Αριθµ /09 (ΦΕΚ 2086 Β/ ) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµ. 16793/09 (ΦΕΚ 2086 Β/29-9-2009) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004."

Transcript

1 Αριθµ /09 (ΦΕΚ 2086 Β/ ) : Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεµατικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/ Α ). 2. Το άρθρο 2 του ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ 187/Α ). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 4. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ 85/Α ). 5. Το π.δ. 206/2007 «ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232/Α ). 6. Το π.δ. 4/2009 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 /Α ). 7. Την υπ αριθµ. 1666/ ΙΟΕ 89/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ Β 40). 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Τον καθορισµό των προδιαγραφών ίδρυσης ψυχαγωγικών θεµατικών πάρκων, για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, ως εξής: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 1. Τα ψυχαγωγικά θεµατικά πάρκα είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του

2 ν. 2160/1993, οι οποίες βρίσκονται σε οριοθετηµένες εκτάσεις γης, µέσα ή έξω από κατοικηµένες περιοχές (δηλ. εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµών) και στις οποίες προσφέρονται ποικίλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες στους επισκέπτες γύρω από έναν ή περισσότερους θεµατικούς άξονες. 2. Τα ψυχαγωγικά θεµατικά πάρκα παρέχουν ευρύ φάσµα υπηρεσιών ψυχαγωγίας στους επισκέπτες. Μπορούν να οργανώνονται µε άξονα ένα κεντρικό θέµα ή περισσότερα θέµατα, από τα πεδία της ψυχαγωγίας, του θεάµατος, της ιστορίας, ιδίως δε της τοπικής ιστορικής παράδοσης ή οικονοµικής ιστορίας, της µυθολογίας, της παράδοσης ή της σύγχρονης µυθοπλασίας, της λογοτεχνίας, του κινηµατογράφου, των τεχνών, του πολιτισµού γενικότερα, των επιστηµών, της τεχνολογίας, ή της οικολογίας. Η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασµός και η εσωτερική διαµόρφωση των υπαίθριων χώρων πρέπει να διακρίνεται από υψηλή αισθητική και πολιτισµική ποιότητα και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον,, µπορεί δε να συνδέεται µε το κεντρικό θέµα ή τα επιµέρους θέµατα του πάρκου. Στην έννοια των θεµατικών πάρκων εµπίπτουν και τα υδροψυχαγωγικά πάρκα, υπό τον όρο ότι αυτά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των θεµατικών πάρκων. 3. εν εµπίπτουν στην έννοια των ψυχαγωγικών θεµατικών πάρκων τα «καταδυτικά πάρκα». 4. Τα ψυχαγωγικά θεµατικά πάρκα µπορούν να περιλαµβάνουν κτιριακές κατασκευές, υπαίθριες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό υπαίθριων χώρων, διαµορφώσεις ελεύθερων χώρων, δίκτυα υποδοµής, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών, βοηθητικές εγκαταστάσεις και ελεύθερους χώρους. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που θα αποτελέσουν τους πόλους έλξης επισκεπτών του θεµατικού πάρκου µπορεί να είναι ενδεικτικά : χώροι εκθέσεων, διαδραστικοί χώροι (virtual reality places), χώροι προβολών, χώροι παραστάσεων, θεµατικά διαµορφωµένοι υπαίθριοι χώροι, υπαίθρια αµφιθέατρα, ειδικές διαδροµές µε οχήµατα µεταφοράς προσώπων, αναβατήρες, ενυδρεία, υδροψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, κ.λπ. 5. Η ίδρυση θεµατικών πάρκων γίνεται, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασµό µε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα κατηγορίας τριών αστέρων και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή των ξενοδοχείων επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, ιδίως αυτές που ισχύουν για την περιοχή, όπως ρυθµίσεις για τη χρήση γης, χωροταξικοί, πολεοδοµικοί ή άλλοι περιορισµοί. Είναι δυνατόν η συνδυασµένη χρήση να επιτραπεί µε ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩ Ε και Τουρισµού εκδιδόµενη µετά από γνωµοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή της ΕΕ των Οργανισµών ΡΣ στις περιοχές επιρροής τους καθώς και του οικείου ΟΤΑ. Η µεµονωµένη αυτή χωροθέτηση εκδίδεται µετά από ΣΜΠΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η κλίµακα του έργου και η χρήση

3 δεν έρχεται σε σύγκρουση µε τα εγκεκριµένα χωρικά σχέδια, µε άλλες προωθούµενες ή επιδιωκόµενες χρήσεις και µε την πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής. Άρθρο 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Για την ίδρυση των ψυχαγωγικών θεµατικών πάρκων, (ΨΘΠ) απαιτούνται τα ακόλουθα : α. Η διάθεση της κατά περίπτωση αναγκαίας έκτασης γης, ώστε να µπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις παροχής ενός συνόλου υπηρεσιών ψυχαγωγίας,, που να απευθύνονται σε σηµαντικό αριθµό και ευρύ φάσµα επισκεπτών. Η κατάλληλη διαµόρφωση ώστε το ΨΘΠ µε τα κτίρια και τις υπαίθριες κατασκευές του να εντάσσεται αρµονικά στο τοπίο και να µη προκαλεί αισθητική όχληση στην περιβάλλουσα περιοχή. β. Η προσφορά ανάλογα µε την κλίµακα του Πάρκου-ποικιλίας πόλων έλξης µε αξιόλογα στοιχεία ενδιαφέροντος και η κατάλληλη σύνθεσή τους µε βάση ένα ή περισσότερα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά θέµατα. γ. Η δυνατότητα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του κοινού σε υπαίθριους ή κλειστούς χώρους και η ελεύθερη κυκλοφορία µεταξύ των επιµέρους πόλων έλξης Συµπληρωµατικές υπηρεσίες (πχ εστίασης) είναι δυνατόν να παρέχονται σε παρακείµενες µονάδες, όταν δεν είναι εφικτή η δόµησή τους εντός της έκτασης του ΨΘΠ. δ. Η κατάλληλη ανάλογα µε την κλίµακα του Πάρκουκυκλοφοριακή εξυπηρέτηση µε δηµόσια ή ιδιωτικά µέσα καθώς και η εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων. Η λειτουργία των ψυχαγωγικών θεµατικών πάρκων µπορεί να είναι συνεχής σε όλη τη διάρκεια του έτους ή εποχιακή, ανάλογα µε τον χαρακτήρα του πάρκου και τις τοπικές συνθήκες. Επιδιώκεται πάντως η ευρύτερη δυνατή αξιοποίηση της επένδυσης, ακόµα και εκτός τουριστικής περιόδου, από τον τοπικό πληθυσµό. 2. Οι χώροι των ψυχαγωγικών θεµατικών πάρκων µπορούν να αποτελούνται από: α. Θεµατικούς πόλους έλξης (ενδεικτικά : χώρους ειδικών διαδροµών µε ελαφρά οχήµατα µεταφοράς ή κίνησης προσώπων, χώρους εκθέσεων, χώρους προβολών, χώρους παραστάσεων,

4 θεµατικά διαµορφωµένους υπαίθριους χώρους, υπαίθρια αµφιθέατρα, ενυδρεία, υδροψυχαγωγικές ή αθλητικές εγκαταστάσεις). β. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού, όπως χώροι υποδοχής πληροφοριών, εστιατόρια, σνακ-µπαρ, καφετέριες, κιόσκια αναψυκτικών, χώρους υγιεινής, υπαίθριους ή κλειστούς χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων. γ. Εγκαταστάσεις διοίκησης, όπως γραφεία διεύθυνσης, λογιστήριο, γραφεία ασφαλείας, χώρο προσωπικού. δ. Βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες, συνεργεία συντήρησης, µηχανοστάσια, αντλιοστάσια. ε. Ελεύθερους χώρους, χώρους πρασίνου ή υδάτινες επιφάνειες. 3. Τα ψυχαγωγικά θεµατικά πάρκα, από άποψη κατασκευών και τεχνικών εγκαταστάσεων, µπορούν να περιλαµβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, µόνιµα και µη µόνιµα δοµικά στοιχεία και κατασκευές, στεγασµένες και υπαίθριες κατασκευές, διαδροµές και µηχανισµούς µεταφοράς ή κίνησης προσώπων, µηχανοστάσια, διαµορφώσεις ελεύθερων χώρων, κολυµβητικές δεξαµενές (πισίνες) ή γενικά υδροψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικών υποδοµών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, αποχέτευσης, φωτισµού, ήχου), κλπ. Άρθρο 3 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α/ Α Παρατηρήσεις

5 1 Ενιαίο οικόπεδο / γήπεδο µε Εκτάσεις κάτω των 30 έκταση τουλάχιστον 30 στρεµµάτων σε εκτός σχεδίου στρεµµάτων, όταν πρόκειται περιοχές δεν µπορούν να για περιοχές εκτός σχεδίου Στις εξασφαλίσουν τα αναγκαία εντός σχεδίου ή εντός οικισµού µεγέθη για την προσφορά της περιοχές, η αναγκαία έκταση αναγκαίας ποικιλίας υπηρεσιών ορίζεται από τις διατάξεις περί προς το κοινό. Είναι δυνατόν να αρτιότητας και είναι δυνατόν γίνει δεκτό µικρότερο γήπεδο να απαιτηθεί µεγαλύτερη όταν αιτιολογείται ειδικά ότι η έκταση µόνο αν κριθεί ότι η µικρής κλίµακας επένδυση θα προτεινόµενη δεν επαρκεί για είναι βιώσιµη θα έχει θετικές την παροχή των ελαχίστων αναπτυξιακές επιπτώσεις στην αναγκαίων υπηρεσιών ενός περιοχή και είναι πιο συµβατή ΨΘΠ µικρής κλίµακας µε τα περιβαλλοντικά δεδοµένα. Η ανωτέρω αιτιολόγηση / έγκριση γίνεται στα πλαίσια της 2 Οι θεσµοθετηµένες χρήσεις γης και οι ισχύοντες όροι δόµησης να επιτρέπουν τη δηµιουργία των προτεινόµενων εγκαταστάσεων. 3 Μέσα σε αστικό κέντρο µε πληθυσµό κατοίκων και άνω ή σε χρονοαπόσταση µικρότερη από 60χλµ. - 1 ώρα από αστικά κέντρα και οικισµούς συνολικού πληθυσµού κατοίκων. 4 Μέγιστος Συντελεστής όµησης 0,04 για τις εκτός σχεδίου περιοχές και µέγιστη κάλυψη 30%, πού µπορούν να εξειδικεύονται ανά περίπτωση µε την έγκριση χωροθέτησης και την ΠΠΕΑ. Μέγιστα επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων 8.50 µ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος ειδικών ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων ΠΠΕΑ Με γνώµονα το χωροταξικό πλαίσιο της αντίστοιχης Περιφέρειας, το Εθνικό ΠΧΣΑΑ, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισµού, τυχόν Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ, τους ισχύοντες όρους δόµησης καθώς και τη δασική, την περιβαλλοντική και την αρχαιολογική νοµοθεσία. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής στην κάλυψη προσµετρώνται: - όλες οι επιφάνειες των κτιρίων - η επιφάνεια που προκύπτει από την προβολή στο έδαφος των ειδικών ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων (π.χ. παιχνίδια) εν προσµετρώνται στην

6 (π.χ. παιχνίδια) 40 µ. κάλυψη οι υδάτινες εκτάσεις που δηµιουργούνται στα Για εκτάσεις που διέπονται από υδροψυχαγωγικά πάρκα ειδικές ρυθµίσεις όρων και περιορισµών δόµησης ακολουθούνται οι ειδικές ρυθ- µίσεις. 5 Ευχέρεια πρόσβασης α. Ικανοποιητικό συγκοινωνιακό δίκτυο β. ρόµος Προσπέλασηςσύνδεσης µε εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο: ασφαλτοστρωµένος ελάχιστου πλάτους 8 µ. δ. Κυκλοφοριακή Σύνδεση 6 Κατάλληλα γεωµορφολογικά στοιχεία (µικρές κλίσεις, ποιότητα εδάφους,), βλάστηση και ένταξη στο τοπίο 7 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα 2 έως 5 αστέρων, µέσα σε ακτίνα 60 χλµ 8 Αποστάσεις από νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις (κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκοµεία, χώρους λατρείας, γηροκοµεία, υπαίθρια θέατρα κ.ά. εγκαταστάσεις, πού απαιτούν ειδική ακουστική προστασία. καθώς και από προστατευόµενες περιοχές Να εξασφαλίζεται κατάλληλη κυκλοφοριακή σύνδεση (κόµβος) του οικοπέδου/ γηπέδου µε την οδό προσπέλασης που θα λαµβάνει υπόψη της µεταξύ άλλων τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα προκύψει από τη δηµιουργία του ΨΘΠ Είναι αναγκαία η εκπόνηση ειδικών µελετών (α) ένταξης στο τοπίο και (β) φύτευσης, των οποίων οι προκαταρκτικές µελέτες εγκρίνονται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για µεγάλα θεµατικά πάρκα θα ήταν ευκταίο να εξασφαλίζεται συνολική δυναµικότητα τουλάχιστον κλινών Τουλάχιστον 150 µ, όπως προβλέπεται από την υπ αριθµ. 7034/1298 (ΦΕΚ 368/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση) για την αποφυγή ηχορύπανσης Παράλληλα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις που ορίζονται στις κατά περίπτωση ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις προστασίας των προστατευόµενων περιοχών. 9 Αποστάσεις από νεκροταφείο Να µην υπάρχει σε απόσταση 500 µ. και να µην υπάρχει οπτική επαφή

7 10 Βιοµηχανία και βιοτεχνία µέσης Να απέχουν πάνω από 1000 µ. ή µεγάλης όχλησης από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου και να µην υπάρχει οπτική επαφή 11 Λατοµεία Να απέχουν πάνω από 500 µ. από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου. 12 Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού οικισµού Να απέχει πάνω από 500 µ. από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου και να µην υπάρχει οπτική επαφή 13 Εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο Να µη βρίσκεται σε επαφή µε τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου 14 Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Σε περίπτωση γειτνίασης µε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, απαιτείται σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. 15 Ιαµατικές πηγές Απόσταση από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του ν. 3498/ Εξασφάλιση επαρκών χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, ανάλογα µε την αναµενόµενη επισκεψιµότητα και τα λοιπά µέσα πρόσβασης του κοινού Οι χώροι στάθµευσης πρέπει να βρίσκονται εντός του οικοπέδου/ γηπέδου ή σε µισθωµένη όµορη έκταση, µε µακροχρόνια µίσθωση για διάστηµα τουλάχιστον 20 ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 17 Εξασφάλιση επαρκούς Θα προκύπτει από την (ποσοτικά και ποιοτικά) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική υδροδότησης και ενέργειας Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και τις σχετικές βεβαιώσεις που θα περιλαµβάνονται σε αυτήν. 18 Εξασφάλιση αποχέτευσης και διάθεσης λυµάτων και απορριµµάτων. Πρόβλεψη συστήµατος διαχωρισµού στην πηγή και τρόπου µεταφοράς στην πλησιέστερη µονάδα ανακύκλωσης. Θα προκύπτει από την ΠΠΕΑ και τις σχετικές βεβαιώσεις που θα περιλαµβάνονται σε αυτήν. Αν δεν αναλαµβάνεται από το οικείο ΟΤΑ ο διαχωρισµός στην πηγή και η διάθεση σε µονάδα ανακύκλωσης, θα αναληφθεί από τον επενδυτή του ΨΘΠ.

8 19 Εξασφάλιση ορθής χωροταξικής ένταξης, σεβασµού στο τοπίο και προστασίας του περιβάλλοντος, µέσω Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης καθώς και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε αντίστοιχη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 20 Σε περίπτωση ίδρυσης ξενοδοχείου στο ίδιο γήπεδο, ισχύουν συµπληρωµατικά οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/ γηπέδου ξενοδοχείων (π.δ. 43/2002) Τα κριτήρια περιλαµβάνονται στις σχετικές διατάξεις της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 332/ Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης και του ν. 3010/2002, όπως ισχύουν και ο έλεγχός τους γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Χωροταξίας εν απαιτείται ΠΠΕΑ σε περίπτωση που η χω-ροθέτηση προβλέπεται από εγκεκριµένο χωροταξικό ή πολεοδοµικό ή ρυθµιστικό σχέδιο ή τις ΠΟΑΠ του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, ή την κοινή υπουργική απόφαση της παρ 5 του Αρ1 του παρόντος. Τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν στο ξενοδοχείο υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση για την έγκριση καταλληλότητας του θεµατικού πάρκου. Άρθρο 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Παρεχόµενες υπηρεσίες: 1.1 Υπηρεσίες υποδοχής και ενηµέρωσης Υπηρεσίες ψυχαγωγικές και µορφωτικές σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χώρων συνάθροισης κοινού Υπηρεσίες διασκέδασης και αναψυχής σε ειδικές εγκαταστάσεις σε άριστο επίπεδο συντήρησης, σύµφωνα µε του ισχύοντες κανόνες ασφάλειες Υπηρεσίες εστίασης σε στεγασµένο και σε υπαίθριο χώρο, σύµφωνα µε τους ισχύοντες υγειονοµικούς κανόνες.

9 1.5. Υπηρεσίες υγιεινής (WC, ντους σε περίπτωση υδροψυχαγωγικών πάρκων), σύµφωνα µε τους ισχύοντες υγειονοµικούς κανόνες. 2. Μέτρα προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των επισκεπτών: 2.1. Τήρηση κανονισµών και οδηγιών, πιστοποιήσεις Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές πρέπει να είναι συµµορφωµένες προς ισχύουσες ευρωπαϊκές ή άλλες διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές ως προς την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών επισκεπτών Οι χώροι παρασκευής τροφίµων (µαγειρεία και παρασκευαστήρια εστιατορίων, κυλικεία, υπαίθρια ή κινητά κυλικεία, κλπ) πρέπει να τηρούν του κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων (κανονισµός ΕΚ 852/2004) και ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) και να είναι συµµορφωµένοι µε τους αντίστοιχους οδηγούς υγιεινής του ΕΦΕΤ και άλλες σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου Τα απορρίµµατα των τροφίµων και τα υγρά απόβλητα πρέπει να αποµακρύνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος Πρέπει να ορίζεται υπεύθυνος της κάθε αντίστοιχης εγκατάστασης, ο οποίος θα µεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων. Το προσωπικό που θα απασχολείται στις παραπάνω εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενηµερωµένο και εκπαιδευµένο ως προς τους κανόνες αυτούς. 2.2 Σχεδιασµός για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών contingency plan. 3. Προσωπικό: 3.1. Σύνθεση (διοίκηση, λειτουργία, τεχνική συντήρηση, ασφάλεια, βοηθητικό προσωπικό) 3.2. εξιότητες (επίπεδα εκπαίδευσης, κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση) 3.3. Πιστοποιήσεις (ISO 9000:2001, κλπ)

10 3.4. Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης του προσωπικού. Άρθρο 5 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι. Θεµατικοί πόλοι έλξης 1 Οι εγκαταστάσεις αυτές µπορεί να αποτελούνται ενδεικτικά, κατά περίπτωση και ανάλογα µε την κλίµακα του ΘΠ από: 1.1 κτίρια µε µόνιµες ή λυόµενες κατασκευές 1.2 ειδικές κατασκευές και µηχανικές εγκαταστάσεις µε τις οποίες δηµιουργείται το ιδιαίτερο θεµατικό περιβάλλον του πάρκου 1.3 συρµούς οχηµάτων µεταφοράς προσώπων ή εγκαταστάσεις ανύψωσης προσώπων 1.4 καρουσέλ, µεγάλο τροχό (πχ Ferri s Wheel) 1.5 κολυµβητικές δεξαµενές διαφόρων διαστάσεων 1.6 εγκαταστάσεις παιχνιδιών νερού (νεροτσουλήθρες κ.ά) 1.7 οποιαδήποτε άλλο είδος εγκατάστασης, µόνιµης ή µη, εξυπηρετεί τη διαµόρφωση του θεµατικού χαρακτήρα του πάρκου. 2 Για τις παραπάνω κτιριακές εγκαταστάσεις και τις κατασκευές που θα αποτελέσουν τους θεµατικούς πόλους έλξης δεν τίθενται προδιαγραφές µε ελάχιστες απαιτήσεις χώρων (ως προς το εµβαδόν και τις διαστάσεις). Θα πρέπει όµως, εφόσον πρόκειται, κατά περίπτωση και κατά τεκµήριο, για χώρους συνάθροισης κοινού, να πληρούνται οι ισχύουσες υγειονοµικές και αστυνοµικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτούς τους χώρους ως προς την υγιεινή και ασφάλεια. 3 Ειδική µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την προσβασιµότητα και την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών κοινού, όπως: άτοµα µε κινητικά προβλήµατα ή άλλες ειδικές ανάγκες, παιδιά και οργανωµένες οµάδες επισκεπτών (πχ, γκρουπ τουριστών ή σχολεία), µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 4 Ειδικές εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπονται για παιδιά ηλικίας µικρότερης των 6 ετών µε βάση διεθνείς προδιαγραφές.

11 5 Τα υλικά κατασκευής, καθώς και η µέθοδος συναρµολόγησης και εγκατάστασης θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να πληρούν τους κανονισµούς, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες ασφαλείας και υγιεινής της Ε.Ε. και της εθνικής νοµοθεσίας όπου αυτή υπάρχει, ή - σε διαφορετική περίπτωση - του κατασκευαστή. 6 Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να υπάρχει στη χρησιµοποίηση µη τοξικών χρωµάτων ή άλλων υλικών στις τελικές επιφάνειες των κατασκευαστικών στοιχείων. 7 Τα κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να παρέχουν ευελιξία στη χρήση, ευκολία στην εγκατάσταση και επεκτασιµότητα, σεβόµενα όπου είναι δυνατόν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εγκεκριµένη µελέτη ένταξης στο τοπίο. 8 Τα δάπεδα των χώρων των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι επιστρωµένα µε κατάλληλο αντιολισθηρό υλικό, ιδιαίτερα στους χώρους των υδροψυχαγωγικών εγκαταστάσεων. ΙΙ. Κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις υποστήριξης πάρκου 1. Είσοδος - πληροφορίες 2. Γραφείο διεύθυνση Χώρος Στεγασµένος χώρος εισόδου. Περιλαµβάνει εκδοτήριο εισιτηρίων και γκισέ πληροφοριών προθάλαµος γραφείο Ελάχιστο Εξοπλισµός Εµβαδόν παρατηρήσεις 100 τ.µ. 50 τ.µ. - Κεντρική είσοδος - ευτερεύουσες είσοδοι 7,5 τ.µ. 20 τ.µ. WC 3,10 τ.µ. µε προθάλαµο 3. Ιατρείο προθάλαµος 7,5 τ.µ. ιατρείο 15 τ.µ. 4. Τεχνική συντήρηση γραφείο εργαστήριο 15 τ.µ. 50 τ.µ.

12 αποδυτήρια προσωπικού αποθήκη 80 τ.µ. 5. Γραφείο γραφείο 20 τ.µ. ασφαλείας 6. Αποθήκη 100 τ.µ. υλικών - οργάνων - εγκαταστάσεων 7. Αποθήκη 100 τ.µ. µηχανηµάτων 8. WC κοινού ανδρών 0,90 Χ 1,30 Σε αριθµό ανάλογο µε το υπολογιζόµενο πλήθος επισκεπτών γυναικών 1,30 Χ 1,50» ΑΜΚ 2,20 χ 1,60» 9. Αίθουσα απλών γευµάτων (σνακ µπαρ, grill room, καφετέρια) αίθουσα 0,8 τµ/άτοµο Ελάχιστο εµβαδόν: 80 τµ (για 100 άτοµα) υπαίθριος χώρος Τουλάχιστον ίση επιφάνεια µε την κλειστή αίθουσα, και εφόσον το επιτρέπει το εµβαδόν των χώρων παρασκευής σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. παρασκευαστήριο Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποθήκη Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις

13 11. Συγκρότηµα χώρων υγιεινής προσωπικού (WC, ντους, αποδυτήρια) σουβενίρ, ψιλικά - νιπτήρες - προθάλαµος - αποδυτήρια µε ερµάρια χωριστά συγκροτήµατα κατά φύλο (1 + 1) επι- Ελάχιστη συνολική φάνεια, Προαιρετικά µπορούν να δηµιουργηθούν πρόσθετοι χώροι εστίασης (πχ. ταβέρνα, ταχυφαγητό µε αυτόεξυπηρέτηση, καφενείο θεµατικό εστιατόριο) 10. Κατάστηµα πώλησης ειδών συναφών µε τη λειτουργία του θεµατικού πάρκου ανεξάρτητα από τον αριθµό των καταστηµάτων: 50 τ.µ. Ελάχιστες διαστάσεις WC και ντους: 1,00 Χ 1,60 Ελάχιστες διαστάσεις προθαλάµων : 2,10 Χ 1,30 Εφαρµόζεται η εκάστοτε ισχύουσα υγειονοµική διάταξη ως προς το ελάχιστο εµβαδόν και τις λοιπές απαιτήσεις. 12. Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων 1 συγκρότηµα ανά 10 άτοµα WC και ντους σε χωριστούς χώρους και νιπτήρες στον προθάλαµο 1 θέση στάθµευσης ανά 4 ανα- µενόµενους επισκέπτες, εκτός αν προβλέπονται περισσότερες από τις ειδικές περί στάθµευσης διατάξεις. Υποχρεωτική πρόβλεψη στάθ- µευσης µεγάλων Η απαίτηση αυτή µπορεί να µειώνεται µέχρι 50% αν υπάρχει ευχερής πρόσβαση µε δη- µόσια µέσα µαζικής µεταφοράς Στα πλαίσια έγκρισης της ΠΠΕΑ µπορεί να επιβάλλεται η κατασκευή στεγασµένων

14 13. Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις για το κοινό οχηµάτων (πούλµαν) και µοτοποδηλάτων. 14. Χώρος - Χώρος παραλαβής φύλαξης αποσκευών - Χώρος ερµαρίων 15. Χώρος ενοικίασης αµαξιδίων χώρων στάθµευσης, υπόγειων ή/ και πολυόροφων (έως 3 ορόφους) προς αποφυγήν εκτεταµένων ζωνών υπαίθριας στάθµευσης Στις εισόδους του πάρκου. Πρόβλεψη ειδικών εγκαταστάσεων για ΑΜΚ Στις εισόδους του πάρκου. Για ΑΜΚ και για παιδιά κάτω των 5 ετών. ΙΙΙ. Προαιρετικές κτιριακές εγκαταστάσεις (ενδεικτικά) 1. Αµφιθέατρο προβολών 2. Αίθουσα εκθεµάτων 3. Υπαίθριο θέατρο 4. Αποδυτήρια κοινού (σε περίπτωση υδροψυχαγωγικών εγκαταστάσεων) 5. Κολυµβητική δεξαµενή (πισίνα) 6. Υδροψυχαγωγικές εγκαταστάσεις Νεροτσουλήθρες, κλπ. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις Σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί χώρων συνάθροισης κοινού Ανάλογα µε τον χαρακτήρα των θεµάτων του πάρκου Με σταθερά ή κινητά καθίσµατα Χωριστά συγκροτήµατα ανδρών - γυναικών Προαιρετική εφόσον δεν πρόκειται για υδροψυχαγωγικό πάρκο Προαιρετικές εφόσον πρόκειται υδροψυχαγωγικό πάρκο δεν για

15 7. Παιδική χαρά Για παιδιά 1-5 ετών Σε ειδικό ελεγχόµενο χώρο 8. Αποθήκες αποθήκες επίπλων αποθήκες εξοπλισµού 9. Χώρος φύλαξης Σε ειδικό ζώων συνοδείας ελεγχόµενο χώρο, κοντά στην είσοδο 10. Άλλες Προτείνονται από εγκαταστάσεις τον ενδιαφερόµενο. 100 τµ. 100 τµ. Ειδικός εξοπλισµός σύµφωνος µε τις ισχύουσες σχετικές προδιαγραφές Πρόβλεψη για ειδικά Kennels Πρέπει να είναι συµβατές µε τις υπόλοιπες λειτουργίες του θεµατικού πάρκου ΙV. Υπαίθριες διαµορφώσεις και φύτευση 1. Για τη διαµόρφωση της έκτασης αποφεύγονται -κατά το δυνατόνοι εκτεταµένες χωµατουργικές εργασίες εκτός αν αποσκοπούν στην καλύτερη ένταξη του έργου στο τοπίο. 2. Οι διαµορφώσεις πραγµατοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η υδατοπερατότητα του εδάφους.. 3. Οι ελεύθεροι χώροι της έκτασης φυτεύονται υποχρεωτικά µε υψηλή και χαµηλή βλάστηση µετά από φυτοτεχνική µελέτη, η προκαταρκτική φάση της οποίας εγκρίνεται µε την ΠΠΕΑ. 4. Τα είδη φύτευσης πρέπει να είναι ενδηµικά, να συνάδουν µε τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες και να µην απαιτούν µεγάλες ποσότητες νερού, ιδίως στις περιοχές µε λειψυδρία. Αποφεύγονται οι µεγάλες επιφάνειες µε χλοοτάπητα εκτός αν ποτίζεται µε ειδικό σύστηµα ανακύκλωσης νερού ή ακάθαρτων υδάτων. 5. Όταν στην έκταση εγκατάστασης του ΨΘΠ υπάρχουν δενδροκαλλιέργειες γίνεται προσπάθεια να διασωθούν τα φυτά εντασσόµενα στη νέα χρήση γης, ή να µεταφερθούν σε άλλη θέση όταν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία (πχ ελιές). Για την κοπή δένδρων δασικών ειδών απαιτείται έγκριση των αρµόδιων αρχών. V. Τεχνικές Εγκαταστάσεις και δίκτυα 1. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ενέργεια φωτισµός χαµηλής τάσης διαδίκτυο οπτικο-ακουστικές):

16 Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την προστασία του κοινού από τις ειδικές εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού και αναπαραγωγής µουσικής, οι οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση του θεµατικού χαρακτήρα του πάρκου και οι οποίες βρίσκονται σε µικρή απόσταση από το κοινό. Επίσης πρέπει να διατίθενται ειδικά όργανα µέτρησης του θορύβου προς αποφυγή της ηχορύπανσης. 2. Υδραυλικές εγκαταστάσεις: Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και την εγκεκριµένη Μ.Π.Ε. 3. Αποχετεύσεις (εγκαταστάσεις, δίκτυο, επεξεργασία, διάθεση): Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και την εγκεκριµένη Μ.Π.Ε. 4. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεση φυσικού αερίου (προαιρετικά) 5 Εγκαταστάσεις συλλογής των οµβρίων υδάτων από τις στεγασµένες ή υπαίθριες επιφάνειες (στέρνες) επαρκούς µεγέθους µε σκοπό την αξιοποίηση του νερού για πότισµα και καθαριότητα. Άρθρο 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Τα στάδια ελέγχου, προκειµένου να ιδρυθεί, να επεκταθεί ή να εκσυγχρονιστεί ένα θεµατικό πάρκο, είναι τέσσερα: Α στάδιο : Έγκριση σκοπιµότητας 1. Η έγκριση της σκοπιµότητας χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης µετά από εισήγηση του ΕΟΤ. 2. Ο έλεγχος της σκοπιµότητας γίνεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 2.1. την επιλεξιµότητα του κεντρικού θέµατος, το οποίο πρέπει να εναρµονίζεται µε τις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, να είναι ελκυστικό για αλλοδαπούς τουρίστες και επισκέπτες της χώρας

17 καθώς και για το εσωτερικό κοινό και να προσφέρεται για παροχή δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας σε ευρείες κατηγορίες κοινού τη χωροθέτηση: να πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσης 2.3. την εφικτότητα 2.4. την εναρµόνιση µε την τουριστική πολιτική και τον τουριστικό κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασµό 2.5. την αρµονική ένταξη του πάρκου στο οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον 3. Για την έγκριση σκοπιµότητας υποβάλλεται στην αρµόδια ιεύθυνση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ φάκελος µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε τρεις σειρές: 3.1. Αίτηση µε όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της έκτασης ή, σε περίπτωση µακροχρόνιας µίσθωσης, του µισθωτή επιχειρηµατικού φορέα Συνοπτική παρουσίαση του φορέα ίδρυσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης του θεµατικού πάρκου (ταυτότητα, δραστηριότητες, τεκµηρίωση εµπειρίας). Σε περίπτωση σύµπραξης εταιρειών, παρουσίαση ενός εκάστου συµπράττοντος Χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000, στο οποίο θα σηµειώνονται οι υψοµετρικές καµπύλες, οι οδοί πρόσβασης, τα υπάρχοντα κτίσµατα, στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος (βλάστηση, ρέµατα κλπ): 3.4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου/ γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα ή ότι το έχει στην αποκλειστική νοµή και κατοχή του για διάστηµα τουλάχιστον 20 ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Γίνεται δεκτή και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της έκτασης ότι δεσµεύεται να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα νοµής και χρήσης στον επισπεύδοντα επενδυτή, µόλις εγκριθεί το 1ο στάδιο Τεχνική έκθεση για την τεκµηρίωση των προτάσεων του φορέα σχετικά µε τον καθορισµό της θέσης του πάρκου και τις χωρικές επιπτώσεις της συγκεκριµένης χωροθέτησης. Η τεχνική έκθεση πρέπει να περιέχει στοιχεία σχετικά µε την επιλογή της θέσης και της έκτασης της προτεινόµενης περιοχής, τον τρόπο οργάνωσης και την ένταση των δραστηριοτήτων αναψυχής, τις απαιτούµενες υποδοµές, τα αναγκαία συνοδά έργα (και ιδιαιτέρως αυτά για την πρόσβαση/κυκλοφορία, την παροχή ενέργειας, την ύδρευση και την

18 αποχέτευση), τα µέτρα διαχείρισης και λειτουργίας που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των χωρικών επιπτώσεων, τον καθορισµό τυχόν Ζωνών Απόλυτης Προστασίας κλπ Τεύχος µελέτης εφικτότητας (feasibility study), η οποία περιλαµβάνει : Έρευνα αγοράς (market study) - Συγκριτική αξιολόγηση της προσφοράς, - ιερεύνηση τάσεων της ζήτησης, - υνητική ζήτηση - Ανάλυση SWOT ( υνατά Σηµεία, Αδύνατα Σηµεία, Ευκαιρίες, Απειλές), µε τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις πού απορρέουν από αυτήν Στρατηγική ανάπτυξης του πάρκου: - Επιλογή κεντρικού θέµατος - Σύνθεση προσφερόµενων πόλων αναψυχής - Προσδοκώµενη επισκεψιµότητα - Προσδιορισµός µεγεθών σχεδιασµού - Προσδοκώµενα οφέλη για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής - Προσδοκώµενα οφέλη για την τοπική απασχόληση - Εκτίµηση προϋπολογισµού κατασκευής, φάσεις ανάπτυξης, πόροι χρηµατοδότησης, ενδεικτική ανάλυση κόστους οφέλους Επιχειρηµατικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας (business plan) : - Επιχειρησιακοί στόχοι, - Οργανωτικό σχήµα - Ανθρώπινοι πόροι - Ροή χρηµατοδότησης

19 - Προσδοκώµενα έσοδα - Χρονοδιάγραµµα 3.7 Συνοπτική έκθεση για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, προκειµένου να διασφαλίζεται η αρµονική ένταξη του πάρκου στο οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον, µε γνώµονα τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τα µέτρα για την προστασία της φύσης από τη ρύπανση, την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας, την προστασία από την ηχορύπανση, την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Β στάδιο : Έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου/ γηπέδου 1. Η έγκριση καταλληλότητας χορηγείται µε απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές επιλογής θέσης και τα χωροταξικά κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσης. 2. Για τη χορήγηση της έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου / γηπέδου υποβάλλεται στην αρµόδια ιεύθυνση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ φάκελος µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 2.1. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του µισθωτή (σε περίπτωση µακροχρόνιας µίσθωσης) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι α) είναι ιδιοκτήτης ή έχει µισθώσει για τουλάχιστον 20 χρόνια από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση της έγκρισης καταλληλότητας την έκταση, που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα µε τα στοιχεία Α, Β, Γ, κλπ. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις είτε κοινή όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων και υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση εταιρίας η δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό της. β) το γήπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσµεύεται στο σύνολό της για τη δηµιουργία του θεµατικού πάρκου γ) για οποιαδήποτε µελλοντική αποδέσµευση τµήµατος του οικοπέδου/ γηπέδου ή της έκστασης απαιτείται σύµφωνη γνώµη του ΕΟΤ.

20 δ) αν το γήπεδο ή µέρος αυτού αποτελεί χαρακτηρισµένη δασική έκταση και ότι δεν αποτελεί προϊόν κατάτµησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης Τοπογραφικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής (σε κλίµακα 1:5.000), στο οποίο απεικονίζονται µε ευκρίνεια η ακριβής θέση του οικοπέδου/ γηπέδου, οι κύριοι οδικοί άξονες, οι προσβάσεις στο γήπεδο, η χιλιοµετρική απόσταση από το πλησιέστερο µείζον αστικό κέντρο και τα λοιπά στοιχεία του άρθρου 3 της παρούσης (οικισµοί, ξενοδοχειακά καταλύµατα, νεκροταφείο, βιοµηχανίες, λατοµεία κ.λπ.) καθώς και οι χρήσεις γης της περιοχής Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου/ γηπέδου σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000, στο οποίο απεικονίζονται : α) τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου β) οι όµοροι ιδιοκτήτες γ) οι διαστάσεις και το εµβαδόν του οικοπέδου/ γηπέδου δ) οι υψοµετρικές καµπύλες ε) στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος (υπάρχουσα βλάστηση, ρέµατα, κλπ) στ) τυχόν υπάρχοντα κτίσµατα ζ) οδοί προσπέλασης η) οι ισχύοντες όροι δόµησης και επιτρεπόµενες χρήσεις γης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, θεωρηµένοι από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία Φωτογραφίες του οικοπέδου/ γηπέδου από διάφορες θέσεις (διαστάσεων τουλάχιστον 10Χ15), που να απεικονίζουν µε ευκρίνεια τα χαρακτηριστικά δεδοµένα του γηπέδου, εκτυπωµένες σε σελίδες Α4, µε τις αντίστοιχες λεζάντες Σχέδιο γενικής διάταξης των προτεινόµενων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (κλ. 1:1000) στο οποίο σηµειώνονται οι προσβάσεις, η οργάνωση των χώρων η διάταξη της εσωτερικής κυκλοφορίας, οι χώροι στάθµευσης, η φύτευση πρασίνου Σύντοµη τεχνική περιγραφή του έργου, των κτιριακών και των λοιπών εγκαταστάσεων, της διαµόρφωσης ελεύθερων χώρων, των

21 προσφερόµενων υπηρεσιών προς το κοινό, του τρόπου λειτουργίας του πάρκου Βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας για τις αποστάσεις των προτεινόµενων εγκαταστάσεων από κατοικίες και λοιπές εγκαταστάσεις και χώρους, όπως προβλέπεται από τον σχετικό πίνακα του άρθρου Βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµίας ή άλλης αρµόδιας αρχήςόταν το γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου - αν το γήπεδο βρίσκεται ή όχι σε περιοχή χαρακτηρισµένη ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε περιοχή που προστατεύεται από την αρχαιολογική υπηρεσία, σε χαρακτηρισµένη δασική έκταση ή σε περιοχή όπου ισχύει ειδικό διάταγµα Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση από την αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε ή τις /νσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των Περιφερειών αφού γνωµοδοτήσουν οι κατά τον νόµο συναρµόδιες υπηρεσίες. (συνοδευόµενη από την αντίστοιχη προµελέτη, η οποία θα περιλαµβάνει και τα αναγκαία σχετικά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ). 3. Οι αναφερόµενες στην παραπάνω παράγραφο σχετικές µελέτες, σχέδια και τεχνικές εκθέσεις υπογράφονται και σφραγίζονται από διπλωµατούχο επιστήµονα της αντίστοιχης ειδικότητας, και όταν πρόκειται για µηχανικό, µέλος του ΤΕΕ. Γ στάδιο: Έγκριση αρχιτεκτονικών µελετών και µελετών διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων 1. Η έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης και µελετών διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων χορηγείται µε απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ. Αιτήσεις έγκρισης για το Β και το Γ στάδιο µπορούν να υποβάλλονται ταυτόχρονα, εφόσον τηρούνται όλες οι αντίστοιχες προϋποθέσεις και υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά. 2. Για τη χορήγηση της έγκρισης υποβάλλεται στην αρµόδια ιεύθυνση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ φάκελος µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 2.1 Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του µισθωτή ( σε περίπτωση µακροχρόνιας µίσθωσης). Όταν η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία, υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό της.

22 2.2 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων συνοδευόµενη από τη σχετική Μ.Π.Ε., πού θα πρέπει να έχει ήδη χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ- Ε ή της αντίστοιχης Περιφέρειας, µετά από γνωµοδότηση των κατά τον νόµο συναρµόδιων υπηρεσιών. 2.3 Πλήρης αρχιτεκτονική µελέτη, σε τρεις σειρές σχεδίων. Η µελέτη θα περιλαµβάνει : α. Γενικό τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:5000, στο οποίο απεικονίζονται οι υψοµετρικές καµπύλες, η θέση του γηπέδου, οι προσβάσεις στο γήπεδο και οι συνδέσεις µε το οδικό δίκτυο της περιοχής. β. Τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου/ γηπέδου σε κλίµακα 1:1000, όπου σηµειώνονται τα κτίσµατα και οι διαµορφώσεις του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου. γ. ιάγραµµα κάλυψης του οικοπέδου/ γηπέδου σε κλίµακα τουλάχιστον 1:1000, όπου αναγράφονται το εµβαδόν του οικοπέδου/ γηπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόµησης, οι επιτρεπόµενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγµατοποιούµενες, αναλυτικά και συνολικά. Θα σηµειώνεται επίσης το οικοδοµήσιµο τµήµα του οικοπέδου/ γηπέδου, το καλυπτόµενο τµήµα σύµφωνα µε την παρ4 του Αρ 3 του παρόντος και οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου/ γηπέδου και από τον δρόµο δ. Σχέδια γενικής διάταξης των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και της διαµόρφωσης των ελεύθερων χώρων σε κλίµακα 1:1000 ε. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τοµές) για κάθε κτίριο και για καθεµιά από τις ειδικές θεµατικές εγκαταστάσεις χωριστά, καθώς τις σχετικές µόνιµες και µη µόνιµες κατασκευές και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε κλίµακα 1:100. στ. Σχέδια διαµόρφωσης και εξοπλισµού ελεύθερων χωρών. 2.4 Συγκεντρωτικό πίνακα µε τις προτεινόµενες θεµατικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του κοινού και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις µε τα αντίστοιχα εµβαδά. 2.5 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών κατασκευών και τεκµηρίωση υπολογισµού των αναγκαίων µεγεθών. Για τα δοµικά στοιχεία (κτίσµατα, βάσεις, υπόστεγα, κλπ), η τεχνική περιγραφή θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά αντίστοιχων

23 αρχιτεκτονικών σχεδίων και θα περιλαµβάνει περιγραφή του τρόπου κατασκευής, τα υλικά, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό τους. 2.6 Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης για τις ειδικές εγκαταστάσεις. 2.7 Τεχνική περιγραφή των τεχνικών εγκαταστάσεων και δικτύων (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, µηχανολογικών). 2.8 Τεχνική έκθεση και περιγραφή µέτρων για την ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού (πυροπροστασία, σχέδια έκτακτης ανάγκης κλπ.) 2.9 Βεβαιώσεις συµµόρφωσης του κατασκευαστή προς ελληνικούς κανονισµούς, ευρωπαϊκές ή άλλες έγκυρες διεθνείς προδιαγραφές (ISO, DIN, κλπ), κανονισµούς και οδηγίες Βεβαιώσεις συµµόρφωσης προς θεσµοθετηµένες απαιτήσεις του Υπ. Ανάπτυξης (π.χ. σχετικά µε εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, κλπ.) 2.11 Πρόβλεψη ορισµού υπευθύνου (µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου) για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της κάθε εγκατάστασης. 3. Οι αναφερόµενες στην παραπάνω παράγραφο µελέτες, σχέδια και τεχνικές εκθέσεις υπογράφονται και σφραγίζονται από διπλωµατούχο µηχανικό της αντίστοιχης ειδικότητας, µέλος του ΤΕΕ. στάδιο : Έλεγχος λειτουργικής ετοιµότητας 1. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των αναγκαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και της διαµόρφωσης και φύτευσης των υπαίθριων χώρων, γίνεται έλεγχος της λειτουργικής ετοιµότητας της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσης. 2. Η έγκριση παρέχεται µε Απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ µετά από έλεγχο από τις αρµόδιες διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ ( /νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων και /νση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς). Άρθρο 7 ΕΙ ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

24 1. Τα θεµατικά πάρκα λειτουργούν µε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, το οποίο χορηγείται εφάπαξ από την αρµόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ και εκδίδεται επ ονόµατι της επιχείρησης, εφόσον µετά από έλεγχο διαπιστωθεί η εφαρµογή της εγκεκριµένης αρχιτεκτονικής και φυτοτεχνικής µελέτης και η λειτουργική ετοιµότητα της επιχείρησης. 2. Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του επιχειρηµατία ή για νοµικό πρόσωπο αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου του, συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας. β) Συµφωνητικό µίσθωσης εφόσον πρόκειται για µισθωµένη επιχείρηση. γ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου τύπου Β του επιχειρηµατία ή του νοµίµου εκπροσώπου. δ) Οικοδοµική άδεια για το σύνολο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και αντίγραφα των αντίστοιχων θεωρηµένων από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο σχεδίων. ε) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. στ) Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος από τη ιεύθυνση Υγιεινής της οικείας Νοµαρχίας ζ) Πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των µηχανολογικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και του εξοπλισµού, υπογεγραµµένα από αρµόδιους µηχανικούς, µέλη του ΤΕΕ. η) Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και εγκρίσεις αρµοδίων φορέων για την υγιεινή και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού. θ) Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηµατία για τον ορισµό γενικού υπευθύνου της συνολικής εγκατάστασης και υπευθύνων ασφαλείας των επιµέρους ειδικών εγκαταστάσεων. ι) Κάθε άλλο δικαιολογητικό και όλες τις νόµιµες άδειες, που απαιτούνται για τη διαπίστωση της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού σήµατος λειτουργίας. 3. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το ειδικό σήµα λειτουργίας ανακαλείται. Το σήµα επαναχορηγείται µε την υποβολή των δικαιολογητικών που έληξαν. Σε περίπτωση αλλαγής επιχειρηµατία εκδίδεται νέο σήµα.

25 4. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραπάνω παραγράφων. 5. Το παραπάνω ειδικό σήµα λειτουργίας του θεµατικού πάρκου δεν απαλλάσσει τους υπευθύνους από την υποχρέωση της λήψης επιµέρους αδειών, όπου απαιτείται, για τη λειτουργία της εγκατάστασης, από τους αρµόδιους φορείς. Άρθρο 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις ή άδειες που απαιτούνται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Άρθρο 9 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2009

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 93 ΚEΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 94 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.1. Γενικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Tαχ. /νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας :101 87

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Tαχ. /νση : Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας :101 87 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 16/5 /2008 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ.Υ1γ/ Γ.Π./ 66803 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/4400/1997 ΦΕΚ: Β 1067 19971203 Τίτλος: Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει. Προοίμιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Αίτηση: Όλα τα στοιχεία αιτούντος & τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν πρόκειται για εταιρεία υποβάλλεται στο

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. 71287/6443/31.12.2014 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα