«Σσεδίαζη και Ανάπηςξη Κινηηήρ Εθαπμογήρ ζε Χώπο Πολιηιζμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σσεδίαζη και Ανάπηςξη Κινηηήρ Εθαπμογήρ ζε Χώπο Πολιηιζμού»"

Transcript

1 «Σσεδίαζη και Ανάπηςξη Κινηηήρ Εθαπμογήρ ζε Χώπο Πολιηιζμού» ηα παηδηά παίδνπλ εμεξεπλώληαο ηε λεόηεξε ειιεληθή ηζηνξία κέζα από ηε Σπιινγή Ηζηνξηθώλ Κεηκειίσλ ηνπ Αγώλα ηεο Αλεμαξηεζίαο ( ) ζην Μνπζείν Μπελάθε Σπλεξγαζία: / Δξεπλεηηθή Οκάδα Αιιειεπίδξαζεο Αλζξώπνπ-Υπνινγηζηή Πανεπιζηημίος Παηπών / Τκήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Μοςζείος Μπενάκη / Sieben Πιαίζην: Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μ. Καξπαζησηάθε θαη Γ. Σαρπαηδίδε Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηώλ (ΔΠΔΑΔΚ ΥΠΔΠΘ), Μάξηηνο Ηνύιηνο 2012

2 1 / Τν γεληθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηα κνπζεία αζρνινύληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δνθηκάδνπλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ παηγληώδνπο κάζεζεο ή παξνπζίαζεο, ζεκάησλ θαη πιηθνύ, κε παηγληώδε ραξαθηεξηζηηθά Σηα κνπζεία επηρεηξνύκε λα δηακνξθώζνπκε ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ζα επηηύρνπκε ηελ αλαζεώξεζε ηεο παξαδνζηαθήο κνπζεηαθήο επίζθεςεο κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. visitor experience content museum interpretation mobile

3 Σην δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ ηνπ κνπζείνπ θαη γεληθόηεξα ηνπ πνιηηηζκνύ δηεμάγεηαη κία κεγάιε ζπδήηεζε θαη πινπνηνύληαη δξαζηεξηόηεηεο γύξσ από 4 κεγάιεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο: 1/ Δξκελεπηηθέο ηερλνινγίεο (internet, mobile tours θ.ιπ.) : εμεηάδνληαη σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο (ζρεδηαζκόο πεξηερνκέλνπ θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ), ηηο ηερλνινγηθέο ιύζεηο (όκνηεο, δηαθνξεηηθέο, ζπκβαηέο ή κε ζπκβαηέο πιαηθόξκεο / εθαξκνγέο web, εθαξκνγέο iphone, θ.ιπ.) θαη ηηο αλαδπόκελεο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηώλ. MuseumMobile - Media & Technology on the Go / a forum for conversations about mobile interpretation media & technology for museums and cultural sites Museums & Mobile an ongoing series of online conferences and surveys exploring the museum community s innovation in the deployment of mobile interpretation tools and projects Αξθεηνί επηζηήκνλεο ελεξγνπνηνύληαη ζήκεξα ζε κία ηδηαίηεξε πεξηνρή έξεπλαο πνπ νξίδεηαη από ηε ρξήζε ησλ θηλεηώλ εξκελεπηηθώλ κέζσλ ζην ρώξν ησλ κνπζείσλ. Tate Handheld Conference Wiki, / Καιέο πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ζύγρξνλσλ (θπξίσο mobile) εθαξκνγώλ : κειεηώληαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ (βαζηθά νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη ν ζρεδηαζκόο ηεο εκπεηξίαο πνπ ζα πξνθύςεη (audio tour, multimedia tour, multimodal applications, θ.ιπ.), ελώ παξάιιεια αλαδεηνύληαη νη θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ έξεπλα θνηλνύ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο ρξήζηεο, δεδνκέλα ηα νπνία αλαηξνθνδνηνύλ ην ζρεδηαζκό θαη ηηο εξκελεπηηθέο ζηξαηεγηθέο.

4 We are delighted you will be joining us for the fourth edition of this popular online series of events for museum professionals. You ll meet and interact online with colleagues working in mobile interpretation from around the globe and walk away with practical knowledge you can put to use immediately at your institution. Museums & Mobile 3/ Δπαλαζρεδηαζκόο ησλ εθαξκνγώλ πνπ αλαπηύζζνληαη: εηζαγσγή ζηε ινγηθή ησλ αλνηρηώλ θαη επαλαζρεδηαδόκελσλ εθαξκνγώλ (π.ρ. website ή θαη ησλ παιαηόηεξσλ) ώζηε λα θαηαθέξλνπκε λα είκαζηε ζηαζεξά επίθαηξνη θαη αλαλεσηηθνί. / Σηελ ίδηα ινγηθή, δηεξεπλάηαη ε αζθαιήο ζρέζε κε ηα social media, κε ηε ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε online πνιηηηζηηθώλ θνηλνηήησλ, ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο «θαιήο» επηθνηλσλίαο κε ηηο online θνηλόηεηεο θαη ηνπο πξαγκαηηθνύο επηζθέπηεο, θαζώο επίζεο ηηο αζθαιείο πξαθηηθέο marketing γηα ηελ πξνζέιθπζε θαηλνύξγησλ επηζθεπηώλ θαη ηε δεκηνπξγία θαιήο πνηόηεηαο virtual εθζέζεσλ. Οη αξρέο ζρεδηαζκνύ πινπνίεζεο δηαρείξηζεο ηνπ πξντόληνο δηακνξθώλνπλ ην πεδίν ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ θηλεηώλ εξκελεπηηθώλ κέζσλ ζηα κνπζεία. Μία επηηπρεκέλε εκπεηξία θνξεηνύ κέζνπ απαηηεί εηδηθνύο γηα ηελ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ, γηα ηελ παξαγσγή, ην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαλνκή. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ decision-making γηα θάζε έλα από απηά ηα βήκαηα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη ε εκπεηξία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα αγγίδεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ επηζθεπηώλ. Planning Your Next Mobile Experience: A Step-by-Step Master Class - Museums & Mobile 4/ Τν θνηλό θαη νη θνηλόηεηεο ελδηαθέξνληνο γηα ηα κνπζεία: έξεπλα γηα πξαθηηθά ζέκαηα αμηνιόγεζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ βαζκνύ εκπινθήο ηνπ, ζπρλόηεηα ησλ

5 επηινγώλ θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ήδε δηεμαρζέλησλ εξεπλώλ θνηλνύ. Παξάιιεια, νη δπλαηόηεηεο ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ εθαξκνγώλ (γηα πξνζσπηθή ρξήζε, ζπλεξγαηηθόηεηα, ζπλαγσληζκό, θ.ιπ.) καο παξέρνπλ αζθαιή ππνδείγκαηα ζύκθσλα κε ηα νπνία ηα άηνκα επηθνηλσλνύλ, ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην δνκεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ,.

6 Ζ ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη επηρεηξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηε ζπιινγηζηηθή ηεο ηνπο κεγάινπο ζηόρνπο ησλ ζύγρξνλσλ, αλαζεσξεκέλσλ κνπζεηαθώλ νξγαληζκώλ: Α) Τα κνπζεία είλαη πεξηβάιινληα άηππεο κάζεζεο. Ωο ηέηνηα δηαηεξνύλ έλαλ ελδηάκεζν ξόιν αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο γλώζεο. Με βάζε απηή ηελ παξαδνρή, ζα πξέπεη λα εληζρύζνπκε ηνλ εξκελεπηηθό ραξαθηήξα ηεο ηερλνινγίαο θαη λα ζρεδηάζνπκε ην πεξηερόκελν ζηε βάζε ηεο εμεξεύλεζεο. Παξάιιεια, ηα κνπζεία ζα πξέπεη λα εξγαζηνύλ επάλσ ζην θαηλνύξγην αθεγεκαηηθό πξνθίι ηνπο ελζαξξύλνληαο πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνηόηεηαο. Ζ επηηνκή ηεο κνπζεηαθήο επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ ελνπνίεζε ή ζπκβαηόηεηα ηεο δνκήο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ην ζρεδηαζκό ηεο εκπεηξίαο θαη ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή επηινγή.

7 Β) Ζ κνπζεηαθή επίζθεςε ζα πξέπεη λα αθνκνηώζεη ηε δπλακηθή ηεο κνπζεηαθήο εξκελεπηηθήο. Δπηζπκνύκε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ επηθνηλσληαθέο παξακέηξνπο ηεο εξκελείαο ησλ πνιηηηζκηθώλ ηεθκεξίσλ. Σε απηή ηελ πξννπηηθή, ζα πξέπεη λα επαλεθηηκήζνπκε ην ξόιν ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ θαινύληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ζηόρνπο ησλ πνιηηηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη λα ζπλαληήζνπλ ηα θαηλνύξγηα θνηλσληθά κελύκαηα θαη αλάγθεο. Θα πξέπεη, επίζεο, λα εμεηάζνπκε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ θαηλνύξγησλ κέζσλ, παξάιιεια κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη επηζθέπηεο από ηε κνπζεηαθή εκπεηξία. Σηόρνο καο δηαξθήο, ε εκπινθή αηόκσλ θαη νκάδσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κνπζείνπ λα δηακνξθώζεη έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ επίζθεςε. Ζ εκπεηξία ησλ αηόκσλ πνπ αιιειεπηδξνύλ ζην context κίαο κνπζεηαθήο επίζθεςεο ελδηαθέξεη ηδηαηηέξσο ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ κνπζείνπ θαζώο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξλάεη από ην κνπζείν ζην επξύηεξν ή εηδηθόηεξν θνηλό ηνπ. Γ) Ζ επίζθεςε ζην κνπζείν απνηειεί εκβύζηζε ζε έλα απζεληηθό multimedia πεξηβάιινλ Πηζηεύνπκε όηη ε ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηηο έλλνηεο ηεο performativity, virtuality θαη interactivity νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηδσζνύλ κέζα από ην πξίζκα ηεο ζύγρξνλεο κνπζεηνινγίαο θαη ηνπ εηδηθνύ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο ηνπ κνπζείνπ κε ην θνηλό ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εηδηθέο πνηόηεηεο ηεο εξκελεπηηθήο ηερλνινγίαο (π.ρ. virtual εθζέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πνιηηηζκνύ δηεπζεηεκέλσλ κέζα ζε πεξηγξαθηθέο, αθεγεκαηηθέο ή εξκελεπηηθέο δνκέο. Σεκαληηθή απνδεηθλύεηαη ε παξνπζία ηνπ επηζθέπηε κέζα ζηε ξεηνξηθή ηνπ interface ή ηνπ κνπζεηνινγηθνύ ζθεπηηθνύ: ην πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο ζέηεη λένπο όξνπο δηαδξαζηηθώλ ζρέζεσλ. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηλνύ απμάλεη ηελ αληαπόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, ελώ ε ζηξαηεγηθή Crowdsourcing γηα ηνλ πνιηηηζκό πξνσζεί ζέκαηα θαη δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πνιηηηζηηθνύ θνξέα κε ην θνηλό.

8 Γ) Οη εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο νδεγνύλ ζε κεγαιύηεξε παξαγσγή sophisticated multimedia tours θαη mobile εξκελεπηηθώλ ζπζηεκάησλ Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ρξήζεο δπλακηθώλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξαδνρή όηη ε επίζθεςε ζε ρώξνπο ηνπο πνιηηηζκνύ δελ ζεσξείηαη κία απηνλόεηα επράξηζηα εκπεηξία, εηδηθά γηα ηνπο λεόηεξνπο, καο νδεγεί ζε κία θαηλνύξγηα ζεώξεζε ηεο επίζθεςεο πνπ ζα αμηνπνηήζεη ηε κειέηε πξσηνπόξσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ηξόπσλ δηάδξαζεο κε ηα εθζέκαηα θαη εκπινθήο ησλ επηζθεπηώλ ζε πνηθίιεο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Παξόια απηά ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ησλ κνπζείσλ δελ θαηέρεη ζε βάζνο γλώζε απηώλ ησλ κέζσλ θαη εκπεηξία ηεο παξαγσγήο multimedia tours (π.ρ. ζε PDAs, ipods θαη mobile ηειέθσλα. Δηδηθόηεξα ζηελ Διιάδα δελ έρνπκε αθόκα πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο παξαδνζηαθήο πιένλ audiotour ηερλνινγίαο κε ζπλέπεηα λα ακθηβάινπκε γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο

9 δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβνπκε ώζηε λα απνιαύζνπκε ηα νθέιε ηεο λέαο γεληάο κέζσλ. Τα κνπζεία έρνπλ εηζάγεη ηε ρξήζε θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ νδεγώλ από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ωζηόζν, ε ρξήζε θνξεηώλ εξκελεπηηθώλ ζπζηεκάησλ παξακέλεη αληηθείκελν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, όζν βξίζθνληαη ππό ζπδήηεζε ζεκαληηθά ζέκαηα ζρεδηαζκνύ, όπσο ε θνηλσληθή θύζε ηνπ κνπζείνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην ζρεδηαζκό αηνκηθώλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. αθνπζηηθά απνκόλσζε / αηνκηθόηεηα), ε αλαδήηεζε ησλ ηνκέσλ αληαιιαγήο εκπεηξίαο θαη ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ επίζθεςε, ην δηακνηξαζκέλν ζύζηεκα (shared-system) θαη ε εζηίαζε / επηθέληξσζε ζην πεξηερόκελν, θ.ά. Πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ππό ζπδήηεζε ε δπλαηόηεηα in-house παξαγσγήο (πνπ ζεκαίλεη θαιύηεξεο θαηάξηηζε θαη κεγαιύηεξε εμεηδίθεπζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ κνπζείνπ) ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ ζσζηή αμηνιόγεζε ηνπ ηερλνινγηθνύ πιαηζίνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ζρεδηαζκνύ ησλ πξντόλησλ. Τν πιαίζην απηό ζα επηηξέςεη επίζεο ηελ θαιύηεξε ζηνρνζέηεζε γηα ηε δεκηνπξγία multimedia tours κε παηγληώδε ραξαθηεξηζηηθά, θαη ζύκθσλα κε ηα εξκελεπηηθά δεδνκέλα θαη ηελ εθζεζηαθή ινγηθή [π.ρ. mobile tours: online tours, on-site tours (audio cellphone smartphone multimedia pod cast downloadable tours)]. Οη εθαξκνγέο θαινύληαη λα πξνζθέξνπλ ζύλζεηε δηάδξαζε κε ηα εθζέκαηα δηεξεπλώληαο ζελάξηα παηγληώδνπο ραξαθηήξα κε αθεγεκαηηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηήξεο. Τν πιεξνθνξηαθό πεξηερόκελν θαη ην ζρήκα παξνπζίαζήο ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκήζνπλ ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο (ηερλνινγία) θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο / καζεζηαθνύο / ςπραγσγηθνύο ζηόρνπο ηεο επίζθεςεο.

10 Δ) Οη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ή πξνζέγγηζεο ρσξνεπαίζζεηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ αιιάδνπλ ζπλερώο ην ηνπίν Δηδηθό ηνκέα εθηεηακέλεο έξεπλαο απνηεινύλ νη ιεγόκελεο location-based ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθζεζε θαη παξέρνπλ πξνζσπνπνηεκέλε εκπεηξία θαη πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο δηάδξαζεο ζε δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο θαη contexts, ζπρλά δε κε ηελ επηθνηλσληαθή δπλακηθή ησλ social media. Τα ρσξν-επαίζζεηα θνξεηά παηρλίδηα (location-based mobile games) ζρεδηάδνληαη ζε ρώξνπο ηνπ πνιηηηζκνύ κε δηάζεζε ςπραγσγηθή θαη καζεζηαθή. Σπζθεπέο όπσο ηα smartphones and PDAs ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά σο όξγαλα παηρληδηνύ. Σπρλά εθηείλνληαη ζην ρώξν θαη ην ρξόλν, θαη θάπνηεο θνξέο εκπιέθνπλ κεγάιν αξηζκό παηθηώλ (location based role playing games, alternate reality games, treasure hunts, urban adventure games, θ.ά. Δλδηαθέξνπζα δηαθαίλεηαη ε ηάζε αλάκημεο κπζηζηνξεκαηηθώλ θαη ηζηνξηθώλ αθεγεκαηηθώλ ζηνηρείσλ, ή θαιύηεξα, ε αλάκημε αθεγεκαηηθώλ ηερληθώλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ησλ ζπζηεκάησλ, ηεο επίδξαζεο ζε θνηλσληνπνιηηηζκηθό επίπεδν θαη ησλ δεηεκάησλ ζρεδηαζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πνπ αλαθύπηνπλ

11 (δηάδξαζε, πινήγεζε, δηαρείξηζε, δηακεζνιαβεκέλε επηθνηλσλία ηόζν ζην θπζηθό όζν θαη ζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ. Σεκαληηθά δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε: ε ζπκβαηόηεηα αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή εκπεηξία θαη ην κνπζεηαθό πεξηερόκελν, ε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθόηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ζην πεξηερόκελν, ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο αζύξκαηεο δηθηύσζεο, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο πιαηθόξκαο θαη ε δηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κε ζηόρν ηε δηαζύλδεζε (connecting platforms) ησλ ηερλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ.

12 2 / Τα παηδηά παίδνπλ εμεξεπλώληαο ηε Νεόηεξε Ηζηνξία ζην Μνπζείν Μπελάθε. Θεκαηηθόο άμνλαο θαη ζηόρνη παηρληδηνύ Ππξήλα ηνπ παηρληδηνύ απνηειεί ε ζπιινγή Ηζηνξηθώλ Κεηκειίσλ ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε πνπ βξίζθεηαη εθηεζεηκέλε ζηνλ ηξίην όξνθν ηνπ Κεληξηθνύ Κηεξίνπ θαη πεξηιακβάλεη αληηθείκελα από ηελ επνρή ηνπ Αγώλα ηεο Διιεληθήο Αλεμαξηεζίαο έσο θαη ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην πόιεκν. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηρληδηνύ θαη έπεηηα από πνιιαπιέο δνθηκέο ζηηο πξαγκαηηθά πνηθίιεο ζεκαηηθέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ππνζηεξηρζνύλ από ηα εθζέκαηα ηεο ζπιινγήο απηήο, ην ρξνλνινγηθό καο πιαίζην πεξηνξίζηεθε ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν από ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 έσο ηελ ίδξπζε ηνπ πξώηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο θαη ηε Σπληαγκαηηθή Μνλαξρία ηνπ Όζσλα. Ζ επηινγή απηή νθείιεηαη ζηελ αλάγθε λα εζηηάζνπκε ζε κηα -έζησ ζπκβαηηθά νξηζκέλε- ηζηνξηθή πεξίνδν κέρξη λα βεβαησζνύκε όηη ην παηρλίδη κπνξεί λα «θπιήζεη» νκαιά θαη λα επεθηαζνύκε ζε άιιεο ελόηεηεο. Θεκαηηθό άμνλα ηνπ παηρληδηνύ απνηειεί ε ιεηηνπξγία θαη ε ρξήζε ησλ κνπζεηαθώλ αληηθεηκέλσλ σο πεγώλ γηα ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο. Έκνηαδε ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ε δπλαηόηεηα λα κπνπλ ηα παηδηά αιιά θαη νη ελήιηθεο επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ ζην ξόιν ησλ ηζηνξηθώλ κειεηεηώλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κνπζεηαθά αληηθείκελα γηα λα αλαζπλζέζνπλ νη ίδηνη κόλνη ηνπο ηελ ηζηνξία. Να έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηηο πξώηεο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθώλ πεγώλ θαη λα παίμνπλ κεηαηξέπνληαο ην κνπζείν ζε ρώξν έξεπλαο.

13 Σελάξην θαη Καλόλεο Τν παηρλίδη παίδεηαη αληαγσληζηηθά κεηαμύ παηθηώλ ή νκάδσλ παηθηώλ, θπξίσο παηδηώλ από 12 εηώλ θαη πάλσ αιιά θαη ελειίθσλ. Κάζε παίθηεο ή νκάδα παηθηώλ έρεη από κηα ζπζθεπή Android ή iphone κε ηελ νπνία κπνξεί λα δηαβάζεη εηηθέηεο QR θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ. Σην παηρλίδη ππάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ. Τα θπζηθά εθζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν ηεο έθζεζεο ηνπ κνπζείνπ θαη ηα ςεθηαθά αληηθείκελα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη θείκελα, εηθόλεο ή βίληεν πνπ θηλεηνπνηνύλ ηνπο παίθηεο. Κάζε ςεθηαθό αληηθείκελν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε θάπνην από ηα εθζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν ηεο έθζεζεο. Έηζη δεκηνπξγνύληαη ζρέζεηο κεηαμύ ςεθηαθώλ θαη θπζηθώλ αληηθεηκέλσλ, πνπ αλαδεηθλύνπλ πηζαλέο δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα καο δώζνπλ ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ γηα ηελ επνρή ηνπο. Κάζε γύξνο μεθηλά κε έλα ςεθηαθό αληηθείκελν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο. Τν ςεθηαθό αληηθείκελν ζπλνδεύεηαη από πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη από θάπνηα "ζηνηρεία" γηα ηα θπζηθά εθζέκαηα κε ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα ζπλδεζεί. Σθνπόο ησλ παηθηώλ είλαη λα θαηαθέξνπλ λα βξνπλ έλα από ηα θπζηθά εθζέκαηα κε ηα νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί ην ςεθηαθό αληηθείκελν πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Οη παίθηεο, παξαηεξνύλ ηελ έθζεζε, πεξηδηαβαίλνπλ ηηο αίζνπζεο θαη ζθαλάξνπλ εθζέκαηα (κε QR) πνπ ζεσξνύλ όηη είλαη ζρεηηθά. Ο πξώηνο πνπ ζα θαηαθέξεη λα βξεη έλα ζρεηηθό έθζεκα θαη λα ην ζπλδέζεη κε ην ςεθηαθό αληηθείκελν είλαη θαη ν ληθεηήο ηνπ γύξνπ. Σηε ζπλέρεηα μεθηλάεη έλαο θαηλνύξγηνο γύξνο θαη εκθαλίδεηαη ζηνπο παίθηεο έλα θαηλνύξγην ςεθηαθό αληηθείκελν. Τν αληηθείκελν απηό, αλ θαη αληηπξνζσπεύεη έλα θαηλνύξγην ζέκα, δελ επηιέγεηαη ηπραία, αιιά δπλακηθά κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο επηινγέο ησλ παηθηώλ.

14 Σε θάζε γύξν ν παίθηεο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πάξεη θαη θάπνηα βνήζεηα, κε θόζηνο ζηνπο πόληνπο ηνπ, θπζηθά.. Τν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη λα εμαληιεζνύλ ηα ςεθηαθά αληηθείκελα. Νηθεηήο είλαη απηόο πνπ ζην ηέινο ζα έρεη ζπγθεληξώζεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο πόληνπο. Με ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη παίθηεο ζην παηρλίδη, δηαιέγνπλ θάζε θνξά λα αθνινπζήζνπλ έλα κνλνπάηη, πνπ ζπλδέεη ηα αληηθείκελα ηνπ κνπζείνπ κε κηα δηαθνξεηηθή αθήγεζε θάλνληαο ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ πνξεία ζην ρώξν. Δπηδίσμή καο είλαη ηα ζέκαηα ηνπ παηρληδηνύ λα πξνζεγγηζηνύλ από ηα παηδηά ή ηνπο ελήιηθεο επηζθέπηεο αβίαζηα, ρσξίο εκθαλή θόπν, αιιά ζίγνπξα δεκηνπξγηθά. Με όζν ην δπλαηόλ ζύληνκα, δηαζθεδαζηηθά αιιά πεξηεθηηθά θείκελα επηρεηξνύκε λα δηαηεξεζεί ν ελζνπζηαζκόο θαη ε ραξά ελόο παηρληδηνύ παξά ηνπο ζαθείο εθπαηδεπηηθνύο καο ζηόρνπο. Γπλαηόηεηεο επεθηαζηκόηεηαο ηεο εθαξκνγήο Απώηεξνο ζηόρνο καο είλαη ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο απηήο σο πξνο ην πιεξνθνξηαθό πιηθό θαη ηνπο ζεκαηηθνύο θύθινπο, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ειηθίεο ησλ ρξεζηώλ, ηνπο ηξόπνπο παξνπζίαζεο θαη δόκεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.

15 Οκάδα Έξγνπ o Παλεπηζηήκην Παηξώλ - Δξεπλεηηθή Οκάδα Αιιειεπίδξαζεο Αλζξώπνπ-Υπνινγηζηή Υπεύζπλνο θαζεγεηήο Ν. Αβνύξεο Οκάδα έξεπλαο: Ν. Γηαλλνύηζνπ, Φ. Σηληόξεο, Μ. Καξπαζησηάθε, Γ. Σαρπαηδίδεο o Μνπζείν Μπελάθε Τκήκα Πιεξνθνξηθήο: Φ. Κνληάθε Τκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ: Μ. Εακελνπνύινπ o Sieben Γ. Αξγπξάθεο Σ. Λαγγνύζεο

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα