ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 5557"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ θ κ. Κώστας Γ. Μουζουρίδης, μόνιμος Πρώτος Κτηνιατρικός Επιθεωρητής, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006, από την 1η Νοεμβρίου (Π.Φ ) θ κ. Ανδρέας Κλείτου, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006, από την 1η Νοεμβρίου (Π.Φ ) Η κα Μαρία Μαυράκη, μόνιμος Ανώτερη Επισκέπτρια Υγείας, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006, από την 1η Νοεμβρίου (Π.Φ /11) θ κ. Ανδρέας Αριστείδης, μόνιμος Λειτουργός για τις Εισπράξεις Φόρων, 1ης Τάξης, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006, από την 1η Νοεμβρίου (Π.Φ ) Αριθμός 7062 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Δημόσιων Έργων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι π.μ , Ν. 50(Ι)/2005, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και ευθύνες: Υπεύθυνος Για τη διοίκηση του Τμήματος, τον αποδοτικό προγραμματισμό, σχεδίαση, εκτέλεση και συντήρηση όλων των Δημόσιων Έργων που ανατίθενται σ' αυτόν και τα οποία συμπεριλαμβάνουν δρόμους, γεφύρια, κτίρια, έπιπλα, λιμάνια, αεροδρόμια, αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων, προστασία της παραλίας, αποβάθρες και φάροι, περιλαμβανομένων και των σχετικών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών, (γ) να ελέγχει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις εργασίες που εκτελούνται από το Τμήμα, (δ) να συμβουλεύει το Υπουργείο σε θέματα Πολιτικής Μηχανικής, (ε) να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που μπορεί να του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Προσόν που προσδιορίζεται στο άρθρο 7(2), και (γ) του Νόμου περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, 1962, που επιτρέπει στον κάτοχο του να εγγραφεί σαν εγκεκριμένος Πολιτικός Μηχανικός. (2) Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα στον προγραμματισμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων Πολιτικής Μηχανικής. (3) Υψίστη ακεραιότητα, δυνατός χαρακτήρας, μακρά διοικητική πείρα και υψηλή οργανωτική ικανότητα. (4) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές». 6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ ), όχι αργότερα από τις 11 Δεκεμβρίου Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φ /04)

2 5558 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Αριθμός 7063 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, η οποία αναμένεται να κενωθεί από 1η Απριλίου 2007, λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής), θ μισθός της θέσης είναι π.μ , Ν.50(Ι)/2005, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και ευθύνες: Είναι υπεύθυνος για (ί) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, και (ϋ) την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της γεωργικής έρευνας, Συμβουλεύει πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου, καθώς επίσης και στη λήψη και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων, (γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Διδακτορικό δίπλωμα ή διδακτορικός τίτλος σε Κλάδο της Γεωπονίας ή σε θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου. (2) Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε γεωργικές επιστημονικές έρευνες, μετά σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων, από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική, οργανωτική και διευθυντική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και (ϋ) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές». 6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ ), όχι αργότερα από τις 11 Δεκεμβρίου Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φ /04) Αριθμός 7064 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θ Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτακτων Υπαλλήλων Νόμων του , πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για έκτακτη απασχόληση στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης κατά τη διάρκεια του έτους 2007: Α. Λειτουργοί Γεωργικής Ασφάλισης (Κλίμακα Α8) Απαιτούμενα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες του Οργανισμού που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας όχι μικρότερης από ένα ακαδημαϊκό χρόνο θα θεωρείται ως πρόσθετο προσόν, (5) Πείρα πάνω σε γεωργικά θέματα ή/και σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. Σημ.: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι στο Μητρώο Γεωπόνων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Β. Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α2) Απαιτούμενα προσόντα: (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. (2) Όταν το απαιτούν οι ανάγκες του Οργανισμού, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν να δακτυλογραφούν στην Ελληνική και Αγγλική με ταχύτητα τουλάχιστο 35 λέξεων το λεπτό ή/και να έχουν επιτύχει στην ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, ή/και να στενογραφούν στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα όχι μικρότερη των 80 λκλ., καθώς επίσης να αποστενογραφούν ορθά και με ακρίβεια. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 2. Προηγούμενη πείρα στον Οργανισμό θα αποτελεί πλεονέκτημα. 3. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Σχέδια Υπηρεσίας των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. 4. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της αντίστοιχης οργανικής θέσης. 5. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, η περίοδος απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων, δε δύναται να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, ενώ με τη λήξη της η εργοδότησή του τερματίζεται αυτο,δικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. 6. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, οδός Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31, 1075 Λευκωσία, ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, Λεμεσός: Λεωφ. Μακαρίου Γ 128, Διαμ. 2-3, Πάφος: οδός Ν. Νικολαίδη 5, Διαμ. 302 και Λάρνακα: οδός Ηνωμένων Εθνών 26, 4ος όροφος. 7. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Δεκεμβρίου Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών του Οργανισμού που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο στο οποίο να επισυνάψουν αντίγραφα του απολυτηρίου, πτυχίου, πιστοποιητικών κλπ. που κατέχουν, διαφορετικά η αίτηση τους δε θα γίνει αποδεκτή. Αριθμός 7065 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ADMINISTRATOR IN DEPARTMENT (HR MANAGER) θ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με κύρια Γραφεία στη Γερμανία, Erhardtstrasse 27, D Μόναχο, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Administrator in Department (HR Manager) στο Μόναχο. As members of the Human Resource Team, HR managers are responsible for providing support to a number of EPO departments with a total of around 500 staff. They themselves are supported by their own assistants and centralized administrative units. They are also responsible for implementing the EPO's HR strategy. Main Duties: First point of contact for all HR issues including: - Staffing: capacity planning, recruitment, integration, and follow-up of new hires, transfers and departures, - performance issues, - supporting managers in developing the skills and expertise of their staff, - re-integration, - problem and conflict resolution, - organisational issues, - assistance in the implementation of staff survey action plans, - leading HR Projects. HR managers are expected to proactively advise and support managers and staff on HR issues. It will be an advantage to have: - Several year's successful working experience in HR management, preferably in an international environment, - a very good knowledge of modern HR tools and techniques, - highly developed oral and written communication skills, - a proven ability to get results, work in a team and show personal responsibility and initiative, - self-motivation, and to enjoy a challenge.

4 5560 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Minimum Qualifications: University degree or (preferably in psychology, sociology, economics, business administration or law) or - in exceptional cases - equivalent professional experience. Excellent knowledge of one of the EPO's official language (English, German or French), and the ability to understand the other two. Salary: The salary of the above post is on grade A4/A1 and it is at a similar level to those of other international organisations. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) ή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: http//www.european-patent-office.org. Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2006, στον Πρώτο Διευθυντή Προσωπικού του ΕΡΟ στι/ διεύθυνση, Erhardtstrasse 27, D Μόναχο, Γερμανία, τηλ και φαξ , recruitmenm (σημειώνοντας τον κωδικό ΙΝΤ/ΕΧΤ/4351). Για περισσότερες πληροφορίες οι αιτητές μπορούν να αποταθούν στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, τηλ και Αριθμός 7066 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση Ακαδημαϊκών θέσεων. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μία (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα Οικονομικά Επιχειρήσεων/Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα Οικονομικά Τουρισμού. Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13 ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής: Καθηγητής (Κλίμακα Α15-Α16) Λ.Κ Λ.Κ Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14-Α15) Λ.Κ Λ.Κ Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) Λ.Κ Λ.Κ Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) Λ.Κ Λ.Κ Οι σημερινές ισοτιμίες (Νοέμβριος 2006) της Κυπριακής Λίρας έναντι του Ευρώ και του Δολαρίου είναι: 1 Ευρώ = Λ.Κ.0,5777 και 1 Δολάριο = Λ.Κ.0,4521. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των Λ.Κ το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και μέχρι του ποσού των Λ.Κ το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από την 1Π Ιουνίου 2007, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2007, τα ακόλουθα: 1. Επιστολή στην οποία να φαίνονται: Το Τμήμα Η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, Η ειδικότητα ή οι ειδικότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται «Η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής 2. Βιογραφικό Σημείωμα (1 αντίγραφο) 3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις- (1 αντίνραφο) 4. Κατάλογο δημοσιεύσεων (1 αντίνραφο) 5. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (1 αντίγραφο) 6. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους 7. Στοιχεία επικοινωνίας ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΩΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT) ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΣΚΟ (CD-R ή DVD). Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αρνότερο μέχρι τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2007, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να.ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα Ελληνικά ή στα Τούρκικα και σε μια διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική. Υπσψήφίοι οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν και τις δύο θέσεις που αναφέρονται στην συγκεκριμένη προκήρυξη, θα πρέπει να υποβάλουν ξεγωριστή αίτηση, επισυνάπτοντας τα στοιχεία 1-7 που αναφέρονται πιο πάνω νια κάθε αίτηση. Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν Όλα τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2007, και ώρα 2.00 μ.μ. στο: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.θ , 3603 Λεμεσός Τηλ.: Τηλεομ.: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 3 s όροφος (Τηλ , Academic.Posts(a)cutac.ev ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου

6 5562 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Αριθμός 7067 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας θέσης Τεχνικού (θέση Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: 1.072X , Α5: 1.415X και Α7: 2.100X επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις (Συνδυασμένες Κλίμακες). Καθήκοντα και ευθύνες: (1) Βοηθά Ανώτερους Λειτουργούς στην εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με- Τη διεξαγωγή ερευνών και την ετοιμασία εκθέσεων αναφορικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται από τους εργολήπτες τη διενέργεια ελέγχων στα υπό ανέγερση έργα για διασφάλιση της εφαρμογής του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών σχετικής νομοθεσίας, καθώς και την ετοιμασία δελτίων ελέγχου για περαιτέρω αξιολόγηση από τους προϊσταμένους του. (2) Παρουσιάζεται ως μάρτυρας σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν το Συμβούλιο και παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία του ζητηθούν. (3) Διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία και άλλη γραφειακή εργασία. (4) Χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. (5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Σημ.: Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ' αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή αρχιτεκτονική ή απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή ή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ο συνδυασμός του οποίου να περιλαμβάνει Τεχνικό Σχέδιο. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Σημειώσεις: (1) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. (2) θ κάτοχος της θέσης υπόκειται σε τοποθέτηση ή μετάθεση σε οποιοδήποτε Γραφείο του Συμβουλίου, ανάλογα με τις σχετικές ανάγκες. (3) Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα της παραγράφου (1) πιο πάνω θα τοποθετούνται στην Κλίμακα Α2, ενώ οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1) θα τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τα στο (1) προσόντα μετά το διορισμό τους, η τοποθέτηση τους όμως θα γίνεται από την ημερομηνία των προσόντων. (4) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς του Συμβουλίου, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους- (5) Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση αυτή κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας Θα προχωρούν από την κλίμακα Α2 στην κλίμακα Α5, μόλις φτάσουν με υπηρεσία στο σημείο της κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί στην αφετηρία της κλίμακας Α5 και στη συνέχεια από την κλίμακα Α5 στην κλίμακα Α7, μόλις φτάσουν με υπηρεσία στο σημείο της κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί στην αφετηρία της κλίμακας Α7. Αν, όμως, ευρίσκονταν σε σημείο της κλίμακας Α2 ψηλότερο από την αφετηρία της κλίμακας Α5, θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην κλίμακα Α5 με βάση το μισθό τους στην κλίμακα Α2. Ανάλογη ρύθμιση θα γίνεται και για εκείνους που βρίσκονταν σε σημείο της κλίμακας Α5 ψηλότερο από την αφετηρία της κλίμακας Α7 και θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην κλίμακα Α7 με βάση το μισθό τους στην κλίμακα Α5. Θα παίρνουν μία προσαύξηση με την ένταξη τους στην κλίμακα Α7 η οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Τεχνικού, 1ης τάξης (Κλ. Α7). (6) Η ανέλιξη των υπαλλήλων θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη σημείωση (4): Νοείται ότι υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Τεχνικού κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, θα ανελίσσονται έστω και αν δεν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (4) πιο πάνω. (7) Ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους. Σημ.: Εντυπο αίτησης και όρους εργοδότησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στη Λευκωσία: Ανδροκλέους 9, 2ος όροφος, Γραφείο 204, τηλ Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου στη Λευκωσία το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2006,

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 7068 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των 4 κενών θέσεων Γραφέων. Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού, θ μισθός της θέσης είναι: Α2: 6.354, 6.408, 6.462, 6.516, 6.570, 6.655, 6.828, , 7.174, 7.347, 7,520, 7.700, Α5: 6.890, 7.178, 7.466, 7.789, 8.205, 8.621, 9.037, [^ Συνδυασμένες 9.453, 9.869, , , , ί^" Κλίμακες Α7: 9.710, , , , , , , , , , _ στον οποίο προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα και ευθύνες: Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων, (γ) Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια, (δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται, (ε) Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες όπου χρειάζεται, (στ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. (ζ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως, (η) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της υπηρεσίας, (θ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό, (ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Β. Απαιτούμενα προσόντα (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. (2) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Ελληνική και Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας ι (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

8 5564 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Σηυείωση: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου. s Γ. Σύμφωνα μετη πιο πάνω Σημείωση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και τις πρόνοιες του Νόμου για Αξιολόγηση.Υποψηφίου για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Ν.6(Ι) /98 και N.73(il)/98 οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Επίσης σύμφωνα με την πρόνοια του Νόμου'το Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας αποφάσισε την διεξαγωγή και προφορικής εξέτασης. Οι ημερομηνίες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα. Η γραπτή εξέταση για τις Θέσεις θα περλαμβάνει Νέα Ελληνικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, συντακτικές / γραμματικές ασκήσεις), Αγγλικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου), Γενικές γνώσεις / Μαθηματικά (ερωτήσεις σε επίκαιρα θέματα, συντομογραφία, ερωτήσεις ευφυΐας) και ερωτήσεις επί του αντικειμένου που σχετίζονται με τα καθήκοντα των θέσεων όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Δ.. Υποβολή Αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη και να την υποβάλουν προς τον Γενικό Διευθυντή Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Κλήμεντος 9, 2 ς όροφος 1061 Λευκωσία ή Τ. Θ Λευκωσία Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς συστημένες (registered) είτε προσωπικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας οδός Κλήμεντος 9, 2 ς όροφος Λευκωσία μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2006 (τελευταία ημερομηνία προσωπικής παράδοσης ή ταχυδρόμησης συστημένων αιτήσεων). Για έντυπα αιτήσεων καθώς και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στα τηλέφωνα ή , τηλεομοιότυπο Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία ή θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα αγνοούνται, εκτός από τις αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του ταχυδρομείου μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2006.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 7069 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων Α', έξη κενών θέσεων Λειτουργού Αμπελοοινικών Προϊόντων (τριών θέσεων Γεωπόνου, μία θέση Οινολόγου, μία θέση Η/Υπολογιστών-Πληροφορικής και μία θέση Λειτουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων), πέντε κενών θέσεων Επόπτη και δύο κενών θέσεων Γραφέα: 1, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α': (Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής) Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α11 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις): 3759 Χ Απαιτούμενα προσόντα: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Ευρωπαϊκές Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Χημεία, Γεωπονία, Οινολογία, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική. (Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (γ) (δ) (ε) Πενταετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου νομοθεσίας. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόν στη Γεωπονία ή σε κλάδο της Γεωπονίας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Καθήκοντα και ευθύνες: (γ) (δ) (ε) (στ) Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών, επισκοπήσεων και ελέγχων, την ετοιμασία μελετών και την υποβολή σχετικών εκθέσεων και εισηγήσεων σχετικά με τη διαμόρφωση, υιοθέτηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής του κλάδου εργασίας στον οποίο υπηρετεί. Συντονίζει και προωθεί την υλοποίηση της πολιτικής, καθώς και των συναφών προγραμμάτων και σχεδίων του Συμβουλίου στους τομείς της αρμοδιότητας του. Φροντίζει για την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του νομοθεσίας και κανονισμών. Διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία. Εποπτεύει, καθοδηγεί και ελέγχει κατώτερο προσωπικό. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : (Θέση πρώτου διορισμού) (τρεις θέσεις" Γεωπόνου, μία θέση Οινολόγου, μία θέση Η/Υπολογιστών-Πληροφορικής και μία θέση Λειτουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων) Μισθοδοτική κλίμακα: Α8: 2272 Χ Α10: 3180X \ Συνδυασμένες κλίμακες Α11: 3759X Απαιτούμενα προσόντα: Α.(1) Για τις κενές θέσεις Γεωπόνου: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία. (2) Για την κενή θέση Οινολόγου: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Οινολογία.

10 5566 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (3) Για την κενή θέση Λειτουργού Η/Υ-Πληροφορικής: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική. (4) Για την κενή θέση Λειτουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Ευρωπαϊκές Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Χημεία. (Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). Β. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Γ. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Δ. Μονοετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόν στη Γεωπονία ή σε κλάδο της Γεωπονίας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις -πρόνοιες των περί αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως Καθήκοντα και ευθύνες: Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο διεξάγει σχετικές έρευνες, επιθεωρήσεις, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει σχετικά στοιχεία και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις. Χειρίζεται θέματα και δεδομένα του αμπελουργικου μητρώου και του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό. Εκτελεί καθήκοντα που αφορούν την έγκριση πληρωμών. Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Συμβουλίου νομοθεσία και κανονισμούς. Διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία. Εκπροσωπεί, όταν του ανατεθεί, το Συμβούλιο σε συνεδρίες οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. ΓΡΑΦΕΑΣ (θέση πρώτου διορισμού) (δύο κενές θέσεις) Μισθοδοτική κλίμακα: Α2: 1072X Α5: 1415 Χ ) Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις): 2100X Συνδυασμένες κλίμακες Απαιτούμενα προσόντα: (γ) (δ) (ε) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό ή/και στην ελληνική και αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Μονοετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

11 Καθήκοντα και ευθύνες: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων, Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του νομοθεσία. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, εκδίδει σχετικές αποδείξεις και παρέχει πληροφορίες στο κοινό. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Συμβουλίου. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Σημειώσεις: Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι Γραφείς μπορούν να τοποθετηθούν είτε στα Κεντρικά Γραφεία, είτε σε Επαρχιακό Γραφείο του Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως ΕΠΟΠΤΗΣ: (θέση πρώτου διορισμού) (πέντε κενές θέσεις) Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α2: 1072X Α5: 1415X Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: 2100X Συνδυασμένες κλίμακες Απαιτούμενα προσόντα: Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Μεταλυκειακό προσόν διετούς τουλάχιστον διάρκειας σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Γεωπονία, Οινολογία, Χημεία, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική. (γ) (δ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Καθήκοντα και ευθύνες: (1) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με: Την τήρηση και διαχείριση του αμπελουργικού μητρώου, τον επιτόπιο έλεγχο των αμπελοφυτειών και τη φύτευση αμπελώνων' την εφαρμογή ειδικών σχεδίων, παρεμβατικών μέτρων και τη διαχείριση των μηχανισμών αγοράς' (γ).τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων της προβλεπόμενης εσοδείας/συγκομιδής, παραγωγής, επεξεργασίας ή/και εμπορίας των αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων και την τήρηση μητρώου για οινοποιεία, οινοπνευματοποιεία, ποτοποιεία και αποσταγματοποιεία' (δ) τον έλεγχο βιβλίων, εμπορικών και άλλων εγγράφων που τηρούνται από τα οινοποιεία, οινοπνευματοποιεία, ποτοποιεία και αποσταγματοποιεία, σχετικά με την παραλαβή, παρασκευή, αποθεματοποίηση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων και υποπροϊόντων τους'

12 5568 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) τον έλεγχο της εφαρμογής των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ονομασία, σήμανση, περιγραφή, παρουσίαση, συσκευασία, διαφήμιση, παρασκευή και προέλευση των αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αρωματισμένων οίνων, αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων' τον έλεγχο και έγκριση οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης και επιτραπέζιων οίνων με γεωγραφική ένδειξη' τη συμφωνία αναδοχής Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών' τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και έκδοση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριακών δελτίων, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία των αμπελοοινικών προϊόντων' την παραλαβή, διάθεση ή/και αποθήκευση αμπελοοινικών προϊόντων ή/και άλλου προϊόντος ή υλικού, ως οι οδηγίες των προϊσταμένων του και την τήρηση βιβλίων αποθήκης, αρχείων, μητρώων ή/και άλλων καταστάσεων' (ι) την επιθεώρηση αποθηκευτικών χώρων, δεξαμενών, οινοποιείων, ποτοποιείων, αποσταγματοποιείων, τον έλεγχο των προϊόντων που συγκεντρώνονται αττό το Συμβούλιο, τη δειγματοληψία και την τιτλομέτρηση του οινοπνευματικού βαθμού των αλκοολούχων ποτών και οινικών προϊόντων. (2) Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου νομοθεσία και κανονισμούς και διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους. (3) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χειρίζεται τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό και διεκπεραιώνει τις σχετικές γραφειακές εργασίες. (4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Σημειώσεις: 1. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι Επόπτες μπορούν να τοποθετηθούν είτε στα Κεντρικά Γραφεία, είτε σε Επαρχιακό Γραφείο του Συμβουλίου. 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, Petra Business Centre, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 86, Τηλ , Λεμεσός. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων που είναι διαθέσιμο στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου στη Λεμεσό και στο επαρχιακό γραφείο στην Πάφο. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο, να φέρουν την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΑΠ» και να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου, 2 ^ όροφος, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στο Διευθυντή Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, Ταχ. up , 3840 Λεμεσός, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών θέσεων. ν' Πα τις θέσεις με μισθοδοτική κλίμακα Α2-5-7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) και Α , οι υποψήφιοι που θα ικανοποιούν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα και τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Όσοι δε, θα περιληφθούν στον «προκαταρκτικό κατάλογο» όπως τούτος θα καταρτιστεί με βάση τις πρόνοιες των περί αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2006, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση. Οι ημερομηνίες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα όπως και η εξεταστέα ύλη και θα γνωστοποιηθούν γραπτώς στους υποψηφίους.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 7070 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης: ΤΕΧΝΙΚΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού) Καθιί κοντά και Ευθύνες: (Συνδυασμένη κλίμακα Α2-Α5-Α7) (1) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με: - τη διενέργεια εργαστηριακών μετρήσεων και δοκιμών, χωρομετρήσεων, τοπογραφήσεων, εκπόνηση σχεδίων, ετοιμασία δελτίο^ν ποσοτήτων και εκτιμήσεων, περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών, την τοπογράφηση και χάραξη έργων και την επίβλεψη και έλεγχο εργασιών οικοδομικής φύσης ή οδοποιίας, τη διαχείριση των ακινήτων του Οργανισμού, τη συλλογή στοιχείων και ετοιμασία καταστάσεοον σχετικά με τα έργα ανάπτυξης που εκτελεί ο Οργανισμός, - την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης νομοθεσίας, - την επίβλεψη της εκτέλεσης και έλεγχο τεχνικών έργων και την εποπτεία της εργασίας κατώτερου προσωπικού. (2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή άλλο ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή ή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Συνδυασμού 2 ή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ο συνδυασμός του οποίου να περιλαμβάνει Τεχνικό Σχέδιο. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (4) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

14 5570 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Σ-η,ιείωστκ Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1) θα τοποθετούνται στην Κλίμακα Α2, ενώ οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1) θα τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τα στο (1) προσόντα μετά το διορισμό τους η τοποθέτηση τους όμως θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Έντυπα Αιτήσεων Για έντυπα αιτήσεων και Σχέδιο Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, καθώς και για άλλες αναγκαίες επεξηγήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, Λεωφόρος Αθαλάσσας 14, 4 ~' όροφος 2011 Στρόβολος, Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση σε ειδικό έντυπο του Οργανισμού και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, 2006 και ώρα 2.00 μ.μ. Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή θα υποβάλλονται μετά τις , θα αγνοούνται. Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων με αρ. 6(Ι)/98 έως 97(Ι)/2006. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Οι γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν: (γ) (δ) Νέα Ελληνικά Αγγλικά Μαθηματικά Ειδικό θέμα, ανάλογα με τις γνώσεις που απαιτούνται για τη θέση Αςιολόνηστι και πλήρωση της Θέσεως Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η πλήρωση της θέσης διέπεται από τις πρόνοιες των Νόμων με αρ. 6(Ι)/98 έως 97(Ι)/2006.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 7071 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή του Οργανισμού. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η πλήρωση της θέσης θα είναι με σύμβαση μέχρι πέντε ετών. Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: 6002 χ , Α16: 6587x Οι πιο πάνω κλίμακες είναι συνδυασμένες. Στο μισθό της θέσης προστίθενται οι εγκεκριμένες γενικές αυξήσεις 10%, 4%, 5,5%, 5,25%, 2,5%, 1%, 2%, 2%, 2,75%, 2,75% και 2%. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Καθήκοντα και Ευθύνες: (1) Υπεύθυνος για: - την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, τη διεκπεραίωση της εργασίας του Οργανισμού καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής τούτου όπως καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) το σχεδιασμό και διεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού, δ) τον προγραμματισμό και την παραγωγή των έργων και του δραματολογίου, καθώς και την ομαλή λειτουργία των σκηνών του Οργανισμού, και τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με αρμόδιους παράγοντες της θεατρικής, πολιτιστικής, κοινωνικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. (2) Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα πολιτικής του Οργανισμού στα πλαίσια της αποστολής του, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του Θεάτρου στην Κύπρο. (3) Μεριμνά για την ανάπτυξη επαφών και επωφελών σχέσεων με θεατρικούς και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. (4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

16 5572 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή δίπλωμα, τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Καλές Τέχνες (περιλαμβανομένου Δράματος και Κινηματογράφου) ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες ή τη Φιλολογία ή Ιστορία ή Φιλοσοφία ή Γλώσσες ή Πολιτιστικές/Κλασικές Σπουδές ή τη Διοίκηση ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών ή σε κλάδο τούτων. (2) Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα σχετικά με το Θέατρο ή/και τις καλές τέχνες ή/και τη λογοτεχνική δημιουργία, ή δεκαετής τουλάχιστο διοικητική ή/και εποπτική πείρα σε υπεύθυνη θέση. Ικανοποιητική πείρα αναφορικά με το Θέατρο, μεταξύ των υποψηφίων αυτών, θα αποτελεί πλεονέκτημα. (3) Άριστη γνώση των θεατρικών πραγμάτων της Κύπρου, ευρεία ενημέρωση σε θέματα του Ελληνικού Θεάτρου και της νεοελληνικής πνευματικής ζωής, καθώς και της παγκόσμιας θεατρικής κίνησης. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (5) Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες Ευρωπαϊκές γλώσσες. (6) Ειδικές σπουδές αναφορικά με το Θέατρο θα αποτελούν πλεονέκτημα. (7) Τα απαιτούμενα για δημόσιους υπαλλήλους στοιχεία σχετικά με ηλικία και υγεία. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται πάνω σε καθορισμένο έντυπο το οποίο μπορεί να παραληφθεί από τα γραφεία του Οργανισμού, να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Γωνία Χαλκάνωρος 2 και Λιπέρτη, 2000 Στρόβολος και να φθάσουν όχι αργότερα από την 11 ην Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 2.00 μ.μ. ] Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που απαιτούνται, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα και πιστοποιητικό γεννήσεως. Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση δημιουργίας νέας δομής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και το σαφή διαχωρισμό μεταξύ του ΘΟΚ ως Κρατικό Θέατρο από τον αναπτυξιακό τομέα που θα περιέλθει στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και στη συνέχεια στην Ενιαία Αρχή Πολιτισμού η οποία θα δημιουργηθεί, ο υποψήφιος αιτητής που θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ ως Διευθυντής, θα είναι πλέον Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου μέχρι το τέλος της σύμβασης του με την ίδια μισθολογική κλίμακα. Σηυείωση: Το όριο ηλικίας για αφυπηρέτηση από τον ΘΟΚ των μονίμων υπαλλήλων, η θέση των οποίων με βάση τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του ΘΟΚ πληρούται είτε μονίμως είτε με σύμβαση, είναι η ηλικία του 60 ου έτους.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4485 Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010 1343 Αριθμός 1084 Ο Χρίστος Κυριακίδης, μόνιμος Διοικητής, Πολιτική Άμυνα, απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Ελίνα Δημητρίου (Δ. 13588) Αυγουστής Αυγουστή (Δ. 13600) Χριστοδουλία Τσεκούρα (Δ.13602) Μάριος Βρυωνίδης (Δ. 13657) Αντώνης Παλατές (Δ. 13658) Δημητράκης Πιτσιλλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327. Aριθμός 456

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327. Aριθμός 456 Aριθμός 456 ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΤΟΥ 2009 1133 Αριθμός 660 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαιτούμενα προσόντα:

3. Απαιτούμενα προσόντα: 890 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 Αριθμός 744 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Η κα Νότια Μακρή, μόνιμος Λειτουργός Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, προάγεται στη μόνιμη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325 Aριθμός 451 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Η κ. Φρόσω Μανωλούδη, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 751 Αριθμός 459 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 Αριθμός 8655 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αλλαγή στη Σύνθεση Κακουργιοδικείου Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό της κας Ρέας Λιμνατίτου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1464 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 889 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις μόνιμες θέσεις Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 1723 Αριθμός 1108 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1593 Παναγιώτας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32556) Σοφίας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32557) Αναστασίας Φιλίππου Χαραλάμπους (Π.Φ. 32558) Ελενας Χαριλάου (Π.Φ. 32560) Έλενας Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4394 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009 1721 Αριθμός 1099 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 1097 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010 Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010 1283 Αριθμός 1019 Ο Παντελής Νικολαίδης, μόνιμος Βοηθός Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, απεβίωσε στις 17 Ιουλίου 2010. (Π.Φ.24887} Αριθμός 1020 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΤΜΗΜΑ A 364 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριβμός 314 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417. Αριθμός 1164

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417. Αριθμός 1164 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417 Αριθμός 1164 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) Θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 Aριθμός 646 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Αλέξανδρος Π. Αλεξάνδρου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4388 Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009 1635 Αριθμός 1031 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Χρυσταλλένη Κούπα-Λοίζου, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4474 Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 1213 Αριθμός 953 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω οι οποίοι είχαν διοριστεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2006 στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 717 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

(Π. 5802) (Π. 5840) (Π. 5658) (Π. 5970) 5738) 5791) 5742) 5807) (Π. 6015) (Π. 5790) 5735) 5764) 5792) 5517) (Π. 5600) (Π. (Π.

(Π. 5802) (Π. 5840) (Π. 5658) (Π. 5970) 5738) 5791) 5742) 5807) (Π. 6015) (Π. 5790) 5735) 5764) 5792) 5517) (Π. 5600) (Π. (Π. 4538 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Μαρία Ανδριάνα Ποταµάρη Αστέρω Χατζησάββα Ευαγγελία Χρίστου Ιωάννου Χρυσταλλένη Πουρουτίδου Μαρία Ηλιάνα Γωγάκη Ευτυχία Πελαβά-Θεοχάρους Τασούλα Κηµήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4564 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Αριθμός 4564 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 Αριθμός 4564 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 Αριθμός 930 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, με Πράξη του με Αρ. 647/2011 και ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 453 Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 6132 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Παναγιώτας Κωμοδρόμου (Π.Φ. 30034) Άννας Κυνηγού (Π.Φ. 30088) θ διορισμός του κ. Βάσου Φιλόθεου, από τις 4 Οκτωβρίου 2004, στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών 445 Αριθμός 410 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Λιμένων Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα