ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Ταχ. Δ/νση Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Ε. Πούλου Τηλέφωνο Fax ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1

2 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2742/1999 «ωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 12 αυτού. 2. Τις διατάξεις του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α 156). 3. Το Γενικό Πλαίσιο ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α 128/2008). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης» (Β 1341). 6. Τις διατάξεις της υπ αριθμ / απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του ωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου ωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (Β 3155). 7. Την υπ αριθμ. Υ436/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β 831), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ447/ όμοια απόφαση (Β 1015) και ισχύει. 8. Την από ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση δια της οποίας γνωστοποιήθηκε στο κοινό η έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για το κέντρο Αθήνας. 2

3 9. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για το κέντρο Αθήνας. 10. Την από επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία διαβιβάστηκε αντίγραφο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για το κέντρο της Αθήνας και το Πρόγραμμα Δράσης προς τα συναρμόδια Υπουργεία. 11. Τα υπ αριθμ. 1/ και 4/ Πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Αθηναίων, Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο τη Διερεύνηση Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Κέντρο της Αθήνας. 12. Την υπ αριθμ. 291/2014 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 13. Την υπ αριθμ. 649/2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. 14. Την υπ αριθμ. 3/συν. 12 η / γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 15. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν δύναται να προσδιορισθεί. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1 Έγκριση του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας Εγκρίνεται το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας, όπως περιγράφεται στα επόμενα άρθρα. 3

4 Άρθρο 2 Περιοχή παρέμβασης και χρονική διάρκεια του ΣΟΑΠ 1. Ως περιοχή παρέμβασης του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας ορίζεται η περιοχή που εμφανίζεται στο άρτη του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 2. Η χρονική διάρκεια του ΣΟΑΠ εκτείνεται στην χρονική περίοδο 2014 έως Άρθρο 3 Στόχος και Κατευθύνσεις Στρατηγικής Παρέμβασης 1.α.Στόχος του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας είναι ο επαναπροσδιορισμός του κέντρου της πρωτεύουσας, ως κέντρου μιας διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης, μέσω μιας συστηματικής, συνεχούς, μακροχρόνιας και συντονισμένης ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης. β. Η στρατηγική παρέμβασης επιδιώκει να καλύψει το σύνολο των διαστάσεων της κρίσης και να συντονίσει και επιτύχει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με άξονες την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, κατάλληλα προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. 2. Για την προώθηση του στόχου ορίζονται οι κατευθύνσεις της στρατηγικής παρέμβασης ως εξής: ανάκτηση μητροπολιτικού ρόλου του κέντρου της Αθήνας, αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και των διατιθέμενων πόρων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, χωρική και κοινωνική συνοχή, υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μορφών διαχείρισης της πληροφορίας έξυπνη πόλη, αναβάθμιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου, χωρική διαφοροποίηση στρατηγικής, διαμόρφωση ειδικών ζωνών έντονης παρέμβασης με ρόλο καταλύτη. 3. Ως αρχές υλοποίησης της στρατηγικής παρέμβασης προσδιορίζονται οι παρακάτω: υιοθέτηση προγράμματος δράσης που εστιάζει στο κέντρο της Αθήνας έχοντας ως γνώμονα την αλληλεπίδραση με τη μητροπολιτική περιοχή, 4

5 μακροπρόθεσμος ορίζοντας εφαρμογής της παρέμβασης, διαχρονική προσπάθεια, συστηματικότητα, χρονική ιεράρχηση δράσεων και διαμόρφωση προτεραιοτήτων, συνέργεια με ευρύτερες πολιτικές και παρεμβάσεις, ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος με αναγκαία την εμπλοκή πολλών φορέων (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και κρίσιμο το ρόλο του συντονισμού τους σε κεντρικό επίπεδο. 4. Η επίτευξη του στόχου στο πλαίσιο των αρχών της στρατηγικής προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης, διαχείρισης, συντονισμού, αξιολόγησης και ανάδρασης. Άρθρο 4 Ειδικοί στόχοι ΣΟΑΠ Ως ειδικοί στόχοι του ΣΟΑΠ, ορίζονται οι εξής: 1. Στήριξη της οικονομικής βάσης 2. Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής επανακατοίκηση 3. Αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας 4. Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου 5. Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας 6. Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης 7. Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής. Άρθρο 5 Άξονες του ΣΟΑΠ Η στρατηγική και οι ειδικοί στόχοι του ΣΟΑΠ υλοποιούνται μέσω ενεργειών, οι οποίες ομαδοποιούνται σε δεκαεννέα (19) άξονες και αποτελούν τα επιχειρησιακά στοιχεία του. Κάθε άξονας ενσωματώνει μια ομάδα ενεργειών. Οι ειδικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσω περισσότερων ενεργειών και αξόνων και ως εκ τούτου ειδικοί στόχοι, άξονες και ενέργειες τελούν σε οργανική και λειτουργική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. Οι άξονες του ΣΟΑΠ είναι οι εξής: 1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 5

6 Δίδεται έμφαση στην ενίσχυση των παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της πόλης με παράλληλη αξιοποίηση των σημαντικών αναπτυξιακών, συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της. 2. Ενίσχυση δραστηριοτήτων κέντρου Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων του κέντρου, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η βιοτεχνία, οι υπηρεσίες. 3. Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας Επανασχεδιασμός των λειτουργιών του κέντρου της πόλης με έμφαση στο ρόλο της πολιτιστικής δημιουργίας και σε πολιτικές ενίσχυσής της με νέα εργαλεία, όπως τα clusters πολιτισμού, οι θερμοκοιτίδες, οι πολιτιστικοί πολύωροι. 4. Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων Η αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναθέρμανση της οικονομίας και στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού κινητοποιώντας την επανακατοίκηση του κέντρου και την επαγγελματική στέγαση. Έμφαση δίδεται σε μέτρα φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων. 5. Ασφαλής διαβίωση Η ριζική αντιμετώπιση των δυσάρεστων συνθηκών στον τομέα της ασφαλούς διαβίωσης και της ασφαλούς επιχειρηματικής λειτουργίας στο κέντρο της Αθήνας από την αυξανόμενη εγκληματικότητα των τελευταίων ετών αποτελεί μακροπρόθεσμο εγχείρημα που συνδέεται με την αντιμετώπιση των αιτιών που αφορούν σε ευρύτερες του ΣΟΑΠ τομεακές πολιτικές. Πάραυτα, στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, είναι απαραίτητη η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προληπτικής, αποτρεπτικής και κατασταλτικής αστυνόμευσης. 6. Θέματα μεταναστών Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όξυνσης της εγκληματικότητας που έχουν προκύψει λόγω της συσσώρευσης παράνομων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας. 7. Κοινωνικές υπηρεσίες Δίδεται έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω δράσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης, περίθαλψης και στέγασης απόρων καθώς και 6

7 στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους για το σύνολο των κατοίκων. 8. Επιστροφή κατοίκων και ανάσχεση του φαινομένου απομάκρυνσης/εγκατάλειψης Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την επανάκαμψη και στήριξη των κατοίκων στο κέντρο της πόλης με σκοπό την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και την αναζωογόνησή της. 9. Αστικό τοπίο τοπόσημα Δίδεται έμφαση στην αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων του δημοσίου χώρου της πόλης που συνδέονται με τη σύγχρονη, ιδίως μεταπολεμική, ιστορία της Αθήνας, σε άμεση και ουσιαστική συνέργεια με την προώθηση του τουρισμού ως σημαντικού οικονομικού εργαλείου για την πόλη. 10. Ελεύθεροι χώροι Δίδεται έμφαση στην απόκτηση νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στη συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του δικτύου των πεζοδρόμων, της αισθητικής αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, καθώς και της λειτουργικής συναρμογής με τα οδικά Μαζικά Μέσα Μεταφορών και άλλα δίκτυα της πόλης. 11. Ταυτότητα και branding Δίδεται έμφαση στην ανάδειξη συγκεκριμένης χωρικής ταυτότητας σε επιμέρους περιοχές της πόλης ώστε να διαμορφωθεί μία κεντρική ιδέα για τα χαρακτηριστικά και την αστική προσωπικότητα κάθε περιοχής. 12. Καθημερινή διαχείριση Δίδεται έμφαση στην ομαλή και ποιοτική διαχείριση της καθημερινότητας, όπως σε θέματα καθαριότητας, φωτισμού, αδέσποτων ζώων, γκράφιτι, στάθμευσης. 13. Κτιριακό απόθεμα Δίδεται έμφαση σε υποδειγματικές και πιλοτικές δράσεις, που είναι πολύπλοκες και περιλαμβάνουν τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ρυθμίσεις. 14. Πολεοδομικές δράσεις Οι αντίστοιχες ενέργειες αφορούν παρεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, τεχνικού και θεσμικού χαρακτήρα και κατανέμονται σε περισσότερους άξονες. 7

8 15. Βιώσιμη κινητικότητα Δίδεται έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα ως συστατικό στοιχείο της περιβαλλοντικά βιώσιμης και συνεκτικής πόλης και σχετίζεται κυρίως με σύγχρονα, μη ρυπογόνα, Μαζικά Μέσα Μεταφορών και με τη μυϊκή -μη μηχανική- κίνηση στην πόλη, δηλαδή την κίνηση πεζή και το ποδήλατο. 16. Περιβάλλον Δίδεται έμφαση στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και στη βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης. 17. Σχεδιασμός Απαιτείται αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων, όπως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αθήνας και ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης, στο πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. 18. Ψηφιακή πόλη Δίδεται έμφαση στην εντεινόμενη ανάγκη ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσίας του Δήμου με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του, την επαφή με τους πολίτες και τους επισκέπτες, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στην πόλη, προβολή της και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δομών της. 19. Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης Ο άξονας έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ΣΟΑΠ, αφενός σε επίπεδο ενεργειών (εξειδίκευση, επιχειρησιακός σχεδιασμός, σχεδιασμός εφαρμογής) και αφετέρου σε επίπεδο συνολικού προγράμματος (συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων, δημοσιότητα, αποτίμηση κλπ.). Άρθρο 6 Παρακολούθηση και εφαρμογή του ΣΟΑΠ 1. Το ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας υλοποιείται με τη σύμπραξη και συμμετοχή των αρμόδιων για κάθε ενέργεια φορέων και μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται στη χρηματοδότηση, την εισφορά εκτάσεων ή/και κτισμάτων, την κατασκευή αναγκαίων έργων και υποδομών, τη διάθεση υπαρχόντων δομών, υποδομών καθώς και ανθρώπινου δυναμικού, τον σχεδιασμό και υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων. 2. Το ΣΟΑΠ αποτελεί βάση διαμόρφωσης μιας στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης κατά την προγραμματική περίοδο , στην κατεύθυνση δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. 8

9 3. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΟΑΠ θα γίνει από το Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 2742/1999 (Α 207). 4. Ο συντονισμός της εφαρμογής του ΣΟΑΠ γίνεται από την Επιτροπή Συντονισμού, η οποία συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμοδίων Υπουργείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.α. του άρθρου 14 του ν. 4277/2014 (Α 156). Με όμοια απόφαση προβλέπεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, καθώς και τη διοικητική και επιστημονική στήριξη της Επιτροπής. 5. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.) παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη των δράσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 7 Ενέργειες και Πρόγραμμα Δράσης του ΣΟΑΠ Το Πρόγραμμα Δράσης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διαρθρώνεται σε επιμέρους ενέργειες, στις οποίες εξειδικεύονται οι απαιτούμενες κανονιστικές, διαχειριστικές και χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, τα απαραίτητα μέτρα και προγράμματα, οι φορείς εκτέλεσης και χρηματοδότησης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές δράσεις. Άρθρο 8 Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ που ακολουθούν. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Π Ε Ρ Ι Ο Η Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Υ Σ Ο Α Π 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πρόγραμμα Δράσης του ΣΟΑΠ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΑΞΟΝΕΣ ΣΟΑΠ κωδ. περιγραφή 1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 2 Ενίσχυση δραστηριοτήτων κέντρου 3 Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας 4 Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων 5 Ασφαλής διαβίωση 6 Θέματα μεταναστών 7 Κοινωνικές υπηρεσίες Επιστροφή κατοίκων και ανάσχεση του φαινομένου απομάκρυνσης/εγκατάλειψης 8 9 Αστικό τοπίο τοπόσημα 10 Ελεύθεροι χώροι 11 Ταυτότητα και branding 12 Καθημερινή διαχείριση 13 Κτηριακό απόθεμα 14 Πολεοδομικές δράσεις 15 Βιώσιμη κινητικότητα 16 Περιβάλλον 17 Σχεδιασμός 18 Ψηφιακή πόλη 19 Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΟΙ ΣΟΑΠ 1. Στήριξη της οικονομικής βάσης 2. Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής - επανακατοίκηση 3. Αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας 4. Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου 5. Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας 6. Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης 7. Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής YE: Υποενέργειες 11

12 Ε ν έ ρ γ ε ι α 1 Α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ η ς π α ρ α β α τ ι κ ό τ η τ α ς Τίτλος ενέργειας Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Κύριο πεδίο παρέμβασης 1. Αντιμετώπιση της παραβατικότητας Ασφάλεια Υψηλήμέση Μέση αρακτήρας Θεσμική (νομοθεσία) ΥΕ γ,δ,ε,στ Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπιση Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντα ι από την ενέργεια Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Έργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας ΥΕ α,β,γ,δ,ε,στ ΥΕ α,β,γ,δ,ε,στ, ζ, η Η έννοια της παραβατικότητας παραπέμπει σε μη νόμιμες πρακτικές, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο στενότερο πεδίο της εγκληματικότητας και οι οποίες είναι φορτισμένες με λιγότερο αρνητικό πρόσημα, αλλά με εξαιρετικά σημαντικές συχνά επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην ποιότητα ζωής, όπως ιδίως το παραεμπόριο, το λαθρεμπόριο, η μαύρη εργασία, ο εκφυλισμός των κοινόχρηστων χώρων σε χώρους κυκλοφορίας ή στάθμευσης οχημάτων, η παράνομη παρόδια στάθμευση, η καταπάτηση δημόσιου χώρου από δραστηριότητες (πχ. «επέκταση» καταστημάτων στα πεζοδρόμια, παράνομα περίπτερα κλπ.), η καταστροφή του αστικού εξοπλισμού και των κοινόχρηστων χώρων, η αλλοίωσηυποβάθμιση της αρχιτεκτονικής εικόνας των κτηρίων, τα αυθαίρετα κτίσματα, η ηχορρύπανση, οι παράνομες χρήσεις γης και δραστηριότητες, η παραξενοδοχία, οι πρακτικές ρύπανσης της πόλης, η παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας από πορείες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίες, οι μόνιμες καταλήψεις κτηρίων. Ειδικοί στόχοι 2, 3, 4, 5, 6, 7 Άξονες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19 12

13 Περιγραφή Βήματα υλοποίησης Εμπλεκόμενοι φορείς Πηγές ρηματοδότησ ης ρονοδιάγραμ μα Αναλύεται στις ακόλουθες υποενέργειες: α. Αντιμετώπιση της συνέργειας παραβατικότητας και εγκληματικότητας, μέσω εντατικοποίησης της αστυνόμευσης, ενδεχομένως και με συγκρότηση μικτών συνεργείων ειδικού χαρακτήρα μεταξύ ΕΛΑΣ, Οικονομικών Υπηρεσιών, Περιφέρειας, Δήμου, Εισαγγελικής Αρχής. β. Μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. γ. Μέτρα σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αδειοδοτική διαδικασία, αυστηροποίηση ελέγχων, έκδοση κανονιστικών διατάξεων για την θέση σε ισχύ ορισμένων χωροθετικών κριτηρίων, διαφοροποίηση των δημοτικών τελών ανά κατηγορία και τύπους περιοχών, αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΛΑΣ και Δήμων μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. δ. Μέτρα σχετικά με το παραεμπόριο, όπως δίωξη παραεμπορίου και επιτόπια καταστροφή προϊόντων, ευέλικτες διαδικασίες καταστροφής κατασχεμένων προϊόντων, αστυνόμευση, αυστηροποίηση κυρώσεων, δημιουργία πολυπολιτισμικών αγορών για διάθεση νομίμων προϊόντων μεταναστών. ε. Μέτρα σχετικά με την παράνομη εκμίσθωση διαμερισμάτων, κατοικιών και άλλων χώρων. στ. Μέτρα για την καταπολέμηση φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας όταν γίνονται πορείες. ζ. Μέτρα σχετικά με αστυνόμευση δημόσιων χώρων, όπως στάσεις και σταθμοί ΜΜΜ, οχήματα ΜΜΜ. η. Μέτρα σχετικά με την αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης οχημάτων σε στροφές λεωφορείων και σε λεωφορειολωρίδες. Υποενέργεια α,β,στ Υποενέργειες γ,δ,ε Φορέας / φορείς σχεδιασμού Υποενέργειες α,β,δ,στ: Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Εσωτερικών Υποενέργεια γ:δήμος Αθηναίων Υποενέργεια ε:υπ. Οικονομικών Υποενέργειες ζ και η: ΥΠΥΜΕΔΙ Ίδιοι πόροι, ΣΕΣ Βήμα Υποενέργεια Εναρξη Λήξη Φορέας / φορείς εφαρμογής Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ΕΛΑΣ Δήμος Αθηναίων Υπ. Οικονομικών, ελεγκτικές υπηρεσίες α 2Q14 Μόνιμη δράση β 2Q14 Μόνιμη δράση γ 3Q14 1Q15 δ 3Q14 1Q15 ε 3Q14 1Q15 Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ΕΛΑΣ, ΟΑΣΑ 13

14 στ 2Q14 Μόνιμη δράση ζ 2Q14 Μόνιμη δράση η 2Q14 Μόνιμη δράση 14

15 Ε ν έ ρ γ ε ι α 2 Δ ρ ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ ο υ ς ο ί κ ο υ ς α ν ο χ ή ς Τίτλος ενέργειας 2. Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τους οίκους ανοχής Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Υψηλήμέση Μέση Κύριο πεδίο Ασφάλεια παρέμβασης αρακτήρας Θεσμική (νομοθεσία) ΥΕ γ,δ,ε,στ Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων) ΥΕ α,β,γ,δ,ε,στ Έργο (φυσικό) ΥΕ α,β,γ,δ,ε,στ, Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός Οριζόντιος χαρακτήρας Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπιση Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντα ι από την ενέργεια Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας Η λειτουργία παράνομων οίκων ανοχής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας έχει αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου Αθηναίων. Έχουν καταγραφεί περίπου 315 παράνομοι οίκοι ανοχής. Στους παράνομους οίκους ανοχής απασχολούνται άτομα σε συνθήκες αδήλωτης εργασίας, ενώ από την ανυπαρξία μέτρων προφύλαξης και ιατρικού ελέγχου παρατηρείται συχνά έξαρση λοιμωδών νοσημάτων. Περαιτέρω, η διάχυση των παράνομων οίκων ανοχής στον αστικό ιστό και η υπερσυγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένες περιοχές του ιστορικού κέντρου, όπως ειδικότερα στο Μεταξουργείο, στιγματίζουν τις γειτονιές, προσελκύουν την συγκέντρωση ατόμων με παραβατικές συμπεριφορές και απομειώνουν τις αξίες των ιδιοκτησιών. Ως εκ τούτου, επηρεάζεται αρνητικά το μερίδιο σημαντικών περιοχών του ιστορικού κέντρου της Αθήνας στην κτηματαγορά της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει κατ επανάληψη τονίσει την αδυναμία του σημερινού θεσμικού πλαισίου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, τόσο σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού και χρήσεων γης, όσο και σε επίπεδο αδειοδοτικής διαδικασίας. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται αίσθηση ατιμωρησίας και περιμετρικά των οίκων ανοχής να δημιουργούνται φυτώρια που ευνοούν τη διακίνηση γυναικών. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι οριζόντιες λόγω του θεσμικού τους χαρακτήρα, ωστόσο κατά την εφαρμογή τους θα πρέπει να είναι γεωγραφικά εστιασμένες. Ειδικοί στόχοι 2, 3, 4, 5, 6 Άξονες 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 15

16 Περιγραφή Βήματα υλοποίησης Εμπλεκόμενοι φορείς Πηγές ρηματοδότησ ης ρονοδιάγραμ μα Αναλύεται στις ακόλουθες υποενέργειες: α. Εξέταση θεσμικού πλαισίου (ν. 2734/199), εντοπισμός ελλειμμάτων και προσδιορισμός ζητημάτων προς επίλυση. β. Μελέτη και καθορισμός γενικών κριτηρίων χωροθέτησης οίκων ανοχής. γ. Μελέτη και καθορισμός ειδικών κριτηρίων χωροθέτησης οίκων ανοχής στο Δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο των οποίων θα κινούνται οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων. Διαβουλεύσεις με κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματίες και εκπροσώπους κτηματαγοράς, ενώσεις ιδιοκτητών κ.λπ. δ. Μελέτη και εντοπισμός προβλημάτων, κυρίως σε θέματα χρήσεων γης ακόμη και σε επίπεδο Ο.Τ., σε υφιστάμενα ειδικά διατάγματα χρήσεων γης περιοχών του κέντρου της Αθήνας. ε. Εξέταση δυνατότητας διαμόρφωσης πρότασης και επιλογής συγκεκριμένης περιοχής ως υποδοχέα συγκέντρωσης νόμιμων οίκων ανοχής στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. στ. Διαμόρφωση πρότασης εξειδικευμένων και εντοπισμένων τροποποιήσεων ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης, ακόμη και σε επίπεδο πλευράς Ο.Τ. Εξέταση πρόβλεψης ειδικών μεταβατικών διατάξεων για την απομάκρυνση μη επιθυμητών χρήσεων ζ. Επανεξέταση και πρόταση τροποποίησης γενικού θεσμικού πλαισίου για τους οίκους ανοχής: ν. 2734/1999 σε σχέση με θέματα λειτουργικής αδειοδότησης, σφράγισης, υγειονομικού ελέγχου, ποινικών διοικητικών κυρώσεων κ.λπ. Υποενέργεια α,β,δ,ζ Υποενέργειες γ,στ Υποενέργεια,ε Φορέας / φορείς σχεδιασμού Βήμα Υποενέργειες α-ζ: Δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής, ΥΠΕΚΑ, Υπ. Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Φορέας / φορείς εφαρμογής Αρμόδιες υπηρεσίες, ΟΡΣΑ, ΔΟΚΚ, ΕΛΑΣ ΣΕΣ , Πράσινο Ταμείο, ενδεχομένως τέλη, πρόστιμα κλπ. (πόροι που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή της Δράσης) Υποενέργεια Έναρξη Λήξη α 2Q14 3Q14 β 2Q14 3Q14 γ 3Q14 1Q15 δ 2Q14 3Q14 ε 1Q15 3Q15 στ 3Q14 1Q15 ζ 2Q14 3Q14 16

17 Ε ν έ ρ γ ε ι α 3 Δ ρ ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ α Κ α τ α σ τ ή μ α τ α Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς Τίτλος ενέργειας Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Κύριο πεδίο παρέμβασης 3. Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ασφάλεια Υψηλήμέση Μέση αρακτήρας Θεσμική (νομοθεσία) ΥΕ α,β,δ,στ Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπιση Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντα ι από την ενέργεια Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων) Έργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας ΥΕ γ, ε Τα προβλήματα που απορρέουν από την εγκατάσταση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων αφορούν κυρίως στην παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας, λόγω χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων άνευ αδείας ή καθ υπέρβαση της αδείας, την οχλαγωγία από τη συγκέντρωση ανθρώπων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους και οδούς κατά τις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες, την παράνομη αλλαγή χρήσης ορισμένων ΚΥΕ (π.χ. από παραδοσιακό καφενείο σε μπαρ), καθώς και την παράνομη κατάληψη του δημοσίου χώρου από τραπεζοκαθίσματα ή και παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ειδικοί στόχοι 2, 3, 4, 5, 6 Άξονες 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19 17

18 Περιγραφή Βήματα υλοποίησης Εμπλεκόμενοι φορείς Πηγές ρηματοδότησ ης ρονοδιάγραμ μα Αναλύεται στις ακόλουθες υποενέργειες: α. Διαμόρφωση πρότασης τροποποίησης γενικών και ειδικών χρήσεων γης σε επίπεδο Ο.Τ. (ή ομάδας Ο.Τ.), κτιρίων ή και ορόφων κτιρίων, μέσω ταχύρρυθμων διαδικασιών. β. Εξέταση της δυνατότητας και του τρόπου καθορισμού ορίων ή ποσόστωσης για ορισμένες ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης, όπως ΚΥΕ σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα όρια ή ποσοστώσεις αυτές μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την κανονιστική διάταξη του άρθρου 79 ΔΚΚ. γ. Έκδοση κανονιστικής διάταξης κατά το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με την οποία θα τεθούν συγκεκριμένα χωροθετικά κριτήρια από συγκεκριμένες οχλούσες κατηγορίες ΚΥΕ και θα συσχετισθούν οι χωροθετήσεις νέων ΚΥΕ με συγκεκριμένους τύπους περιοχών, όπως περιοχές με κεντρικές λειτουργίες όπου η κατοικία δεν αποτελεί την κύρια χρήση, περιοχές με φαινόμενα εγκατάλειψης και σταδιακής μείωσης της κατοικίας, περιοχές κορεσμένες με αυξημένη παρουσία ΚΥΕ, περιοχές που παρουσίαζαν έντονη συγκέντρωση ΚΥΕ και τώρα παρουσιάζουν στοιχεία εγκατάλειψης χωρίς να έχουν αναπληρωθεί από άλλες χρήσεις. δ. Συμπλήρωση/τροποποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου περί αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (άρθρο 80 ΔΚΚ, άρθρο 22 ν. 3536/2007 και Υγειονομική διάταξη 96967/12 (ΦΕΚ Β 2718). ε. Διαφοροποίηση των δημοτικών τελών ανά κατηγορία και τύπους περιοχών. στ. Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΛΑΣ και Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου ώρου του Δήμου Αθηναίων, ιδιαίτερα ως προς τις ανακριτικού τύπου αρμοδιότητες. Υποενέργεια α,β,δ,στ Υποενέργειες γ,ε Φορέας / φορείς σχεδιασμού Υποενέργειες α, β, γ, ε: Δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής, ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υποενέργεια δ: Δήμος Αθηναίων, Υπουργείο Εσωτερικών Υποενέργεια στ: Δήμος Αθηναίων, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Βήμα Φορέας / φορείς εφαρμογής Αρμόδιες υπηρεσίες, ΟΡΣΑ, ΔΟΚΚ, ΕΛΑΣ Αρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιες υπηρεσίες ΣΕΣ , Πράσινο Ταμείο, ενδεχομένως τέλη, πρόστιμα κλπ. (πόροι που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή της Δράσης) Υποενέργεια Έναρξη Λήξη Α 2Q14 4Q14 Β 2Q14 4Q14 Γ 4Q14 1Q15 Δ 2Q14 4Q14 18

19 Ε 4Q14 1Q15 Στ 2Q14 4Q15 19

20 Ε ν έ ρ γ ε ι α 4 Δ ρ ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ η ς υ ψ η λ ή ς σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς π α ρ ά τ υ π ω ν μ ε τ α ν α σ τ ώ ν σ τ ο κ έ ν τ ρ ο τ η ς Α θ ή ν α ς Τίτλος ενέργειας Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Κύριο πεδίο παρέμβασης 4. Δράσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης παράτυπων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας Ασφάλεια Υψηλήμέση Μέση αρακτήρας Θεσμική (νομοθεσία) ΥΕ δ,ε,στ,ζ,η Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπιση Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντα ι από την ενέργεια Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων) Έργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας ΥΕ α,β,γ,θ Η βαθμιαία απομάκρυνση των κατοίκων του κέντρου, καθώς και πολλών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα στα προάστια, οδήγησε σε βίαιη αλλαγή των αστικών λειτουργιών στο ιστορικό κέντρο, αλλά και στις γειτονιές της πόλης, και στην κατάληψη μεγάλων τμημάτων του κέντρου από «περιθωριακά στοιχεία» και μετανάστες, ιδίως παράτυπους και, σε σημαντικό βαθμό, με χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης. Παράλληλα, η απαξίωση του κτιριακού αποθέματος με την αύξηση του αριθμού των κενών ή και εγκαταλειμμένων κτιρίων οδήγησε στην γενικότερη υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των λειτουργιών της πόλης. Σήμερα, ολόκληρες περιοχές, που αποτελούν ιστορικά ορόσημα και διαδρομές της Αθήνας, χαρακτηρίζονται από απαξίωση και εξαθλίωση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της εγκληματικότητας/παραβατικότητας, του αριθμού των ανέργων, των αστέγων και των μεταναστών, έχει οδηγήσει σε «γκετοποίησή» τους και έχει αλλοιώσει τον κοινωνικό και πολιτισμικό τους χαρακτήρα. Πολλά από τα παραπάνω προβλήματα συνδέονται με την εκτός κλίμακας παρουσία αλλοδαπών, σε πολύ μεγάλο ποσοστό παράτυπων. Ειδικοί στόχοι 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 Άξονες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 20

21 Περιγραφή Βήματα υλοποίησης Εμπλεκόμενοι φορείς Πηγές ρηματοδότησ ης ρονοδιάγραμ μα Αναλύεται στις ακόλουθες υποενέργειες: α. Καταγραφή αιτίων συγκέντρωσης παράτυπων μεταναστών σε συνεργασία με ΜΚΟ, Πανεπιστήμια. β. Σχεδιασμός συστήματος καταγραφής και ταυτοποίησης παράτυπων μεταναστών με την ταυτόχρονη παροχή κινήτρου (για την καταγραφή), όπως σίτιση, διαμονή, κέντρα ημέρας προσωρινή εργασία. γ. Εφαρμογή της υποενέργειας με στοιχείο β. δ. Εξέταση πρότασης απομάκρυνσης χώρων φιλοξενίας, περίθαλψης και σίτισης αστέγων από το κέντρο της Αθήνας και διαμόρφωση γενικών και ειδικών κριτηρίων για την χωροθέτηση χώρων φιλοξενίας, περίθαλψης και σίτισης αστέγων, κέντρων πρώτης υποδοχής νεοεισερχομένων μεταναστών και κέντρων κράτησης υπό απέλαση μεταναστών με στόχο την διάχυσή τους στον αστικό ιστό. ε. Εφαρμογή της υποενέργειας με στοιχείο δ. στ. Διαμόρφωση πρότασης τροποποίησης γενικών και ειδικών χρήσεων γης σε επίπεδο Ο.Τ. (ή ομάδας Ο.Τ.), κτιρίων ή και ορόφων κτιρίων, μέσω ταχύρρυθμων διαδικασιών. ζ. Εφαρμογή της υποενέργειας με στοιχείο ε η. Διαμόρφωση κριτηρίων για την διάχυση δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και δημιουργία σχετικής πρότασης. θ. Υιοθέτηση και διάχυση προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Υποενέργειες α, β και θ Υποενέργειες δ, στ και η Υποενέργειες γ, ε και ζ Φορέας / φορείς σχεδιασμού Υποενέργειες α, β, γ και θ: Δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εσωτερικών Υποενέργεια δ,ε,στ,ζ,η: Δήμος Αθηναίων, ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Βήμα Φορέας / φορείς εφαρμογής Αρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιες υπηρεσίες ΣΕΣ , Πράσινο Ταμείο, ενδεχομένως τέλη, πρόστιμα κλπ. (πόροι που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή της Δράσης) Υποενέργεια Έναρξη Λήξη α 2Q14 4Q14 β 2Q14 4Q14 γ 1Q15 2Q16 δ 3Q14 4Q14 ε 1Q15 2Q16 21

22 στ 3Q14 4Q14 ζ 1Q15 2Q16 η 3Q14 4Q14 Θ 2Q14 4Q14 22

23 Τίτλος Ε ν έ ρ γ ε ι α 5 Ε ν ί σ χ υ σ η δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ώ ν π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν ( κ α ι τ ω ν ο μ ά δ ω ν π ο λ ι τ ώ ν ) Προτεραιότη τα Κύριο πεδίο παρέμβασης αρακτήρας Πρόβλημα/ζή τημα προς αντιμετώπιση Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντ αι από την ενέργεια 5. Ενίσχυση δημιουργικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων (και των ομάδων πολιτών) Πολύ υψηλή Υψηλή -μέση Πολιτισμός Κοινωνία των Πολιτών Θεσμική (νομοθεσία) Μέση Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων) Έργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας Ο δημιουργικός τομέας της Αθήνας θεωρείται ιδιαίτερα δυναμικός (θέατρα, καλλιτεχνικές ομάδες, μουσική, design, γκράφιτι) και λειτουργεί χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Απαιτούνται επομένως ενέργειες ενίσχυσης της καλλιτεχνικής σκηνής αλλά και υποστήριξης των πρωτοβουλιών πολιτών. Ειδικοί στόχοι 1, 2, 4, 6 Άξονες 1, 2, 3, 10, 11, 17, 18, 19 Περιγραφή Α) Νέες Δράσεις 1: Ίδρυση Γραφείου για τις Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Θερμοκοιτίδας Πολιτισμού 2: Ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης και ticketing για όλα τα πολιτιστικά γεγονότα και μουσεία (στα πρότυπα ευρωπαϊκών πόλεων όπως το Άμστερνταμ) σε συνεργασία με τον ΕΟΤ ή το ΥΠΠΟΑ. Η ενέργεια αυτή μπορεί να αναπτυχθεί σε πραγματικό και ψηφιακό χώρο ταυτόχρονα. 3: Ειδικές δράσεις ανάδειξης μορφών πολιτιστικής δραστηριότητας όπως το θέατρο δρόμου, το Street Art και το Γκράφιτι, η μουσική βιομηχανία, οι παραστατικές τέχνες κ.ά. 4: Μη μόνιμες εκδηλώσεις σε Αρχαιολογικούς ώρους 5: Ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών γεγονότων ή νέων μορφών τουρισμού για την Ελλάδα. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει το συντονισμό πολιτιστικών πολυχώρων Β) Δράσεις που έχουν προταθεί ή προγραμματιστεί: 23

24 Βήματα υλοποίησης Εμπλεκόμενο ι φορείς Πηγές χρηματοδότη σης Περαιτέρω ενίσχυση και διάδοση των πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων «Συναθηνά» και «Μάθετε τι ετοιμάζεται στη γειτονιά σας». Υλοποίηση Έργου Cluster Δημιουργικότητας στο Μεταξουργείο, Υλοποίηση Έργου Ανάπτυξης Εξειδικευμένης Αγοράς Ελληνικών και Διεθνών Δημιουργικών Προϊόντων (street market) Ενίσχυση και προβολή Φεστιβάλ Αθηνών Μελέτη προώθησης δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων από το ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ Δημιουργία «Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων» από το ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ Δημιουργία ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ από το ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ Αποκατάσταση κτιρίου πρώην οικίας Δουρούτη για τη λειτουργία Πολιτιστικού κέντρου από το ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ Εξοπλισμός για το Βιομηχανικό Μουσείο της Αθήνας (παλιό εργοστάσιο Φωταερίου) από το ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ Σχεδιαζόμενη Δομή παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε υπό σύσταση επιχειρήσεις στον κλάδο της δημιουργικής βιομηχανίας, ΕΑΤΑ Βήμα 1 Ίδρυση Γραφείου για τις Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Θερμοκοιτίδας Πολιτισμού 2 Ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης και ticketing 3 Ειδικές δράσεις ανάδειξης μορφών πολιτιστικής δραστηριότητας 4 Μη μόνιμες εκδηλώσεις σε Αρχαιολογικούς ώρους 5 Ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών γεγονότων ή νέων μορφών τουρισμού Φορέας / φορείς σχεδιασμού Φορέας / φορείς εφαρμογής 1 Δήμος Αθηναίων 1- Δήμος Αθηναίων Υπουργείο Πολιτισμού Φορείς Πολιτισμού και Τουρισμού Δημιουργικές βιομηχανίες- Ομάδες Πολιτών 2. ΔΑ 2- ΔΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δημιουργικές βιομηχανίες, Καλλιτέχνες, ΕΛΣ, Εθνικό Θέατρο, κλπ 3. ΔΑ 3- ΔΑ, ΜΚΟ, ΣΕΤΕ/ΞΕΕ, Πολιτιστικές Βιομηχανίες 4 ΔΑ, ΥΠΠΟΑ 4- ΔΑ, ΥΠΠΟΑ, Φορείς Πολιτισμού 5 Δ.Α., ΥΠΠΟΑ, ΥΠΟΤ, 5- ΔΑ, ΥΠΠΟΑ, Δημιουργικές βιομηχανίες Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων ΠΕΠ Αττικής/ ΕΣΠΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Τουρισμού Δημιουργική Ευρώπη 2020 Jeremie 24

25 ρονοδιάγραμ μα Jessica Αττικής Υποενέργεια Έναρξη Λήξη 1 Ίδρυση Γραφείου για τις Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Θερμοκοιτίδας Πολιτισμού 2 Ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης και ticketing 3 Ειδικές δράσεις ανάδειξης μορφών πολιτιστικής δραστηριότητας 4 Μη μόνιμες εκδηλώσεις σε Αρχαιολογικούς ώρους 5 Ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών γεγονότων ή νέων μορφών τουρισμού 2Q14 1Q15 2Q14 2Q14 1Q15 2Q15 Πιλοτική Εφαρμογή /Μόνιμη δράση 2Q16 Πιλοτική Εφαρμογή/ Μόνιμη Δράση Μόνιμη Δράση 1Q15 Μόνιμη δράση (ετήσιος προγραμματισμός) 1Q16/Μόνιμη δράση 25

26 Ε ν έ ρ γ ε ι α 6 Μ έ τ ρ α κ α ι ε ν έ ρ γ ε ι ε ς γ ι α κ α λ ύ τ ε ρ η π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η σ τ η ν π ό λ η Τίτλος 6 Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη 1) Για τουρισμό-πολιτισμό δραστηριότητες, 2) Για συγκοινωνίες, 3) Τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης στους δρόμους. Προτεραιότη τα Κύριο πεδίο παρέμβασης αρακτήρας Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπισ η Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντ αι από την ενέργεια Περιγραφή Πολύ υψηλή Ασφάλεια Θεσμική (νομοθεσία) Υψηλή -μέση Μέση Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Έργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ-ΨΥΡΡΗ Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας β α, γ Η Αθήνα έχει πολυάριθμες δραστηριότητες και σημεία εξαιρετικού ενδιαφέροντος τόσο ιστορικής όσο και σύγχρονης σημασίας. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι ο επισκέπτης (τουρίστας), αλλά και πλειστάκις ο κάτοικος δεν μπορεί να βρει τόπους μεγάλης σημασίας που αναζητά. Παρά την καταχώρηση με διάφορους τρόπους στο διαδίκτυο, και την παρουσίαση σε σχετικά φυλλάδια, η ύπαρξη πολλών σημείων εξαιρετικού ενδιαφέροντος παραμένει «κρυπτογραφημένη». Είναι απαραίτητη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής και έντυπης πληροφόρησης με φυσική πληροφόρηση πινακίδες στον χώρο, για τουριστικούς και επαγγελματικούς λόγους. Ειδικοί στόχοι 4,5,6 Άξονες 2,3,9,10,11,15,17, 19 Η δράση εστιάζει σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες ως προτεραιότητα εντός περιοχής έρευνας του παρόντος ΣΟΑΠ αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί για όλο τον Δήμο Αθηναίων και με τον αυτό σημειολογικά τρόπο και στους υπολοίπους Δήμους της μητροπολιτικής περιοχής (τουλάχιστον). Η δράση περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των σημείων ενδιαφέροντος στην περιοχή, την εκτίμηση ακτίνας αναγκαίας πληροφόρησης για το κάθε σημείο ενδιαφέροντος (catchment area), και του αριθμού και της θέσης των σχετικών πινακίδων για πληροφόρηση προς πεζούς και εποχούμενους. 26

27 Βήματα υλοποίησης Στον κατάλογο των σημείων ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται χώροι ιστορικής σημασίας, εκκλησίες, μουσεία, ιστορικά αξιόλογα κτήρια ιδιαιτέρως τα επισκέψιμα, δημόσια κτήρια όπως βιβλιοθήκες, δημαρχείο, άλλα αξιοθέατα (πχ γνωστά αγάλματα) πλατείες, κλπ., και προφανώς τα σημεία πληροφόρησης «i» του Δήμου, σταθμοί των μέσων σταθερής τροχιάς και κομβικοί σταθμοί των άλλων μέσω μεταφορών, σταθμοί ταξί, κτήρια κοινής ωφελείας όπως ΔΕΗ, ταχυδρομεία, μεγάλα ιστορικά ξενοδοχεία, και ενδείξεις για landmarks της πόλης, όπως και ενδείξεις για τα κεντρικά σημεία της αγοράς (Βαρβάκειος, Μοναστηράκι, Ερμού, κλπ). Η ενέργεια περιλαμβάνει υποενέργειες μελετών, υλοποίησης και τεκμηρίωσης. Βήμα Διαγωνισμός για την εξεύρεση Συμβούλου τουρισμού-πολιτισμού αρχαιολογίας [Α] Διαγωνισμός για την εξεύρεση Συμβούλου συγκοινωνιολόγου [Β] Εκπόνηση μελέτης [Α] Εκπόνηση μελέτης [Β] Διαγωνισμός για την κατασκευή πινακίδων και στύλων Κατασκευή πινακίδων και στύλων Τοποθέτηση πινακίδων και στύλων Εμπλεκόμενο ι φορείς Πηγές χρηματοδότη σης ρονοδιάγρα μμα Ηλεκτρονική καταχώρηση και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης κατάστασης πινακίδων Φορέας / φορείς σχεδιασμού Δήμος Αθήνας/ ΕΑΤΑ ΥΠΥΜΕΔΙ ΥΠΕΚΑ ΥΠΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιφέρεια Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αθήνας ΣΕΣ(ΕΣΠΑ) Ενέργεια/Υποενέργ ειες Έναρξη Φορέας / φορείς εφαρμογής Δήμος Αθήνας/ ΕΑΤΑ Λήξη α [μελέτες] 4Q14 1Q15 β [υλοποίηση] 2Q15 3Q15 γ [τεκμηρίωση] 3Q15 3Q15 27

28 Ε ν έ ρ γ ε ι α 7 Ε ν ί σ χ υ σ η Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς Τίτλος 7 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Προτεραιότητα Πολύ υψηλή Υψηλή -μέση αρακτήρας Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπιση Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζονται από την ενέργεια Περιγραφή Θεσμική (νομοθεσία) Μέση Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Έργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας α, β Ο Δήμος Αθήνας, στο δεκαετές πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Έργο Αθήνα», στον άξονα [1] «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας», συνολικού προϋπολογισμού , προβλέπει μια σειρά από σχετικές δράσεις. Το πρόβλημα έγκειται στην εξεύρεση της χρηματοδότησης για την επόμενη χρονική περίοδο , και στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των παρεμβάσεων, ενώ σημαντικό θέμα είναι επίσης η πολυδιάσπαση και οι αλληλεπικαλυπτόμενες δραστηριότητες, καθώς και οι χώροι που αναπτύσσονται αυτές. Προκειμένου να υπάρξει η έννοια του οικοσυστήματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως στο επίπεδο των νεοφυών επιχειρήσεων, είναι σκόπιμη και η χωρική τους συγκέντρωση για να διασφαλίζεται και η διάδραση μεταξύ τους. Ειδικοί στόχοι 1 Άξονες 1, 19 Τα έργα του άξονα 1 του δεκαετούς προγράμματος του Δήμου Αθήνας έχουν ωριμάσει και είναι υπό ένταξη ή έχουν ήδη ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής με χρηματοδότηση έως το τέλος του Ο Δήμος της Αθήνας δεν έχει εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα των έργων πέραν του έτους Εκτιμάται όμως ότι έχοντας αποκτήσει την εμπειρία της λειτουργίας των παραπάνω παρεμβάσεων ο Δήμος θα είναι σε θέση να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την επιχειρηματικότητα κατά τα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών άλλων πόλεων της ΕΕ. Προκειμένου να συνεχιστεί η δραστηριότητα πέραν του 2015 χρειάζεται : α) να γίνει on going συνθετική αξιολόγηση της πορείας των έργων αυτών με τακτικές εκθέσεις (π.χ. ανά έτος) ώστε να μπορεί έγκαιρα να ληφθεί απόφαση για τον τρόπο της συνέχισης των δραστηριοτήτων. β) να εκπονηθεί μελέτη για τη σύνθεση όλων των σχετικών δραστηριοτήτων (τόσο αυτών που χειρίζεται η ΕΑΤΑ όσο και τυχόν άλλων ανάλογων που σχετίζονται με τον Δήμο), για την εξεύρεση και την οργάνωση σχετικού χώρου και για την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων 28

29 Βήματα υλοποίησης Εμπλεκόμενοι φορείς Πηγές χρηματοδότησ ης ρονοδιάγραμ μα για τη συνέχιση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων πέραν του ΣΕΣ. Βήμα Υποενέργεια α [πρόσληψη συμβούλου] 1. Συγκρότηση επιτροπής από στελέχη του Δήμου ή/και της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου 2. Διεξαγωγή διαγωνισμού για πρόσληψη Συμβούλου Υποενέργεια β [εργασίες συμβούλου] 3. Ανάληψη εργασιών για on going συνθετική αξιολόγηση της πορείας των έργων 4. Εκπόνηση μελέτης για τη χρηματοδότηση της συνέχισης των δραστηριοτήτων Φορέας / φορείς σχεδιασμού Δήμος Αθήνας Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθήνας (ΕΑΤΑ) Περιφέρεια Αττικής Υπουργείο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ, ιδιωτικοί πόροι Φορέας / φορείς εφαρμογής Δήμος Αθήνας Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθήνας (ΕΑΤΑ) Ενέργεια/Υποενέργειες Έναρξη Λήξη α [πρόσληψη συμβούλου] 1Q15 1Q15 β [εργασίες συμβούλου] 2Q15 3Q19 29

30 Τίτλος Προτεραιότη τα αρακτήρας Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπισ η Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντ αι από την ενέργεια Περιγραφή Βήματα υλοποίησης Ε ν έ ρ γ ε ι α 8 Φ ό ρ ο υ μ Ι δ ε ώ ν Ν έ ω ν Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι ώ ν κ α ι Ε π α φ ή τ ο υ ς μ ε ρ η μ α τ ο δ ό τ ε ς 8 Φόρουμ Ιδεών Νέων Επιχειρηματιών και Επαφή τους με ρηματοδότες Πολύ υψηλή Θεσμική (νομοθεσία) Υψηλή -μέση Μέση Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Έργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας α, β Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες είναι η έκθεση των επιχειρηματικών ιδεών τους σε πιθανούς χρηματοδότες και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Ένα φόρουμ νέων επιχειρηματιών θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια σημαντική επαφή μεταξύ επιχειρηματιών και επενδυτών. Ειδικοί στόχοι 1,2 Άξονες 1,2,8, 19 Ένα φόρουμ ιδεών νέων επιχειρηματιών θα μπορούσε να αποτελέσει μια αξιόπιστη και συστηματική πλατφόρμα, μέσα από την οποία οι μεν νέοι επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να αναζητήσουν χρηματοδότηση, ενώ οι εν δυνάμει χρηματοδότες (πρόσωπα ή φορείς) θα έχουν πρόσβαση σε μία δεξαμενή νέων ιδεών που θα τους επιτρέψει να αναζητήσουν την καταλληλότερη ιδέα για να επενδύσουν. Προτείνεται η διοργάνωση ενός φόρουμ διάρκειας τριών (3) ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες όπως: pitching events, παρουσιάσεις χρηματοδοτικών και επενδυτικών φορέων, ανοιχτοί χώροι συζήτησης / γνωριμίας κ.α. Η εκδήλωση μπορεί να γίνει σε χώρους του Δήμου ή σε νοικιασμένο χώρο και να διοργανωθεί από εξωτερικό συνεργάτη / σύμβουλο. Η εκδήλωση προτείνεται να επαναλαμβάνεται δύο φορές κατ έτος. Βήμα Η διάρκεια είναι εξάμηνη και μπορεί να επαναλαμβάνεται 2 φορές το χρόνο Υποενέργεια α [επιλογή συμβούλου και προδιαγραφές] 1. Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο 30

31 Εμπλεκόμενο ι φορείς Πηγές χρηματοδότη σης ρονοδιάγρα μμα 2. Προσδιορισμός προδιαγραφών Υποενέργεια β [εργασίες συμβούλου υλοποίηση] 3. Αναζήτηση επενδυτών και επενδυτικών φορέων 4. Προετοιμασία και Ανακοίνωση φόρουμ 5. Προβολή / δημοσιότητα 6. Παραλαβή αιτήσεων 7. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων 8. Διοργάνωση εκδήλωσης 9. Προβολή/δημοσιότητα αποτελεσμάτων Φορέας / φορείς σχεδιασμού Δήμος Αθηναίων / ΕΑΤΑ Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που θα αναλάβει τη διοργάνωση Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων ΠΕΠ Αττικής/ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) Επιχειρηματικοί φορείς (Τράπεζες, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, κλπ.) Ενέργεια/Υποενέργειες Έναρξη Λήξη α [επιλογή συμβούλου και προδιαγραφές] β [εργασίες συμβούλου υλοποίηση] 4Q14 1Q15 Φορέας / φορείς εφαρμογής Δήμος Αθηναίων / ΕΑΤΑ Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που θα αναλάβει τη διοργάνωση Φυσικό πρόσωπο και άλλοι ιδιωτικοί φορείς που θα συμβάλουν στα βραβεία Ακαδημαϊκοί φορείς και Φορείς προώθησης επιχειρηματικότητας Εταιρείες venture capital / επενδυτικοί φορείς 4Q14 (1 η υλοποίηση) 2Q15 Επανάληψη της υποενέργειας (β) δύο φορές κάθε χρόνο 31

32 Ε ν έ ρ γ ε ι α 9 Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς Π ρ ο ώ θ η σ η ς Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς κ α ι Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς Ν έ ω ν Τίτλος Προτεραιότη τα αρακτήρας Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπισ η 9 Εκδηλώσεις Προώθησης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Νέων Πολύ υψηλή Θεσμική (νομοθεσία) Υψηλή -μέση Μέση Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Έργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση Άλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας α, β, γ Η επιχειρηματικότητα μέχρι σήμερα δεν αποτελούσε πρώτη επιλογή για τους νέους ενώ συχνά η άποψη για την επιχειρηματικότητα συνοδεύεται από σωρεία λανθασμένων εκτιμήσεων. Η προτεινόμενη δράση επιχειρεί να αλλάξει τη νοοτροπία αυτή και να καταστήσει την επιχειρηματικότητα ελκυστική επιλογή απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους. Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντ αι από την ενέργεια Περιγραφή Ειδικοί στόχοι 1, 2 Άξονες 1,2,8, 19 Η ενέργεια εστιάζει στην παροχή υποστήριξης σε νέους ανθρώπους, στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης ώστε να ενσωματώσουν καινοτόμες πρακτικές κατά την παραγωγική διαδικασία, ή να υλοποιήσουν την δική τους καινοτόμο ιδέα. Η υποστήριξη των νέων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί μέσα από: α) επιχειρηματική συμβουλευτική. β) μελέτες περίπτωσης και αξιοποίηση καλών πρακτικών γ) απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων δ) αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να έχουν επιχειρηματική εφαρμογή. Τα προαναφερόμενα θα πραγματοποιηθούν μέσα από την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δραστηριοτήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει: - Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα (ολιγοήμερα σεμινάρια, 4ήμερα ή 5ήμερα εντατικά σχολεία, εκπαιδευτικό υλικό ). - Επισκέψεις σε οργανισμούς, παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις - Εκθέσεις / εκδηλώσεις για την προώθηση καλών πρακτικών και αριστείας στο επιχειρείν 32

33 Βήματα υλοποίησης Εμπλεκόμενο ι φορείς Οι εργασίες του συμβούλου (α υποενέργεια) είναι αρχικές (β υποενέργεια) και επαναλαμβανόμενες (6 ετήσια σεμινάρια, ένα κάθε δύο μήνες, 2 ετήσια εντατικά σχολεία, 6 ετήσιες επισκέψεις, 4 ετήσιες εκδηλώσεις) κατ έτος (γ υποενέργεια). Βήμα Το ακόλουθο σχήμα είναι για το πρώτο έτος. Τα βήματα 8- κ.12 μπορούν να επαναλαμβάνονται ανά έτος. Υποενέργεια α [ανάθεση εργασιών] 1. Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) Υποενέργεια β [Φάση 1 η εργασιών: αρχικές] 2. Σχέδιο δράσης και σχεδιασμός εκδηλώσεων 3. Δικτύωση 4. Προβολή / δημοσιότητα 5. ρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων 6. Ανάπτυξη / διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού 7. Ψηφιακό περιεχόμενο / περιεχόμενο ιστοσελίδας Υποενέργεια γ [Φάση 2η εργασιών: επαναλαμβανόμενες] 8. Προετοιμασία και Υλοποίηση σεμιναρίων (τα σεμινάρια καθ εαυτά είναι ολιγοήμερα)* 9. Προετοιμασία και Υλοποίηση εντατικών σχολείων (τα σχολεία καθ εαυτά είναι 4ήμερα ή 5ήμερα)** 10. Προετοιμασία και Υλοποίηση επισκέψεων*** 11. Προετοιμασία και Υλοποίηση εκδηλώσεων**** 12. Ετήσια αξιολόγηση και επανασχεδιασμός *6 ετήσια σεμινάρια, ένα κάθε δύο μήνες [max] ** 2 ετήσια εντατικά σχολεία *** 6 ετήσιες επισκέψεις **** 4 ετήσιες εκδηλώσεις Φορέας / φορείς σχεδιασμού Δήμος Αθηναίων/ ΕΑΤΑ Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που θα αναλάβει τον σχεδιασμό της δράσης Φορέας / φορείς εφαρμογής Δήμος Αθηναίων /ΕΑΤΑ Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που θα αναλάβει τον σχεδιασμό της δράσης Επιχειρηματικοί φορείς και άλλοι ιδιωτικοί φορείς Φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας Κλαδικοί φορείς - επιμελητήρια 33

34 Πηγές χρηματοδότη σης ρονοδιάγρα μμα Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων ΠΕΠ Αττικής/ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) Ιδιωτική μόχλευση πόρων Ακαδημαϊκοί φορείς Ενέργεια/Υποενέργειες Έναρξη Λήξη α [ανάθεση εργασιών] 1Q15 1Q15 β [Φάση 1η εργασιών: αρχικές] 1Q15 2Q15 γ [Φάση 2η εργασιών: επαναλαμβανόμενες] 3Q15 4Q15 Ετήσια επανάληψη υποενέργειας (β): 6 κύκλοι ανά έτος [max] 34

35 Ε ν έ ρ γ ε ι α 1 0 Κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς ε ι δ ι κ ώ ν ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν π ρ ο ς τ ι ς ι δ ι ω τ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς - Α ν α μ ό ρ φ ω σ η Α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ Ν ό μ ο υ Τίτλος ενέργειας Προτεραιότητ α Κύριο πεδίο παρέμβασης 10 Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις-αναμόρφωση Αναπτυξιακού Νόμου Πολύ υψηλή Υψηλήμέση Μέση Ανάπτυξη- Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα αρακτήρας Θεσμική (νομοθεσία) 1 Πρόβλημα/ ζήτημα προς αντιμετώπιση Ειδικοί στόχοι και άξονες που υποστηρίζοντ αι από την ενέργεια Περιγραφή Διοικητική (εφαρμογή διατάξεων, αρμοδιοτήτων.) Εργο (φυσικό) Επιδότηση, ενίσχυση 2 Αλλη soft ενέργεια Γεωγραφικός χαρακτήρας Οριζόντιος 1, 2 Εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές Ειδική πολυτομεακή παρέμβαση στρατηγικής σημασίας ή 1,2 Γενικό πλαίσιο του προβλήματος είναι η μεγάλη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στο κέντρο της Αθήνας, με κλείσιμο ή έξοδο επιχειρήσεων και τις επακόλουθες συνέπειες (όπως η ανεργία. Έχουν εντοπιστεί δύο ειδικότερα προβλήματα: (ι) ο ισχύον αναπτυξιακός νόμος (3908/2011 και 4146/2013) δεν προβλέπει ενίσχυση ορισμένων κατηγοριών δραστηριοτήτων και κλάδων που αποτελούν βασική συνιστώσα της οικονομικής βάσης του κέντρου της Αθήνας και έχουν πληγεί έντονα από την κρίση, (ιι) δεν έχουν εξαντληθεί δυνατότητες ειδικών ενισχύσεων κατ εξαίρεση του Περιφερειακού άρτη. Ειδικοί στόχοι 1 Άξονες 1, 2, 19 Προτείνεται να γίνουν οι εξής ενέργειες: (α) Γεωγραφική κάλυψη κέντρου Αθήνας: Ένταξη του κέντρου της Αθήνας (περιοχή ΣΟΑΠ) ή ευρύτερης ζώνης στην Αττική στις «μη προκαθορισμένες περιοχές γ» του Περιφερειακού άρτη Ενισχύσεων της ΕΕ, δηλ. περιοχές που ένα κράτος μέλος μπορεί, κατά την κρίση του, να χαρακτηρίσει ως περιοχές «γ», υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος αποδεικνύει ότι η εν λόγω περιοχές πληρούν ορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (και στις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων), βάσει της μεθόδου που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ των «Κατευθύνσεων». Προτείνεται η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας β. Διεύρυνση επιλέξιμων κλάδων/δραστηριοτήτων. Προτείνεται ο επόμενος αναπτυξιακός νόμος να ενισχύει και το χονδρικό και λιανικό 35

36 Βήματα υλοποίησης Εμπλεκόμενοι φορείς Πηγές χρηματοδότη σης ρονοδιάγραμ μα εμπόριο, δεδομένου ότι το εμπόριο δεν ανήκει στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. γ. Εξάντληση των δυνατοτήτων για το ύψος της ενίσχυσης. δ. Πέρα από τα προηγούμενα, επιδίωξη πρόσθετων ειδικών ενισχύσεων (πέραν όσων θα προβλεφθούν από τον αναπτυξιακό νόμο) λόγω των συνθηκών κρίσης. Ενα τέτοιο σύστημα σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Κανονισμού CE 1998 / 2006 που αφορά την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις de minimis. (ε) Απαλλαγές από ορισμένες κατηγορίες δημοτικών τελών, υπό προϋποθέσεις, για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων σε κλάδους με έντονα προβλήματα (λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία). (στ) Ενισχύσεις για clusters δραστηριοτήτων (αυτοτελώς, ή με χρήση μείγματος των προηγούμενων περιπτώσεων) (ζ) Ειδική περίπτωση: Φορολογικές απαλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες (ιδίως για ειδικές / ευάλωτες κατηγορίες) Ενέργεια α Βήμα Διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό της περιοχής του ΣΟΑΠ (ή ομόκεντρης ευρύτερης ζώνης) ως «περιοχής γ» του Περιφερειακού άρτη Ενισχύσεων Ενέργειες β, γ και στ Πρόβλεψη πρόσθετων ενισχυόμενων κλάδων, εξάντληση των δυνατοτήτων ύψους ενίσχυσης, και ενισχύσεις για clusters, στην περιοχή ΣΟΑΠ στο νέο νόμο Ενέργεια δ Διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χορήγηση στην περιοχή του ΣΟΑΠ ειδικών ενισχύσεων κατά το προηγούμενο των «zones franches urbaines ZFU ή Urban Free Zones Ενέργεια ε Απόφαση ΔΑ (ενδεχομένως θα απαιτηθεί και νομοθετική κάλυψη) Ενέργεια ζ Πρόβλεψη ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων για ειδικές ευάλωτες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών (τροποποίηση φορολογικού νόμου) Φορέας / φορείς σχεδιασμού α, β, γ, δ, στ: ΥΠΑΝ ΥΠΑΝ ε: Δήμος Αθηναίων Δήμος Αθηναίων ζ: ΥΠΟΙΚ ΥΠΟΙΚ Για τις θεσμικές ενέργειες: ίδιοι πόροι των φορέων Φορέας / φορείς εφαρμογής Για τις επιχορηγήσεις: ΕΣΠΑ, ΣΕΣ και ΠΔΕ (δημόσια δαπάνη) Υποενέργεια Εναρξη Λήξη α1, β1, γ1, δ1, στ1 (θεσμικό σκέλος) 2Q14 2Q15 36

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΙΝ-2ΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΙΝ-2ΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων. Έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων. Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.22 12:24:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΝ75ΟΡΙΝ-ΞΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: Διαβούλευση για 1 μήνα - Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ8Γ-Ι04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔ8Γ-Ι04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων : 75-7 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.26 12:28:55 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΔΤΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΔΤΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡΙΝ-Γ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡΙΝ-Γ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα.

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα. Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία («ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683 ΑΔΑ: 79Β7ΟΡΙΝ-ΑΛΚ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:45:53 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα