Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ. Τόμος 1 - Τεύχος Απριλίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ. Τόμος 1 - Τεύχος 6. 01-15 Απριλίου 2011"

Transcript

1 Τόμος 1 - Τεύχος Απριλίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ηδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Έιιελα Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ζηελ ε/θ Financial Times (2.4.11) Γειώζεηο Andrew Balls, εηδηθνύ ζε ζέκαηα Δπξώπεο ηνπ νκίινπ Pimco, ζηελ ε/θ Stuttgarter Zeitung (7.4.11) Γειώζεηο Dominique Strauss- Kahn, δηεπζπληή ηνπ ΓΝΣ, αλη/ζε DPA από Οπάζηγθηνλ (5.4.11) Γειώζεηο Wolfgang Schäuble, Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηεο Γεξκαλίαο θαη Jean - Claude Trichet, επηθεθαιήο ηεο ΔΚΣ, από ηελ ε/θ Süddeutsche Zeitung ( ) Γειώζεηο Olli Rehn, Δπίηξνπνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ννκηζκαηηθώλ Τπνζέζεσλ από ηελ ε/θ THE WALL STREET JOURNAL ( ) πλέληεπμε ηνπ John Lipsky, Α αλαπιεξσηή γελ. δηεπζπληή ηνπ ΓΝΣ, ζηελ ε/θ Frankfurter Allgemeine Zeitung ( ) πλέληεπμε ηεο Tumpel-Gugerell, κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ, ζηελ ε/θ Handelsblatt ( ) Πεξηερόκελα ηεύρνπο: Κύξηα Θέκαηα Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηα Γηεζλή ΜΜΔ Πξσηνβνπιίεο Οηθνλνκηθήο Γηπισκαηίαο Πεξί ζελαξίσλ αλαδηάξζξσζεο ειιεληθνύ ρξένπο Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 4 ηξαηεγηθήο Αίηεκα Πνξηνγαιίαο γηα Δπξσπατθή Βνήζεηα Αύμεζε επηηνθίσλ από ηελ ΔΚΣ Ηκεξίδα Γεληθνύ Πξνμελείνπ Ακβνύξγνπ ( ) «Η έμνδνο ηεο Διιάδαο από ηελ θξίζε: πξννπηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο, Οηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο» 5 6 ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ - Η ανάλητη ππυηοβοςλιών οικολνκηθήο δηπισκαηίαο ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Τπ. Δπηθξαηείαο, θ. Υάξε Πακπνύθε ζηελ Κίλα, ηνπ ΤΦΤΠΔΞ θ. π. Κνπβέιε ζηε εξβία θαη ηεο ζπλάληεζεο ζηελ Σξίπνιε ηνπ Πεξθεξεηάξρε Πειινπνλήζνπ, θ. Π. Σαηνύιε κε ηνλ πξόεδξν ηεο ηνπηθήο εζλνζπλέιεπζεο θ. Zhao Leji εηξά επαθώλ κε θξαηηθνύο αμησκαηνύρνπο θαη κε επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο είρε θαηά ηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ ζην Πεθίλν, ν Τπνπξγόο Δπηθξαηείαο, θ. Υάξεο Πακπνύθεο ( ). Ο θ. Πακπνύθεο είρε ζπλαληήζεηο κε πνιηηηθνύο αμησκαηνύρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κηλεδηθήο Κπβέξλεζεο, θ. LI Keqiang, ηνπ ΤΦΤΠΔΞ, θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Δκπνξίνπ, θ. JIANG Yaoping. Δπηπιένλ, ζπλαληήζεηο είρε κε αμησκαηνύρνπο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ θηλεδηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ θαη επελδπηηθώλ νκίισλ, θαζώο μελαγήζεθε από ηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηνπ νκίινπ ηεο COSCO, Captain Wei Jiafu, ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζην Πεθίλν, ελώ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο China Industrial Overseas Development and Planning Association, θ. FAN Chunyong, ηνλ Πξόεδξν ηεο China Investment Corporation, θ. LOU Jiwei, ηελ Αληηπξόεδξν ηνπ Stateowned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, θα. HUANG Danhua, θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο China Development Bank, θ. JIANG Chaoliang. Η επίζθεςε θαιύθζεθε εθηελώο από ηνλ ηνπηθό ηύπν. Γηήκεξε επίζθεςε ( ) - Η αλαδσπύξσζε ησλ ζελαξίσλ αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο κεηά από δεκνζίεπζε ζρεηηθνύ ξεπνξηάδ ζην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθό DER SPIEGEL, θαζώο θαη νη πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο αλαδηάξζξσζεο - Η πποζθςγή ηηρ Ποπηογαλίαρ ζηον Δπξσπατθό Μεραληζκό ηήξημεο θαη ην πξνβιεπόκελν πξόγξακκα νηθνλνκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ρώξαο - Η αύξηζη ηυν επιηοκίυν από ηην ΔΚΣ θαη νη πηζαλέο ζπλέπεηέο ηεο γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ πξαγκαηνπνίεζε ζην Βειηγξάδη ν ΤΦΤΠΔΞ, πύξνο Κνπβέιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απεπζύλζεθε ζε ειιελν-ζεξβηθό επηρεηξεκαηηθό θόξνπκ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αεξνπνξηθή Λέζρε ηνπ Βειηγξαδίνπ. Δπηπιένλ, είρε ζπλαληήζεηο κε ην έξβν ΤΠΔΞ, θ. Βνπθ Γέξεκηηο, ηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθώλ ρέζεσλ ηεο ζεξβηθήο Βνπιήο, θ. Νηξάγθνιηνπκπ Μηηζνύλνβηηο, θαη ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, θ. Νεκπόηζα Σζίξηηο, κε αληηθείκελν ηελ αλαβάζκηζε ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ. Η επίζθεςε θαιύθζεθε εθηελώο από ειεθηξνληθά θαη έληππα ΜΜΔ. ε δειώζεηο ηνπ ν θ. Κνπβέιεο ππνγξάκκηζε ην εμαηξεηηθό επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο εξβίαο ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο θαη επελδύζεσλ, ελώ αλαθέξζεθε ζηε κεγάιε επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζεξβηθή νηθνλνκία. Ο θ. Κνπβέιεο ηόληζε όηη ην επίπεδν ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ θαηά ην 2010, ην νπνίν θπκάλζεθε πεξίπνπ ζηα 324 εθ επξώ, πξέπεη λα αλαβαζκηζζεί. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ - Η α λ α θ ν ί λ σ ζ ε η ν π «Μεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο », πνπ αλαθνηλώζεθε από ηνλ Έιιελα Π/Θ ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην ζηηο 15 Απξηιίνπ Η ημεπίδα πος έλαβε σώπα ζηο Γεληθό Πξνμελείν Ακβνύξγνπ ζηηο , κε έκθαζε ζηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζηα πεδία ειιελνγεξκαληθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. ΔΟΑΒ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε Διιάδα επελδύεη 100 εθ. επξώ ζηε εξβία, θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνηίνπ ηκήκαηνο ηνπ Άμνλα Υ. Ο ειεθηξνληθόο, ηδίσο, θηλέδηθνο ηύπνο, αλαθέξεηαη ζηελ ππνγξαθή ζηελ Σξίπνιε Μλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Δπαξρίαο ααλρζί, από ηνλ πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ, θ. Πέηξν Σαηνύιε θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο ηνπηθήο εζλνζπλέιεπζεο, θ. Zhao Leji. Ιδηαηηέξσο ζεκεηώλεηαη ε επθαηξία γηα πξνώζεζε ζπλεξγαζηώλ ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ, ηνπ ηνπξηζκνύ, ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ εμαγσγώλ, θαζώο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη πξνβνιήο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηζηνξίαο. Δπίζεο, ππνγξακκίδεηαη ε πξόζθιεζε πνπ απεύζπλε ε θηλεδηθή πιεπξά ζε δεκάξρνπο θαη ζηειέρε ηεο Πεξηθεξείαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ηνλ πξνζερή Οθηώβξην ζηελ δηεζλή έθζεζε αλζνθνκηθήο ηεο ηζηνξηθήο πόιεο Υζηάλ, ε νπνία ζα είλαη αθηεξσκέλε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξναγσγή κηαο ζπκβησηηθήο ζρέζεο ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε.

2 Οικονομικό δελτίο Γηα αθόκε κία θνξά, ε επξσπατθή θνηλόηεηα εκθαλίδεηαη ζθεπηηθή γηα ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο, θαζώο εληείλεηαη ε θεκνινγία πεξί αλαδηάξζξσζήο ηνπ. Αθνξκή ζηάζεθε ξεπνξηάδ ηνπ εβδνκαδηαίνπ πεξηνδηθνύ DER SPIEGEL, κε ηίηιν «Σν ΓΝΣ δεηά ηαρεία αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο» (2.4.11), βάζεη ηνπ νπνίνπ ην ΓΝΣ ακθηβάιιεη γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ πξνζπαζεηώλ δηάζσζεο ηεο Διιάδαο θαη πηέδεη γηα ηαρεία αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο ρώξαο. Όπσο επηζεκαίλεηαη, ζην ΓΝΣ δηαγξάθεηαη, πιένλ, αιιαγή γξακκήο πιεύζεο, θαζώο δελ πηζηεύεη νύηε ην ίδην ην Σακείν όηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη λα εμπγηαλζεί κε ηα κέρξη ηώξα κέηξα. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη αλαγθαίν λα κεησζεί ην βάξνο ηνπ ρξένπο από 150% πεξίπνπ επί ηνπ ΑΔΠ πνπ είλαη ζήκεξα θαη σο πηζαλνί ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πξνηείλνληαη ην «θνύξεκα» ηνπ ρξένπο, ε επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ απνπιεξσκήο ησλ νκνιόγσλ ή ε κείσζε ησλ ηνθνρξενιπζίσλ. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ην δεκνζίεπκα απηό πξνθάιεζε ηελ άκεζε αληίδξαζε ηόζν ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο, όζν θαη ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ από θνηλνύ, νη νπνίνη έζπεπζαλ λα αξλεζνύλ νπνηαδήπνηε πξννπηηθή αλαδηάξζξσζεο (κε εμαίξεζε ηνλ γεξκαλό Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, ν νπνίνο ηήξεζε κηα πην νπδέηεξε ζηάζε) ρσξίο σζηόζν, λα θαηαθέξνπλ λα θαζεζπράζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αγνξέο. Δλδεηθηηθά, θεληξηθό πξσηνζέιηδν ξεπνξηάδ ησλ Peter Ehrlich, Herbert Fromme θαη Andre Kühnlenz ζηνπο Financial Times Deutschland, κε ηίηιν «Η ΔΔ ράλεη ηελ πίζηε ηεο ζηελ Διιάδα» θαη ππόηηηιν «Σα θξάηε ηεο Δπξσδώλεο ζθέπηνληαη αλαδηάξζξσζε ρξένπο - Ακθηβνιίεο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε κέζσ νκνιόγσλ» (6.4.11), αλαθέξεη όηη ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο έρεη αξρίζεη λα επηθξαηεί κηα δξακαηηθή ζηξνθή ζηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο. Δθπξόζσπνη πνιιώλ θπβεξλήζεσλ επηβεβαίσζαλ ζηνπο FTD όηη δελ απνθιείεηαη πιένλ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. Αηηία απνηεινύλ νη απμαλόκελεο ακθηβνιίεο γηα ην όηη ε Διιάδα όπσο εηθαδόηαλ κέρξη ηώξα ζα κπνξέζεη λα επηζηξέςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2012 ζηελ αγνξά νκνιόγσλ θαη έηζη λα απηνρξεκαηνδνηεζεί ελ κέξεη. Αλάινγα, ε Süddeutsche Zeitung (6.4.11), ζε αληαπνθξίζεηο ησλ Cerstin Gammelin θαη Claus Hulverscheidt από ελίδα 2 ΠΕΡΙ ΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΧΡΕΟΤ Βξπμέιιεο θαη Βεξνιίλν αληίζηνηρα, αλαθέξεη όηη επίζεκα κελ όια δείρλνπλ όηη βαίλνπλ θαιώο γηα ηελ πιεηηόκελε από ηελ θξίζε Διιάδα θαη νκόθσλα ζε Αζήλα, Βξπμέιιεο, Βεξνιίλν θαη Οπάζηλγθηνλ δειώλνπλ όηη «δελ ηίζεηαη ζέκα» αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο. Αλεπίζεκα όκσο, ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θπθινθνξνύλ παληνύ θαη ζπλερώο πιεζαίλνπλ, είλαη όηη αξγά ή γξήγνξα ε αλαδηάξζξσζε θαζίζηαηαη αλαπόθεπθηε. Οκσο, δελ επζηαζεί ην όηη νη γλώκεο πεξί αλαδηάξζξσζεο ζπληζηνύλ πιεηνςεθία, όπσο έγξαςε πξόζθαηα ην DER SPIE- GEL ζρεηηθά κε ην ΓΝΣ. Ο ιόγνο γηα ηε ζπδήηεζε πνπ έρεη αλνίμεη είλαη απιόο: Η Αζήλα ιακβάλεη ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο δ ε κ ν ζ η ν λ ν κ η θ ή ο πξνζαξκνγήο κέρξη ηηο αξρέο 2012 δάλεηα από ηνλ πξνζσξηλό κεραληζκό ζηήξημεο. Από ηελ άλνημε ηνπ 2012 ζα επηζηξέςεη ζηαδηαθά ζηηο αγνξέο κε ηελ έθδνζε θξαηηθώλ ηίηισλ. Σν πξόγξακκα απηό κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δελ είλαη δπλαηό λα πινπνηεζεί. Σν αζθάιηζηξν θηλδύλνπ πνπ ζα έπξεπε ζήκεξα λα πιεξώζεη ε Διιάδα γηα νκόινγα δεθαεηνύο δηάξθεηαο βξίζθεηαη ζην δπζβάζηαθην ύςνο ηνπ 13%. Η Αζήλα ρξεηάδεηαη ζπλνιηθά ην 2012 ρξεκαηνδνηήζεηο νκνιόγσλ ύςνπο 33 δηζ. επξώ, από ηα νπνία 15 δηζ. ην πξώην ηξίκελν. Αλ νη κεγάινη νίθνη αμηνιόγεζεο δελ αλαβαζκίζνπλ κέρξη ηόηε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο ρώξαο, πνιινί δηαρεηξηζηέο ηακείσλ δελ ζα κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ ειιεληθά νκόινγα, αθόκα θαη αλ ην ζέινπλ. Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηειεγξάθεκα ηνπ πξαθηνξείνπ ΑΡΑ, κε ηίηιν «Αλαιπηέο γηα ηελ θξίζε ρξένπο: Καηάξξεπζε ηεο Διιάδαο αιιά όρη ησλ ππνινίπσλ» ( ), ζε ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ θόξνπκ «Q-Check», ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηελ ππεξεζία νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ ηνπ πξαθηνξείνπ ΑΡΑ (ΑΡΑ-Finance) θαη ηνλ ηζηόηνπν νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ θαη αλαιύζεσλ «Der Börsianer.com», νη νηθνλνκνιόγνη πνπ ζπκκεηείραλ ζπκθώλεζαλ όηη ε Διιάδα δελ ζα θαηαθέξεη λα απνπιεξώζεη ηα ρξέε ηεο, παξά ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ύςνπο 110 δηζ. επξώ πνπ έιαβε από ηελ Δ.Δ. θαη ην ΓΝΣ. Βεβαία, ππάξρνπλ θαη νη ιηγόηεξν απαηζηόδνμεο «θσλέο», όπσο άξζξν ζηελ ε/θ ΝΕΕ ( ), ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη όηη παξά ην γεγνλόο όηη ηα αζθάιηζηξα θηλδύλνπ δείρλνπλ πηζαλόηεηα 60% γηα πηώρεπζε ηεο Διιάδνο θαη 40% γηα πηώρεπζε ηεο Ιξιαλδίαο θαη Πνξηνγαιίαο, αλ ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο κία ςύρξαηκε αλάιπζε θόζηνπο - νθέινπο, ζα δηαπηζηώζεη όηη ε ρξενθνπία ηεο Διιάδνο δελ είλαη πηζαλή. Αληίζεηα, κε ηελ εκπεηξία ησλ ρσξώλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ην 21% ησλ ειιεληθώλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα Διιήλσλ θαη κε έλα «θνύξεκα» 50%, νη ειιεληθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία ζα ππνζηνύλ δεκηέο ηζνδύλακεο κε ην 30% ηνπ ειιεληθνύ ΑΔΠ. Μεγάιεο απώιεηεο ζα ππνζηνύλ θαη νη μέλεο ηξάπεδεο, πνπ έρνπλ απαηηήζεηο ύςνπο 154 δηζ. δνι., ζύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο Γηεζλώλ Γηαθαλνληζκώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο απώιεηεο ζα πξέπεη λα πιεξσζνύλ από ηνπο θνξνινγνύκελνπο, πξννπηηθή πνπ νη θπβεξλήζεηο ησλ κεγάισλ ρσξώλ ηεο ΔΔ ζα δπζθνιεπζνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν λα δηθαηνινγήζνπλ, ζε ζύγθξηζε κε ηα πνζά πνπ δόζεθαλ σο δάλεηα πξνο ηηο ρώξεο ηεο πεξηθέξεηαο. Όζν όκσο ηα θξαηηθά νκόινγα ησλ πξνβιεκαηηθώλ ρσξώλ δελ βξίζθνληαη θαηά ην κκεγαιύηεξν κέξνο ζηα ρέξηα ηδησηώλ, αιιά απνηεινύλ έλα ζπζηεκηθό θίλδπλν, ηόηε δελ ζα ππάξμεη ρξενθνπία θαη όζν πεξηζζόηεξν ην πξόγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξννδεύεη, ηόζν πεξηζζόηεξα θίλεηξα έρεη ε Διιάδα λα νινθιεξώζεη ηελ νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε ηεο, αληί λα ηελ εγθαηαιείςεη, ιίγν πξηλ από ην ηέινο. «Η Ειιάδα δελ ζα αλαγθαζζεί λα αλαδηαξζξψζεη ην ρξένο ηεο, θαζψο ζπλερίδεη ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο», ππνγξακκίδεηαη ζε αληαπόθξηζε ηνπ θηλεδηθνύ πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ Xinhua από ηελ Αζήλα ( ). ην δεκνζίεπκα επηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, Γηώξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ, ε ειιεληθή Κπβέξλεζε δελ δέρεηαη ηελ ηδέα ηεο α λ α δ η ά ξ ζ ξ σ ζ ε ο ρ ξ έ ν π ο θ α η πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ πξνώζεζε ησλ επελδύζεσλ. Δπηπιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ κελώλ δείρλνπλ όηη νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο έρνπλ απμεζεί θαη όηη ε αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη ήδε μεθηλήζεη.

3 Σόμος 1 - Σεύχος 6 «...νξηζκέλα θξάηε βξίζθνληαη ζε ζηαπξνδξφκη - έιαβαλ δχζθνια κέηξα, αιιά ζα πξέπεη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα...ππνζηεξίδνπκε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηεο φηη δελ επηζπκεί αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ζηελ Ειιάδα ε θαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα ζα ήηαλ θαιχηεξε, αλ ην ΔΝΤ θαη ε ΕΕ είραλ θαηαθέξεη λα βνεζήζνπλ γξεγνξφηεξα, αιιά ιφγσ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ εληφο ηεο ΕΕ, πέξαζε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απ φ,ηη ρξεηαδφηαλ...» Γειώζεηο Dominique Strauss-Kahn, δηεπζπληή ηνπ ΓΝΣ, αλη/ζε DPA από Οπάζηγθηνλ (5.4.11) «ην ζρέδην δηάζσζεο ηεο Ειιάδαο ίζσο λα κελ είλαη ηειηθά αξθεηφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο πγείαο ηεο ρψξαο... ζα παξαθνινπζνχκε πξνζεθηηθά ηε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο, λα δνχκε αλ ζα επαξθέζεη... νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Ειιάδα δελ είλαη ζεηηθέο, ην αξγφηεξν ηνλ Ινχιην ζα πξέπεη λα μαλαζπδεηήζνπκε... δελ είλαη κπζηηθφ φηη ε Αζήλα έρεη αλάγθε απφ πνιιά ρξήκαηα ηα εξρφκελα ρξφληα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαρξεκαηνδνηεί ην ρξένο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ε Ε.Ε. ζπκθψλεζε πξνζθάησο λα επηκεθχλεη ηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ θαη λα κεηψζεη ην επηηφθην θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα. Πξνθαλψο απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Οχηε ε ειιεληθή θπβέξλεζε κπνξεί λα απνθαλζεί θαηεγνξεκαηηθά φηη απηφ ζα επαξθέζεη ( ) ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κελ εξσηάην ν Γεξκαλφο Υπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε κία αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Είλαη επζχλε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ Αζήλα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά». Γειώζεηο Wolfgang Schäuble, Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηεο Γεξκαλίαο, από ηελ ε/θ Süddeutsche Zeitung ( ) «..απνθιείσ θαηεγνξεκαηηθά ην «θνχξεκα» ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο... κία ηέηνηα θίλεζε, ελδερνκέλσο ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζε επξσπατθά νκφινγα» Γειώζεηο Jean - Claude Trichet, επηθεθαιήο ηεο ΔΚΣ από ηελ ε/θ Süddeutsche Zeitung ( ) «..απνθιείνπκε ην ελδερφκελν αλαδηάξζξσζεο ε Επξσπατθή Επηηξνπή ζηεξίδεη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζην πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη...» Γειώζεηο Olli Rehn, Δπίηξνπνπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ννκηζκαηηθώλ Τπνζέζεσλ από ηελ ε/θ THE WALL STREET JOURNAL ( ) Δθηελείο είλαη όκσο θαη νη αλαθνξέο ηνπ Σύπνπ γηα ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα είρε κία ελδερόκελε αλαδηάξζξσζε, αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία ε όιε θεκνινγία. Υαξαθηεξηζηηθά ζε ηει/κα ηνπ dpa κε ηίηιν «Οίθνο αμηνιόγεζεο: ε πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο, ε πεξηθνπή ηνπ ρξένπο ζα είλαη κεγάιε» ( ), γίλεηαη αλαθνξά ζε δειώζεηο ηνπ Moritz Kraemer, δηεπζπληή ηεο νκάδαο αμηνιόγεζεο επξσπατθώλ θξαηώλ ηνπ νίθνπ S&P ζηελ εβδνκαδηαία ε/θ DIE ZEIT. ύκθσλα κε ηνλ Kraemer, νη πηζησηέο ηεο Διιάδαο ζα πξέπεη (ζε πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο) λα παξαηηεζνύλ από κεγάιν κέξνο ησλ απαηηήζεώλ ηνπο, θαζώο ε ππνινγηδόκελε πεξηθνπή ζα αλέξρεηαη ζην 50 έσο 70% ηεο παξνύζεο αμίαο. Αλαιόγσο, ξεπνξηάδ ηεο Mareike Scheffer ζηνπο Financial Times Deutschland, κε ηίηιν «Οη επελδπηέο είλαη μαλά αλήζπρνη θαη θνβηζκέλνη» ( ), αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ όηη ε απμεκέλε αλεζπρία γηα κειινληηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζπγθιόληζε ηελ αγνξά νκνιόγσλ. Σα αζθάιηζηξα θηλδύλνπ απμήζεθαλ έλαληη ησλ γεξκαληθώλ νκνιόγσλ όρη κόλν γηα ηηο δύν πξναλαθεξζείζεο ρώξεο. Καη νη ηζπαληθνί ηίηινη επιήγεζαλ μαλά κεηά από πνιύ θαηξό από ηελ απμαλόκελε λεπξηθόηεηα. Σν γεγνλόο όηη νη δαλεηζηέο ηεο Διιάδαο εηνηκάδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν γηα απώιεηεο, ην απνδεηθλύεη θαη κηα πξόζθαηε δεκνζθόπεζε ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ Reuters, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 21 αλαιπηέο. ύκθσλα κε απηήλ, νη πηζαλόηεηεο αλαδηάξζξσζεο ρξένπο γηα ηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζην 60%. ην ίδην πιαίζην, δεκνζίεπκα ζην Spiegel-Online, κε ηίηιν «Σα επηηόθηα ησλ ειιεληθώλ ρξενγξάθσλ ζε ύςε ξεθόξ» ( ), ππνγξακκίδεη όηη νη αγνξέο δελ πηζηεύνπλ πηα ζηε δηάζσζε ηεο Διιάδαο: Σα επηηόθηα ησλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ ζθαξθάισζαλ ζην πςειόηεξν ζεκείν από ηελ έληαμε ζηελ Δπξσδώλε, ελώ ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο λνηηνεπξσπατθήο ρώξαο θαίλεηαη αλαπόηξεπηε. Η εβδνκαδηαία ε/θ DIE ZEIT ζε άξζξν ηνπ Mark Schieritz, κε ηίηιν «Τπό απεηιή» θαη ππόηηηιν «Γηα πξώηε θνξά κεηά από δεθαεηίεο, είλαη θαη πάιη πηζαλέο νη ρξενθνπίεο θξαηώλ - έλαο λένο θίλδπλνο γηα ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία» ( ), αλαθέξεηαη ζηελ αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ θξαηηθήο ρξενθνπίαο, θπξίσο ιόγσ ηεο δηόγθσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, θαζώο θαη ζηηο επηπηώζεηο πνπ ζα είρε γηα ηελ γεξκαληθή νηθνλνκία. Δηδηθόηεξα, θαηαγξάθεηαη όηη αλ θαη γηα ηελ ΔΔ ε αλαδηάξζξσζε ρξένπο ηεο Διιάδαο δελ ηίζεηαη επηζήκσο σο δήηεκα, ήδε θπθινθνξνύλ ηα πξώηα ζελάξηα. Γίλεηαη ιόγνο γηα επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ απνπιεξσκήο ή γηα εζεινληηθή παξαίηεζε από ηηο απαηηήζεηο. Δζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ζεσξνύλ πηζαλά θαη άιια βήκαηα, όπσο ηε δηαγξαθή 40 κε 50% ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηώλ, πξνθεηκέλνπ ε ρώξα λα «παηήζεη θαη πάιη ζηα πόδηα ηεο». Οίθνη αμηνιόγεζεο ζηνηρεκαηίδνπλ αθόκα θαη ζε πεξηθνπή κέρξη 70%. απηή ηελ πεξίπησζε, ε Γεξκαλία ζα έπξεπε λα επσκηζηεί ην κεγαιύηεξν βάξνο, θαζώο ηεξάζηηα πνζά θαηαζέζεσλ ησλ γεξκαλώλ πνιηηώλ επελδύζεθαλ θαη ζηελ Διιάδα, ην γεξκαληθό θξάηνο θέξεη ην θύξην βάξνο ηεο δαλεηαθήο βνήζεηαο, ελώ ε Γεξκαλία είλαη ν κεγαιύηεξνο κεξηδηνύρνο ηεο ΔΚΣ, πνπ επαλαγόξαζε ειιεληθά θξαηηθά νκόινγα αμίαο πεξίπνπ 40 δηζ. επξώ. Σν άξζξν θαηαιήγεη, επηζεκαίλνληαο όηη ζην ηέινο ε ρξενθνπία ησλ Διιήλσλ κπνξεί λα θνζηίζεη αθξηβόηεξα από ηε δηάζσζή ηνπο. «...Έρνπκε έλα πξφγξακκα πνπ ηξέρεη, πνπ δε ζηεξίδεηαη ζε αλαδηάξζξσζε. Γηα λα επηηχρεη ε Ειιάδα θαη πάιη αλάπηπμε θαη λα απνθχγεη ηηο δηάθνξεο επηπινθέο, απαηηνχληαη γηα ην δηθφ ηεο ζπκθέξνλ δχζθνιεο πξνζαξκνγέο. Καλείο δελ ππνηηκά πφζν δχζθνιε είλαη ε ζέζε ηεο ε εθαξκνγή ελφο δεχηεξνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πάληα πηζαλή...» πλέληεπμε ηνπ John Lipsky, Α αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ ΓΝΣ, ζηελ ε/θ Frankfurter Allgemeine Zeitung ( ) ελίδα 3 «..ην ηζνδχγην ηεο ΕΚΤ δελ είλαη ν ιφγνο πνπ έρνπκε εθθξαζηεί ελαληίνλ ηεο αλαδηάξζξσζεο. Έρνπκε εθθξαζηεί ελαληίνλ ηεο αλαδηάξζξσζεο, δηφηη έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Ειιάδα έλα πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο, ην νπνίν ε ρψξα εθαξκφδεη. ε ΕΚΤ ζεσξεί φηη ην ειιεληθφ πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο ζα εθαξκνζηεί. Κάλνπκε απνηίκεζε ηαθηηθά, αλά ηξίκελν, καδί κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή θαη ην ΔΝΤ σο πξνο ην ηη εθαξκφδεηαη....νη Έιιελεο εθαξκφδνπλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν έλα πιήξεο πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο. Μείσζαλ ην έιιεηκκα απφ 15 ζε 10%. Απηφ είλαη κεγάιν βήκα. Υπάξρνπλ βέβαηα θη άιια πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη σο ην αλ νη Έιιελεο εθαξκφζνπλ ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην ζρέδην, ηφηε κπνξεί λα κε γίλεη αλαδηάξζξσζε...». πλέληεπμε ηεο Tumpel-Gugerell, κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ, ζηελ ε/θ Handelsblatt ( )

4 Οικονομικό δελτίο ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ To ελδηαθέξνλ ησλ δηεζλώλ ΜΜΔ θαη εηδεζενγξαθηθώλ πξαθηνξείσλ πξνζέιθπζε ην «Μεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο », πνπ αλαθνίλσζε ν Π/Θ ηελ Παξαζθεπή 15 Απξηιίνπ Tει/κα ηνπ DPA, κε ηίηιν «Η Αζήλα ζέιεη λα απνηξέςεη ηελ αλαδηάξζξσζε ρξένπο κε ην κεζνπξόζεζκν πξόγξακκα» ( ), ην νπνίν αλαδεκνζηεύζεθε από ηηο ε/θ Tageblatt (on-line) θαη Luxemberger Wort, πεξηιακβάλεη δήισζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ: «Οη εθηεηακέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζα νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηελ απνηξέςνπκε (ζ.ζ. ηελ αλαδηάξζξσζε)». Παξακέλεη αζαθέο ην πώο αθξηβώο ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα εηζέιζεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. Θεσξείηαη βέβαην όηη ην ειιεληθό θξάηνο ζα ηδησηηθνπνηήζεη πνιιέο επηρεηξήζεηο, αθόκε θαη ιηκάληα θαη αεξνδξόκηα. Σηο επόκελεο κέξεο, ε θπβέξλεζε ζα παξνπζηάζεη έλα εθηελέο κεζνπξόζεζκν πξόγξακκα ιηηόηεηαο θαη δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ, κε ην νπνίν ε νηθνλνκία αλακέλεηαη ζηαδηαθά λα αξρίζεη λα αλαθάκπηεη. Σν ηει/κα «θιείλεη» κε αλαθνξά ζηε κεγάιε, όπσο ηελ ραξαθηεξίδεη, πεξζηλή ύθεζε, κε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4%. Άξζξν ζηνπο Financial Times Deutschland ( ), κε ηίηιν «Η Διιάδα παξνπζηάδεη ην επόκελν παθέην κέηξσλ ιηηόηεηαο», αλαθέξεη όηη ε θπβέξλεζε ζέιεη λα αλαθηήζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θεθαιαηαγνξώλ, επηβάιινληαο θαη λέα κέηξα ιηηόηεηαο. Σν άξζξν ζπκπεξηιακβάλεη ζρεηηθέο δειώζεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθώλ, Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ: «Πξφθεηηαη γηα κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Ειιάδα ζέιεη λα πεηχρεη κέρξη ην 2014 ηνλ ζηφρν ηεο κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ απφ ην πεξζηλφ 10,6% ζε επίπεδα θάησ ηνπ 3%». Η θπβέξλεζε ζέιεη επίζεο λα επηηαρύλεη νξηζκέλεο, πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο, απνθιείνληαο απμήζεηο θόξσλ. Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε εμειίρζεθε ρεηξόηεξα απ ό,ηη πξνβιεπόηαλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηνύλ αλαγθαία ηα πξόζζεηα κέηξα, θαηαιήγεη ην άξζξν. Καηαρώξεζε ζην πξαθηνξείν REUTERS ( ), κε ηίηιν «Greece plans new measures, denies debt restructuring», αλαθέξεη όηη ε Διιάδα ζα παξνπζηάζεη λέα δεκνζηνλνκηθά κέηξα θαη έλα ζρέδην ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πείζεη ηνπο επελδπηέο όηη κπνξεί λα κείλεη πηζηή ζην ζρέδην ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΔ θαη λα απνθύγεη ηελ αλαδηάξζξσζε. Αλαιπηέο επηζεκαίλνπλ όηη ηα λέα κέηξα δελ είλαη πηζαλό λα πείζνπλ ηνπο επελδπηέο όηη ζα απνθύγνπλ κηθξόηεξεο ή θαζπζηεξεκέλεο απνπιεξσκέο, αλ θαη ε θπβέξλεζε ην αξλείηαη. Αλαιπηήο ηεο HIS Global insight ζεκεηώλεη όηη ην ζρέδην ηδησηηθνπνηήζεσλ είλαη πνιύ θηιόδνμν θαη ε Διιάδα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ιεπηνκεξέο ζρέδην πινπνίεζήο ηνπ. Παξάιιεια, πεξηιακβάλνληαη θαη δειώζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνύ εθπξνζώπνπ, θ. Γ. Πεηαισηή, όηη πξόθεηηαη γηα έλα κεζνπξόζεζκν ζηξαηεγηθό ζρέδην, ώζηε ε ρώξα λα κπνξέζεη όρη κόλν λα εμέιζεη από ηελ θξίζε, αιιά θαη λα έρεη πξννπηηθή θαη κέιινλ. ε ξεπνξηάδ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηνπ δηθηύνπ BBC, κε ηίηιν «Greece to unveil new austerity measures» ( ) αλαθέξεηαη επηπιένλ όηη ε Διιάδα ρξεηάδεηαη λα εμνηθνλνκήζεη 23 δηζ. κέρξη ην ε ηει/κα ηνπ πξαθηνξείνπ BLOOMBERG ( ) κε ηίηιν «Greece will cut spending, sell assets to meet debt goals; won t restructure», αλαθέξνληαη νη δειώζεηο ηνπ Π/Θ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε «αλαδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο», θαζώο θαη όηη ην κεζνπξόζεζκν ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο ζα πεξηέρεη κέηξα κείσζεο ηνπ ειιείκκαηνο θαηά 22%, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία ζα είλαη πεξηθνπέο δαπαλώλ, έσο ην Δπίζεο ζα ππάξμνπλ ζρέδηα γηα έζνδα 15 δηζ. κέρξη ην 2013, κέζσ πώιεζεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο. Σν ηειεγξάθεκα ζεκεηώλεη όηη ε θπβέξλεζε ζηνρεύεη ζε έιιεηκκα 7,4% θέηνο θαη ζπλερίδεη κε ηηο δειώζεηο ηνπ Π/Θ πεξί κείσζεο ησλ δαπαλώλ ζε 44% ηνπ ΑΔΠ ην 2015, από 53% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 θαη αύμεζεο ησλ εζόδσλ ζε 43% ηνπ ΑΔΠ ην 2015, από 38% ην ην ίδην πιαίζην, ξεπνξηάδ ζηελ ε/θ THE WALL STREET JOURNAL, κε ηίηιν «Greek PM: Greece to detail new measures after Easter» ( ), θαζώο θαη ηειεγξάθεκα ηνπ πξαθηνξείνπ REUTERS, κε ηίηιν «Greek PM pledges details on reforms after Easter», αλαθέξνληαη ζηελ νκηιία ηνπ Π/Θ ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην θαη επηζεκαίλνπλ όηη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο θπβέξλεζεο ζα δνζνύλ ζηε δεκνζηόηεηα κεηά ην Πάζρα. Σε δήισζε ηνπ Π/Θ, θ. Γ. Παπαλδξένπ, όηη ε Διιάδα ζα επηιύζεη «εθ βάζξσλ» ηα πξνβιήκαηά ηεο «όρη αλαδηαξζξώλνληαο ην ρξένο, αιιά αλαδηαξζξώλνληαο ηε ρώξα» αλαπαξάγεη ζηελ ειεθηξνληθή ηεο ζειίδα ε ε/θ LE MONDE ( ), ζε δεκνζίεπκα κε ηίηιν: «Γηα ηνλ Έιιελα Π/Θ, πξέπεη λα αλαδηαξζξώζνπκε ηε ρώξα θαη όρη ην ρξένο». Σν «θύιιν πνξείαο» βαζίδεηαη ζε έλα κεζνπξόζεζκν δεκνζηνλνκηθό πξόγξακκα. Μηιώληαο κεηαμύ άιισλ γηα ην πξόγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ύςνπο 50 δηζ., ν Π/Θ ηόληζε όηη ην θξάηνο «ζα δηαηεξήζεη ηνλ ζηξαηεγηθό έιεγρν ζε ηνκείο-θιεηδηά». ε δεκνζίεπκα πνπ αλαξηήζεθε ζην SPIEGEL-Online ( ) αλαθέξεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη ηα δύν ηξίηα ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ (ησλ 23 δηζ.) αλακέλεηαη λα θαιπθζνύλ κε πεξηθνπέο δαπαλώλ, ελώ ην έλα ηξίην κε αύμεζε εζόδσλ. Σν δεκνζίεπκα πεξηιακβάλεη θαη ηε δήισζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ εθπξνζώπνπ θ. Πεηαισηή: «Σα κέηξα, ηα νπνία ζα αλαθνηλσζνύλ, ζα ζηείινπλ ζηηο αγνξέο ην εμήο κήλπκα: Η Διιάδα έρεη πιένλ ηελ αμηνπηζηία, έλα πξόγξακκα θαη κηα πξννπηηθή, πνπ κεξηκλά γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ καο». Αλαιπηηθό ηειεγξάθεκα ηνπ Σ. Σζάθνπ από ηελ Αζήλα γηα ην DPA, κε ηίηιν «Η ειιεληθή θπβέξλεζε θιείλεη πην ζθηρηά ηε ζηξόθηγγα γηα ιηηόηεηα» ( ), αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ: Έλα λέν κεηαξξπζκηζηηθό πξόγξακκα κε δηάξθεηα έσο ην 2015 αλακέλεηαη λα απνθέξεη άιια 23 δηζ.. «Υπάξρνπλ θαηεζηεκέλνη θχθινη, πνπ αληηηάζζνληαη ζε απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Εκείο, φκσο, ζα ηηο εθαξκφζνπκε», ηόληζε ν θ. Παπαλδξένπ. Σν λέν δεκνζηνλνκηθό παθέην αλακέλεηαη λα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ηνλ Ινύλην θαη είλαη γλσζηό κέρξη ηώξα κόλν ζηηο γεληθέο γξακκέο ηνπ. Με ηα ρξήκαηα ε Αζήλα ζέιεη λα επαλαγνξάζεη κέξνο ησλ θξαηηθώλ νκνιόγσλ ηεο. Θεσξείηαη βέβαην όηη ην ειιεληθό θξάηνο ζα ηδησηηθνπνηήζεη πνιιέο επηρεηξήζεηο εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη. ελίδα 4

5 ελίδα 5 Σόμος 1 - Σεύχος 6 ηελ πξνζθπγή ηεο Πνξηνγαιίαο ζηελ επξσπατθή βνήζεηα αλαθέξεηαη εθηελώο ν δηεζλήο ηύπνο, επηθεληξώλνληαο ζηηο ξίδεο ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνβιήκαηνο, ζηε ζπλππάξρνπζα κε ην νηθνλνκηθό αδηέμνδν πνιηηηθή θξίζε, αιιά θαη ζην πξνβιεπόκελν πξόγξακκα νηθνλνκηθήο αλαπξνζαξκνγήο γηα ηε ρώξα. Σελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρώξα επηρεηξεί ε Μarie de Vergès ζε αλάιπζή ηεο ζηελ ε/θ LE MONDE, κε ηίηιν «Η ρξόληα παξέθθιηζε ελόο θξάηνπο κε δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα» ( ). Η ζπληάθηξηα ππνζηεξίδεη όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Πνξηνγαιία δελ νθείιεηαη νύηε ζε ηξαπεδηθή θξίζε, νύηε ζε καγείξεκα νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, νύηε ζε θξίζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο, αιιά ζηελ αδπλακία ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο λα ζεκεηώζεη αλάπηπμε εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Η κεηαθνξά επξσπατθώλ πόξσλ δεκηνύξγεζε αλάπηπμε, ε νπνία έθξπςε ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο πνπ θιεξνλνκήζεθαλ από ηελ επνρή ηεο δηθηαηνξίαο. Απνβηνκεράληζε, αβεβαηόηεηα, απνπζία αληαγσληζηηθόηεηαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νδήγεζαλ ζην ζεκεξηλό απνηέιεζκα: ε Πνξηνγαιία παξακέλεη κηα ρώξα ζηελ άθξε ηεο Δπξώπεο, απνκαθξπζκέλε από ηηο παγθόζκηεο αγνξέο, κε έλαλ πιεζπζκό ρσξίο ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε, κηα βηνκεραλία κε ρακειή πξνζηηζέκελε αμία, ηελ πθαληνπξγία ε νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί ηηο θηλεδηθέο εμαγσγέο. ύκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή Jean Marie Pernot, «ε ρψξα παγηδεχηεθε ζε πεξηνξηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζπζζσξεχνληαη ε κηα πάλσ ζηελ άιιε θαη απμάλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ζε βάξνο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δηαξζξσηηθψλ επελδχζεσλ». ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί ε παξάιιειε πνιηηηθή θξίζε ζηε ρώξα, ε νπνία εγείξεη πνιηηηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγή, αλαθέξεηαη άξζξν ηνπ Leigh Phillips ζηε δηαδηθηπαθή πύιε EUOBSERVER, κε ηίηιν «Σν αίηεκα γηα ηε δηάζσζε ηεο Πνξηνγαιίαο εγείξεη δήηεκα λνκηκόηεηαο» ( ). ην δεκνζίεπκα ηνλίδεηαη όηη ε θξίζε πνπ έρεη μεζπάζεη ηαπηόρξνλα ζε πνιηηηθό επίπεδν ζηε ρώξα πξνθαιεί εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθή λνκηκόηεηα ηεο ζπκθσλίαο δηάζσζεο. πγθεθξηκέλα, ε ππεξεζηαθή θπβέξλεζε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζε ζύλαςε ζπκθσλίαο κε δηεζλείο δαλεηζηέο, ελώ ην Κνηλνβνύιην έρεη δηαιπζεί νπόηε δελ κπνξεί λα ηελ επηθπξώζεη. Η πνιηηηθή αζηάζεηα πξνθαιεί αλεζπρία ζην Βεξνιίλν, ηε Φξαλθθνύξηε θαη ηελ Οπάζηλγθηνλ, θαζώο ειινρεύεη ν θίλδπλνο αληίδξαζεο ησλ ςεθνθόξσλ ελόςεη ησλ επηθείκελσλ εθινγώλ ηνλ Ινύλην, ελώ ακθίβνιε είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ θόκκαηνο ηνπ Socrates λα επηηύρεη ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο. Σέινο, άξζξν ζηελ AGENCE EUROPE, κε ηίηιν «Μηα βνήζεηα πξνο ηελ Πνξηνγαιία κέρξη ηα κέζα ηνπ Μαΐνπ»( ), αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο αλαπξνζαξκνγήο πνπ ζα ζπκπιεξώζεη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα. Σν δεκνζίεπκα επηθαιείηαη δειώζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Eurogroup, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ην πξόγξακκα ιηηόηεηαο ζα βαζίδεηαη πάλσ ζε ηξεηο ππιώλεο: ηε δεκνζηνλνκηθή ελίζρπζε, ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα δώζνπλ ώζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ζα εγγπεζνύλ ηαπηόρξνλα ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηώλ, θαη ηα κέηξα γηα ηελ εγγύεζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο θεξεγγπόηεηαο ηνπ πνξηνγαιηθνύ νηθνλνκηθνύ ηνκέα. ΑΤΞΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΣΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΣ ΑΙΣΗΜΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η αύμεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνύ από ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) απαζρόιεζε ην δηεζλή Σύπν. Η έκθαζε, γηα ηα πεξηζζόηεξα δεκνζηεύκαηα, ηίζεηαη ζηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο αύμεζεο γηα ηηο νηθνλνκίεο ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο. Η ε/θ Financial Times Deutschland θηινμελεί ξεπνξηάδ ησλ Hubert Bayerle, Martin Kaelble θαη Andre Kühnlenz, κε ηίηιν «Η αύμεζε ησλ επηηνθίσλ ζα επηβαξύλεη ηα θξάηε πνπ δηέξρνληαη θξίζε» ( ), πνπ αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ όηη ε αλακελόκελε απξηαλή αύμεζε ησλ επηηνθίσλ ηεο ΔΚΣ ζα επηβαξύλεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ησλ θξαηώλ ηεο Δπξσδώλεο πνπ δηέξρνληαη θξίζε. Αληίζεηα, ζρεδόλ θαζόινπ δελ πξόθεηηαη λα επεξεαζηεί ε αλάθακςε ηεο Γεξκαλίαο. «Οη δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε κεηαμύ ρσξώλ ηνπ ππξήλα θαη ρσξώλ ηεο πεξηθέξεηαο ζα απμεζνύλ», δήισζε ν Klaus Baader, εκπεηξνγλώκνλαο ηεο Societe Generale ζηελ ΔΚΣ. Σα θξάηε ηεο Δπξσδώλεο πνπ δηέξρνληαη θξίζε ζα επηβαξπλζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε από ηελ επηθείκελε αύμεζε ησλ επηηνθίσλ, ηδηαίηεξα δε ε Ιζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ιξιαλδία. Οη αδύλακεο ρώξεο ρξεηάδνληαη απηή ηε ζηηγκή έλα αδύλακν λόκηζκα, γηα λα πεηύρνπλ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο κέζσ ησλ εμαγσγώλ. Οη πνιιαπιέο απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ κε ππεξηίκεζε ηνπ επξώ ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθέο γηα ηηο ρώξεο πνπ δηέξρνληαη θξίζε. ε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο, πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ κέρξη ηε ρξενθνπία, θάλεη ιόγν ε ε/θ OBSERVER ζε ξεπνξηάδ, κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν «Forget the bailout: the euro rate rise could finish off southern Europe» ( ). Σν ξεπνξηάδ επηθαιείηαη αλάιπζε ηεο εηαηξείαο Fathom (city consultancy), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε αύμεζε ησλ επηηνθίσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απζηεξόηεξε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ ζα κπνξνύζε λα σζήζεη ηηο ρώξεο απηέο ζε ρξενθνπία. Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηε ρώξα καο, ν επηθεθαιήο ηεο Fathom, Danny Gabay, δειώλεη όηη είλαη ζαθέζηαηα ζε έλα κε βηώζηκν κνλνπάηη. Αληίζεηα, ε ε/θ LE FIGARO, ζε ξεπνξηάδ, κε ηίηιν «Η ΔΚΣ απμάλεη ηα επηηόθηα, παξά ηελ θξίζε ρξένπο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ρώξεο» ( ), ζεσξεί όηη νη νηθνλνκίεο ηνπ επξσπατθνύ λόηνπ είλαη πξνζηαηεπκέλεο. Σν δεκνζίεπκα παξαζέηεη δειώζεηο ηνπ Gilles Moec, αλαιπηή ηεο Deutsche Bank, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν «ν αληίθηππνο γηα ηελ Ειιάδα, ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία, νη νπνίεο βξίζθνληαη ππφ ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ ΔΝΤ, ζα είλαη κεηξηαζκέλνο, θαζψο νη ρψξεο απηέο δελ ρξεηάδεηαη λα βγνπλ ζηηο ρξεκαηαγνξέο θαη λα ππνζηνχλ ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ απηψλ, νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δηάζσζεο». «...ε ΕΚΤ θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο, πξνζπαζψληαο λα εμηζνξξνπήζεη ηα θφζηε δαλεηζκνχ θαη ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Η επίδξαζε γηα ηελ Ειιάδα ζα εμαξηεζεί απφ ην χςνο ηεο αχμεζεο. Μηα κηθξή αχμεζε, ηεο ηάμεσο ηνπ 0,25%, δελ ζα θάλεη κεγάιε δηαθνξά...» πλέληεπμε Έιιελα Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ζηελ ε/θ Financial Times (2.4.11) «...Οη νηθνλνκίεο ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζα είλαη θέηνο ζε χθεζε, ελψ ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο ζα έρνπλ ζρεδφλ κεδακηλή αλάπηπμε. Η αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ηεο ΕΚΤ ζεκαίλεη αθφκε πςειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ηηο ρψξεο απηέο (...) ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ρξεηάδνληαη Ειιάδα, Ιξιαλδία θαη Πνξηνγαιία είλαη κία πην ζθηρηή πνιηηηθή ρξήκαηνο θαη έλα πην ηζρπξφ επξψ». Δηλώσεις Andrew Balls εηδηθνύ ζε ζέκαηα Δπξώπεο ηνπ νκίινπ επελδύζεσλ Pimco, ζε ξεπνξηάδ ζηελ ε/θ Stuttgarter Zeitung (7.4.11)

6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Το «Οικονομικό Δελτίο» συντάσσεται σε 15νθήμερη βάση από το Τμήμα Επιθεώρησης της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Καταγράφονται οι πρόσφατες εξελίξεις στα οικονομικά θέματα μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Πηγές: Πρακτορειακά δημοσιεύματα, άρθρα εφημερίδων, τηλ/ματα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, αναλύσεις. Επιμέλεια: Μαρία Βαξεβανίδου Σύνταξη: Ειρήνη Αναστοπούλου Κατερίνα Μίχα Λένα Σούλιου Tηλ. : e. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Ζκεξίδα Γεληθνύ Πξνμελείνπ Ακβνύξγνπ ( ) «Ζ έμνδνο ηεο Διιάδαο από ηελ θξίζε: πξννπηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο, νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο» ηελ ηζηνζειίδα ηεο Deutsche Welle αλαξηήζεθαλ ζηηο 1 θαη 2 Απξηιίνπ 2011, δύν ξεπνξηάδ ηνπ Παλαγηώηε Κνππαξάλε, γηα ηελ Ηκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ 2011, ζην Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ακβνύξγνπ, επηκέξνπο ελόηεηεο ηεο νπνίαο ήηαλ: «Διιάδα θαη Δπξώπε: ηξαηεγηθέο θαη κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο», «Διιάδα θαη Γεξκαλία: Καηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ, Δμειίμεηο θαη Δκπεηξίεο Γεξκαλώλ επελδπηώλ» θαη «Καηάζηαζε ηνπ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο ζηελ Διιάδα θαη ζρέζεηο κε ηε Γεξκαλία». ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ, κεηαμύ άιισλ, ν Έιιελαο Πξέζβεο ζηε Γεξκαλία, θ. Γεκήηξεο Ράιιεο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, Γξ Κσλ/λνο Παπαδόπνπινο, ν Τπνδηνηθεηήο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Invest in Greece Agency, θ. Αξηζηνκέλεο πγγξόο, θαζώο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδώλ Καζεγεηήο, θ. Υξήζηνο Γθόξηζνο. ύκθσλα κε ξεπνξηάδ, κε ηίηιν: «Δπελδπηηθέο δπλαηόηεηεο ζηελ Διιάδα», o Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΤΠΔΞ ΓΟ & Α, Γξ. Κσλ/λνο Παπαδόπνπινο ηόληζε ζηελ νκηιία ηνπ όηη, ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθό κέζν όξν, «Υπάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα εηζξνέο μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Ειιάδα. Οη εηζξνέο απηέο ζα «απαιχλνπλ» κελ ην δεκφζην ρξένο, αιιά ζα απνηειέζνπλ θαη ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα κεγαιχηεξε αλάπηπμε». Ο δηεπζπληήο ηνπ ε/γ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Αζήλα, θνο Μάξηηλ Κλαπ, ππνζηήξημε φηη «δεδνκέλνπ φηη ε Ειιάδα δελ είλαη νχηε βηνκεραληθή ρψξα, αιιά νχηε θαη ρψξα ρακειψλ κηζζψλ, νη επελδχζεηο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Πξφηππν ζα κπνξνχζε λα είλαη ε απνθαινχκελε Sun Belt, ζηηο Νφηηεο Πνιηηείεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ». Ο θ. Κλαπ αλέθεξε ην παξάδεηγκα εηαηξίαο πςειήο ηερλνινγίαο από ηε ηνπηγάξδε, ηα δύν ηξίηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο νπνίαο εξγάδνληαη ζήκεξα ζηελ Αζήλα. Σν ξεπνξηάδ «θιείλεη» κε ην ζπγθξαηεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο δηαζπνξάο λα επελδύζεη ζηελ Διιάδα, ζην νπνίν αλαθέξζεθε, κεηαμύ άιισλ, ν αληηπξόεδξνο ηνπ ε/γ Δπηρεηξεκαηηθνύ πλδέζκνπ ζηελ Κνισλία, θνο Φαίδσλ Κνηζακπόπνπινο. Άιιν ξεπνξηάδ, κε ηίηιν «Ηκεξίδα ζην Ακβνύξγν γηα ηελ ε/γ ζπλεξγαζία ζηε Ναπηηιία», αλαξηήζεθε ζηηο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Deutsche Welle θαη είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ηξίηε ελόηεηα ηεο Ηκεξίδαο, κε ζέκα: «Καηάζηαζε ηνπ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο ζηελ Διιάδα θαη ζρέζεηο κε ηε Γεξκαλία». ην ξεπνξηάδ αλαθέξεηαη όηη παξά ην γεγνλόο όηη Γεξκαλία θαη Διιάδα είλαη δύν αληαγσληζηηθέο ρώξεο ηεο παγθόζκηαο λαπηηιίαο, «ππάξρνπλ πεδία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ θνηλώλ ζπκθεξόλησλ». Η Ηκεξίδα έδεημε όηη ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο ζηελόηεξεο ε/γ ζπλεξγαζίαο ζηνλ λαπηηιηαθό ηνκέα θαη όηη πξνέρεη λα αμηνπνηε- ζνύλ νη επθαηξίεο πνπ δίδνληαη, έηζη ώζηε λα σθειεζνύλ θαη ε Διιάδα θαη ε Γεξκαλία. ηα πεδία ζπλεξγαζίαο εκπίπηνπλ: 1. Ζ θνηλή εθπξνζώπεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γεξκαλίαο ελώπηνλ ησλ θνηλνηηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ Ο επηθεθαιήο ηεο Έλσζεο Γεξκαλώλ Δθνπιηζηώλ, Ραιθ Νάγθει, ππνγξάκκηζε όηη ε Διιάδα θαη ε Γεξκαλία είλαη «δχν κεγάια λαπηηιηαθά έζλε» θαη κπνξνύλ λα επζπγξακκηζηνύλ, «ηφζν ζηελ ΕΕ, φζν θαη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο», δηόηη, όπσο είπε, έηζη «ε θσλή καο ζα απνθηήζεη βαξχηεηα, αιιά θαη νη επθαηξίεο ζα είλαη πεξηζζφηεξεο. Γηα λα αμηνπνηήζνπκε ινηπφλ απηέο ηηο επθαηξίεο ρξεηαδφκαζηε ζηελ ΕΕ έλα επλντθφ πιαίζην». «Απηφ ην πιαίζην είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ζεηξάο πξνθιήζεσλ», δηεπθξίληζε ν Οξέζηεο ρηλάο, θαζεγεηήο Ναπηηιηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ακβνύξγνπ (HSB) θαη αλέθεξε ηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο λαπηηιίαο «όπσο ε πεηξαηεία θαη ε πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ ζαιαζζώλ από ξύπαλζε. Τπάξρεη, επίζεο ην ζέκα ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ ζην λαπηηθό επάγγεικα θαη λέσλ επηζηεκόλσλ κε εκπεηξία. Πξόθεηηαη γηα δεηήκαηα, όπνπ ε Διιάδα θαη ε Γεξκαλία κπνξνύλ λα παίμνπλ έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηα επξσπατθά όξγαλα». 2. H κεζηηεία ζηηο λαπηηιηαθέο ζπκβάζεηο κεηαμύ λαπισηώλ θαη πινηνθηεηώλ Η ζπλεξγαζία κεηαμύ Διιήλσλ θαη Γεξκαλώλ brokers ραξαθηεξίζηεθε σο «πάξα πνιύ θαιή», επεηδή, όπσο ηνλίζηεθε, ππάξρεη θαη ηαύηηζε ζε δεηήκαηα ήζνπο θαη επαγγεικαηηζκνύ. Γπλαηόηεηεο γηα ζπλεξγαζία πξνθύπηνπλ θαη από ην γεγνλόο όηη ε ειιεληθή λαπηηιία απεπζύλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά, είηε γηα δάλεηα είηε γηα ζπκκεηνρέο ζε μέλεο εηαηξίεο κέζσ ρξεκαηηζηεξίσλ. Όπσο επηβεβαίσζαλ νη εθπξόζσπνη ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, νη πόξηεο ζηε Γεξκαλία εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ νξζάλνηρηεο. 3. πλεξγαζίεο ζηα θξνπαδηεξόπινηα θαη ζθάθε αλαςπρήο Ο Γεώξγηνο Νηθόιαο Γαβξηήι, κέινο ηνπ Γ ηνπ Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ, «βιέπεη» άκεζεο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο όρη ζηελ πνληνπόξα λαπηηιία, αιιά ζηα θξνπαδηεξόπινηα θαη ζηα ζθάθε αλαςπρήο ζηελ Διιάδα. «Δίλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα απεπζπλζνύκε ζηνπο Γεξκαλνύο είηε σο ππνςήθηα πειαηεία, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα ζθάθε, είηε ζαλ πξάθηνξεο, νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα αληηπξνζσπεύζνπλ ηα ζθάθε απηά, είηε αθόκε θαη σο επελδπηέο, νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε ιεηηνπξγία καξίλσλ ζηελ Διιάδα. Ο ζεζκόο απηόο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, δηόηη απεπζύλεηαη ζην πςειόηεξν επίπεδν ηνπξηζηώλ», επεζήκαλε.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν.

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν. THE ECONOMIST 9 th CYPRUS SUMMIT: CYPRUS ON THE MEND? AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS Official Opening Speech by Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus with

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα