ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4498 Τετάρτη, 1η Ιουνίου Αριθμός 2162 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού σελίδες 2 μέχρι 14 που αποτελούνται από τον ισολογισμό'στίς 31 Δεκεμβρίου 2008 και το λογαριασμό εσόδων και εξόδων και την κατάσταση κίνησης λογαριασμού μελών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματίκές σημειώσεις. Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου είναϊ υπεύθυνη για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναί λογικές υπό τις περιστάσεις.

2 2134 Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη πάνω σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας. έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οίκονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχ) με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και της χρηματοοικονομικής επίδοσης του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών. ΧρυσταΤΐλαΘεοδώρου Ασημένου για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Λευκωσία, 19 Μαίου 2010

3 2135 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Διαχειριστική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση της μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008, Ι.Μέλη Οι μεταβολές στον αριθμώ των Μελών του Ταμείου Προνοίας κατύ τη διάρκεια του έτους ήταν ως ακολούθως; Στην αρχή του έτους Εγγραφές νέων μελών Μείον: Μέλη που αφυπηρέτησαν Μέλη που παραιτήθηκαν Μέλη που απεβίωσαν Μέλη που αποχώρησαν λόγω υγείας Μέλη που διορίστηκαν σε Μόνιμη Θέση στη Δημόσια Υπηρεσία Μέλη που απολύθηκαν Στο τέλος του έτους.η για τα οποία εισπράχθηκαν εισφορές Μέλη προς τα οποία καταβλήθηκαν ωφελήματα 200Β 2007 Μέλη Μέλη S ,365 " ' Ξ Ε S 1Β Κίνηση Λογαριασμού Μελών Η κίνηση του Λογαριασμού Μελών κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως ακολούθως: Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου,Συνεισφορές εργοδότη Συνεισφορές μελών Ωφελήματα που πληρώθηκαν οε μέλη που αποχώρησαν Επιστροφές στην Κυβέρνηση για μέλη που διορίστηκαν στη Δημόσια Υπηρεσία Μεταφορά από τα Κεψάλαια Μελών που αντιπροσωπεύει ποαα Trou κατακρατήθηκαν από τα μέλη παυ αποχώρησαν Ποσό που κατανεμήθηκε στα μέλη Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου, Β , , Β ,028, D Β , ,811-18, Β73 10, , Β Β.30Β , Διαχειριστική ΕττιτρΒπή Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου, 2008 παρουσιάζονται στη σελίδα 1,

4 2136 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 'ETOCTTOU ίληεε OTIC 31 ΔεκίυΒοΙου 200Β 20DE D07 Σημ. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Επενδύσεων Ξ Αλλα έσοδα Κέρδος προηγούμενου έτους που BEV κατανεμήθηκε στα μέλη Μεταφορά απο τα Κεφΰλαια Μελών που αντιπροσωπεύει ποοά που κατακρατήθηκαν από τα μέλη που αποχώρησαν , Πραγματοποιηθέν κέρδος από διάθεση επενδύσεων ,409 5, ,714,403 5, L_JAA Έξπδα διαχείρισης ,612 52,448 Έκτακτη εισφορά οτο Ταμείο Αμυντικής S Τόκος ττου καταβλήθηκε στα μέλη πάνω στη διαφορά των κεφαλαίων μελών με την κατοχυρωμένη αγοραστική αξία του Ταμείου ,559 Αποσβέσεις απο Κυβερνητικά Χρεόγραφα 5 Πλεόνασμα χρήσεως προς κατανομή Ποσά που κατανεμήθηχαν στα μέλη του Ταμείου ως τόκοι: Λογαριασμός Εισφορών Λογαριασμός Καταθέσεων Πλεόνασμα χρήσεως που 5εν κατανεμήθηκε στο μέλη θ , S ,477, ,

5 2137 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2Q0B 2008 Σημ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες δανείων Προκαταβολές, Εισφορές εισπρακτέες Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών Τόκοι Εισπρακτέοι -- Μ ε [αν: Τρέχουσες Υποχρεωθείς Οφειλόμενα ελεγκτικό δικαιώματα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου ρορές έτους Ποσΰ. που κατανεμήθηκαν οτα μέλη του Ταμείου ως τόκοι Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν Μεταφορά στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Καταθέσεις έτους Ποσΰ παυ κατανεμήθηκαν στα μέλη του Ταμείου ως τόκοι Πληρωμές σε μέλη που αποχώρησαν Μεταφορά στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων Επιστροφές στην Κυβέρνηση , , S ,330 93,405,335 "138,590-3Β Β , , , ,647,691 3,450, B.47S , , " ,561-3, , Β , ^ , S S 2.620, ,010, Υπόλοιπο που δεν κατανεμήθηκε στα μέλη 244, , Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 244,817,459 22S.997.B ,677 Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή στις /6ΪΖΑΡΟΣ ΣΤ. ΛΑΖΑΡΟΥ Γενικός Λογιστής Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

6 2138 ΣΗΜΕΙΏΣΕΙ;: ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 'ETOCTTOU έληίε στις 31 Δεκεμβρίου ΓΕΝΙΚΑ (Ι) Ιδρυση Το Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού ιδρύθηκε στις 11/08/1960, αύμφωνα με τον περί Ταμείου Προνοίας Νομό 44/1981, με σκοπό να παρέχει ωφελήματα στους ωρομίσθιους που εγγράφονται ως Μέλη του Ταμείου σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή πρόωρου τερματισμού της εργοοότηαης τους. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου, 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες ετταγγελμστικων συνταξιοδοτικών παροχών, στις 17 Νοεμβρίου, 2006 τέθηκε σε ισχύ ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων κσι της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2006 (146 (ι) ταυ 2006 ). Η Αρμόδια Αρχή, με βάση τιςπρΰνοιεςτου προαναφερόμενου Νόμου, έκανε αποδέκτη την αίτηση του Ταμείου για εγγραφή ταυ στο μητρώο μελών και εκδσσε σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου, Ξ009. Το Ταμείο διοικείται από Διαχειριστική Επιτροπή. t " ίϋα Το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό γίνετοι υποχρεωτικά μέλος του Ταμείου ταυτόχρονα με την ένταξη του οτο Τακτικό Ωρομίσθια Κυβερνητικό Προσωπικό. (ϋί) Διαχειριστική Επιτροπή Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι ιιπεύθυνη για τη διαχείριση ταυ Ταμείου, την τήρηση των πρακτικών για τις συνεδριάσεις, την τήρηση μητρώου μελών, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου. Την Επιτροπή απαρτίζουν: (α) Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ως Πρόεδρος. (β) Έξι πρόσωπα που διορίζονται απύ το Υπουργικό Συμβούλιο τα οποίο υποδεικνύουν οι Συντεχνίες και τα οποία αντιπροσωπεύουν το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, (γ) Δύο πρόσωπα που διορίζονται από.το Υπουργικό Συμβούλιο τα οποία υποδεικνύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Πνί Εισφορά - Καταθέσεις ϊ.-.εισφορές οτο Ταμείο γίνονται από τα Μέλη και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου, κάβε μέλος καταβΰλλει υποχρεωτικό οτο Ταμείο εισφορΰ με βΰση το ποσοστό που καθορίζεται από τη Μικτή Εργατική Επιτροπή ττΰνω στο ολικό ποσό ωρομισθίων το οποίο δικαιούται το μέλος σε σχέση με την υπηρεσία που έχει προσφέρει. Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας διενεργεί για κάθε μέλος κατάθεση οτο Ταμείο με βάση το ποσοστό που καθορίζεται από τη Μικτή Εργατική Επιτροπή πίνω ατο συνολικό πασά ωρομισθίων που οφείλονται στο μέλος. Το Τακτικό Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό κσταβάλλει υποχρεωτικά στο Ταμείο Προνοίας 4% των ακαδάριστων απολαβών ταυ και η Κυβέρνηση καταθέτει μηνιαίο στο Ταμείο 5,5% των ακαθάριστων απολαβών του Ωρομίσθιου Προσωπικού.

7 2139 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΤΟΓ που έλπίε OTIC 31 ΔεκευΒαίου 2C0S 1. ΓΕΝΙΚΑ (συνέχεια) fv) Ανύλπαιπ εισφορών και καταθέσεων Το Ταμεία Προνοίας καταβάλλεται στους δικαιούχους μόνο κατΰ την σφυπηρέτηση/απσχώρηαή τους. (νι) Σγέδιο Κατογύοωοικ AvoaaoTiKnc ΑξΙα των Χοηυότων του ΤαυεΙου Κατοχυρωμένο Ταμείο Προνοίας καταβάλλεται από την 1η Ιουλίου,1993 στο Ωρομίσθιο Προσωπικό που αφυπηρετεί/αποχωρεί και έχει υπηρεσία μεγαλύτερη των επτά ετών. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό που αφυπηρετεί / αποχωρεί, καταβάλλονται οι Εισφορές και Καταθέσεις που έχει σε π/στη του και επιπρόσθετα καταβάλλεται η διάφορο μεταξύ Εισφορών και Καταθέσεων και Κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας. (νϋ) Πλεόνασμα Xonaeuic Ο λογαριασμός Εσόδων και Εξόδων πιστώνεται με τα ττοσα που κατακρατούνται από μέλη που αποχώρησαν με τόκους, μεοΐαματα και άλλα έσοδα του Ταμείου και χρεώνεται με τα έξοδα της λειτουργάς του. Το πλεόνασμα TOU έτσιις κατανέμεται υπό I ρή τάκου στους λογαριασμούς μελών, ο οποίος λογίζεται πάνω στο ολικό ποσό των εισφορών και καταθέσεων με τις οποίες Είναι πιστωμένο το κάθε μέλος την πρώτη μέρα του.έτους. (νΐϋ) Φα n ο λογία Το Ταμείο δεν υπόκειται αε φορολογία σύμφωνα με τον περί Φορολογίας ταυ Εισοδήματος Νόμο. Εισοδήματα από τόκους και μερίσματα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά. (Ιχ) Επενδυτική πολιτική ΤαυεΓου Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου υιοθετεί επενδυτική πολιτική σύμφωνα με τις αρχές και γενικές οδηγίες παυ εκάστοτε εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών, Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει οε επενδύσεις σταθερών αποδόσεων όπως χρεόγραφα και αξιόγραφα, καθώς και σε επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς.

8 2140 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 'ETOC που έληίε OTIC 31 Δεκευβρίου 2008 ajvonnikee ΑΡΧΕΕ (i) Βάση ετοιυααίαι: οικονουικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις Ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιήθηκε με την επανεκτίμηση της αξίας των επενδύσεων. (Η) Έσοδα και έξοδα Τα έσοδα και έξοδα του Ταμείου καταχωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. (its) Εττενίύαίΐι: Οι επενδύσεις του Ταμείου σε μετοχές δημοσίων εταιρειών τταρθυσιάζονται ως διαθέσιμες ττρσς πώληση και αναφέρονται στη δίκαιη αξία τους. Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από την αναπροσαρμογή στη δίκαιη αξία τους αναγνωρίζεται στον λογαριασμό εσόδων και εξόδων. Η δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προςπώληση προσδιορίζεται με Ρ*αη την τιμή πρόσφορος (bid price), σύμφωνα με τις τιμές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την ημερομηνία του λογισμού. Κέρδος ή ζημία αττό πώληση επενδύσεων μεταφέρεται στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων. Το μέρισμα αττό επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση λογίζεται ως εισόδημα στο λογαριασμό εσόδων κσι εξόδων στην περίοδο που εισπράττεται. Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα Δημοσίου που αγορσζσντσι υπέρ το άρτιο αποσβένονται σε Ισες χρονισίες δόσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. (iv) XPEIUOTEC δανείων Οι χρεώστες δανείων αναφέρονται στην τιμή κόστους μείον τυχόν μείωση αξίας. fvi Μετρητά και αντίστοινα υετοπτών Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται αττό μετρητά στην τράπεζα και εμπρόθεσμες καταθέσεις.

9 2141 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ! ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 'ETOC που tkntt στκ 31 ΔεκευΒρΙου ΥΠ0Λ0ΙΓ10 ΠΟΥ ΔΕΝ KATANEMHSMKE ΣΤΑ ΜΕΛΗ 20DB 20D7 2G07 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου Μεταφορά mo Λογαριασμό εσόδων και Εξόδων ττου αντιπροσωπεύει πλεόνασμα/ (έλλειμμα) χρήσεως προηγούμενου έτους ττου ' κατανέμεται στα "μέλη το επόμενο έτος Πλεόνασμα χρήσεως τρέχοντος έτους ττου δεν κατανεμήβηκε στα μέλη Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου ,736 4.ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 20DB Μισθοί -Λογιστικού Λειτουργού - ΒαηΒού Γραμματειακού Λειτουργού Ελεγκτικά δικαιώματα Διάφορα έξοδα Τραττεζικα έξοδο , ,493 3S Β , ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 2D0B 20D7 2D07 34, ( ,000) σε 4,50% Χρεόγρ. Αναπτ. 1" Σειρά 2006 Λ«<Κ ea (E5.DOD.000) σε 4,50% Χρεόγρ. Αναπτ, 2 η Σειρά 2006 Λήξης Ό ,250

10 2142 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος TTOU έληίε στ κ: 31 Δεκεμβρίου 2Q0S 6.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Μετοχές οε ιδιωτικές εταιρείες Κυπριακά Κυβερνητικά χρεόγραφο και άλλα χρεόγραφα Αξιόγραφα 2D0E Αγοραία Αγοραίο Αγοραία Αξία Αξίσ Αξία Β0;874 30: DOO.O Οι UETOYEC οε I5ILIJTIK C εταιρείες αποτελούνται απά: 200Η 20D μετοχές της Οικοδομικής Εταιρίας Τακτ. Κυβ. Εργατών Κύπρου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» Λτδ Τσ Κυπριακά Κυβερνητικά Χρεόγραφα αποτελούνται από τα ακόλουβα: D σε 7% Χρεόγραφα Αναπτύξεως 200Β σι 4.50% Χοεΰνο. Ανατπ. Τ* laoac 2006 Λήίης 2016 Αγοραία Αξία Μείον Απόσβεση διαφοράς υττέρ TOU αρτίου Β Β 35, ,795, σε 4.50% Χοεόνο. Αναπτ. 2, i Σειράς <?06 Λήξη tr 2015 Αγοραία Αξία Μείον Απόσβεση διαφοράς υττέρ του αρτίου Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου, 200Θ Β Β Β , , , Τα άλλα γρεόνοαφα αποτελούνται απά: αε 6,85% Χρεόγραφα Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ΟΕ 6,75% Ομόλογα Οργανισμού Αναπτύξεως Γης σε Χρεόγραφο Ελληνικής Τράπεζας 2ΟΟ4-20Ο σε Χρεόγραφα Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως οε Χρεόγραφα Τράπεζας Κύπρου , C Β Β , ΒΟ0.ΟΟ Β

11 2143 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 'ETOCTTPU ίληίί OTiC 31 ΔεκευΑοίου 20QB 6.ΕΠΕΝΔΥΣΒΣ (συνέχεια) Τα Αξιόγραφα αποτελούνται αττό: 20QE Ε Αξιόγραφα της Τράπεζας Κύπρου Λτό - Σειρά Α Αξιόγραφα της Τράπεζας Κύπρου Λτδ - Σειρά Β 7.000,000 Αξιόγραφα της Λαϊκής Τράπεζας Λτδ 3, S ΧΡΕΩΣΤΕΣ &ΑΝΕΙΩΝ Δήμος Αμμοχώστου Δήμος Λσκαταμιας J.K. Vavlifis (Hotels & Leisure) Ltd Συνεργατική Εταιρεία Κωφαλάλων Συνεργατικό Ταμιευτήριο Κυβερνητικών Εργατών Κύπρου Λτδ Συνεργατική Οικαΰ. Εταιρεία ΔημοοΙων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λευκωσίας Λτδ Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Ιδιωτικών Εργαταυπαλλήλων Κύπρου Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Μελών Κυπριακού Στρατού Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εργαζομένων Κύπρου Λτΰ Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μακράσυκας Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αγίου Δσμετίου Λτδ Νέο Συνεργατική Πιατωτική Εταιρεία Αγλαντζιάς Λτδ Συνεργατική Πιατωτική Εταιρεία ΑραδΙτπταυ Λτδ Νέο Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία ΚαϊμακλΙου Λτδ Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Πολιτικής ΑερππαρΙας Λτδ ε Β S , D00.OGO ,204 1, S, Β , Β ΟΟ0 683, , οαο DOD 674,Β ,

12 2144 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 'Eroc wou έληξε στκ 31 nekeuboiou ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (σιινίυείπί Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 οι καθυστερήσεις από δάνεια ήταν οι ακόλουθες; Κεφάλαιο Τάκοι Τόκοι Υπερημερίας Σύνολο 200Β Σύνολο 2007 Σύνολι 2007 Συνεργατική Εταιρεία Κωφαλάλων Λτδ (Δάνειο ) &Woq Αμμοχώστου (Δάνειο ) ,96 J.K.Vavlltis (Hotels S Leisure) Ltd Β6Β , Συνεργατική Εταιρεία Κωφαλάλων Λτδ Το δάνειο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο στις 15/12/1987 και] έκτατε, δεν έχει γίνει καμιά αποπληρωμή που να αφορά στο εν λόγω δάνειο. Έχει διοριστεί εκκαθαριστής της περιουσίας της εν λόγω εταιρείας, όμως δεν υπήρχε καμιά πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη του δέματος. Δήυας Αιιμονώατου Το Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού είχε παραχωρήσει στο Δήμο Αμμοχώστου δάνειο ύψους στις 27/10/1073.Στο εν λόγω δάνειο επιβλήθηκε τόκος από τις 27/10/1973 μέχρι τις 13/8/1974 ύψους Από τις 13/8/1974 και μετά δεν επιβλήθηκε οποιοδήποτε ποσό τόκου. Ο Δήμος Αμμοχώστου, επικαλούμενος τον περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο , ζήτησε τη διαγραφή της οφειλής του προς το Ταμείο Προνοίας ως προπολεμικό χρέος. Σε απάντηση του, ο Γενικός Λογιστής ενημέρωσε τα Δήμο πως ο πιο πάνω Νόμος δεν καλύπτει οφειλές προς Οργανισμούς, όπως Ταμείο Προνοίας, και εξέφρασε την άποιρη όπως Δήμος ενεργήσει μέσω του Υπουργού Εσωτερικών που είναι η Αρμόδιο Αρχή για εξασφάλιση πιστώσεων για την αποπληρωμή του. 'λυμένου δανείου. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για εξελίξεις επί του θέματος. J.K.VavlitiB (Hotels & Leisure) Lid Η τελευταία δάση που καταβλήθηκε από την εταιρεία ήταν στις 21/10/2000.Η εταιρεία αρνήθηκε να καταβάλει τις υπόλοιπες τέσσερις εκκρεμούσας δόσεις για την αποπληρωμή του εν λόγω δανείου, επικαλούμενη λανθασμένους υπολογισμούς των τόκων από μέρους του Γενικό Λογιστηρίου. Στις 30/5/20D7 ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας καταχώρησε στο Επαρχιακά Δικαστήριο Λάρνακας αγωγή εναντίον της εταιρείας για εξόφληση του χρέους της στο Ταμείο. Στις 24/10/200Β η εταιρεία "κατέθεσε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας έκθεση υπεράσπισης και ανταπαίτησης, στην οποία ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα οφειλόμενα ποσά προς το Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού έχουν αποπληρωθεί πλήρως και ότι κατέβαλε στο Ταμείο περιπλέον ποσό ύψους ,88 το οποίο και ανταπαιτεί. Τήν υπόθεση χειρίζεται η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Επειδή θεωρείται αβέβαιο κατά πόσο το Ταμείο Βα μπορέσει να εισπράξει στο προβλεπτό μέλλον οποιοδήποτε πασό που αφορά σε εισπρακτέους τόκους και τόκους υπερημερίας από τα προαναφερόμενα δάνεια, οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν αναπροσαρμοστεί ανάλογα για να περιλάβουν τους τόκους που καθίστανται εισπρακτέοι από τα εν λόγω δάνεια, τα οποία έχουν καταστεί ληξγττρόθεσμα (ΙΑΞ 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets )

13 2145 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτιχπου εληίί OTIC 31 Δεκεμβρίου 20D8 8. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ e 2007 Μετρητά (Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασμός) Μετρητά σε Τράπεζες: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Εμπρόθεσμες καταθέσεις: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Ξ5.4Β , Ξ Β , , ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε OTIC 31 ΔεκευΒοίου ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων ή/και που Θεωρούνται απαραίτητα για σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης των χρηστών των -οικονομικών-καταστάσεων.

14 2146 Αριβμός 2163 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στις σελίδες 1 μέχρι 15 που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη πάνω σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της

15 2147 καταλληλότητας των λογιστικών αρχών ττου χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου ΥδατοπρομήΒειας Λεμεσού στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Αλλες Περιοχές) Νόμου. Έμφαση Θέματος Χωρίς να εκφράζω επιφύλαξη στη γνώμη μου, επισύρω την προσοχή στη σημείωση αρ. 3 των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο δεν αποδέχεται τις τιμολογήσεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων οι οποίες σύμφωνα με τη σημείωση αρ. 14 των οικονομικών καταστάσεων ανέρχονταν στις σε και , και αφορούν στο τέλος αγοράς νερού από το Διυλιστήριο Λεμεσού προς 77 σεντ το κ.μ., και στα δικαιώματα άντλησης νερού από τις γεωτρήσεις Γερμασόγειας. Α. Κουρτέλλης, FCCA, για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 2009

16 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 2148 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Ταμείο συντάξεως Κατοχυρωμένο ταμείο προνοίας ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα Χρεώστες Τράπεζες και μετρητά ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πιστωτές ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ }, J : ' ;(51^34ν369) ( )./(2i,92-0;S6S) ( ) ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Ταμείο συντάξεως Κατοχυρωμένο ταμείο προνοίας ( ) : ( ) ( ) 10, ( ) Οι σημειώσεις 1-20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των λογαριασμών Ui / GO- Α. ΜαυρέλΛη / Σ. Μεταξάς Πρόεδρος / Διευθυντής

17 2149 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΣΟΔΑ Πωλήσεις νερού Μείον: κόστος πωλήσεων Αλλα έσοδα ΕΞΟΔΑ Απολαβές και άλλα ωφελήματα προσωπικού Γενικά έξοδα Λειτουργικά έξοδα Επιδιόρθωση και συντήρηση πάγιου ενεργητικού Συνταξιοδοτικά ωφελήματα Αποσβέσεις (Ελλειμμα) έτους πριν τη φορολογία Φορολογία (Ελλειμμα) έτους μετά τη φορολογία Σημ ids ,353 ( ) 2.758, ( ) < ^u^m$. ( ) 2,281,900 ' 295,543 ' '-* ,914 -hm , , (4, ) ( ) ) (44.982) (ΑΜ2Μ2).( ) Κατάσταση συνολικών αναγνωρισμένων κερδοζημιων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 Υπόλοιπο αποθεματικών στην αρχή του έτους (31, ) ( ) Καθαρή (ζημιά) από το λογαριασμό αποτελεσμάτων (4, ) ( ) Υπόλοιπο αποθεματικών 31 Δεκεμβρίου 15 ( ,910) ( ) Οι σημειώσεις 1-20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των λογαριασμών

18 2150 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗίΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: (Ελλειμμα) έτους πριν τη φορολογία Αναπροσαρμογές για: Πρόνοια για αποσβέσεις Διαγραφή από αναβαλλόμενα έσοδα (Κέρδος) από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Τόκους καταθέσεων Μεταφορά από Εργα Αναπτύξεως Ελλειμμα πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση στα αποθέματα Μείωση/ (Αύξηση) στους χρεώστες Αύξηση στους πιστωτές Ροη μετρητών απο λειτουργικές δραστηριότητες Είσπραξη τόκων Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες Σημ. 2Q (4,009,740) 93v4G5..037) ( ) (3J45.357) ' "28,447 -v-:$?fi43)..,v/vpf,s3& ( ) (3.282) (328) ( ) ( ) ( ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εισφορά για την άμυνα η '~,±.ι.- : ΆϊΜ (44.982) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού Πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες 10 ν ;13, ). ( ) ( ) ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αποπληρωμή δανειακού κεφαλαίου Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες ~ &.'--.** U-.-Ί Καθαρή αΰξηση/(μείωση) μετρητών και αντίστοιχων μετρητών ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΓΣΤΟΓΧΑ ΜΕΤΡΗΤΏΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΤΜΜΜΒ: I0j36, Οι σημειώσεις ] -20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των λογαριασμών

19 1. Λογιστικές Αρχές 2151 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Γενικά Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν με συνέπεια σχετικά με στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά ή ουσιώδη στον καθορισμό των αποτελεσμάτων του έτους και της παρουσίασης της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου αναφέρονται πιο κάτω: Βάση ετοιμασίας Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι οικονομικές καταστάσεις συνάδουν και με τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της ετοιμασίας τους όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθαρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμων. OL οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Ολα τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ ( ) που είναι το νόμισμα λειτουργίας του Συμβουλίου. Αποσβέσεις Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιμή κόστους μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης πάνω στο ιστορικό κόστος των στοιχείων πάγιου ενεργητικού με τους πιο κάτω συντελεστές: Ποσοστό απόσβεσης (%) Πηγές και διατρήσεις 10 Υδατοδεξαμενές, κτήρια και δρόμοι 3 Διασωληνώσεις 2% Υδρσμετρητές 15 Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 10 Έπιπλα και σκεύη 10 Μηχανογραφικός εξοπλισμός 33 1/3 Οχήματα 20 Εργαλεία και εξάρτυση 15 Δε λογίζεται απόσβεση κάνω σε γη καθώς επίσης και πάνω σε κεφαλαιοποιημένο κόστος συγκεκριμένων έργων υπό εκτέλεση που βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση στο τέλος του οικονομικού έτους. Αποθέματα Η αξία των αποθεμάτων εμφανίζεται σε τιμή κόστους που καθορίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.

20 2152 Χρεώστες Χρεώστες ανεπίδεκτοι είσπραξης διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς χρεώστες. Εισφορές τρίτων για κεφαλαιουχικές δαπάνες Όλες οι εισφορές που γίνονται από τρίτους για επέκταση των κεντρικών αγωγών μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του έτους που αφορούν. Δαπάνες για συνταξιοδοτικά ωφελήματα Στο Συμβούλιο λειτουργεί ταμείο συντάξεως το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το Συμβούλιο. Οι εισφορές στο ταμείο αυτό γίνονται με σκοπό να δημιουργηθούν επαρκή αποθέματα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας των υπαλλήλων, έτσι ώστε να τους δοθεί ένα εφάπαξ ποσό με την αφυπηρέτηση τους. Οι τακτικές εισφορές γίνονται σε μηνιαία βάση ενώ καταβάλλεται επίσης ετήσια δόση έναντι ελλειμματικής εισφοράς για προηγούμενη υπηρεσία υπαλλήλων. Το κόστος αυτών των συνολικών εισφορών χρεώνεται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων με τρόπο που να κατανέμεται το κόστος των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε όλη την αναμενόμενη υπηρεσία των υπαλλήλων που συμμετέχουν στο σχέδιο. Οι δαπάνες για τυχόν ελλειμματική εισφορά του Συμβουλίου αναφορικά με κατοχύρωση της αγοραστικής αξίας των χρημάτων του ταμείου προνοίας για προηγούμενη υπηρεσία υπαλλήλων προσδιορίζονται σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη και χρεώνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Το κόστος για τα δύο mo πάνω σχέδια καθορισμένου ωφελήματος υπολογίζεται με την αναλογιστική μέθοδο προβολής μονάδας (project unit credit method). Κρατικές χορηγίες Ποσά που λαμβάνονται από κυβερνητικούς οργανισμούς υπό μορφή χορηγίας για απόκτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων σε όλη την περίοδο της ωφέλιμης ζωήςτων στοιχείων.

21 2153 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΙΙΟΥ ΕΑΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ϋωλήσεις νερού: Σε καταναλωτές Μείον εκπτώσεις για υπόγειες διαρροές Σε πλοία Αλλες πωλήσεις ΠΩΛΗΣΗ WEPOY: ,476...( ) 5.134, ' ( ) Διατίμηση Καταναλωτές Α. Οικιακή Β. Εμποροβιομηχανική Πλοία Αλλες πωλήσεις Παραγωγή νερού Μείον: Πώληση νερού Απώλεια νερού καταναλωτών Κατανά- - λώσιΐ %:' Αριθμός καταναλωτών Κατανάλωση («Λ Π ,624 4,97 13, ,99 14,27 76,508 9, ,709 98,57 1, ,26 1,47. _.. 1JSP 0, ,27 ' ' - 2,77(146, , ,00 _mm 10,655, ,00 9, ΐ>1,7ί> ,33 β?&ϊβ& $M ,67 % 3- Κόστος πωλήσεων νερού Αγορά νερού από Τ.Α.Υ.- Διυλιστήριο* Τέλη άνλησης νερού - Γερμασόγεια Εξοδα άντλησης Εξοδα χλωρίωσης και ποιότητας Μισθοί φύλαξης Κοινό σχέδιο Μουτταγιάκας Κοινό σχέδιο Ύψωνα - Πολεμιδιών Μ $ $ '." ,,.40,000 : :, 'ίΐ2, , Το τέλος αγοράς νερού από το διυλιστήριο Λεμεσού και τα δικαιώματα άντλησης νερού από τις έντεκα γεωτρήσεις της Γερμασόγειας έχουν υπολογιστεί, προς 77a/m πέραν της ετήσιας δωρεάν ποσότητας. Το Συμβούλιο δεν αποδέχεται την τιμολόγηση προς 77σ/πι

22 Αλλα έσοδα Δικαιώματα για παροχή υπηρεσιών σε καταναλωτές Παροχή νερού σε οικοδομές 664, Παροχή νερού σε οικόπεδα 390, Επεκτάσεις από τρίτους (διαχωρισμοί οικοπέδων) 245, Αλλες συνεισφορές 38, Δικαιώματα σύνδεσης Δικαιώματα συντήρησης 805, Νέες εγκαταστάσεις.;. 425, Αλλα δικαιώματα ;.Υ--Λ1&.! *%ϊ&μ 'Μείον: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών xim-urn ( ) Διάφορα έσοδα Ί-tmim' Επιβολή πρόσθετου τέλους (επί των λογαριασμών νερού) Κέρδος από πώληση άχρηστου υλικού Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 2, Προμήθεια από ΣΑΛΑ mm Χρηματικές ποινές για σπατάλη νερού ,. '. -. & & $. Λογαριασμός διακανονισμού αποθήκης --wits - Αναβαλλόμενα έσοδα (χορηγεία - σημ. 21) -' ν' Δικαιώματα σύνδεσης πλοίων mm Διαφορά υπερωριών για παράδοση νερού στα πλοία. \--?.%m Διαδρομές οχημάτων Συμβουλίου για διαχωρισμούς οικοπέδων." ^V&B Επιστροφή Φ Π Α ;.. J- - Αποζημίωση από ασφάλεια r-iv. * - Ανάκτηση αναλογικής -'' '-^SMi? Διάφορα " : R JQ Τόκοι καταθέσεων. ν 63Ϊ.9& Απολαβές και άλλα ωφελήματα προσωπικού " S.7-5S, ' Βασικοί μισθοί c-y$miu Τιμαριθμικά επιδόματα " ^* &5ί Υπερωρίες.55-2,2: ος μισθός, :^Q2$3Q Αλλα επιδόματα ". " ' ':'" atϊ30" 21,874 '. i.msi Ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων Ταμείο προνοίας Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 68, Ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού Τέλος βιομηχανικής κατάρτισης Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Σε μεταφορά

23 2155 Από μεταφορά Ταμείο ευημερίας Ασφάλεια ζωής προσωπικού Καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων για παρελθοντικά έτη. Μείον: Κατανεμηθέντα ποσά (Σημ.) '. 2 0,0 8"-. "" " -;-' "' 8Ϊ& ,873. " ,376J " -ΐ3;0δ4$?') ( ). imtwh Οι μισθοί που κατανέμονται αφορούν κυρίως κεφαλαιουχικές συντήρηση και επιδιόρθωση πάγιου ενεργητικού. δαπάνες καθώς και 6. Γενικά έξοδα Εξοδα επιμόρφωσης προσωπικού Τέλη αποχέτευσης Συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις Ενοίκια Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα Συνδρομές σε επαγγελματικούς οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους κλπ Δικαιώματα Αρχής Λιμένων Στολές προσωπικού Εξοδα φιλοξενίας Φόροι Ασφάλιστρα Εξοδα παραστάσεως και αποζημίωση Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εξοδα παραστάσεως Διευθυντή Συντήρηση κήπων και χώρων πρασίνου Επαγγελατικά Δικαιώματα Τραπεζικά δικαιώματα Προμήθεια JCC (εισπράξεις με-πιστωτική κάρτα) Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Πρόνοια για παλαιά αποθέματα Πολιτιστικές εκδηλώσεις Γεύματα Τεχνικού Προσωπικού Διάφορα 30 0: ' 12, Α...^\W% ' ""."".-ΐ'Μ77 " '" ' " -3* ,479.;. /, -sm ^iclr " 9,472 'rto- - 52,8,11...'$.750 "".-.:'" :."!;?-"i.^t "'''"' ^l;032" 1, :'?$& (2.112) : :8, " : ,214

24 7. Λειτουργικά έξοδα :'-Λ'.-"Μ ' Εκστρατεία εξοικονόμησης νερού Φωτισμός και θέρμανση. 47, Εξοδα κίνησης οχημάτων $2, Καθαριότητα γραφείων και άλλων υποστατικών 27, Οδοιπορικά 23, Ταχυδρομικά και χαρτόσημα ; : \ -45, Τηλεφωνικά και τηλετυπικά τέλη Εκτυπωτικά και γραφική ύλη " 35> Νομικά έξοδα $ Ελεγκτικά δικαιώματα "aliv^j^gq 6.S34 Τέλη συστήματος τηλεμέτρησης κεντρικών μετρητών ν-η>λ ^im Τέλη τηλεφωνικών γραμμών συστήματος τηλεμέτρησης g^ijfsl, Αδηλες διαρροές ys^siisfe Φύλαξη γραφείων και υδατοδεξαμενών 8. Επιδιόρθωση και συντήρηση πάγιου ενεργητικού Αγωγών - ^t ^'! :: -MSM) 1.579, " -"IBJIS" mtm Κτιρίων S Οχημάτων 43, Υδρομετρητών ' '. -m%b Μηχανογραφικού εξοπλισμού r " *htw Συστήματος τηλεμέτρησης. "43, Υδατοδεξαμενών.. %$ Ασυρμάτων τηλεφώνων.: : " ' ' " m 405 Εργαλείων Μηχανημάτων 37, Επίπλων ^-^/ /yfb Ανίχνευση και επιδιόρθωση άδηλων διαρροών ' ;, 'v - 0?-;.. - Πηγών και διατρήσεων 9. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα (βλέπετε σημείωση 16) ' '. Λ 13*3ί : ΐ [...Ζ.--: ;i-; ' Σχέδιο συντάξεως Εισφορά στο σχέδιο συντάξεως (32,4%) Επιπλέον εισφορά Ϊ0ΆΨΪ Ελλειμματική εισφορά στο σχέδιο συντάξεως mam Τόκοι ελλειμματικής εισφοράς σχεδίου συντάξεως. : v; Ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο Προνοίας ---^>v42» : *-' : ij7hmu

25 ΣΥΜΒΟΥΛΓΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΪΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ' ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 200S 10, ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΠίΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ Υπόλοιπο 1/1/200S ΪΊροσβήκβς Μεταφορά από ίργα ι>πό εκτέλεση Διαγραφές ΠιοΧήοεις Ym&omo31/i2/2D0S e ,821 e IS ' e e e e ( ) (19.455) (10,518) (47.275) (2.226) (79.474) (47.101) (37.384) (84.485) : S e e e e ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Υπόλοιπο 1/1/2003 Αποσβέσεις έχοιις Διαγραφές Πωλήσεις Υπόλοιπο 31/I2/2D0S ΚαβαρήΑςΙα31/]2/2008 Καθαρή Αξία31/12/ S (8.625) (10.518) (47.101) (47.275) (37.384) (1.610) 87, S (68.028) (84.486)

26 « Β Αποθέματα Σωλήνες 444, Υδρο μετρητές Μηχανήματα και εργαλεία 1S.S Αλλα αποθέματα 42, ' S&UMS Μείον: Πρόνοια για πεπαλαιωμένα υλικά («So) (54.322) Χρεώστες Διάφοροι χρεώστες και προπληρωμές lazkm Δήμος Αγίου Αθανασίου ' ' 3β 4? Καταναλωτές νερού ' Καναναλωτές αποχετευτικού (ΣΑΛΑ) '-^, Καταθέσεις για εκτέλεση εργασιών mm imi Μείον: πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (15,142) (14.949).Mm$$h ' ' ' ' 13. Τράπεζες και μετρητά Καταθέσεις Συμβουλίου mautf '.' " " Οφειλή Συμβουλίου στο σχέδιο σύνταξης :#i ff Πιστωτές Τ.Α.Υ. Αντληση νερού από γεωτρήσεις Γερμασόγειας 5, Τ.Α.Υ. Αγορά νερού από διυλιστήριο 54, Διάφοροι πιστωτές υμΰϊ Οφειλόμενα έξοδα S1JJ Καταθέσεις για εκτέλεση εργασιών U50.H Καταθέσεις καταναλωτών. '. %j$$m% Q Κεφάλαιο και αποθεματικά Υπόλοτπο 1 Ιανουαρίου. $im$m ( ) Ζημιά για το έτος (4,072«( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου IMMMQJ ( ).. /

27 ' Ωφελήματα Αφυπηρέτηοης Προσωπικού 2159 Στο Συμβούλιο λειτουργεί σχέδιο συντάξεως και ταμείο προνοίας για το μόνιμο προσωπικό. Σχέδιο συντάξεως: W Γενικές πληροφορίες Στο Συμβούλιο λειτουργεί σχέδιο συντάξεως για τους μόνιμους υπαλλήλους που δεν είναι μέλη του ταμείου προνοίας. Τα ωφελήματα του σχεδίου βασίζονται στον περί συντάξεων νόμο που ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία. Από τις 8/3/96 εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Κανονισμοί για το σχέδιο σύνταξης προσωπικού του Συμβουλίου Υδατοπρομή θειας Λεμεσού. Το Συμβούλιο είναι υ7ΐ:ευθυνο για την διαχείριση του Ταμείου του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία τηρούνται σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο ταμείο συντάξεως καταθέτονται οι εισφορές του Συμβουλίου, καθώς και η εισφορά του προσωπικού για σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξης στις χήρες και τα ορφανά των μελών του σχεδίου. Στις 31/12/08 η συσσωρευμένη αναλογιστική υποχρέωση ανερχόταν σε , σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη που έγινε το Σεπτέμβριο 2008 {31/12/05: ), με βάση όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των υπαλλήλων το 60ον έτος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υφιστάμενοι Κανονισμοί που εγκρίθηκαν στις 21/11/2008, προνοούν όριον υποχρεωτικής αφυπηρέτησης το 63ον έτος. Η ετήσια υποχρέωση του Συμβουλίου για συνταξιοδοτικά ωφελήματα, σύμφωνα με" τους αναλογιστές Muharma&Co Cyprus Actuarial Services, ήταν από 1/1/06 μέχρι 31/12/08 32,40% πάνω στις συντάξιμες απολαβές και από 1/1/09 μειώθηκε σε 28,8% (αναλογιστική μελέτη 31/12/08). Επίσης, το ποσό τηςχετήσιας αποπληρωμής μη χρηματοδοτούμενης υποχρέωσης έχει αυξηθεί από 1.000,665 (μέχρι 31/12/08) σε από 1/1/09. (π) Επενδύσεις σχεδίου συντάξεως Καταθέσεις σε τράπεζες Τόκοι εισπρακτέοι Οφειλή Συμβουλίου (ιιι) Ταμείο συντάξεως: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Εισφορές Επιπλέον εισφορά Εισφορά για μη χρηματοδοτούμενη υποχρέωση Τόκοι μη χρηματοδοτούμενης υποχρέωσης Εισφορά στο ταμείο χηρών και ορφανών Επιστροφές από διάφορες υπηρεσίες Επιστροφές από το ταμείο προνοίας λόγω ένταξης στο σχέδιο σύνταξης & για προϋπηρεσία Τόκοι καταθέσεων Πληρωμές: Συντάξεων Εφάπαξ ποσών Τραπεζικών δικαιωμάτων Εισφοράς για την άμυνα Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου -Λ , : «11, , 266, ,001 (15,198).. i%m,m D :. ". ' % : >. e Ίθ>55ΐ ΛΠ : ,..7i'8, ' , , , ( ) ( ) - (20.563) - 0) (31.043) {25.513}

28 2160 Ταμείο Προνοίας: (ι) Γενικές πληροφορίες Στο ταμείο προνοίας γίνονται εισφορές τόσο από το προσωπικό όσο και από το Συμβούλιο. Τη διαχείριση του ταμείου ασκεί διαχειριστική επιτροπή. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο διατηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τη μελέτη των αναλογιστών Muhanna & Co Cyprus Actuarial Services, για κάλυψη της διαφοράς που θα προκύψει μεταξύ κατοχυρωμένου ποσού που προβλέπουν οι κανονισμοί και του ποσού που θα είναι πιστωμένο στα μέλη του Ταμείου κατά την αφυπηρέτηση. Το αναλογιστικό πλεόνασμα του Συμβουλίου σύμφωνα με τη μελέτη των αναλογιστών, για το 200S ήταν (2006: ) και εισφορά 1,1% (2006 : 2,5%) στους μισθούς των υπαλλήλων του ταμείου προνοίας για τα επόμενα χρόνια. (ιι) (ιιι) Επενδύσεις κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας Καταθέσεις σε τράπεζες Τόκοι εισπρακτέοι Κατοχύρωση αγοραστικής δύναμης χρημάτων ταμείου προνοίας Υπόλοιπο ί Ιανουαρίου Τόκοι καταθέσεων Επιστροφή ταμείου προνοίας Εισφορά για μη χρηματοδοτούμενη υποχρέωση Πληρωμές: Κατοχυρωμένου ποσού Εισφοράς για την άμυνα Τραπεζικά Δικαιώματα Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου mm.' Μ. ---." ' ; ΐ>262,Β# : « m% t " f e ". " " ";.ΐ 3,2ί5) (2.636) - ---l3ffid.8i& γ. Αναλογιστική μελέτη: Ητελευταία αναλογιστική μελέτη έγινε σης31/12/08. Η αναλογιστική μελέτη και για τα δύο ταμεία θα αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. Οι εισηγήσεις της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης αναφορικά με εισφορές του Συμβουλίου άρχισαν να τυγχάνουν υλοποίησης από το οικονομικό έτος Οι πιο σημαντικές υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε η τελευταία αναλογιστική είναι οι εξής: Αναμενόμενη απόδοση επένδυσης ταμείων 5,25% ετησίως (31/12/05:4.5%) Μέσος αναμενόμενος όρος αύξησης ολικών μισθών 6% ετησίως (31/12/05:6%) Αναμενόμενες αυξήσεις συντάξεων 3,5% ετησίως (31/12/05:3,5%)

29 Μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ΤοΣυμβούλιουπολογίζεικεφαλαιουχικέςδαπάνες γιατο2009 σε σύγκριση με που υπολογίζονταν για το Εταιρικός φόρος και έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Φορολογία τρέχοντος έτους Εταιρικός φόρος Εισφορά για την άμυνα πάνω σε τόκους εισπρακτέους Αναβαλλόμενη φορολογία τρέχοντος έτους Συνολική φορολογία e 63,192, :.&-."-:.'.^S34fl Αναβαλλόμενα έσοδα Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Διαγραφή έτους Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου sobs 2007 ' '.ί - F (3.282) Αποτελέσματα τελευταίων πέντε ετών 2 0/0* ;-2 0Q.6- α) Ολικά έσοδα Ολικά έξοδα ( ) ( ) ; ' - & '! '" ( ) ΐ0 0 5 ( : ν ' ( ) ( ) (Ελλειμμα)/ πριν τη φορολογία ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) β) Οικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό 53,00% 50,69% 51,52% 52,65% 48,16% Κυκλοφορούν ενεργητικό προς τρέχουσες υποχρεώσεις 0,21 0,22 0,23 0,25 0,25 Απώλεια νερού 8,25% 16,67% 16,94%.18,98% 17,36% Απώλεια νερού σε m

30 2162 Αριθμός 2164 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Υδατοττρομήθειας Λάρνακας στις σελίδες 1 μέχρι 11 ττου αποτελούνται αττό τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος ττου έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Βυθϋνη για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Συμβούλιο είναι υττεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη τταρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυττα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν αττό την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Υδατοπρομήθειας (Δηματτκές και Αλλες Περιοχές) Νόμου. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού, ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος 1 επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Γενικού Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη πάνω σ' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο μου. Έχω διενεργήσει τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Λιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφώνομαι με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζω και διενεργώ τον έλεγχο για να πάρω λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λίτ,ψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος- Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου'

31 2163 της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Συμβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω on η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όττως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Υδατοττρομήθειας (Δημοτικές και Αλλες Περιοχές) Νόμου. Έμφαση Θέματος Χωρίς να εκφράζω επιφύλαξη στη γνώμη μου, επισύρω την προσοχή στο γεγονός ότι το Συμβούλιο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και οι οφειλές του ττρος το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αυξάνονται, χρόνο με το χρόνο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΤΕΑΛΗΣ Α. Κουρτέλλης, FCCA για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Λευκωσία, 16 Δεκεμβρίου 20D9

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Προβλεπόμενος Ισολογισμός 1 Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 2 Προβλεπόμενη Ταμειακή Ροή 3 Σημειώσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του

Κ.Δ.Π. 112/ Ίδρυση Ταμείου 3. Ιδρύεται Ταμείο το οποίο θα είναι γνωστό ως Ταμείο Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, του Ε.Ε.Παρ.ΠΙ(Ι) 843 Κ.Δ.Π. 112/98 Αρ. 3235,10.4.98 Αριθμός 112 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Οι παρόντες Κανονισμοί αναφέρονται ως οι Κανονισμοί Ταμείου Προνοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

GATEDOOR HOLDINGS LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 30(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4286 Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 713 Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 61 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα