ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Β ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2012. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Β ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Β ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Β ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Β Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Β Ε.Π.Κ.Α), που εδρεύει στην Λεωφ. Συγγρού τκ Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Β Ε.Π.Κ.Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Από την ημερομηνία Β Ε.Π.Κ.Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Από την ημερομηνία Β Ε.Π.Κ.Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΟΥΡΙΖΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Από την ημερομηνία Β Ε.Π.Κ.Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Από την ημερομηνία Β Ε.Π.Κ.Α 106 Β Ε.Π.Κ.Α 107 Β Ε.Π.Κ.Α 201 Β Ε.Π.Κ.Α 202 Β Ε.Π.Κ.Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία

2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων ΧΩΡΟΣ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ 301 Β Ε.Π.Κ.Α ΓΡΑΦΕΙΑ Β Ε.Π.Κ.Α ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ Από την ημερομηνία Β Ε.Π.Κ.Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ Από την ημερομηνία Β Ε.Π.Κ.Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ Από την ημερομηνία 1 Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/ , αρθ. 40 παραγ. 1 & 2 Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του αρθ. 6 του Π.Δ. 164/2004, να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.. Οι ανωτέρω απόφοιτοι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του αρθ. 5 του π.δ.164/2004. Για τους κατόχους των λοιπών τίτλων σπουδών των ειδικοτήτων «Ημερησίων Φυλάκων» και «Νυχτοφυλάκων» ισχύουν τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, όπως αναφέρονται στο πεδίο «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Δ. 164/2004 & Π.Δ. 180/2004» του κεφαλαίοι Ι του ισχύοντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με σήμανση έκδοσης « ». ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ που αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν μια επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: δεν έχουν απασχοληθεί σε υπηρεσία του τέως ΥΠ.ΠΟ.Τ. από και εφεξής με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση αναφέρουν αναλυτικά τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ που εργάσθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την ειδικότητα. Ειδικότερα οι υποψήφιοι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχ/κων χώρων αναφέρουν τα σχετικά χρονικά διαστήματα από και μετά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

3 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Λεωφ. Συγγρού , τ.κ , Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: , εσωτ.110). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από έως και ώρα 9.00 έως τις εργάσιμες ημέρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο είτε στο fax: Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ , Τ.Κ ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 ) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4 Για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που εδρεύει στο Δήμο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο ως επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και του Ν.2640/1998, για την εξής ειδικότητα με τα αντίστοιχα ειδικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο (απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 61/ ). Κωδικός θέσης/ Τόπος απασχόλησης 100 Χίος Γνωστικό αντικείμενο/ Επιστημονική Εξειδίκευση Διοίκηση Επιχειρήσεων Αποδεκτοί βασικοί τίτλοι Βλ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ α) Βασικός τίτλος σπουδών Ειδικά απαιτούμενα προσόντα Επιστημονική Εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Γνώση χειρισμού στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου Θέσεις/ Σχέση Εργασίας/ Μία (1) 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης σύμβασης (για συνολικό χρόνο έως 23 μήνες)

5 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει : 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ 1 του Ν.2431/1996. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Δ επίπεδο ή Γ1 επίπεδο) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας : α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ Αθήνα, τηλ και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , τηλ.2310/ ) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). 2. Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών. 3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα. 5. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (για την ισοτιμία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης

6 επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ α) Βασικός τίτλος : Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Νομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Σπουδών (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακού τομέα ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχων σπουδών. β) Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία αποδεικνύεται με : διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσομένης θέσης, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον (1) ενός ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) ετών τουλάχιστον μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης. Επισημαίνεται ότι : 1. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 2. Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό προσόν. Αναλυτική προκήρυξη της ανωτέρω θέσης μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι την Πέμπτη, 19/07/2012, από τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, Κτίριο Α, 1 ος Όροφος, Κουντουριώτου 41 (τηλ , κα Δέσποινα Μονογιούδη).

7 Ιδιώτες Κυβερνήτες (Κ1) ελικοπτέρων Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη πέντε (5) ιδιωτών Κυβερνητών (Κ1) ελικοπτέρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Διαγωνισμός για την πρόσληψη πέντε (5) ιδιωτών Κυβερνητών (Κ1) ελικοπτέρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), που μπορεί να παραταθεί τρεις (3) κατ ανώτατο όριο φορές και για δώδεκα (12) μήνες κατ ανώτατο όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή Εναέριων Μέσων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, από μέχρι και , τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα μέχρι στη Διεύθυνση Εναερίων Μέσων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Μουρούζη 4, Αθήνα. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: R.pdf Πρόσληψη προσωπικού δακοκτονίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την Περιφέρεια Αττικής Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, Πειραιώς και νήσων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού Αθήνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ,067,081,158. Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την αριθμ. 81/ (θέμα:1.1) Πράξη της Δ.Ε., προκηρύσσει την πρόσληψη για το ακαδ. Έτος Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές, ερευνητικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των τμημάτων της. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις προσόντα

8 και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο προκειμένου για τα τμήματα της Αθήνας και της Ρόδου από μέχρι και Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των κατωτέρω αναφερομένων Τμημάτων της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής σελίδας της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. στη διεύθυνση ΤΜΗΜΑΤΑ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ τηλ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ τηλ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τηλ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ τηλ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ τηλ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ τηλ / ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ τηλ /733 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ ΠΑΤΡΑ τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ τηλ ΒΟΛΟΣ τηλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ τηλ ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ τηλ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΑΦΑΝΤΟΥ) τηλ /733 Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2913/2001 ανήκει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος , προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση Οι προς κάλυψη θέσεις για τα αντίστοιχα μαθήματα, κατά Τμήμα Εκπαίδευσης είναι: α. Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης: Θέσεις (1) Ιστορία 5 (2) Ψυχολογία 5 (3) Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση 5 (4) Κοινωνιολογία - Επικοινωνιολογία 6 (5) ιοίκηση Επιχειρήσεων Management 6 (6) Πληροφορική 2έτους 5 (7) Αγγλικά 1& 2Έτους 14 (8) Στοιχεία Συνταγματικού-ιεθνούς ικαίου 6 (9) Ανώτερα Μαθηματικά 5 Σύνολο 57 β. Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης: Θέσεις (1) Τεχνικό Σχέδιο 5 (2) Θερμοδυναμική 1 (3) Μεταλλουργία-Μεταλλογνωσία - 3 Εργαστήριο. (4) Στοιχεία Μηχανών Εργαστήριο 3 (5) Πειραματική Αντοχή Υλικών Εργαστήριο 3 (6) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά Εργαστήριο 2 (7) Ηλεκτρικές Μηχανές Εργαστήριο 2 (8) Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εργαστήριο 1

9 (9) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Εργαστήριο 2 (10) Στοιχεία Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρολογία 2 Αυτοκινήτου Εργαστήριο (11) Ηλεκτρονικά Εργαστήριο 3 (12) Ψηφιακή Τεχνολογία Εργαστήριο 1 (Τεχνολογία LASER Ηλεκτροοπτικά Ψηφιακά Συστήματα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου) Εργαστήριο (13) Πνευματικά - Υδραυλικά Συστήματα 2 (14) Μηχανουργική Τεχνολογία 1 (15) Γενικές Αρχές Μηχανολογίας 5 (16) Ηλεκτροτεχνία 5 (17) Εμβολοφόροι Στροβιλοφόροι Αεροπορικοί 1 Κινητήρες Εργαστήριο. (18) Καύσιμα Λιπαντικά 3 Σύνολο 45 γ. Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης: Θέσεις (1) Στρατιωτική Ιστορία - Στρατιωτική 3 Γεωγραφία (2) Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 5 (3) Φυσική 1έτους 5 (4) Φυσική 2έτους 6 (5) Πολεμικές Τέχνες (ΤΑΕ ΚWON DO ή 6 JUDO ή ΚΑRAΤΕ) (6) Κολύμβηση 1 (7) Πετόσφαιρα 1 (8) Καλαθόσφαιρα 1 (9) Κλασσικός Αθλητισμός 16 Σύνολο 44 Γενικό Σύνολο 146 Η Σχολή παρέχει ευκολίες σίτισης (ΛΑΦΤ Τρικάλων έναντι αντιτίμου) των καθηγητών της και χορηγεί βεβαιώσεις ευδοκίμου ή μη προϋπηρεσίας. Λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρέχονται από: Την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών - Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ , Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ , Τρίκαλα, μέχρι 20 Ιουλίου 2012 το αργότερο β. Στα τηλέφωνα ή , εσωτ. 161 & 116 και Fax: γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.smy.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). δ. Στις κατά τόπους Στρατιωτικές αρχές και Στρατολογικά γραφεία. Προκήρυξη θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ( ECHA ) Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με το Α.Π. 5055/ , έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών προϊόντων (ECHA) διαβιβάζει την ακόλουθη προκήρυξη για θέση προσωρινού υπαλλήλου: ECHA/CA /I/2012/005 FACILITIES MAINTENANCE ASSISTANT

10 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 30η Ιουλίου 2012 (ώρα Ελσίνκι 12:00 ). Σημειώνουμε ότι, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας, ηλεκτρονικώς στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αναζητηθούν στον ιστότοπο Προκηρύξεις για την πλήρωση 35 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2012, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συνεργασίας Europe Aid ( DEVCO ), Μονάδα Ε.4. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG ), Μονάδα Α.1. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER ), Μονάδα Β.1. Τέσσερις θέσεις στην Eurostat (ESTAT), Μονάδες E.1, Ε.2,Ε.3, G.2. Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME ), Μονάδες 02 και Α.3. Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC ), Μονάδα IHCP. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST ), Μονάδα Α.2. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO ), Μονάδα 01. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD ), Μονάδα Α.1. Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE ), Μονάδες F.1 και G Όσον αφορά στην 10η Σεπτεμβρίου 2012 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών Δικτύων & Εξειδικευμένης Τεχνολογίας (CNECT), Μονάδα G.2. H Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών Δικτύων & Εξειδικευμένης Τεχνολογίας (CNECT ), αντικαθιστά από 1/7/2012 τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας & Μέσων Επικοινωνίας ( INFSO ). Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP ), Μονάδες Β.3 και Η.3. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συνεργασίας Europe Aid ( DEVCO ), Μονάδα DGA1.TF (χωρίς αποζημίωση). Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Πολιτισμού ( EAC ), Μονάδα C.2. Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN ), Μονάδες Β.3 και D.1.

11 Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (EMPL), Μονάδες F2.A και F2.B Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας (ENTR ), Μονάδα F.2. Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV ), Μονάδες A.3 και B.3 (και οι δύο χωρίς αποζημίωση ). Τέσσερις θέσεις στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC ), Μονάδες C.2, C.5, F.5, J.4. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO ), Μονάδα C.2. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας (RTD ), Μονάδα Ι.2. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας & Καταναλωτών (SANCO ), Μονάδα D.6. Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας & Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD ), Μονάδα D.4. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε μορφή word ή pdf, και το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Δ/νση ή Υπηρεσία, Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο. Τέλος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες

12 να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή ( ). Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς και Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση των υποψηφίων προς την υπηρεσία, με την σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού. Εφόσον υπάρξει σχετική αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, ότι περαιτέρω δέχεται να αποσπαστεί και ότι διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ακαδημαϊκού έτους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

13 Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, η πρόσληψη των οποίων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: Α) για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους : 1. Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων) 2. Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ 3. Αρχές Μάρκετινγκ(Μάρκετινγκ Ι) 4. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 5. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 6. Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο(Αστικό Δίκαιο Ι) 7. Θεσμικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 8. Financial Management (Τμήμα φοιτητών ERASMUS) 9. Διαφήμιση (Τμήμα φοιτητών ERASMUS) Β) για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους : 1. Πληροφοριακά Συστήματα Γ) για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους : 1. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική 2. Δημόσιες Σχέσεις 3. Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας 4. Συμπεριφορά Καταναλωτή (Μάρκετινγκ ΙΙ) 5. Διεθνές Μάρκετινγκ (Τμήμα φοιτητών ERASMUS) 6. Money and Capital Markets (Τμήμα φοιτητών ERASMUS) 7. Financial Management (Τμήμα φοιτητών ERASMUS) 8. Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεων 9. Εργατικό Δίκαιο 10. Ειδικά Θέματα Συναλλαγών Ιδιωτικού Δικαίου (Αστικό Δίκαιο ΙΙ) Δ) για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του μαθήματος του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους : 1. Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων

14 Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, Αθήνα ), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα συνάψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80) και θα λαμβάνουν τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας μέλους ΔΕΠ στην οποία ανταποκρίνονται τα προσόντα τους, αν πρόκειται για πλήρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο κα Πανοπούλου Ιφιγένεια. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, δέχεται υποψηφιότητες για τη διδασκαλία του παρακάτω γνωστικού αντικειμένου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους : 1) Περιφερειακή Ανάπτυξη - Οικονομική Ανάπτυξη Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τρία αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τρία αντίτυπα) στο Τμήμα το αργότερο μέχρι 27 Ιουλίου Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80) και θα λαμβάνουν τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας ΔΕΠ στην οποία ανταποκρίνονται τα προσόντα τους, αν πρόκειται για πλήρη απασχόληση. Σημειώνεται ότι η πρόσληψη τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο

15 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων Βάσει Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά την αριθ 10/ συνεδρίασή της αποφάσισεμ να καλύψει τη διδασκαλία των μαθημάτων: 1. «Αγγλικά I» του 1ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 2. «Αγγλικά ΙΙ» του 2ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 3. «Αγγλικά ΙΙΙ» του 3ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 4. «Αγγλικά IV» του 4ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 5. «Γαλλικά Ι» του 1ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 6. «Γαλλικά ΙΙ» του 2ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 7. «Γαλλικά ΙΙΙ» του 3ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 8. «Γαλλικά IV»του 4ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 9. «Φυσική» του 1ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 10. «Πληροφορική Ι» του 1ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 11. «Πληροφορική ΙΙ» του 2ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 12. «Πληροφορική ΙII» του 3ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 13. «Πληροφορική IV» του 4ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 14. «Γεωργική Μετεωρολογία» του 2ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 15. «Γεωργική Υδραυλική» του 4ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 16. «Ανθοκομία» του 5ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 17. «Ειδική Ανθοκομία» του 7ου και 9ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 18. «Αρχιτεκτονική Κήπων» του 6ου και 8ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 19. «Λαχανοκομία» του 6ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 20. «Ειδική Λαχανοκομία» του 7ου και 9ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 21. «Αμπελουργία» του 8ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 22. «Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας» του 7ου και 9ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 23. «Γενική Ιολογία του 7ου και 9ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 24. «Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του 6ου και 8ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 25. «Γεωργική Εκπαίδευση» του 6ου και 8ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 26. «Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης» του 6ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 27. «Βιοχημεία Τροφίμων» του 7ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 28. «Τεχνολογία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» του 8ου εξαμήνου μαθήματος υποχρεωτικού 29. «Φυσικοχημεία Τροφίμων» του 7ου και 9ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 30. «Μικροβιολογία Γάλακτος» του 6ου και 8ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής 31. «Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Eχθρών των Καλλιεργειών» του 6ου και 8ου εξαμήνου μαθήματος επιλογής του χειμερινού

16 και του εαρινού εξαμήνου σπουδών του πανεπιστημιακού έτους με διδάσκοντες οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη διδάσκοντος βάσει του Π.Δ. 407/80 είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και σχετικής επιστημονικής εξειδίκευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου Στις αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρεται και το κατά πόσον οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν άλλη θέση στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο. Τα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου περί υποψηφίων που υπηρετούν ήδη ως μέλη Δ.Ε.Π. σε άλλα ελληνικά Α.Ε.Ι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (τηλ ). Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Γραμματεία Αθ. Πανταζίδου Ν. Ορεστιάδα Θέσεις του Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους : Α/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜAΘHMA: ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη - 2. Γνωστική Ανάπτυξη (για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Γνωστική Ψυχολογία» και «Αναπτυξιακή Ψυχολογία») εαρινό 3. Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις Ι χειμερινό 4. Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΙΙ χειμερινό 5. Σχολική Πρακτική Ι - (δύο (2) θέσεις) χειμερινό

17 6. Σχολική Πρακτική ΙΙ (Διδακτική των Μαθηματικών) εαρινό 7. Σχολική Πρακτική ΙΙ (Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας) εαρινό 8. Σχολική Πρακτική ΙΙ (Παιδαγωγικά) εαρινό 9. Σχολική Πρακτική ΙΙΙ χειμερινό 10. Σχολική Πρακτική ΙV εαρινό Β/ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜAΘHMA: 1. Πρακτική Άσκηση στην Πετοσφαίριση 2. Πρακτική Άσκηση στο Ποδόσφαιρο 3. Πρακτική Άσκηση στο Στίβο 4. Πρακτική Άσκηση στις υπαίθριες δραστηριότητες - χιονοδρομία 5. Πρακτική Άσκηση στην Καλαθοσφαίριση 6. Πρακτική Άσκηση στην Αντισφαίριση 7. Βιοχημεία του Αθλητισμού 8. Ανατομία ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜAΘHMA: 1. Πρακτική Άσκηση στην Χειροσφαίριση 2. Πρακτική Άσκηση στην Πετοσφαίριση 3. Πρακτική Άσκηση στο Στίβο 4. Πρακτική Άσκηση στους Παραδοσιακούς Χορούς 5. Πρακτική Άσκηση στην Κολύμβηση 6. Πρακτική Άσκηση στην Ενόργανη Γυμναστική 7. Πρακτική Άσκηση στην Αντισφαίριση 8. Πρακτική Άσκηση στις Υπαίθριες δραστηριότητες χιονοδρομία 9. Αγγλικά 10. Αξιολόγηση απόδοσης 11. Πρακτική Άσκηση στην Καλαθοσφαίριση 12. Φυσιολογία Γ/ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜAΘHMA: 1. Εισαγωγή στις μηχανικές κατεργασίες ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜAΘHMA: 1. Φυσική 2. Διαφορικές Εξισώσεις με μερικές παραγώγους 3. Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού 4. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜAΘHMA: 1. Αστική Κοινωνική Γεωγραφία 2. Πολεοδομική Πολιτική 3. Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πράξεις Εφαρμογής 4. Στούντιο Χωροταξίας ΙΙα (Στρατηγική Χωροταξία / Περιφερειακό Επίπεδο) 5. Στρατηγικές Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πόλεων ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜAΘHMA: 1. Πληροφορική 2. Χωροταξική Πολιτική 3. Στούντιο Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σχέδια Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) 4. Στούντιο Χωροταξίας ΙΙβ (Στρατηγική Χωροταξία / Περιφερειακό Επίπεδο) Δ/ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5.ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

18 ΜAΘHMA: ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Αμπελουργία χειμερινό 2. Αγρομετεωρολογία εαρινό Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από Δευτέρα έως και Τετάρτη στις γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος, στις ακόλουθες διευθύνσεις (παράδοση Οίκοι): 1. Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, τηλ , FAX Αρμόδια κ. Κοντοκώστα Αθηνά. 2. Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Καρυές Τρικάλων, Τρίκαλα, τηλ , FAX Αρμόδιος κ. Δημητρακόπουλος Θωμάς. 3. Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πεδίον του Άρεως, Βόλος, τηλ , FAX Αρμόδια κ. Τσελεπή Στέλλα. 4. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίο Άρεως, Βόλος, τηλ , FAX , Αρμόδιος κ. Παππάς Ισίδωρος. 5. Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Οδός Φυτόκου-Ν. Ιωνία Μαγνησίας, Βόλος, τηλ , FAX Αρμόδια κ.τόλια- Μαριόλη Αθηνά. Επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους οι οποίοι κρίνουν ότι μπορούν να διδάξουν περισσότερα του ενός μαθήματα να το δηλώσουν στην αίτησή τους. Ο τελικός αριθμός των συμβασιούχων που θα προσληφθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των πιστώσεων που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι συμβάσεις μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο κάθε διδάσκων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκτέλεση της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ - RE-CONSIDERING THE POLITICAL IMPACT OF THE STRUCTURAL FUNDS ON GREECE» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ ( ), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, και μετά από απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (4 η ΠΓΣΕΣ Ακ. Έτους της 26/06/2012) προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός άμισθου υποψήφιου Διδάκτορα με τα εξής προσόντα : Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικές ή πολιτικές επιστήμες από ΑΕΙ του εσωτερικού είτε από αναγνωρισμένο ΑΕΙ του εξωτερικού 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής. 4. Η γνώση άλλων γλωσσών (ιδιαίτερα της γαλλικής) θα συνεκτιμηθεί. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Επικυρωμένο αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία

19 3. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 4. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (δεν χρειάζεται σε περίπτωση φοίτησης σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο) 5. Ερευνητική πρόταση μέχρι λέξεις στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο 6. Βιογραφικό Σημείωμα 7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της ΑΡΙΣΤΕΙΑ - RE-CONSIDERING THE POLITICAL IMPACT OF THE STRUCTURAL FUNDS ON GREECE» μέχρι και τις 31/07/2012 στη διεύθυνση: Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι (Πρώην 4 ο Πεδίο Βολής), Τ.Κ , Τρίπολη, τηλ , υπόψη κας Γιαννακοπούλου Δήμητρας. Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων θα γίνει από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου Καθηγητή κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Γιαννακοπούλου Δήμητρα τηλ.: , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος , στα γνωστικά αντικείμενα: 1. Διοίκηση Μάρκετινγκ 2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 3. Λογιστική 4. Μη Παραμετρική Στατιστική 5. Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό 6. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων 7. Δίκαιο των Επιχειρήσεων 8. Νέες Τεχνολογίες & Διοίκηση Υπηρεσιών Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, Χίος) μέχρι τις τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το ΔΟΑΤΑΠ)

20 3. Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή στο 4. Αναλυτικό Υπόμνημα Εργασιών Υπό την αίρεση της ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση, βάσει του Π.Δ. 407/80, σε μισθολογική αντιστοιχία ανάλογη των προσόντων του και με αποδοχές ανάλογες του διδακτικού έργου που θα του ανατεθεί. Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ , , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην υπ αριθμ. 31/ συνεδρίασή της αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων διδασκόντων με πλήρη ή μερική απασχόληση, βάσει του Π.Δ. 407/80, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Κοινωνιολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους στα γνωστικά αντικείμενα: Μικροκοινωνιολογία Κοινωνιολογία του Κράτους Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Σύγχρονες Νησιωτικές Κοινωνίες Κοινωνική Θεωρία και Σύγχρονη Κοινωνική Φιλοσοφία Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πιστώσεων θέσεων 407/80 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για το ακαδ. έτος Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Απαιτούμενα προσόντα: Διδακτορικό Δίπλωμα που να εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα της παρούσας πρόσκλησης Προϋπηρεσία σε πανεπιστημιακή διδασκαλία σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο/η υποψήφιος/α Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Έγκριτες δημοσιεύσεις

21 Οι ενδιαφερόμενοι/ες, που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, καλούνται να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών έως και τις 24/07/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη). Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ κ. Δ. Κουτρέλλη & κ. Β. Χίου). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φιλοσοφίας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 195/ συνεδρίαση της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 τουπ.δ/τος 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΝΕΟΤΕΡΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ VII 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧVIΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2. ΚΑΝΤ: ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3. ΚΕΙΜΕΝΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ IV 4. ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ VII 5. ΚΕΙΜΕΝΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΤΟΥ20ουΑΙΩΝΑΙΧ 6. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 7. ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 19ου-20ου II 8. ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ/ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ XX 9. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΙΙ 10. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ XVI 11. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ XXII 12. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ XXIII 13. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση τους, η οποία θα συνοδεύεται από άλατα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας (Πανεπιστημιούπολη Ρίο Αχαίας), τηλ και , e-mali: και στον ιστότοπο

22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση διδάσκοντα του Τμήματος Φαρμακευτικής σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 359/ συνεδρίαση της, αποφάσισε την πρόσληψη ενός διδάσκοντος, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 407/80, για τη κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Μεταπτυχιακού μαθήματος Δ 01 «Φαρμακοοικονομία» της κατεύθυνσης Φαρμακευτικό Marketing του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος Η πρόσληψη του υποψηφίου που θα επιλεγεί τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι , στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών Γραμματεία Φαρμακευτικής (Πανεπιστημιούπολη Ρίο Αχαΐας), τηλ , και ιστότοπος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 17/ συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π/Δος 407/80, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος , ως εξής: Για τη διδασκαλία των μαθημάτων: 1.Αναπτυξιακή Ψυχολογία 2. Ειδική Εκπαίδευση 3. Ειδική Εκπαίδευση II Μαθησιακές διαφορές και δυσκολίες 4. Πρακτική Άσκηση 5. Ειδικά θέματα ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία 6. Διαπολιτισμική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο - επιλογής 7. Πολυπολιτισμικότητα και σχεδιασμοί μάθησης - επιλογής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/19-7-2012), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 1153/26-10-2012 τ. Γ`, προκηρύσσεται μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ. 2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ. 2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2A / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2A / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ. 2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ. 2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 23/5/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Αριθμ.Πρωτ. 2/55931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 246. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 246. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ): Πρόσληψη 36 ατόμων... 3 «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κέρκυρα, 22-06-2015 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 3520

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΤΚ 26441 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613690 & -680 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr Πάτρα 01-9-2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 9/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ.Πρωτ. 24238 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 9/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ.Πρωτ. 24238 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 9/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ.Πρωτ. 24238 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30/11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Α/16343 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΔ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η ΚΔ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 00967 -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 4 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2991 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 Τ.Κ. 654 03 Καβάλα Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ζάκυνθος, 19-06-2015 Αριθ. πρωτ.: 1019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:20204 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Προκηρύξεις Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Δήμου Ρεθύμνης Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ. 2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ. 2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Α Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η Α Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Α ΕΠΚΑ/38280/22652/2049 Ημ/νία: 17-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ. επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ. επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 06-02-2013 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. :9035 Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ Τηλ.:2231351027 & 2231351028 Fax.:2231351036 e-mail: grproswpikou@lamia-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 30-1-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 5737 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 30-1-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 5737 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 30-1-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 5737 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αργαλαστή 9/10/13 Αριθμ. Πρωτ.: 19577 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκι Ταχ. Κώδικας : 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 9 Απριλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.πρωτ.: 1033 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. Διεύθυνση Στέγασης και Διοικητικής Μέριμνας Λ. Συγγρού 49, 117 43, Αθήνα Αριθμ. πρωτ.: 2530 Ημερομηνία : 31.10.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο

Διαβάστε περισσότερα