Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2012, ην πκβνχιην ηεο ΕΕ εμνπζηνδφηεζε ηελ Επηηξνπή λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ιαπσλία γηα ζχλαςε πκθσλίαο Ειεχζεξνπ Εκπνξίνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Ιαπσλία ζα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ αλεζπρίεο ηεο ΕΕ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ, θαη ην πεξαηηέξσ άλνηγκα ηεο αγνξάο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο ΕΕ, απηνί κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: Οι γενικοί ζηόχοι ηηρ πολιηικήρ ηηρ ΕΕ όζον αθοπά ηιρ οικονομικέρ και εμποπικέρ ζσέζειρ είναι: - ε βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, - ε θαηάξγεζε πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ζην εκπφξην θαη ζηηο επελδχζεηο, θαη - ε κείσζε ησλ δαζκψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ. Σςναθώρ, ζηοςρ γενικούρ ζηόσοςρ ηηρ εςπωπαϊκήρ εμποπικήρ πολιηικήρ πεπιλαμβάνονηαι: - ε έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ εκπνξίνπ, - ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επθαηξηψλ εξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηεο επεκεξίαο, - ρακειφηεξεο ηηκέο θαηαλαισηή θαη άιια νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, - βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 1 από 14

2 Όζον αθοπά ηιρ μελλονηικέρ οικονομικέρ και εμποπικέρ ζσέζειρ μεηαξύ ΕΕ-Ιαπωνίαρ, οι ειδικοί ζηόχοι πολιηικήρ ηηρ ΕΕ είναι: - ε αχμεζε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε εκπνξεύκαηα θαη ππεξεζίεο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εκπνξηθώλ θξαγκώλ - ε αχμεζε ηεο ξνήο επελδύζεσλ κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηεο Ιαπσλίαο - ε επίηεπμε ηζνξξνπεκέλεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ ακθφηεξσλ ησλ κεξψλ. ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε (scoping exercise) πνπ ζπληάρζεθε απφ ηα δχν κέξε, ζπκθσλήζεθε φπσο αληηκεησπηζηνχλ -κεηαμχ άιισλ- ηα αθφινπζα: - θαηάινγνο κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ / κε δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ ΕΕ (κε βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα βάζεη ρξνλνδηαγξακκάησλ / νδηθψλ ραξηψλ) - νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε ηνκέα ζηδεξνδξφκσλ (ηέζεθε νδηθφο ράξηεο ζε ηνκέα ζηδεξνδξφκσλ θαη αζηηθψλ κεηαθνξψλ) - ε πξνζηαζία ησλ Γεσγξαθηθψλ Ελδείμεσλ (ΓΕ) 2. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΔ-ΙΑΠΩΝΙΑ Σν εκπφξην κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηεο Ιαπσλίαο ζεκείσζε πηψζε επί ζεηξά εηψλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2006/2010, νη εμαγσγέο ηεο ΕΕ πξνο ηελ Ιαπσλία κεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν 0,6% εηεζίσο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αχμεζε θαηά 3,8% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ ηεο ΕΕ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν νη ηαπσληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ ΕΕ κεηψζεθαλ θαηά 3,2% εηεζίσο, ελψ νη παγθφζκηεο εμαγσγέο απφ ηελ Ιαπσλία απμήζεθαλ θαηά 3,1%. Γηα ηα έηε 2011 θαη 2012 νη εμαγσγέο ηεο ΕΕ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αλάθακςε, ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ιαπσλία ζηελ ΕΕ εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνπλ πησηηθή ηάζε. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Επξψπεο θαη ηεο Ιαπσλίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλα εκπνξηθά πιενλάζκαηα ππέξ ηεο Ιαπσλίαο. Παξ φιεο ηηο εμηζνξξνπεηηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ πξφζθαηα, ε Ιαπσλία εμαθνινπζεί λα είλαη κηα ρψξα φπνπ, ιφγσ ησλ εηδηθψλ δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηαπσληθήο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, είλαη ζπρλά δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επελδχζεηο. Απφ νηθνλνκηθέο κειέηεο θαη ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ δηεμήγαγε ε ΕΕ, πξνθχπηεη φηη νη δηκεξείο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ζρέζεηο ΕΕ/Ιαπσλίαο δελ αμηνπνηνχλ ην δπλακηθφ ηνπο. Οη θχξηνη ιφγνη πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ δαζκνινγηθψλ θαη κε δαζκνινγηθψλ κέηξσλ [ΜΔΜ], εθ ησλ νπνίσλ ηα ΜΔΜ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ εμαγσγέσλ ηεο ΕΕ θαη ησλ επελδπηψλ ζηελ Ιαπσλία. ΕΕ: εμπόπιο με Ιαπωνία ( ) (εκαη. ) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 2 από 14

3 Η Ιαπσλία εμάγεη ζηελ ΔΔ θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (64.6%) θαζψο θαη ρεκηθά πξντφληα (10.2%). Η ΔΔ εμάγεη ζηελ Ιαπσλία θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθφ εμνπιηζκφ (34.8%), ρεκηθά πξντφληα (26.1%) θαη γεσξγηθά πξντφληα. Εμπόπιο ΕΕ-Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη πιενλαζκαηηθφ γηα ηελ ΕΕ. Εμπόπιο ΕΕ-Ιαπωνία ( ): Υπηπεζίερ (διζ. ) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 3 από 14

4 3. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΤΠΡΟΤ-ΙΑΠΩΝΙΑ 3.1 Δκπόξην Πξντόλησλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην πξντφλησλ κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ιαπσλίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πηψζε. Σν εκπνξηθό ηζνδύγην είλαη έληνλα αξλεηηθφ γηα ηελ Κχπξν, θαη ελψ παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ, απηή νθείιεηαη ζηελ κεγάιε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ. Κύππορ: εμπόπιο με Ιαπωνία ( ) Έτοσ Ειςαγωγζσ Μεταβολή % Συνόλου εισαγωγών Εγχώριεσ εξαγωγζσ Μεταβολή % Συνόλου εξαγωγών Εμπορικό ιςοζύγιο Συνολικό Εμπόριο εκατ. %, y-o-y % εκατ. %, y-o-y % εκατ. εκατ ,26 320,58% 2,57% 0,16-81,00% 0,03% -189,1 189, ,43-41,65% 1,94% 0,44 180,38% 0,09% -110,0 110, ,82-37,68% 1,06% 0,26-42,44% 0,05% -68,6 69, ,06-22,90% 0,84% 0,28 8,24% 0,04% -52,8 53, ,37-29,57% 0,65% 0,36 31,52% 0,06% -37,0 37,7 Ο πιο πάνω πίνακαρ δεν πεπιλαμβάνει επανεξαγωγέρ πποϊόνηων. Η Κχπξνο εηζάγεη απφ ηελ Ιαπσλία θπξίσο νρήκαηα (κωδικοί , , , , , , , ), θαζψο θαη κεραλήκαηα θαη αληαιιαθηηθά (κωδικοί , , , ). εκαληηθφ κεξίδην ζηηο εηζαγσγέο θαηαιακβάλνπλ επίζεο ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ( ). Ειζαγωγέρ Κύππος από Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα (net value > ) COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL 37,377, % ,259, % 2,532,646 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CULINDER CAPACITY > CC BUT = < CC ,767, % 173,437 MOTOR CARS, (EXC CARAVANS) WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, FOR THE TRANS- PORT OF PERSONS; CYLINDER CAPACITY > CC, NEW (EXC ) ,656, % 482,627 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS ,411, % 531,755 O DRILL PIPE OF A KIND USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS ,412, % 142,537 MOTOR CARS (EXC CARAVANS), WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, FOR THE TRANS- PORT OF PERSONS; CYLINDER CAPACITY > CC BUT < CC, NEW ,410, % 116,741 MOTOR CARS (EXC CARAVANS) FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (O/T THOSE OF 87.02), WITH SPARK IGNITION ETC; NEW; CYLINDER CAPACITY > CC BUT < ,171, % 425,995 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC BUT = < CC , % 237,912 PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES -INC CABS-, (EXC BUMPERS AND SAFETY SEAT BELTS), FOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 96,475 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES NEW (O/T THOSE OF HEADING NO 87.02) OF A CYLINDER CAPACITY > 1000 CC BUT =< 1500 CC, NEW, (EXC ) , % 204,762 NEW PNEUMATIC TYRES OF RUBBER, OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES, WITH A LOAD INDEX =< , % 46,597 AIR-CONDITIONING MACH OF WINDOW OR WALL TYPES,`SPLIT SYSTEM' COMPRISING A MTR DRIVEN FAN & ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMP & HYMIDITY Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 4 από 14

5 COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION , % 1,654 O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD 2937 OR ANTIBIOTICS , % 17,200 HYDROXYPROPYLCELLULOSE , % 24,372 MOTOR VEHICLES, NEW (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 6,251 PARTS FOR SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINES , % 16,815 O PARTS & ACCESS,EXCL TO , % 15,973 O PARTS & ACCESS,OF CLOSED-DIE FORGED STEEL , % 70,634 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < CC, (EXC ) , % 72,910 DRILL PIPE OF STAINLESS STEEL OF A KIND USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS , % 166,578 RECIPROCATING PISTON ENGINES FOR THE PROPULSION OF VEHICLES OF CHAPTER 87, USED, CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 1,336 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES EXC MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY, INCLUDING RADIOGRAPHY APPARATUS , % 1,242 SHOTGUNS SPORTING, HUNTING OR TARGET- SHOOTING (O/T SINGLE- BARRELLED, SMOOTH BORE) , % 26,291 BUMPERS AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 12,258 BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES OF PLASTICS , % 26,767 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER (EXC TO ) , % 18,241 OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES , % 3,090 PARTS FOR ENGINES OF TO AND TO , (EXC TO ) , % 14,141 MOTOR VEHICLES, NEW (O/T THOSE OF 87.02) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF CYLINDER CAPACITY = < CC, (EXC, ) , % 6,482 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS-TIPPED PENS AND MARKERS , % 3,452 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER > 30 KW , % 6,395 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 30 MM , % 7,538 ELECTRICAL LIGHTING OR VISUAL SIGNALLING EQUIPMENT, OF A KIND USED FOR CYCLES OR MOTOR VEHICLES, (EXC BICYCLES), (EXCLUDING ARTICLES OF HEADING NO 85.39) , % 640 INSTRUMENTS AND APP FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS NES , % 4,546 OUTBOARD MOTORS, OF A CYLINDER CAPACITY > 325 CC, OF A POWER =< 30 KW , % 3,154 SPARKING PLUGS , % 10,739 BRAKES & SERVO-BRAKES;PARTS THEREOF,EXCL , % 5,279 FUEL,LUBRICATING OR COOLING MEDIUM PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES,EXCL , % 23,333 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, (EXC AND ), HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS- SECTIONS, OF IRON STEEL , % 1,585 PARTS & ACCESS,EXCL TO , % 4,939 OTHER SLITTING AND CROSS CUTTING MACHINES, FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD , % 7,550 BRAKES & SERVO-BRAKES;PARTS THEREOF FOR DISC BRAKES , % 10,933 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES OF A NET WGT =< 1 KG , % 7,527 BRAKE LININGS & PADS , % 11,345 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OF DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF A GROSS VEHICLE WEIGHT = < 5 TONNES, OF A CYLINDER CAPACITY = < CC, NEW , % 4,722 OTHER ART OF VULC RUBBER O/T HARD RUBBER, O/T , , , , , , , % 6,830 PREFABRICATED BUILDINGS,EXCL TO , % 12,950 BOAT OR DOCK FENDERS, OF VULCANIZED (O/T HARD RUBBER) , % 1,400 PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES (OTHER THAN THE MACHINE- TOOLS OF HEADING NO TO 84.65) , % 5,796 O STEERING WHEELS,STEERING COLUMNS & STEERING BOXES,EXCL TO , % 9,340 MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH =< 7.5 M (EXC , EXC INFLATABLE) , % 166 MCHS FOR THE RECEPTION,CONVERSION & TRANSMIS OR REGENERATION OF VOICE IMAGES OR O DATA,INC SWITCHING & ROUTING APP , % 1,050 OTHER EQUIP , % 2,003 GASKETS,WASHERS & O SEALS , % 5,384 PUMPS,EXCL TO Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 5 από 14

6 COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION , % 5,565 CLUTCHES AND PARTS THEREOF, FOR MOTOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , % 2,581 GASKETS & SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED W O MATERIAL OR TWO OR MORE LAYERS OF METAL , % 20,072 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS- SECTIONAL DIMENSION, , % 20,568 TUBES,PIPES AND HOSES OF VULCANISED RUBBER O THAN HARD RUBBER,W FITTINGS REINFORCED OR O/W COMBINED ONLY W METAL , % 405 DIGITAL CAMERAS , % 31,680 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE AND OTHER CALCIUM HYPOCHLORITES , % 2,970 SMOKING PIPES(INC PIPE BOWLS)& CIGAR OR CIGARETTE HOLDERS & PARTS THEREOF , % 3,214 WOODEN FURNITURE (EXC TO ) , % 1,498 SECATEURS AND SIMILAR ONE-HANDED PRUNERS AND SHEARS (INC POULTRY SHEARS , % 1,189 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING,OF VULCANISED RUBBER,EXCL TO , % 5,333 CASING AND TUBING USE IN DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAMETER =< 406,4 MM, OF IRON OR STEEL , % 416 FISH-HOOKS, (NOT SNELLED) , % 1,219 CHEM PREP FOR PHOTO USES FOR DEVELOPERS & FIXERS , % 3,302 FITTINGS , % 1,729 PARTS OF MACHINERY, APPARATUS OR EQUIPMENT OF TO , % 285 WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (O/T BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 91.01) , % 1,567 SUSPENSION SHOCK-ABSORBERS OF THE MOTOR VEH OF HD 8701 TO , % 2,934 DRILLS OF ALL KINDS FOR WORKING IN THE HAND,ELETROPNEYMATIC,WITH SELF CONTAINED ELECTRIC MOTOR EXC ELECTROPNEYMATIC , % 6,980 MOTOR VEHICLES, USED (O/T THOSE OF 8702) WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE OF CYLINDER CAPACITY > CC, (EXC ) , % 1,432 HAND SAWS , % 1,656 MOTORCYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 800 CC , % 1,350 O MONITORS OF A KIND SOLELY OR PRINC USED IN AN AUTOMATIC DATA- PROCESS SYSTEM OF HD , % 379 BALLPOINT PENS O/T WITH REPLACEABLE REFILL , % 144 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF TO , % 4,900 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OF DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF A GROSS WEIGHT = < 5 T, OF CYLINDER CAPACITY > CC, NEW, EXC , % 3,000 NEW UPRIGHT PIANOS , % 3,144 O INSECTICIDES,RODENTICIDES,FUNGICIDES HERBICIDES,ANTI-SPROUTING PROD,EXCL TO , % 2,283 TRANSIM BELT OR BELTING OF VULC RBR O/T HDS TO , % 1,088 HEAT-EXCHANGE UNITS , % 1,560 BUILDERS' WARE OF PLASTICS N.E.S. (EXC TO ) , % 361 STATUETTES & O ORNAMENTAL CERAMIC ARTICLES O/T PORCELAIN OR CHINA, COMMON POTTERY & O/T EARTHENWARE OR FINE POTTERY , % 1,544 MOTORCYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 500 CC BUT =< 800 CC , % 2,137 PARTS OF TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED (NON- ELECTRIC MOTOR) (EXC CHAIN SAWS) , % 1,659 TUBE OR PIPE FITTINGS OF REFINED COPPER -EG, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES , % 422 LINE FISHING TACKLE AND SIMILAR NETS, DECOY "BIRDS" (EXC OF 9208 OR 9705) AND SIMILAR HUNTING OR SHOOTING REQUISITES (EXC TO ) Η Κχπξνο εμάγεη ζηελ Ιαπσλία, ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, θπξίσο είδε ξνπρηζκνύ (κωδικοί 6204), ζσιήλεο (κωδικόρ ), ρπκνύο (κωδικοί 2009), ηπξηά-ραινύκη (κωδικοί 0406), πνηά (κωδικοί 22), θαζψο θαη αιάηη (κωδικόρ ). Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 6 από 14

7 Εξαγωγέρ Κύππος ππορ Ιαπωνία (2012): Πποϊόνηα (net value > 1.000) COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL 363, , % 17,000 UNCLASSIFIED TRADE , % 212 WOMEN'S OR GIRLS' JACKET AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXC ),(EXC KNITTED OF CROCHETED) , % 6,585 FITTINGS , % 9,860 SCRAP, OF ALUMINIUM , % 1,986 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION , % 566 FR OR CHD PACIFIC BLUEFIN TUNA (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) O/T FOR THE IND MFR OF PRODS OF HD 1604(1) , % 19,530 ORANGE JUICE NOT FROZEN, OF A BRIX VALUE =<20, UNFERMENTED & NT CONTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER , % 15 WOMENS OR GIRLS DRESSES OF O TEX MAT O/T TO , % 3,700 BULGUR WHEAT , % 731 CHEESE (EXC TO ) , % 350 ATL BLUEFIN TUNA, FR OR CHD (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) FOR THE IND MFR OF PRODS WITHIN HD , % 14,184 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) , % 12,298 MIXTURES OF FRUIT JUUICES (O/T TROPICAL) DENSITY =< 1.33, VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, E/O SUGAR , % 86 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL, OR SIMILAR PURPOSES, BEING ORIGINALS DRAWN BY HAND; HANDWRITTEN TEXTS; PHOTO- GRAPHIC REPRODUCTIONS OF THE FOREGOING , % 1,064 VIRGIN OLIVE OIL AND FRACTIONS, (EXC CHEMICALLY MODIFIED), (EXC LAMPANTE) , % 1,564 WHITE WINE W PGI O/T VARIENTAL WINES W AN ALC STRENGTH BY VOL < 15% IN CONTAINERS <= 2L , % 25 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MAT (EXC TO ) , % 6 BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO , % 7 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXC TO ) (EXC KNITTED OR CROCHETED , % 6,930 APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, NOT CNTG ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<20 & OF A VALUE<=18 EUROS PER 100KG NET WT , % 2,400 OTHER CERAMIC ARTICLES OTHER THAN OF PORCELAIN OR CHINA , % 21 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR CPL , % 400 PLANTS & PARTS OF PLANTS (INC SEEDS & FRUITS),OF A KIND USED PRIM IN PERFUMERY IN PHARMACY OR FOR INSECT EXCL, TO , % 1,890 VARIETAL WINES W PGI O/T WHITE W AN ALC STRENGTH BY VOL< 15% IN CONTAINERS <= 2L , % 5,040 PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE =<20 & A VALUE>30 EUROS PER 100KG NET WT , % 14 CORAL AND SIMILAR NAT UNWORKED OR SIMPLY PRP, SHELLS OF MOLLUSES, CRUSTACEANS OR ECHINODERMS AND CUTTLEBONE, UNWORKED OR SIMPLY PRP, POWDER AND WASTE THEREOF , % 4 SHAWLS,SCARVES,MUFFLERS,MANTILLAS,VEILS & THE LIKE OF O TEXTILE MAT , % 300 CHEESE FOR PROCESSING , % 807 WINES O/T WHITE W PGI NOT VARIETAL WINES W AN ALC STRENGTH < 15% VOL IN CONTAINERS <= 2L , % 2 DRESSES OF SYN FIBRES, KNITTED OR CRD , % 2,722 GRAPE JUICE INC GRAPE MUST, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, CNTG OR NOT ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<30 & A VALUE>18 EUROS PER 100KG NET WT , % 190 WINE OF AN ACTUAL ALC STRENGTH > 15%BUT < 22% VOL (EXC ) IN CONTAINERS <= 2L , % 204 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED , % 2,520 PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE >20 BUT =<67 & OF A VALUE =<30 PER 100KG NET WT , % 69 FRUIT OR NUT COOKED PRS, W A SUG CTNT >30% BY WT, (EXCL TO ) , % 360 WHITE WINE W PGI OF AN ALC STRENGTH BY VOL <15% IN CONTAINERS <= 2L , % 798 MALT BEER IN BOTTLES HOLDING =< 10 L Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 7 από 14

8 Όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ θπξηόηεξσλ εμαγσγηθώλ πξντόλησλ ηεο Κχπξνπ ζηελ Ιαπσλία, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο εμαγσγέο εηδψλ έλδπζεο, ε αηζζεηή κείσζε ζηηο εμαγσγέο ρπκψλ, θαζψο θαη ε ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία ζηηο εμαγσγέο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ. Εξαγωγέρ Κύππος ππορ Ιαπωνία ( ): Εξέλιξη κςπιόηεπων πποϊόνηων 3.2 Δκπόξην Τπεξεζηώλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ κε ηελ Ιαπσλία ην 2011 αλήιζε ζηα 34,05 εθαη. Σν ηζνδχγην είλαη ειιεηκκαηηθφ γηα ηελ Ιαπσλία. Εμπόπιο Υπηπεζιών Κύππος-Ιαπωνία ( εκαη.) Credit (exports) Debit (imports) Trade in Services (Cyprus Total) 6.261, ,197 Trade in Services (Cyprus - Japan) 18, Transport C 7 - Travel Financial Services Legal, Accounting, management and public relations services Merchanting and other trade-related services Computer and information services C 0 C: Confidential data - cannot be reported Οη εμαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ πξνο ηελ Ιαπσλία (2011: 18,05 εθ.), αθνξνχλ ππεξεζίεο κεηαθνξψλ, ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη πιεξνθφξεζεο θαη δηακεζνιαβεηηθφ εκπφξην θαη ινηπέο ππεξεζίεο ζπλαθείο πξνο ην εκπφξην. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 8 από 14

9 Οη εηζαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Ιαπσλία αλέξρνληαη ζε 16 εθαη. (2011) θαη αθνξνχλ θπξίσο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. 3.3 Δπελδύζεηο Δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε εθξνέο επελδύζεσλ (flows) πξνο ηελ Ιαπσλία γηα ην Τπήξραλ εηζξνέο επελδχζεσλ ζηελ Κχπξν απφ ηελ Ιαπσλία, σζηφζν ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία επί ηνχηνπ γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Επηπξφζζεηα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δελ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην απόζεκα επελδύζεσλ (stock) ζηηο δχν ρψξεο γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ ακθίδξνκεο επελδχζεηο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ. 4. ΓΑΜΟΙ Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Κχπξνπ, απαηηείηαη ε ζπκβνιή ησλ ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ επηκειεηεξίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ πξαθηηθή αληίιεςε ησλ πξννπηηθψλ / πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Οη πην θάησ πιεξνθνξίεο, παξαηίζεληαη σο ππνβνεζεηηθέο. Ννείηαη φηη ν θαηάινγνο πξντφλησλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηα Παξαξηήκαηα δελ είλαη εμαληιεηηθφο. Αλακέλεηαη φηη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα ππάξρνπλ ππφ κνξθή κε δαζκνινγηθώλ εκπνδίσλ, θαζψο θαη κεξνιεπηηθψλ έλαληη μέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαλνληζκψλ. 4.1 Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ Σα επηζεηηθά ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ: - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ππνινγίζηκεο εμαγσγέο ζηελ Ιαπσλία. - ζε ζεκαληηθά εμαγσγηθά πξντφληα ηεο Κχπξνπ, ηα νπνία ζην παξφλ ζηάδην δελ εμάγνληαη ζηελ Ιαπσλία. - ζε άιια πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη εθηίκεζε γηα εμαγσγηθέο πξννπηηθέο. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντφληα θαη ησλ αληίζηνηρσλ δαζκψλ πνπ επηβάιιεη ε ΕΕ, παξαηίζεηαη ζην Παράρηημα Α. 4.2 Δηζαγσγέο από Ιαπσλία Σα ακπληηθά ζπκθέξνληα ηεο Κχπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ: - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζεκαληηθή παξαγσγή/θαηαλάισζε ζηελ Κχπξν, ρσξίο απαξαίηεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ππνινγίζηκεο εμαγσγέο. - ζε πξντφληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εμαγσγέο ζηα άιια θξάηε-κέιε ηεο ΕΕ, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ελδερφκελε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζε αληαγσληζηηθά πξντφληα απφ ηελ Ιαπσλία. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντφληα παξαηίζεηαη ζην Παράρηημα Β. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 9 από 14

10 4.3 Δπηζεηηθά/Ακπληηθά πκθέξνληα - Τπεξεζίεο Όπσο αλαιχεηαη ζην ζεκείν 3.2, ην εκπφξην ππεξεζηψλ κεηαμχ Κχπξνπ-Ιαπσλίαο είλαη πεξηνξηζκέλν. Δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο αλαιπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (ιφγσ εκπηζηεπηηθφηεηαο), αλακέλεηαη ε ζπκβνιή (θπξίσο) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνκέσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε δηεπθφιπλζε πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηεο Ιαπσλίαο (επιθεηικά ζςμθέπονηα), θαζψο θαη ησλ ηνκέσλ νη νπνίεο ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ (αμςνηικά ζςμθέπονηα). 4.4 Δπελδύζεηο Δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιαπσλίαο γηα Ακνηβαία Πξνψζεζε θαη Πξνζηαζία ησλ Επελδχζεσλ. 4.5 Πξνβιήκαηα ην πιαίζην ηεο πκθσλίαο Ειεχζεξνπ Εκπνξίνπ, νη δχν πιεπξέο ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, κεραληζκνχο θαη ξπζκηζηηθά κέηξα, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ πθηζηάκελσλ Με Γαζκνινγηθώλ Μέηξσλ (ΜΔΜ) θαη ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο άιισλ ΜΔΜ ζην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αληίζηνηρα λνκνζεηηθά ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο ηεο θάζε πιεπξάο. Αλάκεζα ζην θαηάινγν ΜΔΜ πνπ έρεη εληνπίζεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή φηη εθαξκφδνληαη απφ ηελ Ιαπσλία, πεξηιακβάλνληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην εκπφξην ρεκηθψλ, ηξνθίκσλ, αιθννινχρσλ πνηψλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγίαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Επηπξφζζεηα, έρνπλ αλαθεξζεί πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 10 από 14

11 Παξάξηεκα Α: Βαζηθά Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ (γηα ηνλ εληνπηζκό επηζεηηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν ήδη εξαγωγζσ ςτην Ιαπωνία DESCRIPTION CY exports to Japan CY exports to the world Tariff applied by Japan WOMEN'S OR GIRLS' JACKET AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXC ),(EXC KNITTED OF CROCHETED) 59, %/12.8% WOMENS OR GIRLS DRESSES OF O TEX MAT O/T TO , %/10% WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MAT (EXC TO ) %/10% WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXC TO ) (EXC KNITTED OR CROCHETED %/12.8% SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEXTILE MAT (EXC TO ), (EXC KNITTED OR CROCHETED) %/10% DRESSES OF COTTON, (EXC KNITTED OR CRD) %/10% ORANGE JUICE NOT FROZEN, OF A BRIX VALUE =<20, UNFERMENTED & NT CONTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER 10, % MIXTURES OF FRUIT JUUICES (O/T TROPICAL) DENSITY =< 1.33, VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, E/O SUGAR 6, % APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, NOT CNTG ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<20 & OF A VALUE<=18 EUROS PER 100KG NET WT 3, % PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE =<20 & A VALUE>30 EUROS PER 100KG NET WT 2,540 1,442, % GRAPE JUICE INC GRAPE MUST, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, CNTG OR NOT ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE=<30 & A VALUE>18 EUROS PER 100KG NET WT 1, % PINEAPPLE JUICE,UNFERMENT,NOT CNTG ADDED SPIRIT OR ADDED SUGAR, OF A BRIX VALUE >20 BUT =<67 & OF A VALUE =<30 PER 100KG NET WT 1, % GRAPEFRUIT JUICE OF A BRIX VALUE = OR <20, UNFERMENTED & NOT CNTG ADDED SPIRIT, W/N CNTG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER % FITTINGS ,286, % Σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα τησ Κφπρου, τα οποία ςτο παρόν ςτάδιο δεν εξάγονται ςτην Ιαπωνία O MEDICAMENTS CNTG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIB/TICS - 140,633, FIRE EXTINQUISHERS, W/N CHARGED - 3,584, TOMATO JUICE (EXC ADDED SUGAR), (UN- FERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) - 737, % BENTONITE - 6,151, ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK - 2,156, % MOTORBOATS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN OUTBOARD MOTORBOATS), OF A LENGTH =< 7.5 M (EXC , EXC INFLATABLE) - 1,100, REMELTING SCRAP INGOTS - 36, % MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS - 7,058, PARTS OF HEADING ,198,334 0% NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) - 2,895, % CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED - 2,425, % OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED - 6,145, % FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) - 2,960,130 6% FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,908,838 3% FR SWEET ORANGES - If imported 1 Jun - 30 Nov: 16% 2,385,697 If imported 1 Dec - 31 May: 32% FRESH OR DRIED MANDARINS AND WILKINGS - 1,194,335 17% FRESH OR DRIED TANGERINES - 3,332,344 17% FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) - 10,581,106 17% FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT - 6,181,293 10% LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED - 1,707,620 0%, 1 Πηγή: Market Access Database (http://madb.europa.eu) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 11 από 14

12 HS CODE DESCRIPTION Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 12 από 14 CY exports to Japan CY exports to the world FLOUR OF DURUM WHEAT - 4,951, % LOCUST BEANS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND, FIT FOR HUMAN CONS - 1,692,521 0% Tariff applied by Japan SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL AND FRA- CTION THEREOF,EXCL TO ,044, JPY/kg MIXES AND DOUGHS FOR PRP OF BAKERS' WARES OF HEADING N 19.05, (EXC COCOA) OR CONTAINING < 50 % COCOA POWDER - 1,278,083 25% FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 %, (UNFERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) - 3,213, % APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, W AN ADDED SUGAR CONTENT>30% BY WT, OF A BRIX VALUE>20 BUT =<67 &<18 PER 100KG NET WT - 2,134,492 23% FOOD PRS (EXC TO ) CONTG NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH - 1,041,227 12% FOOD PREP NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR OR INC,EXCL TO ,031,442 12% PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES - 4,933,766 3% CIGARETTES CONTAINING TOBACCO ( W/O CLOVES ) - 8,566,941 0% SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION - 3,716,244 0% GYPSUM; ANHYDRITE - 2,672,180 0% PORTLAND CEMENT, (EXC WHITE) - 9,756, % MINERAL SUBSTANCES O/T VERMICULITE, PERLITE & CHLORITES, UNEXPANDED OR KIESERITE, EPSOMITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATES) - 1,299,087 0% MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS - 13,019,014 0% BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO ,540,917 0% O ARTICLES OF PLAS & ART OF O MAT OF HD 3901 TO 3914,EXCL TO ,109,997 0%/3.9% RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR - 2,452,419 6% / 0% O/T EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING, PROPPING OR PIT-PROPPING O/T BRIDGES, TOWERS & DOORS NOT SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET - 2,147,393 0% CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER - 25,779,548 3% / 0% HOLLOW PROFILES OF ALUMINIUM ALLOYS - 1,046, % PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS - 1,440, % PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS, FOR FILLING-STATIONS OR GARAGES - 1,335,935 0% OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES - 4,256,795 0% INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES - 2,807,176 0% MACHINERY FOR FILING/CLOSING/SEALING/CAPSULING/LABELLING BOTTLES/CANS/BOXES/BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHIN. FOR AERATING BEVERAGES - 1,444,608 0% O APP FOR TRANSMIS OR RECEPTION OF VOICE IMAGES OR O DATA,INC APP FOR COMMUNICATION IN A WIRED OR WIRELESS NETWORK - 5,135,080 0% BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF TO , (EXC EQUIPPED WITH THEIR APPARATUS) - 2,277,331 0% PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES - 10,262,925 0% CARTRIDGES FOR SHOTGUNS - 3,652, % METAL FURNITURE,EXCL ,729,436 0% WOODEN FITTED KITCHEN UNITS - 1,621,187 0% NAPKINS & NAPKIN LINERS FOR BABIES OF PAPER PULP,PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES - 2,101,513 0%/ (may vary between 5.6% %) Άλλα προϊόντα (εξαγωγικζσ προοπτικζσ) FRESH OR CHILLED GILT-HEAD SEA BREAM "SPARUS AURATA" (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 9,255, % FRESH OR CHILLED EUROPEAN SEABASS (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 4,472, % FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF ,535, % O/T FRESHWATER LIVE FISH & O/T LIVE ATL, PACIFIC & SOUTHERN BLUEFIN TUNA, CARP, EELS, TROUT & ORNAMENTAL FISH 458,498 0% CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WGT OF NON-FATTY MATTER > 62% BUT =< 72%, EXC FRESH OR FERMENTED 440, % FR OR CHD F O/T FRESHWATER FISH O/T PINK CUSK-EEL,MONKFISH,RAY'S BREAM, REDFISH & FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS (EXCL FISH FILLET,LIVERS & ROES) 177,739 10% FRESH OR CHILLED SWORDFISH (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) 101, %

13 Παξάξηεκα Β: Δμαγσγέο ζηελ ΔΔ / εγρώξηα παξαγσγή (γηα ηνλ εληνπηζκό ακπληηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO CY FROM JP IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM JP Third Country Tariff 2 Βαςικά κυπριακά εξαγωγικά προϊόντα ςε ΕΕ CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED 43,958,708 - N/A 30% O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIBIOTICS 33,907, , % NEW POTATOES O/T SEED OR FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 25,889,189 - N/A 0% CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER 25,779, % MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS 13,013, % PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES 10,255, % FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 6,047,211 - N/A 2.4% OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED 6,037,809 - N/A 11.5% BENTONITE 6,019, % MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS 5,189, % FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) 3,788,541 - N/A 16% and/or EurUP / 100 kg FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,741, % OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 3,492, , % / 1,7% SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 3,230, ,60 EUR / 1000 kg FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) 2,959,323 - N/A 10.4% FITTINGS 2,564,614 52, % RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR 2,385,952 - N/A 0% FR SWEET ORANGES 2,313,350 - N/A 3,20 % or EurUP / 100 kg INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 2,300,598 3,667 N/A 0% / 1,7% FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARC AND 1/2 CARCASSES 2,167,829 - N/A 53,60 / 100 kg Non pref/ntial TQ: 268,00 / 1000 kg ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK 2,122, % CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED 1,635,065 - N/A MILK & CREAM OF A FAT CTNT BY WT > 21 % BUT =< 45 %, IN IMMEDIATE PACKINGS =< 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CTNG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER) / 100 kg Non pref/ntial TQ: / 100 kg 1,564,060 - N/A 110 / 100 kg FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF ,535,441 - N/A 22% BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO ,470,209 2, % PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS 1,439, % PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES 1,396,302 13, % Non preferential TQ: 7% LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED 1,307,950 - N/A 80,20 EUR / 100 kg 2 Source: TARIC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 13 από 14

14 HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO CY FROM JP IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM JP Third Country Tariff NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) 1,197, % FOOD PRS (EXC TO ) CONTAINING NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH Προϊόντα με ςημαντική εγχώρια παραγωγή/κατανάλωςη 1,023, % Beer made from malt % Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances ,5% - 0% ,5% - 0% % 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances % 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood % Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics - Boxes, cases, crates and similar articles % Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics - Of polymers of ethylene % Windows, French windows and their frames % Doors and their frames and thresholds % Wooden furniture of a kind used in the kitchen % Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 14 από 14

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΓΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΓΙΜΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.06.2002 COM(2002) 316 τελικό 2002/0095 (ACC) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πρόσθετων δασµών στις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

I N D U S T R I A L G O O D S

I N D U S T R I A L G O O D S ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓENΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν [ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α ] P R O D U C T I O N A N D S A L E S

Διαβάστε περισσότερα

P R O D U C T I O N A N D S A L E S I N D U S T R I A L G O O D S Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν O F

P R O D U C T I O N A N D S A L E S I N D U S T R I A L G O O D S Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν O F ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓENΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Α Ι Π Ω Λ Η Σ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν [ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α ] P R O D U C T I O N A N D S A L E S

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

έθζεζε, φπνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηνπηθά πξντφληα έκπνξνη απφ ηελ Διιάδα αιιά θαη απφ άιια θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ. Σν θπξηφηεξν πιεζπζκηαθφ θέληξν είλαη ε

έθζεζε, φπνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηνπηθά πξντφληα έκπνξνη απφ ηελ Διιάδα αιιά θαη απφ άιια θξάηε ησλ Βαιθαλίσλ. Σν θπξηφηεξν πιεζπζκηαθφ θέληξν είλαη ε ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο λνκφο Κνδάλεο απνηειεί κία εηδηθή πεξίπησζε εμέιημεο θαη αλάπηπμεο.γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε ε πεξηνρή πιήξσζε θαη πιεξψλεη βαξχ ηίκεκα σο πξνο ην πεξηβάιινλ ηεο (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΣΡΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΖΜΔΗΧΖ Ζ παξνχζα εξγαζία κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ Επιβλέπων καθηγηηήρ: Ι. Σζέλιορ ποςδαζηήρ: Υαπαλαμπάκηρ Ανηώνιορ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ B4 Δ/νση Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΧΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΣΔΧΙΑ 1. Α. Οηθνλνκία ηεο Σζερίαο Ιαλνπάξηνο 2011 Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010

ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010 ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟ 2010 ΥΡΖΣΟ ΓΡΗΜΠΑ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Α ΟΔΤ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Ζ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «TO ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΛΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΡΤΠΩΝ (E- PRTR).ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.)

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) Μεταπτυχιακι Εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο A.1. Έρεηε αληίξξεζε λα απνθαιπθζεί ε ηαπηφηεηά ζαο; A.2. Ηζρχεη γηα ηηο απαληήζεηο ζαο θάπνηα απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Φνξνινγία, Δηζαγσγέο θαη Δμαγσγέο: Μηα εκπεηξηθή έξεπλα γηα ηελ Οιιαλδία Κεραγηάο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής

Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Δοκίμιο Οικομομικής Πολιτικής Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ζηελ Κύπξν Χρήζηος Σ. Σάββα Τμήμα Εμπορίοσ, Χρηματοοικονομικών και Ναστιλίας Τετνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπροσ και Κέντρο Οικονομικών Ερεσνών Αξ. 07-11

Διαβάστε περισσότερα