ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGITAL SHOPPING (ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΣΟΠΙΝΓΚ) ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» με δ.τ. «DIGITAL SHOPPING (ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΣΟΠΙΝΓΚ) Α.Ε.» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκ μετάλλευσης Ακινήτων» σε τακτική Γενική Συνέ λευση Ανακοινώσεις την επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARE VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARE VILLAGE Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΣΤΑΜ ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STAM DOLPHIN S.A.» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑ ΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ» με δ.τ. «ΑΒΑΝΤΑΖ Α.Ε.» την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «DATA ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEOSET Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» την επωνυμία «TRANSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TRANSAL Α.Ε.». 11 την επωνυμία «ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPHA 98.9» την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» την επωνυμία «ΒΙΟΣΜΥΡΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΤΩΝ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μεταποιη τική Τροφίμων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «Μ.Ε.Τ.Α. Ε.Π.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGITAL SHOPPING (ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΣΟΠΙΝΓΚ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΦΑΡ ΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» με δ.τ. «DIGITAL SHOPPING (ΝΤΙ ΤΖΙΤΑΛ ΣΟΠΙΝΓΚ) Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 2692/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 23/04/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGITAL SHOPPING (ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΣΟΠΙΝΓΚ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» με δ.τ. «DIGITAL SHOPPING (ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΣΟΠΙΝΓΚ) Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 68915/04/Β/09/183, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 14, 23 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: Άρθρο 5 ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο κατά τη σύσταση της εταιρείας είχε ορισθεί σε ένα εκατομ μύριο ( ) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα (10) ΕΥΡΩ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς (ΦΕΚ τ.αε και ΕΠΕ 1815/ ), αυξήθηκε με την από 23/4/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά το ποσό των δυο εκατομμυρίων ( ) ΕΥΡΩ, με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων ( ) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκά στης δέκα (10) ΕΥΡΩ, που καταβλήθηκε ολοσχερώς, και διαμορφώθηκε σε τρία εκατομμύρια ( ) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες ( ) ονομα στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ. Άρθρο 14 ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Κατ εξαίρεση, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσι ας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν, 1) στη μεταβολή της εθνικότη τας της εταιρείας, 2) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 3) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 4) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαί ου που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 5) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γί νεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, 6) στην διάθεση κερδών (συμπεριλαμβανομέ νων προσωρινών μερισμάτων), 7) στη συγχώνευση, διά σπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, 8) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 9) στην αλλαγή του αριθμού των μελών του, 10) στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 11) στη καταβολή μερίσματος πέραν εκείνου που είναι υποχρε ωτικό εκ του νόμου καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται αυξημένη απαρτία από τον νόμο. 2. Η εξαιρετική απαρτία της παραγράφου 1 του παρό ντος άρθρου απαιτείται και σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση κληθεί να αποφασίσει για θέμα για το οποίο απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των πέντε εκ των έξι (5/6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ αρθρ. 23 του παρόντος καταστατικού. 3. Η εξαιρετική απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του κα ταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται και σε κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 4. Όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρό ντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευ ση. Ειδικώς ορίζεται ότι στην περίπτωση 10 της παραγρά φου 1 εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία σε δύο συναπτές συνελεύσεις θα αρκεί απλή πλειοψηφία. Άρθρο 23 ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσω πεύονται σ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά νονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υπερισχύει. 4. Κατ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία πέντε εκ των έξι (5/6) συμ βούλων του που είναι παρόντες και εκείνων που αντι προσωπεύονται αναφορικά με τα κάτωθι θέματα: (i) έγκριση Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan) της εταιρείας, των τροποποιήσεων αυτού και του ετήσιου προϋπολογισμού, (ii) άσκηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από την εταιρεία, (iii) εκπροσώπηση της εταιρείας και εξουσίες δεσμεύ σεως, (iv) μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, τρέχουσας αξίας άνω των ευρώ,

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 μετοχών θυγατρικών της εταιρειών ή συμμετοχή σε νέα εταιρεία, (ν) σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων ποσού άνω των ευρώ, (vi) σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων δανείου ή παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως ποσού άνω των ευρώ, (νii) έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρείας, (viii) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί ας (είτε με τροποποίηση του καταστατικού είτε άνευ) καθώς και σύναψη ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των πέντε (5) εκ των έξι (6) συμβούλων του να αναθέτει σε δυο πρόσωπα από κοινού τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Παλλήνη, 19 Μαΐου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (2) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1343/06/Β/86/35) Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 22 του κατα στατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων», καλεί τους μετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων) της εταιρείας για τη χρήση 2009 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβου λίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημί ωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωμα τικών, για τη χρήση 2010 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμ φωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/ Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/ Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.: , fax: ), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετο χών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του κα ταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 20 Μαΐου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/04/2010 πρα κτικό του Δ.Σ. των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57177/01ΔΤ/Β/04/23(2009) που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, με το οποίο: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ειδικότε ρα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει τις εξου σίες και αρμοδιότητες του που κρίνει σκόπιμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδα πού Δημοσίου και γενικά οποιασδήποτε Αρχής: Α. Εξουσιοδοτεί τον Ιωάννη Σπανουδάκη του Νικολά ου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) Να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς. Η ως άνω εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει με οποια δήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατίθε ται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδή ποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος της εταιρείας ή τρίτο. (β) Να υπογράφει κάθε έγγραφο από και προς την εταιρεία, εντάλματα πληρωμών και τραπεζικές επιτα γές για πληρωμές τις οποίες πραγματοποιεί η εταιρεία προς τρίτους, καθώς και για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. άνευ ορίου χρηματικού ποσού. (γ) Να αποφασίζει και να υπογράφει για έγκριση αμοι βών, δαπανών και εξόδων καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών πάσης φύσε ως και αντικειμένου μέχρι του χρηματικού ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά δικαιοπραξία. (δ) Να προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης εργα σίας του προσωπικού της εταιρείας, πλην των Διευθυ ντικών στελεχών και έμμισθων δικηγόρων της, και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β. Εξουσιοδοτεί τον Θεόδωρο Κουντουριώτη του Δη μητρίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια χείρισης, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Καζα ντζάκη 8, Α.Δ.Τ. ΑΗ για τις παρακάτω πράξεις: i) έγκριση δαπανών, προμηθειών υλικών ή υπηρεσιών, εξόδων μετακίνησης και διαμονής για υπηρεσιακούς λό γους ή εξόδων φιλοξενίας καθώς και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α. ii) υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής προς τρίτους και τραπεζικών επιταγών, καθώς και για την κίνηση λογα ριασμών της εταιρείας που τηρεί σε Τράπεζες και την εν γένει πληρωμή συμβατικών υποχρεώσεων και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον Φ.Π.Α. κάθε φορά. iii) υπογραφή καταστάσεων προσωπικού και κάθε εγ γράφου της εταιρείας απευθυνόμενου προς Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές και λοιπές Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμούς (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιμελητήρια, Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ.), Τράπεζες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Γ. Εξουσιοδοτεί για τις παρακάτω πράξεις: i) έγκριση δαπανών, προμηθειών υλικών ή υπηρεσιών, εξόδων μετακίνησης και διαμονής για υπηρεσιακούς λόγους ή εξόδων φιλοξενίας καθώς και για την υπογρα φή των σχετικών συμβάσεων για ποσό δέκα χιλιάδες και ένα ευρώ ( ) και μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ) μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α. ii) υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής προς τρίτους και τραπεζικών επιταγών, καθώς και για την κίνηση λογαρια σμών της εταιρείας που τηρεί σε Τράπεζες και την εν γένει πληρωμή συμβατικών υποχρεώσεων για ποσό δέκα χιλιά δες και ένα ευρώ ( ) και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον Φ.Π.Α. κάθε φορά. 1η υπογραφή Ευάγγελος Κοσμίδης του Τηλέμαχου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πωλήσεων Δικτύου Νοτίου Ελλάδας, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλιδρομίου, αριθμός 80, Α.Δ.Τ. ΑΕ ή Άγγελος Παπουτσής του Ιωάννη, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, κάτοι κος Αθηνών, οδός Λεωφόρος Ιωνίας, αριθμός 315, Α.Δ.Τ. Λ η υπογραφή Θεόδωρος Κουντουριώτης του Δημητρίου, Προϊστά μενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, κάτοι κος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Καζαντζάκη 8, Α.Δ.Τ ΑΗ iii) πληρωμή μισθοδοσίας και εν γένει παροχών του προσωπικού και των στελεχών της εταιρείας καθώς και πληρωμή πάσης φύσεως φόρων και τελών προς Δ.Ο.Υ., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις κ.λπ. άνευ ορίου χρηματικού ποσού. 1η υπογραφή Ευάγγελος Κοσμίδης του Τηλέμαχου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πωλήσεων Δικτύου Νοτίου Ελλάδας, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλιδρομίου, αριθμός 80, Α.Δ.Τ. ΑΕ η υπογραφή Θεόδωρος Κουντουριώτης του Δημητρίου, Προϊστά μενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, κάτοι κος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Καζαντζάκη 8, Α.Δ.Τ ΑΗ Δ. Ειδικότερα, για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία των γραφείων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, εξουσι οδοτεί για τις παρακάτω πράξεις: i) υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής προς τρίτους και τραπεζικών επιταγών καθώς και για την κίνηση λογαρι ασμού που τηρεί η εταιρεία σε Τράπεζα της Θεσσαλο νίκης και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον Φ.Π.Α κάθε φορά. 1η υπογραφή Στέφανος Ανθεμίδης του Χαράλαμπου, Προϊστά μενος της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πωλήσε ων Δικτύου Βορείου Ελλάδας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Μουρουζήδων αριθμός 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ ή Θεώνη Αγγελοπούλου του Ιωάννη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Βορείου Ελλάδας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Βοσπόρου 11, Α.Δ.Τ. Σ η υπογραφή Βασιλική Καρανάσιου του Φιλοποίμην, Προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Προσωπικού Βορείου Ελλάδας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Φώκαιας 23, Α.Δ.Τ. ΑΒ ή Μαρίνα Μανήσαλη του Σάββα, Προϊσταμένη του τμήματος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης κοινού Βορείου Ελλάδας, κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός στ.ελμαζη 34, Α.Δ.Τ. ΑΗ Για τη διενέργεια κάθε πράξης απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι 1η υπογραφή. ii) έγκριση δαπανών, προμηθειών υλικών ή υπηρεσιών, εξόδων μετακίνησης και διαμονής για υπηρεσιακούς λό γους ή εξόδων φιλοξενίας καθώς και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α. 1η υπογραφή Στέφανος Ανθεμίδης του Χαράλαμπου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πωλήσεων Δικτύου Βορείου Ελλάδας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Μουρουζήδων, αριθμός 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ η υπογραφή Θεώνη Αγγελοπούλου του Ιωάννη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Βορείου Ελλάδας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Βοσπόρου 11, Α.Δ.Τ. Σ iii) υπογραφή καταστάσεων προσωπικού και κάθε εγ γράφου της εταιρείας απευθυνόμενου προς Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές και λοιπές Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμούς (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιμελητήρια, Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο κ.λπ.), Τράπεζες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στέφανο Ανθεμίδη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ θυνσης Διαχείρισης Πωλήσεων Δικτύου Βορείου Ελ λάδας ή Θεώνη Αγγελοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δι οικητικής Υποστήριξης Βορείου Ελλάδας της εταιρείας. Με τη λήψη της παρούσας απόφασης παύει από τούδε και στο εξής να ισχύει η από /θέμα 2ο/ σχετική

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσώπησης και παροχής δικαιώματος υπογραφής. Περιστέρι, 18 Μαΐου 2010 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (4) την επωνυμία «MARE VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARE VILLAGE Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25/02/2010 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARE VILLAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARE VILLAGE Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64349/01ΝΤ/Β/07/371 (2008) που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (Λεωφόρος Συγγρού 168 και Βαλέστρα 2) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 24/02/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Αστέριος Πιτσιόρλας του Αριστείδη και της Ανα στασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το στο Αδάμ Θεσσαλονίκης, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 57, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πει ραιά, Πρόεδρος. 2) Διονύσιος Κυπριώτης του Αριστείδη και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Καλλιπόλεως, αρ. 32, κάτοχος του με στοιχεία Τ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του του Α.Τ. Νίκαιας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, Δ/νων Σύμ βουλος. 3) Valery (Βαλέρι) Ragotis (Ραγότης) του Valentinas (Βαλεντίνας) και της RAISA (Ράίσα), Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην πόλη Αζόβ Ρωσίας στις , κάτοικος Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας, οδός Ligovsky Prospekt 78/9, προσωρινά διαμένων στην Ελλάδα στον Δήμο Ελυφάδας του νομού Αττικής, οδός Σάκη Καρά γιωργα 45, κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 63Νο / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Γλυφάδας, Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Μέ λος. 4) Evgeny (Ευγκένι) Agapov (Αγκαποβ) της Αννας, αγνώστου πατρός, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην πόλη Λένινγκραντ, Δημοτικό Διαμέρισμα Λε νινσκι, στις 19/1/1947, κάτοικος Αγίας Πετρούπολης Σπάσκιγ Περιούλακ 4/48, προσωρινά διαμένων στην Ελλάδα, Δήμο Πετρούπολης οδός Πανοράματος 7 9, ΤΚ 13231, κάτοχος Ρωσικού Διαβατηρίου με αριθμό 63 No , με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αστέριο Πιτσιόρλα και Διονύσιο Κυπριώ τη αντίστοιχα όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενερ γούντες ο καθένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, εκτός των αρμοδιοτήτων της έκδοσης επιταγών και ανάληψης χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Διονυσίου Κυπριώτη. Καλλιθέα, 20 Μαΐου 2010 Ο Διευθυντής ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) την επωνυμία «ΣΤΑΜ ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STAM DOLPHIN S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 04/05/2010 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 05/05/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜ ΝΤΟΛΦΙΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «STAM DOLPHIN S.A.» και αριθμό Μητρώου 52982/04/Β/02/242(2006) που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΛΑΜΟΣ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπά νω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Σταμούλη Μακρή Μελίνα τον Σπυρίδων και της Ελένης, επάγγελμα οικιακά, που γεννήθηκε στη Μελ βούρνη Αυστραλίας το έτος 1969, κάτοικος Γλυφάδας, οδό Πανδώρας 8, κάτοχος Αρ. Διαβατηρίου EL , που εκδόθηκε στη Μελβούρνη, με ΑΦΜ ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, Ελληνίδα Υπήκοος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Κουβαράς Σωτήριος του Έλληνα και της Ευανθίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1941, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Σοφοκλέους αρθμ. 1, κάτοχο του με αριθμό Ξ /82 δελτίου ταυ τότητος, του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, Έλληνας Υπήκοος, ως Μέλος. 3. Βασιλική Τσιγάρου του Δημητρίου και της Ερμιόνης, επάγγελμα οικιακά, κάτοικος Καλαμάτας, 2η πάροδος Μα νιακίου αρ. 1, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1961, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ του 8 ου Τ.Α Καλαμάτας Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Ελληνίδα Υπήκοος, ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει στην Πρόεδρο και Δι ευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Μελίνα Σταμούλη Μακρή την άσκηση όλων των εξουσιών και αρ μοδιοτήτων (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέρ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα αναθέτει σε αυτήν τις παρακάτω εξουσίες, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτεί αυτήν όπως ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και ειδικότερα όπως: Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομι κού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθ μού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον όλων των Αρχών. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστη μάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας και διορίζει και παύει του διευθυντές και γενικώς το προσωπικό και τους αντι προσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική από φαση της καθώς και τις αμοιβές αυτών στους οποίους ανατίθεται ειδική εντολή. Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αστικά ή αγροτικά ή οριζοντίους ιδιοκτησίας (Ν. 3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) ολόκληρα ή τμήματα αυτών, αλλά πάντο τε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν και διέπουν την αγορά ακινήτων στο χρόνο της αγοράς των, αντί οιουδήποτε τιμήματος και με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωση αυτού εν όλο ή εν μέρει με οιανδήποτε ασφάλεια των πωλητών (παροχή υποθήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσυμφώνων) και γενικώς να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την περαίωση της αγοράς αυτών. Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο ή κάθε είδους άλλα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προ σώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώ πιον όλων των τελωνειακών αρχών ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή και υπογράφει για αυτό τις διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγρα φο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικώς έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποίαν μπορεί να λάβει οιοδήποτε επείγον συ ντηρητικό ή άλλο μέτρο για την εξασφάλιση των συμ φερόντων και της περιουσίας της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλει προκαταβο λές τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν παρά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολα βίας μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμ μετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις οιασ δήποτε μορφής σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρε χόντων λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικώς των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενι κώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία ή ορίζει ένα και δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνά πτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και παραιτήσεων για την άσκηση ενδίκων μέσων και παραίτηση, την εγγραφή εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, την κατάργηση δικών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξου σιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει τους πλη ρεξουσίους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη διοικήσεως της εταιρείας η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και υπό την επιφύλα ξη όλων των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 219/1920 ως έχει τροποποίηθεί και ισχύει. Παλλήνη, 25 Μαΐου 2010 ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (6) Εται επω νυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ» με δ.τ. «ΑΒΑΝΤΑΖ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ» με δ.τ. «ΑΒΑΝΤΑΖ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 25147/04/Β/91/206(2001). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Παλλήνη, 6 Μαΐου 2010 ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (7) Εται επω νυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 35925/04/Β/96/60:

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε η Ανώ νυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «Price Waterhouse Coopers», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Λεωφ. Κηφισίας αρ. 268, για τον έλεγχο της χρήσης 01 01/ Παλλήνη, 11 Μαΐου 2010 (8) την επωνυμία «DATA ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DATA ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 45882/04/Β/00/62: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 29/04/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκω τοί ελεγκτές χρήσης 01 01/ οι εξής: Τακτικός: ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΣΦΟΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ με Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ Παλλήνη, 10 Μαΐου 2010 ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (9) την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEOSET Α.Ε.». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27/2/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NEOSET Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 69139/04/Β/09/208, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχι κού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. (10) Εται επω νυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25/2/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ» και με αριθμό Μητρώου 69145/04/Β/09/209, με το οποίο πι στοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε φαλαίου ,00 ευρώ. (11) Εται επωνυμία «TRANSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TRANSAL Α.Ε.». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/1/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRANSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TRANSAL Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 23582/04/Β/91/211(2004), με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθη κε από την Γενική Συνέλευση στις 30/11/2009. (12) Εται επωνυμία «ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPHA 98.9». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16/2/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPHA 98.9» και με αριθμό Μητρώου 19912/04/Β/89/106(2005), με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κε φαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 14/10/2009.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (13) Εται επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18/1/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με αριθμό Μητρώου 63355/04/Β/07/104, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 04/01/2010. (14) Εται επωνυμία «ΒΙΟΣΜΥΡΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ ΩΡΓΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας οι ετήσιες οικονομικές κα ταστάσεις, και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβου λίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/2008 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΜΥΡΛ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Μητρώου 13349/04/Β/86/306. Παλλήνη, 11 Μαΐου 2010 ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (15) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μεταποιητική Τροφίμων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «Μ.Ε.Τ.Α. Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του με αριθμό 20102/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΤΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, το οποίο νόμιμα κατατέθηκε στον Γραμ ματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών την και κατα χωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 8115 και Ειδικό 2549 έτους 2010 Α) Τροποποιήθηκε η παράγραφος γ) του άρθρου 4 που αφορά την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας ως εξής γ) να ιδρύει υποκαταστήματα και θυγατρικές οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και Β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Αθήνα, 26 Μαΐου 2010 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΣ Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ---------------------------------- Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα