Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2012, ην πκβνχιην ηεο ΕΕ εμνπζηνδφηεζε ηελ Επηηξνπή λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ιαπσλία γηα ζχλαςε πκθσλίαο Ειεχζεξνπ Εκπνξίνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ιαπσλία ζα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ αλεζπρίεο ηεο ΕΕ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ, θαη ην πεξαηηέξσ άλνηγκα ηεο αγνξάο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο ΕΕ, απηνί κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: Οι γενικοί ζηόχοι ηηρ πολιηικήρ ηηρ ΕΕ όζον αθοπά ηιρ οικονομικέρ και εμποπικέρ ζσέζειρ είναι: - ε βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, - ε θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ζην εκπφξην θαη ζηηο επελδχζεηο, θαη - ε κείσζε ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ. Σςναθώρ, ζηοςρ γενικούρ ζηόσοςρ ηηρ εςπωπαϊκήρ εμποπικήρ πολιηικήρ πεπιλαμβάνονηαι: - ε έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ εκπνξίνπ, - ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επθαηξηψλ εξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηεο επεκεξίαο, - ρακειφηεξεο ηηκέο θαηαλαισηή θαη άιια νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, - βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 1 από 14

2 Όζον αθοπά ηιρ μελλονηικέρ οικονομικέρ και εμποπικέρ ζσέζειρ μεηαξύ ΕΕ-Ιαπωνίαρ, οι ειδικοί ζηόχοι πολιηικήρ ηηρ ΕΕ είναι: - ε αχμεζε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε εκπνξεύκαηα θαη ππεξεζίεο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εκπνξηθώλ θξαγκώλ - ε αχμεζε ηεο ξνήο επελδύζεσλ κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηεο Ιαπσλίαο - ε επίηεπμε ηζνξξνπεκέλεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ ακθφηεξσλ ησλ κεξψλ. ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε (scoping exercise) πνπ ζπληάρζεθε απφ ηα δχν κέξε, ζπκθσλήζεθε φπσο αληηκεησπηζηνχλ -κεηαμχ άιισλ- ηα αθφινπζα: - θαηάινγνο κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ / κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ ΕΕ (κε βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα βάζεη ρξνλνδηαγξακκάησλ / νδηθψλ ραξηψλ) - νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε ηνκέα ζηδεξνδξφκσλ (ηέζεθε νδηθφο ράξηεο ζε ηνκέα ζηδεξνδξφκσλ θαη αζηηθψλ κεηαθνξψλ) - ε πξνζηαζία ησλ Γεσγξαθηθψλ Ελδείμεσλ (ΓΕ) 2. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΔ-ΙΑΠΩΝΙΑ Σν εκπφξην κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηεο Ιαπσλίαο ζεκείσζε πηψζε επί ζεηξά εηψλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2006/2010, νη εμαγσγέο ηεο ΕΕ πξνο ηελ Ιαπσλία κεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν 0,6% εηεζίσο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αχμεζε θαηά 3,8% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ ηεο ΕΕ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν νη ηαπσληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ ΕΕ κεηψζεθαλ θαηά 3,2% εηεζίσο, ελψ νη παγθφζκηεο εμαγσγέο απφ ηελ Ιαπσλία απμήζεθαλ θαηά 3,1%. Γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 νη εμαγσγέο ηεο ΕΕ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αλάθακςε, ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ιαπσλία ζηελ ΕΕ εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνπλ πησηηθή ηάζε. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Επξψπεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλα εκπνξηθά πιενλάζκαηα ππέξ ηεο Ιαπσλίαο. Παξ φιεο ηηο εμηζνξξνπεηηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ πξφζθαηα, ε Ιαπσλία εμαθνινπζεί λα είλαη κηα ρψξα φπνπ, ιφγσ ησλ εηδηθψλ δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηαπσληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, είλαη ζπρλά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επελδχζεηο. Απφ νηθνλνκηθέο κειέηεο θαη ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ δηεμήγαγε ε ΕΕ, πξνθχπηεη φηη νη δηκεξείο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ζρέζεηο ΕΕ/Ιαπσλίαο δελ αμηνπνηνχλ ην δπλακηθφ ηνπο. Οη θχξηνη ιφγνη πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ δαζκνινγηθψλ θαη κε δαζκνινγηθψλ κέηξσλ [ΜΔΜ], εθ ησλ νπνίσλ ηα ΜΔΜ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ εμαγσγέσλ ηεο ΕΕ θαη ησλ επελδπηψλ ζηελ Ιαπσλία. ΕΕ: εμπόπιο με Ιαπωνία ( ) (εκαη. ) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 2 από 14

3 Η Ιαπσλία εμάγεη ζηελ ΔΔ θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (64.6%) θαζψο θαη ρεκηθά πξντφληα (10.2%). Η ΔΔ εμάγεη ζηελ Ιαπσλία θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (34.8%), ρεκηθά πξντφληα (26.1%) θαη γεσξγηθά πξντφληα. Εμπόπιο ΕΕ-Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη πιενλαζκαηηθφ γηα ηελ ΕΕ. Εμπόπιο ΕΕ-Ιαπωνία ( ): Υπηπεζίερ (διζ. ) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 3 από 14

4 3. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΤΠΡΟΤ-ΙΑΠΩΝΙΑ 3.1 Δκπόξην Πξντόλησλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην πξντφλησλ κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ιαπσλίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πηψζε. Σν εκπνξηθό ηζνδύγην είλαη έληνλα αξλεηηθφ γηα ηελ Κχπξν, θαη ελψ παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ, απηή νθείιεηαη ζηελ κεγάιε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Κύππορ: εμπόπιο με Ιαπωνία ( ) Έτοσ Ειςαγωγζσ Μεταβολή % Συνόλου εισαγωγών Εγχώριεσ εξαγωγζσ Μεταβολή % Συνόλου εξαγωγών Εμπορικό ιςοζύγιο Συνολικό Εμπόριο εκατ. %, y-o-y % εκατ. %, y-o-y % εκατ. εκατ ,26 320,58% 2,57% 0,16-81,00% 0,03% -189,1 189, ,43-41,65% 1,94% 0,44 180,38% 0,09% -110,0 110, ,82-37,68% 1,06% 0,26-42,44% 0,05% -68,6 69, ,06-22,90% 0,84% 0,28 8,24% 0,04% -52,8 53, ,37-29,57% 0,65% 0,36 31,52% 0,06% -37,0 37,7 Ο πιο πάνω πίνακαρ δεν πεπιλαμβάνει επανεξαγωγέρ πποϊόνηων. Η Κχπξνο εηζάγεη απφ ηελ Ιαπσλία θπξίσο νρήκαηα (κωδικοί , , , , , , , ), θαζψο θαη κεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά (κωδικοί , , , ). εκαληηθφ κεξίδην ζηηο εηζαγσγέο θαηαιακβάλνπλ επίζεο ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ( ). Ειζαγωγέρ Κύππος από Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα (net value > ) COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL 37,377, % ,259, % 2,532,646 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CULINDER CAPACITY > CC BUT = < CC ,767, % 173,437 MOTOR CARS, (EXC CARAVANS) WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, FOR THE TRANS- PORT OF PERSONS; CYLINDER CAPACITY > CC, NEW (EXC ) ,656, % 482,627 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS ,411, % 531,755 O DRILL PIPE OF A KIND USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS ,412, % 142,537 MOTOR CARS (EXC CARAVANS), WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, FOR THE TRANS- PORT OF PERSONS; CYLINDER CAPACITY > CC BUT < CC, NEW ,410, % 116,741 MOTOR CARS (EXC CARAVANS) FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (O/T THOSE OF 87.02), WITH SPARK IGNITION ETC; NEW; CYLINDER CAPACITY > CC BUT < ,171, % 425,995 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC BUT = < CC , % 237,912 PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES -INC CABS-, (EXC BUMPERS AND SAFETY SEAT BELTS), FOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 96,475 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES NEW (O/T THOSE OF HEADING NO 87.02) OF A CYLINDER CAPACITY > 1000 CC BUT =< 1500 CC, NEW, (EXC ) , % 204,762 NEW PNEUMATIC TYRES OF RUBBER, OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES, WITH A LOAD INDEX =< , % 46,597 AIR-CONDITIONING MACH OF WINDOW OR WALL TYPES,`SPLIT SYSTEM' COMPRISING A MTR DRIVEN FAN & ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMP & HYMIDITY Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 4 από 14

5 COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION , % 1,654 O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD 2937 OR ANTIBIOTICS , % 17,200 HYDROXYPROPYLCELLULOSE , % 24,372 MOTOR VEHICLES, NEW (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 6,251 PARTS FOR SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES , % 16,815 O PARTS & ACCESS,EXCL TO , % 15,973 O PARTS & ACCESS,OF CLOSED-DIE FORGED STEEL , % 70,634 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < CC, (EXC ) , % 72,910 DRILL PIPE OF STAINLESS STEEL OF A KIND USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS , % 166,578 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, USED, CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 1,336 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES EXC MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS , % 1,242 SHOTGUNS SPORTING, HUNTING OR TARGET- SHOOTING (O/T SINGLE- BARRELLED, SMOOTH BORE) , % 26,291 BUMPERS AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 12,258 BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES OF PLASTICS , % 26,767 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER (EXC TO ) , % 18,241 OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES , % 3,090 PARTS FOR ENGINES OF TO AND TO , (EXC TO ) , % 14,141 MOTOR VEHICLES, NEW (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < CC, (EXC, ) , % 6,482 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND MARKERS , % 3,452 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 30 KW , % 6,395 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 30 MM , % 7,538 ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPMENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR MOTOR VEHICLES, (EXC BICYCLES), (EXCLUDING ARTICLES OF HEADING NO 85.39) , % 640 INSTRUMENTS AND APP FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS NES , % 4,546 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER =< 30 KW , % 3,154 SPARKING PLUGS , % 10,739 BRAKES & SERVO-BRAKES;PARTS THEREOF,EXCL , % 5,279 FUEL,LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES,EXCL , % 23,333 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, (EXC AND ), HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS- SECTIONS, OF IRON STEEL , % 1,585 PARTS & ACCESS,EXCL TO , % 4,939 OTHER SLITTING AND CROSS CUTTING MACHINES, FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD , % 7,550 BRAKES & SERVO-BRAKES;PARTS THEREOF FOR DISC BRAKES , % 10,933 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES OF A NET WGT =< 1 KG , % 7,527 BRAKE LININGS & PADS , % 11,345 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OF DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY = < CC, NEW , % 4,722 OTHER ART OF VULC RUBBER O/T HARD RUBBER, O/T , , , , , , , % 6,830 PREFABRICATED BUILDINGS,EXCL TO , % 12,950 BOAT OR DOCK FENDERS, OF VULCANIZED (O/T HARD RUBBER) , % 1,400 PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES (OTHER THAN THE MACHINE- TOOLS OF HEADING NO TO 84.65) , % 5,796 O STEERING WHEELS,STEERING COLUMNS & STEERING BOXES,EXCL TO , % 9,340 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH =< 7.5 M (EXC , EXC INFLATABLE) , % 166 MCHS FOR THE RECEPTION,CONVERSION & TRANSMIS OR REGENERATION OF VOICE IMAGES OR O DATA,INC SWITCHING & ROUTING APP , % 1,050 OTHER EQUIP , % 2,003 GASKETS,WASHERS & O SEALS , % 5,384 PUMPS,EXCL TO Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 5 από 14

6 COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION , % 5,565 CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 2,581 GASKETS & SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED W O MATERIAL OR TWO OR MORE LAYERS OF METAL , % 20,072 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS- SECTIONAL DIMENSION, , % 20,568 TUBES,PIPES AND HOSES OF VULCANISED RUBBER O THAN HARD RUBBER,W FITTINGS REINFORCED OR O/W COMBINED ONLY W METAL , % 405 DIGITAL CAMERAS , % 31,680 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE AND OTHER CALCIUM HYPOCHLORITES , % 2,970 SMOKING PIPES(INC PIPE BOWLS)& CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS & PARTS THEREOF , % 3,214 WOODEN FURNITURE (EXC TO ) , % 1,498 SECATEURS AND SIMILAR ONE-HANDED PRUNERS AND SHEARS (INC POULTRY SHEARS , % 1,189 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING,OF VULCANISED RUBBER,EXCL TO , % 5,333 CASING AND TUBING USE IN DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAMETER =< 406,4 MM, OF IRON OR STEEL , % 416 FISH-HOOKS, (NOT SNELLED) , % 1,219 CHEM PREP FOR PHOTO USES FOR DEVELOPERS & FIXERS , % 3,302 FITTINGS , % 1,729 PARTS OF MACHINERY, APPARATUS OR EQUIPMENT OF TO , % 285 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (O/T BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 91.01) , % 1,567 SUSPENSION SHOCK-ABSORBERS OF THE MOTOR VEH OF HD 8701 TO , % 2,934 DRILLS OF ALL KINDS FOR WORKING IN THE HAND,ELETROPNEYMATIC,WITH SELF CONTAINED ELECTRIC MOTOR EXC ELECTROPNEYMATIC , % 6,980 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 1,432 HAND SAWS , % 1,656 MOTORCYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 800 CC , % 1,350 O MONITORS OF A KIND SOLELY OR PRINC USED IN AN AUTOMATIC DATA- PROCESS SYSTEM OF HD , % 379 BALLPOINT PENS O/T WITH REPLACEABLE REFILL , % 144 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF TO , % 4,900 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OF DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF A GROSS WEIGHT = < 5 T, OF CYLINDER CAPACITY > CC, NEW, EXC , % 3,000 NEW UPRIGHT PIANOS , % 3,144 O INSECTICIDES,RODENTICIDES,FUNGICIDES HERBICIDES,ANTI-SPROUTING PROD,EXCL TO , % 2,283 TRANSIM BELT OR BELTING OF VULC RBR O/T HDS TO , % 1,088 HEAT-EXCHANGE UNITS , % 1,560 BUILDERS' WARE OF PLASTICS N.E.S. (EXC TO ) , % 361 STATUETTES & O ORNAMENTAL CERAMIC ARTICLES O/T PORCELAIN OR CHINA, COMMON POTTERY & O/T EARTHENWARE OR FINE POTTERY , % 1,544 MOTORCYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 500 CC BUT =< 800 CC , % 2,137 PARTS OF TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED (NON- ELECTRIC MOTOR) (EXC CHAIN SAWS) , % 1,659 TUBE OR PIPE FITTINGS OF REFINED COPPER -EG, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES , % 422 LINE FISHING TACKLE AND SIMILAR NETS, DECOY "BIRDS" (EXC OF 9208 OR 9705) AND SIMILAR HUNTING OR SHOOTING REQUISITES (EXC TO ) Η Κχπξνο εμάγεη ζηελ Ιαπσλία, ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, θπξίσο είδε ξνπρηζκνύ (κωδικοί 6204), ζσιήλεο (κωδικόρ ), ρπκνύο (κωδικοί 2009), ηπξηά-ραινύκη (κωδικοί 0406), πνηά (κωδικοί 22), θαζψο θαη αιάηη (κωδικόρ ). Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 6 από 14

7 Εξαγωγέρ Κύππος ππορ Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα (net value > 1.000) COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL 363, , % 17,000 UNCLASSIFIED TRADE , % 212 WOMEN'S OR GIRLS' JACKET AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXC ),(EXC KNITTED OF CROCHETED) , % 6,585 FITTINGS , % 9,860 SCRAP, OF ALUMINIUM , % 1,986 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION , % 566 FR OR CHD PACIFIC BLUEFIN TUNA (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) O/T FOR THE IND MFR OF PRODS OF HD 1604(1) , % 19,530 ORANGE JUICE NOT FROZEN, OF A BRIX VALUE =<20, UNFERMENTED & NT CONTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER , % 15 WOMENS OR GIRLS DRESSES OF O TEX MAT O/T TO , % 3,700 BULGUR WHEAT , % 731 CHEESE (EXC TO ) , % 350 ATL BLUEFIN TUNA, FR OR CHD (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) FOR THE IND MFR OF PRODS WITHIN HD , % 14,184 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) , % 12,298 MIXTURES OF FRUIT JUUICES (O/T TROPICAL) DENSITY =< 1.33, VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, E/O SUGAR , % 86 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, OR SIMILAR PURPOSES, BEING ORIGINALS DRAWN BY HAND; HANDWRITTEN TEXTS; PHOTO- GRAPHIC REPRODUCTIONS OF THE FOREGOING , % 1,064 VIRGIN OLIVE OIL AND FRACTIONS, (EXC CHEMICALLY MODIFIED), (EXC LAMPANTE) , % 1,564 WHITE WINE W PGI O/T VARIENTAL WINES W AN ALC STRENGTH BY VOL < 15% IN CONTAINERS <= 2L , % 25 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MAT (EXC TO ) , % 6 BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO , % 7 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXC TO ) (EXC KNITTED OR CROCHETED , % 6,930 APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, NOT CNTG ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<20 & OF A VALUE<=18 EUROS PER 100KG NET WT , % 2,400 OTHER CERAMIC ARTICLES OTHER THAN OF PORCELAIN OR CHINA , % 21 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR CPL , % 400 PLANTS & PARTS OF PLANTS (INC SEEDS & FRUITS),OF A KIND USED PRIM IN PERFUMERY IN PHARMACY OR FOR INSECT EXCL, TO , % 1,890 VARIETAL WINES W PGI O/T WHITE W AN ALC STRENGTH BY VOL< 15% IN CONTAINERS <= 2L , % 5,040 PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE =<20 & A VALUE>30 EUROS PER 100KG NET WT , % 14 CORAL AND SIMILAR NAT UNWORKED OR SIMPLY PRP, SHELLS OF MOLLUSES, CRUSTACEANS OR ECHINODERMS AND CUTTLEBONE, UNWORKED OR SIMPLY PRP, POWDER AND WASTE THEREOF , % 4 SHAWLS,SCARVES,MUFFLERS,MANTILLAS,VEILS & THE LIKE OF O TEXTILE MAT , % 300 CHEESE FOR PROCESSING , % 807 WINES O/T WHITE W PGI NOT VARIETAL WINES W AN ALC STRENGTH < 15% VOL IN CONTAINERS <= 2L , % 2 DRESSES OF SYN FIBRES, KNITTED OR CRD , % 2,722 GRAPE JUICE INC GRAPE MUST, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, CNTG OR NOT ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<30 & A VALUE>18 EUROS PER 100KG NET WT , % 190 WINE OF AN ACTUAL ALC STRENGTH > 15%BUT < 22% VOL (EXC ) IN CONTAINERS <= 2L , % 204 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED , % 2,520 PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE >20 BUT =<67 & OF A VALUE =<30 PER 100KG NET WT , % 69 FRUIT OR NUT COOKED PRS, W A SUG CTNT >30% BY WT, (EXCL TO ) , % 360 WHITE WINE W PGI OF AN ALC STRENGTH BY VOL <15% IN CONTAINERS <= 2L , % 798 MALT BEER IN BOTTLES HOLDING =< 10 L Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 7 από 14

8 Όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ θπξηόηεξσλ εμαγσγηθώλ πξντόλησλ ηεο Κχπξνπ ζηελ Ιαπσλία, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο εμαγσγέο εηδψλ έλδπζεο, ε αηζζεηή κείσζε ζηηο εμαγσγέο ρπκψλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία ζηηο εμαγσγέο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ. Εξαγωγέρ Κύππος ππορ Ιαπωνία ( ): Εξέλιξη κςπιόηεπων πποϊόνηων 3.2 Δκπόξην Τπεξεζηώλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Ιαπσλία ην 2011 αλήιζε ζηα 34,05 εθαη. Σν ηζνδχγην είλαη ειιεηκκαηηθφ γηα ηελ Ιαπσλία. Εμπόπιο Υπηπεζιών Κύππος-Ιαπωνία ( εκαη.) Credit (exports) Debit (imports) Trade in Services (Cyprus Total) 6.261, ,197 Trade in Services (Cyprus - Japan) 18, Transport C 7 - Travel Financial Services Legal, Accounting, management and public relations services Merchanting and other trade-related services Computer and information services C 0 C: Confidential data - cannot be reported Οη εμαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ πξνο ηελ Ιαπσλία (2011: 18,05 εθ.), αθνξνχλ ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη πιεξνθφξεζεο θαη δηακεζνιαβεηηθφ εκπφξην θαη ινηπέο ππεξεζίεο ζπλαθείο πξνο ην εκπφξην. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 8 από 14

9 Οη εηζαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Ιαπσλία αλέξρνληαη ζε 16 εθαη. (2011) θαη αθνξνχλ θπξίσο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. 3.3 Δπελδύζεηο Δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε εθξνέο επελδύζεσλ (flows) πξνο ηελ Ιαπσλία γηα ην Τπήξραλ εηζξνέο επελδχζεσλ ζηελ Κχπξν απφ ηελ Ιαπσλία, σζηφζν ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία επί ηνχηνπ γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Επηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην απόζεκα επελδύζεσλ (stock) ζηηο δχν ρψξεο γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ ακθίδξνκεο επελδχζεηο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ. 4. ΓΑΜΟΙ Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κχπξνπ, απαηηείηαη ε ζπκβνιή ησλ ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ επηκειεηεξίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ πξαθηηθή αληίιεςε ησλ πξννπηηθψλ / πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Οη πην θάησ πιεξνθνξίεο, παξαηίζεληαη σο ππνβνεζεηηθέο. Ννείηαη φηη ν θαηάινγνο πξντφλησλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηα Παξαξηήκαηα δελ είλαη εμαληιεηηθφο. Αλακέλεηαη φηη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα ππάξρνπλ ππφ κνξθή κε δαζκνινγηθώλ εκπνδίσλ, θαζψο θαη κεξνιεπηηθψλ έλαληη μέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαλνληζκψλ. 4.1 Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ Σα επηζεηηθά ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ: - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ππνινγίζηκεο εμαγσγέο ζηελ Ιαπσλία. - ζε ζεκαληηθά εμαγσγηθά πξντφληα ηεο Κχπξνπ, ηα νπνία ζην παξφλ ζηάδην δελ εμάγνληαη ζηελ Ιαπσλία. - ζε άιια πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη εθηίκεζε γηα εμαγσγηθέο πξννπηηθέο. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντφληα θαη ησλ αληίζηνηρσλ δαζκψλ πνπ επηβάιιεη ε ΕΕ, παξαηίζεηαη ζην Παράρηημα Α. 4.2 Δηζαγσγέο από Ιαπσλία Σα ακπληηθά ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ: - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζεκαληηθή παξαγσγή/θαηαλάισζε ζηελ Κχπξν, ρσξίο απαξαίηεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ππνινγίζηκεο εμαγσγέο. - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εμαγσγέο ζηα άιια θξάηε-κέιε ηεο ΕΕ, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ελδερφκελε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζε αληαγσληζηηθά πξντφληα απφ ηελ Ιαπσλία. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντφληα παξαηίζεηαη ζην Παράρηημα Β. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 9 από 14

10 4.3 Δπηζεηηθά/Ακπληηθά πκθέξνληα - Τπεξεζίεο Όπσο αλαιχεηαη ζην ζεκείν 3.2, ην εκπφξην ππεξεζηψλ κεηαμχ Κχπξνπ-Ιαπσλίαο είλαη πεξηνξηζκέλν. Δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ιφγσ εκπηζηεπηηθφηεηαο), αλακέλεηαη ε ζπκβνιή (θπξίσο) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνκέσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε δηεπθφιπλζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηεο Ιαπσλίαο (επιθεηικά ζςμθέπονηα), θαζψο θαη ησλ ηνκέσλ νη νπνίεο ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ (αμςνηικά ζςμθέπονηα). 4.4 Δπελδύζεηο Δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιαπσλίαο γηα Ακνηβαία Πξνψζεζε θαη Πξνζηαζία ησλ Επελδχζεσλ. 4.5 Πξνβιήκαηα ην πιαίζην ηεο πκθσλίαο Ειεχζεξνπ Εκπνξίνπ, νη δχν πιεπξέο ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, κεραληζκνχο θαη ξπζκηζηηθά κέηξα, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ πθηζηάκελσλ Με Γαζκνινγηθώλ Μέηξσλ (ΜΔΜ) θαη ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο άιισλ ΜΔΜ ζην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αληίζηνηρα λνκνζεηηθά ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο ηεο θάζε πιεπξάο. Αλάκεζα ζην θαηάινγν ΜΔΜ πνπ έρεη εληνπίζεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή φηη εθαξκφδνληαη απφ ηελ Ιαπσλία, πεξηιακβάλνληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην εκπφξην ρεκηθψλ, ηξνθίκσλ, αιθννινχρσλ πνηψλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγίαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Επηπξφζζεηα, έρνπλ αλαθεξζεί πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 10 από 14

11 Παξάξηεκα Α: Βαζηθά Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ (γηα ηνλ εληνπηζκό επηζεηηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν ήδη εξαγωγζσ ςτην Ιαπωνία DESCRIPTION CY exports to Japan CY exports to the world Tariff applied by Japan WOMEN'S OR GIRLS' JACKET AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXC ),(EXC KNITTED OF CROCHETED) 59, %/12.8% WOMENS OR GIRLS DRESSES OF O TEX MAT O/T TO , %/10% WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MAT (EXC TO ) %/10% WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXC TO ) (EXC KNITTED OR CROCHETED %/12.8% SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEXTILE MAT (EXC TO ), (EXC KNITTED OR CROCHETED) %/10% DRESSES OF COTTON, (EXC KNITTED OR CRD) %/10% ORANGE JUICE NOT FROZEN, OF A BRIX VALUE =<20, UNFERMENTED & NT CONTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER 10, % MIXTURES OF FRUIT JUUICES (O/T TROPICAL) DENSITY =< 1.33, VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, E/O SUGAR 6, % APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, NOT CNTG ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<20 & OF A VALUE<=18 EUROS PER 100KG NET WT 3, % PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE =<20 & A VALUE>30 EUROS PER 100KG NET WT 2,540 1,442, % GRAPE JUICE INC GRAPE MUST, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, CNTG OR NOT ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<30 & A VALUE>18 EUROS PER 100KG NET WT 1, % PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE >20 BUT =<67 & OF A VALUE =<30 PER 100KG NET WT 1, % GRAPEFRUIT JUICE OF A BRIX VALUE = OR <20, UNFERMENTED & NOT CNTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER % FITTINGS ,286, % Σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα τησ Κφπρου, τα οποία ςτο παρόν ςτάδιο δεν εξάγονται ςτην Ιαπωνία O MEDICAMENTS CNTG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIB/TICS - 140,633, FIRE EXTINQUISHERS, W/N CHARGED - 3,584, TOMATO JUICE (EXC ADDED SUGAR), (UN- FERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) - 737, % BENTONITE - 6,151, ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK - 2,156, % MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH =< 7.5 M (EXC , EXC INFLATABLE) - 1,100, REMELTING SCRAP INGOTS - 36, % MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS - 7,058, PARTS OF HEADING ,198,334 0% NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) - 2,895, % CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED - 2,425, % OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED - 6,145, % FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) - 2,960,130 6% FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,908,838 3% FR SWEET ORANGES - If imported 1 Jun - 30 Nov: 16% 2,385,697 If imported 1 Dec - 31 May: 32% FRESH OR DRIED MANDARINS AND WILKINGS - 1,194,335 17% FRESH OR DRIED TANGERINES - 3,332,344 17% FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) - 10,581,106 17% FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT - 6,181,293 10% LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED - 1,707,620 0%, 1 Πηγή: Market Access Database (http://madb.europa.eu) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 11 από 14

12 HS CODE DESCRIPTION Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 12 από 14 CY exports to Japan CY exports to the world FLOUR OF DURUM WHEAT - 4,951, % LOCUST BEANS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND, FIT FOR HUMAN CONS - 1,692,521 0% Tariff applied by Japan SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL AND FRA- CTION THEREOF,EXCL TO ,044, JPY/kg MIXES AND DOUGHS FOR PRP OF BAKERS' WARES OF HEADING N 19.05, (EXC COCOA) OR CONTAINING < 50 % COCOA POWDER - 1,278,083 25% FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 %, (UNFERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) - 3,213, % APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, W AN ADDED SUGAR CONTENT>30% BY WT, OF A BRIX VALUE>20 BUT =<67 &<18 PER 100KG NET WT - 2,134,492 23% FOOD PRS (EXC TO ) CONTG NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH - 1,041,227 12% FOOD PREP NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR OR INC,EXCL TO ,031,442 12% PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES - 4,933,766 3% CIGARETTES CONTAINING TOBACCO ( W/O CLOVES ) - 8,566,941 0% SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION - 3,716,244 0% GYPSUM; ANHYDRITE - 2,672,180 0% PORTLAND CEMENT, (EXC WHITE) - 9,756, % MINERAL SUBSTANCES O/T VERMICULITE, PERLITE & CHLORITES, UNEXPANDED OR KIESERITE, EPSOMITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATES) - 1,299,087 0% MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS - 13,019,014 0% BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO ,540,917 0% O ARTICLES OF PLAS & ART OF O MAT OF HD 3901 TO 3914,EXCL TO ,109,997 0%/3.9% RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR - 2,452,419 6% / 0% O/T EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING, PROPPING OR PIT-PROPPING O/T BRIDGES, TOWERS & DOORS NOT SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET - 2,147,393 0% CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER - 25,779,548 3% / 0% HOLLOW PROFILES OF ALUMINIUM ALLOYS - 1,046, % PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS - 1,440, % PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS OR GARAGES - 1,335,935 0% OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES - 4,256,795 0% INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES - 2,807,176 0% MACHINERY FOR FILING/CLOSING/SEALING/CAPSULING/LABELLING BOTTLES/CANS/BOXES/BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHIN. FOR AERATING BEVERAGES - 1,444,608 0% O APP FOR TRANSMIS OR RECEPTION OF VOICE IMAGES OR O DATA,INC APP FOR COMMUNICATION IN A WIRED OR WIRELESS NETWORK - 5,135,080 0% BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF TO , (EXC EQUIPPED WITH THEIR APPARATUS) - 2,277,331 0% PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES - 10,262,925 0% CARTRIDGES FOR SHOTGUNS - 3,652, % METAL FURNITURE,EXCL ,729,436 0% WOODEN FITTED KITCHEN UNITS - 1,621,187 0% NAPKINS & NAPKIN LINERS FOR BABIES OF PAPER PULP,PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES - 2,101,513 0%/ (may vary between 5.6% %) Άλλα προϊόντα (εξαγωγικζσ προοπτικζσ) FRESH OR CHILLED GILT-HEAD SEA BREAM "SPARUS AURATA" (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 9,255, % FRESH OR CHILLED EUROPEAN SEABASS (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 4,472, % FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF ,535, % O/T FRESHWATER LIVE FISH & O/T LIVE ATL, PACIFIC & SOUTHERN BLUEFIN TUNA, CARP, EELS, TROUT & ORNAMENTAL FISH 458,498 0% CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WGT OF NON-FATTY MATTER > 62% BUT =< 72%, EXC FRESH OR FERMENTED 440, % FR OR CHD F O/T FRESHWATER FISH O/T PINK CUSK-EEL,MONKFISH,RAY'S BREAM, REDFISH & FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS (EXCL FISH FILLET,LIVERS & ROES) 177,739 10% FRESH OR CHILLED SWORDFISH (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 101, %

13 Παξάξηεκα Β: Δμαγσγέο ζηελ ΔΔ / εγρώξηα παξαγσγή (γηα ηνλ εληνπηζκό ακπληηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO CY FROM JP IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM JP Third Country Tariff 2 Βαςικά κυπριακά εξαγωγικά προϊόντα ςε ΕΕ CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED 43,958,708 - N/A 30% O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIBIOTICS 33,907, , % NEW POTATOES O/T SEED OR FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 25,889,189 - N/A 0% CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER 25,779, % MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS 13,013, % PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES 10,255, % FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 6,047,211 - N/A 2.4% OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED 6,037,809 - N/A 11.5% BENTONITE 6,019, % MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS 5,189, % FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) 3,788,541 - N/A 16% and/or EurUP / 100 kg FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,741, % OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 3,492, , % / 1,7% SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 3,230, ,60 EUR / 1000 kg FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) 2,959,323 - N/A 10.4% FITTINGS 2,564,614 52, % RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR 2,385,952 - N/A 0% FR SWEET ORANGES 2,313,350 - N/A 3,20 % or EurUP / 100 kg INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 2,300,598 3,667 N/A 0% / 1,7% FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARC AND 1/2 CARCASSES 2,167,829 - N/A 53,60 / 100 kg Non pref/ntial TQ: 268,00 / 1000 kg ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK 2,122, % CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED 1,635,065 - N/A MILK & CREAM OF A FAT CTNT BY WT > 21 % BUT =< 45 %, IN IMMEDIATE PACKINGS =< 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CTNG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER) / 100 kg Non pref/ntial TQ: / 100 kg 1,564,060 - N/A 110 / 100 kg FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF ,535,441 - N/A 22% BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO ,470,209 2, % PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS 1,439, % PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES 1,396,302 13, % Non preferential TQ: 7% LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED 1,307,950 - N/A 80,20 EUR / 100 kg 2 Source: TARIC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 13 από 14

14 HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO CY FROM JP IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM JP Third Country Tariff NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) 1,197, % FOOD PRS (EXC TO ) CONTAINING NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH Προϊόντα με ςημαντική εγχώρια παραγωγή/κατανάλωςη 1,023, % Beer made from malt % Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances ,5% - 0% ,5% - 0% % 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances % 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood % Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics - Boxes, cases, crates and similar articles % Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics - Of polymers of ethylene % Windows, French windows and their frames % Doors and their frames and thresholds % Wooden furniture of a kind used in the kitchen % Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 14 από 14

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΓΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΓΙΜΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G.

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE (GCG) Total Number of Members: 32.591 (Sept 2010) FIVE MAJOR SCIENTIFIC FIELDS-SECTORS:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.06.2002 COM(2002) 316 τελικό 2002/0095 (ACC) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πρόσθετων δασµών στις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών του Ισραήλ

Η αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών του Ισραήλ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά νωπών φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Για το 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Για το 2007 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ιανουάριος 2013 1) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Πληθυσμός 75.000.000 2. Γεννήσεις 1.350.100 ετησίως 3. Το 40% του πληθυσμού είναι έως 30 ετών 2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Σταθερό φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ From: Greek Turkish Chamber [mailto:info@etee.gr] Sent: Wednesday, July 30, 2014 10:32 AM To: Greek Turkish Chamber Subject: 7η Διεθνής 'Εκθεση: GAS TURKEY 2014 ( LPG, LNG & CNG ) ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ Ανάλυση Κύκλου Ζωής (L.C.A.) Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. EURASIA BOAT SHOW 8 H Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ www.cnravrasyaboatshow.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. EURASIA BOAT SHOW 8 H Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ www.cnravrasyaboatshow. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑ: EURASIA BOAT SHOW 8 H Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, Εξοπλισμού και Αξεσουάρ www.cnravrasyaboatshow.com Από 14 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 1710/2014 ΘΕΜΑ: RUBBER 2014 8 H Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Ελαστικών http://www.rubberistanbul.com/ Από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ

Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η Fire Blue ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ Η EUROTEPLO διαθέτει δυο θαλάμους καύσης με εισαγωγή προθερμασμένου αέρα στον επάνω θάλαμο καύσης (σκίτσο αριστερά) με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η δευτερογενής καύση. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ πγδμ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Απρίλιος 2013 Α. Η αγορά της πγδμ Το μέγεθος της αγοράς της πγδμ είναι πολύ μικρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός της TuV Austria Automotive GmbH ως τεχνική υπηρεσία για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ

ΘΕΜΑ : Ορισμός της TuV Austria Automotive GmbH ως τεχνική υπηρεσία για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου οχημάτων σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 6 / 3 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 22177/1521/12

Διαβάστε περισσότερα

HITO-TECHNIKI. Hito-Techniki is involved within various Supply & Development Programs in Greece and Balkan areas.

HITO-TECHNIKI. Hito-Techniki is involved within various Supply & Development Programs in Greece and Balkan areas. HITO-TECHNIKI Established for over 10 years, Hito-Techniki is a corporation of hard-working and committed individuals, always undertaking full responsibility to its clients and products. Hito-Techniki

Διαβάστε περισσότερα

REPBUBLIC OF BOTSWANA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

REPBUBLIC OF BOTSWANA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ REPBUBLIC OF BOTSWANA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνορεύει με Namibia, Zambia, Zimbabwe και South Africa. Έχει έκταση 5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα Πληθυσμός: 2.100.000. Πρώην Βρετανικό Προτεκτοράτο Bechuanaland.

Διαβάστε περισσότερα

REPBUBLIC OF BOTSWANA

REPBUBLIC OF BOTSWANA REPBUBLIC OF BOTSWANA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνορεύει με Namibia, Zambia, Zimbabwe και South Africa. Έχει έκταση 5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα Πληθυσμός: 2.100.000. Πρώην Βρετανικό Προτεκτοράτο Bechuanaland.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURAL LIGHTING ABEE Light at its best Ολα τα σχέδια των φωτιστικών ειναι κατοχυρωμένα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Lighting 31 Το φωτιστικά εσωτερικού χώρου που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES

ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES 1 ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES PACK 6 pcs Μαγειρεμένα, γευστικά, πλήρη και ισορροπημένα γεύματα σε υγρή μορφή, με πάνω από 60% περιεκτικότητα σε φρέσκα κρέατα, με λαχανικά και ρύζι και με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

P R O D U C T I O N A N D S A L E S I N D U S T R I A L G O O D S Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν O F

P R O D U C T I O N A N D S A L E S I N D U S T R I A L G O O D S Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν O F ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓENΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν [ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α ] P R O D U C T I O N A N D S A L E S

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

I N D U S T R I A L G O O D S

I N D U S T R I A L G O O D S ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓENΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν [ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α ] P R O D U C T I O N A N D S A L E S

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οικονομικές επιπτώσεις από τη «διαρροή άνθρακα» στην Ελλάδα Ημερίδα Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα και Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙ ΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα