ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ 1. Προςωπικζσ Πλθροφορίεσ Πνομα Επίκετο Οικογενειακι Κατάςταςθ Τθλζφωνο Εργαςίασ Skype Id Fax Ιςτοςελίδα Ευκλείδθσ Κεραμόπουλοσ Ζγγαμοσ με τρία παιδιά euclidkeramopoulos Σρζχουςα Θζςθ 3. πουδζσ Σακτικόσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ( ) με ειδικότθτα Ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ, Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ ΦΕΚ Διοριςμοφ: 1052/ ςε κζςθ Κακθγθτι Εφαρμογϊν ΦΕΚ Μονιμοποίθςθσ: 1143/24/10/2012 ΦΕΚ Εξζλιξθσ: 1555/31-12/2013 ςε κζςθ Επίκουρου Κακθγθτι 15/02/1994 Πτυχίο Μθχανικοφ Πλθροφορικισ Τμιμα Ρλθροφορικισ, ΑΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ. Βακμόσ πτυχίου 6.8. Θ πτυχιακι μου εργαςία είχε τίτλο Χρϊμα και Κίνθςθ και ιταν ςχετικι με τθν υλοποίθςθ τθσ κίνθςθσ αντικειμζνων με κατάλλθλθ διαφοροποίθςθ ςτα χαρακτθριςτικά του χρϊματοσ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου. Στα πλαίςια των ςπουδϊν μου πραγματοποίθςα εννεάμθνθσ διάρκειασ Erasmus ςτο UniversityOfNorthLondon (ζχει μετονομαςτεί MetropolitanLondonUniversity). Κατά τθ διάρκεια του Erasmus ολοκλιρωςα με επιτυχία εργαςία επιπζδου διπλωματικισ με τίτλο Timetable, θ οποία ιταν ςχετικι με το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εφαρμογισ ςε Paradox ςχετικι με το ωρολόγιο πρόγραμμα του DepartmentofComputing του Ρανεπιςτθμίου που ζκανα το Erasmus μου. 30/06/2004 Διδακτορικό τίτλο ςτθν Πλθροφορικι από το πανεπιςτιμιο WestMister του Λονδίνου. Θ εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ μου είχε ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μιασ γλϊςςασ ερωτοαποκρίςεων με γραφικό περιβάλλον για το αντικειμενοςτρεφι περιβάλλον Βάςεων Δεδομζνων, θ οποία κα απευκφνεται από τον πολφ άπειρο μζχρι τον πιο ζμπειρο χριςτθ Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 1

2 θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Για τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ζρευνασ μελζτθςα ςε βάκοσ τουσ παρακάτω τομείσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν: (α) Βάςεισ Δεδομζνων (Σχεςιακζσ, Αντικειμενοςτρεφείσ), (β) Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ (C, Tcl/TK, o2c) και Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν, (γ) Διαδικτυακι ςφνδεςθ προγράμματοσ με Βάςθ Δεδομζνων, (δ) Αλλθλεπίδραςθ του ανκρϊπου με τον υπολογιςτι (HumanComputerInteraction), (ε) Ροιότθτα Λογιςμικοφ και (ςτ) Μακθματικι ςφνταξθ και ςθμαςιολογία λογιςμικοφ. 4. Ξζνεσ Γλϊςςεσ 5. Επαγγελματικό και Διδακτικό Ζργο Άριςτα Ζχω Διδακτορικό ςε Αγγλικό Ρανεπιςτιμιο (το οποίο ιςοδυναμεί με proficiency) και το δίπλωμα FirstCertificateofCambridgeUniversity (Lower). Ζηθςα 5.5 χρόνια ςτο Λονδίνο και για 4 χρόνια δίδαςκα ωσ βοθκόσ κακθγθτι ςτο UniversityofNorthLondon. 1. Από τισ 31/12/2013 ζωσ τϊρα εργάηομαι ωσ Επίκουροσ Κακθγθτισ και πριν από 21/11/2008 ζωσ 31/12/2013 ωσ Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ςτον Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ με ειδικότθτα «Ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν». Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ μου ζχω αναλάβει με επιτυχία τα παρακάτω κακικοντα: Αυτοδφναμθ διδαςκαλία (Θεωρία - Εργαςτιριο) από το Χειμερινό Εξάμθνο μζχρι και το Εαρινό Εξάμθνο των υποχρεωτικϊν μακθμάτων ειδικισ υποδομισ: o «Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν Χριςτθ» (Ε Εξάμθνο) o «Βάςεισ Δεδομζνων ΙΙ» (ΣΤ Εξάμθνο) Αυτοδφναμθ διδαςκαλία (Θεωρία - Εργαςτιριο) από το Χειμερινό Εξάμθνο ζωσ ςιμερα του υποχρεωτικοφ μακιματοσ ειδικισ υποδομισ «Αλλθλεπίδραςθ Ανκρϊπου Μθχανισ - Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν Χριςτθ» (Γ Εξάμθνο). Το Χειμερινό Εξάμθνο δίδαξα το μάκθμα ςε ςυνδιδαςκαλία με τον Κακθγθτι κ. Μ. Σαλαμπάςθ. Συνδιδαςκαλία (Θεωρία - Εργαςτιριο) (με τον Κακθγθτι κ. Δ. Δζρβο) το Χειμερινό Εξάμθνο ζωσ ςιμερα του υποχρεωτικοφ μακιματοσ ειδικισ υποδομισ «Σεχνολογίεσ Βάςεων Δεδομζνων» (ΣΤ Εξάμθνο). Το Εαρινό Εξάμθνο δίδαξα το μάκθμα ςε αυτοδφμανθ διδαςκαλία. Συνδιδαςκαλία (Θεωρία) (με το Δζρβο Δθμιτριο) από το Χειμερινό Εξάμθνο ζωσ ςιμερα του μακιματοσ επιλογισ ειδικισ υποδομισ «Οργάνωςθ Δεδομζνων και Εξόρυξθ Πλθροφορίασ» (Η Εξάμθνο) Διδαςκαλία (Εργαςτιριο) του μακιματοσ «Γλϊςςεσ και Σεχνολογίεσ Ιςτοφ» από το Εαρινό Εξάμθνο ζωσ ςιμερα. Μζλοσ τριμελϊν εξεταςτικϊν επιτροπϊν πτυχιακϊν εργαςιϊν από το 2000 μζχρι ςιμερα. Επόπτθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν από το 2000 μζχρι ςιμερα. Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 2

3 Επόπτθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν από το 2008 μζχρι ςιμερα. Ακαδθμαϊκόσ υπεφκυνοσ του προγράμματοσ Erasmus το Εαρινό Εξάμθνο (από Μάρτιο 2010 μζχρι και Σεπτζμβριο 2010) (μαηί με τον Αναπλθρωτι Κακθγθτι κ. Ρ. Χατηθμίςιο). Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Πτυχιακϊν Εργαςιϊν του Τμιματοσ από το Σεπτζμβριο του 2012 ζωσ ςιμερα. Μζλοσ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ τθσ κζςθσ κακθγθτι εφαρμογϊν «Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ Εφαρμογϊν» ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ. Μζλοσ ειςθγθτικισ επιτροπισ επιλογισ ζκτακτου προςωπικοφ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ Προγραμματιςτισ του τμιματοσ, υπεφκυνοσ για τον καταρτιςμό του ωρολογίου προγράμματοσ μακθμάτων του τμιματοσ κακϊσ και του προγράμματοσ εξετάςεων από το Χειμερινό εξάμθνο ζωσ τϊρα. Εκπρόςωποσ του τμιματοσ για το πρόγραμμα OracleAcademy από το ακαδθμαϊκό ζτοσ ζωσ τϊρα. Μζλοσ τθσ Ομάδασ Παρουςίαςθσ του τμιματοσ ςε μακθτζσ ςχολείων τθσ Β. Ελλάδοσ και αντίςτοιχων workshop που διοργανϊνει το ΑΤΕΙΘ. 2. Από το ακαδθμαικό ζτοσ διδάςκω ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ευφυείσ Σεχνολογίεσ Διαδικτφου" του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ το μάκθμα «Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ» ςε ςυνδιδαςκαλία με τον Κακθγθτι κ. Ρ. Αδαμίδθ και το μάκθμα «Αποκικεσ Δεδομζνων - Εξόρυξθ Ρλθροφορίασ» ςε ςυνδιδαςκαλία με τον κακθγθτι κ. Δ. Δζρβο, τον κακθγθτι κ. Γ. Ευαγγελίδθ και το διδάκτορα κ. Λ. Καραμθτόπουλο. 3. Από το ακαδθμαικό ζτοσ διδάςκω ςτο Διατμθματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Πλθροφοριακά υςτιματα" (MIS) του Ρανεπιςτιμιου Μακεδονίασ το μάκθμα «Βάςεισ Δεδομζνων» ςε ςυνδιδαςκαλία με τον Κακθγθτι του τμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ του Ρανεπιςτιμιου Μακεδονίασ κ. Γ. Ευαγγελίδθ. 4. Από το Σεπτζμβριο του 2000 ζωσ τον Νοζμβριο του 2008 εργαηόμουν ωσ εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ ςτο τμιμα Ρλθροφορικισ του Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ. Αντικείμενο διδαςκαλίασ μου ιταν τα μακιματα: Βάςεισ Δεδομζνων Ι Βάςεισ Δεδομζνων ΙΙ, Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ρρογραμματιςμόσ I, Ρρογραμματιςμόσ II, Ρρογραμματιςμόσ III, Ειςαγωγι ςτουσ Θ/Υ, 5. Από το Μάιο του 2006 ζωσ τον Νοζμβριο του 2008 εργαηόμουν ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ωσ Τπάλλθλοσ δθμοςίου με ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου και ειδικότθτα ΣΕ Πλθροφορικισ. 6. Από τισ 1 Νοεμβρίου 1999 ζωσ και τισ 9 Νοεμβρίου 2000 εργάςτθκα/υπθρζτθςα ςτο τμιμα Μθχανογράφθςθσ τθσ 113 Πτζρυγα Μάχθσ με ειδικότθτα Αναλυτι Προγραμματιςτι. 7. Από Σεπτζμβριο του 1994 ζωσ τον Ιοφνιο του 1998 εργάςτθκα ωσ Επιςκζπτθσ Κακθγθτισ (VisitingLecturer) ςτο Πανεπιςτιμιο του Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 3

4 Βόρειου Λονδίνου(UniversityofNorthLondon), όπου και δίδαξα τα παρακάτω μακιματα: Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Θ/Υ (1 ου ζτουσ), Ζννοιεσ και Σχεδιαςμόσ με προςανατολιςμό το αντικείμενο (1 ου ζτουσ), Ρρογραμματιςμόσ ςτθ C (1 ου ζτουσ), Ρροθγμζνοσ Ρρογραμματιςμόσ ςτθ C (1 ου ζτουσ), Ρλθροφορικι και Ρεριβάλλον Εργαςίασ (1 ου ζτουσ), Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων και Μοντελοποίθςθ Δεδομζνων (2 ου ζτουσ), Μεκοδολογίεσ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (3 ου ζτουσ και Μάςτερ Επιςτθμϊν), Στρατθγικζσ Ρλθροφορικισ (3 ου ζτουσ και Μάςτερ Επιςτθμϊν), Μθχανικι Λογιςμικοφ με χριςθ Θ/Υ (3 ου ζτουσ και Μάςτερ Επιςτθμϊν), 8. Από το Σεπτζμβριο του 1992 ζωσ τον Ιοφλιο του 1993, ςτα πλαίςια του διαπανεπιςτθμιακοφ προγράμματοσ ERASMUS ζκανα τθν πρακτικι μου εξάςκθςθ ςτο Πανεπιςτιμιο του Βόρειου Λονδίνου(UniversityofNorthLondon), όπου και δθμιοφργθςα πρόγραμμα λογιςμικοφ ςε Paradox. 6. Ερευνθτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 1. 01/05/ /04/2012: ςυντονιςτισ/επιςτθμονικά υπεφκυνοσ ςτο ζργο Γραφικι διεπαφι αιτθμάτων με εφαρμογι ςε όλα τα ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. Το πρόγραμμα χρθματοδοτικθκε (με ευρϊ) από τθν επιτροπι ερευνϊν του ΑΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ. Αντικείμενο ζργου: Βιβλιογραφικι ζρευνα των Γραφικϊν Διεπιφανειϊν ςε γλϊςςεσ αιτθμάτων. Μελζτθ και ςχεδίαςθ κατάλλθλων μεταφορϊν παρουςίαςθσ γραφικισ γλϊςςασ ιςοδφναμθσ τθσ XQuery. Αξιολόγθςθ των παραπάνω μεταφορϊν. Μακθματικόσ οριςμόσ τθσ νζασ γραφικισ γλϊςςασ με λεξικογραφικι, ςυντακτικι και ςθμαςιολογικι ανάλυςθ. Μετατροπι Σχεςιακισ Βάςθσ Δεδομζνων ςε XML ζγγραφο. Μετατροπι Αντικειμενοςχεςιακισ Βάςθσ Δεδομζνων ςε XML ζγγραφο. Μετατροπι Αντικειμενοςτρεφοφσ Βάςθσ Δεδομζνων ςε XML ζγγραφο. Υλοποίθςθ προτεινόμενθσ γλϊςςασ. Αξιολόγθςθ τθσ νζασ γλϊςςασ. Συμπεράςματα ζργου /09/ /12/2010: ςυντονιςτισ/επιςτθμονικά υπεφκυνοσ ςτο ζργο «Επεξεργαςία Δεδομζνων με πολλαπλζσ παραμζτρουσ για δίκτυα θλεκτροφωτιςμοφ» τθσ δράςθσ «ΚΟΥΡΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα & Επιχειρθματικότθτα & Ρεριφερειϊν ςε Μετάβαςθ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 «Δθμιουργία και Αξιοποίθςθ τθσ Καινοτομίασ Υποςτθριηόμενθσ από Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ» του ΕΣΡΑ Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 4

5 (χρθματοδοτικθκε με ευρϊ) 3. 01/01/ /12/2015: Αναπλθρωτισ επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ςτο ζργο «Σ Θ Ρ Ι Η Ω» - Οριηόντιο ζργο υποςτιριξθσ ςχολείων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο δρόμο για το ΨΘΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νζεσ υπθρεςίεσ Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου και ςτιριξθ του ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ» του ΕΣΡΑ Αντικείμενο ζργου: Σχεδιαςμόσ τεχνικισ λφςθσ ανά μονάδα και ΜΑΝ-Μελζτθ εφαρμογισ ανά μονάδα, Ραραμετροποίθςθ του δικτφου πρόςβαςθσ ΡΣΔ και κόμβων ΜΑΝ για τθν οπτικι διαςφνδεςθ ςτο ΡΣΔ των μονάδων, Ρρακτικι εκπαίδευςθ προςωπικοφ επιτόπιασ υποςτιριξθσ Σεμινάρια εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ενδοςχολικισ τεχνικισ υποςτιριξθσ, Ραροχι υπθρεςιϊν πρακτικισ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ /10/ /09/2014: ωσερευνθτισςτοδιεκνζσπρόγραμμαdbtech Vet Teachers, EC Lifelong Learning Programme. Αντικείμενο ζργου: Συμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ μετάφραςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από τα Αγγλικά, Συντονιςμόσ τθσ οργάνωςθσ και τθσ διεξαγωγισ του εργαςτθριακοφ μζρουσ των μακθμάτων και των ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν ςτθν τεχνολογία SQLTransactions /10/ /09/2012: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο ζργο Πρακτικι Άςκθςθ Σμιματοσ Πλθροφορικισ. Αντικείμενο ζργου: Εποπτεία φοιτθτϊν ςτθν πρακτικι τουσ άςκθςθ /01/ /01/2012: αξιολογθτισ ερευνθτικισ πρόταςθσ ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ ςτο ΑΣΕΙΘ /01/ /12/2010: ωσερευνθτισςτοδιεκνζσπρόγραμμαdbtech Ext του ICT project in EC LLP Transversal Programme. Αντικείμενο ζργου: Συμμετοχι ςε γενικά meetings του προγράμματοσ. Συμμετοχι ςτο πακζτο εργαςίασ WP3 (Framework, ContentandMethodsDevelopment: ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτο αντικείμενο XML και Databases. Συμμετοχι ςτο πακζτο εργαςίασ WP6 (Dissemination, Pilots, WorkshopsandCertificate): ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ ζντυπου υλικοφ (φυλλάδια και poster) προσ δθμοςιοποίθςθ των πεπραγμζνων του προγράμματοσ /02/ /07/2005, 20/10/ /4/2006, 02/05/ /12/2006 και 15/06/ /04/2008: ωσ ςυνεργάτθσ ςτο ζργο "Ριςτοποίθςθ Δεξιοτιτων Εκπαιδευτικϊν - Κζντρου Ριςτοποίθςθσ (ΚΕ.ΠΙ.) του τμιματοσ Ρλθροφορικισ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Θεςςαλονίκθσ /07/ /12/2006. ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςτο ζργο «χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ υποδομϊν τθλεδιάςκεψθσ/τθλεπιμόρφωςθσ για τθν εκπαίδευςθ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ», Γϋ ΚΡΣ - ΕΤΡΑ, Ε.Ρ. Κοινωνία τθσ Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 5

6 Ρλθροφορίασ, (Ρρόςκλθςθ 68) /04/ /08/2006: ωσ ερευνθτισ ςτο πρόγραμμα «Αρχιμιδθσ: Ενίςχυςθ Ερευνθτικϊν Ομάδων ςτα Σ.Ε.Ι.» του ερευνθτικοφ ζργου «Σεχνολογίεσ και εργαλεία για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτον παγκόςμιο ιςτό από άτομα με προβλιματα όραςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προςαρμογι και επζκταςι τουσ για τθν αποτελεςματικι δθμιουργία διαδικτυακϊν εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων» /01/ /08/2006: ωσ εξωτερικόσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Λαμίασ ςτα πλαίςια του ζργου «Ενίςχυςθ πουδϊν Πλθροφορικισ ςτο ΣΕΙ Λαμίασ» του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) του Γ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ. Αντικείμενο ζργου: Δθμιουργία του θλεκτρονικοφ υλικοφ του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτα Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων» και τθ διεξαγωγι του δφο φορζσ εξ αποςτάςεωσ, με χριςθ πλατφόρμασ λογιςμικοφ τθλεκπαίδευςθσ (Blackboard) /10/ /04/2006: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα του Μζτρου 1.2 «Αξιοποίθςθ των υποδομϊν τθσ τθλεκπαίδευςθσ του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ», Γϋ ΚΡΣ - ΕΚΤ, Ε.Ρ. Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, (Ρρόςκλθςθ 98). Αντικείμενο ζργου: Υλοποίθςθ μακθμάτων από απόςταςθ. Τεχνικι υποςτιριξθ διαλζξεων. Συμμετοχι ςτα εξισ παραδοτζα: i. Εξαμθνιαία αναφορά χριςθσ τθσ αίκουςασ τθλεκπαίδευςθσ. ii. Εξαμθνιαία αναφορά παραγόμενου ψθφιακοφ οπτικοακουςτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. iii. Στατιςτικά επιςκεψιμότθτασ κόμβων (εξυπθρζτθςθσ βίντεο κατ απαίτθςθ/vodserver) με εκπαιδευτικό υλικό. iv. Αποτίμθςθ λειτουργίασ (όχι αξιολόγθςθ): ςτατιςτικά χριςθσ, προβλιματα παιδαγωγικισ/τεχνικισ φφςθσ, ευκαιρίεσ που προςφζρονται από τθ χριςθ ςτουσ μακθτζσ κακθγθτζσ, κίνδυνοι που μποροφν να προκφψουν από τθ χριςθ /05/ /04/2006: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα EDUNET του Μζτρου 1.2 «Ειςαγωγι και Αξιοποίθςθ των νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ», Κατθγορία Ρράξεων 1: «Προθγμζνεσ τθλεματικζσ υπθρεςίεσ για τθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Edunet-3). Ανάπτυξθ και Τποςτιριξθ προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν για εκπ/κεσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Νομϊν Γρεβενϊν, Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Κοηάνθσ και Πιερίασ», Γϋ ΚΡΣ - ΕΚΤ, Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», (Ρρόςκλθςθ 96). Αντικείμενο ζργου: Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ ςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ εςωτερικϊν δικτφων ςε ςχολικζσ και διοικθτικζσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΑΤΕΙΘ. Ανάπτυξθ και λειτουργία προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 6

7 για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Υπθρεςία παροχισ και υποςτιριξθσ των προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του ΑΤΕΙΘ. Δράςεισ εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ των παρεχόμενων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτα ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΑΤΕΙΘ /04/ /03/2005: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα EDUNET του Μζτρου 1.2 «Ειςαγωγι και Αξιοποίθςθ των νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ», Κατθγορία Ρράξεων 1: «Ψθφιακό Εκπαιδευτικό Ρεριεχόμενο και Λογιςμικό», Υποκατθγορία Ρράξεων 3: «Ανάπτυξθ περιεχομζνου και προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία», «Προθγμζνεσ Σθλεματικζσ Τπθρεςίεσ για τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ:Ανάπτυξθ Προθγμζνων Σθλεματικϊν Τπθρεςιϊν για τισ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Νομϊν Γρεβενϊν, Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Κοηάνθσ και Πιερίασ.», Γϋ ΚΡΣ - ΕΚΤ, Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», (Ρρόςκλθςθ 51). Αντικείμενο ζργου: Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ εςωτερικϊν δικτφων ςε ςχολικζσ και διοικθτικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΤΕΙΘ. Ανάπτυξθ και λειτουργία προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Υπθρεςία παροχισ και υποςτιριξθσ των προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του ΤΕΙΘ. Δράςεισ εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ των παρεχόμενων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΤΕΙΘ /01/ /12/2004: ωσ εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ ςτο Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. πρόγραμμα του τμιματοσ Ρλθροφορικισ «ΜΕΤΟ 2.2 «ΑΝΑΜΟΦΩΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΥΝΣΘ» ΕΝΕΓΕΙΑ «Ολοκλιρωςθ τθσ διεφρυνςθσ και αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΑΞΕΩΝ γ, «Ενίςχυςθ των ΣΠΕ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ» ςτο Κδρυμα του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ. Αντικείμενο ζργου: Μελζτθ-οργάνωςθ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, διεξαγωγι εργαςτθρίων απόςταςθσ /04/ /10/2001 και 03/04/ /03/2003: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα Edunet, Γϋ ΚΡΣ - ΕΚΤ, Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», (Ρρόςκλθςθ 11). Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 7

8 7. υγγραφικό Ζργο Διδακτορικι Διατριβι Euclid Keramopoulos. GOQL, a Graphical Query Language for Object- Oriented Database Systems. WestMinster University, Cavendish School of Computer Science, London, UK, Ιοφνιοσ ΔθμοςιεφςεισςεΠεριοδικάμεΚριτζσ J5: Keramopoulos E., Deligiannis Ι., Spanos G., Pliakas Α, Tsekos Κ..A Controlled Experiment Investigation of Understandability and Correctness on Two Query Languages for XML data.in International Journal of Web Engineering and Technology (IJWET), Vol. 8, No. 1, pp , Περίληψη: The study presented in this paper is a controlled experiment, aiming at investigating the understandability and correctness in two query languages, namely KINISIS against XQuery. XQuery is the W3C standard query language for XML documents. KINISIS is a graphical query language which is designed and implemented upon XQuery, using metaphors extracted from the road traffic act. We conducted a controlled experiment in order to assess users performance, with respect to understanding and correctness, in developing queries in KINISIS and in XQuery. The findings, from the collected and statistically analyzed data, showed that users performing on KINISIS had significantly better results comparing to those using XQuery. As an output of this study, is that a graphical XQuery language that is based on successful metaphors is more appropriate for novice users in XQuery technology, instead of textual XQuery. J4: Keramopoulos E., Tsekos Κ., Pliakas Α, Deligiannis Ι..The Design of KINISIS. In International Journal on Integrated Information Management, Vol. 1, No. 2, pp. 1-14, Ρερίλθψθ: XQuery is the standard query language for semistructured data and especially for XML documents. Based on XQuery, we designed and developed KINISIS, a graphical XQuery language. In KINISIS we use metaphors, extracted from the road traffic act, in order to define queries. In this paper we present the design of KINISIS, the metaphors used, the implementation of KINISIS and the results of a controlled experiment where we assess the usability of KINISIS against XQuery. J3: Bekiropoulos K., Keramopoulos E., Beza O., Mouratidis P.A list Of Features That a Graphical XML Query Language Should Support.In International Journal of Computer Systems Science and Engineering (IJCSSE), Vol. 25, No. 5, Ρερίλθψθ: EXtensible Markup Language (XML) tends to become a standard way of data interchanging on the Web. Therefore a need for one or more languages was created, that will have the ability to manage and extract data from XML sources. In addition, the data on the Web do not always have strict structure (semistructured data). As a result, query languages should be able to retrieve information from these data too. XQuery is the W3C standard to retrieve information from XML documents. Moreover, graphical user interfaces are user friendly enough for naive users to use them. Thus, a graphical query language for XML documents is a very interesting research field. In this paper we draw a list of features that a graphical query language for XML documents should support. Moreover, we examine how the most representative graphical query languages for XML data have presented those features. Finally, in order to compare the languages, we present a comparison table J2: Keramopoulos, E., Pouyioutas P. & Ptohos T. The GOQL Language and its Formal Specifications. In International Journal of Computer Science & Applications (IJCSA), pp , Vol. 5, No. 2, Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 8

9 Ρερίλθψθ:The Graphical Object Query Language (GOQL) is a graphical query language that complies with the ODMG standard and runs on top of the o2 DBMS. The language provides users with the User s View (UV) and the Folders Window (FW), which serve as the foundation upon which end-users can pose ad-hoc queries. The UV is a graphical representation of any underlying ODMG scheme. Among its advantages is that it hides from endusers most of the perplexing details of the object-oriented database model, such as methods, hierarchies and relationships. To achieve this, the UV does not distinguish between methods, attributes and relationships, it encapsulates is-a hierarchies and it utilises a number of desktop metaphors whose semantics can be easily understood by end-users. The FW is a condensed version of the UV and provides the starting point for constructing queries. In this paper, we demonstrate, using an example, the UV and the FW and the way they support the construction of graphical queries. We then present the formal specifications of the language. We first give a formal definition of an object-oriented database schema in the GOQL model. The UV is then formally defined as a mapping from a GOQL object-oriented database schema. The formal definition of the UV allows us to formally define the graphical constructs of GOQL and the syntax analysis of the language. J1: Keramopoulos, E., Pouyioutas P. & Ptohos T. The GOQL Graphical Query Language. In International Journal of Computers and Applications(IJCA), pp , Vol. 24, No. 3, Ρερίλθψθ: In this paper, we present a graphical query language, namely GOQL (Graphical Object Query Language), for Object-Oriented Data Base Systems (OODBS), in general, and the Object Model of ODMG 2.0, in particular. A detailed literature survey of related work is given, and an analysis methodology that allows the evaluation of such languages is proposed. Moreover, the User s View (UV) of GOQL is presented. The UV provides a graphical schema that does not contain any of the perplexing details of an object-oriented database schema; it also provides a graphical interface that supports ad-hoc queries for object-oriented database applications. Because there is a direct correspondence between the features of GOQL and OQL (GOQL supports all the features of OQL), the language can be used as an alternative graphical interface to OQL. Thus, GOQL allows users to express queries graphically ranging from simplistic ones to rather complicated ones. Among the features provided/supported by the language are: a 2D colour interface, methods, predicates, Boolean & set operators, arithmetic expressions existential /universal quantifiers, aggregate functions, group by and sort operators, functions, and subqueries. In this paper, we illustrate through examples both the UV and the query mechanism of GOQL. ΔθμοςιεφςεισςευνζδριαμεΚριτζσ C17: Keramopoulos E., Dervos D., Deligiannis I., Evangelidis G., Pouyioutas P..HERMES: a Tool for Querying Heterogeneous Data Stores. In IEEE Proceedings of 16 th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), pp , ISBN: /12, DOI: /PCI , Piraeus, Greece, 5-7 October, Ρερίλθψθ: Data are organized/stored in a plethora of different databases, locations and data models. In many cases, companies and organizations utilize data stored in a variety of data models at remote database servers. A challenge would be to construct queries that join data from such disparate sources. In this paper, we report on research work relating to graphical query languages and data modeling. More specifically, we report on a new software tool for the novice user, one that transforms databases of different data models (Relational, Object-Relational, Object-Oriented) into an equivalent XML model, plus on a new graphical XQuery type query language that facilitates the construction of user queries that join data from different data Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 9

10 models. C16: Keramopoulos E., Dervos D., Deligiannis I., Evangelidis G., Pouyioutas P.. Critical Analysis of Designing a Graphical Query Language. In Proceedings of IATED 4th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2012), pp , ISBN: , Barcelona, Spain, 2-4 July, Ρερίλθψθ: During the last two decades, information has been stored in a plethora of different databases, locations and data models. In many cases, companies and organizations use data, that is stored in a variety of data models and remote database servers, which can be correlated. A challenge would be to define queries joining data from all those different sources. Thus, data can be found in Relational, Object-Relational, Object-Oriented, XML databases or even in text files. For each model there is a corresponding query language, i.e. SQL, SQL3, OQL and XQuery. Moreover, it is very tricky to join data from different sources and we have not found in the literature a query language that has been designed to use data in the same query from Relational, Object-Relational, Object-Oriented and XML databases. On the other hand, the syntax of all the above mentioned query languages, is complicated and demanding especially for novice users. The majority of computer users need only to learn how to complete simple work tasks, whereas the problems they have to solve are usually expressed in noncompeting terms. For this reason users prefer to use graphical query languages instead of a query language that has a textual syntax. In this paper, we present our conclusions in designing graphical query languages (GQLs). We have already designed, developed and evaluated, by organizing a controlled experiment, two GQLs, namely GOQL for Object- Oriented Database System and KINISIS for XML databases. The most important lesson that we learned is that it is very important the design of a graphical query language to be free of the underlying query language. Finally, we introduce a solution to the problem of joining data from different sources which stored in different database models, based on a graphical query language. C15: Pouyioutas P., Gjermundrod H., Dionysiou I., Rigas V.,Keramopoulos E..The Student Module of ReProTool Allowing Students to Provide Input in the ECTS Re-engineering of University Programmes. In Proceedings of the IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2012), pp , DOI: /P , Napoli, Italy, June Ρερίλθψθ: This paper presents the Student Module of ReProTool. ReProTool is a software tool that is used for the ECTS and the Bologna Process reengineering of academic programmes. The tool is the result of a project cofinanced by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research Promotion Foundation. The Student Module provides students facilities for providing considerable input for the reengineering of programmes and courses. Students can provide their workload during the courses they study and feedback to their lecturers. They can also view the percentage of their workload as distributed over the various courses they study, weekly statistics with regards to their workload as compared to the one expected by their lecturers and the average workload of the courses they study. The average workload of all students attending a course is then provided to the Lecturer (Faculty) Module allowing thus the lecturer to compare this average with the one expected in his/her course and thus the number of ECTS given to the course. Corrective action can then be taken by the lecturer in case that the two aforementioned loads are very different. Furthermore, the weekly feedback provided by the students allows the lecturer to reflect on the course and its delivery and improve the course. Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 10

11 C14: Keramopoulos E., Tsekos Κ., Pliakas Α, Deligiannis Ι. Assessing the Understandability of Kinisis against XQuery through a Controlled Experiment. In IADIS International Conference Information Systems 2012 Berlin, pp , Germany, March Ρερίλθψθ: XQuery is the W3C standard to retrieve information from XML documents. KINISIS is a graphical query language which is designed and implemented upon XQuery, using metaphors extracted from the road traffic act. In this paper we present a controlled experiment study that we conducted in order to compare the understandability of KINISIS against XQuery. We describe the design and execution of the experiment, and present a critical analysis of the resulting data, the lessons learned and indications of future research. C13: Keramopoulos, E., Zounaropoulos M., Kourouleas G. A Comparison Study Of Object-Oriented Database Management Systems. In Proceedings The Fourth International Theoretical and Practical Conference: Object-Systems 2011, Russia, Rostov-on-Don, November Ρερίλθψθ:In recent years Object-Oriented Database Systems have a remarkable growth and obtain a larger share of the market of database systems. This is a consequence of the advantages and faster performance of Object-Oriented Database Systems compared with Relational Database Systems. In this paper, we present the features that an Object-Oriented Database System should support. Moreover we compare the eight more powerful Object-Oriented Database Systems and we present a comparison table between those systems according to the features we introduce. C12: Keramopoulos E., Pliakas Α, Tsekos Κ., Deligiannis Ι. KINISIS, a Graphical Xquery Language. Proceedings of International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos, Greece, 29 September 3 October, Ρερίλθψθ: EXtensible Markup Language (XML) tends to become a standard way of data interchanging on the Web. XQuery is the W3C standard to retrieve information from XML documents. Moreover, graphical user interfaces are user friendly enough for naive users to use them. Thus, a graphical query language for XML documents is a very interesting research field. In this paper we introduce KINISIS a new graphical query language which is designed and implemented upon XQuery which uses metaphors extracted from the road traffic act. Moreover, we present the results of the controlledexperiment that we developed in order to evaluate KINISIS usability against XQuery. C11: Oleynik P., Keramopoulos E. UML for the representation of OQLresults. In Proceedings of the First International Scientific-Practical Conference Object-Systems, Russia, Rostov-on-Don, ISBN , pp. 9-14, May 2010,. Ρερίλθψθ: In this paper we describe a new proposal for the representation of OQL query output. Optimality criterions for a developed Metamodel are presented. Showing examples of using Metamodel for test domain model. C10: Beza O, Patsala M. &Keramopoulos E. Comparison of XML Support in IBM DB2 9, Microsoft SQL Server 2005, Oracle 10g. In Proceedings of the 2st International Scientific Conference, era-2: The Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, Athens, Greece, September Ρερίλθψθ: In this paper we present the relation between XML (Extensible Markup Language) documents and Relational Database Management System (RDBMS) IBM DB2 9, MICROSOFT SQL SERVER 2005 and ORACLE 10g. Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 11

12 The research aims to develop and describe the ways in which we can manipulate this type of documents using these three XML-enabled Databases and perform a comparison analysis of their XML support. The paper discusses the basic characteristics/concepts of XML and it presents the structure of XML documents, all related technologies (DTDs, SCHEMATA, etc) and two of the most important XML Query languages XPath and XQuery. Moreover, we outline the basic concepts of Database systems and how they can benefit using XML. The emphasis of the paper is given in the presentation of the comparison analysis, which is based on a list of basic features of XML that a RDBMS should support. We introduce these XML features and we analyze the comparison analysis by presenting examples of using XML with IBM DB2 9, MICROSOFT SQL SERVER 2005 and ORACLE 10g. Finally we summarize all our conclusions in a comparison table which contains all the supported XML operations from the three RDBMSs. C9: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. Implementation of the GOQL language. In Proceedings of the International IEEE Conference on Information Visualisation 2004 (IV 2004), pp , London, England, July 14-16, Ρερίλθψθ: The Graphical Object Query Language (GOQL) is a graphical query language that complies with the ODMG 3.0 standard and runs on top of the o2 DBMS. GOQL provides users with the User s View (UV) and the Folders Window (FW), which serve as the foundation upon which end-users pose ad-hoc queries. The UV is a graphical representation of any underlying ODMG scheme. Among its advantages is that it hides from end-users most of the perplexing details of the object-oriented database model, such as methods, hierarchies and relationships. To achieve this, the UV does not distinguish between methods, attributes and relationships, it encapsulates is-a hierarchies and it utilises a number of desktop metaphors whose semantics can be easily understood by end-users. The FW is a condensed version of the UV and provides the starting point for constructing queries. In this paper, we demonstrate the UV and the FW and discuss GOQL s system architecture, its various components and the way these components interact to generate the UV and the FW and to provide an ad hoc query construction mechanism. We also present the screen interface of the language. C8: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. Design Considerations of the GOQL Interface. In Proceedings of the IEEE 26 th International Conference on Information Technology Interfaces, pp , Cavtat/Dubrovnik Croatia, June 7-10, Ρερίλθψθ: The Graphical Object Query Language (GOQL) is a query language that complies with the ODMG standard and which runs on top of the O2 DBMS. The GOQL User Interface comprises the User s View (UV) and the Folders Window (FW). The UV is a graphical representation of an ODMG database scheme, which hides from end-users most of the perplexing details of the object-oriented database model. The FW is a condensed version of the UV that serves as canvas upon which ad-hoc queries are constructed. The paper addresses principles behind the design of User Interfaces and discusses features and characteristics of the GOQL User Interface. C7: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. The System Architecture of the GOQL Language. In Proceedings of the Twentysecond IASTED International Conference on Applied Informatics (AI 2004), pp Innsbruck, Austria, February 14-17, Ρερίλθψθ: The Graphical Object Query Language (GOQL) is a graphical query language that complies with the ODMG standard and runs on top of the o2 DBMS. The language provides users with the User s View (UV) and the Folders Window (FW), which serve as the foundation upon which end-users can pose ad-hoc queries. The UV is a graphical representation of any underlying ODMG scheme. Among its advantages is that it hides from endusers most of the perplexing details of the object-oriented database model, Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 12

13 such as methods, hierarchies and relationships. To achieve this, the UV does not distinguish between methods, attributes and relationships, it encapsulates is-a hierarchies and it utilises a number of desktop metaphors whose semantics can be easily understood by end-users. The Folders Window is a condensed version of the UV and provides the starting point for constructing queries.in this paper, we demonstrate, using an example, the UV and the FW and the way they support the construction of graphical queries. We also discuss GOQL s system architecture, its various components and the way these components interact to generate the UV and the FW and to provide an ad hoc query construction and evaluation mechanism. We conclude by briefly addressing issues related to the implementation of the GOQL system architecture and the portability of GOQL across different DBMS platforms. C6: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. A Formal Definition of the Users View (UV) of the Graphical Object Query Language (GOQL). In Proceedings of the International IEEE Conference on Information Visualisation 2002 (IV 2002), pp , London, England, July 10-12, Ρερίλθψθ: In this paper we provide a brief formal definition of the Users View (UV) of the Graphical Object Query Language (GOQL). The UV provides a graphical representation for object-oriented database schemas and hides from end-users most of the perplexing details of the object-oriented database model, such as methods, hierarchies and relationships. In particular, the UV does not distinguish between methods, attributes and relationships, encapsulates the is-a hierarchy and utilises a number of desktop metaphors to present a graphical schema that is easy to be understood by end-users. Thus, the UV provides the environment, through which end-users, can pose ad-hoc queries through GOQL.We first give a brief formal definition of an object-oriented database schema in the GOQL model. This is given, by providing a formal definition of the basic element of such a schema, namely the class. The UV is then briefly formally defined as a mapping from a GOQL object-oriented database schema. Using this mapping, any object-oriented database schema can be translated into a graphical representation in the UV. The running example of the paper is used to demonstrate the mapping from the textual schema to the graphical schema of the UV. The formal definition of the UV will allow us, in the future, to formally define the graphical constructs of GOQL. C5: Keramopoulos, E., Pouyioutas P. & Ptohos T. A Comparison Analysis of Graphical Models of Object-Oriented Databases and the GOQL Model. In Proceedings of the 6 th WSEAS International Conference on Computers, pp.43-49, Rethymno, Crete Island, Greece, July 7-14, Ρερίλθψθ: In this paper we present a comparison analysis of the most important graphical models of object-oriented databases. These models are also compared with the graphical model (User s View UV) of GOQL - our graphical query language for object-oriented databases. The comparison is based on an example of an object-oriented database schema whose graphical representation is given in the most important graphical models that exist in the literature including GOQL. The comparison illustrates the limitations of these models as compared with the UV of GOQL. C4: Georgiadou E. &Keramopoulos E.Measuring the Understandability of a Graphical Query Language through a Controlled Experiment. In Proceedings of the BCS International Conference of Software Quality Management, pp Loughborough, April 18-20, Ρερίλθψθ:Evaluations of software tools and in particular those of graphical user interfaces have been the concern of many practitioners and researchers as well as vendors, all of which are interested in the quality improvement of both the software product and process. In this paper we provide the rationale Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 13

14 for selecting the formal experiment evaluation method in order to measure the understandability of the graphical query language GOQL (Graphical Object Query Language). We describe the design and execution of an experiment, and present a critical analysis of the resulting data, the lessons learned and indications of future research. C3: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. GOQL, a Graphical Query Language for Object-Oriented Database. In Proceedings of Eighteenth IASTED International Conference on Applied Informatics (AI 2000), pp Innsbruck, Austria, February 14-17, Ρερίλθψθ: In this paper, we present a graphical query language, namely GOQL (Graphical Object Query Language), for Object-Oriented Data Base Systems (OODBS), in general, and the Object Model of ODMG 2.0, in particular. GOQL has been designed to address the needs of both expert and naive users; thus, the provided interface hidesand encapsulates some of the perplexing features of the underlying database schema and represents some others using metaphors. The language provides a graphical querying mechanism for the construction of adhoc queries. Because there is a direct correspondence between the features of GOQL and OQL (GOQL supports all the features of OQL), the language can be used as an alternative graphical interface to OQL. Thus, GOQL allows users to express queries graphically ranging from simplistic ones to rather complicated ones. Among the features provided/supported by the language are: a 2D colour interface, methods, predicates, boolean & set operators, arithmetic expressions existential /universal quantifiers, aggregate functions, group by and sort operators, functions, and subqueries. C2: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. The User s View Level of the GOQL, a Graphical Query Language. In Proceedings of the International IEEE on Information Visualisation 1999 (IV 1999), pp London, England, July 14-17, Ρερίλθψθ: The paper addresses issues related to the design of a graphical query mechanism that can act as an interface to any Object-Oriented Data Base System (OODBS), in general, and the Object Model of ODMG 2.0, in particular. In the paper, a brief literature survey of related work is given, and an analysis methodology that allows the evaluation of such languages is proposed. Moreover, the User s View level of a graphical query language, namely GOQL (Graphical Object Query Language), for ODMG 2.0 is presented. The User s View level provides a graphical schema that does not contain any of the perplexing details of an object-oriented database schema, and it also provides a graphical interface that supports ad-hoc queries for object-oriented database applications. Herein we illustrate, using an example, the User s View level of GOQL. C1: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Sadler C. GOQL, a Graphical Query Language for Object-Oriented Database Systems. In Proceedings of the 3rd Basque International IEEE Workshop on Information Technology (BIWIT 97): Data Management Systems, pp Biarritz, France July 2-4, Ρερίλθψθ: In this paper we present the graphical query language GOQL. GOQL provides a user-friendly graphical interface to support ad-hoc queries for object-oriented database applications. Such queries will be translated into standard OQL queries. Herein we illustrate, using an example, the use and expressiveness of GOQL and briefly survey similar work and developments in the market and in the literature. θμειϊςεισ - Πανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ Για τα μακιματα που διδάςκω ζχω δθμιουργιςει εκπαιδευτικό υλικό το Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 14

15 οποίο περιλαμβάνει ςθμειϊςεισ/διαφάνειεσ παραδόςεων κεωρίασ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, και βοθκθτικό υλικό. Πλο το υλικό ζχει δθμοςιευκεί ςτθν ειδικι πλατφόρμα Blackboard του ΑΤΕΙΘ, του ΤΕΙ Λαμίασ και τθν πλατφόρμα Compus του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. Ειδικότερα: Στθν πλατφόρμα Moodle του ΑΤΕΙΘ είναι αναρτθμζνο υλικό για τα μακιματα: Βάςεισ Δεδομζνων Ι ( ) μόνο εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Βάςεισ Δεδομζνων ΙΙ ( ) Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν Χριςτθ ( ) Τεχνολογία Βάςεων Δεδομζνων ( ςιμερα) Αλλθλεπίδραςθ Ανκρϊπου Υπολογιςτι Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν Χριςτθ (2011 ςιμερα). Οργάνωςθ Δεδομζνων και Εξόρυξθ Ρλθροφορίασ (2011 ςιμερα). Στθν πλατφόρμα Blackboard του ΤΕΙ Λαμίασ είναι αναρτθμζνο υλικό για το μάκθμα Ειςαγωγι ςτα Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων (2006) ςτα πλαίςια του ζργου «Ενίςχυςθ πουδϊν Πλθροφορικισ ςτο ΣΕΙ Λαμίασ». Στθν πλατφόρμα compus του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ είναι αναρτθμζνο υλικό για το μάκθμα «Βάςεισ Δεδομζνων ( ςιμερα) ςτα πλαίςια του Διατμθματικοφ Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ «Ρλθροφοριακά Συςτιματα (MIS)» του Ρανεπιςτιμιου Μακεδονίασ. Άλλθ υγγραφικι Δραςτθριότθτα Στο portal του DBTech (http://www.dbtechnet.org/) είναι αναρτθμζνο υλικό για το ζργο «DBTechEXT: XMLandDatabases - VirtualLaboratoryWorkshops». Εκεί περιλαμβάνει: Part A: Pre-Teaching Material. Part B: Tutorial (Theoretical) Introduction. Part C: Hands-On Laboratory. Part D: Post-teaching Material. Martti Laiho, Fritz Laux, Matti Kurki, Euclid Keramopoulos, Amandine Duffoux, DBTechNet Tutorial on XML, SQL/XML and the Big Three.Σθμειϊςεισ 85 ςελίδεσ. Ε. Κεραμόπουλοσ, Τελικι ζκκεςθ ςτο ζργο «Επεξεργαςία Δεδομζνων με πολλαπλζσ παραμζτρουσ για δίκτυα ηλεκτροφωτιςμοφ». Ε. Κεραμόπουλοσ, Τελικι ζκκεςθ ςτο ζργο «Γραφική διεπαφή αιτημάτων με εφαρμογή ςε όλα τα ςφγχρονα ςυςτήματα διαχείριςησ βάςεων δεδομζνων» 434 ςελίδων, το οποίο περιλαμβάνει 10 τεχνικζσ αναφορζσ ςχετικζσ με το ζργο. 8. Αναφορζσ ςτο επιςτθμονικό ζργο 1. Abdelhak Seriai, Chabane Oussalah. A Reuse Based Object-Oriented Framework Towards Flexible Formulation of Complex Queries. FQAS 2000: Chabane Oussalah, Abdelhak Seriai. A Reuse-Based Object-Oriented Framework Towards Easy Formulation of Complex Queries. ER 2000: Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 15

16 Chabane Oussalah, Abdelhak Seriai. How to Reuse Former Queries to Facilitate the Formulation of New Ones. IDEAS 2000: Ferran Perdix, Roberto García, Rosa Gil, Marta Oliva, José A. Macías and Diego Moya. SemanticWeb Interfaces for Newspaper Multimedia Content Management, New Trends on Human Computer Interaction, DOI / , Springer- Verlag London Limited Interfaces basados en la Web Semántica para la Gestión de Contenidos Multimedia. In J.A. Macías, A. Granollers and P. Latorre (eds). VIII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador (INTERRACCIÓN 07) (inconjuntion with CEDI 2007). Thomson, pp , (ISBN: ) 6. Abdelhak Seriai, Chabane Oussalah. QUERYAID: A Query Formulation Model for and by Reuse. WISE 2000: Norman Murray, Norman W. Paton, Carole A. Goble. Kaleidoquery: a visual query language for object databases. AVI 1998: Norman Murray, Carole A. Goble, Norman W. Paton. Kaleidoscape: A 3D Environment for Querying ODMG Compliant Databases. VDB 1998: Christian Sallaberry, Eric Andonnof, Nicolas Belloir. WDBQS: A Unified Access to Distant Databases Via a Simple Web-Tool. DEXA 2000: Ignacio Gil, Peter M. D. Gray, Graham J. L. Kemp. A Visual Interface and Navigator for the P/FDM Object Database. UIDIS 1999: Murray N., Paton N., Goble C. & Bryce J., Kaleidoquery: A Flow-based Visual Language and its Evaluation. In Journal of Visual Languages and Computing, Vol. 11, No 2, pp Amineh Fadhil, 2008, OntoVQL: Ontology Visual Query Language, A Master Thesis in Computer Science, in the Department of Computer Science and Software Engineering at Concordia UniversityMontreal, Quebec, Canada. 13. Lan Xiao, Li Zheng, Jian Xiao, and Yi Huang, A Graphical Query Language for Querying Petri Nets. Information Systems: Modeling, Development, and IntegrationLecture Notes in Business Information Processing Volume 20, 2009, pp Οργανωτικζσ & επιςτθμονικζσ επιτροπζσ ςυνεδρίων 1. Session Chairςτοδιεκνζσςυνζδριο4th IATED annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2012) Ιοφλιοσ Session Chairςτοδιεκνζσςυνζδριο IADIS International Conference Information Systems Μάρτιοσ Co-chairςτοδιεκνζσςυνζδριοThe Fourth International Theoretical and Practical Conference: Object-Systems 2011, το Κριτισ (Reviewer) ςτοπεριοδικόinternational Journal of Web Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 16

17 Engineering and Technology (IJWET)απότο 2012 ζωσςιμερα. 5. Κριτισ (Reviewer) ςτοπεριοδικόjournal of Systemics, Cybernetics and Informatics απότο 2003 ζωσςιμερα. 6. Κριτισ (Reviewer) ςτοδιεκνζσετιςιοςυνζδριοthe International Conference on Computer, Communication and Control Technologiesαπότο 2003 ζωστο Κριτισ (Reviewer) ςτο διεκνζσ ετιςιο ςυνζδριο IADISe- SocietyConference από το 2009 ζωσ ςιμερα. 8. Κριτισ (Reviewer) ςτοδιεκνζσςυνζδριοconference on Information Systems Analysis and Synthesis, Κριτισ (Reviewer) ςτοδιεκνζσετιςιοςυνζδριοwmsci World Multi- Conference on Systemics, Cybernetics and Informaticsαπότο 2005 ζωσςιμερα. 10. Κριτισ (Reviewer) ςτοδιεκνζσςυνζδριοfirst International Scientific- Practical Conference Object-Systems το Κριτισ (Reviewer) ςτο SCI : The World Multiconference on Systemics Cybernetics and Informatics. 10. Επίβλεψθ πτυχιακϊν εργαςιϊν Από το Σεπτζμβριο του 2000 ζχω επιβλζψει τισ παρακάτω πτυχιακζσ εργαςίεσ, ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία: 1. Μιταλασ Ανδρζασ, «Μελζτθ, περιγραφι και τεκμθρίωςθ τθσ αίκουςασ τθλεκπαίδευςθσ του ΤΕΙΘ». 2. Μπζηα Πλγα - Ρατςάλα Μαρία, «Σφγκριςθ χριςθσ τθσ XML από IBMDB2, Oracle, SQLServer, Postgres». 3. Μπεκθρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - Μουρατίδθσ Ρζτροσ, «XMLQueryLanguages». 4. Ραραποφρασ Γιϊργοσ, «Διαδικτυακι Εφαρμογι Διαχείριςθσ Βιβλιογραφίασ». 5. Αλεξανδρόπουλοσ Ραναγιϊτθσ, Ραραςκευά Άννα, «Υλοποίθςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ καταςκευισ ςχθμάτων αντικειμενοςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων». 6. Lizin Mathieu, «"The development of a demo for a Musical School by using Eclipse, XML, XQuery and Oxygen». Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem, INFORMATIQUE (Erasmus). 7. Truong Helene, «Study of the integration and the practical use of XQuery in I.B.M. DB2». Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem, INFORMATIQUE (Erasmus). 8. Νίκασ Βαςίλειοσ, «XML και XML Schema». 9. Ψαρράσ Δθμιτριοσ, «Electronic Nose». 10. Latere Joelle, «Data manipulations with JDBC technology». Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem, INFORMATIQUE (Erasmus). 11. Αραμπατηισ Ιωάννθσ, «Δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ του Τμιματοσ Εκδόςεων του ΑΤΕΙΘ με χριςθ Joomla!». 12. Ντάνθσ Γιϊργοσ, «Σχεδίαςθ και καταςκευι ενόσ Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 17

18 πολυμεςικοφ οδθγοφ για τθν παρουςίαςθ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Θεςςαλονίκθσ». 13. Ανδριανοποφλου Ακθνά, «Θ Χριςθ Των Μεταφορϊν Στισ Διεπαφζσ Χριςτθ Θ/Υ». 14. Ακαναςιάδου Χρφςα, «Αξιολόγθςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εφαρμογισ Easy Object Relational Database Manager και των μεταφορϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςε αυτιν». 15. Ρλιάκασ Αχιλλζασ - Τςζκοσ Κωνςταντίνοσ, «Υλοποίθςθ γραφικισ διεπαφισ XQuery». 16. Καρακάνου Σωτθρία, «WebServices και χριςθ τουσ ςτισ Βάςεισ Δεδομζνων». 17. Μπζλλασ Μιχάλθσ, «Υλοποίθςθ εργαλείου μετατροπισ μιασ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων ςε αντίςτοιχθ XML μορφισ». 18. Μάνιοσ Χριςτοσ, «Datawebservices με χριςθ του IBMDataStudio». 19. Μπογιατηι Φωτεινι, «SPARQL, θ γλϊςςα αιτθμάτων του W3C για δεδομζνα ςε RDF μορφι». 20. Ηλάτκοσ Ηαχαρίασ, «CloudStorage». 21. Ρατςίκασ Κωνςταντίνοσ, «SPARQL μζςω JenaAdapter για Oracle». 22. Γαβριθλίδθσ Σζργιοσ, «Υλοποίθςθ διαδικτυακισ εφαρμογισ διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ Μακθμάτων του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ». 23. Ηουναρόπουλοσ Μιχαιλ, «Υλοποίθςθ εργαλείου μετατροπισ Αντικειμενοςτρεφισ Βάςθσ Δεδομζνων ςε αντίςτοιχθ XML μορφισ». 24. Νάτοσ Δθμιτριοσ, «Μελζτθ τθσ Τεχνολογίασ CloudStorage». 25. Αρβανιτάκθ Αικατερίνθ, «GraphicalXMLSchema» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 26. Ραπαςωτθρίου Σωτιριοσ, «Διαδικτυακό Μεςιτικό Γραφείο με χριςθ των API τθσ GOOGLE» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 27. Κυριμλίδθσ Νικόλαοσ, «Ραρουςίαςθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ ςτθν πλατφόρμα Android» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 28. Τςιγαρά Ευκυμία, 2013.«ONLINE ΒΙΒΛΙΟΡΩΛΕΙΟ» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 29. Κορτςιμελίδθσ Βαςίλειοσ, «Sesame» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 30. Αλαγκιοηίδθσ Ελευκζριοσ, «Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ με χριςθ ORACLE και δθμιουργία Portal για παρουςίαςθ και χριςθ του υλικοφ που μασ προςφζρει το AdvancedComputerScienceProgram» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ. 31. Καλφοφδθ Κατερίνα, «Ρροβολι ατομικοφ προγράμματοσ μακθμάτων ςε Android» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ. 32. Γιακουμι Ηαχαρίασ και Ραηάρλογλου Ευαγγελία, «Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ τθσ Θεςςαλονίκθσ για Android» TEI Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 18

19 Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ. 33. Θεοφίλου Θεόφιλοσ, «Διαχείριςθ του Ρρογράμματοσ μακθμάτων του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ με χριςθ Αντικειμενοςτρεφϊν Βάςεων Δεδομζνων» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ. 34. Σάββοσ Βαγγζλθσ, «Ρροςφορά και ηιτθςθ αγοράσ εργαςίασ ςε Android» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ 11. υμμετοχι ςε ςυνζδρια October, 16 th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), Piraeus, Greece July, 4th IATED annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2012),Barcelona, Spain March, IADIS International Conference Information Systems 2012 Berlin, Germany September, International DBTech EXT Workshop in Thessaloniki, Greece: Database Modeling and Semantics May, International DBTech EXT Workshop in Malaga, Spain: Database Access Patterns and Object-Relational mapping November, International DBTech EXT Workshop in Helsinki, Finland. Distributed and Replicated Databases, Mobile and Embedded Databases November, DBTech Symposium in Helsinki, Finland. New Technology Trends and Challenges for the Database Professional - Challenges for Database Education. 8. 2st International Scientific Conference, era-2: The Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, Athens, Greece, September The 3 rd Basque International IEEE Workshop on Information Technology (BIWIT 97): Data Management Systems, Ιοφλιο 1997 (Ραρουςίαςαμίαεργαςίαμου). 10. ΕρευνθτικόςεμινάριοςτοΡανεπιςτιμιοτου Wolverhampton τομάιοτου 1996 μεκζμα: New Directions in Software Development 1996: Visualisation - Seeing is Knowing. 11. Σεμινάριο για τθν παρουςίαςθ του ObjectStore τθσ Object Design Inc. ςτο Λονδίνο τον Οκτϊβριο του 1994 διάρκειασ μίασ μζρασ. 12. Σεμινάριο για τθν παρουςίαςθ του ObjectIQ ςε κλειςτό τμιμα 3 ατόμων διάρκειασ μίασ εβδομάδασ, τον Οκτϊβριο 1994, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Hitachi ςτο Maidenhead τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. 13. Ερευνθτικό ςεμινάριο ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ το Σεπτζμβριο του 1994 με κζμα: CASEforBusiness, EducationandCommerce. 14. Ερευνθτικό ςεμινάριο ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ το Σεπτζμβριο του 1994 με κζμα: CASEforReal- TimeSystems. 15. Από το 1994 μζχρι το 1999 παρακολοφκθςα πολλά ερευνθτικά ςεμινάρια που ζγιναν ςτο Ρανεπιςτιμιο του Βόρειου Λονδίνου. Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 19

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή από την Χαρά Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της Υποστασιοποίησης στο µοντέλο του RDF

Υποστήριξη της Υποστασιοποίησης στο µοντέλο του RDF Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Υποστήριξη της Υποστασιοποίησης στο µοντέλο του RDF Τζορµπατζάκη Ι. Αγγελική Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2003 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Σπουδαστές Μαραβελάκης Γρηγόριος Α.Μ. 3553 Μαυρομήτρος Δημήτριος Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα