Απόφαση Νο ο Πρακτικό της από τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση Νο 333 23ο Πρακτικό της από 07-11-2014. τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Ελληνική Δημοκρατία Νομός Δωδεκανήσου Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :25:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Που έχει καταχωρηθεί στο ΑΔΑ: Ω0Ρ4ΩΛΕ-Δ3Η Απόφαση Νο ο Πρακτικό της από τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: Σήμερα στις επτά (7) μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αγίας Τριάδας στη δημοτική κοινότητα Αντιμάχειας, δημοτική ενότητα Ηρακλειδών, ύστερα από την υπ' αριθμ / ορθής επανάληψης πρόσκλησης, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ) και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Σούλη Στυλιανή υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 & 97 του ιδίου κώδικα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων ήσαν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Μυλωνάς Γ. Νικόλαος Μαρκόγλου Σταμάτιος Ζερβός Ιωάννης Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ Γρηγοριάδη Παντελίκιζη Βασιλεία Πη Βασιλεία Γερασκλής Δαυίδ Σιφάκης Ηλίας Χατζηχριστοφή Ειρήνη Μυλωνάς Ε. Νικόλαος Παπαντωνίου Σεβαστιανός Παπαχρήστου Ψύρη Ευτέρπη Κρητικός Ιωάννης Πης Σταμάτιος Ρούφα Ιωάννα Φάκκος Ιάκωβος Μαραγκός Σωτήριος - Ευστάθιος Καλλούδης Ιωάννης Κανταρζής Νικόλαος Κιαπόκα Καλλιόπη Καραθωμάς Κωνσταντίνος Σταματάκης Αθανάσιος Παυλίδης Αριστοτέλης Μακρή Κυριακή Ζερβός Εμμανουήλ Κιάρης Μηνάς Λοΐζος Σταμάτιος Μαραγκός Σεβαστιανός Κοπάδης Γεώργιος Κρητικός Αντώνιος ΘΕΜΑ 4ο: ΑΠΟΝΤΕΣ Μουζουράκης Θεόφιλος Βασιλειάδης Σπυρίδων Διακογιώργης Ελευθέριος οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα και αιτιολογημένα δεν προσήλθαν. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Καματερός Ιωάννης, Κέφαλος Σκουφεζή Μαρία, Αντιμάχεια Πόγιας Νικόλαος, Καρδάμαινα ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και για το συγκεκριμένο θέμα ενημέρωσε ότι, επειδή η πάγια πολιτική του θέση είναι διαφορετική με αυτή της εισηγήσεως, θα ήθελε να τοποθετηθεί και ds Σελίδα 1 από 31

2 αναπτύξει, με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου τις θέσεις του και για τον λόγο αυτό, ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να διευθύνει τη συζήτηση. Ο Αντιπρόεδρος στη συνέχεια πήρε το λόγο και αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθμ. 293/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στην καθ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κα Παπαχρήστου Ψύρη Ευτέρπη, για να το εισηγηθεί. Η Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου πήρε στην συνέχεια τον λόγο και εισηγούμενη το θέμα επεσήμανε τα εξής : «Για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σύμφωνα με τις οποίες τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η επιβολή των οποίων καθορίζονταν από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1080/80 καθώς και του άρθρου 22 του ιδίου βασιλικού διατάγματος ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 2. Τις διατάξεις του Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 429/76 και το Ν. 1080/80 σχετικές με τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και οι οποίες προβλέπουν : α) Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφανείας του χώρου επί του συντελεστή που ορίζει το δημοτικό συμβούλιο (παρ. 1 άρθρο 1 του Ν. 25/75) β) Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 2503/97, από το τέλος αυτό δεν εξαιρούνται τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και αχρησιμοποίητα, γιατί το τέλος αυτό αφορά εκτός αυτών που παράγουν ρύπους και την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δίνεται η δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να ορίζει μειωμένο συντελεστή τελών καθαριότητας για τα ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται. Στην περίπτωση δε που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που ds Σελίδα 2 από 31

3 αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή. γ) Με τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) το εμβαδόν άνω των χιλίων (1000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) τ.μ. μπορεί να οριστεί μειωμένος συντελεστής, λαμβανομένων υπόψη των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέραν των τ.μ. εμβαδόν, ο συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερος του 60% αυτού που έχει οριστεί για χώρους μέχρι τ.μ.. Η παραπάνω ρύθμιση μπορεί να εφαρμόζεται και για τους μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν τ.μ. Για μεγαλύτερο εμβαδόν δεν μπορεί να οριστεί συντελεστής μεγαλύτερος του 30% που έχει οριστεί για τα πρώτα τ.μ. μη στεγασμένου χώρου. δ) Βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, καταβάλουν τέλη καθαριότητας για το χρόνο που λειτουργούν και πάντως για χρόνο όχι λιγότερο από τρείς μήνες. Για το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο μετά από υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή. ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 1 του Ν. 25/1975 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 429/1976 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995, με την απόφαση του συμβουλίου μπορεί να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και μέχρι επτά (7) κατηγοριών, από τους οποίους δύο για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές) και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως. Η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου. 3. Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορίζεται σε τέτοιο ύψος ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση των υπηρεσιών αυτών. Ο μη προσδιορισμός στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες συνιστά βαρεία παράβαση ds Σελίδα 3 από 31

4 καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 184 και 185 του Δ.Κ.Κ. (άρθρο 17 Ν. 1080/1980). Είναι δε ευνόητο ότι το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και μόνο αυτές. Η διάθεση των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων δαπανών απαγορεύεται (άρθρο 86 Β.Δ. 24/9-20/10/1958). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 25/1975 σύμφωνα με το οποίο «Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων επιβαρυνόμενων δι ηυξημένων δαπανών καθαριότητος, λόγω τουριστικής κινήσεως, επιτρέπεται όπως, δι αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του Νομάρχου (δεν απαιτείται έγκριση του νομάρχη - άρθρο μόνο Π.Δ. 22/1982), διατίθεται δια την αντιμετώπισιν των δαπανών τούτων ποσόν μέχρι του ημίσεως των εκ των κατά τας κειμένας διατάξεις εισπραττομένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των εκδιδομένων λογαριασμών, περί ων το άρθρο 24 του Β.Δ. της 24-9/ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2015» και ειδικότερα την περίπτωση Β.3 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών» της με αριθμό 29530/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β 2059/ ) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης» αναφέρονται τα πιο κάτω : Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2015 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2015, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2014 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2014 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ ds Σελίδα 4 από 31

5 την εκτέλεση του Π/Υ 2014 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2015 καταρτίζεται Ιούλιο 2014, τα στοιχεία Ιαν Ιουνίου 2013 και 2014) την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2014, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Α.Α. ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/8/2013 ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/12/2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/12/2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΩΣ 31/8/ ds Σελίδα 5 από 31 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 31/12/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , , , , ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΜΟΝΙΜΟΙ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , , , , ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΙΔΑΧ) Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ( ΙΔΟΧ) , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ) , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΙΔΑΧ) , , , , , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ( ΙΔΟΧ) , , , , , Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) , , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0, ,00 0,00

6 9 62 Παροχές τρίτων , , , , , Φόροι -Τέλη 4.996, , , , , Λοιπά γενικά έξοδα 1.265, , ,75 103, , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες , , , , ,00 παγίων ΠΟΕ , ,01 ΣΥΝΟΛΑ , , , , ,01 Σύμφωνα με τους πιο πάνω πίνακες το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των ,92 και για το έτος 2014 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,01 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τα εισπραχθέντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού από την ΔΕΗ Α.Ε. για τις περιόδους έως 31/8/2013, 31/12/2013, 31/8/2014, καθώς και τα αναμενόμενα προς είσπραξη εντός του οικονομικού έτους 2014 εμφανίζονται πιο κάτω K.A ΤΙΤΛΟΣ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). ΕΩΣ 50% Από το Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων. ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,23 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ,47 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,95 ΕΚΤΙΜ. ΕΙΣΠΡ ,00 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΕΩΣ 50% Από το Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων. ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,26 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ,84 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,30 ΕΚΤΙΜ. ΕΙΣΠΡ ,00 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΩΣ , , , , , , , , , , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , ΕΩΣ 50% Από το Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων. ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,58 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ,61 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8/ ,69 ΕΚΤΙΜ. ΕΙΣΠΡ , , , , , ds Σελίδα 6 από 31

7 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,00 Τα αναμενόμενα έσοδα ανά δημοτική ενότητα εκτιμώνται ως κατωτέρω : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ και στα οποία επιβάλλεται τέλος καθαριότητας και φόρος ηλεκτρ/νων χώρων με τα ισχύοντα μέτρα και τους συντελεστές είναι : ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Α.Α. Δ.E. ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 1 ΚΩ Α.Α. Δ.E. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΚΩ 1, ,28 4, , ,56 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ και στα οποία επιβάλλεται τέλος καθαριότητας και φόρος ηλεκτρ/νων χώρων με τα ισχύοντα μέτρα και τους συντελεστές είναι : ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Α.Α. Δ.Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 1 ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Α.Α. Δ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΔΙΚΑΙΟΥ 1, ,40 4, , ,40 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ και στα οποία επιβάλλεται τέλος καθαριότητας και φόρος ηλεκτρ/νων χώρων με τα ισχύοντα μέτρα και τους συντελεστές είναι : ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Α.Α. Δ.Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 1 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ds Σελίδα 7 από 31

8 Α.Α. Δ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 1, ,72 4, , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στον ΔΗΜΟ ΚΩ και στα οποία επιβάλλεται τέλος καθαριότητας και φόρος ηλεκτρ/νων χώρων με τα ισχύοντα μέτρα και τους συντελεστές σύμφωνα με τα ποιο πάνω είναι : ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ Α.Α. Δ.Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 ΠΑΡΟΧΕΣ m2 1 ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Σύνολα ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Α.Α. Δ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΚΩ 1, ,28 4, , ,56 2 ΔΙΚΑΙΟΥ 0, ,60 2, , ,10 3 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 0, ,08 2, , ,60 Σύνολα , , ,26 Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία από τις καταστάσεις εκκαθάρισης τελών καθαριότητας φωτισμού μηνός Αυγούστου 2014 της ΔΕΗ Α.Ε., τα ανείσπρακτα τέλη εμφανίζονται πιο κάτω ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΤΕΛΗ Α.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 Δ.Ε. ΚΩ , ,39 2 ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ , ,65 3 ΠΥΛΙΟΥ , ,92 Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ , ,57 4 ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ , ,77 5 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ , ,09 6 ΚΕΦΑΛΟΥ , ,11 Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ , ,97 7 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ , , ds Σελίδα 8 από 31

9 Σύνολα , ,03 Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της υπηρεσίας είναι οι παρακάτω : Α.Α. ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΜΟΝΙΜΟΙ ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 (ΙΔΑΧ) Tακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ( ΙΔΟΧ) , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( ΜΟΝΙΜΩΝ ) , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( ΙΔΑΧ) , ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ( ΙΔΟΧ) , Λοιπές παροχές σε είδος (γαλακτοκομικά είδη) , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Παρoχές τρίτων , Φόροι -Τέλη 5.000, Λοιπά γενικά έξοδα 5.000, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00 Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού οι προϋπολογιζόμενες εισπράξεις της υπηρεσίας καθώς και λοιπά έσοδα που βάσει του Ν. 25/1975 μπορούν να δαπανηθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας είναι οι παρακάτω : K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , , , , , , ds Σελίδα 9 από 31

10 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% 5.000, , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% 5.000, , , Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΟΙΚΟΘΕΝ) (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (ΟΙΚΟΘΕΝ)των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/1975 ΕΩΣ 50% , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3,53% ,68 853,33 853, Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3,53% , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 25/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3,53% , , ,44 ΣΥΝΟΛΑ , , ,31 Σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα Οι συνολικές δαπάνες οικονομικού έτους 2015 προϋπολογίζονται στο ποσό των Στο πιο πάνω ποσό θα πρέπει να προστεθεί και το εκτιμώμενο έλλειμμα του 2014 ποσού ,01 ( ,01) οπότε διαμορφώνεται στο ποσό των ,01. Τα προϋπολογισθέντα έσοδα για την υπηρεσία ανέρχονται στο ποσό των ,31 σύμφωνα με τα ανωτέρω. Άρα τα έσοδα καλύπτουν τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2015 κατά 3.754,30 ή ποσοστό 0,07% ds Σελίδα 10 από 31

11 Εν όψει του ετήσιου καθορισμού Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων και έχοντας υπόψη το οικονομικό συμφέρον του Δήμου μας,χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε την δύσκολη περίοδο που διανύει η τοπική κοινωνία και κάθε επαγγελματική και κοινωνική κατηγορία ξεχωριστά, σας παραθέτω τα προτεινόμενα προς συζήτηση Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και Δικαιώματα του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος Μετά από ώριμη σκέψη και συζητήσεις με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας, καταλήξαμε σε αρκετές διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο επί των Δημοτικών Τελών αλλά κυρίως επί των Δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου που ισχύουν ως σήμερα. Οι διορθωτικές παρεμβάσεις που ακολουθούν κρίνονται, κατά την γνώμη μας, αναγκαίες για την ορθολογικότερη διάθρωση και καταμερισμό των Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων. Δείχνοντας την κοινωνική της ευαισθησία, η νέα Δημοτική αρχή προτείνει, την διατήρηση των μειώσεων που προβλέπονται επί των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, στην υπ αριθμ. 469/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω. Με δεδομένη την έλλειψη ικανού χρόνου, για την ενδελεχή μελέτη και εφαρμογή περισσότερων διορθωτικών παρεμβάσεων, οδηγούμαστε στην διατήρηση των περισσοτέρων Δημοτικών Τελών στα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Δεσμευόμαστε όμως ότι, αυτά θα επανεξεταστούν το συντομότερο δυνατόν, βάσει των νέων οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο νησί μας και πάντα προς την κατεύθυνση του ορθολογικότερου και δικαιότερου καταμερισμού τους στην τοπική κοινωνία. Πιο αναλυτικά για το έτος 2015 προτείνονται: 1. Τα Τέλη και Δικαιώματα σφαγής 2015, ως κατωτέρω: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άνευ ΦΠΑ /ΖΩΟ) 1 ΒΟΟΕΙΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 5,58 2 ΧΟΙΡΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 3,50 3 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ 0,88 2. Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015, Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ α) Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας β) Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας γ) Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων 1. σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή 2. ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, 3. καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, 0,92 0,92 2, ds Σελίδα 11 από 31

12 4. 5. σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 0,92 για κατοικίες & 2,14 για λοιπές χρήσεις 4,28 1,50 Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ α) Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού β) Δημοτική Κοινότητα Πυλίου Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 0,92 για κατοικίες & 2,14 για λοιπές χρήσεις 0,92 0,92 2,14 4,28 1,50 Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ α) Δημοτική Κοινότητα Κω Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, 1,28 1,28 4, ds Σελίδα 12 από 31

13 σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) 4. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης 4,28 5. Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών 2,00 τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) 6. Για στεγασμένους χώρους εργοστασίων 0,90 7. Για μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων, εργοστασίων κ.λ.π. 0,30 Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 1,28 για κατοικίες & 4,28 για λοιπές χρήσεις Για ευπαθείς κατηγορίες συνδημοτών μας, προτείνουμε κατ εφαρμογή των υπ αρ. 439/2011 και 469/2012 αποφ. Δ.Σ,να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι μειώσεις κατά 50% επί των τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούνται από άτομα των παρακάτω κατηγοριών: Α/Α 1 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α) ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 6.000,00 ΕΤΗΣΙΩΣ 3 ΑΠΟΡΟΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ) Όσοι συνδημότες μας εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, οφείλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να δικαιούνται τις συγκεκριμένες μειώσεις, προσκομίζοντας, είτε βεβαιώσεις από τους αρμόδιους συλλόγους και υπηρεσίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνες δηλώσεις όπου απαιτείται,είτε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας. Προτείνονται, α) η κατάργηση της μείωσης επί των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για όσες ξενοδοχειακές μονάδες συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής αειφορίας, δεδομένου ότι τους παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα πλασματικοποίησης (μείωσης των πραγματικών χρεωστέων επιφανειών), σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την επιβολή των Δημοτικών Τελών Ν.25/75, β) η κατάργηση της απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη των εκκλησιαστικών κτιρίων, διότι δεν προβλέπεται από το Νόμο (Άρθρο 82 του ΒΔ , ΣτΕ 13/2000 και γ) η κατάργηση της απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη των κτιρίων στέγασης συνδικαλιστικών οργανώσεων, διότι δεν αναφέρεται σε κανένα νομικό πλαίσιο ds Σελίδα 13 από 31

14 3. ΤΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΩ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: 1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΤΑΦΟΙ Ατελώς 2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Α ΖΩΝΗ 3.000,00 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Β ΖΩΝΗ 2.500,00 4. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Ατελώς 5. ΤΑΦΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Άποροι, Κληρικοί κ.λ.π.) Ατελώς (με απόφαση Δημάρχου) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1) Δικαίωμα εξαετούς ταφής 250,00 Άπαξ 2) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο 250,00 Άπαξ 3) Δικαίωμα αναβάθμισης εξαετούς τάφου σε οικογενειακό 1.500,00 Άπαξ 4) Ταφή σε παιδικούς τάφους Ατελώς Ατελώς 5) Δικαίωμα ανανέωσης παράταση ταφής 150,00 Ετησίως 6) 7) 8) Δικαίωμα οικοδομικής άδειας οικογενειακού τάφου Δικαίωμα οικοδομικής άδειας εξαετούς ταφής Δικαίωμα φιλοξενίας σε οικογενειακούς τάφους 50,00 Άπαξ 50,00 Άπαξ 200,00 Ετησίως 9) Τέλος φύλαξης οστών 30,00 Ετησίως 10) Τέλος παραμονής σε ψυκτικό θάλαμο 20,00 Ημερησίως 11) Αυτοτελές πρόστιμο για παρεμβάσεις στο Δημοτικό Νεκροταφείο χωρίς άδεια 100,00 Άπαξ 12) Ετήσια άδεια εισόδου για κατασκευές 150,00 Ετησίως 13) Δικαίωμα ανανέωσης παράταση ταφής λόγω ειδικών περιπτώσεων (π.χ. ταρίχευση κ.τ.λ.) 50,00 Ετησίως 6. Τα ποσά για τους οικογενειακούς τάφους Α και Β ζώνης μπορούν να καταβάλλονται σε δύο (2) τριμηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. 7. Οφειλές προηγούμενων ετών μπορούν να καταβάλλονται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 4. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. μόνον ο πρώην Δήμος Κω έχει επιβάλει τον φόρο με τελευταία απόφαση καθορισμού την υπ αριθμό 358/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,40 ανά τ.μ. για στεγασμένους χώρους και 0,24 για τους μη στεγασμένους χώρους (συντελεστής για ΔΕΗ 0,34 ) ds Σελίδα 14 από 31

15 Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμό 439/ απόφαση του ενέκρινε την διατήρηση των συντελεστών. Κατόπιν με την υπ αριθ.469/ απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η διατήρηση των ίδιων συντελεστών. 5. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ι. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμό 469/ απόφαση του ενέκρινε την διατήρηση των πιο κάτω συντελεστών. 1. Δ.Ε. ΚΩ Ο συντελεστής και οι τιμές ζώνης του τέλους, όπως ισχύουν, καθορίστηκαν με την υπ αριθμό 95/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω και έκτοτε δεν έχουν αναπροσαρμοστεί Με την πιο πάνω απόφαση ο συντελεστής καθορίσθηκε σε ποσοστό 0,30 και οι ζώνες ως κατωτέρω : ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Κατοικίες εντός και εκτός σχεδίου Πόλης 440,21 Β Ξενοδοχεία Α και Β κατηγορίας 880,41 Γ Ξενοδοχεία Γ, Δ κατηγορίας και διαμερίσματα 586,94 Δ Καταστήματα Κέντρου 880,41 Ε Καταστήματα Περιφέρειας 586,94 ΣΤ Οικόπεδα εντός σχεδίου Πόλης 88,04 Ζ Οικόπεδα στην νέα επέκταση σχεδίου Πόλης 58,69 Η Οικόπεδα στους Οικισμούς 14,67 Θ Οικόπεδα εκτός σχεδίου Πόλης και Οικισμούς 14,67 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο συντελεστής και οι τιμές ζώνης του τέλους, όπως ισχύουν, καθορίστηκαν με την υπ αριθμό 196/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δικαίου. Με την πιο πάνω απόφαση ο συντελεστής καθορίσθηκε σε ποσοστό 0,35 και οι ζώνες ανά Τοπικό Διαμέρισμα ως κατωτέρω : ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΛΙΟΥ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Καταστήματα κάθε μορφής ανεξαρτήτου περιοχής ανά τ.μ. 600,00 Β Ξενοδοχεία πολυτελείας Α, Β κατηγορίας, δηλαδή 3*.4*.5* ανά τ.μ. 750,00 Γ Ξενοδοχεία Γ κατηγορίας 2* και λοιπές κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, επαγγελματικές αποθήκες, 600,00 βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια ανά τ.μ. Δ Κατοικίες μέχρι 20 ετών εντός και εκτός οικισμού ανά τ.μ. 370, ds Σελίδα 15 από 31

16 Ε Κατοικίες από 20 ετών και άνω εντός και εκτός οικισμού και αγροτικές αποθήκες ανά τ.μ. 300,00 ΣΤ Οικόπεδα εντός οικισμού ανά τ.μ. α. Για τα πρώτα 500 τ.μ. ανά τ.μ. 21,00 β. Για τα επόμενα 700 τ.μ. ανά τ.μ. 12,00 γ. Για τα πλέον των 1200 τ.μ. ανά τ.μ. 9,00 Ζ Οικόπεδα εντός τουριστικής ζώνης ανά τ.μ. 15,00 Η Οικόπεδα εκτός τουριστικής ζώνης, εκτός οικισμού ανά τ.μ. 6,00 Θ Οικόπεδα εντός τουριστικής ζώνης με πρόσοψη στη θάλασσα (ανεξάρτητα αν μεσολαβεί δρόμος) ανά τ.μ. 30,00 ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Κατοικίες εντός ορεινών οικισμών ανά τ.μ. 200,00 Β Κατοικίες εκτός ορεινών οικισμών ανά τ.μ. 300,00 Γ Καταστήματα κάθε μορφής ανεξαρτήτου περιοχής ανά τ.μ. 600,00 Δ Ξενοδοχεία πολυτελείας Α, Β κατηγορίας, δηλαδή 3*.4*.5* ανά τ.μ. 750,00 Ε Ξενοδοχεία Γ κατηγορίας 2* και επιπλωμένα διαμερίσματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια, Α,Β,Γ, κατηγορίας ανά τ.μ. 600,00 Ζ Οικόπεδα εντός τουριστικής ζώνης ανά τ.μ. 30,00 Η Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου και οικισμού Τιγκακίου ανά τ.μ. 450,00 Θ Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου και εκτός ορίων οικισμών ανά τ.μ. 350,00 Ι Οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου ανά τ.μ. 30,00 Κ Οικόπεδα εντός ορεινών οικισμών ανά τ.μ. 15,00 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Ο συντελεστής και οι τιμές ζώνης του τέλους, όπως ισχύουν, καθορίστηκαν με την υπ αριθμό 223/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλειδών. Με την πιο πάνω απόφαση ο συντελεστής καθορίσθηκε σε ποσοστό 0,35 και οι ζώνες ανά Τοπικό Διαμέρισμα ως κατωτέρω : ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Κατοικίες Αντιμάχεια - Μαστιχάρι ανά τ.μ. 586,94 Β Ξενοδοχεία Α και Β κατηγορίας ανά τ.μ ,82 Γ Ξενοδοχεία Γ και Δ κατηγορίας 2* Ενοικιαζόμενα δωμάτια 763,02 ανά τ.μ. Δ Καταστήματα Μαστιχάρι ανά τ.μ ,88 Ε Καταστήματα Αντιμάχειας ανά τ.μ. 821,72 ΣΤ Οικόπεδα εντός οικισμού ανά τ.μ. 11,74 Ζ Οικόπεδα εκτός οικισμού ανά τ.μ. 5,87 Η Οικόπεδα στο σχέδιο πόλεως Μαστιχαρίου ανά τ.μ. 58,89 Θ Παλιά σπίτια ( πριν 1948 )- Αγροικίες κατ αποκοπή ds Σελίδα 16 από 31

17 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΟΥ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Α Κατοικίες Χωριού και παραλίας ανά τ.μ. 440,21 Β Ξενοδοχεία Α και Β κατηγορίας ανά τ.μ ,62 Γ Ξενοδοχεία Γ και Δ κατηγορίας ανά τ.μ. 660,31 Δ Καταστήματα χωρίου ανά τ.μ. 660,31 Ε Καταστήματα Παραλίας ανά τ.μ ,51 ΣΤ Οικόπεδα εντός οικισμού ανά τ.μ. 8,80 Ζ Οικόπεδα εκτός οικισμού ανά τ.μ. 4,40 Η Οικόπεδα στο σχέδιο πόλεως ανά τ.μ. 44,02 Θ Παλιά σπίτια ( πριν 1948 )- Αγροικίες κατ αποκοπή 2.201,03 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΖΩΝΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ Καταστήματα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α τομέα 880,41 Α Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 586,94 Κατοικίες 293,47 Οικόπεδα 117,39 Καταστήματα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α τομέα 733,68 Β Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 586,94 Κατοικίες 293,47 Οικόπεδα 73,37 Καταστήματα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α τομέα 586,94 Γ Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 733,68 Κατοικίες 293,47 Οικόπεδα 44,02 Καταστήματα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Α τομέα 440,21 Δ Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 880,41 Κατοικίες 293,47 Οικόπεδα 29,35 6. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5% (Άρθρο 6 του Ν. 1080/1980). Επιβάλλεται σε κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν 2160/93 ΦΕΚ 118/Α) δηλαδή σε: 1. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου. 2. Ξενοδοχεία τύπου Motel ή bungalows. 3. Ξενοδοχεία με την μορφή επιπλωμένων διαμερισμάτων. 4. Χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης (camping). 5. Ξενώνες. 6. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. 7. Ενοικιαζόμενα δωμάτια. 8. Επιπλωμένα διαμερίσματα. 9. Κέντρα Παραθερισμού και Διακοπών Αλλοδαπών, που ιδρύονται με άδεια του ΕΟΤ. 10. Η μίσθωση των τουριστικών καταλυμάτων υπόκειται στο τέλος, εφ όσων η διαμονή διαρκεί λιγότερο από έξι μήνες (άρθρο 3 Ν. 658/77) ds Σελίδα 17 από 31

18 7. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 0,5% (Άρθρο 7 του Ν. 1080/1980). Επιβάλλεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των: α) Κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός του καταστήματος. β) Ζυθοπωλείων και μπαρ. γ) Κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Επίσης το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των νυκτερινών κέντρων (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες κ.λ.π.) 8. ΤΕΛΗ χρήσεως Δημοτικών ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 3 του Ν. 1080/1980). Θα επιβάλλονται κατά περίπτωση με ειδική απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ανάλογα με την χρήση και τον χρησιμοποιούμενο χώρο ή υπηρεσία. 9. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) παραμένει σε ισχύ η απόφαση 159/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ (Άρθρο 16, παρ. 5 του Ν. 2130/ 1993) Παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των προηγούμενων δήμων. 11. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Επιβάλλονται υπέρ του Δήμου για κάθε διαφήμιση μέσα στα διοικητικά του όρια. Α. 1. Για την Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: α. Για διαφημίσεις μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, β. Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ. Μέσα σε καταστήματα και άλλους δημόσιους χώρους και. δ. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 0,37 εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο (19,24 ανά τ.μ. ετησίως). 2. Για την : Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ds Σελίδα 18 από 31

19 α. Σε χώρους σταδίων και γηπέδων, τα τέλη καθώς και ο χώρος θα καθορίζονται από τη διοίκηση των αρμοδίων φορέων. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: α. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές εφημερίδες 22 ανά τ.μ. β. Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους 11 ανά τ.μ. γ. Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα 11 ανά τ.μ. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα, μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης προτείνεται η τιμή των 5. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. Δικαιούχος τέλους διαφήμισης Δικαιούχος του τέλους διαφημίσεως είναι ο δήμος. Η διαφήμιση γίνεται με άδεια του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ύστερα από αίτηση του διαφημιζομένου που συνοδεύεται από σχέδιο διαφήμισης Απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους διαφήμισης κάθε επιγραφή ή διαφήμιση αναγεγραμμένη ή προσαρτημένη ή ανηρτημένη επί των στεγών, τοίχων, παραθύρων, προθηκών, θυρών καταστήματος, γραφείου ή οίκου και αφορώσα εις τας εργασίας αυτού. 12. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Άρθρο 25, παρ. 14 του Ν. 1828/ 1989, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 11, παρ. 16 του Ν. 2503/1997). 1. Για χορήγηση βεβαίωσης πλάτους και κατάσταση οδών Για την χορήγηση βεβαίωσης για προϋφιστάμενες του 1947 οικοδομές Για χορήγηση βεβαίωσης για αποκατάσταση κτιρίων που επλήγησαν από βίαιο συμβάν (σεισμόπληκτα, βομβόπληκτα, πληγέντα από πλημμύρες, φωτιές, κλ.π.) την επιβολή τέλους 5,00 για την αναπαραγωγή αρχειακού υλικού ανά σχέδιο και: 5. την επιβολή τέλους 5,00 για την αναπαραγωγή αρχειακού υλικού μέχρι δέκα (10) σελίδων Α4. 6. την επιβολή τέλους 0,10 ανά φύλλο για πέρα των δέκα σελίδων. 7. Απόσπασμα ρυμ. σχεδίου Υψομετρικά ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ οικ / ΦΕΚ 2438Β/ ). Η ΚΥΑ αναφέρει ότι για πληθυσμό κάτω από κατοίκους το παράβολο καθορίζεται ως εξής ανά κατηγορία: 1. Θέατρα και κινηματογράφοι, τέλος ds Σελίδα 19 από 31

20 2. α. Κέντρα διασκέδασης με χωρητικότητα πάνω από 200 θέσεις, τέλος 375. β. Κέντρα διασκέδασης με χωρητικότητα μέχρι 200 θέσεις, τέλος Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET): α. Με εμβαδόν μέχρι 1000 τ.μ., τέλος 180 β. Με εμβαδόν πάνω από 1000 τ.μ. και μέχρι 5000τ.μ., τέλος 250. γ. Με εμβαδόν πάνω από 5000 τ.μ., τέλος Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: α. Μεγάλοι σταυλισμοί, τέλος 560. β. Μεσαίοι σταυλισμοί, τέλος 375. γ. Μικροί σταυλισμοί, τέλος Για λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέλος Παράβολο για ετήσια (ημερολογιακό έτος) έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 75. Διάρκεια έως τρία έτη 150. Διάρκεια από τρία έτη και άνω Άσκηση προσφυγής στη δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμών και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων ή στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ Καθορίζονται από την οικονομική επιτροπή ανάλογα με το κόστος κατασκευής του έργου που αναλογεί σε κάθε παρόδιο ακίνητο. Για οτιδήποτε δεν καθορίζεται στην παρούσα παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.». Μετά το πέρας της εισήγησης της Αντιδημάρχου, ο Αντιπρόεδρος απηύθυνε τον λόγο στους παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΡΗ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΕΠΙΣΗΣ, ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΙ, Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ, ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΣΕ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ, ΕΞΗΓΗΣΕ ΟΤΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΟΤΙ, ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ, Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΗΣΕ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ: 1/ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΡΟΥΦΑ, ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ 40% ΣΤΟΥΣ Κ.Χ., ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ. ΚΛΕΙΟΝΤΑΣ Η ΚΑ. ΡΟΥΦΑ, ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ. 2/ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Α ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡ. ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ (ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ. 3/ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Β ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΖΕΡΒΟΣ Γ., ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ds Σελίδα 20 από 31

21 ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ. 3/ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ Γ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑ. ΜΑΚΡΗ ΚΥΡ., ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΙΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΣΗ. ΤΕΛΟΣ, ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΜΥΛΑΝΑΣ Ν., ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΡΩΜΩΝΑ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ. ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ Ο Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΙΠΕ, ΟΤΙ Η ΠΕΝΤΑΤΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ). Κλείνοντας ο Αντιπρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της ανωτέρω προτάσεως. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 65, 72 παρ. εδ 1ζ του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ) της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 429/1976 και το Ν. 1080/ Τις διατάξεις του Ν. 1080/ Τις διατάξεις του Ν. 2130/ Τις διατάξεις του Ν. 1828/1989, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2503/ Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Β.Δ. 24/9-20/10/ Τις διατάξεις του αρθρ. 3 περ. Β3 της υπ αρ /2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β/2059/ ). 8. Την υπ αριθμ. 293/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 9. Την εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. 10. Την εισήγηση της καθ ύλην αρμόδιας Αντιδημάρχου Οικονομικών. 11. Τις εισηγήσεις θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν από τους παριστάμενους συμβούλους. 12. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί είκοσι έξι (26) παρόντων Μελών 1, ΥΠΕΡ της προτάσεως ψήφισαν οι δεκαπέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι, μειοψηφούντων των : 1/ Ρούφα Ι., 2/ Καλούδης Ι., 3/ Πη Στ., 4/ Φάκκου Ι., 5/ 1 ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ: Αποχές: Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 4 ου θέματος ήταν εκτός αιθούσης οι δημοτικοί σύμβουλοι 1/ κ. Κρητικός Αντώνιος, 2/ κ. Κοπάδης Γεώργιος, 3/ Μυλωνάς Ε. Νικόλαος. Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1 ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 1/ κ. Λοΐζος Σταμάτιος ds Σελίδα 21 από 31

22 Εγκρίνει : Μαραγκού Σωτ.- Ευστ., 6/ Μαρκόγλου Στ., 7/ Παυλίδη Αρ., 8/ Παπαντωνίου Σεβ., 9/ Μακρή Κ., 10/ Μυλωνάς Γ. Ν. & 11/ Ζερβού Ι., ο οποίος δήλωσε παρών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Τη διάθεση έως και 50% των εισπραττομένων τελών του άρθρου 24 του Β.Δ. της 24-9/ (τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των εκδιδομένων λογαριασμών ) για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 25/75 Β. τον Καθορισμό Τελών Ηλεκτροφωτισμού και Λοιπών Τελών Δήμου Κω για το έτος 2015, ως ακολούθως : 1. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΦΑΓΗΣ 2015 : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άνευ ΦΠΑ /ΖΩΟ) 1 ΒΟΟΕΙΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 5,58 2 ΧΟΙΡΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 3,50 3 ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ 0,88 2. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ α) Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας β) Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας γ) Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 0,92 για κατοικίες & 2,14 για λοιπές χρήσεις 0,92 0,92 2,14 4,28 1, ds Σελίδα 22 από 31

23 Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ α) Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού β) Δημοτική Κοινότητα Πυλίου Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 0,92 για κατοικίες & 2,14 για λοιπές χρήσεις 0,92 0,92 2,14 4,28 1,50 Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ α) Δημοτική Κοινότητα Κω 1. Για τους χώρους κατοικιών, κλιμακοστασίων, χώρων σταυλισμού και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατοικιών 1,28 2. Για φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (όχι ιδιωτικές κλινικές) 1,28 3. Για γραφεία, εμπορικές-επαγγελματικές αποθήκες, καταστήματα γενικά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ψησταριές, καφετέριες, 4,28 σουβλατζίδικα, μπαρ, σνακ μπαρ, παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ) 4. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα τουριστικής χρήσης 4,28 5. Αγροτικές αποθήκες, επιχειρήσεις παραγωγικού κλάδου (π.χ. βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, ξυλουργεία, τυπογραφεία, μεταφορικές εταιρείες, εμπορικές εκθέσεις, εμπορικές αποθήκες διανομής ποτών 2,00 τροφίμων εκδόσεις εντύπων, αίθουσες κινηματογράφων κ.λ.π.) 6. Για στεγασμένους χώρους εργοστασίων 0,90 7. Για μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων, εργοστασίων κ.λ.π. 0,30 Συντελεστές που έχουν δοθεί και εισπράττονται από την ΔΕΗ: 1,28 για κατοικίες & ds Σελίδα 23 από 31

24 4,28 για λοιπές χρήσεις Για ευπαθείς κατηγορίες συνδημοτών μας, προτείνουμε κατ εφαρμογή των υπ αρ. 439/2011 και 469/2012 αποφ. Δ.Σ,να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι μειώσεις κατά 50% επί των τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για κύριες κατοικίες που χρησιμοποιούνται από άτομα των παρακάτω κατηγοριών: Α/Α 1 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α) ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 6.000,00 ΕΤΗΣΙΩΣ 3 ΑΠΟΡΟΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ) Όσοι συνδημότες μας εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, οφείλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να δικαιούνται τις συγκεκριμένες μειώσεις, προσκομίζοντας, είτε βεβαιώσεις από τους αρμόδιους συλλόγους και υπηρεσίες, συνοδευόμενες από υπεύθυνες δηλώσεις όπου απαιτείται,είτε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας. Προτείνονται, α) η κατάργηση της μείωσης επί των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για όσες ξενοδοχειακές μονάδες συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής αειφορίας, δεδομένου ότι τους παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα πλασματικοποίησης (μείωσης των πραγματικών χρεωστέων επιφανειών), σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την επιβολή των Δημοτικών Τελών Ν.25/75, β) η κατάργηση της απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη των εκκλησιαστικών κτιρίων, διότι δεν προβλέπεται από το Νόμο (Άρθρο 82 του ΒΔ , ΣτΕ 13/2000 και γ) η κατάργηση της απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη των κτιρίων στέγασης συνδικαλιστικών οργανώσεων, διότι δεν αναφέρεται σε κανένα νομικό πλαίσιο. 3. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΩ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 : 1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΤΑΦΟΙ Ατελώς 2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Α ΖΩΝΗ 3.000,00 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Β ΖΩΝΗ 2.500,00 4. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Ατελώς 5. ΤΑΦΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Άποροι, Κληρικοί κ.λ.π.) Ατελώς (με απόφαση Δημάρχου) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1) Δικαίωμα εξαετούς ταφής 250,00 Άπαξ 2) Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο 250,00 Άπαξ 3) Δικαίωμα αναβάθμισης εξαετούς τάφου σε 1.500,00 Άπαξ ds Σελίδα 24 από 31

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-7-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 301 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 7 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 7 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 7 ο πρακτικό της από 08-05-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση 1 ης τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 33/19-11-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον µε τη παρούσα καθορίζεται:

Επιπλέον µε τη παρούσα καθορίζεται: Aριθ. Απόφασης 400/2012 ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πάρου µε θέµα: «Καθορισµός και επιβολή δηµοτικών τελών ήµου Πάρου για το 2013» και Α..Α: Β4ΜΓΩΞΓ-73Α Β Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27498/25-11-11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 28 ης /2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το 35 ο Πρακτικό ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. απόφασης: 1051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. θέμ. στην ημερ. διατ.: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 266/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Αποφ. 331/2014 Συνεδρίαση 19 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 47892 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της 553/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 153/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18 ης / 23-11-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 241 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 241 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 20/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 241 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 31/28-11-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί καθορισµού φόρου τελών διαφήµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 44 ης /16-9-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 236/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 15 ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 21 ο.- Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ορθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012 Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/ συνεδρίασης της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 263/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΕ-8ΔΨ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 196 Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ Από το με αριθμό 1/ 2011 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθμός απόφασης : 12/ 2011 Θέμα: Ανακαθορισμός του τέλους διαφήμισης για το 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 17/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.07 13:15:10 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΗΙΩΕ7-1ΚΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:45718/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 41 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:45718/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 41 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:45718/21.10.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 41 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 20.10.2016 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αρ.Πρωτ.: 5490/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αρ.Πρωτ.: 5490/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5490/13-05-2011 Απόσπασμα από το 5/2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Απόφαση 21/2011 Θέμα: Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 214 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής πιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 48/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 492. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 492. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 28/12/2015 Αρ.Πρωτ. 35590 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-33ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 492 Περίληψη Καθορισμός τελών Διαφήμισης για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 24ο / 27-10-2016 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το έτος 2017. Στα Σπάτα σήμερα 8 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 14:22:44 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το αριθµ. 17/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

Από το αριθµ. 17/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθµ. 17/8-7-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. Αριθµ. Αποφ. 147 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017».

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161 / 2017 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 11ο / 3-5 -2017 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 HM: 21/03/2016 15:28:42. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 30/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Ρ.Π. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: 73ΣΧΩΕΡ-ΜΓΟ Από το πρακτικό της 30/02-12-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 493/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Διόρθωση του δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 568 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 21 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των συντελεστών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των συντελεστών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 17/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. Αρ. Απόφασης : 94/2016 Στα Ψαρά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 404

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 404 ΑΔΑ: ΩΛΥΜΩΚΙ-5Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 Δημοτικό Συμβούλιο 5 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 18/2016

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 129/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / 22-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από το αριθµ. 13/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

Από το αριθµ. 13/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθµ. 13/25-4-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. Αριθµ. Αποφ. 82 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24526/ Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24526/ Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24526/26-10-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 37ης/ 22-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 381/ 2014 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 85 / 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.10 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα