5.16 Το νερό στα χέρια των παιδιών: Μια διαθεµατική προσέγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.16 Το νερό στα χέρια των παιδιών: Μια διαθεµατική προσέγγιση"

Transcript

1 590 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ 5.16 Το νερό στα χέρια των παιδιών: Μια διαθεµατική προσέγγιση Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Μαρία Βαρυπάτη, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη ιευθύντρια Νηπιαγωγείου-Παιδικού Σταθµού Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Η διαθεµατική προσέγγιση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών ( ΕΠΠΣ ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Ως τρόπος επιλογής και οργάνωσης της γνώσης, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει και αναδεικνύει τις διασυνδέσεις µεταξύ διαφορετικών γνωστικών περιοχών, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο συσχετίσεις, συνθέσεις και γενικεύσεις, που οδηγούν στην ολιστική αντι- µετώπιση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002). Ως τρόπος διδακτικής προσέγγισης, από την άλλη πλευρά, αναπτύσσει κοινωνικογνωστικές στάσεις και δεξιότητες, που απαιτεί η σηµερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης, και καλλιεργεί τη χρήση πρακτικών, όπως οµαδικό πνεύµα εργασίας, διατύπωση και διερεύνηση ερωτηµάτων, άντληση πληροφοριών, κ.λπ. Στο ΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002), η διαθεµατικότητα βρίσκει εφαρµογή στις θεµατικές προσεγγίσεις και την εκπόνηση σχεδίων εργασίας, η επιλογή των οποίων συνδέεται µε τα βιώµατα, τις εµπειρίες, τα ενδιαφέροντα των ίδιων των παιδιών, που, µε την υποστήριξη της εκπαιδευτικού, σχεδιάζουν την πορεία της έρευνας, συζητούν, καθορίζουν και αποφασίζουν την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας (Γκλιάου, 2005). Τόσο οι θεµατικές προσεγγίσεις, όσο και τα σχέδια εργασίας δίνουν έµφαση στη διαθεµατικότητα, την ολιστική αντίληψη της γνώσης και την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωµάτων των παιδιών κατά τη διαδικασία της µάθησης (Γκλιάου, 2005). Η θεµατική προσέγγιση από τη µια πλευρά, εντάσσεται στα σχήµατα της διατήρησης και αλληλοσυσχέτισης των γνωστικών αντικειµένων -αν και στο Νηπιαγωγείο δεν µιλάµε για γνωστικά αντικείµενα, αλλά για γνωστικές ή µαθησιακές περιοχές, από τις οποίες η εκπαιδευτικός αντλεί στόχους και προγραµµατίζει δραστηριότητες. Με την προσέγγιση αυτή, αναζητούµε συστηµατικά διαθεµατικές συνδέσεις ή προεκτάσεις µεταξύ των διαφορετικών γνωστικών περιοχών. Τα σχέδια εργασίας από την άλλη πλευρά (Γκλιάου, 2005), κατατάσσονται στα σχήµατα της προωθηµένης διαθεµατικότητας, που σηµαίνει κατάργηση των διακριτών µαθηµάτων και οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από σηµαντικά θέµατα που ενδιαφέρουν τα παιδιά και που η επιλογή τους εξαρτάται από τον αντίκτυπο και τη χρησιµότητα που έχουν στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων (Ματσαγγούρας, 2002). Η διαφορά των δύο αυτών προσεγγίσεων έγκειται (α) στο βαθµό ανάδυσης των ε- πιλογών, κατά πόσο, δηλαδή, οι επιλογές ξεκινούν από τα ίδια τα παιδιά ή από στόχους του αναλυτικού προγράµµατος που αρχικά επιλέγει η εκπαιδευτικός, εµπλέκοντας στη συνέχεια τα παιδιά, και (β) στο βαθµό ανάλυσης (εµβάθυνσης) του θέµατος που προσεγγίζεται. Στην περίπτωση των θεµατικών προσεγγίσεων, στόχους επιλέγει η εκπαιδευτικός και σχεδιάζει εκείνη την πορεία τους, ενώ στα σχέδια εργασίας ο από πλευράς της σχεδιασµός εστιάζεται πρωταρχικά στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των παιδιών και η έµφαση δίνεται στη συµβολή τους ως προς το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ( αφέρµου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006). Στη διαθεµατική προσέγγιση που θα αναπτύξουµε στη συνέχεια, ασχολούµαστε µε το νερό, που χωρίς αµφιβολία αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο για τη ζωή στον

2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 591 πλανήτη. Το νερό είναι απαραίτητο για την καθηµερινή ζωή και διαβίωση όλων των ζωντανών οργανισµών και εµπίπτει στο πεδίο των εµπειρικών αναφορών όλων των παιδιών (Ραβάνης, 2002). Από εκπαιδευτική άποψη, λοιπόν, το πρόβληµα δεν είναι η γνωριµία µε αυτό -όπως θα απαιτούσε, για παράδειγµα, η περίπτωση µελέτης των µαγνητών- αλλά η µελέτη της συµπεριφοράς του, ο έλεγχος ορισµένων ιδιοτήτων του, η αναγκαιότητα του στη ζωή µας, καθώς και οι συνέπειες που θα επιφέρει η ενδεχό- µενη έλλειψή του. Παρουσίαση της διαθεµατικής προσέγγισης Η παρούσα εργασία είναι µια διαθεµατική προσέγγιση, που υλοποιήθηκε στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος Σε αυτή συµµετείχαν 23 νήπια και είχε διάρκεια ενός περίπου µήνα. Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος, προβλέπεται η διαθεµατική προσέγγιση βασικών εννοιών από διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Η παρούσα διδακτική πρόταση εντάσσεται στη θεµατική ενότητα νερό και, ειδικότερα, αποσκοπεί στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο ζήτηµα της εξοικονό- µησής του. Οι επιµέρους στόχοι προέρχονται από τα γνωστικά αντικείµενα του περιβάλλοντος, της γραφής, ανάγνωσης και προφορικής επικοινωνίας, της µουσικής, της δραµατικής τέχνης, της φυσικής αγωγής, των µαθηµατικών και των εικαστικών. Στην ολοκλήρωση του προγράµµατος µας, σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η συνεργασία τόσο µε τα παιδιά, όσο και µε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η καθηµερινή ανταλλαγή απόψεων, η οµαδική αντιµετώπιση τυχόν δυσκολιών και η συλλογική εργασία σε ένα ευχάριστο περιβάλλον συνέβαλλαν ουσιαστικά στην οµαλή διεξαγωγή του προγράµµατος µας. Η συλλογική δραστηριότητα, οι αλληλεπιδράσεις και η εργασία σε οµάδες είναι οι πρακτικές που πάντοτε ακολουθούµε. Έτσι αναβαθµίζονται οι σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους, αλλά και µε τους ενηλίκους. Στο σηµείο αυτό, θα είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η µάθηση σε οµάδες εργασίας δεν αναφέρεται σε απλές συναθροίσεις ατόµων, καθισµένων γύρω από ένα τραπέζι, που εργάζονται κυρίως ατοµικά, αλλά σε σχηµατισµό οµάδων, στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας, για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου µαθησιακού στόχου (Μπιρµπίλη, 2005). Τα παιδιά είχαν ήδη εξασκηθεί στην οµαδική εργασία από την αρχή της σχολικής χρονιάς µε τα οµαδικά παιχνίδια, αλλά και κατά τις ενασχολήσεις τους στις διάφορες γωνιές της τάξης στη συνέχεια. Η συνεργασία είναι διαδικασία που µαθαίνεται και που θα πρέπει να καλλιεργείται συστηµατικά και οργανωµένα. Για την εξάσκηση των παιδιών στη µάθηση µε οµάδες εργασίας, εργαστήκαµε σε δυο επίπεδα: (α) την κατάκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για αυθεντική συνεργασία και (β) την εισαγωγή της οµαδοσυνεργατικής µάθησης ως µορφής διδασκαλίας. Στην πρώτη περίπτωση, και µέσα από οµαδικά παιχνίδια, συζητήσεις οµαδικές κατασκευές κ.ά., τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, καλής συνεργασίας και ενσυναίσθησης. Στη περίπτωση της εισαγωγής της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου, αξιοποιήσαµε µε δηµιουργικό και θετικό τρόπο καθηµερινά προβλήµατα και α- ντιπαραθέσεις που υπήρχαν µεταξύ των παιδιών (Μπιρµπίλη, 2005). Στο πλαίσιο αυτό, οργανώσαµε και το χώρο της τάξης, ώστε να προωθούνται η αλληλεπίδραση, η δηµιουργική επίλυση προβληµάτων και, γενικά, οι συνεργατικές δοµές. Οι οµάδες που στην αρχή δηµιουργήθηκαν, ήταν ασταθείς και εφήµερες, γι αυτό και υπήρξε µια διακριτική παρέµβαση από την πλευρά µας ως προς το σχηµατισµό τους. Ενθαρρύναµε τα παιδιά να συµµετέχουν σε αυτές µε κριτήριο το προσωπικό τους ενδιαφέρον και έτσι διαµορφώσαµε έξι οµάδες των 3-4 παιδιών. Επιπλέον, οργανώσαµε µαζί µε τα παιδιά τη γωνιά των πειραµάτων, που προσπαθήσαµε να είναι ιδιαίτερα ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Σκοπός ήταν να κεντρίσουµε

3 592 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ το ενδιαφέρον και τη περιέργεια των παιδιών, αλλά και να µάθουν να παρατηρούν, όχι απλά να βλέπουν. Αν ένα παιδί µάθει να παρατηρεί και να παρακολουθεί, αυτό γίνεται ασύγκριτη πηγή πνευµατικού εµπλουτισµού (Κουτσουβάνου, 1998). Το υλικό για τη γωνιά το έφεραν τα ίδια τα παιδιά, από το σπίτι τους. Φτιάξαµε ακόµη και τη γωνιά της παρατήρησης, όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα αποτελέσµατα, να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και να διαφωνήσουν, καθώς και ένα χώρο προβολής των εκθεµάτων, στον οποίο τα παιδιά είχαν εύκολη πρόσβαση. Αξίζει να τονιστεί το γεγονός της συνεχούς υποστήριξης από πλευράς των γονέων για τον τρόπο εργασίας µας, από την αρχή της χρονιάς, αλλά και η ενηµέρωσή τους µε την έναρξη και διερεύνηση ενός θέµατος στα πλαίσια της θεµατικής προσέγγισής µας. Η συνεργασία µε τους γονείς θεωρείται στοιχείο-κλειδί, γι αυτό και πάντα φροντίζουµε να τους εµπλέκουµε στο έργο µας. Α Φάση: Επιλογή του θέµατος και καθορισµός ενοτήτων Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής µας µε τη συγκεκριµένη ενότητα, δεν προσεγγίσαµε άλλα θέµατα. Το διαθεµατικό αυτό πρόγραµµα είχαµε προσπαθήσει και στο παρελθόν να το προσεγγίσουµε, και µάλιστα είχαµε, µεταξύ άλλων, ετοιµάσει βροχό- µετρα και είχαµε χορέψει το χορό της βροχής. Όµως, η παρατεταµένη ξηρασία της χρονιάς που διανύαµε και οι ιδιαίτερα υψηλές θερµοκρασίες στην καρδιά του χειµώνα προβληµάτισαν έντονα τα παιδιά και µονοπώλησαν το ενδιαφέρον τους. Οι ιδιαίτερα ζεστές µέρες του Φεβρουαρίου προκαλούσαν στα παιδιά εφίδρωση και δίψα, µε άµεση συνέπεια την ανάγκη για κατανάλωση νερού. Η χρήση του στην καθηµερινή µας ζωή επέτρεψε το σχεδιασµό µιας µακράς σειράς δραστηριοτήτων, µε πολλαπλούς στόχους. Εξάλλου το νερό, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου, αποτελεί για τα παιδιά στοιχείο καθηµερινής ενασχόλησης. Ο αρχικός σχεδιασµός των ενοτήτων του θέµατος και των αντίστοιχων επιδιώξεων ως προς το σχεδιασµό του προγράµµατος και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προέκυψε µετά από σχετική συζήτηση µε τα παιδιά, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι γνώσεις, οι αντιλήψεις, οι εµπειρίες και τα βιώµατα τους σχετικά µε το νερό. Στο ση- µείο, χρειάζεται επίσης να αναφέρουµε ότι ορισµένα παιδιά είχαν ασχοληθεί µε το θέµα και την προηγούµενη χρονιά, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο τµήµα των προνηπίων. Συνδυάζοντας, λοιπόν, αυτές τις παραµέτρους, έγινε ο σχεδιασµός των ενοτήτων, που απεικονίζεται στο Σχήµα 1. Σχήµα 1. Ενότητες επεξεργασίας του θέµατος Το νερό στα χέρια των παιδιών Νερό και άνθρωπος Πειράµατα µε το νερό Οικονοµία του νερού Έγινε σύνδεση των επιµέρους ενοτήτων µε τις επιδιώξεις που ορίζει το ΕΠΠΣ. Στις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, τα παιδιά εργάστηκαν είτε σε επίπεδο ολο- µέλειας της τάξης, είτε µικρών οµάδων, είτε ατοµικό. Προκειµένου να διασφαλίσου- µε την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή του προγράµµατος, οργανώσαµε το φάκελο ενη- µέρωσης της εκπαιδευτικού, που τον συµβουλευόµασταν καθ όλη τη διάρκεια και που ανατρέχαµε σε αυτόν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, για να αντλούµε πληρο-

4 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 593 φορίες. Χρησιµοποιήσαµε υλικό από το ιαδίκτυο, περιοδικά, φωτογραφίες, βιβλία, καθώς και ενηµερωτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια ενασχόλησής µας µε το θέµα, διαβάσαµε και διάφορες σχετικές ιστορίες, όπως "Η θάλασσα είναι αλµυρή" (Ganeri, 1997), "Η ιστορία του νερού" (Περιστεράκη-Ψυχογιού, 1999), "Το νερό στον κόσµο µας" (Pougiet, 1994). Ακόµη, έγινε προβολή στην τάξη του ντοκιµαντέρ του National Geographic "Η δύναµη του νερού" (Winslow, 1994). Επιπλέον, ενηµερωθήκαµε για τους χώρους όπου µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε επισκέψεις, ώστε τα παιδιά να αντλήσουν από εκεί πληροφορίες και να δώσουν έτσι απαντήσεις στις απορίες τους σχετικά µε το θέµα. Β Φάση: Σχεδιασµός και υλοποίηση δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν, κάλυπταν ένα ευρύ φάσµα επιδιώξεων του ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2002). Στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό και η ευελιξία µας σε ζητήµατα µετακίνησης. Έχοντας τη δυνατότητα να µετακινούµαστε µε τα σχολικά λεωφορεία, πραγµατοποιήσαµε µια σειρά από ενδιαφέρουσες επισκέψεις, όπως αυτές στο Φράγµα της Θέρµης, στο Μουσείο Ύ- δρευσης και στην Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή. Την πρώτη εβδοµάδα, τονίστηκε η σηµασία του νερού για τον άνθρωπο και η χρήση του στο σπίτι, στο σχολείο και στην καθηµερινή µας ζωή. Σε κάθε επιµέρους ενότητα, οι στόχοι µας φροντίσαµε να καλύπτουν όλες τις γνωστικές περιοχές. Στη συνέχεια, παραθέτουµε τους στόχους που θέσαµε, καθώς και ενδεικτικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, ανά ενότητα: Γλώσσα Στόχοι ήταν: (α) να ενθαρρύνονται τα παιδιά να περιγράψουν ενέργειες που γίνονται µε τη χρήση νερού, (β) να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους µε εκφράσεις σχετικές µε το νερό, (γ) να γνωρίσουν µια διαφορετική µορφή έντυπου λόγου και να περιγράψουν τα στοιχεία της, (δ) να φτιάξουν το δικό τους λογαριασµό νερού και (ε) να µάθουν και να χρησιµοποιούν τις λέξεις λίµνη, θάλασσα, ποτάµι και νερό. Ενθαρρύναµε τα παιδιά να περιγράψουν ενέργειες που γίνονται µε τη χρήση του νερού, προβληµατιστήκαµε για το αν έχουµε νερό στο σώµα µας και τι µπορούµε να κάνουµε µε αυτό (Προφορική Επικοινωνία). Αναφερθήκαµε στην ΕΥΑΘ, παρατηρήσαµε και περιγράψαµε ένα λογαριασµό νερού, τι αναγράφεται πάνω σε αυτόν και στη συνέχεια φτιάξαµε το δικό µας λογαριασµό (Ανάγνωση και Γραφή). Μελέτη Περιβάλλοντος Στην ενότητα αυτή, στόχοι ήταν: (α) να αντιληφθούν τα παιδιά τη συµβολή του νερού στον άνθρωπο και τη ζωή του, (β) να συλλέξουν πληροφορίες για τη µέτρηση του νερού και τη σηµασία του για τα ζώα και τα φυτά, (γ) να εξερευνήσουν πως το νερό καταλήγει στη βρύση µας, (δ) να αναγνωρίσουν ήχους που έχουν ηχητική πηγή το νερό, (ε) να πραγµατοποιήσουν µικρές έρευνες για το νερό και να συλλέξουν στοιχεία από διάφορες πηγές, (στ) να επεξεργαστούν µέσα από την παρατήρηση του γεωγραφικού χάρτη οµοιότητες και διαφορές στη µορφολογία του νερού και (ζ) να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον. Εξερευνήσαµε το πώς καταλήγει το νερό στη βρύση του σχολείου µας, βγήκαµε έξω και παρατηρήσαµε τους σωλήνες και το ρολόι της ύδρευσης. Τα παιδιά βοήθησαν να ηχογραφήσουµε και στη συνέχεια αναγνώρισαν τους ήχους που προκαλούνται από τη χρήση του νερού (ο ήχος από το καζανάκι, γαργάρες µε νερό, η βρύση που τρέχει µε δύναµη κ.ά.). Τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες για το νερό µέσα από προφορικό, γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό που έφεραν από το σπίτι. Με τον τρόπο αυτό, ανακάλυψαν οµοιότητες και διαφορές στη χρήση του νερού από τον άνθρωπο τα παλαιότερα χρόνια και σήµερα. Παρατήρησαν στον παγκόσµιο άτλαντα και την

5 594 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ υδρόγειο σφαίρα την παρουσία του νερού στη γη (λίµνες, θάλασσες, ωκεανοί) και συνέκριναν τα χαρακτηριστικά της µορφολογίας τους. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή, όπου συλλέξαµε πληροφορίες για τη µέτρηση του νερού και τη σηµασία του για τα ζώα και τα φυτά, καθώς και επίσκεψη στο Μουσείο Ύδρευσης, όπου µάθαµε πως ερχόταν το νερό τα παλιά τα χρόνια και τι χρησι- µοποιούσαν για να το αντλήσουν. ηµιουργία και Έκφραση Στόχοι ήταν: (α) να εκφράσουν ελεύθερα, µέσα από τη ζωγραφική, τις προτιµήσεις τους ως προς τη χρήση του νερού, (β) να εκφραστούν µέσα από τον αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση, µε θέµα το νερό, και (γ) να αντιληφθούν τρόπους µε τους οποίους το σώµα τους µπορεί να πάρει διάφορα σχήµατα. Τα παιδιά ζωγράφισαν ενέργειες που γίνονται µε τη χρήση του νερού και προσπάθησαν να γράψουν όπως µπορούν τη λέξη νερό (Εικαστικά, Γραφή). Εκφράστηκαν µέσα από τον αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση όταν τους ρωτήσαµε "τι µπορώ να κάνω µε το νερό;" ( ραµατική Τέχνη). Παίξαµε ένα κινητικό παιχνίδι, φτιάχνοντας µε τα σώµατα µας σχηµατισµούς που παραπέµπουν σε θάλασσα, λίµνη, ποτάµι (Φυσική Αγωγή). Τη δεύτερη εβδοµάδα ασχοληθήκαµε µε την οικονοµία του νερού. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι και κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες ανά ενότητα ήταν οι εξής: Γλώσσα Στην ενότητα στης Γλώσσας, στόχοι ήταν: (α) να γνωρίσουν τα παιδιά µια διαφορετική µορφή έντυπου λόγου (τις αφίσες), (β) να δηµιουργήσουν λίστα µε κανόνες οικονοµίας του νερού, και (γ) να συνεργαστούν και να δηµιουργήσουν αφίσες για το νερό. Με εποπτικό υλικό που είχαν επιλέξει τα ίδια τα παιδιά εντοπίσαµε εικόνες που δήλωναν την έλλειψη του και σχολιάσαµε αυτές (Προφορική Επικοινωνία). Τα παιδιά είδαν διάφορες αφίσες και προσπάθησαν να κατασκευάσουν τη δική τους αφίσα για την οικονοµία του νερού. Επίσης κατασκεύασαν µια λίστα από κανόνες για την οικονοµία του νερού. Μελέτη Περιβάλλοντος Θέσαµε ως στόχους: (α) να προβληµατιστούν τα παιδιά για τη λειψυδρία σε κάποιες περιοχές της γης, (β) να αντιληφθούν βιωµατικά πως µπορεί να επέλθει ξηρασία σε ένα φυτό, (γ) να βρουν τρόπους που µπορούµε να κάνουµε οικονοµία στο νερό, και (δ) να δουν πού υπάρχει νερό στον πλανήτη µας. Τα παιδιά παρατήρησαν στην υδρόγειο σφαίρα και στον παγκόσµιο άτλαντα το νερό που υπάρχει στον πλανήτη µας. Προβληµατίστηκαν αν έχει νερό εκεί που ζει ο φίλος µας ο Cirlandio (ένα παιδί που υιοθετήσαµε µέσω της ActionAid). Μέσα από πειράµατα, προσπαθήσαµε να βρούµε τρόπους για να κάνουµε οικονοµία στο νερό. Συγκεκριµένα, τα παιδιά πραγµατοποίησαν δραστηριότητες µε περιορισµένη και συνηθισµένη χρήση νερού και στη συνέχεια µέτρησαν τις ποσότητες που προέκυψαν, για να διαπιστώσουν τελικά ότι η ίδια δραστηριότητα γίνεται εξίσου εύκολα, αλλά χωρίς σπατάλη νερού (π.χ., στο βούρτσισµα των δοντιών). ηµιουργία και Έκφραση Στόχοι ήταν: (α) να αναπαράγουν τα παιδιά τον ήχο της θάλασσας µε αυτοσχέδια κατασκευή, και (β) να εκφραστούν µέσα από τον αυτοσχεδιασµό και τη µίµηση Συγκεκριµένα, τα παιδιά διακόσµησαν µπουκάλια νερού µε άµµο και κλωστή και τοποθέτησαν µέσα φασόλια και ρύζι, έτσι ώστε µε την κίνηση του µπουκαλιού να δηµιουργούν τον ήχο της θάλασσας. Στη δραµατική τέχνη, τα παιδιά χρησιµοποιώ-

6 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 595 ντας το σώµα και επιστρατεύοντας τη φαντασία τους µιµήθηκαν δραστηριότητες που µπορούµε να κάνουµε µε το νερό (π.χ., µαγειρική, µπάνιο, πλύσιµο δοντιών κ.α.). Ακολούθησε η τελευταία εβδοµάδα µε τα πειράµατα, που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά. Πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από πειράµατα, κατά τα οποία τα παιδιά πήγαιναν κατά οµάδες στη γωνιά των επιστηµών και πειραµατίζονταν µε τα διάφορα υλικά που είχαµε τοποθετήσει εκεί. Προβληµατιζόντουσαν, διαφωνούσαν, πειραµατίζονταν και κατέληγαν σε συµπεράσµατα, τα οποία και συζητούσαν µεταξύ τους. Στη συνέχεια, παραθέτουµε τους στόχους που τέθηκαν την τελευταία αυτή εβδοµάδα ενασχόλησής µας µε το θέµα, καθώς και κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες: Γλώσσα Ο στόχος µας στην προφορική επικοινωνία καθ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας ήταν να συζητούν τα παιδιά και να χρησιµοποιούν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία στην προσπάθειά τους να µαντέψουν το αποτέλεσµα και να αιτιολογήσουν τη σκέψη τους. Μαθηµατικά Στόχοι ήταν: (α) να κατανοήσουν την έννοια της διατήρησης της ποσότητας, και (β) να µάθουν τη χρησιµότητα του πίνακα διπλής εισόδου. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν πως η ποσότητα των υγρών παραµένει σταθερή, ανεξάρτητα από το µέγεθος των δοχείων που τα τοποθετούµε. Για να το διαπιστώσουν αυτό, µετέφεραν µια σταθερή ποσότητα νερού σε δοχεία διαφορετικού µεγέθους και ξανά στο αρχικό δοχείο και παρατήρησαν πως η ποσότητα παραµένει σταθερή. Μετά τα πειράµατα µας, φτιάξαµε οµαδικούς πίνακες διπλής εισόδου, για να θυµόµαστε τα αποτελέσµατά µας. Στη συνέχεια, καθένα παιδί θέλησε να φτιάξει το δικό του πίνακα. Μελέτη Περιβάλλοντος Στην ενότητα αυτή, στόχοι ήταν: (α) να διευρύνουν τα παιδιά τις γνώσεις τους για το νερό σε σχέση µε το χρώµα, τη γεύση, τη µυρωδιά και το άρωµά του, (β) να διακρίνουν τις τρεις µορφές στις οποίες συναντάµε το νερό, (γ) να ανακαλύψουν ότι κάποια υλικά διαλύονται στο νερό, ενώ κάποια άλλα όχι, (δ) να διακρίνουν αντικείµενα που βυθίζονται και επιπλέουν, (ε) να αντιληφθούν τον κύκλο του νερού µε το πείραµα της βροχής, και (στ) να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το νερό. Στη γωνιά των πειραµάτων που διαµορφώθηκε στην τάξη µας, τα παιδιά παρατήρησαν οµαδικά τη διαλυτότητα, τη βύθιση, την επίπλευση, τις µορφές του νερού, καθώς και τον κύκλο του. Πραγµατοποιήσαµε επίσκεψη στο Φράγµα της Θέρµης, κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά ενηµερώθηκαν για τη χρήση του εµφιαλωµένου νερού και του νερού της βρύσης. Στο σύνολό τους, οι περισσότερες δραστηριότητες έγιναν σε οµάδες και ο δικός µας ρόλος ήταν κυρίως ενθαρρυντικός. Παροτρύναµε τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις, θέτοντάς τους κατάλληλες ερωτήσεις και παρέχοντάς τους την ευκαιρία για πειραµατισµό, που θα οδηγούσε στην επαλήθευση ή αναθεώρηση των αρχικών τους υποθέσεων (όπως, για παράδειγµα, "Τι νοµίζεις ότι θα συµβεί αν ρίξουµε ζάχαρη στο νερό;"). Φροντίζαµε να µην δίνουµε έτοιµες απαντήσεις, αλλά να αξιοποιούµε τα λάθη των παιδιών µέσα από τη βιωµατική προσέγγιση. Αξιολόγηση Στο πλαίσιο της θεµατικής µας ενότητας, η αξιολόγηση είχε τρεις µορφές: Αρχικά, διερευνήσαµε τις ιδέες των παιδιών ("Τι ξέρω για το νερό;") και διαπιστώσαµε ότι οι γνώσεις τους γύρω από το νερό προέρχονταν από την προσωπική τους επαφή και τα παιχνίδια τους µε αυτό. Στη διαµορφωτική, καθ όλη τη διάρκεια, αξιολόγηση, τα παιδιά ανατροφοδοτούσαν την πορεία του προγράµµατος, µέσα από την ανάδυση

7 596 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ: ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ καινούριων ερωτηµάτων και τη συµµετοχή τους σε ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα, µετά την επίσκεψή µας στο Μουσείο Ύδρευσης, τα παιδιά παρατήρησαν το ρολόι της ύδρευσης και ρώτησαν πώς φτάνει το νερό στο σχολείο µας, και µετά την επίσκεψη µας στο φράγµα της Θέρµης, προχωρήσαµε σε κατασκευή µακέτας. ιαµορφώνοντας την τελική αξιολόγηση της διαθεµατικής ενότητας, καταλήξαµε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: (α) κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του θέµατος, οι πειραµατισµοί, οι παρατηρήσεις και οι διαπιστώσεις που έγιναν, καθώς και οι περιγραφές, οι σχολιασµοί που αναπτύχθηκαν, βοήθησαν κάποια παιδιά να α- ναθεωρήσουν τις αντιλήψεις τους και κάποια άλλα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους γύρω από το θέµα νερό, (β) τα παιδιά συνεργάστηκαν αρµονικά και χρησιµοποίησαν πολλές πηγές για να κατασκευάσουν πρωτότυπα έργα, όπως αυτοσχέδια παραµύθια, πίνακες διπλής εισόδου κ.λπ., και (γ) τα παιδιά έδειξαν ευαισθητοποίηση στο ζήτηµα της εξοικονόµησης του νερού και αυτό ίσως είναι το σηµαντικότερο απ όλα. Μετά την εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος, είµαστε σε θέση να επισηµάνουµε τα πολλαπλά οφέλη που είχε για τα παιδιά. Άλλαξε την αρχική τους στάση απέναντι στα διάφορα σχετικά ζητήµατα, εµπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις τους για το ζήτηµα της σωστής διαχείρισης του νερού στην καθηµερινότητά τους, αλλά και γενικότερα. Τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν τόπους και οικοσυστήµατα, όπου η ύπαρξη του νερού είναι ζωτικής σηµασίας. Ακόµη, τους προσέφερε τη δυνατότητα να παίξουν µε το νερό, που άλλωστε ευχαριστεί ιδιαίτερα τα παιδιά. Τέλος, είχαν πολλές ευκαιρίες να εκφραστούν µέσα από τη ζωγραφική και το θεατρικό παιχνίδι, αλλά και να µάθουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης, µέσω του λόγου. Η ε- µπειρία που αποκοµίσαµε κατά τη διεξαγωγή του προγράµµατος, µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε τη θέση πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εµπλέκονται µε χαρά στα θέµατα που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον. Αυτό όµως που είναι πιο σηµαντικό, σύµφωνα και µε τη Μακρίδου (2005), είναι ότι τα παιδιά αυτά, µέσα από την εµπλοκή τους, µεγαλώνουν αποκτώντας επίγνωση των προβληµάτων που η ανθρώπινη παρέµβαση, όταν δε σέβεται νόµους, δηµιουργεί στη φύση. Βιβλιογραφία Γκλιάου, (2005) Νέο ΕΠΠΣ και Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Ανακτήθηκε στις 10 Νοεµβρίου, 2006, από τη διεύθυνση αφέρµου, Χ., Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί - ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων. Ganeri, A. (1997). Η θάλασσα είναι αλµυρή. (Ν. Μπιτοπούλου, Μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Σίρρις. Κουτσουβάνου, Ε. κ.ά., (1998). Μορφές και τρόποι εργασίας στο νηπιαγωγείο (6η έκδ.). Αθήνα: Οδυσσέας. Μακρίδου, Α. (2005). Αλλαγή στάσης στη διαχείριση του νερού στα παιδιά της πρώιµης ηλικίας µετά από την εφαρµογή προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε τη στήριξη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σεπτεµβρίου 2005, Ισθµός Κορίνθου. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2002). ιεπιστηµονικότητα, διαθεµατικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα προγράµµατα σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 7, Μπιρµπίλη, Μ. (2005). Η οµαδοσυνεργατική µάθηση στο νηπιαγωγείο. Μακεδνόν, 14, Περιστεράκη-Ψυχογιού, Α. (1999). Η ιστορία του νερού (Φ. Βακάλη-Συρογιαννάκη, Εικ.). Αθήνα: Σύγχρονη Eποχή. Pougiet, M. (1994). Το νερό στον κόσµο µας (E. Κοκοβίδου, Mτφρ.). Αθήνα: Πατάκης. Ραβάνης, Κ., (2002). Οι φυσικές επιστήµες στην προσχολική εκπαίδευση: ιδακτική και γνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω. Taylor, Β. (2004). Το σαπούνι δηµιουργεί φουσκάλες (Ν. Μπιτοπούλου, Μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Σίρρις. Winslow, S. (1994). The power of water [Documentary]. Washington, DC: National Geographic Society. ΥΠΕΠΘ/ΠΙ. (2002). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ραστηριοτήτων. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Νερό, η πηγή του πολιτισμού!!!

Νερό, η πηγή του πολιτισμού!!! Στην αρχή του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί των δύο τμημάτων της Δ τάξης αποφάσισαν, στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης & μετά από σχετική ενημέρωση της υπεύθυνης πολιτιστικών θεμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 "5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση": Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα

5.1 5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση: Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα 472 5.1 "5, 4, 3, 2 1, εκτόξευση": Προσεγγίζοντας διαθεµατικά το διάστηµα Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Μαρία Βαρυπάτη, Πένυ Κουτσάκη, Στέλλα Τσέλιου Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο Μαρία Παπαδοπούλου ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Η διδακτέα ύλη αντιμετωπίζεται με «ακαδημαϊκό» τρόπο. Θεωρητική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου

42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 42 ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου Σχολικό έτος 2015 2016 Νηπιαγωγοί: Μπέλεχα Βασιλική Μπίλη Ανδριανή Παρασκευά Ανθή ΣΤΟΧΟΙ Διεύρυνση των γνώσεων τους για το Φυσικό Περιβάλλον Κατανόηση σπουδαιότητας της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Tουρκοκυπριακή συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά, μοιραστήκαμε γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταγράψαμε τους προβληματισμούς μας.

Αρχικά, μοιραστήκαμε γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταγράψαμε τους προβληματισμούς μας. Προνήπια Α και Β Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014 Πετώντας στα σύννεφα... Η παρουσία κάποιων παιδιών στην επίδειξη των μαχητικών αεροσκαφών στο Τατόι, οι εικόνες που μας περιέγραψαν και τα συχνά περάσματα αεροπλάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 4: Μαθησιακά πλαίσια στο νηπιαγωγείο. Νέο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Τι είναι/ περιλαμβάνει ένα περιβάλλον μάθησης;? Χώρος? Εκπαιδευτικά Υλικά? Σχέσεις- Αλληλεπιδράσεις? Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2 0 1 5-2 0 1 6 ιάρκεια σεµιναρίου : 80 ώρες Κόστος : 700 (έως 10 δόσεις των 70 ) Απευθύνεται σε : εµψυχωτές, ηθοποιούς, παιδαγωγούς, θεατρολόγους, µουσειοπαιδαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 4: Επέτειος Πολυτεχνείου Νηπιαγωγείο Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TEACHERS4EUROPE 1o 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.ΣΧ. Π.Α. (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) Υπεύθυνη εκπ/κος: Σοφία Σιμιτζόγλου Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τίτλος εργασίας 3 2. Τάξη, Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τις εξής ομάδες τροφίμων:

Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τις εξής ομάδες τροφίμων: Μεταβρεφικό, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΤΡΩΜΕ Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ηλικίας των 2-3 ετών είναι η έμφυτη τάση των παιδιών για αυτονομία. Αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ,

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» Υπεύθυνες Νηπιαγωγοί: Γεωργακοπούλου Βασιλική Κεσικιάδου Άννα Μήτσογλου Σουλτάνα Κρηνίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο Βασίλης Οικονομίδης Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η διδακτική εκείνη προσέγγιση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 13 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το σποράκι πηγή Ζωής «Σποράκι εδώ - σποράκι εκεί χτίζεται μια νέα ζωή» Υπεύθυνη Νηπιαγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. 70 0 Δημοτικό Σχολείο Νομού Αττικής Αθήνας Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι χώρες της ΕΕ» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "TEACHERS 4 EUROPE" Θέμα Σχεδίου Εργασίας: (Euro) Coin Story Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ TEACHERS 4 EUROPE Θέμα Σχεδίου Εργασίας: (Euro) Coin Story Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "TEACHERS 4 EUROPE" Θέμα Σχεδίου Εργασίας: (Euro) Coin Story Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού Δημοτικό Σχολείο Υλοποίησης: Ιδ. Εκπαιδευτήρια ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Εκπαιδευτικός: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΥΠΑΣ Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Από τα δόντια έξω με μικρόβια να μην μπλέξω» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Από τα δόντια έξω με μικρόβια να μην μπλέξω» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Από τα δόντια έξω με μικρόβια να μην μπλέξω» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος 2012 2013 Ορισμένα Στοιχεία Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αγγελική Βελλοπούλου Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΗΝΩ ΤΟ ΓΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΟΝΙΟΣ»

«ΑΦΗΝΩ ΤΟ ΓΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΟΝΙΟΣ» TEACHER S 4 EUROPE «ΑΦΗΝΩ ΤΟ ΓΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΟΝΙΟΣ» ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ mariabasm@gmail.com 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΤΗΛ:2310615012, FAX: 2310614009 Email:

Διαβάστε περισσότερα