ΚΗΑΘΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΑΒΒΑΣΟ & ΚΤΡΗΑΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΗΑΘΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΑΒΒΑΣΟ & ΚΤΡΗΑΚΖ"

Transcript

1 ΚΗΑΘΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΑΒΒΑΣΟ & ΚΤΡΗΑΚΖ PENSION MANDO STD RIGAS & ZOI STD ZORBA VAIA POTHOS MARLTON ELENI S HOUSE PENSION CHRISOULA STD LAZAROS APTS MATOULA STELLINA 4 εκέξεο θάζε Κπξηαθή & Πέκπηε 5 εκέξεο θάζε Κπξηαθή & Σεηάξηε 6 εκέξεο θάζε άββαην 7 εκέξεο θάζε Πέκπηε Κπξηαθή, Σεηάξηε & Πέκπηε 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / ARCHITECTONIKA 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / FENGEROS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / SKIANTHION 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / DABASI 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / LALARIA 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / STD NO NAME 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / Παιδιά 02 δυπεάν Παιδιά 212 έκπηυζη 40% ( ζε δίκλινο με ηοςρ γονείρ ) Δπιβάπςνζη μονόκλινος + 40% Έθπησζε 15 ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ, γηα όζνπο ηαμηδεύνπλ από Λάξηζα.

2 ΚΟΠΔΛΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΑΒΒΑΣΟ & ΚΤΡΗΑΚΖ 4 εκέξεο θάζε Κπξηαθή & Πέκπηε 5 εκέξεο θάζε Κπξηαθή & Σεηάξηε 6 εκέξεο θάζε άββαην 7 εκέξεο θάζε Πέκπηε Κπξηαθή, Σεηάξηε & Πέκπηε 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / STD YIANNA 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / ANELI 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / STD SMILE STELLAS 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / STD YELLOW STELLAS 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / STD EVLALIA 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / DOLPHIN 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / ARIADNI 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / MARIGOULLA VILLAGE 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / IONIA 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / RIGAS 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / DIONYSSOS 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / ELIOS HOLIDAYS 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / BLUE GREEN BAY 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / SKOPELOS HOLIDAYS 18 /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / STD NO NAME 18 /07 ΔΩ 22 / ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ RENT A CAR ΚΗΑΘΟ ΚΟΠΔΛΟ Πεξίνδνο 4 εκέξεο 5 εκέξεο 6 εκέξεο 7 εκέξεο 8 εκέξεο ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ Α θαη.η.υ. 1.0 cc A/C γηα πεξηζζόηεξεο επηινγέο ζε θαηεγνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπξηζηηθό ζαο πξάθηνξα. Παιδιά 02 δυπεάν Παιδιά 212 έκπηυζη 40% ( ζε δίκλινο με ηοςρ γονείρ ) Δπιβάπςνζη μονόκλινος + 40% Έθπησζε 15 ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ, γηα όζνπο ηαμηδεύνπλ από Λάξηζα.

3 ΑΛΟΝΝΖΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΠΑΚΔΣΑ 4 εκέξεο 5 εκέξεο 6 εκέξεο 7 εκέξεο 8 εκέξεο GIOULA 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / ΓΑΛΑΕΗΟ ΚΟΛΠΟ 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / AGGELOS APTS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / ANATOLI VILLAS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / HARAVGI 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / ΔΞΣΡΑ ΥΡΔΩΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ ΓΡΑΜΑ ΔΡΡΔ 25 R/T 25 R/T 20 R/T 15 OW 15 O/W 10 O/W Παιδιά 02 δυπεάν Παιδιά 212 έκπηυζη 40% ( ζε δίκλινο με ηοςρ γονείρ ) Δπιβάπςνζη μονόκλινος + 40% Πεξηιακβάλνληαη: Ζ κεηαθνξά από Θεζζαινλίθε γηα Βόιν (για ηα πακέηα ηηρ κιάθος & κοπέλος) θαη επηζηξνθή με ςπεπςτυμένο λευθοπείο. Σα ακηοπλοφκά ειζιηήπια (ANES LINES) από Βόλο με επιζηποθή ζε ζαλόνια. Σιρ ανηίζηοισερ διανςκηεπεύζειρ ζε καηάλςμα ηηρ επιλογήρ ζαρ. Γιαηποθή ανάλογα με ηην επιλογή ζαρ. Σοπικόρ ανηιππόζυπορ ζηα νηζιά. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και Φ.Π.Α. ΖΜΔΗΩΔΗ: ηελ Αιόλλεζν δελ πεξηιακβάλεηαη: Η μεηαθοπά για Βόλο (η οποία μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί με ηο ΚΣΔΛ ΜΑΓΝΗΙΑ με έξηπα σπέυζη +32 ή με λευθοπείο ηηρ εηαιπείαρ αθού ππώηα ενημεπυθείηε για ηα υπάπια ηυν πλοίυν από ηον ηοπικό ζαρ ππάκηοπα). ΩΡΔ ΑΝΑΥΩΡΖΔΩΝ ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΩΡΔ ΑΝΑΥΩΡΖΔΩΝ ΑΠΟ ΝΖΗΑ ΖΜΔΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟ ΚΗΑΘΟ ΚΟΠΔΛΟ ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΦΗΞΖ ΒΟΛΟ ΑΦΗΞΖ ΑΦΗΞΖ ΚΟΠΔΛΟ ΚΗΑΘΟ ΒΟΛΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ANES 11:00 13:45 14:30 19:15 20:15 23:00 ΣΔΣΑΡΣΗ ANES 10:30 13:15 14:15 19:30 20:30 23:15 ΠΔΜΠΣΗ ANES 10:30 13:15 14:15 19:30 20:30 23:15 ΑΒΒΑΣΟ ANES 12:30 15:15 ΑΒΒΑΣΟ ANES 19:15 22:00 22:45 Σα παξαπάλσ δξνκνιόγηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα παθέηα δηαθνπώλ. Tα δξνκνιόγηα ησλ πινίσλ από Βόιν γηα Αιόλλεζν & επηζηξνθή Σξίηε έσο θαη Κπξηαθή γίλνληαη κε ηελ HELLENICSEAWAYS θαη ηε κε ηελ ANES LINES (Λεπηνκέξεηεο ζηνλ ηαμηδησηηθό ζαο πξάθηνξα)

4 ΛΖΜΝΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 3,6 & 8 ΖΜΔΡΔ ΟΓΗΚΩ ΚΑΘΔ ΣΡΗΣΖ & ΚΤΡΗΑΚΖ 3 εκέξεο θάζε 6 εκέξεο θάζε Κπξηαθή Σξίηε Σξίηε & Κπξηαθή STD APTS PARADISE 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / STD APTS ARISTI 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / IFESTOS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / STD ARION 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / STD SOTIRIS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / DIAMANTIDES 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / EVGATIS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / AMMOS SUITES 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / PORTO PLAZA 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / VILLA AFRODITI 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / LEMNOS VILLAGE 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / VAROS VILLAGE 18 /07 ΔΩ 22 / εκεηώζεηο Πξναηξεηηθά Δθδξνκέο Κξνπαδηέξεο Οινήκεξε εθδξνκή κε ιεσθνξείν γύξνο ηνπ Νεζηνύ + 20 θαη άηνκν Ζκεξήζηα Κξνπαδηέξα κε θαξαβάθη (πεξηιακβάλεη αλαςπθηηθό & snacks ) + 35 θαη άηνκν Ζκεξήζηα Κξνπαδηέξα κε θαξαβάθη (πεξηιακβάλεη αλαςπθηηθό θαη θαγεηό ) + 45 θαη άηνκν Ζκεξήζηα θξνπαδηέξα Αγ. ηέθαλνο + 30 θαη άηνκν Υσξίο κεηαθνξά 20 θαη άηνκν & 60 από ηα νηθνγελεηαθά παθέηα ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΓΗΑΚΟΠΔ 8 ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΣΡΗΣΖ & ΚΤΡΗΑΚΖ Παξαηεξήζεηο Σξίηε & Κπξηαθή ( 2+ 2) MYTILANA VILLAGE 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / Γελ πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά γηα 18 /07 ΔΩ 22 / Καβάια SILVER BAY 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / Πεξηιακβάλνληαη: Ζ κεηαθνξά από Θεζζαινλίθε γηα Καβάια και επιζηποθή ( για ηα πακέηα ηηρ Λήμνος ) με ςπεπςτυμένο λευθοπείο. Σα ακηοπλοφκά ειζιηήπια από Καβάλα για Λήμνο και Μςηιλήνη με επιζηποθή ζε ζαλόνια. Σιρ ανηίζηοισερ διανςκηεπεύζειρ ζε καηάλςμα ηηρ επιλογήρ ζαρ. Γιαηποθή ανάλογα με ηην επιλογή ζαρ. Σοπικόρ ανηιππόζυπορ ζηα νηζιά. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και Φ.Π.Α. Παιδιά 02 δυπεάν Παιδιά 212 έκπηυζη 40% ( ζε δίκλινο με ηοςρ γονείρ ) Δπιβάπςνζη μονόκλινος + 40%

5 ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΚΓΡΟΜΔ 5 & 7 ΖΜΔΡΔ ΟΓΗΚΩ ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΖ & ΓΔΤΣΔΡΑ 5 εκέξεο θάζε 7 εκέξεο θάζε Σεηάξηε HELLINIS / 07 & / /07 ΔΩ 23 / MALTEZOS / 07 & / /07 ΔΩ 23 / SUNSET / 07 & / /07 ΔΩ 23 / ARION / 07 & / /07 ΔΩ 23 / ROYAL BOUTIQUE / 07 & / /07 ΔΩ 23 / MAGNA GRAECIA Ημιδιαηποθή / 07 & / /07 ΔΩ 23 / GRAND ARITI Ημιδιαηποθή / 07 & / /07 ΔΩ 23 / DIVANI PALACE / 07 & / /07 ΔΩ 23 / MON REPOS / 07 & / /07 ΔΩ 23 / CORFU CHANDRIS / 07 & / /07 ΔΩ 23 / Πεξηιακβάλνληαη: Μεηαθοπά με πολςηελέρ ςπεπςτυμένο λευθοπείο Ακηοπλοφκά ειζιηήπια Ηγοςμενίηζα Κέπκςπα Ηγοςμενίηζα Γιαμονή ζε ξενοδοσείο ηηρ επιλογήρ ζαρ. Γιαηποθή ανάλογα με ηην επιλογή ζαρ. Πεπιηγήζειρ ξεναγήζειρ ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα εκδπομήρ. Έμπειπο απσηγό ζςνοδό ηος γπαθείος. Ξεναγό. Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ / Δπαγγελμαηικήρ εςθύνηρ Γελ πεξηιακβάλνληαη: Δίζοδοι μοςζείυν και όηι αναθέπεηαι ζηο ππόγπαμμα υρ πποαιπεηικό ή πποηεινόμενο. Παιδιά 02 δυπεάν Παιδιά 212 έκπηυζη 40% ( ζε δίκλινο με ηοςρ γονείρ ) Δπιβάπςνζη μονόκλινος + 40%

6 ΛΖΜΝΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ (ME ASTRA AIRLINES) ΓΗΑΚΟΠΔ FLY & DRIVE 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ 4 εκέξεο θάζε 5 εκέξεο θάζε 6 εκέξεο θάζε 7 εκέξεο θάζε Πέκπηε Σεηάξηε Σξίηε Κπξηαθή STD APTS PARADISE 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / STD APTS ARISTI 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / IFΔSTOS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / STD ARION 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / STD SOTIRIS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / DIAMANTIDES 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / EVGATIS 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / AMMOS SUITES 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / PORTO PLAZA 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / VILLA AFRODITI 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / LEMNOS VILLAGE 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / VAROS VILLAGE 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ (ME ASTRA AIRLINES) ΓΗΑΚΟΠΔ FLY & DRIVE 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ MYTILANA VILLAGE 4 εκέξεο θάζε Παξαζθεπή 5εκέξεο θάζε 6 εκέξεο θάζε & Κπξηαθή Σν 7 εκέξεο θάζε Κπξηαθή & άββαην,παξαζθεπή, άββαην & Κπξηαθή άηνκν 28 / 6 17 / 7 & 23/8 30 / /07 ΔΩ 22 / / 6 17 / 7 & 23/8 30 / SILVER BAY 18 /07 ΔΩ 22 / ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ RENT A CAR ΛΖΜΝΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Πεξίνδνο 3 εκέξεο 4 εκέξεο 5 εκέξεο 6 εκέξεο 7 εκέξεο 8 εκέξεο ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ Παιδιά 02 δυπεάν Παιδιά 212 έκπηυζη 40% ( ζε δίκλινο με ηοςρ γονείρ ) Δπιβάπςνζη μονόκλινος + 40%

7 ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩ (ME ASTRA AIRLINES) ΓΗΑΚΟΠΔ FLY & DRIVE 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ 4 εκέξεο θάζε 5 εκέξεο θάζε 6 εκέξεο θάζε 7 εκέξεο θάζε Σεηάξηε Σξίηε Σξίηε 2+ 2) HELLINIS 28 / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / BINTZAN INN 28 / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / MALTEZOS 28 / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / SUNSET ARION ROYAL BOUTIQUE AQUALAND RESORT MAGNA GRAECIA GRAND ARITI DIVANI PALACE MON REPOS All inclusive Ημιδιαηποθή Ημιδιαηποθή 28 / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / / 6 19 / 7 & 24/8 30 / /07 ΔΩ 23 / / 6 19 / 7 & 24/8 30 / CORFU CHANDRIS 20 /07 ΔΩ 23 / Παιδιά 02 δυπεάν Παιδιά 212 έκπηυζη 40% ( ζε δίκλινο με ηοςρ γονείρ ) Δπιβάπςνζη μονόκλινος + 40% ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ RENT A CAR ΚΔΡΚΤΡΑ Πεξίνδνο 3 εκέξεο 4 εκέξεο 5 εκέξεο 6 εκέξεο 7 εκέξεο 8 εκέξεο ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ Α θαη.η.υ. 1.0 cc A/C γηα πεξηζζόηεξεο επηινγέο ζε θαηεγνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπξηζηηθό ζαο πξάθηνξα. ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΠΣΖΔΗ ASTRA AIR LINES ΓΗΑ ΣΑ ΠΑΚΔΣΑ ΓΗΑΚΟΠΩΝ & FLY AND DRIVE ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΡΗΣΖ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΒΒΑΣΟ ΚΤΡΗΑΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΛΖΜΝΟ 05:00 05:50 05:00 05:50 05:00 05:50 05:00 05:50 05:00 05:50 05:00 05:50 ΛΖΜΝΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ 08:55 09:45 08:55 09:45 08:55 09:45 08:55 09:45 08:55 09:45 08:55 09:45 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΜΤΣΗΛΖΝΖ 18:50 19:55 18:50 19:55 18:50 19:55 18:50 19:55 ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ 20:25 21:30 20:25 21:30 20:25 21:30 20:25 21:30 ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ 10:20 11:20 21:10 22:10 21:10 22:10 21:10 22:10 07:20 08:20 ΚΔΡΚΤΡΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ 11:50 12:50 22:40 23:40 22:40 23:40 22:40 23:40 08:50 09:50 εκείσζε: Για ηςσόν διαθοποποιήζειρ ακςπώζειρ ζηα δπομολόγια αεποπλάνυν ηο γπαθείο μαρ δεν θέπει εςθύνη. Ά Έθδνζε

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ στα Ελληνικά νησιά ΡΟ ΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES KAI OLYMPIC AIR 05,12/07,30/08, & 06/09 19,26/07 & 23/08 02,09,16/08 2-12 MELPO STUDIOS 2* ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2014 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' Β' εκδοση: 12 Ιουνίου 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΣΤΟ SKYPARK ΣΤΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ:10, 5ΗΜ:12,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013 Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΧΑΝΙΑ (AEGEAN AIRLINES) 6 ΗΜΕΡΕΣ καθε Δευτερα ACHILLES PLAZA 3* - 199 99 599 ΝΟΝΤΑS APARTMENTS - 219 99 669-229 99 769

Διαβάστε περισσότερα

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8 Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 2131/8 6 B/B 160 229 270 405 50 12 δυπεάν ΓΩΡΟ μία νύσηα επιπλέον για διαμονή 5 διαν/ζευνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος(21/720/8) 21/720/8 235 420 ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 27/815/9

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/6/2011 1 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ / ΕΚΔΡΟΜΕΣ / FLY & DRIVE ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Φηρά - Φηροστεφάνι - Καρτεράδος) 8 ημέρες ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Φηρά - Φηροστεφάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2013!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2013!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ MELPO STUDIOS 2*,ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2013!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ:28, 5ΗΜ:35, 6ΗΜ:37,7HM:45, 8ΗΜ:45,9ΗΜ:50 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' &

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟ ΟΣ 5 Ηµέρες µε AEGEAN κάθε Σάββατο

ΡΟ ΟΣ 5 Ηµέρες µε AEGEAN κάθε Σάββατο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2013!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ:28, 5ΗΜ:35, 6ΗΜ:37,7HM:45, 8ΗΜ:45,9ΗΜ:50 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' A' εκδοση:04

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06 Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Α ΕΚΔΟΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/6/2012 ΡΟΔΟΣ 5 ημέρες 14, 21, 28/6 ΠΑΙΔΙ 14, 21, 28/6 16, 17, 23, 24/7 ΣΕΛ. 5, 12/7 19, 26/7 2-12 5, 12/7 19, 26/7 ΚΑΤΑΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθυν. Σύπορ Γυμαηίος Εποσικόηηηα Δίκλινο Μονόκλινο

Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθυν. Σύπορ Γυμαηίος Εποσικόηηηα Δίκλινο Μονόκλινο Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Standard 1155 1155 1155 1530 1299 Grand Palladium Punta Cana Res.& spa 5* Double Promo 1245 1245 1400 1480 1560 1655 1505 1375 Occidental Grand Punta Cana 5*

Διαβάστε περισσότερα

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ ΜΑΗΟ 2013 1 95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 1 Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗ ΚΟ ΟΓΖΓΟ 2 ΜΑΗΟ 2013 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΜΒΛΖΜΑΣΟ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 5,6 IOΥΛΙΟΥ 30,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 1 ο παιδί.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 5,6 IOΥΛΙΟΥ 30,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 1 ο παιδί. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομώνδιακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 10ε 5ΗΜ 12ε 6ΗΜ 15ε 7ΗΜ 18ε 8ΗΜ 25ε 9ΗΜ 28ε

Διαβάστε περισσότερα

Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα

Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Β Έκδοση 16/06 Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΡΟΔΟΣ σελ3,4 5ΗΜΕΡΕΣ Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13,16,20,23 ΙΟΥΛΙΟΥ 27,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΡΟΔΟΣ σελ3,4 5ΗΜΕΡΕΣ Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13,16,20,23 ΙΟΥΛΙΟΥ 27,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Tιμή Φόροι Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Αερ. Εταιρία σε παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014. ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES. Parking στην περιοχή του αεροδρομίου "SKYPARK", 4 ΗΜΕΡΕΣ, 25 5 ΗΜΕΡΕΣ, 30 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014

ΠΑΣΧΑ 2014. ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES. Parking στην περιοχή του αεροδρομίου SKYPARK, 4 ΗΜΕΡΕΣ, 25 5 ΗΜΕΡΕΣ, 30 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014 Β ΕΚ ΟΣΗ 13/03/2014 ΠΑΣΧΑ 2014 ΡΟ ΟΣ 4ηµέρες & 5ηµέρες µε AEGEAN AIRLINES ( DAYUSE ΣΤΟ RODOS PALACE) ΠΑΚΕΤΟ 4 ΗΜΕΡΩΝ 18/04 ΠΑΚΕΤΟ 5 ΗΜΕΡΩΝ 17/04 Parking στην περιοχή του αεροδρομίου "SKYPARK", 4 ΗΜΕΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07 ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 007 ημέρες Κάθε Δευτέρα & ημέρες Κάθε Δευτέρα & Σάββατο με απευθείας πτήσεις ASTRA AIRLINES 0/07 & 11/07 1/07, 1/07, 20/07, 2/0, 29/0, 1/0 πτήσεις, διαμονή στο κατάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. Καλό καλοκαίρι. Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive

B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ. Καλό καλοκαίρι. Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 Καλό καλοκαίρι Εκδροµές - ιακοπές - Fly & Drive Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ B ΕΚΔΟΣΗ Ισχύει από12/6/2013 *ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TIMH ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΗΛ. ΠΑΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 3,6 IOΥΛΙΟΥ 28,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 4,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 1 ο παιδί.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 3,6 IOΥΛΙΟΥ 28,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 4,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 1 ο παιδί. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομώνδιακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 28ε 5ΗΜ 35ε 6ΗΜ 37ε 7ΗΜ 45ε 8ΗΜ 45ε 9ΗΜ 50ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ Έκδοση 13/07. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ Έκδοση 13/07. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα Τιμή για Ιούλιο Τιμή για Αύγουστο Τιμή για Σεπτέμβριο Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο 349 419 489 619 309 379 449 589 259 319 389 529 Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο Back View 199 239 275 339 249 299 339 429 269

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07 ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 007 ημέρες Κάθε Δευτέρα & ημέρες Κάθε Δευτέρα & Σάββατο με απευθείας πτήσεις ASTRA AIRLINES 0/07 & 11/07 1/07, 1/07, 20/07, 2/0, 29/0, 1/0 πτήσεις, διαμονή στο κατάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΡΟ ΟΣ EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES Β

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος εκδροµών-διακοπών στην Ελλάδα

Τιµοκατάλογος εκδροµών-διακοπών στην Ελλάδα Τιµοκατάλογος εκδροµώνδιακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚ ΟΣΗ 24/05/14 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ FLY & DRIVE ΡΟ ΟΣ σελ3,4,5 6ΗΜΕΡΕΣ IRIS 3* Αφάντου 3,6 IOΥΛΙΟΥ 28,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 4,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10,13,17,19,20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σκιάθος 4ημ κάθε Κυριακή ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ξενοδοχείο Τοποθεσία Διατροφή ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ Skiathos Studios Χώρα.- 125 122 119 135

Διαβάστε περισσότερα