Απόφαση Νο ο Πρακτικό της από τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση Νο 333 23ο Πρακτικό της από 07-11-2014. τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Ελληνική Δημοκρατία Νομός Δωδεκανήσου Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :25:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Που έχει καταχωρηθεί στο ΑΔΑ: Ω0Ρ4ΩΛΕ-Δ3Η Απόφαση Νο ο Πρακτικό της από τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: Σήμερα στις επτά (7) μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αγίας Τριάδας στη δημοτική κοινότητα Αντιμάχειας, δημοτική ενότητα Ηρακλειδών, ύστερα από την υπ' αριθμ / ορθής επανάληψης πρόσκλησης, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ) και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Σούλη Στυλιανή υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 & 97 του ιδίου κώδικα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων ήσαν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Μυλωνάς Γ. Νικόλαος Μαρκόγλου Σταμάτιος Ζερβός Ιωάννης Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ Γρηγοριάδη Παντελίκιζη Βασιλεία Πη Βασιλεία Γερασκλής Δαυίδ Σιφάκης Ηλίας Χατζηχριστοφή Ειρήνη Μυλωνάς Ε. Νικόλαος Παπαντωνίου Σεβαστιανός Παπαχρήστου Ψύρη Ευτέρπη Κρητικός Ιωάννης Πης Σταμάτιος Ρούφα Ιωάννα Φάκκος Ιάκωβος Μαραγκός Σωτήριος - Ευστάθιος Καλλούδης Ιωάννης Κανταρζής Νικόλαος Κιαπόκα Καλλιόπη Καραθωμάς Κωνσταντίνος Σταματάκης Αθανάσιος Παυλίδης Αριστοτέλης Μακρή Κυριακή Ζερβός Εμμανουήλ Κιάρης Μηνάς Λοΐζος Σταμάτιος Μαραγκός Σεβαστιανός Κοπάδης Γεώργιος Κρητικός Αντώνιος ΘΕΜΑ 4ο: ΑΠΟΝΤΕΣ Μουζουράκης Θεόφιλος Βασιλειάδης Σπυρίδων Διακογιώργης Ελευθέριος οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα και αιτιολογημένα δεν προσήλθαν. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Καματερός Ιωάννης, Κέφαλος Σκουφεζή Μαρία, Αντιμάχεια Πόγιας Νικόλαος, Καρδάμαινα ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και για το συγκεκριμένο θέμα ενημέρωσε ότι, επειδή η πάγια πολιτική του θέση είναι διαφορετική με αυτή της εισηγήσεως, θα ήθελε να τοποθετηθεί και ds Σελίδα 1 από 31

2 αναπτύξει, με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου τις θέσεις του και για τον λόγο αυτό, ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να διευθύνει τη συζήτηση. Ο Αντιπρόεδρος στη συνέχεια πήρε το λόγο και αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθμ. 293/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην καθ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κα Παπαχρήστου Ψύρη Ευτέρπη, για να το εισηγηθεί. Η Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου πήρε στην συνέχεια τον λόγο και εισηγούμενη το θέμα επεσήμανε τα εξής : «Για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σύμφωνα με τις οποίες τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η επιβολή των οποίων καθορίζονταν από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1080/80 καθώς και του άρθρου 22 του ιδίου βασιλικού διατάγματος ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 2. Τις διατάξεις του Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 429/76 και το Ν. 1080/80 σχετικές με τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και οι οποίες προβλέπουν : α) Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφανείας του χώρου επί του συντελεστή που ορίζει το δημοτικό συμβούλιο (παρ. 1 άρθρο 1 του Ν. 25/75) β) Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 2503/97, από το τέλος αυτό δεν εξαιρούνται τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και αχρησιμοποίητα, γιατί το τέλος αυτό αφορά εκτός αυτών που παράγουν ρύπους και την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δίνεται η δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να ορίζει μειωμένο συντελεστή τελών καθαριότητας για τα ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται. Στην περίπτωση δε που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που ds Σελίδα 2 από 31

3 αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή. γ) Με τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) το εμβαδόν άνω των χιλίων (1000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) τ.μ. μπορεί να οριστεί μειωμένος συντελεστής, λαμβανομένων υπόψη των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέραν των τ.μ. εμβαδόν, ο συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερος του 60% αυτού που έχει οριστεί για χώρους μέχρι τ.μ.. Η παραπάνω ρύθμιση μπορεί να εφαρμόζεται και για τους μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν τ.μ. Για μεγαλύτερο εμβαδόν δεν μπορεί να οριστεί συντελεστής μεγαλύτερος του 30% που έχει οριστεί για τα πρώτα τ.μ. μη στεγασμένου χώρου. δ) Βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, καταβάλουν τέλη καθαριότητας για το χρόνο που λειτουργούν και πάντως για χρόνο όχι λιγότερο από τρείς μήνες. Για το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο μετά από υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή. ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 1 του Ν. 25/1975 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 429/1976 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995, με την απόφαση του συμβουλίου μπορεί να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και μέχρι επτά (7) κατηγοριών, από τους οποίους δύο για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές) και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως. Η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου. 3. Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορίζεται σε τέτοιο ύψος ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση των υπηρεσιών αυτών. Ο μη προσδιορισμός στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες συνιστά βαρεία παράβαση ds Σελίδα 3 από 31

4 καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 184 και 185 του Δ.Κ.Κ. (άρθρο 17 Ν. 1080/1980). Είναι δε ευνόητο ότι το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και μόνο αυτές. Η διάθεση των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων δαπανών απαγορεύεται (άρθρο 86 Β.Δ. 24/9-20/10/1958). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 25/1975 σύμφωνα με το οποίο «Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων επιβαρυνόμενων δι ηυξημένων δαπανών καθαριότητος, λόγω τουριστικής κινήσεως, επιτρέπεται όπως, δι αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του Νομάρχου (δεν απαιτείται έγκριση του νομάρχη - άρθρο μόνο Π.Δ. 22/1982), διατίθεται δια την αντιμετώπισιν των δαπανών τούτων ποσόν μέχρι του ημίσεως των εκ των κατά τας κειμένας διατάξεις εισπραττομένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των εκδιδομένων λογαριασμών, περί ων το άρθρο 24 του Β.Δ. της 24-9/ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2015» και ειδικότερα την περίπτωση Β.3 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών» της με αριθμό 29530/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β 2059/ ) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης» αναφέρονται τα πιο κάτω : Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2015 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2015, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2014 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2014 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ ds Σελίδα 4 από 31

5 την εκτέλεση του Π/Υ 2014 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2015 καταρτίζεται Ιούλιο 2014, τα στοιχεία Ιαν Ιουνίου 2013 και 2014) την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2014, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Α.Α. ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/8/2013 ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/12/2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/12/2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/8/ ds Σελίδα 5 από 31 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 31/12/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , , , , ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΜΟΝΙΜΟΙ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , , , , ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΙΔΑΧ) Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ( ΙΔΟΧ) , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ) , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΙΔΑΧ) , , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ( ΙΔΟΧ) , , , , , Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) , , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0, ,00 0,00

6 9 62 Παροχές τρίτων , , , , , Φόροι -Τέλη 4.996, , , , , Λοιπά γενικά έξοδα 1.265, , ,75 103, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες , , , , ,00 παγίων ΠΟΕ , ,01 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,01 Σύμφωνα με τους πιο πάνω πίνακες το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των ,92 και για το έτος 2014 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,01 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τα εισπραχθέντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από την ΔΕΗ Α.Ε. για τις περιόδους έως 31/8/2013, 31/12/2013, 31/8/2014, καθώς και τα αναμενόμενα προς είσπραξη εντός του οικονομικού έτους 2014 εμφανίζονται πιο κάτω K.A ΤΙΤΛΟΣ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). ΕΩΣ 50% Από το Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων. ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,23 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ,47 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,95 ΕΚΤΙΜ. ΕΙΣΠΡ ,00 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΕΩΣ 50% Από το Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων. ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,26 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ,84 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,30 ΕΚΤΙΜ. ΕΙΣΠΡ ,00 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΩΣ , , , , , , , , , , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , ΕΩΣ 50% Από το Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων. ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,58 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ,61 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,69 ΕΚΤΙΜ. ΕΙΣΠΡ , , , , , ds Σελίδα 6 από 31

7 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,00 Τα αναμενόμενα έσοδα ανά δημοτική ενότητα εκτιμώνται ως κατωτέρω : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ και στα οποία επιβάλλεται τέλος καθαριότητας και φόρος ηλεκτρ/νων χώρων με τα ισχύοντα μέτρα και τους συντελεστές είναι : ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Α.Α. Δ.E. ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 1 ΚΩ Α.Α. Δ.E. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΚΩ 1, ,28 4, , ,56 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ και στα οποία επιβάλλεται τέλος καθαριότητας και φόρος ηλεκτρ/νων χώρων με τα ισχύοντα μέτρα και τους συντελεστές είναι : ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Α.Α. Δ.Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 1 ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Α.Α. Δ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΔΙΚΑΙΟΥ 1, ,40 4, , ,40 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ και στα οποία επιβάλλεται τέλος καθαριότητας και φόρος ηλεκτρ/νων χώρων με τα ισχύοντα μέτρα και τους συντελεστές είναι : ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Α.Α. Δ.Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 1 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ds Σελίδα 7 από 31

8 Α.Α. Δ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 1, ,72 4, , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στον ΔΗΜΟ ΚΩ και στα οποία επιβάλλεται τέλος καθαριότητας και φόρος ηλεκτρ/νων χώρων με τα ισχύοντα μέτρα και τους συντελεστές σύμφωνα με τα ποιο πάνω είναι : ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Α.Α. Δ.Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 1 ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Σύνολα ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Α.Α. Δ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΚΩ 1, ,28 4, , ,56 2 ΔΙΚΑΙΟΥ 0, ,60 2, , ,10 3 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 0, ,08 2, , ,60 Σύνολα , , ,26 Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία από τις καταστάσεις εκκαθάρισης τελών καθαριότητας φωτισμού μηνός Αυγούστου 2014 της ΔΕΗ Α.Ε., τα ανείσπρακτα τέλη εμφανίζονται πιο κάτω ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΤΕΛΗ Α.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 Δ.Ε. ΚΩ , ,39 2 ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ , ,65 3 ΠΥΛΙΟΥ , ,92 Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ , ,57 4 ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ , ,77 5 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ , ,09 6 ΚΕΦΑΛΟΥ , ,11 Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ , ,97 7 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ , , ds Σελίδα 8 από 31

9 Σύνολα , ,03 Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της υπηρεσίας είναι οι παρακάτω : Α.Α. ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΜΟΝΙΜΟΙ ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 (ΙΔΑΧ) Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ( ΙΔΟΧ) , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( ΜΟΝΙΜΩΝ ) , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( ΙΔΑΧ) , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ( ΙΔΟΧ) , Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Παρoχές τρίτων , Φόροι -Τέλη 5.000, Λοιπά γενικά έξοδα 5.000, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00 Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού οι προϋπολογιζόμενες εισπράξεις της υπηρεσίας καθώς και λοιπά έσοδα που βάσει του Ν. 25/1975 μπορούν να δαπανηθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας είναι οι παρακάτω : K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , , , , , , ds Σελίδα 9 από 31

10 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% 5.000, , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% 5.000, , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΟΙΚΟΘΕΝ) (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΟΙΚΟΘΕΝ)των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3,53% ,68 853,33 853, Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3,53% , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3,53% , , ,44 ΣΥΝΟΛΑ , , ,31 Σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα Οι συνολικές δαπάνες οικονομικού έτους 2015 προϋπολογίζονται στο ποσό των Στο πιο πάνω ποσό θα πρέπει να προστεθεί και το εκτιμώμενο έλλειμμα του 2014 ποσού ,01 ( ,01) οπότε διαμορφώνεται στο ποσό των ,01. Τα προϋπολογισθέντα έσοδα για την υπηρεσία ανέρχονται στο ποσό των ,31 σύμφωνα με τα ανωτέρω. Άρα τα έσοδα καλύπτουν τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2015 κατά 3.754,30 ή ποσοστό 0,07% ds Σελίδα 10 από 31

11 Εν όψει του ετήσιου καθορισμού Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων και έχοντας υπόψη το οικονομικό συμφέρον του Δήμου μας,χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε την δύσκολη περίοδο που διανύει η τοπική κοινωνία και κάθε επαγγελματική και κοινωνική κατηγορία ξεχωριστά, σας παραθέτω τα προτεινόμενα προς συζήτηση Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και Δικαιώματα του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος Μετά από ώριμη σκέψη και συζητήσεις με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας, καταλήξαμε σε αρκετές διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο επί των Δημοτικών Τελών αλλά κυρίως επί των Δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου που ισχύουν ως σήμερα. Οι διορθωτικές παρεμβάσεις που ακολουθούν κρίνονται, κατά την γνώμη μας, αναγκαίες για την ορθολογικότερη διάθρωση και καταμερισμό των Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων. Δείχνοντας την κοινωνική της ευαισθησία, η νέα Δημοτική αρχή προτείνει, την διατήρηση των μειώσεων που προβλέπονται επί των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, στην υπ αριθμ. 469/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω. Με δεδομένη την έλλειψη ικανού χρόνου, για την ενδελεχή μελέτη και εφαρμογή περισσότερων διορθωτικών παρεμβάσεων, οδηγούμαστε στην διατήρηση των περισσοτέρων Δημοτικών Τελών στα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Δεσμευόμαστε όμως ότι, αυτά θα επανεξεταστούν το συντομότερο δυνατόν, βάσει των νέων οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο νησί μας και πάντα προς την κατεύθυνση του ορθολογικότερου και δικαιότερου καταμερισμού τους στην τοπική κοινωνία. Πιο αναλυτικά για το έτος 2015 προτείνονται: 1. Τα Τέλη και Δικαιώματα σφαγής 2015, ως κατωτέρω: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άνευ ΦΠΑ /ΖΩΟ) 1 ΒΟΟΕΙΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 5,58 2 ΧΟΙΡΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 3,50 3 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ 0,88 2. Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015, Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ α) Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας β) Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας γ) Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων 1. σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή 2. ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, 3. καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, 0,92 0,92 2, ds Σελίδα 11 από 31

12 4. 5. σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 0,92 για κατοικίες & 2,14 για λοιπές χρήσεις 4,28 1,50 Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ α) Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού β) Δημοτική Κοινότητα Πυλίου Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 0,92 για κατοικίες & 2,14 για λοιπές χρήσεις 0,92 0,92 2,14 4,28 1,50 Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ α) Δημοτική Κοινότητα Κω Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, 1,28 1,28 4, ds Σελίδα 12 από 31

13 σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) 4. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης 4,28 5. Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών 2,00 τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) 6. Για στεγασμένους χώρους εργοστασίων 0,90 7. Για μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων, εργοστασίων κ.λ.π. 0,30 Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 1,28 για κατοικίες & 4,28 για λοιπές χρήσεις Για ευπαθείς κατηγορίες συνδημοτών μας, προτείνουμε κατ εφαρμογή των υπ αρ. 439/2011 και 469/2012 αποφ. Δ.Σ,να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι μειώσεις κατά 50% επί των τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούνται από άτομα των παρακάτω κατηγοριών: Α/Α 1 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α) ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 6.000,00 ΕΤΗΣΙΩΣ 3 ΑΠΟΡΟΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ) Όσοι συνδημότες μας εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, οφείλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να δικαιούνται τις συγκεκριμένες μειώσεις, προσκομίζοντας, είτε βεβαιώσεις από τους αρμόδιους συλλόγους και υπηρεσίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνες δηλώσεις όπου απαιτείται,είτε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας. Προτείνονται, α) η κατάργηση της μείωσης επί των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για όσες ξενοδοχειακές μονάδες συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής αειφορίας, δεδομένου ότι τους παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα πλασματικοποίησης (μείωσης των πραγματικών χρεωστέων επιφανειών), σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την επιβολή των Δημοτικών Τελών Ν.25/75, β) η κατάργηση της απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη των εκκλησιαστικών κτιρίων, διότι δεν προβλέπεται από το Νόμο (Άρθρο 82 του ΒΔ , ΣτΕ 13/2000 και γ) η κατάργηση της απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη των κτιρίων στέγασης συνδικαλιστικών οργανώσεων, διότι δεν αναφέρεται σε κανένα νομικό πλαίσιο ds Σελίδα 13 από 31

14 3. ΤΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΩ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: 1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΤΑΦΟΙ Ατελώς 2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Α ΖΩΝΗ 3.000,00 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Β ΖΩΝΗ 2.500,00 4. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Ατελώς 5. ΤΑΦΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Άποροι, Κληρικοί κ.λ.π.) Ατελώς (με απόφαση Δημάρχου) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1) Δικαίωμα εξαετούς ταφής 250,00 Άπαξ 2) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο 250,00 Άπαξ 3) Δικαίωμα αναβάθμισης εξαετούς τάφου σε οικογενειακό 1.500,00 Άπαξ 4) Ταφή σε παιδικούς τάφους Ατελώς Ατελώς 5) Δικαίωμα ανανέωσης παράταση ταφής 150,00 Ετησίως 6) 7) 8) Δικαίωμα οικοδομικής άδειας οικογενειακού τάφου Δικαίωμα οικοδομικής άδειας εξαετούς ταφής Δικαίωμα φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους 50,00 Άπαξ 50,00 Άπαξ 200,00 Ετησίως 9) Τέλος φύλαξης οστών 30,00 Ετησίως 10) Τέλος παραμονής σε ψυκτικό θάλαμο 20,00 Ημερησίως 11) Αυτοτελές πρόστιμο για παρεμβάσεις στο Δημοτικό Νεκροταφείο χωρίς άδεια 100,00 Άπαξ 12) Ετήσια άδεια εισόδου για κατασκευές 150,00 Ετησίως 13) Δικαίωμα ανανέωσης παράταση ταφής λόγω ειδικών περιπτώσεων (π.χ. ταρίχευση κ.τ.λ.) 50,00 Ετησίως 6. Τα ποσά για τους οικογενειακούς τάφους Α και Β ζώνης μπορούν να καταβάλλονται σε δύο (2) τριμηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. 7. Οφειλές προηγούμενων ετών μπορούν να καταβάλλονται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 4. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. μόνον ο πρώην Δήμος Κω έχει επιβάλει τον φόρο με τελευταία απόφαση καθορισμού την υπ αριθμό 358/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,40 ανά τ.μ. για στεγασμένους χώρους και 0,24 για τους μη στεγασμένους χώρους (συντελεστής για ΔΕΗ 0,34 ) ds Σελίδα 14 από 31

15 Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμό 439/ απόφαση του ενέκρινε την διατήρηση των συντελεστών. Κατόπιν με την υπ αριθ.469/ απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η διατήρηση των ίδιων συντελεστών. 5. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ι. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμό 469/ απόφαση του ενέκρινε την διατήρηση των πιο κάτω συντελεστών. 1. Δ.Ε. ΚΩ Ο συντελεστής και οι τιμές ζώνης του τέλους, όπως ισχύουν, καθορίστηκαν με την υπ αριθμό 95/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω και έκτοτε δεν έχουν αναπροσαρμοστεί Με την πιο πάνω απόφαση ο συντελεστής καθορίσθηκε σε ποσοστό 0,30 και οι ζώνες ως κατωτέρω : ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Κατοικίες εντός και εκτός σχεδίου Πόλης 440,21 Β Ξενοδοχεία Α και Β κατηγορίας 880,41 Γ Ξενοδοχεία Γ, Δ κατηγορίας και διαμερίσματα 586,94 Δ Καταστήματα Κέντρου 880,41 Ε Καταστήματα Περιφέρειας 586,94 ΣΤ Οικόπεδα εντός σχεδίου Πόλης 88,04 Ζ Οικόπεδα στην νέα επέκταση σχεδίου Πόλης 58,69 Η Οικόπεδα στους Οικισμούς 14,67 Θ Οικόπεδα εκτός σχεδίου Πόλης και Οικισμούς 14,67 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο συντελεστής και οι τιμές ζώνης του τέλους, όπως ισχύουν, καθορίστηκαν με την υπ αριθμό 196/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δικαίου. Με την πιο πάνω απόφαση ο συντελεστής καθορίσθηκε σε ποσοστό 0,35 και οι ζώνες ανά Τοπικό Διαμέρισμα ως κατωτέρω : ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΛΙΟΥ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Καταστήματα κάθε μορφής ανεξαρτήτου περιοχής ανά τ.μ. 600,00 Β Ξενοδοχεία πολυτελείας Α, Β κατηγορίας, δηλαδή 3*.4*.5* ανά τ.μ. 750,00 Γ Ξενοδοχεία Γ κατηγορίας 2* και λοιπές κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, επαγγελματικές αποθήκες, 600,00 βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια ανά τ.μ. Δ Κατοικίες μέχρι 20 ετών εντός και εκτός οικισμού ανά τ.μ. 370, ds Σελίδα 15 από 31

16 Ε Κατοικίες από 20 ετών και άνω εντός και εκτός οικισμού και αγροτικές αποθήκες ανά τ.μ. 300,00 ΣΤ Οικόπεδα εντός οικισμού ανά τ.μ. α. Για τα πρώτα 500 τ.μ. ανά τ.μ. 21,00 β. Για τα επόμενα 700 τ.μ. ανά τ.μ. 12,00 γ. Για τα πλέον των 1200 τ.μ. ανά τ.μ. 9,00 Ζ Οικόπεδα εντός τουριστικής ζώνης ανά τ.μ. 15,00 Η Οικόπεδα εκτός τουριστικής ζώνης, εκτός οικισμού ανά τ.μ. 6,00 Θ Οικόπεδα εντός τουριστικής ζώνης με πρόσοψη στη θάλασσα (ανεξάρτητα αν μεσολαβεί δρόμος) ανά τ.μ. 30,00 ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Κατοικίες εντός ορεινών οικισμών ανά τ.μ. 200,00 Β Κατοικίες εκτός ορεινών οικισμών ανά τ.μ. 300,00 Γ Καταστήματα κάθε μορφής ανεξαρτήτου περιοχής ανά τ.μ. 600,00 Δ Ξενοδοχεία πολυτελείας Α, Β κατηγορίας, δηλαδή 3*.4*.5* ανά τ.μ. 750,00 Ε Ξενοδοχεία Γ κατηγορίας 2* και επιπλωμένα διαμερίσματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια, Α,Β,Γ, κατηγορίας ανά τ.μ. 600,00 Ζ Οικόπεδα εντός τουριστικής ζώνης ανά τ.μ. 30,00 Η Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου και οικισμού Τιγκακίου ανά τ.μ. 450,00 Θ Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου και εκτός ορίων οικισμών ανά τ.μ. 350,00 Ι Οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου ανά τ.μ. 30,00 Κ Οικόπεδα εντός ορεινών οικισμών ανά τ.μ. 15,00 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Ο συντελεστής και οι τιμές ζώνης του τέλους, όπως ισχύουν, καθορίστηκαν με την υπ αριθμό 223/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλειδών. Με την πιο πάνω απόφαση ο συντελεστής καθορίσθηκε σε ποσοστό 0,35 και οι ζώνες ανά Τοπικό Διαμέρισμα ως κατωτέρω : ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Κατοικίες Αντιμάχεια - Μαστιχάρι ανά τ.μ. 586,94 Β Ξενοδοχεία Α και Β κατηγορίας ανά τ.μ ,82 Γ Ξενοδοχεία Γ και Δ κατηγορίας 2* Ενοικιαζόμενα δωμάτια 763,02 ανά τ.μ. Δ Καταστήματα Μαστιχάρι ανά τ.μ ,88 Ε Καταστήματα Αντιμάχειας ανά τ.μ. 821,72 ΣΤ Οικόπεδα εντός οικισμού ανά τ.μ. 11,74 Ζ Οικόπεδα εκτός οικισμού ανά τ.μ. 5,87 Η Οικόπεδα στο σχέδιο πόλεως Μαστιχαρίου ανά τ.μ. 58,89 Θ Παλιά σπίτια ( πριν 1948 )- Αγροικίες κατ αποκοπή ds Σελίδα 16 από 31

17 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Κατοικίες Χωριού και παραλίας ανά τ.μ. 440,21 Β Ξενοδοχεία Α και Β κατηγορίας ανά τ.μ ,62 Γ Ξενοδοχεία Γ και Δ κατηγορίας ανά τ.μ. 660,31 Δ Καταστήματα χωρίου ανά τ.μ. 660,31 Ε Καταστήματα Παραλίας ανά τ.μ ,51 ΣΤ Οικόπεδα εντός οικισμού ανά τ.μ. 8,80 Ζ Οικόπεδα εκτός οικισμού ανά τ.μ. 4,40 Η Οικόπεδα στο σχέδιο πόλεως ανά τ.μ. 44,02 Θ Παλιά σπίτια ( πριν 1948 )- Αγροικίες κατ αποκοπή 2.201,03 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Καταστήματα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α τομέα 880,41 Α Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 586,94 Κατοικίες 293,47 Οικόπεδα 117,39 Καταστήματα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α τομέα 733,68 Β Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 586,94 Κατοικίες 293,47 Οικόπεδα 73,37 Καταστήματα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α τομέα 586,94 Γ Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 733,68 Κατοικίες 293,47 Οικόπεδα 44,02 Καταστήματα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α τομέα 440,21 Δ Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 880,41 Κατοικίες 293,47 Οικόπεδα 29,35 6. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5% (Άρθρο 6 του Ν. 1080/1980). Επιβάλλεται σε κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν 2160/93 ΦΕΚ 118/Α) δηλαδή σε: 1. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου. 2. Ξενοδοχεία τύπου Motel ή bungalows. 3. Ξενοδοχεία με την μορφή επιπλωμένων διαμερισμάτων. 4. Χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης (camping). 5. Ξενώνες. 6. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. 7. Ενοικιαζόμενα δωμάτια. 8. Επιπλωμένα διαμερίσματα. 9. Κέντρα Παραθερισμού και Διακοπών Αλλοδαπών, που ιδρύονται με άδεια του ΕΟΤ. 10. Η μίσθωση των τουριστικών καταλυμάτων υπόκειται στο τέλος, εφ όσων η διαμονή διαρκεί λιγότερο από έξι μήνες (άρθρο 3 Ν. 658/77) ds Σελίδα 17 από 31

18 7. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 0,5% (Άρθρο 7 του Ν. 1080/1980). Επιβάλλεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των: α) Κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός του καταστήματος. β) Ζυθοπωλείων και μπαρ. γ) Κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Επίσης το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των νυκτερινών κέντρων (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες κ.λ.π.) 8. ΤΕΛΗ χρήσεως Δημοτικών ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 3 του Ν. 1080/1980). Θα επιβάλλονται κατά περίπτωση με ειδική απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ανάλογα με την χρήση και τον χρησιμοποιούμενο χώρο ή υπηρεσία. 9. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) παραμένει σε ισχύ η απόφαση 159/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (Άρθρο 16, παρ. 5 του Ν. 2130/ 1993) Παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των προηγούμενων δήμων. 11. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Επιβάλλονται υπέρ του Δήμου για κάθε διαφήμιση μέσα στα διοικητικά του όρια. Α. 1. Για την Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: α. Για διαφημίσεις μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, β. Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ. Μέσα σε καταστήματα και άλλους δημόσιους χώρους και. δ. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 0,37 εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο (19,24 ανά τ.μ. ετησίως). 2. Για την : Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ds Σελίδα 18 από 31

19 α. Σε χώρους σταδίων και γηπέδων, τα τέλη καθώς και ο χώρος θα καθορίζονται από τη διοίκηση των αρμοδίων φορέων. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: α. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές εφημερίδες 22 ανά τ.μ. β. Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 11 ανά τ.μ. γ. Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα 11 ανά τ.μ. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα, μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης προτείνεται η τιμή των 5. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. Δικαιούχος τέλους διαφήμισης Δικαιούχος του τέλους διαφημίσεως είναι ο δήμος. Η διαφήμιση γίνεται με άδεια του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ύστερα από αίτηση του διαφημιζομένου που συνοδεύεται από σχέδιο διαφήμισης Απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους διαφήμισης κάθε επιγραφή ή διαφήμιση αναγεγραμμένη ή προσαρτημένη ή ανηρτημένη επί των στεγών, τοίχων, παραθύρων, προθηκών, θυρών καταστήματος, γραφείου ή οίκου και αφορώσα εις τας εργασίας αυτού. 12. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Άρθρο 25, παρ. 14 του Ν. 1828/ 1989, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 11, παρ. 16 του Ν. 2503/1997). 1. Για χορήγηση βεβαίωσης πλάτους και κατάσταση οδών Για την χορήγηση βεβαίωσης για προϋφιστάμενες του 1947 οικοδομές Για χορήγηση βεβαίωσης για αποκατάσταση κτιρίων που επλήγησαν από βίαιο συμβάν (σεισμόπληκτα, βομβόπληκτα, πληγέντα από πλημμύρες, φωτιές, κλ.π.) την επιβολή τέλους 5,00 για την αναπαραγωγή αρχειακού υλικού ανά σχέδιο και: 5. την επιβολή τέλους 5,00 για την αναπαραγωγή αρχειακού υλικού μέχρι δέκα (10) σελίδων Α4. 6. την επιβολή τέλους 0,10 ανά φύλλο για πέρα των δέκα σελίδων. 7. Απόσπασμα ρυμ. σχεδίου Υψομετρικά ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ οικ / ΦΕΚ 2438Β/ ). Η ΚΥΑ αναφέρει ότι για πληθυσμό κάτω από κατοίκους το παράβολο καθορίζεται ως εξής ανά κατηγορία: 1. Θέατρα και κινηματογράφοι, τέλος ds Σελίδα 19 από 31

20 2. α. Κέντρα διασκέδασης με χωρητικότητα πάνω από 200 θέσεις, τέλος 375. β. Κέντρα διασκέδασης με χωρητικότητα μέχρι 200 θέσεις, τέλος Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET): α. Με εμβαδόν μέχρι 1000 τ.μ., τέλος 180 β. Με εμβαδόν πάνω από 1000 τ.μ. και μέχρι 5000τ.μ., τέλος 250. γ. Με εμβαδόν πάνω από 5000 τ.μ., τέλος Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: α. Μεγάλοι σταυλισμοί, τέλος 560. β. Μεσαίοι σταυλισμοί, τέλος 375. γ. Μικροί σταυλισμοί, τέλος Για λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέλος Παράβολο για ετήσια (ημερολογιακό έτος) έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 75. Διάρκεια έως τρία έτη 150. Διάρκεια από τρία έτη και άνω Άσκηση προσφυγής στη δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμών και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων ή στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ Καθορίζονται από την οικονομική επιτροπή ανάλογα με το κόστος κατασκευής του έργου που αναλογεί σε κάθε παρόδιο ακίνητο. Για οτιδήποτε δεν καθορίζεται στην παρούσα παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.». Μετά το πέρας της εισήγησης της Αντιδημάρχου, ο Αντιπρόεδρος απηύθυνε τον λόγο στους παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΡΗ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΕΠΙΣΗΣ, ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΙ, Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ, ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΣΕ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ, ΕΞΗΓΗΣΕ ΟΤΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΟΤΙ, ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ, Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΗΣΕ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ: 1/ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΡΟΥΦΑ, ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ 40% ΣΤΟΥΣ Κ.Χ., ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ. ΚΛΕΙΟΝΤΑΣ Η ΚΑ. ΡΟΥΦΑ, ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ. 2/ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡ. ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ (ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ. 3/ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Β ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ Γ., ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ds Σελίδα 20 από 31

21 ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ. 3/ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Γ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΜΑΚΡΗ ΚΥΡ., ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΣΗ. ΤΕΛΟΣ, ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΜΥΛΑΝΑΣ Ν., ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΡΩΜΩΝΑ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ. ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ Ο Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΙΠΕ, ΟΤΙ Η ΠΕΝΤΑΤΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ). Κλείνοντας ο Αντιπρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της ανωτέρω προτάσεως. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 65, 72 παρ. εδ 1ζ του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ) της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 429/1976 και το Ν. 1080/ Τις διατάξεις του Ν. 1080/ Τις διατάξεις του Ν. 2130/ Τις διατάξεις του Ν. 1828/1989, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Β.Δ. 24/9-20/10/ Τις διατάξεις του αρθρ. 3 περ. Β3 της υπ αρ /2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β/2059/ ). 8. Την υπ αριθμ. 293/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 9. Την εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. 10. Την εισήγηση της καθ ύλην αρμόδιας Αντιδημάρχου Οικονομικών. 11. Τις εισηγήσεις θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν από τους παριστάμενους συμβούλους. 12. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί είκοσι έξι (26) παρόντων Μελών 1, ΥΠΕΡ της προτάσεως ψήφισαν οι δεκαπέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι, μειοψηφούντων των : 1/ Ρούφα Ι., 2/ Καλούδης Ι., 3/ Πη Στ., 4/ Φάκκου Ι., 5/ 1 ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ: Αποχές: Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 4 ου θέματος ήταν εκτός αιθούσης οι δημοτικοί σύμβουλοι 1/ κ. Κρητικός Αντώνιος, 2/ κ. Κοπάδης Γεώργιος, 3/ Μυλωνάς Ε. Νικόλαος. Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1 ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 1/ κ. Λοΐζος Σταμάτιος ds Σελίδα 21 από 31

22 Εγκρίνει : Μαραγκού Σωτ.- Ευστ., 6/ Μαρκόγλου Στ., 7/ Παυλίδη Αρ., 8/ Παπαντωνίου Σεβ., 9/ Μακρή Κ., 10/ Μυλωνάς Γ. Ν. & 11/ Ζερβού Ι., ο οποίος δήλωσε παρών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Τη διάθεση έως και 50% των εισπραττομένων τελών του άρθρου 24 του Β.Δ. της 24-9/ (τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των εκδιδομένων λογαριασμών ) για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 25/75 Β. τον Καθορισμό Τελών Ηλεκτροφωτισμού και Λοιπών Τελών Δήμου Κω για το έτος 2015, ως ακολούθως : 1. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΦΑΓΗΣ 2015 : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άνευ ΦΠΑ /ΖΩΟ) 1 ΒΟΟΕΙΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 5,58 2 ΧΟΙΡΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 3,50 3 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ 0,88 2. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ α) Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας β) Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας γ) Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 0,92 για κατοικίες & 2,14 για λοιπές χρήσεις 0,92 0,92 2,14 4,28 1, ds Σελίδα 22 από 31

23 Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ α) Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού β) Δημοτική Κοινότητα Πυλίου Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 0,92 για κατοικίες & 2,14 για λοιπές χρήσεις 0,92 0,92 2,14 4,28 1,50 Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ α) Δημοτική Κοινότητα Κω 1. Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών 1,28 2. Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) 1,28 3. Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, 4,28 σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) 4. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης 4,28 5. Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών 2,00 τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) 6. Για στεγασμένους χώρους εργοστασίων 0,90 7. Για μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων, εργοστασίων κ.λ.π. 0,30 Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 1,28 για κατοικίες & ds Σελίδα 23 από 31

24 4,28 για λοιπές χρήσεις Για ευπαθείς κατηγορίες συνδημοτών μας, προτείνουμε κατ εφαρμογή των υπ αρ. 439/2011 και 469/2012 αποφ. Δ.Σ,να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι μειώσεις κατά 50% επί των τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούνται από άτομα των παρακάτω κατηγοριών: Α/Α 1 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α) ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 6.000,00 ΕΤΗΣΙΩΣ 3 ΑΠΟΡΟΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ) Όσοι συνδημότες μας εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, οφείλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να δικαιούνται τις συγκεκριμένες μειώσεις, προσκομίζοντας, είτε βεβαιώσεις από τους αρμόδιους συλλόγους και υπηρεσίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνες δηλώσεις όπου απαιτείται,είτε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας. Προτείνονται, α) η κατάργηση της μείωσης επί των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για όσες ξενοδοχειακές μονάδες συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής αειφορίας, δεδομένου ότι τους παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα πλασματικοποίησης (μείωσης των πραγματικών χρεωστέων επιφανειών), σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την επιβολή των Δημοτικών Τελών Ν.25/75, β) η κατάργηση της απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη των εκκλησιαστικών κτιρίων, διότι δεν προβλέπεται από το Νόμο (Άρθρο 82 του ΒΔ , ΣτΕ 13/2000 και γ) η κατάργηση της απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη των κτιρίων στέγασης συνδικαλιστικών οργανώσεων, διότι δεν αναφέρεται σε κανένα νομικό πλαίσιο. 3. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΩ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 : 1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΤΑΦΟΙ Ατελώς 2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Α ΖΩΝΗ 3.000,00 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Β ΖΩΝΗ 2.500,00 4. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Ατελώς 5. ΤΑΦΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Άποροι, Κληρικοί κ.λ.π.) Ατελώς (με απόφαση Δημάρχου) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1) Δικαίωμα εξαετούς ταφής 250,00 Άπαξ 2) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο 250,00 Άπαξ 3) Δικαίωμα αναβάθμισης εξαετούς τάφου σε 1.500,00 Άπαξ ds Σελίδα 24 από 31

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 35 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 1051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΗΟ-ΥΙΤ Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Νο 244 Πρακτικό της από 12-06-2015

Απόφαση Νο 244 Πρακτικό της από 12-06-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Ελληνική Δημοκρατία Νομός Δωδεκανήσου Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.19 08:18:20 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 1 Μπουμπάρης Αντώνιος Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου Οικονομική Επιτροπή Αρ.Πρωτ.: 5253/2-12-21 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Εκ της υπ' αριθ. 6 της

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 388/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τα κέντρα Παραθερισμού και Διακοπών Αλλοδαπών, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3185/55 και ιδρύονται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 214 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΕ-8ΔΨ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 196 Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 540/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 18-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40047 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 20/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 5 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 5 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 828 ======================= (Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 23) =============================== Περίληψη: Αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 793/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής

Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2012 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 25-11-2011 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 37245 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων. Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων. Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Βεβαίωση και Είσπραξη Εσόδων Εισηγητής : Ιωάννης Θεοδώρου 1 Περιεχόμενα ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)... 5 1. Σύνθεση των ΚΑΠ.... 5 2. Διάθεση και κατανομή των ΚΑΠ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. GRADUATED ASSIGNMENT THE REVENUES AND EXPENDITURESOF THE MUNICIPALITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 234/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 234/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 234/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 9/29-08-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής

Διαβάστε περισσότερα