ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πξνκήζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ανοικτόσ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Χαμθλότερθ Σιμι ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ και ώρα 10:00 πρωϊνι ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γραφείο Προμθκειών Νοςοκομείου ΑΧΕΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΚΩΔΙΚΟ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ευρώ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ Όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΜΕΡΟ Β ΠΟΟΣΗΣΑ Όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΜΕΡΟ Β ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτο ΜΕΡΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ενόσ (1) ζτουσ, με δυνατότθτα τρίμθνθσ μονομεροφσ παράταςθσ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Όπωσ ςτο άρκρο 34 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ ΕΛΑΧΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ φμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΝ Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟΝ ΗΜΕΡΗΙΟ ΣΤΠΟ και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/

2 Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1.1. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) «Κσδηθνπνέεζε ηεο λνκνζεζέαο γηα ηελ ΚπβΫξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθϊ φξγαλα» Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 81 / ), φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 134 / ) φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλϊδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ Α 256 / ), φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξέ Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζένπ Γηθαένπ» (ΦΔΚ Α 204 / ) 1.6. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/ ) Ϊξζξν 24 «Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζέσλ ππαιιάισλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) Ϊξζξν 84 «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειϋγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη Ρπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν / 95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95)«Τπαέζξην Δκπφξην θαη Ϊιιεο ΓηαηΪμεηο» Σνπ Ν. 2328/95 (Φ.Δ.Κ. 159 /Α/95) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.2372/1996 (Φ.Δ.Κ. 29/Α/96) Ϊξζξν 11 θαη ην Ν.2414/96 (Φ.Δ.Κ. 135/Α/96) Ϊξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 82/96 (Φ.Δ.Κ. 66/Α/96) «Πεξέ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ Α.Δ. πνπ κεηϋρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο αλϊιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκϋα», φπσο απηϋο ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) θαη ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηϋρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο αλϊιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκϋα» (ΦΔΚ Α 66 / ), φπσο ηζρχεη κεηϊ θαη ηελ ηξνπνπνέεζά ηνπ κε ην Ϊξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην Ϊξζξν 8 Ν. 3414/ Σνπ Ν / 2002 ( Φ.Δ.Κ. 143 / Α / 2002 ) «Πεξέ ππαγσγάο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεέ ζηε δηαδηθαζέα δηαζηαχξσζεο ζηνηρεέσλ, πνπ πξνβιϋπνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηνχ». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθϊιηζε ηεο δηαθϊλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) «Σξνπνπνέεζε ηνπ Ν. 3310/2005.». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ] Σνπ Ν. 3614/07 (ΦΔΚ 267/Α/2007) Ϊξζξν 25 «ΔπηηΪρπλζε ηεο πινπνέεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξϊμεσλ». [αθνξϊ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπο δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ επξψ] Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηϊμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005». [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθάο δηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο Σνπ Ν. 2741/99 ( Φ.Δ.Κ. 199/Α/99) Ϊξζξν 8 «Δληαένο ΦνξΫαο ΔιΫγρνπ Σξνθέκσλ, Ϊιιεο Ρπζκέζεηο ζεκϊησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.ΑΝ». φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 12 παξ. 27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ηνπ επξψ ά ησλ επξψ εθφζνλ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Γ ά Γ ΚΠ] Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). [αθνξϊ 2

3 δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ κε πξνυπνινγηζκφ θϊησ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] πκπιεξσκαηηθϊ ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ» (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). [αθνξϊ δηαγσληζκνχο κε πξνυπνινγηζκφ Ϊλσ ησλ θνηλνηηθψλ θαησθιέσλ] Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/2003 ) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιϋκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο ΔκπνξηθΫο πλαιιαγϋο» Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ Α 68 / ) φπσο ηζρχεη ζάκεξα Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α 202/ ) «ΑξρΫο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγέαλζε ηεο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ηνκϋσλ ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο αγνξϊο ΘΫκαηα ππνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο», Ϊξζξν Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλέαο πεξέ Γεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α 139/ ) Σνπ Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ Α 66/ ) πεξέ εγγπάζεσλ γηα ηελ εξγαζηαθά αζθϊιεηα θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο, Ϊξζξν Σνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ Α 115/ ) «ΝΫν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθεέο δηαηϊμεηο, ξπζκέζεηο ζηηο εξγαζηαθϋο ζρϋζεηο» Σνπ Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ Α 128/ ) «Δπνπηεέα ηδησηηθάο αζθϊιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαένπ ηδησηηθάο αζθϊιηζεο δσάο, νξγαληζκνέ πηζηνιεπηηθάο ηθαλφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ» Σνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ Α 129/ ) «ΑλαβΪζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο» Σνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α 141/ ) «Γεκνζηνλνκηθά Γηαρεέξηζε θαη επζχλε» Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173/ ) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηϊ ηε ζχλαςε Γεκφζησλ ζπκβϊζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335).» Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ Α 194/ ) «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο» Σνπ Ν.3897/2010 (ΦΔΚ Α 208/ ) «χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιένπ θαη Ϊιιεο ΓηαηΪμεηο» Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ Α 31/ ) «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγϋο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ Α 32/ ) «Αξρά ηεο επαγγεικαηηθάο ειεπζεξέαο, θαηϊξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη Ϊζθεζε επαγγεικϊησλ» Σνπ Ν.3984/2011 (ΦΔΚ Α 150/ ) «ΓσξεΪ θαη κεηακφζρεπζε νξγϊλσλ θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α 204/ ) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ-αληηθαη αζηαζε ηνπ Ϋθηνπ θεθαιαένπ ηνπ Ν.3588/2011 (πησρεπηηθφο θψδηθαο), - Πξνπησρεπηηθά δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο.» Σνπ Ν.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/ ) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεέσλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο». 2. Σηο απνθάζεηο: 2.1. Σελ κε αξηζ /2565/ΓΟ (ΦΔΚ 1590/Β/2005) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζϋκα «Καζνξηζκφο Υσξψλ ζηηο νπνέεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξεέεο» Tελ κε αξηζ / (ΦΔΚ 1673/Β/2007) Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο «ΓηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ηάξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3414/2005» Σελ κε αξηζ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηεέαο «Καζνξηζκφο εκεξεζέσλ θαη εβδνκαδηαέσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), 3

4 εκεξεζέσλ θαη εβδνκαδηαέσλ ηνπηθψλ εθεκεξέδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθάο θαη Θεζζαινλέθεο) πνπ Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξϋσλ ηνπ Γεκνζένπ» (ΦΔΚ Β 1226/ ) Την με απιθ. Π1/3306/ (ΦΕΚ Β 1789/ ) «Εξαίπεση Ππομηθειών από ένταξη τοςρ στο ΕΠΠ» Σελ κε αξηζ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε «Πεξέ Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο πξνο ηελ Οδεγέα 93/42/ΔΟΚ/ ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, πνπ αθνξϊ ηα ΗαηξνηερλνινγηθΪ Πξντφληα» (ΦΔΚ 679/Β/ , ΦΔΚ Β 755/ & ΦΔΚ Β 757/ ) Σελ ππ αξηζκ 35130/739 Τπνπξγηθά Απφθαζε «Αχμεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Ϊξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκάζεηα πξντφλησλ, παξνρά ππεξεζηψλ ά εθηϋιεζε Ϋξγσλ.» (ΦΔΚ Β 1291/ ) 2.7. Σελ ππ αξηζκ. πξση. 8414/ Τπνπξγηθά Απφθαζε-Δγθχθιην κε ηελ νπνέα ηϋζεθε ζε εθαξκνγά ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγεέαο (Π.Π.Τ.Τ.) Σν ππ αξηζκ. πξση / Ϋγγξαθν ηεο 4εο Τ.Πε ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ κε ην νπνέν καο δηαβέβαζαλ ηελ κε αξηζκφ 693/ απφθαζε Γηνηθεηά ηνπο, κε ηελ νπνέα νξέζζεθε ην Ννζνθνκεέν καο σο θνξϋαο δηελϋξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ ζε εθαξκνγά ηνπ ΠΠΤΤ 2011 γηα ην Ϋηνο Σελ απφθαζε πνπ Ϋιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ θαηϊ ηελ 25 ε / ζπλεδξέαζά ηνπ (ζϋκα 54ν) κε ηελ νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ εγθξέζεθε ε δηελϋξγεηα ηνπ δεκφζηνπ ηαθηηθνχ πξψηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκάζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγεένπ Σελ απφθαζε πνπ Ϋιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ θαηϊ ηελ 25 ε / ζπλεδξέαζά ηνπ (ζϋκα 53ν) κε ηελ νπνέα κεηαμχ Ϊιισλ εγθξέζεθαλ νη ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ παξαπϊλσ δηαγσληζκνχ. 4

5 ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1. Γηεζλή ηαθηηθφ πξψην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ πξνκήζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ (CPV Ηαηξηθά αλαιψζηκα) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο πνπ αλαιπηηθϊ αλαθϋξνληαη ζηα ζπλεκκϋλα ΜΔΡΖ Α & Β θαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο απηάο. 2. O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ χζηεξα απφ πξνζεζκέα ηνπιϊρηζηνλ πελεληαδχν (52) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο πξψηεο δεκνζέεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, νδφο η. Κπξηαθίδε αξηζκ. 1, Θεζζαινληθε Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, νδφο η. Κπξηαθίδε αξηζκ. 1, Θεζζαινληθε θαη ψξα 10:00 πξστλή ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηέζεληαη κεηϊ ηελ παξαπϊλσ εκεξνκελέα θαη ψξα, εέλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξϋθνληαη απφ ηελ Τπεξεζέα πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 4. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ά ελψζεηο/ θνηλνπξαμέεο απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηε ζπλϋρεηα ηεο παξνχζαο. 5. ΚαηΪ ηα ινηπϊ ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα ηκάκαηα πνπ επηζπλϊπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο απηάο : ΜΔΡΟ Α : «ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ» ΜΔΡΟ Β : «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ» Η & ΗΗ 6. Σα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ην Ννζνθνκεέν. Θεζζαινλέθε Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΔΡΓΟΤΛΑ 5

6 ΜΔΡΟ Α : ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αληηθεέκελν ηεο δηαθάξπμεο εέλαη ε πξνκάζεηα αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ (CPV Ηαηξηθά αλαιψζηκα) γηα ηελ θϊιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο δηαθάξπμεο ( ΜΔΡΟ Β «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ). Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, αλά δεηνχκελν απφ ην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο είδνο. Οη ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο θαη νη απαηηάζεηο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνκάζεηα νξέδνληαη ζην ΜΫξνο Β «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ηεο δηαθάξπμεο. Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλϊζεζε πξνκάζεηαο ά γηα θϊζε δεηνχκελν εέδνο ρσξηζηϊ, φπσο αλαιπηηθϊ θαέλνληαη ζην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο. ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΗΜΟΗ Αλαζέηνπζα Αξρή Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε θαη ην νπνέν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ, πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε Αξκφδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο Ο θ. Φνπληνπθέδεο ΗσΪλλεο πνπ παξϋρεη ζρεηηθϋο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξέεο (ηειϋθσλν επηθνηλσλέαο , Fax: , φιεο ηηο εξγϊζηκεο εκϋξεο 10:00-12:00). Γηαθήξπμε Ζ παξνχζα Γηαθάξπμε πνπ απνηειεέηαη απφ ην ΜΫξνο Α: Γεληθνέ θαη Δηδηθνέ ξνη, ην ΜΫξνο Β: Αληηθεέκελν ΣερληθΫο πξνδηαγξαθϋο θαη ηα Παξαξηάκαηα Η : Τπνδεέγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ θαη ΗΗ: ρϋδην ζχκβαζεο. Πξνκήζεηα Ζ πξνκάζεηα αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ (CPV Ηαηξηθά αλαιψζηκα), φπσο αλαιπηηθϊ πεξηγξϊθνληαη ζην ΜΫξνο Β ηεο παξνχζεο. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξϊγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ), ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ εηδηθϊ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνέν ιεηηνπξγεέ,ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο πεξέ ιεηηνπξγέαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγϊλσλ ηεο δηνέθεζεο. Πξνζθέξσλ Οπνηνδάπνηε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ά νκϊδα πξνζψπσλ ζπκκεηϋρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβϊιιεη πξνζθνξϊ κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Ννζνθνκεέν). Δθπξφζσπνο Ο ππνγξϊθσλ ηελ πξνζθνξϊ - ζηελ πεξέπησζε πνπ απηά δελ ππνγξϊθεηαη απφ ηνλ έδην ηνλ ΠξνζθΫξνληα - πνπ κπνξεέ λα εέλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ΠξνζθΫξνληα, ά πξφζσπν εμνπζηνδνηεκϋλν απφ ηνλ ΠξνζθΫξνληα ά ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ά ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκϋλν απφ φια ηα κϋιε ηεο Ϋλσζεο. Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν πξνζθϋξσλ κε δάισζά ηνπ, ζηελ νπνέα πεξηιακβϊλνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξέδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλϊγθεο επηθνηλσλέαο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηνλ πξνζθϋξνληα. Πξνκεζεπηήο (-ηέο) Ο πξνζθϋξσλ (-ληεο) πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζα ζπλϊςνπλ χκβαζε κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξϊθνληαη ζηελ παξνχζα. 6

7 Καηαθχξσζε Ζ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ) κε ηελ νπνέα θαηαθπξψλεηαη ε πξνκάζεηα ζηνλ Πξνκεζεπηά (-ηϋο). χκβαζε Ζ Ϋγγξαθε ζπκθσλέα κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ) θαη ηνπ πξνκεζεπηά (-ησλ), ε νπνέα θαηαξηέδεηαη κεηϊ ηελ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο εέλαη ε Διιεληθά. Δπέζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε Διιεληθά. Ζ παξνχζα δηαθάξπμε, ηα Ϋληππα ηεο Σερληθάο θαη Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο θαη ε ζχκβαζε εέλαη ζπληαγκϋλα ζηελ Διιεληθά γιψζζα. ια ηα δηθαηνινγεηηθϊ θαη νη πξνζθνξϋο ησλ δηαγσληδνκϋλσλ / ππνςεθέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εέλαη ππνρξεσηηθϊ ζπληαγκϋλα ζηελ Διιεληθά γιψζζα. πκβαηηθά ηεχρε Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ) κε ηνλ πξνκεζεπηά (- ηϋο) θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβϊλνπλ θαηϊ ζεηξϊ ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ δηαθάξπμε κε ηνπο φξνπο γ. ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά θαη δ. ηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά. Πξνυπνινγηζκφο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Ννζνθνκεέν) σο πηζαλά δαπϊλε γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκάζεηαο. πκβαηηθφ Σίκεκα Ζ ηηκά πξνζθνξϊο ζηελ νπνέα ζα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα. Δπηηξνπή Παξαιαβήο Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνέν ζα ζπγθξνηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά (Ννζνθνκεέν) θαη ζα Ϋρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαιαβά απφ ηνλ πξνκεζεπηά ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ (ζην εμάο: ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά) πξνθεξχζζεη δηεζλά ηαθηηθφ πξψην αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλϊδεημε ρνξεγεηψλ πξνκάζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ (CPV Ηαηξηθά αλαιψζηκα) πξνυπνινγηζκνχ δαπϊλεο ,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά, αλϊ δεηνχκελν απφ ην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο εέδνο. Γέλνληαη δεθηϋο πξνζθνξϋο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ά γηα θϊζε δεηνχκελν εέδνο ηνπ ΜΔΡΟΤ Β ηεο παξνχζεο ρσξηζηϊ. ΑλαιπηηθΪ, ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο θαη νη δεηνχκελεο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο, πεξηγξϊθνληαη ζην ΜΫξνο Β «ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ» ηεο παξνχζεο. ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Ζ πξνκάζεηα ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηα ιεηηνπξγηθϊ Ϋμνδα ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ 1311 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκεένπ. Ο πξνυπνινγηζκφο αλϋξρεηαη ζην πνζφ ,00 Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ. Γηεχζπλζε ΑλαζΫηνπζαο : η. Κπξηαθέδε αξηζκ. 1, Θεζζαινλέθε ΣειΫθσλν : Φαμ : Πιεξνθνξέεο : Η. Φνπληνπθέδεο A.2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΘΡΟ 6 : ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ο δηαγσληζκφο δηϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο πνπ αλαθϋξνληαη ζην πξννέκην ηεο απφθαζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ πξνθάξπμά ηνπ. 7

8 ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΝΣΑΔΗ ΠΡΟΦΤΓΔ ΔλζηΪζεηο ππνβϊιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ην Ϊξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/ ), σο θαη ην Ϊξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/ ) αληέζηνηρα. ΑΡΘΡΟ 8 : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ - ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ Ζ Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθάξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηϊιζεθε γηα δεκνζέεπζε : 1. ηελ Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ζηηο ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ» ηεο Δθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο ζηηο ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο , πξνο δεκνζέεπζε ζηηο ΑλΪξηεζε ζηνπο Πέλαθεο αλαθνηλψζεσλ (ΣνπηθΪ Δπηκειεηάξηα θαη ινηπνέ θνξεέο) ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβϊλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθάξπμεο θαη φια ηα απαξαέηεηα γηα ην δηαγσληζκφ Ϋγγξαθα απφ ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ (www.ahepahosp.gr Αλαθνηλψζεηο Γεκφζηνη Γηαγσληζκνέ).ε πεξέπησζε αδπλακέαο ιάςεο ζρεηηθψλ εγγξϊθσλ κε ηνλ παξαπϊλσ ηξφπν, ελαιιαθηηθϊ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβϊλνπλ ηα ηεχρε ηεο Γηαθάξπμεο απφ ην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ, νδφο η. Κπξηαθέδε Θεζζαινλέθε θαζεκεξηλϊ, 10:00-14:00. Ζ ειεθηξνληθά δηϊζεζε ησλ ηεπρψλ ηεο δηαθάξπμεο εέλαη δσξεϊλ. ε πεξέπησζε πνπ νη παξαιάπηεο ηεο Γηαθάξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζϋλ αληέγξαθν δελ εέλαη πιάξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα πεξηερνκϋλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειέδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηάζνπλ απφ ηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, λϋν πιάξεο αληέγξαθν. ΔλζηΪζεηο θαηϊ ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζϋληνο αληηγξϊθνπ ηεο Γηαθάξπμεο, ζα απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, ζρεηηθϋο κε φξνπο ηεο δηαθάξπμεο κϋρξη θαη νθηψ (8) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/07, απηϋο παξϋρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θϊζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, απηϋο δέλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξέο ν πξνζθϋξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα Ϋλζηαζεο δπλϊκεη ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ.118/2007. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε λα επηθαιεζζεέ πξνθνξηθϋο απαληάζεηο εθ κϋξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ππνςάθηνη ΠξνκεζεπηΫο πξϋπεη λα θαηαζϋζνπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε ην αξγφηεξν κϋρξη ηηο εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00 ζηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νδφο η. Κπξηαθέδε αξηζκ Θεζζαινλέθε. ε πεξέπησζε απνζηνιάο ησλ πξνζθνξψλ, πξϋπεη λα ιεθζεέ ππφςηλ ε εκεξνκελέα πνπ αλαιπηηθϊ αλαθϋξεηαη ζην Ϊξζξν 16 παξ. β ηεο παξνχζεο, άηνη κϋρξη εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00. ΠξνζθνξΫο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηϊ ηελ παξαπϊλσ εκεξνκελέα, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιϊ επηζηξϋθνληαη σο εθπξφζεζκεο. ΑΡΘΡΟ 11 : ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Θεζζαινλέθεο ΑΥΔΠΑ επέ ηεο νδνχ η. Κπξηαθέδε. 1, ΣΚ Θεζζαινλέθε, ζηηο , εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 8

9 A.3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΘΡΟ 12 : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ά ελψζεηο /θνηλνπξαμέεο απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθεέκελν ηνπ ππφ αλϊζεζε Ϋξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξϊηνο κϋινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ) ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξϊςεη ηε πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο ΟπξνπγνπΪεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ (Ϊξ. 4 Π.Γ. 60/2007) ά πξνεξρφκελα απφ ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ζπλϊςεη επξσπατθϋο ζπκθσλέεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνέα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ ζπλϋρεηα ηεο παξνχζαο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκϋλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξϊο ηνπο. Ωζηφζν, ζε πεξέπησζε πνπ ε πξνκάζεηα θαηαθπξσζεέ ζε Ϋλσζε πξνζψπσλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη, εθ φζνλ ην ζεσξάζεη αλαγθαέν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηϋιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηάζεη απφ ηελ Ϋλσζε λα πεξηβιεζεέ νξηζκϋλε λνκηθά κνξθά θαη ε Ϋλσζε, ζηελ πεξέπησζε απηά, ππνρξενχηαη λα ην πξϊμεη. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζχκθσλα κε ηελ παξϊγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, ειϋγρεη, επέ πνηλά απαξαδϋθηνπ ηεο ππνςεθηφηεηαο, εϊλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζπκκεηϋρεη εμσρψξηα εηαηξεέα θαηϊ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξαγξϊθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ έδηνπ λφκνπ, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξϊγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.3414/2005. Σα εγθαηεζηεκϋλα ζηελ ΔιιΪδα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα πξϋπεη λα εέλαη εγγεγξακκϋλα ζηα νηθεέα επαγγεικαηηθϊ ά εκπνξηθϊ κεηξψα θαη λα πξνζθνκέδνπλ αλϊινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςάθηνη πνπ δελ Ϋρνπλ εγθαηϊζηαζε ζηελ ΔιιΪδα πξϋπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθά ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξϊηνπο εγθαηϊζηαζάο ηνπο ά λα πξνζθνκέδνπλ αλϊινγε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ, θαηϊ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. ΑΡΘΡΟ 13 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη ζπκκεηϋρνληεο, νθεέινπλ λα θαηαζϋζνπλ, ππνρξεσηηθϊ καδέ κε ηελ πξνζθνξϊ ηνπο ζην θϊθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ, φπσο απηϊ πεξηγξϊθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 θαη ζην Π.Γ. 60/2007 θαη εηδηθφηεξα: Α. Έιιελεο Πνιίηεο α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (κε ΦΠΑ) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, πνζφ πνπ αλϋξρεηαη ζε ,00 ά ζε πεξέπησζε πνπ γέλεη πξνζθνξϊ γηα κϋξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ φπσο αλαιπηηθϊ παξνπζηϊδεηαη ζην Ϊξζξν 31 ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/ Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εϊλ ε ζπκκεηνρά γέλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 3. Απφδεημε θαηϊζεζεο ά απνζηνιάο ηνπ δεέγκαηνο ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ, φπνπ απαηηεέηαη απφ ην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο (Άξζξν 11 πεξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ 118/2007) 4. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 4.1 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο νη πξνζθϋξνληεο δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε: 1. γηα θϊπνην ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα θϊπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 9

10 , ζει. 1). δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο 3. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: ε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, ά αλϊινγε θαηϊζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζεο ηνπ πξνζθϋξνληνο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη: α) αζθαιηζηηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη β) θνξνινγηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαηϊ ηελ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ζε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ά εηδηθά εθθαζϊξηζε θαη, επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηϊ ην ζηϊδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθϋξνληαη αλαιπηηθϊ ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/ Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηαπξϊμεη θαλϋλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο ά απνθιεηζηεέ απφ θϊπνηα Ϊιιε Γεκφζηα Τπεξεζέα ά Ν.Π.Γ.Γ ά Ν.Π.Η.Γ ά Α.Δ ηνπ Γεκνζένπ ηνκϋα ά απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζέεο ά πξνκάζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο ά Ϊιισλ Τπνπξγεέσλ, θαηϊ ηα Ϊξζξα 18,34 θαη 39 ηνπ Κ.Π.Γ 118/07. ΔΪλ ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιάζεθε γηα νξηζκϋλν ρξφλν, ην ζηνηρεέν ηνχην ιακβϊλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξϊο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηϊζηεκα. 4.3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε 10

11 ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, θαηϊ ην Ϊξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. ΑπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 2. Ζ πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ νη πξνζθϋξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ πξνζθνξϊ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά 4. Παξαηηεέηαη απφ θϊζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθϊ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. πκκεηϋρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξϊ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ Β. Αιινδαπνί α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (κε ΦΠΑ) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, πνζφ πνπ αλϋξρεηαη ζε ,00 ά ζε πεξέπησζε πνπ γέλεη πξνζθνξϊ γηα κϋξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ φπσο αλαιπηηθϊ παξνπζηϊδεηαη ζην Ϊξζξν 31 ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 25 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/ Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εϊλ ε ζπκκεηνρά γέλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 3. Απφδεημε θαηϊζεζεο ά απνζηνιάο ηνπ δεέγκαηνο ησλ πξνζθεξνκϋλσλ εηδψλ, φπνπ απαηηεέηαη απφ ην ΜΔΡΟ Β ηεο παξνχζεο (Άξζξν 11 πεξ. 3 θαη 4 ηνπ Π.Γ 118/2007) 4. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 4.1 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο νη πξνζθϋξνληεο δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε: 1. γηα θϊπνην ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα θϊπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο 3. γηα θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη δελ ηεινχλ: 11

12 ε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο, ά αλϊινγε θαηϊζηαζε; πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιϋπεηαη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζεο ηνπ πξνζθϋξνληνο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη: α) αζθαιηζηηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη β) θνξνινγηθϊ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη εέλαη εγγεγξακκϋλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαηϊ ηελ εκεξνκελέα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κϋρξη θαη ηελ εκϋξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξϊο ηνπο φηη ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ζε θϊπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηϊζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ά εηδηθά εθθαζϊξηζε θαη, επέζεο, φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβϊλεηαη ε ππνρξϋσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηϊ ην ζηϊδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθϋξνληαη αλαιπηηθϊ ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζϋζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/ Τπεχζπλε δάισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: Οη ηπρφλ λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηαπξϊμεη θαλϋλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα ηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο ά απνθιεηζηεέ απφ θϊπνηα Ϊιιε Γεκφζηα Τπεξεζέα ά Ν.Π.Γ.Γ ά Ν.Π.Η.Γ ά Α.Δ ηνπ Γεκνζένπ ηνκϋα ά απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζέεο ά πξνκάζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ κε ακεηϊθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο ά Ϊιισλ Τπνπξγεέσλ, θαηϊ ηα Ϊξζξα 18,34 θαη 39 ηνπ Κ.Π.Γ 118/07. ΔΪλ ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιάζεθε γηα νξηζκϋλν ρξφλν, ην ζηνηρεέν ηνχην ιακβϊλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξϊο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηϊζηεκα. 4.3 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, θαηϊ ην Ϊξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. ΑπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 2. Ζ πξνζθνξϊ ζπληϊρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ νη πξνζθϋξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ πξνζθνξϊ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά 4. Παξαηηεέηαη απφ θϊζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθϊ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 5. πκκεηϋρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξϊ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ Γ. Ννκηθά πξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. ια ηα παξαπϊλσ δηθαηνινγεηηθϊ ησλ αλσηϋξσ παξαγξϊθσλ Α. Έιιελεο πνιέηεο θαη Β. Αιινδαπνέ, αληηζηνέρσο. Γηεπθξηλέδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα αλσηϋξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηϋο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 2. ια ηα λνκηκνπνηεηηθϊ Ϋγγξαθα θϊζε ζπκκεηϋρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηϋξσ ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκϋλα: 12

13 2Α. Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα κε ηε κνξθά Αλσλχκνπ Δηαηξεέαο (Α.Δ.) ά Δηαηξεέαο ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): ΦΔΚ εθπξνζσπάζεσο ηεο εηαηξέαο (ελ ηζρχ) Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηϊ πεξέπησζε δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιϋο, πνπ Ϋρνπλ επϋιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ. Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. ά Γεληθάο πλϋιεπζεο αληέζηνηρα, πεξέ εγθξέζεσο ζπκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκϋλν πξφζσπν λα θαηαζϋζεη ηελ πξνζθνξϊ 2Β. Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα κε ηε κνξθά πξνζσπηθάο εηαηξεέαο (Ο.Δ. ά Δ.Δ.): Δπέζεκν αληέγξαθν ά επηθπξσκϋλν θσηναληέγξαθν ηνπ ηειεπηαένπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξέαο. Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κεηαβνιψλ ηεο εηαηξεέαο απφ ηελ αξκφδηα αξρά. 2Γ. Γηα ΑιινδαπΪ λνκηθϊ πξφζσπα: ΑλΪινγα κε ηε κνξθά ηνπο, αληέζηνηρα λνκηκνπνηεηηθϊ Ϋγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθϊ κε απηϊ πνπ αλαθϋξνληαη αλσηϋξσ ππφ παξαγξϊθνπο 2Α ά 2Β, ηα νπνέα πξνβιϋπνληαη απφ ην δέθαην ηεο ρψξαο ηεο Ϋδξαο ά ιεηηνπξγέαο ηνπο θαη απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπο, ε εγγξαθά ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαέν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπϋο πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα, πνπ δεηνχληαη αλσηϋξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξέπησζε πνπ ε ρψξα πξνϋιεπζεο δελ εθδέδεη θϊπνην αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζέζηαηαη απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθένπ, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδέδεηαη ηϋηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςάθηνο πιεξνέ ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Γ. πλεηαηξηζκνί α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθϊ πνπ πξνβιϋπνληαη αληηζηνέρσο αλσηϋξσ, ππφ ζηνηρ. Α, Β θαη Γ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη : ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αθνξϊ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη νη απαηηνχκελεο θαηϊ ηα αλσηϋξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξϊθνληαη απ απηφλ. Δ. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά α.α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 1. Σα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ, γηα ηνλ θϊζε πξνκεζεπηά, πνπ ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. 2. Γάισζε ζχζηαζεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκϋλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ην αληηθεέκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ά ην κϋξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζϋλα εμ απηψλ επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξϊο, ν εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκϋλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 13

14 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ινη νη ζπκκεηϋρνληεο ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζα πξϋπεη ππνρξεσηηθϊ ζηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο λα αλαθέξνπλ θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ε πεξέπησζε πνπ ην νηθεέν θξϊηνο δελ εθδέδεη θϊπνην Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ά πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπϊλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ζηα θξϊηε κϋιε φπνπ δελ πξνβιϋπεηαη ε Ϋλνξθε βεβαέσζε απφ ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξϊηνο θαηαγσγάο ά πξνϋιεπζεο. Ζ ππνρξϋσζε αθνξϊ φιεο ηηο παξαπϊλσ θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθϋξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ (Ϊξζξν 6, παξ. 2, ΠΓ 118/2007) απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζ απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο ά ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 (Α 290), νθεέιεη λα ππνβϊιεη, ζε ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθϊ πνπ αλαθϋξνληαη ζηε ζπλϋρεηα ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκϋλνο θϊθεινο, παξαδέδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ αξκφδηα επηηξνπά ε νπνέα πξνβαέλεη ζηελ απνζθξϊγηζά ηνπ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε ζρεηηθά πξφζθιεζε. ζνη δηθαηνχληαη λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξϊγηζεο ηνπ θαθϋινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ιακβϊλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηϋζεθαλ. Ο πξναλαθεξφκελνο ζθξαγηζκϋλνο θϊθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εέλαη δπλαηφ: α. λα ππνβιεζεέ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Ννζνθνκεένπ), θαηϊ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ηεο πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ, β. λα απνζηαιεέ ζηελ αλαθεξφκελε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκεένπ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιεθζεέ κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρεη παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά κϋρξη ηελ πξνεγνχκελε εκϋξα ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ηεο πξνζεζκέαο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ. Δθφζνλ ν θϊθεινο απνζηαιεέ ζην Ννζνθνκεέν κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα πξϋπεη λα θϋξεη ηελ Ϋλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». ηνλ πξναλαθεξφκελν θϊθειν πξϋπεη λα αλαγξϊθνληαη επθξηλψο: «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ». Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. Σν αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιϋα Ζ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο δελ αλαιακβϊλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηϋξεζε ζηελ Ϊθημε ηνπ θαθϋινπ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηϋιιεηαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. Ο θϊθεινο πνπ εέηε ππνβιάζεθε, κεηϊ ηελ θαζνξηζκϋλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζε Ϋγθαηξα ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, ζα επηζηξϋθεηαη ζηνλ ΠξνζθΫξνληα ρσξέο λα Ϋρεη απνζθξαγηζζεέ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ-ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξϊθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηϊθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα: α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1), β) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2), 14

15 γ) απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48), δ) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305), ε) θϊπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απϊηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπέαο. Τπφρξενη πξνζθφκηζεο ΑπνζπΪζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξϊθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο, εέλαη ηα θπζηθϊ πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηϋο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα ζϋζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηϊ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηϊ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξϋο θνηλσληθάο αζθϊιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξέπησζε εγθαηϊζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθϊ ησλ παξαπϊλσ πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδέδνληαη κε βϊζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Δπηπξφζζεηα, ν ππνςάθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη ππεχζπλε δάισζε λνκέκσο ζεσξεκϋλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο ζηελ νπνέα λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη ππνρξεσκϋλνο, θαηϊ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, λα θαηαβϊιεη αζθαιηζηηθϋο εηζθνξϋο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθάο νξγϊλσζεο, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επϊγγεικϊ ηνπο, θαηϊ ηελ εκϋξα δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηϋξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακϋλνπλ εγγεγξακκϋλνη κϋρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζϊξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, ά Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζϊξηζεο ησλ αλσηϋξσ λνκνζεηεκϊησλ ά ππφ Ϊιιεο αλϊινγεο θαηαζηϊζεηο (κφλν γηα αιινδαπϊ λνκηθϊ πξφζσπα). Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθϊ ηεο εθθαζϊξηζεο, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξϊ ζηελ θνηλά εθθαζϊξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκϋλε ε ζπκκεηϋρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ησλ Ϊξζξσλ 7α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξϊ ζηελ εηδηθά εθθαζϊξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθϊζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζϊξηζε. Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκϋλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζϊξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο ζπκκεηϋρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο. 7. Οη ζπλεηαηξηζκνέ, βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα. ε πεξέπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά νξηζκϋλα απφ ηα πην πϊλσ 15

16 δηθαηνινγεηηθϊ δελ εθδέδνληαη ά δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πϊλσ πεξηπηψζεηο, πξϋπεη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαέσζε ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά, ζηα θξϊηε φπνπ δελ πξνβιϋπεηαη Έλνξθε Βεβαέσζε, κε Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ ππνςάθηνπ Πξνκεζεπηά ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθά αξράο, ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςάθηνπ πξνκεζεπηά ζηελ νπνέα ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκϋλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκϋλα Ϋγγξαθα θαη φηη ν ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ βξέζθεηαη ζηελ αληέζηνηρε θαηϊζηαζε. 8. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνέα ζα δειψλνπλ φηη: α) Ζ επηρεέξεζά ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγέαο, β) Γελ Ϋρεη απνθιεηζζεέ ε ζπκκεηνρά ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηϊθιεηε απφθαζε, γ) Γελ Ϋρνπλ ππνπϋζεη ζε ζνβαξφ παξϊπησκα θαηϊ ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, δ) Ζ επηρεέξεζε εέλαη ζπλεπάο ζηελ εθπιάξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γϋλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκϋα, ε) Γελ Ϋρνπλ θϊλεη ςεπδεέο ά αλαθξηβεέο δειψζεηο θαηϊ ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζέα. Δθφζνλ ν πξνζθϋξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεέ Ϋλσζε /θνηλνπξαμέα ππνςεθέσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππϋβαιιαλ θνηλά πξνζθνξϊ, πξνζθνκέδνληαη ηα παξαπϊλσ θαηϊ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθϊ ησλ ζεκεέσλ 1 Ϋσο θαη 8 γηα θϊζε κϋινο πνπ ζπκκεηϋρεη ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα. Δπηζεκαίλεηαη φηη : - ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε ΚξΪηνο εθηφο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθϊ απφ επέζεκε κεηϊθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα. - Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ αλσηϋξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηϊ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθϋξνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΟΡΟΗ ΔΪλ ζε θϊπνηα ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα παξαπϊλσ πηζηνπνηεηηθϊ ά Ϋγγξαθα, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπϊλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ πξνκεζεπηά πνπ γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηϋο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιϋπεηαη απφ ην λφκν Ϋλνξθε βεβαέσζε, απηά κπνξεέ λα αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε δάισζε, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ά ζπκβνιαηνγξϊθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξϊηνπο θαηαγσγάο ά πξνϋιεπζεο. ε πεξέπησζε κε θαηϊζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεέ. A.4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξϋο εέλαη δπλαηφ: α. λα θαηαηέζεληαη ζηα γξαθεέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κϋρξη ηεο θαη ψξα 15:00. β. λα απνζηϋιινληαη ζηελ αλαθεξφκελε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκεένπ κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβϊλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα Ϋρνπλ παξαιεθζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά κϋρξη ηελ πξνεγνχκελε εκϋξα ηεο δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (αξ. 11 παξ. 4 Π.Γ. 118/2007), άηνη θαη ψξα 15:00. Δθφζνλ ε πξνζθνξϊ απνζηαιεέ ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν, ζα πξϋπεη λα θϋξεη ηελ Ϋλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 2. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ αλαιακβϊλεη θακέα επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηϋξεζε ζηελ Ϊθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδάπνηε αηηέα, πνπ απνζηϋιινληαη κε ηνλ σο Ϊλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξϋο πνπ εέηε ππνβιάζεθαλ κεηϊ ηελ θαζνξηζκϋλε εκεξνκελέα εέηε δελ Ϋθζαζαλ Ϋγθαηξα ζηελ Τπεξεζέα ΓηελΫξγεηαο, ζα επηζηξϋθνληαη ζηνπο ΠξνζθΫξνληεο ρσξέο λα Ϋρνπλ απνζθξαγηζζεέ. ΑΡΘΡΟ 17 : ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ΠξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθϋξνληεο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζεζκέα πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο 16

17 ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξϊο δχλαηαη λα παξαηαζεέ (Ϊξζξν 13, παξ. 3, ΠΓ 118/07), εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ αλαζϋηνπζα αξρά πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθάξπμε. Αλαθνέλσζε επηινγάο πξνκεζεπηά κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηϊ ηε ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξϊο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεέ. Οη Τπνςάθηνη πξνκεζεπηϋο δελ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξϊ ηνπο, ά κϋξνο ηεο, κεηϊ ηελ θαηϊζεζά ηεο. ε πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξϊ ά κϋξνο ηεο απνζπξζεέ ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: Έθπησζε θαη απψιεηα θϊζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. ΚαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ρσξέο Ϊιιε δηαηχπσζε ά δηθαζηηθά ελϋξγεηα. ΑΡΘΡΟ 18 : ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξϋο δελ γέλνληαη δεθηϋο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. ΔΪλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθϋο πξνζθνξϋο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο, ν νπνένο ζα ππνβϊιιεη ηϋηνηαο θχζεο πξνηϊζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακέα πεξέπησζε λα δηακαξηπξεζεέ ά λα επηθαιεζηεέ ιφγνπο πξνζθπγάο θαηϊ ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηϊζεσλ απηψλ. ΑΡΘΡΟ 19 : ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γέλνληαη δεθηϋο πξνζθνξϋο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ά γηα θϊζε δεηνχκελν εέδνο ηνπ ΜΔΡΟΤ Β ηεο παξνχζεο ρσξηζηϊ. ΑΡΘΡΟ 20 : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη ά απνζηϋιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 118/07, ζηελ ειιεληθά γιψζζα κϋζα ζε ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε Ϋλα απφ ηα αληέγξαθα πνπ νξέδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θϊζε ζειέδα ηνπ, πξϋπεη λα αλαγξϊθεηαη επθξηλψο ε ιϋμε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ λα κνλνγξϊθεηαη απφ ηνλ ππνςάθην πξνκεζεπηά θαη λα θέξεη ζπλερή αξίζκεζε. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ εέλαη επηθξαηϋζηεξν απφ θϊζε αληέγξαθν ηεο πξνζθνξϊο. 2. ην θϊθειν θϊζε πξνζθνξϊο πξϋπεη λα αλαγξϊθνληαη επθξηλψο: 2.1. Ζ ιϋμε ΠΡΟΦΟΡΑ Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο θαη ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ Ζ εκεξνκελέα δηελεξγεέαο ηνπ δηαγσληζκνχ Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιϋα 3. ΜΫζα ζην θϊθειν ηεο πξνζθνξϊο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζθνξϊ ζηνηρεέα θαη εηδηθφηεξα ηα εμάο: 3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξϊο, (Πξσηφηππα θαη αληέγξαθα), θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκϋλν θϊθειν κϋζα ζηνλ θπξέσο θϊθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ» ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξϊο (πξσηφηππν θαη αληέγξαθν), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκϋλν θϊθειν κϋζα ζηνλ θπξέσο θϊθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ (Πξσηφηππν θαη αληέγξαθν) επέ πνηλά απνξξέςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκϋλν θϊθειν, επέζεο κϋζα ζηνλ θπξέσο θϊθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Οη θϊθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξϊο ζα θϋξνπλ θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθϋινπ ε πεξέπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξϊο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγϊινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θϊθειν, ηφηε απηϊ ζπζθεπϊδνληαη ηδηαέηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξέσο θϊθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπϋο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθϋινπ. 4. ια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ ΦαθΫινπ πξνζθνξϊο ζα πξϋπεη λα εέλαη ζπληαγκϋλα ά επέζεκα κεηαθξαζκϋλα ζηελ Διιεληθά 17

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε :

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε : - 1 - ---------------- ----------------- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα