ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο / Απόφαση 1292/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Ο / Απόφαση 12/2014 ΘΕΜΑ 17 ο : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση του 1 ου σταδίου (άνοιγμα Φακέλων Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη , και , προϋπολογισθείσας δαπάνης ,92 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των ,96 Eυρώ». Στη Χαλκιδική σήμερα την ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., κατόπιν της ΟΙΚ.Ε (1870)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν: 1. Αθανασιάδου Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος ΟΙΚ.Ε. 2. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος 3. Θάνος Αλέξανδρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος 4. Μακρίδης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος 5. Τζηρίτης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος 6. Θωμαΐδης Παύλος, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος 7. Ανθρακίδης Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος 8. Καραμάνης Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος 9. Ρέβας Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος 10.Κουκουλεκίδης Παντελής, Περιφερειακός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μασλαρινός Αθανάσιος, Πάλλας Κωνσταντίνος, και Βελόπουλος Κυριάκος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, τακτικά μέλη. Στη συνεδρίαση για την τήρηση των Πρακτικών, παρευρέθηκε η κα Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Ο.Ε., υπάλληλος της Π.Κ.Μ.. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της ΟΙΚ. Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το 17 ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση του 1 ου σταδίου (άνοιγμα Φακέλων Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη , και , προϋπολογισθείσας δαπάνης ,92 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των ,96 Eυρώ» και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ288696/3354/ εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

2 της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρεί το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον και δέχεται τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού της Ο.Ε. καθώς και: 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» άρθρο 284 παρ.3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α., όπως είχαν ορισθεί», 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ 226/Α/ ), 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010, 4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», άρθρο 5 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», 5. το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α / «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 6. Το άρθρο 100 του Ν 4182/2013 ( ΦΕΚ 185 Α/ ) που αφορά την ανάθεση δρομολογίων που δεν παρατάθηκαν καθώς και νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, 7. τις διατάξεις των άρθρ. 100 και 101, του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/τ Α / ), 8. το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α / ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 9. Την 24001/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1449/2013) «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», 10.Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οικονομικού έτους Την αριθμ.74/5/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου της μεταφοράς μαθητών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανά περιφερειακή ενότητα χωριστά. 12.Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, για τα σχολικά έτη και Το αριθμ 1840/ έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών, με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη της διακήρυξης ως πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 14REQ ). 14.Την αριθμ. 447/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕ Σερρών Οικονομικού έτους Την αριθμ.650/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη και , συνολικού προϋπολογισμού ,92, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και επιπλέον δικαιωμάτων προαίρεσης, συνολικού ύψους ,96 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16.Τις αριθμ. Πρωτ /1755/ και /1756/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Σερρών, και α/α καταχώρησης 198/ και 199/ στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. αντίστοιχα (ΑΔΑ: ΒΙ047ΛΛ-ΙΣ5 και ΒΙ047ΛΛ-ΠΘ0, ΑΔΑΜ:14REQ ). 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

3 17.Την από 23/5/2014 αποστολή της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης), ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 18.Την αριθμ /23/ Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη και , συνολικού προϋπολογισμού ,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης 50% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι ,96 ευρώ (ΑΔΑΜ: 14PROC ). 19.Το από Πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών Τακτικού Διαγωνισμού, που αφορά το άνοιγμα των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του ανωτέρω διαγωνισμού. 20.Την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του έργου του θέματος στις εφημερίδες: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ», Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» καθώς και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Αρ. Φύλλου 359/ ), και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 1064/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί επικύρωσης εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την αριθμ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, την αριθμ. 1999/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί επικύρωσης της εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 203/ απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., την αριθμ. 1/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 7396/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την αριθμ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 446/ απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. και μετά από εισήγηση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Ρέβας Βασίλειος έδωσε λευκή ψήφο, για το λόγο ότι ο διαγωνισμός αφορά δύο έτη και όχι ένα, όπως επανειλημμένως έχει ζητήσει, α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ρέβα Β.) Την έγκριση του 1 ου σταδίου (άνοιγμα φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη , και , προϋπολογισθείσας δαπάνης ,92 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των ,96 Eυρώ, σύμφωνα με το από πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών Τακτικού Διαγωνισμού, και την αριθμ. Πρωτ /3354/ εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Σερρών, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και συγκεκριμένα: 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

4 α) το άνοιγμα των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων: 1. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΡΙΖΟΣ του Χρήστου 2. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ρίζου 3. ΔΗΜΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Οδυσσέα 4. ΚΟΠΡΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πασχάλη 5. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου 6. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πολυχρόνη 7. ΓΚΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου 9. ΚΟΥΤΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Φωτίου 10. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αναστασίου 11. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη 13. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πολυχρόνη 14. ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15. ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου 16. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 17. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 18. ΜΠΟΖΓΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 19. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21. ΑΛΗΠΑΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Δημητρίου 22. ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ. 23. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Προδρόμου 24. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Προδρόμου 25. ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 26. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27. ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιωάννου 28. ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30. ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

5 31. ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ TOURS 32. ΔΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 33. ΖΙΟΥΛΗΣ ΑΗΔΟΝΗΣ του Χρήστου 34. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 35. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ β) την απόρριψη των παρακάτω υποψηφίων που η προσφορά τους δεν είχε πληρότητα και/ή τεχνική αρτιότητα στοιχείων, όπως αυτά απαιτούνταν από τη σχετική Διακήρυξη, για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένα πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Τακτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Σερρών: Α/Α Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 1 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΡΙΖΟΣ του Χρήστου 2 2 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ρίζου 3 3 ΔΗΜΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Οδυσσέα 4 5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου 5 7 ΓΚΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου 6 8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου 7 11 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου 8 12 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη 9 14 ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΗΠΑΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Δημητρίου ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ. για τα δρομολόγια της Ομάδας ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ TOURS ΔΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΙΟΥΛΗΣ ΑΗΔΟΝΗΣ του Χρήστου ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

6 γ) τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των παρακάτω υποψηφίων ανά δρομολόγιο: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 7η ομάδα - 3 7η ομάδα - 6 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 27 ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ 6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9 ΚΟΥΤΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΖΓΙΑΝΟΣ 18 ΝΙΚΟΛΑΟΣ δ) την αποδοχή των μοναδικών προσφορών ανά δρομολόγιο και τη συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για τα παρακάτω δρομολόγια και τους παρακάτω προσφέροντες, με τη χρήση συγκριτικών στοιχείων άλλων διαγωνισμών: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1η ομάδα ΟΛΕΣ 2η ομάδα ΟΛΕΣ 3η ομάδα ΟΛΕΣ 4η ομάδα - 1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 4η ομάδα - 2 4η ομάδα - 3 4η ομάδα - 4 4η ομάδα - 5 4η ομάδα - 6 4η ομάδα - 7 4η ομάδα - 8 ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΑΦΝΟΥΔΙ - ΤΟΥΜΠΑ - ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ - ΒΑΡΙΚΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΑΔΕΛΦΙΚΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΑΡΠΕΡΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ ΛΙΒΑΔΙΑ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ -ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΠΕΖΙΚΑ - 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΙΓΡΙΤΑ - ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ- ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ- ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΙΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΟ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

7 4η ομάδα - 9 4η ομάδα η ομάδα η ομάδα η ομάδα η ομάδα η ομάδα η ομάδα - 16 ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΑΜΜΟΥΔΙΑ-ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ-ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΝΙΣΣΑΝ - ΣΚΟΥΛΙΔΗ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΤΟΥΜΠΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ -ΧΡΥΣΟ- ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ - ΟΙΝΟΥΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΕΦΑΑ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΨΥΧΙΚΟ - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΕΡΠΝΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ - ΑΝΘΗ - ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΓΑΖΩΡΟΣ - ΧΡΥΣΟ - ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ - ΟΙΝΟΥΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΣΕΡΡΕΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΒΑΛΤΕΡΟ -ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 5η ομάδα - 1 ΣΕΡΡΕΣ - ΕΙΔ.ΔΗΜ. 22 5η ομάδα - 2 ΣΕΡΡΕΣ - ΕΕΕΕΚ 22 5η ομάδα - 3 ΣΕΡΡΕΣ - ΕΙΔ.ΕΠ. 22 6η ομάδα ΟΛΑ 22 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ. Τα συγκριτικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τα παραπάνω δρομολόγια είναι τα αποτελέσματα της συμβασιοποίησης που προέκυψαν από Δημόσιο Διεθνή Τακτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη παρόχων για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το σχολικό έτος με λεωφορεία Δ.Χ. (ΑΔΑ διακήρυξης: ΒΛΛΑ7ΛΒ-ΟΩΩ) ή και από άλλες συμβασιοποιήσεις, που θα προκύψουν μέχρι την ημερομηνία του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών από αντίστοιχους διαγωνισμούς άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων. 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

8 ε) την επαναπροκήρυξη, των παρακάτω δρομολογίων της Ομάδας 7: ε1) για τα οποία έγινε αποδεκτή μία μόνο προσφορά και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών από προηγούμενους ή άλλους διαγωνισμούς ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 7η ομάδα - 1 ΣΕΡΡΕΣ (από Βιθυνίας, Μαραθώνος & ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ 19 Αριστοτέλους) - ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7η ομάδα - 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ -ΛΙΒΑΔΙΑ - ΚΩΤΟΥΛΑΣ 10 ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7η ομάδα - 4 ΙΣΩΜΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 13 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7η ομάδα - 7 ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΘΟΛΟΣ - ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 24 18ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7η ομάδα - 8 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 23 ΣΕΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7η ομάδα - 10 ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΣΕΡΡΕΣ 4 ΚΟΠΡΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7η ομάδα - 18 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 13 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7η ομάδα - 21 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 16 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7η ομάδα - 30 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 24 (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις 16:00) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7η ομάδα - 35 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΣΚΟΠΙΑ ΜΠΟΖΓΙΑΝΟΣ 18 (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14:00 2 φ/εβδ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7η ομάδα - 42 ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 17 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ε2) για τα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές, ή οι προσφορές που κατατέθηκαν κρίθηκαν μη αποδεκτές: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 7η ομάδα 5 7η ομάδα 9 7η ομάδα 11 7η ομάδα 12 7η ομάδα 13 7η ομάδα 14 7η ομάδα 15 7η ομάδα 16 7η ομάδα 17 7η ομάδα 19 7η ομάδα 20 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΑΦΝΗ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ ΓΟΝΙΜΟ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ ΓΟΝΙΜΟ - ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΚΟΙΜΗΣΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΤΕΡΠΝΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΕΡΠΝΗ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

9 7η ομάδα 22 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΚΕΡΚΙΝΗ 7η ομάδα 23 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 7η ομάδα 24 ΑΜΜΟΥΔΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 7η ομάδα 25 ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 7η ομάδα 26 ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 7η ομάδα 27 ΛΕΥΚΩΝΑΣ - 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΕΣ 7η ομάδα 28 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 7η ομάδα ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ- ΔΟΜΙΡΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις 16:00) 7η ομάδα 31 ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις 12:25 2φ/εβδ.) 7η ομάδα 32 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 12:25 2 φ/εβδ.) 7η ομάδα 33 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΑΓΡΙΑΝΗ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 12:25 2φ/εβδ.) 7η ομάδα 34 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΠΕΡΙΧΩΡΑ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14:00 2 φ/εβδ) 7η ομάδα 36 ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 12:25 2Φ/εβδ) 7η ομάδα 37 ΘΕΡΜΑ- ΝΙΓΡΙΤΑ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 12:25 2Φ/εβδ) 7η ομάδα 38 ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 7η ομάδα 39 ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ - ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 7η ομάδα 40 ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 7η ομάδα 41 ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 7η ομάδα 43 ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ Η απόφαση αυτή πήρε α/α 12/2014 Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής Τα Μέλη Αθανασιάδου Αηδονά Ε. Αθηνά Η Γραμματέας Αικ.Καμπανού 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Απόφαση 12/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11- Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 736-31/04-11- ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα