ΕΡΕΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΕΤΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΥΡΗΣΩΝ Πνιπηερλείν Κξήηεο - Βηβιηνζήθε Μάηνο 2009

2 Πεξηερόκελα Δηζαγσγή.3 Μεζνδνινγία έξεπλαο 4 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία....5 Β. Λεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π Γ. Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ..9 Γ. Ηιεθηξνληθέο πεγέο...10 πκπεξάζκαηα - Απνθάζεηο. 13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι (Δξσηεκαηνιόγην) ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΙΙ (ρόιηα ρξεζηώλ) 2

3 Δηζαγσγή Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηώλ, ε Βηβιηνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ρξεκαηνδνηνύκελε από ην ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ εθαξκόδεη ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΓΠ) βαζηζκέλν ζηηο απαηηήζεηο πνηόηεηαο ηνπ πξνηύπνπ ISO 9001: Σν ύζηεκα απηό επηβάιιεη, κεηαμύ άιισλ, δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ ηεο Βη.Κε.Π από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. ηόρνο ησλ κεηξήζεσλ απηώλ είλαη ε θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ ηεο Βη.Κε.Π αιιά θαη κέηξεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ηνπο από ηηο ήδε παξερόκελεο ππεξεζίεο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο Βη.Κε.Π είλαη ε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ λα νδεγήζεη ζε δηνηθεηηθέο απνθάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη. Η πξώηε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ ηεο Βη.Κε.Π πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαηεξήζεσλ/ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ε δηνίθεζε ηεο Βη.Κε.Π πξνρώξεζε ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: - επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ θαηά κηα ώξα, - απινπνίεζε θαη δεκνζηνπνίεζε (κε έληππν πιηθό θαη ειεθηξνληθά) ηνπ θαλνληζκνύ ηεο Βη.Κε.Π - επηθαηξνπνίεζε ηεο ζήκαλζεο εληόο ησλ ρώξσλ ηεο Βη.Κε.Π - θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο ζπζηεκαηηθνύ ειέγρνπ ηεο ηαμηζέηεζεο ηνπ πιηθνύ ζηα ξάθηα Από ην 2005, ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π. Γεκηνπξγήζεθε παξάξηεκα πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ λενζύζηαηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ θαη νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή δεύηεξνπ θηηξίνπ Βη.Κε.Π (Γ1) πξνθεηκέλνπ λα θηινμελήζεη ηηο πεξηνδηθέο εθδόζεηο θαη ην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό. Παξάιιεια ππήξμε ζπλερήο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζπλέπεηα λα γίλνληαη ζπλερώο αλαθαηαηάμεηο ζηα Σκήκαηα θαη κεηαβνιέο ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ θξίζεθε ζθόπηκν λα επαλαιεθζεί ε αμηνιόγεζε ηεο Βη.Κε.Π από ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηώλ. Γηα ηελ έξεπλα απηή ηεο Βη.Κε.Π ρξεζηκνπνηήζεθε ην εηδηθό ινγηζκηθό (Remark Web Survey) πνπ επηηξέπεη λα γίλεη ειεθηξνληθά ηόζν ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάιπζε όζν θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σα εξσηεκαηνιόγηα αθνξνύζαλ ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο ηεο Βη.Κε.Π, όπσο νη ρώξνη, ε ζπιινγή, νη παξερόκελεο ππεξεζίεο, ν εμνπιηζκόο, ην πξνζσπηθό θηι. Η ειεθηξνληθή θόξκα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βη.Κε.Π θαη παξέκεηλε εθεί γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελώλ ( Οθηώβξηνο 2008-Ιαλνπάξηνο 2009) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο ιάκβαλαλ ππελζύκηζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. πλνιηθά απαληήζεθαλ 98 εξσηεκαηνιόγηα από δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ηεο Βη.Κε.Π, αξηζκόο πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 1,4 % ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ελεξγώλ ρξεζηώλ ηεο Βη.Κε.Π. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 3

4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ Η έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ απεπζπλόηαλ ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ, κε πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο κέιε ηεο Πνιπηερλεηαθήο θνηλόηεηαο νη νπνίνη απνηεινύλ ην ιεγόκελν primary users group γηα ηε Βηβιηνζήθε. πλνιηθά απαληήζεθαλ 98 εξσηεκαηνιόγηα, αξηζκόο πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 3.07 %ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ρξεζηώλ ηεο Βη.Κε.Π, κειώλ ηνπ ΠΚ. Ο ζρεδηαζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ βαζίζηεθε ζηηο παξακέηξνπο πνηόηεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε IFLA (International Federation of Library Associations) νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο. Οη παξάκεηξνη απηέο είλαη: πιηθνηερληθή ππνδνκ, θαηάινγνο, ζπιινγή, πιεξνθόξεζε, εθπαίδεπζε ρξεζηώλ, ππεξεζίεο. Οη εξσηήζεηο νξγαλώζεθαλ ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο Δλ γέλεη ην εξσηεκαηνιόγην απνηεινύληαλ από πξνηάζεηο δειώζεηο ηθαλνπνίεζεο από ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη νη εξσηεζέληεο κπνξνύζαλ λα δειώζνπλ ην βαζκό ζπκθσλίαο ηνπο κε απηέο. Η ηεηξάβαζκε θιίκαθα κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θπκαηλόηαλ από «πκθσλώ απόιπηα» κέρξη «Γηαθσλώ». (βι. Παξαξη. 1). Δθηόο ησλ δειώζεσλ απηώλ ζην ηέινο θάζε ζεκαηηθήο ελόηεηαο ππήξρε κηα αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε κε ηελ νπνία δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαγξάςνπλ ειεύζεξα ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηα ηνπο. Με ηε βνήζεηα εηδηθνύ ινγηζκηθνύ ήηαλ δπλαηή ε απηόκαηε θαηαρώξεζε ησλ απαληήζεσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαηά ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ από ηνπο ρξήζηεο. Σν πξόγξακκα επέηξεπε ηελ ειεθηξνληθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή ηνπο ζε δηάθνξεο κνξθέο. Καηά θύξην ιόγν έγηλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλεη ζπζρεηηζκόο δύν ή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ (cross tabulation) πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο αλά θαηεγνξία ρξεζηώλ. Δξκελεία απνηειεζκάησλ Ο βαζκόο αληαπόθξηζεο ησλ ρξεζηώλ ζηελ έξεπλα ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειόο. Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. Παξόια απηά, δίλεη ελδείμεηο γηα ηε γεληθή εηθόλα πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο γηα ηε βηβιηνζήθε. Όπσο ζα δηαθαλεί από ηελ αθόινπζε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, νη ρξήζηεο ηεο Βη.Κε.Π πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επέδεημαλ κηα επλντθή δηάζεζε απέλαληη ηεο θαη νη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ήηαλ θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζεηηθέο (από πκθσλώ απόιπηα» έσο «πκθσλώ ελ κέξεη»). Απνθαζίζηεθε όηη ζηόρνο ηεο Βη.Κε.Π πξέπεη λα απνηειεί ε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζνζηό ησλ απαληήζεσλ «Σςμθωνώ εν μέπει» εξκελεύηεθε καδί κε ηηο απαληήζεηο «Διαθωνώ εν μέπει» θαη «Διαθωνώ απόλςηα» σο πξνηξνπή γηα βειηίσζε, ζηηο πεξηπηώζεηο, βέβαηα, πνπ ππάξρνπλ νη αλαγθαίνη πόξνη. 4

5 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σα εξσηεκαηνιόγηα απαληήζεθαλ από 98 ρξήζηεο, αξηζκόο πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 3 % ησλ ρξεζηώλ ηεο Βη.Κε.Π. Σα πνζνζηά από απηνύο αλά θαηεγνξία θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα1: Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό Μέινο ΓΔΠ 13 13,27 Τπνςήθηνο 10 10,20 Γηδάθησξ Μεηαπηπρηαθόο 27 27,55 θνηηεηήο Πξνπηπρηαθόο 33 33,67 θνηηεηήο Γηνηθεηηθό 11 11,22 πξνζσπηθό Δμσηεξηθόο 2 2,04 ρξήζηεο Total Valid 96 97,96 Total Missing 2 2,04 Total ,00 Πίλαθαο 1 Φαηλνκεληθά ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απηώλ πνπ απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ήηαλ πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 33.67%. Καζώο όκσο ν αξηζκόο ρξεζηώλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θαηεγνξία δηαθέξεη αξθεηά, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα αλά θαηεγνξία έγηλε πεξαηηέξσ αλάιπζε όπνπ ππνινγίζηεθε ην πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε έξεπλα επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ρξεζηώλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θαηεγνξία ρξήζηε. Καηεγνξία ρξήζηε πλνιηθόο αξηζκόο αλά θαηεγνξία Μέινο ΓΔΠ % Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο (8,52 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό Δμσηεξηθόο ρξήζηεο Πίλαθαο 2 Πνζνζηό ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα Όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 2, ε % % % ,09% κεγαιύηεξε νπζηαζηηθά ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηo δηνηθεηηθό πξνζσπηθό (8,52 % ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ) θαη ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη ησλ δύν επηπέδσλ (7,61% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηνπο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο). Μηθξή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ΓΔΠ (4,67% ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ΓΔΠ) ζηελ έξεπλα αιιά ηδηαίηεξα κηθξή ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ (1,31% ηνπ ζπλόινπ ηνπο). 5

6 Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα αλά Σκήκα, από ηνπο εξσηεζέληεο, ην 13.27% πξνέξρνληαλ από ην Γεληθό Σκήκα, ην 23,47% από ην Η.Μ.Μ.Τ, ην 13.27% από ην ΜΗ.ΠΔΡ, ην 17.35% από ην ΜΗΥ.Ο.Π θαη ην 26.53% από ην Μ.Π.Γ. Σν ππόινηπν 4.08% από απηνύο πνπ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα ήηαλ εμσηεξηθνί ρξήζηεο ή δηνηθεηηθό πξνζσπηθό. Από ηνπο ρξήζηεο ηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο δελ ππήξμε θακία απάληεζε. (Πίλαθαο 3) Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό Αξρηηεθη.Μεραλ. 0 0,00 Γεληθό 13 13,27 ΗΜΜΤ 23 23,47 ΜΗΠΔΡ 13 13,27 ΜΗΥΟΠ 17 17,35 ΜΠΓ 26 26,53 Καλέλα από ηα 4 4,08 πξνεγνύκελα Total Valid 96 97,96 Total Missing 2 2,04 Total ,00 Πίλαθαο 3 Β. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δξώηεζε:Η πελζήκεξε ιεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π είλαη επαξθήο Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό πκθσλώ 19 19,39 απόιπηα πκθσλώ ελ 34 34,69 κέξεη Δίκαη νπδέηεξνοή 27 27,55 Γηαθσλώ 13 13,27 Total Valid 93 94,90 Total Missing 5 5,10 Total ,00 Πίλαθαο 4 Αλαθνξηθά κε ηε πελζήκεξε ιεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π, δηαθαίλεηαη κηα πξνηίκεζε (47.96% «πκθσλώ ελ κέξεη θαη «Γηαθσλώ») γηα επέθηαζε ησλ εκεξώλ ιεηηνπξγίαο θαη ην αββαηνθύξηαθν, αλ θαη ην πνζνζηό νπδεηεξόηεηαο είλαη επίζεο πςειό. (Πίλαθαο 4) 6

7 Δξώηεζε:Σν σξάξην ηεο Βη.Κε.Π είλαη επαξθέο Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό πκθσλώ 13 13,27 απόιπηα πκθσλώ ελ κέξεη 31 31,63 Δίκαη νπδέηεξνο-ή 22 22,45 Γηαθσλώ 29 29,59 Total Valid 95 96,94 Total Missing 3 3,06 Total ,00 Πίλαθαο 5 Σν σξάξην ηεο βηβιηνζήθεο 1 επίζεο δελ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ. Σν 61.22% πξνηείλεη ηελ επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ αιιά θη εδώ ηα πνζνζηά νπδεηεξόηεηαο είλαη πςειά (Πίλαθαο 5). ε ζπλδπαζκό, πάλησο, κε ηα ζρόιηα ησλ ρξεζηώλ ζηελ αλνηρηνύ ηύπνπ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π, ην σξάξην πξνβάιιεηαη σο θύξηνο παξάγνληαο δπζαξέζθεηαο ησλ ρξεζηώλ (Παξάξηεκα ΙΙ) ην ζεκείν απηό θξίζεθε απαξαίηεην λα γίλεη ζπζρεηηζκόο ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ρξεζηώλ κε ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηηο δύν απηέο εξσηήζεηο, ώζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ε ηδηόηεηα ηνπ ρξήζηε επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Βη.Κε.Π. ύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (Πίλαθεο 6 θαη 7),ηα κέιε ΓΔΠ θαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηπέδνπ δηδαθηνξηθνύ θαίλεηαη λα αξθνύληαη πεξηζζόηεξν από ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ ηόζν από ηελ πελζήκεξε ιεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π όζν θαη από ην σξάξην ηεο. Σν πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο από ηηο παξακέηξνπο απηέο πέθηεη αηζζεηά όηαλ αθνξά κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο επηπέδνπ master θαη πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Παξ όηη, όπσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη κηθξό γηα εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα ζηνηρεία απηά επηβεβαηώλνληαη από ηνλ Πίλαθα 8 όπνπ δηαθαίλεηαη όηη ηα κέιε ΓΔΠ θαη νη Γηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο Βη.Κε.Π από όηη νη Μεηαπηπρηαθνί επηπέδνπ Master θαη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο. πλεπώο ε δπλαηόηεηα θπζηθήο παξνπζίαο ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο, επνκέλσο θαη νη εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Βη.Κε.Π δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ ησλ δύν πξώησλ θαηεγνξηώλ. πζρεηηζκόο Ιδηόηεηα * 5ήκεξε Λεηηνπξγία πκθσλώ απόιπηα πκθσλώ ελ κέξεη Δίκαη νπδέηεξνοή Γηαθσλώ Totals Μέινο ΓΔΠ (=61,53%) Τπνςήθηνο Γηδάθησξ (=33,33%) Μεηαπηπρηαθόο Τη πεπίοδο διεξαγωγήρ ηηρ έπεςναρ ηο ωπάπιο λειηοςπγίαρ είσε διαμοπθωθεί ωρ εξήρ: Κηίπιο Ε1:Δεςηέπα-Τπίηη-Πέμπηη: 09: , Τεηάπηη-Παπαζκεςή: Κηίπιο Δ1: Δεςηέπα-Τπίηη-Πέμπηη: , Τεηάπηη-Παπαζκεςή: Γαλλική : Καθημεπινά

8 θνηηεηήο (=3,7%) Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο (=19,35%) Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό (=9.09%) Δμσηεξηθόο ρξήζηεο Totals Πίλαθαο 6 πζρεηηζκόο Ιδηόηεηα* Ωξάξην πκθσλώ απόιπηα πκθσλώ ελ κέξεη Δίκαη νπδέηεξνοή Γηαθσλώ Totals Μέινο ΓΔΠ Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό Δμσηεξηθόο ρξήζηεο Totals Πίλαθαο 7 Απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθέο πεγέο Κπξίσο ειεθηξνληθέο πεγέο Δμίζνπ ειεθηξνληθέο θαη έληππεο Κπξίσο έληππεο πεγέο Απνθιεηζηηθά έληππεο πεγέο πεγέο Μέινο ΓΔΠ 9 (63,23%) 4 (30,76) Τπνςήθηνο 6 (66,66%) 4 Γηδάθησξ Μεηαπηπρηαθόο 1 7 (25,92%) 7 12 θνηηεηήο Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο (21,87%) Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό Δμσηεξηθόο 1 ρξήζηεο Totals Πίλαθαο 8 Όζνλ αθνξά ηε πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη ρξήζηεο ζηα θηίξηα ηεο Βη.Κε.Π, ην λέν θηίξην (Γ1) ηεο Βη.Κε.Π θαίλεηαη λα πξνηηκάηαη από ηνπο ρξήζηεο. Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 9. 8

9 Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό Δ ,67 Γ ,08 Παξάξηεκα 5 5,10 Γαιιηθήο ρνιήο Total Valid 91 92,86 Total Missing 7 7,14 Total ,00 Πίλαθαο 9 Γ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ πξαγκαηνπνηνύληαλ ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ. Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ Πίλαθα 10, ε ζπκκεηνρή ζε απηά ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαζώο κόιηο ην 9% ησλ εξσηεζέλησλ είρε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ηεο Βη.Κε.Π. Αξρηθόο ζηόρνο ηεο εξώηεζεο απηήο ήηαλ λα αμηνινγεζνύλ ηα ζεκηλάξηα από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζε απηά όκσο ήηαλ ηόζν ρακειό, ώζηε δελ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη παξάγνληα αμηνιόγεζεο. Σν 37% ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ ζεσξεί όηη ρξεηάδεηαη ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε. ην ζπζρεηηζκό πνπ έγηλε κεηαμύ «Ιδηόηεηαο» θαη «Παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίσλ» (Πίλαθαο 11), δελ πξνέθπςε λα ζπλδέεηαη ε αλάγθε γηα ζεκηλάξηα κε ηελ ηδηόηεηα ησλ ρξεζηώλ. Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό Ναη 9 9,18 Όρη 40 40,82 Γελ λνκίδσ όηη 37 37,76 ρξεηάδεηαη Γελ γλσξίδσ ηελ 10 10,20 ύπαξμε ηνπο Total Valid 96 97,96 Total Missing 2 2,04 Total ,00 Πίλαθαο 10 Ναη Όρη Γελ λνκίδσ όηη ρξεηάδεηαη Γελ γλσξίδσ ηελ ύπαξμε ηνπο Totals Μέινο ΓΔΠ Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό

10 Δμσηεξηθόο ρξήζηεο Totals Πίλαθαο 11 Γ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ από ηνπο ρξήζηεο ηεο Βη.Κε.Π ηα ζηνηρεία έρνπλ σο εμήο: ε πνηό βαζκό ρξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξνληθέο θαη έληππεο πεγέο ηεο Βη.Κε.Π.; Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζε πεγέο Απνθιεηζηηθά 1 1,02 ειεθηξνληθέο απηή ηελ εξώηεζε ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ ηεο Βη.Κε.Π ρξεζηκνπνηεί ηηο Κπξίσο 34 34,69 ειεθηξνληθέο πεγέο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο έληππεο. Όπσο ήηαλ αλακελόκελν ειάρηζηνη Δμίζνπ 33 33,67 ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνύλ απνθιεηζηηθά ηε κία ή ειεθηξνληθέο θαη έληππεο πεγέο ηελ άιιε κνξθή πιηθνύ (Πίλαθαο 12). Κπξίσο έληππεο 26 26,53 πεγέο Απνθιεηζηηθά 1 1,02 έληππεο πεγέο Total Valid 95 96,94 Total Missing 3 3,06 Total ,00 Πίλαθαο 12 Αλαιπηηθόηεξα, ν ειεθηξνληθόο θαηάινγνο ηεο Βη.Κε.Π (opac) ρξεζηκνπνηείηαη από ην 48,96 % ησλ εξσηεζέλησλ από κία θνξά ηελ εβδνκάδα έσο θαη θαζεκεξηλά. Σν ππόινηπν 44.8 % απαληά όηη ρξεζηκνπνηεί ηνλ opac δύν ή ηξεηο θνξέο κεληαίσο θαη ζπαληόηεξα. Ο πιινγηθόο Καηάινγνο Διιεληθώλ Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ (ΚΔΑΒ) ρξεζηκνπνηείηαη ζπαληόηεξα κόιηο ην 14.59% λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζπρλόηεξα από κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Σα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη από ην 42.7 % ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα σο θαη θαζεκεξηλά ελώ ην 53,13 % ηα ρξεζηκνπνηεί ζπαληόηεξα έσο θαζόινπ. Σα ειεθηξνληθά ιεμηθά ρξεζηκνπνηνύληαη αξθεηά ζπρλά (πάλσ από κηα θνξά ηελ εβδνκάδα) από ην 29.17% ησλ εξσηεζέλησλ ελώ ηα ειεθηξνληθά βηβιία θαη ηα αθαδεκατθά θαηαζεηήξηα (repositories) έρνπλ πην πεξηνξηζκέλε ρξήζε θαζώο κόιηο ην 23% θαη 19.79%, αληίζηνηρα, ηα ρξεζηκνπνηεί ζπρλόηεξα από κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Παξάιιεια, νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εβδνκαδηαίσο από ην 25% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα, ην 26.04% ηηο ρξεζηκνπνηεί δύν κε ηξεηο θνξέο ην κήλα ελώ 10

11 ζπαληόηεξα ηηο ρξεζηκνπνηεί ην 25% ησλ εξσηεζέλησλ. Σέινο ην 14.58% δελ θάλεη πνηέ αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Γεληθά κπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο θπκαίλεηαη πεξίπνπ ηζνκεξώο από πνιύ ζπρλά έσο ζπάληα, πξνθαλώο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο αλά θαηεγνξία ρξήζηε. Δπηζήκαλζε: νη αθόινπζεο εξσηήζεηο είραλ εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα θαη απεπζύλνληαλ ζε θαηεγνξίεο ρξεζηώλ κε απμεκέλεο εξεπλεηηθέο αλάγθεο πνπ επηβάιινπλ εθηεηακέλε ρξήζε ειεθηξνληθώλ πεγώλ. Όπσο θαίλεηαη από ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, απηό είρε σο ζπλέπεηα έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό αλά εξώηεζε λα κελ δίλεη απάληεζε. Απηό θαίλεηαη από ηηο ηηκέο ζην πεδίν Total Missing πνπ ζε πεξηπηώζεηο αλέξρεηαη ζρεδόλ ζην 50% ηνπ δείγκαηνο. Καζώο ην ινγηζκηθό αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ππνινγίδεη ηα πνζνζηά επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο, εμάγνληαο έηζη πιαζκαηηθά απνηειέζκαηα απνθαζίζηεθε λα ππνινγηζζνύλ εθ λένπ ηα πνζνζηά, βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνύ θάζε θνξά αξηζκνύ απαληήζεσλ (Total Valid). «Πνηά ζεσξείηε ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ πεγώλ;» ηελ εξώηεζε απηή ππήξρε δπλαηόηεηα πνιιαπιήο επηινγήο απαληήζεσλ. Όπσο δηαθαίλεηαη από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ην θπξηόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο είλαη ε άγλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ αλά ειεθηξνληθή πεγή, ζπλεπώο θαη ε αδπλακία επηινγήο ησλ πεγώλ πνπ άπηνληαη ζεκαηηθά ησλ εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ηνπο. Γεύηεξν πξόβιεκα ηεξαξρηθά πξνθύπηεη όηη απνηειεί ε έιιεηςε ειεθηξνληθνύ πιηθνύ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ. Γεπηεξεύνληα, αιιά αξθεηά πςειά ζε πνζνζηό, απνδεηθλύεηαη όηη είλαη θαη ην πξόβιεκα εμνηθείσζεο ησλ ρξεζηώλ κε ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο θαζώο θαη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά δηαζηήκαηα (Πίλαθαο 13) Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό Γελ είκαη εμνηθεησκέλνο κε ηηο 14 30,43 ειεθηξνληθέο πεγέο Γελ μέξσ πνηεο πεγέο απεπζύλνληαη ζηηο αλάγθεο κνπ Σν πιηθό πνπ κε ελδηαθέξεη δελ 16 34,78 δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά Σερληθά πξνβιήκαηα (δηθηύνπ θηι) 14 30,43 Πίλαθαο 13 Total Valid 46 46,94 Total Missing 52 53,06 Total 98 11

12 «Με πνην θξηηήξην επηιέγεηε ηε Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε» Από ηε παξαπάλσ εξώηεζε πξνέθπςε όηη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο από ην πην ζεκαληηθό πξνο ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό, ηα θξηηήξηα επηινγήο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ από ηνπο ρξήζηεο ηεξαξρνύληαη σο εμήο : 1. Δύξνο ζεκαηηθήο θάιπςεο 2. Δγθπξόηεηα 3. Δπθνιία ζηε ρξήζε 4. Δμνηθείσζε κε ηε ΒΓ Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό Δύξνο ζεκαηηθήο 22 51,16 θάιπςεο Δπθνιία ζηε 15 34,88 ρξήζε Δγθπξόηεηα 18 41,86 Δμνηθείσζε κνπ κε απηή 10 23,25. Total Valid 43 43,88 Total Missing 55 56,12 Total 98 Πίλαθαο 14 «Θεσξείηε όηη νη ΒΓ πνπ παξέρεη ε Βη.Κε.Π ηθαλνπνηνύλ ηηο εξεπλεηηθέο/ εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο;» Σν 69,13% ησλ ρξεζηώλ ζεσξεί όηη εξεπλεηηθέο ηνπο αλάγθεο δελ θαιύπηνληαη από ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ε Βη.Κε.Π ελώ κόιηο ην 30,86% είλαη ηθαλνπνηεκέλν από απηέο (Πίλαθαο 15) Πίλαθαο 15 Απάληεζε πρλόηεηα Πνζνζηό Ναη 25 30,12 Όρη απόιπηα 58 69,87 Όρη 0 0,00 Total Valid 83 84,69 Total Missing 15 15,31 Total 98 12

13 πκπεξάζκαηα-απνθάζεηο Λεηηνπξγία Βηβιηνζήθεο Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π, νη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ έδεημαλ θαηαξρήλ όηη νη ρξήζηεο δελ είλαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Βη.Κε.Π. ε δεύηεξν επίπεδν θάλεθε όηη ν βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηε πελζήκεξε ιεηηνπξγία θαη ην κεησκέλν σξάξην ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηόηεηα πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο κέζα ζην Ίδξπκα θαη ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε ηδηόηεηα απηή. πγθεθξηκέλα, ηα κέιε ΓΔΠ όπσο θαη νη Γηδαθηνξηθνί θνηηεηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο (ειεθηξνληθέο πεγέο, on-line αηηήζεηο δηαδηαλεηζκνύ θηι) αξθνύληαη ζηε ηξέρνπζα ιεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π. Αληίζεηα, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηπέδνπ master θαζώο θαη νη πξνπηπρηαθνί, νη αλάγθεο ησλ νπνίσλ απαηηνύλ θπζηθή παξνπζία ζην ρώξν ηεο Βη.Κε.Π (δαλεηζκόο πιηθνύ, επηηόπηα κειέηε θηι), ζεσξνύλ ζα έπξεπε λα επεθηαζνύλ ηόζν νη εκέξεο όζν θαη νη ώξεο ιεηηνπξγίαο. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηεμαγόηαλ ε έξεπλα έσο θαη ζήκεξα, ε Βη.Κε.Π αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. Απηό είρε σο ζπλέπεηα νη απνγεπκαηηλέο βάξδηεο λα γίλνληαη ελαιιάμ ζηα θηίξηα. πγθεθξηκέλα, ην θηίξην Γ1 ιεηηνπξγνύζε 3 απνγεύκαηα εβδνκαδηαίσο ελώ ην θηίξην Δ1 ηα ππόινηπα δύν απνγεύκαηα. Η παξνύζα έξεπλα ζεώξεζε ρξήζηκν λα δηεξεπλήζεη ηε πξνηίκεζε ησλ ρξεζηώλ ζε θηίξηα γηα ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα. Η εξώηεζε είρε δηαηππσζεί σο εμήο: «Δεδομένος όηι με ηο ςπάπσον πποζωπικό οι απογεςμαηινέρ βάπδιερ δεν είναι εθικηό να αςξηθούν, ποιό κηίπιο θα πποηιμούζαηε να λειηοςπγεί πεπιζζόηεπα απογεύμαηα;». Η πιεηνςεθία απάληεζε όηη πξνηηκά ην λέν θηίξην Γ1 γηα ηηο απνγεπκαηηλέο βάξδηεο, δει. λα ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξεο ώξεο. Δίλαη γεγνλόο όηη ην λέν θηίξην Γ1 πξνζθέξεη θαιύηεξεο ζπλζήθεο κειέηεο θαζώο παξέρεη δπλαηόηεηα απνκόλσζεο ζε δσκάηηα κειέηεο, παξέρεη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο ελώ είλαη πην επξύρσξν θαη θαιύηεξα θσηηδόκελν από ην παιαηό θηίξην Δ1. Παξόια απηά, κειινληηθή απόθαζε γηα επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ κόλν ζην θηίξην Γ1, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ην γεγνλόο όηη νη ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε βηβιία (δαλεηζκόο- επηζηξνθή πιηθνύ) κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη κόλν ζην θηίξην Δ1, όπνπ θαη βξίζθνληαη ηα βηβιία. Πεξηνξηζκόο ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ1 ζα πεξηόξηδε ηε πξόζβαζε ζε βηβιία γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηε Βη.Κε.Π κόλν απνγεπκαηηλέο ώξεο. Αλαθνξηθά κε ιεηηνπξγία ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Βη.Κε.Π ζηε Γαιιηθή ρνιή, ην πνζνζηό πξνηίκεζεο ηνπ θηηξίνπ απηνύ είλαη πνιύ κηθξό. Παξόια απηά, απηό δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαζώο, όπσο θαίλεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, θαλέλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνέξρεηαη από ην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο ην νπνίν θαη εμππεξεηεί ην παξάξηεκα. Δλ γέλεη, νη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ζρεηίδνληαη άκεζα από ηελ επάξθεηα ζε αλζξώπηλν δπλακηθό. ηε παξνύζα ρξνληθή πεξίνδν ε ζπλερήο κείσζε πξνζσπηθνύ δελ αθήλεη πεξηζώξηα αύμεζεο ησλ εκεξώλ θαη σξώλ ιεηηνπξγίαο ηεο Βη.Κε.Π. 13

14 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ Μηα από ηηο επηδηώμεηο ηεο Βη.Κε.Π είλαη λα εθπαηδεύζεη ρξήζηεο απηόλνκνπο θαη απηάξθεηο όζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο. Γηα ην ιόγν απηό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ δηεμάγνληαλ ζπζηεκαηηθά ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ. Σα ζεκηλάξηα απηά δηαθξίλνληαλ ζε δύν επίπεδα, αλάινγα ην επίπεδν ζπνπδώλ θαη εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σν έλα ζεκηλάξην (αξραξίσλ) ήηαλ νκαδηθό θαη παξείρε γλσξηκία κε ηνπο ρώξνπο θαη ηνλ θαλνληζκό ηεο Βη.Κε.Π, κηα γεληθή επηζθόπεζε ησλ θύξησλ πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ (ςεθηαθή πύιε πιεξνθόξεζεο, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) θαη ηέινο αλαιπηηθή θαζνδήγεζε ζηνλ ηξόπν αλαδήηεζεο ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν (OPAC). Απηό απεπζπλόηαλ ζε πξσηνεηείο θαη γεληθά πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο, ζε εμσηεξηθνύο ρξήζηεο θαη νκάδεο επηζθεπηώλ. Σν δεύηεξν ζεκηλάξην, ην νπνίν απεπζπλόηαλ ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ήηαλ πεξηζζόηεξν εμαηνκηθεπκέλν θαη δηακνξθσλόηαλ θάζε θνξά ζύκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Δίλαη γλσζηό ζηα κέιε πξνζσπηθνύ ηεο Βη.Κε.Π, όηη ε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε. Απηό θάλεθε θαη από ην πνζνζηό 9% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα νη νπνίνη απάληεζαλ όηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθό ζεκηλάξην. Μάιηζηα, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 37,76% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη δελ θξίλεη απαξαίηεηε ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε. Παξόια απηά, από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηελ εξώηεζε «Πνηά ζεσξείηε ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ πεγώλ;», απηό πνπ αλαδείρζεθε σο θύξην πξόβιεκα ήηαλ ε άγλνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεγώλ κε ζπλέπεηα λα κε κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηε θαηάιιεια γηα ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο αλάγθεο πεγή. εκαληηθό πνζνζηό ρξεζηώλ επίζεο δειώλεη όηη δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο. Οη παξαπάλσ δειώζεηο, έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε πεπνίζεζε ησλ ρξεζηώλ όηη δελ ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε. Πξνθαλώο νη ρξήζηεο δελ γλσξίδνπλ ην πεξηερόκελν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ θαη γηα ην ιόγν απηό δελ ηα επηδηώθνπλ. Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ζα ήηαλ ζθόπηκε κηα πην έληνλε πξνώζεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο πξνο ηνπο ρξήζηεο ή αθόκα θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία. Η δηεζλήο ηάζε ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο είλαη ε ελζσκάησζε ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο (εθπαίδεπζε ρξεζηώλ ζηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ παξέρνληαη ηόζν από ηε Βηβιηνζήθε όζν θαη από ην δηαδίθηπν γεληθά). ηε παξνύζα ζηηγκή, κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ πνπ ζα κπνξνύζε λα δηεμάγεη ηα ζεκηλάξηα απηά, ε θαηάζηαζε παξακέλεη σο έρεη. 14

15 Γ.ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ Η ελόηεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνύζε ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ ηεο Βη.Κε.Π έδεημε όηη γίλεηαη πεξηνξηζκέλε αλ θαη αλακελόκελε ρξήζε απηώλ. Ο ειεθηξνληθόο θαηάινγνο είλαη πεγή ζηελ νπνία θαηαθεύγνπλ ζπρλόηεξα νη ρξήζηεο θαζώο απηόο εμππεξεηεί όιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ. Γεύηεξε ζε ζπρλόηεηα έξρεηαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ κε ηηο ππόινηπεο ειεθηξνληθέο πεγέο λα αθνινπζνύλ. Ο κεγάινο αξηζκόο ειεθηξνληθώλ πεγώλ νη νπνίεο κάιηζηα ιεηηνπξγνύλ μερσξηζηά έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ εμήο δπζθνιία ζηνπο ρξήζηεο: δελ γλσξίδνπλ ζε πνηα πεγή λα απεπζπλζνύλ γηα ην εθάζηνηε εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ηνπο. Η άγλνηα απηή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεγώλ αλαδείρζεθε σο θύξην πξόβιεκα ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ. ηόρν ηεο Βη.Κε.Π πξέπεη λα απνηειέζεη ε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ησλ πεγώλ ηεο (content management) ώζηε νη ρξήζηεο λα θαζνδεγνύληαη ζηηο θαηάιιειεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο ειεθηξνληθέο πεγέο. ηε θαηεύζπλζε απηή ρξήζηκν ζα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ζεκαηηθό επξεηήξην ην νπνίν ζα παξαπέκπεη ζηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο Βη.Κε.Π. Δθηόο απηνύ, ε ηερλνινγία ζπζηεκάησλ ελνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ πεγώλ. Από ηελ έξεπλα πξνέθπςε όηη νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πεξηνξίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ θαηαιόγνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζην έληππν πιηθό ηεο Βηβιηνζήθεο. Πηζαλόλ θύξηα αηηία είλαη ε έιιεηςε ειιεληθνύ ειεθηξνληθνύ πιηθνύ ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν. Παξόια απηά δελ ζα ήηαλ αλέθηθην λα ςεθηνπνηεζνύλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη ζεκεηώζεηο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ αλά κάζεκα, θαζώο θαη ην πιηθό ηνπ e-learning (όπνπ απηό γίλεηαη) ζηελ ειεθηξνληθή πύιε ηεο Βη.Κε.Π. 15

16 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 16

17 Η Βη.Κε.Π. (Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθόξεζεο) ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζηε πξνζπάζεηα βειηίωζεο ηωλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, πνπ πινπνηεί κε ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, ζρεδίαζε θαη δηαλέκεη ην παξόλ εξωηεκαηνιόγην. Παξαθαινύκε λα καο παξαρωξήζεηε ιίγν από ην ρξόλν ζαο ώζηε λα απνηππωζεί ε γλώκε ζαο. Ο ρξόλνο ζπκπιήξωζεο ππνινγίδεηαη ζηα 8. Δπραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. εκείωζε: Σν παξόλ εξωηεκαηνιόγην αθνξά ηελ αμηνιόγεζε θαη ρξήζε ηωλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ πνπ παξέρεη ε Βη.Κε.Π. Ο όξνο ειεθηξνληθέο πεγέο πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, βηβιηνγξαθηθέο θαη πιήξνπο θεηκέλνπ Βάζεηο Γεδνκέλωλ, ειεθηξνληθά βηβιία θαζώο θαη Αθαδεκαϊθά Καηαζεηήξηα (όπνπ θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή νη δηπιωκαηηθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλνύληαη ζηα ηδξύκαηα). ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Παξαθαινύκε δειώζηε ηελ ηδηόηεηα ζαο Μέινο ΔΕΠ (& ζύκβαζε Π.Δ 407) Τπνςήθηνο Δηδάθησξ Δπηιέμηε ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθεηε Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο Δηνηθεηηθό πξνζσπηθό Εμσηεξηθόο ρξήζηεο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΗΜΜΤ ΜΗΥΟΠ Καλέλα από ηα πξνεγνύκελα Γεληθό ΜΗΠΕΡ ΜΠΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Βη.Κε.Π. ΓΔΝΙΚΑ πκθσλώ απόιπηα πκθσλώ ελ κέξεη Είκαη νπδέηεξνο-ή Δηαθσλώ Η πελζήκεξε ιεηηνπξγία ηεο Βη.Κε.Π. είλαη επαξθήο Σν ωξάξην ηεο Βη.Κε.Π. είλαη επαξθέο Η ζήκαλζε ζηα θηίξηα ηεο Βη.Κε.Π είλαη θαηαλνεηή Η ηάμε ζηνπο ρώξνπο ηεο Βη.Κε.Π. είλαη ηθαλνπνηεηηθή Σα βηβιία βξίζθνληαη ζηε ζωζηή ζέζε ζηα ξάθηα 1

18 Οη Η/Τ ζηε Βη.Κε.Π. ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά Πξνζζέζηε πεξαηηέξω παξαηεξήζεηο ζαο γηα ηα παξαπάλω (ωξάξην, ζήκαλζε θηι) Γεδνκέλνπ όηη κε ην ππάξρνλ πξνζωπηθό νη απνγεπκαηηλέο βάξδηεο δελ είλαη εθηθηό λα απμεζνύλ, πνηό θηίξην ζα πξνηηκνύζαηε λα ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξα απνγεύκαηα; Ε1 (παιαηό θηίξην) Δ1 (λέν θηίξην) Παξάξηεκα Γαιιηθήο ρνιήο ε πνηνύο ηνκείο ζεωξείηε όηη πζηεξεί ε Βη.Κε.Π. θαη ηί πξνηείλεηε γηα ηε βειηίωζε ηεο; ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ρξήζεο ειεθηξνληθώλ πεγώλ ζηε Βη.Κε.Π; Ναη Όρη Δελ λνκίδσ όηη ρξεηάδεηαη Δελ γλσξίδσ ηελ ύπαξμε ηνπο Δάλ λαη, πώο ζα αμηνινγνύζαηε ην ζεκηλάξην; Πνιύ θαιό Ιθαλνπνηεηηθό Μέηξην Καθό Ση ζα πξνζζέηαηε/ δηνξζώλαηε ζηνλ ηξόπν δηεμαγωγήο ηωλ ζεκηλαξίωλ; ΥΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΔΝΙΚΑ ε πνηό βαζκό ρξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξνληθέο θαη έληππεο πεγέο ηεο Βη.Κε.Π.; Απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθέο πεγέο Κπξίσο ειεθηξνληθέο πεγέο Εμίζνπ ειεθηξνληθέο θαη έληππεο πεγέο Κπξίσο έληππεο πεγέο Απνθιεηζηηθά έληππεο πεγέο 2

19 Δάλ ε Βη.Κε.Π. εμαζθάιηδε ειεθηξνληθή πξόζβαζε, ζα δερόζαζηε ηε θαηάξγεζε ηεο έληππεο κνξθήο ηωλ παξαθάηω πεγώλ; Έληππα πεξηνδηθά Έληππα βηβιία Έληππεο δηπιωκαηηθέο εξγαζίεο (πξνπηπρηαθνύ & κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ) Έληππν πιεξνθνξηαθό πιηθό (ιεμηθά, εγρεηξίδηα, εγθπθινπαίδεηεο θηι) Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο Ναη Όρη Δελ μέξσ Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο παξαθάηω ειεθηξνληθέο πεγεο ηεο Βη.Κε.Π; Ηιεθηξνληθόο θαηάινγνο Βη.Κε.Π (OPAC) Ηιεθηξνληθά πεξηνδηθά Ηιεθηξνληθά βηβιία Ηιεθηξνληθέο Βάζεηο Γεδνκέλωλ Ηιεθηξνληθά ιεμηθά Ηιεθηξνληθά θαηαζεηήξηα Καζεκεξηλά 1-3 θνξέο ηεο εβδνκάδα 2-3 θνξέο ην κήλα πάληα Καζόινπ 3

20 πιινγηθόο Καηάινγνο Διιεληθώλ Αθαδεκαϊθώλ Βηβιηνζεθώλ Ηιεθηξνληθέο πεγέο αλνηθηήο πξόζβαζεο Δθηόο ηωλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ πνπ παξέρεη ε Βη.Κε.Π. κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, ζε πνηεο πεγέο ηνπ δηαδηθηύνπ αλαηξέρεηε ζπρλόηεξα γηα ηηο εξεπλεηηθέο/ εθπαηδεπηηθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο; Πνηά ζεωξείηε ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ πεγώλ (κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλω από έλα) Δελ είκαη εμνηθεησκέλνο κε ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο Δελ μέξσ πνηέο πεγεο απεπζύλνληαη ζηηο αλάγθεο κνπ Σν πιηθό πνπ κε ελδηαθέξεη δελ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά Σερληθά πξνβιήκαηα (δηθηύνπ θηι) ΥΡΗΗ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (ΒΓ) Πνηέο ειεθηξνληθέο Βάζεηο Γεδνκέλωλ (νλνκαζηηθά) ηεο Βη.Κε.Π. ρξεζηκνπνηείηε ζπρλόηεξα γηα ηελ εξεπλεηηθή/εθπαηδεπηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα; Με πνηό θξηηεξην επηιέγεηε ηε Βάζε Γεδνκέλωλ πνπ ζα ρξεζηκνπνήζεηε; (κπνξείηε λα επηιέμεηε πάλω από έλα) ʼιιν Εύξνο ζεκαηηθήο θάιπςεο Επθνιία ζηε ρξήζε Εγθπξόηεηα Εμνηθείσζε κνπ κε απηή Θεωξείηε όηη νη Βάζεηο Γεδνκέλωλ πνπ παξέρεη ε Βη.Κε.Π. ηθαλνπνηνύλ ηηο εξεπλεηηθέο/ εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο; 4

21 Ναη Όρη απόιπηα Όρη Πίζσ Τπ νβνιή 5

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΥΟΛΙΑ ΥΡΗΣΩΝ Comment Report: Πξνζζέζηε πεξαηηέξσ παξαηεξήζεηο ζαο γηα ηα παξαπάλσ (σξάξην, ζήκαλζε θηι) Respondent Comment 9 TO VRARIO EINAI POLY LIGO 11 λα αιιάμεη ην σξάξην 12 θαιπηεξν σξαξην 16 Τπάξρεη γεληθά πξόβιεκα κε ηελ ελεκέξσζε γηα θαζπζηέξεζε βηβιίσλ. Mail πνπ παιηά εξρόηαλ, ηώξα πηα δελ έξρεηαη. 17 δηαζεζηκόηεηα ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο θαη αβαηνθύξηαθα 18 Polla vivlia leipoun apo thn thesh tous. Alla exoun xathei alla sth db tou systhmatos opac fainetai oti yparxoun sto rafi, klp 20 Σν σξάξην ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη πεξηνξηζκέλν, αιιά είλαη θαηαλνεηό όηαλ δελ έρεη επαξθέο πξνζσπηθό γηα λα κέλεη αλνηρηή πεξηζζόηεξεο ώξεο. 21 Σν σξάξην είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλν από ηε ζηηγκή πνπ ηειεηώλνπκε ηα καζήκαηά καο ε ώξα 20:00 ην βξάδπ! Θα ήηαλ πξνηηκόηεξν αλ άλνηγε ζηηο 11 αληί ζηηο 9 θαη λα έθιεηλε ζηηο 21:00 ην βξάδπ! Δπραξηζηώ! 25 Na einai anoikti kai to s/k kai kleinei apogeumatines ores kai oxi mesimerianes. 26 Γηαηί λα έρνπκε άιιε δηνίθεζε γηα ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ MK θαη άιιε γηα ηνπο ππνινγηζηέο ηεο βηβιηνζήθεο? 29 Βξίζθσ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Βη.Κε.Π. ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθό δεδνκέλνπ νηη κνπ απνηξέπεη ηελ δηεμαγσγή ζνβαξήο έξεπλαο θαη κειέηεο εληόο ηνπ Δ1, όπσο θαη ζα επηζπκνύζα. (Ρόιν ζε απηό παίδνπλ θπζηθά θαη νη πξνζσπηθέο κνπ ππνρξεώζεηο πνπ ιακβάλνπλ δηάξθεηα θπξίσο ηα πξσηλά). 31 πνιπ ιηγεο σξεο.. θαη ειαρηζηεο απνγεζκαηηλεο.. πξνηαζε ε αληηζηνηρηα κε ην ΜΚ ζε σξεο.. 33 Η βηβιηνζεθε πξεπεη λα θιεηλεη ιηγν πην αξγά(ηνπιάρηζηνλ κερξη ηηο 20.00,όζν ιεηηνπξγεί θαη ην σξάξην ησλ καζεκάησλ) 38 λα δεκηνπξγε8εη απνγεπκαηηλν σξαξην νιεο ηηο κεξεο (λα κελ θιεηλεη ε βηβιηνζεθε ηξηηε θ πεκπηε ην κεζεκεξη) 47 Γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, ππάξρεη ηεξάζηηνο όγθνο βηβιίσλ (πρ. θαηεγνξηα QA γηα βηβιία 6

23 ζρεηηθα κε ππνινγηζηέο) θαη ε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο είλαη αλεπαξθήο θαη ζρεηηθά αθεξεκέλε, κε απνηέιεζκα ν θσδηθόο ηνπ βηβιίνπ λα κελ επαξθεί γηα γξήγνξε εύξεζε ηνπ δεηνύκελνπ ηόκνπ θαη ν 51 ιεηηνπξγία θαη ησλ ηξηώλ βηβιηνζεθώλ όιεο ηηο ώξεο. απην πνπ γίλεηαη είλαη απαξάδεθην 55 Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνπο θνηηεηεο πνπ εξγαδνληαη ηα πξσηλα εηλαη δπζθνιν λα εξγαζηνπλ ζηε βηβιηνζεθε νηαλ ερνπλ καζεκα , αθνπ απηε θιεηλεη ζηηο Θα εηαλ θαιν λα επεθηαζεί ην σξαξην ηεο βηβιηνζεθεο σζηε λα πξνιαβαηλνπλ θαη απηνη. 56 perissoteres ores litourgias gia na eksipiretountai osi xriazonte vivlia 57 Θα εζεια 7εκεξν, 09:00-21:00. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΙΟΤΥΩΝ ΣΩΡΑ. ΛΔΦΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΓΔΙΑ. 68 νη ππνινγηζηεο εηλαη αξθεηα αξγνη. Καηα ζπλεπεηα, εαλ θαπνηνο ζέιεη λα δηαβαζεη κεξηθα pdf, νπσο ζεκεησζεηο θαζεγεησλ, ζα πξεπεη λα ζηαζεη ηπρεξνο γηα λα κελ θνιιεζεη. Σν σξάξην εηλαη αζιην!!! Θα ήκνπλ ηθαλνπνηεκελνο αλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ θαη ηα 2 κεγαια θηηξηα ζηελ Πνιπηερλεηνππνιε αλνηθηα απν ην πξστ έσο ην βξάδπ. Γελ εηκαη ηθαλνπνηεκελνο κε ην λα κελεη αλνηθην ελα θηηξην νιε ηελ εκεξα γηα 3 κεξεο ηελ εβδνκαδα. Σηο αιιεο κεξεο, δειαδε, νπνηνο ζειεη λα δηαβαζεη, ζα πξεπεη λα δηαβαδεη κνλν κερξη ην κεζεκεξί;;; Η ζεκαλζε εηλαη επαξθεο! Γελ έρσ παξαπνλν. 71 ππάξρνπλ θνηηεηέο πνπ δελ είλαη ηόζν εμνηθεησκέλνη ώζηε λα δηαβάδνπλ έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ππάξρεη θαη ην δήηεκα ησλ εθηππώζεσλ πνπ κπνξεί λα επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ηνπο θνηηεηέο. 72 Σν σξάξην εηλαη αξθέηα πεξηνξηζηηθό θαη αλεπαξθέο, Θα πξνηηζκνύζα λα εηλαη αλνηρηή ε βηβιηνζήθε όζεο πεξηζζόηεξν ώξεο γίλεηαη, κηαο θαη είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ηα βηβιία όζν θαη νη ρώξνη σο αλαγλσζηήξηα ΩΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΙΡΔΙΟ 75 Σν σξάξην δελ επαξθεί θαη εηδηθά γηα εξγαδόκελνπο θνηηεηέο αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη νη βηβιηνζήθεο λα ιεηηνπξγνύλ ην απόγεπκα θαη ην αβ/θν. Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα λα γίλεη απηό ζα πξέπεη λα απμεζεί ην πξνζσπηθό. Comment Report: ε πνηνύο ηνκείο ζεσξείηε όηη πζηεξεί ε Βη.Κε.Π. θαη ηί πξνηέηλεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο; Respondent Comment 9 ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΝΑ ΗΣΑΝ ΟΛΑ Δ ΔΝΑ ΚΣΙΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΔ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ 11 ζην σξαξην ιεηνηπξγίαο 12 θαιπηεξν σξαξην 14 Να ιεηηνπξγεί επηπιένλ ώξεο. Αύμεζε πξνζσπηθνύ. Βνήζεηα ζηνλ θνηηεηή ζηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ. Απζηεξόηεξα κέηξα ζηηο πξνζεζκίεο ώζηε λα κελ αλακέλνπλ ζπλερσο νη θνηηεηέο. 17 λα κπνξέζεη ην Ίδξπκα & ε βηβιηνζήθε λα 'ηξαβήμεη' ηνπο θνηηεηέο ζηα αλαγλσζηήξηα θαη ζηνπο δηαδξόκνπο ηεο βηβιηνζήθεο 18 Einai poly kalh, dyskola na vrw kati sto opoio ysterei 22 Ωο παξαπνλν εθθξαδσ ηελ αλεπαξθεηα βηβιησλ κε ζεκα ηελ θηινζνθηα,ηελ ςπρνινγηα.π.ρ Yalom 25 Prepei na yparxei perissotero prosopiko gia na leitourgei pio poli i vivliothiki kai episis tha prepei na paragelthoun kai alla vivlia pou na eksipiretoun tis anages kathe tmimatos Πξνθαλώο ρξεηάνληαη επηπιένλ άηνκα, αιιηώο νη εγθαηαζηάζεηο πάλε ρακέλεο. 2."learning is supposed to be fun" άξα ζα πξεπε λα κπνξνύκε λα κπαίλνπκε κε ηζάληεο (π.ρ. κπνξείηε λα βάιεηε bar code ζε θάζεηη θαη έλα κεράλεκα ζηελ είζνδν πνπ λα ζθπξίδεη όηαλ θάπνηνο θεύγεη ρσξίο λα ην δαλεηζηεί) 29 Θα επηζπκνύζα έλαλ ιεπηνκεξή θαη ιεηηνπξγηθό θαηάινγν (επξεηήξην θαη νδεγό) γηα ηνλ κεγάιν αξηζκό επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ πνπ δηαηείζεληαη από ην Βη.Κε.Π. 31 δαλεηζκν βηβιην θαη πιηθνπ απν ην β θηηξην.. πιηθν κελεη αρξεζηκνπνηεην 33 Όηαλ ραιάεη ην θσηνηππηθό πεξλάλε πνιιέο κέξεο γηα λα θηηαρηεί. Οη ππνινγηζηέο ζηε 7

24 βηβιηνζήθε είλαη δύζρξεζηνη(ζην ινγηζκηθό) θαη αξθεηά αξγνί. ηα αλαγλσζηήξηα δε ιεηηνπξγνύλ νη ιάκπεο θαη δελ ππάξρεη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο ζηνπο ηνίρνπο γηα λα θάλεη εζπρία ν θόζκνο. Οη ηνπαιέηεο δελ θαζαξίδνληαη ζπρλά θαη δελ δηνξζώλνληαη ηπρόλ βιάβεο(πρ ην θαδαλάθη). 47 Μνλαδηθά αληίηππα βηβιίσλ όηαλ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαιό ζα είλαη λα βξίζθνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ρώξνπ ηνπ ηκήκαηνο απηνύ, επεηδή έρεη παξαηεξεζεί πρ. λα ππάξρνπλ βηβιία ζρεηηθα κε αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηώλ ζηε Γαιιηθή ρνιή. Σνλίδσ όηη απηό είλαη κεγαιύηεξε αλάγθε γηα ηα ΜΟΝΑΓΙΚΑ αληίηππα. 57 Πεξηζζνηεξα βηβιηα, επξπηεξν σξαξην. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΙΟΤΥΩΝ. ΛΔΦΣΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ. 68 1) ΩΡΑΡΙΟ... 2) ηαμηλνκεζε βηβιησλ. Τπαξρνπλ πηλαθηδεο πνπ ιελε λα κελ επηζηξεθνπκε ηα βηβιηα ζηελ ζεζε ηνπο, αιια αλ ηα αθήζνπκε ζηα ζξαλία, ε επηζηξνθε ζην ξαθη ηνπο αξγεη πνιπ. Τπαξρνπλ βηβιηα ζηα ζξαληα ηεο βηβιηνζεθεο, ζην ηδην ζεκεην γηα εκέξεο ή θαη εβδνκαδεο. Θα ήκνπλ επραξηζηεκελνο αλ ε ηαμηλνκεζε γηλνηαλ ηνπιαρηζηνλ κηα θνξα ηελ εκεξα γηα ηα βηβιηα πνπ εηλαη ζηνπο παγθνπο κεζα ζηελ βηβιηνζεθε θαη ηνπιαρηζηνλ κηα θνξα ην δηεκεξν γηα ηα βηβιηα πνπ επηζηξεθνληαη. 71 leitoyrgia kai ta Savvatokuriaka 72 Τζηεξεί ζε πξνζνρή από ηηο δηνηθνύζεο αξρέο. Οη θύξηνη πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα πξνζσπηθνύ ζα έπξεπε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό λα ππάξρεη πξνζσπηθό ζηελ βηβιηνεζήθε, παξά θύιιαθεο ζηελ είζνδν ηνπ πνιπηερλείνπ 24 ώξεο ην 24σξν. Η επηζηήκε δηαθπιιάζεηαη κε ηελ ακέξηζηε πξόζβαζε ζηηο πεγέο γλώζεο παξά κε checkpoints ζηηο εηζόδνπο ησλ ηδξπκάησλ. 73 Ola einai mia xara Κπξίσο ζηελ πνιιή κηθξή πνζόηεηα βηβιίσλ-πεξηνδηθώλ ζηνλ ηνκέα πεξηβάιινληηθήο κεραληθήο. Comment Report: Ση ζα πξνζζέηαηε/ δηνξζώλαηε ζηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ; Respondent Comment 11 λα γηλνπλ πνην πνιιέο θνξεο 12 πεξηζζνηεξεο θνξεο 22 Να παξερεηαη θαιύηεξε πιεξνθνξήζε γηα ηελ ππαξμή ηνπ,πνιινη ζπκθνηηεηέο κνπ δλ γλώξηδαλ ηελ ππαξμή απηνπ ηνπ ζεκηλαξηνπ. 26 Διπίδσ νηη θάπνηε ζα ππάξρεη έλα google γηα papers (full text!). Αλ θαη απηό είλαη πξόβιεκα λνκηθό θαη όρη δηθό ζαο, κπνξείηε λα ελεκεξώλεηε ηνπο θνηηεηέο γηα ηα Creative Commons licenses. 31 ελεκεξσζε 47 - Comment Report: Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο (αλαθέξεηαη ζηελ εξώηεζε «γηα πνην πιηθό ζα πξνηείλαηε ηε θαηάξγεζε ηεο έληππεο κνξθήο;) Respondent Comment 11 γηαηί είλαη πνιύ ρξεζηκα νια 12 απαξαηηεηα νια 16 Σα κεγάια όγθνπ βηβιία είλαη δπζθνιόηεξν λα κειεηεζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 18 Ena arthro einai eykolo na ektypwthei an einai se hlektronikh morfh. Kati pou den isxyei gia ta vivlia. To vivlio einai kalo na einai se entyph morfh giati einai dyskolo na ektypwthei 'h na diavasthei apo ypologisth Ννκίδσ όηη ζηα βηβιία είλαη πξνηηκόηεξε ε έληππε έθδνζε, ε ειεθηξνληθή έθδνζε είλαη θνπξαζηηθή γηα λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο, κπνξεί όκσο λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 8

25 αλαδεηήζεη θάηη. ηα πεξηνδηθά όηαλ θάπνηνο αλαδεηεί άξζξν, είλαη ρξήζηκε ε ειεθηξνληθή κνξθή. 21 Η πιεξνθόξεζε από ηηο έληππεο πεγέο είλαη πην άκεζε! 22 Δηλαη πην εύθνιν λα ςαμεηο ζηελ ήιεθηξνληθε κνξθή ηνπ ιεμηθνπ, παξα ζηελ εληππε. 25 Oxi, einai protimotero na iparxoun kai oi dio morfes enimerosis para mono i mia. 26 Αθόκα θαη ηα βηβιία ησλ καζεκάησλ ζα πξνηηκνύζα λα είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη όπνηνο ζέιεη λα ηα εθηππώλεη ζην TUC. Πξνθαλώο έλα ηέηνην εγρείξεκα έρεη λνκηθέο δπζθνιίεο αλ όρη πνιηηηθέο Αλ θαη ε απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πξσηίζησο έληππεο κνξθήο πεγήο δελ κνπ είλαη αξεζηή, κπνξώ λα θαηαλνήζσ ην ζεκαληηθό νηθνλνκηθό όθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία. Ιδηαίηεξα δεδνκέλνπ ηεο ησξηλήο θαθήο ρξεκαηνδόηηζεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηεο πξνκελύνπζαο ρεηξνηέξεπζεο ηεο θαηάζηαζεο. Θεσξώ όηη ε εθαξκνγή ελόο ηέηνηνπ ζρεδίνπ ζηηο πεξηπηώζεηο πεξηνδηθώλ (Α) θαη πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ (Β) (όπσο παξαπάλσ νξίδεηε) ζα έρεη αθόκα θαη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ρξήζε ησλ ζπγγξακκάησλ απηώλ. Απηό ιόγσ ηεο ρξήζεο ηνπο θπξίσο σο ελεκεξσηηθή ύιε (Α) ή βνεζήκαηα (Β), κε ηελ άκεζε πξόζβαζε ζε απηά λα είλαη ζεκαληηθόηεξε από ηελ ελδειερή κειέηε ηνπο. ε αληίζεζε είκαη θάζεηα αληίζεηνο ζηελ θαηάξγεζε ηεο έληππεο κνξθήο βηβιίσλ θαη δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ. Η επθνιία θαη ακεζόηεηα ρξήζεο ελόο έληππνπ ζπγγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή. Η παξαπάλσ πξόηαζε αλ θαη όρη απηεπεμήγεηε, απνηειεί κηα πξαγκαηηθόηεηα γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο. Παξαθαιεί 33 Γηαηί νη έληππεο κνξθέο βνιεύνπλ πνιύ θόζκν θαη ε βηβιηνζήθε καο λνκίδσ όηη πξέπεη λα ιύζεη πξώηα ηα πξνβιήκαηά ηεο θαη κεηά λα αζρνιεζεί κε θάηη ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη ζεκαληηθό θαη εύρξεζην γηα ηνλ πνιπηερλεηαθό θόζκν. 35 Δίλαη πεξηζζόηεξν βνιηθή ε ρξήζε ηνπ έληππνπ πιηθνύ, θαζώο δελ κπνξείο λα θάζεζαη ζηηλ Η/Τ ώξεο αηειείσηεο ελα νινθιεξν βηβιην εηλαη πνιπ δπζθνιν λα δηαβαζηεη απν ηελ νζνλε ελνο ππνινγηζηε. 43 ην εληππν βηβιίν είλαη αλαληηθαηάζηαην 44 Η ειεθηξνληθή πξόζβαζε είλαη πνιύ πην εύρξεζηε. Γελ ππάξρεη ιόγνο λα απμάλεηαη ν όγθνο ηεο βηβιηνζήθεο θαη λα μνδεύεηαη ραξηί. Δηδηθά ηα βηβιία ηα ζέιεη θαλείο θαη γηα λα ηα "μεθπιιίδεη" θαζώο θαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο 45 Οια ηα πεξηνδηθά είλαη online πιένλ. 47 Δίλαη θαιό λα ππάξρνπλ θαη ζηηο 2 κνξθέο, γηαηί ελώ ε ειεθηξνληθή κνξθή είλαη πην επέιηθηε θαη επηηξέπεη πην αλαιπηηθή αλαδήηεζε, ζε θάπνηνπο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο ε καθξόρξνλε εζηίαζε ζε νζόλε ππνινγηζηή θαη γλσξίδνπκε όηη ηα credits γηα εθηππώζεηο δελ πξνζθέξνληαη ζε αθζνλία ζηα κέιε ηνπ Πνιπηερλείν. 55 Δηλαη θνπξαζηηθν γηα θαπνηνπο αλζξσπνπο λα δηαβαδνπλ απν Η/Τ. Σα βηβιηα θαη ηα πεξηνδηθα πνπ απαηηνπλ κειεηε, ρξνλν θαη ζπγθεληξσζε πξεπεη λα ππαξρνπλ θαη ζε εληππε κνξθε. 57 Δηκαη θαηα ηεο πλεπκαηηθεο ηδηνθηεζηαο θαη ηεο αηνκηθεο ηδηνθηεζηαο θαη ζεσξσ πσο απην, ζα εηαλ ελα θαιν βεκα γηα λα παξερνληαη ζηνλ θαζελα όια ηα παξαπάλσ ζε αθζνληα- δπλαηνηεηα πνπ καο δηλεηαη απν ηελ ηερλνινγηα δσξεαλ, γεγνλνο πνπ ζα ρηππνπζε ζηελ θαξδηα ηηο παξαπαλσ ελλνηεο. Δπηζεο, ζεσξσ πσο ε ειεθηξνληθε κνξθή, επηηξεπεη ηελ ρξεζε ππεξζπλδεζκσλ ζηα θεηκελα θαη άιιεο δπλαηνηεηεο ινγηζκηθνπ πνπ ζπλδξακνπλ ζηε ρξεζε ησλ πεγσλ ζε άιιν επηπεδν δεκηνπξγηθνηεηαο. 68 ζεσξώ νηη νηαλ θαπνηνο αλαδεηεη γηα ιεμηθν/εγθπθινπαηδεηα, εηλαη πην γξεγνξν θαη πξαθηηθν ε αλαδεηεζε λα γηλεηαη ειεθηξνληθα. Σν βηβιην πνιιεο θνξεο δελ εηλαη επθνιν λα ην δηαβαζεη θαπνηνο απν κηα νζόλε. Οκνηώο θαη γηα ηηο δηπισκαηηθεο εξγαζηεο. 69 Γελ ρξεηαδεηαη ε θαηαξγεζε έληππεο κνξθεο πεγώλ, παξα ην γεγνλόο νηη ζα εμαζθαιηδόηαλ ε ειεθηξνληθή πξόζβαζε. Γελ ρξεηάδεηαη ε ειεθηξνληθή πξόζβαζε α θαηαξγήζεη ηελ έληππε κνξθή. 71 ΔΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Η ΔΝΣΤΠΗ ΜΟΡΦΗ 73 Με εμαίξεζε ηηο δηπισκαηηθέο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ηηο εθηππώζεη, όια ηα ππόινηπα είλαη απαξαίηεηα ζε έληππε κνξθή (ηδηαηηέξσο ηα βηβιία αθνύ ε κειέηε γίλεηαη πνηνηηθόηεξε) 75 ππάξρνπλ θνηηεηέο πνπ δελ είλαη ηόζν εμνηθεησκέλνη ώζηε λα δηαβάδνπλ έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ππάξρεη θαη ην δήηεκα ησλ εθηππώζεσλ πνπ κπνξεί λα επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ηνπο θνηηεηέο. 9

26 97 Σα πεξηνδηθά θαζώο θαη νη δηπισκαηηθέο ζπλήζσο ηππώλνληαη κε ρακειή πνηόηεηα πιηθώλ, ελώ ε αλαδήηεζε ζε ηίηινπο άξζξσλ/δηπισκαηηθώλ κε ρξήζε 'ιέμεσλ θιεηδηώλ' είλαη επθνιόηεξε ειεθηξνληθά. Γελ ζα κε επεξέαδε ε θαηάξγεζε ηεο έληππεο κνξθήο ηνπο. Σα βηβιία θαη ινηπά έληππα πιεξνθνξηαθά έρνπλ άιιε πνηόηεηα, επθνιόηεξε θαη πην μεθνύξαζηε αλάγλσζε, ζπλεπώο δελ ππάξρεη ιόγνο αληηθαηάζηαζεο. Έηζη θαη αιιηώο ε βηβιηνζήθε/βηβιία είλαη ε γεληθόηεξε ππόζηαζε ελόο αθαδεκαηθνύ ηδξύκαηνο. Comment Report: Δθηόο ησλ ειεθηξνληθώλ πεγώλ πνπ παξέρεη ε Βη.Κε.Π. κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, ζε πνηεο πεγέο ηνπ δηαδηθηύνπ αλαηξέρεηε ζπρλόηεξα γηα ηηο εξεπλεηηθέο/ εθπαηδεπηηθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο; Respondent Comment 9 GOOGLE 11 ζε δηαθνξα portals 12 portals and google ζε κεραλέο αλαδήηεζεο θαη απεπζείαο ζηα site ησλ εθδνηηθώλ νίθσλ 17 google 26 Πάιη θαιά πνπ ην google κε παξαπέκπεη ζε ACM ή springer θαη κε IP πνιπηερλείνπ θάλσ ηελ δνπιεηά κνπ. 29 ΙΔΔΔ 33 books.google.com 44 Science Direct ε trackers πνπ αλεβαδνπλ ζε torrent πιηθν πνιπηηκν γηα ηελ επηζηεκε κνπ (ινγηζκηθν, βηληεν, βηβιηα), ην νπνην δηαθνξεηηθα ζα εκνπλ αλαγθαζκελνο λα ην πιεξσζσ πξαγκαηηθα παξα πνιια ιεθηα, γεγνλνο πνπ ζα εβαδε θξαγκνπο ζηε γλσζε πνπ κπνξσ λα ερσ πξνζβαζε. 68 Ο γνπγιεο θαλεη θαια ηελ δνπιεηα ηνπ, θαη κε θαιππηεη 71 SEARCH ENGINES 97 google springerlink Comment Report: Πνηέο ειεθηξνληθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ (νλνκαζηηθά) ηεο Βη.Κε.Π. ρξεζηκνπνηείηε ζπρλόηεξα γηα ηελ εξεπλεηηθή/εθπαηδεπηηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα; Respondent Comment 11 BIO-WEB 12 sciencedirect 16 Ηιεθηξνληθά πεξηνδηθά ARTEMIS 17 SPE, ISI Web of Science, Cambridge online, Science direct, Scopus, Scirus, Taylor & Francis, USPTO, 18 den xrhsimopoiw 10

27 19 electronic journals scopus web of knowledge Science direct 24 Science Citation index 25 Hlektronika vivlia 26 Πάιη θαιά πνπ ην google κε παξαπέκπεη ζε ACM ή springer θαη κε IP πνιπηερλείνπ θάλσ ηελ δνπιεηά κνπ. 43 scopus, ici IEEEXPLORE (ΙΔΔΔ) ISI WEB OF KNOWLEDGE /JOURNAL CITATION REPORTS (THE THOMSON CORPORATION) EMERALD (MCB UNIVERSITY PRESS) ACM (ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY) ASEE (AMERICAN SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION) SCIENCE DIRECT (ELSEVIER) SCIRUS TAYLOR AND FRANCIS JOURNALS (TAYLOR AND FRANCIS GROUP, AN INFORMA BUSINESS ) WILEY INTERSCIENCE (JOHN WILEY AND SONS, INC.) 57 Κπξησο βαζεηο δεδνκελσλ πιεξνπο θεηκελνπ θαη ζηαηηζηηθσλ ζηνηρεησλ. Σν θξηηεξην κνπ ζηελ αλαδεηεζε ζπαληα ζρεηηδεηαη κε θαπνηα ζπγθεθξηκελε βαζε. Comment Report: Άιιν (αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ΒΓ) Respondent Comment 11 αλαινγα κε ην πεξηνρνκελν 12 ελδηαθεξνλ 26 Κάζε πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο πεξίπνπ όηη βηβιίν ρξεηαζηεί ην έρεη. Απηό πνπ ζα ζέιαλε κεξηθνί θνηηεηέο είλαη έλαλ ρώξν γηα λα δηαβάδνπλε καδί θαη λα πεξλάλε θαιά. ε 3 κήλεο απνθνηηώ θαη ηελ έλλνηα ηνπ campus δελ ηελ έρσ δεη ζην TUC Δδσ αλαθεξσ θάηη πνπ δελ κπνξνπζα λα ζπκπιεξσζσ αιινύ: Δηκαη θαηα ησλ εξσηεκαηνινγησλ αμηνινγεζεο θαη ππν δηαθνξεηηθεο ζπλζεθεο δελ ζα ην ζπκπιεξσλα. Καηαλνσ όκσο ηελ αλαγθαηνηεηα λα έρεη ε βηβιηνζεθε- αιιά θαη ην ππνινηπν Π.Κ- κεγαιπηεξν αξηζκν κόληκσλ ππαιιεισλ. Ηζεια απιά ινηπνλ λα αθνπζηεη ην εμεο: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΙΟΤΥΩΝ ΣΩΡΑ. 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα