ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεµβρίου 2012 (Περίοδος 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε τις αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ Α.Ε.» την και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως Αρ. Μ.Α.Ε.: 41388/01ΔΤ/Β/98/59 Λεωφ. Κηφισού Περιστέρι Αττικής Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 2

3 Περιεχόµενα Σελίδα I. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συµβουλίου 4 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 15 III. Κατάσταση οικονοµικής θέσης 17 IV. Κατάσταση συνολικών εσόδων 18 V. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων κεφαλαίων 19 VI. Κατάσταση ταµειακών ροών 20 VII. Προσάρτηµα στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Γενικές πληροφορίες Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία Στόλος Λοιπά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενη φορολογία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Δάνεια Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι και ασφαλιστικές εισφορές Ανάλυση των εσόδων Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα καθαρά Κατανοµή εξόδων σε κέντρα κόστους Παροχές σε εργαζοµένους Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων Φόρος εισοδήµατος Ενδεχόµενα Συναλλαγές µε συνδεδεµένα Σηµαντικές πληροφορίες Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Αλλαγή λογιστικών πολιτικών / εκτιµήσεων 48 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 3

4 I. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συµβουλίου ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012 Κύριοι Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συµβούλιο σε ειδική συνεδρίαση που έγινε για να εξετάσει τα στοιχεία των Οικονοµικών Καταστάσεων για την 14η εταιρική χρήση 1/1/ /12/2012, δηλαδή των Καταστάσεων Οικονοµικής Θέσης της 31ης Δεκεµβρίου 2012, Συνολικών Εσόδων, Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Ταµειακών Ροών, οι οποίες, όπως και την προηγούµενη χρήση, συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α. / Δ.Λ.Π., και µετά από λεπτοµερή έλεγχο των δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, κατέληξε οµόφωνα στα παρακάτω: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατά τη χρήση του 2012 (14η εταιρική) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα ,14 (από τα οποία ποσό ,62 ευρώ αφορά τα έσοδα από ενοικιάσεις αυτοκινήτων και λοιπά συναφή, ποσό 813,00 ευρώ πωλήσεις µεταχειρισµένων υλικών, και ποσό ,52 ευρώ αφορά τα έσοδα από πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων του στόλου) παρουσιάζοντας µείωση κατά 22,52% σε σύγκριση µε τα τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούµενης χρήσης. Η µείωση αυτή οφείλεται στη µείωση κατά 25,87% των εσόδων από ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σε σύγκριση µε τη προηγούµενη χρήση 2011 που ανέρχονταν σε ,79 ευρώ, αλλά και στην µείωση των εσόδων από πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων κατά 12,32%, σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2011 που ανέρχονταν σε ,36 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα ,06 ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 23,39% περίπου σε σύγκριση µε τη προηγούµενη χρήση 2011 όπου ανέρχονταν σε ,57 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) της χρήσης 2012 ανήλθαν στο ποσό των ,80 ευρώ, ενώ τη χρήση 2011 υπήρχαν επίσης ζηµίες ποσού ,37 ευρώ. Έτσι οι συσσωρευµένες ζηµιές την 31/12/2012 ανέρχονται πλέον στο ποσό των ,24 ευρώ, έναντι συσσωρευµένων ζηµιών ποσού ,44 ευρώ την 31/12/2011. Το µικτό αποτέλεσµα (ζηµία) εκµετάλλευσης ανήλθε σε ευρώ ,08, έναντι ζηµίας ποσού ευρώ ,87 την προηγούµενη χρήση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό -12,13% επί των πωλήσεων (έναντι ποσοστού -0,69% της προηγούµενης χρήσης), παρουσιάζοντας µεγάλη µείωση, οφειλόµενη στην σηµαντική Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 4

5 µείωση του κύκλου εργασιών η οποία δεν αντισταθµίστηκε από την µείωση του κόστους (κυρίως λόγω µεγάλων αποσβέσεων του στόλου αυτοκινήτων). Η µικτή ζηµία από την πώληση των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, ανήλθε σε ,41 ευρώ, έναντι ,83 ευρώ την προηγούµενη χρήση 2011 (δηλαδή ποσοστό ζηµίας 11,88% επί των αντίστοιχων πωλήσεων, έναντι ποσοστού ζηµίας 3,56% την προηγούµενη χρήση), ενώ η µικτή ζηµία από την ενοικίαση αυτοκινήτων ανήλθε σε ,67 ευρώ (δηλαδή ποσοστό ζηµίας 12,23% επί των αντίστοιχων εσόδων, έναντι ποσοστού κέρδους 0,25% της προηγούµενης χρήσης). Η ζηµία από την πώληση των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη, για λόγους ρευστότητας, πολιτική ταχύτερης εκποίησης του µη απαραίτητου για τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας στόλου, λαµβανοµένης υπόψη της περιορισµένης ζήτησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από την αγορά. Η εµφάνιση σηµαντικού ποσοστού ζηµίας από την ενοικίαση αυτοκινήτων οφείλεται στην περιορισµένη δυνατότητα µεγαλύτερης µείωσης του κόστους πωλήσεων, το οποίο µειώθηκε κατά 10,37% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, µη αντισταθµίζοντας όµως την κατά 25,87% µείωση των εσόδων από την ενοικίαση αυτοκινήτων. Όπως προαναφέραµε η σηµαντικότερη αιτία της τόσο µικρής µείωσης του κόστους ήταν το µεγάλο ύψος των αποσβέσεων από την επανεκτίµηση της αξίας του στόλου των αυτοκινήτων, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας. Τα καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος ανήλθε σε ποσό ,54 ευρώ αντί ποσού ,53 ευρώ κατά τη χρήση 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,78%, λόγω της αυξητικής πορείας των επιτοκίων. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας προς Τράπεζες (οµολογιακά δάνεια) αυξήθηκαν από ,00 ευρώ το 2011 σε ,99 ευρώ το 2012, ενώ οι βραχυπρόθεσµες αυξήθηκαν από ,78 ευρώ το 2011 σε ,88 ευρώ το Οι συνολικές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) προς Τράπεζες την 31/12/2012 ανήλθαν σε ύψος ,87 ευρώ (έναντι ,78 ευρώ την προηγούµενη χρήση 2011), δηλαδή αυξήθηκαν ελάχιστα κατά 0,59% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Ο δείκτης δανειακής κάλυψης (ΞΚ/ΣΕ) ανήλθε τη χρήση 2012 σε ποσοστό 105,98% ενώ την χρήση 2011 είχε ανέλθει σε ποσοστό 97,29%. Το σύνολο των εξόδων, το 2012 ανήλθε στο ποσό των ,97 ευρώ έναντι ,75 ευρώ το 2011 είχαµε δηλαδή µια σηµαντική µείωση των συνολικών εξόδων της εταιρείας κατά 12,82%. Ο επιµερισµός των εξόδων του 2012 έγινε ως κάτωθι : ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ,29 74,65% ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ : ,30 3,08% ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ : ,49 5,77% ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ : ,35 0,27% ΧΡΗΜ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : ,54 16,23% ,97 100,00% Το κόστος πωληθέντων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων (αναπόσβεστη αξία) ανήλθε σε ,93 ευρώ. Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 5

6 Οι επενδύσεις της χρήσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε ,43 ευρώ και αναλυτικά επενδύθηκαν σε : ι) Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων : 380,00 ευρώ ιι) Μηχανήµατα : 1.000,01 ευρώ ιιι) Μεταφορικά µέσα : ,83 ευρώ ιv) Έπιπλα & λοιπό εξοπλ. : 2.136,59 ευρώ v) Άϋλα στοιχεία : 825,00 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ,43 ευρώ Οι ανωτέρω επενδύσεις αφορούν κυρίως την ανανέωση µέρους του στόλου αυτοκινήτων που διατίθενται για τις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες µισθώσεις, αλλά και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής των υποκαταστηµάτων της εταιρείας. Η εταιρεία δεν δηµιούργησε νέα υποκαταστήµατα κατά την χρήση του 2012, αλλά αντιθέτως µείωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά, µε κατά τόπους συγχωνεύσεις, τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της από 38 σε 34 (συµπεριλαµβανοµένης και της έδρας), ακολουθώντας µια πολιτική περιορισµού του κόστους λειτουργίας της, προκειµένου να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύουµε. Τα υποκαταστήµατα της εταιρείας την 31/12/2012 ήταν τα παρακάτω: α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ 1 Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 2 Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ 3 ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΑΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΣΠΑΤΩΝ 4 Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 Λ.ΙΚΑΡΟΥ 93 Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ "Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7 ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 2 ΠΑΤΡΑ 9 ΕΠΙ ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΑ 10 ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ CLUB ΚYLLINI BAΡΘΟΛΟΜΙΟ ΗΛΕΙΑΣ BEACH 11 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ VIVI ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 12 ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ "ΔΙΑΓΟΡΑΣ" ΡΟΔΟΣ 13 Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 141 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΣ 14 ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 ΚΕΡΚΥΡΑ 15 ΑΚΤΗ ΣΤ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 28 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗ 16 ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Π.Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17 ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ 18 ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ "Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 6

7 19 7ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 20 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 21 ΧΑΡΜΥΛΟΥ 2 ΚΩΣ 22 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ 23 ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ GRAND BLEU ΕΡΕΤΡΙΑ 24 ΕΝΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 25 ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ 20 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 26 ΕΝΤΟΣ ΚΡΑΤ.ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ "Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" 27 ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ CANDIA PARK ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ VILLAGE 28 ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ IBEROSTAR CRETA ΡΕΘΥΜΝΟ MARINE 29 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40 (ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔ. ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΑΣ) 30 ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΛΥΚΟΜΠΟΥΚΙ 31 ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ) 32 ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ KINETTA BEACH ΚΙΝΕΤΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 57o ΧΙΛ.Π.Ε.Ο.Α.Κ. 33 ΕΝΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 34 ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 46 (ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΙΛΤΟΝ) ΑΘΗΝΑ Όσο αφορά το προσωπικό απασχολήθηκαν κατά µέσο όρο 137 άτοµα, παρουσίασε δηλαδή µείωση κατά 23,46% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (οφειλόµενη στην προσπάθεια µείωσης του λειτουργικού κόστους και την µείωση των υποκαταστηµάτων), ενώ στην περίοδο αιχµής έφτασε τα 179 άτοµα συνολικά. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του προσωπικού µας ώστε αυτό να µπορεί να αφοσιώνεται στα καθήκοντά του και να παρέχει την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. Οι εργαζόµενοι συµµετέχουν σε όλα τα επίπεδα, η γνώση και οι δεξιότητες τους αναπτύσσονται σε καθηµερινή βάση. Η εταιρία επενδύει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις θέσεις. H εταιρεία, προκειµένου να συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη συντήρηση των αυτοκινήτων του στόλου της, ώστε τα αυτοκίνητα της να διατηρούνται σε άψογη µηχανολογική κατάσταση. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισµό των αποβλήτων και στην ανακύκλωση αυτών (λιπαντικά, λάστιχα, µπαταρίες, κλπ.). Η εταιρεία αντιµετωπίζει ευνοϊκά την προώθηση αυτοκινήτων υβριδικής τεχνολογίας ώστε να συµβάλλει και αυτή ενεργά στην αντιµετώπιση του περιβαλλοντολογικού προβλήµατος. Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις και στο προσάρτηµα αυτών, τα οποία είναι αναρτηµένα και στην ιστοσελίδα sixt.gr της εταιρείας στο διαδίκτυο. Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 7

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η πραγµατική εικόνα της οικονοµικής θέσης της εταιρείας είναι σαφώς καλύτερη από ότι εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε δεδοµένη την φήµη και πελατεία που έχει αποκτήσει. Επίσης οι µελλοντικές τιµολογήσεις και εισπράξεις από ήδη συναφθείσες συµβάσεις µακροχρόνιας µίσθωσης, ανέρχονται στις 31/12/2012 στο ποσό των ,44 ευρώ. Προβλήµατα ρευστότητας δεν προβλέπεται να αντιµετωπίσει η εταιρεία. Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας ανήλθε τη χρήση 2012 σε ποσοστό 25,44% ενώ την χρήση 2011 είχε ανέλθει σε ποσοστό 26,62%. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής : Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2011 Κυκλοφορούν ενεργητικό 20,42% 19,83% Σύνολο ενεργητικού Πάγιο ενεργητικό 69,51% 73,34% Σύνολο ενεργητικού Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια -5,64% 2,79% Σύνολο υποχρεώσεων Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων 105,98% 97,29% Σύνολο παθητικού Ίδια κεφάλαια -5,98% 2,71% Σύνολο παθητικού Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια -0,09 0,04 Πάγιο ενεργητικό Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 8

9 Κυκλοφορούν ενεργητικό 0,25 0,27 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως -293,14% -275,61% Κυκλοφορούν ενεργητικό Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων). Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων και χρηµ/κών αποτελ/των -19,70% -5,60% Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων. Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -36,43% -17,74% Σύνολο εσόδων Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 189,32% -230,12% Ίδια κεφάλαια (αρνητικά) Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά αποτελέσµατα -12,13`% -0,69`% Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην τρέχουσα περίοδο αναµένεται µια περαιτέρω µείωση του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, οφειλόµενη στη µείωση των εσόδων από µακροχρόνιες µισθώσεις (το µερίδιο των οποίων στον συνολικό κύκλο εργασιών από Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 9

10 εκµίσθωση αυτοκινήτων ήταν για το % περίπου, ενώ για το 2013 αναµένεται να είναι περίπου 35%), τα οποία αναµένεται να µειωθούν περαιτέρω λόγω της δυσµενούς για την ελληνική αγορά οικονοµικής συγκυρίας, αλλά και των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας σχετικά µε τα τεκµήρια χρήσης αυτοκινήτων µεγάλης αξίας και κυβισµού. Αύξηση πάντως αναµένεται στα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις, λόγω της αναµενόµενης αυξηµένης τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα κατά το Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση των εσόδων και του µεριδίου της στην αγορά των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων όσο και η κατά το δυνατόν διατήρηση εσόδων των µακροχρονίων ενοικιάσεων σε ένα ικανοποιητικό, αναλόγως των συνθηκών, επίπεδο. Ειδικότερα για την τρέχουσα περίοδο βασικός της στόχος είναι η θωράκιση της εταιρείας ώστε να ανταπεξέλθει µε επιτυχία στις εξαιρετικά δυσκολες οικονοµικά συνθήκες της περιόδου που διανύουµε. Για τη χρήση 2013 υπολογίζεται ότι ο τζίρος από ενοικιάσεις αυτοκινήτων θα κυµανθεί συνολικά στα ,00. Καταβάλλεται ήδη από τη Διοίκηση της εταιρείας έντονη και συστηµατική προσπάθεια για την περαιτέρω µείωση του κόστους και την συστηµατικότερη και καλύτερη παρακολούθηση των εξόδων, κατά τµήµα και υποκατάστηµα. Επίσης καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια, στα πλαίσια του δυνατού, για την µείωση και αναδιάταξη της δανειακής εξάρτησης της εταιρείας, η οποία θα βοηθήσει στην συγκράτηση του διαρκώς αυξανόµενου χρηµατοοικονοµικού κόστους. Τέλος θα συνεχιστεί η προσπάθεια επίτευξης καλύτερων αποτελεσµάτων από την πώληση των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων του στόλου της εταιρείας, κυρίως δε µε αύξηση των πωλήσεων προς το εξωτερικό. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα όπως προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος και συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου µε σκοπό να αντισταθµίσει την έκθεσή του σε συγκεκριµένους κινδύνους. α. Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος από µεταβολές τιµών Ο σηµαντικότερος κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο κίνδυνος µεταβολής της υπολειµµατικής αξίας του στόλου που περιλαµβάνεται στις λειτουργικές µισθώσεις (βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες) των αυτοκινήτων που, όπως αναφέραµε και προηγούµενα, συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία της Εταιρείας. Ο κίνδυνος της υπολειµµατικής αξίας του στόλου αφορά την έκθεση της Εταιρείας σε πιθανό κέρδος ή ζηµιά από την πώληση αυτών σε τιµή Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 10

11 υψηλότερη ή χαµηλότερη από αυτή που εκτιµήθηκε κατά την σύναψη της σύµβασης µίσθωσης. Η υπολειµµατική αξία αντανακλά την εκτίµηση της αξίας του αυτοκινήτου στη λήξη της µίσθωσης και αποτελεί έναν κίνδυνο αγοράς κατά το βαθµό που αυτή µπορεί να διαφέρει από την µελλοντική αγοραία αξία πώλησης. Ο κίνδυνος επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από εξωτερικούς παράγοντες και αξιολογείται µέσω µηχανισµών εσωτερικών διαδικασιών. Η πρόβλεψη των µεταβολών των εξωτερικών παραγόντων, όπως η αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, οι καταναλωτικές προτιµήσεις, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες και η κρατική νοµοθεσία, είναι εφικτή σε περιορισµένο βαθµό. Η Εταιρεία προβαίνει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο σε επισκόπηση του συνόλου του στόλου των αυτοκινήτων της, λαµβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων και εσωτερικών συνθηκών και κρίνει αν υπάρχουν ενδείξεις µεταβολής της υπολειµµατικής αξίας. Μια αλλαγή στην εκτιµώµενη υπολειµµατική αξία είναι δυνατό να επιφέρει µια αλλαγή στις αποσβέσεις, που έχει επίδραση στην τρέχουσα περίοδο και/ή σε επόµενες περιόδους. Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις και στις λειτουργικές µισθώσεις µε δικαίωµα επαναγοράς (εφόσον ασκείται το δικαίωµα) ο εν λόγω κίνδυνος δεν θεωρείται σηµαντικός, γιατί οι υπολειµµατικές αξίες προσδιορίζονται από συµφωνηµένες τιµές. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η Εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα και όλες οι συναλλαγές της διεξάγονται σε Ευρώ. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους. Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια, τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. Σηµαντικές αυξήσεις στα επιτόκια ενδέχεται να έχουν σηµαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. β. Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι λιανικές πωλήσεις είναι σε µεγάλο βαθµό εξασφαλισµένες γιατί γίνονται είτε τις µετρητοίς είτε µέσω πιστωτικών καρτών. Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Εταιρεία απορρέει κυρίως από την πιθανότητα µη εισπράξεως του συνόλου των µισθωµάτων από τους µισθωτές των µακροχρόνιων µισθώσεων σύµφωνα µε τους όρους αποπληρωµής των συµβάσεων. Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται µέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη υφισταµένων και υποψήφιων µισθωτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου περιλαµβάνει την λήψη από τους µισθωτές χρηµατικών εγγυήσεων ενώ, σε ελάχιστες περιπτώσεις, τη λήψη εγγυητικών επιστολών. Η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 11

12 στην κατάλληλη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, εποµένως οι µισθωτές της υπόκεινται εξ αρχής σε διαδικασίες πιστοληπτικής αξιολογήσεως. Οι µέθοδοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των µισθωτών διαφοροποιούνται ανάλογα µε το µέγεθος τους. Δηλαδή για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις η εκτίµηση βασίζεται περισσότερο στα οικονοµικά στοιχεία και στην ανάλυση του κλάδου που δραστηριοποιούνται, ενώ για τις µικρότερες επιχειρήσεις δίνεται έµφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλοµένων και των πιστωτικών ανοιγµάτων σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα όρια, γίνεται σε συστηµατική βάση. Λόγω του µεγάλου όγκου και της διασποράς της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, ο πιστωτικός κίνδυνος αναφορικά µε τις απαιτήσεις από µισθώσεις είναι περιορισµένος. γ. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταµειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρεία να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές της υποχρεώσεις. Διαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει να υπάρχει ως οικονοµική οντότητα και στο µέλλον για να είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους µετόχους και οφέλη σε όλους τους εµπλεκόµενους και να διατηρήσει µία κατάλληλη κεφαλαιακή δοµή για να µειώσει το κόστος του κεφαλαίου. Προκειµένου να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή, η Εταιρεία µπορεί να εκδώσει νέες µετοχές ή να προσφύγει σε δανεισµό. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα κατά την ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Διαθέσιµο συνάλλαγµα η εταιρεία δεν έχει. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της κατά την Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 12

13 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Υπόλοιπα τέλους περιόδου Απαιτήσεις από εκµισθώσεις οχηµάτων ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε , ,27 TEOMOTO Α.Ε. 32,67-51,41 Σύνολο , ,86 Υποχρεώσεις ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε , ,67 Σύνολο , ,67 Επιταγές πληρωτέες ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε , ,00 Σύνολο , ,00 Αγορές ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε , ,68 Σύνολο , ,68 Έξοδα ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε , ,68 Σύνολο , ,68 Έσοδα ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πωλήσεις , ,40 µεταχειρισµένων) ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (παροχή υπηρεσιών) , ,44 TEOMOTO Α.Ε. (παροχή υπηρεσιών) 5.472, ,60 Σύνολο , ,44 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Την παρούσα χρήση προέκυψαν ζηµιές ,80 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ζηµιών την 31/12/2012, αφού αυτές προστεθούν στο υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων εις νέο ευρώ ,44, ανέρχεται σε ευρώ ,24. Κατόπιν του γεγονότος ότι µετά τα αποτελέσµατα της χρήσης 2012, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας καθίστανται αρνητικά, προτείνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο προς την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ώστε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να καταστούν και πάλι θετικά. Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 13

14 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρείας. Έχοντας υπόψη ότι µε βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία απεικονίσθηκε επακριβώς η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας για την χρήση 2012 παρακαλούµε κύριοι µέτοχοι να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2012 και να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 Με εντολή του Διοικητικού Συµβουλίου Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύµβουλος Δέσποινα Θεοχαράκη ΑΔΤ ΑΒ Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 14

15 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης Δεκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 15

16 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 η Δεκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θεµάτων Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: α) στις σηµειώσεις Νο 3 και 4 επί των συνηµµένων σηµειώσεων των οικονοµικών καταστάσεων, στις οποίες γίνεται αναφορά στον τρόπο προσδιορισµού της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκινήτων που συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία της Εταιρείας. Με βάση τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ο προσδιορισµός της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκινήτων στηρίζεται στην τακτική αξιολόγηση των επιδράσεων εξωτερικών παραγόντων, που ισχύουν στην αγορά. Σηµειώνεται ότι, µε δεδοµένες τις αντιξοότητες που υπάρχουν στην αγορά των αυτοκινήτων, η εκτίµηση των µεταβολών των παραγόντων αυτών εµπεριέχει σχετικό βαθµό υποκειµενικότητας και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αναγκαία επανεκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας των αυτοκινήτων θα επηρεάσει τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία του στόλου των αυτοκινήτων της Εταιρείας. β) στις σηµειώσεις της παραγράφου 26 του Προσαρτήµατος, όπου αναφέρονται τα µέτρα τα οποία θα λάβει η διοίκηση της εταιρείας ώστε να αντιµετωπίσει το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της είναι αρνητικά και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµατα αυτά. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 16

17 III. Κατάσταση οικονοµικής θέσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια - στόλος , ,45 Λοιπά ενσώµατα πάγια , ,16 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,20 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,57 Εγγυήσεις , ,38 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 & , ,41 Ταµιακά Διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,70 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Υπέρ το άρτιο , ,50 Αποθεµατικά (διάφορα) , ,66 Σωρευµένες ζηµίες / (κέρδη) , ,44 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από παροχές αποχ/σεων εργαζοµένων , ,36 Οµολογιακά δάνεια , ,00 Ληφθείσες εγγυήσεις , ,23 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές προβλέψεις , ,00 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,20 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,78 Φόροι και ασφαλιστικές εισφορές , ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,70 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 17

18 IV. Κατάσταση συνολικών εσόδων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Σηµ Κύκλος εργασιών , ,15 Μείον: Κόστος πωλήσεων , ,02 Μικτά αποτελέσµατα , ,87 Πλέον: Αλλά έσοδα εκµεταλλεύσεως , ,42 Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,26 Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων , ,66 Άλλα έξοδα , ,35 Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων , ,72 Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , ,92 Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό , ,53 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων , ,64 Μείον: Οι από αυτές ενσωµ. στο λειτουρ. κόστος , ,64 Καθαρά Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων , ,25 Φόρος εισοδήµατος , ,88 Καθαρές Ζηµίες περιόδου µετά από φόρους , ,37 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 18

19 V. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Kατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων χρήσης 2012 Μετοχικό Υπερ το Αποθεµατι Σωρευµένα Σύνολο ιδίων κεφάλαιο άρτιο κά κέρδη κεφαλαίων Υπόλοιπα , , , , ,59 Αποτελέσµατα χρήσης , ,37 Αυξηση µετοχικού κεφαλαίου , ,00 Υπερ το άρτιο 0, , ,50 Υπόλοιπα , , , , ,72 Υπόλοιπα , , , , ,72 Αποτελέσµατα χρήσης , ,80 Αυξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Υπερ το άρτιο 0, , ,50 Υπόλοιπα , , , , ,58 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 19

20 Κατάσταση ταµειακών ροών VI. 01/01-01/01-31/12/ /12/2011 Ζηµιές προ φόρων , ,25 Προσαρµογές για: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,44 Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 Προβλέψεις , ,00 Ζηµία / Κέρδος από πώληση παγίων , ,29 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα , , , ,43 Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης Αύξηση / (Μείωση) απαιτήσεων , ,23 Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) , ,82 Αγορές αυτοκινήτων , ,11 Πωλήσεις αυτοκινήτων , , , ,34 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ τόκων και φόρων , ,09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφη έξοδα καταβληµένα , ,28 Καταβληµένοι Φόροι , ,51 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,30 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,82 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων 660, ,50 Τόκοι εισπραχθέντες , ,42 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες , ,90 Ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αναληφθέντα 0,00 0,00 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 Κόστος αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Εξοφλήσεις δανείων , ,79 Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00 Καθαρές ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , ,21 καθαρη µείωση / (αύξηση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , ,61 Ταµειακά Διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης , ,92 Ταµειακά Διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης , ,53 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 20

21 VII. Προσάρτηµα στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 1. Γενικές πληροφορίες Η ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ και διακριτικό τίτλο «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ A.E.» ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέµβριο του 1998 (ΦΕΚ 8353/ ). Η εταιρεία έχει έδρα στην Ελλάδα, Λεωφ. Κηφισού στο Περιστέρι Αττικής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της είναι Η ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ A.E. παρέχει υπηρεσίες στην ευρύτερη αγορά της ενοικίασης οχηµάτων, καλύπτοντας τόσο την βραχυχρόνια µίσθωση ( Rent a Car), όσο και την µακροχρόνια µίσθωση (Long term). Η ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ Α.Ε. παρέχει συνεχώς βελτιούµενες, ποιοτικές, αξιόπιστες και όσο το δυνατόν οικονοµικά συµφερότερες υπηρεσίες σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση του πελάτη είναι από τις βασικότερες επιδιώξεις της και αυτό επιτυγχάνεται µέσα από το προσωποποιηµένο service. Η ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ A.E. λόγω των ανωτέρω αντιπροσωπεύει µία αξιόπιστη επιλογή για τους πελάτες της και για αυτό βρίσκεται σε συνεχώς ανοδική πορεία που την κατατάσσει στις µεγαλύτερες της αγοράς ενοικιάσεων οχηµάτων. Η ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ A.E., στην κατηγορία του Rent a Car (Rac), δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1998, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της SIXT GmbH & Co. Η Διοίκηση της SIXT παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις τόσο Ελληνική αγορά ενοικίασης οχηµάτων, όσο και στη διεθνή, προκειµένου έγκαιρα να εντοπίζονται και να εφαρµόζονται νέες τεχνικές διοίκησης µέσω των οποίων αφενός θα αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο η εµπειρία και η τεχνογνωσία της SIXT GmbH & Co και αφετέρου να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες επιχειρηµατικές συνθήκες και πρακτικές της χώρας µας. Οι παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και είναι οι πρώτες ετήσιες που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή τη βάση και είναι εκφρασµένες σε ευρώ. 2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 2.1 Αρχές σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεµβρίου 2012, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) περιλαµβανοµένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερµηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 21

22 βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εµπεριέχουν σχετικό βαθµό υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που έληξε την : ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2011) Η παρούσα τροποποίηση προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε µια σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, που αφορά µεταβιβασθέντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν διαγράφονται και τυχόν συνεχή ανάµειξη στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Διερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση που έληξε την : Στη χρήση 2012 δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρµογής νέων διερµηνειών Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση που έληξε την : ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2015) Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και προβλέπει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση για την εταιρεία. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013) Το πρότυπο αντικαθιστά, όσον αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις το ΔΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» το οποίο µετονοµάζεται σε «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και την Διερµηνεία 12 «Οντότητες ειδικού σκοπού». Το πρότυπο διευκρινίζει την έννοια του ελέγχου (control) µιας οντότητας πάνω σε µια άλλη και θέτει τις προυποθέσεις για το πως εφαρµόζεται η εν λόγω έννοια. Δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση για την εταιρεία. ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί διακανονισµοί» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 22

23 Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Δικαιώµατα σε κοινοπραξίες» και την Διερµηνεία 13 «από κοινού ελεγχόµενες οντότητες µη χρηµατικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς διακανονισµούς σε κοινές δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τα πρότυπα που πραγµατεύονται τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας. Τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ΔΛΠ 28 µετονοµάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες». Δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση για την εταιρεία. ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε άλλες οντότητες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013) Το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά µε δικαιώµατα σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και δοµηµένες µη ελεγχόµενες µη ενοποιούµενες οντότητες. Δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση για την εταιρεία. ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013) Με το πρότυπο αυτό συγκεντρώνονται σε ένα Πρότυπο Πλαίσιο, τα θέµατα του καθορισµού της εύλογης αξίας, της επιµέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση για την εταιρεία. ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιουλίου 2012) Η τροποποίηση απαιτεί την οµαδοποίηση των κονδυλίων που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδηµάτων, µε βάση το εάν µεταγενέστερα αναταξινοµούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων (κέρδη και ζηµίες). Δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση για την εταιρεία. ΔΛΠ 19 (Νέο Τροποποιηµένο) «Παροχές σε εργαζοµένους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013) Το νέο πρότυπο ρυθµίζει θέµατα όπως η αναγνώριση των µεταβολών στην καθαρή υποχρέωση της καθορισµένης παροχής, τροποποιήσεων, περικοπών και διακανονισµών των προγραµµάτων, καθώς και γνωστοποιήσεων. Δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση για την εταιρεία. Διερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2012: ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστη κατά το στάδιο της παραγωγής, επί της επιφανείας ενός ορυχείου, για την απόκτηση πρόσβασης στο απόθεµα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013) Με την διερµηνεία αυτή ρυθµίζονται τα θέµατα του λογιστικού χειρισµού των εν λόγω δαπανών. Η εν λόγω διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή για την εταιρεία. Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 23

24 2.3 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας γίνονται σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) και οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου (και από τη µετατροπή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 2.4 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις των. Το κόστος κτήσεως αποτελείται από όλες τις άµεσες δαπάνες που γίνονται για την απόκτηση των παγίων στοιχείων. Δαπάνες που γίνονται µεταγενέστερα επαυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της οικόπεδα. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, που έχει ως εξής, ανάλογα µε το είδος και τη χρήση τους : Μεταφορικά µέσα 2 7 χρόνια Μηχανολογικός εξοπλισµός, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3-7 έτη Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων ανάλογα µε τη διάρκεια της µίσθωσης Οι υπολειµµατικές αξίες των µεταφορικών µέσων υπολογίζονται βάσει της τρέχουσας αξίας τους κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Για τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία δεν έχουν υπολογισθεί υπολειµµατικές αξίες. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής - αναπόσβεστης αξίας τους καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 24

25 Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως µε την πραγµατοποίησή τους. 2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαµβάνονται µόνο λογισµικά ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 2 έως 5 χρόνια. Δαπάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. Εφόσον πραγµατοποιηθούν δαπάνες για την ανάπτυξη συγκεκριµένων λογισµικών προγραµµάτων, τα οποία θα κατέχονται από την Εταιρεία, αυτά θα αναγνωρίζονται ως µέρος των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 2.6 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως και όταν κάποια έκτακτα γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της λογιστικής τους αξίας όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία αυτή δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ, εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος, και λογιστικής αξίας. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσεως που προκύπτουν. 2.7 Μισθώσεις Εταιρεία ως εκµισθωτής Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 1 (Γενικές Πληροφορίες), η Εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στο χώρο της βραχυχρόνιας µίσθωσης (Rent a Car), όσο και στο χώρο της µακροχρόνιας µίσθωσης (Long term). Το σύνολο των αυτοκινήτων που ταξινοµούνται σε βραχυχρόνιες µισθώσεις αφορούν αποκλειστικά λειτουργικές µισθώσεις αυτοκινήτων και συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία. Τα αυτοκίνητα που ταξινοµούνται στις µακροχρόνιες µισθώσεις αφορούν αποκλειστικά λειτουργικές µισθώσεις αυτοκινήτων και συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει µισθώσεις αυτοκινήτων που να χαρακτηρίζονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις και να συµπεριλαµβάνονται στις απαιτήσεις της. Τα αυτοκίνητα που η εταιρεία αγοράζει µε δυνατότητα (option) άσκησης δικαιώµατος επαναγοράς (από τους προµηθευτές τους) συµπεριλαµβάνονται επίσης στα πάγια της γιατί δεν είναι βέβαιο κατά την στιγµή της αγοράς ότι θα ασκηθεί το δικαίωµα και επίσης η εταιρεία εξοφλεί (κατά την αγορά) την αξία αγοράς των αυτοκινήτων αυτών. Οι πολιτικές της Εταιρείας σε ότι αφορά τις λειτουργικές και τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύονται ως εξής: Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 25

26 Α. Λειτουργικές µισθώσεις Α.1 Ενσώµατα πάγια στοιχεία Οι µισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται ουσιωδώς από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις (βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες). Τα αυτοκίνητα που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις συµπεριλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια στοιχεία (στόλος) του ισολογισµού. Το έσοδο του ενοικίου αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. Τα αυτοκίνητα που είναι µισθωµένα µε συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης, επιµετρούνται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. Η πολιτική απόσβεσης για τα αποσβέσιµα µισθωµένα αυτοκίνητα είναι η ίδια µε την συνήθη πολιτική αποσβέσεων της εταιρείας για παρόµοια πάγια στοιχεία. Η αποσβέσιµη αξία των µισθωµένων αυτοκινήτων είναι ίση µε την αξία κτήσης µείον την εκάστοτε εκτιµώµενη υπολειµµατική αξία, και αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου, η οποία κατά µέσο όρο είναι από 2 έως 6 έτη. Α.2 Οχήµατα µε δικαίωµα επαναγοράς Τα µισθούµενα αυτοκίνητα, τα οποία η Εταιρεία έχει το δικαίωµα της πώλησής των ή µη στον προµηθευτή κατά το τέλος της µίσθωσης, σε καθορισµένες τιµές, εντάσσονται ως πάγια στοιχεία, στα λογιστικά της βιβλία και στον Ισολογισµό, µε κόστος κτήσεως την αξία αγοράς τους προσαυξηµένη µε τα άµεσα έξοδα που γίνονται για αυτά. Η εταιρεία καταχωρεί τα αυτοκίνητα αυτά ως πάγια στοιχεία γιατί κατά την αγορά τους δεν γνωρίζει εάν θα ασκήσει ή όχι το δικαίωµα της πώλησης αυτών και επίσης τα εξοφλεί στο σύνολό τους. Β. Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Η εταιρεία τις χρήσεις 2012 και 2011 δεν είχε µισθώσεις (χρηµατοδοτικές) αυτοκινήτων, στις οποίες να µεταβιβάζονται ουσιωδώς στους πελάτες της όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια να ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, εφόσον υπάρξουν, θα αναγνωρίζονται αρχικά ως απαιτήσεις κατά την έναρξη της µισθωτικής περιόδου στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του αυτοκινήτου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων εισπρακτέων µισθωµάτων. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης θα αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία θα αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. Οι τυχόν απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις θα είναι µακροχρόνιες µισθώσεις, οι οποίες θα εντάσσονται στον ισολογισµό στην κατηγορία Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές θα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης θα αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Η πρόβλεψη ζηµιών αποµείωσης θα στηρίζεται στην ιστορική γνώση της εταιρείας και τους ενδογενείς κινδύνους στο χαρτοφυλάκιό της. Η αξιολόγηση των απαιτήσεων θα στηρίζεται στην αξιολόγηση φερεγγυότητας του µισθωτή και των εκάστοτε καλύψεων (όταν υπάρχουν). Το ποσό της πρόβλεψης θα είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 26

ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2011 (Περίοδος 1 η Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεµβρίου 2014 (Περίοδος 1 η Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεµβρίου 2010 (Περίοδος 1 η Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεµβρίου 2014 (Περίοδος 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τις αρχές των

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ OLYMPIA ENTERPRISES S.A. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως Αρ. Μ.Α.Ε.: 7375/01ΝΤ/B/86/284

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2012 01/01/2011 31/12/2011 . .

2012 01/01/2011 31/12/2011 .         . ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Της Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Α. Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟ Α.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 42693/66/Β/99/004

«ΒΙΟ Α.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 42693/66/Β/99/004 ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 42693/66/Β/99/004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464

«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 24 η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000

Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000 Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 03 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεµβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Έδρα: Ηρώων Πολυτεχνείου 50,185 35 Πειραιάς Α.Φ.Μ.: 094145599,.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7504/02/β/86/1384 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 44343307000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα