Montaj klavuzu. Katlanır tip Kabin kapısı BUS-FLAT TAM OTOMATĠK ASANSÖR KAPILARI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Montaj klavuzu. Katlanır tip Kabin kapısı BUS-FLAT TAM OTOMATĠK ASANSÖR KAPILARI"

Transcript

1 Katlanır tip Kabin kapısı BUS-FLAT Montaj klavuzu KILKIS Industrial Area 61100, Kilkis, P.O. BOX 25 GREECE Σel.: Fax: Internet: 1

2 BUS FLAT KATLANIR KAPI MONTAJ KLAVUZU AġAĞIDAKĠ SIRAYI UYGULAYIN: 1 > Alt eşiğin yerleştirilmesi : Montajı alüminyum alt eşiğin(rayın) yerleştirme işlemi ile başlayın. Alt eşiği kabinin kapı girişinin orta noktasına yerleştirin ve vidalarını fazla sıkmadan vidalayın. Böylece üst mekanizmayı taktığınızda alt eşiği hareket ettirerek paralel duruma getirmeniz kolay olsun. İlk resimde kabinin orta noktası beyaz çizgi ile alt eşiğin orta noktası da siyah çizgi ile işaretlenmiştir. Yerleştirme sırasında bu iki nokta birbiri ile çakışmalıdır. 2 > Mekanizmanın yerleştirilmesi : Kabinin yan kirişlerine tabandan 2049mm ve 2149mm yüksekliğinde iki adet Ø11mm çapında delik açın. Dört adet M10x25 vidayı kullanarak mekanizmayı yan tarafındaki gezer deliklerin yardımıyla sabitleyin. Mekanizmayı alt eşikten tam 2000mm yüksekliğe vidaları hafifçe sıkarak sabitleyin. Kısaca alt alüminyum eşik(ray) ile üst alüminyum eşik(ray) arası 2metre olmalıdır. 2

3 3 > Paralellik, kapıyı teraziye alma : Bir terazi yardımıyla ve alt eşik ile mekanizma arasını sağdan ve soldan ölçerek paralelliği sağlayın. Alt alüminyum eşik ile üst alüminyum eşiğin paralel olduğunu bir kez daha kontrol ettikten sonra alt alüminyum eşiğin vidalarını iyice sıkarak sabitleyin. Sonra alt eşiğin gezer deliklerini göz önüne alarak, alt rayda toplanan pisliklerin dışarı atılabilmesi için, kabine gerekli delikleri açın. Metal tabanı ve eşiği beraber kabine üç adet Μ6x40 cıvata ve somun ile monte edin. Bunun için eşiğin yardımıyla Ø6,5 lik matkapla kabine üç delik açın. 4 > Panellerin yerleştirilmesi : BUS(kırık tip): Patenin ilk deliği panelin kenarından 21mm mesafe kalacak şekilde alt resimde görüldüğü gibi monte edin. 8 civata Μ5*16 DIN603, 8 somun Μ5 DIN934, 8 pul Φ5,3 DIN6798, 8 rondela Φ5,3 DIN125, 6 sac vidası 3,9*9,5 DIN

4 FLAT(düz tip): Pateni panelin tam kenarına gelecek şekilde yerleştirin. 8 civata Μ5*16 DIN603, 8 somun Μ5 DIN934, 8 pul Φ5,3 DIN6798, 8 rondela Φ5,3 DIN125, 6 sac vidası 3,9*9,5 DIN > Panellerin kapıya yerleştirilmesi : Mekanizma üzerindeki iki adet emniyet pimini çıkarıp hareket millerini yukarı çekin. Sonra panelleri bronz borucukların içine koyarak alt eşiğe yerleştirin ve üst emniyet pimlerini takın(paneller açık vaziyette). Hareket millerine hafifçe vurarak yerine yerleştirin ve emniyet pimlerini takın. Hareket millerinin tam anlamıyla yerleştiklerini ve emniyet pimlerinin plastik klavuza temas ettiklerinden emin olun. Paneller yerleştirildikten sonra alt eşik ile paneller ve paneller ile üst eşik arasında 6mm kadar boşluk kalmalıdır. 4

5 6 > C4T kapı kumanda kartının bağlantıları: (J10) (J6) (J2) (J1) Röle Kontrol sinyalleri 230V Serie1 NC COM NA Açık Notr Kapalı Notr Toprak Faz GiriĢ sinyalleri Sigorta (F1) 1veya2 sinyal o (J3) TEST butonu (SW2) Açma kapama düğmesiι (SW1) Çip (IC1) ÇıkıĢ sinyalleri Ref. Serie2 Engel-geri açma Nihai Ģalterler Motor (J4) C (J5) (J11) (J9 - J8) Kesiciler (J7) ΠΤΚΝΩΣΗ SW1 Açma kapama anahtarı SW2 TEST butonu: Bağlantı sinyallerinden bağımsız olarak kapıyı test etmeniz için açma kapama yaptırır F1 Sigorta : 4 Amps 240 Volts. J1 Ana bağlantılar 220 V : 220V AC tek faz ana güç bağlantısı => Notr Toprak - Faz J2 Kontrol bağlantıları => AÇMA ORTAK - KAPAMA: Bu kart tek veya çift sinyal girişi ile çalışabilmektedir. Çift sinyalde açma ve kapama sinyali bağlanmalı ve bunlar biribirinden bağımsızdır. Tek sinyalde ise sinyal geldiğinde kapı kapalı olur,sinyal kesildiğinde ise açar. Tek veya çift sinyal bağlantısını seçebileceğiniz ufak bir düğme bulunmaktadır. Bağlantı sinyalleri 12V ile 240V AC/DC arasında olabilir. Sinyaller ortak uç ile açma veya kapamaya bağlanmalıdır. Kısaca buray lirpomp bağlanmaktadır. J3 Köprüleme parçası Tek sinyal veya çift sinyal (fabrika ayarı). J4 MOTOR VE TRAFO BAĞLANTISI. (Fabrika ayarı) 5

6 J5 J6 J7 TRAFO bağlantısı. Buraya bağlantı yapılmamaktadır. ZAMAN SAYACI klemensi NC COM NA: Kapanma zaman sayacı. Kapama sinyalini 6 saniye uzatmak gerekitiği zaman kullanılabilir.(buraya bağlantı yapılmıyor)) NĠHAĠ ġalterlerġn BAĞLANTILARI. (Fabrika bağlantısı) J8-9 ENGEL-GERĠ AÇMA BAĞLANTILARI : Geri açma bağlantı klemensi 1ve 2: Bu iki klemens seri bağlanmış olup bağlantısı yapıldığında sinyal geldiğinde kapı geri açar. KApı açma butonu veya fotosel kullanıldığında kullanılbilir. (Fabrika bağlantısı) J10-11 Seri bağlantı klemensi Seri 1 : Kilitlere seri olarak bu klemense bağlanır J11(fabrika bağlantısı) ve J10 klemensi ile panoya bağlantısı sağlanır. IC1 ÇĠP etiketli ( model hafta yıl ).! Kartın yanında bulunan klemense bağlana tüp Ģalter ile çift giriģ olması durumunda hangi katta kapının açılması gerektiğini ayarlamak için ve katlar arasında olası kapı açılmalarını önlemek için bağlantısını yapın. Acil kurtarma tertibatı bağlı iken mekanizma elektrik bağlantısı ve pano tesisatı arasında görev görür. In cont klemensine bağlanan Ģalter katta mıknatısı gördüğünde kontağı açık vaziyete gelmelidir. 6

7 SW1 4A FUSE F1 Καθέ Μπλε Καθέ Μπλε Κίηπινο Κίηπινο SW2 LD1 LD1 DOS UNA Μαύπο Μαύπο TAM OTOMATĠK ASANSÖR KAPILARI ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ C4T Λεςκό (κοινό) Θεπμική Πποζηαζία Κόκκινο καλώδιο ππάζινο καλώδιο Διακόπηηρ ηεπμαηιζμού κλειζίμαηορ (ζε κανονικέρ ζςνθήκερ κλειζηή επαθή) Διακόπηηρ ηεπμαηιζμού ανοίγμαηορ (ζε κανονικέρ ζςνθήκερ κλειζηή επαθή) Κόκκινο Μπλε Κενηπικόρ διακόπηηρ (Interruptor) Αζθάλεια Πςκνυηήρ 8 uf 450V ON OFF C (J5) (J1) ALIMENTACION Είζοδορ ηποθοδοζίαρ 220V Neutro Tierra Fase Οςδέηεπο Γείυζη Φάζη Motor (J4) ΙΜ J2 Είζοδοι ελέγσος (Senales Control) Διακόπηηρ αζθαλέζηεπος ξανανοίγμαηορ (ζε κανονικέρ ζςνθήκερ κλειζηή επαθή) Επαθέρ Επαθέρ επανανοίγμαηορ ανοιγοκλειζίμαηορ ηεπμαηικού (final carrera) (Reapertura) (J7) (J9 y J8) J3 Abierto Comun Cerrado Άνοιγμα Κοινό Κλείζιμο J6 Rele NC TEM NA Διακόπηηρ αζθαλέζηεπος ξανανοίγμαηορ (ζε κανονικέρ ζςνθήκερ κλειζηή επαθή) OK J10 Serie1 Μαύπο Serie 2 Σηπιακόρ διακόπηηρ επαθήρ αζθαλειαρ Κίηπινο Σήμαηα εξόδος (Senales salida) Μποςηόν TEST (Pulsador TEST) Γέθςπα επιλογήρ ηπόπος ελέγσος : 1 ή 2 είζοδοι 1 ο 2 senales o Χπονοδιακόπηηρ κλειζίμαηορ Σήμαηα ειζόδος (Senales entrada) Η πλακέηα C4T, αποηελεί ηην εξέλιξη ηηρ υρ ηώπα σπηζιμοποιούμενηρ C2T παπέσονηαρ ηο πλεονέκηημα ηηρ αποθςγήρ παπαβίαζηρ και καηά ηο άνοιγμα ηυν θύλλυν, ζε πεπίπηυζη πος ςπάπξει εμπόδιο και μέσπι ηην απομάκπςνζή ηος. Βήμαηα για να ακολοσθήζεηε: Σςνδεζμολογήζηε όπυρ ηο διπλανό διάγπαμμα ςποδεικνύει. Α)Δνεργοποίηζη με ενα ζήμα ανοίγμαηος 1)Αν ζηην εγκαηάζηαζη σπηζιμοποιείηαι μαγνηηικόρ διακόπηηρ (ώζηε να μην ανοίγει η πόπηα όηαν κινείηαι μεηαξύ ηυν δύο οπόθυν) ζςνδέοςμε ηο καλώδιο ηος διακόπηη ζηην κλέμμα ΙΜ (δίπλα ζηην πλακέηα) 2)Τοποθεηήζηε ηο jumper (J3) ζηην θέζη UNΑ και ενεπγοποιήζηε ηην ζςζκεςή (κλείζηε ηον διακόπηη SW1) 3) Η πόπηα θα ππέπει να ανοίξει. Σε ανηίθεηη πεπίπηυζη ανηιμεηαθέζηε ηα καλώδια ηος moter.(j4) Β)Δνεργοποίηζη με δσο ζήμαηα (άνοιγμα - κλείζιμο) 1)Σε αςηή ηην πεπίπηυζη όπυρ και όηαν δεν σπηζιμοποιείηαι μαγνηηικόρ διακόπηηρ κάνηε γέθςπα ζηην κλέμμα ΙΜ (δίπλα ζηην πλακέηα) 2) Τοποθεηήζηε ηο jumper (J3) ζηην θέζη DΟS και ενεπγοποιήζηε ηην ζςζκεςή (κλείζηε ηον διακόπηη SW1) 3)Η πόπηα δεν ππέπει να κινηθεί. 4)Ενεπγοποιήζηε ηο ζήμα ανοίγμαηορ. 5)Η πόπηα ανοίγει έυρ όηος ο μικποδιακόπηηρ (ανοίγμαηορ) ηέπμαηορ κότει. 6)Επαναλάβεηε ηο 3) και 4) για ηο ζήμα κλειζίμαηορ. Γ)Επιβεβαιώζηε ηην οπθόηηηα ηηρ λειηοςπγίαρ παηώνηαρ ηο κοςμπί SW2 TEST. Η πόπηα θα ππέπει να κάνει μια πλήπη κίνηζη (άνοιγμα - κλείζιμο) Γ)Δπιβεβαιώζηε ηην παραβίαζη. Την ζηιγμή πος η πόπηα κλείνει, βάληε κάποιο εμπόδιο. Θα ππέπει να επανέλθει ζηην πποηέπα θέζη ηηρ. Επαναλάβαηε ηον ίδιο έλεγσο καηά ηο άνοιγμα ηυν θύλλυν.ππέπει η πόπηα να ηείνει να κλείζει και να ξαναπποζπαθεί να ανοίξει, μέσπι να απομακπςνθεί ηο εμπόδιο. 7 > KLEEMANN acil kurtarma tertibatı bağlantısı : 7

8 REL1 230V IN 230V OUT BATTERY + - FUSE FUSE + - IN TAM OTOMATĠK ASANSÖR KAPILARI Şekildeki bağlantıları yapın. 220V IN Cont IN Cont SPARE 230 out 230 out 230 IN EARTH 230 ΙΝ motor driving board/ πλακεηα οδηγηζης ηοσ μοηερ CT ΠΡΟΟΧΗ!!! Μην πραγμαηοποιείηαι διαδοχικούς απεγκλωβιζμούς ζε χρονικό διάζηημα μικρόηερο ηων 5 λεπηών ATTENTION!!! After an emergency open door action has effected, do not repeat it again before a time of 5 min has passed. door motor/ μοηερ πορηας 220V main supply AKÜ: Özellikle akü kutuplarına dikkat edilerek bağlantısı yapılmalıdır. (fabrika bağlantısı). 230 V GĠRĠġ : Şebekeden gelen 230V bağlanmaktadır. Bu akım normal şartlarda kapı motorunun çalışmasına ve akünün şarj olmasında kullanılmaktadır. (7,2Ah/12 V). 230 V ÇIKIġ : Motor bağlantı kartına 230V girişine bağlanmaktadır. (Fermator). ΙΝ Cont : Elektrik kesildiğinde kapı açma işlemine başlanması için gerekli olan bağlantıyı sağlayan girişlerdir. Buradaki bağlantı kapalı(köprülü) olduğu sürece kapı açmaz, bağlantı aşık konuma geldiği anda kapı açar. Buraya bağlayacağınız bir şalter sayesinde kabin kata geldiğinde sinyal bu klemense ulaşarak kapı açma işlemi belli bir süre dahilinde yapılabilir. LD1: Acil kurtarma devredeyken yanıp söner. LD2: Akü şarj edilirken yanar F1: 6 Α 5ρ20 F2: 10 Α 5ρ20 R11 C13 U3 C3 C14 P1 LD2 XT1 LD1 F1 F2 M1 8 > Hareket kollarının ayarı (gerek görülmesi durumunda!) : KLEEMANN GROUP K-D EBUS Panellerden herhangi biri tam kapanmıyorsa veya sert çarpıyorsa panelin hareket yolunu üstteki hareket kollarından ayarlamak mümkündür. Aşağıdaki gibi somunu gevşetip bir pense 8

9 yardımıyla hareket kollarını ileri veya geri çevirerek her iki panelin hareket yollarını eşitleyebilirsiniz. Sonunda somunu fazla zorlamadan sıkın. Test butonuna basarak son kontrolünüzü gerçekleştirin, bu sırada basınç kontağını ve kapını geri açma durumunu da kontrol ediniz. 9 > Mekanizma koruma sacının montajı: Son olarak mekanizma koruma sacını 6 sac vidasının yardımıyla yerleştirin. ΠΟΡΣΑ BUS/FLAT ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ 9

10 10

11 Πόρηα BUS/FLAT Ανακαίνιζης Η πόξηα BUS/FLAT Αλαθαίληζεο είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ηνπνζεηείηαη ζε ζαιάκνπο κε πιάηνο παξαπέηνπ 60mm έσο 80mm. Ο κεραληζκόο βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηνπ ζαιάκνπ. Σν θαλνληθό (standard) ύςνο είλαη 2240mm αιιά κπνξεί λα γίλεηαη εηδηθή παξαγγειία αλάινγα κε ην ύςνο ηνπ ππάξρνληνο ζαιάκνπ. Σα ζπξόθπιια παξακέλνπλ ηα ίδηα κε ηηο θαλνληθέο BUS ή FLAT, θαηά ύςνο θαη πιάηνο αλάινγα πάληα κε ην θαζαξό άλνηγκα (K.A.). Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ πόξηα BUS/FLAT Αλαθαίληζεο ζε έλαλ ήδε θαηαζθεπαζκέλν (παιαηό) ζάιακν έρνπκε ηηο παξαθάησ επηινγέο σο πξνο ην ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο, ηελ ηνπνζέηεζε θαησθαζηνύ θαη sill αινπκηλίνπ. Ηλεκηρονική πλακέηα (C2T ή C4T ) Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο είλαη 220Volt / 150Watts. Ωο πξώηε επηινγή ν εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηξνθνδόηεζε ηεο πιαθέηαο κε 220V απεπζείαο από ηνλ γεληθό πίλαθα. Αλ απηό δελ είλαη δπλαηό, ε Klefer κπνξεί λα παξέρεη καδί κε ηελ παξαγγειία, έλαλ κεηαζρεκαηηζηή κε ηάζε εηζόδνπ 42V/110V AC θαη ηάζε εμόδνπ 220V AC /150W πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζηνλ ζάιακν. Ο εγθαηαζηάηεο κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηελ είζνδν ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κε 42V ή 110V από νπνηαδήπνηε πεγή έρεη δηαζέζηκε (π.ρ. ην θύθισκα θσηηζκνύ). ΠΡΟΟΥΗ Θα πξέπεη λα είλαη πξώηα βέβαηνο όηη ε ρξεζηκνπνηνύκελε πεγή ηξνθνδνζίαο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηνπ εμαζθαιίζεη ζπλερή ηξνθνδνζία κε ηελ απαηηνύκελε ηζρύ (150W-42/110 DC). 11

12 Sill αλουμινίου Γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ην sill αινπκηλίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην θόςηκν ηνπ παηώκαηνο ηνπ ζαιάκνπ, ε Κlefer πξνηείλεη έλα λένπ ηύπνπ sill αινπκηλίνπ θεθιηκέλν (κόλν ζηελ πόξηα BUS). Απηό κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απεπζείαο πάλσ ζην πάησκα ηνπ ζαιάκνπ σο εμήο: Πξώηα βγάδνπκε ην ζπαζηό πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ παηώκαηνο ηνπ ζαιάκνπ θαη βηδώλνπκε ζηελ ζέζε ηνπ κία γσλία ζηήξημεο. Πάλσ ζ απηήλ βηδώλνπκε ην θαησθάζη κε ην αινπκηλέλην sill όπσο απηά παξαδίδνληαη κε ηε ζπζθεπαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θεθιηκέλν sill αινπκηλίνπ (BUS / FLAT) είλαη απαξαίηεην λα θνπεί ην πάησκα ηνπ ζαιάκνπ (ζε δηαζηάζεηο PL+51x100mm) θαη λα θνιιεζεί ή λα βηδσζεί ην θαησθάζη ζην ζαζί ηνπ αζαλζέξ. 12

13 Καηά ηα άιια ε πόξηα ΒUS/FLAT Αλαθαίληζεο ιεηηνπξγεί όπσο νη θαλνληθή BUS / FLAT, κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά εγθαηάζηαζεο θαη ξύζκηζεο. 13

14 Δσζλειηοσργίες και Πιθανά Αίηια Δυσλειτουργία Πιθανά Αίτια Διορθωτική Ενέργεια Δεν λειηοσργεί η πόρηα Ο μητανιζμός λειηοσργεί αλλά ηα θσρόθσλλα δεν κινούνηαι Σα θσρόθσλλα ανοίγοσν αλλά δεν κλείνοσν. Σα θσρόθσλλα δεν εκηελούν ηην ορθή διαδρομή ζηο Sill. -Γελ ππάξρεη ξεύκα ζηνλ κεραληζκό. -παζκέλνο ηξαπεδνεηδήο ηκάληαο. -παζκέλνο νδνλησηόο ηκάληαο -Χαιάξσζε ηεο ηξνραιίαο ηνπ θηλεηήξα. -Γπξίδεη ειεύζεξα ε ηειεπηαία ηξνραιία κείσζεο ηξνρώλ. -Οη θηλεηήξηνη βξαρίνλεο δελ θηλνύλ ηα ζπξόθπιια -Οη βξαρίνλεο δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην θηλεηήξην ζπξόθπιιν -Σα ζπξόθπιια έρνπλ κπινθάξεη. -Ο ηξαπεδνεηδήο ηκάληαο είλαη πνιύ ζθηρηόο -Η επαθή ηεο ιεηηνπξγίαο εκπνδίνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλε. -Ο θηλεηήξηνο βξαρίνλαο είλαη κπινθαξηζκέλνο. -Γελ ππάξρεη εληνιή ειέγρνπ -Γελ απνζπλδέεηαη ν θηλεηήξαο -Σα έθθεληξα ησλ ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ δελ είλαη ζσζηά ξπζκηζκέλα -Διέγμηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο ζηνλ κεραληζκό. -Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδνεηδή ηκάληα θαη ξύζκηζε ηεο πξνέληαζήο ηνπ. -Αληηθαηάζηαζε ηνπ νδνλησηνύ ηκάληα. -θίμηκν ηεο ηξνραιίαο -Αληηθαηάζηαζε ηεο ηξνραιίαο θαη έιεγρνο ηνπ θξεδαξίζκαηνο γηα ηε ζθήλα. -Έιεγρνο ηεο ζέζεο ηνπ βξαρίνλα ζε ζρέζε κε ηελ πόξηα. -Χακειώζηε ηνλ κεραληζκό ώζπνπ ηα αξζεληθά άθξα ησλ πιάγησλ θηλεηήξησλ αμόλσλ λα ηνπνζεηεζνύλ κέζα ζηα ζειπθά άθξα ησλ θηλεηήξησλ ζπξόθπιισλ -Ξεκπινθάξεηε ηα ζπξόθπιια θαη επηζεσξήζηε ηελ θίλεζε ησλ πεικάησλ ζηα απιάθηα ησλ νδεγώλ -Διέγμηε ηελ ζέζε ησλ αινπκηλέλησλ νδεγώλ. -Χαιαξώζηε ηηο βίδεο ηνπ θηλεηήξα κέρξη ε πξνέληαζε ηνπ ηκάληα λα έξζεη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. -Ρπζκίζηε ηε ζέζε ηεο επαθήο. -Αιιάμηε ηε ζύλδεζε ησλ επαθώλ ηνπ ηεξκαηηθνύ δηαθόπηε. -Απνζπλαξκνινγήζηε ηνλ βξαρίνλα θαη ειέγμηε ηε δηάηαμε ησλ εζσηεξηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ. -Διέγμηε ην ζήκα παξάιιεια κε ηελ καλδάισζε -Ρπζκίζηε ην έθθεληξν πνπ ελεξγνπνηεί ηνλ ηεξκαηηθό δηαθόπηε θιεηζίκαηνο -Ρπζκίζηε ηα έθθεληξα 14

15 Σο άνοιγμα εκηάκηοσ ανάγκης λειηοσργεί ζσνετώς Ο μητανιζμός κάνει θόρσβο. Δεν σπάρτει ζήμα όηαν ηα θσρόθσλλα είναι κλειζηά. Σα θσρόθσλλα δεν ανοίγοσν ή δεν κλείνοσν ηελείως. -Δκπόδην ζηα απιάθηα ησλ αινπκηλέλησλ νδεγώλ -Σν ειαηήξην ηεο δηάηαμεο ηνπ αλνίγκαηνο εθηάθηνπ αλάγθεο έρεη ραιαξώζεη. -Σα ζπξόθπιια ζθελώλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θιεηζίκαηνο -Χξεηάδνληαη ιάδσκα ή γξαζάξηζκα ηα θνπδηλέηα ηνπ θεληξηθνύ θαη ησλ πιατλώλ θηλεηήξησλ αμόλσλ. -Ο θηλεηήξαο αθνπκπάεη ζην κεηαιιηθό θέιπθνο ηνπ κεραληζκνύ. -Μηα ή θαη νη δύν επαθέο ησλ κπξάηζσλ δελ θιείλνπλ. -Καθή ξύζκηζε ησλ θηλεηήξησλ βξαρηόλσλ. -Ο θεληξηθόο άμνλαο δελ πεξηζηξέθεηαη θαηά 180 ν. -Απνκαθξύλεηαη ην εκπόδην θαη θαζαξίζηε ηα απιάθηα. -Αληηθαηαζηήζηε ην ειαηήξην. -Καζαξίζηε ηα απιάθηα ησλ αινπκηλέλησλ νδεγώλ. -Λαδώζηε ή γξαζάξεηε. (Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ζπξέη). -Έρεη θύγεη ην αληηθξαδαζκηθό πνπ αθνπκπάεη ην κνηέξ. -Ρπζκίζηε ηε ζέζε ησλ επαθώλ. -Ρπζκίζηε ηνπο βξαρίνλεο όπσο πεξηγξάθεηαη ζην βήκα 8. -Ρπζκίζηε ηα έθθεληξα ησλ ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ. 15

ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ

ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Πότισμα θεπμοκηπίων Απαιτήσειρ Τν S7-200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνηίζκαηνο ζε έλα ζεξκνθήπην. Υπάξρνπλ θπηά ηξηώλ εηδώλ. Τα θπηά ηύπνπ 1 είλαη πδξόβηα θπηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κία

Διαβάστε περισσότερα

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ARTEMISTM. U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626. Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης

ARTEMISTM. U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626. Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης ARTEMISTM A by U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626 Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Αζθάιεηα & Πξνθπιάμεηο... 1 εκαληηθέο πιεξνθνξίεο... 2 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 0311 A OI GT-1D ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ Γενικέρ Απαγοπεύζειρ Απαγόπεςζη Αποζςναπμολόγηζηρ Απαγόπεςζη έκθεζηρ ζε νεπό Γενικέρ Πποθςλάξειρ

Διαβάστε περισσότερα

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TR РУС 中 文 GR Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TBG 55 PN-V TBG 85 PN-V TBG 120 PN-V TBG 150 PN TBG 210

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο.

Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο. 1.1. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΒΔΗ 1.1.1 Γενικά Ο πίλαθαο θαηάζβεζεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή ηερλνινγία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηύπνπ SMD ( solid state). Θα είλαη ρσλεπηόο ε επίηνηρνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ INVERTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηόλ ηνλ Inverter Mitsubishi. Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην Δγρεηξίδην Οδεγηώλ θαη ην ζπκπεξηιακβαλόκελν CD ROM γηα

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα