ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα»"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3: «Αςφάλεια ςτο Νερό ςε Τδροψυχαγωγικά Πάρκα» Γενικοί Κανόνεσ Τα παιδιά να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Μθν εκτελείσ αςκιςεισ κρατιματοσ τθσ αναπνοισ κάτω από το νερό. Μθν τρζχεισ γφρω από τθν πιςίνα. Το τυχόν γλιςτερό πάτωμα μπορεί να προκαλζςει πτϊςθ και τραυματιςμό. Μθν εκτελείσ επικίνδυνα (για ςζνα ι τουσ γφρω ςου) παιχνίδια ςτθν πιςίνα, π.χ. «καβαλαρίεσ», ςπρωξίματα, πατθτζσ, μπάλα κτλ. Κάτι απρόοπτο μπορεί να προκαλζςει διάςειςθ ι πνιγμό. Επίςθσ, για κάποιον που φοβάται το νερό ι ζχει κλειςτοφοβία, το να ςπρϊχνεται κάτω από το νερό μπορεί να προκαλζςει ςοβαρό ατφχθμα. Ακολοφκα τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ πιςίνασ. Μθν μιλάσ με τον ναυαγοςϊςτθ χωρίσ ουςιαςτικό λόγο. Κάνε ντουσ πριν τθν είςοδο ςτο νερό. Μθν κολυμπάσ αν ζχεισ ςτο ςϊμα ςου ανοιχτζσ πλθγζσ. Τα άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν πιςίνα. Η ζγκριςθ του γιατροφ είναι απαραίτθτθ για τισ ςοβαρότερεσ περιπτϊςεισ αναπθρίασ. Το νερό πρζπει να ζχει ενδείξεισ κερμοκραςίασ ϊςτε να είναι ενιμερα τα ΑμεΑ.

2 Σε κολυμβθτικζσ πιςίνεσ με διαδρομζσ, να κολυμπάσ πάντα δεξιά. Κολφμπθςε 3 ϊρεσ μετά από βαρφ γεφμα για να ζχεισ χωνζψει. Δφςκολεσ αςκιςεισ αμζςωσ μετά το φαγθτό μπορεί να οδθγιςουν ςε κράμπεσ ςτομάχου ι εμετό. Μθν μαςάσ τςίχλα, ι φαγθτό ςτθν πιςίνα. Η κίνθςθ μπορεί να προκαλζςει πνιγμονι. Μθν φοράσ αιχμθρά αντικείμενα ςτα χζρια ι τα πόδια, όταν είςαι ςτο νερό (κοςμιματα, ρολόγια, βραχιόλια κτλ). Μπορεί να τραυματίςουν τουσ άλλουσ λουόμενουσ. Τοποκζτθςε το κλειδί του ντουλαπιοφ των αποδυτθρίων όπου αποκικευςεσ τα πράγματά ςου, ςτο χζρι ι το πόδι ςου κάτω από το προςτατευτικό κάλυμμά του. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, μπορεί να γδάρεισ κάποιον. Αν νιϊςεισ κρφο, βγεσ από το νερό και ςκεπάςου με μια πετςζτα. Γνϊριηε τισ εξόδουσ κινδφνου. Ο κάνατοσ από πνιγμό και το κάταγμα αυχζνα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, ςυμβαίνουν ςε βακφ και ρθχό νερό αντίςτοιχα. Συνεπϊσ όλα τα ςθμεία τθσ πιςίνασ κρφβουν κινδφνουσ. Μθν κολυμπάσ ςτα βακιά, αν δεν γνωρίηεισ καλό κολφμπι. Βεβαιϊςου ότι το νερό είναι άδειο από λουομζνουσ πριν πθδιξεισ ι βουτιξεισ. Μθν φοράσ μπρατςάκια ςτα ποδιά. Σπρϊχνουν το ςϊμα ψθλά και κακιςτοφν δφςκολο το κράτθμα του κεφαλιοφ ζξω από το νερό. Bουτιζσ Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ με το κεφάλι ςε νερό βάκουσ μικρότερο από 1.5μ. Υπάρχει ο κίνδυνοσ του κατάγματοσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ από το πλάι όπου υπάρχει απόςταςθ 0.38μ ανάμεςα ςτθν επιφάνεια του νεροφ και το κατάςτρωμα τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ. Αν παρόλα αυτά οι βουτιζσ πραγματοποιοφνται, τότε οι κανόνεσ του κολυμβθτθρίου πρζπει να ακολουκοφνται. Μόνο βουτιζσ με επίπεδο ςϊμα πρζπει να επιτρζπονται. Απότομεσ βουτιζσ επιτρζπονται μόνο ςε πιςίνεσ καταδφςεων που ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ τισ FINA. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ με φόρα. Επιτρζπονται οι βουτιζσ όταν μπροςτά από τον τοίχο τθσ πιςίνασ υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ τουλάχιςτον 7.5μ. Ρινακίδεσ με τθν ζνδειξθ «απαγορεφεται θ κατάδυςθ», να υπάρχουν ςε όλεσ τισ πιςίνεσ όπου το νερό ζχει κάκετο βάκοσ λιγότερο από 1.5μ, και όπου θ βουτιά δεν είναι αςφαλισ. Ρινακίδεσ με το ςωςτό τρόπο κατάδυςθσ, να υπάρχουν γφρω από τθν πιςίνα, τα αποδυτιρια και τθν είςοδο τθσ πιςίνασ, ςε φψοσ 1.8μ, για να μπορεί να τισ δει κανείσ εφκολα. Οι βουτιζσ να αποφεφγονται ςτθν πιςίνα κυμάτων όταν ο μθχανιςμόσ των κυμάτων βρίςκεται ςε λειτουργία.

3 Πιςίνα Σεχνθτϊν Κυμάτων Αποτελεί το μεγαλφτερο κράχτθ ςτα υδροψυχαγωγικά πάρκα. Είναι μεγάλθ πιςίνα. Ο ζνασ τθσ τοίχοσ προκαλεί τεχνθτά κφματα με υπόγειο μθχανιςμό. Το είδοσ των κυμάτων ποικίλλει (χαμθλά κφματα διάρκειασ 20 λεπτϊν, ψθλά κφματα διάρκειασ 5-10 λεπτϊν κτλ). Μόνο καλοί κολυμβθτζσ να περνοφν τθν ζνδειξθ του βάκουσ 1μ. Η ζξοδοσ επιτρζπεται μόνο από τθν όχκθ ι τισ ςκάλεσ τθσ πιςίνασ. Η χριςθ βοθκθμάτων επίπλευςθσ εξαρτάται από τουσ κανονιςμοφσ τθσ εκάςτοτε λουτρικισ εγκατάςταςθσ. Τα μικρά παιδιά να ςυνοδεφονται από ενιλικο. Δεν επιτρζπονται μπρατςάκια και ςωςίβια μετά το βάκοσ του 1μ. Πταν τα κφματα βρίςκονται ςε λειτουργία, οι λουόμενοι να μθν κρατιοφνται από τον τοίχο. Μθν επιτρζπεισ ςτουσ λουόμενουσ να κάνουν βουτιζσ ςτα κφματα. Μθν επιτρζπεισ ςτουσ λουόμενουσ να κρατιοφνται από το ςκοινί που βρίςκεται μπροςτά από τον κφριο τοίχο, όπου ξεκινοφν τα κφματα. Δεν επιτρζπεται θ «καβαλαρία» ςε ρθχό νερό, κοντά ςτον τοίχο, ι όταν υπάρχει κόςμοσ. Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ τροφισ, ροφθμάτων ι το κάπνιςμα ςτο νερό. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ μαςκϊν, αναπνευςτιρων και βατραχοπζδιλων. Τα μικρά παιδιά, οι θλικιωμζνοι και γονείσ που κρατοφν ςτθν αγκαλιά τουσ μικρά παιδιά, να απομακρφνονται από τα βακιά νερά όταν ενεργοποιοφνται τα κφματα.

4 Σεμπζλικο Ποτάμι Το «τεμπζλικο ποτάμι», είναι κυκλικοφ ι κυματιςτοφ ςχιματοσ και διανφει μια διαδρομι με εκπλιξεισ και αξιοκζατα. Συνικωσ είναι 1.20μ βάκοσ και φιλοξενεί λουόμενουσ που επιβαίνουν ςε ςτρϊματα 1-2 ατόμων για ζνα ταξίδι με διάρκεια τθσ δικισ τουσ επιλογισ, με ταχφτθτα 2-3 μίλια/ϊρα. Χρθςιμοποίθςε τισ ςχεδιαςμζνεσ ειςόδουσ/εξόδουσ του ποταμοφ. Ραιδιά φψουσ κάτω από 1.20μ να ςυνοδεφονται από ενιλικο. Οι λουόμενοι πρζπει να διαςχίηουν το ποτάμι επιβαίνοντασ απαραίτθτα ςε ςωςίβιο. Οι αρχάριοι κολυμβθτζσ να φοροφν και ατομικό ςωςίβιο. Σε περίπτωςθ ανατροπισ τουσ από το ςωςίβιο ςτο οποίο επιβιβάηονται, το ατομικό ςωςίβιο κα τουσ βοθκιςει να επιπλεφςουν. Τα ςωςίβια δεν πρζπει να απομακρφνονται από τον ποταμό. Δεν επιτρζπονται οι «καβαλαρίεσ». Δεν επιτρζπεται το φαγθτό, ποτό και το κάπνιςμα ςτο νερό. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ μαςκϊν με γυάλινθ πρόςοψθ και τα βατραχοπζδιλα. Επιτρζπεται θ χριςθ ςωςιβίων μζςθσ και τα μπρατςάκια.

5 Πνευςτζσ Καταςκευζσ Ρρόκειται για καταςκευζσ φουςκωμζνεσ από αζρα, απροςδιόριςτου ςχιματοσ, ανάλογου με τθ φανταςία του καταςκευαςτι. Μθν μπεισ ςτο νερό πριν το επιτρζψει ο ναυαγοςϊςτθσ. Μθν φοράσ αιχμθρά αντικείμενα. Μπορεί να τραυματίςεισ κάποιον ι να τρυπιςεισ το ςτρϊμα. Ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ του ναυαγοςϊςτθ. Μθν κολυμπάσ κάτω από το ςτρϊμα. Ευδιάκριτα ςιματα βοθκοφν ςτθν πλθροφόρθςθ των λουομζνων για τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ και τθν αςφάλεια τθσ πιςίνασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςυνικωσ κάκεται ςτθν αφετθρία, και ζνασ ςτον τερματιςμό. Ανάλογα με το αρικμό των λουομζνων, άλλοι 2 ναυαγοςϊςτεσ μποροφν να ςτακοφν ςτα δφο πλαϊνά μζρθ του ςτρϊματοσ.

6 χεδίεσ με Φοφςκωμα υνεχοφσ Ροισ Είναι πλαςτικζσ καταςκευζσ που ςυνδζονται μζςω ςωλινα, με μια θλεκτροκίνθτθ αντλία παροχισ αζρα. Μπορεί το μικοσ τουσ να φτάνει τα 20μ, και το πλάτοσ τα 3μ. Τα μεγζκθ ποικίλουν. Συνδζονται με 4 ςκοινιά με τθν άκρθ τθσ πιςίνασ. Μθν μπεισ ςτο νερό, πριν ςου δοκεί άδεια. Μθν ςπρϊχνεισ άλλα άτομα από τθν άκρθ τθσ πιςίνασ πάνω ςτθν ςχεδία. Μθν τραβάσ τα ςκοινιά που κρατάνε τθ ςχεδία ςυνδεδεμζνθ με τουσ τοίχουσ. Αφαίρεςε όλα τα αιχμθρά αντικείμενα από πάνω ςου, πριν ανζβεισ ςτθ ςχεδία (π.χ. ςκουλαρίκια, ρολόι, βραχιόλια, κτλ). Επιβιβάςου ςτθν ςχεδία από τθν αφετθρία τθσ που βρίςκεται ςτθ άκρθ τθσ πιςίνασ και όχι από τον τερματιςμό τθσ που καταλιγει ςτο νερό. Μθν ανεβαίνεισ ςτθ ςχεδία πριν ο προθγοφμενοσ χριςτθσ τθσ φτάςει κοντά ςτο τζλοσ τθσ ι πζςει ςτο νερό. Πταν φτάςεισ ςτον τερματιςμό τθσ ςχεδίασ, πιδθξε ςτο νερό, αποχϊρθςε από το πλθςιζςτερο ςθμείο τθσ πιςίνασ και επζςτρεψε ςτθν αφετθρία για να ξαναδοκιμάςεισ τθν ίδια δραςτθριότθτα. Κάνε ρθχζσ βουτιζσ από τθ ςχεδία, αν το νερό είναι μζχρι και 1.5μ. Σε πιςίνεσ κλειςτοφ χϊρου, ο τεχνθτόσ φωτιςμόσ βοθκά ςτον εντοπιςμό των λουομζνων που βρίςκονται κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ. Το προςωπικό τθσ πιςίνασ πρζπει να ξζρει πωσ αντιμετωπίηεται θ θλεκτροπλθξία. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςυνικωσ κάκεται ςτθν αφετθρία, και ζνασ ςτον τερματιςμό. Ανάλογα με το αρικμό των λουομζνων, άλλοι 2 ναυαγοςϊςτεσ μποροφν να ςτακοφν ςτα δφο πλαϊνά μζρθ του ςτρϊματοσ.

7 Πνευςτζσ Νεροτςουλικρεσ Είναι φουςκωτζσ καταςκευζσ με μορφι τςουλικρασ. Είναι τοποκετθμζνεσ ςτθν άκρθ τθσ πιςίνασ και καταλιγουν ςτο νερό. Αποτελοφν μια καλι λφςθ για όποιο κολυμβθτιριο δεν διακζτει χριματα και χϊρο, ϊςτε να καταςκευάςει μια πραγματικι τςουλικρα. Σιγουρζψου πωσ γνωρίηεισ τισ οδθγίεσ χριςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ τςουλικρα. Ρερίμενε με υπομονι τθ ςειρά ςου. Χρθςιμοποίθςε τθν τςουλικρα αφοφ ειδοποιθκείσ από το ναυαγοςϊςτθ που βρίςκεται ςτθ βάςθ τθσ τςουλικρασ, πωσ ο προθγοφμενοσ λουόμενοσ ζχει απομακρυνκεί από το νερό. Ξάπλωςε ζχοντασ ςταυρωμζνα χζρια και πόδια, εκτόσ αν υπάρχει κάποια άλλθ οδθγία για τθ ςυγκεκριμζνθ τςουλικρα. Μθν τρζχεισ και μθν προςπακείσ να ςτακείσ όρκιοσ πάνω ςτθν τςουλικρα. Μθν κάνεισ βουτιζσ από τθν τςουλικρα ςτθν πιςίνα. Μθν τρζχεισ για να πάρεισ φόρα πριν ξεκινιςεισ τθν κατάβαςθ τθσ τςουλικρασ. Αν ςυμβεί ατφχθμα κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ, να αντιμετωπιςτεί χωρίσ θ δραςτθριότθτα να παραμζνει αφφλαχτθ από ναυαγοςϊςτθ.

8 Πιςίνα Δραςτθριοτιτων Η πιςίνα φιλοξενεί διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, ανάλογα με τθν θλικία των λουομζνων και τισ δυνατότθτεσ του υδροψυχαγωγικοφ πάρκου για παροχι υπθρεςιϊν. Οι πιο κλαςςικζσ είναι οι κορμοί και τα ςτρϊματα, που είναι ςυνδεδεμζνα με αλυςίδεσ με τον πυκμζνα τθσ πιςίνασ. Η πιςίνα δεν ζχει βάκοσ μεγαλφτερο από 1.2μ. Ράνω από τουσ κορμοφσ ι τα ςτρϊματα, υπάρχει ζνα δίχτυ, το οποίο χρθςιμοποιοφν οι λουόμενοι προκειμζνου να κρατθκοφν για να διανφςουν τθ διαδρομι από τθ μια άκρθ τθσ πιςίνασ ςτθν άλλθ. Διζνυςε τα ςτρϊματα τθσ πιςίνασ μετακινοφμενοσ προσ μία κατεφκυνςθ (δθλαδι μόνο από τθ μια μεριά προσ τθν άλλθ). Μθν κάνεισ αγϊνεσ τρεξίματοσ πάνω ςτουσ κορμοφσ και τα ςτρϊματα. Οι ενιλικοι επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ ςτθ ςχεδιαςμζνθ περιοχι για ενθλίκουσ και να είναι ψθλότεροι από 1.6μ. Τα παιδιά πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθ δραςτθριότθτα που είναι ςχεδιαςμζνθ ςτθν περιοχι για παιδιά (ανϊτερο φψοσ είναι το 1.6μ). Πταν πζςεισ ςτο νερό διανφοντασ τα ςτρϊματα, βγεσ αμζςωσ από τθν πιςίνα. Μθν προςπακιςεισ να ανεβείσ ξανά, τθ ςτιγμι που οι υπόλοιποι ςυνεχίηουν να τρζχουν. Στθν κολυμβθτικι περιοχι τα παιδιά να ςυνοδεφονται από ενιλικο. Τα μπρατςάκια και τα ςωςίβια μζςθσ επιτρζπονται. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ με το κεφάλι, θ χριςθ μαςκϊν και βατραχοπζδιλων, τα γυαλιά θλίου, το τρζξιμο γφρω από το νερό και θ «καβαλαρία». Πλεσ οι πιςίνεσ πρζπει να ζχουν τθν πινακίδα «απαγορεφεται θ κατάδυςθ» όταν το βάκοσ είναι λιγότερο από 1.5μ ι δεν υπάρχει αρκετόσ χϊροσ μπροςτά. Αν το βάκοσ επιτρζπει τθν ρθχι βουτιά, αυτι να επιδεικνφεται με ειδικι πινακίδα. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ τοποκετθμζνοσ ςτον τερματιςμό τθσ διαδρομισ, ρυκμίηει τθ διζλευςθ των λουομζνων από τθν μια προσ τθν άλλθ μεριά τθσ πιςίνασ.

9 Σςουλικρα «Δρόμοι» Είναι μια τςουλικρα με 4 ι περιςςότερουσ διαδρόμουσ, τθν οποία οι λουόμενοι κατεβαίνουν αναπτφςςοντασ μεγάλθ ταχφτθτα, χρθςιμοποιϊντασ μακρόςτενα ςτρϊματα με χεροφλια. Για να εκτελζςεισ τθν κατάβαςθ, πρζπει να ζχεισ ελάχιςτο φψοσ ίςο με το βάκοσ του νεροφ ςτον τερματιςμό τθσ τςουλικρασ, εκτόσ και οι κανονιςμοί επιτρζπουν τθν χριςθ ατομικϊν ςυςκευϊν επίπλευςθσ για μικρά παιδιά. Επιτρζπεται θ χριςθ ςωςιβίων μζςθσ και τα μπρατςάκια. Κατζβα τθν τςουλικρα με τα πόδια τελευταία, ξαπλωμζνοσ και επίπεδοσ, με το ςτομάχι πάνω ςτο ςτρϊμα. Επίςθσ, να κρατάσ τα χεροφλια του ςτρϊματοσ όλθ τθν ϊρα. Διατιρθςε απόςταςθ αςφαλείασ τουλάχιςτον 1μ από το ςκοινί που χωρίηει τθν πιςίνα με τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ. Πταν τελειϊνεισ, απομακρφνςου γριγορα από το νερό. Για να γίνει θ κατάβαςθ των λουομζνων, πρζπει να ζχουν απομακρυνκεί από το νερό οι λουόμενοι τθσ προθγοφμενθσ ςειράσ. Δεν επιτρζπεται το φόρεμα γυαλιϊν θλίου κατά τθν κατάβαςθ. Ο ναυαγοςϊςτθσ ςτθ βάςθ τθσ τςουλικρασ, να διατθρεί τον Κανόνα Ρροςταςίασ 10/20 όλθ τθν ϊρα. Ο ναυαγοςϊςτθσ ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ, δίνει το ςιμα για τθν εκκίνθςθ. Επίςθσ βοθκά τουσ λουόμενουσ να τοποκετιςουν το ςϊμα τουσ ςωςτά πάνω ςτο ςτρϊμα και τθν τςουλικρα. Ζνασ δεφτεροσ, βρίςκεται ςτον τερματιςμό. Αυτόσ είναι ζτοιμοσ για να επζμβει αν ςυμβεί κάτι, απομακρφνει τουσ λουόμενουσ από το νερό όταν τελειϊςουν, και δίνει ςιμα ςτον ςυνάδελφό του ςτθ κορυφι, πωσ το νερό άδειαςε για να ςτείλει τθν επόμενθ ομάδα λουομζνων.

10 πειροειδισ Σςουλικρα Δφο Αναβατϊν Ρρόκειται για μια μεγάλθ κλειςτι τςουλικρα, που μπορεί να ξεπερνά ςε μικοσ τα 100μ. Οι λουόμενοι τθν διανφουν πάνω ςε ςτρϊμα. Ραρζμεινε ζξω από τθν πιςίνα, κακϊσ περιμζνεισ να πάρεισ το ςωςίβιο. Για να τθν χρθςιμοποιιςεισ πρζπει να ζχεισ ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ ίςο με το βάκοσ του νεροφ τθσ πιςίνασ. Επιτρζπονται ςωςίβια και μπρατςάκια. Στο ςωςίβιο επιβαίνουν δφο λουόμενοι με τον βαρφτερο να κάκεται πίςω. Κατά τθν κατάβαςθ τθσ τςουλικρασ, κράτθςε γερά τα χεροφλια τθσ τςουλικρασ. Ρερίμενε το ςιμα του ναυαγοςϊςτθ για να ξεκινιςεισ. Δεν επιτρζπεται το φόρεμα γυαλιϊν θλίου. Αποχϊρθςε από τθν πιςίνα αμζςωσ μετά το τελείωμα τθσ δραςτθριότθτασ. Πταν ολοκλθρϊςεισ τθν κατάβαςι ςου, δϊςε το ςωςίβιο ςτον επόμενο, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, λουόμενο. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ και τοποκετεί τουσ λουόμενουσ ςτο ςτρϊμα. και ζνασ βρίςκεται ςτον τερματιςμό τθσ για να ςϊςει κάποιον που βοφλιαξε, να δϊςει το ςτρϊμα ςτον επόμενο λουόμενο.

11 πειροειδισ Σςουλικρα Ενόσ Αναβάτθ Κλειςτι τςουλικρα, τθν οποία κατεβαίνει ο λουόμενοσ, κακιςμζνοσ πάνω ςε ζνα ατομικό κυκλικό ςωςίβιο. Ζχει απότομεσ ςτροφζσ, κατθφόρεσ, είναι ςκοτεινι και μεγάλθ. Για να τθν χρθςιμοποιιςεισ πρζπει να ζχεισ ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ ίςο με το βάκοσ του νεροφ τθσ πιςίνασ. Επιτρζπονται ςωςίβια και μπρατςάκια. Ραρζμεινε ζξω από το νερό κακϊσ περιμζνεισ να πάρεισ το ςωςίβιο. Στο ςωςίβιο επιβιβάηεται ζνασ λουόμενοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάβαςθσ τθσ τςουλικρασ, να κάκεςαι ςτο ςωςίβιο και να κρατάσ γερά τα χεροφλια. Ρερίμενε το ςιμα του ναυαγοςϊςτθ για να ξεκινιςεισ τθν κατάβαςθ. Δεν επιτρζπεται το φόρεμα γυαλιϊν θλίου. Πταν τελειϊςει θ κατάβαςθ, αποχϊρθςε αμζςωσ από τθν πιςίνα. Δϊςε το ςωςίβιο ςτον επόμενο λουόμενο, με ςειρά προτεραιότθτασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςτθν κορυφι και βοθκάει το λουόμενο να επιβιβαςτεί ςωςτά ςτο ςτρϊμα. Ο ναυαγοςϊςτθσ που βρίςκεται ςτον τερματιςμό μζςα ςτο νερό, βοθκάει ςτθν απομάκρυνςθ ςτρωμάτων και ςωςιβίων.

12 πειροειδισ Ξεςκζπαςτθ Σςουλικρα για Κατάβαςθ με το ϊμα Σπειροειδισ, μακριά και ανοιχτι τςουλικρα, με πολλζσ ςτροφζσ. Ξάπλωςε ςτθν τςουλικρα με τα πόδια μπροςτά και τα χζρια ςταυρωμζνα ςτο ςτικοσ ι πίςω από το κεφάλι. Η χριςθ τθσ τςουλικρασ να γίνεται από ζνα λουόμενο κάκε φορά. Να μθν γίνονται εξαιρζςεισ ςε γονείσ που κζλουν να ςυνοδζψουν τα φοβιςμζνα παιδιά τουσ. Ξεκίνθςε τθν κατάβαςι ςου, όταν ο ναυαγοςϊςτθσ ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ ςου δϊςει το ςιμα, ότι ο προθγοφμενοσ λουόμενοσ ζχει φτάςει ςτθν 2 θ ςτροφι τθσ τςουλικρασ. Μθν ςταματάσ τθν κατάβαςι ςου ςτα μιςά τθσ διαδρομισ τθσ τςουλικρασ. Μθν φοράσ μπλοφηα. Αν φοβθκείσ, κάκιςε μζςα ςτθν τςουλικρα, για να επιβραδφνεισ τθν ταχφτθτα κατάβαςθσ. Αν είςαι γονζασ μικροφ παιδιοφ, κατζβα τθν τςουλικρα πρϊτοσ και περίμενε το παιδί ςου ςτον τερματιςμό. Η εςωτερικι επιφάνεια τθσ τςουλικρασ πρζπει να είναι λεία. Τα ςθμεία ζνωςθσ των επιφανειϊν που ςυνκζτουν τθν τςουλικρα, πρζπει να είναι ενωμζνα με υλικό, ϊςτε να μθν παρουςιάηουν αμυχζσ, που ίςωσ τραυματίςουν τον χριςτθ κατά τθν κατάβαςθ. Αν κατά τθν κατάβαςθ νιϊςεισ γδάρςιμο, ενθμζρωςε τον ναυαγοςϊςτθ. Μετά το τελείωμα τθσ δραςτθριότθτασ, αποχϊρθςε αμζςωσ από το νερό τθσ τςουλικρασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ και βοθκάει τον λουόμενο να κακίςει ςωςτά.

13 Σςουλικρα «Καμικάηι» Η τςουλικρα ελεφκερθσ πτϊςθσ «καμικάηι», είναι ςχεδόν κάκετθ. Δίνει τθν αίςκθςθ ότι ο λουόμενοσ πζφτει κατακόρυφα, και θ κατάβαςθ διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Η τςουλικρα ταχφτθτασ μπορεί να πιάςει μζχρι και 56 χλμ/ϊρα. Μπορεί να ζχει φψοσ 20μ. και καταλιγει ςε μια πιςίνα ι ςε μια μακριάσ προζκταςθσ τςουλικρα που μοιάηει με διάδρομο. Ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ για τθν τςουλικρα ελεφκερθσ πτϊςθσ είναι το 1.20μ. Η κάκοδοσ τθσ τςουλικρασ γίνεται από ξαπλωτι κζςθ, με τα πόδια πρϊτα, και τα χζρια ςταυρωμζνα ςτο ςτικοσ. Κατά τθν κατάβαςθ, μθν φοράσ ςωςίβια, μπρατςάκια, παποφτςια, μπλοφηεσ ι γυαλιά θλίου. Ζνασ μόνο λουόμενοσ κάκε φορά κάνει χριςθ τθσ τςουλικρασ. Μετά το τζλοσ τθσ κατάβαςθσ, αποχϊρθςε αμζςωσ από τον τερματιςμό τθσ τςουλικρασ. Κατά τθν κατάβαςθ, μθν ζρκεισ ςε κακιςτι κζςθ ςτθν τςουλικρα για οποιοδιποτε λόγο. Τθν εντολι εκκίνθςθσ δίνει ο ναυαγοςϊςτθσ τθσ κορυφισ, αφοφ ο προθγοφμενοσ λουόμενοσ απομακρυνκεί από τον τερματιςμό τθσ και το επίπεδο του χαμζνου νεροφ αναπλθρωκεί μζχρι το προκακοριςμζνο ςθμείο τθσ τςουλικρασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςτζκεται ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ και κακοδθγεί τουσ λουόμενουσ για τον τρόπο κατάβαςθσ και τθ ςτάςθ του ςϊματόσ τουσ. Ο ναυαγοςϊςτθσ που βρίςκεται ςτον τερματιςμό, δίνει το ςιμα για τθν κατάβαςθ του επόμενου λουόμενου.

14 Σςουλικρα Σαχφτθτασ Η τςουλικρα ταχφτθτασ μπορεί να πιάςει ταχφτθτα ωσ και 56 χλμ/ϊρα. Ζχει κάποιεσ καμπφλεσ κατά μικοσ που περιορίηουν τθν ορμι κατά τθν κατάβαςθ. Μπορεί να ζχει φψοσ 20μ. και καταλιγει ςε μια πιςίνα ι ςε μια μακριάσ προζκταςθσ τςουλικρα που μοιάηει με διάδρομο. Ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ για τθν τςουλικρα ελεφκερθσ πτϊςθσ είναι το 1.20μ. Η κάκοδοσ τθσ τςουλικρασ γίνεται από ξαπλωτι κζςθ, με τα πόδια πρϊτα, και τα χζρια ςταυρωμζνα ςτο ςτικοσ. Κατά τθν κατάβαςθ, μθν φοράσ ςωςίβια, μπρατςάκια, παποφτςια, μπλοφηεσ ι γυαλιά θλίου. Ζνασ μόνο λουόμενοσ κάκε φορά κάνει χριςθ τθσ τςουλικρασ. Μετά το τζλοσ τθσ κατάβαςθσ, αποχϊρθςε αμζςωσ από τον τερματιςμό τθσ τςουλικρασ. Κατά τθν κατάβαςθ, μθν ζρκεισ ςε κακιςτι κζςθ ςτθν τςουλικρα για οποιοδιποτε λόγο. Τθν εντολι εκκίνθςθσ δίνει ο ναυαγοςϊςτθσ τθσ κορυφισ, αφοφ ο προθγοφμενοσ λουόμενοσ απομακρυνκεί από τον τερματιςμό τθσ και το επίπεδο του χαμζνου νεροφ αναπλθρωκεί μζχρι το προκακοριςμζνο ςθμείο τθσ τςουλικρασ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςτζκεται ςτθν κορυφι τθσ τςουλικρασ και κακοδθγεί τουσ λουόμενουσ για τον τρόπο κατάβαςθσ και τθ ςτάςθ του ςϊματόσ τουσ. Ο ναυαγοςϊςτθσ που βρίςκεται ςτον τερματιςμό, δίνει το ςιμα για τθν κατάβαςθ του επόμενου λουόμενου.

15 Πιςίνα Μικρϊν Παιδιϊν θχι πιςίνα με ποικίλθ αρχιτεκτονικι. Είναι εφοδιαςμζνθ με παιχνίδια, ςτρϊματα και άλλα αντικείμενα που μποροφν να κρατιςουν ηωντανό το ενδιαφζρον των παιδιϊν. Τα παιδιά πρζπει να είναι το ανϊτερο 8 ετϊν και ανϊτατου φψουσ 1.5μ. Τα βρζφθ να ςυνοδεφονται πάντα από ενιλικο. Ακόμα και αν φοράνε ςωςίβιο, δεν είναι αςφαλι μόνα τουσ. Μωρά 5-15 μθνϊν πνίγθκαν ενϊ ιταν τοποκετθμζνα μζςα ςε κυκλικό ςωςίβιο-κάκιςμα, επειδι οι γονείσ τουσ τα εγκατζλειψαν για λίγα λεπτά, πιςτεφοντασ πωσ αυτό τα προςτατεφει. Τα παιχνίδια να παραμζνουν πάντα ςτθν ςχεδιαςμζνθ περιοχι. Απαγορεφεται το τρζξιμο και οι «καβαλαρίεσ». Ο ναυαγοςϊςτθσ, μπορεί να κάκεται οπουδιποτε, αρκεί να είναι κοντά και να ςαρϊνει οπτικά τον χϊρο ευκφνθσ του.

16 Παιδότοποσ θχι πιςίνα με μθχανιςμοφσ που εκτοξεφουν νερό, γζφυρεσ, μικρζσ τςουλικρεσ και άλλα παιχνίδια. Τα παιδιά πρζπει να είναι μζχρι 12 ετϊν. Τα παιδιά να επιβλζπονται από ενιλικο. Επιτρζπονται μπρατςάκια και ςωςίβια μζςθσ. Τα παιχνίδια να μζνουν ςε αυτι τθν περιοχι. Απαγορεφεται το τρζξιμο και οι «καβαλαρίεσ» Ανάλογα με τθν αρχιτεκτονικι των παιχνιδιϊν, ίςωσ να χρειαςτοφν αρκετοί ναυαγοςϊςτεσ, ϊςτε να επιτθροφν και να μποροφν να επζμβουν ανά πάςα ςτιγμι, ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ πιςίνασ.

17 Οικογενειακι Νεροτςουλικρα Ρρόκειται για τεράςτια κυκλικι και ανοιχτι νεροτςουλικρα με πολλζσ ςτροφζσ, που διανφεται μζςα ςε φουςκωτι ςαμπρζλα χωρθτικότθτασ 4 ατόμων. Η ζναρξθ δίνεται από ζνα κυλιόμενο τάπθτα, πάνω ςτον οποίο βρίςκεται το ςτρϊμα, όταν ο ναυαγοςϊςτθσ ενεργοποιιςει το μθχανιςμό εκκίνθςθσ, πατϊντασ ζνα κουμπί. Είναι ιδανικι για πολυμελείσ παρζεσ ι οικογζνειεσ. Για το τελείωμα τθσ οικογενειακισ τςουλικρασ, ο ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να κυμάται τα παρακάτω: Ο ανϊτεροσ αρικμόσ επιβαινόντων είναι τα 4 άτομα. Ραρζμεινε κακιςτόσ όλθ τθν ϊρα με τα χζρια και τα πόδια μζςα ςτο ςωςίβιο. Αποχϊρθςε μετά το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ από τθν πιςίνα. Ιδίωσ τισ μζρεσ με πολφ κόςμο, επειδι όλοι κζλουν να εξυπθρετθκοφν και να διαςκεδάςουν, μθν χαςομεράσ με άςκοπεσ κακυςτεριςεισ. Μθν απομακρφνεισ τα ςωςίβια από τθν περιοχι τθσ τςουλικρασ, για να χρθςιμοποιθκοφν αλλοφ (π.χ. ςτο τεμπζλικο ποτάμι). Μθ φοράσ γυαλιά θλίου κατά τθ χριςθ του ςτρϊματοσ, εκτόσ μόνο από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. όταν είναι ταυτόχρονα και γυαλιά οράςεωσ). Ενθμζρωςε τον ναυαγοςϊςτθ και φόρεςζ τα με δικι ςου ευκφνθ. Επιτρζπονται τα μπρατςάκια και τα ςωςίβια μζςθσ. Ζνασ ναυαγοςϊςτθσ ςτθν αφετθρία, τοποκετεί τουσ λουομζνουσ ςτο ςτρϊμα, και πατάει το κουμπί τθσ εκκίνθςθσ. Ο δεφτεροσ ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςτον τερματιςμό και βοθκάει τθν αποβίβαςθ των λουομζνων.

18 Πιςίνα Ενθλίκων Ριςίνα που ςυναντάται ςε μεγάλα υδροψυχαγωγικά πάρκα, και ζχει ςχεδιαςτεί για να προςφζρει θρεμία και ανάπαυςθ με μθχανιςμό υπόγειου υδρομαςάη και κακίςματα ςτο νερό, ςε ενθλίκουσ που κζλουν να βρουν ζνα χϊρο μακριά από τα μικρά παιδιά. Επιτρζπονται μόνο ενιλικοι. Δεν επιτρζπονται οι βουτιζσ. Δεν επιτρζπονται οι «καβαλαρίεσ» και άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ τροφισ, θ πόςθ αλκοόλ και το κάπνιςμα ςτο νερό. Ο ναυαγοςϊςτθσ μπορεί να τοποκετθκεί οπουδιποτε, αρκεί να είναι ικανόσ να ςαρϊνει οπτικά τον χϊρο ευκφνθσ του. Πθγι Αβραμίδθσ, Σ. Επ. (2008). Εγκόλπιο Ασφάλειας & Διάσωσης. Ακινα: Εκδόςεισ Σταμοφλθ.

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacy Product Range Orthopaedic. The best Range of products

Pharmacy Product Range Orthopaedic. The best Range of products Pharmacy Product Range Orthopaedic The best Range of products Neck Spine Back Supports Α.Μ.. Λίγα λόγια Η Αυχενικι μοίρα είναι το πρϊτο τμιμα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Αποτελείται από μία ςτιλθ 7 οςτϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο 18/06/2014 2012-2014 Σο κιτ ςυναρμολόγθςθσ τθσ ςυςκευισ AIAS Ydrogen GE καταςκευάηεται από τθν εταιρία: Δ.Λειβιδιϊτθσ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΤ 83, 11743, ΝΕΟ ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ Σθλ.: 210.9014154, Fax: 210.9015947

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα