ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΕΝΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΕΝΙ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΕΝΙ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ KEFALONIA OPEN 2012 Ο Κεθαιιεληαθόο Όκηινο Αληηζθαίξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΒΑΔ, πξνθεξύζζεη ην βαζκνινγνύκελν ηνπξλνπά Βεηεξάλσλ Αλδξώλ-Γπλαηθώλ, από 30 Ηοσλίοσ ως 5 Ασγούζηοσ Σν ηνπξλνπά είλαη βαζκνινγνύκελν θαη θαηεγνξίαο 3 (grade 3). Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ «ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟ ΟΑ» (, Διιάδα) θαη ζε 4 δηπιά γήπεδα green set θαη 1 κνλό γήπεδν green set, ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: ΑΠΛΟ ΑΝΓΡΩΝ 35+, 40+, 45+,50+, 55+, 60+, 65+ ΑΠΛΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ ΓΙΠΛΟ ΑΝΓΡΩΝ 35+, 45+, 55+ ΓΙΠΛΟ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 30+, 45+ ΓΙΠΛΟ ΜΙΚΣΟ Α35+ Γ30+ & Α50+ Γ45+ ε πεξίπησζε θαηεγνξίαο κε ιηγόηεξεο ζπκκεηνρέο από 8, ζα γίλεηαη ζπλέλσζε κε ηελ κηθξόηεξε θαηεγνξία ή όκηινη Round Robin. ΔΝΑΡΞΖ-ΩΡΔ & ΣΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ Η έλαξμε ηνπ ηνπξλνπά ζα γίλεη ηε Γεσηέρα 30 Ηοσλίοσ θαη νη αγώλεο ζα ιήμνπλ ηελ Κσριακή 5 Ασγούζηοσ Οη αγώλεο ζα αξρίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο από ηηο 16:00 θαη άββαην-κπξηαθή από ηηο 09:00 εθόζνλ ρξεηαζηεί. ΓΖΛΩΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Λήμε δειώζεσλ γηα κνλά: Σεηάρηη 25 Ηοσλίοσ ζηις 20:00μμ Λήμε δειώζεσλ γηα δηπιά: Γεσηέρα 30 Ηοσλίοσ ζηις 20:00μμ Οι δηλώζεις ζσμμεηοτής θα γίνονηαι δεκηές με ζσμπλήρωζη ηης ζτεηικής θόρμας ζηην κενηρική ζελίδα (αξηζηεξά) ηοσ site μας Δπίζεο, κε ζην κε fax ζην θαη ηειεθσληθά ζην Πξέπεη λα αλαθέξνληαη: Ονομαηεπώνσμο, Έηος γέννηζης, κινηηό ηηλέθωνο και οι επιθσμηηές καηηγορίες. ηηο αηηήζεηο, πνπ αθνξνύλ ζηηο θαηεγνξίεο δηπιώλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα παξαπάλσ και για ηοσς δύο ζπκκεηέρνληεο. Μπνξνύλ λα δεισζνύλ σο ηξεηο θαηεγνξίεο κε κνξθή ΜΟΝΟ-ΓΙΠΛΟ-ΜΙΚΣΟ. Γηα δύν θαηεγνξίεο νη επηηξεπόκελνη ζπλδπαζκνί είλαη νη αθόινπζνη: ΜΟΝΟ-ΓΙΠΛΟ, ΜΟΝΟ- ΜΙΚΣΟ, ΓΙΠΛΟ-ΜΙΚΣΟ. Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ζηα ηειέθσλα & κε ηε θα Αλδξεόια Διέλε από 17:00 σο 20:00. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 30 για μια καηηγορία, 10 για ηην δεύηερη και 5 για ηην ηρίηη. Οη αζιεηέο, πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ ΒΑΔ. θαη ζπκκεηέρνπλ γηα 2ε θνξά ην 2012 ζε ηνπξλνπά ΒΑΔ ζα επηβαξπλζνύλ κε 25 επξώ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο.

2 ΚΛΖΡΩΖ ΑΓΩΝΩΝ Οη θιεξώζεηο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ζα γίλνπλ κε βάζε ηελ βαζκνινγία ΒΑΔ ηελ Πέμπηη 26 Ηοσλίοσ ζηις 18:00μμ, ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ θαη παξνπζία θνηλνύ. Οη θιεξώζεηο ησλ δηπιώλ ηελ Σξίηε 31 Ινπιίνπ. ΔΠΑΘΛΑ Έπαζια ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο 4 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. ΠΑΡΟΥΔ - ΓΩΡΑ ε θάζε αγσληδόκελν δώξν έλα Σ-Shirt θαη ζε θάζε αγώλα ζα δηαηίζεληαη εκθηαισκέλα λεξά. Καη ππεξεζία πιεμίκαηνο κε θόζηνο 10. ΓΔΞΗΩΖ Σελ άββαηο 4 Ασγούζηοσ, κεηά ηελ απνλνκή ησλ επάζισλ ζηνπο ληθεηέο, ε Γηνίθεζε ηνπ ΚΟΑ ζα παξαζέζεη Γεμίσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξσηάζιεκα, ζε επηιεγκέλν ρώξν. Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ζύληνκα. ΟΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο, ζα πξέπεη κε ηε δήισζε ηνπο λα δειώλνπλ ηηο εκέξεο θαη ώξεο πνπ έρνπλ θώιπκα, ώζηε λα ιεθζνύλ έγθαηξα ππόςε ηεο γξακκαηείαο. Η αμηνιόγεζε ησλ παηθηώλ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο 12κελεο θπιηόκελεο βαζκνινγίαο ηνπ ΒΑΔ. Οπνηαδήπνηε έλζηαζε επί ησλ βαζκνινγηώλ, γηα λα ζπδεηεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί εγγξάθσο ή κε θαη ηειεθσληθή επηβεβαίσζε, ηνπιάρηζηνλ δπν ώξεο πξηλ ηελ θιήξσζε. Γηα ηηο θαηεγνξίεο δηπιώλ θαη κηθηώλ, ε αμηνιόγεζε ησλ παηθηώλ ζα γίλεηαη κε ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο κνλνύ ησλ 2 παηθηώλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη βαζκνινγία ζε πεξηζζόηεξεο από κηα θαηεγνξίεο, ζα ιακβάλεηαη ππ όςε ε θαηεγνξία κε ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία. Όινη νη αγώλεο ζα θξίλνληαη ζε δύν (2) ληθεθόξα ζεη. ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 1-1 ζεη, ζα παίδεηαη tie-break ησλ 10 πόλησλ κε δηαθνξά 2 πόλησλ. ηηο θαηεγνξίεο ησλ κνλώλ, νη εκηηειηθνί θαη ν ηειηθόο ζα έρνπλ θαλνληθά 3 ν ζεη. Δμαηξνύληαη νη θαηεγνξίεο ησλ αλδξώλ άλσ ησλ 55 θαη ησλ γπλαηθώλ άλσ ησλ 45. Οη αγώλεο ησλ δηπιώλ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ζα γίλεηαη κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ No Advantage Scoring. ε πεξίπησζε κε εύξεζεο θνηλήο ώξαο δηεμαγσγήο ελόο αγώλα, ε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ, παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Δπηδηαηηεηή, ζα πξνρσξεί ζε θιήξσζε κεηαμύ ησλ επηινγώλ ησλ αγσληδνκέλσλ. Αζιεηήο ν νπνίνο ζα θιεζεί λα αγσληζηεί θαη δελ είλαη παξώλ, κεηά από 15 ιεπηά ν αληίπαιόο ηνπ ζα πξνθξίλεηαη ζηνλ επόκελν γύξν κε walkover. Θα ηζρύζεη ν θαλνληζκόο ηνπ alternate on call. Οη εθπξόζεζκα δεισκέλνη παίθηεο, πνπ ζα επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζηε δηάηαμε ηνπ alternate, ζα αλαξηώληαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη ζα ηεξείηαη απζηεξά ε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη θόζκηα. Πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ έγθαηξα ηελ γξακκαηεία ησλ αγώλσλ, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπο λα πξνζέιζνπλ ζε πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα, γηα ηελ απνθπγή ηαιαηπσξίαο ησλ ζπλαζιεηώλ ηνπο, λα έρνπλ αλάινγν αζιεηηθό έλδπκα θαη ηα επηηξεπόκελα γηα ηα εθάζηνηε γήπεδα ππνδήκαηα. Η θξνληίδα ηεο πγείαο θάζε παίθηε θαη ε επζύλε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνπο αγώλεο, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην.

3 ε πεξίπησζε πνιιώλ ζπκκεηνρώλ ή δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ νη αγώλεο ζα παξαηαζνύλ αλαιόγσο. Ο Γηεπζπληήο ή ν Δπηδηαηηεηήο αγώλσλ, κπνξνύλ λα απνθαζίζνπλ άλεπ θιήζεσο από ηνπο παίθηεο, λα ηνπνζεηήζνπλ δηαηηεζία θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην θύξνο θαη νη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. Ο Δπηδηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ correction. Η επηηξνπή αγώλσλ, έλεθα αλσηέξαο βίαο, έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηνπο αλσηέξσ όξνπο νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί νκαιά ην ηνπξλνπά. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΓΩΝΩΝ Οη θιεξώζεηο ησλ ηακπιό ζα αλαξηεζνύλ ηελ Πέμπηη 26 Ηοσλίοσ ως 22:00. Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα αλαξηάηαη θαζεκεξηλά, ηελ πξνεγνπκέλε ησλ αγώλσλ σο 24:00. Σα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα κεηά ην ηέινο ησλ αγώλσλ ηεο θάζε κέξαο. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ Γηεπζπληήο Αγώλσλ : ΑΝΓΡΔΟΛΑ ΔΛΔΝΗ Δπηδηαηηεηήο Αγώλσλ : ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΝΣΙΝΟ Βνεζνί Δπηδηαηηεηέο : ΜΔΟΡΟΠΙΑΝ ΑΡΙΑ Γξακκαηεία Αγώλσλ : ΜΔΑΡΗ ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ, ΚΛΔΦΣΟΠΤΡΟΤ ΓΙΟΤΛΗ Κεθαινληά, 18 Ινπιίνπ 2012 Ο Γηεπζπληήο Ο Δπηδηαηηεηήο Αλδξεόια Διέλε Υξηζηόπνπινο Νηίλνο ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΣΗΜΔ ΠΛΟΗΩΝ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ

4 Σιμές περιόδοσ 26 Ηοσλίοσ έως 6 Ασγούζηοσ 2012 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΣΖΛ ΜΟ/ΚΛΗΝΟ 2κλινο 3κλινο 4κλινο Περιοτή TOURIST ΑΡΓΟΣΟΛΙ ΑΔΝΟS Πιαηεηά, ΦΩΚΑ IONIAN PLAZA KARAVADOS BEACH Καξαβάδνο, 10 km από ην MEDITERRANEE Λάζζε, 1 km από ην LIMANAKI Φαλάξη, 1 km από ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΑ ΓΩΜΑΣΗΑ ARIA APARTMENTS (studios) Λαθήζξα ( 5 km από ) PANORAMA STUDIOS ΦΑΝΑΡΙ ΑΡΓΟΣΟΛΙ BYRON STUDIOS yahoo.gr MARINA STUDIOS

5 , 27 Ινπλίνπ 2012 Κύξηνη, αο γλσξίδνπκε όηη γηα ηε ζπκκεηνρή αζιεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζην Παλειιαδηθό Πξσηάζιεκα Βεηεξάλσλ από 26 Ινπιίνπ έσο 9 Απγνύζηνπ, ηζρύνπλ εθπηώζεηο κε ηηο εηαηξίεο IONIAN FERRIES & STRINTZIS FERRIES. Η εηαηξία IONIAN FERRIES πξνζθέξεη 50% έθπησζε ζηηο ηηκέο εηζηηεξίσλ πινίσλ. Οη ώξεο δξνκνινγίσλ είλαη : Από Κπιιήλε-Πόξν: 06.00, 11.30, Από Πόξν-Κπιιήλε: 08.00, 14.30, Γηάξθεηα ηαμηδίνπ (1 ώξα θ 15 ) ηειέθσλν θξαηήζεσλ: Η εηαηξία πξνζθέξεη STRINTZIS FERRIES 30% έθπησζε ζηηο ηηκέο εηζηηεξίσλ πινίσλ, Οη ώξεο δξνκνινγίσλ είλαη: Από Πάηξα-άκε & Από άκε-πάηξα & Σειεθσλά θξαηήζεσλ Δπηβεβαηώζηε ηα δξνκνιόγηα πξηλ ηελ θξάηεζε. Αλ ηαμηδεύεηε κε ηελ ηδία εηαηξία βγάιεηε ηα εηζηηήξηα ζαο καδί. Γηα λα έρεηε έθπησζε από ηελ παξαπάλσ εηαηξεία, πξέπεη λα καο δειώζεηε ηα νλόκαηά ζαο, θαζώο θαη ηνπο αξηζκνύο Ι.Υ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπκε κε ηε ζεηξά καο ηα εθδνηήξηα. ΔΚ ΣΟΤ Γ. Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΓΡΔΟΛΑ ΔΛΔΝΗ O ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΙΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2014» Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο : 1.1 Σνλ Γηεζλή Θαλνληζκό Ηζηηνδξνκηώλ (RRS) ηεο ISAF 2013-2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club

ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club 1. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, όπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο Πξνθύξεμεο ηνπ αγώλα. 2. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ A.I.B.A. ΓΗΔΘΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ Σερληθνί θαλόλεο θαη θαλόλεο αγώλα Δλεξγνί από 30 Ηαλνπαξίνπ 2010 Σελ. 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΟΡΗΜΟΗ... 3 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 96 681068, 99423826 E-mail: info@htscy.com ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1

ΔΓΓΡΑΦΔ. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1 ΔΓΓΡΑΦΔ Η εγγξαθή ζηα Αζιεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 20 επξώ γηα όινπο, πνζό ην νπνίν πιεξώλεηαη κηα θνξά κε ηελ πξώηε ζπκκεηνρή θαη ηζρύεη απεξηόξηζηα, γηα όια ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη αζιεηηθά θέληξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 99 423826, 96 681068 E-mail: info@htscy.

8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 99 423826, 96 681068 E-mail: info@htscy. 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 99 423826, 96 681068 E-mail: info@htscy.com ΠΟΔΟΦΑΘΡΘΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΠΕΡΘΟΔΟ ΑΡΓΘΩΝ 26 ΑΠΡΘΛΘΟΤ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet. ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ 14161 ΣΚ 11510,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΔΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΔΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ EVRIPOS CUP 2015 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ Ο Αγώλαο EVRIPOS CUP 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 20 νο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Classic Cocktail (fancy drink category) ην 20 ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα cocktail πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ 10ε HO.RE.CA, 6-9 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Metropolitan Expo ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ θνπόο - Λεηηνπξγία Η Πξόηππε ρνιή Υνξνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο απνηειεί ηκήκα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα