ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΩΡΕΤΣΩΝ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΟΤ ΠΡΟΕΓΓΘΗ ΜΕ ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΩΡΕΤΣΩΝ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΟΤ ΠΡΟΕΓΓΘΗ ΜΕ ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ"

Transcript

1 ΑΡΘΣΟΣΕΛΕΘΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΘΚΟΛΑΟ ΜΟΤΘΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΩΡΕΤΣΩΝ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΟΤ ΠΡΟΕΓΓΘΗ ΜΕ ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ ΜΑΡΣΗ ΑΝΣΩΝΘΟ ΑΕΜ: 2401 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΥΡΗΣΟΦΖ ΚΟΡΩΝΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΗΟΤΛΗΟ 2012 i

2 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 5. Τπεύζπλνο: Καζ. Ν. Μνπζηόπνπινο 6. Αξκόδηνο Παξαθνινύζεζεο: Υξηζηνθήο Κνξσλαίνο 7. Σίηινο εξγαζίαο: ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΩΡΔΤΣΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ -ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΔ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΩΖ 8. Ολνκαηεπώλπκν θνηηεηή: Αληώληνο Μάξηζεο 10. Θεκαηηθή πεξηνρή: 11. Ζκεξνκελία έλαξμεο: Πεξηβάιινλ Μάξηηνο Αξηζκόο κεηξώνπ: Ζκεξνκελία παξάδνζεο: Ηνύιηνο Αξηζκόο εξγαζίαο: 14. Πεξίιεςε: Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ζπζζσξεπηή απηνθηλήηνπ ηύπνπ κνιύβδνπ-νμένο (Lead-Acid). Αλαθέξνληαη νη θπξηόηεξνη ηύπνη ζπζζσξεπηώλ θαη εηδηθόηεξα αλαιύνληαη νη ηύπνη ζπζζσξεπηώλ απηνθηλήηνπ. Δμεηάδνληαη ηα θύξηα κέξε θαη ραξαθηεξηζηηθά απηώλ. Ζ παξαγσγή θαη ε αλαθύθισζε ζπζζσξεπηή κνιύβδνπ-νμένο ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 96/61/ΔΚ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη έιεγρν ηεο ξύπαλζεο (I.P.P.C.). Δπίζεο, αλαθέξνληαη θαη νη Βέιηηζηεο Γπλαηέο Σερληθέο (Β.Γ.Σ.) ζηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπζζσξεπηώλ κνιύβδνπ-νμένο(pba), ε πξνζέγγηζε γίλεηαη κε αλάιπζε θύθινπ δσήο απηώλ. ηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαη άιινη ηξεηο ηύπνη ζπζζσξεπηώλ, ληθειίνπ-θαδκίνπ (Ni-Cd), ληθειίνπ-πδξηδίνπ κεηάιινπ (Ni-MH) θαη ηόλησλ ιηζίνπ γηα λα ζπγθξηζνύλ κε ηνπο ζπζζσξεπηέο κνιύβδνπ-νμένο. Με ηε κέζνδν Eco-Indicator 95, γίλεηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ. Δίλαη θαλεξό όηη νη ζπζζσξεπηέο κνιύβδνπ-νμένο έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα θη σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο αιιά θη σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο. 15. ηνηρεία εξγαζίαο: Αξ. ειίδσλ: 124 Αξ. Δηθόλσλ: 26 Αξ. Γηαγξακκάησλ:25 Αξ. Πηλάθσλ: 64 Αξ. Παξαξηεκάησλ: 1 Αξ. Παξαπνκπώλ: 16. Λέμεηο θιεηδηά: Αλάιπζε θύθινπ δσήο πζζσξεπηήο Παξαγσγή-Αλαθύθισζε Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 17. ρόιηα: 18. πκπιεξσκαηηθέο παξαηεξήζεηο: 19. Βαζκόο: ii

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ απμαλφκελε δήηεζε ησλ απηνθηλήησλ, έρνπκε θη απμαλφκελε παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ. Οη ζπζζσξεπηέο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ θαηλνχξησλ απηνθηλήησλ είηε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ, ζηα νρήκαηα πνπ ήδε θπθινθνξνχλ. ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, νη ζπζζσξεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πιείζηνλ είλαη κνιχβδνπ-νμένο. ηελ Διιάδα, ε παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο αξρίδεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. θνπφο ηεο νδεγίαο απηήο είλαη ε νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ρξήζε ελέξγεηαο θαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ήηαλ νη ιφγνη πνπ καο νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ εξγαζία. Βέβαηα, παξνπζηάζζεθαλ δπζθνιίεο γηαηί ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ γίλεη κειέηεο γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ζπζζσξεπηψλ. Όζν αθνξά ηελ αλαθχθισζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ θάπνηεο ηδησηηθέο εηαηξίεο. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ αξκφδην παξαθνινχζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο θαζεγεηή θ. Κνξσλαίν Υξηζηνθή γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο, ηνλ θαζεγεηή θ. Μνπζηφπνπιν Νηθφιαν γηα ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο πνπ κνπ παξείρε, αιιά θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ εξγαζηεξίνπ κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο κεραληθήο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. Σέινο, επραξηζηψ γηα ηελ βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία ηνλ θίιν Ρφβα Γεκήηξην. iii

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ζει. 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 1 2. ΣΤΠΟΗ ΤΩΡΔΤΣΩΝ Γεληθά Γεπηεξνγελείο ζπζζσξεπηέο-σχπνη θαη ρξήζεηο χζηεκα Νηθειίνπ - Καδκίνπ χζηεκα Νηθειίνπ-Τδξηδίνπ-Μεηάιινπ χζηεκα Ληζίνπ Μεηάιινπ χζηεκα Μνιχβδνπ Σχπνη ζπζζσξεπηψλ απηνθηλήησλ πζζσξεπηέο κε πγξφ ειεθηξνιχηε πζζσξεπηέο θιεηζηνχ ηχπνπ ΚΤΡΗΑ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΩΡΔΤΣΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Γεληθά Γνρείν θαη θάιπκκα ζπζζσξεπηή Ζιεθηξηθά ζηνηρεία ζπζζσξεπηή (πιάθεο κνιχβδνπ ) Γηαρσξηζηηθέο πιάθεο Ζιεθηξνιχηεο Σεξκαηηθά ζπζζσξεπηή ( αθξνδέθηεο ή πφινη ) Υσξεηηθφηεηα θαη Ζιεθηξεγεξηηθή δχλακε ζπζζσξεπηή ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΤΩΡΔΤΣΖ ΜΟΛΤΒΓΟΤ-ΟΞΔΟ ΚΑΗ ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΟΗ ΡΤΠΟΗ 40 iv

5 4.1 Γεληθά Γηαδηθαζίεο παξαγσγήο Μνιχβδνπ Γεπηεξνγελήο παξαγσγή κνιχβδνπ Παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ πγξάο μεξάο θνξηίζεσο Αλαθχθισζε ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ Δθπνκπέο θαηά ηελ παξαγσγή κνιχβδνπ Δθπνκπέο θαηά ηελ παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ πγξάο μεξάο θνξηίζεσο Δθπνκπέο θαηά ηελ αλαθχθισζε ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ Βέιηηζηεο Γπλαηέο Σερληθέο θαηά ηελ δεπηεξνγελή παξαγσγή κνιχβδνπ (παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ πγξάο μεξάο θνξηίζεσο) Αλάιπζε θαηά ζηάδην Απαγσγή, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία απαεξίσλ θαπζαεξίσλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ Δθαξκνγή ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο κνλάδεο Βέιηηζηεο Γπλαηέο Σερληθέο θαηά ηελ αλαθχθισζε ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ Αλάιπζε θαηά ζηάδην Απαγσγή θαη ζπιινγή αέξησλ ξχπσλ Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ Δθαξκνγή ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο κνλάδεο ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΩΖ ΤΩΡΔΤΣΖ ηάδηα θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο Υαξαθηεξηζηηθά ζπζζσξεπηψλ Παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ πζζσξεπηέο Μνιχβδνπ-νμένο (PbA) 74 v

6 5.3.2 πζζσξεπηέο Νηθειίνπ-Καδκίνπ (Ni-Cd) πζζσξεπηέο Νηθειίνπ Μεηάιινπ πδξηδίνπ (Ni-MH) πζζσξεπηέο Ηφλησλ ιηζίνπ (Li-ion) Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο Φαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ Δπηξνθηζκφο Όμηλε βξνρή Υεηκεξηλφ λέθνο Βαξέα κέηαιια Καξθηλνγέλεζεο πλνιηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 119 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 121 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 124 vi

7 1. ΔΗΑΓΩΓΖ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, νη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη νη ζπζζσξεπηέο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ζπζθεπψλ απφ κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ θαη επαγγεικαηηψλ. Ζ παγθφζκηα αγνξά ειεθηξηθψλ ζηειψλ παξνπζηάδεη εηήζηα αχμεζε ηνπ ηδίξνπ ζρεδφλ 9% απφ ην 1989 θαη ε ηάζε απηή πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. ε φξνπο αμίαο, ε ηξέρνπζα ηάζε αχμεζεο θαίλεηαη λα επηβξαδχλεηαη θαη ε παγθφζκηα δήηεζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πξνβιέπεηαη λα απμάλεηαη θαηά 5% ηα επφκελα ρξφληα [1]. Οη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο γηα απηνθίλεηα είλαη θπξίσο ζηήιεο κνιχβδνπ-νμένο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθθίλεζε ησλ απηνθηλήησλ, ηνλ θσηηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο ησλ νρεκάησλ. Ζ αγνξά ειεθηξηθψλ ζηειψλ βηνκεραλίαο θαη απηνθηλήησλ ππνδηαηξείηαη ζηελ αγνξά πξσηφηππνπ εμνπιηζκνχ, - ειεθηξηθέο ζηήιεο πνπ πσινχληαη κε θαηλνχξγηα απηνθίλεηα θαη ζηελ αγνξά κεηά ηελ πψιεζε, πνπ αθνξά ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο πνπ πσινχληαη αλεμαξηήησο εμνπιηζκνχ ζε πξαηήξηα βελδίλεο θαη ζπλεξγεία απηνθηλήησλ. Κάζε ρξφλν, δηαηίζεληαη ζηελ θνηλνηηθή αγνξά πεξίπνπ ηφλνη ειεθηξηθψλ ζηειψλ γηα απηνθίλεηα, ηφλνη ειεθηξηθψλ ζηειψλ βηνκεραλίαο θαη ηφλνη θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ. Οη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη νη ζπζζσξεπηέο δελ δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ή θπιάζζνληαη ζην ζπίηη. Χζηφζν, αξγά ή γξήγνξα, απηέο νη ειεθηξηθέο ζηήιεο ζα θαηαζηνχλ απφβιεηα θαη θηλδπλεχνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ νξηζηηθή δηάζεζε απνβιήησλ ζηελ Κνηλφηεηα [2]. Σα πξνηεηλφκελα κέηξα απνζθνπνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ επηθίλδπλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο, ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηηο εθπνκπέο ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζηα ξππνγφλα ππνιείκκαηα απνηέθξσζεο θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαθή ειεθηξηθψλ ζηειψλ. Όπσο αλαγλσξίδεη θαη ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Σνμηθφηεηα, ηελ Οηθνηνμηθφηεηα θαη ην Πεξηβάιινλ (SCTEE), ππάξρεη έιιεηςε κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ θηλδχλσλ ηεο απφπιπζεο απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Δπηπιένλ, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα απνζθνπνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ επαλεηζάγνληαο ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν ηα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο νθείινληαη θπξίσο ζηα πιηθά πνπ πεξηέρνπλ. Οη θπξηφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζεκεηψλνληαη θαηά ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Σν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο κε ην πνιχ πςειφ βηνηηθφ επίπεδν έρεη ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο, πξνθαιψληαο πνηθίιεο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη αηζζεηηθέο επηβαξχλζεηο. Δίλαη πιένλ μεθάζαξν φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ λα θάλεη κε ηελ πξφιεςε ηεο 1

8 ξχπαλζεο, δειαδή ηελ απνθπγή ηεο παξαγσγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεγή ηεο γέλλεζήο ηνπο. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά απεηθνλίδεηαη ζηε λνκνζεζία ηφζν ηεο Δ.Δ. (νδεγία 1996/61/ΔΚ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο απφ ηε βηνκεραλία) φζν θαη ησλ Ζ.Π.Α. (Pollution Prevention Act, 1990, U.S. EPA) [2]. Σν ζεκεξηλφ πνζνζηφ ζπιινγήο ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ είλαη πνιχ ρακειφ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο θαίλεηαη λα είλαη φηη νη θαηαλαισηέο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο νδεγίεο (ειεθηξηθέο ζηήιεο πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο πνζφηεηεο πδξαξγχξνπ, θαδκίνπ θαη κνιχβδνπ) θαη ινηπψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ (π.ρ. ειεθηξηθέο ζηήιεο γεληθήο ρξήζεο). Δπίζεο θαίλεηαη φηη ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηνπ εχξνπο, ην θφζηνο ζπζηήκαηνο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη δηάζεζεο κφλν γηα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη ζπλήζσο φηη ε κεηαθίλεζε πξνο έλα ζχζηεκα ζπιινγήο 'φισλ ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ' ζα απμήζεη ην πνζνζηφ ζπιινγήο ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, θάδκην θαη κφιπβδν [1]. Ζ αλαθχθισζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ εμαζθαιίδεη φηη νη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο δελ απνζηέιινληαη γα ηαθή ή απνηέθξσζε κεηά ηε ζπιινγή ηνπο θαη επνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα θιείζεη ν θχθινο δσήο ησλ πιηθψλ. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηε δηάζσζε πνιχηηκσλ θπζηθψλ πφξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 174 ηεο πλζήθεο ΔΚ. Δθφζνλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ρηιηάδεο ηφλνη δηαθφξσλ κεηάιισλ, ηα πςειά πνζνζηά αλαθχθισζεο ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηε δηάζσζε πνιχηηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. πλεπψο, ζεζπίδεηαη ε αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιεο νη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο πνπ ζπιιέγνληαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γηα αλαθχθισζε. Χζηφζν, ζε εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, νξηζκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειεο γηα αλαθχθισζε, ζε πεξίπησζε βιάβεο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο γηα παξάδεηγκα. πλεπψο, ε πξφηαζε πξνβιέπεη εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα φηη φιεο νη ειεθηξηθέο ζηήιεο πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο γηα αλαθχθισζε, κέρξη 10% ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη' αλψηαην φξην. Δπηπιένλ, γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο, έρεη ζεκαζία λα αλαθπθιψλεηαη πξάγκαηη ην πεξηερφκελν ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ κνιχβδνπ-νμένο θαη ληθειίνπ-θαδκίνπ ζε κφιπβδν θαη θάδκην, κφιηο νη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο εηζέξρνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε αλαθχθισζεο. Δθφζνλ 70% πεξίπνπ ηεο παξαγσγήο κνιχβδνπ θαη θαδκίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ ζηειψλ, ε αλαθχθισζε ησλ ελ ιφγσ ζηειψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ πφξσλ. πλεπψο, πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί ειάρηζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ ελ ιφγσ ζηειψλ [1]. 2

9 Απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε, νη αμηνινγήζεηο θχθινπ δσήο (ΑΚΕ) δείρλνπλ φηη ην βέιηηζην πνζνζηφ αλαθχθισζεο γηα ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο NiCd ηείλεη λα πξνζεγγίζεη ην 100%. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε αλαθχθισζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ NiCd είλαη απνδνηηθή απφ ελεξγεηαθή άπνςε αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο βξίζθνληαη ζε θάπνηα απφζηαζε. Δθηφο ηεο θάζεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ειεθηξηθήο ζηήιεο, ην 65% ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθψλ ζηειψλ ελψ ην 32% ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηεο πξψηεο χιεο. Σν αλαθπθισκέλν θάδκην θαη ληθέιην απαηηεί 46% θαη 75%, αληίζηνηρα, ιηγφηεξε πξσηνγελή ελέξγεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ εμφξπμε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ αθαηέξγαζηνπ κεηάιινπ. Ζ αλαθχθισζε ηνπ θαδκίνπ, ηνπ ληθειίνπ, ηνπ ζηδήξνπ θαη ινηπψλ πιηθψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ είλαη ζρεηηθά εχθνιε, νπφηε ζεσξεηηθψο είλαη δπλαηή ε αλαθχθισζε φισλ (99,9%) ησλ πιηθψλ κηαο ειεθηξηθήο ζηήιεο NiCd. Σν αλαθηεκέλν θάδκην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή θαηλνχξγησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ή άιισλ πξντφλησλ [1]. Σα ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο γηα ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο κνιχβδνπ-νμένο έρνπλ ήδε θαζηεξσζεί θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο βηνκεραληθήο πξαθηηθήο. Απηέο νη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο πεξηέρνπλ θπξίσο κφιπβδν, πνπ αλαθπθιψλεηαη εχθνια. Οη κειέηεο ΑΚΕ γηα ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο κνιχβδνπ-νμένο δείρλνπλ φηη εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αλαθπθισκέλνπ κνιχβδνπ ζε ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο κνιχβδνπ-νμένο, ζα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Οη ειάρηζηεο απνδφζεηο αλαθχθισζεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηηο ελ ιφγσ ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο είλαη φινο ν κφιπβδνο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 65% θαηά κέζν βάξνο ησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ. ε φξνπο νηθνλνκηθνχ νθέινπο, ε ζπιινγή θαη αλαθχθισζε φισλ ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζηελ θνηλνηηθή αγνξά: ζα κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, θαζψο ηα πξσηνγελή πιηθά κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ αλαθπθισκέλα πιηθά, ζα κεηψζεη ην θφζηνο δηάζεζεο, ηδίσο ην θφζηνο ηαθήο, επεηδή ζα ππάξρεη ιηγφηεξε δηάζεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ή απνηεθξσηέο θαη πεξηζζφηεξε αλαθχθισζε. Σν θφζηνο ηεο νξηζηηθήο δηάζεζεο εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζε 120 αλά ηφλν. Τπνζέηνληαο φηη ην πξνηεηλφκελν πνζνζηφ ζπιινγήο ζα νδεγνχζε ζε επηπιένλ ζπιινγή ηφλσλ θνξεηψλ ζηειψλ, ε ζπλνιηθή εμνηθνλνκνχκελε δαπάλε δηάζεζεο αλέξρεηαη ζε 6 εθαη., ζα κεηψζεη ην θφζηνο αλαθχθισζεο ιφγσ πςειφηεξσλ πνζνζηψλ ζπιινγήο, νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θ.α, 3

10 ζα απνθχγεη ην εμσηεξηθφ θφζηνο. Σν εμσηεξηθφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο ησλ αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη πνπ ζπλήζσο θαηαβάιιεηαη απφ ηελ θνηλσλία κε ηε κνξθή θφζηνπο εμπγίαλζεο ή πεξηβαιινληηθήο επηδείλσζεο ή αξλεηηθψλ γηα ηελ πγεία επηπηψζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί πνζνηηθά θαη λα νξηζηεί ρξεκαηηθή αμία γηα νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ θφζηνο απηνχ ηνπ είδνπο πνπ απνθεχγεηαη κε ηα πξνηεηλφκελα κέηξα, ε πεξηγξαθή ηνπ νθειψλ πεξηνξίδεηαη ζηα εμήο: Απνθπγή εμσηεξηθνχ θφζηνπο ρξεζηκνπνηψληαο πφξνπο ζε ρξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο πνπ αιιηψο ζα θαηέιεγαλ ζε νξηζηηθή δηάζεζε. Σα κέηαιια πνπ πεξηέρνληαη ζε ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο κπνξνχλ λα κε δηνρεηεπζνχλ ζηε ξνή ησλ απνβιήησλ θαη λα αλαθπθισζνχλ. Δπηπιένλ, νχηε θαη άιιεο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νη ειεθηξηθέο ζηήιεο, φπσο νμέα, άιαηα, πιαζηηθά θ.α, ζα δηνρεηεπζνχλ ζηε ξνή απνβιήησλ. Απνθπγή ελδερφκελεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδάησλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απνηέθξσζεο/ηαθήο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ [1]. ηελ εξγαζία απηή κειεηνχληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή θαη αλαθχθισζε ζπζζσξεπηή απηνθηλήηνπ κνιχβδνπ-νμένο, θαζψο θαη νη ηχπνη απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην 2 αλαθέξνληαη φινη νη ηχπνη ησλ ζπζζσξεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εκπφξην, πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο. Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θαηαγξάθνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο. ηνπο δεπηεξνγελείο (επαλαθνξηηδφκελνπο) αλήθνπλ θαη νη ζπζζσξεπηέο απηνθηλήησλ. Οη πην θνηλνί ηχπνη ζπζζσξεπηψλ απηνθηλήηνπ είλαη νη ζπζζσξεπηέο κε πγξφ ειεθηξνιχηε θαη νη ζπζζσξεπηέο κε βαιβίδεο ξχζκηζεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμαξηάηαη απφ ηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, φπσο π.ρ. ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη έλα κεράλεκα, θ.α. ην θεθάιαην 3 αλαιχνληαη ηα θχξηα κέξε ελφο ζπζζσξεπηή απηνθηλήηνπ κνιχβδνπ-νμένο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ε βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα βαζηθά κέξε ελφο ζπζζσξεπηή είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ, δειαδή νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιάθεο κνιχβδνπ, νη δηαρσξηζηηθέο πιάθεο, ν ειεθηξνιχηεο πνπ είλαη πδαηηθφ δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο, ην πιαζηηθφ θηβψηην απφ πνιππξνππιέλην θαη ηα ηεξκαηηθά. Δπίζεο, αλαιχνληαη νη αξρέο θνξηίζεσο θαη απνθνξηίζεσο ηνπ ζπζζσξεπηή, ε έλλνηα ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο ηνπ ζπζζσξεπηή. ην θεθάιαην 4 γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο 4

11 παξαγσγήο θαη αλαθχθισζεο κνιχβδνπ θαη ζπζζσξεπηψλ πγξάο μεξάο θνξηίζεσο θαη πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη. Καηά ηηο δηαδηθαζίεο απηέο έρνπκε εθπνκπέο απνβιήησλ, ηφζν αέξησλ φζν θαη ζηεξεψλ θαη πγξψλ. Τπάξρνπλ θάπνηεο κέζνδνη γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ απηψλ. Σέινο, αλαιχνληαη νη Βέιηηζηεο Γπλαηέο Σερληθέο (Β.Γ.Σ.) θαηά ηε δεπηεξνγελή παξαγσγή κνιχβδνπ (παξαγσγή ζπζζσξεπηψλ πγξάο μεξάο θνξηίζεσο) θαη θαηά ηελ αλαθχθισζε ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ. ην θεθάιαην 5, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ-νμένο γίλεηαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε αλάιπζε θχθινπ δσήο θαη ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. πγθξίλνληαη κε ηξείο βαζηθνχο ηχπνπο ζπζζσξεπηψλ: ηηο ληθειίνπ-θαδκίνπ, ηηο ληθειίνππδξηδίνπ κεηάιινπ θαη ηφλησλ ιηζίνπ. Αλαιχνληαη νη πξψηεο θαη δεπηεξεχνπζεο χιεο, ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζζσξεπηή, νη ζπλέπεηεο απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ε ελέξγεηα θαη νη εθπνκπέο πνπ έρνπκε απφ ηελ αλαθχθισζε ησλ ζπζζσξεπηψλ. Αλαθέξνληαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ζπζζσξεπηψλ θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηα θαηλφκελα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο φμηλεο βξνρήο, ηνπ επηξνθηζκνχ, ηνπ ζεξηλνχ θαη ρεηκεξηλνχ λέθνπο, ηα βαξέα κέηαιια θαη ηελ παξαγσγή θαξθηλνγφλσλ νπζηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ηχπνπ ζπζζσξεπηή. 5

12 2. ΣΤΠΟΗ ΤΩΡΔΤΣΩΝ 2.1 Γεληθά Οη ειεθηξηθέο ζηήιεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνπο ρξήζηεο, ηηο ηερλνινγίεο θαη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο φπσο ε δπλαηφηεηα επαλαθφξηηζεο ή ην κέγεζνο. Γεληθψο, ε αγνξά ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ δηαηξείηαη ζε δχν βαζηθέο νκάδεο: I. ηελ νκάδα ησλ «θνξεηψλ», φπνπ νη ειεθηξηθέο ζηήιεο έρνπλ βάξνο ζπλήζσο ιηγφηεξν απφ 1kg θαη II. ηελ νκάδα ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ βηνκεραλίαο θαη απηνθηλήησλ, φπνπ νη ζηήιεο έρνπλ βάξνο ζπλήζσο πεξηζζφηεξν απφ 1kg [3]. Τπάξρνπλ δπν θπξίσο, δηαθνξεηηθά είδε θνξεηψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ: Πξσηνγελείο Οη πξσηνγελείο κπαηαξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ζε θσηνγξαθηθφ εμνπιηζκφ, ζηα ξνιφγηα, ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρξήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Οη πεξηζζφηεξεο πξσηνγελείο κπαηαξίεο είλαη θπιηλδξηθέο, επίπεδεο ή θνκβηφζρεκεο (θνπκπηά) κε ρσξεηηθφηεηα θάησ απφ 20Ah. πλήζσο είλαη νηθηαθήο ρξήζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο δεπηεξνγελείο πνπ είλαη ζπλήζσο βηνκεραληθήο ρξήζεο. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη πξσηνγελψλ κπαηαξηψλ είλαη νη: Φεπδαξγχξνπ/'Aλζξαθα (Zn/C): νη γλσζηέο ζε φινπο απιέο κπαηαξίεο. Γηα ηηο απινχζηεξεο ρξήζεηο θαη κε ηε κηθξφηεξε δηάξθεηα δσήο. Φεπδαξγχξνπ/Υισξηδίνπ (Zn/Cl): κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Υξεζηκνπνηνχληαη εθεί πνπ ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα. Αιθαιηθέο Μαγγαλίνπ: κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο απφ ηα δχν πξνεγνχκελα είδε. Δίλαη κάιηζηα θαη θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ. Αξγχξνπ: ζπλήζσο είλαη θνκβηφζρεκεο, πεξηέρνπλ νμείδην ηνπ αξγχξνπ, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε ξνιφγηα. Ληζίνπ: κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο, πεξηέρνπλ κεηαιιηθφ ιίζην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηνλ θσηνγξαθηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Φεπδαξγχξνπ - αέξα: επίζεο θνκβηφζρεκεο, έρνπλ ηελ θαηλνηνκία φηη αληί ζεηηθνχ πφινπ, ρξεζηκνπνηείηαη ην αηκνζθαηξηθφ νμπγφλν. Τδξαξγχξνπ: κε νμείδην ηνπ πδξαξγχξνπ, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ηαηξηθέο ζπζθεπέο, φπσο αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. Γπζηπρψο, ν πδξάξγπξνο πνπ πεξηέρνπλ είλαη επηθίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ. 6

13 Οη πξσηνγελείο κπαηαξίεο είλαη εχρξεζηεο θαη απιέο ζηελ ρξήζε ηνπο θαη ε ζπληήξεζε ηνπο είλαη απιή θη εχθνιε. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα έρνπλ ηέηνην ζρήκα θαη κέγεζνο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή. Σέινο, έρνπλ αμηνπηζηία θαη απνδεθηφ θφζηνο ζε ζπλάξηεζε κε πεξηζζφηεξε δηάξθεηα δσήο, κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ελέξγεηαο θαη ηζρχνο. Γεπηεξνγελείο Οη δεπηεξνγελείο κπαηαξίεο επαλαθνξηίδνληαη ειεθηξηθά θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζρεδφλ παληνχ. Υσξίδνληαη ζε ηξία βαζηθά ζπζηήκαηα: επαλαθνξηηδφκελν ζχζηεκα ληθειίνπ-θαδκίνπ (Ni-Cd): Δίλαη απφ ηηο πξψηεο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο πνπ θηηάρηεθαλ πνηέ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε ειεθηξηθά εξγαιεία, θνξεηά ηειέθσλα, θνξεηνχο ππνινγηζηέο, παηρλίδηα, θιπ., κε δηάξθεηα δσήο 4-5 ρξφληα. Καζψο ην θάδκην είλαη βιαβεξφ, γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα απνκαθξπλζεί απηφ ην είδνο κπαηαξίαο απφ ηελ αγνξά, θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζεί. επαλαθνξηηδφκελν ζχζηεκα κνιχβδνπ (Pb): Ζ αλαθάιπςή ηνπο έθεξε ηελ επαλάζηαζε ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο κπαηαξίεο απηνθηλήησλ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Γπζηπρψο ν κφιπβδνο είλαη θαη απηφο επηθίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ, γη απηφ γίλεηαη ήδε πξνζπάζεηα λα ζπιιέγνληαη νη άδεηεο κπαηαξίεο απφ ηα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, θαη λα ζηέιλνληαη γηα αλαθχθισζε. ζχζηεκα ληθειίνπ-κεηάιινπ πδξηδίνπ (NiMH): πγθξηηηθά κε ηηο Ni-Cd είλαη θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Οη επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά. Ζ ίδηα κπαηαξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο θνξέο, θάλνληαο απφζβεζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηεο πνιχ γξήγνξα. Λεηηνπξγνχλ ζε πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη έρνπλ πνιχ πςειή απφδνζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο δσήο. Οη θπξηφηεξεο ρξήζεηο ησλ ζπζζσξεπηψλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή είλαη νη παξαθάησ : πζζσξεπηέο εθθίλεζεο (νρήκαηα, κνηνζηθιέηεο, αγξνηηθφο εμνπιηζκφο, ζθάθε ζαιάζζεο ) πζζσξεπηέο εξκεηηθά θιεηζκέλνπο (alarm, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ά) πζζσξεπηέο έιμεο (θιάξθ βηνκεραληθά, κεηαθνξάο θ.ά) ηαηηθνί ζπζζσξεπηέο (ηξνθνδνζίαο ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, UPS θ.ά) 7

14 πζζσξεπηέο ληθειίνπ - θαδκίνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο, ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο αληνρήο ζε δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Αληίζηνηρα, νη παξαπάλσ ζπζζσξεπηέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ ρσξεηηθφηεηά ηνπο. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζπζζσξεπηψλ είλαη ην Ακπεξψξην θαη εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ειεθηξηθνχ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη απφ έλα αγσγφ φηαλ δηαξξέεηαη απφ ξεχκα έληαζεο ελφο ακπέξ ζε ρξφλν κηαο ψξαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο ζπζζσξεπηήο, (ειεθηξηθή κπαηαξία), πεξηέρεη 100 ακπεξψξηα ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα δψζεη ειεθηξηθφ ξεχκα ελφο ακπέξ επί 100 ψξεο, ή 10 ακπέξ ζε 10 ψξεο, ή θαη 100 ακπέξ ζε 1 ψξα. Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπο νη ζπζζσξεπηέο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο. 1. πζζσξεπηέο ρσξεηηθφηεηαο Αh<30 2. πζζσξεπηέο ρσξεηηθφηεηαο κεηαμχ 30<Αh<90 3. πζζσξεπηέο ρσξεηηθφηεηαο Αh>90 Οη ζπζζσξεπηέο ηεο θαηεγνξίαο 1 (Αh<30), ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο ζπζζσξεπηέο εθθίλεζεο ζε κνηνζηθιέηεο, κηθξήο ηζρχνο αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, alarm, ζηαηηθνί ζπζζσξεπηέο θαη ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη ζπζζσξεπηέο ηεο θαηεγνξίαο 2 (30<Αh<90), ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο ζπζζσξεπηέο εθθίλεζεο γηα νρήκαηα, ζθάθε θαη κέζεο ηζρχνο αγξνηηθφ εμνπιηζκφ. Οη ζπζζσξεπηέο ηεο θαηεγνξίαο 3 (Αh>90), ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο ζπζζσξεπηέο εθθίλεζεο γηα κεγάια βηνκεραληθά νρήκαηα, σο ζπζζσξεπηέο έιμεο, σο ζηαηηθνί ζπζζσξεπηέο θαη γηα βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. εκεηψλεηαη κηα αχμεζε ησλ ζπζζσξεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα νρήκαηα κεηαμχ 30<Αh<90 θαη αχμεζε ησλ ζπζζσξεπηψλ νρεκάησλ ρσξεηηθφηεηαο Αh>90, ελψ παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ζπζζσξεπηψλ Αh<30, ιφγσ ηεο κείσζεο πψιεζεο ησλ κνηνζηθιεηψλ - κνηνπνδήιαηα. Μεξηθέο απφ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο απαηηεί κπαηαξίεο είλαη νη παξαθάησ: Παηδηθά παηρλίδηα Ραδηφ-cd Κηλεηά ηειέθσλα Απηνθίλεηα Φνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Φσηνγξαθηθέο κεραλέο Ζιεθηξηθά ηξππάληα θαη άιια θνξεηά εξγαιεία 8

15 Βηληενθάκεξεο Σειερεηξηζηήξηα θ.α. Καη είλαη κφλν κεξηθέο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κπαηαξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία θαη απφ επαγγεικαηίεο, γηα θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδνληαη ζηελ δνπιεηά ηνπο. Δπίζεο κπαηαξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, (ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο) πνπ απνζεθεχνπλ ην ξεχκα κέρξη απηφ λα ζηαιεί ζηα ζπίηηα καο. ηελ εηθφλα 2.1 θαίλνληαη δηάθνξνη ηχπνη ζπζζσξεπηψλ. Δηθόλα 2.1: Γηάθνξα είδε ζπζζσξεπηψλ 2.2 Γεπηεξνγελείο ζπζζωξεπηέο Σύπνη θαη ρξήζεηο ύζηεκα Νηθειίνπ Καδκίνπ (Ni-Cd) Οη Ni-Cd επαλαθνξηίδνληαη εχθνια, κπνξνχλ λα δψζνπλ κεγάια ξεχκαηα απνθφξηηζεο, απνζεθεχνληαη εχθνια, θαη αληέρνπλ ηελ θαθνκεηαρείξηζε θαιχηεξα απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο. Σαπηφρξνλα, ζηελ κηθξή ρξήζηκε δσή ηνπο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ αξθεηνχο θχθινπο θφξηηζεο-απνθφξηηζεο πνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή αγνξάο ηνπο θαζηζηνχλ ηελ θζελφηεξε επηινγή. Σν ζεηηθφ ειεθηξφδην ηνπ ζπζζσξεπηή θαηαζθεπάδεηαη απφ νμχ-πδξνμείδην ηνπ Νηθειίνπ, (Nickel Oxyhydroxide, NiOOH), ελψ ην αξλεηηθφ ειεθηξφδην απφ Κάδκην (Cd). Καηά ηελ απνθφξηηζε, ην νμχ-πδξνμείδην ηνπ Νηθειίνπ κεηαπίπηεη ζε πδξνμείδην ηνπ Νηθειίνπ, Ni(OH) 2 θαη ην Κάδκην νμεηδψλεηαη ζε πδξνμείδην ηνπ Καδκίνπ, Cd(OH) 2. Καηά ηελ θφξηηζε ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Σα ιεπηά θαη πιαηεηά θχιια ησλ ειεθηξφδησλ ηνπνζεηνχληαη ην έλα επάλσ ζην άιιν, κε έλα ιεπηφ πνξψδεο κνλσηηθφ θχιιν αλάκεζά ηνπο θαη ηπιίγνληαη ζε ξνιφ. Πξηλ θιείζεη ηειείσο ην ζηνηρείν εγρέεηαη κέζα ηνπ ειεθηξνιχηεο (πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ). 9

16 Δπεηδή ε φιε θαηαζθεπή θαηαιήγεη λα έρεη πνιχ κηθξή εζσηεξηθή αληίζηαζε, κπνξνχλ λα πεξάζνπλ κεγάια ξεχκαηα. Αλ βξαρπθπθισζεί έλα ζηνηρείν 600mAh κπνξεί λα δψζεη ζηηγκηαία 50A. Σα ζηνηρεία έρνπλ κία βαιβίδα εθηφλσζεο. ηα απιά ζηνηρεία ε βαιβίδα είλαη κία θαη κίαο ρξήζεο, ελψ ζ' απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα ππεξηαρεία θφξηηζε νη βαιβίδεο είλαη πνιιέο θαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Όηαλ ρξεηαζηεί λα εθηνλσζνχλ νη εζσηεξηθέο πηέζεηο ε βαιβίδα αλνίγεη. Αλ δελ αλνίμεη ε βαιβίδα ην ζηνηρείν θηλδπλεχεη λα ζθάζεη. Αλ ε βαιβίδα κείλεη αλνηθηή, ζα εμαηκηζηεί ν ειεθηξνιχηεο. Γεληθά, κία κπαηαξία πνπ έρεη απψιεηεο 15% ηνπ θνξηίνπ ηεο ζε κηα εβδνκάδα ζε απνζήθεπζε είλαη έλδεημε φηη άξρηζε λα <<γεξλάεη>>. Δπεηδή ζπλήζσο ε κπαηαξία ράλεη ην θνξηίν ηεο εμ αηηίαο ησλ δελδξηηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ηεο, ηελ θνξηίδνπκε κε ηαρεία θφξηηζε (κε C ή 2C), νπφηε ην κεγάιν (ζπγθξηηηθά) ξεχκα ζα θάςεη πξνζσξηλά ηνπο δελδξίηεο. Αιιά απηνί ζα μαλαδεκηνπξγεζνχλ. Ζ ηαρεία θφξηηζε επηηπγράλεηαη κε ξεχκα δηπιάζην έσο θαη πεληαπιάζην ηνπ ξεχκαηνο ηεο θαλνληθήο θφξηηζεο. Mεηά απφ καθξφρξνλε απνζήθεπζε αιιά θαη πεξηνδηθά θαηά ηελ ρξήζε, ειέγρεηαη ε ηάζε θάζε ζηνηρείνπ ηεο κπαηαξίαο. Δίλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα βξεζεί αλ θάπνην έρεη ραιάζεη. Γελ ελδηαθέξεη ην απφιπην κέγεζνο ηεο ηάζεο, αιιά ε ζεκαληηθή πζηέξεζε θάπνηνπ απφ ηα ππφινηπα ηνπ παθέηνπ. Γηα ηηο κπαηαξίεο Ni-Cd πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνλ πνκπφ θαη ηνλ δέθηε, ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (πεξηνρή 21 βαζκψλ ν C) είλαη ηδαληθή γηα ηελ θφξηηζε, ελψ θαηά ηελ απνθφξηηζε, είλαη ε πεξηνρή ησλ 30 βαζκψλ ν C ύζηεκα Νηθειίνπ-Τδξηδίνπ-Μεηάιινπ (Ni-MH) Σα ζηνηρεία Νηθειίνπ-Τδξηδίνπ-Μεηάιινπ (Nickel Metal Hydride, Ni-MH) ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο απνθπγήο ηνπ Καδκίνπ πνπ ζεσξείηαη πνιχ ηνμηθφ ζην πεξηβάιινλ. Σν ζεηηθφ ειεθηξφδην είλαη ην ίδην φπσο θαη ζηηο Ni-Cd, δειαδή νμπ-πδξνμείδην ηνπ ληθειίνπ πνπ κεηαπίπηεη ζε πδξνμείδην ηνπ ληθειίνπ θαηά ηελ απνθφξηηζε. Σν αξλεηηθφ ειεθηξφδην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ έλα κέηαιιν πνπ εχθνια απνξξνθά θαη απνδίδεη πδξνγφλν. Έρνπλ ηνλ ίδην ειεθηξνιχηε (πδξνμείδην ηνπ Καιίνπ, ΚΟΖ) θαη ην ίδην δηαρσξηζηηθφ πιηθφ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ Ni-MH είλαη φηη ζεσξνχληαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ναη κελ δελ έρνπλ Κάδκην, αιιά δελ παχνπλ λα πεξηέρνπλ ρεκηθά πνπ ζεσξνχληαη βιαβεξά. Δπεηδή έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή ηάζε 1,2 V θαη ηηο ίδηεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο κε ηηο Ni-Cd, είλαη επφκελν λα κπνξνχλ λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ άκεζα ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. Αξρηθά βξήθαλ εθαξκνγή ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη θνξεηνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Ο αξηζκφο ησλ θχθισλ ζηελ πξαθηηθή δσή ηνπο είλαη πεξίπνπ ην έλα ηξίην απηνχ ησλ Ni-Cd. Ζ δσή ηνπο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ έληαζε ηεο θφξηηζεο, θαη απφ ην βάζνο (πνζνζηφ) ηεο 10

17 απνθφξηηζεο. Δπίζεο αλ φιεο νη απνθνξηίζεηο είλαη πιήξεηο ε δσή ηνπο ζα είλαη κηθξφηεξε απ' φηη αλ φιεο νη απνθνξηίζεηο ήηαλ αηειείο. Οη Ni-MH θνξηίδνληαη κε 0,1C, δειαδή κε έληαζε ίζε κε ην έλα δέθαην ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο(c). Απηή γίλεηαη κε ηνλ ίδην θνξηηζηή πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο Ni-MH. Γελ απαηηείηαη (άξα θαη δελ ππάξρεη) δηαθνξεηηθφο θνξηηζηήο γηα θιαζζηθή θφξηηζε. Γηα γξεγνξφηεξεο θνξηίζεηο, ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ. Οη Ni-MH δελ είλαη φιεο ίδηεο. Κάζε ηχπνο ζέιεη ηελ δηθή ηνπ αληηκεηψπηζε. Γηα ηελ γξήγνξε/ηαρεία θφξηηζε ρξεηάδεηαη εηδηθφο θνξηηζηήο, κε ζηελφηεξεο παξακέηξνπο, εηδηθά γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληρλεχεη θαη δηαθφπηεη ηελ θφξηηζε ζην ηέινο ηεο. Οη Ni-MH απνθνξηίδνληαη κε δηπιάζην έσο θαη ηξηπιάζην ξπζκφ απ' φηη νη Ni-Cd. Σηο πξψηεο 24 ψξεο ράλνπλ έλα 10% ηνπ θνξηίνπ ηνπο. Πξέπεη λα είλαη πάληα θνξηηζκέλεο. Να ζπκπιεξψλεηαη ην ρακέλν θνξηίν φζν πην ζχληνκα γίλεηαη κεηά ηελ ρξήζε, θαη παξάιιεια λα ζπληεξείηαη ην θνξηίν ηνπο. Οξηζκέλα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα κείλνπλ ηειείσο αθφξηηζηα νχηε γηα δχν εκέξεο. Οη Ni-MH έρνπλ κεγαιχηεξν ιφγν ρσξεηηθφηεηαο/βάξνπο θαη ιηγφηεξα ηνμηθά ζπζηαηηθά. Δληνχηνηο, έρνπλ πνιιά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία - πξνο ην παξφλ - είλαη: Απνδίδνπλ κηθξφηεξα ξεχκαηα θαη έρνπλ κεγαιχηεξε πηψζε ηάζεο. Γελ δέρνληαη φινη νη ηχπνη ηελ "γξήγνξε" θφξηηζε, θαη αθφκα πην ιίγνη δέρνληαη "ηαρεία" θφξηηζε. Ο ξπζκφο απνθφξηηζήο ηνπο ζηελ εξεκία είλαη δηπιάζηνο έσο θαη ηξηπιάζηνο απφ απηφλ ησλ Ni-Cd. Δίλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηνη ζηελ δέζηε. ε πεξηβάιινλ πάλσ απφ 37 ν C κπνξεί λα ράζνπλ απφηνκα φιν ην θνξηίν ηνπο. Δίλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη ζηνπο θξαδαζκνχο θαη κπνξεί λα εθδειψζνπλ εζσηεξηθά βξαρπθπθιψκαηα. Έρνπλ κηθξφηεξν θχθιν δσήο απ φηη νη Ni-Cd. Έρνπλ αλάγθε ζπρλφηεξσλ θχθισλ θφξηηζεο-απνθφξηηζεο γηα λα κελ "αηνλίζνπλ", θαη επίζεο πεξηζζφηεξσλ γηα λα "επαλέιζνπλ". ε πεξίπησζε ππεξθφξηηζεο εθιχνπλ πδξνγφλν πνπ είλαη αλαθιέμηκν. Γη' απηφ πνιιέο εηαηξείεο ηηο ζπζθεπάδνπλε κέζα ζε θιεηζηφ πεξίβιεκα γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. ηελ εηθφλα 2.2 θαίλνληαη δηάθνξνη ηχπνη ζηνηρείσλ Ni-Cd θαη Ni-MH. 11

18 Δηθόλα 2.2: ηνηρεία Ni-Cd θαη Ni-MH ύζηεκα Ληζίνπ Μεηάιινπ (Li-Metal) Αλαθέξνληαη θαη σο LiMnO 4. Έρνπλ πνιχ θαιή ζρέζε ελέξγεηαο/βάξνπο, θαη ε νλνκαζηηθή ηνπο ηάζε είλαη 3V. Καηά ηελ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ - ηδίσο ε θφξηηζε θαη απνθφξηηζε κε κεγάια ξεχκαηα - ελαπνηίζεηαη ζηελ άλνδν πνχδξα Ληζίνπ. Καζψο ηα ζηνηρεία πιεζηάδνπλ ην πέξαο ηεο δσήο ηνπο, απηή ε πνζφηεηα ηεο πνχδξαο είλαη πνιχ κεγάιε ζε βαζκφ πνπ απνηειεί θίλδπλν έθξεμεο. Ζ θφξηηζε ησλ Li-Metal απαηηεί ειεγρφκελε ηάζε θαη έληαζε. Δπεηδή ηα ζηνηρεία κίαο κπαηαξίαο εθθνξηίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ, ην θαιχηεξν είλαη λα θνξηίδνληαη κεκνλσκέλα. Οη Li-Metal δελ είλαη θαηάιιειεο γηα απνθνξηίζεηο κε κεγάιεο εληάζεηο. Γηα λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο, δελ πξέπεη λα απνθνξηίδνληαη κε έληαζε πεξηζζφηεξν απφ ην 1,5C. Δληάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 2C επηηαρχλνπλ ζεκαληηθά ηελ θζνξά ηνπο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα απνθνξηίδνληαη κέρξη ηέινπο (deep discharge). Ζ ειάρηζηε ηάζε απνθφξηηζεο είλαη ηα 2,0V (θαη' άιινπο ηα 2,5V). Αλ ε ηάζε πέζεη θάησ απφ απηά ηα φξηα ην ζηνηρείν θαηαζηξέθεηαη άκεζα. Σα Li-Metal εθθνξηίδνληαη αλφκνηα, άξα έλα ζηνηρείν ζην παθέην κπνξεί λα πέζεη θάησ απφ ην πξναλαθεξζέλ φξην ηάζεο ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφ. Κάζε πξνζπάζεηα θφξηηζεο ελφο θαηεζηξακκέλνπ ζηνηρείνπ είλαη επηθίλδπλε γηα έθξεμε. Γελ έρνπλ πξφβιεκα κλήκεο θαη κπνξνχλ λα θνξηηζηνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ρσξεηηθφηεηαο πνπ βξίζθνληαη. Πξέπεη λα επαλαθνξηίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε, θαη λα απνζεθεχνληαη κε φιε ηελ ελέξγεηά ηνπο (αληίζεηα απ' φηη ζπληζηάηαη γηα ηηο Li-Ion θαη Li-Po). ηνηρεία Ληζίνπ-Ηόληωλ (Li-Io) Σν ζηνηρείν Ληζίνπ Ηφλησλ, έρεη έλα ζεηηθφ ειεθηξφδην πνπ πεξηέρεη νμείδην ηνπ ιηζίνπ. Σα ηφληα ηνπ ιηζίνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηελ θφξηηζε ή ηελ απνθφξηηζε απφ ην έλα ζην άιιν ειεθηξφδην, κέζσ ελφο πνξψδνπο δηαρσξηζηηθνχ θχιινπ εκβαπηηζκέλνπ ζε ειεθηξνιχηε. Σα ζηνηρεία Li-Io έρνπλ νλνκαζηηθή ηάζε 3,7 V, θαη ππάξρνπλ ειάρηζηα κεγέζε ρσξεηηθφηεηαο (πνηφ γλσζηά ηα 450mAh θαη 700mAh). Ζ θφξηηζε ησλ Li-Io γίλεηαη κε εηδηθφ θνξηηζηή ή εηδηθφ πξφγξακκα ζε ζχλζεην θνξηηζηή. Γελ θάλεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θφξηηζή ηνπο 12

19 πξφγξακκα γηα Li-Po, γηαηί ην ηειεπηαίν δίλεη κεγαιχηεξε ηάζε απφ ηελ επηηξεπφκελε γηα ηα Li-Io (ελψ επηηξέπεηαη ην αληίζηξνθν). ηνηρεία Ληζίνπ-Ηόληωλ-Πνιπκεξνύο (Li-Io-Po) ήκεξα ηα πιένλ δηαδεδνκέλα επαλαθνξηηδφκελα ζηνηρεία Ληζίνπ είλαη ηα επνλνκαδφκελα Ληζίνπ - Πνιπκεξνχο. Απηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζηνηρεία "Ληζίνπ Ηφλησλ Πνιπκεξνχο", φκσο ζπκπιένληαο κε ηελ παγθφζκηα νξνινγία, νλνκάδνληαη "Ληζίνπ - Πνιπκεξνχο" ή Li-Po. ην ζηνηρείν ηνπ Ληζίνπ Ηφλησλ Πνιπκεξνχο, ην πνξψδεο δηαρσξηζηηθφ θχιιν έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα θχιιν ζπκπαγνχο πνιπκεξνχο πιηθνχ, πνπ λαη κελ είλαη κε αγψγηκν ζηνλ ειεθηξηζκφ, αιιά επηηξέπεη λα πεξάζνπλ ηα ηφληα. Σα ειεθηξφδηά ηνπο είλαη Λίζην ζηελ θάζνδν, θαη Γξαθίηεο (άλζξαθαο) ζηελ άλνδν. Σα ζηνηρεία Li-Po έρνπλ νλνκαζηηθή ηάζε 3,7V. Ζ πξαθηηθή πεξηνρή ηάζεο είλαη απφ 4,2 Volts φηαλ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλα, έσο 3 Volts φηαλ απνθνξηηζηνχλ. Ζ εμσηεξηθή δηαθνξά απφ ηα ζηνηρεία Li-Ion είλαη φηη πεξηθιείνληαη ζε καιαθφ πεξίβιεκα πνπ ιέγεηαη "θάθεινο". Απηφ ην γεγνλφο ηα θάλεη λα είλαη πνιχ ειαθξηά ζπγθξηηηθά κε φια ηα άιια ζηνηρεία, θαη απνθιείεη ηνλ θίλδπλν έθξεμεο, αθνχ δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κεγάιε πίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηνηρείνπ, φρη φκσο θαη ηνλ θίλδπλν αλάθιεμεο φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα. Οη Li-Po έρνπλ πεξίπνπ ην 50% ηνπ θνξηίνπ ηνπο, φηαλ ζπζθεπάδνληαη ζηα εξγνζηάζηα. Σα ζηνηρεία Li-Io θαη Li-Po απαηηνχλ εηδηθέο παξακέηξνπο θφξηηζεο, πνπ κφλν θνξηηζηέο θαηαζθεπαζκέλνη γη' απηή ηελ εξγαζία (ή ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα Li-Io θαη Li-Po ησλ ζχλζεησλ θνξηηζηψλ) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αζθαιέζηεξε ηαθηηθή είλαη λα ξπζκηζηνχλ νη παξάκεηξνη θφξηηζεο ζηνλ θνξηηζηή (αξηζκφ ζηνηρείσλ θαη ξεχκα θφξηηζεο) θαη απηφο λα ειέγρεη απηφκαηα ηηο παξακέηξνπο πξηλ αξρίζεη ηελ θφξηηζε. Ζ κέγηζηε ηάζε θφξηηζεο αλά ζηνηρείν (ζε ζεηξά) είλαη 4,235V. ηελ πξάμε ε ηάζε θφξηηζεο νξίδεηαη ζηα 4,2V ή ζηα 4,15V γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Αλ νη ηηκέο ηεο ηάζεο ή ηεο έληαζεο θαηά ηελ θφξηηζε είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο επηηξεπφκελεο, ππάξρεη θίλδπλνο αλάθιεμεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ. Ζ θιφγα πνπ βγαίλεη απφ έλα ζηνηρείν Li-Po ζπκίδεη βεγγαιηθφ θαη θζάλεη ηα 3-4 κέηξα. Δπεηδή ε ηάζε θφξηηζεο είλαη πνιχ θξίζηκε, θπθινθνξνχλ εηδηθά θπθιψκαηα ειέγρνπ ηάζεο (πξνζηαζίαο απφ ππέξηαζε) πνπ παξεκβάιινληαη ζην θχθισκα θφξηηζεο, φηαλ ν θνξηηζηήο δελ είλαη αμηφπηζηνο. Όηαλ φια ηα ζηνηρεία δελ είλαη ηεο ίδηαο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο, θαη πάιη απφ απηά ηεο ίδηαο εηαηξίαο δελ είλαη φια ηεο ίδηαο γεληάο, ή ηεο ίδηαο παξηίδαο, δελ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην κέγηζην ξεχκα απνθφξηηζεο κε έλα πνιιαπιάζην ηνπ C, φπσο θάλακε γηα άιια είδε ζηνηρείσλ. Ζ πξψηε γεληά Li-Po πεξηφξηδε ην ξεχκα απνθφξηηζεο ζηα 2-3C, θαη ε δεχηεξε γεληά ζηα 5-6C. ήκεξα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ απνθφξηηζε κε 8-20C, φρη βέβαηα ρσξίο κείσζε ηεο σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηάο ηνπο, ή αθφκα θαη ηεο δσήο ηνπο. Όηαλ 13

20 θάπνηα κπαηαξία Li-Po απνθνξηίδεηαη κε ξεχκα πνιχ κεγαιχηεξν απφ φηη ζπληζηάηαη, γηα αξθεηά ιεπηά ηεο ψξαο ε ζεξκνθξαζία ησλ ζηνηρείσλ ζα αλέβεη ζε ζεκείν πνπ κέζσ κίαο ρεκηθήο αληίδξαζεο ζα απμεζεί ε εζσηεξηθή αληίζηαζε ησλ ζηνηρείσλ. Οη Li-Po δελ πξέπεη λα κέλνπλ πιήξσο θνξηηζκέλεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα. Δάλ απνζεθεχνληαη κε πιήξε ελέξγεηα θαη γηα κεγάιν δηάζηεκα, ζα κεησζεί ε δπλαηφηεηα λα αλαθηνχλ φιε ηελ νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηά ηνπο. Σν ίδην απαηηείηαη γηα καθξφρξνλε απνζήθεπζε, θαη επηπιένλ λα θπιάζζνληαη ζε δξνζεξφ κέξνο, θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ζάιακν ζπληήξεζεο ηνπ ςπγείνπ. Παξάιιεια, ζηελ καθξφρξνλε απνζήθεπζε πξέπεη λα ειέγρεηαη φηη ε ηάζε ηνπο δελ ζα πέζεη θάησ απφ ηα 3,0V (αλά ζηνηρείν). Δηθόλα 2.3: Γηάθνξνη ηύπνη ζηνηρείσλ Li-Io θαη Li-Po ύζηεκα Μνιύβδνπ (Pb) Σν ζεηηθφ ειεθηξφδην απνηειείηαη απφ δηνμείδην ηνπ κνιχβδνπ (PbO 2 ), ελψ ην αξλεηηθφ ειεθηξφδην είλαη κεηαιιηθφο κφιπβδνο Pb. Καηά ηελ απνθφξηηζε ην δηνμείδην ηνπ κνιχβδνπ ζηελ άλνδν κεηαπίπηεη ζε ζεηηθφ κφιπβδν, θαη ν κφιπβδνο ζηελ θάζνδν κεηαπίπηεη επίζεο ζε ζεηηθφ κφιπβδν. Ο ειεθηξνιχηεο είλαη ζεηηθφ νμχ, ζε κνξθή δειέ (gel), ή ζε πδαηηθφ δηάιπκα. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, νη ζπζζσξεπηέο πξέπεη λα είλαη "ζηεγαλνί", γηα λα κε ρπζεί ην νμχ αλ γπξίζνπλ αλάπνδα. Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ απνθνξηίδεηαη κε 0,05C πνπ ζεκαίλεη φηη κία κπαηαξία 6 Ah, κπνξεί λα απνθνξηίδεηαη κε 300 ma επί 20 ψξεο. Όκσο ζηελ πξάμε απνθνξηίδνληαη πνιχ κεγαιχηεξα ξεχκαηα, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπζζσξεπηήο κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα 6Αh, φηαλ απνθνξηίδεηαη κε 1C κπνξεί λα απνδψζεη κφλν ην 30% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ, δειαδή 2Αh. Ο 14

21 ζπζζσξεπηήο κνιχβδνπ θνξηίδεηαη κε ζηαζεξή ηάζε, κε εηδηθφ θνξηηζηή, ή θαηάιιειν πξφγξακκα ζε ζχλζεην θνξηηζηή. Σν κέγηζην ξεχκα θφξηηζεο είλαη 0,2C δειαδή γηα ηελ κπαηαξία ησλ 6 Ah δελ πξέπεη λα ππεξβεί ηα 1,2 Α. Θεσξείηαη θνξηηζκέλνο φηαλ ε ηάζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ θηάζεη ηα 2,4 V, δειαδή ε κπαηαξία κε 6 ζηνηρεία λα θηάζεη ηα 14,4 V. Ζ θφξηηζε αξρίδεη κε ην κέγηζην επηηξεπηφ ξεχκα, ζηελ ζπλέρεηα απηφ κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη ζην ηέινο θαηαιήγεη ζε πνιχ κηθξφ ξεχκα (π.ρ. 100 ma). Αλ ν θνξηηζηήο είλαη "απηφκαηνο" ε θφξηηζε ζα δηαθνπεί. Αλ γηα θάπνην ιφγν ε ηάζε έρεη πέζεη θάησ απφ 1,75V αλά ζηνηρείν, ε θφξηηζε πξέπεη λα αξρίζεη κε πνιχ κηθξφ ξεχκα 0,01C έσο φηνπ θζάζεη ηα 1,75V θαη ηφηε κπνξεί λα ζπλερίζεη κε ηνλ θαλνληθφ ξπζκφ. Ζ θφξηηζε ελφο αθφξηηζηνπ ζπζζσξεπηή ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 16 ψξεο αιιά κπνξεί λα ζπληνκεπηεί ζε 8 κε θνξησηέο πνιιαπιψλ ζηαδίσλ. Οη ζπζζσξεπηέο κνιχβδνπ δελ πξέπεη λα ππεξθνξηίδνληαη. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ν πδαηηθφο ειεθηξνιχηεο εμαηκίδεηαη θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε απνζηαγκέλν (ή απηνληζκέλν) λεξφ, ελψ αλ είλαη ζθξαγηζκέλνο, απμάλεηαη ε πίεζε θαη αλνίγεη ε βαιβίδα εθηφλσζεο γηα λα θχγνπλ ηα αέξηα. Ο ηειείσο αθφξηηζηνο ζπζζσξεπηήο έρεη ηάζε 1,75 V αλά ζηνηρείν, ή 10,5 V γηα ηα 6 ζηνηρεία. Όκσο δελ πξέπεη ε ηάζε λα πέζεη θάησ απφ 2 V (αλά ζηνηρείν) γηαηί ηφηε θηλδπλεχεη λα πάζεη "ζεητθσζε" θαη δελ ζα κπνξεί λα μαλαθνξηηζηεί. Θεητθσζε είλαη ε πεξίπησζε φπνπ θξχζηαιινη ζεηηθνχ κνιχβδνπ επηθάζνληαη ζηα ειεθηξφδηα, εκπνδίδνληαο ηελ πεξαηηέξσ επηθνηλσλία κε ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο. Αλζεθηηθνί ζηελ παξαηεηακέλε απνθφξηηζε είλαη κφλν νη ζπζζσξεπηέο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ "deep discharge". Καζψο ε κπαηαξία κνιχβδνπ απνθνξηίδεηαη ηα ειεθηξφδηα δηνγθψλνληαη. ηελ απνζήθεπζε έρεη απψιεηεο κφλν ην 10% θάζε ηξείο κήλεο, άξα κεηά απφ 6 κήλεο ζα έρεη ην 80% ηεο ελέξγεηάο ηνπ, θαη κεηά απφ 12 κήλεο ην 60 %. Δάλ έρεη πγξφ ειεθηξνιχηε θαη είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ε ζηάζκε κε απνζηαγκέλν (ή απηνληζκέλν) λεξφ. Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ θνξηίδεηαη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. Ζ δσή ηνπ θπκαίλεηαη απφ 200 έσο 500 θχθινπο, θαη εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ απνθφξηηζεο πνπ δέρεηαη ζε θάζε θχθιν. Γελ εκθαλίδεη κλήκε, αιιά αλ απνθνξηηζηεί ηειείσο ραιάεη. Ο ζπζζσξεπηήο κνιχβδνπ ζεσξείηαη εθηφο πξαθηηθήο ρξήζεο φηαλ δελ κπνξεί λα αλαθηήζεη θαη λα απνδψζεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο αξρηθήο ρσξεηηθφηεηάο ηνπ. ηελ επφκελε παξάγξαθν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη βαζηθνί ηχπνη ζπζζσξεπηψλ απηνθηλήηνπ κνιχβδνπ νμένο. 2.3 Σύπνη ζπζζωξεπηώλ απηνθηλήηωλ Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη ζπζζσξεπηψλ απηνθηλήησλ θη απηφ γηαηί πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαηάιιεινη ζπζζσξεπηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο κπαηαξίεο πνπ ζα 15

22 έρνπλ σο ζηφρν ηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο ζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνπ Μεμηθνχ, δηφηη ζην Μεμηθφ έρνπκε πνιχ πην πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο, ζε ςπρξά θιίκαηα, νη κπαηαξίεο έρνπλ σο θχξην ζηφρν πςειφ CCA (Cold Cranking Amp) δειαδή λα δίλνπλ ξεχκα γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ ζηξφθαινπ. Αληίζεηα, ζε θιίκαηα κε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία πξέπεη ε κπαηαξία λα έρεη πςειφ RC (Reserve Capacity) δειαδή λα έρεη απφζεκα ξεχκαηνο θη φρη πςειφ CCA. Δηθόλα 2.4: Γηαζέζηκε θη απαηηνχκελε ελέξγεηα κπαηαξίαο Θεξκνθξαζίαο o C ηελ εηθφλα 2.4 θαίλεηαη ε δηαζέζηκε ελέξγεηα κηαο κπαηαξίαο θη ε απαηηνχκελε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη κηα κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεσο γηα λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη φζν κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηφζν πεξηζζφηεξν ξεχκα απαηηείηαη γηα λα μεθηλήζεη έλαο θηλεηήξαο θαη παξάιιεια κεηψλεηαη ε δηαζέζηκε ελέξγεηα ηεο κπαηαξίαο. Απηφ γίλεηαη γηαηί ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο νη ειεθηξνρεκηθέο αληηδξάζεηο γίλνληαη κε βξαδχηεηα. Δπίζεο, ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ην ιηπαληηθφ ηνπ θηλεηήξα είλαη παρχξεπζην θαη νη ηξηβέο κεγάιεο. Οη δχν πην θνηλέο θαηεγνξίεο ζπζζσξεπηψλ απηνθηλήησλ είλαη: I. νη πγξνί ζπζζσξεπηέο κε ειεθηξνιχηε ( VLA cell) θαη II. ηνπο ζπζζσξεπηέο ρσξίο ζπληήξεζε κε βαιβίδα ξχζκηζεο (Valve Regulated Lead- Acid). ηελ πξψηε θαηεγνξία, νη πην θνηλνί ηχπνη κπαηαξηψλ είλαη ηξεηο, νη ζπκβαηηθέο κε-θιεηζηέο, νη ρακειήο ζπληήξεζεο θαη νη κε ζπληήξεζεο. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, αλήθνπλ ηχπνη 16

23 κπαηαξηψλ φπσο, θιεηζηέο κε ειεθηξνιχηε κε ζεκείν ειέγρνπ, θιεηζηέο αιιά αληί γηα πιάθεο έρνπκε ζπηξάι θαη νη κπαηαξίεο κε πιάθεο απφ άιιν πιηθφ απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο πζζωξεπηέο κε πγξό ειεθηξνιύηε Οη πην παιηνί θαη ζπλεζηζκέλνη ηχπνη ζπζζσξεπηψλ είλαη νη ηππνπνηεκέλνη κε-θιεηζηνί, κε ειεθηξνιχηε δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο θαη πψκαηα (wet standard Sb/Sb). Οη πιάθεο είλαη απφ θξάκα κνιχβδνπ θη αληηκνλίνπ (Sb) θαη ην θξάκα απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ γηα 100 ρξφληα. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπαηαξηψλ απηψλ είλαη ηα εμήο: Δπξχ πεδίν ησλ ηηκψλ ηνπ ξεχκαηνο θφξηηζεο θαη ηάζεο. Αξθεηά κεγάιε δηάξθεηα δσήο εάλ ζπληεξείηαη ζσζηά. Αχμεζε θαηαλάισζεο λεξνχ ηνπ ειεθηξνιχηε. Μηθξή αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (ε κπαηαξία ράλεη ηε κηζή δηάξθεηα δσήο ηεο ζε θάζε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 8,3 ν C πάλσ απφ ηνπο 26,7 ν C). Τςειφ πνζνζηφ απηφ-απνθφξηηζεο (εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη θαηά πφζν απμάλεηαη απηήλ). Απψιεηεο θφξηηζεο 15% - 20%. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη κπαηαξίεο απηέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ κπαηαξίεο ρακειήο ζπληήξεζεο (wet low maintenance Sb/Ca) γηα πην πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη κπαηαξίεο απηέο έρνπλ δηακνξθσκέλεο πιάθεο απφ θξάκα κνιχβδνπ (Pb), αληηκνλίνπ (Sb) θη αζβεζηίνπ (Ca). Απηέο νη κπαηαξίεο έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη αληέρνπλ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θη γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ πην κεγάιν θφζηνο αγνξάο. Δπίζεο, απηφο ν ηχπνο κπαηαξίαο βνεζάεη ηηο εηαηξείεο θαηαζθεπήο κπαηαξηψλ λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γηα ςπρξά θαη ζεξκά θιίκαηα. Σέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπκε θαη ηηο κπαηαξίεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε (wet maintenance free Ca/Ca). Σα ειεθηξηθά ζηνηρεία ζ απηέο είλαη απφ θξάκα κνιχβδνπ θη αζβεζηίνπ. Μεξηθά πιενλεθηήκαηα απηψλ είλαη: Ζ ζπληήξεζε γίλεηαη γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, θη αλ γίλεηαη, πξαγκαηνπνηείηαη δηφηη ράλεηαη πνιχ ιίγν λεξφ απφ ηνλ ειεθηξνιχηε. Μηθξφηεξε δηάβξσζε ησλ πφισλ. Μηθξφηεξε απηφ-απνθφξηηζε. Μηθξφηεξε ππεξθφξηηζε. Μηθξφηεξνο θίλδπλνο λα θαηαζηξαθεί ε κπαηαξία εμαηηίαο ηεο κε ζπληήξεζήο ηεο. 17

24 Δληνχηνηο, ππάξρεη έλα κεηνλέθηεκα γηα ηηο παξαπάλσ κπαηαξίεο. ε πεξίπησζε πνπ ε κπαηαξία είλαη θιεηζηή, πνιχ δχζθνια κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε λεξφ φηαλ απαηηείηαη. Γη απηφ, ζε ζεξκά θιίκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη κε θιεηζηέο κπαηαξίεο κε πψκαηα. Σέινο, νη κπαηαξίεο ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη πνιχ πην αθξηβέο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο. ηελ εηθφλα 2.5 θαίλνληαη ζπζζσξεπηέο κε πγξφ ειεθηξνιχηε. Δηθόλα 2.5: πζζσξεπηέο wet standard (Sb/Sb) θαη wet maintenance free (Ca/Ca) πζζωξεπηέο θιεηζηνύ ηύπνπ ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ζπλαληάκε κπαηαξίεο λέαο ηερλνινγίαο κε πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη θαηαζθεπήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηειείηαη κηα κπαηαξία. Έλαο ηχπνο κπαηαξίαο είλαη απηφο πνπ έρεη αλάκεζα ζηα ειεθηξηθά ζηνηρεία έλα γπάιηλν κάηη απφ θαζαξφ θξάκα ππξηηίνπ θαη βνξνλίνπ (AGM). Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπαηαξηψλ απηψλ είλαη: Γελ απαηηείηαη λεξφ. Πεξηζζφηεξν αζθαιήο επεηδή παξάγεηαη ιηγφηεξν πδξνγφλν θαηά ηελ δηάξθεηα θφξηηζεο. ηεο Μεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Τςειφηεξε αληνρή ζε θξαδαζκνχο. Καιχηεξε ζπκπεξηθνξά ζε ζεξκά θιίκαηα. Δπεηδή είλαη θιεηζηέο δελ κπνξεί λα ρπζεί ν ειεθηξνιχηεο θη έηζη κπνξνχκε λα ηηο κεηαθηλήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. Απψιεηεο θφξηηζεο 4%. 18

25 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, πνιιέο εηαηξείεο θαηαζθεπήο κπαηαξηψλ γηα απηφλ ηνλ ηχπν ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ κέζνδν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παξαγφκελσλ αεξίσλ (Ζ 2 θαη Ο), δειαδή ηα αέξηα επηζηξέθνπλ ζην λεξφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνθφξηηζεο θη έηζη ζπκπιεξψλνπλ θάζε ειεθηξηθφ ζηνηρείν κε ην λεξφ πνπ είρε ραζεί (εηθφλα 2.6). Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη κπαηαξίεο ηέηνηνπ είδνπο είλαη απφ ηηο πην αθξηβέο ζην εκπφξην. Σθραγιζμένη μπαηαρία μηδενικής ζσνηήρηζης Κνηλή κπαηαξία κε έθιπζε νμπγφλνπ πδξνγφλνπ θαη ζηαγνλίδηα νμέσο θξαγηζκέλε κε ζχζηεκα βαιβίδσλ Δηθόλα 2.6: Γηαθνξά θνηλήο θαη ζθξαγηζκέλεο κπαηαξίαο. Γηα εθαξκνγέο κε ππεξβνιηθέο δνλήζεηο θαη γεληθά ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαιχηεξνο ηχπνο κπαηαξίαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ έρεη ζπεηξνεηδέο ειεθηξηθά ζηνηρεία. Μηα ηέηνηα κπαηαξία θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.7. Δηθόλα 2.7: πζζσξεπηήο VRLA Spiral wound AGM Ζ παξαπάλσ κπαηαξία έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηχπνπ θη επηπιένλ είλαη κηθξφηεξεο, θνξηίδνληαη γξεγνξφηεξα θη έρεη πην επξχ πεδίν ηηκψλ ηάζεο θφξηηζεο. Σέινο, κπαηαξίεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ VRLA, κε κηα δηαθνξά. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ν ειεθηξνιχηεο είλαη παρχξεπζηνο ζαλ gel θη είλαη αθίλεηνο ζε αληίζεζε κε ηνλ πγξφ ειεθηξνιχηε ησλ θνηλψλ κπαηαξηψλ. Οη κπαηαξίεο 19

26 απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη γλσζηέο σο VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) Gel Cell θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν GRT (Recombinant Gas Technology) δειαδή ηελ αλαλέσζε ησλ παξαγφκελσλ αεξίσλ. Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία ηνπ ειεθηξνιχηε είλαη γχξσ ζηνπο 22,2 0 C. Δηθόλα 2.8: πζζσξεπηήο VRLA Gell Cell. Αλ ζπγθξίλνπκε ηελ κπαηαξία απηή κε ηνπο δπν πξνεγνχκελνπο ηχπνπο έρνπκε θάπνηεο δηαθνξέο, νη νπνίεο είλαη θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο VRLA Gel Cell: Μεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα αληηζηέθεηαη ζε γξήγνξε απνθφξηηζε αιιά φρη πάλσ απφ ηνπο 37,8 0 C. Μηθξφηεξν ξεχκα εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα. Μηθξφηεξν ρξφλν απνθφξηηζεο θη πςειφηεξε ηάζε θφξηηζεο. 20% πεξηζζφηεξε δηάξθεηα δσήο. Μηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Κνζηίδεη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο άξα ζα είλαη θαη αθξηβφηεξε γηα ηελ αγνξά ηεο. Έηζη, ζε ζεξκά θιίκαηα δελ είλαη αλαγθαία κηα κπαηαξία κε πνιιέο Αh γηαηί ην παξαπάλσ ξεχκα δελ ρξεηάδεηαη θη νχηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα μεθηλήζεη ε κεραλή, ζε αληίζεζε κε ρψξεο πνπ έρνπλ ηελ πεξηζζφηεξε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη θαιφ ε κπαηαξία λα έρεη ρσξεηηθφηεηα γηα λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φηαλ ε κεραλή είλαη ζβεζηεί. Όκσο, ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην βάξνο ηεο κπαηαξίαο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο. Όζν απμάλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα κηαο κπαηαξίαο ηφζν απμάλεηαη θαη ην βάξνο ηεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα επεξεάδεηαη θη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ειεθηξνιχηε. 20

27 Δηθόλα 2.9: Υσξεηηθφηεηα κπαηαξίαο Θεξκνθξαζία 0 C ειεθηξνιχηε ην δηάγξακκα (εηθφλα 2.9), φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ειεθηξνιχηε ζα έρνπκε θη αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κπαηαξίαο. Παξαηεξνχκε φηη γηα 100% ρσξεηηθφηεηα ε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη γχξσ ζηνπο 27 0 C. Γηα λα επηιερζεί κηα κπαηαξία εθηφο απφ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα ζπκθέξεη θαη νηθνλνκηθά. Έηζη, γηα ηελ Διιάδα δελ ρξεηάδεηαη ε κπαηαξία λα έρεη κεγάιε ρσξεηηθφηεηα γηαηί ζηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έρνπκε θπζηνινγηθέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία κηαο κπαηαξίαο, εθηφο απφ θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Β. Διιάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Δπίζεο, επεηδή θάπνηεο εκέξεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ε ζεξκνθξαζία είλαη αξθεηά πςειή ζα ήηαλ θαιφ ε κπαηαξία λα κελ είλαη θιεηζηή γηα λα κπνξνχκε λα ζπκπιεξψλνπκε πγξά φηαλ ρξεηάδεηαη. 21

28 3. ΚΤΡΗΑ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΩΡΔΤΣΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 3.1 ΓΔΝΗΚΑ Οη ζπζζσξεπηέο ησλ απηνθηλήησλ είλαη ζπζηνηρίεο επαλαθνξηηδφκελσλ ζηνηρείσλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη κνιχβδνπ-ζεηηθνχ νμένο, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ράιπβα-αιθαιίνπ ή ληθειίνπ αιθαιίνπ. Ζ κπαηαξία απνηειείηαη απφ έμη ζηνηρεία ησλ 2 Volt, ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά έηζη ψζηε ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο λα έρεη δηαθνξά δπλακηθνχ 12 Volt. Ζ πξαγκαηηθή ηάζε ηεο κπαηαξίαο δελ είλαη πάληα ε νλνκαζηηθή ησλ 12 V. Κπκαίλεηαη απφ 14,5 V - ακέζσο κεηά απφ κία πιήξε θφξηηζε - έσο ηα 10,8 V - αλ είλαη ηειείσο αθφξηηζηε [5]. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο κπαηαξίαο είλαη ηα εμήο: Μπνξεί λα επαλαθνξηηζηεί εθ' φζνλ έρεη δψζεη θάπνηα πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έρεη ρακειή εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη έηζη κπνξεί λα δίλεη πςειά ξεχκαηα γηα ηελ εθθίλεζε ζηελ κίδα ρσξίο λα πξνθαιείηαη ζεκαληηθή πηψζε ηάζεσο. Ο ειεθηξνιχηεο ηεο είλαη αξαησκέλν ζεηηθφ νμχ θαη θαζψο είλαη δηαβξσηηθφ πξέπεη λα κελ ηνπ επηηξέπεηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, ην δέξκα, ηα ξνχρα ή ηα εμαξηήκαηα θαη ηα κέξε ηνπ απηνθηλήηνπ. (ε πεξίπησζε πνπ πέζεη θάπνπ νμχ πξέπεη λα ην μεβγάινπκε κε άθζνλν λεξφ). Καηά ηελ θφξηηζε ν ειεθηξνιχηεο παξάγεη πδξνγφλν θαη νμπγφλν. Απηφ ην κίγκα αεξίσλ είλαη εθξεθηηθφ θαη πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ζπηλζήξεο, ηζηγάξα ή θιφγεο ζηελ πεξηνρή φπνπ θνξηίδεηαη κπαηαξία. Μέξνο ηνπ λεξνχ πνπ δηαιχεη ην ζεηηθφ νμχ εμαηκίδεηαη θαηά ηελ απνθφξηηζε θαη ρξεηάδεηαη αλαπιήξσζε κε απνζηαγκέλν ή απηνληζκέλν λεξφ [5]. Οη κπαηαξίεο απνηεινχληαη απφ πέληε βαζηθά ζηνηρεία: 1. Έλα πιαζηηθφ θηβψηην, 2. Θεηηθέο θη αξλεηηθέο πιάθεο απφ κφιπβδν, 3. Γηαρσξηζηηθέο πιάθεο απφ πνξψδεο ζπλζεηηθφ πιηθφ, 4. Ζιεθηξνιχηε, έλα δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο κε λεξφ θαη 5. Αθξνδέθηεο ή πφινπο απφ κφιπβδν, ηα ζεκεία ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο κπαηαξίαο θη νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα. ηελ εηθφλα 3.1 θαίλνληαη ζρεκαηηθά ηα πέληε βαζηθά κέξε κηαο κπαηαξίαο απηνθηλήηνπ.. 22

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΔΤΜΟΡΦΗΛΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΤΡΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΛΑΚΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηπρηαθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηξηψλ: ΥΑΣΕΖΜΠΔΚΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΝΣΔΝΣΟΤ ΑΛΗΚΖ κε ηίηιν: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ

Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ηκηιιίδεο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε βησζηκόηεηαο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 100 ΚW ζηελ πεξηνρή Μεζώλε Μεζζελίαο

Αλάιπζε βησζηκόηεηαο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 100 ΚW ζηελ πεξηνρή Μεζώλε Μεζζελίαο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αλάιπζε βησζηκόηεηαο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 100 ΚW ζηελ πεξηνρή Μεζώλε Μεζζελίαο Γεκνζζέλεο Ν. Μηραιαθόπνπινο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο Καηαζθεπαζηηθφο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΠΔΣΕΗΟ ΑΔΜ : 4749 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΘΔΟΦΗΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 1.1 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο κεηαθνξέο.5 1.2 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα...7 1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κεηαθίλεζεο...8 1.3.1 Ζιεθηξηθφ φρεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 2013 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΠΣΠ ΘΑΗ EΛΔΟΓΔΗΑ Σελίδα 2 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΥΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤ ΟΡΙΜΟ Ζ Ηζρχο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ηεο θπζηθήο. Δίλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ

υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ Εκπόνηςη: Αλεξίου Γιώργοσ ταμοφλη Παραςκευή Αθήνα, Μάιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΑΡΠΟΣΣΑ ΑΝΣΧΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Γξ. ΓΔΡΑΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα