τθ μια μεριά προσ τθν άλλθ). Μθν κάνεισ αγϊνεσ τρεξίματοσ πάνω ςτουσ κορμοφσ και τα ςτρϊματα. Οι ενιλικοι επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ ςτθ ςχεδιαςμζνθ περιοχι για ενθλίκουσ και να είναι ψθλότεροι από 1.6μ. Τα παιδιά πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθ δραςτθριότθτα που είναι ςχεδιαςμζνθ ςτθν περιοχι για παιδιά (ανϊτερο φψοσ είναι το 1.6μ). Πταν πζςεισ ςτο νερό διανφοντασ τα ςτρϊματα, βγεσ αμζςωσ από τθν πιςίνα. Μθν προςπακιςεισ να ανεβείσ ξανά, τθ ςτιγμι που οι υπόλοιποι ςυνεχίηουν να τρζχουν. Στθν κολυμβθτικι περιοχι τα παιδιά να ςυνοδεφονται από ενιλικο. Τα μπρατςάκια και τα ςωςίβια μζςθσ επιτρζπονται. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ με το κεφάλι, θ χριςθ μαςκϊν και βατραχοπζδιλων, τα γυαλιά θλίου, το τρζξιμο γφρω από το νερό και θ «καβαλαρία». Πλεσ οι πιςίνεσ πρζπει να ζχουν τθν πινακίδα «απαγορεφεται θ κατάδυςθ» όταν το βάκοσ είναι λιγότερο από 1.5μ ι δεν υπάρχει αρκετόσ χϊροσ μπροςτά. Αν το βάκοσ επιτρζπει τθν ρθχι βουτιά, αυτι να επιδεικνφεται με ειδικι πινακίδα. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ τοποκετθμζνοσ ςτον τερματιςμό τθσ διαδρομισ, ρυκμίηει τθ διζλευςθ των λουομζνων από τθν μια προσ τθν άλλθ μεριά τθσ πιςίνασ.

9 Σςουλικρα «Δρόμοι» Είναι μια τςουλικρα με 4 ι περιςςότερουσ διαδρόμουσ, τθν οποία οι λουόμενοι κατεβαίνουν αναπτφςςοντασ μεγάλθ ταχφτθτα, χρθςιμοποιϊντασ μακρόςτενα ςτρϊματα με χεροφλια. Για να εκτελζςεισ τθν κατάβαςθ, πρζπει να ζχεισ ελάχιςτο φψοσ ίςο με το βάκοσ του νεροφ ςτον τερματιςμό τθσ τςουλικρασ, εκτόσ και οι κανονιςμοί επιτρζπουν τθν χριςθ ατομικϊν ςυςκευϊν επίπλευςθσ για μικρά παιδιά. Επιτρζπεται θ χριςθ ςωςιβίων μζςθσ και τα μπρατςάκια. Κατζβα τθν τςουλικρα με τα πόδια τελευταία, ξαπλωμζνοσ και επίπεδοσ, με το ςτομάχι πάνω ςτο ςτρϊμα. Επίςθσ, να κρατάσ τα χεροφλια του ςτρϊματοσ όλθ τθν ϊρα. Διατιρθςε απόςταςθ αςφαλείασ τουλάχιςτον 1μ από το ςκοινί που χωρίηει τθν πιςίνα με τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ. Πταν τελειϊνεισ, απομακρφνςου γριγορα από το νερό. Για να γίνει θ κατάβαςθ των λουομζνων, πρζπει να ζχουν απομακρυνκεί από το νερό οι λουόμενοι τθσ προθγοφμενθσ ςειράσ. Δεν επιτρζπεται το φόρεμα γυαλιϊν θλίου κατά τθν κατάβαςθ. Ο ναυαγοςϊςτθσ ςτθ βάςθ τθσ τςουλικρασ, να διατθρεί τον Κανόνα Ρροςταςίασ 10/20 όλθ τθν ϊρα. Ο ναυαγοςϊςτθσ ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ, δίνει το ςιμα για τθν εκκίνθςθ. Επίςθσ βοθκά τουσ λουόμενουσ να τοποκετιςουν το ςϊμα τουσ ςωςτά πάνω ςτο ςτρϊμα και τθν τςουλικρα. Ζνασ δεφτεροσ, βρίςκεται ςτον τερματιςμό. Αυτόσ είναι ζτοιμοσ για να επζμβει αν ςυμβεί κάτι, απομακρφνει τουσ λουόμενουσ από το νερό όταν τελειϊςουν, και δίνει ςιμα ςτον ςυνάδελφό του ςτθ κορυφι, πωσ το νερό άδειαςε για να ςτείλει τθν επόμενθ ομάδα λουομζνων.

10 πειροειδισ Σςουλικρα Δφο Αναβατϊν Ρρόκειται για μια μεγάλθ κλειςτι τςουλικρα, που μπορεί να ξεπερνά ςε μικοσ τα 100μ. Οι λουόμενοι τθν διανφουν πάνω ςε ςτρϊμα. Ραρζμεινε ζξω από τθν πιςίνα, κακϊσ περιμζνεισ να πάρεισ το ςωςίβιο. Για να τθν χρθςιμοποιιςεισ πρζπει να ζχεισ ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ ίςο με το βάκοσ του νεροφ τθσ πιςίνασ. Επιτρζπονται ςωςίβια και μπρατςάκια. Στο ςωςίβιο επιβαίνουν δφο λουόμενοι με τον βαρφτερο να κάκεται πίςω. Κατά τθν κατάβαςθ τθσ τςουλικρασ, κράτθςε γερά τα χεροφλια τθσ τςουλικρασ. Ρερίμενε το ςιμα του ναυαγοςϊςτθ για να ξεκινιςεισ. Δεν επιτρζπεται το φόρεμα γυαλιϊν θλίου. Αποχϊρθςε από τθν πιςίνα αμζςωσ μετά το τελείωμα τθσ δραςτθριότθτασ. Πταν ολοκλθρϊςεισ τθν κατάβαςι ςου, δϊςε το ςωςίβιο ςτον επόμενο, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, λουόμενο. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ και τοποκετεί τουσ λουόμενουσ ςτο ςτρϊμα. και ζνασ βρίςκεται ςτον τερματιςμό τθσ για να ςϊςει κάποιον που βοφλιαξε, να δϊςει το ςτρϊμα ςτον επόμενο λουόμενο.

11 πειροειδισ Σςουλικρα Ενόσ Αναβάτθ Κλειςτι τςουλικρα, τθν οποία κατεβαίνει ο λουόμενοσ, κακιςμζνοσ πάνω ςε ζνα ατομικό κυκλικό ςωςίβιο. Ζχει απότομεσ ςτροφζσ, κατθφόρεσ, είναι ςκοτεινι και μεγάλθ. Για να τθν χρθςιμοποιιςεισ πρζπει να ζχεισ ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ ίςο με το βάκοσ του νεροφ τθσ πιςίνασ. Επιτρζπονται ςωςίβια και μπρατςάκια. Ραρζμεινε ζξω από το νερό κακϊσ περιμζνεισ να πάρεισ το ςωςίβιο. Στο ςωςίβιο επιβιβάηεται ζνασ λουόμενοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάβαςθσ τθσ τςουλικρασ, να κάκεςαι ςτο ςωςίβιο και να κρατάσ γερά τα χεροφλια. Ρερίμενε το ςιμα του ναυαγοςϊςτθ για να ξεκινιςεισ τθν κατάβαςθ. Δεν επιτρζπεται το φόρεμα γυαλιϊν θλίου. Πταν τελειϊςει θ κατάβαςθ, αποχϊρθςε αμζςωσ από τθν πιςίνα. Δϊςε το ςωςίβιο ςτον επόμενο λουόμενο, με ςειρά προτεραιότθτασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςτθν κορυφι και βοθκάει το λουόμενο να επιβιβαςτεί ςωςτά ςτο ςτρϊμα. Ο ναυαγοςϊςτθσ που βρίςκεται ςτον τερματιςμό μζςα ςτο νερό, βοθκάει ςτθν απομάκρυνςθ ςτρωμάτων και ςωςιβίων.

12 πειροειδισ Ξεςκζπαςτθ Σςουλικρα για Κατάβαςθ με το ϊμα Σπειροειδισ, μακριά και ανοιχτι τςουλικρα, με πολλζσ ςτροφζσ. Ξάπλωςε ςτθν τςουλικρα με τα πόδια μπροςτά και τα χζρια ςταυρωμζνα ςτο ςτικοσ ι πίςω από το κεφάλι. Η χριςθ τθσ τςουλικρασ να γίνεται από ζνα λουόμενο κάκε φορά. Να μθν γίνονται εξαιρζςεισ ςε γονείσ που κζλουν να ςυνοδζψουν τα φοβιςμζνα παιδιά τουσ. Ξεκίνθςε τθν κατάβαςι ςου, όταν ο ναυαγοςϊςτθσ ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ ςου δϊςει το ςιμα, ότι ο προθγοφμενοσ λουόμενοσ ζχει φτάςει ςτθν 2 θ ςτροφι τθσ τςουλικρασ. Μθν ςταματάσ τθν κατάβαςι ςου ςτα μιςά τθσ διαδρομισ τθσ τςουλικρασ. Μθν φοράσ μπλοφηα. Αν φοβθκείσ, κάκιςε μζςα ςτθν τςουλικρα, για να επιβραδφνεισ τθν ταχφτθτα κατάβαςθσ. Αν είςαι γονζασ μικροφ παιδιοφ, κατζβα τθν τςουλικρα πρϊτοσ και περίμενε το παιδί ςου ςτον τερματιςμό. Η εςωτερικι επιφάνεια τθσ τςουλικρασ πρζπει να είναι λεία. Τα ςθμεία ζνωςθσ των επιφανειϊν που ςυνκζτουν τθν τςουλικρα, πρζπει να είναι ενωμζνα με υλικό, ϊςτε να μθν παρουςιάηουν αμυχζσ, που ίςωσ τραυματίςουν τον χριςτθ κατά τθν κατάβαςθ. Αν κατά τθν κατάβαςθ νιϊςεισ γδάρςιμο, ενθμζρωςε τον ναυαγοςϊςτθ. Μετά το τελείωμα τθσ δραςτθριότθτασ, αποχϊρθςε αμζςωσ από το νερό τθσ τςουλικρασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ και βοθκάει τον λουόμενο να κακίςει ςωςτά.

13 Σςουλικρα «Καμικάηι» Η τςουλικρα ελεφκερθσ πτϊςθσ «καμικάηι», είναι ςχεδόν κάκετθ. Δίνει τθν αίςκθςθ ότι ο λουόμενοσ πζφτει κατακόρυφα, και θ κατάβαςθ διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Η τςουλικρα ταχφτθτασ μπορεί να πιάςει μζχρι και 56 χλμ/ϊρα. Μπορεί να ζχει φψοσ 20μ. και καταλιγει ςε μια πιςίνα ι ςε μια μακριάσ προζκταςθσ τςουλικρα που μοιάηει με διάδρομο. Ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ για τθν τςουλικρα ελεφκερθσ πτϊςθσ είναι το 1.20μ. Η κάκοδοσ τθσ τςουλικρασ γίνεται από ξαπλωτι κζςθ, με τα πόδια πρϊτα, και τα χζρια ςταυρωμζνα ςτο ςτικοσ. Κατά τθν κατάβαςθ, μθν φοράσ ςωςίβια, μπρατςάκια, παποφτςια, μπλοφηεσ ι γυαλιά θλίου. Ζνασ μόνο λουόμενοσ κάκε φορά κάνει χριςθ τθσ τςουλικρασ. Μετά το τζλοσ τθσ κατάβαςθσ, αποχϊρθςε αμζςωσ από τον τερματιςμό τθσ τςουλικρασ. Κατά τθν κατάβαςθ, μθν ζρκεισ ςε κακιςτι κζςθ ςτθν τςουλικρα για οποιοδιποτε λόγο. Τθν εντολι εκκίνθςθσ δίνει ο ναυαγοςϊςτθσ τθσ κορυφισ, αφοφ ο προθγοφμενοσ λουόμενοσ απομακρυνκεί από τον τερματιςμό τθσ και το επίπεδο του χαμζνου νεροφ αναπλθρωκεί μζχρι το προκακοριςμζνο ςθμείο τθσ τςουλικρασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςτζκεται ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ και κακοδθγεί τουσ λουόμενουσ για τον τρόπο κατάβαςθσ και τθ ςτάςθ του ςϊματόσ τουσ. Ο ναυαγοςϊςτθσ που βρίςκεται ςτον τερματιςμό, δίνει το ςιμα για τθν κατάβαςθ του επόμενου λουόμενου.

14 Σςουλικρα Σαχφτθτασ Η τςουλικρα ταχφτθτασ μπορεί να πιάςει ταχφτθτα ωσ και 56 χλμ/ϊρα. Ζχει κάποιεσ καμπφλεσ κατά μικοσ που περιορίηουν τθν ορμι κατά τθν κατάβαςθ. Μπορεί να ζχει φψοσ 20μ. και καταλιγει ςε μια πιςίνα ι ςε μια μακριάσ προζκταςθσ τςουλικρα που μοιάηει με διάδρομο. Ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ για τθν τςουλικρα ελεφκερθσ πτϊςθσ είναι το 1.20μ. Η κάκοδοσ τθσ τςουλικρασ γίνεται από ξαπλωτι κζςθ, με τα πόδια πρϊτα, και τα χζρια ςταυρωμζνα ςτο ςτικοσ. Κατά τθν κατάβαςθ, μθν φοράσ ςωςίβια, μπρατςάκια, παποφτςια, μπλοφηεσ ι γυαλιά θλίου. Ζνασ μόνο λουόμενοσ κάκε φορά κάνει χριςθ τθσ τςουλικρασ. Μετά το τζλοσ τθσ κατάβαςθσ, αποχϊρθςε αμζςωσ από τον τερματιςμό τθσ τςουλικρασ. Κατά τθν κατάβαςθ, μθν ζρκεισ ςε κακιςτι κζςθ ςτθν τςουλικρα για οποιοδιποτε λόγο. Τθν εντολι εκκίνθςθσ δίνει ο ναυαγοςϊςτθσ τθσ κορυφισ, αφοφ ο προθγοφμενοσ λουόμενοσ απομακρυνκεί από τον τερματιςμό τθσ και το επίπεδο του χαμζνου νεροφ αναπλθρωκεί μζχρι το προκακοριςμζνο ςθμείο τθσ τςουλικρασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςτζκεται ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ και κακοδθγεί τουσ λουόμενουσ για τον τρόπο κατάβαςθσ και τθ ςτάςθ του ςϊματόσ τουσ. Ο ναυαγοςϊςτθσ που βρίςκεται ςτον τερματιςμό, δίνει το ςιμα για τθν κατάβαςθ του επόμενου λουόμενου.

15 Πιςίνα Μικρϊν Παιδιϊν θχι πιςίνα με ποικίλθ αρχιτεκτονικι. Είναι εφοδιαςμζνθ με παιχνίδια, ςτρϊματα και άλλα αντικείμενα που μποροφν να κρατιςουν ηωντανό το ενδιαφζρον των παιδιϊν. Τα παιδιά πρζπει να είναι το ανϊτερο 8 ετϊν και ανϊτατου φψουσ 1.5μ. Τα βρζφθ να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Ακόμα και αν φοράνε ςωςίβιο, δεν είναι αςφαλι μόνα τουσ. Μωρά 5-15 μθνϊν πνίγθκαν ενϊ ιταν τοποκετθμζνα μζςα ςε κυκλικό ςωςίβιο-κάκιςμα, επειδι οι γονείσ τουσ τα εγκατζλειψαν για λίγα λεπτά, πιςτεφοντασ πωσ αυτό τα προςτατεφει. Τα παιχνίδια να παραμζνουν πάντα ςτθν ςχεδιαςμζνθ περιοχι. Απαγορεφεται το τρζξιμο και οι «καβαλαρίεσ». Ο ναυαγοςϊςτθσ, μπορεί να κάκεται οπουδιποτε, αρκεί να είναι κοντά και να ςαρϊνει οπτικά τον χϊρο ευκφνθσ του.

16 Παιδότοποσ θχι πιςίνα με μθχανιςμοφσ που εκτοξεφουν νερό, γζφυρεσ, μικρζσ τςουλικρεσ και άλλα παιχνίδια. Τα παιδιά πρζπει να είναι μζχρι 12 ετϊν. Τα παιδιά να επιβλζπονται από ενιλικο. Επιτρζπονται μπρατςάκια και ςωςίβια μζςθσ. Τα παιχνίδια να μζνουν ςε αυτι τθν περιοχι. Απαγορεφεται το τρζξιμο και οι «καβαλαρίεσ» Ανάλογα με τθν αρχιτεκτονικι των παιχνιδιϊν, ίςωσ να χρειαςτοφν αρκετοί ναυαγοςϊςτεσ, ϊςτε να επιτθροφν και να μποροφν να επζμβουν ανά πάςα ςτιγμι, ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ πιςίνασ.

17 Οικογενειακι Νεροτςουλικρα Ρρόκειται για τεράςτια κυκλικι και ανοιχτι νεροτςουλικρα με πολλζσ ςτροφζσ, που διανφεται μζςα ςε φουςκωτι ςαμπρζλα χωρθτικότθτασ 4 ατόμων. Η ζναρξθ δίνεται από ζνα κυλιόμενο τάπθτα, πάνω ςτον οποίο βρίςκεται το ςτρϊμα, όταν ο ναυαγοςϊςτθσ ενεργοποιιςει το μθχανιςμό εκκίνθςθσ, πατϊντασ ζνα κουμπί. Είναι ιδανικι για πολυμελείσ παρζεσ ι οικογζνειεσ. Για το τελείωμα τθσ οικογενειακισ τςουλικρασ, ο ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να κυμάται τα παρακάτω: Ο ανϊτεροσ αρικμόσ επιβαινόντων είναι τα 4 άτομα. Ραρζμεινε κακιςτόσ όλθ τθν ϊρα με τα χζρια και τα πόδια μζςα ςτο ςωςίβιο. Αποχϊρθςε μετά το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ από τθν πιςίνα. Ιδίωσ τισ μζρεσ με πολφ κόςμο, επειδι όλοι κζλουν να εξυπθρετθκοφν και να διαςκεδάςουν, μθν χαςομεράσ με άςκοπεσ κακυςτεριςεισ. Μθν απομακρφνεισ τα ςωςίβια από τθν περιοχι τθσ τςουλικρασ, για να χρθςιμοποιθκοφν αλλοφ (π.χ. ςτο τεμπζλικο ποτάμι). Μθ φοράσ γυαλιά θλίου κατά τθ χριςθ του ςτρϊματοσ, εκτόσ μόνο από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. όταν είναι ταυτόχρονα και γυαλιά οράςεωσ). Ενθμζρωςε τον ναυαγοςϊςτθ και φόρεςζ τα με δικι ςου ευκφνθ. Επιτρζπονται τα μπρατςάκια και τα ςωςίβια μζςθσ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςτθν αφετθρία, τοποκετεί τουσ λουομζνουσ ςτο ςτρϊμα, και πατάει το κουμπί τθσ εκκίνθςθσ. Ο δεφτεροσ ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςτον τερματιςμό και βοθκάει τθν αποβίβαςθ των λουομζνων.

18 Πιςίνα Ενθλίκων Ριςίνα που ςυναντάται ςε μεγάλα υδροψυχαγωγικά πάρκα, και ζχει ςχεδιαςτεί για να προςφζρει θρεμία και ανάπαυςθ με μθχανιςμό υπόγειου υδρομαςάη και κακίςματα ςτο νερό, ςε ενθλίκουσ που κζλουν να βρουν ζνα χϊρο μακριά από τα μικρά παιδιά. Επιτρζπονται μόνο ενιλικοι. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ. Δεν επιτρζπονται οι «καβαλαρίεσ» και άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ τροφισ, θ πόςθ αλκοόλ και το κάπνιςμα ςτο νερό. Ο ναυαγοςϊςτθσ μπορεί να τοποκετθκεί οπουδιποτε, αρκεί να είναι ικανόσ να ςαρϊνει οπτικά τον χϊρο ευκφνθσ του. Πθγι Αβραμίδθσ, Σ. Επ. (2008). Εγκόλπιο Ασφάλειας & Διάσωσης. Ακινα: Εκδόςεισ Σταμοφλθ.

Ασφάλεια στο Νερό σε Υδροψυχαγωγικό Πάρκο

Ασφάλεια στο Νερό σε Υδροψυχαγωγικό Πάρκο Ασφάλεια στο Νερό σε Υδροψυχαγωγικό Πάρκο ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΥΔΡΟΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Γενικοί Κανόνες Τα παιδιά να συνοδεύονται πάντα από ενήλικο. Μην εκτελείς ασκήσεις κρατήματος της αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΘΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕΣΑ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: V.Petsas@Athens2011.org ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΘΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ

ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ ΠΑΚΧΝΚΔΚΩΝ Κοφνιοσ 2012 ΕΝΙΑΡΡΤΝΕΣΑΚ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΤ Θ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ 2 ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΑ Γενικό πλαίςιο....4 Παιχνίδια: 1. Ο μαγνιτθσ.. 6 23. Σο μαγικό χαλί. 28 2. Οι τυφλοί..... 7 24. Σο μαγικό μάτι...

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

CS:GO Rulebook Qualifiers

CS:GO Rulebook Qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 32. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα