ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB"

Transcript

1 1 Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία: 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πξνηεηλόκελε Υξήζε: Έηνηκν πξνο ρξήζε Σξσθηηθνθηόλν, Βηνθηόλν, πεξηέρσλ 50 ppm Brodifacoum Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ Δειηίνπ Δεδνκέλσλ Αζθαιείαο ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗ: ΔΙΑΓΩΓΔΑ/ΓΙΑΝΟΜΔΑ: PelGar International Ltd Protecta S.A. Unit 13 39, Agiou. PavlouStr Newman Lane , Peristeri Alton Athens Hampshire GU34 2QR Greece Telephone: +44(0) Telephone: Fax: +44 (0) Fax: Τειέθσλν Επείγνπζαο Αλάγθεο Telephone: +44 (0) (Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ) 2 - Πξνζδηνξηζκόο Επηθηλδπλόηεηαο 2.1. Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ΕΚ 1272/2008 (EU-GHS/CLP) Όρη επηθίλδπλν 2.2. Σηνηρεία Επηζήκαλζεο Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ΕΚ 1272/2008 Καλέλα απαηηνύκελν EUH 208 EUH401 Δειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο: Πεξηέρεη 1, 2- Benzisothiazolin-3-one. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. PelGar International Ltd Page 1 of 7

2 P102 P103 P220 P262 P270 P280 P273 P301 + P310 P404 + P405 P501 Δειώζεηο πξνθύιαμεο Μαθξηά από παηδηά. Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε. Γηαηεξείηαη/Φπιάζζεηαη καθξηά από ηξόθηκα, πνηά & δσνηξνθέο. Να κελ έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα. Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα (Δπαγγεικαηίεο ρξήζηεο). Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. Φπιάζζεηαη ζε θιεηζηό πεξηέθηε. Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Γηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 3 Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 3.1. Φύζε νπζηώλ Βιοκτόνο προϊόν 3.2. Μείγκαηα Επηθίλδπλα ζπζηαηηθά (GHS) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνύ ΕΚ 1272/2008 (CLP) θαη ζρεηηθή ηαμηλόκεζε: Πεξηεθηηθόηεηα (β/β): % Αξηζκόο CAS: Αξηζκόο EC: Πεξηεθηηθόηεηα ( β/β ): 0.001% Αξηζκόο CAS: Αξηζκόο EC: Brodifacoum Ομεία ηνμηθόηεηα,(από ζηόκαηνο), Καη. 1 Ομεία ηνμηθόηεηα,(από ην δέξκα), Καη. 1 STOTRE, Καη. 1 Ομεία ηνμηθόηεηα ζε πδξόβηα, Καη. 1 Υξόληα ηνμηθόηεηα ζε πδξόβηα Καη. 1 H300, H310, H372, H400, H410 Denatonium Benzoate Ομεία ηνμηθόηεηα,(από ζηόκαηνο), Καη. 4 Ομεία ηνμηθόηεηα,(αλαπλνή), Καη. 4 Δξεζηζηηθόηεηα δέξκαηνο, Καη. 2 Βιάβε ζηα κάηηα, Καη. 2 Υξόληα ηνμηθόηεηα, Καη. 3 H302, H332, H315, H319, H412 Πεξηεθηηθόηεηα ( β/β ): < 0.1 % Αξηζκόο CAS: Αξηζκόο EC: , 2 -Iminodiethanol STOT RE, Καη. 2 Βιάβε ζηα κάηηα, Καη. 1 H373, H318 Πεξηεθηηθόηεηα ( β/β ): <0.02 % Αξηζκόο CAS: Αξηζκόο EC: ,2-Benzisothiazolin-3-one Ομεία ηνμηθόηεηα, Καη. 4 Δξεζηζηηθόηεηα δέξκαηνο, Καη. 2 Βιάβε ζηα κάηηα, Καη. 1 Δπαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο Καη. 1 H317 Ομεία ηνμηθόηεηα ζε πδξόβηα, Καη.1 H302, H315, H318, H400 PelGar International Ltd Page 2 of 7

3 4 Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 4.1. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ Γεληθέο πιεξνθνξίεο: ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή ακέζσο θαη δείμηε ηελ ζπζθεπαζία ή ηελ εηηθέηα. ΟΓΗΓΙΔ ΣΟΝ ΓΙΑΣΡΟ: Σν Brodifacoum είλαη έλα έκκεζν αληηπεθηηθό. Η Βηηακίλε Κ (Φπηνκελαδηόλε) είλαη αληίδνην. Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ κεξηθέο εκέξεο από ηε κόιπλζε. Αλ δελ ππάξρεη ελεξγή αηκνξξαγία, ζα πξέπεη λα θαηακεηξεζεί ν ρξόλνο πξνζξνκβίλεο (INR) ζηελ εκθάληζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ αθόκε θαη ζε ώξεο κεηά ηελ έθζεζε. Αλ ν ρξόλνο πξνζξνκβίλεο είλαη κεγαιύηεξνο από 4, ρνξεγήζηε 5-10mg βηηακίλεο Κ1 (θπηνκελαδηόλε) κέζσ αξγήο ελδνθιέβηαο έγρπζεο (100 κg/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο γηα παηδηά). Δλδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί ζεξαπεία κε βηηακίλε Κ1 (από ην ζηόκα ή ελδνθιεβίσο) γηα αξθεηέο εβδνκάδεο. Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Απίζαλν λα πξνθαιέζεη αλαπλεπζηηθό πξόβιεκα. Δάλ ππάξμνπλ ζπκπηώκαηα, κεηαθέξεηε ην εθηεζεηκέλν άηνκν ζε θαζαξό αέξα. Ακέζσο δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο ζε επαίζζεηα άηνκα. Αθαηξέζηε ακέζσο ηα κνιπζκέλα ξνύρα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε άθζνλν λεξό θαη πιύλεηε κε ζαπνύλη θαη λεξό. Δάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ησλ καηηώλ ζε επαίζζεηα άηνκα. Ξεπιύλεηε ηα κάηηα γηα αξθεηά ιεπηά θάησ από ηξερνύκελν λεξό. Αλ ν εξεζηζκόο επηκέλεη, ζπκβνπιεπηείηε έλα γηαηξό. Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Ξεπιύλεηε ην ζηόκα. ΜΗΝ πξνθαιείηε εκεηό. Καιέζηε ακέζσο γηαηξό. 5 Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα: Κξαηήζηε ηα εθηεζεηκέλα ζηε θσηηά δνρεία δξνζεξά, ςεθάδνληάο ηα κε λεξό. Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα είλαη CO 2, ζθόλε ή αθξόο αλζεθηηθόο ζηελ αιθνόιε. Υξεζηκνπνηήζηε κέζα ππξόζβεζεο θαηάιιεια γηα ηηο πεξηβάιινπζεο ζπλζήθεο. Με ρξεζηκνπνηείηε πίδαθεο λεξνύ γηα ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο Εηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Δάλ ζεξκαλζεί κπνξεί λα πξνθύςεη ζρεκαηηζκόο ηνμηθώλ αεξίσλ, όπσο νμείδηα ηνπ άλζξαθα, νμείδηα ηνπ αδώηνπ θαη αέξην πδξνριώξην Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Φνξάηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 6 Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Απνηξέςηε ηε δηαξξνή ή έθρπζε εθόζνλ είλαη αζθαιέο Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό Καζαξίζηε ακέζσο κε ζθνύπηζκα ή κε ειεθηξηθή ζθνύπα. πιιέμηε ηα απόβιεηα ζε θαηάιιεια επηζεκαζκέλνπο πεξηέθηεο. ηε ζπλέρεηα πιύλεηε ηε κνιπζκέλε πεξηνρή κε λεξό, πξνζέρνληαο ηα εθπιύκαηα λα κελ εηζέιζνπλ ζε ππνλόκνπο ή απνρεηεύζεηο. PelGar International Ltd Page 3 of 7

4 6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Βιέπε Δλόηεηα 7 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό. Βιέπε Δλόηεηα 8 γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Βιέπε Δλόηεηα 13 γηα πιεξνθνξίεο απόξξηςεο. 7 Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα θαη απνθύγεηε ηελ εηζπλνή ηεο ζθόλεο. Απηό ην πξντόλ είλαη απίζαλν λα παξάγεη ζθόλε θαζώο ην πξντόλ είλαη θέξηλνο θύβνο. Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο - Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε θαηά ην ρεηξηζκό απηνύ ηνπ πξντόληνο. Πάληα λα αθνινπζείηε ηνπο θαλόλεο νξζήο πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαηά ην ρεηξηζκό απηνύ ηνπ πξντόληνο. Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ην πξόζσπν πξηλ από ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη πνηώλ ή ην θάπληζκα. Γηαβάζηε ηελ εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Να θπιάζζεηαη ζε δξνζεξό, μεξό κέξνο. Μαθξηά από ηα παηδηά. Να δηαηεξείηαη κόλν ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία. Να θπιάζζεηαη καθξηά από ηξόθηκα. Να θπιάζζεηαη καθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο θαζόζνλ ην πξντόλ είλαη εύθιεθην. Σν πξντόλ δελ είλαη εθξεθηηθό. Να θπιάζζεηαη καθξηά από νμεηδσηηθνύο παξάγνληεο. 8 Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 8.1. Όξηα έθζεζεο: 8.2. Έιεγρνη έθζεζεο Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ από ηα δηαιείκκαηα θαη κεηά από ηελ εξγαζία. Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ: Γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο ζπληζηάηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ γαληηώλ αλζεθηηθώλ ζε ρεκηθά. Πξνζηαζία καηηώλ: Γελ απαηηείηαη ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ θαη ρξήζεο. Πξνζηαζία ζώκαηνο: Η πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο πξέπεη λα επηιεγεί αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ πηζαλή έθζεζε, π.ρ. πνδηά, θιεηζηή ελδπκαζία εξγαζίαο, πξνζηαηεπηηθέο κπόηεο. Γεληθά κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο: Υεηξηζηείηε ζύκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο θαιήο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο. πληζηάηαη λα θνξάηε θιεηζηή ελδπκαζία εξγαζίαο. Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηελ ελδπκαζία. Σα ξνύρα εξγαζίαο λα θπιάζζνληαη ρσξηζηά. PelGar International Ltd Page 4 of 7

5 9 Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Μνξθή: Κέξηλνο θύβνο Υξώκα: Κόθθηλν Οζκή: Διαθξηά εκείν ηήμεο (C 0 ): πεξίπνπ 60 C 0 (γηα ην θεξί) ρεηηθή ππθλόηεηα: Με δηαζέζηκν Γηαιπηόηεηα (Νεξό): Με αλακίμηκν ζην λεξό Όξηα αλάθιεμεο: Δύθιεθην 10 Σηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα Αληηδξαζηκόηεηα ηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο Χεκηθή ζηαζεξόηεηα ηαζεξό θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο. Με εθξεθηηθό ή νμεηδσηηθό Θεξκηθή απνζύλζεζε/ζπλζήθεο πξνο απνθπγή: Αλ ζεξκαλζεί κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ηνμηθά/εξεζηζηηθά αέξηα ή αηκνί Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Να θπιάζζεηαη καθξηά από νμεηδσηηθνύο παξάγνληεο Σπλζήθεο πξνο απνθπγή Θεξκόηεηα, ζπηλζήξεο θαη γπκλή θιόγα. 11 Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο Denatonium Benzoate Brodifacoum Από ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο LD50 = 584 mg/kg Από ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο LD50 = 0.27 mg/kg Από δέξκαηνο ζε αξνπξαίνπο LD50 = 7.48 mg/kg Δηάβξσζε/εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο Γελ ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό. Σνβαξή βιάβε/εξεζηζκόο νθζαικώλ Γεδνκέλνπ όηη ην πξντόλ είλαη θέξηλνο θύβνο, είλαη απίζαλν λα πξνθαιέζεη βιάβε ή εξεζηζκό ησλ καηηώλ. Επαηζζεηνπνίεζε αλαπλεπζηηθήο νδνύ ή δέξκαηνο Γεδνκέλνπ όηη ην πξντόλ είλαη θέξηλνο θύβνο, είλαη απίζαλν λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ ή ηνπ δέξκαηνο. Μεηαιιαμηγέλεζε ησλ γελεηηθώλ θπηηάξσλ Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ππνδειώλνπλ όηη ηα αληηπεθηηθά ηξσθηηθνθηόλα είλαη κεηαιιαμηνγόλα. Καξθηλνγέλεζε Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα ππνδειώλνπλ όηη ηα αληηπεθηηθά ηξσθηηθνθηόλα είλαη θαξθηληγόλα. PelGar International Ltd Page 5 of 7

6 12 Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο Γεδνκέλνπ όηη ην πξντόλ πεξηέρεη κόλνλ 50 ppm Brodifacoum θαη είλαη θέξηλνο θύβνο αδηάιπηνο ζην λεξό, είλαη απίζαλν λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Brodifacoum Γάθλε EC50/48Hr = 0.25 mg/l Ιξηδίδνπζα πέζηξνθα LC50/96hr = mg/l Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο: Σνμηθό γηα ηα ζειαζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθόζηησλ δώσλ, θαη πνπιηώλ ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. Θα πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε έθζεζε δώσλ πνπ δελ απνηεινύλ ζηόρν. 13 Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Απνξξίςηε ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο ηνπηθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο. Επξσπατθόο θαηάινγνο απνβιήησλ Ο αξηζκόο θιεηδί δηάζεζεο απνβιήησλ από ηελ ΔΚΑ είλαη (παξαζηηνθηόλα). Μνιπζκέλε ζπζθεπαζία Σα άδεηα δνρεία κπνξνύλ λα ζηαινύλ ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο κεηά ηνλ θαζαξηζκό, αλ απηό είλαη ζύκθσλν κε ηνπο ηνπηθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο. 14 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά Με επηθίλδπλν πξντόλ ADR/RID Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο γηα ηηο κεηαθνξέο. IMDG Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο γηα ηηο κεηαθνξέο. IATA/ICAO Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο γηα ηηο κεηαθνξέο. 15 Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία Γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε αμηνιόγεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο. Ταμηλόκεζε θαη επηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό: (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] PelGar International Ltd Page 6 of 7

7 16 Άιιεο πιεξνθνξίεο Σν παξόλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αθπξώλεη θαη αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνύκελν. Γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ πξντόληνο απηνύ, αλαηξέμηε ζηελ εηηθέηα ηνπ. Σπληνκνγξαθίεο: ADR: Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ IMDG: Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Κώδηθαο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ IATA: Γηεζλήο Έλσζε Αεξνπνξηθώλ Μεηαθνξώλ ICAO: Γηεζλήο Οξγαληζκόο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο RID: Καλνληζκόο γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ αγαζώλ ζηδεξνδξνκηθώο STOT: Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο WHO: Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο EU: Δπξσπατθή Έλσζε PBT: Αλζεθηηθά, βηνζπζζσξεύζηκα θαη ηνμηθά vpvt: άθξσο αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκα SEVESO: Σν θύξην θνκκάηη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ πνπ αζρνιείηαη εηδηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ ζηελ μεξά θηλδύλσλ από κεγάια αηπρήκαηα, ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο. H Phrase: Φξάζε θηλδύλνπ EUH Phrase: Μία Φξάζε θηλδύλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζηελ Δπξώπε P Phrase: Φξάζε πξνθύιαμεο Απνθιεηζκόο επζύλεο: Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηό ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο έρνπλ ιεθζεί από πεγέο πνπ ζεσξνύληαη αμηόπηζηεο. Η PelGar Ltd δελ παξέρεη θακία εγγύεζε, ξεηή ή ζησπεξή, θαη δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ. Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη έξεπλα. Δίλαη θαζήθνλ ηνπ ρξήζηε λα δηαζθαιίζεη όηη νη πιεξνθνξίεο είλαη θαηάιιειεο θαη πιήξεηο γηα ηελ εηδηθή ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. PelGar International Ltd Page 7 of 7

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" rectory/en/

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιαΐα Κπξηαθνύ rectory/en/ Δλεκέξσζε: 09/05/2011 Τπεξηζρύεη ηνπ/ησλ: 09/05/2011 Έθδνζε: 9.0 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία/υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ. ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΠΑΝΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 90 ΣΔΜ. Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0890 900 90

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : 9990 1.2 πλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ επηέκβξηνο 2010, Λεπθωζία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα