Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ"

Transcript

1 Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ θέςεηο πάλσ ζηελ εμέιημε ησλ ΟΔΑ θαη πξνηάζεηο Ειζαγωγή Μνινλόηη δελ ζεσξώ ηνλ εαπηό κνπ εηδηθό, επεηδή αθνύγνληαη πνιιά θαη ζε θαηηδίαλ ζπδεηήζεηο κε ηα κέιε ησλ ΟΔΑ αιιά θαη ηα πεγαδάθηα ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, ζα πξνζπαζήζσ λα θσδηθνπνηήζσ ηηο ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε γηα ηελ ρξήζε ησλ βξαρέσλ, ηελ δηάθξηζή ηνπο από ηηο πςειόηεξεο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπο γηα επαθέο θπξίσο ζηα όξηα ηεο ρώξαο θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο. ην ηέινο ζα γίλνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζην θείκελν απηό γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ρξήζε ησλ ΟΔΑ. Ανάγκη τρήζεως ηων HF. Επείγοσζες Τσπικές επικοινφνίες. Γηα κηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο, ζα ηνλίζσ ηελ δηαθνξά δξάζεο καο, ζηηο πεξηπηώζεηο επηθνηλσληώλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη άξα λα εμεγήζσ ηα δύν βαζηθά είδε ηέηνησλ επηθνηλσληώλ πνπ καο απαζρνινύλ όπσο νξίδνληαη θαη ζην ζρέδην δξάζεο ησλ ΟΔΑ. Επείγοσσα είλαη ε ζπλήζσο ζύληνκε επηθνηλσλία πνπ πεξηιακβάλεη πξώηεο πιεξνθνξίεο γηα κηα θαηαζηξνθή. Παξάδεηγκα επείγνπζαο επηθνηλσλίαο είλαη ε αλαθνξά αηπρήκαηνο ή νπνηνπδήπνηε μαθληθνύ ζπκβάληνο ή άιιεο αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα θζάζεη ην ζπληνκόηεξν ζηελ αληίζηνηρε ππεύζπλε αξρή γηα λα μεθηλήζεη ην γξεγνξόηεξν ε δξάζε ηεο θαηαζηνιήο ή ηεο αλαθνύθηζεο. Τσπική είλαη θάζε άιιε κνξθή επηθνηλσλίαο αλάγθεο πνπ δελ αηηείηαη άκεζεο ελέξγεηεο γηα κία μαθληθή θαηαζηξνθή. Απηέο είλαη ζπλήζσο αλαθνξέο, θαη αηηήκαηα αλάγθεο. ηελ πξώηε πεξίπησζε, ζηελ Επείγοσσα, καο ελδηαθέξεη νπσζδήπνηε ε Τατύτητα. ηελ Τσπική επηθνηλσλία καο ελδηαθέξεη απόιπηα ε Ακρίβεια. Δίλαη θαηαλνεηό όηη άιιν είλαη λα δεηήζνπκε 100 ζθελέο θαη άιιν 1000 ζθελέο, ζεκαζία

2 ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ έρεη ε πιεξνθνξία λα θζάζεη πνιύ γξήγνξα ηόζν όζν λα είλαη απόιπηα ζσζηή. Δίλαη θαλεξό όηη ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ ηα θηλεηά ηειέθσλα ππάξρνπλ παληνύ, ε αλάγθε γηα θάιπςε επεηγνπζώλ επηθνηλσληώλ από ηελ ππεξεζία καο κεηώλεηαη, ζε αληίζεζε κε ηελ απμεκέλε αλάγθε γηα ηππηθέο επηθνηλσλίεο. Οη ξαδηνεξαζηηέρλεο κπνξνύλ κε απιέο αλαινγηθέο ή ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο λα πεξάζνπλ κε αθξίβεηα πξνθνξηθά ή γξαπηά αηηήκαηα ή αλαθνξέο από ηελ πεξηνρή ηεο θαηαζηξνθήο ζην «θέληξν ειέγρνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο». Το δίκησο V-UHF και οι περιοριζμοί ηοσ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ επαλαιεπηώλ ζε όιεο ζρεδόλ ηηο βνπλνθνξθέο ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα, έρεη δώζεη κεγάιεο επθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ζρεδόλ ζε θάζε κέξνο ηεο ρώξαο. Απηό καο δίλεη κία αίζζεζε εύθνιεο επηθνηλσλίαο παληνύ θαη απηό είλαη αιήζεηα, ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο όκσο ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη. Σν πεδίν θάιπςεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηελ θάιπςε ηνπ επαλαιήπηε πνπ ζεκαίλεη όηη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ είλαη ιίγν καθξύηεξα ή ζε ζθηά, ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ αλακεηαδόηεο (link). Αλ ε πεξηνρή είλαη καθξηλή ζα ρξεηαζηεί θαη άιιν link κε ηελ Αζήλα. Ζ κεγάιε ζπζζώξεπζε αλακεηαδόζεσλ θάλεη ηελ δπλαηόηεηα κπινθαξίζκαηνο, εζθεκκέλα ή κε, ζνβαξή. Ζ επθνιία ρξήζεο ηνπ επαλαιήπηε νδεγεί όια ηα εκπιεθόκελα δίθηπα ζε απηόλ θαη θάλεη ην έιεγρν ηνπ θάζε δηθηύνπ δύζθνιν. Ζ επθνιία πνπ δίλεη ζηελ πξνώζεζε επεηγόλησλ κελπκάησλ δελ είλαη ε ίδηα γηα ηελ κεηάδνζε ηππηθώλ θαη θπξίσο γξαπηώλ κελπκάησλ. Γηα απνζηνιή γξαπηώλ κελπκάησλ ππάξρεη ην Packet Radio, κνινλόηη δελ ζθνπεύσ εδώ λα αλαπηύμσ πιήξσο ην ζέκα ηνπ, ρξεηάδεηαη αλαγθαζηηθά άιιν εμεηδηθεπκέλν δίθηπν θόκβσλ, πνπ ζηελ ρώξα καο είλαη ζε ρακειό επίπεδν. Από ηνπο ήδε ππάξρνληεο επαλαιήπηεο θσλήο, κπνξεί λα πεξάζεη κόλν (θαη αλ απηνί ην επηηξέπνπλ) APRS, πνπ απνηειείηαη από εθπνκπέο πνπ είλαη ζύληνκεο δηάξθεηαο κηα θαη ην ίδην ην δίθηπν APRS επηηξέπεη ηελ δπλαηόηεηα κίμεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ. (Γπζηπρώο ζηε ρώξα καο παξά ηελ κεγάιε δηάδνζε ηνπ APRS θαλείο ηδηνθηήηεο επαλαιεπηώλ θσλήο δελ έρεη ελδηαθεξζεί γηα λα θάλεη ηνλ επαλαιήπηε ηνπ λα δέρεηαη καδί κε ηελ θσλή θαη APRS θαη λα ην αλακεηαδίδεη ζην ςεθηαθό δίθηπν, θάηη πνπ θάλεη ηελ κίμε θσλήο θαη δεδνκέλσλ νπζηαζηηθή ζσζηή θαη ήζπρε).

3 ηα πιενλεθηήκαηα ησλ βξαρέσλ ζε ζρέζε κε ηα VHF, είλαη ε δπλαηόηεηα ύπαξμεο πνιιώλ δηθηύσλ θαη πνιιώλ ζπρλνηήησλ, αιιά θαη απνζηνιήο ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ εύθνια ζην Σ.Κ. ρσξίο ηελ ύπαξμε πνιύπινθνπ ςεθηαθνύ δηθηύνπ ζηα VHF κέρξη ην ζεκείν ηεο θαηαζηξνθήο. αλ ζπκπέξαζκα από όια απηά αιιά θαη άιια πνπ ζα δνύκε παξαθάησ κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη, αλ γηα ηηο επείγοσσες επηθνηλσλίεο ηα VHF είλαη ηα βνιηθόηεξα, ζηηο τσπικές επηθνηλσλίεο αλάγθεο, ε ρξήζε ησλ HF θαίλεηαη ζεκαληηθόηεξε. Ιζηορικό ηης τρήζεως ηων HF ζηην τώρα. Ραδιοεραζιηέτνες. Παξαδνζηαθά ην ιίθλν ηνπ ξαδηνεξαζηηερληζκνύ ήηαλ ηα βξαρέα (HF). Κάζε κέξα ηνπ ρξόλνπ, θάζε επνρή γίλνληαη ζπλερώο επηθνηλσλίεο ζηα HF ζε κία κεγάιε γθάκα από modes θαη εηδηθά γηα ηνπο Έιιελεο, ππάξρνπλ κόληκα πεγαδάθηα θσλήο ζηνπο 3,5 & 7 MHz, ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 80% από 08-24L ώξα. Απηό δείρλεη όηη ε επηθνηλσλία ζηα βξαρέα θύκαηα γηα ζσζηέο εγθαηαζηάζεηο είλαη εθηθηή θαη ε ρξήζε ηεο ζε Emergency δπλαηή. Άλλες σπηρεζίες. Δθηόο ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, ε ρξήζε ησλ HF ζηε ρώξα καο από πιεπξάο άιισλ ππεξεζηώλ είλαη αλύπαξθηε, αληίζεηα από όηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρώξεο. ε απηό ζπλεηέιεζαλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο όπσο: 1. Σν ζρεηηθά κηθξό κέγεζνο ηεο ρώξαο. 2. Ζ άγλνηα ησλ ρεηξηζηώλ γηα ηελ ρξήζε θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζπζθεπώλ, άγλνηα γηα ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο δηάδνζεο θαζώο θαη ηεο ζσζηήο εθινγήο ζπρλνηήησλ. Άγλνηα γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θεξαηώλ θαη ησλ θαζόδσλ. Άγλνηα γηα ηελ δπλαηόηεηα εθπνκπήο θαη αθηηλνβνιίαο θάζε είδνπο θεξαίαο. 3. Κπξηόηεξε αηηία είλαη όκσο ε επθνιία ρξήζεο από ηηο ππεξεζίεο απηέο ησλ ζπζθεπώλ VHF/UHF, αιιά θαη ηεο πιεκκπξίδαο πιένλ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, πνπ ηνπο ιύλνπλ ην θαζεκεξηλό πξόβιεκα, επηηείλνπλ όκσο ην έθηαθην όηαλ ρξεηαζηεί. Σειεπηαία ε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο «TETRA», δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, ηελ αίζζεζε όηη κε ηηο επθνιίεο ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ,

4 έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ελόο ξαδηνδηθηύνπ κε αζθάιεηα. Ζ πηζαλή γελίθεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ζε όιε ηελ ρώξα θαη ε ζπλεπαγόκελε θαηάξγεζε ησλ παιαηώλ ξαδηνδηθηύσλ VHF ζα έρεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε κεγάιεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη απμεκέλε επζύλε ηεο δηθήο καο Τπεξεζίαο θαη ηνύην θπξίσο ιόγσ ηνπ πνιύπινθνπ ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο κε πάξα πνιιέο θεξαίεο αλακεηάδνζεο πνπ απηό έρεη, πνπ δελ ειέγρνληαη από ηηο ππεξεζίεο απηέο αιιά θαη άιισλ ιόγσλ πνπ είλαη ζέκα άιιεο εηδηθήο κειέηεο. 4. Σν πξόβιεκα ησλ παξαζίησλ - παξεκβνιώλ αιιά θαη ηνπ ζνξύβνπ πνπ γηα ην απηί ηνπ άζρεηνπ είλαη αθξηβώο ην ίδην, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία αλ παξάγεηαη από δηαθνξεηηθέο πεγέο, επηηείλεη ην πξόβιεκα. Έλα ιόγνο παξαπάλσ είλαη ν πδξνθεθαιηζκόο, όιεο νη ππεξεζίεο είλαη ζπγθεληξσηηθέο. Σν θέληξν είλαη ε Αζήλα. Ζ Αζήλα όκσο δελ αθνύεη ζηα βξαρέα ιόγσ ζνξύβνπ, άξα όιν ην δίθηπν γίλεηαη άρξεζην. Τπάξρεη βέβαηα ή αξκόδηα ππεξεζία (ΔΔΣΣ) πνπ έρεη ζηελ επζύλε ηεο ην ζέκα ηνπ ζνξύβνπ θαη ησλ παξεκβνιώλ, αιιά γηα λα επηιεθζεί ελόο ζέκαηνο θαη λα ην ιύζεη πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ ιόγνη. Α. Να θαηαλνεί ν ρξήζηεο όηη ππάξρεη πξόβιεκα. Β. Να ζέιεη ην πξόβιεκα απηό λα ιπζεί. Γ. Να θάλεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζε ππεξεζηαθό επίπεδν γηα λα θιεζεί ε ΔΔΣΣ. Γ. Καη δπζηπρώο κε ηελ εκπεηξία ηνπ ράνπο θαη ηεο αλαξρίαο ησλ Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ζηαζκώλ άιια θαη ηνπ πξνβιήκαηνο από ηα ηξόιετ, έρεη θαλεί όηη ζα πξέπεη λα κελ ππάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθό ή πνιηηηθό ζπκθέξνλ πίζσ από ηελ αηηία ηεο παξεκβνιήο. Σν ζέκα ησλ ζπρλνηήησλ θαη ηεο δηάδνζεο, έρεη ιπζεί ζε έλα βαζκό από ηελ ηερλνινγία κε ζύγρξνλεο επαγγεικαηηθέο ζπζθεπέο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά, κε δπλαηόηεηα ALE (Automatic Link Establishment) θαη Automatic Selective Calling. Αιιά ε γεληθόηεξε απαμίσζε ησλ βξαρέσλ είλαη ηέηνηα, ώζηε ειάρηζηεο ππεξεζίεο ηα ρξεζηκνπνηνύλ ζνβαξά θαη κε επηηπρία.

5 Απηό δίλεη ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο κία δπλαηόηεηα πξσηνπνξηαθή σο πξνο ηηο άιιεο ππεξεζίεο θαη θαζνξηζηηθή ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο, θζάλεη λα κπνξέζνπκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε ζσζηά. Προβλήμαηα ποσ ανακύπηοσν ζηην τρήζη HF. Θόρσβος, παράζιηα Ο ζόξπβνο απηόο εκθαλίδεηαη από θπζηθέο ή ηερλεηέο πεγέο. ηηο πόιεηο όπσο είδακε νη ηερλεηέο πεγέο ηείλνπλ λα θαιύςνπλ θάζε άιιν πξόβιεκα. Ζ άγλνηα θαη ε αδηαθνξία ησλ «ππεπζύλσλ» γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο «κε ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο» πνιιώλ ζπζθεπώλ, έρεη γεκίζεη ηηο πόιεηο κε ρηιηάδεο πεγέο αζέιεησλ παξεκβνιώλ, γηα ηηο νπνίεο δελ ελδηαθέξεηαη πξαθηηθά θαλείο. Ζ επθνιία ησλ FM κε ηελ θηκσκέλε είζνδν θαη ηνπο ππνηόλνπο έρεη ζηξέςεη ηνπο πεξηζζνηέξνπο ζηελ μεθνύξαζηε ρξήζε ησλ V-UHF. Διάδοζη Ζ δακόθιεηνο ζπάζε ηνπο ειηαθνύ θύθινπ καο ππνρξεώλεη ζε ζπκκόξθσζε. Ζ γλώζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ όκσο, κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα ηνλ εθκεηαιιεπηνύκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Τπάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ ειεύζεξα θαζώο θαη ζειίδεο ζην Γηαδίθηπν, πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα βνεζεζεί ζηελ ρξήζε ηεο. Εζκεμμένες παρεμβολές, QRM Πάληα ππάξρνπλ αλεγθέθαινη πνπ επίηεδεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ δεκηά ζε έλα δίθηπν. Αλ απηό ζηα VHF κπνξεί λα είλαη θαηαιπηηθό, ζηα HF ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο κείσζεο ηεο παξεκβνιήο, ηόζν ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ δέθηε, όζν θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, πνπ ζηα VHF-FM δελ κεηξνύλ ηδηαίηεξα. εκαληηθόο παξάγνληαο είλαη θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλνιηθά, από όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηνπ δηθηύνπ. ηηο εθπαηδεύζεηο ησλ ΟΔΑ είλαη έλα ζέκα πνπ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα θαζώο θαη νη ηξόπνη δηαρείξηζήο ηνπ. Να ζπκάζηε πάλησο όηη κεηώλνληαο ην εύξνο ιήςεο, βειηηώλεη θαλείο ηελ θαηάζηαζε θαη όηη ην ιηγόηεξν εύξνο ην έρνπλ θάπνηα ςεθηαθά modes θαη θπζηθά ην cw.

6 Γενικά για κεραίες Ιονόζθαιρα Ζ δξάζε ηεο ηνλόζθαηξαο είλαη απηή πνπ καο επηηξέπεη ή όρη ηελ επηθνηλσλία ζηα βξαρέα (θαη όρη κόλν) θαη θαιό είλαη λα θαηαλνήζνπκε ζηνηρεησδώο ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Οη θαηά ηόπνπο ηνλνζθαηξηθνί ζηαζκνί (sounders) ζηέιλνπλ κία γθάκα ζπρλνηήησλ (ζάξσζε) θάζεηα πξνο ην Εελίζ ηνπ ηόπνπ θαη μέξνπλ αλά πάζα ζηηγκή πνηα είλαη ε πςειόηεξε ζπρλόηεηα (MUF) πνπ αλαθιάηαη ζηνλ ηόπν απηό κε θαηαθόξπθε πξόζπησζε ζηελ ηνλόζθαηξα. Υνλδξηθά ε ζρέζε ηεο ζπρλόηεηαο απηήο κε απηήλ πνπ καο επηηξέπεη αλάθιαζε θπκάησλ πνπ εθπέκπνληαη κε ρακειή γσλία πξνο ηνλ νξίδνληα είλαη 1 πξνο 3. Γειαδή αλ κεηξεζεί MUF=5 MHz ζην Εελίζ, ηόηε έρνπκε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε DX ζε ζπρλόηεηεο κέρξη 15 MHz πεξίπνπ ή θαη πεξηζζόηεξν. Αληίζεηα γηα επηθνηλσλίεο NVIS (δειαδή ηνλνζθαηξηθέο επηθνηλσλίεο κηθξώλ θαη κεζαίσλ απνζηάζεσλ, έσο 500 km), πεξηνξηδόκαζηε ζε ζπρλόηεηεο όρη κεγαιύηεξεο από ηε MUF ζην δελίζ. Δίλαη γλσζηό θπζηθά όηη απηή ε δηαδηθαζία επεξεάδεηαη άκεζα από ηνλ γλσζηό ελδεθαεηή ειηαθό θύθιν, πνπ ζήκεξα ηπραίλεη λα βξηζθόκαζηε ζηηο ρεηξόηεξεο ηνπ κέξεο. Πάιη ρνλδξηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ζηα ρακειά ηνπ θύθινπ, ε MUF γηα θάζεηε πξόζπησζε θπκαίλεηαη από MHz (επηηξέπνληαο επηθνηλσλίεο DX από 5-21 MHz), ελώ ζηα ςειά ηνπ θύθινπ απηή είλαη 4-10 MHz, (επηηξέπνληαο επηθνηλσλίεο DX από MHz). Ζ επηινγή ζπρλόηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηνπ δεηιηλνύ, ηεο λύθηαο, ή ηεο απγήο, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δπν ζεκείσλ θάζε δεδνκέλε ζηηγκή, αιιά θαη ηηο πηζαλέο αθνύζηεο παξεκβνιέο από καθξηλόηεξεο πεξηνρέο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη ρεηξηζηέο όζν εμειίζζεηαη ρξνληθά έλα ζπκβάλ.

7 DX ή NVIS Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ ζηαζκνύ γηα λα επηιέμνπκε θεξαία. Τπάξρνπλ 3 βαζηθέο πεξηπηώζεηο. Ιονοζθαιρικό DX Ζ δπλαηόηεηα όζν γίλεηαη καθξύηεξεο επαθήο από km θαη πάλσ. ηελ πεξίπησζε απηή επηζπκνύκε ε αθηηλνβνιία ηεο θεξαίαο λα είλαη ρακειά ζηνλ νξίδνληα θαη απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη θεξαία θάζεηε κε radials ζηηο ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο ή νξηδόληηα θαηεπζπληηθή beam κε αξθεηά ζηνηρεία (κε εμαίξεζε ηηο quad πνπ κπνξεί λα είλαη θάζεηεο) ζηηο πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο. Κύμα Εδάθοσς (Ground Wave) ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθκεηαιιεπόκαζηε θπξίσο ηα θύκαηα πνπ αθνινπζνύλ ηελ θακππιόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη απηά πνπ αλαθιώληαη από ηελ ηνλόζθαηξα. αλ ξαδηνεξαζηηέρλεο ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζηνπο 1,8 MHz κε θάζεηεο θεξαίεο θαη γηα επαθέο κέρξη 100 km. Ιονοζθαιρικό NVIS (Near Vertical Incidence Sky wave) Δθκεηαιιεπόκαζηε ηελ MUF κε θεξαίεο πνπ έρνπλ ην κέγηζην κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο ζε πςειέο γσλίεο (θνληά ζην Εελίζ) γηα επαθέο ρνλδξηθά κέρξη 500 km. Εγκαηάζηαζη ζηαθερών ζηαθμών ε γεληθέο γξακκέο έλαο ηππηθόο ζηαζκόο ζην ζπίηη ελόο ξαδηνεξαζηηέρλε έρεη ηηο ζσζηέο θεξαίεο γηα λα εθκεηαιιεπηεί όιεο ηηο επαθέο ηόζν DX όζν θαη NVIS, ζπάληα όκσο ηα θύκαηα ρώξνπ πνπ ζέινπλ θάζεηε θεξαία ζηνπο 1,8 MHz. Άιισζηε κέζσ ησλ ηνπηθώλ επαλαιεπηώλ ζηα V-UHF μεπεξληέηαη εύθνια απηή ε απόζηαζε. Για επαυές DX ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο θαηεπζπλόκελεο θεξαίεο, νξηδόληηεο ή quad κε 2-7 ζπλήζσο ζηνηρεία, ηνπνζεηεκέλεο ζε πύξγνπο ύςνπο 9-12 κέηξσλ, θαη

8 ζηελ απινύζηεξε πεξίπησζε θάζεηεο κε ζσζηά radials. Απηέο δνπιεύνπλ άλεηα ζηηο ζπρλόηεηεο MHz. Οη κεγαιύηεξεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα 40 θαη 30 m, ελώ ειάρηζηνη ξαδηνεξαζηηέρλεο ζε άιιεο ρώξεο έρνπλ ηέηνηεο θεξαίεο γηα ηα 80 m. Για επαυές NVIS δειαδή γηα επαθέο ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη πνπ καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο γηα πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο: Απλό δίπολο. Απιά θαλνληθά δίπνια ζε ύςνο ηζηώλ 6-10 m ή δίπνια ηύπνπ «Λ» (ειιεληζηί Inverted V) ζε έλαλ ηζηό ύςνπο 8-10 m γηα ηνπο 3,5 θαη 7 MHz δειαδή κε ζπλνιηθό κήθνο 40 θαη 20 m ή θάηη αλάκεζα αλ κπνπλ traps. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο θεξαίαο είλαη ε ηξνθνδόηεζή ηεο κε έλα balun 1:1 γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηελ αζύκκεηξε θάζνδν 50 Ω. Γηα πνιιέο κπάληεο ζέιεη μερσξηζηά δίπνιά ή traps ή απηόκαην antenna tuner ζην θέληξν ηνπ δηπόινπ. Κεραίες G5RV Μία ελδηαθέξνπζα θεξαία είλαη ε θεξαία δίπνιν ηύπνπ G5RV κε ηελ γλσζηή «πνληηθόζθαια». Ζ «πνληηθόζθαια» είλαη ζηελ νπζία κία αλνηθηή γξακκή από ηελ βάζε ηνπ ηζηνύ έσο ην θέληξν ηνπ δηπόινπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη εύθνια. ηελ βάζε ηνπ ηζηνύ κπαίλεη ballun 4:1 θαη ην πιενλέθηεκά ηεο είλαη όηη ην ύςνο ηεο «πνληηθόζθαιαο» ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ δηπόινπ. Καηά θαλόλα ζηηο θεξαίεο απηέο κπαίλεη εμσηεξηθό tuner ζηελ βάζε ηνπ ηζηνύ δειαδή ηεο «πνληηθόζθαιαο» θαη δίλνπλ θαιά απνηειέζκαηα ζε κεγάιεο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ. Μπνξεί θαη απηή λα ηνπνζεηεζεί κε ηελ ινγηθή ηνπ «Λ» όπσο ηα απιά δίπνια.

9 Long-Wire Άιιε θεξαία γηα ρακειέο ζπρλόηεηεο είλαη ε ηύπνπ long-wire πνπ απνηειείηαη από έλα ζύξκα ζρεηηθά κεγάινπ κήθνπο κέηξα, πνπ μεθηλάεη από έλα εμσηεξηθό tuner ζε επζεία, νξηδόληηα ή ππό γσλία ή θαη ζαλ ηύπνπ «Γ» ή «Λ». Γνπιεύεη θαιά ζηηο ζπρλόηεηεο 1,8 έσο θαη 10 MHz γηα NVIS. Ζ θεξαία απηή ζέιεη θαιό αληίβαξν «γεηώζεσο», πνπ πεξηιακβάλεη ή θάπνηα κεγάιεο έθηαζεο ζηδεξνθαηαζθεπή ηεο ηαξάηζαο, (παξάδεηγκα θάγθεια) ή ηθαλή επηθάλεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο απισκέλνπ ζην έδαθνο ή ζηελ ηαξάηζα, ή θαη απιά radials απισκέλα ζην έδαθνο ή θαη ηελησκέλα. Αζύμμεηρα δίπολα ηύποσ «Windom» Γλσζηά θαη σο «δίπνια Fritzel» κήθνπο 41κ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κε balun 6:1. Έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα αλ ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Απαηηνύλ ςειό ηζηό 10 κέηξσλ θαη γσλία «Λ» 120 κνηξώλ. Κεραίες ηύποσ Δ-loop και loops Οη θεξαίεο ηύπνπ Γ-loop απνηεινύλ κηα ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηηο θεξαίεο ηύπνπ Λ. Δίλαη πην πνιύπινθεο ζηεο θαηαλόεζή ηνπο σο πξνο ηελ πόισζε θαη ηελ αθηηλνβνιία. Δλδηαθέξνλ έρνπλ επίζεο νξηδόληηεο θεξαίεο loop, πνπ ζε κία θαιή εγθαηάζηαζε κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζαλ εθεδξηθή θεξαία ιήςεσο θαη μεθνύξαζηε αθξόαζε ζε κία ζνξπβώδε ζπρλόηεηα. Μία κεγάιε νξηδόληηα Loop κε tuner γηα NVIS βιέπνπκε ζην ζρήκα.

10 Tuners Couplers Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ δηαθνξά ησλ couplers (ζπδεύθηεο) πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο πνκπνδέθηεο θαη είλαη ζπρλά ελζσκαησκέλνη ζε απηνύο θαη ησλ antenna tuners (ζπληνληζηέο θεξαίαο) πνπ ηνπνζεηνύληαη θνληά ζηελ θεξαία (θπξίσο ζηελ βάζε ηεο). Γεληθά ζηελ βηβιηνγξαθία κπεξδεύεηαη ε νξνινγία, αιιά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηήλ γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε. Ζ βαζηθή ρξήζε ησλ couplers είλαη όηαλ έρνπκε κία ζρεηηθά ζπληνληζκέλε θεξαία θαη ζέινπκε λα δνπιέςνπκε ζηα άθξα ηεο πεξηνρήο ζπρλνηήησλ, όπνπ δελ ζπληνλίδεη ζσζηά ή θαη ζε πνιύ γεηηνληθέο ζπρλόηεηεο πνπ θαλνληθά ε θεξαία ζα είρε θαθή πξνζαξκνγή. Πξαθηηθά επηηπγράλνπλ ε έμνδνο ηνπ πνκπνύ λα βιέπεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο αληίζηαζε (50 Ω) θαη λα δίλεη όιε ηνπ ηελ ηζρύ όηαλ ηα ζηάζηκά είλαη έσο 5:1. Σα αλεμάξηεηα couplers πνπ ρξεζηκνπνηνύκε δίπια ζηνλ πνκπνδέθηε δίλνπλ κεγαιύηεξν εύξνο πξνζαξκνγήο, εθ όζνλ έρνπλ κεγαιύηεξα πελία θαη ππθλσηέο. Φπζηθά ζηελ θάζνδν ζπλερίδνπκε λα έρνπκε πςειά ζηάζηκα, αθνύ ε θεξαία καο δελ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Σν antenna tuner αληίζεηα είλαη θνκκάηη ηεο θεξαίαο. Σνπνζεηείηαη ζηελ βάζε ηεο θαη εμαζθαιίδεη όηη απηό θαζαπηό ην ζύζηεκα ηεο θεξαίαο, πξνζαξκόδεηαη ζσζηά όρη ζην κεράλεκα κόλν αιιά θαη ζηελ γξακκή κεηαθνξάο (θάζνδν) κέρξη απηό. Ζ ιύζε απηή είλαη ε ζσζηόηεξε γηα κηα θεξαία. Σν κεηνλέθηεκα είλαη όηη ε ζπζθεπή είλαη εθηεζεηκέλε ζε εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρξεηάδεηαη ηξνθνδνζία θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ηειερεηξηζκό. Σειεπηαία ππάξρνπλ θαη απηόκαηα tuners πνπ ζπληνλίδνπλ κόλα ηνπο κε πιήξε ηζρύ, θαη ην κόλν πνπ ρξεηάδνληαη είλαη ηξνθνδνζία (Ζ ύπαξμε κλεκώλ βνεζάεη ζηελ πηζαλή ρξήζε ALE αιιά ζε tuners κε θαιώδην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πνκπνδέθηε κόλν). Γπζηπρώο ηα ζπλεζηζκέλα tuners έρνπλ κηθξνζθνπηθά πελία, πνπ ζεκαίλεη πνιιέο απώιεηεο, ηδίσο κε κηθξέο θεξαίεο ζηηο ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο. Έηζη γηα κία ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε θάζεηεο θεξαίεο θαη longwire ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο, εηδηθά αλ ην κήθνο ηεο θεξαίαο είλαη κηθξό, ρξεηάδεηαη ζηελ έμνδό ηνπ έλα βνεζεηηθό πελίν από ρνληξό ζύξκα ζπεηξώλ (ζε ζθιεξό tubo 4-8 cm) πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ζσζηόηεξε απόδνζε ηνπ (ζηνπο 1,8 ή 3,5 MHz) θαη πνπ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη (ή απιά λα βξαρπθπθιώλεηαη κε έλα θξνθνδεηιάθη) ζηηο ςειόηεξεο ζπρλόηεηεο.

11 Βαζηθή ρξήζε ησλ tuners είλαη ζε θεξαίεο longwire, ζε θεξαίεο ηύπνπ G5RV θαη ζε θιεηζηέο θεξαίεο Loops. Κινηηοί ζηαθμοί ηνπο θηλεηνύο ζηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλεζε δελ έρνπκε πνιιέο επηινγέο. Σν ζπλεζηζκέλν είλαη κία θάζεηε θεξαία 3 κέηξσλ πνπ ζπληνλίδεη κε απηόκαην tuner, ή θάζεηεο κηθξέο monobanders ή «απηόζπληνληδόκελεο» κεηαβιεηνύ ύςνπο. Γηα θηλεηά επηθνηλσληαθά θέληξα, πξνηηκνύληαη απηνθηλνύκελα Van πνπ ελζσκαηώλνπλ ηειεζθνπηθό ηζηό, πνπ κπνξεί λα γίλεη ζεκείν ζηήξημεο δηπόισλ ή θαη κηθξώλ beam (θπζηθά ζε ζηάζε). Απαηηείηαη πξνζνρή όηαλ ν ηζηόο αλαπηπρζεί πιήξσο, λα ππάξρεη αληηζηήξημε, γηα λα κελ αλαηξαπεί ην όρεκα από ηνλ άλεκν. Εγκαηάζηαζη ζηαθμών ζηο πεδίο ηοσ ζσμβάνηος Αλ δελ κηιάκε γηα καθξηλέο απνζηνιέο όπνπ καο ελδηαθέξεη ε καθξηλή επαθή (DX) θαη πνπ θαιύπηεηαη από ηελ απνζηνιή κε κία κηθξή θάζεηε γηα MHz, ηόηε είκαζηε πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο επηθνηλσλίεο NVIS. Αλ έρνπκε 2 ηζηνύο κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε δίπνια 3,5-10 MHz ή δίπνιν G5RV, ζε θαηεύζπλζε θάζεηε πξνο ην ΣΚ. Με έλαλ ηζηό νη ιύζεηο Λ θαη Γ-loop είλαη νη θαιύηεξεο. Άιιε θαιή ιύζε είλαη ε long Wire ηύπνπ «Γ» πνπ πινπνηείηαη εύθνια κε έλαλ ηζηό 6 m θαη ηελ βνήζεηα ελόο καθξηλνύ δέλδξνπ ή θαη ηύπνπ Λ όπσο ζην επόκελν ζρήκα. Ζ αλάγθε ελόο απηόκαηνπ tuner ζηνλ ζηαζκό απηό, είλαη αλαγθαία. Όζν πξν-ζπληνληζκέλεο θαη λα είλαη νη θεξαίεο, πνηέ δελ ζα ππάξρεη ηέιεηα πξνζαξκνγή ιόγσ ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηξόπνπ εγθαηάζηαζεο. Δηδηθά γηα ηηο επηινγέο G5RV, Γ, loops ή logwire ε ρξήζε tuner είλαη ζρεδόλ κνλόδξνκνο. Σν εμσηεξηθό απηό tuner (κε ηελ πηζαλή βνήζεηα ηνπ πελίνπ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ) καο δίλεη θαη ηελ δπλαηόηεηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε επθνιόηεξα θαη ηελ πεξηνρή ησλ 160 m (1,8 MHz) ζε επηθνηλσλίεο αλάγθεο, ζηελ νπνία θαλνληθά δίπνια ζα ήηαλ ηεξάζηηα.

12 Οη αλαθνξέο γηα ρξήζε αζύκκεηξσλ δηπόισλ (Fritzel) ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δηίζηαληαη. Αλ ηεξεζεί ην ύςνο ησλ 10 κέηξσλ θαη ε ζσζηή γσλία ηνπ Λ κάιινλ πεγαίλεη πεξίθεκα, αιιά αλ νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο επηβάιινπλ απνθιίζεηο από ηηο ζπζηάζεηο απηέο, ηόηε ε πξνζαξκνγή ηεο ρεηξνηεξεύεη αηζζεηά. Στόλια Προηάζεις Επιλογή Τ.Κ.. Γηα ηελ ζσζηή ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ βξαρέσλ, ρξεηάδεηαη έλαο ζσζηόο ζηαζκόο ζαλ ΣΚ πνπ δπζηπρώο δελ κπνξεί λα είλαη ζηελ ΓΓΠΠ όπσο είλαη ζήκεξα. Ζ ρξήζε μερσξηζηώλ απηνδύλακσλ ζηαζκώλ κε 2 ρεηξηζηέο θαη επαθή ζηα UHF κε ηνλ «Θάιακν» ίζσο είλαη ε ιύζε. Άιιε πηζαλή ιύζε είλαη ε ρξήζε πιήξσο ηειερεηξηδόκελνπ ζηαζκνύ ζε άιιε ζέζε (ζηα γξαθεία ηνπο πιιόγνπ ή ζην ππξνθπιάθην ηεο Καηζαξηαλήο ή ζε άιιε θπιαζζόκελε & επηζθέςηκε ζέζε) κε ζσζηέο θεξαίεο θαη κε ηηο επηθπιάμεηο ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα θνζηίζεη πνιύ θαη ζα ην θξίλνπκε αθνύ ην δνπιέςνπκε. Δλαιιαθηηθά ζα είρε ελδηαθέξνλ αλ κπνξεί λα ππάξμεη κία λέα θάζνδνο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε κία κηθξήο loop θεξαίαο όζν γίλεηαη πην ςειά ζηελ ΓΓΠΠ θαη κε ζύζηεκα ζπληνληζκνύ γηα ιήςε κόλν, (ππνβνεζνύκελε από έλα κεγάθσλν ζηνλ δέθηε κε DSP), θαη ελόο κηθξνύ εληζρπηή γηα λα βειηησζεί ε εθπνκπή ηεο από ηελ ππάξρνπζα θεξαία αλ απηή ην αληέρεη.. Χρήζη και Ψηθιακά Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, ν ξόινο καο ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο αιιάδεη δξακαηηθά θαη έρεη λα θάλεη κε πεξηζζόηεξεο ηερλνινγηθέο δεμηόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο από ηελ πιεπξά καο, πνπ νύησο ή άιισο ηηο έρνπκε αιιά δελ ηηο αμηνπνηήζακε αθόκα ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο.

13 Πέξα από ηηο γλσζηέο καο επηθνηλσλίεο γηα κεηαβίβαζε κελπκάησλ κε θσλή, ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνύκε ζηελ κεηαθνξά ςεθηαθώλ αξρείσλ κε ην Pactor ή κε ζπλδπαζκό Packet Pactor. Με κεηαθνξά εηθόλαο ρακειήο ή πςειήο πνηόηεηαο θαη απζεληηθνύ ήρνπ, ησλ ππεπζύλσλ πνπ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ έλα κήλπκα. Ζ ρξήζε ηνπ APRS, κπνξεί λα βειηησζεί ζε κεγάια ζπκβάληα θαη λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθή γηα ηηο εμππεξεηνύκελεο ππεξεζίεο. εκαληηθή είλαη ε δπλαηόηεηα ελόο καθξηλνύ ΣΣΚ ζε κία πεξηνρή θαηαζηξνθήο, λα έρεη ζπλερή επαθή κε Pactor, ζε επίπεδν κέζσ Δπξώπεο (DX), κε ην ζύζηεκα WinLink, ή κέζα από θάπνηνλ Gateway ζηελ Αζήλα (ζε ζπρλόηεηεο NVIS), πνπ απηόο ζα ηα δξνκνινγεί κε PacketRadio ή Internet ηειηθά ζηελ ΓΓΠΠ. Κάηη πνπ ζα ήηαλ αθόκα ρξήζηκν είλαη ε θαζηέξσζε ελόο θνξεηνύ ππνινγηζηή ζαλ Ζ/Τ ηεο ΓΓΠΠ κε έηνηκα όια ηα θαιώδηα ρξήζεο ηνπ ζε Packet Radio, APRS θαη Echolink θαη αλαδήηεζεο ηεο δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο από ηνλ «Θάιακν» ζην EchoLink απεπζείαο. Νέο έμυστο και άυστο σλικό ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ ζε επίπεδν επαθήο, ζα ήηαλ θαιό λα δνύκε ζνβαξά ην ζέκα ηεο ύπαξμεο επθίλεησλ θηλεηώλ κνλάδσλ, πιήξσο εμνπιηζκέλσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ζε όιε ηελ ρώξα ή θαη εθηόο απηήο. ηελ πξνκήζεηα απηόκαησλ tuners θαη νθηάκεηξσλ ή θαη δεθάκεηξσλ απνζπλαξκνινγνύκελσλ ηζηώλ, γηα ηνπο ζηαζκνύο HF, θαη όισλ ησλ παξειθνκέλσλ ηνπο. Γνθηκή δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θεξαηώλ από ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη θαηαγξαθή ησλ δηαθνξώλ ηνπο ζε εθπνκπή θαη ιήςε. ε επίπεδν ππεξεζηώλ, ηελ πξνκήζεηα λέσλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ζπζθεπώλ εηζαγσγήο εηθόλαο θαη ήρνπ ζε απηά, θαζώο θαη ζηελ πξνκήζεηα ζπζθεπώλ γηα Pactor θαη πξνζαξκνζηώλ γηα θάξηα ήρνπ (SB Interfaces). Γνθηκή θαη ξύζκηζε όισλ απηώλ, εθηόο ησλ αζθήζεσλ γηαηί ζε απηέο δελ ππάξρεη ρξόλνο γηα απηό, θαζώο θαη ηππνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ρεηξηζηώλ θαη ηελ ζρεηηθή εθκάζεζή ηνπο.

14 Σέινο αμηνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ξαδηνεξαζηηερλώλ πνπ αζρνινύληαη κε εηδηθά modes θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα cw, psk, sstv, pactor θ.α. Γηάρπζε ηεο γλώζεο ηνπο κε δνθηκέο θαη παξνπζηάζεηο ζηα κέιε ησλ ΟΔΑ θαη παξαθίλεζή ηνπο λα αζρνιεζνύλ θαη απηνί. Έλαο ζσζηά εμνπιηζκέλνο ζηαζκόο ζηνλ ζύιινγν ζαλ ζηαζεξόο θαη έλαο θνξεηόο εγθαηεζηεκέλνο επί ηνύηνπ ζε αλνηθηό πεδίν, ζα κπνξνύζε λα γίλεη θπηώξην ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα κπνξνύζαλ λα νξγαλσζνύλ εύθνια ηέηνηα parties ή κηθξέο αζθήζεηο θαη λα δηαθεκηζηνύλ από ηνλ ύιινγν. Σσμπεράζμαηα Ζ επηθνηλσλία ζηα βξαρέα δελ είλαη Plug-N-Play όπσο ίζσο ζηα VHF. Γηα λα γίλεη ζσζηή ρξήζε από ηηο ΟΔΑ όηαλ ρξεηαζηεί ησλ HF, πξέπεη λα ππάξμεη ελδηαθέξνλ θαη λα δνθηκαζηνύλ πνιιά πιηθά, ζπζθεπέο θαη θεξαίεο. Απηό δελ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ. Σν ζέκα ηνπ πνπ ζα είλαη ην ΣΚ Αζελώλ επίζεο είλαη έλα νπζηαζηηθό πξόβιεκα πνπ πξέπεη λα ζθύςνπκε πάλσ ηνπ κε πνιύ πξνζνρή θαη λα ην ιύζνπκε. Ζ ρξήζε ςεθηαθώλ θαη άιισλ κεζόδσλ είλαη θάηη πνπ επίζεο ζίρζεθε θαη πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ζνβαξά ζην κέιινλ, αλ ζέινπκε ε Ραδηνεξαζηηερληθή Τπεξεζία πξάγκαηη λα δώζεη απηό πνπ κπνξεί όηαλ ρξεηαζηεί. Εικόνες: Από ην manual ηνπ SGC-230 θαη από ην Internet. Ορολογία: Από ην «Σχέδιο Δράσης» ησλ ΟΔΑ θαη ηελ θαζηεξσκέλε ξαδηνεξαζηηερληθή πξαθηηθή. Σάζνο Εαραξίνπ SV1RD

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα