Προσέγγιση Ενδυνάμωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσέγγιση Ενδυνάμωση"

Transcript

1 Προσέγγιση Ενδυνάμωση Διαφορετικότητα Προτάσεις πολιτικής για ευρωπαϊκούς και εθνικούς/ περιφερειακούς φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και για φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων

2 Σύνταξη και τελική επιμέλεια από τους: Ricarda Motschilnig, Gina Ebner, Thomas Fritz- σε συνεργασία με το δίκτυο OED και τους συμμετέχοντες στην τελική διάσκεψη του OED Συντονισμός του έργου: Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΕΑ Rue de l industrie 10, 1000 Bruxelles Σχεδιασμός και έκδοση: Serena Gamba OED Brussels, 014 Με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης LLP BE-GRUNDTVIGGNW. «Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα έκδοση αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την όποια τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν

3 Η εκπαίδευση ενηλίκων, σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή έρευνα για τα οφέλη της Δια βίου μάθησης, όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ενήλικες μαθητές, κάνει τα άτομα πιο χαρούμενα, πιο υγιή και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται πιο ενεργά μέλη της κοινωνίας, τείνουν να είναι πιο ανεκτικοί και καλύτεροι γονείς 1. Εμείς, το δίκτυο OED, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει οφέλη σε όλα τα επίπεδα και ότι θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερα άτομα να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες μάθησης. Παρ όλα αυτά, η συμμετοχή στη μάθηση βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα και αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για άτομα με περιορισμένα προσόντα ή/και μη προνομιούχα 3. Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια προς τη μάθηση, και, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, μπορεί να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος. Με βάση τα παραδείγματα καλών πρακτικών προσέγγισης που συγκεντρώσαμε και τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές μας για την ενδυνάμωση, συνθέσαμε προτάσεις για τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς/ περιφερειακούς φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και για τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, διαθέτουμε έναν πολύ πρακτικό οδηγό για πιθανές δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κάνουν συγκεκριμένα βήματα. Σας καλούμε όλους να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα ώστε να γίνουν η προσέγγιση, η ενδυνάμωση και η διαφορετικότητα προτεραιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων και άρα πραγματικότητα. 1 Τα οφέλη της Δια Βίου Μάθησης στην Ευρώπη: Τα κύρια αποτελέσματα της Έκθεσης Έρευνας για το έργο BeLL, Το δίκτυο OED αποτελείται από 17 οργανώσεις προερχόμενες από 14 χώρες. Επισκεφθείτε την σχετική σελίδα του ιστότοπου του OED για να μάθετε περισσότερα για την σύμπραξη αυτή. 3 Στοιχεία που προέρχονται από την Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES), το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC - κ.α. 3

4 Ευρωπαϊκό επίπεδο 1. Προσέγγιση, ενδυνάμωση και διαφορετικότητα: να τεθούν ως προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων Οι εθνικοί συντονιστές για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα έχουν την δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά επίπεδα στις βασικές συνομιλίες. Συνεπώς εμείς προτείνουμε να γίνουν η προσέγγιση και η ενδυνάμωση των ομάδων που μειονεκτούν βασική προτεραιότητα για την ερχόμενη χρονική περίοδο και να ενθαρρύνουμε ενεργά τους εθνικούς συντονιστές να παρουσιάσουν σχέδια δράσης σε αυτό τον τομέα. 5. Αύξηση της συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ της πολιτικής, των πρακτικών και της έρευνας. Μία πιο στενή συνεργασία και αμοιβαία μάθηση σε σχέση με την πολιτική, τις πρακτικές και την έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιώσεις σε όλους αυτούς τους τομείς μέσω συνεργασιών. Οργανώνοντας, για παράδειγμα, τακτικά συνέδρια ή εργαστήρια για βασικά θέματα, όπου οι καλές πρακτικές, οι τελευταίες έρευνες και οι εξελίξεις στην πολιτική παρουσιάζονται και συζητιούνται σε βάθος, μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος. Τα αποτελέσματα θα πρέπει τότε να συνδεθούν με τα εθνικά και τοπικά επίπεδα. 4. Οργάνωση ενός ευρωπαϊκό δικτύου για την προσέγγιση, την ενδυνάμωση και την διαφορετικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει δίκτυα μεγάλης εμβέλειας με συγκεκριμένη στόχευση (δείτε, για παράδειγμα, το δίκτυο αλφαβητισμού που χρηματοδοτείται από την σχολική μονάδα). Ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών ανά την Ευρώπη σε συνδυασμό με ένα αυστηρό πρόγραμμα εργασίας και στενή σύνδεση με το επίπεδο πολιτικής αλλά και προγραμμάτων (Εθνικοί συντονιστές, η ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συντονιστές του Erasmus+ κλπ) μπορούν να κάνουν πράγματι τη διαφορά- ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προσέγγιση, την ενδυνάμωση και την διαφορετικότητα για τις μη προνομιούχες ομάδες θα είχε συνεπώς μεγάλο αντίκτυπο. 3. Αύξηση του κοινωνικού διαλόγου για τη δια βίου μάθηση Οι συνεργασίες και η αμοιβαία μάθηση σε διαφορετικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό) και συγκεκριμένα η στενή συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων, είναι απαραίτητα στοιχεία. Ο τομέας μας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δουλέψει μάλλον προληπτικά παρά εκ των υστέρων ως προς τις αλλαγές στην πολιτική. Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνικών εταίρων, φορέων παροχής εκπαίδευσης, ΜΚΟ κλπ.) και ο διάλογος μαζί τους θα πρέπει να αποτελούν ένα αναπόσπαστο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της ανάπτυξης πολιτικής. 4. Μια (ανανεωμένη) έμφαση στη μάθηση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, τη δημοκρατία, την αειφόρο ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή συνοχή Σε καιρούς κρίσης ή/και αστάθειας, η απασχολησιμότητα έχει γίνει για τις περισσότερες χώρες το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών του 014 καθώς και οι εμπειρίες καλών πρακτικών 1 που συγκεντρώθηκαν στο δίκτυο OED δείχνουν ότι μία ανανεωμένη έμφαση στη μάθηση για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, τη δημοκρατία, την αειφόρο ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή συνοχή είναι απαραίτητη. Μια ανανεωμένη έμφαση στα πλαίσια της Στρατηγικής 00 για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση και της εφαρμογής της είναι συνεπώς απαραίτητη. 6. Εισαγωγή ενός σημείου αναφοράς για τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων με χαμηλό επίπεδο προσόντων Ένα από τα σημεία αναφοράς της ΕΚ 00 επικεντρώνεται στα επίπεδα συμμετοχής των ενηλίκων (ηλικίας 5-64 ετών) στη δια βίου μάθηση, τα οποία θα πρέπει να φθάνουν τουλάχιστον το 15% το 00. Για να μπορέσουμε να θέσουμε στόχους και να συγκρίνουμε την πρόοδο των κρατών μελών στην προσέγγιση των εκπαιδευόμενων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την εκπαίδευση, θα πρέπει να εισάγουμε ένα σημείο αναφοράς για τη συμμετοχή αυτών των εκπαιδευόμενων. (π.χ. βασισμένο στη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης- ISCED). 7. Εισαγωγή καλύτερων προτύπων για τις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες για το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων (EQF / NQFs) Για τα άτομα με πολύ χαμηλή ειδίκευση, μπορεί να πάρει πολύ καιρό να φθάσουν το επίπεδο 1 του Ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (και τα αντίστοιχα επίπεδα στα Εθνικά πλαίσια). Για να ενθαρρύνουμε τη μάθηση, θα πρέπει να προταθεί η πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και προόδου, μία συνεκτική προσέγγιση η οποία επιτρέπει μικρότερα βήματα και την κατάκτηση δεξιοτήτων σε πιο χαμηλά επίπεδα. 8. Να αναγνωριστεί η σημασία της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων Η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να προσεγγίσει άτομα με κακές εμπειρίες από την τυπική εκπαίδευση ανοίγει για πολλούς τον κόσμο της μάθησης. Παρ όλα αυτά, πολλοί υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής τείνουν να υποτιμούν τις δυνατότητες της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα αποτελέσματα από το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) και το έργο Οφέλη από τη Δια Βίου Μάθηση (BeLL) 3 δείχνουν ξεκάθαρα την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση ενηλίκων, και ιδιαίτερα την ανάγκη 1 Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα: Συλλογή, Παρουσίαση και Ανάλυση Παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών από την Εκπαίδευση Ενηλίκων προς μία Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς- 3

5 να αυξηθούν οι πιθανότητες αυτή να προσεγγίσει μη προνομιούχες ομάδες. Αυτό πρέπει να αποτελεί ένα βασικό σημείο των στρατηγικών δια βίου μάθησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 9. Ανάπτυξη υψηλότερης ποιότητας και καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τον τομέα της κοινοτικής εκπαίδευσης ενηλίκων, βασισμένο σε καλές πρακτικές, μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και καινοτόμες προσεγγίσεις, είναι αυτό που χρειάζεται. Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την συγκεκριμένη, μη τυπική φύση της εκπαίδευσης ενηλίκων και να ενθαρρύνει τις αρχές της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και της διαφορετικότητας. επικεντρώνεται στη μαθητοκεντρική μέθοδο της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και του μη-αποκλεισμού στη συμμετοχή. συγκρίνεται με άλλες χώρες και δομές, ιδιαίτερα ως προς την ικανότητα τους να προσεγγίζουν, να ενδυναμώνουν, να περιλαμβάνουν και να ενσωματώνουν τους ενήλικες μαθητές. Εθνικό επίπεδο 1. Προσέγγιση ομάδων με μειωμένη εκπροσώπηση Αυτό που χρειάζεται είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες προσφορές μάθησης που να είναι συναφείς με τις ομάδες τις οποίες αφορούν. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις διαφορετικές ομάδες με μειωμένη εκπροσώπηση και στις ομάδες στόχους οι οποίες μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένα μέτρα για να τις προσελκύσουμε πίσω στη διαδικασία μάθησης. Η συλλογή μας από άριστες πρακτικές 1 δείχνει πολλούς καινοτόμους τρόπους για το πώς να προσεγγίσει κανείς, αλλά οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων θα χρειαστούν υποστήριξη για να ενσωματώσουν νέες μεθόδους εργασίας. Η εφαρμογή είναι αρμοδιότητα των φορέων παροχής, αλλά οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής χρειάζεται να θέσουν την προσέγγιση και την ενδυνάμωση ως προτεραιότητα πολιτικής ούτως ώστε να είναι δυνατό να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος.. Παρέχοντας δυνατότητες για εξέλιξη Θα πρέπει να παρέχονται καλύτερες διασυνδέσεις, δίοδοι εξέλιξης ανάλογα με τις προσωπικές περιστάσεις, καθοδήγηση και προσανατολισμός ανάμεσα σε άτυπες και τυπικές ευκαιρίες μάθησης σε τοπικό επίπεδο, ώστε να υποστηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι στη μαθησιακή και την εργασιακή τους πορεία. 3. Αναγνώριση και προώθηση των προσωπικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών από την εκπαίδευση ενηλίκων Χρειάζεται η αναγνώριση της σημασίας της μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην ενδυνάμωση της δημοκρατικής κοινωνίας και των ευρύτερων οφελών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Τα εν λόγω οφέλη από την εκπαίδευση ενηλίκων (ιδιαίτερα την «ελεύθερη» εκπαίδευση ενηλίκων), σύμφωνα με μία πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη, πηγαίνουν πέρα από τα οικονομικά και τα σχετικά με την απασχόληση, εκτεινόμενα σε οφέλη για την κοινωνία, υψηλότερη αυτοεκτίμηση και ευημερία. 4. Ανάλυση και εν συνεχεία απομάκρυνση εμποδίων Τα εμπόδια που αποτρέπουν τα άτομα, ιδιαίτερα από τις μηπρονομιούχες ομάδες, από το να συμμετέχουν θα πρέπει να εξεταστούν σε βάθος. Προτρέπουμε τα κράτη μέλη να αναλύσουν την λειτουργία των νομικών και οικονομικών πλαισίων αναφορικά με την προώθηση ή την παρεμπόδιση της συμμετοχής των μη-προνομιούχων ομάδων. Για παράδειγμα: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων να προσεγγίζουν οι ίδιοι τις μηπρονομιούχες ομάδες και τους εκπαιδευόμενους που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με άλλους τρόπους, παρά να προτιμούν να εργάζονται με πιο παραδοσιακούς εκπαιδευόμενους (αυτό συμβαίνει όταν η πληρωμή βασίζεται στον αριθμό αποφοίτων των μαθημάτων) Να υποστηρίζονται οι ευκαιρίες των μεταναστών να παρακολουθούν δωρεάν ή χαμηλού κόστους μαθήματα μετά την άφιξή τους στη χώρα. Να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα πιστοποίησης βρίσκονται στο σωστό σημείο της διαδικασίας, ώστε η είσοδος στη μάθηση να μπορεί να γίνει ευκολότερη. Να ενθαρρύνονται οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων να δοκιμάζουν νέες και δημοκρατικές μεθόδους προσέγγισης και μάθησης. Μια διεξοδική ανάλυση της νομικής βάσης και των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να αποκαλύψει ενσωματωμένα εμπόδια τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να απομακρυνθούν. 5. Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης ενηλίκων στις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές Σε αρκετές χώρες, υπάρχουν στρατηγικές κοινωνικής ένταξης για μη προνομιούχες ομάδες οι οποίες όμως δεν λαμβάνουν υπόψη τους την εκπαίδευση ενηλίκων. Εντάσσοντας την εκπαίδευση ενηλίκων στις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και πολιτικές, αυτές, με τη σειρά τους, βελτιώνονται και η μάθηση ενσωματώνεται. 6. Προτεραιότητα και επενδύσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων Χρειάζονται αυξημένες δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων που να εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της. Είναι ζωτικής σημασίας το κόστος για τους εκπαιδευόμενους να παραμείνει δωρεάν ή πολύ χαμηλό ώστε να προωθηθεί η πρόσβαση για όλους. (Η Εσθονία, για παράδειγμα, επένδυσε πόρους του ΕΚΤ στην εκπαίδευση ενηλίκων και συνεργάστηκε στενά με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5

6 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) ώστε να εφαρμόσει την στρατηγική. Σαν συνέπεια, η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς επίσης και τα επίπεδα δεξιοτήτων αυξήθηκαν σημαντικά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι Κοινοτικοί φορείς παροχής εκπαίδευσης έχουν έσοδα από τις εγγραφές ατόμων που μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος τα οποία χρησιμοποιούν για να συνεχίσουν την παροχή για εκείνους που δεν μπορούν). 7. Χρηματοδότηση και στήριξη της μάθησης στην τοπική κοινότητα Η τοπική κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας όταν μιλάμε για την ενσωμάτωση πιθανών ενήλικων μαθητών που είχαν τις ελάχιστες δυνατές ευκαιρίες στο παρελθόν. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων του εθελοντικού και των κοινοτικού τομέα, χρειάζονται περισσότερη στήριξη και χρηματοδότηση. Αυτό θα ωφελήσει τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και την κοινότητα- οι καλύτερες δεξιότητες, η περισσότερη συμμετοχή, η πιο ενεργός ανάμειξη των πολιτών στα κοινά και η μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή έχουν ως αποτέλεσμα μία επωφελή κατάσταση για όλους τους ενδιαφερόμενους. 8. Ενδυνάμωση των δομών μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων Απαιτούνται πιο ισχυρές δομές για τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της νομοθεσίας, της ανάπτυξης των θεσμών και της διαρκούς χρηματοδότησης ώστε να θεμελιώσουμε ή να διατηρήσουμε το έργο σε αυτόν τον τομέα. Η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτη από άλλες μορφές εκπαίδευσης ως προς το πώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. 9. Η εκπαίδευση ενηλίκων χρειάζεται τους καλύτερους εκπαιδευτές και ανθρώπινο δυναμικό Ζητάμε την εξέλιξη των ικανοτήτων του προσωπικού μέσω της εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεπώς χρειάζεται να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτών που εργάζονται με μη προνομιούχες ομάδες και να διασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτών. Σε αρκετές χώρες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και, ενώ αυτό μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα (π.χ. ειδικοί από συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι φέρνουν τις γνώσεις τους στην εκπαίδευση ενηλίκων ή δάσκαλοι/καθηγητές που διδάσκουν μία απογευματινή τάξη), σημαίνει επίσης ότι πολλοί εκπαιδευτές σε βασικούς τομείς για την προσέγγιση πληρώνονται ελάχιστα ώστε να διατηρηθεί το κόστος χαμηλό. Επίσης, στην εκπαίδευση ενηλίκων εργάζονται τακτικά εθελοντές - για αυτούς, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εξέλιξη είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Προτείνουμε λοιπόν μια σοβαρή εξέταση του κόστους και των οφελών από τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτών, ιδιαίτερα αυτών που εργάζονται με μη προνομιούχες ομάδες. Ας υπογραμμίσουμε ότι αυτό είναι κυρίως θέμα χρημάτων παρά οργάνωσης! 10. Δημιουργία συνεκτικών συστημάτων δια βίου μάθησης μέσα από την πιστοποίηση και την αναγνώριση Χρειάζονται συστήματα πραγματικής δια βίου μάθησης στην Ευρώπη, τα οποία θα περιλαμβάνουν περισσότερες ανταλλαγές και μεγαλύτερη ισοδυναμία μεταξύ τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και μάθησης. Το Δίκτυο OED απαιτεί την διαμόρφωση και υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος με έμφαση στην αναγνώριση και την πιστοποίηση όλων των τύπων μάθησης, συμπεριλαμβανομένων του προσανατολισμού και της συμβουλευτικής. Η πιστοποίηση είναι το βασικό εργαλείο ώστε να προωθηθεί η δια βίου μάθηση, να εξασφαλιστούν πιο ευέλικτες δίοδοι μάθησης, να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους και να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή τους καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε μία πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των ικανοτήτων. 11. Οι θετικές διαστάσεις των ετερογενών κοινωνιών θα πρέπει ξεκάθαρα να υπογραμμιστούν Πρέπει να αναγνωρίσουμε την υπερ ετερογενή φύση των σύγχρονων κοινωνιών: οι πληθυσμοί και στις αγροτικές αλλά κυρίως στις αστικές περιοχές αποτελούνται από άτομα με διαφορετικές καταβολές, συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης, νομική κατάσταση και ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετικό τρόπο, ο οποίος θα αποφεύγει την κατασκευή του Άλλου και την κατασκευή των αποκαλούμενων παράλληλων τμημάτων της κοινωνίας, ιδιαίτερα από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και από τους πολιτικούς. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για δίκαιη και ακριβή δημοσιογραφική κάλυψη καθώς επίσης και επιμορφωτικό υλικό για το χτίσιμο δεξιοτήτων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ειδικούς των μέσων ενημέρωσης να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν τις πολυσύνθετες διαστάσεις της πραγματικότητας, κάτι που θα μπορούσε να είναι αρκετό εν προκειμένω. 6 1 Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα: Συλλογή, Παρουσίαση και Ανάλυση Παραδειγμάτων Καλών Πρακτικών από την Εκπαίδευση Ενηλίκων προς μία Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς -http://oed-network.eu/index.php?k=

7 Φορείς Παροχής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 1. Ας ακούσουμε τους εκπαιδευόμενους Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν λόγο στην εκπαίδευσή τους. Ξεκινώντας από τακτικές συσκέψεις των εκπαιδευόμενων μέχρι επιτροπές εκπαιδευόμενων και συμβουλευτικές επιτροπές, υπάρχουν πολλοί τρόποι να συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι στην διαχείριση, την οργάνωση και τη διδασκαλία των οργανώσεων εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων γίνονται πιο δημοκρατικοί και έχουν πολύ καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ενήλικων μαθητών τους. Για να γίνουν όλα τα είδη μάθησης δυνατά ζητάμε τη στενή συνεργασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων όλων των εκπαιδευόμενων καθώς και καλύτερη νομική εκπροσώπηση. 5. Ενθαρρύνετε το προσωπικό σας και τους διαμεσολαβητές να χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθοδολογίες που εμπεριέχουν την ενδυνάμωση Ρίξτε μια ματιά στις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές - συγκεντρώθηκαν από ειδικούς στην επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων και έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε έναν αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Ευελπιστούμε ότι θα εμπνευστείτε από αυτές- σας προσκαλούμε να τις χρησιμοποιήσετε και να ζητήσετε από το προσωπικό σας και τους διαμεσολαβητές σας να τις χρησιμοποιήσουν επίσης- είμαστε βέβαιοι ότι θα έχετε θετικά σχόλια!. Ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή Οι μη προνομιούχες ομάδες χρειάζονται ευκαιρίες ώστε να ενδυναμωθούν και με αυτό τον τρόπο να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Εξασφαλίζοντας ότι η φωνή τους θα ακουστεί (βλέπε σημείο 1 παραπάνω), ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη γίνει. Μπορεί να γίνει περαιτέρω προώθηση αυτής της πρακτικής κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν και να επικοινωνούν. Η μάθηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μία πρωτοβουλία μεταξύ ίσων. 3. Αύξηση της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερο προσωπικό, διαχείρηση και διαμεσολαβητές από τις ίδιες τις μη προνομιούχες ομάδες ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη πολυμορφία στην εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και για να καταστούν αυτές, με τη σειρά τους, πρότυπα προς μίμηση για τους πιθανούς εκπαιδευόμενους. 4. Προσέγγιση σε υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες Χρειαζόμαστε ειδικά προσαρμοσμένες και συμμετοχικές προσφορές μάθησης οι οποίες να είναι συναφείς με τις ομάδες που αφορούν. Είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στις διάφορες υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες οι οποίες μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένα μέτρα ώστε να γίνει η μάθηση ελκυστική για αυτές (π.χ. μετανάστες, μειονότητες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, φυλακισμένοι, κλπ.). Για να βρούμε τι έχουν ανάγκη αυτές οι ομάδες πρέπει να διεξάγουμε έρευνα που να τους περιλαμβάνει ως ενεργά υποκείμενα. Η συλλογή μας από βέλτιστες πρακτικές 1 δείχνει πολλούς καινοτόμες μεθόδους για το πώς να προσεγγίσουμε- σας προσκαλούμε να τις χρησιμοποιήσετε σαν έμπνευση! 1 7

8 ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Πολλοί υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν περισσότερους ενήλικες μαθητές από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Ελπίζουμε να δώσουμε κάποιες ιδέες για το πώς να προσεγγίσετε αυτό το θέμα, τις οποίες θα βρείτε στη συνέχεια. Πιθανότατα έχετε πολύ καλά εργαλεία για το πώς να σχεδιάζετε, να οργανώνετε, να εφαρμόζετε και να παρακολουθείτε την πρωτοβουλία. Εμείς, ως οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη, τις ιδέες και τις προσεγγίσεις τις οποίες ίσως να μη γνωρίζετε- με βάση αυτές, δείτε παρακάτω κάποιες προτάσεις! Θα θέλαμε επίσης να σας επιστήσουμε την προσοχή στην συλλογή καλών πρακτικών 1 που συγκεντρώσαμε στο δίκτυο Grundtvig για Προσέγγιση-Ενδυνάμωση-Διαφορετικότητα και η οποία θα σας παρέχει ένα εύρος προσεγγίσεων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, αναπτύξαμε διεξοδικά μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και τους εκπαιδευτές, ούτως ώστε να μπορούν να υιοθετήσουν νέες μεθόδους ενδυνάμωσης: αυτού του είδους οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στα αγγλικά, τα γαλλικά 3 και τα γερμανικά 4 στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου του OED 5. Σας προσκαλούμε να διαδώσετε και τις δύο δημοσιεύσεις ελεύθερα! πρόσφυγες, κλπ. Συνεργάτες που πρέπει να έχετε υπόψη σας: Εργασία (απασχόληση), Πολιτισμός (προσέγγιση, νέα μαθησιακά περιβάλλοντα), Υγεία και Πρόνοια (προσέγγιση, καθώς επίσης και παροχές, ενεργός γήρανση), Καταναλωτικές υποθέσεις (εκπαίδευση του καταναλωτή, εξοικείωση με χρηματοοικονομικές γνώσεις, και προσέγγιση), Δικαιοσύνη (φυλακισμένοι), Κοινωνικές υποθέσεις (μειονοτικές ομάδες, σύνδεση με την κοινωνική εργασία, ενεργός γήρανση...). 3. Εισάγετε ποιοτικούς στόχους και σκοπούς Τι θέλετε να κατορθώσετε; Η θέση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών- μπορεί να σας βοηθήσει όσον αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι ποσοτικοί στόχοι μπορούν να σας βοηθήσουν να αιτιολογήσετε τα σχέδια δράσεις στους φορείς χρηματοδότησης Οι ποιοτικοί στόχοι μπορούν να συμβάλλουν στην συνολική κατανόηση μιας πρωτοβουλίας, π.χ. πώς νομίζουν ότι έχουν ωφεληθεί οι συμμετέχοντες; Η συλλογή των εμπειριών των εκπαιδευόμενων μπορεί επίσης να είναι τρομερά χρήσιμη για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, τόσο των ίδιων των εκπαιδευόμενων όσο και για άλλων ομάδων Προσδιορίστε τα θέματα Ποιοί είναι οι βασικοί τομείς με τους οποίους θέλετε να καταπιαστείτε και ποιοί οι πιθανοί ενήλικες μαθητές στους οποίους απευθύνεστε; Οι φορείς παροχής συνήθως γνωρίζουν πολύ καλά ποιούς μπορούν να προσεγγίσουν και ποιούς όχι- μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική πηγή πληροφοριών όπως είναι και οι ΜΚΟ. Αναπτύξτε μία διαφοροποιημένη εικόνα των ατόμων στα οποία θέλετε να απευθυνθείτε, αποφεύγοντας να τους κατατάσσετε σε ομάδες που δεν υπάρχουν, π.χ. «Οι μουσουλμάνες γυναίκες». Προσκαλέστε άλλες υπηρεσίες και υπουργεία Άτομα από μη προνομιούχες ομάδες συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις και εμπόδια, για αυτό και είναι πολύ λογικό να υπάρχει συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και υπουργεία. Επίσης, οι συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών τομέων συχνά μπορούν να διευκολύνουν την προσέγγιση (π.χ. η προσέγγιση μεταναστριών μέσω των σχολείων των παιδιών τους, η προσέγγιση ατόμων μέσω των φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης, όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κλπ.) Υπάρχουν επίσης εν δυνάμει εκπαιδευόμενοι, για τους οποίους η συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία είναι απαραίτητη: φυλακισμένοι, 4. Προσκαλέστε φορείς Φορείς όπως οι κοινωνικοί εταίροι, παροχής εκπαίδευσης και οι ΜΚΟ μπορούν να συνδυάσουν τις πρωτοβουλίες με το επίπεδο βάσης και να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή της πρωτοβουλίας λειτουργεί ομαλά. Μια στενή συνεργασία με όλους αυτούς θα συντελέσει στην επιτυχία. Υπάρχει κάποιος συλλογικός φορέας για την εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα σας; Η παροχή υποστήριξης σε μία τέτοια οργάνωση μπορεί να είναι μια επωφελής για όλους διαδικασία, για την κοινωνία των πολιτών, από τη μια μεριά, και για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, από την άλλη. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν έναν βασικό συνεργάτη ο οποίος μπορεί να εργάζεται μαζί τους και του οποίου τα μέλη συντονίζουν. Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων θα έχουν ένα όργανο για την προώθηση και τη δικτύωση. 5. Προσδιορίστε τα εμπόδια Ποιά είναι τα βασικά θέματα που εμποδίζουν τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους που θέλετε να προσεγγίσετε από το να συμμετάσχουν; Έχει γίνει αξιοσημείωτη προετοιμασία και έρευνα σχετικά με τα εμπόδια και πώς αυτά μπορούν να ξεπεραστούν, ώστε, αφού έχετε προσδιορίσει τα εμπόδια, να μπορείτε να αντλήσετε από την εμπειρία

9 ανά την Ευρώπη (και πέρα από αυτή) προκειμένου να βρείτε επαρκείς και αποτελεσματικές λύσεις. Τα μαθήματα στον ελεύθερο χρόνο είναι συχνά τα καλύτερα μαθήματα για την προσέλκυση ατόμων στην διαδικασία της μάθησης. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής συχνά υποτιμούν τις δυνατότητες μαθημάτων όπως ο χορός οριεντάλ, η γιόγκα, η μαγειρική ή το τραγούδι-για άτομα που έχουν αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο, τέτοιου είδους μαθήματα μπορούν να αποτελέσουν την είσοδο στη μάθηση και σε μια νέα ζωή! 6. Παρέχετε ενίσχυση των ικανοτήτων Για να προχωρήσουν στην εφαρμογή της προσέγγισης, της ενδυνάμωσης και της διαφορετικότητας, οι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και το προσωπικό και οι εκπαιδευτές τους πιθανό να χρειάζονται υποστήριξη και επιπλέον κατάρτιση. Για την βέλτιστη και πιο ολοκληρωμένη χρήση των χρημάτων που θα επενδύσουν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής σε μία πρωτοβουλία μπορεί να είναι απαραίτητη η αρχική και, πιθανώς, συνεχιζόμενη ενίσχυση των ικανοτήτων. Ρίξτε μια ματιά στις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές 6 σαν έμπνευση! Θυμηθείτε ότι η κριτική επανεξέταση του τι κάνετε, σε κάθε επίπεδο, δηλαδή επίπεδο φορέα, διαχείρισης προγράμματος και διαμεσολαβητών, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος εξέλιξης. 8. Ελέγξτε για απρόβλεπτες συνέπειες Όταν παρακολουθείτε τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας, ελέγξτε για πιθανές απρόβλεπτες συνέπειες- είχε η πρωτοβουλία αντίκτυπο σε άλλες ομάδες-στόχους; Στους φορείς παροχής; Συγκεκριμένες στρατηγικές έχουν συνέπειες οι οποίες δεν είναι απαραίτητα προφανείς στην αρχή της εφαρμογής τους, για παράδειγμα, μία διάταξη για την πληρωμή των φορέων παροχής ανάλογα με τον αριθμό των αποφοίτων πιθανότατα να οδηγήσει σε επιλεκτική είσοδο εκπαιδευόμενων, δηλαδή οι φορείς παροχής να επιλέγουν τους συμμετέχοντες ο οποίοι είναι πιο πιθανό να αποφοιτήσουν. Αυτό σημαίνει ότι πιο «δύσκολα» άτομα μένουν πίσω. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσπάθειά σαςεπικοινωνήστε μαζί μας για ερωτήσεις ή σχόλια. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις μας, ενημερώστε μας! Francesca Operti and Gina Ebner eaea.org), εκ μέρους του δικτύου OED. 7. Σκεφτείτε μία εκστρατεία ενημέρωσης Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει πολλά οφέλη- για το άτομο αλλά και για την κοινωνία. Μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα μπορούσε να βοηθήσει να επιστήσουμε την προσοχή των ατόμων σε αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ) έχει συγκεντρώσει έναν αριθμό καλών πρακτικών 7 (για παράδειγμα η «εβδομάδα ενήλικων εκπαιδευόμενων με το λεωφορείο της εκπαίδευσης ενηλίκων») και προτάσεων 8 για τις εκστρατείες ενημέρωσης: arale/conference-report/arale_dfs_recommendations_8pages_ opslag.pdf arale/best-practice-collection.html conference-report/arale_dfs_recommendations_8pages_opslag.pdf 9

10

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC ΤΕΥΧΟΣ 3 «Δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση» Η σύμπραξη ALMA-DC συναντήθηκε στην Δρέσδη της Γερμανίας όπου υλοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2011. 3η Διακρατική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενημερωτική - Επιμορφωτική Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στις Κυκλάδες: Αμβλύνοντας εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο?

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? 2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? Λίστα Ελέγχου για τον Εκπαιδευτή: Σύντομη λίστα αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτώνς για να εκτιμήσουν το συνόλο των Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων. Πώς τις αποκτήσατε; Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας

ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας ΕΤΟS - Αποτελεσματική Εκπαίδευση για τους ξένους της Εταιρείας Ενημερωτικό Δελτίο N 4 Δεκέμβριος 2013 Πέμπτη διακρατική συνάντηση στην Ιταλία Στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2013 η 5η συνάντηση του έργου ETOS πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα

Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα Κείμενο Πολιτικών Κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα 1.Η κατάσταση στη Δια βίου Μάθηση στην Ελλάδα σήμερα Προβλήματα Στην αρχή του 2010 η χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης.

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. 1. Τι είναι _Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. _Στόχος μας για να γίνει η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ ΜΚΟ ΈΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «CAPACITY BUILDING» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΜΚΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΕΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ m143 Ισίδωρος Παχουνδάκης Καθηγητής Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ TΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης Σχολές Γονέων -ΑΠ8 με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλου-Νέστορος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Πύλου-Νέστορος Ενημερώνουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα