ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΖ ΛΔΨΜΑΝΗΧΖ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΝΗΠΧΝ ΜΔΣΑΓΟΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΑΗΣΟΤ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ ΜΠΟΤΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2010

2 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΖ ΛΔΨΜΑΝΗΧΖ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΝΗΠΧΝ ΜΔΣΑΓΟΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΑΗΣΟΤ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ ΜΠΟΤΣΗΝΖ ΟΦΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δμεηαζηηθή επηηξνπή Παπαδόπνπινο Ζιίαο, επίθνπξνο θαζεγεηήο (επηβιέπσλ) Παπαδαραξηάδνπ Μαξγαξίηα, θαζεγήηξηα (κέινο ηξηκεινύο) Κνληόο Βαζίιεηνο, θαζεγεηήο (κέινο ηξηκεινύο) Φξύδαο ηαύξνο, θαζεγεηήο αξηδνκηρειάθεο Μαλώιεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μάξηνο, ιέθηνξαο Γόβαο Υξπζόζηνκνο, ιέθηνξαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2010 [2]

3 ην ζύδπγό κνπ Γηώξγν ηα παηδηά κνπ Αληώλε θαη Μαξίλα [3]

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ 7 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟ ΠΡΧΣΟΕΧΟ ΠΑΡΑΗΣΟ Leishmania Ο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΟΗ ΦΛΔΒΟΣΟΜΟΗ Χ ΜΔΣΑΓΟΣΔ ΣΧΝ Leishmania spp ΔΞΑΠΛΧΖ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ & ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ 19 ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ 4.3 ΓΗΑΒΗΧΖ-ΓΗΑΣΡΟΦΖ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ ΑΡΘΡΟΠΟΓΧΝ Χ ΜΔΣΑΓΟΣΔ ΣΖ 26 Leishmania spp 6. ΑΛΛΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΗΣΧΝ ΣΑ ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ ΞΔΝΗΣΔ ΣΧΝ Leishmania spp ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΤΛΟ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΝΟΖΜΑΣΟ ΣΟ ΚΤΛΟ ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ-ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ ΞΔΝΗΣΧΝ ΣΧΝ Leishmania spp ΔΚΣΑΖ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΛΔΨΜΑΝΗΧΖ ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΤΛΟ ΓΗΑΠΟΡΑ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΔΗΓΖ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΣΧΝ Leishmania spp 49 [4]

5 10. ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ/ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΛΔΨΜΑΝΗΧΖ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟ ΚΤΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΚΤΛΧΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΜΔΣΑΓΟΣΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΝΤΓΜΑΣΑ ΔΝΣΟΜΧΝ 58 ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 60 Ζ ΓΗΚΖ ΜΑ ΔΡΔΤΝΑ 60 Η. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΠΟΤ MΔΛΔΣΖΘΖΚΑΝ ΔΝΣΟΜΟΠΑΓΗΓΔ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΠΑΓΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΖΜΑΝΖ ΣΧΝ ΔΝΣΟΜΟΤΛΛΟΓΧΝ ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΖ ΠΑΓΗΓΧΝ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΔΗΓΖ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΠΟΤ ΒΡΔΘΖΚΑΝ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 10. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΜΔ ΜΟΡΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑ Leishmania spp ΑΠΟΜΟΝΧΖ DNA Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ nested-pcr (nested-polymerase Chain Reaction, ΔΣΗΑΚΖ ΑΛΤΗΓΧΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΖ 102 [5]

6 ΠΟΛΤΜΔΡΑΖ) 10.3 ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ ΠΔΦΖ ΜΔ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΖ ΔΝΓΟΝΟΤΚΛΔΑΖ ΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΨΜΑΝΗΧΖ ΣΟΤ ΚΤΛΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΟΡΧΝ ΑΗΜΑΣΟ ΚΤΛΧΝ ΑΝΣΗΓΟΝΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ ΓΟΚΗΜΖ ΣΟΤ ΔΜΜΔΟΤ 105 AΝΟΟΦΘΟΡΗΜΟΤ (IFAT) 12. ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΛΟΗ ΦΛΔΒΟΣΟΜΟΗ 106 ΗΗ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΝΗΥΝΔΤΖ Leishmania-DNA Δ ΦΛΔΒΟΣΟΜΟΤ ΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΚΤΛΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 129 ΗΗΗ. ΤΕΖΣΖΖ 136 IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 154 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 155 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 159 [6]

7 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ιετζκαλίσζε ησλ δώσλ θαη ηνπ αλζξώπνπ είλαη παξαζηηηθό λόζεκα πνπ νθείιεηαη ζε πξσηόδσα παξάζηηα ηνπ γέλνπο Leishmania θαη κεηαδίδεηαη κε ην λύγκα εληόκσλ ηεο ππννηθνγέλεηαο Phlebotominae (θιεβνηόκνηζθλίπεο). Οι μολσσμένοι ζθύινη απνηεινύλ ηε θύξηα δεμακελή ηεο Leishmania infantum ζηε θύζε θαη ππεηζέξρεηαη άκεζα ζηελ επηδεκηνινγία νξηζκέλσλ κνξθώλ ηεο αλζξώπηλεο ιετζκαλίσζεο παγθνζκίσο. Ζ άπνςε όηη ν έιεγρνο ηνπ λνζήκαηνο ζηνλ άλζξσπν εμαξηάηαη από ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ηεο ιετζκαλίσζεο ηνπ ζθύινπ, έρεη απμήζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ λνζήκαηνο. Οη θιεβνηόκνη δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πιένλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε κεηάδνζε ηνπ παξαζίηνπ. Χο εθ ηνύηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ησλ εηδώλ ησλ θιεβνηόκσλ ζε κία πεξηνρή θαη κάιηζηα ελδεκηθή, όπσο είλαη ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. Ο κόλνο θύξηνο ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ παξαζίηνπ είλαη κε ην λύγκα ησλ θιεβνηόκσλ θαη δελ έρεη απνδεηρζεί ζηε θύζε άιινο ηξόπνο κέρξη ηώξα. Από ηα 500 είδε θιεβνηόκσλ κόλν ηα 20 έρνπλ ηαηξηθή ζεκαζία θαη κάιηζηα ζπγθεθξηκέλα είδε θιεβνηόκσλ κεηαδίδνπλ ζπγθεθξηκέλα είδε Leishmania. Σν παξάζηην από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θιεβνηόκν κε ηε ιήςε κνιπζκέλνπ αίκαηνο, από ακαζηηγσηή κεηαηξέπεηαη ζε κνιύλνπζα πξνκαζηηγσηή κνξθή γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ ηνπ. ηε ρώξα καο ηα πεξηζηαηηθά ιετζκαλίσζεο ζε αλζξώπνπο δελ είλαη πνιιά, ζε ζύγθξηζε κε ηα πεξηζηαηηθά ηεο ιετζκαλίσζεο ηνπ ζθύινπ, θαη ην γεγνλόο απηό παξαηεξείηαη ζε όιεο ηηο Μεζνγεηαθέο ρώξεο. Όκσο ηα απμεκέλα πεξηζηαηηθά κηθηώλ κνιύλζεσλ Leishmania-HIV ζε όιε ηε λόηην Δπξώπε, ε αιιαγή ησλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ κε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε παξνπζία δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θιεβνηόκσλ ζηε γεηηνληθή Σνπξθία ζηα παξάιηα ηνπ Αηγαίνπ, κε θίλδπλν λα κεηαθεξζνύλ είδε από ηελ Αλαηνιή πξνο ηελ Γύζε, ην απμεκέλν εκπόξην, νη κεηαλάζηεο από ρώξεο όπνπ ελδεκνύλ δηαθνξεηηθά είδε Leishmania θαη ε πηζαλή παξνπζία ησλ θαηάιιεισλ κεηαδνηώλ θαη μεληζηώλ έρεη απμήζεη ηελ αλάγθε γηα δξαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ λνζήκαηνο θαη ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ειέγρνπ. [7]

8 θνπόο ηεο παξνύζεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο ιετζκαλίσζεο ηνπ ζθύινπ ζηελ Αηηηθή, ε ηαπηνπνίεζε ησλ εηδώλ θιεβνηόκσλ θαη ε απνκόλσζε ηνπ παξαζίηνπ Leishmania από ηνπο κνιπζκέλνπο θιεβνηόκνπο. εκεία πνπ ζπληζηνύλ πξσηνηππία ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε νινθιεξσκέλε δηεξεύλεζε ζε μεληζηή θαη κεηαδόηε θαηά ηελ απηή ρξνληθή ζηηγκή, πνπ πεξηειάκβαλε ηαπηνπνίεζε ησλ κεηαδνηώλ επί ηέζζεξηο ζπλερείο πεξηόδνπο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ησλ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ είδνπο ησλ κεηαδνηώλ κε ηε ιετζκαλίσζε ηνπ ζθύινπ ζηελ ελδεκηθή πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα Παξαζηηνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Λνηκσδώλ θαη Παξαζηηηθώλ Ννζεκάησλ Αζελώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ εθπόλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο κειέηεο έγηλε κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ βνήζεηα ησλ κειώλ ηεο ηξηκεινύο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θαζεγεηώλ θ.θ.. Υαξαιακπίδε, Μ. Παπαδαραξηάδνπ θαη Β. Κνληνύ, όπσο θαη ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή θ. Ζ. Παπαδόπνπινπ, πνπ αληηθαηέζηεζε ζηε ζπλέρεηα ηνλ θ.. Υαξαιακπίδε, πξνο ηνπο νπνίνπο εθθξάδσ ηηο πιένλ ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο. Θεξκά ζα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο εληνκνιόγνπο βηνιόγνπο θ. Maroli M. ηνπ Istituto Superiore di Sanita ζηε Ρώκε θαη θ. Naucke T. ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηεο Βόλλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, πνπ κνπ παξείραλ, πάλσ ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θιεβνηόκσλ. Σηο πιένλ ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ πξνο ηνλ θαζεγεηή θ. Ν. Βαθάιε ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κνξηαθώλ εμεηάζεσλ (εζηηαζκέλε PCR) γηα ηελ αλίρλεπζε Leishmania spp. ζηνπο θιεβνηόκνπο, ζην Δξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο, Δληνκνινγίαο θαη Σξνπηθώλ Ννζεκάησλ ηεο αλσηέξσ ρνιήο, ην βηνιόγν θ. Γ. παλάθν επηζηεκνληθό ζπλεξγάηε ηνπ ηδίνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ ηαηξό θ. Πηπεξάθε ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο ζηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δνθηκήο. Δπραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζύλσ ηδηαηηέξσο πξνο ηελ ζπλάδειθν θηελίαηξν θ. Νηόηζηθα Δ. ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Παζηέξ Αζελώλ γηα ηε ρνξεγία ηνπ αληηγόλνπ Leishmania. [8]

9 εκαληηθή επίζεο ήηαλ ε βνήζεηα ησλ ζπλαδέιθσλ θηεληάηξσλ θ.θ. ηνύγηνπ Γ. θαη Νηνύζε Γ. ζηε δηαινγή θαη κνληκνπνίεζε ησλ θιεβνηόκσλ, ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ησλ ζθύισλ θαη ηελ ζπλερή εζηθή ππνζηήξημε θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο δηαηξηβήο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζύλσ πξνο ηελ θ. Πέππνπ Λ. γηα ηελ βνήζεηα ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο απηήο θαη ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηεο. Θεξκέο επραξηζηίεο επίζεο ζα ήζεια λα απεπζύλσ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο θηεληάηξνπο ηνπ Κέληξνπ Κηεληαηξηθώλ Ηδξπκάησλ Αζελώλ θ.θ. Μαγγαλά Ο. θαη Παηαθάθε Μ. γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ην ζύδπγό κνπ Γηώξγν Μπίζηα θαη ηα παηδηά κνπ Αληώλε θαη Μαξίλα γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ ακέξηζηε εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη ππνκνλή πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο δηαηξηβήο. [9]

10 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Σν πξσηόδσν Leishmania απνηειεί ην αίηην ηεο ιετζκαλίσζεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ. ηνλ άλζξσπν ε ιετζκαλίσζε απνηειεί ην δεύηεξν ζε αξηζκό θξνπζκάησλ πξσηνδσηθό λόζεκα, κεηά ηελ εινλνζία, κε 2 εθαηνκκύξηα πεξηζηαηηθά ην ρξόλν παγθνζκίσο. ηε ρώξα καο ε ιετζκαλίσζε ηνπ αλζξώπνπ ήηαλ γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα, αθνύ ην λόζεκα πεξηγξάθεηαη από ηνλ Ηππνθξάηε σο «πόλνο» (Αξαβαληηλόο 1916). Οη παιηόηεξεο γλσζηέο εζηίεο ήηαλ ηα λεζηά πέηζεο θαη Ύδξα, όπνπ αλαθέξνληαλ κε δηάθνξεο νλνκαζίεο όπσο «ζπιεληθή αλαηκία» «λόζνο εινλνζηαθήο θύζεσο», «ηζαλάθη» θαη «πόλνο» από ηνπο γηαηξνύο ησλ πεξηνρώλ απηώλ ( Caminopetros 1934α, Αξαβαληηλόο 1942, Madulo- Leblond 1983, Tzamouranis θ.ζπλ. 1984). Σν 1901 αλαθέξεηαη πεξηζηαηηθό «ζπιεληθήο αλαηκίαο» ζηελ Κεθαιινληά (Αιηβηδάηνο 1901). Ζ πξώηε πεξηγξαθή ηεο ζπλαγτνικής λεϊζμανίωζης ηνπ αλζξώπνπ (παξαζηηνινγηθά επηβεβαησκέλν πεξηζηαηηθό) ζηε ρώξα καο, έγηλε ζηελ Κξήηε ην 1907, από ηνλ Άγγιν γηαηξό Archer γηα λα ηαπηηζζεί αξθεηά γξήγνξα κε ην λόζεκα, πνπ ήηαλ γλσζηό κε ηηο παξαπάλσ νλνκαζίεο. Σν 1911 αλαθέξζεθαλ ηα πξώηα θξνύζκαηα ηνπ λνζήκαηνο ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα (Υξηζηνκάλνο 1911). Ζ πξώηε πεξηγξαθή ηεο δερμαηικής λεϊζμανίωζης αλαθέξζεθε ζηελ Κξήηε από ηνπο Καξδακάηε θαη Μειηζζίδε (Cardamatis 1909α, 1909β, Blanc and Caminopetros 1921, 1927, 1928) ζε αζζελείο πνπ ππέθεξαλ από δεξκαηηθό λόζεκα, γλσζηό σο «ραληώηηθν ζππξί», «ιίκπηλν» (Blanc and Caminopetros 1928), «ινπκπίλη» θαη «καύξν» (ηξαηεγόο 1980). Ζ έξεπλα, ζρεηηθά κε ηε ιετζκαλίσζε ηνπ ζθύινπ ήηαλ παξάιιειε κε εθείλε ηνπ αλζξώπνπ. Δηδηθόηεξα ζηελ Διιάδα, ν πξώηνο πνπ εληόπηζε πξνζβεβιεκέλνπο ζθύινπο, ήηαλ ν Cardamatis (1912) ζε έξεπλά ηνπ, πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα. ηε ζπλέρεηα ππήξμαλ πνιινί εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ ηόζν κε ηελ ζπρλόηεηα ηνπ λνζήκαηνο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, όζν θαη κε ηηο θιηληθέο εθδειώζεηο ηνπ (Lignos 1913, Caminopetros 1934, Adler & Theodor 1934, Adler θ.ζπλ. 1938, Αξηαβάλεο θαη ζπλ. 1982). [10]

11 Ο ξόινο ησλ θιεβνηόκσλ ζηελ νηθνινγία ηνπ λνζήκαηνο ηόζν ζηνλ Μεζνγεηαθό ρώξν, όζν θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν έρεη απνδεηρζεί κε πνιπάξηζκεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο (Adler & Theodor 1931 α, 1931β, 1934, Adler θ.ζπλ. 1938, Rioux θ.ζπλ. 1972β, 1972γ, Lanotte θ.ζπλ. 1979). ηελ Διιάδα, ε κειέηε ησλ θιεβνηόκσλ άξρηζε ην 1910 ζε ζρέζε κε ηνλ SF fever θαη κόλν ην 1926 ζπζρεηίζζεθε κε ην kala-azar (Ivović θ.ζπλ. 2007). 0η πξώηεο κειέηεο έγηλαλ ζηελ πεξηνρή Αζελώλ, γηα λα αθνινπζήζνπλ αλάινγεο θαη πεξηζζόηεξν εθηεηακέλεο θπξίσο ζηελ Κξήηε, ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνύ θαη ηελ Πεινπόλλεζν (Caminopetros 1934γ, Parot 1935, 1936, Adler & Thoedor 1934, 1935). 2. ΣΟ ΠΡΧΣΟΕΧΟ ΠΑΡΑΗΣΟ Leishmania Ζ Leishmania Ross, 1903 (θύιν Sarcomastigophora, ηάμε Kinetoplastida νηθνγέλεηα Trypanosomatidae) (Lainson & Shaw 1987, Kassai θ.ζπλ. 1988) είλαη ελδνθπηηαξηθό πξσηόδσν παξάζηην, πνπ απαηηεί έλα κεηαδόηε θαη έλα μεληζηή (έληνκν-ζειαζηηθό) γηα λα νινθιεξώζεη ην βηνινγηθό ηνπ θύθιν. Οη κνξθέο ηνπ παξαζίηνπ είλαη κία ελδνθπηηαξηθή, ακαζηηγσηή κνξθή, ζην ζειαζηηθό θαη κία εμσθπηηαξηθή, πξνκαζηηγσηή κνξθή, ζην έληνκν (Lainson & Shaw 1987, Rose 2005). Ζ πξνκαζηηγσηή κνξθή (12-25Υ κm) θηλείηαη κε ηελ βνήζεηα ελόο καζηηγίνπ θαη εληνπίδεηαη ζην κεηαδόηε (vector) ηνπ παξαζίηνπ, πνπ είλαη θιεβνηόκνη ησλ γελώλ Phlebotomus ζηελ Δπξώπε, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή θαη ηνπ γέλνπο Lutzomyia ζηελ Ακεξηθή (Molyneux & Killick-Kendrick 1987, WHO 1990, Ferrer 1992, Naucke 1994, Soulsby 1982, Baneth 2005). Ζ ακαζηηγσηή κνξθή (2-5Υ1,5-2,5) εληνπίδεηαη θπξίσο ζηα καθξνθάγα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο, ησλ βιελλνγόλσλ θαη ησλ ζπιάγρλσλ ησλ ζπνλδπισηώλ μεληζηώλ. ην θπηηαξόπιαζκά ηεο δηαθξίλεηαη ν ππξήλαο θαη ν ξαβδνεηδήο θηλεηνπιάζηεο (ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ εηδώλ ηεο ηάμεο Kinetoplastida), ν νπνίνο είλαη έλα θπηηαξηθό νξγαλίδην πινύζην ζε DNA (πεξηιακβάλεη ην 1/4 1/3 ηνπ ζπλνιηθνύ DNA ηνπ παξαζίηνπ) (Goncalvesθ.ζπλ. 1984, Molyneux & Killick-Kendrick 1987, Ferrer 1992, Slappendel & Ferrer 1998, Γηάθνπ 2000, Trees & Shaw 1999, Killick-Kendrick 2002). Ο θηλεηνπιάζηεο πθίζηαηαη νξηζκέλεο κεηαβνιέο θαηά ηελ κεηαηξνπή [11]

12 ηνπ παξαζίηνπ από ηελ πξνκαζηηγσηή ζηελ ακαζηηγσηή κνξθή (θαη αληίζηξνθα) θαη είλαη πηζαλόλ λα παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε κεηαηξνπή απηή (Rudzinska θ.ζπλ. 1964, Akiyama & McQuillen 1972). Μεηά ηελ νλνκαζία ηνπ παξαζίηνπ από ηνλ Ross (Αξαβαληηλόο 1916), ν αξηζκόο ησλ εηδώλ, πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί, απμάλεηαη ζπλερώο. Καζώο ηα δηαθνξεηηθά είδε δύζθνια δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο κε βάζε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θξηηήξηα, όπσο ε θιηληθή εηθόλα, ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά, ε ζπκπεξηθνξά ζε θαιιηέξγεηεο, ε απνκόλσζε από δώα εξγαζηεξίνπ, ην είδνο ηνπ μεληζηή, ηα αλνζνινγηθά, βηνρεκηθά ή κνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη λέεο ηερληθέο αθνξνύλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηζνελδύκσλ (Rioux θ.ζπλ. 1990), DNA κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ (Rose 2005), ή ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ηεο κεκβξάλεο θαη ησλ ιηπαξώλ νμέσλ. Ζ ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδνο (gold standard ) δηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ εηδώλ ηεο Leishmania, βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξνθόξεζε ησλ ηζνελδύκσλ (Spanakos θ.ζπλ. 2008), ζύκθσλα κε ηελ νπνία αληρλεύεηαη έλα ελδπκηθό ραξαθηεξηζηηθό, θαινύκελν δπκόδεκα (zymodeme) (Rioux θ.ζπλ. 1990, Pratlong & Lanotte 1999, OIE Manual 2000). Έηζη ζήκεξα είδε, πνπ ζην παξειζόλ ζεσξνύληαλ δηαθνξεηηθά, είλαη ηαπηόζεκα, όπσο π.ρ. ε L. chagasi, πνπ πξνθαιεί ηε ιετζκαλίσζε ηνπ ζθύινπ ζηε Βόξεην Ακεξηθή, δηαπηζηώζεθε όηη γελεηηθά είλαη ίδην είδνο κε ηε L. infantum (Mauricio θ.ζπλ. 1999, Dantas-Torres 2006β, Miles θ.ζπλ. 1999) θαη ε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη κόλν ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηνλ κεηαδόηε, πνπ είλαη ε Lutzomyia spp. γηα ηε L. chagasi θαη ν Phlebotomus spp. γηα ηε L. infantum (Beverly θ.ζπλ. 1987, Cupolillo θ.ζπλ. 1994, Noyes θ.ζπλ. 1997, Miles θ.ζπλ. 1999, Rose 2005). Σα δύν απηά είδε αλήθνπλ ζην L. infantum complex θαη ζεσξνύληαη ζπλώλπκα (Rioux θ.ζπλ ). Ζ Leishmania infantum, πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηε ζπιαγρληθή θαη ηε δεξκαηηθή ιετζκαλίσζε ζηνλ άλζξσπν θαη ην ζθύιν, πεξηιακβάλεη 38 zymodeme από ηα νπνία ε L.infantum ΜΟΝ-1 έρεη ηε κεγαιύηεξε εμάπισζε (90%) ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ (Pratlong θ.ζπλ. 2001, Deplazes θ.ζπλ. 1998, Νηαήο & Αλησλίνπ 2010). Πξόζθαηα αλαθνηλώζεθε όηη ζηελ Διιάδα απνκνλώζεθαλ θαη ηππνπνηήζεθαλ 130 ζηειέρε L. infantum πνπ αλήθαλ ζην δπκόδεκα MON-1 θαη 26 ζηειέρε πνπ αλήθαλ ζην ΜΟΝ-98, έλα ζπάλην zymodeme, ην νπνίν [12]

13 έρεη απνκνλσζεί από αζζελείο ζηε ρώξα καο (Νηαήο & Αλησλίνπ 2010). Ζ L. infantum ΜΟΝ-98 αλαθέξζεθε επίζεο ζηε βνξεηναλαηνιηθή Πνξηνγαιία, ζηελ πεξηνρή Αιην Νηνύξν, ζε έλα ζθύιν θαη ήηαλ ην πξώην πεξηζηαηηθό έμσ από ηελ εζηία ηνπ Δι Αγθακπ ζηελ Αίγππην, όπνπ έρεη απνκνλσζεί από άλζξσπν θαη θιεβνηόκν (Youssef θ. ζπλ. 1989, Doha & Shahata 1992, Cardoso θ. ζπλ. 2002). Ζ L. tropica, αίηην ηεο δεξκαηηθήο ιετζκαλίσζεο ηνπ αλζξώπνπ ζηελ Διιάδα, πεξηιακβάλεη 31 γλσζηά zymodeme, από ηα νπνία ηα ΜΟΝ-56, ΜΟΝ-57 θαη ΜΟΝ-114 έρνπλ απνκνλσζεί από ηελ Διιάδα ( ην zymodeme ΜΟΝ-114 νξίζηεθε γηα πξώηε θνξά εδώ ζηελ Διιάδα θαη θαζηεξώζεθε σο ην 31ν ζηέιερνο) (Frank θ. ζπλ. 1993). Δπίζεο ζηελ ίδηα κειέηε έλα αθόκε δεξκνηξόπν ζηέιερνο από άλζξσπν, ηαπηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά σο L. infantum zymodeme MON-1 (πξώηε αλαθνξά δεξκνηξόπνπ L. infantum ζηελ Διιάδα) (Frank θ. ζπλ. 1993). ήκεξα ν παζνγόλνο παξάγνληαο ηνπ λνζήκαηνο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζπρλά ππεξθαιύπηεη ν έλαο ηνλ άιιν. ηε Δπξώπε, Αθξηθή θαη Αζία, ηα παζνγόλα είδε ηνπ παξαζίηνπ είλαη ε L. infantum, ε L. donovani, ε L. tropica, ε L. aethiopica θαη ε L. major (Talmi- Frank θ.ζπλ., 2010). ηηο Μεζνγεηαθέο ρώξεο, θαζώο θαη ζην Ηξάθ, ζην Ηξάλ, ζηε Ρσζία, ζηελ Κίλα, ζηε ελεγάιε, ζην νπδάλ θαη ζηηο ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο απαληάηαη ε L. infantum (ζπλ. L. chagasi) ζηνλ άλζξσπν, ζθύιν, ηξσθηηθά θ.α. θαη κεηαδίδεηαη από κνιπζκέλνπο Phlebotomus spp. (ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή από Lutzomyia spp.). ηηο Ηλδίεο, ηελ Κέλπα, ηελ Αηζηνπία, ηε νκαιία θαη ηελ Οπγθάληα απαληάηαη ε L. donovani ζηνλ άλζξσπν (ππξεηόο dum-dum, kala-azar) θαη κεηαδίδεηαη από Phlebotomus spp. (Fayet 1999, WHO 2000). Σα ζηειέρε ηνπ παξαζίηνπ, πνπ απνκνλώζεθαλ από κνιπζκέλνπο ζθύινπο ζηελ Διιάδα, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηνπ απεθθξηλόκελνπ παξάγνληα (EF, excreted factor) θαη ηεο κειέηεο ησλ ηζνελδύκσλ, ραξαθηεξίζζεθαλ σο L.donovani infantum (Σδακνπξάλεο 1984, Κνληόο 1986). ήκεξα όκσο, ε ηαπηνπνίεζε ηνπ παξαζίηνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί, επεηδή ε L. infantum ζεσξείηαη όηη αλήθεη ζην L.infantum complex, ελώ ε L.donovani ζην L.donovani complex (Belazzoug, 1992). [13]

14 Ζ ηαμηλόκεζε ηνπ παξαζίηνπ, ζύκθσλα κε ηε θπινγελεηηθή αλάιπζε πνπ βαζίδεηαη ζηα ηζνέλδπκα (Rioux θ.ζπλ. 1990) θαίλεηαη ζην Πίλαθα 1. Πίνακας 1: Σαμηλόκεζε ηνπ παξαζίηνπ, ζύκθσλα κε αλάιπζε πνπ βαζίδεηαη ζηα ηζνέλδπκα (Rioux θ.ζπλ. 1990) ηε θπινγελεηηθή I. Τπογένος Leishmania Ross, 1903 L. donovani (Laveran & Mesnil, 1903) L. donovani complex L. archibaldi Castellani & Chalmers, 1919 L. infantum Nicolle, 1908 L. infantum complex (syn. L. chagasi Cunha & Chagas, 1937) L. tropica complex L. tropica (Wright, 1903) L. killicki Rioux, Lanotte & Pratlong, L. killicki complex 1986 L. aethiopica L. aethiopica Bray, Ashford & Bray, complex 1973 L. major complex L. major Yakimoff & Schokhor, 1914 L. turanica Strelkova, Peters & Evans, L. turanica complex 1990 L. gerbilli complex L. gerbilli Wang, Qu & Guan, 1964 L. arabica Peters, Elbihari & Evans, L. arabica complex 1986 L. mexicana Biagi, 1953 L. mexicana complex (syn. L. pifanoi Medina & Romero, 1959) L. amazonensis Lainson & Shaw, L. amazonensis 1972 complex (syn. L. garnhami Scorza et al., 1979) L. aristidesi Lainson & Shaw, 1979 L. enriettii complex L. enriettii Muniz & Medina, 1948 [14]

15 L. hertigi complex L. hertigi Herrer, 1971 L. deanei Lainson & Shaw, 1977 II. Τπογένος Viannia Lainson & Shaw, 1987 L. braziliensis L. braziliensis Vianna, complex L. peruviana Velez, 1913 L. guyanensis Floch, 1954 L. guyanensis L. panamensis Lainson & Shaw, complex 1972 L. shawi Lainson et al., 1989 L. naiffi complex L. naiffi Lainson & Shaw, 1989 L. lainsoni complex L. lainsoni Silveira et al., 1987 [15]

16 3. Ο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΗΣΟΤ i : κνιύλνπζα κνξθή Ζ πξνκαζηηγσηή κνξθή ηνπ παξαζίηνπ εηζέξρεηαη ζην δέξκα ηνπ ζπνλδπισηνύ μεληζηή θαηά ηελ απνκύδεζε αίκαηνο ηνπ ζειπθνύ θιεβνηόκνπ από απηόλ (Molyneux & Killick-Kendrick 1987, CDC 2010). Ζ πξνκαζηηγσηή κνξθή ηνπ παξαζίηνπ θαγνθπηηαξώλεηαη από ηα καθξνθάγα θύηηαξα, από ηα δελδξηηηθά θύηηαξα (ρόξην) θαη από ηα θύηηαξα ηνπ Langerhans (επηδεξκίδα) Μέζα ζε απηά ηα θύηηαξα κεηαηξέπεηαη (πεξίπνπ ζε ½ ώξα από ηνλ ελνθζαικηζκό ηεο) ζε ακαζηηγσηή κνξθή θαη αληί λα θαηαζηξαθεί, όπσο είλαη ην ζύλεζεο, πνιιαπιαζηάδεηαη κε απιή δηαίξεζε, αλαπηύζζεη δηάθνξνπο κεραληζκνύο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαη ηειηθά πξνθαιεί ηε ξήμε ηνπο (Chang θ.ζπλ. 1985, Molyneux & Killick-Kendrick 1987, Bray & Alexander 1987, Alexander & Russel 1992, Gallego θ.ζπλ. 2001). Σα παξάζηηα θαγνθπηηαξώλνληαη από άιια καθξνθάγα θύηηαξα, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο θαηαζηξέθνληαη θαη απηό επαλαιακβάλεηαη θάζε 12 κε 24 ώξεο (Mehlhorn & Piekarski 1985). Οη ζειπθνί θιεβνηόκνη κνιύλνληαη κε ηελ πξόζιεςε ησλ παξαζηηνύκελσλ κνλνπύξελσλ θπηηάξσλ, όηαλ απνκπδνύλ αίκα από κνιπζκέλνπο αλζξώπνπο θαη δώα (, ). Σν αίκα, [16]

17 πνπ πξνζέιαβε ν θιεβνηόκνο, θζάλεη ζην κεζέληεξν ηνπ εληόκνπ (Kettle 1990). Δθεί ην παξάζηην πεξηβάιιεηαη από πεξηηξνθηθή κεκβξάλε, ε νπνία παξάγεηαη από ηα θύηηαξα ηνπ κεζεληέξνπ ηνπ θιεβνηόκνπ θαη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παξαζίηνπ (Gemetchu 1974). ην πξόζζην ηκήκα ηνπ κεζεληέξνπ ηνπ θιεβνηόκνπ ε ακαζηηγσηή κνξθή ηνπ παξαζίηνπ κεηαηξέπεηαη ζε πξνκαζηηγσηή, ζε δηάζηεκα 8-10 εκεξώλ θαη κεηαλαζηεύεη, ζηνλ απιό ηνπ εληέξνπ. Σν επόκελν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ παξαζίηνπ ιακβάλεη ρώξα ζην έληεξν (είδε ηνπ ππνγέλνπο Leishmania), όπνπ ην παξάζηην πξνζθνιιάηαη ζην ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ εηζάγνληαο ην καζηίγηό ηνπ κεηαμύ ησλ κηθξνιαρλώλ ή ζην ηειηθό ηκήκα ηνπ εληέξνπ (είδε ηνπ ππνγέλνπο Viannia), όπνπ ην παξάζηην πξνζθνιιάηαη ζηε ρηηηλώδε επέλδπζε απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εληέξνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ καζηηγίνπ. Σν παξάζηην πνιιαπιαζηάδεηαη κε δηρνηόκεζε θαη κεηαλαζηεύεη ζηνλ νηζνθάγν, ζηνλ θάξπγγα θαη ζηα ζηνκαηηθά κόξηα ηνπ εληόκνπ (ζηνκνεηδήο βαιβίδα), όπνπ θαη παξακέλεη έσο ηελ είζνδό ηνπ ζηνλ επόκελν ζπνλδπισηό μεληζηή (Κνληόο 1986, Killick-Kendrick 1990, Ferrer 1992, Naucke 1998, Killick-Kendrick 1999β, Killick-Kendrick 1999γ, Andrale-Coelho 2001, Killick-Kendrick 2002, Volf θ.ζπλ. 2008). Δθεί πηζηεύεηαη όηη ε ρηηηλάζε, ε νπνία παξάγεηαη από ηα παξάζηηα, θαηαζηξέθεη ηελ βαιβίδα θαη αθνινπζεί ε αλαγσγή, πνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη ν ζπλήζεο ηξόπνο κεηάδνζεο ηεο Leishmania, ίζσο όκσο λα κελ είλαη θαη ν κνλαδηθόο. Μεηαθπθιηθέο πξνκαζηηγσηέο κνξθέο ζπρλά εηζβάιινπλ ζηελ πξνβνζθίδα ηνπ θιεβνηόκνπ θαη ελαπνηίζεληαη ζην δέξκα θαηά ην λύγκα ή πηζαλώο εηζέξρνληαη ζηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο θαη ελαπνηίζεληαη κε ην ζίειν πάιη θαηά ην λύγκα (Killick-Kendrick 2002, Killick- Kendrick & Rioux 2002). 4. ΟΗ ΦΛΔΒΟΣΟΜΟΗ Χ ΜΔΣΑΓΟΣΔ ΣΧΝ Leishmania spp. Οη κεηαδόηεο ηνπ παξαζίηνπ είλαη αηκακπδεηηθά έληνκα ηεο ηάμεο Diptera, ππόηαμε Nematocera, νηθνγέλεηα Psychodidae, ππννηθνγέλεηα Phlebotominae (θιεβνηόκνη-ζθλίπεο) ( Υεηκσλάο 1970, Killick-Kendrick 1999α). Παγθνζκίσο αλαθέξνληαη 6 γέλε (Lewis θ.ζπλ. 1977, Lane 1993): Warileya, Phlebotomus, Sergentomyia, Chinius, Brumptomyia και Lutzomyia, [17]

18 από ηα νπνία κόλν ηα δύν (Phlebotomus θαη Lutzomyia) έρνπλ ηαηξηθό ελδηαθέξνλ. Δηδηθόηεξα, ην γέλνο Phlebotomus απαληάηαη ζε Δπξώπε, Αθξηθή θαη Αζία (Παιαηόο Κόζκνο) θαη δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζε 12 ππνγέλε, ελώ ην γέλνο Lutzomyia κε 25 ππνγέλε απαληάηαη ζηελ Ακεξηθαληθή Ήπεηξν (Νένο Κόζκνο) (Lane 1993). Από ηα παξαπάλσ γέλε σο κεηαδόηεο ηνπ παξαζίηνπ ζεσξνύληαη νξηζκέλα κόλν είδε ησλ γελώλ Phlebotomus θαη Lutzomyia (Lewis 1977, Leger θ.ζπλ. 1979, Madulo-Leblond 1983, Lane 1993). Έρνπλ ηαπηνπνηεζεί πεξηζζόηεξα από 600 είδε θιεβνηόκσλ, από ηα νπνία θαίλεηαη όηη νξηζκέλα ππήξραλ θαη ζηελ πξώτκε θξεηηδηθή πεξίνδν πξηλ 120 εθαηνκκύξηα ρξόληα (Kettle 1990). Από ηα είδε απηά κόλνλ 20 είδε παξνπζηάδνπλ ηαηξηθό ελδηαθέξνλ. Ζ ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνπ παξαζίηνπ (Leishmania) θαη ηνπ κεηαδόηε (θιεβνηόκνο) έρεη δηαπηζησζεί όηη παξνπζηάδεη απζηεξή εηδηθόηεηα κε απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλα είδε Leishmania λα κνιύλνπλ ζπγθεθξηκέλα είδε θιεβνηόκσλ (Κνληόο 1986, Killick-Kendrick 1999α). Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη νη θιεβνηόκνη κεηαδίδνπλ θαη άιινπο παζνγόλνπο παξάγνληεο όπσο ηνλ ηό πνπ πξνθαιεί ηνλ ηξηήκεξν ππξεηό sandfly fever SF ζηνλ άλζξσπν (Chaniotis θ.ζπλ. 1994) θαζώο θαη άιινπο ηνύο (θιεβντνύο, νξκπντνύο, θιαβντνύο θ.ι.π.), πνπ πξνθαινύλ δηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, πρ ζηνκαηίηηδεο ζε βννεηδή θαη ηππνεηδή (Comer & Tesh 1991, Ashford 2001) ΔΞΑΠΛΧΖ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ Οη θιεβνηόκνη ηνπ Παιαηνύ θόζκνπ απαληώληαη ζε πεξηνρέο κε ρακειέο βξνρνπηώζεηο, ελώ ζηελ Ακεξηθαληθή Ήπεηξν βξίζθνληαη ζηα δάζε θαη γεληθά ζε πεξηνρέο κε κεγαιύηεξεο βξνρνπηώζεηο (Kettle 1990). Γεληθόηεξα νη θιεβνηόκνη δηαβηνύλ ζε ζεξκέο πεξηνρέο ηεο πδξνγείνπ (Νόηηνο Δπξώπε, Αζία, Αθξηθή, Απζηξαιία θαη Κεληξηθή θαη Νόηηνο Ακεξηθή), ε θαηαλνκή ηνπο όκσο εθηείλεηαη αξθεηά βόξεηα, γεσγξαθηθό πιάηνο ησλ 50 ν (Lewis 1982, Young & Perkins 1984) θαη λόηηα ζην γεσγξαθηθό πιάηνο πεξίπνπ ησλ 40 ν, ελώ δελ βξέζεθαλ ζηε Ν. Εειαλδία θαη ζηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνύ Χθεαλνύ (Lane 1993). [18]

19 ηηο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ αθζνλνύλ πνιιά είδε κε ηαηξηθό ελδηαθέξνλ, σο απνδεδεηγκέλνη ή πηζαλνί κεηαδόηεο ηνπ παξαζίηνπ, ελώ έρνπλ εληνπηζζεί θαη βνξεηόηεξα ζε ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο όπσο ν Ph. (Transphlebotomus) mascittii Grassi, 1908 (Naucke & Pesson 2000) ζηελ Διβεηία (Gaschen 1956α, Knechtli & Jenni 1989), ηε Γαιιία (Callot 1950) θαη ην 1999, ζηε Γεξκαλία (Naucke & Pesson 2000). Αληίζεηα ζηελ Αγγιία, δελ εληνπίδνληαη θιεβνηόκνη πιελ κηαο αλαθνξάο ην 1923 ζην Jersey. Με ηελ άλνδν όκσο ηεο ζεξκνθξαζίαο αλακέλεηαη νη θιεβνηόκνη λα βξεζνύλ θαη ζε βνξεηόηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Trees & Shaw 1999). ε όηη αθνξά ην πςόκεηξν νη θιεβνηόκνη θαηαλέκνληαη από πεξηνρέο κε πςόκεηξν ρακειόηεξν από ην επίπεδν ηεο ζαιάζζεο π.ρ. ζηε Νεθξά Θάιαζζα ζην Ηζξαήι (Lane 1993), έσο θαη απηό ησλ 3300 κέηξσλ π.ρ. ζην Αθγαληζηάλ (Artemiev 1967, Chaniotis 1980). ηελ Διιάδα, ν P. neglectus είλαη ην κόλν είδνο πνπ επηβηώλεη ζε πςόκεηξν κεγαιύηεξν ησλ 1000 κέηξσλ, αθόκε θαη ζηνπο 13 ν C (Leger θ.ζπλ. 1977, Naucke 1998) ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ Οη θιεβνηόκνη είλαη έληνκα κηθξά, κε κήθνο ζώκαηνο ζπάληα λα ππεξβαίλεη ηα 3 ρηιηνζηά, κε κεγάιε επαηζζεζία ζηηο ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ. Γηα ην ιόγν απηό επηηίζεληαη ζην ζύκα ηνπο ππό ήπηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (Kettle 1990) θαη κάιηζηα όηαλ απηό είλαη αθίλεην, π.ρ. θνηκάηαη. πλήζσο απνκπδνύλ αίκα από εθηεζεηκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο, όπσο γύξσ από ηα κάηηα, ηα βιελλνγνλνδεξκαηηθά όξηα ηνπ αθξνξξηλίνπ, κεηαμύ ησλ βιεθαξίδσλ, ηελ πεξηθέξεηα ησλ πηεξπγίσλ ησλ ώησλ, ησλ πνδηώλ θαη ηεο νπξάο ησλ δώσλ ή από ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζώκαηνο ζηνλ άλζξσπν (Killick-Kendrick R & Killick-Kendrick M 1999, Υαξαιακπίδεο & Γηάθνπ 2004, Bowman 2004). Σν ρξώκα ηνπο πνηθίιεη από ζρεδόλ άζπξν ζε ζρεδόλ καύξν. Σξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη απηά, πνπ βνεζνύλ ζηελ αλαγλώξηζή ηνπο: όηαλ είλαη ζε αλάπαπζε θξαηνύλ ηα θηεξά ηνπο ζε κία γσλία πάλσ από ηελ θνηιία, είλαη ηξηρσηά θαη όηαλ έξζεη ε ώξα λα θάλε, ρνξνπεδνύλ γύξσ από ηνλ μεληζηή πξηλ ζηακαηήζνπλ γηα λα ηνλ ηζηκπήζνπλ. ε αληίζεζε κε ηα [19]

20 θνπλνύπηα, ε επίζεζή ηνπο είλαη αζόξπβε. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή λα ρνξνπεδνύλ έρεη εγείξεη ηελ ππόζεζε όηη δελ απνκαθξύλνληαη από ηνπο ηόπνπο αλαπαξαγσγήο θαη πεηνύλ ζε ρακειό ύςνο, κε κέγηζηε ηαρύηεηα πηήζεο ειαθξά κηθξόηεξε από 1m/sec, γηα λα απνθύγνπλ ηα ξεύκαηα αέξνο. Παξ όια απηά εθκεηαιιεπόκελα ηα ξεύκαηα ηνπ αέξνο θζάλνπλ ζε ύςνο έσο κέηξα ή αθόκε κπνξεί λα απνκαθξπλζνύλ πνιιά ρηιηόκεηξα (Killick- Kendrick θ.ζπλ. 1986). Δηδηθόηεξα αλαθέξεηαη όηη άηνκα ηνπ είδνπο P. ariasi βξέζεθε λα έρνπλ κεηαθηλεζεί πάλσ από 2 ρηιηόκεηξα (Killick-Kendrick θ.ζπλ. 1986), αλ θαη αξθεηέο κειέηεο δείρλνπλ όηη ε απόζηαζε πνηθίιεη αλάινγα κε ηα είδε θαη ην ρώξν δηαβίσζεο θαη όηη ζπλήζσο ε κεγαιύηεξε απόζηαζε κεηαθίλεζεο ζπάληα ππεξβαίλεη ην έλα ρηιηόκεηξν (Quate 1964, Yuval θ.ζπλ. 1988, Kettle 1990, Doha θ.ζπλ. 1991, Kamhawi θ.ζπλ. 1991, Alexander & Young 1992). Οη θιεβνηόκνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ακπδξό θώο, όπσο κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο ή θαηά ηηο ζπλλεθηαζκέλεο εκέξεο. Οξηζκέλα είδε ηξέθνληαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, όπσο π.ρ. ο P.papatasi ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, κε ρακειό θσηηζκό, ελώ άιια είδε ζα ηξαθνύλ εθ όζνλ ελνριεζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπαπζήο ηνπο. Γεληθά, ε κέγηζηε δξαζηεξηόηεηα, όζνλ αθνξά ηε ιήςε αίκαηνο, ιακβάλεη ρώξα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο παξά εζσηεξηθνύο (Killick-Kendrick R & Killick-Kendrick M. 1999). Χο θαηάιιεινη ρώξνη αλάπαπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζεσξνύληαη εθείλνη πνπ είλαη ζρεηηθά δξνζεξνί, ζθνηεηλνί, πγξνί θαη ζηνπο νπνίνπο απαξαίηεηα ππάξρεη νξγαληθή ύιε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο θαη γεληθόηεξα ρώξνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα πξνθπιαρζνύλ από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη ηνπ αλέκνπ (Chaniotis & Tselentis 1996). Πξαθηηθά σο θαηάιιεινη ρώξνη κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ζπίηηα, πεγάδηα, απνρσξεηήξηα, θειάξηα, ζηάβινη, ζπειηέο, ξσγκέο ζε ηνίρνπο, βξάρνπο ή ζην έδαθνο, ζάκλνη κε ππθλό θύιισκα, θνηιώκαηα δέλδξσλ, ζσξνί ζθνππηδηώλ, δέλδξα κε θνιιώδεο έθθξηκα (ακπγδαιηέο, ξνδαθηληέο θ.α.), ζηνέο ηξσθηηθώλ ή άιισλ ζειαζηηθώλ θαη νη θσιηέο ησλ πηελώλ ( Ward 1985, Killick-Kendrick 1987, Chaniotis θ.ζπλ. 1994, Young and Duncan 1994, Killick-Kendrick 1999α, Υαξαιακπίδεο & Γηάθνπ 2004). Σα ζειπθά ησλ πεξηζζνηέξσλ εηδώλ είλαη θπξίσο εμσθαγηθά θαη εμσθηιηθά (ηζηκπνύλ ζε εμσηεξηθό ρώξν θαη αλαπαύνληαη ζε εμσηεξηθό ρώξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ησλ [20]

21 απγώλ), ελώ νξηζκέλα έρνπλ γίλεη ελδνθηιηθά (πξνηηκνύλ ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο) θαη αλζξσπνθηιηθά, όπσο ν P. papatasi ζηε Μεζόγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, ν P. sergenti ζην Ηξάλ, ν P. argentipes ζηελ Ηλδία θαη ν L. longipalpis ζηε βνξεηναλαηνιηθή Βξαδηιία. 4.3 ΓΗΑΒΗΧΖ - ΓΗΑΣΡΟΦΖ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΦΛΔΒΟΣΟΜΧΝ Οη θιεβνηόκνη αξζεληθνύ θαη ζειπθνύ γέλνπο ηξέθνληαη κε ρπκνύο δέλδξσλ, κειηηώκαηα αθίδσλ, κέιη, ρπκό από ώξηκα θξνύηα θ.α. αμηνπνηώληαο ηα ζάθραξα πνπ πεξηέρνπλ. Οη θιεβνηόκνη ζειπθνύ γέλνπο, θάζε 3-5 εκέξεο, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ απνκπδνύλ αίκα θαη ζσκαηηθά πγξά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ σξίκαλζε ησλ απγώλ (Killick-Kendrick 1999α, Bowman 2004). Ζ γλώζε ηεο δηαηξνθηθήο πξνηίκεζεο ησλ θιεβνηόκσλ ζε θπζηθέο ζπλζήθεο είλαη απαξαίηεηε, γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα δξνύλ σο κεηαδόηεο, ζε δηαθνξεηηθέο εζηίεο ιετζκαλίσζεο (Yaghoobi-Ershadi θ.ζπλ. 1995, Rossi θ.ζπλ. 2008). Δίλαη δύζθνιν νη πξνηηκήζεηο απηέο λα θαζνξηζζνύλ ζηε θύζε, εμ αηηίαο ελόο κεγάινπ αξηζκνύ παξαγόλησλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ, όπσο ε ηνπνζεζία παγίδεπζεο, ε παξνπζία δώσλ θ.α. (Colmenares θ.ζπλ. 1995). Οη θιεβνηόκνη ζπλήζσο επηηίζεληαη ζην είδνο ηνπ δώνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα, αθνύ ζπλήζσο αλάινγα κε ην κέξνο, όπνπ ηνπνζεηείηαη ε εληνκνπαγίδα (ζηάβινο, εθηξνθείν ζθύισλ, νξληζώλαο), πεξηέρνπλ ην αληίζηνηρν αίκα (Bongiorno θ.ζπλ. 2003). Αλαθέξεηαη όηη ε επηινγή ηνπ μεληζηή ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαζεζηκόηεηά ηνπ (π.ρ. αξηζκόο θαη κέγεζνο δώνπ), παξά κε ηελ εηδηθή έιμε ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο (Bongiorno θ.ζπλ. 2003). Απνηέιεζκα απηνύ είλαη είδε πνπ ζεσξνύληαη θαζαξά δσνθηιηθά λα έρνπλ ηξαθεί θαη κε αίκα αλζξώπνπ, όηαλ νη παγίδεο ζπιινγήο ηνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε νηθία (Bongiorno θ.ζπλ. 2003). Από κειέηεο ζηελ Ηζπαλία, πνπ αθνξνύλ ηνλ P. perniciosus, θαίλεηαη όηη θαη ην είδνο απηό ηξέθεηαη επθαηξηαθά ζε δώα, πξνο ηα νπνία έρεη εύθνιε πξόζβαζε θαη απηή ε ζπκπεξηθνξά δελ δηαθέξεη πνιύ από άιια είδε, όπσο P. ariasi θαη L. longipalpis (Colmenares θ.ζπλ. 1995), ηα νπνία ζεσξείηαη όηη [21]

22 έρνπλ γεληθά κηα ρακειή πξνηίκεζε πξνο ηνλ άλζξσπν. Δπίζεο έρεη αλαθεξζεί ζηελ Ηηαιία όηη νη P. perniciosus θαη P. perfiliewi θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηελ επηδεκηνινγία ησλ αζηηθώλ θαη πεξηαζηηθώλ πεξηνρώλ, όπνπ νη ζειπθνί θιεβνηόκνη ζηεξνύκελνη άιισλ ζπνλδπισηώλ μεληζηώλ (θύξηα ησλ κεγαιόζσκσλ εηδώλ), πηζαλώο λα ηξέθνληαη από αλζξώπνπο θαη ζθύινπο (Bongiorno θ.ζπλ. 2003). Δηδηθά ζηηο πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, όπνπ ηα πεξηζζόηεξα ζπνλδπισηά είλαη νη άλζξσπνη, ν θίλδπλνο ηεο κεηάδνζεο ηεο Leishmania spp. κε ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ζηνπο αλζξώπνπο είλαη κεγάινο (Colmenares θ.ζπλ. 1995). Δηδηθόηεξα ζηελ ρώξα καο απαληώληαη 12 είδε θιεβνηόκσλ θαη κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ ππάξρνπλ, θαίλεηαη λα έρνπλ ηηο θάησζη πξνηηκήζεηο: 1. Ο Phlebotomus (Phebotomus) papatasi επηηίζεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη ηα δώα (βννεηδή, πηελά, ρνίξνπο, ηξσθηηθά θαη ζθύινπο) (Palit θ.ζπλ. 1999) θαη είλαη κεηαδόηεο ηεο L.major. Ηδηαίηεξα αλζξσπνθηιηθό θαη ελδνθηιηθό είδνο, πνιιέο θνξέο βξίζθεηαη λα έρεη ηξαθεί από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο είδε ζειαζηηθώλ, πξάγκα πνπ δειώλεη όηη ίζσο ην είδνο απηό παίξλεη κία πνζόηεηα αίκαηνο, ζηακαηά θαη ζηελ ζπλέρεηα λύζζεη άιιν μεληζηή, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ γεύκαηνο (Yaghoobi-Ershadi θ.ζπλ. 1995). 2. Ο Phlebotomus (Paraphlebotomus) alexandri επηηίζεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη ζπάληα ζηνλ επίκπ θαη ην ράκζηεξ θαη ζεσξείηαη πηζαλόο κεηαδόηεο ηεο L. infantum (Azizi θ.ζπλ. 2006). 3. Ο Phlebotomus (Paraphlebotomus) similis επηηίζεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη ζπάληα ζε λπρηεξίδα θαη ζεσξείηαη πηζαλόο κεηαδόηεο ηεο L. tropica (Naucke 1998). 4. Ο Phlebotomus (Larroussius) neglectus επηηίζεηαη ζηνλ άλζξσπν θαη ηα δώα (βννεηδή, ίππνο, ρνίξνο, επίκπο), θαη ππό πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ζηνλ θόληθιν (Naucke 1998) θαη είλαη κεηαδόηεο ηεο L.infantum (Leger θαη ζπλ. 1988). 5. Ο Phlebotomus (Larroussius) perfiliewi επηηίζεηαη ζε δώα (ζθύινο, αιεπνύ, ίππνο, βννεηδή, ρνίξνο, πξόβαην, θόληθινο, ιαγόο, επίκπο), ελώ αλαθέξζεθε όηη ζηε ΠΓΓΜ επηηίζεηαη ζπάληα θαη ζηνλ άλζξσπν. Δίλαη πηζαλόο κεηαδόηεο ηεο L.infantum ζηελ Διιάδα (απνδεδεηγκέλνο ζηελ [22]

23 Ηηαιία θαη Αιγεξία) (Boch and Supperer 1992, Naucke 1998, Karanis θαη ζπλ. 2000). 6. Ο Phlebotomus (Larroussius) tobbi επηηίζεηαη ζε δώα (πξόβαην, θόληθινο, ζθύινο) θαη είλαη κεηαδόηεο ηεο L.infantum, αθνύ απνκνλώζεθε ζηελ Κύπξν από ηελ Leger θ.ζπλ. (2000β). 7. Ο Phlebotomus (Adlerius) simici επηηίζεηαη ζηνλ θόληθιν, ηε λπρηεξίδα θαη ηνλ άλζξσπν θαη ζεσξείηαη πηζαλόο κεηαδόηεο ηεο L.infantum, (Naucke 1998, Karanis θαη ζπλ. 2000). 8. Ο Phlebotomus (Adlerius) balcanicus επηηίζεηαη ζηελ λπρηεξίδα, ηα πηελά θαη ηνλ άλζξσπν θαη ζεσξείηαη πηζαλόο κεηαδόηεο ηεο L.infantum (Leger θαη ζπλ. 1977, Naucke 1998). 9. Ο Phlebotomus (Transphlebotomus) mascittii επηηίζεηαη ζην ζθύιν, ηελ αιεπνύ θαη ηνλ άλζξσπν (Naucke 1998). 10. Ζ Sergentomyia (Sergentomyia) minuta επηηίζεηαη ζε ζαύξεο θαη πηζαλόλ ζε πηελά (Naucke 1998) θαη δελ εκπιέθεηαη ζηελ κεηάδνζε ηεο Leishmania spp. (Rossi θ.ζπλ. 2007). 11. Ζ Sergentomyia (Sergentomyia) dentata επηηίζεηαη ζε ζαύξεο θαη πηζαλόλ ζε πηελά (Naucke 1998) θαη δελ εκπιέθεηαη ζηελ επηδεκηνινγία ηεο ιετζκαλίσζεο. 12. Ζ Sergentomyia (Sergentomyia) theodori επηηίζεηαη ζε ζαύξεο θαη` πηζαλόλ ζε πηελά (Naucke 1998) θαη δελ εκπιέθεηαη ζηελ επηδεκηνινγία ηεο ιετζκαλίσζεο. Μεηά από θάζε απνκύδεζε αίκαηνο θαη ζσκαηηθώλ πγξώλ νη θιεβνηόκνη γελλνύλ ύζηεξα από 3-8 εκέξεο απγά θαηά νκάδεο ησλ απγώλ (El Sawaf θ.ζπλ. 1994, Naucke 1998). Οξηζκέλα είδε όπσο P. papatasi θαη L. gomezi, είλαη ηθαλά λα παξάμνπλ ηελ πξώηε παξηίδα απγώλ ρσξίο γεύκα αίκαηνο (απηνγνλία) (Quate 1964, Killick-Kendrick θ.ζπλ. 1986). ε όηη αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ γεπκάησλ αίκαηνο, πνπ ιακβάλνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ελόο γνλνηξνθηθνύ θύθινπ, απηόο πνηθίιιεη αλάινγα ην είδνο κε απνηέιεζκα, άιια λα ρξεηάδνληαη πάλσ από έλα γεύκα ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο, ελώ άιια ιακβάλνπλ κόλν έλα γεύκα. Σα ζπρλά γεύκαηα αίκαηνο απμάλνπλ ηελ επαθή κεηαμύ θιεβνηόκσλ θαη ζπνλδπισηώλ θαη επνκέλσο ηνλ θίλδπλν ηεο κεηάδνζεο ηεο Leishmania. Μνιπζκέλνη θιεβνηόκνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ηζηκπάλε αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο θαη απηό είλαη [23]

24 έλαο παξάγνληαο αθόκε, πνπ ίζσο απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο κεηάδνζεο (Killick-Kendrick θ.ζπλ. 1977). Οη θιεβνηόκνη αθνύ εληνπίζνπλ ηνλ θαηάιιειν μεληζηή, ηνλ πιεζηάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ην νδνλησηό θαη νμύ ξύγρνο ηνπο λα θάλνπλ κία ηξύπα ζηε ζάξθα ηνπ. Αίκα θαη πγξά ησλ ηζηώλ ηα νπνία ζα γεκίζνπλ ηελ ηξύπα απηή ζα πξνζιεθζνύλ από ηνπο θιεβνηόκνπο (Bowman 2004). Απηόο ν κεραληζκόο δηαηξνθήο ησλ θιεβνηόκσλ ηνπο θάλεη άξηζηνπο μεληζηέο ηνπ παξάζηηνπ Leishmania, ζε αληίζεζε κε ηα έληνκα εθείλα πνπ ηξέθνληαη από ηα αγγεία, όπσο ηα θνπλνύπηα (Bowman 2004). Οη θιεβνηόκνη κνιύλνληαη θπξίσο από κνιπζκέλα καθξνθάγα ζην ρόξην ηνπ δέξκαηνο, παξά από κνιπζκέλα καθξνθάγα ηνπ αίκαηνο. ε θάζε απνκύδεζε είλαη δπλαηόλ λα πξνζιάβνπλ έσο θαη 200 ακαζηηγσηέο κνξθέο Leishmania. Όηαλ ην ζειπθό ηζηκπάεη ηνλ μεληζηή θαη εγρέεη ζίειν ζην δέξκα εθηόο από αιιεξγηθή αληίδξαζε, πνπ πξνθαιεί ζε θάπνηα άηνκα, κε απνηέιεζκα ηνλ πόλν θαη ηελ άκεζε ή θαη θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο, αλάινγα κε ηελ ζύζηαζε ηνπ ζίεινπ (εμαξηώκελε από ην είδνο), πηζηεύεηαη όηη παίδεη έλα ξόιν ζηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηεο Leishmania ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο (Theodos θ.ζπλ. 1991, Samuelson θ.ζπλ. 1991). ε απηό ζπλεγνξεί θαη ε άπνςε όηη ν ζίεινο έρεη αλνζνθαηαζηαιηηθέο ηδηόηεηεο, ώζηε λα εληζρύεηαη ε κόιπλζε ζην ζεκείν ηνπ λύγκαηνο (Killick-Kendrick 1999α). Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θιεβνηόκνπ, πνηθίιιεη ηόζν ν ρξόλνο ηεο ζύδεπμεο, πνπ κπνξεί λα γίλεηαη πξηλ, κεηά ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο, αιιά θαη ν ηξόπνο. Ο Hertig (1949) αλαθέξεη όηη ε ζύδεπμε κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο, αιιά ν Ashford (1974) έρεη παξαηεξήζεη ρνξνύο ζύδεπμεο ηνπ P.orientalis ζε νξηδόληηεο ιεπθέο επηθάλεηεο ιίγν πξηλ ζθνηεηληάζεη. Σν αξζεληθό πξνζγεηώλεηαη θαη ηξέρεη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, ζηακαηάεη θνπλάεη ηα πηεξύγηα θαη ηξέρεη πάιη. Σν ζειπθό ζπκπεξηθέξεηαη παξόκνηα, πξηλ ζπδεπρζεί κε ην αξζεληθό, θαη ε ζεμνπαιηθή αλαγλώξηζε επηηπγράλεηαη κε ηελ έθιπζε θεξνξκνλώλ θαηά ηελ θίλεζε ησλ πηεξπγίσλ (Kettle 1990). ε άιια είδε (πρ L.v. occidentis) ε ζύδεπμε ζπκβαίλεη ακέζσο κεηά ηελ απνκύδεζε ηνπ αίκαηνο από ην ζειπθό, ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο, πνπ είλαη παξαηεηακέλν, πεξίπνπ κία ώξα, όηαλ επηηίζεηαη ζε ςπρξόαηκνπο μεληζηέο (Chaniotis 1967). [24]

25 Ο ρξόλνο από ην γεύκα κέρξη ηελ σξίκαλζε ησλ απγώλ εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ θιεβνηόκνπ, ηελ ηαρύηεηα ηεο πέςεο θαη ηε ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο θαη πνηθίιεη από 4 έσο 8 εκέξεο. Οη θιεβνηόκνη, πνπ θπνθνξνύλ, γελλνύλ ηα απγά ηνπο όρη αδηάθξηηα, αιιά αλαγλσξίδνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, όπνπ νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνλπκθώλ (Killick-Kendrick 1987, Feliciangeli 2004). Σελ ππόζεζε απηή ζηεξίδνπλ δηάθνξεο αλαθνξέο γηα ηελ παξνπζία νπζηώλ πνπ πξνζειθύνπλ/δηεγείξνπλ ηελ σνηνθία (El Naiem & Ward 1992). Σα θπνθνξνύληα ζειπθά αληαπνθξίλνληαη ζε ελώζεηο, πνπ εθπέκπνληαη από ηα θόπξαλα πνπιεξηθώλ ή θνπλειηώλ (Dougherty θ.ζπλ. 1995), θαζώο θαη ζε κηθξόβηα ηνπ εδάθνπο, πνπ απνκνλώζεθαλ από θπζηθνύο ηόπνπο αλαπαξαγσγήο ζηηο Ηλδίεο (Radjame θ.ζπλ. 1997). Σα θπζηθά ζεκεία αλαπαξαγσγήο είλαη γεληθά άγλσζηα (Bettini θ.ζπλ. 1986, Chaniotis & Tselentis 1996, Feliciangeli 2004 ) θαη δύζθνια αλαγλσξίδνληαη, γη απηό ε έξεπλα γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ θιεβνηόκσλ ζηνπο θπζηθνύο βηνηόπνπο, είλαη εξγαζία εμαηξεηηθά δύζθνιε, θνπξαζηηθή θαη θαζόινπ απνδνηηθή (Lewis 1973, Killick-Kendrick 1987, 1999α, Chaniotis & Tselentis 1996). Πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο κόλν γηα 15 από ηα 29 είδε θιεβνηόκσλ ζην Παιαηό Κόζκν θαη γηα 12 από ηα 44 είδε ζην Νέν Κόζκν (Ακεξηθή), αληηπξνζσπεύνληαο κόλν πεξίπνπ ην 3% ησλ γλσζηώλ εηδώλ Phlebotominae (Feliciangeli 2004). Ζ πξώηε αλαθνξά εύξεζεο πξνλπκθώλ ζηε θύζε, έγηλε ζηε Ρώκε ζε έλα θειιάξη ην 1907, ελώ ζην Νέν Κόζκν βξέζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζε θπζηθνύο ηόπνπο αλαπαξαγσγήο ην 1938, ζηε βάζε ελόο δέλδξνπ ζηε Βξαδηιία θαη ζηνλ ηνίρν ελόο ζπηηηνύ ζηε Βελεδνπέια (Feliciangeli 2004). Οη Ηλδίεο είλαη κεηαμύ ησλ ειάρηζησλ πεξηνρώλ ζηνλ θόζκν, όπνπ νη ηόπνη αλαπαξαγσγήο ησλ θιεβνηόκσλ είλαη νξαηνί ζηηο βάζεηο ησλ ηνίρσλ ησλ ζηάβισλ κε βννεηδή (Desjeux 2001). Σα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ εληόκνπ είλαη: απγό, ηέζζεξα ζηάδηα πξνλπκθώλ, λύκθε θαη ελήιηθν. Οη πξνλύκθεο α' ζηαδίνπ εθθνιάπηνληαη ζε 3-13 εκέξεο θαη εμειίζζνληαη ζε β, γ θαη δ ζηαδίνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ πξνλπκθώλ είλαη ζρεηηθά αξγή θαη δηαξθεί ην ιηγόηεξν 3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε λύκθεο. Σα ελήιηθα έληνκα αλαδύνληαη από ηηο λύκθεο [25]

26 κεηά 6-30 εκέξεο θαη ζηε ρώξα καο επηβηώλνπλ εκέξεο (έσο 45 εκέξεο ν P. perfiliewi) (Killick-Kendrick 1999). Ο βηνινγηθόο θύθινο ησλ θιεβνηόκσλ νινθιεξώλεηαη ζε εκέξεο θαη επεξεάδεηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηε ρακειή ζεξκνθξαζία λα απμάλεη θαη ηελ πςειή λα κεηώλεη ηνλ ρξόλν απηό. ε κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ ηνπ P.papatasi, δηαπηζηώζεθε όηη δελ εκθαλίζζεθαλ ελήιηθα άηνκα ζε ζεξκνθξαζία 15 ν C, ελώ ε αλάπηπμε από ην απγό ζην ελήιηθν θπκάλζεθε από 27,89±1,88 εκέξεο ζηνπο 32 ν C έσο 246,43±13,83 εκέξεο ζηνπο 18 ν C (Kasap & Alten, 2005). Σα ζειπθά ελήιηθα, ζε ζεξκνθξαζία 15 ν C πεζαίλνπλ πξηλ γελλήζνπλ απγά, ελώ ε ζεξκνθξαζία ησλ 28 ν C είλαη ε βέιηηζηε ζπλζήθε γηα ηνλ P. papatasi λα θζάζεη ηελ πςειόηεξε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ (Kasap & Alten 2006). ε πην δξνζεξά θιίκαηα νξηζκέλα είδε δηαρεηκάδνπλ σο πξνλύκθεο δ' ζηαδίνπ (Killick-Kendrick 1978, Killick-Kendrick R & Killick-Kendrick M 1999) θαη ζπλερίδνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ηνλ επόκελν Μάην, ελώ ζε πεξηζζόηεξν ζεξκά θαη πγξά θιίκαηα δηαρεηκάδνπλ ζην ζηάδην ησλ απγώλ (Lawyer & Young 1991, Trouillet & Vattier-Bernard 1979). πγθεθξηκέλα ηα είδε P. papatasi θαη P. caucasicus εάλ γελλήζνπλ απγά λσξίο ην θαινθαίξη, εμειίζζνληαη ζε ελήιηθα ρσξίο λα δηαρεηκάζνπλ, ελώ αλ γελλήζνπλ ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ δηαρεηκάδνπλ σο πξνλύκθεο, παξάγνληαο έηζη δύν γελεέο αλά έηνο (Dergacheva 1972). 5. ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ ΑΡΘΡΟΠΟΓΧΝ Χ ΜΔΣΑΓΟΣΔ ΣΧΝ Leishmania spp. Οη θιεβνηόκνη είλαη απνδεδεηγκέλα νη θύξηνη κεηαδόηεο ηνπ παξαζίηνπ. Καηά θαηξνύο όκσο έρνπλ δηαηππσζεί ππνζέζεηο θαη γηα άιια αηκνκπδεηηθά αξζξόπνδα, όπσο νη θξόησλεο θαη νη ςύιινη (Dantas-Torres 2006α, Baneth θ.ζπλ. 2008). Ήδε από ην 1911, ηέζεθε ε ππόζεζε από ηνλ Καξδακάηε όηη ε νηθηαθή κύγα κπνξεί λα δξάζεη ζαλ όρεκα γηα ηελ κόιπλζε από άλζξσπν ζε άλζξσπν, εάλ ηα πηζαλώο κνιπζκέλα θόπξαλα ελαπνηεζνύλ ζε ζεκεία κε ιύζεηο ζπλερείαο ηεο επηδεξκίδαο. Αξγόηεξα, δηεξεπλήζεθαλ νη θξόησλεο, ηα θνπλνύπηα, νη θνξηνί, νη ςείξεο θαη νη ςύιινη, ρσξίο όκσο λα απνδείρζεί όηη [26]

27 κπνξεί λα παίδνπλ θάπνην ξόιν ζηελ νηθνινγία ηνπ παξαζίηνπ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ απεπζείαο κεηάδνζε κέζσ αλνηθηνύ ηξαύκαηνο ή έιθνπο (Blanc θαη Caminopetros 1930, Curasson 1943, Ferrer 1992, Bravo θ.ζπλ. 1993, Kontos & Koutinas 1993, Slappendel & Ferrer 1998, Owens θ.ζπλ. 2001, Duprey θ.ζπλ. 2006, De Freitas θ.ζπλ. 2006). ε πεηξακαηηθέο κειέηεο, αλαθέξζεθε ε αλίρλεπζε Leishmania DNA ζε θξόησλεο (Rhipicephalus sanguineus) θαη ςύιινπο (Ctenocephalides felis), πνπ είραλ ηξαθεί ζε νξνζεηηθνύο ζθύινπο (Coutinho θ.ζπλ. 2005, Coutinho & Linardi 2007), ρσξίο όκσο λα επαιεζεπηεί ε κεηάδνζε ηεο L. infantum ζηνπο ζθύινπο θάησ από θπζηθέο ζπλζήθεο (Baneth θ.ζπλ. 2008, Otranto & Dantas- Torres 2009). Σα δύν απηά είδε αξζξνπόδσλ έρνπλ αξθεηέο νκνηόηεηεο κεηαμύ ηνπο, όπσο ε επξεία θαηαλνκή, νη πςεινί ξπζκνί αλαπαξαγσγήο θαη ε κεγάιε ππθλόηεηα ησλ πιεζπζκώλ ηνπο. 6. ΑΛΛΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΗΣΧΝ ηνπο αλζξώπνπο έρεη αλαθεξζεί πεξηζηαηηθό ζπγγελνύο κεηάδνζεο ηόζν από αζπκπησκαηηθή κεηέξα (Meinecke θ.ζπλ. 1999) όζν θαη από ζπκπησκαηηθή (Blanc & Robert 1984). Δπίζεο έρεη αλαθεξζεί κεηάδνζε κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή, κε κεηαγγίζεηο αίκαηνο, όπσο θαη κε ηελ θνηλή ρξήζε ζπξίγγσλ, ζε ρξήζηεο λαξθσηηθώλ, ελώ ζην ζθύιν ε επαθή, ε κεηάγγηζε αίκαηνο, ε κεηαθνξά κε ην ζάιην θαη ε ζπγγελήο κεηάδνζε ζεσξνύληαη σο πηζαλνί κόλν ηξόπνη κεηάδνζεο. Ζ ζπγγελήο κεηάδνζε αλαθέξεηαη ζε ζθύινπο θαηόπηλ πεηξακαηηθήο κειέηεο, ελώ αληηθξνύνληαη νη απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηάδνζε ζηε θύζε. Γηάθνξνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ όηη ε κόιπλζε ζθύισλ από ην παξάζηην ζε πεξηνρέο, όπνπ απνπζηάδεη ν κεηαδόηεο, πηζαλώο λα γίλεηαη κε ηελ άκεζε επαθή ηνπο. (Trees & Shaw 1999, Rosypal θ.ζπλ. 2005, Baneth 2007). [27]

28 7. ΣΑ ΠΟΝΓΤΛΧΣΑ ΞΔΝΗΣΔ ΣΧΝ Leishmania spp. 7.1 ΑΝΘΡΧΠΟ Ζ ιετζκαλίσζε ηνπ αλζξώπνπ παξακέλεη έλα ζνβαξό πξόβιεκα γηα ηε δεκόζηα πγεία ζε αξθεηέο ρώξεο θαη ε ζνβαξόηεηα ηνπ λνζήκαηνο ζηνπο αλνζνθαηαζηαικέλνπο αλζξώπνπο δηθαηνινγνύλ ην κεγάιν ηαηξηθό θαη θηεληαηξηθό ελδηαθέξνλ (Marty θ.ζπλ. 2002). Μειέηεο ζηνπο αλζξώπνπο δείρλνπλ όηη ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ εθηίζεηαη ζην παξάζηην, δελ εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα ηνπ λνζήκαηνο (αζπκπησκαηηθνί θνξείο) θαη ηειηθά απην-ηάηαη. ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ λνζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ην είδνο ηεο Leishmania (ζηνλ άλζξσπν έρνπλ αλαθεξζεί 21 από ηα 30 είδε Leishmania, πνπ κνιύλνπλ ηα ζειαζηηθά) (CDC 2010), ε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ε αλνζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. ηνλ άλζξσπν, ην λόζεκα εκθαλίδεηαη κε ηξείο κνξθέο: ηε δεξκαηηθή (θύκα ηεο Αλαηνιήο), ηε ζπιαγρληθή (kala-azar) θαη ηε βιελλνγνλνδεξκαηηθή. 7.2 ΚΤΛΟ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΝΟΖΜΑΣΟ Σν λόζεκα ζην ζθύιν πξνθαιείηαη από ην είδνο L. infantum ζε Δπξώπε, Αζία θαη Αθξηθή θαη ηελ γελεηηθά ηαπηόζεκε L.chagasi ζηελ Νόηην Ακεξηθή (Slappendel & Ferrer 1998, OIE 2000, Baneth θ.ζπλ. 2008, Solano- Gallego θ.ζπλ. 2009). Ζ κνξθή θαη ε ζνβαξόηεηα ηεο θιηληθήο εηθόλαο ηεο ιετζκαλίσζεο εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, όπσο ην είδνο θαη ε ινηκνγόλνο δύλακε ηνπ ζηειέρνπο, ε γελεηηθή δηαθνξνπνίεζε εληόο ηνπ είδνπο, ν κεηαδόηεο, ε αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ μεληζηή, ε γελεηηθή πξνδηάζεζε, ε ειηθία ηνπ μεληζηή θ.α. (Gradoni & Gramiccia 1994, Reiner & Locksley 1995, Noyes θ.ζπλ. 1997). [28]

29 Σα ζπκπηώκαηα, πνπ εκθαλίδνπλ νη ζθύινη κεηά από πεξίνδν επώαζεο, πνπ δηαξθεί από 3 κήλεο έσο 7 ρξόληα, είλαη πνηθίια (Κνληόο 1986, Ferrer 1992, Slappendel & Ferrer 1998, Koutinas θ.ζπλ. 1999). Σα ζπρλόηεξα ζπκπηώκαηα ησλ δώσλ κε ιετζκαλίσζε είλαη ε πξννδεπηηθή απώιεηα βάξνπο, παξά ηελ θπζηνινγηθή ή απμεκέλε όξεμε, ε εύθνιε θόπσζε, νη αιινηώζεηο ζην δέξκα ή ζηνπο νθζαικνύο θαη ε επίζηαμε. Δπίζεο θαθή ζξεπηηθή θαηάζηαζε, θαθή όςε ηξηρώκαηνο, κπτθή αηξνθία, θπξίσο ζηνπο καζεηήξεο κύεο, παξσλπρία θαη νλπρνγξύπσζε (Ciaramella θ.ζπλ. 1997, Koutinas θ.ζπλ. 1999). πρλά δηαπηζηώλνληαη ππεξπιαζηηθνύ ηύπνπ πεξηθεξηθή ιεκθαδελνκεγαιία θαη επαηνζπιελνκεγαιία, όρη πάληα αληηιεπηά θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε (Kontos & Koutinas 1993, Koutinas θ.ζπλ. 1999) θαη ζπαληόηεξα (όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα) αηκαηνπξία θαη αηκνξξαγηθή δηάξξνηα (Ciaramella θ.ζπλ. 2005). Σππηθό ηζηνπαζνινγηθό εύξεκα είλαη ε θνθθησκαηώδεο θιεγκνληθή αληίδξαζε, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ ακαζηηγσηώλ κνξθώλ ηεο Leishmania ζηα καθξνθάγα θύηηαξα (Baneth θ.ζπλ. 2008). Οη λεθξνί πξνζβάιινληαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο αζζελείο ζθύινπο θαη ε λεθξηθή λόζνο ίζσο λα είλαη ε κόλε λνζνινγηθή θαηάζηαζε ζηα κνιπζκέλα δώα (Baneth θ.ζπλ. 2008). Ζ ζεξκνθξαζία είλαη θπζηνινγηθή εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο νμείαο κνξθήο ηνπ λνζήκαηνο (ζρεηηθά ζπάληα), πνπ εθδειώλεηαη κε ππξεηό θαη έληνλε πεξηθεξηθή ιεκθαδελνκεγαιία, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ νμεία κνλνθπηηαξηθή εξιηρίσζε (Ehrlichia canis) θαη ηελ πηξνπιάζκσζε (Babesia canis) κε ηηο νπνίεο ζπγρέεηαη δηαγλσζηηθά ή θαη ζπλππάξρεη (Ciaramella θ.ζπλ. 1997, Koutinas θ.ζπλ. 1999, Mylonakis θ.ζπλ. 2003) ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ Ο κνιπζκέλνο ζθύινο απνηειεί ηελ θύξηα δεμακελή ηνπ παξαζίηνπ ζηε θύζε. Οη κεραληζκνί ηεο αλνζνινγηθήο απόθξηζεο ηνπ μεληζηή ζηελ κόιπλζε κειεηήζεθαλ πεηξακαηηθά ζε πνληίθηα (Rose 2005). Ζ δηαθνξά ηεο αλνζνινγηθήο απόθξηζεο, ε νπνία παξαηεξήζεθε θαηά ηελ κόιπλζε ησλ ζθύισλ κε ην παξάζηην νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε ησλ δύν πιεζπζκώλ Σ βνεζεηηθώλ ιεκθνθπηηάξσλ: ηα Th1 (ππεύζπλα γηα ηελ θπηηαξηθή αλνζία) θαη [29]

30 ηα Th2 (ππεύζπλα γηα ηελ ρπκηθή αλνζία). Ζ θπηηαξηθή θαη ε ρπκηθή αλνζία ζπλππάξρνπλ, όκσο ζπλήζσο ε κία ππεξηζρύεη ηεο άιιεο (Cabral θ.ζπλ. 1992, Pinelli θ.ζπλ.1999β, Day 2004). Ζ αλνζνινγηθή απόθξηζε ηνπ θάζε ζθύινπ, αιιά θαη εμσγελείο παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηελ εκθάληζε ή όρη ηνπ λνζήκαηνο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πεηξακαηηθώλ εξεπλώλ ν αξηζκόο ησλ πξσηνδώσλ πνπ ελνθζαικίδνληαη, νξηζκέλεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζίειν ηνπ θιεβνηόκνπ θαη ε παξνπζία ελδν ή εμσπαξαζίησλ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθή αλνζνινγηθή απάληεζε (Pinelli θ.ζπλ. 1994, Deplazes θ.ζπλ. 1995, Solano-Gallego θ.ζπλ. 2000, Jankovic θ.ζπλ ). Δπίζεο κία αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ ζθύισλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ρνξήγεζε ελόο αλνζνθαηαζηαιηηθνύ θαξκάθνπ ή κία ζνβαξή λόζνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελεξγνπνίεζε κηαο ιαλζάλνπζαο κόιπλζεο θαη ηελ εκθάληζε θιηληθώλ ζπκπησκάησλ (Baneth θ.ζπλ. 2008). Γηα ηελ αληίζηαζε θαηά ηεο εθδήισζεο λνζήκαηνο ή ηελ απαιιαγή από ην παξάζηην είλαη απαξαίηεηε ηζρπξή θπηηαξηθή αλνζία (ηύπνπ Th1) (Cabral θ.ζπλ. 1998, Slappendel & Ferrer 1998). Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο όπνπ ην πξσηόδσν κέλεη κόλν ζην δέξκα (ζεκείν ελνθζαικηζκνύ) θαη ηα επηρώξηα ιεκθνγάγγιηα, αιιά ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αζπκπησκαηηθνύο ζθύινπο δηαζπείξεηαη θαη ζε άιια όξγαλα (πρ κπειόο ησλ νζηώλ) (Leontides θ.ζπλ. 2002). θύινη πνπ λνζνύλ από ιετζκαλίσζε πηζαλόλ λα έρνπλ γελεηηθή πξνδηάζεζε λα αλαπηύμνπλ ρπκηθή αλνζία (ηύπνπ Th-2) παξά θπηηαξηθή, ε νπνία ειαηηώλεηαη ζε δώα κε ιετζκαλίσζε (Martinez-Moreno θ.ζπλ. 1995, Rhalem θ.ζπλ. 1999, Barbieri 2006). Αληηζώκαηα αλαπηύζζνληαη θαηά ηνπ παξαζίηνπ, ηα νπνία όρη κόλν δελ είλαη πξνζηαηεπηηθά, αιιά κπνξεί λα θαηαζηνύλ επηβιαβή ιόγσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ελαπόζεζεο αλνζνζπκπιόθσλ (Bourdoiseau θ.ζπλ. 1997). Οη ακαζηηγσηέο κνξθέο ηνπ παξαζίηνπ, κεηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπο ζηα καθξνθάγα ηνπ ζθύινπ, δηαζπείξνληαη ζην κπειό ησλ νζηώλ, ηα ιεκθνγάγγιηα θαη ην ζπιήλα. Απηόο ν ηύπνο ηεο αλνζίαο (ηζρπξή ρπκηθή αλνζία ηύπνπ Th-2) δελ βνεζά ζηελ εμόλησζε ηνπ παξαζίηνπ θαη πξνθαιεί βιάβεο ζε δηάθνξα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο (Ferrer 1992, Pinelli θ.ζπλ. 1994, Slappendel and Ferrer 1998, Noli 2006, Baneth θ.ζπλ. 2008). [30]

31 7.2.3 ΓΗΑΓΝΧΖ Ζ θιηληθή δηάγλσζε ιόγσ ηεο πνηθηιινκνξθίαο ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ είλαη αδύλαηε θαη κόλν θιηληθή ππνςία κπνξεί λα ππάξμεη, θύξηα ζηηο κε ελδεκηθέο πεξηνρέο (Berrahal θ.ζπλ. 1996, Saridomichelakis θ.ζπλ. 2000, Solano-Gallego θ.ζπλ. 2001β, CDC 2010). Ζ αηηηνινγηθή δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε αλεύξεζε ηνπ παξαζίηνπ ζε επηρξίζκαηα θπηηαξνινγηθνύ πιηθνύ απν ζπιήλα, ήπαξ, πεξηθεξηθό αίκα ή κπειό ησλ νζηώλ, ζε ηζηνπαζνινγηθέο, αλνζντζηνρεκηθέο, νξνινγηθέο θαη κνξηαθέο δνθηκέο. Από απηέο θαηά θύξην ιόγν ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνύληαη ε αλεύξεζε ηνπ παξαζίηνπ κηθξνζθνπηθά θαη νη νξνινγηθέο δνθηκέο, ελώ νη ππόινηπεο ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο (αξηδνκηρειάθεο & Κνπηίλαο 2002, Miró θ.ζπλ. 2008). Οη νξνινγηθέο δνθηκέο, όπσο ν έκκεζνο αλνζνθζνξηζκόο (IFAT) θαη ε αλνζνελδπκηθή (ELISA) ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ εηδηθώλ θαηά ηεο Leishmania αληηζσκάησλ ζηνπο ζθύινπο κε ιετζκαλίσζε αιιά θαη ζε αλζξώπνπο κε ζπιαγρληθή ιετζκαλίσζε, ελώ έρνπλ κηθξόηεξε αμία ζηε δεξκαηηθή θαη βιελλνγνλνδεξκαηηθή ζηνλ άλζξσπν (OIE 2000, Abranches θ.ζπλ. 1991). Ο έκκεζνο αλνζνθζνξηζκόο (IFAT), ζεσξείηαη ε πην επαίζζεηε θαη εηδηθή κέζνδνο - the gold standard test (Mary 1994, Ferrer θ.ζπλ. 1995, Semiao-Santos 1996, Gradoni 1999, OIE 2000), κε ηελ επαηζζεζία θαη ηελ εηδηθόηεηά ηεο λα θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ηνλ εξεπλεηή από 80% κέρξη θαη 100% (Slappendel 1988, Manciati & Meciani 1988), ελώ θαη άιινπο ε αλνζνελδπκηθή δνθηκή (ELISA) ζεσξείηαη όηη έρεη κεγαιύηεξε επαηζζεζία (Ribeiro θ.ζπλ. 2007). ε επηδσνηηνινγηθέο κειέηεο, αιιά θαη ζε κειέηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δύν απηέο νξνινγηθέο δνθηκαζίεο δηαπηζηώζεθε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (Rachamin θ.ζπλ. 1991, Manciati θ.ζπλ. 1995, Sideris θ.ζπλ. 1999, Koutinas θ.ζπλ. 2001, Αζαλαζίνπ 2004). Ο αλνζνθζνξηζκόο είλαη ε επξύηεξα ρξεζηκνπνηνύκελε νξνινγηθή δνθηκή γηα ηελ δηάγλσζε ηεο ιετζκαλίσζεο ηνπ ζθύινπ. Ζ επηβεβαίσζε ηεο νξνινγηθήο δηάγλσζεο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ παξαζίηνπ ζε επηρξίζκαηα από ηα ιεκθνγάγγιηα, ην δέξκα, ην κπειό ησλ νζηώλ ή ην ζπιήλα (Miró θ.ζπλ. 2008). [31]

32 ε αλζξώπνπο κε ιετζκαλίσζε θαη ηαπηόρξνλα κνιπζκέλνπο κε ηνλ ηό ηνπ AIDS, επεηδή ε νξνζεηηθόηεηα είλαη ρακειή, θζάλνληαο κόλν ζην 40-50% (Gari-Toussaint θ.ζπλ. 1994), ε δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε κνξηαθέο κεζόδνπο (PCR) ή θαη θαιιηέξγεηα ηνπ παξαζίηνπ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε αιπζηδσηή αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο (PCR) έρεη επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ παξαζίηνπ ζηνλ άλζξσπν (Silva θ.ζπλ. 2002), ηνλ ζθύιν (Andrate θ.ζπλ. 2006) θαη ηνπο θιεβνηόκνπο (Aransay θ.ζπλ. 2000, Miranda θ.ζπλ. 2002, Paiva θ.ζπλ. 2006). Μάιηζηα θαίλεηαη όηη απνηειεί κία πνιύ επαίζζεηε κέζνδν γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ παξαζίησλ ζε θιηληθά δείγκαηα θαζώο θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ είδνπο απηώλ (Reale θ.ζπλ. 1999, Brecelj θ.ζπλ. 2000, Reithinger θ.ζπλ. 2002, Bossolasco θ.ζπλ.2003, Manna θ.ζπλ. 2004). Με ηε αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ σο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ PCR (real-time PCR) είλαη δπλαηή ε ηαπηόρξνλε αλίρλεπζε, θαηακέηξεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ Leishmania spp. (Schulz θ.ζπλ. 2003, Vitale θ.ζπλ. 2004). Κπξίσο όκσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ παξαζηηηθνύ θνξηίνπ, κεηά από ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή ή θαηά ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέσλ εκβνιίσλ θαη λέσλ θαξκάθσλ (Francino 2006). Έρεη επίζεο θαζηεξσζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ κε ιετζκαλίσζε, πνπ πάζρνπλ ηαπηόρξνλα από ην ζύλδξνκν ηεο επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (Bossolasco θ.ζπλ. 2003, Mary θ.ζπλ. 2004). Όζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε ηνπ παξαζίηνπ ζηνπο θιεβνηόκνπο, ε πξώηε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ήηαλ ε δηάλνημε ηνπ έληεξνπ ηνπ θιεβνηόκνπ θαη ε παξαηήξεζή ηνπ ζην κηθξνζθόπην γηα ηελ παξνπζία πξνκαζηηγσηώλ κνξθώλ ηνπ παξαζίηνπ, όκσο είλαη ε ιηγόηεξν απνδνηηθή, είηε ιόγσ ησλ ρακειώλ πνζνζηώλ κόιπλζεο ησλ θιεβνηόκσλ από Leishmania (0,001-2,6) (Perez θ.ζπλ. 1994), είηε ιόγσ ηεο απαίηεζεο γηα δσληαλά έληνκα θαη γηα πνιύ θαιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ αλαηνκή ηνπ εληέξνπ ησλ εληόκσλ (Perez θ.ζπλ. 2007). Οη Young θ.ζπλ. (1987) εμέηαζαλ θιεβνηόκνπο από ηνπο νπνίνπο κόλν ζε 11 (0,059) βξέζεθαλ πξνκαζηηγσηέο κνξθέο ηνπ παξαζίηνπ. Μία άκεζε αλνζνελδπκηθή δνθηκαζία κε ηε ρξήζε κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ, πνπ έρεη αλαπηπρζεί, έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε (Adini 1998). [32]

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο Δληεξνθόθθσλ ζε Κιηληθά θαη Πεξηβαιινληηθά Γείγκαηα

Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο Δληεξνθόθθσλ ζε Κιηληθά θαη Πεξηβαιινληηθά Γείγκαηα Παλεπηζηήκην Παηξώλ ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Σκήκα Ηαηξηθήο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Βαζηθέο Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο Καηεύζπλζε Μνξηαθήο Γελεηηθήο-Κπηηαξνγελεηηθήο Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών

Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Ποιοτική και Ποσοτική Μελέτη Ορθοπτέρων των Λιβαδιών Διδακτορική Διατριβή Σπυρίδων Α. Αντωνάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΧΝ ΜΤΨΚΧΝ ΗΝΧΝ Δ ΚΡΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΦΤΛΧΝ ΜΗΚΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανηιμεηώπιζη ηης λεϊζμανίαζης ζκύλων (καλααζάρ)

Ανηιμεηώπιζη ηης λεϊζμανίαζης ζκύλων (καλααζάρ) Η Παραδοζιακή Κινέζικη Ιαηρική ζε κηηνιαηρικά περιζηαηικά: Ανηιμεηώπιζη ηης λεϊζμανίαζης ζκύλων (καλααζάρ) Βαζίλης Σζάκαλος Βεινληζηήο, Βνηαλνζεξαπεπηήο Γηδάζθσλ ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

2014 1 η έκδοση. Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή. ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc 2014 1 η έκδοση Ετθροί και αζθένειες ηης ακηινιδιάς, μία ζσνοπηική περιγραθή ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Το παρόν ζντυπο διανζμεται δωρεάν, αποτελεί πνευματική ιδιοκτηςία τησ agrohelp.com και ζχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα