Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ"

Transcript

1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160), όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 παρ.12 του Ν.1892/1990 (Α'101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3010/2002 (Α'91). 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.» (Α 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 (παρ.ζ) του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/83 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α 101). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3017/2002 Κύρωση τoυ Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (Α 117). 4. Τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου» (ΕΕL 161/1/ ) και τους Κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται σε εφαρμογή του: i. Καν. (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Σελίδα 1 από 15

2 ii. Καν. (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου iii. Καν. (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολουμένου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως. iv. Καν. (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό. v. Καν. (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα vi. Καν. (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών. vii. Καν. (ΕΚ) 1493/2007 της 17 ης Δεκεμβρίου 2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, viii. Καν. (ΕΚ) 1494/2007 της 17 ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση, κατ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ix. Καν. (ΕΚ) 1497/2007 της 18 ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, x. Καν. (ΕΚ) 1516/2007 της 19 ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, Σελίδα 2 από 15

3 5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις». 6. Tις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας και έργων Ολυμπιακών υποδομών» (Α 228). 7. Το Π.Δ. 117/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27 ης Ιανουαρίου 2003», (Α 82) 8. Το Π.Δ. 118/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 200/53/ ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους του Συμβουλίου της 18 ης Σεπτεμβρίου 2000», (Α 81) 9. Το Π. Δ. 87/1996 «Για την εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες», (Α 72/1996). 10. Την υπ. αριθ.618/43/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» (ΦΕΚ 52/Β/2005) και Απόφαση 17230/671/2005 «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 618/43/05 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», (Β 1218) 11. Την υπ. αριθ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234). 12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 13. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α 56). 14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα στο πλαίσιο των Σελίδα 3 από 15

4 πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή και ειδικότερα στα άρθρα 3 και 7 αυτής. A π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την απόφαση αυτή που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1650/1986, προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές και θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα και διαδικασίες, με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και των συμπληρωματικών αυτού Κανονισμών (ΕΚ) 1493, 1494, 1497, 1516 /2007 και 303, 304, 305, 306, 307, 308 /2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1818/1988 (Α 253), ώστε, μέσω μιας περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, να συμβάλει η χώρα στη συγκράτηση, στη πρόληψη και στη συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Άρθρο 2 Αρμόδιες αρχές Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 842/2006 και της παρούσας απόφασης, ορίζονται οι εξής: 1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.), το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ορίζεται ως εθνικός συντονιστής για την συνολική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και ειδικότερα: α) συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχομένως φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω Κανονισμών και της παρούσας απόφασης καθώς και για την εκπροσώπηση της χώρας στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, β) επισπεύδει τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, και ειδικότερα των άρθρων 4 και 5 αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, γ) παραλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, τα οποία κοινοποιούνται προς αυτό από κάθε υπόχρεο παραγωγό, εισαγωγέα ή εξαγωγέα και προβαίνει σε ενέργειες για τη συγκέντρωση δεδομένων του άρθρου 6 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 δ) γνωμοδοτεί για τα θέματα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, που εμπίπτουν άμεσα στην αρμοδιότητα άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, όπως αυτή ορίζεται στις επόμενες παραγράφους, ε) επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του. Σελίδα 4 από 15

5 στ) ενημερώνεται για τις ενέργειες και δράσεις των συναρμόδιων Υπουργείων, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και των συμπληρωματικών αυτού Κανονισμών Για την πραγματοποίηση του συντονιστικού έργου του ΥΠΕΚΑ συστήνεται Τεχνική Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας (ΤΔΟΕ), που συγκροτείται από πέντε (5) εκπροσώπους των Υπουργείων ΠΕΚΑ (1), Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (1), Οικονομικών (1), Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (1) και Προστασίας του Πολίτη (1). Στην ΤΔΟΕ μπορούν επίσης να συμμετέχουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εμπειρογνώμονες άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων ή φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της. Στην ΤΔΟΕ προεδρεύει ο εκάστοτε εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ. Τα μέλη της ΤΔΟΕ με τους αναπληρωματικούς τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της ΤΔΟΕ. Η ΤΔΟΕ συγκαλείται σε τακτά διαστήματα ανά εξάμηνο με μέριμνα της αρμόδιας Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο. Έργο της ΤΔΟΕ είναι: α. η παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται σε εφαρμογή του β. η επεξεργασία και αξιολόγηση των προτεινόμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρων αναθεώρησης των ανωτέρω Κανονισμών και η διαμόρφωση εθνικών θέσεων. γ. η διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη μέτρων εφαρμογής των εν λόγω Κανονισμών δ. η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με άλλα Κράτη μέλη καθώς και με τρίτες χώρες ε. η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που παραπέμπεται σ αυτήν από την αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 2. Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει την ευθύνη: α) για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 όσον αφορά στην υποχρέωση πιστοποίησης των εταιρειών που εκτελούν τις δραστηριότητες των άρθρων 3 και 4 του ως άνω Κανονισμού, βάσει των ελαχίστων απαιτήσεων οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008 και το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 304/2008. β) για την εφαρμογή του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 ως προς τον έλεγχο χρήσης ορθής επισήμανσης και του άρθρου 9 ως προς τη διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 842/2006 ή στη διάθεση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης, για χρήση σε εφαρμογές οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό. γ) για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του Σελίδα 5 από 15

6 δ) για την ενημέρωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του συμπληρωματικών αυτού Κανονισμών. Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και των ε) Αρμόδιος φορέας για θέματα επισήμανσης και διάθεσης στην ελληνική αγορά προϊόντων τα οποία περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ορίζεται η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει την ευθύνη: α) για την εφαρμογή του άρθρου 9 όσον αφορά στην εισαγωγή στη χώρα από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 842/2006 ή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης, για χρήση σε εφαρμογές οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό 842/2006 γ) για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 της παρούσας απόφασης. δ) για την ενημέρωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και των συμπληρωματικών αυτού Κανονισμών. 4. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜ) το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει την ευθύνη: α) για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 όσον αφορά στη θέσπιση ή προσαρμογή των οικείων απαιτήσεων κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματιών των κλάδων που καλύπτονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 και 307/2008, βάσει των ελαχίστων απαιτήσεων οι οποίες προσδιορίζονται στους Κανονισμούς αυτούς. β) για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 όσον αφορά την προσαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών των κλάδων που καλύπτονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 και 307/2008. γ) για την ενημέρωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και των συμπληρωματικών αυτού Κανονισμών. Άρθρο 3 Οργάνωση πληροφοριών και στοιχείων Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου συγκεντρώνονται σε Βάση Δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΚΑ. Την εν λόγω Βάση Δεδομένων τη χειρίζονται υπάλληλοι κατάλληλων προσόντων που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ. Προς ενημέρωση και επικαιροποίηση της βάσης, οι συναρμόδιες αρχές κοινοποιούν στο ΥΠΕΚΑ αντίγραφα των εγγράφων που αποστέλλουν / λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Κανονισμού κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Σελίδα 6 από 15

7 Ειδικότερα στο ΥΠΕΚΑ τηρούνται τα εξής: α) Τα νομικά, οικονομικά, επιστημονικά και τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται σε επικοινωνίες / εξελίξεις σχετικά με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ β) Οι αποφάσεις και θέσεις της ΕΕ σε ότι αφορά τον Κανονισμό 842/2006 και τους συμπληρωματικούς αυτού Κανονισμούς, τις τροποποιήσεις τους και τα έγγραφα τα συνδεόμενα με τη λειτουργία της Επιτροπής του Άρθρου 12 του Κανονισμού. γ) Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα στοιχεία παραγωγής, διακίνησης, χρήσης, ανάκτησης, ανακύκλωσης, ποιοτικής αποκατάστασης και καταστροφής των ελεγχόμενων ουσιών. δ) Οι μελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια εφαρμογής των Κανονισμών. Άρθρο 4 Καταγραφή επιχειρήσεων 1. Κάθε επιχείρηση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παράγει, ανακυκλώνει για να διαθέσει στην αγορά ή εμπορεύεται ελεγχόμενες ουσίες για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς εντός της Κοινότητας ή θέτει σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας τέτοιες εισαγόμενες ουσίες ή εξάγει τις ουσίες αυτές από την Κοινότητα για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει εντός διμήνου από ενάρξεως ισχύος της παρούσης, να εγγραφεί στη Βάση Δεδομένων που τηρεί το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 3. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει σχετική αίτηση στο ΥΠΕΚΑ με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, προκειμένου να γίνει η σχετική καταχώρηση. 2. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις του Άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, κοινοποιούν τις εκθέσεις που υποβάλλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. 3. Οι επιχειρήσεις οι οποίες παύουν να χρησιμοποιούν, εισάγουν, εξάγουν ή εμπορεύονται ουσίες οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006 υποβάλλουν στο ΥΠΕΚΑ σχετική λεπτομερή έκθεση απόσυρσης του εξοπλισμού. Η Έκθεση υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και τον τεχνικό ο οποίος επέβλεψε τις διαδικασίες απόσυρσης. Με την Έκθεση πρέπει να τεκμηριώνεται ότι οι εργασίες ανάκτησης, μεταφοράς και εν γένει διαχείρισης των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων από προσωπικό πιστοποιημένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Έκθεση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παραστατικά παράδοσης των ελεγχόμενων ουσιών σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή επιχείρηση για διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Άρθρο 5 Έλεγχος διαρροών φθοριούχων αερίων Για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των διαρροών φθοριούχων αερίων του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 από εγκαταστάσεις που τις χρησιμοποιούν καθώς και για την παρακολούθηση της προόδου μείωσης των εκπομπών των ουσιών αυτών στο περιβάλλον σε επίπεδο χώρας, λαμβάνονται τα εξής μέτρα: Α.1. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και Οργανισμών, όπως βιομηχανίες, αποθήκες συντήρησης ευπαθών προϊόντων, εμπορικές επιχειρήσεις Σελίδα 7 από 15

8 πάσης φύσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σχολικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α., που χρησιμοποιούν ελεγχόμενες ουσίες του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 σε εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και σε εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, προλαμβάνουν τυχόν διαρροές και τις επισκευάζουν το ταχύτερο δυνατόν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 8452/2006, αναθέτουν δε τον έλεγχο για διαπίστωση τυχόν διαρροών φθοριούχων αερίων στις εγκαταστάσεις τους, σε πιστοποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης προσωπικό ή εταιρείες. Α.2. Η συχνότητα των ελέγχων είναι αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 3, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 ανάλογα με το φορτίο ψυκτικού ή πυροσβεστικού μέσου. Α.3. Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1516/2007 για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, ψύξης και αντλιών θερμότητας και (ΕΚ) 1497/2007 για τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. Β.1. Τα ως άνω υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ετησίως μέχρι 31ης Μαρτίου, προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ συμπληρωμένο για το προηγούμενο έτος, το έντυπο «Δελτίο Ελέγχου Εγκατάστασης Κλιματισμού, Ψύξης, Αντλίας Θερμότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006» του Παραρτήματος ΙΙ ή το «Δελτίο Ελέγχου Εγκατάστασης Πυροπροστασίας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006» του Παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με την εφαρμογή. Β.2. Τα ανωτέρω δελτία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το πιστοποιημένο προσωπικό ή εταιρεία που διενήργησε τους ελέγχους. Β.3. Τα δελτία διενέργειας ελέγχων με τα στοιχεία του Άρθρου 3, παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 τηρούνται και στα αρχείο των υπόχρεων φυσικών και νομικών προσώπων για τουλάχιστον μια πενταετία. Άρθρο 6 Αξιοποίηση χρησιμοποιημένων ελεγχόμενων ουσιών. 1. Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ανακτώνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 από πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης απόφασης. Η ευθύνη ανάθεσης των εργασιών αυτών σε πιστοποιημένο προσωπικό ή εταιρείες ανήκει στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία ανήκει και ο σχετικός εξοπλισμός. 2. Η ανάκτηση των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που περιέχονται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, πραγματοποιείται σύμφωνα με το ΠΔ 117/2004 από πιστοποιημένο προσωπικό. 3. Η ανάκτηση των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που περιέχονται σε οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, πραγματοποιείται σύμφωνα με το ΠΔ 118/2004, από πιστοποιημένο προσωπικό. Άρθρο 7 Πιστοποίηση προσωπικού και εταιρειών 1.1 Τα προσόντα του προσωπικού το οποίο αναλαμβάνει εργασίες ελέγχου, ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης ή εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, ο οποίος περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, Σελίδα 8 από 15

9 του προσωπικού του ασχολούμενου με εργασίες ελέγχου, ανάκτησης, εγκατάστασης, συντήρησης ή τρέχουσας εξυπηρέτησης σε μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, του προσωπικού του ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως και του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, πιστοποιούνται μετά από προφορικές και γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 303/2008, 304/2008, 305/2008 και 306/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008, αντίστοιχα, και τις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν ληφθεί με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1.2 Εταιρείες οι οποίες εκτελούν δραστηριότητες εγκατάστασης, συντήρησης ή εξυπηρέτησης εξοπλισμού ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006, πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ISO 9001, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς 303/2008 και 304/2008 και τις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τα πιστοποιητικά 9001 τα οποία έχουν ληφθεί με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1.3 Στο προσωπικό το οποίο ασχολείται με συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα, χορηγείται βεβαίωση κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων κατάρτισης τα οποία καλύπτουν το ελάχιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 307/2008 της 2ας Απριλίου Οι βεβαιώσεις οι οποίες έχουν ληφθεί με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 2.1 Ως Φορέας Πιστοποίησης Προσόντων Προσωπικού της ανωτέρω παραγράφου 1.1, ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 2.2 Οι φορείς πιστοποίησης των εταιρειών της ανωτέρω παραγράφου 1.2, διαπιστεύονται από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) ή από ισότιμο μέλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης ΕΑ-MLA, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC Οι προς πιστοποίηση εταιρείες πρέπει να απασχολούν πιστοποιημένο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο προσωπικό, για τις δραστηριότητες που απαιτούν πιστοποίηση, σε αριθμούς που αρκούν για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου δραστηριοτήτων και πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία εργαλεία και διαδικασίες στο προσωπικό αυτό. 2.3 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια και διαδικασίες σύμφωνα με τα οποία χορηγούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων Προσωπικού (Ε.Ο.Π.Π) οι βεβαιώσεις κατάρτισης του προσωπικού που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.3. Σελίδα 9 από 15

10 3.1 Οι φορείς πιστοποίησης προσόντων προσωπικού και εταιρειών είναι εντελώς ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, θεσπίζουν και εφαρμόζουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση, αναστολή και ανάκληση των πιστοποιητικών 3.2 Οι φορείς πιστοποίησης προσόντων προσωπικού και εταιρειών τηρούν αρχεία που επιτρέπουν την επαλήθευση της κατάστασης πιστοποιημένων προσώπων και εταιρειών. Τα αρχεία συνιστούν την απόδειξη της πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης και διατηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία. 3.3 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π καθορίζονται τα κριτήρια, η εξεταστέα ύλη, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των προσόντων του τεχνικού προσωπικού των επαγγελματικών κλάδων των Κανονισμών /2008 της Επιτροπής (ΕΚ) της 2ας Απριλίου 2008, καθώς και για τη χορήγηση των βεβαιώσεων κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού του επαγγελματικού κλάδου του Κανονισμού 307/2008 της Επιτροπής ΕΚ της 2ας Απριλίου 2008, σύμφωνα με τα ελάχιστα οριζόμενα στους Κανονισμούς αυτούς, προκειμένου να αποκτηθούν τα αμοιβαίως αναγνωρίσιμα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις κατάρτισης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4.1 Ο φορέας πιστοποίησης προσόντων προσωπικού εγκρίνει τους φορείς αξιολόγησης προσόντων προσωπικού, οι οποίοι διενεργούν τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις αξιολόγησης σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) /2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου Οι φορείς αξιολόγησης προσόντων προσωπικού μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα του αστικού κώδικα ή του εμπορικού νόμου με σκοπό την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του προσωπικού που απασχολείται στις δραστηριότητες που αναφέρουν οι Κανονισμοί (ΕΚ) /2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή ΝΠΙΔ κοινωφελούς σκοπού ή φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 4.3 Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο φορέας αξιολόγησης προσόντων προσωπικού είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος. 4.4 Ο φορέας αξιολόγησης προσόντων προσωπικού προγραμματίζει και διαρθρώνει τις εξετάσεις αξιολόγησης κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των ελάχιστων δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στα σχετικά παραρτήματα των Κανονισμών (ΕΚ) /2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου Ο φορέας αξιολόγησης προσόντων προσωπικού θεσπίζει διαδικασίες υποβολής εκθέσεων και τηρεί αρχεία για την τεκμηρίωση των ατομικών και συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Σελίδα 10 από 15

11 4.6 Ο φορέας αξιολόγησης προσόντων προσωπικού μεριμνά ώστε οι οριζόμενοι για μια δοκιμασία εξεταστές να γνωρίζουν πλήρως τις μεθόδους και τα έγγραφα των εξετάσεων και να διαθέτουν την κατάλληλη ικανότητα στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο των εξετάσεων. Εξασφαλίζει επίσης τη διάθεση του αναγκαίου εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών για τις πρακτικές δοκιμασίες. 5.1 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται η μορφή των χορηγούμενων πιστοποιητικών τα οποία χορηγεί ο φορέας πιστοποίησης προσόντων προσωπικού (Ε.Ο.Π.Π.). Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που ορίζουν οι ισχύοντες περί ελάχιστων προϋποθέσεων για πιστοποίηση και αμοιβαία αναγνώριση Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 303/2008, 304/2008, 305/2008 και 306/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου Με απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται η μορφή των χορηγούμενων πιστοποιητικών τα οποία χορηγούν οι φορείς πιστοποίησης εταιρειών. Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που ορίζουν οι ισχύοντες περί ελάχιστων προϋποθέσεων για πιστοποίηση και αμοιβαία αναγνώριση Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 303/2008 και 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται η μορφή των χορηγούμενων βεβαιώσεων κατάρτισης του προσωπικού που ασχολείται με συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία χορηγεί ο φορέας πιστοποίησης προσόντων προσωπικού (Ε.Ο.Π.Π.). Η βεβαίωση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αμοιβαία αναγνώριση που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) 307/ Σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί συμπληρωματική κατάρτιση, αυτή μπορεί να προσφερθεί από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στη βάση πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών, το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων που αναφέρονται στα παραρτήματα των Κανονισμών /2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου Αρμόδιο για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών είναι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει και την ευθύνη ανάθεσης του σχετικού έργου σε εποπτευόμενο/ους φορέα/είς του. 7.1 Για τα προσωρινά πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους τεχνικούς σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008 ισχύουν τα ακόλουθα: α. Τα προσωρινά πιστοποιητικά χορηγούνται από τον φορέα πιστοποίησης προσόντων προσωπικού μετά από κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης Σελίδα 11 από 15

12 β. Τα προσωρινά πιστοποιητικά εκδίδονται στη βάση των επαγγελματικών αδειών και των πιστοποιητικών των τεχνικών-ψυκτικών, που εκδίδονται σύμφωνα με το ΠΔ 87/1996. Για τις περιπτώσεις τεχνικών χωρίς επαγγελματική άδεια ή πιστοποιητικό, τα προσωρινά πιστοποιητικά χορηγούνται στη βάση του πλαισίου ελάχιστων απαιτήσεων μόρφωσης και επαγγελματικής πείρας που περιγράφονται στο Παράρτημα V. Στους ασκούντες ελεύθερα το επάγγελμα μηχανολόγους μηχανικούς των πολυτεχνικών σχολών χορηγείται προσωρινό πιστοποιητικό με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν από τους τίτλους σπουδών τους. 7.2 Στις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008, χορηγούνται προσωρινά πιστοποιητικά με απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με βάση τα οριζόμενα στον εν λόγω Κανονισμό Τα προσωρινά πιστοποιητικά παύουν να ισχύουν την ημερομηνία που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) 303/2008, οπότε πρέπει να έχουν εκδοθεί τα επίσημα πιστοποιητικά. 8. Η πρόθεση εφαρμογής συστήματος προσωρινής πιστοποίησης κοινοποιείται από το ΥΠΕΚΑ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επαγγελματικό κλάδο των τεχνικών σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. 9. Το ΥΠΕΚΑ προωθεί τις διαδικασίες ώστε η χώρα να αποστείλει κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα στοιχεία των φορέων πιστοποίησης φυσικών προσώπων και εταιρειών, καθώς και των βεβαιώσεων κατάρτισης στη μορφή η οποία καθορίζεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 308/2008. Άρθρο 8 Έλεγχοι Έλεγχοι για συμμόρφωση με την παρούσα ΚΥΑ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006 και συμπληρωματικών αυτού Κανονισμών, των νομικών και φυσικών προσώπων τα οποία παράγουν, εισάγουν, εξάγουν, εμπορεύονται, χρησιμοποιούν σε εγκαταστάσεις ψύξης, κλιματισμού και πυρόσβεσης, ανακτούν, ανακυκλώνουν, ποιοτικά αποκαθιστούν ή καταστρέφουν ελεγχόμενες στα πλαίσια της παρούσης, ουσίες, διενεργούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των συναρμόδιων αρχών, για τα θέματα παραβάσεων που, κατά περίπτωση, εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενημερώνουν τους φορείς πιστοποίησης προσώπων και εταιρειών και το Ε.ΣΥ.Δ, σε περίπτωση παραβίασης των Κανονισμών ή της σχετικής νομοθεσίας. Άρθρο 9 Κυρώσεις 1.1. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού 842/2006, όπως ισχύει και της παρούσης απόφασης επιβάλλονται κυρώσεις (Ποινικές, Αστική ευθύνη, Διοικητικές κυρώσεις), όπως προβλέπονται στα Άρθρα 28, 29, και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002. Σελίδα 12 από 15

13 1.2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία, αρμοδιότητας άλλου /ων συναρμόδιου /ων Υπουργείου /είων Στις περιπτώσεις παραβάσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ 117/2004 και στο Π.Δ. 118/ Ειδικότερα, για τις παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσης ΚΥΑ που συνδέονται με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι έως ΙΙΙ επιβάλλεται αρχικό πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης υποβολής ως εξής: Παράρτημα Ι: αρχικό 500 και πρόσθετο 150 / μήνα Παράρτημα ΙΙ: αρχικό 300 και πρόσθετο 100 / μήνα Παράρτημα ΙII: αρχικό 300 και πρόσθετο 100 / μήνα 3. Για την περίπτωση μη υποβολής στοιχείων από τους παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 842/2006, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλεται πρόστιμο Τα πρόστιμα των παραγράφων 2 και 3 επιβάλλονται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του ΥΠΕΚΑ όταν διαπιστώνεται η παράβαση. Εφόσον η παράβαση διαπιστώνεται κατά την διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η επιβολή προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας. 5. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παραβαίνουν τις διατάξεις του Άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 επιβάλλεται πρόστιμο εικοσαπλάσιο της τιμολογιακής αξίας του προϊόντος. 6. Σε περίπτωση εισαγωγών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων ή εξοπλισμού που τα περιέχουν και καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006, κατά παράβαση του άρθρου 9 του Κανονισμού 842/2006 επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις περί λαθρεμπορίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. 7. Σε περίπτωση παράβασης που αφορά στην επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και τον Κανονισμό 1494/2007 περί επισήμανσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της τιμολογιακής αξίας του προϊόντος. Η τιμολογιακή αξία καθορίζεται από την αξία των τεμαχίων του προϊόντος τα οποία βρέθηκαν κατά τον έλεγχο, καθώς και των τεμαχίων τα οποία διαπιστώνεται ότι διατέθηκαν ήδη στην αγορά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Εφόσον η παράβαση διαπιστώνεται σε προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην ελληνική αγορά, αρμόδιος φορέας για την επιβολή του εν λόγω προστίμου είναι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κατά των Σελίδα 13 από 15

14 αποφάσεων επιβολής των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων εφαρμοζόμενων σχετικά των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 57 ε του Ν.Δ.136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/ Ν.Δ Περί Αγορανομικού Κώδικα» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για την επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων στο νομό Αττικής αρμόδια είναι η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και για τις άλλες Περιφέρειες οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες. 8. Σε περίπτωση ηθελημένης ή λόγω κακής πρακτικής διαρροής στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, επιβάλλεται πρόστιμο εικοσαπλάσιο της αξίας του περιεχομένου φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου στον εξοπλισμό από τον οποίο προήλθε η διαρροή. Εφόσον η επιχείρηση η οποία είναι υπεύθυνη για τον εξοπλισμό έχει δικαιώματα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα δικαιώματα αυτά μειώνονται για το επόμενο έτος από αυτό κατά το οποίο διαπιστώθηκε η διαρροή κατά ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της ποσότητας φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα) η οποία διέρρευσε. Αρμόδιος φορέας για την επιβολή της εν λόγω κύρωσης είναι το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) του ΥΠΕΚΑ. 9. Τα πρόστιμα της επιβάλλονται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές που διενεργούν τον έλεγχο. Τα στοιχεία παράβασης και η επιβολή προστίμου κοινοποιούνται στο ΥΠΕΚΑ. 10. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ εφαρμογή του άρθρου αυτού, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου β και διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΚΑ, αποκλειστικά για δράσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού και της παρούσας απόφασης. Άρθρο 10 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, που ακολουθούν. Άρθρο 11 Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, καταργείται. Άρθρο 12 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σελίδα 14 από 15

15 Αθήνα, 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Σελίδα 15 από 15

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1232 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Η.Π. 18694/658/Ε 103 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 11 Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37411/1829/Ε103 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα, Νοεμβρίου 2008 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Η.Π. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Πληροφορίες: Β. Ραυτοπούλου Τηλ: 2131515659 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Πιστοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 35 του Ν. 3982/2011 (Α 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επίτου παρόντος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επίτου παρόντος 3.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 303/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα - -2010 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 Αντικατάσταση της υπ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, e-mail info@cold.org.gr, www.cold.org.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, e-mail info@cold.org.gr, www.cold.org.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η προστασία του περιβάλλοντος µέσω της µείωσης των εκποµπών φθοριούχων αερίων του θερµοκηπίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα