ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πξνκήζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ανοικτόσ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Χαμθλότερθ Σιμι ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ και ώρα 10:00 πρωϊνι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γραφείο Προμθκειών Νοςοκομείου ΑΧΕΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΚΩΔΙΚΟ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ευρώ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ Όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΜΕΡΟ Β ΠΟΟΣΗΣΑ Όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΜΕΡΟ Β ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο ΜΕΡΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ενόσ (1) ζτουσ, με δυνατότθτα τρίμθνθσ μονομεροφσ παράταςθσ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Όπωσ ςτο άρκρο 34 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ ΕΛΑΧΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ φμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟΝ ΗΜΕΡΗΙΟ ΣΤΠΟ και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/

2 Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1.1. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) «Κσδηθνπνέεζε ηεο λνκνζεζέαο γηα ηελ ΚπβΫξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθϊ φξγαλα» Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 81 / ), φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 134 / ) φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλϊδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ Α 256 / ), φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξέ Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζένπ Γηθαένπ» (ΦΔΚ Α 204 / ) 1.6. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/ ) Ϊξζξν 24 «Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζέσλ ππαιιάισλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) Ϊξζξν 84 «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειϋγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη Ρπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν / 95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95)«Τπαέζξην Δκπφξην θαη Ϊιιεο ΓηαηΪμεηο» Σνπ Ν. 2328/95 (Φ.Δ.Κ. 159 /Α/95) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.2372/1996 (Φ.Δ.Κ. 29/Α/96) Ϊξζξν 11 θαη ην Ν.2414/96 (Φ.Δ.Κ. 135/Α/96) Ϊξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 82/96 (Φ.Δ.Κ. 66/Α/96) «Πεξέ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ Α.Δ. πνπ κεηϋρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο αλϊιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκϋα», φπσο απηϋο ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) θαη ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηϋρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο αλϊιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκϋα» (ΦΔΚ Α 66 / ), φπσο ηζρχεη κεηϊ θαη ηελ ηξνπνπνέεζά ηνπ κε ην Ϊξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην Ϊξζξν 8 Ν. 3414/ Σνπ Ν / 2002 ( Φ.Δ.Κ. 143 / Α / 2002 ) «Πεξέ ππαγσγάο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεέ ζηε δηαδηθαζέα δηαζηαχξσζεο ζηνηρεέσλ, πνπ πξνβιϋπνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηνχ». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθϊιηζε ηεο δηαθϊλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) «Σξνπνπνέεζε ηνπ Ν. 3310/2005.». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σνπ Ν. 3614/07 (ΦΔΚ 267/Α/2007) Ϊξζξν 25 «ΔπηηΪρπλζε ηεο πινπνέεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξϊμεσλ». [αθνξϊ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπο δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ επξψ] Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηϊμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθάο δηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο Σνπ Ν. 2741/99 ( Φ.Δ.Κ. 199/Α/99) Ϊξζξν 8 «Δληαένο ΦνξΫαο ΔιΫγρνπ Σξνθέκσλ, Ϊιιεο Ρπζκέζεηο ζεκϊησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.ΑΝ». φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 12 παξ. 27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ ά ησλ επξψ εθφζνλ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Γ ά Γ ΚΠ] Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). [αθνξϊ 2

3 δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ κε πξνυπνινγηζκφ θϊησ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] πκπιεξσκαηηθϊ ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ» (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/2003 ) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιϋκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο ΔκπνξηθΫο πλαιιαγϋο» Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ Α 68 / ) φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α 202/ ) «ΑξρΫο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγέαλζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ηνκϋσλ ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο αγνξϊο ΘΫκαηα ππνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο», Ϊξζξν Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλέαο πεξέ Γεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α 139/ ) Σνπ Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ Α 66/ ) πεξέ εγγπάζεσλ γηα ηελ εξγαζηαθά αζθϊιεηα θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο, Ϊξζξν Σνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ Α 115/ ) «ΝΫν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθεέο δηαηϊμεηο, ξπζκέζεηο ζηηο εξγαζηαθϋο ζρϋζεηο» Σνπ Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ Α 128/ ) «Δπνπηεέα ηδησηηθάο αζθϊιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαένπ ηδησηηθάο αζθϊιηζεο δσάο, νξγαληζκνέ πηζηνιεπηηθάο ηθαλφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ» Σνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ Α 129/ ) «ΑλαβΪζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο» Σνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α 141/ ) «Γεκνζηνλνκηθά Γηαρεέξηζε θαη επζχλε» Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173/ ) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηϊ ηε ζχλαςε Γεκφζησλ ζπκβϊζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335).» Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ Α 194/ ) «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο» Σνπ Ν.3897/2010 (ΦΔΚ Α 208/ ) «χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιένπ θαη Ϊιιεο ΓηαηΪμεηο» Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ Α 31/ ) «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγϋο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ Α 32/ ) «Αξρά ηεο επαγγεικαηηθάο ειεπζεξέαο, θαηϊξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη Ϊζθεζε επαγγεικϊησλ» Σνπ Ν.3984/2011 (ΦΔΚ Α 150/ ) «ΓσξεΪ θαη κεηακφζρεπζε νξγϊλσλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α 204/ ) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ-αληηθαη αζηαζε ηνπ Ϋθηνπ θεθαιαένπ ηνπ Ν.3588/2011 (πησρεπηηθφο θψδηθαο), - Πξνπησρεπηηθά δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο.» Σνπ Ν.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/ ) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεέσλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο». 2. Σηο απνθάζεηο: 2.1. Σελ κε αξηζ /2565/ΓΟ (ΦΔΚ 1590/Β/2005) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζϋκα «Καζνξηζκφο Υσξψλ ζηηο νπνέεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξεέεο» Tελ κε αξηζ / (ΦΔΚ 1673/Β/2007) Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο «ΓηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ηάξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3414/2005» Σελ κε αξηζ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηεέαο «Καζνξηζκφο εκεξεζέσλ θαη εβδνκαδηαέσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), 3

4 εκεξεζέσλ θαη εβδνκαδηαέσλ ηνπηθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθάο θαη Θεζζαινλέθεο) πνπ Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ» (ΦΔΚ Β 1226/ ) Την με απιθ. Π1/3306/ (ΦΕΚ Β 1789/ ) «Εξαίπεση Ππομηθειών από ένταξη τοςρ στο ΕΠΠ» Σελ κε αξηζ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε «Πεξέ Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο πξνο ηελ Οδεγέα 93/42/ΔΟΚ/ ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, πνπ αθνξϊ ηα ΗαηξνηερλνινγηθΪ Πξντφληα» (ΦΔΚ 679/Β/ , ΦΔΚ Β 755/ & ΦΔΚ Β 757/ ) Σελ ππ αξηζκ 35130/739 Τπνπξγηθά Απφθαζε «Αχμεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Ϊξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκάζεηα πξντφλησλ, παξνρά ππεξεζηψλ ά εθηϋιεζε Ϋξγσλ.» (ΦΔΚ Β 1291/ ) 2.7. Σελ ππ αξηζκ. πξση. 8414/ Τπνπξγηθά Απφθαζε-Δγθχθιην κε ηελ νπνέα ηϋζεθε ζε εθαξκνγά ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγεέαο (Π.Π.Τ.Τ.) Σν ππ αξηζκ. πξση / Ϋγγξαθν ηεο 4εο Τ.Πε ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ κε ην νπνέν καο δηαβέβαζαλ ηελ κε αξηζκφ 693/ απφθαζε Γηνηθεηά ηνπο, κε ηελ νπνέα νξέζζεθε ην Ννζνθνκεέν καο σο θνξϋαο δηελϋξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ ζε εθαξκνγά ηνπ ΠΠΤΤ 2011 γηα ην Ϋηνο Σελ απφθαζε πνπ Ϋιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ θαηϊ ηελ 25 ε / ζπλεδξέαζά ηνπ (ζϋκα 54ν) κε ηελ νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ εγθξέζεθε ε δηελϋξγεηα ηνπ δεκφζηνπ ηαθηηθνχ πξψηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκάζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγεένπ Σελ απφθαζε πνπ Ϋιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ θαηϊ ηελ 25 ε / ζπλεδξέαζά ηνπ (ζϋκα 53ν) κε ηελ νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ εγθξέζεθαλ νη ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ παξαπϊλσ δηαγσληζκνχ. 4

5 ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1. Γηεζλή ηαθηηθφ πξψην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πξνκήζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ (CPV Ηαηξηθά αλαιψζηκα) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο πνπ αλαιπηηθϊ αλαθϋξνληαη ζηα ζπλεκκϋλα ΜΔΡΖ Α & Β θαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο απηάο. 2. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ χζηεξα απφ πξνζεζκέα ηνπιϊρηζηνλ πελεληαδχν (52) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο πξψηεο δεκνζέεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, νδφο η. Κπξηαθίδε αξηζκ. 1, Θεζζαινληθε Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, νδφο η. Κπξηαθίδε αξηζκ. 1, Θεζζαινληθε θαη ψξα 10:00 πξστλή ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη κεηϊ ηελ παξαπϊλσ εκεξνκελέα θαη ψξα, εέλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξϋθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 4. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ά ελψζεηο/ θνηλνπξαμέεο απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηε ζπλϋρεηα ηεο παξνχζαο. 5. ΚαηΪ ηα ινηπϊ ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα ηκάκαηα πνπ επηζπλϊπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο απηάο : ΜΔΡΟ Α : «ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ» ΜΔΡΟ Β : «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ» Η & ΗΗ 6. Σα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ην Ννζνθνκεέν. Θεζζαινλέθε Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΔΡΓΟΤΛΑ 5

6 ΜΔΡΟ Α : ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αληηθεέκελν ηεο δηαθάξπμεο εέλαη ε πξνκάζεηα αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ (CPV Ηαηξηθά αλαιψζηκα) γηα ηελ θϊιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο δηαθάξπμεο ( ΜΔΡΟ Β «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ). Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, αλά δεηνχκελν απφ ην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο είδνο. Οη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο θαη νη απαηηάζεηο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνκάζεηα νξέδνληαη ζην ΜΫξνο Β «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ηεο δηαθάξπμεο. Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλϊζεζε πξνκάζεηαο ά γηα θϊζε δεηνχκελν εέδνο ρσξηζηϊ, φπσο αλαιπηηθϊ θαέλνληαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο. ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΗΜΟΗ Αλαζέηνπζα Αξρή Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε θαη ην νπνέν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε Αξκφδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο Ο θ. Φνπληνπθέδεο ΗσΪλλεο πνπ παξϋρεη ζρεηηθϋο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξέεο (ηειϋθσλν επηθνηλσλέαο , Fax: , φιεο ηηο εξγϊζηκεο εκϋξεο 10:00-12:00). Γηαθήξπμε Ζ παξνχζα Γηαθάξπμε πνπ απνηειεέηαη απφ ην ΜΫξνο Α: Γεληθνέ θαη Δηδηθνέ ξνη, ην ΜΫξνο Β: Αληηθεέκελν ΣερληθΫο πξνδηαγξαθϋο θαη ηα Παξαξηάκαηα Η : Τπνδεέγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ θαη ΗΗ: ρϋδην ζχκβαζεο. Πξνκήζεηα Ζ πξνκάζεηα αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ (CPV Ηαηξηθά αλαιψζηκα), φπσο αλαιπηηθϊ πεξηγξϊθνληαη ζην ΜΫξνο Β ηεο παξνχζεο. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξϊγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ), ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ εηδηθϊ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνέν ιεηηνπξγεέ,ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο πεξέ ιεηηνπξγέαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγϊλσλ ηεο δηνέθεζεο. Πξνζθέξσλ Οπνηνδάπνηε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ά νκϊδα πξνζψπσλ ζπκκεηϋρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβϊιιεη πξνζθνξϊ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Ννζνθνκεέν). Δθπξφζσπνο Ο ππνγξϊθσλ ηελ πξνζθνξϊ - ζηελ πεξέπησζε πνπ απηά δελ ππνγξϊθεηαη απφ ηνλ έδην ηνλ ΠξνζθΫξνληα - πνπ κπνξεέ λα εέλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΠξνζθΫξνληα, ά πξφζσπν εμνπζηνδνηεκϋλν απφ ηνλ ΠξνζθΫξνληα ά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ά ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκϋλν απφ φια ηα κϋιε ηεο Ϋλσζεο. Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν πξνζθϋξσλ κε δάισζά ηνπ, ζηελ νπνέα πεξηιακβϊλνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξέδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλϊγθεο επηθνηλσλέαο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηνλ πξνζθϋξνληα. Πξνκεζεπηήο (-ηέο) Ο πξνζθϋξσλ (-ληεο) πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζα ζπλϊςνπλ χκβαζε κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξϊθνληαη ζηελ παξνχζα. 6

7 Καηαθχξσζε Ζ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ) κε ηελ νπνέα θαηαθπξψλεηαη ε πξνκάζεηα ζηνλ Πξνκεζεπηά (-ηϋο). χκβαζε Ζ Ϋγγξαθε ζπκθσλέα κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ) θαη ηνπ πξνκεζεπηά (-ησλ), ε νπνέα θαηαξηέδεηαη κεηϊ ηελ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο εέλαη ε Διιεληθά. Δπέζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε Διιεληθά. Ζ παξνχζα δηαθάξπμε, ηα Ϋληππα ηεο Σερληθάο θαη Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο θαη ε ζχκβαζε εέλαη ζπληαγκϋλα ζηελ Διιεληθά γιψζζα. ια ηα δηθαηνινγεηηθϊ θαη νη πξνζθνξϋο ησλ δηαγσληδνκϋλσλ / ππνςεθέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εέλαη ππνρξεσηηθϊ ζπληαγκϋλα ζηελ Διιεληθά γιψζζα. πκβαηηθά ηεχρε Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ) κε ηνλ πξνκεζεπηά (- ηϋο) θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβϊλνπλ θαηϊ ζεηξϊ ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ δηαθάξπμε κε ηνπο φξνπο γ. ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά θαη δ. ηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά. Πξνυπνινγηζκφο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Ννζνθνκεέν) σο πηζαλά δαπϊλε γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκάζεηαο. πκβαηηθφ Σίκεκα Ζ ηηκά πξνζθνξϊο ζηελ νπνέα ζα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα. Δπηηξνπή Παξαιαβήο Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Ννζνθνκεέν) θαη ζα Ϋρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβά απφ ηνλ πξνκεζεπηά ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ (ζην εμάο: ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά) πξνθεξχζζεη δηεζλά ηαθηηθφ πξψην αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκάζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ (CPV Ηαηξηθά αλαιψζηκα) πξνυπνινγηζκνχ δαπϊλεο ,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά, αλϊ δεηνχκελν απφ ην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο εέδνο. Γέλνληαη δεθηϋο πξνζθνξϋο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ά γηα θϊζε δεηνχκελν εέδνο ηνπ ΜΔΡΟΤ Β ηεο παξνχζεο ρσξηζηϊ. ΑλαιπηηθΪ, ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο θαη νη δεηνχκελεο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο, πεξηγξϊθνληαη ζην ΜΫξνο Β «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ηεο παξνχζεο. ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Ζ πξνκάζεηα ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηα ιεηηνπξγηθϊ Ϋμνδα ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ 1311 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκεένπ. Ο πξνυπνινγηζκφο αλϋξρεηαη ζην πνζφ ,00 Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ. Γηεχζπλζε ΑλαζΫηνπζαο : η. Κπξηαθέδε αξηζκ. 1, Θεζζαινλέθε ΣειΫθσλν : Φαμ : Πιεξνθνξέεο : Η. Φνπληνπθέδεο A.2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΘΡΟ 6 : ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ο δηαγσληζκφο δηϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο πνπ αλαθϋξνληαη ζην πξννέκην ηεο απφθαζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ πξνθάξπμά ηνπ. 7

8 ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΝΣΑΔΗ ΠΡΟΦΤΓΔ ΔλζηΪζεηο ππνβϊιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ην Ϊξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/ ), σο θαη ην Ϊξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/ ) αληέζηνηρα. ΑΡΘΡΟ 8 : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ - ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ Ζ Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθάξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηϊιζεθε γηα δεκνζέεπζε : 1. ηελ Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ζηηο ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ» ηεο Δθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο ζηηο ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο , πξνο δεκνζέεπζε ζηηο ΑλΪξηεζε ζηνπο Πέλαθεο αλαθνηλψζεσλ (ΣνπηθΪ Δπηκειεηάξηα θαη ινηπνέ θνξεέο) ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβϊλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθάξπμεο θαη φια ηα απαξαέηεηα γηα ην δηαγσληζκφ Ϋγγξαθα απφ ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ (www.ahepahosp.gr Αλαθνηλψζεηο Γεκφζηνη Γηαγσληζκνέ).ε πεξέπησζε αδπλακέαο ιάςεο ζρεηηθψλ εγγξϊθσλ κε ηνλ παξαπϊλσ ηξφπν, ελαιιαθηηθϊ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβϊλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθάξπμεο απφ ην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ, νδφο η. Κπξηαθέδε Θεζζαινλέθε θαζεκεξηλϊ, 10:00-14:00. Ζ ειεθηξνληθά δηϊζεζε ησλ ηεπρψλ ηεο δηαθάξπμεο εέλαη δσξεϊλ. ε πεξέπησζε πνπ νη παξαιάπηεο ηεο Γηαθάξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζϋλ αληέγξαθν δελ εέλαη πιάξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα πεξηερνκϋλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειέδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηάζνπλ απφ ηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, λϋν πιάξεο αληέγξαθν. ΔλζηΪζεηο θαηϊ ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζϋληνο αληηγξϊθνπ ηεο Γηαθάξπμεο, ζα απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, ζρεηηθϋο κε φξνπο ηεο δηαθάξπμεο κϋρξη θαη νθηψ (8) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/07, απηϋο παξϋρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θϊζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, απηϋο δέλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξέο ν πξνζθϋξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα Ϋλζηαζεο δπλϊκεη ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ.118/2007. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε λα επηθαιεζζεέ πξνθνξηθϋο απαληάζεηο εθ κϋξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ππνςάθηνη ΠξνκεζεπηΫο πξϋπεη λα θαηαζϋζνπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε ην αξγφηεξν κϋρξη ηηο εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00 ζηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νδφο η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε. ε πεξέπησζε απνζηνιάο ησλ πξνζθνξψλ, πξϋπεη λα ιεθζεέ ππφςηλ ε εκεξνκελέα πνπ αλαιπηηθϊ αλαθϋξεηαη ζην Ϊξζξν 16 παξ. β ηεο παξνχζεο, άηνη κϋρξη εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00. ΠξνζθνξΫο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηϊ ηελ παξαπϊλσ εκεξνκελέα, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιϊ επηζηξϋθνληαη σο εθπξφζεζκεο. ΑΡΘΡΟ 11 : ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ επέ ηεο νδνχ η. Κπξηαθέδε. 1, ΣΚ Θεζζαινλέθε, ζηηο , εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 8

9 A.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΘΡΟ 12 : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ά ελψζεηο /θνηλνπξαμέεο απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθεέκελν ηνπ ππφ αλϊζεζε Ϋξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξϊηνο κϋινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ) ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξϊςεη ηε πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο ΟπξνπγνπΪεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ (Ϊξ. 4 Π.Γ. 60/2007) ά πξνεξρφκελα απφ ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ζπλϊςεη επξσπατθϋο ζπκθσλέεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνέα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ ζπλϋρεηα ηεο παξνχζαο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκϋλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξϊο ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξέπησζε πνπ ε πξνκάζεηα θαηαθπξσζεέ ζε Ϋλσζε πξνζψπσλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη, εθ φζνλ ην ζεσξάζεη αλαγθαέν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηϋιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηάζεη απφ ηελ Ϋλσζε λα πεξηβιεζεέ νξηζκϋλε λνκηθά κνξθά θαη ε Ϋλσζε, ζηελ πεξέπησζε απηά, ππνρξενχηαη λα ην πξϊμεη. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζχκθσλα κε ηελ παξϊγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, ειϋγρεη, επέ πνηλά απαξαδϋθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εϊλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζπκκεηϋρεη εμσρψξηα εηαηξεέα θαηϊ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξαγξϊθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ έδηνπ λφκνπ, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξϊγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.3414/2005. Σα εγθαηεζηεκϋλα ζηελ ΔιιΪδα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα πξϋπεη λα εέλαη εγγεγξακκϋλα ζηα νηθεέα επαγγεικαηηθϊ ά εκπνξηθϊ κεηξψα θαη λα πξνζθνκέδνπλ αλϊινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςάθηνη πνπ δελ Ϋρνπλ εγθαηϊζηαζε ζηελ ΔιιΪδα πξϋπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθά ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξϊηνπο εγθαηϊζηαζάο ηνπο ά λα πξνζθνκέδνπλ αλϊινγε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ, θαηϊ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. ΑΡΘΡΟ 13 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη ζπκκεηϋρνληεο, νθεέινπλ λα θαηαζϋζνπλ, ππνρξεσηηθϊ καδέ κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπο ζην θϊθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ, φπσο απηϊ πεξηγξϊθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 θαη ζην Π.Γ. 60/2007 θαη εηδηθφηεξα: Α. Έιιελεο Πνιίηεο α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (κε ΦΠΑ) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, πνζφ πνπ αλϋξρεηαη ζε ,00 ά ζε πεξέπησζε πνπ γέλεη πξνζθνξϊ γηα κϋξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ φπσο αλαιπηηθϊ παξνπζηϊδεηαη ζην Ϊξζξν 31 ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/ Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εϊλ ε ζπκκεηνρά γέλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 3. Απφδεημε θαηϊζεζεο ά απνζηνιάο ηνπ δεέγκαηνο ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ, φπνπ απαηηεέηαη απφ ην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο (Άξζξν 11 πεξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ 118/2007) 4. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 4.1 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο νη πξνζθϋξνληεο δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε: 1. γηα θϊπνην ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα θϊπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 9

10 , ζει. 1). δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο 3. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: ε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, ά αλϊινγε θαηϊζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζεο ηνπ πξνζθϋξνληνο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη: α) αζθαιηζηηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη β) θνξνινγηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαηϊ ηελ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ζε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ά εηδηθά εθθαζϊξηζε θαη, επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηϊ ην ζηϊδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθϋξνληαη αλαιπηηθϊ ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/ Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηαπξϊμεη θαλϋλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο ά απνθιεηζηεέ απφ θϊπνηα Ϊιιε Γεκφζηα Τπεξεζέα ά Ν.Π.Γ.Γ ά Ν.Π.Η.Γ ά Α.Δ ηνπ Γεκνζένπ ηνκϋα ά απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζέεο ά πξνκάζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο ά Ϊιισλ Τπνπξγεέσλ, θαηϊ ηα Ϊξζξα 18,34 θαη 39 ηνπ Κ.Π.Γ 118/07. ΔΪλ ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιάζεθε γηα νξηζκϋλν ρξφλν, ην ζηνηρεέν ηνχην ιακβϊλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξϊο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηϊζηεκα. 4.3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε 10

11 ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, θαηϊ ην Ϊξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. ΑπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 2. Ζ πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ νη πξνζθϋξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ πξνζθνξϊ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά 4. Παξαηηεέηαη απφ θϊζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθϊ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. πκκεηϋρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξϊ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ Β. Αιινδαπνί α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (κε ΦΠΑ) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, πνζφ πνπ αλϋξρεηαη ζε ,00 ά ζε πεξέπησζε πνπ γέλεη πξνζθνξϊ γηα κϋξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ φπσο αλαιπηηθϊ παξνπζηϊδεηαη ζην Ϊξζξν 31 ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/ Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εϊλ ε ζπκκεηνρά γέλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 3. Απφδεημε θαηϊζεζεο ά απνζηνιάο ηνπ δεέγκαηνο ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ, φπνπ απαηηεέηαη απφ ην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο (Άξζξν 11 πεξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ 118/2007) 4. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 4.1 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο νη πξνζθϋξνληεο δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε: 1. γηα θϊπνην ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα θϊπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο 3. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 11

12 ε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, ά αλϊινγε θαηϊζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζεο ηνπ πξνζθϋξνληνο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη: α) αζθαιηζηηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη β) θνξνινγηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαηϊ ηελ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ζε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ά εηδηθά εθθαζϊξηζε θαη, επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηϊ ην ζηϊδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθϋξνληαη αλαιπηηθϊ ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/ Τπεχζπλε δάισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηαπξϊμεη θαλϋλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο ά απνθιεηζηεέ απφ θϊπνηα Ϊιιε Γεκφζηα Τπεξεζέα ά Ν.Π.Γ.Γ ά Ν.Π.Η.Γ ά Α.Δ ηνπ Γεκνζένπ ηνκϋα ά απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζέεο ά πξνκάζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο ά Ϊιισλ Τπνπξγεέσλ, θαηϊ ηα Ϊξζξα 18,34 θαη 39 ηνπ Κ.Π.Γ 118/07. ΔΪλ ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιάζεθε γηα νξηζκϋλν ρξφλν, ην ζηνηρεέν ηνχην ιακβϊλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξϊο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηϊζηεκα. 4.3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, θαηϊ ην Ϊξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. ΑπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 2. Ζ πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ νη πξνζθϋξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ πξνζθνξϊ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά 4. Παξαηηεέηαη απφ θϊζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθϊ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. πκκεηϋρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξϊ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ Γ. Ννκηθά πξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. ια ηα παξαπϊλσ δηθαηνινγεηηθϊ ησλ αλσηϋξσ παξαγξϊθσλ Α. Έιιελεο πνιέηεο θαη Β. Αιινδαπνέ, αληηζηνέρσο. Γηεπθξηλέδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα αλσηϋξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηϋο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 2. ια ηα λνκηκνπνηεηηθϊ Ϋγγξαθα θϊζε ζπκκεηϋρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηϋξσ ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκϋλα: 12

13 2Α. Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα κε ηε κνξθά Αλσλχκνπ Δηαηξεέαο (Α.Δ.) ά Δηαηξεέαο ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): ΦΔΚ εθπξνζσπάζεσο ηεο εηαηξέαο (ελ ηζρχ) Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηϊ πεξέπησζε δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιϋο, πνπ Ϋρνπλ επϋιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ. Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. ά Γεληθάο πλϋιεπζεο αληέζηνηρα, πεξέ εγθξέζεσο ζπκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκϋλν πξφζσπν λα θαηαζϋζεη ηελ πξνζθνξϊ 2Β. Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα κε ηε κνξθά πξνζσπηθάο εηαηξεέαο (Ο.Δ. ά Δ.Δ.): Δπέζεκν αληέγξαθν ά επηθπξσκϋλν θσηναληέγξαθν ηνπ ηειεπηαένπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξέαο. Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κεηαβνιψλ ηεο εηαηξεέαο απφ ηελ αξκφδηα αξρά. 2Γ. Γηα ΑιινδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα: ΑλΪινγα κε ηε κνξθά ηνπο, αληέζηνηρα λνκηκνπνηεηηθϊ Ϋγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθϊ κε απηϊ πνπ αλαθϋξνληαη αλσηϋξσ ππφ παξαγξϊθνπο 2Α ά 2Β, ηα νπνέα πξνβιϋπνληαη απφ ην δέθαην ηεο ρψξαο ηεο Ϋδξαο ά ιεηηνπξγέαο ηνπο θαη απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπο, ε εγγξαθά ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαέν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπϋο πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα, πνπ δεηνχληαη αλσηϋξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξέπησζε πνπ ε ρψξα πξνϋιεπζεο δελ εθδέδεη θϊπνην αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζέζηαηαη απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθένπ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδέδεηαη ηϋηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςάθηνο πιεξνέ ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Γ. πλεηαηξηζκνί α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθϊ πνπ πξνβιϋπνληαη αληηζηνέρσο αλσηϋξσ, ππφ ζηνηρ. Α, Β θαη Γ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη : ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αθνξϊ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη νη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα αλσηϋξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη απ απηφλ. Δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Σα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ, γηα ηνλ θϊζε πξνκεζεπηά, πνπ ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. 2. Γάισζε ζχζηαζεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκϋλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ην αληηθεέκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ά ην κϋξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζϋλα εμ απηψλ επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξϊο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκϋλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 13

14 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ινη νη ζπκκεηϋρνληεο ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζα πξϋπεη ππνρξεσηηθϊ ζηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο λα αλαθέξνπλ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ε πεξέπησζε πνπ ην νηθεέν θξϊηνο δελ εθδέδεη θϊπνην Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ά πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπϊλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ζηα θξϊηε κϋιε φπνπ δελ πξνβιϋπεηαη ε Ϋλνξθε βεβαέσζε απφ ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξϊηνο θαηαγσγάο ά πξνϋιεπζεο. Ζ ππνρξϋσζε αθνξϊ φιεο ηηο παξαπϊλσ θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθϋξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ (Ϊξζξν 6, παξ. 2, ΠΓ 118/2007) απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α 290), νθεέιεη λα ππνβϊιεη, ζε ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθϊ πνπ αλαθϋξνληαη ζηε ζπλϋρεηα ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκϋλνο θϊθεινο, παξαδέδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπά ε νπνέα πξνβαέλεη ζηελ απνζθξϊγηζά ηνπ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε ζρεηηθά πξφζθιεζε. ζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξϊγηζεο ηνπ θαθϋινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβϊλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηϋζεθαλ. Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκϋλνο θϊθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εέλαη δπλαηφ: α. λα ππνβιεζεέ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ), θαηϊ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ηεο πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ, β. λα απνζηαιεέ ζηελ αλαθεξφκελε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκεένπ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεέ κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρεη παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά κϋρξη ηελ πξνεγνχκελε εκϋξα ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ηεο πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ. Δθφζνλ ν θϊθεινο απνζηαιεέ ζην Ννζνθνκεέν κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα πξϋπεη λα θϋξεη ηελ Ϋλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». ηνλ πξναλαθεξφκελν θϊθειν πξϋπεη λα αλαγξϊθνληαη επθξηλψο: «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ». Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. Σν αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιϋα Ζ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο δελ αλαιακβϊλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηϋξεζε ζηελ Ϊθημε ηνπ θαθϋινπ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηϋιιεηαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. Ο θϊθεινο πνπ εέηε ππνβιάζεθε, κεηϊ ηελ θαζνξηζκϋλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζε Ϋγθαηξα ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, ζα επηζηξϋθεηαη ζηνλ ΠξνζθΫξνληα ρσξέο λα Ϋρεη απνζθξαγηζζεέ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ-ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξϊθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα: α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1), β) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2), 14

15 γ) απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48), δ) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305), ε) θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απϊηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο. Τπφρξενη πξνζθφκηζεο ΑπνζπΪζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξϊθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, εέλαη ηα θπζηθϊ πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηϋο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα ζϋζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηϊ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηϊ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξέπησζε εγθαηϊζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθϊ ησλ παξαπϊλσ πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδέδνληαη κε βϊζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Δπηπξφζζεηα, ν ππνςάθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη ππεχζπλε δάισζε λνκέκσο ζεσξεκϋλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζηελ νπνέα λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη ππνρξεσκϋλνο, θαηϊ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, λα θαηαβϊιεη αζθαιηζηηθϋο εηζθνξϋο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθάο νξγϊλσζεο, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επϊγγεικϊ ηνπο, θαηϊ ηελ εκϋξα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηϋξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακϋλνπλ εγγεγξακκϋλνη κϋρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο ησλ αλσηϋξσ λνκνζεηεκϊησλ ά ππφ Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα). Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθϊ ηεο εθθαζϊξηζεο, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξϊ ζηελ θνηλά εθθαζϊξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκϋλε ε ζπκκεηϋρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ησλ Ϊξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξϊ ζηελ εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζϊξηζε. Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζϊξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο ζπκκεηϋρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο. 7. Οη ζπλεηαηξηζκνέ, βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα. ε πεξέπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά νξηζκϋλα απφ ηα πην πϊλσ 15

16 δηθαηνινγεηηθϊ δελ εθδέδνληαη ά δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πϊλσ πεξηπηψζεηο, πξϋπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαέσζε ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά, ζηα θξϊηε φπνπ δελ πξνβιϋπεηαη Έλνξθε Βεβαέσζε, κε Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθά αξράο, ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςάθηνπ πξνκεζεπηά ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκϋλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκϋλα Ϋγγξαθα θαη φηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ βξέζθεηαη ζηελ αληέζηνηρε θαηϊζηαζε. 8. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνέα ζα δειψλνπλ φηη: α) Ζ επηρεέξεζά ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγέαο, β) Γελ Ϋρεη απνθιεηζζεέ ε ζπκκεηνρά ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηϊθιεηε απφθαζε, γ) Γελ Ϋρνπλ ππνπϋζεη ζε ζνβαξφ παξϊπησκα θαηϊ ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δ) Ζ επηρεέξεζε εέλαη ζπλεπάο ζηελ εθπιάξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γϋλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκϋα, ε) Γελ Ϋρνπλ θϊλεη ςεπδεέο ά αλαθξηβεέο δειψζεηο θαηϊ ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζέα. Δθφζνλ ν πξνζθϋξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεέ Ϋλσζε /θνηλνπξαμέα ππνςεθέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππϋβαιιαλ θνηλά πξνζθνξϊ, πξνζθνκέδνληαη ηα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ ησλ ζεκεέσλ 1 Ϋσο θαη 8 γηα θϊζε κϋινο πνπ ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα. Δπηζεκαίλεηαη φηη : - ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε ΚξΪηνο εθηφο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθϊ απφ επέζεκε κεηϊθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. - Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ αλσηϋξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηϊ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθϋξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ ΔΪλ ζε θϊπνηα ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα παξαπϊλσ πηζηνπνηεηηθϊ ά Ϋγγξαθα, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπϊλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ πξνκεζεπηά πνπ γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηϋο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιϋπεηαη απφ ην λφκν Ϋλνξθε βεβαέσζε, απηά κπνξεέ λα αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε δάισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξϊηνπο θαηαγσγάο ά πξνϋιεπζεο. ε πεξέπησζε κε θαηϊζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεέ. A.4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξϋο εέλαη δπλαηφ: α. λα θαηαηέζεληαη ζηα γξαθεέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κϋρξη ηεο θαη ψξα 15:00. β. λα απνζηϋιινληαη ζηελ αλαθεξφκελε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκεένπ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβϊλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρνπλ παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά κϋρξη ηελ πξνεγνχκελε εκϋξα ηεο δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αξ. 11 παξ. 4 Π.Γ. 118/2007), άηνη θαη ψξα 15:00. Δθφζνλ ε πξνζθνξϊ απνζηαιεέ ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα πξϋπεη λα θϋξεη ηελ Ϋλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 2. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ αλαιακβϊλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηϋξεζε ζηελ Ϊθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηϋιινληαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξϋο πνπ εέηε ππνβιάζεθαλ κεηϊ ηελ θαζνξηζκϋλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζαλ Ϋγθαηξα ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, ζα επηζηξϋθνληαη ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο ρσξέο λα Ϋρνπλ απνζθξαγηζζεέ. ΑΡΘΡΟ 17 : ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ΠξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθϋξνληεο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκέα πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο 16

17 ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξϊο δχλαηαη λα παξαηαζεέ (Ϊξζξν 13, παξ. 3, ΠΓ 118/07), εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθάξπμε. Αλαθνέλσζε επηινγάο πξνκεζεπηά κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηϊ ηε ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξϊο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεέ. Οη Τπνςάθηνη πξνκεζεπηϋο δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξϊ ηνπο, ά κϋξνο ηεο, κεηϊ ηελ θαηϊζεζά ηεο. ε πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξϊ ά κϋξνο ηεο απνζπξζεέ ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θϊζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. ΚαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ρσξέο Ϊιιε δηαηχπσζε ά δηθαζηηθά ελϋξγεηα. ΑΡΘΡΟ 18 : ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξϋο δελ γέλνληαη δεθηϋο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. ΔΪλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθϋο πξνζθνξϋο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο, ν νπνένο ζα ππνβϊιιεη ηϋηνηαο θχζεο πξνηϊζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακέα πεξέπησζε λα δηακαξηπξεζεέ ά λα επηθαιεζηεέ ιφγνπο πξνζθπγάο θαηϊ ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηϊζεσλ απηψλ. ΑΡΘΡΟ 19 : ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γέλνληαη δεθηϋο πξνζθνξϋο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ά γηα θϊζε δεηνχκελν εέδνο ηνπ ΜΔΡΟΤ Β ηεο παξνχζεο ρσξηζηϊ. ΑΡΘΡΟ 20 : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη ά απνζηϋιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 118/07, ζηελ ειιεληθά γιψζζα κϋζα ζε ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε Ϋλα απφ ηα αληέγξαθα πνπ νξέδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θϊζε ζειέδα ηνπ, πξϋπεη λα αλαγξϊθεηαη επθξηλψο ε ιϋμε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ λα κνλνγξϊθεηαη απφ ηνλ ππνςάθην πξνκεζεπηά θαη λα θέξεη ζπλερή αξίζκεζε. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ εέλαη επηθξαηϋζηεξν απφ θϊζε αληέγξαθν ηεο πξνζθνξϊο. 2. ην θϊθειν θϊζε πξνζθνξϊο πξϋπεη λα αλαγξϊθνληαη επθξηλψο: 2.1. Ζ ιϋμε ΠΡΟΦΟΡΑ Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο θαη ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Ζ εκεξνκελέα δηελεξγεέαο ηνπ δηαγσληζκνχ Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιϋα 3. ΜΫζα ζην θϊθειν ηεο πξνζθνξϊο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζθνξϊ ζηνηρεέα θαη εηδηθφηεξα ηα εμάο: 3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξϊο, (Πξσηφηππα θαη αληέγξαθα), θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκϋλν θϊθειν κϋζα ζηνλ θπξέσο θϊθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ» ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξϊο (πξσηφηππν θαη αληέγξαθν), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκϋλν θϊθειν κϋζα ζηνλ θπξέσο θϊθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ (Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν) επέ πνηλά απνξξέςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, επέζεο κϋζα ζηνλ θπξέσο θϊθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Οη θϊθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξϊο ζα θϋξνπλ θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθϋινπ ε πεξέπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξϊο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγϊινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θϊθειν, ηφηε απηϊ ζπζθεπϊδνληαη ηδηαέηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξέσο θϊθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπϋο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθϋινπ. 4. ια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ ΦαθΫινπ πξνζθνξϊο ζα πξϋπεη λα εέλαη ζπληαγκϋλα ά επέζεκα κεηαθξαζκϋλα ζηελ Διιεληθά 17

18 γιψζζα, κε εμαέξεζε απζηεξϊ ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ ππϊξρεη αληέζηνηρε δφθηκε κεηϊθξαζε ζηελ Διιεληθά θαη πνπ κπνξεέ λα εέλαη ζηελ Αγγιηθά γιψζζα. Δμαέξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκϋλα ζηελ ηερληθά πξνζθνξϊ Ϋληππα, ζρϋδηα θαη ινηπϊ ηερληθϊ ζηνηρεέα πνπ κπνξεέ λα εέλαη ζηελ Αγγιηθά γιψζζα. 5. Ο ππνςάθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεέα, ζχκθσλα κε ηηο θαηϊ πεξέπησζε νδεγέεο. ΠαξαπνκπΫο ζε Ϋγγξαθα επηηξϋπνληαη εθφζνλ απηϊ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξϊ θαη εθφζνλ δέλεηαη ν ζπγθεθξηκϋλνο αξηζκφο παξαγξϊθνπ θαη ζειέδαο. 6. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο ζα δειψλεη αλαιπηηθϊ ηε ζπκκφξθσζε ά απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ ζε ζρϋζε κε ηηο αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθϋο ηεο Γηαθάξπμεο. 7. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξϋπεη λα ηεξεζεέ ζηε ζχληαμά ηνπο, ε ηϊμε θαη ε ζεηξϊ ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο. Οη απαληάζεηο ζε φια ηα εξσηάκαηα ηεο δηαθάξπμεο πξϋπεη λα εέλαη ζαθεέο. ΠαξαπνκπΫο ζε ηερληθϊ Ϋληππα ά εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νέθσλ επηηξϋπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξϊ θαη δέλεηαη ν ζπγθεθξηκϋλνο αξηζκφο παξαγξϊθνπ θαη ζειέδαο. ΠξνζθνξΪ ε νπνέα, θαηϊ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο, πεξηιακβϊλεη γεληθϋο θαη αζαθεέο απαληάζεηο ζα απνθιεέεηαη απφ ηε ζπλϋρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 8. Οη πξνζθνξϋο δελ πξϋπεη λα Ϋρνπλ μχζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο. ΔΪλ ππϊξρεη ζηελ πξνζθνξϊ νπνηαδάπνηε δηφξζσζε, απηά πξϋπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκϋλε θαη κνλνγξακκϋλε απφ ηνλ πξνζθϋξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη απνζθξϊγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξϋπεη θαηϊ ηνλ Ϋιεγρν λα θαζαξνγξϊςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξϊςεη θαη ζθξαγέζεη απηά. Ζ πξνζθνξϊ απνξξέπηεηαη φηαλ ππϊξρνπλ ζ απηά δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθά, θαηϊ ηελ θξέζε ηνπ νξγϊλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. ιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξϋπεη λα αλαθϋξνληαη αλαθεθαιαησηηθϊ ζηελ αξρά ηεο πξνζθνξϊο. Ζ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξϊθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθϋξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλέθεηα φηη πξνυπάξραλ ηεο ζηηγκάο ηνπ θιεηζέκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 9. ΑληηπξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηϋο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. 10. Γηεπθξηλέζεηο πνπ δέλνληαη απφ ηνπο ππνςεθένπο νπνηεδάπνηε κεηϊ ηελ ιάμε ρξφλνπ θαηϊζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γέλνληαη δεθηϋο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. Γηεπθξηλέζεηο δέδνληαη κφλνλ επέ λνκέκσο ππνβιεζϋλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηαλ απηϋο δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, εέηε ελψπηψλ ηνπ εέηε χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο κεηϊ απφ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγϊλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο πνπ δέδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπϊλσ, ιακβϊλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ αλαθϋξνληαη ζηα ζεκεέα πνπ δεηάζεθαλ. 11. Ο πξνζθϋξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη, εκπξνζϋζκσο, Ϋλζηαζε θαηϊ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηϋξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη απνδϋρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιϊθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπ ά κε νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζϋσο ά εκκϋζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο. 12. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ή ηα λνκίκσο επηθπξσκέλα αθξηβή αληίγξαθά ηνπο. Απιά θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθψλ ή εγγξάθσλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηά. ΑΡΘΡΟ 21 : ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ 1. ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ο ΦΪθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη, επί πνηλή απφξξηςεο, ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθϊ πνπ αλαθϋξνληαη ζην Άξζξν 13 ηεο παξνχζεο. 2. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο θϊθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξϊο δηαηξεέηαη ζηηο εμάο ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ νπνέσλ πεξηγξϊθνληαη ζηε ζπλϋρεηα. ηνλ ππνθϊθειν ηεο ηερληθάο πξνζθνξϊο, νη ΠξνζθΫξνληεο ζπκπεξηιακβϊλνπλ, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ππφ κνξθά παξαξηάκαηνο, ηηο παξαθϊησ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξέεο, δειψζεηο ά πηζηνπνηεηηθϊ, κε ηελ έδηα ζεηξϊ θαη αξέζκεζε: 18

19 Α) Πξνζθεξφκελα εέδε θαη ΣερληθΪ ραξαθηεξηζηηθϊ απηψλ. Β) Σελ νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ, ρσξίο ηηκέο. Α) Πξνζθεξφκελα είδε θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 1. Ζ ελφηεηα Πξνζθεξφκελα εέδε πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη πεξηγξαθά ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ θαη ηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο ηνπο. Ζ ηερληθά πξνζθνξϊ πξϋπεη επέζεο λα πεξηιακβϊλεη πιηθφ ηεθκεξέσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα εέδε, φπσο εγρεηξέδηα, ηερληθϊ θπιιϊδηα θιπ, απφ ηα νπνέα ζα πξνθχπηεη ε θϊιπςε ησλ απαηηάζεσλ ηεο δηαθάξπμεο. ηελ ελφηεηα απηά ζα πξϋπεη λα πεξηιακβϊλνληαη θαη νη δειψζεηο πνπ πξνβιϋπνληαη απφ ην Ϊξζξν 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07, άηνη : (α) Ζ ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθϋξνπλ. Δθφζνλ θαηαζθεπϊδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξϋπεη λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξϊ ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλϊδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηϊζηαζάο ηεο (πιάξεο Γ/λζε) (Άξζξν 18, παξϊγξαθνο 2 ηνπ Π.Γ 118/07). (β) ηαλ δελ ζα θαηαζθεπϊζεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά ηνπ επηρεηξεκαηηθά κνλϊδα, λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξϊ ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλϊδα, ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηϊζηαζάο ηεο. Να επηζπλϊςεη ζην θϊθειν ηεο πξνζθνξϊο ηνπ, ππεχζπλε δάισζά ηνπ φηη ε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθϊ ά κεξηθϊ ηε κνλϊδα θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρεέξεζεο απηάο Ϋρεη απνδεηρζεέ Ϋλαληέ ηνπο ηελ εθηϋιεζε ηεο ζπγθεθξηκϋλεο πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηά ππϋξ ηνπ νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά (Aξζξν 18, παξϊγξαθνο 3 ηνπ Π.Γ 118/07). 2. Οη πξνκεζεπηϋο πξϋπεη, κε πνηλά απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξϊο, λα επηζπλϊςνπλ ζηελ ζπγθεθξηκϋλε ελφηεηα ηεο ηερληθάο πξνζθνξϊο ηνπο θαη ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθϊ ζεηξϊο ISO (ηνπ ζπκκεηϋρνληνο, αιιϊ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο), σο θαη πιάξε ηεθκεξησκϋλα πηζηνπνηεηηθϊ ζάκαλζεο CE (νδεγέα 93/42/ΔΟΚ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληέζηνηρεο απαηηάζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ., ζε πξσηφηππν ά λνκέκσο επηθπξσκϋλν θσηναληέγξαθν. 3. Βεβαέσζε απφ αξκφδην ΚνηλνπνηεκΫλν Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ πεξέ εθαξκνγάο Αξρψλ θαη Καηεπζπληεξέσλ Γξακκψλ γηα ηελ Οξζά Πξαθηηθά Γηαλνκάο Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθά απφθαζε ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1384/2004, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη. Να θαηαηεζεέ ζηελ ζπγθεθξηκϋλε ελφηεηα ηεο ηερληθάο πξνζθνξϊο ζε πξσηφηππν ά λνκέκσο επηθπξσκϋλν θσηναληέγξαθν. Β) Δπέζεο ζηνλ θϊθειν ηεο Σερληθάο πξνζθνξϊο ζα ππϊξρεη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ, ρσξίο ηηκέο, κε πνηλά απφξξηςεο ηεο πξνζθνξϊο ζην ζχλνιφ ηεο εϊλ δελ ππϊξρεη. Ζ παξαπϊλσ πξνζθνξϊ ζπληϊζζεηαη θαη ππνβϊιιεηαη ζε Ϋληππε θαη ειεθηξνληθά κνξθά, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 3 ηνπ Παξαξηάκαηνο Η. 3. ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο θϊθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη ηηκϋο ζε επξψ ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ, αλϊ κνλϊδα κϋηξεζεο, φπσο αλαιπηηθϊ θαέλεηαη ζην παξαθϊησ Ϊξζξν 22 ηεο παξνχζεο. Ζ παξαπϊλσ πξνζθνξϊ ζπληϊζζεηαη θαη ππνβϊιιεηαη ζε Ϋληππε θαη ειεθηξνληθά κνξθά, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 4 ηνπ Παξαξηάκαηνο Η. ΑΡΘΡΟ 22 : ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΗΜΑ 1. Οη ηηκϋο ζα πξϋπεη λα δέλνληαη ζε επξψ, αλϊ κνλϊδα κϋηξεζεο, γηα παξϊδνζε ηνπ εέδνπο ειεχζεξνπ ζηηο απνζάθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ. Οη ηηκϋο ζα αλαγξϊθνληαη απαξαέηεηα ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ αξηζκεηηθϊ θαη νινγξϊθσο. 2. ΠξνζθνξΫο πνπ δελ δέλνπλ ηηο ηηκϋο ζε ΔΤΡΩ ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρϋζε ΔΤΡΩ πξνο μϋλν λφκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. 3. ηηο ηηκϋο ζα πεξηιακβϊλνληαη νη ηπρφλ ππϋξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θϊζε Ϊιιε λφκηκε επηβϊξπλζε πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηϊμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα 19

20 δέδεηαη ζε μερσξηζηά ζηάιε, ζε πεξέπησζε δε πνπ αλαθϋξεηαη εζθαικϋλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζέα. 4. Ζ αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεέ λα γέλεηαη κε δχν ά θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθϊ ςεθέα (Ϊλεπ νξένπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηεέηαη ζε ελδηϊκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δπν δεθαδηθϊ ςεθέα, πξνο ηα Ϊλσ εϊλ ην ηξέην δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ πϋληε θαη πξνο ηα θϊησ εϊλ εέλαη κηθξφηεξν ηνπ πϋληε. 5. Απφ ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ πξϋπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκά ηνπ ζεη θαη ε ηηκά ηεο κνλϊδαο πνπ απνηειεέ ηκάκα ηνπ ζεη, φπσο αλαιπηηθϊ θαέλεηαη ζηελ παξϊγξαθν 1 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. Δέδνο ην νπνέν αμηνινγάζεθε θαηϊ ηελ ηερληθά αμηνιφγεζε θαη δελ αλαθϋξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ά αλαθϋξεηαη ρσξέο ηηκά, ζεσξεέηαη φηη πξνζθϋξεηαη κε κεδεληθά αμέα. 6. ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο θϊλεη Ϋθπησζε, νη ηηκϋο πνπ ζα αλαθϋξνληαη ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ ζα εέλαη νη ηειηθϋο ηηκϋο, κεηϊ ηελ Ϋθπησζε. Δπέζεο δελ επηηξϋπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπλνιηθϋο εθπηψζεηο ζε επέ επηκϋξνπο αζξνέζκαηα ά επέ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκάκαηνο ηεο ΠξνζθνξΪο. 7. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξϊ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ά δελ δέδεηαη εληαέα ηηκά γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα εέδνπο, ε πξνζθνξϊ απνξξέπηεηαη σο απαξϊδεθηε. 8. ΠξνζθνξΫο πνπ ζϋηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγάο ηεο ηηκάο απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. 9. Ζ ηηκά ηεο πξνζθνξϊο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιά θαηϊ ηελ δηϊξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζεέ παξϊηαζε ηεο δηϊξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξϊο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηϊ ηελ γλσζηνπνέεζε ηεο ζπγθαηϊζεζάο ηνπο, λα ππνβϊιινπλ λϋα νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ. 10. ΔΪλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκϋο εέλαη αζπλάζηζηα ρακειϋο ζα εμεηϊδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξϋο πξηλ ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεέηαη απφ ηνλ ππνςάθην πξνκεζεπηά Ϋγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλϊιπζεο ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο. ΔΪλ θαη κεηϊ ηελ παξνρά ηεο αλσηϋξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκϋο θξηζνχλ σο αζπλάζηζηα ρακειϋο, ε ΠξνζθνξΪ ζα απνξξέπηεηαη. 11. Ζ ηηκά πξνζθνξϊο, ρσξέο ΦΠΑ, ζα ιακβϊλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθϋξνληαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο. 12. ΠξνζθνξΫο πνπ νη ηηκϋο ηνπο ππεξβαέλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπϊλε ά ην αληέζηνηρν θφζηνο αλϊ κνλϊδα πνπ απνηειεέ ηκάκα ηνπ ζεη, φπσο απηϋο εέλαη αλαξηεκϋλεο ζην Παξαηεξεηάξην ηηκψλ ηεο ΔΠΤ θαηϊ ηελ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απνξξέπηνληαη. ΑΡΘΡΟ 23 : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠξνζθνξΫο πνπ απνξξέπηνληαη γηα ηππηθνχο ιφγνπο απνθιεένληαη απφ πεξαηηϋξσ αμηνιφγεζε θαη νη θϊθεινη κε ηα νηθνλνκηθϊ ζηνηρεέα επηζηξϋθνληαη κεηϊ ην πϋξαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ απνζθξαγέδνληαη. ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε θαη αλεπέδεθηε εθηέκεζεο ά εέλαη ππφ αέξεζε, απνξξέπηεηαη σο απαξϊδεθηε, κεηϊ απφ πξνεγνχκελε, αηηηνινγεκϋλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. Ωο απαξϊδεθηεο απνξξέπηνληαη επέζεο νη πξνζθνξϋο πνπ παξνπζηϊδνπλ απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο ηεο δηαθάξπμεο. Ζ δηαπέζησζε γηα ηε ζπκθσλέα ά αζπκθσλέα κε ηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο πνπ νξέδνληαη απφ ηε δηαθάξπμε, γέλεηαη κεηϊ απφ αηηηνινγεκϋλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκϊησλ, νξγϊλνπ. 1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ (α) Ζ Δπηηξνπά δηελϋξγεηαο & Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηϊ ην πϋξαο ηεο ηερληθάο αμηνιφγεζεο, ζπληϊζζεη πξαθηηθφ εηο δηπινχλ (2) ην νπνέν παξαδέδεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. (β) ΠξνζθνξΫο πνπ απνξξέπηνληαη θαηϊ ην ζηϊδην ηεο ηερληθάο αμηνιφγεζεο, δελ ζπκκεηϋρνπλ ζηε θϊζε ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο θαη νη θϊθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ επηζηξϋθνληαη ζθξαγηζκϋλνη κεηϊ ηελ νινθιάξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. (γ) Ζ απνζθξϊγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη κεηϊ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο ηερληθάο αμηνιφγεζεο θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ. ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζε εκϋξα θαη ψξα πνπ ζα αλαθνηλσζεέ. (δ) ΜεηΪ ην Ϊλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπά δηελϋξγεηαο & Αμηνιφγεζεο ηνπ 20

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΑΓΑ:Χ6ΦΦ469073-ΒΦ9 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.2273050258 FAX.2271044311 Α.Π.6331 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα