PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1"

Transcript

1 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Οδηγίες Χρήσης GR Πριν λειτουργήσετε την τηλεόραση, παρακαλούµε διαβάστε πρώτα την ενότητα "Πληροφορίες ασφαλείας" του παρόντος εγχειριδίου. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Istruzioni per il funzionamento Prima di mettere in funzione il televisore, si prega di leggere attentamente la sezione 'Informazioni di sicurezza' del presente manuale. Conservare il presente manuale per farvi riferimento in futuro. Gebruiksaanwijzing Alvorens de televisie te gebruiken, dient u de paragraaf met veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen. Bewaar deze handleiding zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Manual de Instruções Antes de utilizar o televisor, por favor leia a secção Informação sobre segurança deste manual. Guarde este manual para futuras consultas. Инструкция по эксплуатации Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее. IT NL PT RU 2004 by Sony Corporation

2 Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ ένα µέλος του δικτύου µας εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, για παράδειγµα σε τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων µας και στις ιστοσελίδες µας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία σας, συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Η Εγγύησή Σας Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης. Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγµένο από κάθε ελάττωµα σχετιζόµενο µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικό το προϊόν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊόντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή ανακυκλωµένα προϊόντα ή εξαρτήµατα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony. Όροι 1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µόνο εάν προσκοµισθεί το πρωτότυπο τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊόντος και του ονόµατος του εµπόρου) µαζί µε το ελαττωµατικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερόµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊόν ή το µοντέλο του προϊόντος ή το όνοµα του εµπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακός αριθµός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος. 2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/ διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης. 3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN. 4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς. Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.). Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση. Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου: * του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων * µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος * µη συντήρηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony * εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µε τρόπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊόν. Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος µε λογισµικό που δεν παρέχεται µε το προϊόν ή λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού. Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία ενσωµατώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε το εν λόγω προϊόν. 2 Χρήση του προϊόντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακό εξοπλισµό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony. Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN. Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται: * η αναβάθµιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή * οι τροποποιήσεις του προϊόντος µε σκοπό να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά. Αµέλεια. Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµότητα, ακατάλληλο εξαερισµό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και επιδράσεων. 5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τα υλικά µέρη του προϊόντος. εν καλύπτει το λογισµικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση. Εξαιρέσεις και περιορισµοί Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόµου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριµένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µόνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης. Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών και άυλων απωλειών του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος της απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊόντων της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζηµίας ακόµη και αν αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε: Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεµένων προϊόντων λόγω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιµότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας. Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεµένα προϊόντα. Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες. Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζηµιών). Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της µόνο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµό ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δόλο και παρόµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µόνο περιορισµούς ευθυνών υψηλότερου βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι. Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς. Sony Hellas A.E.E. Ρ. Φεραίου & Λ. Μεσογείων Ν. Ψυχικό Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony Τηλ Version

3 Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Sony. Προτού τη χρησιµοποιήσετε, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο: Σηµαντικές πληροφορίες. Πληροφορίες για τη λειτουργία. 1,2... Αλληλουχία των οδηγιών. Περιεχόµενα Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY... 2 Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες ασφαλείας... 4 Προφυλάξεις... 7 Επισκόπηση & Εγκατάσταση Τα σκιασµένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο δείχνουν ποια πλήκτρα πρέπει να πιέσετε για να ακολουθήσετε την αλληλουχία των οδηγιών. Σας πληροφορεί σχετικά µε το αποτέλεσµα των οδηγιών. Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων... 9 Επισκόπηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου Επισκόπηση των Πλήκτρων και των πλαϊνών Υποδοχών της τηλεόρασης Επισκόπηση των ενδείξεων της τηλεόρασης Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Σύνδεση της κεραίας και του βίντεο Σταθεροποίηση της τηλεόρασης Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά Ενεργοποίηση της τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών...15 GR Λειτουργίες της τηλεόρασης Εισαγωγή και Χρήση του Συστήµατος Μενού Το µενού Ρύθµιση Εικόνας Το µενού Ρύθµιση Ήχου Το µενού Λειτουργίες Το µενού Χρονοδιακόπτης Το µενού Ρύθµιση "Memory Stick" Σχετικά µε το "Memory Stick" Ρύθµιση επιλογών Προβολή φωτογραφιών και Αναπαραγωγή ταινιών Teletext NexTView...37 Πρόσθετες πληροφορίες Σύνδεση συσκευών µε την τηλεόραση...38 Προβολή εικόνων από συσκευές συνδεδεµένες µε την τηλεόραση...40 ιαµόρφωση Τηλεχειριστηρίου για Βίντεο ή DVD...41 Εκµάθηση λειτουργιών από τηλεχειριστήρια άλλων συσκευών...42 Τεχνικά χαρακτηριστικά...44 Αντιµετώπιση προβληµάτων...45 Ευρετήριο...49 Τρόπος ανύψωσης της τηλεόρασης... Οπισθόφυλλο Περιεχόµενα 3

4 Πληροφορίες ασφαλείας Table 1: Καλώδιο τροφοδοσίας Για να µετακινήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη µετακινείτε τη συσκευή ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ακόµα συνδεδεµένο. Υπάρχει περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας να υποστεί ζηµιά και να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν η συσκευή πέσει ή υποστεί ζηµιά, πρέπει να ελεγχθεί αµέσως από ένα εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Ζηµιά που απαιτεί σέρβις Εάν η επιφάνεια της οθόνης ραγίσει, µην την ακουµπήσετε µέχρι να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Ιατρική µέριµνα Μην τοποθετείτε την τηλεόραση αυτή σε θέση όπου χρησιµοποιούνται ιατρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στα ιατρικά όργανα. Μεταφορά Για τη µεταφορά της τηλεόρασης χρειάζονται δυο ή περισσότερα άτοµα. Εάν µεταφέρετε την τηλεόραση µε τρόπο διαφορετικό από τον προδιαγραφόµενο, µπορεί να σας πέσει και να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. Βεβαιωθείτε ότι δυο ή περισσότερα άτοµα µεταφέρουν την τηλεόραση. Κατά τη µεταφορά, µην υποβάλλετε την τηλεόραση σε χτυπήµατα ή υπερβολικούς κραδασµούς. Η τηλεόραση µπορεί να πέσει και να υποστεί ζηµιά ή να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό. Εξαερισµός Αφήστε χώρο γύρω από την τηλεόραση. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναγκαία κυκλοφορία του αέρα µπορεί να εµποδίζεται οδηγώντας σε υπερθέρµανση που µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζηµιά στην τηλεόραση 10cm 30cm 10cm Αφήστε τουλάχιστον αυτό το κενό. 10cm συνεχίζεται... 4 Πληροφορίες ασφαλείας

5 Πηγές τροφοδοσίας Υπερφόρτιση Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί µόνο µε ρεύµα V AC. Φροντίστε να µη συνδέσετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα παροχής διότι κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Παροχή ρεύµατος Μην χρησιµοποιείτε πρίζες µε κακή εφαρµογή. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα µέχρι να εφαρµόσει τελείως. Εάν το φις παραµείνει χαλαρό, µπορεί να προκαλέσει τόξο µε αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε µε τον ηλεκτρολόγο για να αλλάξετε την πρίζα. Υγρασία Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας µε βρεγµένα χέρια. Η σύνδεση/αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας µε βρεγµένα χέρια µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Καταιγίδες Για την ασφάλειά σας, µην αγγίξετε οποιοδήποτε εξάρτηµα της συσκευής, το καλώδιο παροχής ή το καλώδιο της κεραίας κατά τη διάρκεια καταιγίδας µε κεραυνούς. Καλώδιο τροφοδοσίας Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζηµιά, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην τρυπάτε, λυγίζετε ή συστρέφετε πολύ το καλώδιο. Οι αγωγοί του πυρήνα µπορεί να απογυµνωθούν ή να κοπούν, προκαλώντας βραχυκύκλωµα που µπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη µετατρέψετε ή προκαλέσετε ζηµιά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μη τοποθετήσετε οποιοδήποτε βαρύ αντικείµενο πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας µακριά από πηγές θερµότητας. Φροντίστε να κρατάτε την πρίζα όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, διακόψτε τη χρήση του και απευθυνθείτε στο κατάστηµα πώλησης ή στο σέρβις της Sony για αντικατάσταση. Προστασία καλωδίου τροφοδοσίας Τραβήξτε το καλώδιο παροχής από το φις. Μην τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο. Συνδεσµολογία καλωδίων Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε καλωδίωση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία στερέωσης της συσκευής. Καθαρισµός Καθαρίζετε το φις τακτικά. Εάν το φις καλυφθεί µε σκόνη και µαζέψει υγρασία, µπορεί να µειωθεί η ποιότητα της µόνωσης και να προκληθεί πυρκαγιά. Αποσυνδέστε το φις και καθαρίζετέ το τακτικά. Όταν δε χρησιµοποιείται Για λόγους περιβαλλοντικούς και ασφάλειας όταν η συσκευή δε χρησιµοποιείται συνιστάται να απενεργοποιείται - να µην παραµένει σε λειτουργία αναµονής. Αποσυνδέστε την από το ρεύµα. Καλωδίωση Προσέξτε µη µπλεχτούν τα πόδια σας στα καλώδια. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην τηλεόραση. Εγκατάσταση Μην τοποθετείτε προαιρετικά εξαρτήµατα πολύ κοντά στην τηλεόραση. Κρατήστε τα προαιρετικά εξαρτήµατα σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από την τηλεόραση. Εάν τοποθετήσετε κάποιο βίντεο µπροστά ή δεξιά από την τηλεόραση, η εικόνα µπορεί να παραµορφωθεί. Θερµότητα Μην αγγίζετε την επιφάνεια της τηλεόρασης. Η θερµοκρασία της παραµένει υψηλή για αρκετή ώρα ακόµα και µετά την απενεργοποίησή της τηλεόρασης. Λάδια Μην τοποθετείτε αυτήν την τηλεόραση σε εστιατόρια όπου γίνεται χρήση λαδιού. Σκόνη που έχει απορροφήσει λάδι µπορεί να εισχωρήσει στην τηλεόραση και να προκαλέσει ζηµιά. GR Ηλεκτροπληξία Μην αγγίζετε την τηλεόραση µε βρεγµένα χέρια. Κάνοντας κάτι τέτοιο µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζηµιά στηντηλεόραση. ιάβρωση Εάν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ακτές, το αλάτι µπορεί να διαβρώσει τα µεταλλικά µέρη της τηλεόρασης και να προκαλέσει εσωτερική ζηµιά ή πυρκαγιά. Μπορεί επίσης να προκληθεί µείωση της διάρκειας ζωής της τηλεόρασης. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη µείωση της υγρασίας και της θερµοκρασίας του χώρου όπου βρίσκεται η συσκευή. συνεχίζεται... Πληροφορίες ασφαλείας 5

6 Εγκατάσταση και µετακίνηση Εξαερισµός Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές αερισµού του περιβλήµατος. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση και κίνδυνος πυρκαγιάς. Εάν δεν παρέχεται σωστός αερισµός, η τηλεόραση µπορεί να σκονιστεί και να λερωθεί. Για σωστό αερισµό, τηρήστε τα ακόλουθα: Μην τοποθετείτε την τηλεόραση να δείχνει προς τα πίσω ή να στηρίζεται στο πλάι. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση αναποδογυρισµένη ή τα πάνω κάτω. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ράφι ή µέσα σε ντουλάπα. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε χαλί ή σε κρεβάτι. Μην καλύπτετε την τηλεόραση µε υφάσµατα όπως κουρτίνες, ή αντικείµενα όπως εφηµερίδες, κλπ. Χρήση σε εξωτερικούς χώρους Μην τοποθετείτε την τηλεόραση αυτή σε εξωτερικούς χώρους. Εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε βροχή, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν η τηλεόραση εκτεθεί απευθείας στις ακτίνες του ήλιου, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί υπερθέρµανση και ζηµιά στην τηλεόραση. Τοποθέτηση σε οχήµατα ή σε οροφή Μην τοποθετείτε αυτήν την τηλεόραση σε οχήµατα. Τυχόν πρόσκρουση του οχήµατος µπορεί να οδηγήσει τη συσκευή σε πτώση και να προκληθεί τραυµατισµός. Μην κρεµάσετε αυτήν την τηλεόραση από την οροφή. Νερό και υγρασία Μη χρησιµοποιείτε αυτήν την τηλεόραση κοντά σε νερό για παράδειγµα, κοντά σε µπανιέρες ή ντους. Επίσης, µην εκθέτετε την τηλεόραση στη βροχή. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Επισκευή Μην ανοίγετε το περίβληµα και µην αφαιρείτε το πίσω κάλυµµα της συσκευής. Απευθυνθείτε µόνο σε εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Πλοία και άλλα σκάφη Μην τοποθετείτε αυτήν την τηλεόραση σε πλοία ή άλλα σκάφη. Εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε θαλασσινό νερό, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά ή βλάβη της τηλεόρασης. Πρόληψη πτώσης της τηλεόρασης Τοποθετήστε την τηλεόραση επάνω σε µία ασφαλή και στέρεα βάση και στερεώστε την στον τοίχο (δείτε σελίδα 14 για λεπτοµέρειες). Μην κρεµάτε οτιδήποτε από την τηλεόραση. Η τηλεόραση µπορεί να πέσει από τη βάση ή το στήριγµα τοίχου προκαλώντας ζηµιά ή σοβαρό τραυµατισµό. Οπές αερισµού Μην εισάγετε οτιδήποτε στις οπές αερισµού. Εάν εισχωρήσει κάποιο µεταλλικό ή εύφλεκτο αντικείµενο, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Υγρασία και εύφλεκτα αντικείµενα Μην αφήνετε τη συσκευή αυτή να βραχεί. Μη χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω στη συσκευή. Εάν πέσει οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείµενο µέσα στη συσκευή, µη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζηµιά στη συσκευή. ώστε την τηλεόραση για έλεγχο σε εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Για την αποτροπή πυρκαγιάς, κρατήστε εύφλεκτα αντικείµενα ή εκτεθειµένες φλόγες (π.χ. κεριά) µακριά από τη συσκευή. Σπασµένο γυαλί Μην πετάτε οτιδήποτε στην τηλεόραση. Από την πρόσκρουση µπορεί να προκληθεί έκρηξη του γυαλιού της οθόνης και σοβαρός τραυµατισµός. Θέση µε προεξοχές Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε θέσεις µε προεξοχές. Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε µια από τις ακόλουθες θέσεις, µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε θέση όπου µπορεί να προεξέχει, όπως για παράδειγµα πάνω ή πίσω από κολόνα. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε θέση όπου µπορεί να χτυπήσετε το κεφάλι σας. Τοποθέτηση Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε ζεστά, υγρά ή πολύ σκονισµένα µέρη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σηµεία που εκτίθενται σε µηχανικούς κραδασµούς. 6 Πληροφορίες ασφαλείας Καθαρισµός Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας προτού προβείτε σε καθαρισµό αυτής της τηλεόρασης. Εάν δεν το κάνετε, µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. συνεχίζεται...

7 Προφυλάξεις Για την άνετη παρακολούθηση της τηλεόρασης Για να παρακολουθείτε άνετα την τηλεόραση, συνιστάται η περιοχή θέασης να βρίσκεται σε απόσταση από την τηλεόραση τέσσερις µε επτά φορές το κατακόρυφο µήκος της οθόνης. Παρακολουθείτε την τηλεόραση σε δωµάτιο µε µέτριο φωτισµό, καθώς η παρακολούθηση της τηλεόρασης µε συνθήκες χαµηλού φωτισµού βλάπτει την όρασή σας. Το να παρακολουθείτε συνεχώς για µεγάλα χρονικά διαστήµατα την οθόνη µπορεί επίσης να βλάψει την όρασή σας. Για την τοποθέτηση της τηλεόρασης Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλές θερµοκρασίες, όπως για παράδειγµα απευθείας στο ηλιακό φως ή κοντά σε καλοριφέρ και κλιµατιστικά. Εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε υψηλές θερµοκρασίες, υπάρχει περίπτωση να υπερθερµανθεί και να προκληθούν παραµορφώσεις του περιβλήµατος ή δυσλειτουργία της τηλεόρασης. Μετά τη µεταφορά της τηλεόρασης απευθείας από κρύα σε ζεστή τοποθεσία, ή εάν η θερµοκρασία του δωµατίου αλλάξει ξαφνικά, η εικόνα µπορεί να είναι θολή ή να έχει κακή ποιότητα χρώµατος σε κάποια σηµεία της. Αυτό συµβαίνει επειδή έχει συµπυκνωθεί υγρασία στα κάτοπτρα ή τους φακούς στο εσωτερικό της τηλεόρασης. Σ' αυτήν την περίπτωση, αφήστε την υγρασία να εξατµιστεί πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση. Για να έχετε καθαρή εικόνα, µην εκθέσετε την οθόνη σε απευθείας φωτισµό ή απευθείας στο ηλιακό φως. Εάν είναι δυνατό χρησιµοποιήστε φωτισµό τύπου σποτ ο οποίος να φωτίζει κατακόρυφα από την οροφή. Η τηλεόραση δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο παροχής ρεύµατος όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε θέση Off. Για να αποσυνδεθεί εντελώς η συσκευή τραβήξτε το φις από την πρίζα. Για τη ρύθµιση της έντασης ήχου Ρυθµίστε την ένταση ήχου έτσι ώστε να µην ενοχλείτε τους γείτονες. Ο ήχος ακούγεται πολύ έντονα τη νύχτα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να κλείνετε τα παράθυρα ή να χρησιµοποιείτε ακουστικά. Όταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε τη ρύθµιση της έντασης ήχου σε υψηλά επίπεδα καθώς κάτι τέτοιο µπορεί να σας προκαλέσει προβλήµατα ακοής. Για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου Χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο µε προσοχή. Μην το αφήνετε να πέφτει, µην το πατάτε και µη χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω του. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερµότητας, σε θέση που να τη βλέπει ο ήλιος ή σε δωµάτιο µε υγρασία. GR Για τον καθαρισµό του περιβλήµατος Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τον καθαρισµό. Καθαρίζετε το περίβληµα µε το παρεχόµενο ύφασµα καθαρισµού ή µε ένα µαλακό ύφασµα ελαφρά νοτισµένο. Μη χρησιµοποιήσετε σφουγγαράκι οποιουδήποτε τύπου που θα µπορούσε να χαράξει την τηλεόραση, αλκαλικά καθαριστικά, σκόνες καθαρισµού ή διαλυτικά όπως οινόπνευµα ή βενζίνη, ή αντιστατικά σπρέι. Σηµειώστε ότι εάν η τηλεόραση εκτεθεί σε πτητικά διαλυτικά, όπως το οινόπνευµα, το νέφτι, η βενζίνη ή τα εντοµοκτόνα, ή διατηρηθεί παρατεταµένη επαφή µε λαστιχένια ή υλικά από βινύλιο, µπορεί να προκληθεί υποβάθµιση της ποιότητας του υλικού ή φθορά της επίστρωσης της οθόνης. Με την πάροδο του χρόνου µπορεί να συσσωρευτεί σκόνη στις οπές αερισµού και η συσσωρευµένη σκόνη µπορεί να καταστήσει τη λειτουργία ψύξης του ενσωµατωµένου ανεµιστήρα λιγότερο αποτελεσµατική. Για την πρόληψη αυτού του φαινοµένου συνιστάται να αφαιρείται περιοδικά (µια φορά το µήνα) η σκόνη µε χρήση µιας ηλεκτρικής σκούπας. Για το χειρισµό και το καθαρισµό της επιφάνειας της οθόνης Η οθόνη αυτής της τηλεόρασης διαθέτει αντι-ανακλαστική επίστρωση. Για να αποφύγετε τη φθορά της οθόνης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Μην πιέζετε ή γδέρνετε µε σκληρά αντικείµενα και µην πετάτε οτιδήποτε στην οθόνη. Η οθόνη µπορεί να υποστεί ζηµιά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας πριν τον καθαρισµό. Μην αγγίζετε την τηλεόραση µετά από συνεχή λειτουργία για µεγάλο χρονικό διάστηµα διότι η οθόνη θερµαίνεται. Η οθόνη αυτής της τηλεόρασης διαθέτει αντι-ανακλαστική επίστρωση. Συνιστάται να αποφεύγετε όσο το δυνατό να αγγίζετε την οθόνη. Καθαρίζετε την οθόνη µε το παρεχόµενο ύφασµα καθαρισµού ή µε ένα µαλακό ύφασµα ελαφρά νοτισµένο. Ο καθαρισµός µε βρώµικο πανί µπορεί να προκαλέσει φθορά στην τηλεόραση. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ σφουγγαράκι οποιουδήποτε τύπου που θα µπορούσε να χαράξει, σκόνες καθαρισµού ή διαλυτικά όπως οινόπνευµα ή βενζίνη. Αυτού του είδους η επαφή µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην επιφάνεια της οθόνης. συνεχίζεται... Πληροφορίες ασφαλείας 7

8 Για την εικόνα Παρακαλούµε σηµειώστε ότι η οθόνη πλάσµατος (PDP) κατασκευάζεται µε τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, µπορεί να εµφανισθούν µόνιµα στη οθόνη PDP µερικά µαύρα ή φωτεινά σηµεία (κόκκινα, µπλε ή πράσινα), ή να εµφανισθούν λωρίδες µη κανονικού χρωµατισµού ή φωτεινότητα. εν πρόκειται για δυσλειτουργία. Όταν για πολύ χρόνο γίνεται χρήση αυτής της τηλεόρασης σε λειτουργία 4:3, η επιφάνεια οθόνης 4:3 µπορεί να γίνει πιο σκούρα µέσα σε πλαίσιο µορφής 16:9. Προς αποφυγή αυτού του προβλήµατος, πρέπει να χρησιµοποιείται η λειτουργία εικόνας "Smart" (δείτε σελίδα 22). Για τη σταθεροποίηση της εικόνας Εάν οι παρακάτω εικόνες εµφανιστούν για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, µπορεί να υπάρξει σταθεροποίηση της εικόνας (afterimage) σε ορισµένες περιοχές της οθόνης λόγω των χαρακτηριστικών της οθόνης πλάσµατος. Μαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω µέρος οι οποίες εµφανίζονται µε πηγές βίντεο ευρείας εικόνας (εικόνα Letterbox). Μαύρες λωρίδες αριστερά και δεξιά οι οποίες εµφανίζονται µε πηγή βίντεο 4:3 (συµβατικές τηλεοπτικές µεταδόσεις). Βιντεοπαιχνίδια Εικόνες Η/Υ Μενού DVD στην οθόνη Μενού στην οθόνη, αριθµοί καναλιών, κλπ, συνδεδεµένων εξωτερικών συσκευών όπως συσκευές Set top box, Modem µε καλώδιο, βίντεο κλπ. Αυτός ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος αν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία "Ζωντανή" ή λειτουργεί µε υψηλό κοντράστ. Αυτή η εικόνα δεν µπορεί να απαλειφθεί εφόσον γραφτεί στην οθόνη. Προκειµένου να µη συµβεί κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να αφήνετε την τηλεόραση να λειτουργεί µε αυτήν την εικόνα ή µε αυτό το πρόγραµµα για πολύ χρόνο. Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη λειτουργία "Προφύλαξη Οθόνης" (σελίδα 24) ή να περιορίζετε τη στάθµη του κοντράστ. Μία επαναλαµβανόµενη και µακράς διάρκειας καθηµερινή χρήση της ίδιας εικόνας ή προγράµµατος, µπορεί επίσης να δηµιουργήσει το ίδιο ελάττωµα. Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ SONY. Για τη µείωση της διατήρησης εικόνας, αυτή η τηλεόραση διαθέτει τη λειτουργία "Προστασία Οθόνης". Η προεπιλεγµένη ρύθµιση της λειτουργίας "Περιφορά" στη "Προφύλαξη Οθόνης" είναι "Ναι" (σελίδα 24.) Η λειτουργία "Προφύλαξη Οθόνης" προλαµβάνει και µειώνει τη διατήρηση εικόνας Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε σελίδα 24. Για το υψόµετρο Όταν χρησιµοποιείται σε υψόµετρο µεγαλύτερο των µέτρων (πίεση αέρα µικρότερη από 760hPa), αυτή η τηλεόραση πλάσµατος µπορεί να παράγει ένα χαµηλό βόµβο σαν αποτέλεσµα της διαφοράς πίεσης του αέρα στο εσωτερικό και το εξωτερικό των πινάκων. Αυτό δε θεωρείται ελάττωµα και δεν καλύπτεται από την Εγγύηση της Sony. Αυτός ο βόµβος είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό οποιασδήποτε οθόνης πλάσµατος. 8 Πληροφορίες ασφαλείας

9 Έλεγχος των παρεχόµενων εξαρτηµάτων 1 Τηλεχειριστήριο (RM-Y1010): 2 Μπαταρίες (µεγέθους AA): 1 Ύφασµα καθαρισµού: 1 Οµοαξονικό καλώδιο: 1 Ποντίκι AV: 2 Εξαρτήµατα στερέωσης: 1 Ιµάντας Στερέωσης: GR 1 Καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου C-4): 1 Καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου BF): 1 Καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου C-5): Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη. Χρησιµοποιήστε αυτό το καλώδιο παροχής ρεύµατος (µε προστατευτική γείωση) εάν χρησιµοποιείτε την τηλεόραση στην Ευρώπη (εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Ελβετίας). Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη. Χρησιµοποιήστε αυτό το καλώδιο παροχής ρεύµατος (µε προστατευτική γείωση) εάν χρησιµοποιείτε την τηλεόραση εντός του Ηνωµένου Βασιλείου. είτε "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" στη σελίδα 2 GB όταν χρησιµοποιείτε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύµατος. Αυτό τοκαλώδιο παροχής ρεύµατος µπορεί να µην παρέχεται ανάλογα µε τη χώρα. Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη. Χρησιµοποιήστε αυτό το καλώδιο παροχής ρεύµατος (µε προστατευτική γείωση) εάν χρησιµοποιείτε την τηλεόραση στην Ελβετία. Αυτό το καλώδιο παροχής ρεύµατος µπορεί να µην παρέχεται ανάλογα µε τη χώρα. 1 εγχειρίδιο "Σηµειώσεις για τις οθόνες πλάσµατος". Επισκόπηση & Εγκατάσταση 9

10 Επισκόπηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου q; 1 TV I/ : Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την τηλεόραση (λειτουργία αναµονής): Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την τηλεόραση (ανάβει η ένδειξη αναµονής στην τηλεόραση). Πιέστε και πάλι για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από τη λειτουργία αναµονής. Για εξοικονόµηση ενέργειας, σας συνιστούµε να απενεργοποιείτε εντελώς την τηλεόραση όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. Εάν η επιλογή "Αυτόµ. Κλείσιµο" έχει ρυθµιστεί στο "Ναι" (δείτε σελίδα 25), η τηλεόραση µεταβαίνει αυτόµατα σε λειτουργία αναµονής µετά από 15 λεπτά χωρίς τηλεοπτικό σήµα και αν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο. 2 VIDEO I/ : πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το βίντεο ή το DVD σας. 3 Επιλογέας Συσκευής: πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να λειτουργήσετε, TV (τηλεόραση), VCR (βίντεο), DVD ή AUX (εξωτερική συσκευή). Μια πράσινη λυχνία θα ανάψει στιγµιαία για να σας δείξει ποια συσκευή έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Teletext ή την είσοδο του Βίντεο. 5 Επιλογή πηγής εισόδου: πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σύµβολο της επιθυµητής πηγής εισόδου. Ανατρέξτε στη σελίδα Απενεργοποίηση της εικόνας: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την εικόνα. Απενεργοποιείται µόνο η εικόνα. Ο ήχος παραµένει ενεργοποιηµένος. Πιέστε ξανά για ακύρωση. 7 Επιλογή τηλεοπτικών καναλιών: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στην τηλεόραση, πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε κανάλια. Για διψήφιους αριθµούς καναλιών, εισάγετε το δεύτερο ψηφίο εντός 2,5 δευτερολέπτων. 8 α) Παρακολούθηση του τελευταίου καναλιού που επιλέξατε: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση TV (τηλεόραση), πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στο προηγούµενο κανάλι που παρακολουθούσατε (µε την προϋπόθεση ότι το παρακολουθούσατε για 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα). β) Επιλογή διψήφιου αριθµού καναλιών στο βίντεο: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση VCR (βίντεο), πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε διψήφιο αριθµό καναλιών στο βίντεο της Sony, π.χ. για το κανάλι 23, πιέστε πρώτα -/-- και στη συνέχεια τα πλήκτρα 2 και 3. 9 α) Fastext: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση TV (τηλεόραση) και παράλληλα βρίσκεστε στη λειτουργία Teletext, αυτά τα πλήκτρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλήκτρα Fastext. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα 36. β) Χειρισµός του βίντεο ή του DVD: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση VCR (βίντεο) ή DVD, αυτά τα πλήκτρα χειρίζονται τις βασικές λειτουργίες του βίντεο ή του DVD σας, από τη στιγµή που το τηλεχειριστήριο έχει προγραµµατιστεί. Ανατρέξτε στη σελίδα 41. q; Teletext: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα 36. συνεχίζεται Επισκόπηση & Εγκατάσταση

11 wa w; ql qk qj qh qg qa qs qd qf qa α) Προβολή ευρετηρίου προγραµµάτων ενός καναλιού ή ενός σήµατος εισόδου: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση TV (τηλεόραση) και το MENU είναι απενεργοποιηµένο, πιέστε OK για προβολή του ευρετηρίου προγραµµάτων του καναλιού ή του σήµατος εισόδου. Μόλις πιέσετε OK: 1 Για να επιλέξετε κάποιο κανάλι: πιέστε v ή V για να επιλέξετε κάποιο κανάλι και στη συνέχεια πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να παρακολουθήσετε το κανάλι που επιλέξατε. 2 Για να επιλέξετε κάποιο σήµα εισόδου: ενώ παρακολουθείτε το ευρετήριο προγραµµάτων κάποιου καναλιού, πιέστε b για να εµφανίσετε το σήµα εισόδου (µπορείτε πάντοτε να µεταβείτε από το ευρετήριο προγραµµάτων ενός καναλιού στο ευρετήριο προγραµµάτων του σήµατος εισόδου και αντίστροφα πιέζοντας B ή b). Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε κάποιο διαθέσιµο σήµα εισόδου. Τελικά πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να παρακολουθήσετε το σήµα εισόδου που επιλέξατε. β) Μετακίνηση: εάν ο Επιλογέας Συσκευής (3) είναι ρυθµισµένος στη θέση TV και το MENU (qs) είναι ενεργοποιηµένο, χρησιµοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να µετακινηθείτε µέσα στο σύστηµα µενού της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 17. qs Εµφάνιση µενού "Memory Stick": για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες qd Επιλογή τηλεοπτικού καναλιού: πιέστε τα πλήκτρα αυτά για να επιλέξετε το επόµενο ή το προηγούµενο τηλεοπτικό κανάλι. qf Σύστηµα µενού: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα µενού της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 17. GR qg Ρύθµιση της έντασης του ήχου: πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση. qh Επιλογή φορµά της οθόνης: πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε το φορµά τής οθόνης. Ανατρέξτε στη σελίδα 22. qj NexTView: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εµφανίσετε το NexTView. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 37. qk Προβολή πληροφοριών: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εµφανίσετε όλες τις ενδείξεις στην οθόνη, όπως για παράδειγµα τον αριθµό του καναλιού, κλπ. Πιέστε ξανά για ακύρωση. ql Επιλογή λειτουργίας εικόνας: πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία εικόνας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαφορετικές λειτουργίες εικόνας, ανατρέξτε στη σελίδα 18. w; Επιλογή του εφέ ήχου: πιέστε επανειληµµένα αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε το εφέ ήχου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα διαφορετικά εφέ ήχου, ανατρέξτε στη σελίδα 20. wa Αποκοπή του ήχου: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να κλείσετε τον ήχο της τηλεόρασης. Πιέστε ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο. Τα πλήκτρα µε την ένδειξη 5, qd και qk µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για τη λειτουργία Teletext. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα 36. Επισκόπηση & Εγκατάσταση 11

12 Επισκόπηση των Πλήκτρων και των πλευρικών Υποδοχών της τηλεόρασης Επισκόπηση των Πλήκτρων της τηλεόρασης ιακόπτης λειτουργίας (On/Off) Πλήκτρα προγραµµάτων επάνω ή κάτω (επιλογή τηλεοπτικών καναλιών) Πλήκτρα ελέγχου της έντασης ήχου (+/-) Πλήκτρο επιλογής της πηγής εισόδου (δείτε σελίδα 40) Πλήκτρο της λειτουργίας τηλεόρασης Πλήκτρο αυτόµατης έναρξης (εκκινεί τη διαδικασία της αυτόµατης έναρξης, δείτε σελίδα 15) Επισκόπηση των πλαϊνών Υποδοχών Υποδοχή ακουστικών Υποδοχή εισόδου S Video Υποδοχή εισόδου εικόνας (MONO) Υποδοχές εισόδου ήχου L/G/S/I R/D/D/D 12 Επισκόπηση & Εγκατάσταση

13 Επισκόπηση των ενδείξεων της τηλεόρασης Ανάβει µπλε όταν πιέζετε (Picture Off) στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε την εικόνα. Μόνο η εικόνα απενεργοποιείται (ο ήχος παραµένει χωρίς αλλαγές). Ανάβει όταν ρυθµιστεί ο χρονοδιακόπτης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το χρονοδιακόπτη, ανατρέξτε στην ενότητα " Χρονοδιακόπτης" στη σελίδα 25. Ανάβει κόκκινη όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής. Ανάβει πράσινη όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση. Για να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς αυτό το δέκτη. GR Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις παρεχόµενες µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα. Να θυµάστε πάντοτε να απορρίπτετε τις µπαταρίες, δείχνοντας σεβασµό στο περιβάλλον. Επισκόπηση & Εγκατάσταση 13

14 Σύνδεση της Κεραίας και του Βίντεο Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο καλώδιο παροχής ρεύµατος (Τύπου C-4, BF ή C-5, δείτε σελ. 9). Χρησιµοποιήστε το παρεχόµενο οµοαξονικό καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας. ή Βίντεο OUT IN Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση του βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση προαιρετικών συσκευών µε την τηλεόραση" στη σελίδα 38. Σταθεροποίηση της τηλεόρασης Μετά τη ρύθµιση της τηλεόρασης, για λόγους ασφαλείας στερεώστε την τηλεόραση στον τοίχο, σε κολώνα ή αλλού χρησιµοποιώντας τα παρεχόµενα εξαρτήµατα στερέωσης. 1 Αφαιρέστε τις δυο βίδες στο επάνω πίσω µέρος της τηλεόρασης. 2 Αντικαταστήστε τις δυο βίδες µε τα δυο παρεχόµενα εξαρτήµατα στερέωσης. 3 Ασφαλίστε το επίτοιχο προσάρτηµα στερέωσης (δεν παρέχεται) σε συµπαγή τοίχο ή κολώνα. 4 Περάστε ένα χοντρό σχοινί ή µια αλυσίδα µέσα και από τις δυο οπές των εξαρτηµάτων στερέωσης και στη συνέχεια στερεώστε το σχοινί ή την αλυσίδα σε έναν τοίχο ή κολώνα, κλπ. 14 Επισκόπηση & Εγκατάσταση

15 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης και Αυτόµατος Συντονισµός Καναλιών Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εµφανιστεί στην οθόνη µια ακολουθία µενού τα οποία θα σας επιτρέψουν να: 1) επιλέξετε τη γλώσσα της οθόνης µενού, 2) επιλέξετε τη χώρα στην οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση, 3) ελέγξετε τον τρόπο σύνδεσης προαιρετικών συσκευών µε την τηλεόραση, 4) αναζητήσετε και αποθηκεύσετε όλα τα διαθέσιµα κανάλια (τηλεοπτική µετάδοση) και 5) αλλάξετε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται στην οθόνη τα κανάλια (τηλεοπτική µετάδοση). Ωστόσο, εάν θέλετε να αλλάξετε οποιεσδήποτε από αυτές τις ρυθµίσεις κάποια άλλη στιγµή, µπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας το κατάλληλο στοιχείο από το µενού (Ρύθµιση) ή πιέζοντας το πλήκτρο αυτόµατης έναρξης στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης. 1 Συνδέστε την τηλεόραση στην πρίζα ( V AC, 50Hz). Την πρώτη φορά που συνδέεται η τηλεόραση, συνήθως είναι ενεργοποιηµένη. Εάν η τηλεόραση είναι απενεργοποιηµένη, πιέστε το πλήκτρο on/off πάνω στην τηλεόραση για να την ενεργοποιήσετε. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εµφανιστεί αυτόµατα στην οθόνη το µενού Language (Γλώσσα). GR 3 Πιέστε το πλήκτρο V, v, B ή b στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Από εδώ και πέρα, όλα τα µενού εµφανίζονται στη γλώσσα που επιλέξατε. 4 Το µενού Χώρα εµφανίζεται αυτόµατα. Πιέστε το πλήκτρο v ή V για να επιλέξετε τη χώρα στην οποία χρησιµοποιείτε την τηλεόραση. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Εάν η χώρα στην οποία θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση δεν εµφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε "Όχι" αντί για χώρα. Για την αποφυγή λανθασµένων χαρακτήρων teletext για γλώσσες µε Κυριλλικό αλφάβητο συνιστάται να επιλέξετε Ρωσία εφόσον δεν εµφανίζεται η δική σας χώρα στη λίστα. συνεχίζεται... Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά 15

16 5 Εµφανίζεται ένα διάγραµµα που σας δείχνει τον τρόπο σύνδεσης ενός µεγάλου αριθµού συσκευών µε την τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες και στο πιέστε το πλήκτρο OK για να εξαφανίσετε την εικόνα και να συνεχίσετε την αυτόµατη διαδικασία. Το διάγραµµα συνδέσεων πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για καθοδήγηση καθώς οι περισσότερες συσκευές µπορούν να συνδεθούν σε περισσότερους από έναν τύπους υποδοχών της τηλεόρασης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του αυτόµατου συντονισµού, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγός Εγκατάστασης" στη σελίδα 23 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την καλύτερη δυνατή ρύθµιση των συσκευών σας. 6 Το µενού Αυτόµ. συντονισµός εµφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε Ναι. 7 Η τηλεόραση αυτόµατα ξεκινά την αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιµων τηλεοπτικών καναλιών. Αυτή η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει µερικά λεπτά. Παρακαλούµε επιδείξτε υποµονή και µην πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, διαφορετικά δε θα ολοκληρωθεί ο αυτόµατος συντονισµός. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι τηλεοπτικοί σταθµοί αποθηκεύουν αυτόµατα τα κανάλια (σύστηµα ACI). Σε αυτήν την περίπτωση, ο τηλεοπτικός σταθµός στέλνει ένα µενού στο οποίο µπορείτε να επιλέξετε την πόλη σας πιέζοντας το πλήκτρο v ή V και OK για να αποθηκεύσετε τα κανάλια. Εάν κατά τη διαδικασία του αυτόµατου συντονισµού δε βρεθεί κανένα κανάλι τότε αυτόµατα εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα το οποίο σας ζητά να συνδέσετε την κεραία. Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας (ανατρέξτε στη σελίδα 14). Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε ξανά τη διαδικασία αυτόµατου συντονισµού. 8 Όταν όλα τα διαθέσιµα κανάλια εντοπισθούν και αποθηκευθούν, εµφανίζεται αυτόµατα στην οθόνη το µενού Ταξινόµηση πρoγρ/τωv και σας επιτρέπει να αλλάξετε τη σειρά µε την οποία αποθηκεύονται τα κανάλια. α) Εάν επιθυµείτε να διατηρήσετε τα κανάλια στη συντονισµένη σειρά, προχωρήστε στο βήµα 9. β) Εάν επιθυµείτε να αποθηκεύσετε τα κανάλια µε διαφορετική σειρά: 1 Πιέστε το πλήκτρο v ή V για να επιλέξετε το πρόγραµµα µε το κανάλι (τηλεοπτικό σταθµό) που θέλετε να µετακινήσετε. Πιέστε το πλήκτρο b. 2 Πιέστε το πλήκτρο v ή V για να επιλέξετε το νέο αριθµό προγράµµατος της θέσης για το επιλεγµένο κανάλι (τηλεοπτικό σταθµό). Πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθµισή σας. 3 Επαναλάβετε τα βήµατα β)1 και β)2 εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά και άλλων καναλιών. 9 Πιέστε το πλήκτρο MENU για να αποµακρύνετε το µενού από την οθόνη. Η τηλεόρασή σας είναι τώρα έτοιµη για χρήση 16 Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά

17 Εισαγωγή και Χρήση του Συστήµατος Μενού Η τηλεόραση χρησιµοποιεί ένα σύστηµα µενού στην οθόνη για να σας καθοδηγήσει στις λειτουργίες. Χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για το χειρισµό του συστήµατος µενού της τηλεόρασης: 1 Για να ενεργοποιήσετε τα µενού: Πιέστε το πλήκτρο MENU για να ενεργοποιήσετε το µενού του πρώτου επιπέδου. 2 Για να µετακινηθείτε µέσα στα µενού: Για να φωτίσετε και να επιλέξετε το επιθυµητό µενού ή επιλογή, πιέστε v ή V. Για να εισέλθετε στο επιθυµητό µενού ή επιλογή, πιέστε OK ή b. Για να επιστρέψετε στο τελευταίο µενού ή επιλογή, πιέστε OK ή B. Για να αλλάξετε την τιµή της επιλογής, πιέστε v/v/b ή b. Για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε την επιλογή σας, πιέστε OK. GR 3 Για να βγείτε από τις οθόνες των µενού: Πιέστε το πλήκτρο MENU για να αποµακρύνετε το µενού από την οθόνη. Λειτουργίες της τηλεόρασης 17

18 Το µενού Ρύθµιση εικόνας MENU Το µενού "Ρύθµιση εικόνας" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθµίσεις της εικόνας., Εκτέλεση: Πιέστε το πλήκτρο MENU και στη συνέχεια πιέστε OK για να χρησιµοποιήσετε αυτό το µενού: Στη συνέχεια, πιέστε v ή V για να επιλέξετε την επιθυµητή επιλογή και πιέστε OK. Τελικά, διαβάστε παρακάτω τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιλογής. Kρύo Ρύθµιση εικόνας Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρµόζετε τη Ρύθµιση Εικόνας µε βάση το πρόγραµµα το οποίο παρακολουθείτε. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε OK. Στη συνέχεια, πιέστε επανειληµµένα v ή V για να επιλέξετε: Ζωντανή (για ζωντανά τηλεοπτικά προγράµµατα, DVD και ψηφιακούς δέκτες Set Top Box). Ταινία (για ταινίες). Προσωπική (για ανεξάρτητες ρυθµίσεις). Μόλις πραγµατοποιήσετε τις επιθυµητές επιλογές, πιέστε OK για αποθήκευση. Τα επίπεδα "Φωτεινότητας", "Χρώµατος" και "Οξύτητας" των ρυθµίσεων "Ζωντανή" και "Ταινία" είναι σταθερά στις εργοστασιακές τιµές για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Αντίθεση Φωτεινότητα Πιέστε B ή b για να µειώσετε ή να αυξήσετε την αντίθεση της εικόνας. Στη συνέχεια, πιέστε OK για αποθήκευση. Πιέστε B ή b για να κάνετε πιο σκοτεινή ή φωτεινή την εικόνα. Στη συνέχεια, πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". Χρώµα Πιέστε B ή b για να µειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση των χρωµάτων. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". Χροιά Πιέστε B ή b για να µειώσετε ή να αυξήσετε τους τόνους του πράσινου. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Η επιλογή αυτή εµφανίζεται µόνο για σήµατα NTSC (π.χ. βιντεοκασέτες που προορίζονται για Η.Π.Α.) Οξύτητα Πιέστε B ή b για να µειώσετε ή να αυξήσετε την οξύτητα της εικόνας. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να αλλάξει µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". συνεχίζεται Λειτουργίες της τηλεόρασης

19 Μηδενισµός Πιέστε OK για να επαναρυθµιστεί η εικόνα στα εργοστασιακά προρυθµισµένα επίπεδα. Μείωση Θορύβου Τόνος Χρώµατος Η επιλογή αυτή είναι ρυθµισµένη στο Auto για αυτόµατη µείωση του χιονιού στην εικόνα του ασθενούς τηλεοπτικού σήµατος. Ωστόσο µπορεί να τροποποιηθεί. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε Υψηλό, Μεσαίο, Χαµηλό, ή Όχι. Τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε τους χρωµατικούς τόνους της εικόνας. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια, πιέστε επανειληµµένα v ή V για να επιλέξετε: Ζεστό (δίνει στα άσπρα χρώµατα µια κόκκινη απόχρωση), Κανονικό (δίνει στα άσπρα χρώµατα µια ουδέτερη απόχρωση), Κρύο (δίνει στα άσπρα χρώµατα µια µπλε απόχρωση). Τελικά πιέστε OK για αποθήκευση. Λειτουργία DRC Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε την εικόνα υψηλής ανάλυσης µε πυκνότητα 4x για πηγές υψηλής ποιότητας (δηλ. DVD player, δορυφορικούς δέκτες). Αυτή η λειτουργία είναι ρυθµισµένη στην Υψηλή Ανάλυση (συνιστάται για κινούµενες εικόνες). Ωστόσο µπορεί να τροποποιηθεί. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε Progressive (συνιστάται για ακίνητες εικόνες και κείµενο). Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". Παλλέτα DRC Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρµόσετε το επίπεδο της λεπτοµέρειας (Αληθινή) και της οµαλότητας (Καθαρή) για µέχρι τρεις πηγές εισόδου. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V, για να ρυθµίσετε Αληθινή (όσο υψηλότερα βρίσκεται το σύµβολο στον άξονα Αληθινή, η εικόνα γίνεται λεπτοµερέστερη) και πιέστε B ή b για να ρυθµίσετε Καθαρή (καθώς κινείστε προς τα δεξιά, κατά µήκος του άξονα Καθαρή, η εικόνα γίνεται οµαλότερη). Τελικά, πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτή η επιλογή εµφανίζεται και µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν η "Ρύθµιση εικόνας" έχει ρυθµιστεί στο "Προσωπική". GR Λειτουργίες της τηλεόρασης 19

20 Το µενού Ρύθµιση ήχου MENU Το µενού "Ρύθµιση ήχου" σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθµίσεις του ήχου. m Εκτέλεση: Πιέστε το πλήκτρο MENU, πιέστε v δυο φορές για να επιλέξετε, και στη συνέχεια πιέστε OK για να χρησιµοποιήσετε αυτό το µενού. Στη συνέχεια, πιέστε v ή V για να επιλέξετε την επιθυµητή επιλογή και πιέστε OK. Τελικά, διαβάστε παρακάτω τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιλογής., Εφέ Ήχου Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρµόζετε το Εφέ ήχου. Αφού κάνετε την επιλογή αυτή πιέστε OK. Στη συνέχεια, πιέστε επανειληµµένα v ή V για να επιλέξετε: Dolby** Virtual Φυσικός (Dolby Virtual, εξοµοιώνει το εφέ ήχου "Dolby Surround Pro Logic"). (εµπλουτίζει την καθαρότητα, τη λεπτοµέρεια και την παρουσία του ήχου µε χρήση του "BBE High Definition Sound system" (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE**). υναµικός ("BBE High Definition Sound system"** (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE)* εµπλουτίζει την καθαρότητα και την παρουσία του ήχου για καλύτερη ευκρίνεια και µουσικό ρεαλισµό). Όχι (Επίπεδη απόκριση). Μόλις πραγµατοποιήσετε τις επιθυµητές επιλογές, πιέστε OK για αποθήκευση. Πρίµα Μπάσα Πιέστε B ή b για µείωση ή αύξηση των ήχων υψηλότερων συχνοτήτων. Στη, συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Πιέστε B ή b για ελάττωση ή αύξηση των ήχων χαµηλότερων συχνοτήτων. Στη συνέχεια, πιέστε OK για αποθήκευση. Ισορροπία Πιέστε B ή b για τονισµό του αριστερού ή του δεξιού ηχείου. Στη συνέχεια, πιέστε OK για αποθήκευση. Μηδενισµός ιφ. ήχος Πιέστε OK για να επαναρυθµιστεί ο ήχος στα εργοστασιακά προρυθµισµένα επίπεδα. Πιέστε b. Στη συνέχεια: Για στερεοφωνική εκποµπή: Πιέστε v ή V για να επιλέξετε Stereo ή Mono. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Για δίγλωσση εκποµπή: Πιέστε vή V για να επιλέξετε Μono (για µονοφωνικό κανάλι εάν είναι διαθέσιµο), A (για το κανάλι 1) ή B (για το κανάλι 2). Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Αυτ. έντ. φωνής Πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε Ναι (η ένταση του ήχου των καναλιών θα παραµείνει η ίδια, ανεξάρτητα από το εκπεµπόµενο σήµα, π.χ. σε περίπτωση διαφηµίσεων) ή Όχι (η ένταση των καναλιών αλλάζει ανάλογα µε το εκπεµπόµενο σήµα. Στη συνέχεια πιέστε OK για αποθήκευση. Εάν επιλέξετε "Dolby Virtual" από τη ρύθµιση "Εφέ ήχου", η επιλογή "Auτ. έλεγ. έvτασης" ρυθµίζεται αυτόµατα στο "Όχι". 20 Λειτουργίες της τηλεόρασης συνεχίζεται

21 Μεγάφωνο TV Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέγετε εάν θέλετε να ακούτε τον ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης ή από εξωτερικό ενισχυτή συνδεδεµένο στις εξόδους ήχου στο πίσω µέρος της τηλεόρασης. Αφού κάνετε την επιλογή αυτή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε επανειληµµένα v ή V για να επιλέξετε: Κύριο για να ακούτε τον ήχο από τα ηχεία της τηλεόρασης. Όχι για να ακούτε τον ήχο από τον εξωτερικό ενισχυτή. Μόλις πραγµατοποιήσετε τις επιθυµητές επιλογές, πιέστε OK για αποθήκευση. Εάν επιλέξετε "Όχι", η ένταση του ήχου της εξωτερικής συσκευής µπορεί επίσης να αλλάξει πιέζοντας τα πλήκτρα 2 +/- στο τηλεχειριστήριο. Όταν πιέζετε τα πλήκτρα έντασης ήχου, εµφανίζεται το σύµβολο % δείχνοντας ότι η ένταση ήχου που αλλάζετε δεν είναι η ένταση του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης, αλλά από την εξωτερική συσκευή. Έξοδος Ήχου Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τρόπο ελέγχου της έντασης του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης όταν έχετε συνδέσει έναν εξωτερικό ενισχυτή στις υποδοχές εξόδου ήχου της τηλεόρασης. Αφού κάνετε την επιλογή, πιέστε b. Στη συνέχεια πιέστε v ή V για να επιλέξετε Μεταβλητό (εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης) ή Σταθερό (εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο του εξωτερικού ενισχυτή). * Κατασκευάζεται µε την άδεια της Dolby Laboratories. H ονοµασία "Dolby" και το σύµβολο διπλού D είναι εµπορικά σήµατα της Dolby Laboratories. ** Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να παράγει το εφέ ήχου surround εξοµοιώνοντας τον ήχο τεσσάρων ηχείων µε δυο ηχεία, όταν το εκπεµπόµενο ηχητικό σήµα είναι κωδικοποιηµένο µε Dolby Surround. Το εφέ ήχου µπορεί επίσης να βελτιωθεί συνδέοντας έναν κατάλληλο εξωτερικό ενισχυτή (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 39). GR ** Το "BBE High Definition Sound system" (Ηχοσύστηµα υψηλής ανάλυσης BBE) κατασκευάζεται από την Sony Corporation κατόπιν αδείας της BBE Sound, Inc. Καλύπτεται από την πατέντα Η.Π.Α. No. 4,638,258 και No. 4,482,866. Η λέξη και το σύµβολο "BBE" είναι εµπορικά σήµατα της BBE Sound. Λειτουργίες της τηλεόρασης 21

KE-32TS2E KE-42TS2E. Flat Panel Colour TV GR SE DK FI NO. Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 4-094-602-31 (1)

KE-32TS2E KE-42TS2E. Flat Panel Colour TV GR SE DK FI NO. Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 4-094-602-31 (1) 4-094-602-31 (1) Flat Panel Colour TV KE-32TS2E KE-42TS2E 2003 Sony Corporation Οδηγίες Χρήσης Instruktionsbok Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning GR SE DK FI NO OK Εισαγωγή Ευχαριστούµε που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-E7Z-100-32(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-E7Z-100-32(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-E7Z-100-32(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-40BX440 / 32BX340 Εισαγωγή Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-EHJ-100-71(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A /

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 4-529-918-51(1) () Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο χρήσης DSC-HX60/HX60V Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή («Οδηγός βοήθειας») Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Εισαγωγή... 3 Προετοιμασία... 3 Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 4 Μέτρα ασφαλείας... 5 Σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος (καλωδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

SyncMaster 245B / 245BW. Εγκαταστήστε τα προγράµµατα οδήγησης

SyncMaster 245B / 245BW. Εγκαταστήστε τα προγράµµατα οδήγησης SyncMaster 245B / 245BW Εγκαταστήστε τα προγράµµατα οδήγησης Εγκαταστήστε τα προγράµµατα Σήµανση Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αυτό το σύµβολο µπορεί να τραυµατιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή 4-530-690-51(1) () Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Χρήσης DSC-HX400/HX400V Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή («Οδηγός βοήθειας») Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Αρ. μοντέλου TX-L32E3E TX-L37E3E TX-L42E3E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό 4-543-701-41(1) () Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό Εγχειρίδιο χρήσης E-mount «Οδηγός βοήθειας» (διαδικτυακό εγχειρίδιο) Ανατρέχετε στον «Οδηγό βοήθειας» για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650

ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650 ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650 Αποποίηση ευθύνης Η BenQ Corporation δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος εγγράφου. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42ST50E TX-P50ST50E TX-P55ST50E TX-P65ST50E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές

Διαβάστε περισσότερα

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko. ...,,., Olympus Olympus. AIKO HELLAS S.A., Archelaou Str., 6 Athens Tel. +0 0 79068, Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.gr PCM LS-0 IBM PC/AT International Business Machines Corporation. Microsoft,

Διαβάστε περισσότερα

5.1CH Blu-ray Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

5.1CH Blu-ray Σύστημα οικιακού κινηματογράφου HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Σύστημα οικιακού κινηματογράφου εγχειρίδιο χρήσης Φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Για να

Διαβάστε περισσότερα

EÁÁÚ Ê DVD RDR-HX680/HX780/HX980. Oδηγίες Xρήσης

EÁÁÚ Ê DVD RDR-HX680/HX780/HX980. Oδηγίες Xρήσης RDR-HX680/780/980 EXOF 17-06-08 12:50 ÂÏ 1 EÁÁÚ Ê DVD Oδηγίες Xρήσης z Για χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλούμε επισκεφτείτε την

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Σύντομος οδηγός. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Σύντομος οδηγός Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7011590 Προειδοποίηση Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED * Η τηλεόραση LED της LG διαθέτει οθόνη LCD με φωτισμό LED. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5 Συνδέσεις...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT20E TX-P46VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P65VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από το

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 Oδηγίες Xρήσης Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα