Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2012, ην πκβνχιην ηεο ΕΕ εμνπζηνδφηεζε ηελ Επηηξνπή λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ιαπσλία γηα ζχλαςε πκθσλίαο Ειεχζεξνπ Εκπνξίνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ιαπσλία ζα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ αλεζπρίεο ηεο ΕΕ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ, θαη ην πεξαηηέξσ άλνηγκα ηεο αγνξάο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο ΕΕ, απηνί κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: Οι γενικοί ζηόχοι ηηρ πολιηικήρ ηηρ ΕΕ όζον αθοπά ηιρ οικονομικέρ και εμποπικέρ ζσέζειρ είναι: - ε βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, - ε θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ζην εκπφξην θαη ζηηο επελδχζεηο, θαη - ε κείσζε ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ. Σςναθώρ, ζηοςρ γενικούρ ζηόσοςρ ηηρ εςπωπαϊκήρ εμποπικήρ πολιηικήρ πεπιλαμβάνονηαι: - ε έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ εκπνξίνπ, - ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επθαηξηψλ εξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηεο επεκεξίαο, - ρακειφηεξεο ηηκέο θαηαλαισηή θαη άιια νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, - βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 1 από 14

2 Όζον αθοπά ηιρ μελλονηικέρ οικονομικέρ και εμποπικέρ ζσέζειρ μεηαξύ ΕΕ-Ιαπωνίαρ, οι ειδικοί ζηόχοι πολιηικήρ ηηρ ΕΕ είναι: - ε αχμεζε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε εκπνξεύκαηα θαη ππεξεζίεο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εκπνξηθώλ θξαγκώλ - ε αχμεζε ηεο ξνήο επελδύζεσλ κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηεο Ιαπσλίαο - ε επίηεπμε ηζνξξνπεκέλεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ ακθφηεξσλ ησλ κεξψλ. ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε (scoping exercise) πνπ ζπληάρζεθε απφ ηα δχν κέξε, ζπκθσλήζεθε φπσο αληηκεησπηζηνχλ -κεηαμχ άιισλ- ηα αθφινπζα: - θαηάινγνο κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ / κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ ΕΕ (κε βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα βάζεη ρξνλνδηαγξακκάησλ / νδηθψλ ραξηψλ) - νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε ηνκέα ζηδεξνδξφκσλ (ηέζεθε νδηθφο ράξηεο ζε ηνκέα ζηδεξνδξφκσλ θαη αζηηθψλ κεηαθνξψλ) - ε πξνζηαζία ησλ Γεσγξαθηθψλ Ελδείμεσλ (ΓΕ) 2. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΔ-ΙΑΠΩΝΙΑ Σν εκπφξην κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηεο Ιαπσλίαο ζεκείσζε πηψζε επί ζεηξά εηψλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2006/2010, νη εμαγσγέο ηεο ΕΕ πξνο ηελ Ιαπσλία κεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν 0,6% εηεζίσο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αχμεζε θαηά 3,8% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ ηεο ΕΕ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν νη ηαπσληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ ΕΕ κεηψζεθαλ θαηά 3,2% εηεζίσο, ελψ νη παγθφζκηεο εμαγσγέο απφ ηελ Ιαπσλία απμήζεθαλ θαηά 3,1%. Γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 νη εμαγσγέο ηεο ΕΕ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αλάθακςε, ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ιαπσλία ζηελ ΕΕ εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνπλ πησηηθή ηάζε. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Επξψπεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλα εκπνξηθά πιενλάζκαηα ππέξ ηεο Ιαπσλίαο. Παξ φιεο ηηο εμηζνξξνπεηηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ πξφζθαηα, ε Ιαπσλία εμαθνινπζεί λα είλαη κηα ρψξα φπνπ, ιφγσ ησλ εηδηθψλ δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηαπσληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, είλαη ζπρλά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επελδχζεηο. Απφ νηθνλνκηθέο κειέηεο θαη ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ δηεμήγαγε ε ΕΕ, πξνθχπηεη φηη νη δηκεξείο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ζρέζεηο ΕΕ/Ιαπσλίαο δελ αμηνπνηνχλ ην δπλακηθφ ηνπο. Οη θχξηνη ιφγνη πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ δαζκνινγηθψλ θαη κε δαζκνινγηθψλ κέηξσλ [ΜΔΜ], εθ ησλ νπνίσλ ηα ΜΔΜ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ εμαγσγέσλ ηεο ΕΕ θαη ησλ επελδπηψλ ζηελ Ιαπσλία. ΕΕ: εμπόπιο με Ιαπωνία ( ) (εκαη. ) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 2 από 14

3 Η Ιαπσλία εμάγεη ζηελ ΔΔ θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (64.6%) θαζψο θαη ρεκηθά πξντφληα (10.2%). Η ΔΔ εμάγεη ζηελ Ιαπσλία θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (34.8%), ρεκηθά πξντφληα (26.1%) θαη γεσξγηθά πξντφληα. Εμπόπιο ΕΕ-Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη πιενλαζκαηηθφ γηα ηελ ΕΕ. Εμπόπιο ΕΕ-Ιαπωνία ( ): Υπηπεζίερ (διζ. ) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 3 από 14

4 3. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΤΠΡΟΤ-ΙΑΠΩΝΙΑ 3.1 Δκπόξην Πξντόλησλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην πξντφλησλ κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ιαπσλίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πηψζε. Σν εκπνξηθό ηζνδύγην είλαη έληνλα αξλεηηθφ γηα ηελ Κχπξν, θαη ελψ παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ, απηή νθείιεηαη ζηελ κεγάιε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Κύππορ: εμπόπιο με Ιαπωνία ( ) Έτοσ Ειςαγωγζσ Μεταβολή % Συνόλου εισαγωγών Εγχώριεσ εξαγωγζσ Μεταβολή % Συνόλου εξαγωγών Εμπορικό ιςοζύγιο Συνολικό Εμπόριο εκατ. %, y-o-y % εκατ. %, y-o-y % εκατ. εκατ ,26 320,58% 2,57% 0,16-81,00% 0,03% -189,1 189, ,43-41,65% 1,94% 0,44 180,38% 0,09% -110,0 110, ,82-37,68% 1,06% 0,26-42,44% 0,05% -68,6 69, ,06-22,90% 0,84% 0,28 8,24% 0,04% -52,8 53, ,37-29,57% 0,65% 0,36 31,52% 0,06% -37,0 37,7 Ο πιο πάνω πίνακαρ δεν πεπιλαμβάνει επανεξαγωγέρ πποϊόνηων. Η Κχπξνο εηζάγεη απφ ηελ Ιαπσλία θπξίσο νρήκαηα (κωδικοί , , , , , , , ), θαζψο θαη κεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά (κωδικοί , , , ). εκαληηθφ κεξίδην ζηηο εηζαγσγέο θαηαιακβάλνπλ επίζεο ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ( ). Ειζαγωγέρ Κύππος από Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα (net value > ) COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL 37,377, % ,259, % 2,532,646 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CULINDER CAPACITY > CC BUT = < CC ,767, % 173,437 MOTOR CARS, (EXC CARAVANS) WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, FOR THE TRANS- PORT OF PERSONS; CYLINDER CAPACITY > CC, NEW (EXC ) ,656, % 482,627 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS ,411, % 531,755 O DRILL PIPE OF A KIND USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS ,412, % 142,537 MOTOR CARS (EXC CARAVANS), WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, FOR THE TRANS- PORT OF PERSONS; CYLINDER CAPACITY > CC BUT < CC, NEW ,410, % 116,741 MOTOR CARS (EXC CARAVANS) FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (O/T THOSE OF 87.02), WITH SPARK IGNITION ETC; NEW; CYLINDER CAPACITY > CC BUT < ,171, % 425,995 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC BUT = < CC , % 237,912 PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES -INC CABS-, (EXC BUMPERS AND SAFETY SEAT BELTS), FOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 96,475 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES NEW (O/T THOSE OF HEADING NO 87.02) OF A CYLINDER CAPACITY > 1000 CC BUT =< 1500 CC, NEW, (EXC ) , % 204,762 NEW PNEUMATIC TYRES OF RUBBER, OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES, WITH A LOAD INDEX =< , % 46,597 AIR-CONDITIONING MACH OF WINDOW OR WALL TYPES,`SPLIT SYSTEM' COMPRISING A MTR DRIVEN FAN & ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMP & HYMIDITY Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 4 από 14

5 COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION , % 1,654 O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD 2937 OR ANTIBIOTICS , % 17,200 HYDROXYPROPYLCELLULOSE , % 24,372 MOTOR VEHICLES, NEW (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 6,251 PARTS FOR SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES , % 16,815 O PARTS & ACCESS,EXCL TO , % 15,973 O PARTS & ACCESS,OF CLOSED-DIE FORGED STEEL , % 70,634 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < CC, (EXC ) , % 72,910 DRILL PIPE OF STAINLESS STEEL OF A KIND USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS , % 166,578 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, USED, CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 1,336 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES EXC MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS , % 1,242 SHOTGUNS SPORTING, HUNTING OR TARGET- SHOOTING (O/T SINGLE- BARRELLED, SMOOTH BORE) , % 26,291 BUMPERS AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 12,258 BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES OF PLASTICS , % 26,767 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER (EXC TO ) , % 18,241 OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES , % 3,090 PARTS FOR ENGINES OF TO AND TO , (EXC TO ) , % 14,141 MOTOR VEHICLES, NEW (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < CC, (EXC, ) , % 6,482 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND MARKERS , % 3,452 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 30 KW , % 6,395 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 30 MM , % 7,538 ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPMENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR MOTOR VEHICLES, (EXC BICYCLES), (EXCLUDING ARTICLES OF HEADING NO 85.39) , % 640 INSTRUMENTS AND APP FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS NES , % 4,546 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER =< 30 KW , % 3,154 SPARKING PLUGS , % 10,739 BRAKES & SERVO-BRAKES;PARTS THEREOF,EXCL , % 5,279 FUEL,LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES,EXCL , % 23,333 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, (EXC AND ), HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS- SECTIONS, OF IRON STEEL , % 1,585 PARTS & ACCESS,EXCL TO , % 4,939 OTHER SLITTING AND CROSS CUTTING MACHINES, FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD , % 7,550 BRAKES & SERVO-BRAKES;PARTS THEREOF FOR DISC BRAKES , % 10,933 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES OF A NET WGT =< 1 KG , % 7,527 BRAKE LININGS & PADS , % 11,345 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OF DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY = < CC, NEW , % 4,722 OTHER ART OF VULC RUBBER O/T HARD RUBBER, O/T , , , , , , , % 6,830 PREFABRICATED BUILDINGS,EXCL TO , % 12,950 BOAT OR DOCK FENDERS, OF VULCANIZED (O/T HARD RUBBER) , % 1,400 PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES (OTHER THAN THE MACHINE- TOOLS OF HEADING NO TO 84.65) , % 5,796 O STEERING WHEELS,STEERING COLUMNS & STEERING BOXES,EXCL TO , % 9,340 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH =< 7.5 M (EXC , EXC INFLATABLE) , % 166 MCHS FOR THE RECEPTION,CONVERSION & TRANSMIS OR REGENERATION OF VOICE IMAGES OR O DATA,INC SWITCHING & ROUTING APP , % 1,050 OTHER EQUIP , % 2,003 GASKETS,WASHERS & O SEALS , % 5,384 PUMPS,EXCL TO Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 5 από 14

6 COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION , % 5,565 CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 2,581 GASKETS & SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED W O MATERIAL OR TWO OR MORE LAYERS OF METAL , % 20,072 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS- SECTIONAL DIMENSION, , % 20,568 TUBES,PIPES AND HOSES OF VULCANISED RUBBER O THAN HARD RUBBER,W FITTINGS REINFORCED OR O/W COMBINED ONLY W METAL , % 405 DIGITAL CAMERAS , % 31,680 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE AND OTHER CALCIUM HYPOCHLORITES , % 2,970 SMOKING PIPES(INC PIPE BOWLS)& CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS & PARTS THEREOF , % 3,214 WOODEN FURNITURE (EXC TO ) , % 1,498 SECATEURS AND SIMILAR ONE-HANDED PRUNERS AND SHEARS (INC POULTRY SHEARS , % 1,189 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING,OF VULCANISED RUBBER,EXCL TO , % 5,333 CASING AND TUBING USE IN DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAMETER =< 406,4 MM, OF IRON OR STEEL , % 416 FISH-HOOKS, (NOT SNELLED) , % 1,219 CHEM PREP FOR PHOTO USES FOR DEVELOPERS & FIXERS , % 3,302 FITTINGS , % 1,729 PARTS OF MACHINERY, APPARATUS OR EQUIPMENT OF TO , % 285 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (O/T BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 91.01) , % 1,567 SUSPENSION SHOCK-ABSORBERS OF THE MOTOR VEH OF HD 8701 TO , % 2,934 DRILLS OF ALL KINDS FOR WORKING IN THE HAND,ELETROPNEYMATIC,WITH SELF CONTAINED ELECTRIC MOTOR EXC ELECTROPNEYMATIC , % 6,980 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 1,432 HAND SAWS , % 1,656 MOTORCYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 800 CC , % 1,350 O MONITORS OF A KIND SOLELY OR PRINC USED IN AN AUTOMATIC DATA- PROCESS SYSTEM OF HD , % 379 BALLPOINT PENS O/T WITH REPLACEABLE REFILL , % 144 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF TO , % 4,900 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OF DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF A GROSS WEIGHT = < 5 T, OF CYLINDER CAPACITY > CC, NEW, EXC , % 3,000 NEW UPRIGHT PIANOS , % 3,144 O INSECTICIDES,RODENTICIDES,FUNGICIDES HERBICIDES,ANTI-SPROUTING PROD,EXCL TO , % 2,283 TRANSIM BELT OR BELTING OF VULC RBR O/T HDS TO , % 1,088 HEAT-EXCHANGE UNITS , % 1,560 BUILDERS' WARE OF PLASTICS N.E.S. (EXC TO ) , % 361 STATUETTES & O ORNAMENTAL CERAMIC ARTICLES O/T PORCELAIN OR CHINA, COMMON POTTERY & O/T EARTHENWARE OR FINE POTTERY , % 1,544 MOTORCYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 500 CC BUT =< 800 CC , % 2,137 PARTS OF TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED (NON- ELECTRIC MOTOR) (EXC CHAIN SAWS) , % 1,659 TUBE OR PIPE FITTINGS OF REFINED COPPER -EG, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES , % 422 LINE FISHING TACKLE AND SIMILAR NETS, DECOY "BIRDS" (EXC OF 9208 OR 9705) AND SIMILAR HUNTING OR SHOOTING REQUISITES (EXC TO ) Η Κχπξνο εμάγεη ζηελ Ιαπσλία, ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, θπξίσο είδε ξνπρηζκνύ (κωδικοί 6204), ζσιήλεο (κωδικόρ ), ρπκνύο (κωδικοί 2009), ηπξηά-ραινύκη (κωδικοί 0406), πνηά (κωδικοί 22), θαζψο θαη αιάηη (κωδικόρ ). Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 6 από 14

7 Εξαγωγέρ Κύππος ππορ Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα (net value > 1.000) COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL 363, , % 17,000 UNCLASSIFIED TRADE , % 212 WOMEN'S OR GIRLS' JACKET AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXC ),(EXC KNITTED OF CROCHETED) , % 6,585 FITTINGS , % 9,860 SCRAP, OF ALUMINIUM , % 1,986 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION , % 566 FR OR CHD PACIFIC BLUEFIN TUNA (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) O/T FOR THE IND MFR OF PRODS OF HD 1604(1) , % 19,530 ORANGE JUICE NOT FROZEN, OF A BRIX VALUE =<20, UNFERMENTED & NT CONTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER , % 15 WOMENS OR GIRLS DRESSES OF O TEX MAT O/T TO , % 3,700 BULGUR WHEAT , % 731 CHEESE (EXC TO ) , % 350 ATL BLUEFIN TUNA, FR OR CHD (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) FOR THE IND MFR OF PRODS WITHIN HD , % 14,184 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) , % 12,298 MIXTURES OF FRUIT JUUICES (O/T TROPICAL) DENSITY =< 1.33, VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, E/O SUGAR , % 86 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, OR SIMILAR PURPOSES, BEING ORIGINALS DRAWN BY HAND; HANDWRITTEN TEXTS; PHOTO- GRAPHIC REPRODUCTIONS OF THE FOREGOING , % 1,064 VIRGIN OLIVE OIL AND FRACTIONS, (EXC CHEMICALLY MODIFIED), (EXC LAMPANTE) , % 1,564 WHITE WINE W PGI O/T VARIENTAL WINES W AN ALC STRENGTH BY VOL < 15% IN CONTAINERS <= 2L , % 25 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MAT (EXC TO ) , % 6 BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO , % 7 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXC TO ) (EXC KNITTED OR CROCHETED , % 6,930 APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, NOT CNTG ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<20 & OF A VALUE<=18 EUROS PER 100KG NET WT , % 2,400 OTHER CERAMIC ARTICLES OTHER THAN OF PORCELAIN OR CHINA , % 21 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR CPL , % 400 PLANTS & PARTS OF PLANTS (INC SEEDS & FRUITS),OF A KIND USED PRIM IN PERFUMERY IN PHARMACY OR FOR INSECT EXCL, TO , % 1,890 VARIETAL WINES W PGI O/T WHITE W AN ALC STRENGTH BY VOL< 15% IN CONTAINERS <= 2L , % 5,040 PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE =<20 & A VALUE>30 EUROS PER 100KG NET WT , % 14 CORAL AND SIMILAR NAT UNWORKED OR SIMPLY PRP, SHELLS OF MOLLUSES, CRUSTACEANS OR ECHINODERMS AND CUTTLEBONE, UNWORKED OR SIMPLY PRP, POWDER AND WASTE THEREOF , % 4 SHAWLS,SCARVES,MUFFLERS,MANTILLAS,VEILS & THE LIKE OF O TEXTILE MAT , % 300 CHEESE FOR PROCESSING , % 807 WINES O/T WHITE W PGI NOT VARIETAL WINES W AN ALC STRENGTH < 15% VOL IN CONTAINERS <= 2L , % 2 DRESSES OF SYN FIBRES, KNITTED OR CRD , % 2,722 GRAPE JUICE INC GRAPE MUST, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, CNTG OR NOT ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<30 & A VALUE>18 EUROS PER 100KG NET WT , % 190 WINE OF AN ACTUAL ALC STRENGTH > 15%BUT < 22% VOL (EXC ) IN CONTAINERS <= 2L , % 204 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED , % 2,520 PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE >20 BUT =<67 & OF A VALUE =<30 PER 100KG NET WT , % 69 FRUIT OR NUT COOKED PRS, W A SUG CTNT >30% BY WT, (EXCL TO ) , % 360 WHITE WINE W PGI OF AN ALC STRENGTH BY VOL <15% IN CONTAINERS <= 2L , % 798 MALT BEER IN BOTTLES HOLDING =< 10 L Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 7 από 14

8 Όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ θπξηόηεξσλ εμαγσγηθώλ πξντόλησλ ηεο Κχπξνπ ζηελ Ιαπσλία, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο εμαγσγέο εηδψλ έλδπζεο, ε αηζζεηή κείσζε ζηηο εμαγσγέο ρπκψλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία ζηηο εμαγσγέο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ. Εξαγωγέρ Κύππος ππορ Ιαπωνία ( ): Εξέλιξη κςπιόηεπων πποϊόνηων 3.2 Δκπόξην Τπεξεζηώλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Ιαπσλία ην 2011 αλήιζε ζηα 34,05 εθαη. Σν ηζνδχγην είλαη ειιεηκκαηηθφ γηα ηελ Ιαπσλία. Εμπόπιο Υπηπεζιών Κύππος-Ιαπωνία ( εκαη.) Credit (exports) Debit (imports) Trade in Services (Cyprus Total) 6.261, ,197 Trade in Services (Cyprus - Japan) 18, Transport C 7 - Travel Financial Services Legal, Accounting, management and public relations services Merchanting and other trade-related services Computer and information services C 0 C: Confidential data - cannot be reported Οη εμαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ πξνο ηελ Ιαπσλία (2011: 18,05 εθ.), αθνξνχλ ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη πιεξνθφξεζεο θαη δηακεζνιαβεηηθφ εκπφξην θαη ινηπέο ππεξεζίεο ζπλαθείο πξνο ην εκπφξην. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 8 από 14

9 Οη εηζαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Ιαπσλία αλέξρνληαη ζε 16 εθαη. (2011) θαη αθνξνχλ θπξίσο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. 3.3 Δπελδύζεηο Δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε εθξνέο επελδύζεσλ (flows) πξνο ηελ Ιαπσλία γηα ην Τπήξραλ εηζξνέο επελδχζεσλ ζηελ Κχπξν απφ ηελ Ιαπσλία, σζηφζν ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία επί ηνχηνπ γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Επηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην απόζεκα επελδύζεσλ (stock) ζηηο δχν ρψξεο γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ ακθίδξνκεο επελδχζεηο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ. 4. ΓΑΜΟΙ Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κχπξνπ, απαηηείηαη ε ζπκβνιή ησλ ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ επηκειεηεξίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ πξαθηηθή αληίιεςε ησλ πξννπηηθψλ / πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Οη πην θάησ πιεξνθνξίεο, παξαηίζεληαη σο ππνβνεζεηηθέο. Ννείηαη φηη ν θαηάινγνο πξντφλησλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηα Παξαξηήκαηα δελ είλαη εμαληιεηηθφο. Αλακέλεηαη φηη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα ππάξρνπλ ππφ κνξθή κε δαζκνινγηθώλ εκπνδίσλ, θαζψο θαη κεξνιεπηηθψλ έλαληη μέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαλνληζκψλ. 4.1 Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ Σα επηζεηηθά ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ: - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ππνινγίζηκεο εμαγσγέο ζηελ Ιαπσλία. - ζε ζεκαληηθά εμαγσγηθά πξντφληα ηεο Κχπξνπ, ηα νπνία ζην παξφλ ζηάδην δελ εμάγνληαη ζηελ Ιαπσλία. - ζε άιια πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη εθηίκεζε γηα εμαγσγηθέο πξννπηηθέο. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντφληα θαη ησλ αληίζηνηρσλ δαζκψλ πνπ επηβάιιεη ε ΕΕ, παξαηίζεηαη ζην Παράρηημα Α. 4.2 Δηζαγσγέο από Ιαπσλία Σα ακπληηθά ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ: - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζεκαληηθή παξαγσγή/θαηαλάισζε ζηελ Κχπξν, ρσξίο απαξαίηεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ππνινγίζηκεο εμαγσγέο. - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εμαγσγέο ζηα άιια θξάηε-κέιε ηεο ΕΕ, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ελδερφκελε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζε αληαγσληζηηθά πξντφληα απφ ηελ Ιαπσλία. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντφληα παξαηίζεηαη ζην Παράρηημα Β. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 9 από 14

10 4.3 Δπηζεηηθά/Ακπληηθά πκθέξνληα - Τπεξεζίεο Όπσο αλαιχεηαη ζην ζεκείν 3.2, ην εκπφξην ππεξεζηψλ κεηαμχ Κχπξνπ-Ιαπσλίαο είλαη πεξηνξηζκέλν. Δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ιφγσ εκπηζηεπηηθφηεηαο), αλακέλεηαη ε ζπκβνιή (θπξίσο) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνκέσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε δηεπθφιπλζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηεο Ιαπσλίαο (επιθεηικά ζςμθέπονηα), θαζψο θαη ησλ ηνκέσλ νη νπνίεο ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ (αμςνηικά ζςμθέπονηα). 4.4 Δπελδύζεηο Δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιαπσλίαο γηα Ακνηβαία Πξνψζεζε θαη Πξνζηαζία ησλ Επελδχζεσλ. 4.5 Πξνβιήκαηα ην πιαίζην ηεο πκθσλίαο Ειεχζεξνπ Εκπνξίνπ, νη δχν πιεπξέο ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, κεραληζκνχο θαη ξπζκηζηηθά κέηξα, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ πθηζηάκελσλ Με Γαζκνινγηθώλ Μέηξσλ (ΜΔΜ) θαη ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο άιισλ ΜΔΜ ζην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αληίζηνηρα λνκνζεηηθά ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο ηεο θάζε πιεπξάο. Αλάκεζα ζην θαηάινγν ΜΔΜ πνπ έρεη εληνπίζεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή φηη εθαξκφδνληαη απφ ηελ Ιαπσλία, πεξηιακβάλνληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην εκπφξην ρεκηθψλ, ηξνθίκσλ, αιθννινχρσλ πνηψλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγίαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Επηπξφζζεηα, έρνπλ αλαθεξζεί πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 10 από 14

11 Παξάξηεκα Α: Βαζηθά Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ (γηα ηνλ εληνπηζκό επηζεηηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν ήδη εξαγωγζσ ςτην Ιαπωνία DESCRIPTION CY exports to Japan CY exports to the world Tariff applied by Japan WOMEN'S OR GIRLS' JACKET AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXC ),(EXC KNITTED OF CROCHETED) 59, %/12.8% WOMENS OR GIRLS DRESSES OF O TEX MAT O/T TO , %/10% WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MAT (EXC TO ) %/10% WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXC TO ) (EXC KNITTED OR CROCHETED %/12.8% SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEXTILE MAT (EXC TO ), (EXC KNITTED OR CROCHETED) %/10% DRESSES OF COTTON, (EXC KNITTED OR CRD) %/10% ORANGE JUICE NOT FROZEN, OF A BRIX VALUE =<20, UNFERMENTED & NT CONTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER 10, % MIXTURES OF FRUIT JUUICES (O/T TROPICAL) DENSITY =< 1.33, VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, E/O SUGAR 6, % APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, NOT CNTG ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<20 & OF A VALUE<=18 EUROS PER 100KG NET WT 3, % PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE =<20 & A VALUE>30 EUROS PER 100KG NET WT 2,540 1,442, % GRAPE JUICE INC GRAPE MUST, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, CNTG OR NOT ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<30 & A VALUE>18 EUROS PER 100KG NET WT 1, % PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE >20 BUT =<67 & OF A VALUE =<30 PER 100KG NET WT 1, % GRAPEFRUIT JUICE OF A BRIX VALUE = OR <20, UNFERMENTED & NOT CNTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER % FITTINGS ,286, % Σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα τησ Κφπρου, τα οποία ςτο παρόν ςτάδιο δεν εξάγονται ςτην Ιαπωνία O MEDICAMENTS CNTG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIB/TICS - 140,633, FIRE EXTINQUISHERS, W/N CHARGED - 3,584, TOMATO JUICE (EXC ADDED SUGAR), (UN- FERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) - 737, % BENTONITE - 6,151, ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK - 2,156, % MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH =< 7.5 M (EXC , EXC INFLATABLE) - 1,100, REMELTING SCRAP INGOTS - 36, % MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS - 7,058, PARTS OF HEADING ,198,334 0% NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) - 2,895, % CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED - 2,425, % OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED - 6,145, % FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) - 2,960,130 6% FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,908,838 3% FR SWEET ORANGES - If imported 1 Jun - 30 Nov: 16% 2,385,697 If imported 1 Dec - 31 May: 32% FRESH OR DRIED MANDARINS AND WILKINGS - 1,194,335 17% FRESH OR DRIED TANGERINES - 3,332,344 17% FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) - 10,581,106 17% FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT - 6,181,293 10% LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED - 1,707,620 0%, 1 Πηγή: Market Access Database (http://madb.europa.eu) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 11 από 14

12 HS CODE DESCRIPTION Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 12 από 14 CY exports to Japan CY exports to the world FLOUR OF DURUM WHEAT - 4,951, % LOCUST BEANS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND, FIT FOR HUMAN CONS - 1,692,521 0% Tariff applied by Japan SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL AND FRA- CTION THEREOF,EXCL TO ,044, JPY/kg MIXES AND DOUGHS FOR PRP OF BAKERS' WARES OF HEADING N 19.05, (EXC COCOA) OR CONTAINING < 50 % COCOA POWDER - 1,278,083 25% FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 %, (UNFERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) - 3,213, % APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, W AN ADDED SUGAR CONTENT>30% BY WT, OF A BRIX VALUE>20 BUT =<67 &<18 PER 100KG NET WT - 2,134,492 23% FOOD PRS (EXC TO ) CONTG NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH - 1,041,227 12% FOOD PREP NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR OR INC,EXCL TO ,031,442 12% PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES - 4,933,766 3% CIGARETTES CONTAINING TOBACCO ( W/O CLOVES ) - 8,566,941 0% SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION - 3,716,244 0% GYPSUM; ANHYDRITE - 2,672,180 0% PORTLAND CEMENT, (EXC WHITE) - 9,756, % MINERAL SUBSTANCES O/T VERMICULITE, PERLITE & CHLORITES, UNEXPANDED OR KIESERITE, EPSOMITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATES) - 1,299,087 0% MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS - 13,019,014 0% BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO ,540,917 0% O ARTICLES OF PLAS & ART OF O MAT OF HD 3901 TO 3914,EXCL TO ,109,997 0%/3.9% RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR - 2,452,419 6% / 0% O/T EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING, PROPPING OR PIT-PROPPING O/T BRIDGES, TOWERS & DOORS NOT SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET - 2,147,393 0% CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER - 25,779,548 3% / 0% HOLLOW PROFILES OF ALUMINIUM ALLOYS - 1,046, % PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS - 1,440, % PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS OR GARAGES - 1,335,935 0% OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES - 4,256,795 0% INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES - 2,807,176 0% MACHINERY FOR FILING/CLOSING/SEALING/CAPSULING/LABELLING BOTTLES/CANS/BOXES/BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHIN. FOR AERATING BEVERAGES - 1,444,608 0% O APP FOR TRANSMIS OR RECEPTION OF VOICE IMAGES OR O DATA,INC APP FOR COMMUNICATION IN A WIRED OR WIRELESS NETWORK - 5,135,080 0% BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF TO , (EXC EQUIPPED WITH THEIR APPARATUS) - 2,277,331 0% PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES - 10,262,925 0% CARTRIDGES FOR SHOTGUNS - 3,652, % METAL FURNITURE,EXCL ,729,436 0% WOODEN FITTED KITCHEN UNITS - 1,621,187 0% NAPKINS & NAPKIN LINERS FOR BABIES OF PAPER PULP,PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES - 2,101,513 0%/ (may vary between 5.6% %) Άλλα προϊόντα (εξαγωγικζσ προοπτικζσ) FRESH OR CHILLED GILT-HEAD SEA BREAM "SPARUS AURATA" (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 9,255, % FRESH OR CHILLED EUROPEAN SEABASS (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 4,472, % FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF ,535, % O/T FRESHWATER LIVE FISH & O/T LIVE ATL, PACIFIC & SOUTHERN BLUEFIN TUNA, CARP, EELS, TROUT & ORNAMENTAL FISH 458,498 0% CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WGT OF NON-FATTY MATTER > 62% BUT =< 72%, EXC FRESH OR FERMENTED 440, % FR OR CHD F O/T FRESHWATER FISH O/T PINK CUSK-EEL,MONKFISH,RAY'S BREAM, REDFISH & FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS (EXCL FISH FILLET,LIVERS & ROES) 177,739 10% FRESH OR CHILLED SWORDFISH (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 101, %

13 Παξάξηεκα Β: Δμαγσγέο ζηελ ΔΔ / εγρώξηα παξαγσγή (γηα ηνλ εληνπηζκό ακπληηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO CY FROM JP IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM JP Third Country Tariff 2 Βαςικά κυπριακά εξαγωγικά προϊόντα ςε ΕΕ CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED 43,958,708 - N/A 30% O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIBIOTICS 33,907, , % NEW POTATOES O/T SEED OR FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 25,889,189 - N/A 0% CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER 25,779, % MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS 13,013, % PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES 10,255, % FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 6,047,211 - N/A 2.4% OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED 6,037,809 - N/A 11.5% BENTONITE 6,019, % MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS 5,189, % FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) 3,788,541 - N/A 16% and/or EurUP / 100 kg FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,741, % OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 3,492, , % / 1,7% SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 3,230, ,60 EUR / 1000 kg FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) 2,959,323 - N/A 10.4% FITTINGS 2,564,614 52, % RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR 2,385,952 - N/A 0% FR SWEET ORANGES 2,313,350 - N/A 3,20 % or EurUP / 100 kg INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 2,300,598 3,667 N/A 0% / 1,7% FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARC AND 1/2 CARCASSES 2,167,829 - N/A 53,60 / 100 kg Non pref/ntial TQ: 268,00 / 1000 kg ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK 2,122, % CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED 1,635,065 - N/A MILK & CREAM OF A FAT CTNT BY WT > 21 % BUT =< 45 %, IN IMMEDIATE PACKINGS =< 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CTNG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER) / 100 kg Non pref/ntial TQ: / 100 kg 1,564,060 - N/A 110 / 100 kg FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF ,535,441 - N/A 22% BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO ,470,209 2, % PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS 1,439, % PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES 1,396,302 13, % Non preferential TQ: 7% LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED 1,307,950 - N/A 80,20 EUR / 100 kg 2 Source: TARIC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 13 από 14

14 HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO CY FROM JP IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM JP Third Country Tariff NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) 1,197, % FOOD PRS (EXC TO ) CONTAINING NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH Προϊόντα με ςημαντική εγχώρια παραγωγή/κατανάλωςη 1,023, % Beer made from malt % Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances ,5% - 0% ,5% - 0% % 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances % 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood % Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics - Boxes, cases, crates and similar articles % Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics - Of polymers of ethylene % Windows, French windows and their frames % Doors and their frames and thresholds % Wooden furniture of a kind used in the kitchen % Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 14 από 14

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΓΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΓΙΜΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών στην Κύπρο, 18778-1910/11 4 Number of vessels Αριθμός πλοίων που φτάνουν σε κάθε λιμάνι.

Συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών στην Κύπρο, 18778-1910/11 4 Number of vessels Αριθμός πλοίων που φτάνουν σε κάθε λιμάνι. Αριθμός Πίνακα Τίτλος πίνακα Επεξήγηση 1 Value of imports Παρουσιάζει αξία εισαγωγών και εξαγωγών στα λιμάνια της Κύπρου, 18778-1910/11 2 Value of exports Αξία εισαγωγών και εξαγωγών ανά λιμάνι, 1878-1910/11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TIR

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TIR ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TIR Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, ο οποίος θα υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G.

Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. Geotechnical Chamber of Greece (GCG) EMPLOYMENT SITUATION of the members of G.C.G. GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE (GCG) Total Number of Members: 32.591 (Sept 2010) FIVE MAJOR SCIENTIFIC FIELDS-SECTORS:

Διαβάστε περισσότερα

Activity covered according to L4262/2014 Σομζασ Δραςτθριότθτα

Activity covered according to L4262/2014 Σομζασ Δραςτθριότθτα 1 5 2 6 3 7 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ πατατϊν Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγι χυμϊν φροφτων και λαχανικϊν Manufacture of sugary products

Διαβάστε περισσότερα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα. 10 - Βιομηχανία τροφίμων. 10 - Βιομηχανία τροφίμων

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα. 10 - Βιομηχανία τροφίμων. 10 - Βιομηχανία τροφίμων 1 5 2 6 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 10.3 - Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

µε τα κυριότερα προϊόντα που εισάγουν τα Η.Α.Ε. από την Ελλάδα και τα κυριότερα προϊόντα που εξάγουν τα Η.Α.Ε. στην Ελλάδα.

µε τα κυριότερα προϊόντα που εισάγουν τα Η.Α.Ε. από την Ελλάδα και τα κυριότερα προϊόντα που εξάγουν τα Η.Α.Ε. στην Ελλάδα. ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ARAB-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE & DEVELOPMENT Tel.: +30-210-6711210/+30-210-6726882/Fax.:+30-210-6746577 e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr / www.arabgreekchamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Ε.. ΘΕΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 2010

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Ε.. ΘΕΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ζάγκρεµπ, 13.04.2011 Α.Π. : Φ.2100/202 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Β2 /νση 1.ΥΠΕΞ -Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουβέλη -Γραφ. Γεν. Γραµ. ΟΣ & ΑΣ -Γραφ. κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Αποδεκτών (βλ. συνημμένο)

Πίνακα Αποδεκτών (βλ. συνημμένο) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 22 Φεβρουαρίου 2016 Α.Π.: Φ 2530/203 Προς: Κοιν.: Πίνακα Αποδεκτών (βλ. συνημμένο) ΥΠΕΞ - Διπλωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.06.2002 COM(2002) 316 τελικό 2002/0095 (ACC) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πρόσθετων δασµών στις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Αναστασιάδου Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Χαλικιάς

Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Αναστασιάδου Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Χαλικιάς Business Analytics as a market analysis tool. The case of food industry. Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Αναστασιάδου Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Χαλικιάς Δεκέμβριος 2014 Τι είναι τα Business Analytics

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3: Εισαγωγές του Ισραήλ στην κατηγορία 2208

Πίνακας 3: Εισαγωγές του Ισραήλ στην κατηγορία 2208 Πίνακας 3: Εισαγωγές του Ισραήλ στην κατηγορία 2208 Προϊόν Έτος Ισρ. Κωδ. Συνδ. Ονομ. Μον.μέτρ. ποσότητα Αξία σε χιλ. Δολ. ΗΠΑ 220820 Spirits obtained by distilling grape 22082020 λίτρα 94.294 689 wine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Για το 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Για το 2007 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών του Ισραήλ

Η αγορά νωπών φρούτων και λαχανικών του Ισραήλ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά νωπών φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 18, Aisha El Taymoureya, Garden City, Cairo - Egypt Tel.: +202 27952036-27948482, Fax: +202 27940684 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr www.agora.mfa.gr/eg50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Roller chains with straight side plates (A series)

Roller chains with straight side plates (A series) Roller chains with straight side plates (A series) 2 Roller chains with straight side plates (B series) 3 4 Short pitch conveyor chain attachments Short pitch conveyor chain attachments 5 6 Short pitch

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012. Αγαπητοί Κύριοι,

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012. Αγαπητοί Κύριοι, Αθήνα, 14 Ιουνίου Αγαπητοί Κύριοι, Το Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο για το πραγµατοποιεί επιχειρηµατικές αποστολές στη Τουρκία στα πλαίσια των διεθνών εκθέσεων που πραγµατοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Για το 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Για το 2007 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A global biofuels outlook: U.S. RIN markets and EU proposals. Gerard Wynn Energy and climate columnist Thomson Reuters

A global biofuels outlook: U.S. RIN markets and EU proposals. Gerard Wynn Energy and climate columnist Thomson Reuters 1η Ενότητα: «Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» A global biofuels outlook: U.S. RIN markets and EU proposals Gerard Wynn Energy and climate columnist Thomson Reuters Global

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. 1.HOME & TEX 20 η Διεθνής Έκθεση Λευκών Ειδών www.cnrhometex.com

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. 1.HOME & TEX 20 η Διεθνής Έκθεση Λευκών Ειδών www.cnrhometex.com ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 09/10/2014 ΘΕΜΑ: 1.HOME & TEX 20 η Διεθνής Έκθεση Λευκών Ειδών www.cnrhometex.com 2.ZUCCEV HOUSEWARE Διεθνής Έκθεση Οικιακών Ειδών, Αξεσουάρ Οικιακής Χρήσης, Υαλικών

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Προιόντος

Προδιαγραφές Προιόντος Προδιαγραφές Προιόντος ιαδικασία Ανάπτυξης Ιδέας Εντολή Αποστολής Αναγνώριση Αναγκών πελάτη Επιθυµητές Προδιαγραφές ηµιουργία Ιδέας Προιόντος Επιλογή Ιδεών Προιόντων οκιµή Ιδέας Προιόντος Ορισµός Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

63 H H H H H76067

63 H H H H H76067 made for garden made for garden OBJ. ČÍSLO 1 H01 2 H02 3 H03 4 H04 5 H05 6 H06 7 H07 8 H08 9 H09 10 H10 11 H11 12 H12 13 H13 14 H14 15 H15 16 H16 17 H17 18 H18 19 H19 20 H20 21 H21 22 H22 23 H23 24 H24

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ )

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ) 1. WOOD PROCESSING 27 η Διεθνής Έκθεση Μηχανημάτων Επεξεργασίας Ξύλου, Κοπτικά Εργαλεία & Εργαλεία Χειρός 2. INTERMOB 17η Διεθνή Έκθεση Βιομηχανιών Επίπλων, Δασικών Προϊόντων, Τεχνολογίες Ξύλου & Αξεσουάρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ιανουάριος 2013 1) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Πληθυσμός 75.000.000 2. Γεννήσεις 1.350.100 ετησίως 3. Το 40% του πληθυσμού είναι έως 30 ετών 2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Σταθερό φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ From: Greek Turkish Chamber [mailto:info@etee.gr] Sent: Wednesday, July 30, 2014 10:32 AM To: Greek Turkish Chamber Subject: 7η Διεθνής 'Εκθεση: GAS TURKEY 2014 ( LPG, LNG & CNG ) ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ 2015 ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΛΑΔΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 1 ANFAS HOTEL EQUIPMENT 25th International Hospitality Industry Equipments Exhibition January 21-24,

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Βάνες - Βαλβίδες Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 07 Απριλίου 2014 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 2445 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα