Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Γενικές Συστάσεις. Ξεκινώντας. Κεφάλαιο 2. Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή. Κεφάλαιο 3. Εγκατάσταση BIOS.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Γενικές Συστάσεις. Ξεκινώντας. Κεφάλαιο 2. Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή. Κεφάλαιο 3. Εγκατάσταση BIOS."

Transcript

1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Γενικές Συστάσεις Κεφάλαιο 2 Ξεκινώντας Κεφάλαιο 3 Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Κεφάλαιο 4 Εγκατάσταση BIOS Έκδοση 2.1

2 Εισαγωγή Πληροφορίες Κανονισμών Δήλωση Παρεμβολής Ραδιοσυχνότητας FCC-B Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και βρεθεί σύμμορφος με τα όρια που διέπουν τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και δύναται να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δύναται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε λήψεις ραδιόφωνου ή τηλεόρασης, το οποίο μπορείτε να εξακριβώσετε ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: Εκ νέου προσανατολισμό ή τοποθέτηση της κεραίας λήψης. Αύξηση της απόστασης μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη. Σύνδεση του εξοπλισμού σε έξοδο κυκλώματος διαφορετικό από αυτό που έχει συνδεθεί ο δέκτης. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/ τηλεόρασης για βοήθεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που είναι αρμόδιο για τη συμμόρφωση, δύνανται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί το συγκεκριμένο εξοπλισμό. 2. Θωράκιση καλωδίων διεπαφής και καλώδιο ισχύος ΕΡ, σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο για να συμμορφωθεί με τα όρια εκπομπών. II

3 Εισαγωγή Όροι FCC Η παρούσα συσκευή είναι σύμμορφη με το άρθρο 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δυο όρους: 1. Η συσκευή αυτή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. 2. Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται τυχόν ληφθείσες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για καλύτερη περιβαλλοντική προστασία, οι απόβλητες μπαταρίες θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για σκοπούς ανακύκλωσης ή ειδικής αποκομιδής. III

4 Εισαγωγή Κατευθυντήρια Οδηγία Ασφαλείας για Χρήση της Μπαταρίας Λιθίου (Danish) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer s instructions. (Finnish) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (French) ATTENTION: II y a danger d ex;losion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant. (Norwegian) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner. (Swedish) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction. IV

5 Εισαγωγή Προειδοποίηση σχετικά με τη Χρήση του Μόντεμ 1. Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική καλωδίωση όταν βρίσκεται σε εξέλιξη καταιγίδα με αστραπές. 2. Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνικά βύσματα σε υγρούς χώρους, εκτός και το βύσμα ενδείκνυται για χρήση σε υγρούς χώρους. 3. Μην αγγίζετε ποτέ μη μονωμένα τηλεφωνικά καλώδια ή τερματικά, εκτός από την περίπτωση που η τηλεφωνική γραμμή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο διεπαφής. 4. Να είστε προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση ή τροποποίηση τηλεφωνικών γραμμών. 5. Αποφύγετε τη χρήση της τηλεφωνικής λειτουργίας (εκτός από τον ασύρματο τύπο) κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Ενδέχεται να υπάρξει απομακρυσμένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπές. 6. Μη χρησιμοποιείτε την τηλεφωνική λειτουργία για να αναφέρετε διαρροή αερίου, κοντά στη διαρροή. Γνωστοποίηση Οδηγού Οπτικής Συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή περιλαμβάνει σύστημα λέιζερ και έχει ταξινομηθεί ως ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε κατάλληλα το συγκεκριμένο μοντέλο, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση τυχόν προβλημάτων με το συγκεκριμένο μοντέλο, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ κέντρο σέρβις. Προς αποτροπή άμεσης έκθεσης σε ακτίνα λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα. V

6 Εισαγωγή Γνωστοποίηση Macrovision Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ, καθώς επίσης άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να εξουσιοδοτείται από την Macrovision, και προορίζεται για οικιακές και άλλες χρήσεις, περιορισμένης προβολής, εκτός και εξουσιοδοτείται άλλως από την Macrovision. Απαγορεύεται η ανάδρομη τεχνική έρευνα ή η αποσυναρμολόγηση. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, προσεκτικά. 2. Αποθηκεύστε τον Οδηγό Χρήστη για πιθανή ύστερη χρήση. 3. Φυλάξτε το συγκεκριμένο εξοπλισμό μακριά από υγρασία και υψηλή θερμοκρασία. 4. Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε σταθερή επιφάνεια, προτού τον εγκαταστήσετε. 5. Τα ανοίγματα του περιβλήματος χρησιμοποιούνται για μεταφορά αέρα και για αποτροπή της υπερθέρμανσης του εξοπλισμού. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα. 6. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της ισχύος βρίσκεται μεταξύ του εύρους ασφαλείας και έχει ρυθμιστεί κατάλληλα στην τιμή 100~240V, προτού συνδέσετε τον εξοπλισμό στην πρίζα ισχύος. 7. Τοποθετήστε το καλώδιο ισχύος με τρόπο ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες να πατηθεί από κόσμο. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε επάνω στο καλώδιο ισχύος. 8. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ισχύος προτού εισάγετε οποιαδήποτε πρόσθετη κάρτα ή μονάδα. 9. Θα πρέπει να επισημαίνονται όλα τα μηνύματα προσοχής και προειδοποίησης. 10. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις, δώστε τον εξοπλισμό για έλεγχο σε προσωπικό σέρβις: VI

7 Εισαγωγή Το καλώδιο ισχύος ή το βύσμα είναι κατεστραμμένα. Έχει εισέλθει υγρό στο εσωτερικό του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός έχει εκτεθεί σε υγρασία. Ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί καλά ή δεν μπορείτε να τον θέσετε σε λειτουργία σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήστη. Ο εξοπλισμός υπέστη πτώση και καταστράφηκε. Ο εξοπλισμός εμφανίζει ορατά σημάδια ζημιάς. 11. Μην εκχέετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό στο άνοιγμα, καθώς ενδέχεται να καταστρέψει τον εξοπλισμό ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 12. Μην αφήνετε τον εξοπλισμό σε μη εξαρτημένο περιβάλλον, με θερμοκρασία αποθήκευσης 60 O C (140 O F) ή υψηλότερη, η οποία δύναται να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. 13. Για να αποτρέψετε τυχόν έκρηξη από λανθασμένη τοποθέτηση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε ίδιο ή παρόμοιο τύπο μπαταρίας με αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής. 14. Κατά την εγκατάσταση του ομοαξονικού καλωδίου στον τηλεοπτικό δέκτη, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική θωράκιση έχει συνδεθεί σωστά στο προστατευτικό σύστημα γείωσης του κτιρίου. VII

8 Εισαγωγή Δήλωση WEEE (English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут VIII

9 Εισαγωγή рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.. (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w IX

10 Εισαγωγή momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (TÜRKÇE) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. (ČESKY) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. (MAGYAR) Az Európai Unió ( EU") augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.. X

11 Εισαγωγή Εμπορικά σήματα Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Το Microsoft αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Τα Windows 2000/ XP/ Vista αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Τα PCMCIA και CardBus αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Personal Notebook Memory Card International Association. Ιστορικό Έκδοσης Έκδοση Σημείωση Αναθεώρησης Ημερομηνία 2.1 Για την έκδοση Vista και XP 12, 2007 XI

12 Εισαγωγή Περιεχόμενα Εισαγωγή Πληροφορίες Κανονισμών...II Δήλωση Παρεμβολής Ραδιοσυχνότητας FCC-B...II Όροι FCC...III Κατευθυντήρια Οδηγία Ασφαλείας για Χρήση της Μπαταρίας Λιθίου...IV Προειδοποίηση σχετικά με τη Χρήση του Μόντεμ...V Γνωστοποίηση Οδηγού Οπτικής Συσκευής...V Γνωστοποίηση Macrovision...VI Οδηγίες Ασφαλείας...VI Δήλωση WEEE...VIII Εμπορικά σήματα...xi Ιστορικό Έκδοσης...XI Παρουσιάσεις Πώς να Χρησιμοποιήσετε αυτό το Εγχειρίδιο Αποσυσκευασία Ξεκινώντας Τεχνικές Προδιαγραφές Προβολή Προϊόντος XII

13 Εισαγωγή Άνω-ανοικτή προβολή Εμπρόσθια προβολή Δεξιά προβολή Αριστερή προβολή Οπίσθια προβολή Κάτω προβολή Διαχείριση ισχύος Προσαρμογέας ΕΡ Πακέτο Μπαταρίας Χρήση του Πακέτου Μπαταρίας Βασικές Λειτουργίες Συμβουλές Ασφαλείας και Άνεσης Αποκτήστε Καλές Συνήθειες Εργασίας Εξοικείωση με το Πληκτρολόγιο Εξοικείωση με την Πινακίδα αφής Σχετικά με τον Οδηγό του Σκληρού Δίσκου Χρήση της Οπτικής Μονάδας Αποθήκευσης Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Σύνδεση των Εξωτερικών Συσκευών Σύνδεση των Περιφερειακών Συσκευών Σύνδεση των Συσκευών Επικοινωνίας Εγκατάσταση κάρτας Express Εγκατάσταση της κάρτας Express XIII

14 Εισαγωγή Αφαίρεση της κάρτας Express Ασφαλής Αφαίρεση Υλικολογισμικού Εγκατάσταση BIOS Σχετικά με την Εγκατάσταση BIOS Χρόνος Χρήσης της Εγκατάστασης BIOS Τρόπος Εκτέλεσης της Εγκατάστασης BIOS Πλήκτρα Ελέγχου Μενού Εγκατάστασης BIOS Βασικό μενού Προηγμένο μενού Μενού ασφαλείας Μενού εκκίνησης Μενού εξόδου XIV

15 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Γενικές Συστάσεις Κεφάλαιο 2 Ξεκινώντας Κεφάλαιο 3 Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Κεφάλαιο 4 Εγκατάσταση BIOS

16 Γενικές Συστάσεις Συγχαρητήρια για την απόκτηση του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια. Ο συγκεκριμένος ολοκαίνουργιος φορητός υπολογιστής, εξαίσιων ιδιοτήτων, θα σας προσφέρει απολαυστική και επαγγελματική εμπειρία κατά τη χρήση του. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους χρήστες ότι ο συγκεκριμένος φορητός υπολογιστής έχει ελεγχθεί προσεκτικά και πιστοποιείται για ανυπέρβλητη αξιοπιστία και ικανοποίηση πελατών. Πώς να Χρησιμοποιήσετε αυτό το Εγχειρίδιο Το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο Χρήστη παρέχει οδηγίες και απεικονίσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του φορητού υπολογιστή. Προτείνεται να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο φορητό υπολογιστή. Το Κεφάλαιο 1, Γενικές Παρουσιάσεις, περιλαμβάνει τις περιγραφές όλων των αξεσουάρ του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή. Προτείνεται να ελέγξετε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα όταν ανοίγετε τη συσκευασία. Σε περίπτωση φθοράς ή απουσίας οποιουδήποτε εξαρτήματος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον εμπορικό αντιπρόσωπό μας, από όπου αγοράσατε το συγκεκριμένο φορητό υπολογιστή. Το Κεφάλαιο 2, Ξεκινώντας, παρέχει τις τεχνικές προδιαγραφές για το συγκεκριμένο φορητό υπολογιστή και παρουσιάζει τα πλήκτρα λειτουργίας, τα πλήκτρα γρήγορης εκκίνησης, του συνδέσμους, τις λυχνίες LED και τα εξωτερικά εξαρτήματα του φορητού υπολογιστή. Επίσης, το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες σχετικά με τη σωστή διαδικασία εγκατάστασης ή απεγκατάστασης του πακέτου μπαταρίας, και σύντομες ιδέες για τον τρόπο χρήσης του φορητού υπολογιστή. 1-2

17 Γενικές Συστάσεις Το Κεφάλαιο 3, Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή, παρέχει οδηγίες όχι μόνο για τη σύνδεση του ποντικού, του πληκτρολογίου, της κάμερας δικτύου, του εκτυπωτή, της εξωτερικής οθόνης, συσκευών IEEE 1394, και συσκευών επικοινωνίας, αλλά και για την εγκατάσταση και αφαίρεση της κάρτας του Η/Υ. Το Κεφάλαιο 4, Εγκατάσταση BIOS, παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα Εγκατάσταση BIOS και σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το σύστημα για βέλτιστη χρήση. 1-3

18 Γενικές Συστάσεις Αποσυσκευασία Αρχικά, αποσυσκευάστε το προϊόν και εξετάστε όλα τα στοιχεία προσεκτικά. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συσκευασίας έχει φθαρεί ή λείπει, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τον τοπικό αντιπρόσωπό μας. Επίσης, φυλάξτε το κουτί και τα υλικά της συσκευασίας σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε μελλοντικά τη μονάδα. Η συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Φορητό υπολογιστή Εγχειρίδιο Χρήστη ή Οδηγό Γρήγορης Έναρξης Δίσκο εφαρμογής Όλα-σε-ένα, ο οποίος περιέχει τους οδηγούς, τα βοηθητικά προγράμματα και μια προαιρετική λειτουργία ανάκτησης. Πακέτο μπαταρίας Λιθίου-ιόντων, μεγάλης χωρητικότητας Προσαρμογέα ΕΡ και καλώδιο ισχύος Καλώδιο τηλεφώνου/ Βύσμα τηλεφώνου (προαιρετικό) Τσάντα μεταφοράς φορητού υπολογιστή (προαιρετικό) Τα αξεσουάρ που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. 1-4

19 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2 Γενικές Συστάσεις Ξεκινώντας Κεφάλαιο 3 Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Κεφάλαιο 4 Εγκατάσταση BIOS

20 Ξεκινώντας Τεχνικές Προδιαγραφές Φυσικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις Βάρος 303 (Π) x 231,5 (Β) x 16~29,5 (Υ) mm 1,8 κιλά CPU Τύπος Επεξεργαστή Επεξεργαστής Υποστήριξης Κρυφή μνήμη L2 Υποδοχή (478 ακίδες) Επεξεργαστής Intel Meron (65 nm,διπλού πυρήνα) για έκδοση Vista Intel Santa Rosa για έκδοση XP 2MB/ 4MB Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Πυρήνα North Bridge South Bridge Intel 965 GM Intel ICH8-M Μνήμη Τεχνολογία DDRII 400/ 533/ 667 Μνήμη DDRII SO-DIMM X 2 υποδοχή 128/ 256/ 512/ 1024 MB (προαιρετικό) DDRII SDRAM Μέγιστο 2GB (1GB DDRII SO-DIMM x 2) Ισχύς Προσαρμογέας ΕΡ Τύπος Μπαταρίας 65W, 19 Βολτ 4 στοιχεία (Li-lon) 8 στοιχεία (Li-lon) Μπαταρία RTC Ναι 2-2

21 Ξεκινώντας Αποθήκευση Συντελεστής δομής HDD Οπτική Συσκευή 2,5" 9,5mm Υψηλό, 5400 rpm, 40/ 60/ 80/ 100/ 120/ 160 GB DVD Combo DVD dual Super Multi Lightscribe HD DVD (Οι συσκευές που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση) Θύρα I/O Οθόνη 15-ακίδες D-Sub x 1 HDMI x 1 USB x 3 (USB έκδοση 2.0) Έξοδος Ακουστικού x 1 Είσοδος Μικροφώνου x 1 RJ11 x 1 RJ45 x 1 Αναγνώστης Καρτών Αναγνώριση Δακτυλικών Αποτυπωμάτων x 1 (SD/ MMC/ MS) Υποστηρίζεται Θύρα Επικοινωνίας 56K Φαξ/Μόντεμ Qcom MA560-6 για έκδοση Vista Qcom MDC για έκδοση XP I/F HD Audio/AC'97 για έκδοση Vista Azalia (QCOM combo) για έκδοση XP 2-3

22 Ξεκινώντας Έγκριση PTT LAN Ελεγκτής (MAC+PHY) Wake on LAN Εκκίνηση LAN Bluetooth Ασύρματο LAN Ναι (FCC/CTR21/JATE) 10/100/1000 Ethernet Realtek GigaLan Ναι Ναι Ναι b/g για έκδοση Vista Intel 4965, 3945ABG για έκδοση XP Κάρτα Express Υποδοχή Υποδοχή Κάρτας Express x 1 Οθόνη Τύπος LCD 12.1" WXGA Φωτεινότητα Έλεγχος φωτεινότητας από πλήκτρα Βίντεο ενεργοποίησης K/B Γραφικά (UMA) VRAM LCD Λειτουργία Διπλής Προβολής CRT Azalia 32MB 1280 x 800 για WXGA Αυτόματος εντοπισμός LCD ή CRT όταν έχει συνδεθεί. 640 x 480, μέγ. 32bit χρώμα 800 x 600, μέγ. 32bit χρώμα 1024 x 768, μέγ. 32bit χρώμα 1152 x 768, μέγ. 32bit χρώμα 1400 x 1050, μέγ. 32bit χρώμα 2-4

23 Ξεκινώντας 1600 x 1200, μέγ. 32bit χρώμα 1800 x 1440, μέγ. 32bit χρώμα HDTV Η βέλτιστη ευκρίνεια ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συνδεδεμένη τηλεόραση. Κάμερα Δικτύου CMOS (προαιρετικό) 1,3 Mega Pixel Ήχος Κύκλωμα Κωδικοποιητή- Αποκωδικοποιητή Ήχου Εσωτερικό ηχείο Realtek 2 Ηχεία με περίβλημα Ένταση ήχου Ρύθμιση με πλήκτρο έντασης ήχου, Λογισμικό & BIOS πλήκτρο ενεργοποίησης K/B & SW Εκκίνηση USB Flash BIOS Ναι, εκκίνηση μέσω USB, μόνο DOS Υποστήριξη Γρήγορης Εκκίνησης --- Ναι Άλλα Kensington Lock x 1 Συμμόρφωση WHQL --- PC

24 Ξεκινώντας Γενική Επισκόπηση Προϊόντος Το κεφάλαιο αυτό παρέχει περιγραφή των βασικών πτυχών του φορητού υπολογιστή σας. Θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με την εμφάνιση του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή προτού το χρησιμοποιήσετε. Σημείωση: Ο φορητός υπολογιστής που εμφανίζεται εδώ ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό. Άνω-ανοικτή προβολή Πατήστε το Μάνδαλο του Καλύμματος για να ανοίξετε το άνω κάλυμμα (Οθόνη LCD). Η εικόνα της άνω-ανοικτής προβολής και η περιγραφή που εμφανίζεται πιο κάτω, θα σας οδηγήσουν να πλοηγηθείτε στη βασική περιοχή λειτουργίας του φορητού υπολογιστή σας

25 Ξεκινώντας 1. Ελαστικά Παραβλήματα Προστατεύστε το φορητό υπολογιστή σας από τυχαία κλεισίματα. 2. Λυχνία LED κατάστασης Num Lock [Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση αριθμητικού πληκτρολογίου]: Ανάβει Πράσινο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Num Lock. Caps Lock [Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση εισαγωγής κεφαλαίων]: Ανάβει Πράσινο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Caps Lock. Scroll Lock [Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση κύλισης]: Ανάβει Πράσινο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Scroll Lock. 3. Πλήκτρα Γρήγορης Εκκίνησης και Πλήκτρο Ισχύος Πλήκτρα Γρήγορης Εκκίνησης: Πλήκτρο Ισχύος:Ενεργοποιεί και Απενεργοποιεί την ισχύ του φορητού υπολογιστή. Απλά πατήστε τα πλήκτρα γρήγορης εκκίνησης για να επισπεύσετε την έναρξη των προγραμμάτων κοινής χρήσης. Σας βοηθά να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά. Σημείωση: Τα Πλήκτρα Γρήγορης Εκκίνησης λειτουργούν μόνο όταν είναι εγκατεστημένος ο παρεχόμενος δίσκος προφόρτωσης. για έκδοση Vista P1 P2 Πατήστε το Πλήκτρο Γρήγορης Εκκίνησης P1 για να ενεργοποιήσετε το σύστημα από τη λειτουργία αναστολής, κι επίσης να ενεργοποιήσετε το Windows Media Player. Πατήστε το Πλήκτρο Γρήγορης Εκκίνησης P2 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κάμερας Δικτύου. Πατήστε αυτό το Πλήκτρο Γρήγορης Εκκίνησης για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ασύρματου LAN ή Bluetooth. (προαιρετικό) 2-7

26 Ξεκινώντας για έκδοση XP P1 P2 Πατήστε το Πλήκτρο Γρήγορης Εκκίνησης P1 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναζήτησης των Windows. Πατήστε το Πλήκτρο Γρήγορης Εκκίνησης P2 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κάμερας Δικτύου. Πατήστε το Πλήκτρο Γρήγορης Εκκίνησης Ρ3 για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ασύρματου LAN ή Bluetooth. (προαιρετικό) 4. Πληκτρολόγιο Το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός πληκτρολογίου πλήρους μεγέθους (συμβατικό ΗΠΑ). 5. Πινακίδα Αφής Η συσκευή κατάδειξης του υπολογιστή. 6. Αισθητήρας Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (Προαιρετικό) Είναι η συσκευή ασφαλείας για το φορητό υπολογιστή. 7. Λυχνία LED κατάστασης Νάρκη Αναβοσβήνει Πράσινο όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Νάρκης. Ανάβει Πράσινο όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Η λυχνία LED σβήνει όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Κατάσταση Μπαταρίας Ανάβει πράσινο όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη. Ανάβει πορτοκαλί όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας. Αναβοσβήνει πορτοκαλί όταν τελειώνει η μπαταρία και προτείνεται να τοποθετήσετε νέα μπαταρία. 2-8

27 Ξεκινώντας Ασύρματο LAN και Bluetooth Ανάβει πράσινο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ασύρματου LAN. Ανάβει μπλε όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth. Ανάβει πράσινο και μπλε ταυτόχρονα όταν είναι αμφότερες ενεργοποιημένες οι λειτουργίες Ασύρματου LAN και Bluetooth. Σκληρός Δίσκος σε λειτουργία: Αναβοσβήνει Κόκκινο όταν ο φορητός υπολογιστής αποκτά πρόσβαση στη μονάδα του σκληρού δίσκου. 8. Κάμερα Δικτύου Η ενσωματωμένη Κάμερα Δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λήψη φωτογραφιών, εγγραφή βίντεο ή συνδιάσκεψη και τυχόν άλλες διαδραστικές εφαρμογές. 2-9

28 Ξεκινώντας Εμπρόσθια προβολή 1 1. Σύνδεσμοι Θύρας Ήχου Δημιουργήστε ήχο υψηλής ποιότητας με υποστηριζόμενες λειτουργίες στερεοφωνικού συστήματος και Hi-Fi. Μικρόφωνο: Χρησιμοποιείται για εξωτερικό μικρόφωνο. Γραμμή Εξόδου: Σύνδεσμος για ηχεία ή ακουστικά. 2-10

29 Ξεκινώντας Δεξιά προβολή Υποδοχή Κάρτας Express Ο υπολογιστής περιλαμβάνει θύρα για Κάρτα Express. Η νέα διεπαφή της Κάρτας Express είναι μικρότερη και πιο γρήγορη από τη διεπαφή της Κάρτας Η/Υ. Η τεχνολογία της Κάρτας Express επωφελείται τις προσαρμόσιμες σειριακές διεπαφές υψηλού εύρους ζώνης PCI Express και USB Σύνδεσμος RJ-11 Ο υπολογιστής περιλαμβάνει ενσωματωμένο μόντεμ το οποίο σας επιτρέπει να συνδέετε γραμμή τηλεφώνου RJ-11 μέσω του συγκεκριμένου συνδέσμου. Με το μόντεμ 56K V.90, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση μέσω τηλεφώνου. 3. Σύνδεσμος HDMI Η HDMI (High Definition Multimedia Interface Support) αποτελεί νέο πρότυπο διεπαφής για Η/Υ, οθόνες και ηλεκτρονικές συσκευές καταναλωτών οι οποίες υποστηρίζουν πρότυπα, ενισχυμένα και υψηλής ευκρίνειας βίντεο, συν ψηφιακό ήχο πολλαπλών καναλιών μέσω ενός καλωδίου. Επιτρέπει στον Η/Υ σας να μεταδίδει όλα τα πρότυπα HDTV που συνδυάζουν προστατευόμενο βίντεο HDCP με ανάλυση έως 1080p και ψηφιακό ήχο 8 καναλιών με παρεχόμενο εύρος ζώνης 5 Gbps. 2-11

30 Ξεκινώντας 4. Αναγνώστης Καρτών Ο ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών υποστηρίζει κάρτες MMC (Multi-Media Card), SD (Secure Digital), και MS (Memory Stick). 5. Θύρα USB Η θύρα USB 2.0 σας επιτρέπει να συνδέετε περιφερειακές συσκευές διεπαφής USB, όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, μόντεμ, φορητές μονάδες σκληρού δίσκου, εκτυπωτές και άλλα. 6. Συσκευή εξαερισμού Η συσκευή εξαερισμού είναι σχεδιασμένη για ψύξη του συστήματος. ΜΗΝ εμποδίζετε τη συσκευή εξαερισμού όταν πραγματοποιείται κυκλοφορία του αέρα. 7. Σύνδεσμος Ισχύος Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα ΕΡ και την παροχή ισχύος στο φορητό υπολογιστή. 2-12

31 Ξεκινώντας Αριστερή προβολή Θύρα VGA Η θύρα 15-ακίδων-D-sub VGA σας επιτρέπει να συνδέετε μια εξωτερική οθόνη ή άλλες πρότυπες συσκευές συμβατές με VGA (όπως ένα μηχάνημα προβολής) για ευρεία προβολή της οθόνης του υπολογιστή. 2. Σύνδεσμος RJ-45 Ο σύνδεσμος 10/100/1000 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός καλωδίου LAN για σύνδεση δικτύου. 3. Kensington Lock Η θύρα αυτή χρησιμοποιείται για να κλειδωθεί ο υπολογιστής στη θέση του, για ασφάλεια. 4. Θύρα USB Η θύρα USB 2.0 σας επιτρέπει να συνδέετε περιφερειακές συσκευές διεπαφής USB, όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, μόντεμ, φορητές μονάδες σκληρού δίσκου, εκτυπωτές και άλλα. 5. Οδηγός Οπτικής Συσκευής Στον υπολογιστή διατίθεται ένα λεπτό DVD Combo ή DVD Dual ή DVD Multi (DVD Dual και DVD RAM) ή μια μονάδα Lightscribe, ανάλογα με το μοντέλο 2-13

32 Ξεκινώντας που αγοράσατε. Η οπτική συσκευή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το δίσκο CD/DVD για εγκατάσταση λογισμικού, πρόσβαση σε δεδομένα και αναπαραγωγή μουσικής/ ταινιών στον υπολογιστή. Η λειτουργία Lightscribe επιτρέπει στους χρήστες να εγγράφουν μικρά κείμενα στους δίσκους Lightscribe. Το HD DVD (ή High-Definition DVD) αποτελεί μορφή οπτικού δίσκου υψηλής πυκνότητα, σχεδιασμένο για αποθήκευση δεδομένων και βίντεο υψηλής ευκρίνειας. 2-14

33 Ξεκινώντας Οπίσθια προβολή 1 1. Πακέτο Μπαταρίας (Οπίσθια Προβολή) Ο συγκεκριμένος φορητός υπολογιστής τροφοδοτείται από πακέτο μπαταρίας όταν είναι αποσυνδεδεμένος ο προσαρμογέας ΕΡ. 2-15

34 Ξεκινώντας Κάτω προβολή Πλήκτρο Κλειδώματος/ Ξεκλειδώματος Μπαταρίας Η μπαταρία δεν μπορεί να μετακινηθεί όταν το πλήκτρο βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος. Μόλις βρεθεί το πλήκτρο στη θέση ξεκλειδώματος, η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί. 2. Πλήκτρο Αποδέσμευσης Μπαταρίας Αποτελεί διάταξη αναπήδησης προς τα πίσω, ως προετοιμασία για την αποδέσμευση του πακέτου μπαταρίας. Πιέστε με το ένα χέρι και τραβήξτε το πακέτο μπαταρίας προσεκτικά με το άλλο. 3. Πακέτο Μπαταρίας Ο συγκεκριμένος φορητός υπολογιστής τροφοδοτείται από πακέτο μπαταρίας όταν είναι αποσυνδεδεμένος ο προσαρμογέας ΕΡ. 2-16

35 Ξεκινώντας Διαχείριση ισχύος Προσαρμογέας ΕΡ Παρακαλούμε σημειώστε ότι προτείνουμε τη σύνδεση του προσαρμογέα ΕΡ και τη χρήση ισχύος ΕΡ όταν χρησιμοποιήσετε το φορητό υπολογιστή για πρώτη φορά. Όταν είναι συνδεδεμένος ο προσαρμογέας ΕΡ, η μπαταρία φορτίζεται άμεσα. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι ο προσαρμογέας ΕΡ που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι εγκεκριμένος για το φορητό υπολογιστή σας. Η χρήση άλλου μοντέλου προσαρμογέα ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο φορητό υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές του φορητού υπολογιστή. Σύνδεση της Ισχύος ΕΡ 1. Ανοίξτε τη συσκευασία για να βρείτε τον προσαρμογέα ΕΡ και το καλώδιο ισχύος. 2. Συνδέστε το καλώδιο ισχύος στο σύνδεσμο του παροχέα ΕΡ. 3. Συνδέστε το άκρο ΣΡ του προσαρμογέα στο φορητό υπολογιστή και το αρσενικό άκρο του καλωδίου ισχύος στην ηλεκτρική πρίζα

36 Ξεκινώντας Αποσύνδεση της Ισχύος ΕΡ Όταν αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ΕΡ, θα πρέπει: 1. Να αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ισχύος από την ηλεκτρική πρίζα. 2. Να αποσυνδέσετε το σύνδεσμο από το φορητό υπολογιστή. 3. Να αποσυνδέσετε το καλώδιο ισχύος και το σύνδεσμο από τον προσαρμογέα ΕΡ. 4. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ισχύος, κρατάτε πάντα το τμήμα του συνδέσμου του καλωδίου. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο απευθείας! Πακέτο Μπαταρίας Ο συγκεκριμένος φορητός υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με πακέτο μπαταρίας Λιθίου-ιόντων, υψηλής χωρητικότητας. Το επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρίας Λιθίου-ιόντων αποτελεί την εσωτερική πηγή ισχύος του φορητού υπολογιστή. Αποδέσμευση του Πακέτου Μπαταρίας Προτείνεται να διαθέτετε εφεδρικά μια πρόσθετη μπαταρία, προς αποφυγή έλλειψης παροχής ισχύος στο φορητό υπολογιστή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο για το πρότυπο πακέτο μπαταρίας. Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας: 1. Βεβαιωθείτε ότι ο Φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. 2. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο Κλειδώματος/ Ξεκλειδώματος βρίσκεται σε κατάσταση ξεκλειδώματος. 3. Τοποθετήστε το Πλήκτρο Αποδέσμευσης Μπαταρίας στην κάτω πλευρά. 4. Πιέστε το Πλήκτρο Αποδέσμευσης προς την κατεύθυνση που βέλους, το οποίο δείχνει κάτω από το πλήκτρο. 5. Κυλήστε την αριστερή πλευρά του πακέτου μπαταρίας έξω από το θάλαμο και στη συνέχει τραβήξτε τη δεξιά πλευρά του πακέτου μπαταρίας. 2-18

37 Ξεκινώντας Αντικατάσταση του Πακέτου Μπαταρίας 1. Εισάγετε τη δεξιά πλευρά του πακέτου μπαταρίας στο θάλαμο. 2. Ολισθήστε ελαφρώς και πιέστε το πακέτο μπαταρίας στη δεξιά πλευρά. 3. Όταν εισέλθει η δεξιά πλευρά του πακέτου μπαταρίας στη δεξιά πλευρά, πιέστε ελαφρώς την αριστερή πλευρά του πακέτου μπαταρίας στο θάλαμο της μπαταρίας. 4. Βεβαιωθείτε ότι το Πλήκτρο Κλειδώματος/ Ξεκλειδώματος βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. 2-19

38 Ξεκινώντας 1 Προειδοποίηση 1. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. 2. Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ανακύκλωση αχρησιμοποίητων πακέτων μπαταρίας. 2-20

39 Ξεκινώντας Χρήση του Πακέτου Μπαταρίας Συμβουλές Ασφάλειας Μπαταρίας Η λανθασμένη αντικατάσταση ή χειρισμός της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης, με αποτέλεσμα πιθανό σοβαρό τραυματισμό. Η αντικατάσταση του βασικού πακέτου μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από μπαταρία ίδιου ή όμοιου τύπου. Μην αποσυναρμολογείτε, βραχυκυκλώνετε ή καίτε μπαταρίες, και μην τις αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των +60 C (+140 F). Μην προβαίνετε σε ψύξη και αναθέρμανση των μπαταριών. Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά. Μη χρησιμοποιείτε οξειδωμένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ζητήστε από το τοπικό προσωπικό στερεών αποβλήτων πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ανακύκλωσης ή την κατάλληλη αποκομιδή στην περιοχή σας. Διατήρηση της Ισχύος της Μπαταρίας Η αποδοτική ισχύς της μπαταρίας είναι καίρια για τη διατήρηση κανονικής λειτουργίας. Σε περίπτωση που η ισχύς της μπαταρίας δεν τυγχάνει ορθού χειρισμού, τα αποθηκευμένα δεδομένα και οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να χαθούν. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να βοηθήσετε στη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και στην αποφυγή ξαφνικής απώλειας ισχύος. Διακόψτε τη λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση που το σύστημα πρόκειται να αδρανοποιηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ή μειώστε τη χρονική περίοδο του Χρονομέτρου Αναστολής. Απενεργοποιήστε το σύστημα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο. Απενεργοποιήστε περιττές ρυθμίσεις ή αφαιρέστε αδρανή περιφερειακά για να εξοικονομήσετε ισχύ. Συνδέστε ένα προσαρμογέα ΕΡ στο σύστημα, όπως είναι εφικτό. 2-21

40 Ξεκινώντας Φόρτιση του Πακέτου Μπαταρίας Το πακέτο μπαταρίας μπορεί να επαναφορτιστεί ενόσω είναι εγκατεστημένο στο Φορητό υπολογιστή. Δώστε προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές ποτού επαναφορτίσετε τη μπαταρία: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο φορτισμένο πακέτο μπαταρίας, αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλα τα προγράμματα που λειτουργούν και σβήστε το σύστημα ή Αποθηκεύστε το στο Δίσκο. Συνδέστε μια εξωτερική πηγή ισχύος ΕΡ/ΣΡ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα, να αναστείλετε τη λειτουργία του συστήματος ή να κλείσετε και να ενεργοποιήσετε το σύστημα χωρίς να διακόψετε τη διαδικασία φόρτισης. Το πακέτο μπαταρίας χρησιμοποιεί στοιχεία μπαταρίας Λιθίου-ιόντων χωρίς επίδραση μνήμης. Δεν χρειάζεται να αποφορτίσετε το πακέτο μπαταρίας προτού ξεκινήσετε φόρτιση. Ωστόσο, για να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, σας προτείνουμε να καταναλώνετε όλη την ισχύ της μπαταρίας μια φορά το μήνα, όπως απαιτείται. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το φορητό υπολογιστή για μεγάλη χρονική περίοδο, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας από το φορητό υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο ενδέχεται να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ο χρόνος φόρτισης καθορίζεται από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται. 2-22

41 Ξεκινώντας Βασικές Λειτουργίες Σε περίπτωση που είστε αρχάριος χρήστης του Φορητού υπολογιστή, διαβάστε τις ακόλουθες συμβουλές για να εξοικειωθείτε με τη χρήση και την ασφάλεια του υπολογιστή κατά τη διάρκεια των λειτουργιών. Συμβουλές Ασφαλείας και Άνεσης Ο Φορητός υπολογιστής αποτελεί πλατφόρμα η οποία σας επιτρέπει να εργάζεστε όπου και αν βρίσκεστε. Ωστόσο, η επιλογή ορθού χώρου εργασίας είναι σημαντική εάν πρέπει να εργαστείτε με το φορητό υπολογιστή σας για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ο χώρος εργασίας σας θα πρέπει να έχει αρκετό φωτισμό. Επιλέξτε σωστό γραφείο και καρέκλα και ρυθμίστε το ύψος ώστε να ταιριάζει στο σωματότυπό σας όταν εργάζεστε. Όταν κάθεστε στην καρέκλα, ρυθμίστε την πλάτη της (εάν υπάρχει) ώστε να σας στηρίζει σωστά. Τοποθετήστε τα πόδια σας επίπεδα και φυσικά στο δάπεδο, ώστε τα γόνατα και οι αγκώνες σας να έχουν κατάλληλη θέση (περίπου 90 μοίρες) όταν εργάζεστε. Τοποθετήστε τα χέρια σας στο γραφείο φυσικά, για να στηρίξετε τους καρπούς σας. Ρυθμίστε τη γωνία/ θέση της οθόνης LCD, ώστε να μπορείτε να έχετε βέλτιστο οπτικό πεδίο. Αποφύγετε τη χρήση του Φορητού υπολογιστή σε χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να προκληθεί έλλειψη άνεσης (όπως επάνω σε κρεβάτι). Ο Φορητός υπολογιστής αποτελεί ηλεκτρική συσκευή. Συνεπώς πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί προς αποφυγή προσωπικού τραυματισμού. 2-23

42 Ξεκινώντας Ρυθμίστε τη γωνία και τη θέση της οθόνης LCD. Διατηρείτε τα χέρια και τα πόδια σας σε βέλτιστη θέση. Καθίστε σε ευθεία και διατηρήστε σωστή θέση. Ρυθμίστε το ύψος του γραφείου. Ρυθμίστε το ύψος της καρέκλας. Αποκτήστε Καλές Συνήθειες Εργασίας Είναι σημαντικό να αποκτήσετε καλές συνήθειες εργασίας εάν πρόκειται να εργαστείτε με το φορητό υπολογιστή για μεγάλες χρονικές περιόδους. Διαφορετικά, ενδέχεται να σας προκαλέσει ενοχλήσεις ή τραυματισμούς. Έχετε κατά νου τις ακόλουθες συμβουλές όταν λειτουργείτε τον υπολογιστή. Αλλάζετε συχνά στάση. Τεντώνετε και ασκείτε το σώμα σας τακτικά. Να θυμάστε να κάνετε διαλείμματα όταν εργάζεστε για μεγάλη χρονική περίοδο. 2-24

43 Ξεκινώντας Εξοικείωση με το Πληκτρολόγιο Το πληκτρολόγιο του φορητού υπολογιστή παρέχει όλες τις λειτουργίες ενός πλήρους πληκτρολογίου και ενός πρόσθετου πλήκτρου [Fn] για συγκεκριμένες λειτουργίες του φορητού υπολογιστή. Το πληκτρολόγιο μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: Πλήκτρα γραφομηχανής, Πλήκτρα κέρσορα, Αριθμητικά πλήκτρα και Πλήκτρα λειτουργίας. Σημείωση: Το πληκτρολόγιο που προβάλλεται εδώ ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό, ανάλογα με τη χώρα που αγόρασαν οι χρήστες το φορητό υπολογιστή. 2-25

44 Ξεκινώντας Πλήκτρα Γραφομηχανής Η λειτουργία των Πλήκτρων γραφομηχανής αποτελεί τη βασική λειτουργία του πληκτρολογίου, η οποία είναι παρόμοια με τα πλήκτρα μιας γραφομηχανής. Παρέχει επίσης αρκετά πλήκτρα για ειδικούς σκοπούς, όπως τα πλήκτρα [Ctrl], [Alt] και [Esc]. Όταν πατιούνται τα πλήκτρα κλειδώματος, οι αντίστοιχες λυχνίες LED θα ανάψουν για να υποδηλώσουν την κατάστασή τους: Num Lock: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Fn] και στη συνέχεια πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το Num Lock. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα που είναι ενσωματωμένα στα πλήκτρα γραφομηχανής. Caps Lock: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Caps Lock. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, τα γράμματα που πληκτρολογείτε είναι κεφαλαία. Scroll Lock: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Fn] και στη συνέχεια πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το Scroll Lock. Η λειτουργία αυτή καθορίζεται από μεμονωμένα προγράμματα και χρησιμοποιείται συνήθως σε DOS. 2-26

45 Ξεκινώντας Πλήκτρα Κέρσορα Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει τέσσερα πλήκτρα κέρσορα (βέλος) και τα πλήκτρα [Home], [PgUp], [PgDn],[End] στην κάτω δεξιά γωνία, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κίνησης του κέρσορα. Μετακινήστε τον κέρσορα αριστερά, ένα διάστημα. Μετακινήστε τον κέρσορα δεξιά, ένα διάστημα. Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω, μια γραμμή. Μετακινήστε τον κέρσορα κάτω, μια γραμμή. Μετακινηθείτε στην προηγούμενη σελίδα. Μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα. Μετακινηθείτε στην αρχή της γραμμής (ή του εγγράφου). Μετακινηθείτε στο τέλος της γραμμής (ή του εγγράφου). 2-27

46 Ξεκινώντας Το πλήκτρο Backspace, και τα πλήκτρα [Ins] και [Del] στην άνω δεξιά γωνία χρησιμοποιούνται για σκοπούς επεξεργασίας. Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για να αλλάξει η λειτουργία πληκτρολόγησης μεταξύ των λειτουργιών εισαγωγή και αντικατάσταση. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα δεξιά του κέρσορα, και μετακινήστε το ακόλουθο κείμενο αριστερά, ένα διάστημα. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα, και μετακινήστε το ακόλουθο κείμενο αριστερά, ένα διάστημα. Αριθμητικά Πλήκτρα Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει σετ αριθμητικού πλκτρολογίου, το οποίο είναι ενσωματωμένο στα πλήκτρα γραφομηχανής. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Num Lock, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε αριθμούς και υπολογισμούς. 2-28

47 Ξεκινώντας Πλήκτρα Λειτουργίας Πλήκτρα Windows Στο πληκτρολόγιο, μπορείτε να βρείτε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ( ) και ένα πλήκτρο με το λογότυπο Εφαρμογής ( ), τα οποία χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες λειτουργίες των Windows, όπως άνοιγμα του μενού Έναρξης και εκκίνηση του μενού συντόμευσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δυο πλήκτρα, ανατρέψτε στο εγχειρίδιο των Windows ή στην ηλεκτρονική βοήθεια. Πλήκτρο [Fn] + + Αλλάξτε τη λειτουργία εξαγωγής οθόνης μεταξύ LCD, εξωτερική οθόνη και Αμφότερα. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία της πινακίδας αφής. + Μειώστε τη φωτεινότητα LCD Αυξήστε τη φωτεινότητα LCD. Μειώστε την ένταση ήχου του ενσωματωμένου ηχείου. Αυξήστε την ένταση ήχου του ενσωματωμένου ηχείου. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ήχου του υπολογιστή. Αναγκάστε τον υπολογιστή να περάσει σε λειτουργία αναστολής (ανάλογα με τη ρύθμιση του συστήματος). 2-29

48 Ξεκινώντας Εξοικείωση με την Πινακίδα αφής Η ενσωματωμένη πινακίδα αφής του φορητού υπολογιστή αποτελεί συσκευή κατάδειξης η οποία είναι συμβατή με πρότυπα ποντίκια, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε το φορητό υπολογιστή καταδεικνύοντας τη θέση του κέρσορα στην οθόνη και προβαίνοντας σε επιλογή με τα δυο πλήκτρα Περιοχή Μετακίνησης Κέρσορα Η ευαίσθητη στην πίεση περιοχή της πινακίδας αφής, σας επιτρέπει να τοποθετείτε επάνω το δάκτυλό σας και να ελέγχετε τον κέρσορα στην οθόνη μετακινώντας το δάκτυλό σας. 2. Δεξιό Πλήκτρο Δρα ως το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού. 3. Αριστερό Πλήκτρο Δρα ως το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 4. Αισθητήρας Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων Ο Αισθητήρας Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων σας επιτρέπει να συλλέγετε στοιχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων και την ταυτότητα του καθορισμένου δακτυλικού αποτυπώματος κατά την έναρξη του συστήματος. 2-30

49 Ξεκινώντας Χρήση της Πινακίδας Αφής Διαβάστε την ακόλουθη περιγραφή για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την πινακίδα αφής. Τοποθέτηση και Μετακίνηση Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην πινακίδα αφής (χρησιμοποιώντας συνήθως το δείκτη), και το ορθογώνιο παράβλημα θα λειτουργήσει ως μινιατούρα αντίγραφο της οθόνης σας. Καθώς μετακινείτε το ακροδάκτυλό σας στο παράβλημα, ο κέρσορας στην οθόνη θα μετακινηθεί ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση. Όταν φτάσει το δάκτυλό σας στην άκρη του παραβλήματος, σηκώστε το δάκτυλό σας και τοποθετήστε το ξανά στην κατάλληλη θέση της πινακίδας αφής. Στόχος και Κλικ Όταν έχετε μετακινήσει και τοποθετήσει τον κέρσορα επάνω από ένα εικονίδιο, ένα στοιχείο μενού ή μια εντολή που επιθυμείτε να εκτελέσετε, απλά πατήστε ελαφρά την πινακίδα αφής ή πιέστε το αριστερό πλήκτρο για επιλογή. Η διαδικασία αυτή, η οποία ονομάζεται στόχος και κλικ, αποτελεί βασική διαδικασία για τη λειτουργία του φορητού υπολογιστή σας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συσκευές κατάδειξης όπως ένα ποντίκι, η πινακίδας αφής μπορεί να λειτουργήσει ως αριστερό πλήκτρο, ώστε κάθε πάτημα στην πινακίδα αφής να ισοδυναμεί με πάτημα του αριστερού πλήκτρου. Εάν πατήσετε δυο φορές πιο γρήγορα στην πινακίδα αφής, θα εκτελέσετε διπλό κλικ. Μεταφορά και Απόθεση Μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία ή αντικείμενα στο φορητό υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεταφορά και απόθεση. Για να το πράξετε αυτό, τοποθετήστε τον κέρσορα επάνω στο επιθυμητό στοιχείο και πατήστε ελαφρώς δυο φορές επάνω στην πινακίδα αφής. Στη συνέχεια κρατήστε το ακροδάκτυλό σας σε επαφή με την πινακίδα αφής κατά το δεύτερο πάτημα. Τώρα, μπορείτε να μεταφέρετε το επιλεγμένο στοιχείο στην επιθυμητή θέση, μετακινώντας το δάκτυλό σας στην πινακίδα αφής, και στη συνέχεια να σηκώσετε το δάκτυλό σας από την πινακίδα αφής για να αποθέσετε το στοιχείο στη θέση που επιθυμείτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το αριστερό πλήκτρο όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, και στη συνέχεια να μετακινήσετε το δάκτυλό σας στην επιθυμητή θέση. 2-31

50 Ξεκινώντας Τέλος, αποδεσμεύστε το αριστερό πλήκτρο για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία μεταφορά και απόθεση. Μετακινήστε τον κέρσορα κυλώντας το ακροδάκτυλό σας. Χρήση της Πινακίδας Αφής Τοποθετήστε τον καρπό σας άνετα επάνω στο γραφείο. Ρύθμιση της Πινακίδας Αφής Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συσκευή κατάδειξης για να ικανοποιεί τις ατομικές ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν είστε αριστερόχειρας, ίσως επιθυμείτε να ανταλλάξετε τις λειτουργίες των δυο πλήκτρων. Επιπρόσθετα, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, το σχήμα, την ταχύτητα μετακίνησης και άλλες προηγμένες ιδιότητες του κέρσορα στην οθόνη. Για να ρυθμίσετε την πινακίδα αφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πρότυπο οδηγό Microsoft ή IBM PS/2 στο λειτουργικό σύστημα Windows που διαθέτετε. Οι Mouse Properties [Ιδιότητες Ποντικιού] στον Control Panel [Πίνακα Ελέγχου] σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη ρύθμιση. 2-32

51 Ξεκινώντας Σχετικά με τον Οδηγό του Σκληρού Δίσκου Ο φορητός υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με οδηγό σκληρού δίσκου 2,5-ιντσών. Ο οδηγός σκληρού δίσκου αποτελεί συσκευή αποθήκευσης με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και χωρητικότητα από άλλες συσκευές αποθήκευσης, όπως οι δισκέτες και οι οπτικές διατάξεις αποθήκευσης. Συνεπώς, χρησιμοποιείται συνήθως για την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και εφαρμογές λογισμικού. 1. Προς αποφυγή απρόσμενης απώλειας δεδομένων στο σύστημά σας, δημιουργείτε τακτικά εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. 2. Μην απενεργοποιείτε το φορητό υπολογιστή όταν είναι αναμμένη η λυχνία LED Σκληρός Δίσκος σε χρήση. 3. Μην αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον οδηγό σκληρού δίσκου όταν ο φορητός υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Η αντικατάσταση του οδηγού του σκληρού δίσκου πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τεχνικό. 2-33

52 Ξεκινώντας Χρήση της Οπτικής Συσκευής Ο φορητός υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος με οπτική συσκευή αποθήκευσης. Η συσκευή που είναι εγκατεστημένη στο φορητό υπολογιστή σας εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε αγοράσει. Οδηγός DVD Combo: Η συσκευή αυτή σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ανάγνωση DVD και CD και να πραγματοποιείτε εγγραφές σε μορφή CD. Οδηγός DVD Dual: Πέραν της ανάγνωσης DVD και CD, η συσκευή αυτή σας επιτρέπει να εγγράφετε μορφές CD, R/RW και +R/RW DVD. DVD Multi: Χρησιμοποιείται ως πολυλειτουργικός Οδηγός DVD Dual και Οδηγός DVD RAM. Lightscribe: Επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν σύντομα κείμενα στην ανάποδη πλευρά των δίσκων, με την κεφαλή ανάγνωσης/ εγγραφής λέιζερ του Οδηγού Οπτικής Συσκευής. HD DVD: Το HD DVD (ή High-Definition DVD) αποτελεί μορφή οπτικού δίσκου υψηλής πυκνότητα, σχεδιασμένο για αποθήκευση δεδομένων και βίντεο υψηλής ευκρίνειας. 1. Οι οπτικές συσκευές αποθήκευσης ταξινομούνται ως προϊόντα Λέιζερ Κατηγορίας 1. Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων, ή απόδοσης διαδικασιών άλλων από αυτών που ορίζονται στο συγκεκριμένο έγγραφο, ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. 2. Μην αγγίζετε το φακό εσωτερικά του οδηγού. 2-34

53 Ξεκινώντας Εισαγωγή του Δίσκου Η ακόλουθη οδηγία χαρακτηρίζει τη γενική διαδικασία κατά τη λειτουργία της οπτικής συσκευής αποθήκευσης. 1. Επιβεβαιώστε ότι ο φορητός υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. 2. Πατήστε το πλήκτρο Εξαγωγής στον πίνακα του οδηγού, για να ολισθήσει μερικώς προς τα έξω η θήκη του δίσκου. Στη συνέχεια, τραβήξτε ευγενικά τη θήκη προς τα έξω, μέχρι να επεκταθεί πλήρως. 3. Τοποθετήστε το δίσκο σας στη θήκη, με την ετικέτα να κοιτά προς τα πάνω. Πιέστε ελαφρώς στο κέντρο του δίσκου για να το ασφαλίσετε στη θέση. 4. Πιέστε τη θήκη πίσω στον οδηγό. Πλήκτρο Εξαγωγής 2-35

54 Ξεκινώντας Αφαίρεση του Δίσκου 1. Πατήστε το πλήκτρο Εξαγωγής στον πίνακα του οδηγού, για να ολισθήσει μερικώς προς τα έξω η θήκη του δίσκου. Στη συνέχεια, τραβήξτε ευγενικά τη θήκη προς τα έξω, μέχρι να επεκταθεί πλήρως. 2. Κρατήστε το δίσκο από την άκρη με τα δάκτυλά σας και σηκώστε το από τη θήκη. 3. Πιέστε τη θήκη πίσω στον οδηγό. 1. Επιβεβαιώστε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια στη θήκη, προτού την κλείσετε. 2. Μην αφήνετε τη θήκη του δίσκου ανοικτή. 2-36

55 Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Γενικές Συστάσεις Κεφάλαιο 2 Ξεκινώντας Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 4 Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Εγκατάσταση BIOS

56 Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Σύνδεση των Εξωτερικών Συσκευών Οι θύρες I/O (είσοδος/έξοδος) στο Φορητό Υπολογιστή σας επιτρέπουν να συνδέετε περιφερειακές συσκευές. Κάμερα δικτύου LAN Ιντερνέτ/ ενδοδίκτυο Οθόνη Μόντεμ Τηλεόραση Μικρόφωνο Ποντίκι/ Πληκτρολόγιο Εκτυπωτής Ηχεία/ Ακουστικά 3-2

57 Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Σύνδεση των Περιφερειακών Συσκευών Σύνδεση του Ποντικιού Μπορείτε να συνδέσετε ένα ποντίκι στο Φορητό υπολογιστή σας μέσω της θύρας PS/2 ή της θύρας USB. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θύρα PS/2 στο Φορητό υπολογιστή σας, ωστόσο έχετε ποντίκι με σύνδεσμο PS/2, θα πρέπει να αγοράσετε πρώτα σύνδεσμο PS/2-USB. Για να συνδέσετε το ποντίκι: 1. Ενεργοποιήστε το Φορητό υπολογιστή και εγκαταστήστε τον οδηγό του ποντικιού. 2. Συνδέστε το ποντίκι στο Φορητό υπολογιστή. 3. Ο Φορητός υπολογιστής μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τον οδηγό του ποντικιού σας και να επιτρέψει τη λειτουργία του ποντικιού. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί το ποντίκι, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε χειροκίνητα ακολουθώντας τη διαδικασία Μενού Έναρξης Πίνακας Ελέγχου Προσθήκη Υλικού ώστε να προσθέσετε τη νέα συσκευή. Σύνδεση του Πληκτρολογίου Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο στο Φορητό υπολογιστή σας μέσω της θύρας PS/2 ή της θύρας USB. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θύρα PS/2 στο Φορητό υπολογιστή σας, ωστόσο έχετε πληκτρολόγιο με σύνδεσμο PS/2, θα πρέπει να αγοράσετε πρώτα σύνδεσμο PS/2-USB. Για να συνδέσετε το πληκτρολόγιο: 1. Ενεργοποιήστε το Φορητό υπολογιστή και εγκαταστήστε τον οδηγό του πληκτρολογίου. 2. Συνδέστε το πληκτρολόγιο στο Φορητό υπολογιστή. 3. Ο Φορητός υπολογιστής μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τον οδηγό του πληκτρολογίου σας και να επιτρέψει τη λειτουργία του πληκτρολογίου. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί το πληκτρολόγιο, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε χειροκίνητα ακολουθώντας τη διαδικασία Μενού Έναρξης Πίνακας Ελέγχου Προσθήκη Υλικού ώστε να προσθέσετε τη νέα συσκευή. 3-3

58 Εξατομίκευση του Φορητού Υπολογιστή Σύνδεση της Κάμερας Δικτύου Μπορείτε να συνδέσετε μια Κάμερα Δικτύου στο Φορητό υπολογιστή σας μέσω της θύρας USB: 1. Ενεργοποιήστε το Φορητό υπολογιστή και εγκαταστήστε τον οδηγό της Κάμερας Δικτύου. 2. Συνδέστε την Κάμερα Δικτύου στο Φορητό υπολογιστή. 3. Ο Φορητός υπολογιστής μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τον οδηγό της Κάμερας Δικτύου σας και να επιτρέψει τη λειτουργία της Κάμερας Δικτύου. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί η Κάμερα Δικτύου, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χειροκίνητα ακολουθώντας τη διαδικασία Μενού Έναρξης Πίνακας Ελέγχου Προσθήκη Υλικού ώστε να προσθέσετε τη νέα συσκευή. Σύνδεση του Εκτυπωτή Σε περίπτωση που ο εκτυπωτής σας διαθέτει διεπαφή USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB στο Φορητό υπολογιστή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή. Οι ακόλουθες οδηγίες περιγράφουν τη γενική διαδικασία σύνδεσης εκτυπωτή: 1. Απενεργοποιήστε το Φορητό υπολογιστή. 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του εκτυπωτή στη θύρα USB του Φορητού υπολογιστή, και το άλλο άκρο στον εκτυπωτή. 3. Συνδέστε το καλώδιο ισχύος και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. 4. Ενεργοποιήστε το Φορητό υπολογιστή και το σύστημα θα εντοπίσει μια νέα συσκευή. Εγκαταστήστε τον απαιτούμενο οδηγό. Για περαιτέρω οδηγίες, παρακαλούμε όπως αναφερθείτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή. Σύνδεση της Εξωτερικής Οθόνης ή της Τηλεόρασης Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη στο Φορητό υπολογιστή σας μέσω της θύρας VGA, για μεγαλύτερη προβολή με υψηλότερη ευκρίνεια. Για να συνδέσετε την οθόνη: 1. Βεβαιωθείτε ότι ο Φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. 3-4

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά AcerPower. Οδηγός Χρήστη

Σειρά AcerPower. Οδηγός Χρήστη Σειρά AcerPower Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2005 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά AcerPower Οδηγός Χρήστη Ενδέχεται να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Ψυχαγωγηθείτε με στυλ Φορητός υπολογιστής 5,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

emachines Σειρά D720/D520 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά D720/D520 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά D720/D520 Γρήγορος οδηγός Copyright 2008. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός D720/D520 Αρχική Έκδοση: 08/2008 Η εταιρεία δεν προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

emachines Σειρά G720/G520 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά G720/G520 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά G720/G520 Γρήγορος οδηγός Copyright 2008. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός G720/G520 Αρχική Έκδοση: 08/2008 Η εταιρεία δεν προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

emachines Σειρά E720/E520 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά E720/E520 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά E720/E520 Γρήγορος οδηγός Copyright 2008. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός E720/E520 Αρχική Έκδοση: 08/2008 Η εταιρεία δεν προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός E625 Αρχική Έκδοση: 02/2009 Η εταιρεία δεν προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

GK4806. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK4806. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK4806 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Ιούνιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων Προφυλάξεις ασφάλειας... 3 Προετοιμασία του Notebook PC σας... 5 Χρήση της επιφάνειας αφής... 7 Βασικές όψεις του Notebook

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα