ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζιηθ ί ε ο 3-9 εη ψ λ ΔΣ Ο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζιηθ ί ε ο 3-9 εη ψ λ ΔΣ Ο : 20 0 7-20 0 9"

Transcript

1 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα Ηζηνζειίδα: Σειέθσλν & Φαμ: ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζιηθ ί ε ο 3-9 εη ψ λ ΔΣ Ο : Με νεράκι καθαρό ζηήνω ηης ζωής χορό Παξαγσγή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ «Θεαηξνκάζεηα» Έλα έξγν ζπκκεηνρηθνχ ζεάηξνπ ηνπ Σάθε Υξπζνύιε Παξαζηάζεηο ζηνλ Πνιπρψξν Άγθπξα (φισλνο 124 & Δκ.Μπελάθε) θαη ζε ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο πεξηθέξεηαο. ΤΝΣΔΛΔΣΔ Κείκελν-θελνζεζία: Σάθεο Υξπζνύιεο θεληθά-κνζηνύκηα: Μηράιεο δνύγθνο Μνπζηθή: Γηώξγνο Βνύθαλνο ΣΤΟΦΟΙ ΥΛΙΚΟΥ Σπζρέηηζε ηεο παξάζηαζεο κε ην Εληαίν Πιαίζην Σπνπδώλ (Νεπηαγσγείνπ & Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ) Ιδέεο θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ηάμε ζαο. Δεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα δηδαζθαιία κέζσ ηνπ ζεάηξνπ Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο θαη ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ε- πηθνηλσλίαο, ησλ καζεηώλ Πιεξνθόξεζε γηα ην λεξό θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Παίδνπλ νη εζνπνηνί: Ναηάζα Κξεηηθνύ, Μάξσ Υαζηώηε, Υξπζή Γεξάξδε & ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο: Αιίθε Καηζαβνύ Γξαθείν Οξγάλσζεο: Δι. Μελαδάθε, Μάξσ Υαζηώηε Η Θεαηξνκάζεηα επηρνξεγείηαη από ην Υπ. Πνιηηηζκνύ Ο θάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζπληάρζεθε από ηελ Εθπαηδεπηηθή Επηηξνπή ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΖ ΘΔΑΣΡΟΜΑΘΔΗΑ ΣΟ Η- ΝΣΔΡΝΔΣ: 1

2 ΙΑΚΩΡ ΗΚΘΑΕ ΡΗ ΘΕΑΠΞΛΑΘΕΘΑ θνπφο καο απφ ηα 7 ρξφληα ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ «Θεαηξνκάζεηα» είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ παηδαγσγηθνχ ζεάηξνπ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. Αλαπηχζζνπκε πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο καο (παξαζηάζεηο γηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο, ζπλεξγαζίεο κε εθδνηηθνύο νίθνπο, ζεκηλάξηα, ξαδηνθσληθό ζέαηξν, εθδόζεηο, ίληεξλεη) Σφζν ε δσληαλή εκπεηξία καο ζην ρψξν ηνπ Θεάηξνπ γηα Παηδηά, φζν θαη ε κεγάιε εκπεηξία καο ζην Θέαηξν γεληθφηεξα, καο νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Βησκαηηθνύ - πκκεηνρηθνύ ζεάηξνπ, γηα ηα παηδηά 3-9 εηψλ, φπνπ ην παηδί ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα επί ζθελήο δξψκελα θαη εμειίζζεη ηελ ηζηνξία ηνπ έξγνπ. Σν είδνο απηφ ζεάηξνπ, θαζηζηά ην παηδί απφ παζεηηθφ ζεαηή, ζε ζπλαπηνπξγφ θαη ελεξγφ θνηλσλφ ηνπ δξψκελνπ. Αληηιακβάλεηαη έηζη ηε ζπιινγηθφηεηα, παξάιιεια κε ηελ αηνκηθή ζπκβνιή, σο βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ φ- πνηνπ έξγνπ ή εγρεηξήκαηνο. Γελ βιέπνπκε απξφζσπα ην παηδί-ζεαηή θαη δελ αγλννχκε ηηο βαζχηεξεο αλαδεηήζεηο, ηα ζέισ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία. Θεσξνχκε φηη νη ζεαηξηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο ειηθία ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ εηψλ δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ απηέο ησλ δέθα, έληεθα ή δψδεθα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνζδηνξίζακε ηελ αλαδήηεζε θαη ζπγγξαθή έξγσλ θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία παξαζηάζεσλ, κε ζηόρν θαη γλώκνλα ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθό εύξνο. Πηζηεχνπκε φηη ην πκκεηνρηθφ Θέαηξν απνηειεί έλα πξαγκαηηθά επέιηθην θαη θηιηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά πνπ εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. Δπίζεο θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπο, ελεξγνπνηεί ηε ζθέςε ηνπο θαη επηηξέπεη λα βηψλνπλ ηε ραξά θαη ηελ απφιαπζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ πξνζθέξεη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ. Παξάιιεια ζηεξίδνπκε ηνλ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ, κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ζεκηλάξηα θαη ην ελεκεξσηηθφ πεξηνδηθφ καο (γηα ηηο ηξέρνπζεο εθδειψζεηο, ηφζν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ φζν θαη άιισλ θνξέσλ, αιιά θαη αξζξνγξαθία γηα ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε). Ρηόςξπ μαπ είμαι η αιζθηηική εμπειοία για ηξ κάθε παιδί. Θέλξρμε μα βξηθήζξρμε ηξρπ μαθηηέπ μα μιώζξρμ αρηό ηξ ιδιαίηεοξ ζρμαίζθημα πξρ ζημαδεύει ηη ζςέζη ηξρ κξιμξύ με ηξρπ ηθξπξιξύπ ηξρ θεάηοξρ. Θέλξρμε, ζε αρηόμ ηξ ζρςμά κρμικό κόζμξ, μα ηξρπ δημιξρογήζξρμε ηξ αίζθημα ζεβαζμξύ και αγάπηπ για ηημ ηέςμη ηξρ θεάηοξρ. Ξ ΦΑΙΕΚΞΡ ΕΙΟΑΘΔΕΣΘΙΞΣ ΣΚΘΙΞΣ Μέζα απφ ηελ παξάζηαζή καο, δίλνπκε αθνξκέο γηα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη κέζα απφ ην Φάθειν Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ ζέινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ηα ηδηαίηεξα απηά ζεκεία ηεο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κέζα ζηελ ηάμε ηνπ. Ο Φάθεινο Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έρεη ζηφρν λα εξεζίζεη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ θαη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο ηφζν γηα ην ίδην ην ζέαηξν φζν θαη γηα ην ζέκα πνπ ην έξγν καο πξαγκαηεχεηαη θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο ψζηε λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα απφ ηε παξάζηαζε. Μέζα ζην Φάθειν Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ πξνηείλνπκε δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ειεχζεξα αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη επηδηψμεηο ζαο. ην ζρεδηαζκφ ηνπ ιάβακε ππ φςηλ ηηο νδεγίεο ηνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ πνπδώλ (Γείηε ηηο γαιάδηεο ζηήιεο). Μπνξείηε λα θσηνηππήζεηε νπνηαδήπνηε ζειίδα απφ ην θάθειν απηφ. Ο Φάκελος Εκπαιδεσηικού Υλικού ζσνηάτθηκε από ηην Επιηροπή Εκπαιδεσηικού Υλικού ηοσ Ινζηιηούηοσ Παιδαγωγικού Θεάηροσ «Θεαηρομάθεια» Ικζηηημύημ Παηδαγςγηθμύ Θεάηνμο «Θεαηνμμάζεηα» Καζμμμύιε Αζήκα Σει./ Φαλ: Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ζηε δηεχζπλζε 2

3 ΚΘΓΑ ΚΞΓΘΑ ΓΘΑ Ξ ΕΠΓΞ ην νηθνινγηθφ παξακχζη καο, θάπνηνο βξφκεζε ην ξπάθη ησλ Νεξατδψλ ηνπ Νεξνχ. Μα θη ν Κάζηνξαο έπαζε κεγάιε ζπκθνξά. Με πνλεξηά ν πνληηθφο ηνπ θιεςε ην λεξφ απ ην θξάγκα ηνπ. Σψξα ηη ζα γίλεη; Πνηνο ζα βνεζήζεη λα επαλέιζεη ε ηάμε ζην Νεξατδνδάζνο; Καη πνηνο ζα ην πεη ζηελ Πξηγθίπηζζα Κξπζηαιιέληα; Μα θπζηθά νη ήξσέο καο καδί κε ηα παηδηά. ΟΕΠΘΚΗΥΗ ΞΣ ΕΠΓΞΣ Σν έξγν μεθηλάεη κε ην παηρλίδη δχν λεξατδψλ ηνπ λεξνχ δίπια ζην ξπάθη ηνπο. Δίλαη ε Γξνζνχια θη ε Νεξέληα. χληνκα κηα Σξίηε λεξατδνχια ζα εκθαληζηεί, κα είλαη δηάθαλε θαη γηα λα ηε δνχκε, ε Γηαθαλνχια δαλείδεηαη ηα ξνχρα ηεο Νεξέληαο. Δλ ησ κεηαμχ νη δχν πξψηεο λεξατδνχιεο είραλ αλαθαιχςεη φηη ην λεξάθη ζην ξπάθη ηνπο έρεη βξνκίζεη θαη δελ κπνξνχλ λα πιχλνπλ ηα θηεξά ηνπο, έηζη ε Γηαθαλνχια ππφζρεηαη λα ηνπο βνεζάεη κέρξη λα βξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπο. Γελ έρεη πεξάζεη πνιχ ψξα θη εκθαλίδεηαη θη έλαο γιπθφο Κάζηνξαο πνπ ηαιαηπσξείηαη απφ ιεηςπδξία. Βιέπεηε ν πνληηθφο ηνπ θιεςε φιν ην λεξάθη απ ην ζπίηη ηνπ, αλνίγνληαο κε ςεχηηθεο ππνζρέζεηο, ην πνξηάθη ηνπ θξάγκαηφο ηνπ. Σψξα ηα πξνβιήκαηα πηα είλαη πνιιά γηα λα ηα ιχζνπλ κφλνη ηνπο νη ήξσεο, έηζη θαηαθζάλεη ε Πξηγθίπηζζα ησλ Νεξατδψλ Κξπζηαιιέληα, πνπ αλ θαη ληξέπεηαη γηα ην βξνκηζκέλν θνπζηάλη ηεο, ζην ηέινο κε ηε βνήζεηα θαη ησλ παηδηψλ, ζα ζπκεζεί πνπ έρεη βάιεη ηε καγηθή πέηξα απ ηελ θνξψλα ηεο γηα λα κπνξέζεη λα ηαθηνπνηήζεη ηα πξνβιήκαηα κε ην λεξφ. Σέινο έλα πνιχ πεξίεξγν, πδξφβην πνπιάθη θαηαθζάλεη, κεηά απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Γξνζνχιαο. Δίλαη ην Φνηληθφπηεξν, θη είλαη ν απζηεξφο θχιαθαο ηεο Μαγηθήο Πέηξαο ηνπ ηέκκαηνο. Θα ηε δψζεη ηειηθά ή ζα ρξεηαζηεί λα ηνπ δηδάμνπκε κεξηθά κπζηηθά ηνπ λεξνχ πξψηα; Ζ ζπλέρεηα επί ζθελήο πάληα κε ηε βνήζεηα ησλ κηθξψλ καο θίισλ... ΞΘ ΗΠΩΕΡ ΞΣ ΕΠΓΞΣ Ζ Νεξάηδα Γξνζνύια. Σεκπειηάδεη ζηα δέληξα ηαθηηθά, αιιά είλαη ε πξψηε πνπ ηξέρεη λα βνεζήζεη φπνηνλ έρεη ηελ αλάγθε ηεο. Ζ Νεξάηδα Νεξέληα. Εσεξή ηζαρπίλα, αιιά θαη ιίγν παξαπνληάξα. Θα ηξέμεη λα θσλάμεη ηελ Νεξάηδα Κξπζηαιιέληα γηα βνήζεηα. Ζ Νεξάηδα Γηαθαλνύια. Παηρληδηάξα θαη πεηξαρηήξη, είλαη δηάθαλε φπσο ην λεξφ πνπ γίλεηαη αηκφο, κα έρεη αγάπε θαη ζέιεη κε φιεο ηηο ηηο δπλάκεηο λα θαζαξίζεη ην ξπάθη. Γηα ιίγν ζα ηε δνχκε, αιιά νη ζπκβνπιέο ηεο ζα ηξέρνπλ ζαλ ζηαγφλεο ζε φιν ην έξγν. Ο Κάζηνξαο, ν κάζηνξαο, πνλεκέλε ε ηζηνξία ηνπ. Πηάζηεθε θνξφηδν απφ ηνλ πνλεξφ πνληηθφ ν νπνίνο ηνπ πήξε φιν ην λεξφ απφ ην θξάγκα ηνπ γηα λα αξδέςεη ηα ρσξαθάθηα ηνπ. Πνχ ζα βξεη ηψξα λεξφ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ; Ζ Πξηγθίπηζζα ησλ Νεξατδώλ, Κξπζηαιιέληα, ε πην φκνξθε ζηαγφλα απ φιεο θαη ε πην ζνθή ζα δψζεη ηε ιχζε. Θα ρξεηαζηεί βέβαηα πξψηα λα ηεο δείμνπκε ηελ αγάπε καο θαη λα ηελ θαζαξίζνπκε απφ φιεο ηηο βξνκηέο πνπ έρεη καδέςεη ην λεξέλην θνπζηάλη ηεο θαη κεηά λα ηε βνεζήζνπκε λα απνδείμεη ζην Φνηληθφπηεξν φηη είλαη φλησο ε Πξηγθίπηζζα Κξπζηαιιέληα θη φηη γλσξίδεη φια ηα κπζηηθά ηνπ λεξνχ. Σν Φνηληθόπηεξν, ην πδξφβην πνπιάθη πνπ θπιάεη ηελ πέηξα απφ ηελ θνξψλα ηεο Κξπζηαιιέληαο θαη ζέιεη απζηεξέο απνδείμεηο φηη είλαη εθείλε γηα ηεο ηελ δψζεη. 3

4 ΚΕΝΘΚΞΓΘΞ ΞΣ ΕΠΓΞΣ βεξγνχια γάξγαξν δνμάξη (βηνιηνχ) θνξψλα (ζηέκκα) κάζηνξαο λνπθαξάθηα πέηαια (ινπινπδηνχ) πιάλε (εξγαιείν) Δθθξάζ εηο ηνπ έξγνπ ξπάθη ζηαιαθηίηεο ηπκπαληζηήο ηχκπαλν θαθνχηηζζα θξάγκα (ηνπ πνηακνχ) ςηράια ρισκφο ζαλ ην θεξί ήξζα ζην ιεπηφ ηα πάλσ θάησ ζα γπξίζνπκε ΘΕΛΑΑ ΞΣ ΕΠΓΞΣ πνπδαηφηεηα ηνπ λεξνχ θη ε ζεκαζία ηνπ, ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. α) Μφιπλζε θαη β) παηάιε ηνπ λεξνχ Οη ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο (πγξή, αέξηα, ζηεξεή) Ο θχθινο ηνπ λεξνχ Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ λεξνχ θαη γεληθά ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλεξγαζία σο κέζνλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ καο Διαθεμαηική ενακηίμτζη ηξρ έογξρ Πενηβαιιμκηηθή Αγςγή Μμοζηθή Ρρμμεηξςική Θεαηοική Οαοάζηαζη «Με κενάθη θαζανό ζηήκς ηεξ δςήξ πμνό» Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ Γηθαζηηθά Γιώζζα 4

5 ΟΘΜΑΙΑΡ ΑΜΑΦΞΠΑΡ ΝΓΡΟ ΒΡΟΧΗ ΘΑΛΑΑ ΠΟΣΑΜΙ ΛΙΜΝΗ 5

6 Ξ ΙΣΙΚΞΡ ΞΣ ΜΕΠΞΣ Σν λεξφ, εθαηνκκχξηα ρξφληα ηψξα, αθνινπζεί έλα νξηζκέλν θχθιν ζηε θχζε. Αθνινπζεί δειαδή κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ζπλέρεηα. Ο ήιηνο φινη μέξνπκε φηη δεζηαίλεη ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο αιιά θαη ησλ πνηακψλ θαη ησλ ιηκλψλ. Έηζη ην λεξφ εμαηκίδεηαη θαη κε ηε κνξθή πδξαηκψλ αλεβαίλεη ςειά ζηνλ νπξαλφ. Ζ ζεξκνθξαζία ςειά ζηελ αηκφζθαηξα είλαη κηθξφηεξε θαη κε ηε κνξθή θη έηζη νη πδξαηκνί θξπψλνπλ θαη γίλνληαη ζηαγνλίηζεο λεξνχ θαη θξπζηαιιάθηα πάγνπ. Μ απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηα ζχλλεθα. Δμαηηίαο ηνπ βάξνπο νη ζηαγφλεο απηέο πέθηνπλ πάιη ζηε γε ζαλ βξνρή, ζαλ ρηφλη ή ζαλ ραιάδη. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ θαηαιήγεη ζηηο ζάιαζζεο θαη ζηνπο σθεαλνχο. Σν ππφινηπν πέθηεη ζηε ζηεξηά θαη θπιάεη ζηα πνηάκηα ή απνξξνθάηαη θαη απνζεθεχεηαη ζε ππφγεηεο δεμακελέο. Καη ηα θπηά παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Παίξλνπλ κε ηηο ξίδεο ηνπο ην λεξφ θαη ην ειεπζεξψλνπλ ζηελ αηκφζθαηξα. Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη δηαπλνή. Δξσηήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ ζηε θύζε Απφ πνχ έξρεηαη ην πφζηκν λεξφ; (Απφ ηε βξνρή) Πνχ βξίζθνπκε ην λεξφ ζηε θχζε; Απφ πνχ έξρνληαη ηα πνηάκηα; Πψο ζρεκαηίδνληαη νη πεγέο, νη ιίκλεο θαη νη θαηαξξάθηεο; Μεοό (Απνζπάζκαηα από άξζξν ηνπ πεξηνδηθνύ Focus Δεπηέξα 30 Ινπιίνπ :00, ηεύρνο 17, ζει 44-51) Όηαλ δεκνζηεχηεθαλ γηα πξψηε θνξά έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηεο Γεο απφ ηηο ιήςεηο πνπ έγηλαλ ζην δηάζηεκα, δε καο έκεηλε θακηά ακθηβνιία φηη θπζηνινγηθά έπξεπε λα νλνκάδεηαη πιαλήηεο Νεξό. Σεξάζηηεο εθηάζεηο βαζπγάιαδσλ σθεαλψλ θπξηαξρνχλ ζηα ηξία ηέηαξηά ηνπ, θαζηζηψληαο ηνλ κνλαδηθφ ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή νη πξφγνλνί καο αληηιήθζεθαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λεξνχ, αθνχ ζπγθέληξσλαλ ην πνιχηηκν πγξφ, έιεγραλ ηε ξνή ηνπ θαη ην ιάηξεπαλ. [Αιιά..] νη ζχγρξνλνη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ, ηδίσο ζην δπηηθφ θφζκν, ζπρλά μερλνχλ ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην λεξφ. Απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο νπζίεο ζηε Γε, δίλεη ζρήκα ζηα βνπλά θαη ζηηο αθηέο, ξπζκίδεη ην παγθφζκην θιίκα, θπβεξλά ηε δσή καο θαη θαζνξίδεη φιε καο ηελ χπαξμε -ην ζψκα καο απνηειείηαη θαηά ην 75% απφ λεξφ, ελψ ν εγθέθαιφο καο θαηά ην 85%. Σελ ίδηα ζηηγκή παξακέλεη κηα παξάμελε, "άγλσζηε" νπζία, ε κφλε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο θπζηθήο θαηάζηαζεο: αέξηα, πγξή θαη ζηεξεή. Οη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη αθφκα πιήξσο φιεο ηηο ηδηφηεηέο ηεο. 6

7 Πξνζθνξά θαη δήηεζε Σν ζίγνπξν είλαη φηη ρσξίο λεξφ θαλέλαο δελ κπνξεί λα επηδήζεη πάλσ απφ κεξηθέο κέξεο. Όκσο όζν ν αλζξώπηλνο πιεζπζκόο απμάλεηαη, ε παγθόζκηα δήηεζε θαζαξνύ πόζηκνπ λεξνύ γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε. Πνιιέο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα μεξαζίαο αληινχλ θαηαρξεζηηθά λεξφ απφ ηνπο πνηακνχο πνπ ηηο δηαζρίδνπλ. Δίλαη εηξσλεία ην φηη ην λεξφ, πνπ δίλεη δσή, ίζσο εμειηρζεί ζε αηηία πνιέκσλ ηθαλψλ λ αθαλίζνπλ ηνλ πγξφ πιαλήηε καο. ην λεξό άξρηζε ε δσή Ζ Γε δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ πεξίπνπ 4,6 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε πξνθαλείο ελδείμεηο φηη ππήξρε λεξφ θαηά ηα πξψηα 800 εθαηνκκχξηα ρξφληα ηεο, ζίγνπξα π- πήξραλ ζηξψκαηα πδξαηκψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε. Καηά ηε δηάξθεηα εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ, θαζψο ε ζεξκνθξαζία ηνπ λένπ πιαλήηε ζηαδηαθά έπεθηε, νη πδξαηκνί ηεο αηκφζθαηξαο ζπκππθλψζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ ηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο. Απφ ηελ επνρή ηνπ Γαξβίλνπ νη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο πείζηεθαλ φηη ε δσή εμειίρζεθε κέζα απφ κηα δεμακελή λεξνχ πινχζηνπ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δπεηδή ε Γε ζην πξψην ηεο ζηάδην δελ είρε πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα φδνληνο, κφλν ην λεξφ κπνξνχζε λα πξνζηαηεχζεη απφ ηηο π- πεξηψδεηο αθηίλεο. ήκεξα φκσο νη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη ε δσή δελ άξρηζε ζε κηα δεζηή δεμακελή ιίγν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα αιιά δίπια ζε πδξνζεξκηθά αλνίγκαηα, γλσζηά σο "καχξεο θακηλάδεο", ζε βάζνο ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Απ απηέο ηηο εθαηζηεηαθέο ηξχπεο έξεε πάξα πνιχ ζεξκφ ζεηνχρν ζαιαζζηλφ λεξφ, πνπ πεξηείρε ρεκηθά ζηνηρεία θαη κέηαιια απφ ιησκέλε ιάβα. ε ηφζν κεγάιν βάζνο φπνπ νη ειηαθέο αθηίλεο δε θηάλνπλ, ε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 200 βαζκνχο Κειζίνπ θαη ε πίεζε είλαη 200 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αηκνζθαηξηθή. Κη φκσο, εθεί είλαη πηζαλφ φηη μεθίλεζε ε δσή ζηε Γε. Σνλ Ηνχλην [ηνπ 2001], ν Απζηξαιφο παιαηνβηνιφγνο Ραζκνχζελ αλαθνίλσζε ηελ εχξεζε κηθξνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ειηθίαο 3,235 δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ ζε κηα βξαρψδε πεξηνρή ηεο Βνξεηνδπηηθήο Απζηξαιίαο, ε νπνία ζην παξειζφλ ήηαλ θνληά ζε κηα ζεξκή πεγή ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα, δειαδή θνληά ζε κηα "καχξε θακηλάδα". Μηα νπζία ζθέην κπζηήξην Σν λεξφ είλαη κηα πνιχ παξάμελε νπζία. Ο Κέιζηνο ( ) ρξεζηκνπνίεζε ην επίζεκν ζεκείν βξαζκνχ θαη ζηεξενπνίεζεο ηνπ λεξνχ γηα λα θαζαξίζεη ηελ θιίκαθα ζεξκνθξαζίαο πνπ επηλφεζε θαη ε νπνία θέξεη ην φλνκά ηνπ. Σν λεξφ, φκσο, κπνξεί λα παγψζεη αθφκα θαη ζηνπο 100 βαζκνχο Κειζίνπ/212 βαζκνχο Φαξελάηη, φπσο επίζεο κπνξεί λα παξακείλεη ζε πγξή θαηάζηαζε αθφκα θη φηαλ ςπρζεί ζηνπο 68 βαζκνχο ππφ ην κεδέλ, αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε νμπγφλν θαη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. Μηθξά ζηαγνλίδηα λεξνχ εληνπίζηεθαλ αθφκα θαη ζηα ζχλλεθα ηεο αλψηεξεο αηκφζθαηξαο πνπ νλνκάδνληαη ζχζαλνη, ζε ζεξκνθξαζία -40 βαζκνχο Κειζίνπ/-40 βαζκνχο Φαξελάηη - δελ πξφθεηηαη γηα ηππνγξαθηθφ ιάζνο, αθνχ ζ απηά ηα χςε νη δχν θιίκαθεο έρνπλ ίζεο ηηκέο. Άιιν αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεξνχ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αξαηψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο ελψζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα κφξηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζν κηθξά ψζηε εχθνια κπνξνχλ λα ηπιηρζνχλ γχξσ απφ μέλα άηνκα, ελψ ζπγρξφλσο έρνπλ θαη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, γεγνλφο πνπ βνεζά απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ δσή πάλσ ζηε Γε εμαξηάηαη απ απηή αθξηβώο ηελ ηδηόηεηα ηνπ λεξνύ. Όια ηα αέξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηκόζθαηξα είλαη κεξηθώο δηαιπηά ζην λεξό. Έηζη παξέρεηαη ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδνληαη νη πδξόβηνη νξγαληζκνί. Τοήζιμεπ Θζηξζελίδεπ πγθέληξσζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνηθίινπ θαη πνιχκνξθνπ πιηθνχ µε ζέκα ην λεξφ: θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο, φπσο κνπζηθή, δσγξαθηθή, ζεαηξηθά θαη ινγνηερληθά θείκελα, πνίεζε θη αθφκε, ηδέεο γηα παηρλίδηα θαη πεηξάκαηα, πξνηάζεηο απφ εξγαζίεο ζρνιείσλ, θχιια εξγαζίαο, έληππα αμηνιφγεζεο θαη έληππα κεληαίνπ εκεξνινγίνπ. (Διιεληθφ) ν ηζηνρψξνο ηεο πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο Μεζφγεηνο SOS (Διιεληθφ) Δλεκεξσηηθφ βίληεν γηα ηε ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ ζηνλ θφζκν (ζηα Αγγιηθά. Αθήγεζε Leonardo di Caprio) 7

8 ΟΠΘΜ ΗΜ ΟΑΠΑΡΑΡΗ (ΟΠΞΕΞΘΛΑΡΘΑ) 1. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο καζεηέο ζαο είλαη λα ηνπο πείηε ην ηίηιν, λα ηνπο εμεγήζεηε ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ραξαθηήξεο. Φηηάμηε δσγξαθηέο γηα ην πψο ηνπο θαληάδνληαη. 2. (Γηα ην λεπηαγσγείν) Αλαξηήζηε ζηελ ηάμε έλα πίλαθα αλαθνξάο γηα ην λεξφ ζηε θχζε θαη κηιήζηε γη απηφλ ζηα παηδηά. Βνεζήζηε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο εηθφλεο ηνπ. [Δείηε ζρεηηθά θαη ζε πξνεγνύκελε ζειίδα ηνπ Φαθέινπ] 3. πδεηήζηε κε ηα παηδηά γηα ην λεξφ θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ. 4. πδεηήζηε κε ηα παηδηά ηηο ιέμεηο ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ παξαζέηνπκε ζηνλ Φάθειν απηφ 5. Μηιήζηε ηνπο γηα ην ζέαηξν. Ση θάλεη έλαο εζνπνηφο, ν ζθελνζέηεο, ν ελδπκαηνιφγνο, ν ζθελνγξάθνο, ην ζθεληθφ, ην ζεαηξηθφ θείκελν, ηα θνζηνχκηα, ην καθηγηάδ, θιπ. 6. Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο πφζνη έρνπλ δεη ζέαηξν. Αθήζηε ηνπο λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κεηαμχ ηνπο. 7. Δλεκεξψζηε ηα παηδηά φηη κπνξνχλ λα ρεηξνθξνηνχλ θαη λα γεινχλ ειεχζεξα φπνπ ηνπο αξέζεη απηφ πνπ γίλεηαη ζηε ζθελή (π.ρ. κεηά απφ έλα ηξαγνχδη ή έλα ρνξφ ή έλα αζηείν πνπ είπαλ νη ήξσεο ηνπ έξγνπ). Γελ πξέπεη φκσο λα κηιάλε κεηαμύ ηνπο. Γηαηί ζην ζέαηξν είλαη επθνιφηεξν λα δεηο θαη λα αθνχζεηο ηελ παξάζηαζε αλ κείλεηο ήζπρα ζηε ζέζε ζνπ θαη αθνχζεηο πνιχ πξνζεθηηθά απηά πνπ ιέλε νη εζνπνηνί. 8. ηελ παξάζηαζή καο ζα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα αλέβνπλ ζηε ζθελή γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εζνπνηνχο θαη λα παίμνπλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, αιιά πξέπεη λα γίλεη κφλν φηαλ νη εζνπνηνί ην δεηήζνπλ. 9. Σν αλέβαζκα ησλ παηδηώλ ζηε ζθελή, πξέπεη λα γίλεηαη νξγαλσκέλα. Γηα ην ιόγν απηό ζπκβνπιέςηε ηα παηδηά λα κε θσλάδνπλ όηαλ νη εζνπνηνί δεηνύλ παηδηά γηα θάπνην παηρλίδη, αιιά απιά λα δειώλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζεθώλνληαο ην ρέξη ηνπο. Οη εζνπνηνί ζα θάλνπλ ηα αδύλαηα δπλαηά ώζηε λα κε κείλεη νύηε έλα παηδί παξαπνλεκέλν κέρξη λα ηειεηώζεη ην έξγν. Βνεζεηηθέο Δξω ηήζ εηο & Απ αλ ηήζ εηο 1. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ... λα πάκε ζην ζέαηξν θαη λα δνύκε ηειεόξαζε ή κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία; (Πηζαλέο απαληήζεηο) Οη εζνπνηνί παξνπζηάδνληαη δσληαλά ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ. Έρνπλ πεξάζεη πνιιέο εβδνκάδεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξάζηαζεο, θάλνληαο πξφβεο. ηηο παξαζηάζεηο ζεάηξνπ, εθηφο απφ ηνπο εζνπνηνχο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ηα θνζηνχκηα, ε κνπζηθή, ηα εηδηθά εθέ, ν θσηηζκφο θαη θπζηθά ην θνηλφ πξνζζέηεη ζηελ ηειηθή εκπεηξία. Σν θνηλφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξάζηαζεο. πρλά ε επηηπρία ελφο έξγνπ εμαξηάηαη απφ ην θνηλφ. Ζ εθηίκεζε θη ν ελζνπζηαζκφο γηα ηνπο εζνπνηνχο θαίλεηαη απφ ηελ πξνζνρή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ φπνπ απηφ δεηεζεί. Αθφκα απφ ην γέιην ή ηε ζπγθίλεζε ηνπ θνηλνχ θαη απφ ην ρεηξνθξφηεκά ηνπ. Ζ αηκφζθαηξα ηνπ ζεάηξνπ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ζην ζπίηη καο, φηαλ βιέπνπκε ηειεφξαζε, φπνπ κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε ηελ εθπνκπή φπνηε ζέινπκε, λα ζεθσζνχκε, λα κηιήζνπκε, θιπ. Δίλαη επθνιφηεξν λα παξαηεξήζεηο ηνπο εζνπνηνχο πνπ βιέπεηο δσληαλά ζην ζέαηξν. Να δεηο πψο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα θαη ηε θσλή ηνπο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Οη εζνπνηνί θνξνχλ θνζηνχκηα θαη καθηγηάξνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξα ηελ εηθφλα ηνπ ραξαθηήξα πνπ ππνδχνληαη. 2. Γηαηί θαη πόηε ρεηξνθξνηνύκε ζην ζέαηξν; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο γηαηί ν εζνπνηφο ή νη εζνπνηνί εξκήλεπζαλ εμαηξεηηθά κηα ζθελή ηνπ έξγνπ. ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο γηα λα δείμνπκε ηελ εθηίκεζή καο ζηνπο εζνπνηνχο θαη λα ηνπο επραξηζηήζνπκε γηα κηα σξαία παξάζηαζε. 8

9 ΛΕΑ ΗΜ ΟΑΠΑΡΑΡΗ (ΑΜΑΚΣΡΗ-ΑΦΞΛΞΘΩΡΗ) Πξνηεηλό κελ εο εξωηή ζεηο 1. Πψο μεθίλεζε ε ηζηνξία πνπ είδακε; Ση έγηλε κεηά; 2. Καηαιαβαίλακε απφ ηα θνζηνχκηα ησλ λεξατδψλ φηη ήηαλ λεξάηδεο ηνπ λεξνχ; Γηαηί; (ρξψκα, πιηθά, δηαθάλεηα) 3. Γηαηί ήζειαλ νη λεξάηδεο λα είλαη θαζαξφ ην λεξάθη ζην ξπάθη ηνπο; (Γηα λα πιχλνπλ ηα θηεξά ηνπο) 4. Απφ ηη λνκίδεηε φηη κπνξεί λα είρε βξνκίζεη ην ξπάθη ησλ Νεξατδψλ; 5. Πνηα δηαθνξά είρε ε Νεξέληα απφ ηε Γηαθαλνχια; 6. Ση έπαζε ν θάζηνξάο καο; Γηαηί λνκίδεηε ηνπ ζπλέβε απηφ; 7. Ση λνκίδεηε φηη ζα ζπκβεί αλ θάπνηνο δελ έρεη λεξφ λα πνηίζεη ην ρσξάθη ηνπ; 8. Ήηαλ ζσζηφ πνπ ν πνληηθφο πήξε φιν ην λεξφ ηνπ Κάζηνξα; 9. Ζ Πξηγθίπηζζα ηνπ λεξνχ Κξπζηαιιέληα ήηαλ βξφκηθε φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε; Ση είρε θνιιήζεη ζην λεξέλην θφξεκά ηεο; 10. Πνηα δσάθηα είδακε φηη δνπλ θνληά ζην λεξφ; (Κάζηνξαο, Φνηληθφπηεξν) 11. αο ζχκηζε ε ηζηνξία θάηη πνπ έρεηε δεη ή έρεηε αθνχζεη; Πνην είλαη απηφ; 12. Δθηφο απφ ηελ παξάζηαζε, ηη έρεηε αθνχζεη γηα ηε κφιπλζε ηνπ λεξνχ θαη γηα ηε ζπαηάιε ηνπ; 13. Πνηνο ήξσαο ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν; Γηαηί; 14. Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη ηη ιηγφηεξν ζην έξγν; Γηαηί; 15. Πνηνο ήξσαο ήηαλ πην φκνξθνο; Πην έμππλνο; Πην αζηείνο; Πην ζνβαξφο; Πην γιπθφο; Πην γθαθαηδήο; Πξνηεηλό κελ εο δξαζηεξηόηε ηεο Καιιηηερληθέο 1. Εσγξαθίζηε ηε ζθελή ηνπ έξγνπ πνπ ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν. 2. Εσγξαθίζηε πψο θαίλεηαη ην θνηλφ απφ ηε ζθελή. 3. Φηηάμηε κε πιαζηειίλε κηα ζθελή ηνπ έξγνπ 4. Γεκηνπξγήζηε κηα αθίζα ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηίηιν ηνπ, εκεξνκελία θαη ηφπν παξάζηαζεο θαη κηα εηθφλα πνπ λα εθθξάδεη θαιχηεξα ην πεξηερφκελφ ηνπ έξγνπ. Γιώζζαο 1. Γηάιεμε έλαλ ραξαθηήξα πνπ ζνπ άξεζε πην πνιχ θαη γξάςε κηα κέξα απφ ην εκεξνιφγηφ ηνπ. 2. Γξάςε έλα γξάκκα ζε θάπνηνλ εζνπνηφ ηεο παξάζηαζεο ιέγνληάο ηνπ ηη ζνπ άξεζε ζηνλ ήξσα πνπ έπαημε. 3. ε 25 ιέμεηο γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηνπ έξγνπ. 4. Κάληε κηα ιίζηα κε φινπο ηνπ ζπληειεζηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη κηα παξάζηαζε (πγγξαθέαο, ζθελνζέηεο, εζνπνηνί, ζπλζέηεο, κνπζηθνί, ζθελνγξάθνο, ελδπκαηνιφγνο, ρνξνγξάθνο, καθηγηέξ, παξαγσγφο, ηερληθφ/- νχο, θιπ.) ΖΜΔΗΧΖ: Αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ησλ παηδηψλ επηιέμηε απφ ηα παξαπάλσ εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο. πζρεηηζκόο κε ην Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Νεπηαγσγείν: Γιώζζα χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ε γλψζε απνηειεί θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο (ελήιηθεο & παηδηά) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Σν ζέαηξν θαζψο απνηειεί έλα αζθαιέο θαη ειεγρφκελν πιαίζην αιιειεπίδξαζεο, απνηειεί εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ζε ζρέζε κε ηελ παξάζηαζε... Σα παηδηά παξνηξχλνληαη λα ζπζρεηίδνπλ ηελ ηζηνξία πνπ αθνχλ θαη βιέπνπλ, µε ηε δηθή ηνπο δσή θαη µε ηηο δηθέο ηνπο εµπεηξίεο. Παξνηξχλνληαη λα ζπλζέηνπλ δηθέο ηνπο ηζηνξίεο µε ή ρσξίο θαζνδήγεζε θαη πεξηνξηζµνχο. Δλζαξξχλνληαη λα παξαηεξνχλ θαη λα πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα, αληηθείµελα θαη πξνζσπηθέο εµπεηξίεο Παξνηξχλνληαη λα δίλνπλ εμεγήζεηο γηα δηάθνξεο επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα αηηηνινγνχλ απφςεηο θαη πξάμεηο ηνπο. Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε. Μέζα απφ ηξαγνχδηα, ιαρλίζµαηα θαη ξίµεο ζηαδηαθά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην θσλεµηθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο θαη λα δηαθξίλνπλ ηα θσλήµαηα σο ζπζηαηηθά ησλ ιέμεσλ. Νεπηαγσγείν: Πεξηβάιινλ 1. Να αληηιαµβάλνληαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ 2. Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο. 3. Να αληηιακβάλνληαη ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αξρή, ηε κέζε θαη ην ηέινο κηαο η- ζηνξίαο πνπ ηνπο αθεγνχληαη. Να αλαδηεγνχληαη φ,ηη έρνπλ αθνχζεη θαη λα αθνινπζνχλ ηε ρξνληθή αιιεινπρία γεγνλφησλ. 4. Σα παηδηά αζθνχληαη ζην λα θαηαλννχλ ηα γεγνλφηα, λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ήξσεο ηεο θάζε ηζηνξίαο θαη ηα επαθφινπζα ησλ πξάμεσλ ηνπο. Να ζπδεηνχλ ηα πηζαλά θίλεηξα, δηιιήκαηα, ειπίδεο θαη θφβνπο ησλ εξψσλ. Να θάλνπλ ππνζέζεηο. 5. Δλζαξξχλνληαη µε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο λα εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα ζην άµεζν πεξηβάιινλ πνπ ζπλδένληαη µε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε µφιπλζε (π.ρ. µνιπζµέλα λεξά), λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηα αίηηα, λα αλαδεηνχλ µέηξα αληηκεηψπηζεο θαη λα επαηζζεηνπνηνχληαη (Μειέηε Πεξηβάιινληνο). Α & Β Γεκνηηθνύ: Γιώζζα 1. Βησκαηηθή εκπινθή καζεηψλ ζε πνηθίιεο κνξθέο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη: (αλα)δηεγήζεηο, ειεχζεξνο δηάινγνο, ζπδεηήζεηο, δξακαηνπνηήζεηο, ζεαηξηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα ξφισλ, ηξαγνχδηα Πεξηγξαθή πξνζψπσλ, θαηαζηάζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ 3. Αθεγήζεηο ζπλνπηηθέο ή δηεμνδηθέο. 4. Αθήγεζε ζεαηξηθνχ έξγνπ φπσο ην άθνπζε ή µε παξαιιαγέο. 5. ρεκαηηζκφο/ζπµπιήξσζε πξνθνξηθψλ πξνηάζεσλ. Άζθεζε ζηε ρξήζε ιέμεσλ κέζα ζε νηθείεο πξνηάζεηο. 6. Αθήγεζε ηζηνξηψλ µε δηάθξηζε ηνπ πξηλ θαη ηνπ κεηά. Γ Γεκνηηθνύ: Γιώζζα 1. Βησκαηηθή εκπινθή καζεηψλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ, δξακαηνπνηήζεηο, ζέαηξν. 2. Πεξηγξαθή / αμηνιφγεζε πξνζψπνπ ή θαηάζηαζεο, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο ζε θείκελν πνπ άθνπζε π.ρ. ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε θηι. 3. Αθήγεζε ελψπηνλ αθξναηεξίνπ. 4. Κξηηηθή αθξφαζε. Γεκνηηθό: Πεξηβαιινληηθή Αγσγή 1. ηφρνο είλαη λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθή δηάζεζε, θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 2. Ο θχθινο ηνπ λεξνχ 3. Σν λεξφ πεγή δσήο 4. Ρχπαλζε θαη κφιπλζε ηνπ λεξνχ 5. Σν λεξφ σο βηφηνπνο 9

10 Φξσκάηηζε πνξηνθαιί ην Κεθαιαίν Κάπα Εωγξαθίδω θ αη γξάθω Φξσκάηηζε πξάζηλν ην κηθξό θάπα [Τν ζθίηζν είλαη ηνπ Μηράιε Σδνύγθνπ, γηα ην θνζηνύκη ηνπ θάζηνξα ζηελ παξάζηαζε «Με λεξάθη θαζαξό ζηήλσ ηεο δσήο ρνξό] ΚΑΣΟΡΑ θάζηνξαο Κ θ 10

11 Εωγξαθίδω θ αη γξάθω Υξσκάηηζε γαιάδην ην θεθαιαίν Νη. Υξσκάηηζε κπιε ην κηθξφ λη. [Τν ζθίηζν είλαη ηνπ Μηράιε Σδνύγθνπ, γηα ην θνζηνύκη ηεο Νεξάηδαο Νεξέληαο ζηελ παξάζηαζε «Με λεξάθη θαζαξό ζηήλσ ηεο δσήο ρνξό] ΝΔΡΑΨΓΑ ΝΔΡΔΝΗΑ λεξάηδα λεξέληα Ν λ 11

12 Υξσκαηίδσ θαη δηαβάδσ Μπιη θαη κπιη θαη κπιη θαη κπιη ζηαγφλα, θηηάρλεη γηνξηή ρξψκα θέξλεη ζην ινπινχδη ζηελ πεγή γιπθφ ηξαγνχδη. (Απφζπαζκα ηξαγνπδηνχ απφ ην έξγν ηνπ Σάθε Υξπζνχιε: «Με λεξάθη θαζαξφ ζηήλσ ηεο δσήο ρνξφ») ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΑ: Πφζεο ζηαγφλεο έρεη ξίμεη ην ζχλλεθν; Πφζεο ζηαγφλεο έρεη θνληά ηνπ ην ινπινχδη; Πφζα πέηαια έρεη ην ινπινχδη; Πφζνη θίινη καο ζηελ εηθφλα ρακνγεινχλ; ΓΡΑΦΔ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηαγφλεο ζχλλεθνπ... ηαγφλεο ινπινπδηνχ... Πέηαια ινπινπδηνχ... Υακφγεια... 12

13 ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ Βξεο ηνλ δξφκν πνπ αθνινπζεί ην λεξφ απφ ηε ζάιαζζα ζηα ζχλλεθα, ηα βνπλά θαη ηα πνηάκηα θαη πάιη πίζσ. 13

14 πκπιήξσζε απηό πνπ ιείπεη [Για παιδιά 6-8 εηών] Απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο δηάιεμε ηε ζσζηή γηα λα ζπκπιεξψζεηο ηε θξάζε. κενό αοιάθη βνμμίδεη αμίιεημ ζθμοπίδηα αιμονό πμκηηθόξ θνάγμα Έβαιε ημ κενό ζημ. Ήπηε ημ κενό. Σμ θμοζηάκη ηεξ Κνοζηαιιέκηαξ είπε. Σμ κενό πμο ζηέθεηαη. Σμ κενό ηεξ ζάιαζζαξ είκαη. Ο έθιερε ημ κενό από ημ ημο θάζημνα. Αηζζάκμμαη ζακ ράνη έλς από ημ 14

15 ηαπξόιεμν [γηα παηδηά 7-9 εηψλ] ΞΠΘΖΞΜΘΑ ΙΑΘΕΑ 1. Η Γε μκμμάδεηαη θαη... πιακήηεξ 5. Γηα κα έπμομε κενό πνέπεη κα θάκμομε Έηζη μκμμαδόηακ ε πνηγθίπηζζα ηςκ κενασδώκ 11. Πίκμομε ζε αοηό θαη ημ κενό 13. Πμημ δώμ θηηάπκεη θοζηθά θνάγμαηα ζηε θύζε;. 14. Σμ κενόβναζημ είκαη άκμζημ 17. ηαμαηάεη ημ κενό 18. Οη κενάηδεξ ημ βνήθακ βνμμηζμέκμ 19. Ανέζεη ζηα παηδηά. 22. Όηακ βνμμίζμοκ ηα νμύπα ημ πνεηάδμκηαη 2. Σα κενό μαξ δίκεη ηενάζηηα... γηα ηα ενγμζηάζηα 3. Πόηηζμα από ημκ μονακό 4. Όηακ θνοώζεη ημ κενό γίκεηαη 6. Σμ κενό ελαημίδεηαη από αοηόκ 7. Σμ πνεηάδμκηαη ηα ιμοιμύδηα θάζε απόγεομα 8. Πνέπεη κα ηεκ θιείκμομε γηα κα μεκ ζηάδεη 9. Σμ ζώμα μαξ απμηειείηαη θαηά 90% από αοηό 12. Σμ... ζηε ζάιαζζα, θάκεη θαιό ζηεκ ογεία 15. έπεη ημ ζαιαζζηκό κενό 16. Έπεη πακηά, αιέζεη θαη θηκείηαη με κενό 20. Σμ κενό όηακ δεζηαζεί γίκεηαη Πέθηεη ημ πεημώκα θη είκαη από κενό 23. Η Δηαθακμύια έδςζε ηε ζομβμοιή ηεξ με μηα ηέημηα... (Οι λύσειρ τος σταςπολέξος στη σελ. 18) 15

16 Θεαηοική Αγτγή Σν Λεμηθό ηνπ ζ εά ηξνπ (κ ε αζθήζ εηο) 1. ΠΑΝΣΟΜΗΜΑ. Θεαηξηθφ είδνο ζην νπνίν ε δξάζε εθθξάδεηαη φρη κε ην ιφγν, αιιά κε εηδηθέο κηκεηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, ρεηξνλνκίεο θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ εζνπνηψλ, θαζψο επίζεο κε ην ρνξφ. Δξώηεζε: Πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εζνπνηνί ζηελ παξάζηαζε πνπ είδαηε παληνκίκα; (π.ρ. ζηνπο νξγαλνπαίθηεο κε ηα αφξαηα κνπζηθά φξγαλα ή ην Φνηληθφπηεξν κε ην αζηείν ηνπ πεξπάηεκα) Αζθήζεηο: α) Κάληε παληνκηκηθά θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ε ππφινηπε ηάμε πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηη ζεκαίλνπλ (π.ρ. δηάβαζκα βηβιίνπ, ςάξεκα, ηέληο, καγείξεκα). β) Γηαιέμηε έλα δψν θαη θάληε κηα παληνκίκα κέρξη λα θαηαιάβνπλ νη άιινη πνην είλαη. 2. ΜΟΤΗΚΖ. Ζ κνπζηθή ζην ζέαηξν ρξεζηκνπνηείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, γηα λα κεηαθέξεη ηδέεο ή ζθέςεηο θαη λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα. Δθθξαζηηθή κνπζηθή κπνξεί λα βνεζήζεη λα αλαδεηρζνχλ θαιχηεξα ζηνηρεία ησλ ραξαθηήξσλ ησλ εξψσλ. Γελ είλαη αλάγθε λα ζπλνδεχεηαη πάληα απφ ηξαγνπδηζκέλα ιφγηα, νη ίδηεο νη λφηεο, ε κεισδία, ν ξπζκφο, ηα δηαθνξεηηθά κνπζηθά φξγαλα, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ έλαλ ραξαθηήξα ή λα ππνγξακκίδνπλ ηε δξάζε ηνπ έξγνπ. Δξσηήζεηο: α) Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε δηάθνξα είδε κνπζηθήο θαη ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ. β) Υξεζηκνπνηήζεθε κνπζηθή ζηελ παξάζηαζε; Γηαηί; γ) Ση είδνπο κνπζηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζην έξγν, ή π- πήξραλ δηαθνξεηηθά είδε; δ) Βνήζεζε ε κνπζηθή ηελ πινθή ηνπ έξγνπ; ε) Όηαλ έλα έξγν είλαη κηνχδηθαι ν εζνπνηφο πξέπεη λα έρεη θαη πξφζζεηεο ηθαλφηεηεο. Μπνξείο λα νλνκάζεηο κεξηθέο; (λα ρνξεχεη θαη λα εθθξάδεηαη θαη κε ην ρνξφ θαη κε ην ηξαγνχδη) δ) Ζ παξαγσγή ησλ κηνχδηθαι επίζεο ζηνηρίδεη πεξηζζφηεξν. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε γηαηί; (ζχλζεζε κνπζηθήο, κνπζηθνί πνπ ζα ερνγξαθήζνπλ ηα δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα, έμνδα ζηνχληην, ρνξνγξάθνο, θιπ.) 3. ΚΖΝΗΚΑ. α) Πεξηγξάςηε ην ζθεληθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην έξγν πνπ κφιηο είδαηε. β) Ση αληηθείκελα (θξνληηζηήξην είλαη ν ηερληθφο φξνο) ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εζνπνηνί; γ) Ση πιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θηηαρηεί ην ζθεληθφ (μχιν, χθαζκα, ρξψκαηα, κηθξά δηαθνζκεηηθά, πξφζζεηα ζηνηρεία). Αζθήζεηο: α) Πψο ζα θηηάρλαηε εζείο ην ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο; πζρεηηζκόο κε ην Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Νεπηαγσγείν: Γεκηνπξγία & Έθθξαζε: Θέαηξν Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα παίδνπλ ειεχζεξα θαη ζε νκάδεο. Να ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη λα αλαιακβάλνπλ δηάθνξνπο ξφινπο. Να δηαθξίλνπλ ηε δξακαηηθή πξάμε απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ζηελ ηάμε. Παξνηξχλνληαη λα απεηθνλίδνπλ ηε δσή ή λα αλαπηχζζνπλ θαληαζηηθνχο ξφινπο θαη θαηαζηάζεηο. Να αλαθαινχλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη λα ηηο αλαδεκηνπξγνχλ µε ηελ αθήγεζε θαη ηε δξάζε. Να αλαπηχζζνπλ γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο δεμηφηεηεο µε ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ην δηάινγν, ηε δεκηνπξγία... Δλζαξξχλνληαη λα «παίδνπλ» θαη λα «δηαζθεπάδνπλ» ηνπο δηάινγνπο ελφο ζελαξίνπ δνζκέλνπ ή απηνζρέδηνπ. Δλζαξξχλνληαη λα απηνζρεδηάδνπλ, λα εθθξάδνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη λα πεηξακαηίδνληαη µε θίλεζε, θσλή, ήρνπο, ην θσο θαη ηε κνπζηθή. Να αλαθαιχπηνπλ ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ µε νιφθιεξν ην ζψµα ηνπο. Δλζαξξχλνληαη λα κνηξάδνληαη επζχλεο θαη λα παίξλνπλ θνηλέο απνθάζεηο. Να ειέγρνπλ ηνλ παξνξµεηηζµφ ηνπο θαη λα επηθνηλσλνχλ κέζα απφ ηνπο ξφινπο. Παξνηξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νµαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Να αλαπηχζζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε θαη έθθξαζε θαη λα απνθηνχλ ζεαηξηθή παηδεία Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα πεξηγξάθνπλ απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη εληππψζεηο ηνπο γηα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ παξαθνινχζεζαλ. Νεπηαγσγείν: Γεκηνπξγία & Έθθξαζε: Μνπζηθή Να αθνχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη µε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηνπο ήρνπο θαζψο θαη ζε ξπζµηθά πξφηππα (π.ρ. θάλνπλ ηαιαληψζεηο, ηεληψλνληαη, πεδνχλ, πεξπαηνχλ) Να παξάγνπλ απιά ερεηηθά πξφηππα µε ηε θσλή, ην ζψµα θαη µε µνπζηθά φξγαλα (π.ρ. ρεηξνθξνηνχλ, ρηππάλε ή θάλνπλ βήµαηα ζην ξπζµφ ησλ δηθψλ ηνπο θαη άιισλ νλνµάησλ ή άιισλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ). Να παίδνπλ αθνινπζψληαο έλα ξπζκφ, έλα κνπζηθφ φξγαλν. Γεκνηηθό: Θεαηξηθή Αγσγή (Α & Β Σάμε) Δπηδηψθεηαη ν µαζεηήο: Να αλαγλσξίδεη ην ζψµα ηνπ, ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Να εμεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ην ζψµα ηνπ, θαζψο θαη ηα φξηα πνπ ηνπ ζέηεη. Να εληαρζεί ζηελ νµάδα θαη λα ζπλεξγάδεηαη αξµνληθά. Να αλαπηχμεη ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ηε µε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Να έιζεη ζε επαθή µε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη έθθξαζεο ησλ άιισλ. Να αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Να αλαπηχμεη ηηο γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο: αθήγεζε, πεξηγξαθή, αθξίβεηα θαη βειηίσζε ηεο έθθξαζεο, δηάινγνο, ζπδήηεζε, δεκηνπξγία έληερλσλ µνξθψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Να δηακνξθψζεη αηζζεηηθή θαιιηηερληθή αληίιεςε ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαηά ην δπλαηφλ επαξθψο ηφζν σο ζεαηήο φζν θαη σο δεκηνπξγφο θαιιηηερληθνχ πξντφληνο. Να αλαπηχμεη δεμηφηεηεο θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, θνηλσληθή ζπκκεηνρή, απηνλνκία θαη ειεπζεξία. Να έιζεη ζε επαθή µε ηα θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα ηεο παηξίδαο ηνπ Γεκνηηθό: Θεαηξηθή Αγσγή (Γ Σάμε) Οη γεληθνί ζηφρνη παξαµέλνπλ νη ίδηνη µε ηελ Α-Β εµνηηθνχ. ην επίπεδν απηφ, µε βάζε ηελ αχμεζε ησλ πξνζσπηθψλ θπζηθψλ, λνεηηθψλ, ςπρηθψλ ηθαλνηήησλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ην παηδί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ νκάδα νξηνζεηψληαο πην εχθνια ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, δηεπξχλνληαη νη επηδηψμεηο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζηφρσλ πνπ πξνδηαγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν επίπεδν. β) Πεξηγξάςηε ζηνπο καζεηέο κηα απιή ζθελή (κηα κέξα ζην ζρνιείν, επίζθεςε ζε έλα κνπζείν, κηα βφιηα κε ην απηνθίλεην ή ην ιεσθνξείν), ξσηήζηε 16

17 ηνπο ηη ζθεληθφ ζα ρξεηαδφληνπζαλ ζην ζέαηξν γηα λα ηελ αλαπαξαζηήζνπλ; 4. ΚΟΣΟΤΜΗΑ. α) Ση ρξεηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θνζηνχκη ζεάηξνπ; (Έξεπλα, ξάςηκν, ζεαηξηθά εθέ, πξαθηηθφηεηα, θιπ) β) Γηαηί είλαη απαξαίηεην ην ζσζηφ θνζηνχκη γηα ηνλ ραξαθηήξα ελφο έξγνπ; γ) Πψο ζα θηηάρλαηε εζείο ηα θνζηνχκηα ησλ εξψσλ; 5. ΥΟΡΟ. α) Πεξηγξάςηε ην είδνο ηνπ ρνξνχ ζην έξγν. β) ε ηη δηαθέξεη απφ ηνπο ρνξνχο πνπ μέξεηε; γ) Ση ζθνπφ έρεη ν ρνξφο ζε έλα έξγν; ωκαηηθό Θ έαηξν Ζ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ «Με λεξάθη θαζαξφ ζηήλσ ηεο δσήο ρνξφ» ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία ηερληθψλ ζσκαηηθνχ ζεάηξνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο κε ηξεηο εζνπνηνχο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα ζθέθηνληαη κε θαληαζία ηξφπνπο έθθξαζεο κε ην ζψκα ηνπο κε αθνξκή ηελ παξάζηαζε πνπ είδαλ. Θεαηξηθέο αζθήζεηο Ρκέσειπ με εικόμεπ Ζιηθία: 3-9 εηώλ Υσξίζηε ζε δχν νκάδεο ηνπο καζεηέο θαη αλαζέζηε ηνπο σο νκαδηθή εξγαζία λα απνηππψζνπλ ζε εηθφλεο κε ην ζψκα θαη ηελ έθθξαζή ηνπο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ην έξγν. 1. Οη λεξάηδεο ρνξεχνπλ. 2. Ζ Νεξέληα αλαθαιχπηεη φηη ην ξπάθη είλαη βξφκηθν 3. Ο Κάζηνξαο γαξγαιηέηαη ζην αθηάθη απφ ην ινπινπδάθη 4. Ζ Νεξάηδα Κξπζηαιιέληα ληξέπεηαη λα εκθαληζηεί ζε θφζκν 5. Σν θνηληθφπηεξν πεξπαηάεη. ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΕΜΘ- ΑΘΞ ΟΚΑΘΡΘΞ ΡΟΞΣΔΩΜ ΓΘΑ Ξ ΜΗΟΘΑΓΩΓΕΘΞ Θέαηξν/ Γξακαηηθή Σέρλε Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζην Νεπηαγσγείν είλαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη ηθαλφηεηεο θαη θιίζεηο ησλ παηδηψλ. Σν παηδί µε ηε Γξακαηηθή Σέρλε εθθξάδεηαη, δεκηνπξγεί, επηθνηλσλεί, καζαίλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζµν, εθηνλψλεηαη, απειεπζεξψλεηαη. Μέζα ζε έλα θιίµα εκπηζηνζχλεο, ζπληξνθηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζµν, λα ζρεκαηίζεη ηε δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ, λα κεηακνξθψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Με ηελ θίλεζε, ηε θσλή, ην ιφγν θαη ηα πιηθά πνπ επηιέγεη, εθθξάδεη, κφλν ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία µε άιινπο, εκπεηξίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο. Γηεγείηαη ή πιάζεη ηζηνξίεο. Υεηξίδεηαη αληηθείκελα θαη ηνπο απνδίδεη λέεο ζεκαζίεο. εκεηψλεηαη φηη ε πνιπρξσκία θαη ε πνιπκνξθία ησλ πιηθψλ εξεζίδνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηα νδεγνχλ ζε λένπο δξφµνπο. Ζ θνηλή δξάζε µε ηα άιια παηδηά νδεγεί ζηελ αλάγθε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο απνδνρήο θαλφλσλ. Σν παηδί καζαίλεη λα δεκηνπξγεί κέζα απφ ην δηάινγν, λα αλαθαιχπηεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, λα κνηξάδεηαη θφβνπο θαη αλεζπρίεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία, παίδεη ξφινπο, εκςπρψλεη ηα παηδηά, πξνθαιεί ηε θαληαζία ηνπο µε εξσηήζεηο θαη εληζρχεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπο. Δμαζθαιίδεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ηα απαξαίηεηα πιηθνηερληθά κέζα. Ξι ηοειπ καηαζηάζειπ ηηπ ύληπ Ζιηθία: 3 10 εηώλ ηόρνο: λα αληηιεθζνχκε ηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ζηε θχζε. Καζψο ην λεξφ είλαη ην κφλν ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηε θαη ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο, ζα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα ην παξαθάησ ζεαηξηθφ παηρλίδη. Αλάπηπμε: Πξφθεηηαη γηα κηα παληνκίκα ζηελ νπνία νη καζεηέο αλαπαξηζηνχλ κφξηα λεξνχ πνπ κεηαηξέπνληαη απ ηελ πγξή ζηελ ζηεξεή, μαλά πγξή θαη κεηά αέξηα θαηάζηαζε. Παξφιν πνπ δελ ηνπο εμεγνχκε απφ ηελ αξρή φηη είλαη κφξηα λεξνχ ή φηη θάλνπκε έλα κάζεκα γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο, ηνπο ιέκε φηη ην παηρλίδη απηφ ζα έρεη λα θάλεη κε ηε θπζηθή αιιά αθήλνπκε ηηο επεμεγήζεηο γηα ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Υγξή θαηάζηαζε: Πξνζδηνξίδνπκε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θπθιηθφ ρψξν δξάζεο ζηελ ηάμε ηνπνζεηψληαο ζξαλία θαη θαξέθιεο αλάινγα ή αλ είκαζηε ζην πξναχιην ηνλ δσγξαθίδνπκε κε κηα θηκσιία ζην έδαθνο. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ ην γθξνππ. Καηφπηλ ιέκε ζηνπο καζεηέο λα έξζνπλ φινη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ, φζν πην θνληά κπνξνχλ ν έλαο κε ηνλ άιιν. Σνπο ιέκε λα θηλεζνχλ ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο, κέλνληαο πάληα ζην θέληξν ηνπ θχθινπ. ρνιηάδνπκε ηε ξεπζηφηεηα ηεο νκάδαο θαη φηη ελψ κνηάδνπλ λα κέλνπλ ζην κέζνλ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρψξνπ θαη λα δηαηεξνχλ ην κέγεζφο ηνπο, ην ζρήκα ηνπο αιιάδεη δηαξθψο. Αιιάδνπκε ιίγν ην ζρήκα ηνπ δνρείνπ θαη ζρνιηάδνπκε ηελ επίδξαζε απηήο ηεο αιιαγήο ζηελ νκάδα. Σηεξεή θαηάζηαζε: Αθνχ θηλεζνχλ κε άλεζε, ηνπο ιέκε φηη αθαηξνχκε ελέξγεηα απφ ηελ 17

18 νκάδα. Καζψο ε ελέξγεηα ιηγνζηεχεη, ζα αξρίζνπλ λα ληψζνπλ θνπξαζκέλνη θαη δελ ζα θηλνχληαη ηφζν φζν πξηλ, νχηε ηφζν γξήγνξα. Καζψο νη καζεηέο επηβξαδχλνπλ ηνλ ξπζκφ ηνπο, «αθαηξνχκε» αθφκα πεξηζζφηεξε ε- λέξγεηα. Σειηθά ηνπο ιέκε λα πηάζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα ζηακαηήζνπλ λα θηλνχληαη κνλνκηάο. Ζ νκάδα αθηλεηνπνηείηαη ζε κηα ζηεξεή κάδα θαη εκείο θηλνχκαζηε γχξσ ηνπο πηέδνληαο ειαθξά θαη ζρνιηάδνληαο πφζν ζηέξεν είλαη θαη πψο δηαηεξεί ην ζρήκα ηνπ. Αέξηα θαηάζηαζε: Αθνχ νη καζεηέο αηζζαλζνχλ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, ηνπο ιέκε φηη αξρίδνπκε λα πξνζζέηνπκε πάιη ελέξγεηα ζηελ νκάδα. Θα αθήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη ζα αξρίζνπλ λα θηλνχληαη πάιη ε- ιεχζεξα κέζα ζηνλ θχθιν. ρνιηάδνπκε ην γεγνλφο φηη ε νκάδα γηα άιιε κηα θνξά αιιάδεη ην ζρήκα ηεο. Μεηά ηνπο ιέκε φηη πξνζζέηνπκε αθφκε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα. Καζψο αξρίδνπλ λα θηλνχληαη γξεγνξφηεξα ηνπο ιέκε ηψξα φηη είλαη ηφζε πνιιή ε ελέξγεηα πνπ δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ ζην θέληξν ηνπ θχθινπ, ηνπο ιέκε φηη είλαη ειεχζεξνη λα πάλε φπνπ ζέινπλ κέζα ζηνλ θχθιν θαη φηαλ πέθηνπλ (φρη επίηεδεο) ν έλαο ζηνλ άιιν πξέπεη λα αλαπεδνχλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Σψξα νη καζεηέο θηλνχληαη αξθεηά ειεχζεξα κέζα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν. ρνιηάδνπκε ην γεγνλφο φηη ην γθξνππ έρεη εμαπισζεί θαη έρεη γεκίζεη φιν ηνλ ειεχζεξν ρψξν. Καη ηνπο ιέκε φηη γηα άιιε κηα θνξά ην ζρήκα αιιάδεη δηαξθψο. πδήηεζε: Μεηά απφ 1-2 ιεπηά πςειήο ελέξγεηαο, μαλαθέξλνπκε ηελ ελέξγεηα ζην αξρηθφ επίπεδν θαη νινθιεξψλνπκε ηελ ά- ζθεζε. Καζφκαζηε ζε θχθιν γηα ζπδήηεζε. Ρσηάκε ην γθξνππ αλ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θάηη απφ ηελ Φπζηθή πνπ λα κνηάδεη κε απηφ πνπ θάλακε. Με ιίγν θέληξηζκα απφ ηελ κεξηά καο, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη έ- παηδαλ ηηο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο χιεο. Ζ αλαθάιπςε απηή γεληθά ηνπο επραξηζηεί θαη νδεγεί ζε κηα δσεξή ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ νη δχν δηαδηθαζίεο (ε δηθηά καο ζηελ ηάμε θαη ε θπζηθή) κνηάδνπλ ή δηαθέξνπλ. Μεηά επαλαιακβάλνπκε ελ ζπληνκία ηε δξαζηεξηφηεηα. Αο πξνζηεζεί ηψξα πνπ ηα παηδηά γλσξίδνπλ φηη είλαη κφξηα λεξνχ, ε αίζζεζε φηη ην ζψκα είλαη αβαξέο, είλαη κηθξφ, απεηξνειάρηζην κφξην λεξνχ πνπ αησξείηαη αλάκεζα ζε άιια κφξηα λεξνχ. (Ζωγραφικός Πίμακας: Νούφαρα, του Κλωμτ Μομέ [Claude Monet]) Ξι λύζειπ ηξρ ζηαροξλένξρ (ηηπ ζελ. 15) ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 1. ΜΠΛΔ 5. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 10. ΚΡΤΣΑΛΔΝΗΑ 11. ΠΟΣΖΡΗ 13. ΚΑΣΟΡΑ 14. ΦΑΓΖΣΟ 17. ΦΡΑΓΜΑ 18. ΡΤΑΚΗ 19. ΠΑΗΥΝΗΓΗ 22. ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΘΔΣΑ 2. ΔΝΔΡΓΔΗΑ 3. ΒΡΟΥΖ 4. ΠΑΓΟ 6. ΖΛΗΟ 7. ΠΟΣΗΜΑ 8. ΒΡΤΖ 9. ΝΔΡΟ 12. ΚΟΛΤΜΠΗ 15. ΑΛΑΣΗ 16. ΝΔΡΟΜΤΛΟ 20. ΑΣΜΟ 21. ΥΗΟΝΗ 23. ΣΑΓΟΝΑ 18

19 ΘΡΞΠΘΙΞ ΘΕΑΠΞΛΑΘΕΘΑΡ Σν Ηλζηηηνύην Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ Θεάκαηνο - «Θεαηξνκάζεηα» δξαζηεξηνπνηείηαη εδώ θαη έμη ρξόληα ζην ρώξν ηνπ ζε ά- ηξνπ, ηνπ ζεάκαηνο θαη ηεο δηα βίνπ παηδείαο κέζσ απηώλ, κε άξηζηα απνηειέζκαηα. Γεκηνπξγεί παηδαγσγηθέο παξαζηάζεηο πςεινύ θαιιηηερληθνύ επηπέδνπ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο θνηλνύ θάζε ειηθίαο. Γηα ην ιόγν απηό, πξ ν- ζεγγίδεη κε μερσξηζηά έξγα θάζε ειηθηαθή νκάδα. Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ έρεη ηαπηόρξνλα ςπραγσγηθό θαη παηδαγσγηθό ζηόρν. Δθηόο από ηηο δηθέο ηνπ ζεαηξηθέο παξαγσγέο, ζπλεξγάδεηαη, θαηεπζύλεη θαη ελζαξξύλεη ζηάζνπο γηα ηελ παξαγσγή παξαζηάζεσλ κε παηδαγσγηθό θαη πνιηηηζηηθό ζέκα. Παξάιιεια, πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο ρξήζεο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε, σο κέζνλ βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζα από εηδηθά ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο ζε Έιιελεο θαη αιινδαπνύο. Από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ζεάηξνπ θαη παηδαγσγηθήο κέζσ ηνπ ζεάηξνπ. Σν Ηλζηηηνύην Παηδαγσγ η- θνύ Θεάηξνπ είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνύο πλδέζκνπ Γξάκαηνο/Θεάηξνπ θαη Δθπαίδεπζεο (IDEA-International Drama/Theatre and Education Association) θη έρεη βξαβεπζεί κε ηνλ ηαπξό ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο γηα ην πνιηηηζηηθό ηνπ έξγν. Δπηρνξεγήζεθε από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ.. Κπ ξ η όη ε ξ ε ο δ ξ α ζ η ε ξ η όη ε η ε ο κ έ ρ ξ η ζ ή κ ε ξ α Παξαζηάζεηο: Ρήγαο Βειεζηηλιήο Φεξαίνο, κε ην Θέαηξν Καηζαξηαλήο (2000) Θαύκα αηώληνλ, ιεηηνπξγηθό δξάκα ( , Θέαηξν Διπδέ) αλ όλεηξν ζην Κύκα - αθηέξσκα Αι. Παπαδηακάληε, κνπζηθνζεαηξηθή εθδήισζε (2001) Κσλζηαληίλνο Παιαηνιόγνο, ν καξκαξσκέλνο βαζηιηάο, (Παιαηνιόγηα Μπζηξά, 2002) Λπζίαο-Τπέξ αδπλάηνπ δπλαηνύ ή ην Γίθην ηνπ θησρνύ, εθεβηθό ζέαηξν ( ) Σνπ θεγγαξηνύ ε ηξάηα ζησλ αζηεξηώλ ηε ζηξάηα, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά ( ) «Ησβειαίνλ-Χδή ζηελ Παξζέλν» (Ηνύληνο 2003, Γήκνο Λνπηξαθίνπ) Με αγάπεο δαρηπιίδη ζηήλεη ε ραξά παηρλίδη, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά ( ) Σν δώξν ηεο παπισκαηνύο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) Ο Οξθέαο Εεη, κηνύδηθαι ( , Θ. Διπδέ, ζπκπαξαγσγή Πξσηνπνξία) Δη, Φηη!, πξόδα ( , Θέαηξν Διπδέ, ζπκπαξαγσγή Πξσηνπνξία) Μηα ζηαιηά νπξάλην ηόμν & ηελ νκνξθηά ζα ζώζσ, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά ( ) Ο Δγσηζηήο Γίγαληαο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) Σν ηαμίδη ηεο παπισκαηνύο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) ηνπ ρξόλνπ ην αιώλη παίδνπλ ε Γήκεηξα θη ε Πεξζεθόλε ( , ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά) εκηλάξηα: «Κίνηζη, η βοσβή γλώζζα ηοσ ζώμαηος», (Σξίπνιε) 2001 Θεαηξηθά Δξγαζηήξηα Κέληξνπ Καιιηηερληθήο Πξάμεο Διεθνές ζεμινάριο κε ηίηιν «Playing to the Gods» γηα αγγιόθσλνπο εζνπνηνύο, ζθελνζέηεο, ζπγγξαθείο θαη θξηηηθνύο ζεάηξνπ. Σν Ηλζηηηνύην, παξνπζίαζε ην ζέκα «Οη ξίδεο ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο θαη ε εμέιημή ηνπ ωο ηηο κέξεο καο» ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν. (Ύδξα, Ηνύιηνο 2001) Σεμινάριο «Θεαηρικής Παιδείας» από ζηειέρε καο. Γηνξγαλσηήο: ΓΖΠΔΘΔ εξξώλ (Ννέκβξηνο 2001) «Το θέαηρο ζηην εκπαίδεσζη» ζπλεξγαζία κε ην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γ.Καηζαξηαλήο. (Γεθ.2002) «Το θέαηρο ως εκπαιδεσηικό εργαλείο». Κύθινο 34 σξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Καηζαξηαλήο. (Ννέκ. Γεθ. 2003) Τατύρρσθμα ζεμινάρια θεαηροπαιδαγωγικών ζε ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 Δθδόζεηο Βηβιίωλ: Σάθε Υξπζνύιε, Ρήγαρ Βελεζηινλήρ-Φεπαίορ, 1999, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Σάθε Υξπζνύιε, Θαύμα αιώνιον, 2001, κε ηηο εθδόζεηο Παπαδεκεηξίνπ Σάθε Υξπζνύιε, Ο Οπθέαρ Εει, 2005, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Σάθε Υξπζνύιε, Δι, Ψιη!, 2005, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Άιιεο εθδόζεηο: Πεξηνδηθό ΘΔΑΣΡΟκάζεηα, θάζε 2 κήλεο Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Τπέπ αδςνάηος δςναηού ή Σο δίκιο ηος θηωσού» (2 ηεύρε. Έλα γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη έλα γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Σος θεγγαπιού η ηπάηα ζηων αζηεπιών ηη ζηπάηα» ε έθδνζε, ε ζπκπιεξσκέλε Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Με αγάπηρ δασηςλίδι ζηήνει η σαπά παισνίδι» Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Σο δώπο ηηρ παπλωμαηούρ» Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Ο Δγωιζηήρ Γίγανηαρ» Φάκελορ εκπαιδεςηικού ςλικού: «Μια ζηαλιά οςπάνιο ηόξο και ηην ομοπθιά θα ζώζω» Φάκελορ εκπαιδεςηικού ςλικού: «ηος σπόνος ηο αλώνι παίζοςν η Γήμηηπα κι η Πεπζεθόνη» Παξαγωγή Audio CD άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο «Θαύμα αιώνιον», κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ, ζηίρνη Σ.Υξπζνύιεο (2001) άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο «Τπέπ αδςνάηος δςναηού» ζε κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ θαη ζηίρνπο Σ.Υξπζνύιε (2003) πκπαγήο δίζθνο (CD) αθνπζηηθνύ ζεάηξνπ: «Ο Αλέξηρ και ηο ξύλινο άλογό ηος» (ζπλνδεύεη ην νκώλπκν βηβιίν ησλ εθδόζεσλ ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο). θελνζεζία: Άιθεο Εεξβόο. Γηαζθεπή θεηκέλνπ-ζεαηξνπνίεζε: Σάθεο Υξπζνύιεο (2004) άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο: «Έι, Ψιη!» ζε κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ θαη ζηίρνπο Σ.Υξπζνύιε. (2005) πκπαγήο δίζθνο (CD) αθνπζηηθνύ ζεάηξνπ: «Σο δασηςλίδι ηος αςηοκπάηοπα» (ζπλνδεύεη ην νκώλπκν βηβιίν ησλ εθδόζεσλ ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο). θελνζεζία: Άιθεο Εεξβόο. Γηαζθεπή θεηκέλνπ-ζεαηξνπνίεζε: Σάθεο Υξπζνύιεο (2006) Ραδηνθωληθό Θέαηξν (4 ρξόληα εθπνκπώλ) Γηα ηελ Απνζηνιηθή Γηαθνλία παξάγνπκε θαη παξνπζηάδνπκε εθπνκπή ζεάηξνπ κε ηίηιν "Ραδηνθσληθό Θέαηξν" από ηνλ ξαδηνζηαζκό ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηνπο 89,5 ησλ FM θάζε άββαην 8.30 π.κ. 19

20 ΦΞΠΛΑ ΕΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ ( ) Γηα λα καο βνεζήζεηε ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ καο πξνο εζάο, ζα ήκαζηαλ ππφρξενη αλ ζπκπιεξψζεηε θαη απνζηείιεηε ηελ παξαθάησ θφξκα φζν γίλεηαη πην θνληά ζηελ εκεξνκελία πνπ παξαθνινπζήζαηε ηελ παξάζηαζή καο. Απνζηνιέαο (Ολνκαηεπώλπκν): ρνιείν: Ζκεξνκελία παξάζηαζεο: Α. Παξαθαινχκε βαζκνινγίζηε ηα παξαθάησ ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 βάδνληαο έλαλ θχθιν ζην αληίζηνηρν λνχκεξν. [1= ζηνηρεηψδεο, 2=κέηξην, 3=θαιφ, 4=πνιχ θαιφ, 5=ζαπκάζην] Ζ δηαδηθαζία νξγάλσζεο παξάζηαζεο έγηλε ζσζηά Μπνξνχζα λα βξσ θάπνηνλ γηα πιεξνθνξίεο Σα ηειεθσλήκαηά κνπ απαληήζεθαλ άκεζα Μνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ζεβαζκφ θαη επγέλεηα Απφιαπζα ηελ παξάζηαζε Σα παηδηά απφιαπζαλ ηελ παξάζηαζε Ζ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο (ζθεληθφ, θνζηνχκηα, θιπ.) ήηαλ Σν παίμηκν ησλ εζνπνηψλ ήηαλ Ο Φάθεινο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ρξήζηκνο πξηλ ηελ παξάζηαζε Ο Φάθεινο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ρξήζηκνο κεηά ηελ παξάζηαζε Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ήηαλ (θηελό: 1) (ινγηθό: 2) (θαιό: 3) (αθξηβό: 4) (πνιύ αθξηβό: 5) Ζ πηζαλφηεηα λα θιείζνπκε παξάζηαζε ηνπ ρξφλνπ κε ηε Θεαηξνκάζεηα είλαη: ε ζχγθξηζε κε άιιεο παηδηθέο παξαζηάζεηο πνπ είδακε ε δηθηά ζαο είλαη: Θα ζπληζηνχζα ηελ παξάζηαζε ζε άιινπο. Ναη [ ] Ίζσο [ ] Όρη [ ] Β. Θέινπκε λα έρνπκε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία καδί ζαο θάζε ρξφλν ψζηε νη καζεηέο ζαο λα απνιακβάλνπλ ηηο παξαγσγέο καο. Παξαθαινχκε ελεκεξψζηε καο εδψ πψο κάζαηε γηα καο. Βάιηε θχθιν ζε φζα ηζρχνπλ: Φπιιάδην Ηζηνζειίδα Γηαθήκηζε Άξζξν ζηνλ ηχπν Απφ ζηφκα ζε ζηφκα Γ. Παξαθαινχκε πξνζζέζηε εάλ ζέιεηε άιια ζρφιηά ζαο εδψ: Σειεθσληθά Δπραξηζηνύκε πνπ καο δηαζέζαηε ην ρξόλν ζαο γηα λα απαληήζεηε! Μελ μεράζεηε λα ζηείιεηε ηε ζειίδα απηή είηε ηαρπδξνκηθά: Θεαηξνκάζεηα, Καζνκνύιε 33, Αζήλα , είηε κε θαμ ζην

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010 ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΛΔΗΣΑΡΥΟΤ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ Σ.Κ. 153 44 ΓΔΡΑΚΑ / ΣΖΛ. 210 66 19 937 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ»

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» LLP-LDV/TOI/09/IT/0405 Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ITALY GREECE ROMANIA ΟΓΖΓΟ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟΤ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» Συντονιςτήσ Ζκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα