5.16 Το νερό στα χέρια των παιδιών: Μια διαθεµατική προσέγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.16 Το νερό στα χέρια των παιδιών: Μια διαθεµατική προσέγγιση"

Transcript

1 590 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ 5.16 Το νερό στα χέρια των παιδιών: Μια διαθεµατική προσέγγιση Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Μαρία Βαρυπάτη, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη ιευθύντρια Νηπιαγωγείου-Παιδικού Σταθµού Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Η διαθεµατική προσέγγιση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών ( ΕΠΠΣ ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Ως τρόπος επιλογής και οργάνωσης της γνώσης, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει και αναδεικνύει τις διασυνδέσεις µεταξύ διαφορετικών γνωστικών περιοχών, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο συσχετίσεις, συνθέσεις και γενικεύσεις, που οδηγούν στην ολιστική αντι- µετώπιση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002). Ως τρόπος διδακτικής προσέγγισης, από την άλλη πλευρά, αναπτύσσει κοινωνικογνωστικές στάσεις και δεξιότητες, που απαιτεί η σηµερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης, και καλλιεργεί τη χρήση πρακτικών, όπως οµαδικό πνεύµα εργασίας, διατύπωση και διερεύνηση ερωτηµάτων, άντληση πληροφοριών, κ.λπ. Στο ΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), η διαθεµατικότητα βρίσκει εφαρµογή στις θεµατικές προσεγγίσεις και την εκπόνηση σχεδίων εργασίας, η επιλογή των οποίων συνδέεται µε τα βιώµατα, τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα των ίδιων των παιδιών, που, µε την υποστήριξη της εκπαιδευτικού, σχεδιάζουν την πορεία της έρευνας, συζητούν, καθορίζουν και αποφασίζουν την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας (Γκλιάου, 2005). Τόσο οι θεµατικές προσεγγίσεις, όσο και τα σχέδια εργασίας δίνουν έµφαση στη διαθεµατικότητα, την ολιστική αντίληψη της γνώσης και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωµάτων των παιδιών κατά τη διαδικασία της µάθησης (Γκλιάου, 2005). Η θεµατική προσέγγιση από τη µια πλευρά, εντάσσεται στα σχήµατα της διατήρησης και αλληλοσυσχέτισης των γνωστικών αντικειµένων -αν και στο Νηπιαγωγείο δεν µιλάµε για γνωστικά αντικείµενα, αλλά για γνωστικές ή µαθησιακές περιοχές, από τις οποίες η εκπαιδευτικός αντλεί στόχους και προγραµµατίζει δραστηριότητες. Με την προσέγγιση αυτή, αναζητούµε συστηµατικά διαθεµατικές συνδέσεις ή προεκτάσεις µεταξύ των διαφορετικών γνωστικών περιοχών. Τα σχέδια εργασίας από την άλλη πλευρά (Γκλιάου, 2005), κατατάσσονται στα σχήµατα της προωθηµένης διαθεµατικότητας, που σηµαίνει κατάργηση των διακριτών µαθηµάτων και οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από σηµαντικά θέµατα που ενδιαφέρουν τα παιδιά και που η επιλογή τους εξαρτάται από τον αντίκτυπο και τη χρησιµότητα που έχουν στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων (Ματσαγγούρας, 2002). Η διαφορά των δύο αυτών προσεγγίσεων έγκειται (α) στο βαθµό ανάδυσης των ε- πιλογών, κατά πόσο, δηλαδή, οι επιλογές ξεκινούν από τα ίδια τα παιδιά ή από στόχους του αναλυτικού προγράµµατος που αρχικά επιλέγει η εκπαιδευτικός, εµπλέκοντας στη συνέχεια τα παιδιά, και (β) στο βαθµό ανάλυσης (εµβάθυνσης) του θέµατος που προσεγγίζεται. Στην περίπτωση των θεµατικών προσεγγίσεων, στόχους επιλέγει η εκπαιδευτικός και σχεδιάζει εκείνη την πορεία τους, ενώ στα σχέδια εργασίας ο από πλευράς της σχεδιασµός εστιάζεται πρωταρχικά στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των παιδιών και η έµφαση δίνεται στη συµβολή τους ως προς το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ( αφέρµου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006). Στη διαθεµατική προσέγγιση που θα αναπτύξουµε στη συνέχεια, ασχολούµαστε µε το νερό, που χωρίς αµφιβολία αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο για τη ζωή στον

2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 591 πλανήτη. Το νερό είναι απαραίτητο για την καθηµερινή ζωή και διαβίωση όλων των ζωντανών οργανισµών και εµπίπτει στο πεδίο των εµπειρικών αναφορών όλων των παιδιών (Ραβάνης, 2002). Από εκπαιδευτική άποψη, λοιπόν, το πρόβληµα δεν είναι η γνωριµία µε αυτό -όπως θα απαιτούσε, για παράδειγµα, η περίπτωση µελέτης των µαγνητών- αλλά η µελέτη της συµπεριφοράς του, ο έλεγχος ορισµένων ιδιοτήτων του, η αναγκαιότητα του στη ζωή µας, καθώς και οι συνέπειες που θα επιφέρει η ενδεχό- µενη έλλειψή του. Παρουσίαση της διαθεµατικής προσέγγισης Η παρούσα εργασία είναι µια διαθεµατική προσέγγιση, που υλοποιήθηκε στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος Σε αυτή συµµετείχαν 23 νήπια και είχε διάρκεια ενός περίπου µήνα. Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος, προβλέπεται η διαθεµατική προσέγγιση βασικών εννοιών από διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Η παρούσα διδακτική πρόταση εντάσσεται στη θεµατική ενότητα νερό και, ειδικότερα, αποσκοπεί στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο ζήτηµα της εξοικονό- µησής του. Οι επιµέρους στόχοι προέρχονται από τα γνωστικά αντικείµενα του περιβάλλοντος, της γραφής, ανάγνωσης και προφορικής επικοινωνίας, της µουσικής, της δραµατικής τέχνης, της φυσικής αγωγής, των µαθηµατικών και των εικαστικών. Στην ολοκλήρωση του προγράµµατος µας, σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η συνεργασία τόσο µε τα παιδιά, όσο και µε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η καθηµερινή ανταλλαγή απόψεων, η οµαδική αντιµετώπιση τυχόν δυσκολιών και η συλλογική εργασία σε ένα ευχάριστο περιβάλλον συνέβαλλαν ουσιαστικά στην οµαλή διεξαγωγή του προγράµµατος µας. Η συλλογική δραστηριότητα, οι αλληλεπιδράσεις και η εργασία σε οµάδες είναι οι πρακτικές που πάντοτε ακολουθούµε. Έτσι αναβαθµίζονται οι σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους, αλλά και µε τους ενηλίκους. Στο σηµείο αυτό, θα είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η µάθηση σε οµάδες εργασίας δεν αναφέρεται σε απλές συναθροίσεις ατόµων, καθισµένων γύρω από ένα τραπέζι, που εργάζονται κυρίως ατοµικά, αλλά σε σχηµατισµό οµάδων, στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας, για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου µαθησιακού στόχου (Μπιρµπίλη, 2005). Τα παιδιά είχαν ήδη εξασκηθεί στην οµαδική εργασία από την αρχή της σχολικής χρονιάς µε τα οµαδικά παιχνίδια, αλλά και κατά τις ενασχολήσεις τους στις διάφορες γωνιές της τάξης στη συνέχεια. Η συνεργασία είναι διαδικασία που µαθαίνεται και που θα πρέπει να καλλιεργείται συστηµατικά και οργανωµένα. Για την εξάσκηση των παιδιών στη µάθηση µε οµάδες εργασίας, εργαστήκαµε σε δυο επίπεδα: (α) την κατάκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για αυθεντική συνεργασία και (β) την εισαγωγή της οµαδοσυνεργατικής µάθησης ως µορφής διδασκαλίας. Στην πρώτη περίπτωση, και µέσα από οµαδικά παιχνίδια, συζητήσεις οµαδικές κατασκευές κ.ά., τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, καλής συνεργασίας και ενσυναίσθησης. Στη περίπτωση της εισαγωγής της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου, αξιοποιήσαµε µε δηµιουργικό και θετικό τρόπο καθηµερινά προβλήµατα και α- ντιπαραθέσεις που υπήρχαν µεταξύ των παιδιών (Μπιρµπίλη, 2005). Στο πλαίσιο αυτό, οργανώσαµε και το χώρο της τάξης, ώστε να προωθούνται η αλληλεπίδραση, η δηµιουργική επίλυση προβληµάτων και, γενικά, οι συνεργατικές δοµές. Οι οµάδες που στην αρχή δηµιουργήθηκαν, ήταν ασταθείς και εφήµερες, γι αυτό και υπήρξε µια διακριτική παρέµβαση από την πλευρά µας ως προς το σχηµατισµό τους. Ενθαρρύναµε τα παιδιά να συµµετέχουν σε αυτές µε κριτήριο το προσωπικό τους ενδιαφέρον και έτσι διαµορφώσαµε έξι οµάδες των 3-4 παιδιών. Επιπλέον, οργανώσαµε µαζί µε τα παιδιά τη γωνιά των πειραµάτων, που προσπαθήσαµε να είναι ιδιαίτερα ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Σκοπός ήταν να κεντρίσουµε

3 592 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ το ενδιαφέρον και τη περιέργεια των παιδιών, αλλά και να µάθουν να παρατηρούν, όχι απλά να βλέπουν. Αν ένα παιδί µάθει να παρατηρεί και να παρακολουθεί, αυτό γίνεται ασύγκριτη πηγή πνευµατικού εµπλουτισµού (Κουτσουβάνου, 1998). Το υλικό για τη γωνιά το έφεραν τα ίδια τα παιδιά, από το σπίτι τους. Φτιάξαµε ακόµη και τη γωνιά της παρατήρησης, όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα αποτελέσµατα, να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και να διαφωνήσουν, καθώς και ένα χώρο προβολής των εκθεµάτων, στον οποίο τα παιδιά είχαν εύκολη πρόσβαση. Αξίζει να τονιστεί το γεγονός της συνεχούς υποστήριξης από πλευράς των γονέων για τον τρόπο εργασίας µας, από την αρχή της χρονιάς, αλλά και η ενηµέρωσή τους µε την έναρξη και διερεύνηση ενός θέµατος στα πλαίσια της θεµατικής προσέγγισής µας. Η συνεργασία µε τους γονείς θεωρείται στοιχείο-κλειδί, γι αυτό και πάντα φροντίζουµε να τους εµπλέκουµε στο έργο µας. Α Φάση: Επιλογή του θέµατος και καθορισµός ενοτήτων Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής µας µε τη συγκεκριµένη ενότητα, δεν προσεγγίσαµε άλλα θέµατα. Το διαθεµατικό αυτό πρόγραµµα είχαµε προσπαθήσει και στο παρελθόν να το προσεγγίσουµε, και µάλιστα είχαµε, µεταξύ άλλων, ετοιµάσει βροχό- µετρα και είχαµε χορέψει το χορό της βροχής. Όµως, η παρατεταµένη ξηρασία της χρονιάς που διανύαµε και οι ιδιαίτερα υψηλές θερµοκρασίες στην καρδιά του χειµώνα προβληµάτισαν έντονα τα παιδιά και µονοπώλησαν το ενδιαφέρον τους. Οι ιδιαίτερα ζεστές µέρες του Φεβρουαρίου προκαλούσαν στα παιδιά εφίδρωση και δίψα, µε άµεση συνέπεια την ανάγκη για κατανάλωση νερού. Η χρήση του στην καθηµερινή µας ζωή επέτρεψε το σχεδιασµό µιας µακράς σειράς δραστηριοτήτων, µε πολλαπλούς στόχους. Εξάλλου το νερό, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου, αποτελεί για τα παιδιά στοιχείο καθηµερινής ενασχόλησης. Ο αρχικός σχεδιασµός των ενοτήτων του θέµατος και των αντίστοιχων επιδιώξεων ως προς το σχεδιασµό του προγράµµατος και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προέκυψε µετά από σχετική συζήτηση µε τα παιδιά, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι γνώσεις, οι αντιλήψεις, οι εµπειρίες και τα βιώµατα τους σχετικά µε το νερό. Στο ση- µείο, χρειάζεται επίσης να αναφέρουµε ότι ορισµένα παιδιά είχαν ασχοληθεί µε το θέµα και την προηγούµενη χρονιά, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο τµήµα των προνηπίων. Συνδυάζοντας, λοιπόν, αυτές τις παραµέτρους, έγινε ο σχεδιασµός των ενοτήτων, που απεικονίζεται στο Σχήµα 1. Σχήµα 1. Ενότητες επεξεργασίας του θέµατος Το νερό στα χέρια των παιδιών Νερό και άνθρωπος Πειράµατα µε το νερό Οικονοµία του νερού Έγινε σύνδεση των επιµέρους ενοτήτων µε τις επιδιώξεις που ορίζει το ΕΠΠΣ. Στις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, τα παιδιά εργάστηκαν είτε σε επίπεδο ολο- µέλειας της τάξης, είτε µικρών οµάδων, είτε ατοµικό. Προκειµένου να διασφαλίσου- µε την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή του προγράµµατος, οργανώσαµε το φάκελο ενη- µέρωσης της εκπαιδευτικού, που τον συµβουλευόµασταν καθ όλη τη διάρκεια και που ανατρέχαµε σε αυτόν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, για να αντλούµε πληρο-

4 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 593 φορίες. Χρησιµοποιήσαµε υλικό από το ιαδίκτυο, περιοδικά, φωτογραφίες, βιβλία, καθώς και ενηµερωτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια ενασχόλησής µας µε το θέµα, διαβάσαµε και διάφορες σχετικές ιστορίες, όπως "Η θάλασσα είναι αλµυρή" (Ganeri, 1997), "Η ιστορία του νερού" (Περιστεράκη-Ψυχογιού, 1999), "Το νερό στον κόσµο µας" (Pougiet, 1994). Ακόµη, έγινε προβολή στην τάξη του ντοκιµαντέρ του National Geographic "Η δύναµη του νερού" (Winslow, 1994). Επιπλέον, ενηµερωθήκαµε για τους χώρους όπου µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε επισκέψεις, ώστε τα παιδιά να αντλήσουν από εκεί πληροφορίες και να δώσουν έτσι απαντήσεις στις απορίες τους σχετικά µε το θέµα. Β Φάση: Σχεδιασµός και υλοποίηση δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν, κάλυπταν ένα ευρύ φάσµα επιδιώξεων του ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό και η ευελιξία µας σε ζητήµατα µετακίνησης. Έχοντας τη δυνατότητα να µετακινούµαστε µε τα σχολικά λεωφορεία, πραγµατοποιήσαµε µια σειρά από ενδιαφέρουσες επισκέψεις, όπως αυτές στο Φράγµα της Θέρµης, στο Μουσείο Ύ- δρευσης και στην Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή. Την πρώτη εβδοµάδα, τονίστηκε η σηµασία του νερού για τον άνθρωπο και η χρήση του στο σπίτι, στο σχολείο και στην καθηµερινή µας ζωή. Σε κάθε επιµέρους ενότητα, οι στόχοι µας φροντίσαµε να καλύπτουν όλες τις γνωστικές περιοχές. Στη συνέχεια, παραθέτουµε τους στόχους που θέσαµε, καθώς και ενδεικτικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, ανά ενότητα: Γλώσσα Στόχοι ήταν: (α) να ενθαρρύνονται τα παιδιά να περιγράψουν ενέργειες που γίνονται µε τη χρήση νερού, (β) να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους µε εκφράσεις σχετικές µε το νερό, (γ) να γνωρίσουν µια διαφορετική µορφή έντυπου λόγου και να περιγράψουν τα στοιχεία της, (δ) να φτιάξουν το δικό τους λογαριασµό νερού και (ε) να µάθουν και να χρησιµοποιούν τις λέξεις λίµνη, θάλασσα, ποτάµι και νερό. Ενθαρρύναµε τα παιδιά να περιγράψουν ενέργειες που γίνονται µε τη χρήση του νερού, προβληµατιστήκαµε για το αν έχουµε νερό στο σώµα µας και τι µπορούµε να κάνουµε µε αυτό (Προφορική Επικοινωνία). Αναφερθήκαµε στην ΕΥΑΘ, παρατηρήσαµε και περιγράψαµε ένα λογαριασµό νερού, τι αναγράφεται πάνω σε αυτόν και στη συνέχεια φτιάξαµε το δικό µας λογαριασµό (Ανάγνωση και Γραφή). Μελέτη Περιβάλλοντος Στην ενότητα αυτή, στόχοι ήταν: (α) να αντιληφθούν τα παιδιά τη συµβολή του νερού στον άνθρωπο και τη ζωή του, (β) να συλλέξουν πληροφορίες για τη µέτρηση του νερού και τη σηµασία του για τα ζώα και τα φυτά, (γ) να εξερευνήσουν πως το νερό καταλήγει στη βρύση µας, (δ) να αναγνωρίσουν ήχους που έχουν ηχητική πηγή το νερό, (ε) να πραγµατοποιήσουν µικρές έρευνες για το νερό και να συλλέξουν στοιχεία από διάφορες πηγές, (στ) να επεξεργαστούν µέσα από την παρατήρηση του γεωγραφικού χάρτη οµοιότητες και διαφορές στη µορφολογία του νερού και (ζ) να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον. Εξερευνήσαµε το πώς καταλήγει το νερό στη βρύση του σχολείου µας, βγήκαµε έξω και παρατηρήσαµε τους σωλήνες και το ρολόι της ύδρευσης. Τα παιδιά βοήθησαν να ηχογραφήσουµε και στη συνέχεια αναγνώρισαν τους ήχους που προκαλούνται από τη χρήση του νερού (ο ήχος από το καζανάκι, γαργάρες µε νερό, η βρύση που τρέχει µε δύναµη κ.ά.). Τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες για το νερό µέσα από προφορικό, γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό που έφεραν από το σπίτι. Με τον τρόπο αυτό, ανακάλυψαν οµοιότητες και διαφορές στη χρήση του νερού από τον άνθρωπο τα παλαιότερα χρόνια και σήµερα. Παρατήρησαν στον παγκόσµιο άτλαντα και την

5 594 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ υδρόγειο σφαίρα την παρουσία του νερού στη γη (λίµνες, θάλασσες, ωκεανοί) και συνέκριναν τα χαρακτηριστικά της µορφολογίας τους. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή, όπου συλλέξαµε πληροφορίες για τη µέτρηση του νερού και τη σηµασία του για τα ζώα και τα φυτά, καθώς και επίσκεψη στο Μουσείο Ύδρευσης, όπου µάθαµε πως ερχόταν το νερό τα παλιά τα χρόνια και τι χρησι- µοποιούσαν για να το αντλήσουν. ηµιουργία και Έκφραση Στόχοι ήταν: (α) να εκφράσουν ελεύθερα, µέσα από τη ζωγραφική, τις προτιµήσεις τους ως προς τη χρήση του νερού, (β) να εκφραστούν µέσα από τον αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση, µε θέµα το νερό, και (γ) να αντιληφθούν τρόπους µε τους οποίους το σώµα τους µπορεί να πάρει διάφορα σχήµατα. Τα παιδιά ζωγράφισαν ενέργειες που γίνονται µε τη χρήση του νερού και προσπάθησαν να γράψουν όπως µπορούν τη λέξη νερό (Εικαστικά, Γραφή). Εκφράστηκαν µέσα από τον αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση όταν τους ρωτήσαµε "τι µπορώ να κάνω µε το νερό;" ( ραµατική Τέχνη). Παίξαµε ένα κινητικό παιχνίδι, φτιάχνοντας µε τα σώµατα µας σχηµατισµούς που παραπέµπουν σε θάλασσα, λίµνη, ποτάµι (Φυσική Αγωγή). Τη δεύτερη εβδοµάδα ασχοληθήκαµε µε την οικονοµία του νερού. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι και κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες ανά ενότητα ήταν οι εξής: Γλώσσα Στην ενότητα στης Γλώσσας, στόχοι ήταν: (α) να γνωρίσουν τα παιδιά µια διαφορετική µορφή έντυπου λόγου (τις αφίσες), (β) να δηµιουργήσουν λίστα µε κανόνες οικονοµίας του νερού, και (γ) να συνεργαστούν και να δηµιουργήσουν αφίσες για το νερό. Με εποπτικό υλικό που είχαν επιλέξει τα ίδια τα παιδιά εντοπίσαµε εικόνες που δήλωναν την έλλειψη του και σχολιάσαµε αυτές (Προφορική Επικοινωνία). Τα παιδιά είδαν διάφορες αφίσες και προσπάθησαν να κατασκευάσουν τη δική τους αφίσα για την οικονοµία του νερού. Επίσης κατασκεύασαν µια λίστα από κανόνες για την οικονοµία του νερού. Μελέτη Περιβάλλοντος Θέσαµε ως στόχους: (α) να προβληµατιστούν τα παιδιά για τη λειψυδρία σε κάποιες περιοχές της γης, (β) να αντιληφθούν βιωµατικά πως µπορεί να επέλθει ξηρασία σε ένα φυτό, (γ) να βρουν τρόπους που µπορούµε να κάνουµε οικονοµία στο νερό, και (δ) να δουν πού υπάρχει νερό στον πλανήτη µας. Τα παιδιά παρατήρησαν στην υδρόγειο σφαίρα και στον παγκόσµιο άτλαντα το νερό που υπάρχει στον πλανήτη µας. Προβληµατίστηκαν αν έχει νερό εκεί που ζει ο φίλος µας ο Cirlandio (ένα παιδί που υιοθετήσαµε µέσω της ActionAid). Μέσα από πειράµατα, προσπαθήσαµε να βρούµε τρόπους για να κάνουµε οικονοµία στο νερό. Συγκεκριµένα, τα παιδιά πραγµατοποίησαν δραστηριότητες µε περιορισµένη και συνηθισµένη χρήση νερού και στη συνέχεια µέτρησαν τις ποσότητες που προέκυψαν, για να διαπιστώσουν τελικά ότι η ίδια δραστηριότητα γίνεται εξίσου εύκολα, αλλά χωρίς σπατάλη νερού (π.χ., στο βούρτσισµα των δοντιών). ηµιουργία και Έκφραση Στόχοι ήταν: (α) να αναπαράγουν τα παιδιά τον ήχο της θάλασσας µε αυτοσχέδια κατασκευή, και (β) να εκφραστούν µέσα από τον αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση Συγκεκριµένα, τα παιδιά διακόσµησαν µπουκάλια νερού µε άµµο και κλωστή και τοποθέτησαν µέσα φασόλια και ρύζι, έτσι ώστε µε την κίνηση του µπουκαλιού να δηµιουργούν τον ήχο της θάλασσας. Στη δραµατική τέχνη, τα παιδιά χρησιµοποιώ-

6 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 595 ντας το σώµα και επιστρατεύοντας τη φαντασία τους µιµήθηκαν δραστηριότητες που µπορούµε να κάνουµε µε το νερό (π.χ., µαγειρική, µπάνιο, πλύσιµο δοντιών κ.α.). Ακολούθησε η τελευταία εβδοµάδα µε τα πειράµατα, που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά. Πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από πειράµατα, κατά τα οποία τα παιδιά πήγαιναν κατά οµάδες στη γωνιά των επιστηµών και πειραµατίζονταν µε τα διάφορα υλικά που είχαµε τοποθετήσει εκεί. Προβληµατιζόντουσαν, διαφωνούσαν, πειραµατίζονταν και κατέληγαν σε συµπεράσµατα, τα οποία και συζητούσαν µεταξύ τους. Στη συνέχεια, παραθέτουµε τους στόχους που τέθηκαν την τελευταία αυτή εβδοµάδα ενασχόλησής µας µε το θέµα, καθώς και κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες: Γλώσσα Ο στόχος µας στην προφορική επικοινωνία καθ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας ήταν να συζητούν τα παιδιά και να χρησιµοποιούν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία στην προσπάθειά τους να µαντέψουν το αποτέλεσµα και να αιτιολογήσουν τη σκέψη τους. Μαθηµατικά Στόχοι ήταν: (α) να κατανοήσουν την έννοια της διατήρησης της ποσότητας, και (β) να µάθουν τη χρησιµότητα του πίνακα διπλής εισόδου. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν πως η ποσότητα των υγρών παραµένει σταθερή, ανεξάρτητα από το µέγεθος των δοχείων που τα τοποθετούµε. Για να το διαπιστώσουν αυτό, µετέφεραν µια σταθερή ποσότητα νερού σε δοχεία διαφορετικού µεγέθους και ξανά στο αρχικό δοχείο και παρατήρησαν πως η ποσότητα παραµένει σταθερή. Μετά τα πειράµατα µας, φτιάξαµε οµαδικούς πίνακες διπλής εισόδου, για να θυµόµαστε τα αποτελέσµατά µας. Στη συνέχεια, καθένα παιδί θέλησε να φτιάξει το δικό του πίνακα. Μελέτη Περιβάλλοντος Στην ενότητα αυτή, στόχοι ήταν: (α) να διευρύνουν τα παιδιά τις γνώσεις τους για το νερό σε σχέση µε το χρώµα, τη γεύση, τη µυρωδιά και το άρωµά του, (β) να διακρίνουν τις τρεις µορφές στις οποίες συναντάµε το νερό, (γ) να ανακαλύψουν ότι κάποια υλικά διαλύονται στο νερό, ενώ κάποια άλλα όχι, (δ) να διακρίνουν αντικείµενα που βυθίζονται και επιπλέουν, (ε) να αντιληφθούν τον κύκλο του νερού µε το πείραµα της βροχής, και (στ) να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το νερό. Στη γωνιά των πειραµάτων που διαµορφώθηκε στην τάξη µας, τα παιδιά παρατήρησαν οµαδικά τη διαλυτότητα, τη βύθιση, την επίπλευση, τις µορφές του νερού, καθώς και τον κύκλο του. Πραγµατοποιήσαµε επίσκεψη στο Φράγµα της Θέρµης, κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά ενηµερώθηκαν για τη χρήση του εµφιαλωµένου νερού και του νερού της βρύσης. Στο σύνολό τους, οι περισσότερες δραστηριότητες έγιναν σε οµάδες και ο δικός µας ρόλος ήταν κυρίως ενθαρρυντικός. Παροτρύναµε τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις, θέτοντάς τους κατάλληλες ερωτήσεις και παρέχοντάς τους την ευκαιρία για πειραµατισµό, που θα οδηγούσε στην επαλήθευση ή αναθεώρηση των αρχικών τους υποθέσεων (όπως, για παράδειγµα, "Τι νοµίζεις ότι θα συµβεί αν ρίξουµε ζάχαρη στο νερό;"). Φροντίζαµε να µην δίνουµε έτοιµες απαντήσεις, αλλά να αξιοποιούµε τα λάθη των παιδιών µέσα από τη βιωµατική προσέγγιση. Αξιολόγηση Στο πλαίσιο της θεµατικής µας ενότητας, η αξιολόγηση είχε τρεις µορφές: Αρχικά, διερευνήσαµε τις ιδέες των παιδιών ("Τι ξέρω για το νερό;") και διαπιστώσαµε ότι οι γνώσεις τους γύρω από το νερό προέρχονταν από την προσωπική τους επαφή και τα παιχνίδια τους µε αυτό. Στη διαµορφωτική, καθ όλη τη διάρκεια, αξιολόγηση, τα παιδιά ανατροφοδοτούσαν την πορεία του προγράµµατος, µέσα από την ανάδυση

7 596 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ καινούριων ερωτηµάτων και τη συµµετοχή τους σε ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα, µετά την επίσκεψή µας στο Μουσείο Ύδρευσης, τα παιδιά παρατήρησαν το ρολόι της ύδρευσης και ρώτησαν πώς φτάνει το νερό στο σχολείο µας, και µετά την επίσκεψη µας στο φράγµα της Θέρµης, προχωρήσαµε σε κατασκευή µακέτας. ιαµορφώνοντας την τελική αξιολόγηση της διαθεµατικής ενότητας, καταλήξαµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: (α) κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του θέµατος, οι πειραµατισµοί, οι παρατηρήσεις και οι διαπιστώσεις που έγιναν, καθώς και οι περιγραφές, οι σχολιασµοί που αναπτύχθηκαν, βοήθησαν κάποια παιδιά να α- ναθεωρήσουν τις αντιλήψεις τους και κάποια άλλα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους γύρω από το θέµα νερό, (β) τα παιδιά συνεργάστηκαν αρµονικά και χρησιµοποίησαν πολλές πηγές για να κατασκευάσουν πρωτότυπα έργα, όπως αυτοσχέδια παραµύθια, πίνακες διπλής εισόδου κ.λπ., και (γ) τα παιδιά έδειξαν ευαισθητοποίηση στο ζήτηµα της εξοικονόµησης του νερού και αυτό ίσως είναι το σηµαντικότερο απ όλα. Μετά την εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος, είµαστε σε θέση να επισηµάνουµε τα πολλαπλά οφέλη που είχε για τα παιδιά. Άλλαξε την αρχική τους στάση απέναντι στα διάφορα σχετικά ζητήµατα, εµπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις τους για το ζήτηµα της σωστής διαχείρισης του νερού στην καθηµερινότητά τους, αλλά και γενικότερα. Τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν τόπους και οικοσυστήµατα, όπου η ύπαρξη του νερού είναι ζωτικής σηµασίας. Ακόµη, τους προσέφερε τη δυνατότητα να παίξουν µε το νερό, που άλλωστε ευχαριστεί ιδιαίτερα τα παιδιά. Τέλος, είχαν πολλές ευκαιρίες να εκφραστούν µέσα από τη ζωγραφική και το θεατρικό παιχνίδι, αλλά και να µάθουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης, µέσω του λόγου. Η ε- µπειρία που αποκοµίσαµε κατά τη διεξαγωγή του προγράµµατος, µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε τη θέση πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εµπλέκονται µε χαρά στα θέµατα που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον. Αυτό όµως που είναι πιο σηµαντικό, σύµφωνα και µε τη Μακρίδου (2005), είναι ότι τα παιδιά αυτά, µέσα από την εµπλοκή τους, µεγαλώνουν αποκτώντας επίγνωση των προβληµάτων που η ανθρώπινη παρέµβαση, όταν δε σέβεται νόµους, δηµιουργεί στη φύση. Βιβλιογραφία Γκλιάου, (2005) Νέο ΕΠΠΣ και Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Ανακτήθηκε στις 10 Νοεµβρίου, 2006, από τη διεύθυνση αφέρµου, Χ., Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί - ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων. Ganeri, A. (1997). Η θάλασσα είναι αλµυρή. (Ν. Μπιτοπούλου, Μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Σίρρις. Κουτσουβάνου, Ε. κ.ά., (1998). Μορφές και τρόποι εργασίας στο νηπιαγωγείο (6η έκδ.). Αθήνα: Οδυσσέας. Μακρίδου, Α. (2005). Αλλαγή στάσης στη διαχείριση του νερού στα παιδιά της πρώιµης ηλικίας µετά από την εφαρµογή προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε τη στήριξη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σεπτεµβρίου 2005, Ισθµός Κορίνθου. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2002). ιεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα προγράµµατα σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 7, Μπιρµπίλη, Μ. (2005). Η οµαδοσυνεργατική µάθηση στο νηπιαγωγείο. Μακεδνόν, 14, Περιστεράκη-Ψυχογιού, Α. (1999). Η ιστορία του νερού (Φ. Βακάλη-Συρογιαννάκη, Εικ.). Αθήνα: Σύγχρονη Eποχή. Pougiet, M. (1994). Το νερό στον κόσµο µας (E. Κοκοβίδου, Mτφρ.). Αθήνα: Πατάκης. Ραβάνης, Κ., (2002). Οι φυσικές επιστήµες στην προσχολική εκπαίδευση: ιδακτική και γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω. Taylor, Β. (2004). Το σαπούνι δηµιουργεί φουσκάλες (Ν. Μπιτοπούλου, Μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Σίρρις. Winslow, S. (1994). The power of water [Documentary]. Washington, DC: National Geographic Society. ΥΠΕΠΘ/ΠΙ. (2002). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ραστηριοτήτων. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012

ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 ΜΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Λάρισα 2012 Ο μαθητής μου σύμφωνα με συστηματική παρατήρηση διαπίστωσα ότι: είχε δυσκολία στην κοινωνική επαφή. Δεν ήξερε πώς να προσεγγίσει τα υπόλοιπα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα!

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Τάξη: Ε Δημοτικού Διδακτικό έτος: 2012-2013 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world»

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αγγή ήµητρα, Γεωργιάδου Γεωργία, Γεωργιάδου Θεοδώρα, Ιωάννου Ελένη, Σωµαράκης Αριστοτέλης 1 1 Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα"

5.10 Project Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα PROJECT ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΌΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ 547 5.10 Project "Τα παιδιά του κόσµου: Όλη η γη µια παρέα" Κατερίνα Κετεντζόγλου, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Μαρία Βαρυπάτη, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί,

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013 (ΡΟΔΟΣ-ΣΥΜΗ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (Πρόγραμμα MEdIES) για 5 η συνεχόμενη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 Αμαλία Ταπραντζή ΠΕ 70 Ουρανία Σωτηρίου ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT Κάποιοι σοφοί λένε: Τον κόσμο, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα, δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης»

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» «Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» Θεοδωρίδου Άννα 1, Μυλωνάκη Γεωργία 2, Ορούτζογλου Δήμητρα 3, Καμάρη Ελένη 4, Κολικίδου-Κυριακίδου Ελένη 5 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείου Ωραίου Ξάνθης anna70theo@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ,ΔΑΣΚΑΛΑ , ΣΧΟΛΕΙΟ 1,2014-2015 1. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του τρόπου ζωής παιδιών και γονέων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και με την αύξηση της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

3.10 ηµιουργία, διαµόρφωση και οργάνωση µιας καινούριας γωνιάς στο Νηπιαγωγείο µε βάση το συµβολικό παιχνίδι

3.10 ηµιουργία, διαµόρφωση και οργάνωση µιας καινούριας γωνιάς στο Νηπιαγωγείο µε βάση το συµβολικό παιχνίδι ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι 333 3.10 ηµιουργία, διαµόρφωση και οργάνωση µιας καινούριας γωνιάς στο Νηπιαγωγείο µε βάση το συµβολικό παιχνίδι Αικατερίνη Μιχαλοπούλου Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Παν/µίου Θεσσαλίας Το

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (ΠΑΤΜΟΣ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟΣ)

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (ΠΑΤΜΟΣ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟΣ) Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (ΠΑΤΜΟΣ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟΣ) Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (Πρόγραμμα MEdIES) για 6 η συνεχόμενη χρονιά συντόνισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταξίδι στο κέντρο της γης Ο κόσµος των εντόµων Είµαι ο σπόρος Το παιχνίδι της χαµένης Θη-Σάυρας Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

5.11 Προσεγγίζοντας γνωστά έργα τέχνης και τους δηµιουργούς τους µε παιδιά µικρής ηλικίας

5.11 Προσεγγίζοντας γνωστά έργα τέχνης και τους δηµιουργούς τους µε παιδιά µικρής ηλικίας 554 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5.11 Προσεγγίζοντας γνωστά έργα τέχνης και τους δηµιουργούς τους µε παιδιά µικρής ηλικίας Πένυ Κουτσάκη, Μαρία Βαρυπάτη, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 ο Τμήμα 1 ου Νηπιαγωγείου Καλλονής και Τμήμα Ένταξης Νηπιαγωγείου Καλλονής ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Συντονίζει και οργανώνει η Πατιού Ιωάννα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2007 1 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Η τέχνη σημαντικό κομμάτι της ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Νικητοπούλου Δήμητρα Δασκάλα 5 ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων Τάξη Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Κυκλοφοριακή Αγωγή» Σκοπός : Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να μυήσει το παιδί στους βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ)

Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ) Το ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ κ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ-ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ) Ε Κ Θ Ε Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (Πρόγραμμα MEdIES) σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μπιτσάκου Μαρίκα Κύπρου 23, 20100, Κόρινθος e-mail: mbitsakou@sch.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Η θάλασσα είναι ένας κόσµος χαρισµένος σε εκείνους που µπορούν να αφουγκράζονται την εσωτερική µουσική

Διαβάστε περισσότερα