Προσέγγιση Ενδυνάμωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσέγγιση Ενδυνάμωση"

Transcript

1 Προσέγγιση Ενδυνάμωση Διαφορετικότητα Προτάσεις πολιτικής για ευρωπαϊκούς και εθνικούς/ περιφερειακούς φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και για φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων

2 Σύνταξη και τελική επιμέλεια από τους: Ricarda Motschilnig, Gina Ebner, Thomas Fritz- σε συνεργασία με το δίκτυο OED και τους συμμετέχοντες στην τελική διάσκεψη του OED Συντονισμός του έργου: Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΕΑ Rue de l industrie 10, 1000 Bruxelles Σχεδιασμός και έκδοση: Serena Gamba OED Brussels, 014 Με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης LLP BE-GRUNDTVIGGNW. «Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την όποια τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν

3 Η εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή έρευνα για τα οφέλη της Δια βίου μάθησης, όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ενήλικες μαθητές, κάνει τα άτομα πιο χαρούμενα, πιο υγιή και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο ενεργά μέλη της κοινωνίας, τείνουν να είναι πιο ανεκτικοί και καλύτεροι γονείς 1. Εμείς, το δίκτυο OED, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει οφέλη σε όλα τα επίπεδα και ότι θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερα άτομα να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες μάθησης. Παρ όλα αυτά, η συμμετοχή στη μάθηση βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα και αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για άτομα με περιορισμένα προσόντα ή/και μη προνομιούχα 3. Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια προς τη μάθηση, και, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, μπορεί να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος. Με βάση τα παραδείγματα καλών πρακτικών προσέγγισης που συγκεντρώσαμε και τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές μας για την ενδυνάμωση, συνθέσαμε προτάσεις για τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς/ περιφερειακούς φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και για τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, διαθέτουμε έναν πολύ πρακτικό οδηγό για πιθανές δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κάνουν συγκεκριμένα βήματα. Σας καλούμε όλους να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα ώστε να γίνουν η προσέγγιση, η ενδυνάμωση και η διαφορετικότητα προτεραιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων και άρα πραγματικότητα. 1 Τα οφέλη της Δια Βίου Μάθησης στην Ευρώπη: Τα κύρια αποτελέσματα της Έκθεσης Έρευνας για το έργο BeLL, Το δίκτυο OED αποτελείται από 17 οργανώσεις προερχόμενες από 14 χώρες. Επισκεφθείτε την σχετική σελίδα του ιστότοπου του OED για να μάθετε περισσότερα για την σύμπραξη αυτή. 3 Στοιχεία που προέρχονται από την Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES), το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC - κ.α. 3

4 Ευρωπαϊκό επίπεδο 1. Προσέγγιση, ενδυνάμωση και διαφορετικότητα: να τεθούν ως προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων Οι εθνικοί συντονιστές για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα έχουν την δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά επίπεδα στις βασικές συνομιλίες. Συνεπώς εμείς προτείνουμε να γίνουν η προσέγγιση και η ενδυνάμωση των ομάδων που μειονεκτούν βασική προτεραιότητα για την ερχόμενη χρονική περίοδο και να ενθαρρύνουμε ενεργά τους εθνικούς συντονιστές να παρουσιάσουν σχέδια δράσης σε αυτό τον τομέα. 5. Αύξηση της συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ της πολιτικής, των πρακτικών και της έρευνας. Μία πιο στενή συνεργασία και αμοιβαία μάθηση σε σχέση με την πολιτική, τις πρακτικές και την έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιώσεις σε όλους αυτούς τους τομείς μέσω συνεργασιών. Οργανώνοντας, για παράδειγμα, τακτικά συνέδρια ή εργαστήρια για βασικά θέματα, όπου οι καλές πρακτικές, οι τελευταίες έρευνες και οι εξελίξεις στην πολιτική παρουσιάζονται και συζητιούνται σε βάθος, μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος. Τα αποτελέσματα θα πρέπει τότε να συνδεθούν με τα εθνικά και τοπικά επίπεδα. 4. Οργάνωση ενός ευρωπαϊκό δικτύου για την προσέγγιση, την ενδυνάμωση και την διαφορετικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει δίκτυα μεγάλης εμβέλειας με συγκεκριμένη στόχευση (δείτε, για παράδειγμα, το δίκτυο αλφαβητισμού που χρηματοδοτείται από την σχολική μονάδα). Ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών ανά την Ευρώπη σε συνδυασμό με ένα αυστηρό πρόγραμμα εργασίας και στενή σύνδεση με το επίπεδο πολιτικής αλλά και προγραμμάτων (Εθνικοί συντονιστές, η ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συντονιστές του Erasmus+ κλπ) μπορούν να κάνουν πράγματι τη διαφορά- ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προσέγγιση, την ενδυνάμωση και την διαφορετικότητα για τις μη προνομιούχες ομάδες θα είχε συνεπώς μεγάλο αντίκτυπο. 3. Αύξηση του κοινωνικού διαλόγου για τη δια βίου μάθηση Οι συνεργασίες και η αμοιβαία μάθηση σε διαφορετικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό) και συγκεκριμένα η στενή συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων, είναι απαραίτητα στοιχεία. Ο τομέας μας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δουλέψει μάλλον προληπτικά παρά εκ των υστέρων ως προς τις αλλαγές στην πολιτική. Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνικών εταίρων, φορέων παροχής εκπαίδευσης, ΜΚΟ κλπ.) και ο διάλογος μαζί τους θα πρέπει να αποτελούν ένα αναπόσπαστο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της ανάπτυξης πολιτικής. 4. Μια (ανανεωμένη) έμφαση στη μάθηση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, τη δημοκρατία, την αειφόρο ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή συνοχή Σε καιρούς κρίσης ή/και αστάθειας, η απασχολησιμότητα έχει γίνει για τις περισσότερες χώρες το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών του 014 καθώς και οι εμπειρίες καλών πρακτικών 1 που συγκεντρώθηκαν στο δίκτυο OED δείχνουν ότι μία ανανεωμένη έμφαση στη μάθηση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, τη δημοκρατία, την αειφόρο ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή συνοχή είναι απαραίτητη. Μια ανανεωμένη έμφαση στα πλαίσια της Στρατηγικής 00 για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση και της εφαρμογής της είναι συνεπώς απαραίτητη. 6. Εισαγωγή ενός σημείου αναφοράς για τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων με χαμηλό επίπεδο προσόντων Ένα από τα σημεία αναφοράς της ΕΚ 00 επικεντρώνεται στα επίπεδα συμμετοχής των ενηλίκων (ηλικίας 5-64 ετών) στη δια βίου μάθηση, τα οποία θα πρέπει να φθάνουν τουλάχιστον το 15% το 00. Για να μπορέσουμε να θέσουμε στόχους και να συγκρίνουμε την πρόοδο των κρατών μελών στην προσέγγιση των εκπαιδευόμενων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την εκπαίδευση, θα πρέπει να εισάγουμε ένα σημείο αναφοράς για τη συμμετοχή αυτών των εκπαιδευόμενων. (π.χ. βασισμένο στη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης- ISCED). 7. Εισαγωγή καλύτερων προτύπων για τις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες για το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων (EQF / NQFs) Για τα άτομα με πολύ χαμηλή ειδίκευση, μπορεί να πάρει πολύ καιρό να φθάσουν το επίπεδο 1 του Ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (και τα αντίστοιχα επίπεδα στα Εθνικά πλαίσια). Για να ενθαρρύνουμε τη μάθηση, θα πρέπει να προταθεί η πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και προόδου, μία συνεκτική προσέγγιση η οποία επιτρέπει μικρότερα βήματα και την κατάκτηση δεξιοτήτων σε πιο χαμηλά επίπεδα. 8. Να αναγνωριστεί η σημασία της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων Η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να προσεγγίσει άτομα με κακές εμπειρίες από την τυπική εκπαίδευση ανοίγει για πολλούς τον κόσμο της μάθησης. Παρ όλα αυτά, πολλοί υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής τείνουν να υποτιμούν τις δυνατότητες της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα από το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) και το έργο Οφέλη από τη Δια Βίου Μάθηση (BeLL) 3 δείχνουν ξεκάθαρα την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση ενηλίκων, και ιδιαίτερα την ανάγκη 1 Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα: Συλλογή, Παρουσίαση και Ανάλυση Παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών από την Εκπαίδευση Ενηλίκων προς μία Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς- 3

5 να αυξηθούν οι πιθανότητες αυτή να προσεγγίσει μη προνομιούχες ομάδες. Αυτό πρέπει να αποτελεί ένα βασικό σημείο των στρατηγικών δια βίου μάθησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 9. Ανάπτυξη υψηλότερης ποιότητας και καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τον τομέα της κοινοτικής εκπαίδευσης ενηλίκων, βασισμένο σε καλές πρακτικές, μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και καινοτόμες προσεγγίσεις, είναι αυτό που χρειάζεται. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την συγκεκριμένη, μη τυπική φύση της εκπαίδευσης ενηλίκων και να ενθαρρύνει τις αρχές της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και της διαφορετικότητας. επικεντρώνεται στη μαθητοκεντρική μέθοδο της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και του μη-αποκλεισμού στη συμμετοχή. συγκρίνεται με άλλες χώρες και δομές, ιδιαίτερα ως προς την ικανότητα τους να προσεγγίζουν, να ενδυναμώνουν, να περιλαμβάνουν και να ενσωματώνουν τους ενήλικες μαθητές. Εθνικό επίπεδο 1. Προσέγγιση ομάδων με μειωμένη εκπροσώπηση Αυτό που χρειάζεται είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες προσφορές μάθησης που να είναι συναφείς με τις ομάδες τις οποίες αφορούν. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαφορετικές ομάδες με μειωμένη εκπροσώπηση και στις ομάδες στόχους οι οποίες μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένα μέτρα για να τις προσελκύσουμε πίσω στη διαδικασία μάθησης. Η συλλογή μας από άριστες πρακτικές 1 δείχνει πολλούς καινοτόμους τρόπους για το πώς να προσεγγίσει κανείς, αλλά οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων θα χρειαστούν υποστήριξη για να ενσωματώσουν νέες μεθόδους εργασίας. Η εφαρμογή είναι αρμοδιότητα των φορέων παροχής, αλλά οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής χρειάζεται να θέσουν την προσέγγιση και την ενδυνάμωση ως προτεραιότητα πολιτικής ούτως ώστε να είναι δυνατό να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος.. Παρέχοντας δυνατότητες για εξέλιξη Θα πρέπει να παρέχονται καλύτερες διασυνδέσεις, δίοδοι εξέλιξης ανάλογα με τις προσωπικές περιστάσεις, καθοδήγηση και προσανατολισμός ανάμεσα σε άτυπες και τυπικές ευκαιρίες μάθησης σε τοπικό επίπεδο, ώστε να υποστηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι στη μαθησιακή και την εργασιακή τους πορεία. 3. Αναγνώριση και προώθηση των προσωπικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών από την εκπαίδευση ενηλίκων Χρειάζεται η αναγνώριση της σημασίας της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην ενδυνάμωση της δημοκρατικής κοινωνίας και των ευρύτερων οφελών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Τα εν λόγω οφέλη από την εκπαίδευση ενηλίκων (ιδιαίτερα την «ελεύθερη» εκπαίδευση ενηλίκων), σύμφωνα με μία πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη, πηγαίνουν πέρα από τα οικονομικά και τα σχετικά με την απασχόληση, εκτεινόμενα σε οφέλη για την κοινωνία, υψηλότερη αυτοεκτίμηση και ευημερία. 4. Ανάλυση και εν συνεχεία απομάκρυνση εμποδίων Τα εμπόδια που αποτρέπουν τα άτομα, ιδιαίτερα από τις μηπρονομιούχες ομάδες, από το να συμμετέχουν θα πρέπει να εξεταστούν σε βάθος. Προτρέπουμε τα κράτη μέλη να αναλύσουν την λειτουργία των νομικών και οικονομικών πλαισίων αναφορικά με την προώθηση ή την παρεμπόδιση της συμμετοχής των μη-προνομιούχων ομάδων. Για παράδειγμα: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων να προσεγγίζουν οι ίδιοι τις μηπρονομιούχες ομάδες και τους εκπαιδευόμενους που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με άλλους τρόπους, παρά να προτιμούν να εργάζονται με πιο παραδοσιακούς εκπαιδευόμενους (αυτό συμβαίνει όταν η πληρωμή βασίζεται στον αριθμό αποφοίτων των μαθημάτων) Να υποστηρίζονται οι ευκαιρίες των μεταναστών να παρακολουθούν δωρεάν ή χαμηλού κόστους μαθήματα μετά την άφιξή τους στη χώρα. Να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα πιστοποίησης βρίσκονται στο σωστό σημείο της διαδικασίας, ώστε η είσοδος στη μάθηση να μπορεί να γίνει ευκολότερη. Να ενθαρρύνονται οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων να δοκιμάζουν νέες και δημοκρατικές μεθόδους προσέγγισης και μάθησης. Μια διεξοδική ανάλυση της νομικής βάσης και των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να αποκαλύψει ενσωματωμένα εμπόδια τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να απομακρυνθούν. 5. Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης ενηλίκων στις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές Σε αρκετές χώρες, υπάρχουν στρατηγικές κοινωνικής ένταξης για μη προνομιούχες ομάδες οι οποίες όμως δεν λαμβάνουν υπόψη τους την εκπαίδευση ενηλίκων. Εντάσσοντας την εκπαίδευση ενηλίκων στις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και πολιτικές, αυτές, με τη σειρά τους, βελτιώνονται και η μάθηση ενσωματώνεται. 6. Προτεραιότητα και επενδύσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων Χρειάζονται αυξημένες δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων που να εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της. Είναι ζωτικής σημασίας το κόστος για τους εκπαιδευόμενους να παραμείνει δωρεάν ή πολύ χαμηλό ώστε να προωθηθεί η πρόσβαση για όλους. (Η Εσθονία, για παράδειγμα, επένδυσε πόρους του ΕΚΤ στην εκπαίδευση ενηλίκων και συνεργάστηκε στενά με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5

6 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) ώστε να εφαρμόσει την στρατηγική. Σαν συνέπεια, η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς επίσης και τα επίπεδα δεξιοτήτων αυξήθηκαν σημαντικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι Κοινοτικοί φορείς παροχής εκπαίδευσης έχουν έσοδα από τις εγγραφές ατόμων που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος τα οποία χρησιμοποιούν για να συνεχίσουν την παροχή για εκείνους που δεν μπορούν). 7. Χρηματοδότηση και στήριξη της μάθησης στην τοπική κοινότητα Η τοπική κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας όταν μιλάμε για την ενσωμάτωση πιθανών ενήλικων μαθητών που είχαν τις ελάχιστες δυνατές ευκαιρίες στο παρελθόν. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων του εθελοντικού και των κοινοτικού τομέα, χρειάζονται περισσότερη στήριξη και χρηματοδότηση. Αυτό θα ωφελήσει τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και την κοινότητα- οι καλύτερες δεξιότητες, η περισσότερη συμμετοχή, η πιο ενεργός ανάμειξη των πολιτών στα κοινά και η μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή έχουν ως αποτέλεσμα μία επωφελή κατάσταση για όλους τους ενδιαφερόμενους. 8. Ενδυνάμωση των δομών μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων Απαιτούνται πιο ισχυρές δομές για τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της νομοθεσίας, της ανάπτυξης των θεσμών και της διαρκούς χρηματοδότησης ώστε να θεμελιώσουμε ή να διατηρήσουμε το έργο σε αυτόν τον τομέα. Η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτη από άλλες μορφές εκπαίδευσης ως προς το πώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. 9. Η εκπαίδευση ενηλίκων χρειάζεται τους καλύτερους εκπαιδευτές και ανθρώπινο δυναμικό Ζητάμε την εξέλιξη των ικανοτήτων του προσωπικού μέσω της εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεπώς χρειάζεται να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτών που εργάζονται με μη προνομιούχες ομάδες και να διασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτών. Σε αρκετές χώρες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και, ενώ αυτό μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα (π.χ. ειδικοί από συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι φέρνουν τις γνώσεις τους στην εκπαίδευση ενηλίκων ή δάσκαλοι/καθηγητές που διδάσκουν μία απογευματινή τάξη), σημαίνει επίσης ότι πολλοί εκπαιδευτές σε βασικούς τομείς για την προσέγγιση πληρώνονται ελάχιστα ώστε να διατηρηθεί το κόστος χαμηλό. Επίσης, στην εκπαίδευση ενηλίκων εργάζονται τακτικά εθελοντές - για αυτούς, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εξέλιξη είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Προτείνουμε λοιπόν μια σοβαρή εξέταση του κόστους και των οφελών από τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτών, ιδιαίτερα αυτών που εργάζονται με μη προνομιούχες ομάδες. Ας υπογραμμίσουμε ότι αυτό είναι κυρίως θέμα χρημάτων παρά οργάνωσης! 10. Δημιουργία συνεκτικών συστημάτων δια βίου μάθησης μέσα από την πιστοποίηση και την αναγνώριση Χρειάζονται συστήματα πραγματικής δια βίου μάθησης στην Ευρώπη, τα οποία θα περιλαμβάνουν περισσότερες ανταλλαγές και μεγαλύτερη ισοδυναμία μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και μάθησης. Το Δίκτυο OED απαιτεί την διαμόρφωση και υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος με έμφαση στην αναγνώριση και την πιστοποίηση όλων των τύπων μάθησης, συμπεριλαμβανομένων του προσανατολισμού και της συμβουλευτικής. Η πιστοποίηση είναι το βασικό εργαλείο ώστε να προωθηθεί η δια βίου μάθηση, να εξασφαλιστούν πιο ευέλικτες δίοδοι μάθησης, να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους και να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή τους καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε μία πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των ικανοτήτων. 11. Οι θετικές διαστάσεις των ετερογενών κοινωνιών θα πρέπει ξεκάθαρα να υπογραμμιστούν Πρέπει να αναγνωρίσουμε την υπερ ετερογενή φύση των σύγχρονων κοινωνιών: οι πληθυσμοί και στις αγροτικές αλλά κυρίως στις αστικές περιοχές αποτελούνται από άτομα με διαφορετικές καταβολές, συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης, νομική κατάσταση και ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο, ο οποίος θα αποφεύγει την κατασκευή του Άλλου και την κατασκευή των αποκαλούμενων παράλληλων τμημάτων της κοινωνίας, ιδιαίτερα από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και από τους πολιτικούς. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για δίκαιη και ακριβή δημοσιογραφική κάλυψη καθώς επίσης και επιμορφωτικό υλικό για το χτίσιμο δεξιοτήτων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ειδικούς των μέσων ενημέρωσης να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν τις πολυσύνθετες διαστάσεις της πραγματικότητας, κάτι που θα μπορούσε να είναι αρκετό εν προκειμένω. 6 1 Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα: Συλλογή, Παρουσίαση και Ανάλυση Παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών από την Εκπαίδευση Ενηλίκων προς μία Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς -http://oed-network.eu/index.php?k=

7 Φορείς Παροχής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 1. Ας ακούσουμε τους εκπαιδευόμενους Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν λόγο στην εκπαίδευσή τους. Ξεκινώντας από τακτικές συσκέψεις των εκπαιδευόμενων μέχρι επιτροπές εκπαιδευόμενων και συμβουλευτικές επιτροπές, υπάρχουν πολλοί τρόποι να συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι στην διαχείριση, την οργάνωση και τη διδασκαλία των οργανώσεων εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων γίνονται πιο δημοκρατικοί και έχουν πολύ καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ενήλικων μαθητών τους. Για να γίνουν όλα τα είδη μάθησης δυνατά ζητάμε τη στενή συνεργασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων όλων των εκπαιδευόμενων καθώς και καλύτερη νομική εκπροσώπηση. 5. Ενθαρρύνετε το προσωπικό σας και τους διαμεσολαβητές να χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθοδολογίες που εμπεριέχουν την ενδυνάμωση Ρίξτε μια ματιά στις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές - συγκεντρώθηκαν από ειδικούς στην επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων και έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε έναν αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Ευελπιστούμε ότι θα εμπνευστείτε από αυτές- σας προσκαλούμε να τις χρησιμοποιήσετε και να ζητήσετε από το προσωπικό σας και τους διαμεσολαβητές σας να τις χρησιμοποιήσουν επίσης- είμαστε βέβαιοι ότι θα έχετε θετικά σχόλια!. Ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή Οι μη προνομιούχες ομάδες χρειάζονται ευκαιρίες ώστε να ενδυναμωθούν και με αυτό τον τρόπο να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Εξασφαλίζοντας ότι η φωνή τους θα ακουστεί (βλέπε σημείο 1 παραπάνω), ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη γίνει. Μπορεί να γίνει περαιτέρω προώθηση αυτής της πρακτικής κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν και να επικοινωνούν. Η μάθηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μία πρωτοβουλία μεταξύ ίσων. 3. Αύξηση της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερο προσωπικό, διαχείρηση και διαμεσολαβητές από τις ίδιες τις μη προνομιούχες ομάδες ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη πολυμορφία στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και για να καταστούν αυτές, με τη σειρά τους, πρότυπα προς μίμηση για τους πιθανούς εκπαιδευόμενους. 4. Προσέγγιση σε υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες Χρειαζόμαστε ειδικά προσαρμοσμένες και συμμετοχικές προσφορές μάθησης οι οποίες να είναι συναφείς με τις ομάδες που αφορούν. Είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στις διάφορες υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες οι οποίες μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένα μέτρα ώστε να γίνει η μάθηση ελκυστική για αυτές (π.χ. μετανάστες, μειονότητες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, φυλακισμένοι, κλπ.). Για να βρούμε τι έχουν ανάγκη αυτές οι ομάδες πρέπει να διεξάγουμε έρευνα που να τους περιλαμβάνει ως ενεργά υποκείμενα. Η συλλογή μας από βέλτιστες πρακτικές 1 δείχνει πολλούς καινοτόμες μεθόδους για το πώς να προσεγγίσουμε- σας προσκαλούμε να τις χρησιμοποιήσετε σαν έμπνευση! 1 7

8 ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Πολλοί υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν περισσότερους ενήλικες μαθητές από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Ελπίζουμε να δώσουμε κάποιες ιδέες για το πώς να προσεγγίσετε αυτό το θέμα, τις οποίες θα βρείτε στη συνέχεια. Πιθανότατα έχετε πολύ καλά εργαλεία για το πώς να σχεδιάζετε, να οργανώνετε, να εφαρμόζετε και να παρακολουθείτε την πρωτοβουλία. Εμείς, ως οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη, τις ιδέες και τις προσεγγίσεις τις οποίες ίσως να μη γνωρίζετε- με βάση αυτές, δείτε παρακάτω κάποιες προτάσεις! Θα θέλαμε επίσης να σας επιστήσουμε την προσοχή στην συλλογή καλών πρακτικών 1 που συγκεντρώσαμε στο δίκτυο Grundtvig για Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα και η οποία θα σας παρέχει ένα εύρος προσεγγίσεων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, αναπτύξαμε διεξοδικά μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και τους εκπαιδευτές, ούτως ώστε να μπορούν να υιοθετήσουν νέες μεθόδους ενδυνάμωσης: αυτού του είδους οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, τα γαλλικά 3 και τα γερμανικά 4 στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου του OED 5. Σας προσκαλούμε να διαδώσετε και τις δύο δημοσιεύσεις ελεύθερα! πρόσφυγες, κλπ. Συνεργάτες που πρέπει να έχετε υπόψη σας: Εργασία (απασχόληση), Πολιτισμός (προσέγγιση, νέα μαθησιακά περιβάλλοντα), Υγεία και Πρόνοια (προσέγγιση, καθώς επίσης και παροχές, ενεργός γήρανση), Καταναλωτικές υποθέσεις (εκπαίδευση του καταναλωτή, εξοικείωση με χρηματοοικονομικές γνώσεις, και προσέγγιση), Δικαιοσύνη (φυλακισμένοι), Κοινωνικές υποθέσεις (μειονοτικές ομάδες, σύνδεση με την κοινωνική εργασία, ενεργός γήρανση...). 3. Εισάγετε ποιοτικούς στόχους και σκοπούς Τι θέλετε να κατορθώσετε; Η θέση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών- μπορεί να σας βοηθήσει όσον αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι ποσοτικοί στόχοι μπορούν να σας βοηθήσουν να αιτιολογήσετε τα σχέδια δράσεις στους φορείς χρηματοδότησης Οι ποιοτικοί στόχοι μπορούν να συμβάλλουν στην συνολική κατανόηση μιας πρωτοβουλίας, π.χ. πώς νομίζουν ότι έχουν ωφεληθεί οι συμμετέχοντες; Η συλλογή των εμπειριών των εκπαιδευόμενων μπορεί επίσης να είναι τρομερά χρήσιμη για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, τόσο των ίδιων των εκπαιδευόμενων όσο και για άλλων ομάδων Προσδιορίστε τα θέματα Ποιοί είναι οι βασικοί τομείς με τους οποίους θέλετε να καταπιαστείτε και ποιοί οι πιθανοί ενήλικες μαθητές στους οποίους απευθύνεστε; Οι φορείς παροχής συνήθως γνωρίζουν πολύ καλά ποιούς μπορούν να προσεγγίσουν και ποιούς όχι- μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική πηγή πληροφοριών όπως είναι και οι ΜΚΟ. Αναπτύξτε μία διαφοροποιημένη εικόνα των ατόμων στα οποία θέλετε να απευθυνθείτε, αποφεύγοντας να τους κατατάσσετε σε ομάδες που δεν υπάρχουν, π.χ. «Οι μουσουλμάνες γυναίκες». Προσκαλέστε άλλες υπηρεσίες και υπουργεία Άτομα από μη προνομιούχες ομάδες συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις και εμπόδια, για αυτό και είναι πολύ λογικό να υπάρχει συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και υπουργεία. Επίσης, οι συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών τομέων συχνά μπορούν να διευκολύνουν την προσέγγιση (π.χ. η προσέγγιση μεταναστριών μέσω των σχολείων των παιδιών τους, η προσέγγιση ατόμων μέσω των φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης, όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κλπ.) Υπάρχουν επίσης εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι, για τους οποίους η συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία είναι απαραίτητη: φυλακισμένοι, 4. Προσκαλέστε φορείς Φορείς όπως οι κοινωνικοί εταίροι, παροχής εκπαίδευσης και οι ΜΚΟ μπορούν να συνδυάσουν τις πρωτοβουλίες με το επίπεδο βάσης και να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή της πρωτοβουλίας λειτουργεί ομαλά. Μια στενή συνεργασία με όλους αυτούς θα συντελέσει στην επιτυχία. Υπάρχει κάποιος συλλογικός φορέας για την εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα σας; Η παροχή υποστήριξης σε μία τέτοια οργάνωση μπορεί να είναι μια επωφελής για όλους διαδικασία, για την κοινωνία των πολιτών, από τη μια μεριά, και για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, από την άλλη. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν έναν βασικό συνεργάτη ο οποίος μπορεί να εργάζεται μαζί τους και του οποίου τα μέλη συντονίζουν. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων θα έχουν ένα όργανο για την προώθηση και τη δικτύωση. 5. Προσδιορίστε τα εμπόδια Ποιά είναι τα βασικά θέματα που εμποδίζουν τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους που θέλετε να προσεγγίσετε από το να συμμετάσχουν; Έχει γίνει αξιοσημείωτη προετοιμασία και έρευνα σχετικά με τα εμπόδια και πώς αυτά μπορούν να ξεπεραστούν, ώστε, αφού έχετε προσδιορίσει τα εμπόδια, να μπορείτε να αντλήσετε από την εμπειρία

9 ανά την Ευρώπη (και πέρα από αυτή) προκειμένου να βρείτε επαρκείς και αποτελεσματικές λύσεις. Τα μαθήματα στον ελεύθερο χρόνο είναι συχνά τα καλύτερα μαθήματα για την προσέλκυση ατόμων στην διαδικασία της μάθησης. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής συχνά υποτιμούν τις δυνατότητες μαθημάτων όπως ο χορός οριεντάλ, η γιόγκα, η μαγειρική ή το τραγούδι-για άτομα που έχουν αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο, τέτοιου είδους μαθήματα μπορούν να αποτελέσουν την είσοδο στη μάθηση και σε μια νέα ζωή! 6. Παρέχετε ενίσχυση των ικανοτήτων Για να προχωρήσουν στην εφαρμογή της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και της διαφορετικότητας, οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και το προσωπικό και οι εκπαιδευτές τους πιθανό να χρειάζονται υποστήριξη και επιπλέον κατάρτιση. Για την βέλτιστη και πιο ολοκληρωμένη χρήση των χρημάτων που θα επενδύσουν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής σε μία πρωτοβουλία μπορεί να είναι απαραίτητη η αρχική και, πιθανώς, συνεχιζόμενη ενίσχυση των ικανοτήτων. Ρίξτε μια ματιά στις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές 6 σαν έμπνευση! Θυμηθείτε ότι η κριτική επανεξέταση του τι κάνετε, σε κάθε επίπεδο, δηλαδή επίπεδο φορέα, διαχείρισης προγράμματος και διαμεσολαβητών, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος εξέλιξης. 8. Ελέγξτε για απρόβλεπτες συνέπειες Όταν παρακολουθείτε τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας, ελέγξτε για πιθανές απρόβλεπτες συνέπειες- είχε η πρωτοβουλία αντίκτυπο σε άλλες ομάδες-στόχους; Στους φορείς παροχής; Συγκεκριμένες στρατηγικές έχουν συνέπειες οι οποίες δεν είναι απαραίτητα προφανείς στην αρχή της εφαρμογής τους, για παράδειγμα, μία διάταξη για την πληρωμή των φορέων παροχής ανάλογα με τον αριθμό των αποφοίτων πιθανότατα να οδηγήσει σε επιλεκτική είσοδο εκπαιδευόμενων, δηλαδή οι φορείς παροχής να επιλέγουν τους συμμετέχοντες ο οποίοι είναι πιο πιθανό να αποφοιτήσουν. Αυτό σημαίνει ότι πιο «δύσκολα» άτομα μένουν πίσω. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσπάθειά σαςεπικοινωνήστε μαζί μας για ερωτήσεις ή σχόλια. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις μας, ενημερώστε μας! Francesca Operti and Gina Ebner eaea.org), εκ μέρους του δικτύου OED. 7. Σκεφτείτε μία εκστρατεία ενημέρωσης Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει πολλά οφέλη- για το άτομο αλλά και για την κοινωνία. Μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα μπορούσε να βοηθήσει να επιστήσουμε την προσοχή των ατόμων σε αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) έχει συγκεντρώσει έναν αριθμό καλών πρακτικών 7 (για παράδειγμα η «εβδομάδα ενήλικων εκπαιδευόμενων με το λεωφορείο της εκπαίδευσης ενηλίκων») και προτάσεων 8 για τις εκστρατείες ενημέρωσης: arale/conference-report/arale_dfs_recommendations_8pages_ opslag.pdf arale/best-practice-collection.html conference-report/arale_dfs_recommendations_8pages_opslag.pdf 9

10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC ΤΕΥΧΟΣ 3 «Δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση» Η σύμπραξη ALMA-DC συναντήθηκε στην Δρέσδη της Γερμανίας όπου υλοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2011. 3η Διακρατική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Για την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» 1 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΕΡΕΤΡΙΑ Αίθουσα εκδηλώσεων 2 ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα