ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece"

Transcript

1 ύνδεζμος Θηλαζμού Ελλάδος La Leche League Greece Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ ηνπ πλδέζκνπ. Δθεί κνηξαδόκαζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζειαζκό θαη κε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηέξεο. Σε ζπδήηεζε δηεπζύλεη ε ύκβνπινο Θειαζκνύ πνπ είλαη κηα εηδηθά εθπαηδεπκέλε θαη έκπεηξε ζειάδνπζα κεηέξα πνπ πξνζθέξεη εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ο ύλδεζκνο Θειαζκνύ Διιάδνο είλαη κε θεξδνζθνπηθόο. Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ 30 επξώ ζαο δίλεη ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεηε ηηο ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ γηα έλα ρξόλν, λα ςεθίζεηε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε (αλ είζηε κέινο γηα 6 ηνπιάρηζηνλ κήλεο), λα δαλείδεζηε βηβιία από ηε βηβιηνζήθε ηεο νκάδαο θαη λα ιακβάλεηε ην πεξηνδηθό ησλ κειώλ «Γαινπρώ» δύν θνξέο ην ρξόλν. Μπακπάδεο, κσξά θαη λήπηα είλαη εππξόζδεθηα. Θεξκή παξάθιεζε, γηα ηελ θαιή πγεία όισλ καο, μην έρτεζηε ζηις ζσνανηήζεις αν εζείς ή ηο παιδάκι ζας νιώθεηε αδιαθεζία ή είζηε άρρωζηοι. Οη ζπλαληήζεηο είλαη δσξεάλ. Απιά ζαο παξαθαινύκε αλ κπνξείηε λα θέξεηε θάηη πγηεηλό (πρ ζαληνπηηζάθηα, ζπηηηθά θνπινπξάθηα, θξνύηα θιπ) ή ρπκό γηα ηηο εγθύνπο θαη ηα κσξάθηα. Αηηική Ομάδα Νοηιοδσηικής Αηηικής Πρωινή Οδόο: Καξατζθάθε 10 θαη Βαξίθα ζηνλ Άγην Ισάλλε Ρέληε, 2 νο όξνθνο, ηειέθσλν Μαΐνπ 2011, Πέκπηε ζηηο 11:00 Σα νθέιε ηνπ Μεηξηθνύ Γάιαθηνο 16 Ινπλίνπ 2011, Πέκπηε ζηηο 11:00 Τπάξρεη έλα θαηλνύξην κσξό ζηε δσή ζαο 7 Ινπιίνπ 2011, Πέκπηε ζηηο 11:00 Μύζνη θαη Πξαγκαηηθόηεηα γύξσ από ην Θειαζκό 22 επηεκβξίνπ 2011, Πέκπηε ζηηο 11:00 θέςεηο γύξσ από ηνλ Απνγαιαθηηζκό Κνξίλα Μνπδάθε Καηεξίλα Μηραειίδνπ

2 Καηειέλα Υξηζηνδνύινπ Ομάδα Νοηιάς Αθήνας Πρωινή Οδόο: Γεσξγίνπ Καξατζθάθε 16, Άιηκνο 17455, (2 νο όξνθνο ρσξίο αζαλζέξ) ηειέθσλν επηεκβξίνπ 2011, ζηηο πκ Γηαηξνθή θαη ζειαζκόο πεξηζζόηεξν από 3 κήλεο; Λίιηα Γθαηδόιε Πελειόπε Καξαγθνύλε Κάζπ Γνπλνύιε Ομάδα Βόρειας Αθήνας Πρωινή Οδόο: Πεινπνλλήζνπ 72 Αγ. Παξαζθεπή, , 1 νο όξνθνο εκείσζε: Γελ ππάξρεη αζαλζέξ γηα ηνλ 1 ν όξνθν 08 Ινπλίνπ 2011, Σεηάξηε ζηηο πκ Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζειαζκνύ γηα ηε κεηέξα θαη ην κσξό 06 Ινπιίνπ 2011, Σεηάξηε ζηηο πκ ην ζπίηη κε ην λέν ζαο κσξό 21 επηεκβξίνπ 2011, Σεηάξηε ζηηο πκ Γίλεζαη κεηέξα. Αιιαγέο, πξνζαξκνγέο θαη αλάγθεο 19 Οθησβξίνπ 2011, Σεηάξηε ζηηο πκ Γηαηξνθή θαη απνγαιαθηηζκόο Πάληα Λαζθαξάηνπ Μαξία Φεξηάθε

3 Βίιιπ Κάιηζα Ομάδα Βόρειας Αθήνας Απογεσμαηινή Βίιιπ Κάιηζα Μόληθα Φξαγθνύιε Άληα Παιαληδηάλ Ομάδα Αναηολικής Αηηικής For more information contact: Kathy Dounoulis Athens Group North MEETING LOCATION- The Home of Gabi Canellopoulou Leoforos Anixeos 73, Anixi (easy parking on the other side of the playground) Wednesday 10:00-12:00* September 21 st_ Preparing for Birth and Breastfeeding. October 5 th - Getting Breastfeeding Off to a Good Start. November 2 nd - The Myths and Facts about Breastfeeding. December 7 th - Improving Family Nutrition. *Any concern or question related to breastfeeding is welcome, regardless of the scheduled theme of our topic. For more information contact: Laura Foti-Liverakos Patty Varelas

4 Eleni Alexandri-Frangos Geesje de Jong Bensoussan Ομάδα Θεζζαλονίκης 1 Νν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΔΜΑ ΣΟΠΟ 3/5/2011 7/6/2011 5/7/2011 6/9/2011 5:30 Η ππεξνρή ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ 5:30 Σώξα είζηε κεηέξα 5:30 Η πνξεία ηνπ ζειαζκνύ Ο ζειαζκόο θαη πέξα 5:30 από απηόλ Μαξία Υαηδεπαληαδή Θάζνπ 80, πθηέο 2νο όξνθνο ηει Νόπε Πεηξίδνπ Ναηάζζα Γηάθνπ Ομάδα Θεζζαλονίκης 2 Νν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙA ΩΡΑ ΘΔΜΑ ΣΟΠΟ /5/2011 5:30 Η ππεξνρή ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ 6/6/2011 5:30 Σώξα είζηε κεηέξα 4/7/2011 6:30 5/9/2011 5:30 Η πνξεία ηνπ ζειαζκνύ Ο ζειαζκόο θαη πέξα από απηόλ Άλλα Αξβαλίηε Γ. Γελλεκαηά 5, Ππιαία ηει Διέλε Μήηζηνπ Σξαπεδνύληνο 3, Αζβεζηνρώξη ηει Βαιεληίλα Υνύκα Βνπιγαξνθηόλνπ 38Β, Ππιαία ηει πλάληεζε Eκπινπηηζκνύ (ζπδήηεζε γηα ηηο πλαληήζεηο θαη γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο γηα κακάδεο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ 2 πλαληήζεηο): Φξάγκα Θέξκεο-Αλαςπθηήξην, άββαην 25 Ινπλίνπ, ώξα 11:00. Π ξ ό γ ξ α κ κ α π λ α λ η ή ζ ε σ λ Γηα κακάδεο λεπίσλ πνπ ζειάδνπλ

5 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙA ΩΡΑ ΘΔΜΑ ΣΟΠΟ 1 άββαην 14/5/2011 5:00 2 Πέκπηε 16/6/ :00 Πέκπηε 30/6/2011 5:00 30/8/2011 5:00 Η ηέιεηα κακά-ε ηέιεηα ζύδπγνο!?! Πξνεηνηκάδνληαο ην παηδί καο γηα ην θαηλνύξην αδεξθάθη Η ζρέζε ηνπ δεπγαξηνύ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ λεπίνπ πνπ ζειάδεη ηνξγηθή θαζνδήγεζε Πσιίλα Κάβνπξα, σθξάηε Κνπκπηά 1Α (γσλία κε Αλ. Παπαλδξένπ 47) Αγ. Ισάλλεο, Καιακαξηά Ιζόγεην (Melotropio κνπζηθνζεξαπεπηηθό θέληξν) ηει Ναηάζζα Καςάιε νθία Μαπξνπνύινπ Μαξία Νηθνιαΐδνπ 2310 Παρακαλούμε επικοινωνήζηε οπωζδήποηε μαζί μας ηην ημέρα ηης ζσνάνηηζης για ηστόν αλλαγή ηοσ προγράμμαηος. Ομάδα Βόλοσ Α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΣΟΠΟ επηεκβξίνπ 25 Οθησβξίνπ Μία νέα ζτέζη (ην δέζηκν κακάο-κσξνύ ζην ζειαζκό) Όηαν έρθει ο μπέμπης/η μπέμπα (νη πξώηεο κέξεο κε ην κσξό) Βηβή Παπαδνπνύινπ Καινκνίξε 9 θαη Ρνδνύ Αγ. Βαζίιεηνο Ννεκβξίνπ 20 Γεθεκβξίνπ Και ηώρα ηι κάνω; (η τέχνη του θηλασμού) Μα όλο γάλα θα πίνει; (νη πξώηεο ζηεξεέο ηξνθέο θαη ν απνγαιαθηηζκόο) Γαξπθαιιηά Γαλσηνπνύινπ Άγγεινπ Βιάρνπ 7 θαη Ισιθνύ Έθηαθηε ζπλάληεζε γηα κεηέξεο λεπίσλ πνπ ζειάδνπλ

6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΣΟΠΟ 18 Οθησβξίνπ Ένα ακόμη πιάηο ζηο ηραπέζι (ή μήπως όχι;) Κπξηαθή Σακία Σέξκα Γεικνύδνπ κε Φπηόθνπ Νέα Ισλία Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε νπσζδήπνηε κε ηε Μπξηώ ( ) ή ηε Βηνιέηα ( ) ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο ζπγθέληξσζεο γηα ηπρόλ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπακπάδεο, κσξά θαη λήπηα είλαη εππξόζδεθηνη. Μπξηώ Υξνλάθε , Ομάδα Λάριζας Οδόο: Cafe-Bar-Restaurant Passerela, Απόιισλνο θαη Βεληδέινπ (ζηνλ πεδόδξνκν, απέλαληη από ην αξραίν ζέαηξν), ζηνλ 1 ν όξνθν Πέγθπ Πειίηζε , , Ομάδα Μσηιλήνης * Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο ηελ εκέξα ηεο ζπλάληεζεο γηα ηπρόλ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα λα δειώζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο.: θαη & Κάπνην πγηεηλό θέξαζκα είλαη εππξόζδεθην γηα ηε ζπλάληεζε. Μαξγαξίηα Βνπιγαξνπνύινπ Διέλε Κνπθάθε

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ

ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ ΓΡΙΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ACOL ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΡΗΠΖ Όπσο πηζαλά γλσξίδεηε, ε γξίπε ην ρεηκώλα κπνξεί λα ρηππήζεη αηθληδηαζηηθά θαη δπλαηά. Μπνξεί λα αθήζεη ηα ζύκαηά ηεο άξξσζηα γηα εβδνκάδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ (ΜΕΛΟ ΣΗ ΔΘΕΘΝΟΤ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ) ΑΓΗΘΛΑΟΤ 56-58 (κέζσ Δ.Ε.Η. Α.Ε ΔΤΗΠ) 104 36 ΑΘΗΝΑ Fax : 210 5241223, Η/Δ : eemf@eeft.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωμα Σον ορίζοντα μου διευρύνω, τη ψυχή μου εμπλουτίζω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Υοπηγόρ: ςνεπγαηικό Σαμιεςηήπιο Μαπυνιηών Σχολική Χρομιά 2012-2013 36 Άλλερ πληποθοπίερ 1. Γπαμμαηέαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 - ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2007-2008 Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννημαηάς» Διεσθσνηής: Αναπληρωηής Καθηγηηής Ιωάννης Δ. Λαδάς ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο,

ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ. 2 η Ετήσια Ενημέρωση για το Έτος 2011 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΙΩΝ / ΜΑΙΔΤΣΩΝ. Αγαπεηά Μέιε ηνπ ΠΑΤΝM πλάδειθνη θαη πλεξγάηεο, ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Σαγκαηάξρνπ Πνπιίνπ, 1 Γηακ. 101, 1101 Λεπθσζία, Σ. Θ. 24015 Κχπξνο Σει : + 357 22 771994 Φαμ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΣΔΤΥΟ 8ο 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή - Ηζηνξία ζρνιείνπ, ζει. 3 (πληαθηηθή Οκάδα) 2. Σα λέα ηνπ 19: Μνπξκνύηε Αλαζηαζία, ζει. 4

Διαβάστε περισσότερα

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε Τεύσορ 7 Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ 2014 Δ π ί ζ κ ε τ η ζ η η ν Ι ζ π α ν ί α 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ Δπίζκετη ζηην Ιζπανία 1 Φηιάσνονηαρ ηο λεύκυμα 3 Δνηςπώζειρ 4 Christmas in Greece Melomakarona:

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο»

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο βξίζθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παηηζίων 44, 106 82 Αθήνα Σηλ: 210 8217724, 210 8217717 Φαξ: 210 8230800, email: eam @culture.gr, www.yppo.gr

Παηηζίων 44, 106 82 Αθήνα Σηλ: 210 8217724, 210 8217717 Φαξ: 210 8230800, email: eam @culture.gr, www.yppo.gr Παηηζίων 44, 106 82 Αθήνα Σηλ: 210 8217724, 210 8217717 Φαξ: 210 8230800, email: eam @culture.gr, www.yppo.gr Σίηλορ ππογπάμμαηορ: «αν ηο νόμιζμα κσλήζει, μύθος θε ν αρτινίζει» Ηλικία παιδιών: Γ, Γ & Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / Α Γ Δ Γ ΣΜΖΜΑ Τει (εζση.) : 2881 Φ. 700/20/4748 Σ. 1130 ΚΟΗΝ. : ΣΑ / ΑΣΣΓΔ SHAPE, 15 Οθη 2009

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / Α Γ Δ Γ ΣΜΖΜΑ Τει (εζση.) : 2881 Φ. 700/20/4748 Σ. 1130 ΚΟΗΝ. : ΣΑ / ΑΣΣΓΔ SHAPE, 15 Οθη 2009 ΠΡΟ : ηραηηφηηθό θαη Ποιηηηθό Προζφπηθό SHAPE & Α/ΑΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Α / Α Γ Δ Γ ΣΜΖΜΑ Τει (εζση.) : 2881 Φ. 700/20/4748 Σ. 1130 ΚΟΗΝ. : ΣΑ / ΑΣΣΓΔ SHAPE, 15 Οθη 2009 ΘΔΜΑ: Μλεκόληο Αληηκεηώπηζες

Διαβάστε περισσότερα