Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ"

Transcript

1 Η καλύηερη τρήζη ηφν HF από ηις ΟΕΑ θέςεηο πάλσ ζηελ εμέιημε ησλ ΟΔΑ θαη πξνηάζεηο Ειζαγωγή Μνινλόηη δελ ζεσξώ ηνλ εαπηό κνπ εηδηθό, επεηδή αθνύγνληαη πνιιά θαη ζε θαηηδίαλ ζπδεηήζεηο κε ηα κέιε ησλ ΟΔΑ αιιά θαη ηα πεγαδάθηα ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, ζα πξνζπαζήζσ λα θσδηθνπνηήζσ ηηο ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε γηα ηελ ρξήζε ησλ βξαρέσλ, ηελ δηάθξηζή ηνπο από ηηο πςειόηεξεο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπο γηα επαθέο θπξίσο ζηα όξηα ηεο ρώξαο θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο. ην ηέινο ζα γίλνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζην θείκελν απηό γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ρξήζε ησλ ΟΔΑ. Ανάγκη τρήζεως ηων HF. Επείγοσζες Τσπικές επικοινφνίες. Γηα κηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο, ζα ηνλίζσ ηελ δηαθνξά δξάζεο καο, ζηηο πεξηπηώζεηο επηθνηλσληώλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη άξα λα εμεγήζσ ηα δύν βαζηθά είδε ηέηνησλ επηθνηλσληώλ πνπ καο απαζρνινύλ όπσο νξίδνληαη θαη ζην ζρέδην δξάζεο ησλ ΟΔΑ. Επείγοσσα είλαη ε ζπλήζσο ζύληνκε επηθνηλσλία πνπ πεξηιακβάλεη πξώηεο πιεξνθνξίεο γηα κηα θαηαζηξνθή. Παξάδεηγκα επείγνπζαο επηθνηλσλίαο είλαη ε αλαθνξά αηπρήκαηνο ή νπνηνπδήπνηε μαθληθνύ ζπκβάληνο ή άιιεο αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα θζάζεη ην ζπληνκόηεξν ζηελ αληίζηνηρε ππεύζπλε αξρή γηα λα μεθηλήζεη ην γξεγνξόηεξν ε δξάζε ηεο θαηαζηνιήο ή ηεο αλαθνύθηζεο. Τσπική είλαη θάζε άιιε κνξθή επηθνηλσλίαο αλάγθεο πνπ δελ αηηείηαη άκεζεο ελέξγεηεο γηα κία μαθληθή θαηαζηξνθή. Απηέο είλαη ζπλήζσο αλαθνξέο, θαη αηηήκαηα αλάγθεο. ηελ πξώηε πεξίπησζε, ζηελ Επείγοσσα, καο ελδηαθέξεη νπσζδήπνηε ε Τατύτητα. ηελ Τσπική επηθνηλσλία καο ελδηαθέξεη απόιπηα ε Ακρίβεια. Δίλαη θαηαλνεηό όηη άιιν είλαη λα δεηήζνπκε 100 ζθελέο θαη άιιν 1000 ζθελέο, ζεκαζία

2 ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ έρεη ε πιεξνθνξία λα θζάζεη πνιύ γξήγνξα ηόζν όζν λα είλαη απόιπηα ζσζηή. Δίλαη θαλεξό όηη ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ ηα θηλεηά ηειέθσλα ππάξρνπλ παληνύ, ε αλάγθε γηα θάιπςε επεηγνπζώλ επηθνηλσληώλ από ηελ ππεξεζία καο κεηώλεηαη, ζε αληίζεζε κε ηελ απμεκέλε αλάγθε γηα ηππηθέο επηθνηλσλίεο. Οη ξαδηνεξαζηηέρλεο κπνξνύλ κε απιέο αλαινγηθέο ή ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο λα πεξάζνπλ κε αθξίβεηα πξνθνξηθά ή γξαπηά αηηήκαηα ή αλαθνξέο από ηελ πεξηνρή ηεο θαηαζηξνθήο ζην «θέληξν ειέγρνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο». Το δίκησο V-UHF και οι περιοριζμοί ηοσ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ επαλαιεπηώλ ζε όιεο ζρεδόλ ηηο βνπλνθνξθέο ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα, έρεη δώζεη κεγάιεο επθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ζρεδόλ ζε θάζε κέξνο ηεο ρώξαο. Απηό καο δίλεη κία αίζζεζε εύθνιεο επηθνηλσλίαο παληνύ θαη απηό είλαη αιήζεηα, ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο όκσο ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη. Σν πεδίν θάιπςεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηελ θάιπςε ηνπ επαλαιήπηε πνπ ζεκαίλεη όηη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ είλαη ιίγν καθξύηεξα ή ζε ζθηά, ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ αλακεηαδόηεο (link). Αλ ε πεξηνρή είλαη καθξηλή ζα ρξεηαζηεί θαη άιιν link κε ηελ Αζήλα. Ζ κεγάιε ζπζζώξεπζε αλακεηαδόζεσλ θάλεη ηελ δπλαηόηεηα κπινθαξίζκαηνο, εζθεκκέλα ή κε, ζνβαξή. Ζ επθνιία ρξήζεο ηνπ επαλαιήπηε νδεγεί όια ηα εκπιεθόκελα δίθηπα ζε απηόλ θαη θάλεη ην έιεγρν ηνπ θάζε δηθηύνπ δύζθνιν. Ζ επθνιία πνπ δίλεη ζηελ πξνώζεζε επεηγόλησλ κελπκάησλ δελ είλαη ε ίδηα γηα ηελ κεηάδνζε ηππηθώλ θαη θπξίσο γξαπηώλ κελπκάησλ. Γηα απνζηνιή γξαπηώλ κελπκάησλ ππάξρεη ην Packet Radio, κνινλόηη δελ ζθνπεύσ εδώ λα αλαπηύμσ πιήξσο ην ζέκα ηνπ, ρξεηάδεηαη αλαγθαζηηθά άιιν εμεηδηθεπκέλν δίθηπν θόκβσλ, πνπ ζηελ ρώξα καο είλαη ζε ρακειό επίπεδν. Από ηνπο ήδε ππάξρνληεο επαλαιήπηεο θσλήο, κπνξεί λα πεξάζεη κόλν (θαη αλ απηνί ην επηηξέπνπλ) APRS, πνπ απνηειείηαη από εθπνκπέο πνπ είλαη ζύληνκεο δηάξθεηαο κηα θαη ην ίδην ην δίθηπν APRS επηηξέπεη ηελ δπλαηόηεηα κίμεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ. (Γπζηπρώο ζηε ρώξα καο παξά ηελ κεγάιε δηάδνζε ηνπ APRS θαλείο ηδηνθηήηεο επαλαιεπηώλ θσλήο δελ έρεη ελδηαθεξζεί γηα λα θάλεη ηνλ επαλαιήπηε ηνπ λα δέρεηαη καδί κε ηελ θσλή θαη APRS θαη λα ην αλακεηαδίδεη ζην ςεθηαθό δίθηπν, θάηη πνπ θάλεη ηελ κίμε θσλήο θαη δεδνκέλσλ νπζηαζηηθή ζσζηή θαη ήζπρε).

3 ηα πιενλεθηήκαηα ησλ βξαρέσλ ζε ζρέζε κε ηα VHF, είλαη ε δπλαηόηεηα ύπαξμεο πνιιώλ δηθηύσλ θαη πνιιώλ ζπρλνηήησλ, αιιά θαη απνζηνιήο ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ εύθνια ζην Σ.Κ. ρσξίο ηελ ύπαξμε πνιύπινθνπ ςεθηαθνύ δηθηύνπ ζηα VHF κέρξη ην ζεκείν ηεο θαηαζηξνθήο. αλ ζπκπέξαζκα από όια απηά αιιά θαη άιια πνπ ζα δνύκε παξαθάησ κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη, αλ γηα ηηο επείγοσσες επηθνηλσλίεο ηα VHF είλαη ηα βνιηθόηεξα, ζηηο τσπικές επηθνηλσλίεο αλάγθεο, ε ρξήζε ησλ HF θαίλεηαη ζεκαληηθόηεξε. Ιζηορικό ηης τρήζεως ηων HF ζηην τώρα. Ραδιοεραζιηέτνες. Παξαδνζηαθά ην ιίθλν ηνπ ξαδηνεξαζηηερληζκνύ ήηαλ ηα βξαρέα (HF). Κάζε κέξα ηνπ ρξόλνπ, θάζε επνρή γίλνληαη ζπλερώο επηθνηλσλίεο ζηα HF ζε κία κεγάιε γθάκα από modes θαη εηδηθά γηα ηνπο Έιιελεο, ππάξρνπλ κόληκα πεγαδάθηα θσλήο ζηνπο 3,5 & 7 MHz, ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 80% από 08-24L ώξα. Απηό δείρλεη όηη ε επηθνηλσλία ζηα βξαρέα θύκαηα γηα ζσζηέο εγθαηαζηάζεηο είλαη εθηθηή θαη ε ρξήζε ηεο ζε Emergency δπλαηή. Άλλες σπηρεζίες. Δθηόο ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ, ε ρξήζε ησλ HF ζηε ρώξα καο από πιεπξάο άιισλ ππεξεζηώλ είλαη αλύπαξθηε, αληίζεηα από όηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρώξεο. ε απηό ζπλεηέιεζαλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο όπσο: 1. Σν ζρεηηθά κηθξό κέγεζνο ηεο ρώξαο. 2. Ζ άγλνηα ησλ ρεηξηζηώλ γηα ηελ ρξήζε θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζπζθεπώλ, άγλνηα γηα ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο δηάδνζεο θαζώο θαη ηεο ζσζηήο εθινγήο ζπρλνηήησλ. Άγλνηα γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θεξαηώλ θαη ησλ θαζόδσλ. Άγλνηα γηα ηελ δπλαηόηεηα εθπνκπήο θαη αθηηλνβνιίαο θάζε είδνπο θεξαίαο. 3. Κπξηόηεξε αηηία είλαη όκσο ε επθνιία ρξήζεο από ηηο ππεξεζίεο απηέο ησλ ζπζθεπώλ VHF/UHF, αιιά θαη ηεο πιεκκπξίδαο πιένλ ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, πνπ ηνπο ιύλνπλ ην θαζεκεξηλό πξόβιεκα, επηηείλνπλ όκσο ην έθηαθην όηαλ ρξεηαζηεί. Σειεπηαία ε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο «TETRA», δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, ηελ αίζζεζε όηη κε ηηο επθνιίεο ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ,

4 έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ελόο ξαδηνδηθηύνπ κε αζθάιεηα. Ζ πηζαλή γελίθεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο TETRA ζε όιε ηελ ρώξα θαη ε ζπλεπαγόκελε θαηάξγεζε ησλ παιαηώλ ξαδηνδηθηύσλ VHF ζα έρεη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε κεγάιεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη απμεκέλε επζύλε ηεο δηθήο καο Τπεξεζίαο θαη ηνύην θπξίσο ιόγσ ηνπ πνιύπινθνπ ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο κε πάξα πνιιέο θεξαίεο αλακεηάδνζεο πνπ απηό έρεη, πνπ δελ ειέγρνληαη από ηηο ππεξεζίεο απηέο αιιά θαη άιισλ ιόγσλ πνπ είλαη ζέκα άιιεο εηδηθήο κειέηεο. 4. Σν πξόβιεκα ησλ παξαζίησλ - παξεκβνιώλ αιιά θαη ηνπ ζνξύβνπ πνπ γηα ην απηί ηνπ άζρεηνπ είλαη αθξηβώο ην ίδην, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία αλ παξάγεηαη από δηαθνξεηηθέο πεγέο, επηηείλεη ην πξόβιεκα. Έλα ιόγνο παξαπάλσ είλαη ν πδξνθεθαιηζκόο, όιεο νη ππεξεζίεο είλαη ζπγθεληξσηηθέο. Σν θέληξν είλαη ε Αζήλα. Ζ Αζήλα όκσο δελ αθνύεη ζηα βξαρέα ιόγσ ζνξύβνπ, άξα όιν ην δίθηπν γίλεηαη άρξεζην. Τπάξρεη βέβαηα ή αξκόδηα ππεξεζία (ΔΔΣΣ) πνπ έρεη ζηελ επζύλε ηεο ην ζέκα ηνπ ζνξύβνπ θαη ησλ παξεκβνιώλ, αιιά γηα λα επηιεθζεί ελόο ζέκαηνο θαη λα ην ιύζεη πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ ιόγνη. Α. Να θαηαλνεί ν ρξήζηεο όηη ππάξρεη πξόβιεκα. Β. Να ζέιεη ην πξόβιεκα απηό λα ιπζεί. Γ. Να θάλεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ζε ππεξεζηαθό επίπεδν γηα λα θιεζεί ε ΔΔΣΣ. Γ. Καη δπζηπρώο κε ηελ εκπεηξία ηνπ ράνπο θαη ηεο αλαξρίαο ησλ Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ζηαζκώλ άιια θαη ηνπ πξνβιήκαηνο από ηα ηξόιετ, έρεη θαλεί όηη ζα πξέπεη λα κελ ππάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθό ή πνιηηηθό ζπκθέξνλ πίζσ από ηελ αηηία ηεο παξεκβνιήο. Σν ζέκα ησλ ζπρλνηήησλ θαη ηεο δηάδνζεο, έρεη ιπζεί ζε έλα βαζκό από ηελ ηερλνινγία κε ζύγρξνλεο επαγγεικαηηθέο ζπζθεπέο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά, κε δπλαηόηεηα ALE (Automatic Link Establishment) θαη Automatic Selective Calling. Αιιά ε γεληθόηεξε απαμίσζε ησλ βξαρέσλ είλαη ηέηνηα, ώζηε ειάρηζηεο ππεξεζίεο ηα ρξεζηκνπνηνύλ ζνβαξά θαη κε επηηπρία.

5 Απηό δίλεη ζηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο κία δπλαηόηεηα πξσηνπνξηαθή σο πξνο ηηο άιιεο ππεξεζίεο θαη θαζνξηζηηθή ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο, θζάλεη λα κπνξέζνπκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε ζσζηά. Προβλήμαηα ποσ ανακύπηοσν ζηην τρήζη HF. Θόρσβος, παράζιηα Ο ζόξπβνο απηόο εκθαλίδεηαη από θπζηθέο ή ηερλεηέο πεγέο. ηηο πόιεηο όπσο είδακε νη ηερλεηέο πεγέο ηείλνπλ λα θαιύςνπλ θάζε άιιν πξόβιεκα. Ζ άγλνηα θαη ε αδηαθνξία ησλ «ππεπζύλσλ» γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο «κε ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο» πνιιώλ ζπζθεπώλ, έρεη γεκίζεη ηηο πόιεηο κε ρηιηάδεο πεγέο αζέιεησλ παξεκβνιώλ, γηα ηηο νπνίεο δελ ελδηαθέξεηαη πξαθηηθά θαλείο. Ζ επθνιία ησλ FM κε ηελ θηκσκέλε είζνδν θαη ηνπο ππνηόλνπο έρεη ζηξέςεη ηνπο πεξηζζνηέξνπο ζηελ μεθνύξαζηε ρξήζε ησλ V-UHF. Διάδοζη Ζ δακόθιεηνο ζπάζε ηνπο ειηαθνύ θύθινπ καο ππνρξεώλεη ζε ζπκκόξθσζε. Ζ γλώζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ όκσο, κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα ηνλ εθκεηαιιεπηνύκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Τπάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα Ζ/Τ ειεύζεξα θαζώο θαη ζειίδεο ζην Γηαδίθηπν, πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα βνεζεζεί ζηελ ρξήζε ηεο. Εζκεμμένες παρεμβολές, QRM Πάληα ππάξρνπλ αλεγθέθαινη πνπ επίηεδεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ δεκηά ζε έλα δίθηπν. Αλ απηό ζηα VHF κπνξεί λα είλαη θαηαιπηηθό, ζηα HF ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο κείσζεο ηεο παξεκβνιήο, ηόζν ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ δέθηε, όζν θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, πνπ ζηα VHF-FM δελ κεηξνύλ ηδηαίηεξα. εκαληηθόο παξάγνληαο είλαη θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλνιηθά, από όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηνπ δηθηύνπ. ηηο εθπαηδεύζεηο ησλ ΟΔΑ είλαη έλα ζέκα πνπ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα θαζώο θαη νη ηξόπνη δηαρείξηζήο ηνπ. Να ζπκάζηε πάλησο όηη κεηώλνληαο ην εύξνο ιήςεο, βειηηώλεη θαλείο ηελ θαηάζηαζε θαη όηη ην ιηγόηεξν εύξνο ην έρνπλ θάπνηα ςεθηαθά modes θαη θπζηθά ην cw.

6 Γενικά για κεραίες Ιονόζθαιρα Ζ δξάζε ηεο ηνλόζθαηξαο είλαη απηή πνπ καο επηηξέπεη ή όρη ηελ επηθνηλσλία ζηα βξαρέα (θαη όρη κόλν) θαη θαιό είλαη λα θαηαλνήζνπκε ζηνηρεησδώο ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Οη θαηά ηόπνπο ηνλνζθαηξηθνί ζηαζκνί (sounders) ζηέιλνπλ κία γθάκα ζπρλνηήησλ (ζάξσζε) θάζεηα πξνο ην Εελίζ ηνπ ηόπνπ θαη μέξνπλ αλά πάζα ζηηγκή πνηα είλαη ε πςειόηεξε ζπρλόηεηα (MUF) πνπ αλαθιάηαη ζηνλ ηόπν απηό κε θαηαθόξπθε πξόζπησζε ζηελ ηνλόζθαηξα. Υνλδξηθά ε ζρέζε ηεο ζπρλόηεηαο απηήο κε απηήλ πνπ καο επηηξέπεη αλάθιαζε θπκάησλ πνπ εθπέκπνληαη κε ρακειή γσλία πξνο ηνλ νξίδνληα είλαη 1 πξνο 3. Γειαδή αλ κεηξεζεί MUF=5 MHz ζην Εελίζ, ηόηε έρνπκε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε DX ζε ζπρλόηεηεο κέρξη 15 MHz πεξίπνπ ή θαη πεξηζζόηεξν. Αληίζεηα γηα επηθνηλσλίεο NVIS (δειαδή ηνλνζθαηξηθέο επηθνηλσλίεο κηθξώλ θαη κεζαίσλ απνζηάζεσλ, έσο 500 km), πεξηνξηδόκαζηε ζε ζπρλόηεηεο όρη κεγαιύηεξεο από ηε MUF ζην δελίζ. Δίλαη γλσζηό θπζηθά όηη απηή ε δηαδηθαζία επεξεάδεηαη άκεζα από ηνλ γλσζηό ελδεθαεηή ειηαθό θύθιν, πνπ ζήκεξα ηπραίλεη λα βξηζθόκαζηε ζηηο ρεηξόηεξεο ηνπ κέξεο. Πάιη ρνλδξηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ζηα ρακειά ηνπ θύθινπ, ε MUF γηα θάζεηε πξόζπησζε θπκαίλεηαη από MHz (επηηξέπνληαο επηθνηλσλίεο DX από 5-21 MHz), ελώ ζηα ςειά ηνπ θύθινπ απηή είλαη 4-10 MHz, (επηηξέπνληαο επηθνηλσλίεο DX από MHz). Ζ επηινγή ζπρλόηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ηνπ δεηιηλνύ, ηεο λύθηαο, ή ηεο απγήο, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δπν ζεκείσλ θάζε δεδνκέλε ζηηγκή, αιιά θαη ηηο πηζαλέο αθνύζηεο παξεκβνιέο από καθξηλόηεξεο πεξηνρέο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη ρεηξηζηέο όζν εμειίζζεηαη ρξνληθά έλα ζπκβάλ.

7 DX ή NVIS Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ ζηαζκνύ γηα λα επηιέμνπκε θεξαία. Τπάξρνπλ 3 βαζηθέο πεξηπηώζεηο. Ιονοζθαιρικό DX Ζ δπλαηόηεηα όζν γίλεηαη καθξύηεξεο επαθήο από km θαη πάλσ. ηελ πεξίπησζε απηή επηζπκνύκε ε αθηηλνβνιία ηεο θεξαίαο λα είλαη ρακειά ζηνλ νξίδνληα θαη απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη θεξαία θάζεηε κε radials ζηηο ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο ή νξηδόληηα θαηεπζπληηθή beam κε αξθεηά ζηνηρεία (κε εμαίξεζε ηηο quad πνπ κπνξεί λα είλαη θάζεηεο) ζηηο πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο. Κύμα Εδάθοσς (Ground Wave) ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθκεηαιιεπόκαζηε θπξίσο ηα θύκαηα πνπ αθνινπζνύλ ηελ θακππιόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη απηά πνπ αλαθιώληαη από ηελ ηνλόζθαηξα. αλ ξαδηνεξαζηηέρλεο ηα ρξεζηκνπνηνύκε ζηνπο 1,8 MHz κε θάζεηεο θεξαίεο θαη γηα επαθέο κέρξη 100 km. Ιονοζθαιρικό NVIS (Near Vertical Incidence Sky wave) Δθκεηαιιεπόκαζηε ηελ MUF κε θεξαίεο πνπ έρνπλ ην κέγηζην κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο ζε πςειέο γσλίεο (θνληά ζην Εελίζ) γηα επαθέο ρνλδξηθά κέρξη 500 km. Εγκαηάζηαζη ζηαθερών ζηαθμών ε γεληθέο γξακκέο έλαο ηππηθόο ζηαζκόο ζην ζπίηη ελόο ξαδηνεξαζηηέρλε έρεη ηηο ζσζηέο θεξαίεο γηα λα εθκεηαιιεπηεί όιεο ηηο επαθέο ηόζν DX όζν θαη NVIS, ζπάληα όκσο ηα θύκαηα ρώξνπ πνπ ζέινπλ θάζεηε θεξαία ζηνπο 1,8 MHz. Άιισζηε κέζσ ησλ ηνπηθώλ επαλαιεπηώλ ζηα V-UHF μεπεξληέηαη εύθνια απηή ε απόζηαζε. Για επαυές DX ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο θαηεπζπλόκελεο θεξαίεο, νξηδόληηεο ή quad κε 2-7 ζπλήζσο ζηνηρεία, ηνπνζεηεκέλεο ζε πύξγνπο ύςνπο 9-12 κέηξσλ, θαη

8 ζηελ απινύζηεξε πεξίπησζε θάζεηεο κε ζσζηά radials. Απηέο δνπιεύνπλ άλεηα ζηηο ζπρλόηεηεο MHz. Οη κεγαιύηεξεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα 40 θαη 30 m, ελώ ειάρηζηνη ξαδηνεξαζηηέρλεο ζε άιιεο ρώξεο έρνπλ ηέηνηεο θεξαίεο γηα ηα 80 m. Για επαυές NVIS δειαδή γηα επαθέο ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη πνπ καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο γηα πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο: Απλό δίπολο. Απιά θαλνληθά δίπνια ζε ύςνο ηζηώλ 6-10 m ή δίπνια ηύπνπ «Λ» (ειιεληζηί Inverted V) ζε έλαλ ηζηό ύςνπο 8-10 m γηα ηνπο 3,5 θαη 7 MHz δειαδή κε ζπλνιηθό κήθνο 40 θαη 20 m ή θάηη αλάκεζα αλ κπνπλ traps. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο θεξαίαο είλαη ε ηξνθνδόηεζή ηεο κε έλα balun 1:1 γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηελ αζύκκεηξε θάζνδν 50 Ω. Γηα πνιιέο κπάληεο ζέιεη μερσξηζηά δίπνιά ή traps ή απηόκαην antenna tuner ζην θέληξν ηνπ δηπόινπ. Κεραίες G5RV Μία ελδηαθέξνπζα θεξαία είλαη ε θεξαία δίπνιν ηύπνπ G5RV κε ηελ γλσζηή «πνληηθόζθαια». Ζ «πνληηθόζθαια» είλαη ζηελ νπζία κία αλνηθηή γξακκή από ηελ βάζε ηνπ ηζηνύ έσο ην θέληξν ηνπ δηπόινπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη εύθνια. ηελ βάζε ηνπ ηζηνύ κπαίλεη ballun 4:1 θαη ην πιενλέθηεκά ηεο είλαη όηη ην ύςνο ηεο «πνληηθόζθαιαο» ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ δηπόινπ. Καηά θαλόλα ζηηο θεξαίεο απηέο κπαίλεη εμσηεξηθό tuner ζηελ βάζε ηνπ ηζηνύ δειαδή ηεο «πνληηθόζθαιαο» θαη δίλνπλ θαιά απνηειέζκαηα ζε κεγάιεο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ. Μπνξεί θαη απηή λα ηνπνζεηεζεί κε ηελ ινγηθή ηνπ «Λ» όπσο ηα απιά δίπνια.

9 Long-Wire Άιιε θεξαία γηα ρακειέο ζπρλόηεηεο είλαη ε ηύπνπ long-wire πνπ απνηειείηαη από έλα ζύξκα ζρεηηθά κεγάινπ κήθνπο κέηξα, πνπ μεθηλάεη από έλα εμσηεξηθό tuner ζε επζεία, νξηδόληηα ή ππό γσλία ή θαη ζαλ ηύπνπ «Γ» ή «Λ». Γνπιεύεη θαιά ζηηο ζπρλόηεηεο 1,8 έσο θαη 10 MHz γηα NVIS. Ζ θεξαία απηή ζέιεη θαιό αληίβαξν «γεηώζεσο», πνπ πεξηιακβάλεη ή θάπνηα κεγάιεο έθηαζεο ζηδεξνθαηαζθεπή ηεο ηαξάηζαο, (παξάδεηγκα θάγθεια) ή ηθαλή επηθάλεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο απισκέλνπ ζην έδαθνο ή ζηελ ηαξάηζα, ή θαη απιά radials απισκέλα ζην έδαθνο ή θαη ηελησκέλα. Αζύμμεηρα δίπολα ηύποσ «Windom» Γλσζηά θαη σο «δίπνια Fritzel» κήθνπο 41κ πνπ ηξνθνδνηνύληαη κε balun 6:1. Έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα αλ ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Απαηηνύλ ςειό ηζηό 10 κέηξσλ θαη γσλία «Λ» 120 κνηξώλ. Κεραίες ηύποσ Δ-loop και loops Οη θεξαίεο ηύπνπ Γ-loop απνηεινύλ κηα ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηηο θεξαίεο ηύπνπ Λ. Δίλαη πην πνιύπινθεο ζηεο θαηαλόεζή ηνπο σο πξνο ηελ πόισζε θαη ηελ αθηηλνβνιία. Δλδηαθέξνλ έρνπλ επίζεο νξηδόληηεο θεξαίεο loop, πνπ ζε κία θαιή εγθαηάζηαζε κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζαλ εθεδξηθή θεξαία ιήςεσο θαη μεθνύξαζηε αθξόαζε ζε κία ζνξπβώδε ζπρλόηεηα. Μία κεγάιε νξηδόληηα Loop κε tuner γηα NVIS βιέπνπκε ζην ζρήκα.

10 Tuners Couplers Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ δηαθνξά ησλ couplers (ζπδεύθηεο) πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο πνκπνδέθηεο θαη είλαη ζπρλά ελζσκαησκέλνη ζε απηνύο θαη ησλ antenna tuners (ζπληνληζηέο θεξαίαο) πνπ ηνπνζεηνύληαη θνληά ζηελ θεξαία (θπξίσο ζηελ βάζε ηεο). Γεληθά ζηελ βηβιηνγξαθία κπεξδεύεηαη ε νξνινγία, αιιά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηήλ γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε. Ζ βαζηθή ρξήζε ησλ couplers είλαη όηαλ έρνπκε κία ζρεηηθά ζπληνληζκέλε θεξαία θαη ζέινπκε λα δνπιέςνπκε ζηα άθξα ηεο πεξηνρήο ζπρλνηήησλ, όπνπ δελ ζπληνλίδεη ζσζηά ή θαη ζε πνιύ γεηηνληθέο ζπρλόηεηεο πνπ θαλνληθά ε θεξαία ζα είρε θαθή πξνζαξκνγή. Πξαθηηθά επηηπγράλνπλ ε έμνδνο ηνπ πνκπνύ λα βιέπεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο αληίζηαζε (50 Ω) θαη λα δίλεη όιε ηνπ ηελ ηζρύ όηαλ ηα ζηάζηκά είλαη έσο 5:1. Σα αλεμάξηεηα couplers πνπ ρξεζηκνπνηνύκε δίπια ζηνλ πνκπνδέθηε δίλνπλ κεγαιύηεξν εύξνο πξνζαξκνγήο, εθ όζνλ έρνπλ κεγαιύηεξα πελία θαη ππθλσηέο. Φπζηθά ζηελ θάζνδν ζπλερίδνπκε λα έρνπκε πςειά ζηάζηκα, αθνύ ε θεξαία καο δελ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ραξαθηεξηζηηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Σν antenna tuner αληίζεηα είλαη θνκκάηη ηεο θεξαίαο. Σνπνζεηείηαη ζηελ βάζε ηεο θαη εμαζθαιίδεη όηη απηό θαζαπηό ην ζύζηεκα ηεο θεξαίαο, πξνζαξκόδεηαη ζσζηά όρη ζην κεράλεκα κόλν αιιά θαη ζηελ γξακκή κεηαθνξάο (θάζνδν) κέρξη απηό. Ζ ιύζε απηή είλαη ε ζσζηόηεξε γηα κηα θεξαία. Σν κεηνλέθηεκα είλαη όηη ε ζπζθεπή είλαη εθηεζεηκέλε ζε εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρξεηάδεηαη ηξνθνδνζία θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ηειερεηξηζκό. Σειεπηαία ππάξρνπλ θαη απηόκαηα tuners πνπ ζπληνλίδνπλ κόλα ηνπο κε πιήξε ηζρύ, θαη ην κόλν πνπ ρξεηάδνληαη είλαη ηξνθνδνζία (Ζ ύπαξμε κλεκώλ βνεζάεη ζηελ πηζαλή ρξήζε ALE αιιά ζε tuners κε θαιώδην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πνκπνδέθηε κόλν). Γπζηπρώο ηα ζπλεζηζκέλα tuners έρνπλ κηθξνζθνπηθά πελία, πνπ ζεκαίλεη πνιιέο απώιεηεο, ηδίσο κε κηθξέο θεξαίεο ζηηο ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο. Έηζη γηα κία ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε θάζεηεο θεξαίεο θαη longwire ζηηο ρακειέο ζπρλόηεηεο, εηδηθά αλ ην κήθνο ηεο θεξαίαο είλαη κηθξό, ρξεηάδεηαη ζηελ έμνδό ηνπ έλα βνεζεηηθό πελίν από ρνληξό ζύξκα ζπεηξώλ (ζε ζθιεξό tubo 4-8 cm) πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ζσζηόηεξε απόδνζε ηνπ (ζηνπο 1,8 ή 3,5 MHz) θαη πνπ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη (ή απιά λα βξαρπθπθιώλεηαη κε έλα θξνθνδεηιάθη) ζηηο ςειόηεξεο ζπρλόηεηεο.

11 Βαζηθή ρξήζε ησλ tuners είλαη ζε θεξαίεο longwire, ζε θεξαίεο ηύπνπ G5RV θαη ζε θιεηζηέο θεξαίεο Loops. Κινηηοί ζηαθμοί ηνπο θηλεηνύο ζηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλεζε δελ έρνπκε πνιιέο επηινγέο. Σν ζπλεζηζκέλν είλαη κία θάζεηε θεξαία 3 κέηξσλ πνπ ζπληνλίδεη κε απηόκαην tuner, ή θάζεηεο κηθξέο monobanders ή «απηόζπληνληδόκελεο» κεηαβιεηνύ ύςνπο. Γηα θηλεηά επηθνηλσληαθά θέληξα, πξνηηκνύληαη απηνθηλνύκελα Van πνπ ελζσκαηώλνπλ ηειεζθνπηθό ηζηό, πνπ κπνξεί λα γίλεη ζεκείν ζηήξημεο δηπόισλ ή θαη κηθξώλ beam (θπζηθά ζε ζηάζε). Απαηηείηαη πξνζνρή όηαλ ν ηζηόο αλαπηπρζεί πιήξσο, λα ππάξρεη αληηζηήξημε, γηα λα κελ αλαηξαπεί ην όρεκα από ηνλ άλεκν. Εγκαηάζηαζη ζηαθμών ζηο πεδίο ηοσ ζσμβάνηος Αλ δελ κηιάκε γηα καθξηλέο απνζηνιέο όπνπ καο ελδηαθέξεη ε καθξηλή επαθή (DX) θαη πνπ θαιύπηεηαη από ηελ απνζηνιή κε κία κηθξή θάζεηε γηα MHz, ηόηε είκαζηε πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο επηθνηλσλίεο NVIS. Αλ έρνπκε 2 ηζηνύο κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε δίπνια 3,5-10 MHz ή δίπνιν G5RV, ζε θαηεύζπλζε θάζεηε πξνο ην ΣΚ. Με έλαλ ηζηό νη ιύζεηο Λ θαη Γ-loop είλαη νη θαιύηεξεο. Άιιε θαιή ιύζε είλαη ε long Wire ηύπνπ «Γ» πνπ πινπνηείηαη εύθνια κε έλαλ ηζηό 6 m θαη ηελ βνήζεηα ελόο καθξηλνύ δέλδξνπ ή θαη ηύπνπ Λ όπσο ζην επόκελν ζρήκα. Ζ αλάγθε ελόο απηόκαηνπ tuner ζηνλ ζηαζκό απηό, είλαη αλαγθαία. Όζν πξν-ζπληνληζκέλεο θαη λα είλαη νη θεξαίεο, πνηέ δελ ζα ππάξρεη ηέιεηα πξνζαξκνγή ιόγσ ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηξόπνπ εγθαηάζηαζεο. Δηδηθά γηα ηηο επηινγέο G5RV, Γ, loops ή logwire ε ρξήζε tuner είλαη ζρεδόλ κνλόδξνκνο. Σν εμσηεξηθό απηό tuner (κε ηελ πηζαλή βνήζεηα ηνπ πελίνπ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ) καο δίλεη θαη ηελ δπλαηόηεηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε επθνιόηεξα θαη ηελ πεξηνρή ησλ 160 m (1,8 MHz) ζε επηθνηλσλίεο αλάγθεο, ζηελ νπνία θαλνληθά δίπνια ζα ήηαλ ηεξάζηηα.

12 Οη αλαθνξέο γηα ρξήζε αζύκκεηξσλ δηπόισλ (Fritzel) ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δηίζηαληαη. Αλ ηεξεζεί ην ύςνο ησλ 10 κέηξσλ θαη ε ζσζηή γσλία ηνπ Λ κάιινλ πεγαίλεη πεξίθεκα, αιιά αλ νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο επηβάιινπλ απνθιίζεηο από ηηο ζπζηάζεηο απηέο, ηόηε ε πξνζαξκνγή ηεο ρεηξνηεξεύεη αηζζεηά. Στόλια Προηάζεις Επιλογή Τ.Κ.. Γηα ηελ ζσζηή ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ βξαρέσλ, ρξεηάδεηαη έλαο ζσζηόο ζηαζκόο ζαλ ΣΚ πνπ δπζηπρώο δελ κπνξεί λα είλαη ζηελ ΓΓΠΠ όπσο είλαη ζήκεξα. Ζ ρξήζε μερσξηζηώλ απηνδύλακσλ ζηαζκώλ κε 2 ρεηξηζηέο θαη επαθή ζηα UHF κε ηνλ «Θάιακν» ίζσο είλαη ε ιύζε. Άιιε πηζαλή ιύζε είλαη ε ρξήζε πιήξσο ηειερεηξηδόκελνπ ζηαζκνύ ζε άιιε ζέζε (ζηα γξαθεία ηνπο πιιόγνπ ή ζην ππξνθπιάθην ηεο Καηζαξηαλήο ή ζε άιιε θπιαζζόκελε & επηζθέςηκε ζέζε) κε ζσζηέο θεξαίεο θαη κε ηηο επηθπιάμεηο ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα θνζηίζεη πνιύ θαη ζα ην θξίλνπκε αθνύ ην δνπιέςνπκε. Δλαιιαθηηθά ζα είρε ελδηαθέξνλ αλ κπνξεί λα ππάξμεη κία λέα θάζνδνο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε κία κηθξήο loop θεξαίαο όζν γίλεηαη πην ςειά ζηελ ΓΓΠΠ θαη κε ζύζηεκα ζπληνληζκνύ γηα ιήςε κόλν, (ππνβνεζνύκελε από έλα κεγάθσλν ζηνλ δέθηε κε DSP), θαη ελόο κηθξνύ εληζρπηή γηα λα βειηησζεί ε εθπνκπή ηεο από ηελ ππάξρνπζα θεξαία αλ απηή ην αληέρεη.. Χρήζη και Ψηθιακά Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, ν ξόινο καο ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο αιιάδεη δξακαηηθά θαη έρεη λα θάλεη κε πεξηζζόηεξεο ηερλνινγηθέο δεμηόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο από ηελ πιεπξά καο, πνπ νύησο ή άιισο ηηο έρνπκε αιιά δελ ηηο αμηνπνηήζακε αθόκα ζε θαηαζηάζεηο αλάγθεο.

13 Πέξα από ηηο γλσζηέο καο επηθνηλσλίεο γηα κεηαβίβαζε κελπκάησλ κε θσλή, ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνύκε ζηελ κεηαθνξά ςεθηαθώλ αξρείσλ κε ην Pactor ή κε ζπλδπαζκό Packet Pactor. Με κεηαθνξά εηθόλαο ρακειήο ή πςειήο πνηόηεηαο θαη απζεληηθνύ ήρνπ, ησλ ππεπζύλσλ πνπ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ έλα κήλπκα. Ζ ρξήζε ηνπ APRS, κπνξεί λα βειηησζεί ζε κεγάια ζπκβάληα θαη λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθή γηα ηηο εμππεξεηνύκελεο ππεξεζίεο. εκαληηθή είλαη ε δπλαηόηεηα ελόο καθξηλνύ ΣΣΚ ζε κία πεξηνρή θαηαζηξνθήο, λα έρεη ζπλερή επαθή κε Pactor, ζε επίπεδν κέζσ Δπξώπεο (DX), κε ην ζύζηεκα WinLink, ή κέζα από θάπνηνλ Gateway ζηελ Αζήλα (ζε ζπρλόηεηεο NVIS), πνπ απηόο ζα ηα δξνκνινγεί κε PacketRadio ή Internet ηειηθά ζηελ ΓΓΠΠ. Κάηη πνπ ζα ήηαλ αθόκα ρξήζηκν είλαη ε θαζηέξσζε ελόο θνξεηνύ ππνινγηζηή ζαλ Ζ/Τ ηεο ΓΓΠΠ κε έηνηκα όια ηα θαιώδηα ρξήζεο ηνπ ζε Packet Radio, APRS θαη Echolink θαη αλαδήηεζεο ηεο δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο από ηνλ «Θάιακν» ζην EchoLink απεπζείαο. Νέο έμυστο και άυστο σλικό ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ ζε επίπεδν επαθήο, ζα ήηαλ θαιό λα δνύκε ζνβαξά ην ζέκα ηεο ύπαξμεο επθίλεησλ θηλεηώλ κνλάδσλ, πιήξσο εμνπιηζκέλσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ζε όιε ηελ ρώξα ή θαη εθηόο απηήο. ηελ πξνκήζεηα απηόκαησλ tuners θαη νθηάκεηξσλ ή θαη δεθάκεηξσλ απνζπλαξκνινγνύκελσλ ηζηώλ, γηα ηνπο ζηαζκνύο HF, θαη όισλ ησλ παξειθνκέλσλ ηνπο. Γνθηκή δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θεξαηώλ από ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη θαηαγξαθή ησλ δηαθνξώλ ηνπο ζε εθπνκπή θαη ιήςε. ε επίπεδν ππεξεζηώλ, ηελ πξνκήζεηα λέσλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ζπζθεπώλ εηζαγσγήο εηθόλαο θαη ήρνπ ζε απηά, θαζώο θαη ζηελ πξνκήζεηα ζπζθεπώλ γηα Pactor θαη πξνζαξκνζηώλ γηα θάξηα ήρνπ (SB Interfaces). Γνθηκή θαη ξύζκηζε όισλ απηώλ, εθηόο ησλ αζθήζεσλ γηαηί ζε απηέο δελ ππάξρεη ρξόλνο γηα απηό, θαζώο θαη ηππνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ρεηξηζηώλ θαη ηελ ζρεηηθή εθκάζεζή ηνπο.

14 Σέινο αμηνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ξαδηνεξαζηηερλώλ πνπ αζρνινύληαη κε εηδηθά modes θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα cw, psk, sstv, pactor θ.α. Γηάρπζε ηεο γλώζεο ηνπο κε δνθηκέο θαη παξνπζηάζεηο ζηα κέιε ησλ ΟΔΑ θαη παξαθίλεζή ηνπο λα αζρνιεζνύλ θαη απηνί. Έλαο ζσζηά εμνπιηζκέλνο ζηαζκόο ζηνλ ζύιινγν ζαλ ζηαζεξόο θαη έλαο θνξεηόο εγθαηεζηεκέλνο επί ηνύηνπ ζε αλνηθηό πεδίν, ζα κπνξνύζε λα γίλεη θπηώξην ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα κπνξνύζαλ λα νξγαλσζνύλ εύθνια ηέηνηα parties ή κηθξέο αζθήζεηο θαη λα δηαθεκηζηνύλ από ηνλ ύιινγν. Σσμπεράζμαηα Ζ επηθνηλσλία ζηα βξαρέα δελ είλαη Plug-N-Play όπσο ίζσο ζηα VHF. Γηα λα γίλεη ζσζηή ρξήζε από ηηο ΟΔΑ όηαλ ρξεηαζηεί ησλ HF, πξέπεη λα ππάξμεη ελδηαθέξνλ θαη λα δνθηκαζηνύλ πνιιά πιηθά, ζπζθεπέο θαη θεξαίεο. Απηό δελ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ. Σν ζέκα ηνπ πνπ ζα είλαη ην ΣΚ Αζελώλ επίζεο είλαη έλα νπζηαζηηθό πξόβιεκα πνπ πξέπεη λα ζθύςνπκε πάλσ ηνπ κε πνιύ πξνζνρή θαη λα ην ιύζνπκε. Ζ ρξήζε ςεθηαθώλ θαη άιισλ κεζόδσλ είλαη θάηη πνπ επίζεο ζίρζεθε θαη πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ζνβαξά ζην κέιινλ, αλ ζέινπκε ε Ραδηνεξαζηηερληθή Τπεξεζία πξάγκαηη λα δώζεη απηό πνπ κπνξεί όηαλ ρξεηαζηεί. Εικόνες: Από ην manual ηνπ SGC-230 θαη από ην Internet. Ορολογία: Από ην «Σχέδιο Δράσης» ησλ ΟΔΑ θαη ηελ θαζηεξσκέλε ξαδηνεξαζηηερληθή πξαθηηθή. Σάζνο Εαραξίνπ SV1RD

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ"

ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης ΕΡΜΗ ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ" Γενικά Σν ΔΕΜ "ΔΡΜΖ" είλαη έλα ςεθηαθό ηαθηηθό ζύζηεκα επηθνηλσληώλ, πνπ παξέρεη επηθνηλσλίεο πςειήο αζθάιεηαο, πνηόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηθαλό λα ππνζηεξίμεη κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα