ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζιηθ ί ε ο 3-9 εη ψ λ ΔΣ Ο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζιηθ ί ε ο 3-9 εη ψ λ ΔΣ Ο : 20 0 7-20 0 9"

Transcript

1 Γηεύζπλζε: Καζνκνχιε 33 Αζήλα Ηζηνζειίδα: Σειέθσλν & Φαμ: ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Ζιηθ ί ε ο 3-9 εη ψ λ ΔΣ Ο : Με νεράκι καθαρό ζηήνω ηης ζωής χορό Παξαγσγή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ «Θεαηξνκάζεηα» Έλα έξγν ζπκκεηνρηθνχ ζεάηξνπ ηνπ Σάθε Υξπζνύιε Παξαζηάζεηο ζηνλ Πνιπρψξν Άγθπξα (φισλνο 124 & Δκ.Μπελάθε) θαη ζε ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο πεξηθέξεηαο. ΤΝΣΔΛΔΣΔ Κείκελν-θελνζεζία: Σάθεο Υξπζνύιεο θεληθά-κνζηνύκηα: Μηράιεο δνύγθνο Μνπζηθή: Γηώξγνο Βνύθαλνο ΣΤΟΦΟΙ ΥΛΙΚΟΥ Σπζρέηηζε ηεο παξάζηαζεο κε ην Εληαίν Πιαίζην Σπνπδώλ (Νεπηαγσγείνπ & Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ) Ιδέεο θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ηάμε ζαο. Δεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα δηδαζθαιία κέζσ ηνπ ζεάηξνπ Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο θαη ελδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ ε- πηθνηλσλίαο, ησλ καζεηώλ Πιεξνθόξεζε γηα ην λεξό θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Παίδνπλ νη εζνπνηνί: Ναηάζα Κξεηηθνύ, Μάξσ Υαζηώηε, Υξπζή Γεξάξδε & ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο: Αιίθε Καηζαβνύ Γξαθείν Οξγάλσζεο: Δι. Μελαδάθε, Μάξσ Υαζηώηε Η Θεαηξνκάζεηα επηρνξεγείηαη από ην Υπ. Πνιηηηζκνύ Ο θάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζπληάρζεθε από ηελ Εθπαηδεπηηθή Επηηξνπή ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΖ ΘΔΑΣΡΟΜΑΘΔΗΑ ΣΟ Η- ΝΣΔΡΝΔΣ: 1

2 ΙΑΚΩΡ ΗΚΘΑΕ ΡΗ ΘΕΑΠΞΛΑΘΕΘΑ θνπφο καο απφ ηα 7 ρξφληα ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγία ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ «Θεαηξνκάζεηα» είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ παηδαγσγηθνχ ζεάηξνπ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. Αλαπηχζζνπκε πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο καο (παξαζηάζεηο γηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο, ζπλεξγαζίεο κε εθδνηηθνύο νίθνπο, ζεκηλάξηα, ξαδηνθσληθό ζέαηξν, εθδόζεηο, ίληεξλεη) Σφζν ε δσληαλή εκπεηξία καο ζην ρψξν ηνπ Θεάηξνπ γηα Παηδηά, φζν θαη ε κεγάιε εκπεηξία καο ζην Θέαηξν γεληθφηεξα, καο νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ Βησκαηηθνύ - πκκεηνρηθνύ ζεάηξνπ, γηα ηα παηδηά 3-9 εηψλ, φπνπ ην παηδί ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα επί ζθελήο δξψκελα θαη εμειίζζεη ηελ ηζηνξία ηνπ έξγνπ. Σν είδνο απηφ ζεάηξνπ, θαζηζηά ην παηδί απφ παζεηηθφ ζεαηή, ζε ζπλαπηνπξγφ θαη ελεξγφ θνηλσλφ ηνπ δξψκελνπ. Αληηιακβάλεηαη έηζη ηε ζπιινγηθφηεηα, παξάιιεια κε ηελ αηνκηθή ζπκβνιή, σο βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ φ- πνηνπ έξγνπ ή εγρεηξήκαηνο. Γελ βιέπνπκε απξφζσπα ην παηδί-ζεαηή θαη δελ αγλννχκε ηηο βαζχηεξεο αλαδεηήζεηο, ηα ζέισ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία. Θεσξνχκε φηη νη ζεαηξηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο ειηθία ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ εηψλ δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ απηέο ησλ δέθα, έληεθα ή δψδεθα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνζδηνξίζακε ηελ αλαδήηεζε θαη ζπγγξαθή έξγσλ θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία παξαζηάζεσλ, κε ζηόρν θαη γλώκνλα ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθό εύξνο. Πηζηεχνπκε φηη ην πκκεηνρηθφ Θέαηξν απνηειεί έλα πξαγκαηηθά επέιηθην θαη θηιηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά πνπ εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο. Δπίζεο θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπο, ελεξγνπνηεί ηε ζθέςε ηνπο θαη επηηξέπεη λα βηψλνπλ ηε ραξά θαη ηελ απφιαπζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε πνπ πξνζθέξεη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ. Παξάιιεια ζηεξίδνπκε ηνλ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ, κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ζεκηλάξηα θαη ην ελεκεξσηηθφ πεξηνδηθφ καο (γηα ηηο ηξέρνπζεο εθδειψζεηο, ηφζν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ φζν θαη άιισλ θνξέσλ, αιιά θαη αξζξνγξαθία γηα ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε). Ρηόςξπ μαπ είμαι η αιζθηηική εμπειοία για ηξ κάθε παιδί. Θέλξρμε μα βξηθήζξρμε ηξρπ μαθηηέπ μα μιώζξρμ αρηό ηξ ιδιαίηεοξ ζρμαίζθημα πξρ ζημαδεύει ηη ζςέζη ηξρ κξιμξύ με ηξρπ ηθξπξιξύπ ηξρ θεάηοξρ. Θέλξρμε, ζε αρηόμ ηξ ζρςμά κρμικό κόζμξ, μα ηξρπ δημιξρογήζξρμε ηξ αίζθημα ζεβαζμξύ και αγάπηπ για ηημ ηέςμη ηξρ θεάηοξρ. Ξ ΦΑΙΕΚΞΡ ΕΙΟΑΘΔΕΣΘΙΞΣ ΣΚΘΙΞΣ Μέζα απφ ηελ παξάζηαζή καο, δίλνπκε αθνξκέο γηα ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη κέζα απφ ην Φάθειν Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ ζέινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ηα ηδηαίηεξα απηά ζεκεία ηεο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, κέζα ζηελ ηάμε ηνπ. Ο Φάθεινο Δθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ έρεη ζηφρν λα εξεζίζεη ηε θαληαζία ησλ καζεηψλ θαη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο ηφζν γηα ην ίδην ην ζέαηξν φζν θαη γηα ην ζέκα πνπ ην έξγν καο πξαγκαηεχεηαη θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο ψζηε λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα απφ ηε παξάζηαζε. Μέζα ζην Φάθειν Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ πξνηείλνπκε δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ειεχζεξα αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη επηδηψμεηο ζαο. ην ζρεδηαζκφ ηνπ ιάβακε ππ φςηλ ηηο νδεγίεο ηνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ πνπδώλ (Γείηε ηηο γαιάδηεο ζηήιεο). Μπνξείηε λα θσηνηππήζεηε νπνηαδήπνηε ζειίδα απφ ην θάθειν απηφ. Ο Φάκελος Εκπαιδεσηικού Υλικού ζσνηάτθηκε από ηην Επιηροπή Εκπαιδεσηικού Υλικού ηοσ Ινζηιηούηοσ Παιδαγωγικού Θεάηροσ «Θεαηρομάθεια» Ικζηηημύημ Παηδαγςγηθμύ Θεάηνμο «Θεαηνμμάζεηα» Καζμμμύιε Αζήκα Σει./ Φαλ: Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ζηε δηεχζπλζε 2

3 ΚΘΓΑ ΚΞΓΘΑ ΓΘΑ Ξ ΕΠΓΞ ην νηθνινγηθφ παξακχζη καο, θάπνηνο βξφκεζε ην ξπάθη ησλ Νεξατδψλ ηνπ Νεξνχ. Μα θη ν Κάζηνξαο έπαζε κεγάιε ζπκθνξά. Με πνλεξηά ν πνληηθφο ηνπ θιεςε ην λεξφ απ ην θξάγκα ηνπ. Σψξα ηη ζα γίλεη; Πνηνο ζα βνεζήζεη λα επαλέιζεη ε ηάμε ζην Νεξατδνδάζνο; Καη πνηνο ζα ην πεη ζηελ Πξηγθίπηζζα Κξπζηαιιέληα; Μα θπζηθά νη ήξσέο καο καδί κε ηα παηδηά. ΟΕΠΘΚΗΥΗ ΞΣ ΕΠΓΞΣ Σν έξγν μεθηλάεη κε ην παηρλίδη δχν λεξατδψλ ηνπ λεξνχ δίπια ζην ξπάθη ηνπο. Δίλαη ε Γξνζνχια θη ε Νεξέληα. χληνκα κηα Σξίηε λεξατδνχια ζα εκθαληζηεί, κα είλαη δηάθαλε θαη γηα λα ηε δνχκε, ε Γηαθαλνχια δαλείδεηαη ηα ξνχρα ηεο Νεξέληαο. Δλ ησ κεηαμχ νη δχν πξψηεο λεξατδνχιεο είραλ αλαθαιχςεη φηη ην λεξάθη ζην ξπάθη ηνπο έρεη βξνκίζεη θαη δελ κπνξνχλ λα πιχλνπλ ηα θηεξά ηνπο, έηζη ε Γηαθαλνχια ππφζρεηαη λα ηνπο βνεζάεη κέρξη λα βξνπλ ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπο. Γελ έρεη πεξάζεη πνιχ ψξα θη εκθαλίδεηαη θη έλαο γιπθφο Κάζηνξαο πνπ ηαιαηπσξείηαη απφ ιεηςπδξία. Βιέπεηε ν πνληηθφο ηνπ θιεςε φιν ην λεξάθη απ ην ζπίηη ηνπ, αλνίγνληαο κε ςεχηηθεο ππνζρέζεηο, ην πνξηάθη ηνπ θξάγκαηφο ηνπ. Σψξα ηα πξνβιήκαηα πηα είλαη πνιιά γηα λα ηα ιχζνπλ κφλνη ηνπο νη ήξσεο, έηζη θαηαθζάλεη ε Πξηγθίπηζζα ησλ Νεξατδψλ Κξπζηαιιέληα, πνπ αλ θαη ληξέπεηαη γηα ην βξνκηζκέλν θνπζηάλη ηεο, ζην ηέινο κε ηε βνήζεηα θαη ησλ παηδηψλ, ζα ζπκεζεί πνπ έρεη βάιεη ηε καγηθή πέηξα απ ηελ θνξψλα ηεο γηα λα κπνξέζεη λα ηαθηνπνηήζεη ηα πξνβιήκαηα κε ην λεξφ. Σέινο έλα πνιχ πεξίεξγν, πδξφβην πνπιάθη θαηαθζάλεη, κεηά απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Γξνζνχιαο. Δίλαη ην Φνηληθφπηεξν, θη είλαη ν απζηεξφο θχιαθαο ηεο Μαγηθήο Πέηξαο ηνπ ηέκκαηνο. Θα ηε δψζεη ηειηθά ή ζα ρξεηαζηεί λα ηνπ δηδάμνπκε κεξηθά κπζηηθά ηνπ λεξνχ πξψηα; Ζ ζπλέρεηα επί ζθελήο πάληα κε ηε βνήζεηα ησλ κηθξψλ καο θίισλ... ΞΘ ΗΠΩΕΡ ΞΣ ΕΠΓΞΣ Ζ Νεξάηδα Γξνζνύια. Σεκπειηάδεη ζηα δέληξα ηαθηηθά, αιιά είλαη ε πξψηε πνπ ηξέρεη λα βνεζήζεη φπνηνλ έρεη ηελ αλάγθε ηεο. Ζ Νεξάηδα Νεξέληα. Εσεξή ηζαρπίλα, αιιά θαη ιίγν παξαπνληάξα. Θα ηξέμεη λα θσλάμεη ηελ Νεξάηδα Κξπζηαιιέληα γηα βνήζεηα. Ζ Νεξάηδα Γηαθαλνύια. Παηρληδηάξα θαη πεηξαρηήξη, είλαη δηάθαλε φπσο ην λεξφ πνπ γίλεηαη αηκφο, κα έρεη αγάπε θαη ζέιεη κε φιεο ηηο ηηο δπλάκεηο λα θαζαξίζεη ην ξπάθη. Γηα ιίγν ζα ηε δνχκε, αιιά νη ζπκβνπιέο ηεο ζα ηξέρνπλ ζαλ ζηαγφλεο ζε φιν ην έξγν. Ο Κάζηνξαο, ν κάζηνξαο, πνλεκέλε ε ηζηνξία ηνπ. Πηάζηεθε θνξφηδν απφ ηνλ πνλεξφ πνληηθφ ν νπνίνο ηνπ πήξε φιν ην λεξφ απφ ην θξάγκα ηνπ γηα λα αξδέςεη ηα ρσξαθάθηα ηνπ. Πνχ ζα βξεη ηψξα λεξφ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ; Ζ Πξηγθίπηζζα ησλ Νεξατδώλ, Κξπζηαιιέληα, ε πην φκνξθε ζηαγφλα απ φιεο θαη ε πην ζνθή ζα δψζεη ηε ιχζε. Θα ρξεηαζηεί βέβαηα πξψηα λα ηεο δείμνπκε ηελ αγάπε καο θαη λα ηελ θαζαξίζνπκε απφ φιεο ηηο βξνκηέο πνπ έρεη καδέςεη ην λεξέλην θνπζηάλη ηεο θαη κεηά λα ηε βνεζήζνπκε λα απνδείμεη ζην Φνηληθφπηεξν φηη είλαη φλησο ε Πξηγθίπηζζα Κξπζηαιιέληα θη φηη γλσξίδεη φια ηα κπζηηθά ηνπ λεξνχ. Σν Φνηληθόπηεξν, ην πδξφβην πνπιάθη πνπ θπιάεη ηελ πέηξα απφ ηελ θνξψλα ηεο Κξπζηαιιέληαο θαη ζέιεη απζηεξέο απνδείμεηο φηη είλαη εθείλε γηα ηεο ηελ δψζεη. 3

4 ΚΕΝΘΚΞΓΘΞ ΞΣ ΕΠΓΞΣ βεξγνχια γάξγαξν δνμάξη (βηνιηνχ) θνξψλα (ζηέκκα) κάζηνξαο λνπθαξάθηα πέηαια (ινπινπδηνχ) πιάλε (εξγαιείν) Δθθξάζ εηο ηνπ έξγνπ ξπάθη ζηαιαθηίηεο ηπκπαληζηήο ηχκπαλν θαθνχηηζζα θξάγκα (ηνπ πνηακνχ) ςηράια ρισκφο ζαλ ην θεξί ήξζα ζην ιεπηφ ηα πάλσ θάησ ζα γπξίζνπκε ΘΕΛΑΑ ΞΣ ΕΠΓΞΣ πνπδαηφηεηα ηνπ λεξνχ θη ε ζεκαζία ηνπ, ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. α) Μφιπλζε θαη β) παηάιε ηνπ λεξνχ Οη ηξεηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο (πγξή, αέξηα, ζηεξεή) Ο θχθινο ηνπ λεξνχ Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ λεξνχ θαη γεληθά ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλεξγαζία σο κέζνλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ καο Διαθεμαηική ενακηίμτζη ηξρ έογξρ Πενηβαιιμκηηθή Αγςγή Μμοζηθή Ρρμμεηξςική Θεαηοική Οαοάζηαζη «Με κενάθη θαζανό ζηήκς ηεξ δςήξ πμνό» Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ Γηθαζηηθά Γιώζζα 4

5 ΟΘΜΑΙΑΡ ΑΜΑΦΞΠΑΡ ΝΓΡΟ ΒΡΟΧΗ ΘΑΛΑΑ ΠΟΣΑΜΙ ΛΙΜΝΗ 5

6 Ξ ΙΣΙΚΞΡ ΞΣ ΜΕΠΞΣ Σν λεξφ, εθαηνκκχξηα ρξφληα ηψξα, αθνινπζεί έλα νξηζκέλν θχθιν ζηε θχζε. Αθνινπζεί δειαδή κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία ε νπνία επαλαιακβάλεηαη ζπλέρεηα. Ο ήιηνο φινη μέξνπκε φηη δεζηαίλεη ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο αιιά θαη ησλ πνηακψλ θαη ησλ ιηκλψλ. Έηζη ην λεξφ εμαηκίδεηαη θαη κε ηε κνξθή πδξαηκψλ αλεβαίλεη ςειά ζηνλ νπξαλφ. Ζ ζεξκνθξαζία ςειά ζηελ αηκφζθαηξα είλαη κηθξφηεξε θαη κε ηε κνξθή θη έηζη νη πδξαηκνί θξπψλνπλ θαη γίλνληαη ζηαγνλίηζεο λεξνχ θαη θξπζηαιιάθηα πάγνπ. Μ απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηα ζχλλεθα. Δμαηηίαο ηνπ βάξνπο νη ζηαγφλεο απηέο πέθηνπλ πάιη ζηε γε ζαλ βξνρή, ζαλ ρηφλη ή ζαλ ραιάδη. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ θαηαιήγεη ζηηο ζάιαζζεο θαη ζηνπο σθεαλνχο. Σν ππφινηπν πέθηεη ζηε ζηεξηά θαη θπιάεη ζηα πνηάκηα ή απνξξνθάηαη θαη απνζεθεχεηαη ζε ππφγεηεο δεμακελέο. Καη ηα θπηά παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Παίξλνπλ κε ηηο ξίδεο ηνπο ην λεξφ θαη ην ειεπζεξψλνπλ ζηελ αηκφζθαηξα. Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη δηαπλνή. Δξσηήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ ζηε θύζε Απφ πνχ έξρεηαη ην πφζηκν λεξφ; (Απφ ηε βξνρή) Πνχ βξίζθνπκε ην λεξφ ζηε θχζε; Απφ πνχ έξρνληαη ηα πνηάκηα; Πψο ζρεκαηίδνληαη νη πεγέο, νη ιίκλεο θαη νη θαηαξξάθηεο; Μεοό (Απνζπάζκαηα από άξζξν ηνπ πεξηνδηθνύ Focus Δεπηέξα 30 Ινπιίνπ :00, ηεύρνο 17, ζει 44-51) Όηαλ δεκνζηεχηεθαλ γηα πξψηε θνξά έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηεο Γεο απφ ηηο ιήςεηο πνπ έγηλαλ ζην δηάζηεκα, δε καο έκεηλε θακηά ακθηβνιία φηη θπζηνινγηθά έπξεπε λα νλνκάδεηαη πιαλήηεο Νεξό. Σεξάζηηεο εθηάζεηο βαζπγάιαδσλ σθεαλψλ θπξηαξρνχλ ζηα ηξία ηέηαξηά ηνπ, θαζηζηψληαο ηνλ κνλαδηθφ ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή νη πξφγνλνί καο αληηιήθζεθαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λεξνχ, αθνχ ζπγθέληξσλαλ ην πνιχηηκν πγξφ, έιεγραλ ηε ξνή ηνπ θαη ην ιάηξεπαλ. [Αιιά..] νη ζχγρξνλνη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ, ηδίσο ζην δπηηθφ θφζκν, ζπρλά μερλνχλ ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην λεξφ. Απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο νπζίεο ζηε Γε, δίλεη ζρήκα ζηα βνπλά θαη ζηηο αθηέο, ξπζκίδεη ην παγθφζκην θιίκα, θπβεξλά ηε δσή καο θαη θαζνξίδεη φιε καο ηελ χπαξμε -ην ζψκα καο απνηειείηαη θαηά ην 75% απφ λεξφ, ελψ ν εγθέθαιφο καο θαηά ην 85%. Σελ ίδηα ζηηγκή παξακέλεη κηα παξάμελε, "άγλσζηε" νπζία, ε κφλε πνπ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο θπζηθήο θαηάζηαζεο: αέξηα, πγξή θαη ζηεξεή. Οη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη αθφκα πιήξσο φιεο ηηο ηδηφηεηέο ηεο. 6

7 Πξνζθνξά θαη δήηεζε Σν ζίγνπξν είλαη φηη ρσξίο λεξφ θαλέλαο δελ κπνξεί λα επηδήζεη πάλσ απφ κεξηθέο κέξεο. Όκσο όζν ν αλζξώπηλνο πιεζπζκόο απμάλεηαη, ε παγθόζκηα δήηεζε θαζαξνύ πόζηκνπ λεξνύ γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε. Πνιιέο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα μεξαζίαο αληινχλ θαηαρξεζηηθά λεξφ απφ ηνπο πνηακνχο πνπ ηηο δηαζρίδνπλ. Δίλαη εηξσλεία ην φηη ην λεξφ, πνπ δίλεη δσή, ίζσο εμειηρζεί ζε αηηία πνιέκσλ ηθαλψλ λ αθαλίζνπλ ηνλ πγξφ πιαλήηε καο. ην λεξό άξρηζε ε δσή Ζ Γε δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ πεξίπνπ 4,6 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε πξνθαλείο ελδείμεηο φηη ππήξρε λεξφ θαηά ηα πξψηα 800 εθαηνκκχξηα ρξφληα ηεο, ζίγνπξα π- πήξραλ ζηξψκαηα πδξαηκψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε. Καηά ηε δηάξθεηα εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ, θαζψο ε ζεξκνθξαζία ηνπ λένπ πιαλήηε ζηαδηαθά έπεθηε, νη πδξαηκνί ηεο αηκφζθαηξαο ζπκππθλψζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ ηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο. Απφ ηελ επνρή ηνπ Γαξβίλνπ νη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο πείζηεθαλ φηη ε δσή εμειίρζεθε κέζα απφ κηα δεμακελή λεξνχ πινχζηνπ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δπεηδή ε Γε ζην πξψην ηεο ζηάδην δελ είρε πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα φδνληνο, κφλν ην λεξφ κπνξνχζε λα πξνζηαηεχζεη απφ ηηο π- πεξηψδεηο αθηίλεο. ήκεξα φκσο νη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη ε δσή δελ άξρηζε ζε κηα δεζηή δεμακελή ιίγν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα αιιά δίπια ζε πδξνζεξκηθά αλνίγκαηα, γλσζηά σο "καχξεο θακηλάδεο", ζε βάζνο ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Απ απηέο ηηο εθαηζηεηαθέο ηξχπεο έξεε πάξα πνιχ ζεξκφ ζεηνχρν ζαιαζζηλφ λεξφ, πνπ πεξηείρε ρεκηθά ζηνηρεία θαη κέηαιια απφ ιησκέλε ιάβα. ε ηφζν κεγάιν βάζνο φπνπ νη ειηαθέο αθηίλεο δε θηάλνπλ, ε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 200 βαζκνχο Κειζίνπ θαη ε πίεζε είλαη 200 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αηκνζθαηξηθή. Κη φκσο, εθεί είλαη πηζαλφ φηη μεθίλεζε ε δσή ζηε Γε. Σνλ Ηνχλην [ηνπ 2001], ν Απζηξαιφο παιαηνβηνιφγνο Ραζκνχζελ αλαθνίλσζε ηελ εχξεζε κηθξνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ ειηθίαο 3,235 δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ ζε κηα βξαρψδε πεξηνρή ηεο Βνξεηνδπηηθήο Απζηξαιίαο, ε νπνία ζην παξειζφλ ήηαλ θνληά ζε κηα ζεξκή πεγή ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα, δειαδή θνληά ζε κηα "καχξε θακηλάδα". Μηα νπζία ζθέην κπζηήξην Σν λεξφ είλαη κηα πνιχ παξάμελε νπζία. Ο Κέιζηνο ( ) ρξεζηκνπνίεζε ην επίζεκν ζεκείν βξαζκνχ θαη ζηεξενπνίεζεο ηνπ λεξνχ γηα λα θαζαξίζεη ηελ θιίκαθα ζεξκνθξαζίαο πνπ επηλφεζε θαη ε νπνία θέξεη ην φλνκά ηνπ. Σν λεξφ, φκσο, κπνξεί λα παγψζεη αθφκα θαη ζηνπο 100 βαζκνχο Κειζίνπ/212 βαζκνχο Φαξελάηη, φπσο επίζεο κπνξεί λα παξακείλεη ζε πγξή θαηάζηαζε αθφκα θη φηαλ ςπρζεί ζηνπο 68 βαζκνχο ππφ ην κεδέλ, αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε νμπγφλν θαη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. Μηθξά ζηαγνλίδηα λεξνχ εληνπίζηεθαλ αθφκα θαη ζηα ζχλλεθα ηεο αλψηεξεο αηκφζθαηξαο πνπ νλνκάδνληαη ζχζαλνη, ζε ζεξκνθξαζία -40 βαζκνχο Κειζίνπ/-40 βαζκνχο Φαξελάηη - δελ πξφθεηηαη γηα ηππνγξαθηθφ ιάζνο, αθνχ ζ απηά ηα χςε νη δχν θιίκαθεο έρνπλ ίζεο ηηκέο. Άιιν αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεξνχ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αξαηψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο ελψζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα κφξηα ηνπ λεξνχ είλαη ηφζν κηθξά ψζηε εχθνια κπνξνχλ λα ηπιηρζνχλ γχξσ απφ μέλα άηνκα, ελψ ζπγρξφλσο έρνπλ θαη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν, γεγνλφο πνπ βνεζά απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ δσή πάλσ ζηε Γε εμαξηάηαη απ απηή αθξηβώο ηελ ηδηόηεηα ηνπ λεξνύ. Όια ηα αέξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηκόζθαηξα είλαη κεξηθώο δηαιπηά ζην λεξό. Έηζη παξέρεηαη ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδνληαη νη πδξόβηνη νξγαληζκνί. Τοήζιμεπ Θζηξζελίδεπ πγθέληξσζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνηθίινπ θαη πνιχκνξθνπ πιηθνχ µε ζέκα ην λεξφ: θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο, φπσο κνπζηθή, δσγξαθηθή, ζεαηξηθά θαη ινγνηερληθά θείκελα, πνίεζε θη αθφκε, ηδέεο γηα παηρλίδηα θαη πεηξάκαηα, πξνηάζεηο απφ εξγαζίεο ζρνιείσλ, θχιια εξγαζίαο, έληππα αμηνιφγεζεο θαη έληππα κεληαίνπ εκεξνινγίνπ. (Διιεληθφ) ν ηζηνρψξνο ηεο πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο Μεζφγεηνο SOS (Διιεληθφ) Δλεκεξσηηθφ βίληεν γηα ηε ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ ζηνλ θφζκν (ζηα Αγγιηθά. Αθήγεζε Leonardo di Caprio) 7

8 ΟΠΘΜ ΗΜ ΟΑΠΑΡΑΡΗ (ΟΠΞΕΞΘΛΑΡΘΑ) 1. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο καζεηέο ζαο είλαη λα ηνπο πείηε ην ηίηιν, λα ηνπο εμεγήζεηε ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ραξαθηήξεο. Φηηάμηε δσγξαθηέο γηα ην πψο ηνπο θαληάδνληαη. 2. (Γηα ην λεπηαγσγείν) Αλαξηήζηε ζηελ ηάμε έλα πίλαθα αλαθνξάο γηα ην λεξφ ζηε θχζε θαη κηιήζηε γη απηφλ ζηα παηδηά. Βνεζήζηε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο εηθφλεο ηνπ. [Δείηε ζρεηηθά θαη ζε πξνεγνύκελε ζειίδα ηνπ Φαθέινπ] 3. πδεηήζηε κε ηα παηδηά γηα ην λεξφ θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ. 4. πδεηήζηε κε ηα παηδηά ηηο ιέμεηο ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ παξαζέηνπκε ζηνλ Φάθειν απηφ 5. Μηιήζηε ηνπο γηα ην ζέαηξν. Ση θάλεη έλαο εζνπνηφο, ν ζθελνζέηεο, ν ελδπκαηνιφγνο, ν ζθελνγξάθνο, ην ζθεληθφ, ην ζεαηξηθφ θείκελν, ηα θνζηνχκηα, ην καθηγηάδ, θιπ. 6. Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο πφζνη έρνπλ δεη ζέαηξν. Αθήζηε ηνπο λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κεηαμχ ηνπο. 7. Δλεκεξψζηε ηα παηδηά φηη κπνξνχλ λα ρεηξνθξνηνχλ θαη λα γεινχλ ειεχζεξα φπνπ ηνπο αξέζεη απηφ πνπ γίλεηαη ζηε ζθελή (π.ρ. κεηά απφ έλα ηξαγνχδη ή έλα ρνξφ ή έλα αζηείν πνπ είπαλ νη ήξσεο ηνπ έξγνπ). Γελ πξέπεη φκσο λα κηιάλε κεηαμύ ηνπο. Γηαηί ζην ζέαηξν είλαη επθνιφηεξν λα δεηο θαη λα αθνχζεηο ηελ παξάζηαζε αλ κείλεηο ήζπρα ζηε ζέζε ζνπ θαη αθνχζεηο πνιχ πξνζεθηηθά απηά πνπ ιέλε νη εζνπνηνί. 8. ηελ παξάζηαζή καο ζα δεηεζεί απφ ηα παηδηά λα αλέβνπλ ζηε ζθελή γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εζνπνηνχο θαη λα παίμνπλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, αιιά πξέπεη λα γίλεη κφλν φηαλ νη εζνπνηνί ην δεηήζνπλ. 9. Σν αλέβαζκα ησλ παηδηώλ ζηε ζθελή, πξέπεη λα γίλεηαη νξγαλσκέλα. Γηα ην ιόγν απηό ζπκβνπιέςηε ηα παηδηά λα κε θσλάδνπλ όηαλ νη εζνπνηνί δεηνύλ παηδηά γηα θάπνην παηρλίδη, αιιά απιά λα δειώλνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζεθώλνληαο ην ρέξη ηνπο. Οη εζνπνηνί ζα θάλνπλ ηα αδύλαηα δπλαηά ώζηε λα κε κείλεη νύηε έλα παηδί παξαπνλεκέλν κέρξη λα ηειεηώζεη ην έξγν. Βνεζεηηθέο Δξω ηήζ εηο & Απ αλ ηήζ εηο 1. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ... λα πάκε ζην ζέαηξν θαη λα δνύκε ηειεόξαζε ή κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία; (Πηζαλέο απαληήζεηο) Οη εζνπνηνί παξνπζηάδνληαη δσληαλά ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ. Έρνπλ πεξάζεη πνιιέο εβδνκάδεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξάζηαζεο, θάλνληαο πξφβεο. ηηο παξαζηάζεηο ζεάηξνπ, εθηφο απφ ηνπο εζνπνηνχο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ηα θνζηνχκηα, ε κνπζηθή, ηα εηδηθά εθέ, ν θσηηζκφο θαη θπζηθά ην θνηλφ πξνζζέηεη ζηελ ηειηθή εκπεηξία. Σν θνηλφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξάζηαζεο. πρλά ε επηηπρία ελφο έξγνπ εμαξηάηαη απφ ην θνηλφ. Ζ εθηίκεζε θη ν ελζνπζηαζκφο γηα ηνπο εζνπνηνχο θαίλεηαη απφ ηελ πξνζνρή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ φπνπ απηφ δεηεζεί. Αθφκα απφ ην γέιην ή ηε ζπγθίλεζε ηνπ θνηλνχ θαη απφ ην ρεηξνθξφηεκά ηνπ. Ζ αηκφζθαηξα ηνπ ζεάηξνπ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ζην ζπίηη καο, φηαλ βιέπνπκε ηειεφξαζε, φπνπ κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε ηελ εθπνκπή φπνηε ζέινπκε, λα ζεθσζνχκε, λα κηιήζνπκε, θιπ. Δίλαη επθνιφηεξν λα παξαηεξήζεηο ηνπο εζνπνηνχο πνπ βιέπεηο δσληαλά ζην ζέαηξν. Να δεηο πψο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζψκα θαη ηε θσλή ηνπο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Οη εζνπνηνί θνξνχλ θνζηνχκηα θαη καθηγηάξνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξα ηελ εηθφλα ηνπ ραξαθηήξα πνπ ππνδχνληαη. 2. Γηαηί θαη πόηε ρεηξνθξνηνύκε ζην ζέαηξν; Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο γηαηί ν εζνπνηφο ή νη εζνπνηνί εξκήλεπζαλ εμαηξεηηθά κηα ζθελή ηνπ έξγνπ. ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο γηα λα δείμνπκε ηελ εθηίκεζή καο ζηνπο εζνπνηνχο θαη λα ηνπο επραξηζηήζνπκε γηα κηα σξαία παξάζηαζε. 8

9 ΛΕΑ ΗΜ ΟΑΠΑΡΑΡΗ (ΑΜΑΚΣΡΗ-ΑΦΞΛΞΘΩΡΗ) Πξνηεηλό κελ εο εξωηή ζεηο 1. Πψο μεθίλεζε ε ηζηνξία πνπ είδακε; Ση έγηλε κεηά; 2. Καηαιαβαίλακε απφ ηα θνζηνχκηα ησλ λεξατδψλ φηη ήηαλ λεξάηδεο ηνπ λεξνχ; Γηαηί; (ρξψκα, πιηθά, δηαθάλεηα) 3. Γηαηί ήζειαλ νη λεξάηδεο λα είλαη θαζαξφ ην λεξάθη ζην ξπάθη ηνπο; (Γηα λα πιχλνπλ ηα θηεξά ηνπο) 4. Απφ ηη λνκίδεηε φηη κπνξεί λα είρε βξνκίζεη ην ξπάθη ησλ Νεξατδψλ; 5. Πνηα δηαθνξά είρε ε Νεξέληα απφ ηε Γηαθαλνχια; 6. Ση έπαζε ν θάζηνξάο καο; Γηαηί λνκίδεηε ηνπ ζπλέβε απηφ; 7. Ση λνκίδεηε φηη ζα ζπκβεί αλ θάπνηνο δελ έρεη λεξφ λα πνηίζεη ην ρσξάθη ηνπ; 8. Ήηαλ ζσζηφ πνπ ν πνληηθφο πήξε φιν ην λεξφ ηνπ Κάζηνξα; 9. Ζ Πξηγθίπηζζα ηνπ λεξνχ Κξπζηαιιέληα ήηαλ βξφκηθε φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε; Ση είρε θνιιήζεη ζην λεξέλην θφξεκά ηεο; 10. Πνηα δσάθηα είδακε φηη δνπλ θνληά ζην λεξφ; (Κάζηνξαο, Φνηληθφπηεξν) 11. αο ζχκηζε ε ηζηνξία θάηη πνπ έρεηε δεη ή έρεηε αθνχζεη; Πνην είλαη απηφ; 12. Δθηφο απφ ηελ παξάζηαζε, ηη έρεηε αθνχζεη γηα ηε κφιπλζε ηνπ λεξνχ θαη γηα ηε ζπαηάιε ηνπ; 13. Πνηνο ήξσαο ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν; Γηαηί; 14. Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη ηη ιηγφηεξν ζην έξγν; Γηαηί; 15. Πνηνο ήξσαο ήηαλ πην φκνξθνο; Πην έμππλνο; Πην αζηείνο; Πην ζνβαξφο; Πην γιπθφο; Πην γθαθαηδήο; Πξνηεηλό κελ εο δξαζηεξηόηε ηεο Καιιηηερληθέο 1. Εσγξαθίζηε ηε ζθελή ηνπ έξγνπ πνπ ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν. 2. Εσγξαθίζηε πψο θαίλεηαη ην θνηλφ απφ ηε ζθελή. 3. Φηηάμηε κε πιαζηειίλε κηα ζθελή ηνπ έξγνπ 4. Γεκηνπξγήζηε κηα αθίζα ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηίηιν ηνπ, εκεξνκελία θαη ηφπν παξάζηαζεο θαη κηα εηθφλα πνπ λα εθθξάδεη θαιχηεξα ην πεξηερφκελφ ηνπ έξγνπ. Γιώζζαο 1. Γηάιεμε έλαλ ραξαθηήξα πνπ ζνπ άξεζε πην πνιχ θαη γξάςε κηα κέξα απφ ην εκεξνιφγηφ ηνπ. 2. Γξάςε έλα γξάκκα ζε θάπνηνλ εζνπνηφ ηεο παξάζηαζεο ιέγνληάο ηνπ ηη ζνπ άξεζε ζηνλ ήξσα πνπ έπαημε. 3. ε 25 ιέμεηο γξάςηε ηελ πεξίιεςε ηνπ έξγνπ. 4. Κάληε κηα ιίζηα κε φινπο ηνπ ζπληειεζηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλεη κηα παξάζηαζε (πγγξαθέαο, ζθελνζέηεο, εζνπνηνί, ζπλζέηεο, κνπζηθνί, ζθελνγξάθνο, ελδπκαηνιφγνο, ρνξνγξάθνο, καθηγηέξ, παξαγσγφο, ηερληθφ/- νχο, θιπ.) ΖΜΔΗΧΖ: Αλάινγα κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ησλ παηδηψλ επηιέμηε απφ ηα παξαπάλσ εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο. πζρεηηζκόο κε ην Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Νεπηαγσγείν: Γιώζζα χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ε γλψζε απνηειεί θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε άιινπο (ελήιηθεο & παηδηά) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. Σν ζέαηξν θαζψο απνηειεί έλα αζθαιέο θαη ειεγρφκελν πιαίζην αιιειεπίδξαζεο, απνηειεί εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ζε ζρέζε κε ηελ παξάζηαζε... Σα παηδηά παξνηξχλνληαη λα ζπζρεηίδνπλ ηελ ηζηνξία πνπ αθνχλ θαη βιέπνπλ, µε ηε δηθή ηνπο δσή θαη µε ηηο δηθέο ηνπο εµπεηξίεο. Παξνηξχλνληαη λα ζπλζέηνπλ δηθέο ηνπο ηζηνξίεο µε ή ρσξίο θαζνδήγεζε θαη πεξηνξηζµνχο. Δλζαξξχλνληαη λα παξαηεξνχλ θαη λα πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα, αληηθείµελα θαη πξνζσπηθέο εµπεηξίεο Παξνηξχλνληαη λα δίλνπλ εμεγήζεηο γηα δηάθνξεο επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα αηηηνινγνχλ απφςεηο θαη πξάμεηο ηνπο. Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε. Μέζα απφ ηξαγνχδηα, ιαρλίζµαηα θαη ξίµεο ζηαδηαθά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην θσλεµηθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο θαη λα δηαθξίλνπλ ηα θσλήµαηα σο ζπζηαηηθά ησλ ιέμεσλ. Νεπηαγσγείν: Πεξηβάιινλ 1. Να αληηιαµβάλνληαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ 2. Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο. 3. Να αληηιακβάλνληαη ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αξρή, ηε κέζε θαη ην ηέινο κηαο η- ζηνξίαο πνπ ηνπο αθεγνχληαη. Να αλαδηεγνχληαη φ,ηη έρνπλ αθνχζεη θαη λα αθνινπζνχλ ηε ρξνληθή αιιεινπρία γεγνλφησλ. 4. Σα παηδηά αζθνχληαη ζην λα θαηαλννχλ ηα γεγνλφηα, λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ήξσεο ηεο θάζε ηζηνξίαο θαη ηα επαθφινπζα ησλ πξάμεσλ ηνπο. Να ζπδεηνχλ ηα πηζαλά θίλεηξα, δηιιήκαηα, ειπίδεο θαη θφβνπο ησλ εξψσλ. Να θάλνπλ ππνζέζεηο. 5. Δλζαξξχλνληαη µε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο λα εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα ζην άµεζν πεξηβάιινλ πνπ ζπλδένληαη µε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε µφιπλζε (π.ρ. µνιπζµέλα λεξά), λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηα αίηηα, λα αλαδεηνχλ µέηξα αληηκεηψπηζεο θαη λα επαηζζεηνπνηνχληαη (Μειέηε Πεξηβάιινληνο). Α & Β Γεκνηηθνύ: Γιώζζα 1. Βησκαηηθή εκπινθή καζεηψλ ζε πνηθίιεο κνξθέο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη: (αλα)δηεγήζεηο, ειεχζεξνο δηάινγνο, ζπδεηήζεηο, δξακαηνπνηήζεηο, ζεαηξηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα ξφισλ, ηξαγνχδηα Πεξηγξαθή πξνζψπσλ, θαηαζηάζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ 3. Αθεγήζεηο ζπλνπηηθέο ή δηεμνδηθέο. 4. Αθήγεζε ζεαηξηθνχ έξγνπ φπσο ην άθνπζε ή µε παξαιιαγέο. 5. ρεκαηηζκφο/ζπµπιήξσζε πξνθνξηθψλ πξνηάζεσλ. Άζθεζε ζηε ρξήζε ιέμεσλ κέζα ζε νηθείεο πξνηάζεηο. 6. Αθήγεζε ηζηνξηψλ µε δηάθξηζε ηνπ πξηλ θαη ηνπ κεηά. Γ Γεκνηηθνύ: Γιώζζα 1. Βησκαηηθή εκπινθή καζεηψλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ, δξακαηνπνηήζεηο, ζέαηξν. 2. Πεξηγξαθή / αμηνιφγεζε πξνζψπνπ ή θαηάζηαζεο, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο ζε θείκελν πνπ άθνπζε π.ρ. ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε θηι. 3. Αθήγεζε ελψπηνλ αθξναηεξίνπ. 4. Κξηηηθή αθξφαζε. Γεκνηηθό: Πεξηβαιινληηθή Αγσγή 1. ηφρνο είλαη λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθή δηάζεζε, θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ζηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 2. Ο θχθινο ηνπ λεξνχ 3. Σν λεξφ πεγή δσήο 4. Ρχπαλζε θαη κφιπλζε ηνπ λεξνχ 5. Σν λεξφ σο βηφηνπνο 9

10 Φξσκάηηζε πνξηνθαιί ην Κεθαιαίν Κάπα Εωγξαθίδω θ αη γξάθω Φξσκάηηζε πξάζηλν ην κηθξό θάπα [Τν ζθίηζν είλαη ηνπ Μηράιε Σδνύγθνπ, γηα ην θνζηνύκη ηνπ θάζηνξα ζηελ παξάζηαζε «Με λεξάθη θαζαξό ζηήλσ ηεο δσήο ρνξό] ΚΑΣΟΡΑ θάζηνξαο Κ θ 10

11 Εωγξαθίδω θ αη γξάθω Υξσκάηηζε γαιάδην ην θεθαιαίν Νη. Υξσκάηηζε κπιε ην κηθξφ λη. [Τν ζθίηζν είλαη ηνπ Μηράιε Σδνύγθνπ, γηα ην θνζηνύκη ηεο Νεξάηδαο Νεξέληαο ζηελ παξάζηαζε «Με λεξάθη θαζαξό ζηήλσ ηεο δσήο ρνξό] ΝΔΡΑΨΓΑ ΝΔΡΔΝΗΑ λεξάηδα λεξέληα Ν λ 11

12 Υξσκαηίδσ θαη δηαβάδσ Μπιη θαη κπιη θαη κπιη θαη κπιη ζηαγφλα, θηηάρλεη γηνξηή ρξψκα θέξλεη ζην ινπινχδη ζηελ πεγή γιπθφ ηξαγνχδη. (Απφζπαζκα ηξαγνπδηνχ απφ ην έξγν ηνπ Σάθε Υξπζνχιε: «Με λεξάθη θαζαξφ ζηήλσ ηεο δσήο ρνξφ») ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΗΚΟΝΑ: Πφζεο ζηαγφλεο έρεη ξίμεη ην ζχλλεθν; Πφζεο ζηαγφλεο έρεη θνληά ηνπ ην ινπινχδη; Πφζα πέηαια έρεη ην ινπινχδη; Πφζνη θίινη καο ζηελ εηθφλα ρακνγεινχλ; ΓΡΑΦΔ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηαγφλεο ζχλλεθνπ... ηαγφλεο ινπινπδηνχ... Πέηαια ινπινπδηνχ... Υακφγεια... 12

13 ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ Βξεο ηνλ δξφκν πνπ αθνινπζεί ην λεξφ απφ ηε ζάιαζζα ζηα ζχλλεθα, ηα βνπλά θαη ηα πνηάκηα θαη πάιη πίζσ. 13

14 πκπιήξσζε απηό πνπ ιείπεη [Για παιδιά 6-8 εηών] Απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο δηάιεμε ηε ζσζηή γηα λα ζπκπιεξψζεηο ηε θξάζε. κενό αοιάθη βνμμίδεη αμίιεημ ζθμοπίδηα αιμονό πμκηηθόξ θνάγμα Έβαιε ημ κενό ζημ. Ήπηε ημ κενό. Σμ θμοζηάκη ηεξ Κνοζηαιιέκηαξ είπε. Σμ κενό πμο ζηέθεηαη. Σμ κενό ηεξ ζάιαζζαξ είκαη. Ο έθιερε ημ κενό από ημ ημο θάζημνα. Αηζζάκμμαη ζακ ράνη έλς από ημ 14

15 ηαπξόιεμν [γηα παηδηά 7-9 εηψλ] ΞΠΘΖΞΜΘΑ ΙΑΘΕΑ 1. Η Γε μκμμάδεηαη θαη... πιακήηεξ 5. Γηα κα έπμομε κενό πνέπεη κα θάκμομε Έηζη μκμμαδόηακ ε πνηγθίπηζζα ηςκ κενασδώκ 11. Πίκμομε ζε αοηό θαη ημ κενό 13. Πμημ δώμ θηηάπκεη θοζηθά θνάγμαηα ζηε θύζε;. 14. Σμ κενόβναζημ είκαη άκμζημ 17. ηαμαηάεη ημ κενό 18. Οη κενάηδεξ ημ βνήθακ βνμμηζμέκμ 19. Ανέζεη ζηα παηδηά. 22. Όηακ βνμμίζμοκ ηα νμύπα ημ πνεηάδμκηαη 2. Σα κενό μαξ δίκεη ηενάζηηα... γηα ηα ενγμζηάζηα 3. Πόηηζμα από ημκ μονακό 4. Όηακ θνοώζεη ημ κενό γίκεηαη 6. Σμ κενό ελαημίδεηαη από αοηόκ 7. Σμ πνεηάδμκηαη ηα ιμοιμύδηα θάζε απόγεομα 8. Πνέπεη κα ηεκ θιείκμομε γηα κα μεκ ζηάδεη 9. Σμ ζώμα μαξ απμηειείηαη θαηά 90% από αοηό 12. Σμ... ζηε ζάιαζζα, θάκεη θαιό ζηεκ ογεία 15. έπεη ημ ζαιαζζηκό κενό 16. Έπεη πακηά, αιέζεη θαη θηκείηαη με κενό 20. Σμ κενό όηακ δεζηαζεί γίκεηαη Πέθηεη ημ πεημώκα θη είκαη από κενό 23. Η Δηαθακμύια έδςζε ηε ζομβμοιή ηεξ με μηα ηέημηα... (Οι λύσειρ τος σταςπολέξος στη σελ. 18) 15

16 Θεαηοική Αγτγή Σν Λεμηθό ηνπ ζ εά ηξνπ (κ ε αζθήζ εηο) 1. ΠΑΝΣΟΜΗΜΑ. Θεαηξηθφ είδνο ζην νπνίν ε δξάζε εθθξάδεηαη φρη κε ην ιφγν, αιιά κε εηδηθέο κηκεηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, ρεηξνλνκίεο θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ εζνπνηψλ, θαζψο επίζεο κε ην ρνξφ. Δξώηεζε: Πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη εζνπνηνί ζηελ παξάζηαζε πνπ είδαηε παληνκίκα; (π.ρ. ζηνπο νξγαλνπαίθηεο κε ηα αφξαηα κνπζηθά φξγαλα ή ην Φνηληθφπηεξν κε ην αζηείν ηνπ πεξπάηεκα) Αζθήζεηο: α) Κάληε παληνκηκηθά θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ ε ππφινηπε ηάμε πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηη ζεκαίλνπλ (π.ρ. δηάβαζκα βηβιίνπ, ςάξεκα, ηέληο, καγείξεκα). β) Γηαιέμηε έλα δψν θαη θάληε κηα παληνκίκα κέρξη λα θαηαιάβνπλ νη άιινη πνην είλαη. 2. ΜΟΤΗΚΖ. Ζ κνπζηθή ζην ζέαηξν ρξεζηκνπνηείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, γηα λα κεηαθέξεη ηδέεο ή ζθέςεηο θαη λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα. Δθθξαζηηθή κνπζηθή κπνξεί λα βνεζήζεη λα αλαδεηρζνχλ θαιχηεξα ζηνηρεία ησλ ραξαθηήξσλ ησλ εξψσλ. Γελ είλαη αλάγθε λα ζπλνδεχεηαη πάληα απφ ηξαγνπδηζκέλα ιφγηα, νη ίδηεο νη λφηεο, ε κεισδία, ν ξπζκφο, ηα δηαθνξεηηθά κνπζηθά φξγαλα, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ έλαλ ραξαθηήξα ή λα ππνγξακκίδνπλ ηε δξάζε ηνπ έξγνπ. Δξσηήζεηο: α) Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε δηάθνξα είδε κνπζηθήο θαη ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχλ. β) Υξεζηκνπνηήζεθε κνπζηθή ζηελ παξάζηαζε; Γηαηί; γ) Ση είδνπο κνπζηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζην έξγν, ή π- πήξραλ δηαθνξεηηθά είδε; δ) Βνήζεζε ε κνπζηθή ηελ πινθή ηνπ έξγνπ; ε) Όηαλ έλα έξγν είλαη κηνχδηθαι ν εζνπνηφο πξέπεη λα έρεη θαη πξφζζεηεο ηθαλφηεηεο. Μπνξείο λα νλνκάζεηο κεξηθέο; (λα ρνξεχεη θαη λα εθθξάδεηαη θαη κε ην ρνξφ θαη κε ην ηξαγνχδη) δ) Ζ παξαγσγή ησλ κηνχδηθαι επίζεο ζηνηρίδεη πεξηζζφηεξν. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε γηαηί; (ζχλζεζε κνπζηθήο, κνπζηθνί πνπ ζα ερνγξαθήζνπλ ηα δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα, έμνδα ζηνχληην, ρνξνγξάθνο, θιπ.) 3. ΚΖΝΗΚΑ. α) Πεξηγξάςηε ην ζθεληθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην έξγν πνπ κφιηο είδαηε. β) Ση αληηθείκελα (θξνληηζηήξην είλαη ν ηερληθφο φξνο) ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εζνπνηνί; γ) Ση πιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θηηαρηεί ην ζθεληθφ (μχιν, χθαζκα, ρξψκαηα, κηθξά δηαθνζκεηηθά, πξφζζεηα ζηνηρεία). Αζθήζεηο: α) Πψο ζα θηηάρλαηε εζείο ην ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο; πζρεηηζκόο κε ην Δληαίν Πιαίζην πνπδώλ Νεπηαγσγείν: Γεκηνπξγία & Έθθξαζε: Θέαηξν Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα παίδνπλ ειεχζεξα θαη ζε νκάδεο. Να ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο δξακαηηθνχ παηρληδηνχ θαη λα αλαιακβάλνπλ δηάθνξνπο ξφινπο. Να δηαθξίλνπλ ηε δξακαηηθή πξάμε απφ ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ζηελ ηάμε. Παξνηξχλνληαη λα απεηθνλίδνπλ ηε δσή ή λα αλαπηχζζνπλ θαληαζηηθνχο ξφινπο θαη θαηαζηάζεηο. Να αλαθαινχλ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη λα ηηο αλαδεκηνπξγνχλ µε ηελ αθήγεζε θαη ηε δξάζε. Να αλαπηχζζνπλ γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο δεμηφηεηεο µε ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ην δηάινγν, ηε δεκηνπξγία... Δλζαξξχλνληαη λα «παίδνπλ» θαη λα «δηαζθεπάδνπλ» ηνπο δηάινγνπο ελφο ζελαξίνπ δνζκέλνπ ή απηνζρέδηνπ. Δλζαξξχλνληαη λα απηνζρεδηάδνπλ, λα εθθξάδνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη λα πεηξακαηίδνληαη µε θίλεζε, θσλή, ήρνπο, ην θσο θαη ηε κνπζηθή. Να αλαθαιχπηνπλ ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ µε νιφθιεξν ην ζψµα ηνπο. Δλζαξξχλνληαη λα κνηξάδνληαη επζχλεο θαη λα παίξλνπλ θνηλέο απνθάζεηο. Να ειέγρνπλ ηνλ παξνξµεηηζµφ ηνπο θαη λα επηθνηλσλνχλ κέζα απφ ηνπο ξφινπο. Παξνηξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νµαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Να αλαπηχζζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε θαη έθθξαζε θαη λα απνθηνχλ ζεαηξηθή παηδεία Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη λα πεξηγξάθνπλ απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη εληππψζεηο ηνπο γηα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ παξαθνινχζεζαλ. Νεπηαγσγείν: Γεκηνπξγία & Έθθξαζε: Μνπζηθή Να αθνχλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη µε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηνπο ήρνπο θαζψο θαη ζε ξπζµηθά πξφηππα (π.ρ. θάλνπλ ηαιαληψζεηο, ηεληψλνληαη, πεδνχλ, πεξπαηνχλ) Να παξάγνπλ απιά ερεηηθά πξφηππα µε ηε θσλή, ην ζψµα θαη µε µνπζηθά φξγαλα (π.ρ. ρεηξνθξνηνχλ, ρηππάλε ή θάλνπλ βήµαηα ζην ξπζµφ ησλ δηθψλ ηνπο θαη άιισλ νλνµάησλ ή άιισλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ). Να παίδνπλ αθνινπζψληαο έλα ξπζκφ, έλα κνπζηθφ φξγαλν. Γεκνηηθό: Θεαηξηθή Αγσγή (Α & Β Σάμε) Δπηδηψθεηαη ν µαζεηήο: Να αλαγλσξίδεη ην ζψµα ηνπ, ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Να εμεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ην ζψµα ηνπ, θαζψο θαη ηα φξηα πνπ ηνπ ζέηεη. Να εληαρζεί ζηελ νµάδα θαη λα ζπλεξγάδεηαη αξµνληθά. Να αλαπηχμεη ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ηε µε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Να έιζεη ζε επαθή µε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη έθθξαζεο ησλ άιισλ. Να αλαπηχμεη ηθαλφηεηεο γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε. Να αλαπηχμεη ηηο γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο: αθήγεζε, πεξηγξαθή, αθξίβεηα θαη βειηίσζε ηεο έθθξαζεο, δηάινγνο, ζπδήηεζε, δεκηνπξγία έληερλσλ µνξθψλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Να δηακνξθψζεη αηζζεηηθή θαιιηηερληθή αληίιεςε ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαηά ην δπλαηφλ επαξθψο ηφζν σο ζεαηήο φζν θαη σο δεκηνπξγφο θαιιηηερληθνχ πξντφληνο. Να αλαπηχμεη δεμηφηεηεο θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, θνηλσληθή ζπκκεηνρή, απηνλνκία θαη ειεπζεξία. Να έιζεη ζε επαθή µε ηα θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά επηηεχγκαηα ηεο παηξίδαο ηνπ Γεκνηηθό: Θεαηξηθή Αγσγή (Γ Σάμε) Οη γεληθνί ζηφρνη παξαµέλνπλ νη ίδηνη µε ηελ Α-Β εµνηηθνχ. ην επίπεδν απηφ, µε βάζε ηελ αχμεζε ησλ πξνζσπηθψλ θπζηθψλ, λνεηηθψλ, ςπρηθψλ ηθαλνηήησλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ην παηδί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ νκάδα νξηνζεηψληαο πην εχθνια ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, δηεπξχλνληαη νη επηδηψμεηο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζηφρσλ πνπ πξνδηαγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν επίπεδν. β) Πεξηγξάςηε ζηνπο καζεηέο κηα απιή ζθελή (κηα κέξα ζην ζρνιείν, επίζθεςε ζε έλα κνπζείν, κηα βφιηα κε ην απηνθίλεην ή ην ιεσθνξείν), ξσηήζηε 16

17 ηνπο ηη ζθεληθφ ζα ρξεηαδφληνπζαλ ζην ζέαηξν γηα λα ηελ αλαπαξαζηήζνπλ; 4. ΚΟΣΟΤΜΗΑ. α) Ση ρξεηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θνζηνχκη ζεάηξνπ; (Έξεπλα, ξάςηκν, ζεαηξηθά εθέ, πξαθηηθφηεηα, θιπ) β) Γηαηί είλαη απαξαίηεην ην ζσζηφ θνζηνχκη γηα ηνλ ραξαθηήξα ελφο έξγνπ; γ) Πψο ζα θηηάρλαηε εζείο ηα θνζηνχκηα ησλ εξψσλ; 5. ΥΟΡΟ. α) Πεξηγξάςηε ην είδνο ηνπ ρνξνχ ζην έξγν. β) ε ηη δηαθέξεη απφ ηνπο ρνξνχο πνπ μέξεηε; γ) Ση ζθνπφ έρεη ν ρνξφο ζε έλα έξγν; ωκαηηθό Θ έαηξν Ζ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ «Με λεξάθη θαζαξφ ζηήλσ ηεο δσήο ρνξφ» ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία ηερληθψλ ζσκαηηθνχ ζεάηξνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο κε ηξεηο εζνπνηνχο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα ζθέθηνληαη κε θαληαζία ηξφπνπο έθθξαζεο κε ην ζψκα ηνπο κε αθνξκή ηελ παξάζηαζε πνπ είδαλ. Θεαηξηθέο αζθήζεηο Ρκέσειπ με εικόμεπ Ζιηθία: 3-9 εηώλ Υσξίζηε ζε δχν νκάδεο ηνπο καζεηέο θαη αλαζέζηε ηνπο σο νκαδηθή εξγαζία λα απνηππψζνπλ ζε εηθφλεο κε ην ζψκα θαη ηελ έθθξαζή ηνπο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ην έξγν. 1. Οη λεξάηδεο ρνξεχνπλ. 2. Ζ Νεξέληα αλαθαιχπηεη φηη ην ξπάθη είλαη βξφκηθν 3. Ο Κάζηνξαο γαξγαιηέηαη ζην αθηάθη απφ ην ινπινπδάθη 4. Ζ Νεξάηδα Κξπζηαιιέληα ληξέπεηαη λα εκθαληζηεί ζε θφζκν 5. Σν θνηληθφπηεξν πεξπαηάεη. ΑΟΞΡΟΑΡΛΑ ΑΟΞ Ξ ΕΜΘ- ΑΘΞ ΟΚΑΘΡΘΞ ΡΟΞΣΔΩΜ ΓΘΑ Ξ ΜΗΟΘΑΓΩΓΕΘΞ Θέαηξν/ Γξακαηηθή Σέρλε Ζ Γξακαηηθή Σέρλε ζην Νεπηαγσγείν είλαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη ηθαλφηεηεο θαη θιίζεηο ησλ παηδηψλ. Σν παηδί µε ηε Γξακαηηθή Σέρλε εθθξάδεηαη, δεκηνπξγεί, επηθνηλσλεί, καζαίλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζµν, εθηνλψλεηαη, απειεπζεξψλεηαη. Μέζα ζε έλα θιίµα εκπηζηνζχλεο, ζπληξνθηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζµν, λα ζρεκαηίζεη ηε δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ, λα κεηακνξθψζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Με ηελ θίλεζε, ηε θσλή, ην ιφγν θαη ηα πιηθά πνπ επηιέγεη, εθθξάδεη, κφλν ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία µε άιινπο, εκπεηξίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο. Γηεγείηαη ή πιάζεη ηζηνξίεο. Υεηξίδεηαη αληηθείκελα θαη ηνπο απνδίδεη λέεο ζεκαζίεο. εκεηψλεηαη φηη ε πνιπρξσκία θαη ε πνιπκνξθία ησλ πιηθψλ εξεζίδνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηα νδεγνχλ ζε λένπο δξφµνπο. Ζ θνηλή δξάζε µε ηα άιια παηδηά νδεγεί ζηελ αλάγθε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο απνδνρήο θαλφλσλ. Σν παηδί καζαίλεη λα δεκηνπξγεί κέζα απφ ην δηάινγν, λα αλαθαιχπηεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, λα κνηξάδεηαη θφβνπο θαη αλεζπρίεο θαη λα ζπλεξγάδεηαη. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία, παίδεη ξφινπο, εκςπρψλεη ηα παηδηά, πξνθαιεί ηε θαληαζία ηνπο µε εξσηήζεηο θαη εληζρχεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπο. Δμαζθαιίδεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ηα απαξαίηεηα πιηθνηερληθά κέζα. Ξι ηοειπ καηαζηάζειπ ηηπ ύληπ Ζιηθία: 3 10 εηώλ ηόρνο: λα αληηιεθζνχκε ηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ζηε θχζε. Καζψο ην λεξφ είλαη ην κφλν ζηνηρείν πνπ ζπλαληάηε θαη ζηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο, ζα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα ην παξαθάησ ζεαηξηθφ παηρλίδη. Αλάπηπμε: Πξφθεηηαη γηα κηα παληνκίκα ζηελ νπνία νη καζεηέο αλαπαξηζηνχλ κφξηα λεξνχ πνπ κεηαηξέπνληαη απ ηελ πγξή ζηελ ζηεξεή, μαλά πγξή θαη κεηά αέξηα θαηάζηαζε. Παξφιν πνπ δελ ηνπο εμεγνχκε απφ ηελ αξρή φηη είλαη κφξηα λεξνχ ή φηη θάλνπκε έλα κάζεκα γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο, ηνπο ιέκε φηη ην παηρλίδη απηφ ζα έρεη λα θάλεη κε ηε θπζηθή αιιά αθήλνπκε ηηο επεμεγήζεηο γηα ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Υγξή θαηάζηαζε: Πξνζδηνξίδνπκε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θπθιηθφ ρψξν δξάζεο ζηελ ηάμε ηνπνζεηψληαο ζξαλία θαη θαξέθιεο αλάινγα ή αλ είκαζηε ζην πξναχιην ηνλ δσγξαθίδνπκε κε κηα θηκσιία ζην έδαθνο. Ο ρψξνο απηφο πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ ην γθξνππ. Καηφπηλ ιέκε ζηνπο καζεηέο λα έξζνπλ φινη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ, φζν πην θνληά κπνξνχλ ν έλαο κε ηνλ άιιν. Σνπο ιέκε λα θηλεζνχλ ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο, κέλνληαο πάληα ζην θέληξν ηνπ θχθινπ. ρνιηάδνπκε ηε ξεπζηφηεηα ηεο νκάδαο θαη φηη ελψ κνηάδνπλ λα κέλνπλ ζην κέζνλ ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρψξνπ θαη λα δηαηεξνχλ ην κέγεζφο ηνπο, ην ζρήκα ηνπο αιιάδεη δηαξθψο. Αιιάδνπκε ιίγν ην ζρήκα ηνπ δνρείνπ θαη ζρνιηάδνπκε ηελ επίδξαζε απηήο ηεο αιιαγήο ζηελ νκάδα. Σηεξεή θαηάζηαζε: Αθνχ θηλεζνχλ κε άλεζε, ηνπο ιέκε φηη αθαηξνχκε ελέξγεηα απφ ηελ 17

18 νκάδα. Καζψο ε ελέξγεηα ιηγνζηεχεη, ζα αξρίζνπλ λα ληψζνπλ θνπξαζκέλνη θαη δελ ζα θηλνχληαη ηφζν φζν πξηλ, νχηε ηφζν γξήγνξα. Καζψο νη καζεηέο επηβξαδχλνπλ ηνλ ξπζκφ ηνπο, «αθαηξνχκε» αθφκα πεξηζζφηεξε ε- λέξγεηα. Σειηθά ηνπο ιέκε λα πηάζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα ζηακαηήζνπλ λα θηλνχληαη κνλνκηάο. Ζ νκάδα αθηλεηνπνηείηαη ζε κηα ζηεξεή κάδα θαη εκείο θηλνχκαζηε γχξσ ηνπο πηέδνληαο ειαθξά θαη ζρνιηάδνληαο πφζν ζηέξεν είλαη θαη πψο δηαηεξεί ην ζρήκα ηνπ. Αέξηα θαηάζηαζε: Αθνχ νη καζεηέο αηζζαλζνχλ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, ηνπο ιέκε φηη αξρίδνπκε λα πξνζζέηνπκε πάιη ελέξγεηα ζηελ νκάδα. Θα αθήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη ζα αξρίζνπλ λα θηλνχληαη πάιη ε- ιεχζεξα κέζα ζηνλ θχθιν. ρνιηάδνπκε ην γεγνλφο φηη ε νκάδα γηα άιιε κηα θνξά αιιάδεη ην ζρήκα ηεο. Μεηά ηνπο ιέκε φηη πξνζζέηνπκε αθφκε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα. Καζψο αξρίδνπλ λα θηλνχληαη γξεγνξφηεξα ηνπο ιέκε ηψξα φηη είλαη ηφζε πνιιή ε ελέξγεηα πνπ δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ ζην θέληξν ηνπ θχθινπ, ηνπο ιέκε φηη είλαη ειεχζεξνη λα πάλε φπνπ ζέινπλ κέζα ζηνλ θχθιν θαη φηαλ πέθηνπλ (φρη επίηεδεο) ν έλαο ζηνλ άιιν πξέπεη λα αλαπεδνχλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Σψξα νη καζεηέο θηλνχληαη αξθεηά ειεχζεξα κέζα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν. ρνιηάδνπκε ην γεγνλφο φηη ην γθξνππ έρεη εμαπισζεί θαη έρεη γεκίζεη φιν ηνλ ειεχζεξν ρψξν. Καη ηνπο ιέκε φηη γηα άιιε κηα θνξά ην ζρήκα αιιάδεη δηαξθψο. πδήηεζε: Μεηά απφ 1-2 ιεπηά πςειήο ελέξγεηαο, μαλαθέξλνπκε ηελ ελέξγεηα ζην αξρηθφ επίπεδν θαη νινθιεξψλνπκε ηελ ά- ζθεζε. Καζφκαζηε ζε θχθιν γηα ζπδήηεζε. Ρσηάκε ην γθξνππ αλ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θάηη απφ ηελ Φπζηθή πνπ λα κνηάδεη κε απηφ πνπ θάλακε. Με ιίγν θέληξηζκα απφ ηελ κεξηά καο, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη έ- παηδαλ ηηο αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο χιεο. Ζ αλαθάιπςε απηή γεληθά ηνπο επραξηζηεί θαη νδεγεί ζε κηα δσεξή ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ νη δχν δηαδηθαζίεο (ε δηθηά καο ζηελ ηάμε θαη ε θπζηθή) κνηάδνπλ ή δηαθέξνπλ. Μεηά επαλαιακβάλνπκε ελ ζπληνκία ηε δξαζηεξηφηεηα. Αο πξνζηεζεί ηψξα πνπ ηα παηδηά γλσξίδνπλ φηη είλαη κφξηα λεξνχ, ε αίζζεζε φηη ην ζψκα είλαη αβαξέο, είλαη κηθξφ, απεηξνειάρηζην κφξην λεξνχ πνπ αησξείηαη αλάκεζα ζε άιια κφξηα λεξνχ. (Ζωγραφικός Πίμακας: Νούφαρα, του Κλωμτ Μομέ [Claude Monet]) Ξι λύζειπ ηξρ ζηαροξλένξρ (ηηπ ζελ. 15) ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 1. ΜΠΛΔ 5. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 10. ΚΡΤΣΑΛΔΝΗΑ 11. ΠΟΣΖΡΗ 13. ΚΑΣΟΡΑ 14. ΦΑΓΖΣΟ 17. ΦΡΑΓΜΑ 18. ΡΤΑΚΗ 19. ΠΑΗΥΝΗΓΗ 22. ΠΛΤΗΜΟ ΚΑΘΔΣΑ 2. ΔΝΔΡΓΔΗΑ 3. ΒΡΟΥΖ 4. ΠΑΓΟ 6. ΖΛΗΟ 7. ΠΟΣΗΜΑ 8. ΒΡΤΖ 9. ΝΔΡΟ 12. ΚΟΛΤΜΠΗ 15. ΑΛΑΣΗ 16. ΝΔΡΟΜΤΛΟ 20. ΑΣΜΟ 21. ΥΗΟΝΗ 23. ΣΑΓΟΝΑ 18

19 ΘΡΞΠΘΙΞ ΘΕΑΠΞΛΑΘΕΘΑΡ Σν Ηλζηηηνύην Παηδαγσγηθνύ Θεάηξνπ Θεάκαηνο - «Θεαηξνκάζεηα» δξαζηεξηνπνηείηαη εδώ θαη έμη ρξόληα ζην ρώξν ηνπ ζε ά- ηξνπ, ηνπ ζεάκαηνο θαη ηεο δηα βίνπ παηδείαο κέζσ απηώλ, κε άξηζηα απνηειέζκαηα. Γεκηνπξγεί παηδαγσγηθέο παξαζηάζεηο πςεινύ θαιιηηερληθνύ επηπέδνπ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο θνηλνύ θάζε ειηθίαο. Γηα ην ιόγν απηό, πξ ν- ζεγγίδεη κε μερσξηζηά έξγα θάζε ειηθηαθή νκάδα. Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ έρεη ηαπηόρξνλα ςπραγσγηθό θαη παηδαγσγηθό ζηόρν. Δθηόο από ηηο δηθέο ηνπ ζεαηξηθέο παξαγσγέο, ζπλεξγάδεηαη, θαηεπζύλεη θαη ελζαξξύλεη ζηάζνπο γηα ηελ παξαγσγή παξαζηάζεσλ κε παηδαγσγηθό θαη πνιηηηζηηθό ζέκα. Παξάιιεια, πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο ρξήζεο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε, σο κέζνλ βησκαηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζα από εηδηθά ζεκηλάξηα θαη δηαιέμεηο ζε Έιιελεο θαη αιινδαπνύο. Από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ζεάηξνπ θαη παηδαγσγηθήο κέζσ ηνπ ζεάηξνπ. Σν Ηλζηηηνύην Παηδαγσγ η- θνύ Θεάηξνπ είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνύο πλδέζκνπ Γξάκαηνο/Θεάηξνπ θαη Δθπαίδεπζεο (IDEA-International Drama/Theatre and Education Association) θη έρεη βξαβεπζεί κε ηνλ ηαπξό ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο γηα ην πνιηηηζηηθό ηνπ έξγν. Δπηρνξεγήζεθε από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ.. Κπ ξ η όη ε ξ ε ο δ ξ α ζ η ε ξ η όη ε η ε ο κ έ ρ ξ η ζ ή κ ε ξ α Παξαζηάζεηο: Ρήγαο Βειεζηηλιήο Φεξαίνο, κε ην Θέαηξν Καηζαξηαλήο (2000) Θαύκα αηώληνλ, ιεηηνπξγηθό δξάκα ( , Θέαηξν Διπδέ) αλ όλεηξν ζην Κύκα - αθηέξσκα Αι. Παπαδηακάληε, κνπζηθνζεαηξηθή εθδήισζε (2001) Κσλζηαληίλνο Παιαηνιόγνο, ν καξκαξσκέλνο βαζηιηάο, (Παιαηνιόγηα Μπζηξά, 2002) Λπζίαο-Τπέξ αδπλάηνπ δπλαηνύ ή ην Γίθην ηνπ θησρνύ, εθεβηθό ζέαηξν ( ) Σνπ θεγγαξηνύ ε ηξάηα ζησλ αζηεξηώλ ηε ζηξάηα, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά ( ) «Ησβειαίνλ-Χδή ζηελ Παξζέλν» (Ηνύληνο 2003, Γήκνο Λνπηξαθίνπ) Με αγάπεο δαρηπιίδη ζηήλεη ε ραξά παηρλίδη, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά ( ) Σν δώξν ηεο παπισκαηνύο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) Ο Οξθέαο Εεη, κηνύδηθαι ( , Θ. Διπδέ, ζπκπαξαγσγή Πξσηνπνξία) Δη, Φηη!, πξόδα ( , Θέαηξν Διπδέ, ζπκπαξαγσγή Πξσηνπνξία) Μηα ζηαιηά νπξάλην ηόμν & ηελ νκνξθηά ζα ζώζσ, ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά ( ) Ο Δγσηζηήο Γίγαληαο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) Σν ηαμίδη ηεο παπισκαηνύο, ζέαηξν γηα παηδηά ( , ζπλεξγαζία κε Δθδόζεηο Άγθπξα) ηνπ ρξόλνπ ην αιώλη παίδνπλ ε Γήκεηξα θη ε Πεξζεθόλε ( , ζπκκεηνρηθό ζέαηξν γηα παηδηά) εκηλάξηα: «Κίνηζη, η βοσβή γλώζζα ηοσ ζώμαηος», (Σξίπνιε) 2001 Θεαηξηθά Δξγαζηήξηα Κέληξνπ Καιιηηερληθήο Πξάμεο Διεθνές ζεμινάριο κε ηίηιν «Playing to the Gods» γηα αγγιόθσλνπο εζνπνηνύο, ζθελνζέηεο, ζπγγξαθείο θαη θξηηηθνύο ζεάηξνπ. Σν Ηλζηηηνύην, παξνπζίαζε ην ζέκα «Οη ξίδεο ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο θαη ε εμέιημή ηνπ ωο ηηο κέξεο καο» ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν. (Ύδξα, Ηνύιηνο 2001) Σεμινάριο «Θεαηρικής Παιδείας» από ζηειέρε καο. Γηνξγαλσηήο: ΓΖΠΔΘΔ εξξώλ (Ννέκβξηνο 2001) «Το θέαηρο ζηην εκπαίδεσζη» ζπλεξγαζία κε ην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γ.Καηζαξηαλήο. (Γεθ.2002) «Το θέαηρο ως εκπαιδεσηικό εργαλείο». Κύθινο 34 σξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Καηζαξηαλήο. (Ννέκ. Γεθ. 2003) Τατύρρσθμα ζεμινάρια θεαηροπαιδαγωγικών ζε ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 Δθδόζεηο Βηβιίωλ: Σάθε Υξπζνύιε, Ρήγαρ Βελεζηινλήρ-Φεπαίορ, 1999, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Σάθε Υξπζνύιε, Θαύμα αιώνιον, 2001, κε ηηο εθδόζεηο Παπαδεκεηξίνπ Σάθε Υξπζνύιε, Ο Οπθέαρ Εει, 2005, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Σάθε Υξπζνύιε, Δι, Ψιη!, 2005, κε ηηο εθδόζεηο Γσδώλε Άιιεο εθδόζεηο: Πεξηνδηθό ΘΔΑΣΡΟκάζεηα, θάζε 2 κήλεο Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Τπέπ αδςνάηος δςναηού ή Σο δίκιο ηος θηωσού» (2 ηεύρε. Έλα γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη έλα γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Σος θεγγαπιού η ηπάηα ζηων αζηεπιών ηη ζηπάηα» ε έθδνζε, ε ζπκπιεξσκέλε Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Με αγάπηρ δασηςλίδι ζηήνει η σαπά παισνίδι» Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Σο δώπο ηηρ παπλωμαηούρ» Φάθεινο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: «Ο Δγωιζηήρ Γίγανηαρ» Φάκελορ εκπαιδεςηικού ςλικού: «Μια ζηαλιά οςπάνιο ηόξο και ηην ομοπθιά θα ζώζω» Φάκελορ εκπαιδεςηικού ςλικού: «ηος σπόνος ηο αλώνι παίζοςν η Γήμηηπα κι η Πεπζεθόνη» Παξαγωγή Audio CD άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο «Θαύμα αιώνιον», κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ, ζηίρνη Σ.Υξπζνύιεο (2001) άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο «Τπέπ αδςνάηος δςναηού» ζε κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ θαη ζηίρνπο Σ.Υξπζνύιε (2003) πκπαγήο δίζθνο (CD) αθνπζηηθνύ ζεάηξνπ: «Ο Αλέξηρ και ηο ξύλινο άλογό ηος» (ζπλνδεύεη ην νκώλπκν βηβιίν ησλ εθδόζεσλ ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο). θελνζεζία: Άιθεο Εεξβόο. Γηαζθεπή θεηκέλνπ-ζεαηξνπνίεζε: Σάθεο Υξπζνύιεο (2004) άνπληξαθ ηεο παξάζηαζεο: «Έι, Ψιη!» ζε κνπζηθή Γ.Βνύθαλνπ θαη ζηίρνπο Σ.Υξπζνύιε. (2005) πκπαγήο δίζθνο (CD) αθνπζηηθνύ ζεάηξνπ: «Σο δασηςλίδι ηος αςηοκπάηοπα» (ζπλνδεύεη ην νκώλπκν βηβιίν ησλ εθδόζεσλ ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο). θελνζεζία: Άιθεο Εεξβόο. Γηαζθεπή θεηκέλνπ-ζεαηξνπνίεζε: Σάθεο Υξπζνύιεο (2006) Ραδηνθωληθό Θέαηξν (4 ρξόληα εθπνκπώλ) Γηα ηελ Απνζηνιηθή Γηαθνλία παξάγνπκε θαη παξνπζηάδνπκε εθπνκπή ζεάηξνπ κε ηίηιν "Ραδηνθσληθό Θέαηξν" από ηνλ ξαδηνζηαζκό ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηνπο 89,5 ησλ FM θάζε άββαην 8.30 π.κ. 19

20 ΦΞΠΛΑ ΕΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ ( ) Γηα λα καο βνεζήζεηε ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ καο πξνο εζάο, ζα ήκαζηαλ ππφρξενη αλ ζπκπιεξψζεηε θαη απνζηείιεηε ηελ παξαθάησ θφξκα φζν γίλεηαη πην θνληά ζηελ εκεξνκελία πνπ παξαθνινπζήζαηε ηελ παξάζηαζή καο. Απνζηνιέαο (Ολνκαηεπώλπκν): ρνιείν: Ζκεξνκελία παξάζηαζεο: Α. Παξαθαινχκε βαζκνινγίζηε ηα παξαθάησ ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 βάδνληαο έλαλ θχθιν ζην αληίζηνηρν λνχκεξν. [1= ζηνηρεηψδεο, 2=κέηξην, 3=θαιφ, 4=πνιχ θαιφ, 5=ζαπκάζην] Ζ δηαδηθαζία νξγάλσζεο παξάζηαζεο έγηλε ζσζηά Μπνξνχζα λα βξσ θάπνηνλ γηα πιεξνθνξίεο Σα ηειεθσλήκαηά κνπ απαληήζεθαλ άκεζα Μνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ζεβαζκφ θαη επγέλεηα Απφιαπζα ηελ παξάζηαζε Σα παηδηά απφιαπζαλ ηελ παξάζηαζε Ζ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο (ζθεληθφ, θνζηνχκηα, θιπ.) ήηαλ Σν παίμηκν ησλ εζνπνηψλ ήηαλ Ο Φάθεινο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ρξήζηκνο πξηλ ηελ παξάζηαζε Ο Φάθεινο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ήηαλ ρξήζηκνο κεηά ηελ παξάζηαζε Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ήηαλ (θηελό: 1) (ινγηθό: 2) (θαιό: 3) (αθξηβό: 4) (πνιύ αθξηβό: 5) Ζ πηζαλφηεηα λα θιείζνπκε παξάζηαζε ηνπ ρξφλνπ κε ηε Θεαηξνκάζεηα είλαη: ε ζχγθξηζε κε άιιεο παηδηθέο παξαζηάζεηο πνπ είδακε ε δηθηά ζαο είλαη: Θα ζπληζηνχζα ηελ παξάζηαζε ζε άιινπο. Ναη [ ] Ίζσο [ ] Όρη [ ] Β. Θέινπκε λα έρνπκε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία καδί ζαο θάζε ρξφλν ψζηε νη καζεηέο ζαο λα απνιακβάλνπλ ηηο παξαγσγέο καο. Παξαθαινχκε ελεκεξψζηε καο εδψ πψο κάζαηε γηα καο. Βάιηε θχθιν ζε φζα ηζρχνπλ: Φπιιάδην Ηζηνζειίδα Γηαθήκηζε Άξζξν ζηνλ ηχπν Απφ ζηφκα ζε ζηφκα Γ. Παξαθαινχκε πξνζζέζηε εάλ ζέιεηε άιια ζρφιηά ζαο εδψ: Σειεθσληθά Δπραξηζηνύκε πνπ καο δηαζέζαηε ην ρξόλν ζαο γηα λα απαληήζεηε! Μελ μεράζεηε λα ζηείιεηε ηε ζειίδα απηή είηε ηαρπδξνκηθά: Θεαηξνκάζεηα, Καζνκνύιε 33, Αζήλα , είηε κε θαμ ζην

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ»

Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» LLP-LDV/TOI/09/IT/0405 Ο ΗΓΟΣ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ «ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΘΕΑΤΡΟ» ITALY GREECE ROMANIA ΟΓΖΓΟ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟΤ «ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΘΔΑΣΡΟ» Συντονιςτήσ Ζκδοςησ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο.

Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο. Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο. «πιινγέο θαη Μνπζείν, πιινγέο θαη ρνιείν: Μία ύκπξαμε Γύν Σάμεσλ» Αιεμάλδξα Υ. Κνπινπκπαξίηζε 1 θαη Εακπέι Μνπξαηηάλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Ο ρυθμός στα νέα σχολικά εγχειρίδια μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ΓΙΟΥΛΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ.: 559

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΟΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΛΟΓΟ, ΣΕΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ν Λχθεην Καηζαξηαλήο ΔΙΓΗΗ - ΜΜΔ: Κείκελα Πξνβιεκαηηζκνχ 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε

ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ν Λχθεην Καηζαξηαλήο ΔΙΓΗΗ - ΜΜΔ: Κείκελα Πξνβιεκαηηζκνχ 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε 1. Αλαδεηείηαη κηα θαιή είδεζε ΣΑΜΑΣΖ Ν. ΑΛΑΥΗΩΣΖ, ΣΟ ΒΖΜΑ, 13 Ηοσνίοσ 2010 ηνλ ξπζκφ ηεο απαηζηφδνμεο λφηαο πνπ «ρνξεχεη» ε ρψξα καο απηφλ ηνλ δχζθνιν θαηξφ ηεο απχζκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θνηλσλία

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ GRIZLI777 το νέο πρόγραμμα ςπουδών για το μάθημα των Εικαστικών ςτην υποχρεωτική εκπαίδευςη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ οδηγός εκπαιδευτικού ΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ [Type the document subtitle] ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ

Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ 7 ξ Γεμικό Λύκειξ Βόλξρ 2012 2013 Α ηάνη Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ Ποάνη 13 η /14.11.2012.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε πεξηβάιινληνο

Μειέηε πεξηβάιινληνο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Μαξία Γεκνπνχινπ Σάζνο Εφκπνιαο Διέλε Μπακπίια Κσλζηαληίλα θαλαβή Αληηφπε Φξαληδή Μαξηάλλα Υαηδεκηραήι Μειέηε πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα