ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ 1. Προςωπικζσ Πλθροφορίεσ Πνομα Επίκετο Οικογενειακι Κατάςταςθ Τθλζφωνο Εργαςίασ Skype Id Fax Ιςτοςελίδα Ευκλείδθσ Κεραμόπουλοσ Ζγγαμοσ με τρία παιδιά euclidkeramopoulos Σρζχουςα Θζςθ 3. πουδζσ Σακτικόσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ( ) με ειδικότθτα Ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ, Σχολι Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ ΦΕΚ Διοριςμοφ: 1052/ ςε κζςθ Κακθγθτι Εφαρμογϊν ΦΕΚ Μονιμοποίθςθσ: 1143/24/10/2012 ΦΕΚ Εξζλιξθσ: 1555/31-12/2013 ςε κζςθ Επίκουρου Κακθγθτι 15/02/1994 Πτυχίο Μθχανικοφ Πλθροφορικισ Τμιμα Ρλθροφορικισ, ΑΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ. Βακμόσ πτυχίου 6.8. Θ πτυχιακι μου εργαςία είχε τίτλο Χρϊμα και Κίνθςθ και ιταν ςχετικι με τθν υλοποίθςθ τθσ κίνθςθσ αντικειμζνων με κατάλλθλθ διαφοροποίθςθ ςτα χαρακτθριςτικά του χρϊματοσ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου. Στα πλαίςια των ςπουδϊν μου πραγματοποίθςα εννεάμθνθσ διάρκειασ Erasmus ςτο UniversityOfNorthLondon (ζχει μετονομαςτεί MetropolitanLondonUniversity). Κατά τθ διάρκεια του Erasmus ολοκλιρωςα με επιτυχία εργαςία επιπζδου διπλωματικισ με τίτλο Timetable, θ οποία ιταν ςχετικι με το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ εφαρμογισ ςε Paradox ςχετικι με το ωρολόγιο πρόγραμμα του DepartmentofComputing του Ρανεπιςτθμίου που ζκανα το Erasmus μου. 30/06/2004 Διδακτορικό τίτλο ςτθν Πλθροφορικι από το πανεπιςτιμιο WestMister του Λονδίνου. Θ εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ μου είχε ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μιασ γλϊςςασ ερωτοαποκρίςεων με γραφικό περιβάλλον για το αντικειμενοςτρεφι περιβάλλον Βάςεων Δεδομζνων, θ οποία κα απευκφνεται από τον πολφ άπειρο μζχρι τον πιο ζμπειρο χριςτθ Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 1

2 θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Για τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ζρευνασ μελζτθςα ςε βάκοσ τουσ παρακάτω τομείσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν: (α) Βάςεισ Δεδομζνων (Σχεςιακζσ, Αντικειμενοςτρεφείσ), (β) Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ (C, Tcl/TK, o2c) και Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν, (γ) Διαδικτυακι ςφνδεςθ προγράμματοσ με Βάςθ Δεδομζνων, (δ) Αλλθλεπίδραςθ του ανκρϊπου με τον υπολογιςτι (HumanComputerInteraction), (ε) Ροιότθτα Λογιςμικοφ και (ςτ) Μακθματικι ςφνταξθ και ςθμαςιολογία λογιςμικοφ. 4. Ξζνεσ Γλϊςςεσ 5. Επαγγελματικό και Διδακτικό Ζργο Άριςτα Ζχω Διδακτορικό ςε Αγγλικό Ρανεπιςτιμιο (το οποίο ιςοδυναμεί με proficiency) και το δίπλωμα FirstCertificateofCambridgeUniversity (Lower). Ζηθςα 5.5 χρόνια ςτο Λονδίνο και για 4 χρόνια δίδαςκα ωσ βοθκόσ κακθγθτι ςτο UniversityofNorthLondon. 1. Από τισ 31/12/2013 ζωσ τϊρα εργάηομαι ωσ Επίκουροσ Κακθγθτισ και πριν από 21/11/2008 ζωσ 31/12/2013 ωσ Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ςτον Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ με ειδικότθτα «Ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν Εφαρμογϊν». Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ μου ζχω αναλάβει με επιτυχία τα παρακάτω κακικοντα: Αυτοδφναμθ διδαςκαλία (Θεωρία - Εργαςτιριο) από το Χειμερινό Εξάμθνο μζχρι και το Εαρινό Εξάμθνο των υποχρεωτικϊν μακθμάτων ειδικισ υποδομισ: o «Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν Χριςτθ» (Ε Εξάμθνο) o «Βάςεισ Δεδομζνων ΙΙ» (ΣΤ Εξάμθνο) Αυτοδφναμθ διδαςκαλία (Θεωρία - Εργαςτιριο) από το Χειμερινό Εξάμθνο ζωσ ςιμερα του υποχρεωτικοφ μακιματοσ ειδικισ υποδομισ «Αλλθλεπίδραςθ Ανκρϊπου Μθχανισ - Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν Χριςτθ» (Γ Εξάμθνο). Το Χειμερινό Εξάμθνο δίδαξα το μάκθμα ςε ςυνδιδαςκαλία με τον Κακθγθτι κ. Μ. Σαλαμπάςθ. Συνδιδαςκαλία (Θεωρία - Εργαςτιριο) (με τον Κακθγθτι κ. Δ. Δζρβο) το Χειμερινό Εξάμθνο ζωσ ςιμερα του υποχρεωτικοφ μακιματοσ ειδικισ υποδομισ «Σεχνολογίεσ Βάςεων Δεδομζνων» (ΣΤ Εξάμθνο). Το Εαρινό Εξάμθνο δίδαξα το μάκθμα ςε αυτοδφμανθ διδαςκαλία. Συνδιδαςκαλία (Θεωρία) (με το Δζρβο Δθμιτριο) από το Χειμερινό Εξάμθνο ζωσ ςιμερα του μακιματοσ επιλογισ ειδικισ υποδομισ «Οργάνωςθ Δεδομζνων και Εξόρυξθ Πλθροφορίασ» (Η Εξάμθνο) Διδαςκαλία (Εργαςτιριο) του μακιματοσ «Γλϊςςεσ και Σεχνολογίεσ Ιςτοφ» από το Εαρινό Εξάμθνο ζωσ ςιμερα. Μζλοσ τριμελϊν εξεταςτικϊν επιτροπϊν πτυχιακϊν εργαςιϊν από το 2000 μζχρι ςιμερα. Επόπτθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν από το 2000 μζχρι ςιμερα. Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 2

3 Επόπτθσ πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν από το 2008 μζχρι ςιμερα. Ακαδθμαϊκόσ υπεφκυνοσ του προγράμματοσ Erasmus το Εαρινό Εξάμθνο (από Μάρτιο 2010 μζχρι και Σεπτζμβριο 2010) (μαηί με τον Αναπλθρωτι Κακθγθτι κ. Ρ. Χατηθμίςιο). Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Πτυχιακϊν Εργαςιϊν του Τμιματοσ από το Σεπτζμβριο του 2012 ζωσ ςιμερα. Μζλοσ του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ τθσ κζςθσ κακθγθτι εφαρμογϊν «Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ Εφαρμογϊν» ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ. Μζλοσ ειςθγθτικισ επιτροπισ επιλογισ ζκτακτου προςωπικοφ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ Προγραμματιςτισ του τμιματοσ, υπεφκυνοσ για τον καταρτιςμό του ωρολογίου προγράμματοσ μακθμάτων του τμιματοσ κακϊσ και του προγράμματοσ εξετάςεων από το Χειμερινό εξάμθνο ζωσ τϊρα. Εκπρόςωποσ του τμιματοσ για το πρόγραμμα OracleAcademy από το ακαδθμαϊκό ζτοσ ζωσ τϊρα. Μζλοσ τθσ Ομάδασ Παρουςίαςθσ του τμιματοσ ςε μακθτζσ ςχολείων τθσ Β. Ελλάδοσ και αντίςτοιχων workshop που διοργανϊνει το ΑΤΕΙΘ. 2. Από το ακαδθμαικό ζτοσ διδάςκω ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ευφυείσ Σεχνολογίεσ Διαδικτφου" του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ το μάκθμα «Σθμαςιολογικόσ Ιςτόσ» ςε ςυνδιδαςκαλία με τον Κακθγθτι κ. Ρ. Αδαμίδθ και το μάκθμα «Αποκικεσ Δεδομζνων - Εξόρυξθ Ρλθροφορίασ» ςε ςυνδιδαςκαλία με τον κακθγθτι κ. Δ. Δζρβο, τον κακθγθτι κ. Γ. Ευαγγελίδθ και το διδάκτορα κ. Λ. Καραμθτόπουλο. 3. Από το ακαδθμαικό ζτοσ διδάςκω ςτο Διατμθματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Πλθροφοριακά υςτιματα" (MIS) του Ρανεπιςτιμιου Μακεδονίασ το μάκθμα «Βάςεισ Δεδομζνων» ςε ςυνδιδαςκαλία με τον Κακθγθτι του τμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ του Ρανεπιςτιμιου Μακεδονίασ κ. Γ. Ευαγγελίδθ. 4. Από το Σεπτζμβριο του 2000 ζωσ τον Νοζμβριο του 2008 εργαηόμουν ωσ εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ ςτο τμιμα Ρλθροφορικισ του Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ. Αντικείμενο διδαςκαλίασ μου ιταν τα μακιματα: Βάςεισ Δεδομζνων Ι Βάςεισ Δεδομζνων ΙΙ, Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ρρογραμματιςμόσ I, Ρρογραμματιςμόσ II, Ρρογραμματιςμόσ III, Ειςαγωγι ςτουσ Θ/Υ, 5. Από το Μάιο του 2006 ζωσ τον Νοζμβριο του 2008 εργαηόμουν ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ωσ Τπάλλθλοσ δθμοςίου με ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου και ειδικότθτα ΣΕ Πλθροφορικισ. 6. Από τισ 1 Νοεμβρίου 1999 ζωσ και τισ 9 Νοεμβρίου 2000 εργάςτθκα/υπθρζτθςα ςτο τμιμα Μθχανογράφθςθσ τθσ 113 Πτζρυγα Μάχθσ με ειδικότθτα Αναλυτι Προγραμματιςτι. 7. Από Σεπτζμβριο του 1994 ζωσ τον Ιοφνιο του 1998 εργάςτθκα ωσ Επιςκζπτθσ Κακθγθτισ (VisitingLecturer) ςτο Πανεπιςτιμιο του Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 3

4 Βόρειου Λονδίνου(UniversityofNorthLondon), όπου και δίδαξα τα παρακάτω μακιματα: Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Θ/Υ (1 ου ζτουσ), Ζννοιεσ και Σχεδιαςμόσ με προςανατολιςμό το αντικείμενο (1 ου ζτουσ), Ρρογραμματιςμόσ ςτθ C (1 ου ζτουσ), Ρροθγμζνοσ Ρρογραμματιςμόσ ςτθ C (1 ου ζτουσ), Ρλθροφορικι και Ρεριβάλλον Εργαςίασ (1 ου ζτουσ), Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων και Μοντελοποίθςθ Δεδομζνων (2 ου ζτουσ), Μεκοδολογίεσ ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (3 ου ζτουσ και Μάςτερ Επιςτθμϊν), Στρατθγικζσ Ρλθροφορικισ (3 ου ζτουσ και Μάςτερ Επιςτθμϊν), Μθχανικι Λογιςμικοφ με χριςθ Θ/Υ (3 ου ζτουσ και Μάςτερ Επιςτθμϊν), 8. Από το Σεπτζμβριο του 1992 ζωσ τον Ιοφλιο του 1993, ςτα πλαίςια του διαπανεπιςτθμιακοφ προγράμματοσ ERASMUS ζκανα τθν πρακτικι μου εξάςκθςθ ςτο Πανεπιςτιμιο του Βόρειου Λονδίνου(UniversityofNorthLondon), όπου και δθμιοφργθςα πρόγραμμα λογιςμικοφ ςε Paradox. 6. Ερευνθτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 1. 01/05/ /04/2012: ςυντονιςτισ/επιςτθμονικά υπεφκυνοσ ςτο ζργο Γραφικι διεπαφι αιτθμάτων με εφαρμογι ςε όλα τα ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. Το πρόγραμμα χρθματοδοτικθκε (με ευρϊ) από τθν επιτροπι ερευνϊν του ΑΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ. Αντικείμενο ζργου: Βιβλιογραφικι ζρευνα των Γραφικϊν Διεπιφανειϊν ςε γλϊςςεσ αιτθμάτων. Μελζτθ και ςχεδίαςθ κατάλλθλων μεταφορϊν παρουςίαςθσ γραφικισ γλϊςςασ ιςοδφναμθσ τθσ XQuery. Αξιολόγθςθ των παραπάνω μεταφορϊν. Μακθματικόσ οριςμόσ τθσ νζασ γραφικισ γλϊςςασ με λεξικογραφικι, ςυντακτικι και ςθμαςιολογικι ανάλυςθ. Μετατροπι Σχεςιακισ Βάςθσ Δεδομζνων ςε XML ζγγραφο. Μετατροπι Αντικειμενοςχεςιακισ Βάςθσ Δεδομζνων ςε XML ζγγραφο. Μετατροπι Αντικειμενοςτρεφοφσ Βάςθσ Δεδομζνων ςε XML ζγγραφο. Υλοποίθςθ προτεινόμενθσ γλϊςςασ. Αξιολόγθςθ τθσ νζασ γλϊςςασ. Συμπεράςματα ζργου /09/ /12/2010: ςυντονιςτισ/επιςτθμονικά υπεφκυνοσ ςτο ζργο «Επεξεργαςία Δεδομζνων με πολλαπλζσ παραμζτρουσ για δίκτυα θλεκτροφωτιςμοφ» τθσ δράςθσ «ΚΟΥΡΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα & Επιχειρθματικότθτα & Ρεριφερειϊν ςε Μετάβαςθ» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 «Δθμιουργία και Αξιοποίθςθ τθσ Καινοτομίασ Υποςτθριηόμενθσ από Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ» του ΕΣΡΑ Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 4

5 (χρθματοδοτικθκε με ευρϊ) 3. 01/01/ /12/2015: Αναπλθρωτισ επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ςτο ζργο «Σ Θ Ρ Ι Η Ω» - Οριηόντιο ζργο υποςτιριξθσ ςχολείων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο δρόμο για το ΨΘΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νζεσ υπθρεςίεσ Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου και ςτιριξθ του ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ» του ΕΣΡΑ Αντικείμενο ζργου: Σχεδιαςμόσ τεχνικισ λφςθσ ανά μονάδα και ΜΑΝ-Μελζτθ εφαρμογισ ανά μονάδα, Ραραμετροποίθςθ του δικτφου πρόςβαςθσ ΡΣΔ και κόμβων ΜΑΝ για τθν οπτικι διαςφνδεςθ ςτο ΡΣΔ των μονάδων, Ρρακτικι εκπαίδευςθ προςωπικοφ επιτόπιασ υποςτιριξθσ Σεμινάρια εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ενδοςχολικισ τεχνικισ υποςτιριξθσ, Ραροχι υπθρεςιϊν πρακτικισ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ /10/ /09/2014: ωσερευνθτισςτοδιεκνζσπρόγραμμαdbtech Vet Teachers, EC Lifelong Learning Programme. Αντικείμενο ζργου: Συμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ μετάφραςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από τα Αγγλικά, Συντονιςμόσ τθσ οργάνωςθσ και τθσ διεξαγωγισ του εργαςτθριακοφ μζρουσ των μακθμάτων και των ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν ςτθν τεχνολογία SQLTransactions /10/ /09/2012: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο ζργο Πρακτικι Άςκθςθ Σμιματοσ Πλθροφορικισ. Αντικείμενο ζργου: Εποπτεία φοιτθτϊν ςτθν πρακτικι τουσ άςκθςθ /01/ /01/2012: αξιολογθτισ ερευνθτικισ πρόταςθσ ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ ςτο ΑΣΕΙΘ /01/ /12/2010: ωσερευνθτισςτοδιεκνζσπρόγραμμαdbtech Ext του ICT project in EC LLP Transversal Programme. Αντικείμενο ζργου: Συμμετοχι ςε γενικά meetings του προγράμματοσ. Συμμετοχι ςτο πακζτο εργαςίασ WP3 (Framework, ContentandMethodsDevelopment: ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτο αντικείμενο XML και Databases. Συμμετοχι ςτο πακζτο εργαςίασ WP6 (Dissemination, Pilots, WorkshopsandCertificate): ςχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ ζντυπου υλικοφ (φυλλάδια και poster) προσ δθμοςιοποίθςθ των πεπραγμζνων του προγράμματοσ /02/ /07/2005, 20/10/ /4/2006, 02/05/ /12/2006 και 15/06/ /04/2008: ωσ ςυνεργάτθσ ςτο ζργο "Ριςτοποίθςθ Δεξιοτιτων Εκπαιδευτικϊν - Κζντρου Ριςτοποίθςθσ (ΚΕ.ΠΙ.) του τμιματοσ Ρλθροφορικισ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Θεςςαλονίκθσ /07/ /12/2006. ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςτο ζργο «χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ υποδομϊν τθλεδιάςκεψθσ/τθλεπιμόρφωςθσ για τθν εκπαίδευςθ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ», Γϋ ΚΡΣ - ΕΤΡΑ, Ε.Ρ. Κοινωνία τθσ Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 5

6 Ρλθροφορίασ, (Ρρόςκλθςθ 68) /04/ /08/2006: ωσ ερευνθτισ ςτο πρόγραμμα «Αρχιμιδθσ: Ενίςχυςθ Ερευνθτικϊν Ομάδων ςτα Σ.Ε.Ι.» του ερευνθτικοφ ζργου «Σεχνολογίεσ και εργαλεία για τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτον παγκόςμιο ιςτό από άτομα με προβλιματα όραςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν προςαρμογι και επζκταςι τουσ για τθν αποτελεςματικι δθμιουργία διαδικτυακϊν εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων» /01/ /08/2006: ωσ εξωτερικόσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Λαμίασ ςτα πλαίςια του ζργου «Ενίςχυςθ πουδϊν Πλθροφορικισ ςτο ΣΕΙ Λαμίασ» του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) του Γ Κοινοτικοφ Ρλαιςίου Στιριξθσ. Αντικείμενο ζργου: Δθμιουργία του θλεκτρονικοφ υλικοφ του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτα Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων» και τθ διεξαγωγι του δφο φορζσ εξ αποςτάςεωσ, με χριςθ πλατφόρμασ λογιςμικοφ τθλεκπαίδευςθσ (Blackboard) /10/ /04/2006: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα του Μζτρου 1.2 «Αξιοποίθςθ των υποδομϊν τθσ τθλεκπαίδευςθσ του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ», Γϋ ΚΡΣ - ΕΚΤ, Ε.Ρ. Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, (Ρρόςκλθςθ 98). Αντικείμενο ζργου: Υλοποίθςθ μακθμάτων από απόςταςθ. Τεχνικι υποςτιριξθ διαλζξεων. Συμμετοχι ςτα εξισ παραδοτζα: i. Εξαμθνιαία αναφορά χριςθσ τθσ αίκουςασ τθλεκπαίδευςθσ. ii. Εξαμθνιαία αναφορά παραγόμενου ψθφιακοφ οπτικοακουςτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. iii. Στατιςτικά επιςκεψιμότθτασ κόμβων (εξυπθρζτθςθσ βίντεο κατ απαίτθςθ/vodserver) με εκπαιδευτικό υλικό. iv. Αποτίμθςθ λειτουργίασ (όχι αξιολόγθςθ): ςτατιςτικά χριςθσ, προβλιματα παιδαγωγικισ/τεχνικισ φφςθσ, ευκαιρίεσ που προςφζρονται από τθ χριςθ ςτουσ μακθτζσ κακθγθτζσ, κίνδυνοι που μποροφν να προκφψουν από τθ χριςθ /05/ /04/2006: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα EDUNET του Μζτρου 1.2 «Ειςαγωγι και Αξιοποίθςθ των νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ», Κατθγορία Ρράξεων 1: «Προθγμζνεσ τθλεματικζσ υπθρεςίεσ για τθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Edunet-3). Ανάπτυξθ και Τποςτιριξθ προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν για εκπ/κεσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Νομϊν Γρεβενϊν, Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Κοηάνθσ και Πιερίασ», Γϋ ΚΡΣ - ΕΚΤ, Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», (Ρρόςκλθςθ 96). Αντικείμενο ζργου: Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ ςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ εςωτερικϊν δικτφων ςε ςχολικζσ και διοικθτικζσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΑΤΕΙΘ. Ανάπτυξθ και λειτουργία προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 6

7 για τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Υπθρεςία παροχισ και υποςτιριξθσ των προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του ΑΤΕΙΘ. Δράςεισ εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ των παρεχόμενων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτα ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΑΤΕΙΘ /04/ /03/2005: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα EDUNET του Μζτρου 1.2 «Ειςαγωγι και Αξιοποίθςθ των νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ», Κατθγορία Ρράξεων 1: «Ψθφιακό Εκπαιδευτικό Ρεριεχόμενο και Λογιςμικό», Υποκατθγορία Ρράξεων 3: «Ανάπτυξθ περιεχομζνου και προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία», «Προθγμζνεσ Σθλεματικζσ Τπθρεςίεσ για τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ:Ανάπτυξθ Προθγμζνων Σθλεματικϊν Τπθρεςιϊν για τισ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Νομϊν Γρεβενϊν, Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Κοηάνθσ και Πιερίασ.», Γϋ ΚΡΣ - ΕΚΤ, Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», (Ρρόςκλθςθ 51). Αντικείμενο ζργου: Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ εςωτερικϊν δικτφων ςε ςχολικζσ και διοικθτικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΤΕΙΘ. Ανάπτυξθ και λειτουργία προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Υπθρεςία παροχισ και υποςτιριξθσ των προθγμζνων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του ΤΕΙΘ. Δράςεισ εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ των παρεχόμενων τθλεματικϊν υπθρεςιϊν ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ΤΕΙΘ /01/ /12/2004: ωσ εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ ςτο Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ. πρόγραμμα του τμιματοσ Ρλθροφορικισ «ΜΕΤΟ 2.2 «ΑΝΑΜΟΦΩΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΥΝΣΘ» ΕΝΕΓΕΙΑ «Ολοκλιρωςθ τθσ διεφρυνςθσ και αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ» ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΑΞΕΩΝ γ, «Ενίςχυςθ των ΣΠΕ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ» ςτο Κδρυμα του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ. Αντικείμενο ζργου: Μελζτθ-οργάνωςθ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, διεξαγωγι εργαςτθρίων απόςταςθσ /04/ /10/2001 και 03/04/ /03/2003: ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ςτο πρόγραμμα Edunet, Γϋ ΚΡΣ - ΕΚΤ, Ε.Ρ. «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», (Ρρόςκλθςθ 11). Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 7

8 7. υγγραφικό Ζργο Διδακτορικι Διατριβι Euclid Keramopoulos. GOQL, a Graphical Query Language for Object- Oriented Database Systems. WestMinster University, Cavendish School of Computer Science, London, UK, Ιοφνιοσ ΔθμοςιεφςεισςεΠεριοδικάμεΚριτζσ J5: Keramopoulos E., Deligiannis Ι., Spanos G., Pliakas Α, Tsekos Κ..A Controlled Experiment Investigation of Understandability and Correctness on Two Query Languages for XML data.in International Journal of Web Engineering and Technology (IJWET), Vol. 8, No. 1, pp , Περίληψη: The study presented in this paper is a controlled experiment, aiming at investigating the understandability and correctness in two query languages, namely KINISIS against XQuery. XQuery is the W3C standard query language for XML documents. KINISIS is a graphical query language which is designed and implemented upon XQuery, using metaphors extracted from the road traffic act. We conducted a controlled experiment in order to assess users performance, with respect to understanding and correctness, in developing queries in KINISIS and in XQuery. The findings, from the collected and statistically analyzed data, showed that users performing on KINISIS had significantly better results comparing to those using XQuery. As an output of this study, is that a graphical XQuery language that is based on successful metaphors is more appropriate for novice users in XQuery technology, instead of textual XQuery. J4: Keramopoulos E., Tsekos Κ., Pliakas Α, Deligiannis Ι..The Design of KINISIS. In International Journal on Integrated Information Management, Vol. 1, No. 2, pp. 1-14, Ρερίλθψθ: XQuery is the standard query language for semistructured data and especially for XML documents. Based on XQuery, we designed and developed KINISIS, a graphical XQuery language. In KINISIS we use metaphors, extracted from the road traffic act, in order to define queries. In this paper we present the design of KINISIS, the metaphors used, the implementation of KINISIS and the results of a controlled experiment where we assess the usability of KINISIS against XQuery. J3: Bekiropoulos K., Keramopoulos E., Beza O., Mouratidis P.A list Of Features That a Graphical XML Query Language Should Support.In International Journal of Computer Systems Science and Engineering (IJCSSE), Vol. 25, No. 5, Ρερίλθψθ: EXtensible Markup Language (XML) tends to become a standard way of data interchanging on the Web. Therefore a need for one or more languages was created, that will have the ability to manage and extract data from XML sources. In addition, the data on the Web do not always have strict structure (semistructured data). As a result, query languages should be able to retrieve information from these data too. XQuery is the W3C standard to retrieve information from XML documents. Moreover, graphical user interfaces are user friendly enough for naive users to use them. Thus, a graphical query language for XML documents is a very interesting research field. In this paper we draw a list of features that a graphical query language for XML documents should support. Moreover, we examine how the most representative graphical query languages for XML data have presented those features. Finally, in order to compare the languages, we present a comparison table J2: Keramopoulos, E., Pouyioutas P. & Ptohos T. The GOQL Language and its Formal Specifications. In International Journal of Computer Science & Applications (IJCSA), pp , Vol. 5, No. 2, Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 8

9 Ρερίλθψθ:The Graphical Object Query Language (GOQL) is a graphical query language that complies with the ODMG standard and runs on top of the o2 DBMS. The language provides users with the User s View (UV) and the Folders Window (FW), which serve as the foundation upon which end-users can pose ad-hoc queries. The UV is a graphical representation of any underlying ODMG scheme. Among its advantages is that it hides from endusers most of the perplexing details of the object-oriented database model, such as methods, hierarchies and relationships. To achieve this, the UV does not distinguish between methods, attributes and relationships, it encapsulates is-a hierarchies and it utilises a number of desktop metaphors whose semantics can be easily understood by end-users. The FW is a condensed version of the UV and provides the starting point for constructing queries. In this paper, we demonstrate, using an example, the UV and the FW and the way they support the construction of graphical queries. We then present the formal specifications of the language. We first give a formal definition of an object-oriented database schema in the GOQL model. The UV is then formally defined as a mapping from a GOQL object-oriented database schema. The formal definition of the UV allows us to formally define the graphical constructs of GOQL and the syntax analysis of the language. J1: Keramopoulos, E., Pouyioutas P. & Ptohos T. The GOQL Graphical Query Language. In International Journal of Computers and Applications(IJCA), pp , Vol. 24, No. 3, Ρερίλθψθ: In this paper, we present a graphical query language, namely GOQL (Graphical Object Query Language), for Object-Oriented Data Base Systems (OODBS), in general, and the Object Model of ODMG 2.0, in particular. A detailed literature survey of related work is given, and an analysis methodology that allows the evaluation of such languages is proposed. Moreover, the User s View (UV) of GOQL is presented. The UV provides a graphical schema that does not contain any of the perplexing details of an object-oriented database schema; it also provides a graphical interface that supports ad-hoc queries for object-oriented database applications. Because there is a direct correspondence between the features of GOQL and OQL (GOQL supports all the features of OQL), the language can be used as an alternative graphical interface to OQL. Thus, GOQL allows users to express queries graphically ranging from simplistic ones to rather complicated ones. Among the features provided/supported by the language are: a 2D colour interface, methods, predicates, Boolean & set operators, arithmetic expressions existential /universal quantifiers, aggregate functions, group by and sort operators, functions, and subqueries. In this paper, we illustrate through examples both the UV and the query mechanism of GOQL. ΔθμοςιεφςεισςευνζδριαμεΚριτζσ C17: Keramopoulos E., Dervos D., Deligiannis I., Evangelidis G., Pouyioutas P..HERMES: a Tool for Querying Heterogeneous Data Stores. In IEEE Proceedings of 16 th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), pp , ISBN: /12, DOI: /PCI , Piraeus, Greece, 5-7 October, Ρερίλθψθ: Data are organized/stored in a plethora of different databases, locations and data models. In many cases, companies and organizations utilize data stored in a variety of data models at remote database servers. A challenge would be to construct queries that join data from such disparate sources. In this paper, we report on research work relating to graphical query languages and data modeling. More specifically, we report on a new software tool for the novice user, one that transforms databases of different data models (Relational, Object-Relational, Object-Oriented) into an equivalent XML model, plus on a new graphical XQuery type query language that facilitates the construction of user queries that join data from different data Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 9

10 models. C16: Keramopoulos E., Dervos D., Deligiannis I., Evangelidis G., Pouyioutas P.. Critical Analysis of Designing a Graphical Query Language. In Proceedings of IATED 4th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2012), pp , ISBN: , Barcelona, Spain, 2-4 July, Ρερίλθψθ: During the last two decades, information has been stored in a plethora of different databases, locations and data models. In many cases, companies and organizations use data, that is stored in a variety of data models and remote database servers, which can be correlated. A challenge would be to define queries joining data from all those different sources. Thus, data can be found in Relational, Object-Relational, Object-Oriented, XML databases or even in text files. For each model there is a corresponding query language, i.e. SQL, SQL3, OQL and XQuery. Moreover, it is very tricky to join data from different sources and we have not found in the literature a query language that has been designed to use data in the same query from Relational, Object-Relational, Object-Oriented and XML databases. On the other hand, the syntax of all the above mentioned query languages, is complicated and demanding especially for novice users. The majority of computer users need only to learn how to complete simple work tasks, whereas the problems they have to solve are usually expressed in noncompeting terms. For this reason users prefer to use graphical query languages instead of a query language that has a textual syntax. In this paper, we present our conclusions in designing graphical query languages (GQLs). We have already designed, developed and evaluated, by organizing a controlled experiment, two GQLs, namely GOQL for Object- Oriented Database System and KINISIS for XML databases. The most important lesson that we learned is that it is very important the design of a graphical query language to be free of the underlying query language. Finally, we introduce a solution to the problem of joining data from different sources which stored in different database models, based on a graphical query language. C15: Pouyioutas P., Gjermundrod H., Dionysiou I., Rigas V.,Keramopoulos E..The Student Module of ReProTool Allowing Students to Provide Input in the ECTS Re-engineering of University Programmes. In Proceedings of the IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2012), pp , DOI: /P , Napoli, Italy, June Ρερίλθψθ: This paper presents the Student Module of ReProTool. ReProTool is a software tool that is used for the ECTS and the Bologna Process reengineering of academic programmes. The tool is the result of a project cofinanced by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research Promotion Foundation. The Student Module provides students facilities for providing considerable input for the reengineering of programmes and courses. Students can provide their workload during the courses they study and feedback to their lecturers. They can also view the percentage of their workload as distributed over the various courses they study, weekly statistics with regards to their workload as compared to the one expected by their lecturers and the average workload of the courses they study. The average workload of all students attending a course is then provided to the Lecturer (Faculty) Module allowing thus the lecturer to compare this average with the one expected in his/her course and thus the number of ECTS given to the course. Corrective action can then be taken by the lecturer in case that the two aforementioned loads are very different. Furthermore, the weekly feedback provided by the students allows the lecturer to reflect on the course and its delivery and improve the course. Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 10

11 C14: Keramopoulos E., Tsekos Κ., Pliakas Α, Deligiannis Ι. Assessing the Understandability of Kinisis against XQuery through a Controlled Experiment. In IADIS International Conference Information Systems 2012 Berlin, pp , Germany, March Ρερίλθψθ: XQuery is the W3C standard to retrieve information from XML documents. KINISIS is a graphical query language which is designed and implemented upon XQuery, using metaphors extracted from the road traffic act. In this paper we present a controlled experiment study that we conducted in order to compare the understandability of KINISIS against XQuery. We describe the design and execution of the experiment, and present a critical analysis of the resulting data, the lessons learned and indications of future research. C13: Keramopoulos, E., Zounaropoulos M., Kourouleas G. A Comparison Study Of Object-Oriented Database Management Systems. In Proceedings The Fourth International Theoretical and Practical Conference: Object-Systems 2011, Russia, Rostov-on-Don, November Ρερίλθψθ:In recent years Object-Oriented Database Systems have a remarkable growth and obtain a larger share of the market of database systems. This is a consequence of the advantages and faster performance of Object-Oriented Database Systems compared with Relational Database Systems. In this paper, we present the features that an Object-Oriented Database System should support. Moreover we compare the eight more powerful Object-Oriented Database Systems and we present a comparison table between those systems according to the features we introduce. C12: Keramopoulos E., Pliakas Α, Tsekos Κ., Deligiannis Ι. KINISIS, a Graphical Xquery Language. Proceedings of International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2011), Kos, Greece, 29 September 3 October, Ρερίλθψθ: EXtensible Markup Language (XML) tends to become a standard way of data interchanging on the Web. XQuery is the W3C standard to retrieve information from XML documents. Moreover, graphical user interfaces are user friendly enough for naive users to use them. Thus, a graphical query language for XML documents is a very interesting research field. In this paper we introduce KINISIS a new graphical query language which is designed and implemented upon XQuery which uses metaphors extracted from the road traffic act. Moreover, we present the results of the controlledexperiment that we developed in order to evaluate KINISIS usability against XQuery. C11: Oleynik P., Keramopoulos E. UML for the representation of OQLresults. In Proceedings of the First International Scientific-Practical Conference Object-Systems, Russia, Rostov-on-Don, ISBN , pp. 9-14, May 2010,. Ρερίλθψθ: In this paper we describe a new proposal for the representation of OQL query output. Optimality criterions for a developed Metamodel are presented. Showing examples of using Metamodel for test domain model. C10: Beza O, Patsala M. &Keramopoulos E. Comparison of XML Support in IBM DB2 9, Microsoft SQL Server 2005, Oracle 10g. In Proceedings of the 2st International Scientific Conference, era-2: The Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, Athens, Greece, September Ρερίλθψθ: In this paper we present the relation between XML (Extensible Markup Language) documents and Relational Database Management System (RDBMS) IBM DB2 9, MICROSOFT SQL SERVER 2005 and ORACLE 10g. Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 11

12 The research aims to develop and describe the ways in which we can manipulate this type of documents using these three XML-enabled Databases and perform a comparison analysis of their XML support. The paper discusses the basic characteristics/concepts of XML and it presents the structure of XML documents, all related technologies (DTDs, SCHEMATA, etc) and two of the most important XML Query languages XPath and XQuery. Moreover, we outline the basic concepts of Database systems and how they can benefit using XML. The emphasis of the paper is given in the presentation of the comparison analysis, which is based on a list of basic features of XML that a RDBMS should support. We introduce these XML features and we analyze the comparison analysis by presenting examples of using XML with IBM DB2 9, MICROSOFT SQL SERVER 2005 and ORACLE 10g. Finally we summarize all our conclusions in a comparison table which contains all the supported XML operations from the three RDBMSs. C9: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. Implementation of the GOQL language. In Proceedings of the International IEEE Conference on Information Visualisation 2004 (IV 2004), pp , London, England, July 14-16, Ρερίλθψθ: The Graphical Object Query Language (GOQL) is a graphical query language that complies with the ODMG 3.0 standard and runs on top of the o2 DBMS. GOQL provides users with the User s View (UV) and the Folders Window (FW), which serve as the foundation upon which end-users pose ad-hoc queries. The UV is a graphical representation of any underlying ODMG scheme. Among its advantages is that it hides from end-users most of the perplexing details of the object-oriented database model, such as methods, hierarchies and relationships. To achieve this, the UV does not distinguish between methods, attributes and relationships, it encapsulates is-a hierarchies and it utilises a number of desktop metaphors whose semantics can be easily understood by end-users. The FW is a condensed version of the UV and provides the starting point for constructing queries. In this paper, we demonstrate the UV and the FW and discuss GOQL s system architecture, its various components and the way these components interact to generate the UV and the FW and to provide an ad hoc query construction mechanism. We also present the screen interface of the language. C8: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. Design Considerations of the GOQL Interface. In Proceedings of the IEEE 26 th International Conference on Information Technology Interfaces, pp , Cavtat/Dubrovnik Croatia, June 7-10, Ρερίλθψθ: The Graphical Object Query Language (GOQL) is a query language that complies with the ODMG standard and which runs on top of the O2 DBMS. The GOQL User Interface comprises the User s View (UV) and the Folders Window (FW). The UV is a graphical representation of an ODMG database scheme, which hides from end-users most of the perplexing details of the object-oriented database model. The FW is a condensed version of the UV that serves as canvas upon which ad-hoc queries are constructed. The paper addresses principles behind the design of User Interfaces and discusses features and characteristics of the GOQL User Interface. C7: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. The System Architecture of the GOQL Language. In Proceedings of the Twentysecond IASTED International Conference on Applied Informatics (AI 2004), pp Innsbruck, Austria, February 14-17, Ρερίλθψθ: The Graphical Object Query Language (GOQL) is a graphical query language that complies with the ODMG standard and runs on top of the o2 DBMS. The language provides users with the User s View (UV) and the Folders Window (FW), which serve as the foundation upon which end-users can pose ad-hoc queries. The UV is a graphical representation of any underlying ODMG scheme. Among its advantages is that it hides from endusers most of the perplexing details of the object-oriented database model, Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 12

13 such as methods, hierarchies and relationships. To achieve this, the UV does not distinguish between methods, attributes and relationships, it encapsulates is-a hierarchies and it utilises a number of desktop metaphors whose semantics can be easily understood by end-users. The Folders Window is a condensed version of the UV and provides the starting point for constructing queries.in this paper, we demonstrate, using an example, the UV and the FW and the way they support the construction of graphical queries. We also discuss GOQL s system architecture, its various components and the way these components interact to generate the UV and the FW and to provide an ad hoc query construction and evaluation mechanism. We conclude by briefly addressing issues related to the implementation of the GOQL system architecture and the portability of GOQL across different DBMS platforms. C6: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. A Formal Definition of the Users View (UV) of the Graphical Object Query Language (GOQL). In Proceedings of the International IEEE Conference on Information Visualisation 2002 (IV 2002), pp , London, England, July 10-12, Ρερίλθψθ: In this paper we provide a brief formal definition of the Users View (UV) of the Graphical Object Query Language (GOQL). The UV provides a graphical representation for object-oriented database schemas and hides from end-users most of the perplexing details of the object-oriented database model, such as methods, hierarchies and relationships. In particular, the UV does not distinguish between methods, attributes and relationships, encapsulates the is-a hierarchy and utilises a number of desktop metaphors to present a graphical schema that is easy to be understood by end-users. Thus, the UV provides the environment, through which end-users, can pose ad-hoc queries through GOQL.We first give a brief formal definition of an object-oriented database schema in the GOQL model. This is given, by providing a formal definition of the basic element of such a schema, namely the class. The UV is then briefly formally defined as a mapping from a GOQL object-oriented database schema. Using this mapping, any object-oriented database schema can be translated into a graphical representation in the UV. The running example of the paper is used to demonstrate the mapping from the textual schema to the graphical schema of the UV. The formal definition of the UV will allow us, in the future, to formally define the graphical constructs of GOQL. C5: Keramopoulos, E., Pouyioutas P. & Ptohos T. A Comparison Analysis of Graphical Models of Object-Oriented Databases and the GOQL Model. In Proceedings of the 6 th WSEAS International Conference on Computers, pp.43-49, Rethymno, Crete Island, Greece, July 7-14, Ρερίλθψθ: In this paper we present a comparison analysis of the most important graphical models of object-oriented databases. These models are also compared with the graphical model (User s View UV) of GOQL - our graphical query language for object-oriented databases. The comparison is based on an example of an object-oriented database schema whose graphical representation is given in the most important graphical models that exist in the literature including GOQL. The comparison illustrates the limitations of these models as compared with the UV of GOQL. C4: Georgiadou E. &Keramopoulos E.Measuring the Understandability of a Graphical Query Language through a Controlled Experiment. In Proceedings of the BCS International Conference of Software Quality Management, pp Loughborough, April 18-20, Ρερίλθψθ:Evaluations of software tools and in particular those of graphical user interfaces have been the concern of many practitioners and researchers as well as vendors, all of which are interested in the quality improvement of both the software product and process. In this paper we provide the rationale Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 13

14 for selecting the formal experiment evaluation method in order to measure the understandability of the graphical query language GOQL (Graphical Object Query Language). We describe the design and execution of an experiment, and present a critical analysis of the resulting data, the lessons learned and indications of future research. C3: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. GOQL, a Graphical Query Language for Object-Oriented Database. In Proceedings of Eighteenth IASTED International Conference on Applied Informatics (AI 2000), pp Innsbruck, Austria, February 14-17, Ρερίλθψθ: In this paper, we present a graphical query language, namely GOQL (Graphical Object Query Language), for Object-Oriented Data Base Systems (OODBS), in general, and the Object Model of ODMG 2.0, in particular. GOQL has been designed to address the needs of both expert and naive users; thus, the provided interface hidesand encapsulates some of the perplexing features of the underlying database schema and represents some others using metaphors. The language provides a graphical querying mechanism for the construction of adhoc queries. Because there is a direct correspondence between the features of GOQL and OQL (GOQL supports all the features of OQL), the language can be used as an alternative graphical interface to OQL. Thus, GOQL allows users to express queries graphically ranging from simplistic ones to rather complicated ones. Among the features provided/supported by the language are: a 2D colour interface, methods, predicates, boolean & set operators, arithmetic expressions existential /universal quantifiers, aggregate functions, group by and sort operators, functions, and subqueries. C2: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Ptohos T. The User s View Level of the GOQL, a Graphical Query Language. In Proceedings of the International IEEE on Information Visualisation 1999 (IV 1999), pp London, England, July 14-17, Ρερίλθψθ: The paper addresses issues related to the design of a graphical query mechanism that can act as an interface to any Object-Oriented Data Base System (OODBS), in general, and the Object Model of ODMG 2.0, in particular. In the paper, a brief literature survey of related work is given, and an analysis methodology that allows the evaluation of such languages is proposed. Moreover, the User s View level of a graphical query language, namely GOQL (Graphical Object Query Language), for ODMG 2.0 is presented. The User s View level provides a graphical schema that does not contain any of the perplexing details of an object-oriented database schema, and it also provides a graphical interface that supports ad-hoc queries for object-oriented database applications. Herein we illustrate, using an example, the User s View level of GOQL. C1: Keramopoulos E., Pouyioutas P. & Sadler C. GOQL, a Graphical Query Language for Object-Oriented Database Systems. In Proceedings of the 3rd Basque International IEEE Workshop on Information Technology (BIWIT 97): Data Management Systems, pp Biarritz, France July 2-4, Ρερίλθψθ: In this paper we present the graphical query language GOQL. GOQL provides a user-friendly graphical interface to support ad-hoc queries for object-oriented database applications. Such queries will be translated into standard OQL queries. Herein we illustrate, using an example, the use and expressiveness of GOQL and briefly survey similar work and developments in the market and in the literature. θμειϊςεισ - Πανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ Για τα μακιματα που διδάςκω ζχω δθμιουργιςει εκπαιδευτικό υλικό το Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 14

15 οποίο περιλαμβάνει ςθμειϊςεισ/διαφάνειεσ παραδόςεων κεωρίασ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, και βοθκθτικό υλικό. Πλο το υλικό ζχει δθμοςιευκεί ςτθν ειδικι πλατφόρμα Blackboard του ΑΤΕΙΘ, του ΤΕΙ Λαμίασ και τθν πλατφόρμα Compus του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. Ειδικότερα: Στθν πλατφόρμα Moodle του ΑΤΕΙΘ είναι αναρτθμζνο υλικό για τα μακιματα: Βάςεισ Δεδομζνων Ι ( ) μόνο εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Βάςεισ Δεδομζνων ΙΙ ( ) Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν Χριςτθ ( ) Τεχνολογία Βάςεων Δεδομζνων ( ςιμερα) Αλλθλεπίδραςθ Ανκρϊπου Υπολογιςτι Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν Χριςτθ (2011 ςιμερα). Οργάνωςθ Δεδομζνων και Εξόρυξθ Ρλθροφορίασ (2011 ςιμερα). Στθν πλατφόρμα Blackboard του ΤΕΙ Λαμίασ είναι αναρτθμζνο υλικό για το μάκθμα Ειςαγωγι ςτα Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων (2006) ςτα πλαίςια του ζργου «Ενίςχυςθ πουδϊν Πλθροφορικισ ςτο ΣΕΙ Λαμίασ». Στθν πλατφόρμα compus του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ είναι αναρτθμζνο υλικό για το μάκθμα «Βάςεισ Δεδομζνων ( ςιμερα) ςτα πλαίςια του Διατμθματικοφ Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ «Ρλθροφοριακά Συςτιματα (MIS)» του Ρανεπιςτιμιου Μακεδονίασ. Άλλθ υγγραφικι Δραςτθριότθτα Στο portal του DBTech (http://www.dbtechnet.org/) είναι αναρτθμζνο υλικό για το ζργο «DBTechEXT: XMLandDatabases - VirtualLaboratoryWorkshops». Εκεί περιλαμβάνει: Part A: Pre-Teaching Material. Part B: Tutorial (Theoretical) Introduction. Part C: Hands-On Laboratory. Part D: Post-teaching Material. Martti Laiho, Fritz Laux, Matti Kurki, Euclid Keramopoulos, Amandine Duffoux, DBTechNet Tutorial on XML, SQL/XML and the Big Three.Σθμειϊςεισ 85 ςελίδεσ. Ε. Κεραμόπουλοσ, Τελικι ζκκεςθ ςτο ζργο «Επεξεργαςία Δεδομζνων με πολλαπλζσ παραμζτρουσ για δίκτυα ηλεκτροφωτιςμοφ». Ε. Κεραμόπουλοσ, Τελικι ζκκεςθ ςτο ζργο «Γραφική διεπαφή αιτημάτων με εφαρμογή ςε όλα τα ςφγχρονα ςυςτήματα διαχείριςησ βάςεων δεδομζνων» 434 ςελίδων, το οποίο περιλαμβάνει 10 τεχνικζσ αναφορζσ ςχετικζσ με το ζργο. 8. Αναφορζσ ςτο επιςτθμονικό ζργο 1. Abdelhak Seriai, Chabane Oussalah. A Reuse Based Object-Oriented Framework Towards Flexible Formulation of Complex Queries. FQAS 2000: Chabane Oussalah, Abdelhak Seriai. A Reuse-Based Object-Oriented Framework Towards Easy Formulation of Complex Queries. ER 2000: Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 15

16 Chabane Oussalah, Abdelhak Seriai. How to Reuse Former Queries to Facilitate the Formulation of New Ones. IDEAS 2000: Ferran Perdix, Roberto García, Rosa Gil, Marta Oliva, José A. Macías and Diego Moya. SemanticWeb Interfaces for Newspaper Multimedia Content Management, New Trends on Human Computer Interaction, DOI / , Springer- Verlag London Limited Interfaces basados en la Web Semántica para la Gestión de Contenidos Multimedia. In J.A. Macías, A. Granollers and P. Latorre (eds). VIII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador (INTERRACCIÓN 07) (inconjuntion with CEDI 2007). Thomson, pp , (ISBN: ) 6. Abdelhak Seriai, Chabane Oussalah. QUERYAID: A Query Formulation Model for and by Reuse. WISE 2000: Norman Murray, Norman W. Paton, Carole A. Goble. Kaleidoquery: a visual query language for object databases. AVI 1998: Norman Murray, Carole A. Goble, Norman W. Paton. Kaleidoscape: A 3D Environment for Querying ODMG Compliant Databases. VDB 1998: Christian Sallaberry, Eric Andonnof, Nicolas Belloir. WDBQS: A Unified Access to Distant Databases Via a Simple Web-Tool. DEXA 2000: Ignacio Gil, Peter M. D. Gray, Graham J. L. Kemp. A Visual Interface and Navigator for the P/FDM Object Database. UIDIS 1999: Murray N., Paton N., Goble C. & Bryce J., Kaleidoquery: A Flow-based Visual Language and its Evaluation. In Journal of Visual Languages and Computing, Vol. 11, No 2, pp Amineh Fadhil, 2008, OntoVQL: Ontology Visual Query Language, A Master Thesis in Computer Science, in the Department of Computer Science and Software Engineering at Concordia UniversityMontreal, Quebec, Canada. 13. Lan Xiao, Li Zheng, Jian Xiao, and Yi Huang, A Graphical Query Language for Querying Petri Nets. Information Systems: Modeling, Development, and IntegrationLecture Notes in Business Information Processing Volume 20, 2009, pp Οργανωτικζσ & επιςτθμονικζσ επιτροπζσ ςυνεδρίων 1. Session Chairςτοδιεκνζσςυνζδριο4th IATED annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2012) Ιοφλιοσ Session Chairςτοδιεκνζσςυνζδριο IADIS International Conference Information Systems Μάρτιοσ Co-chairςτοδιεκνζσςυνζδριοThe Fourth International Theoretical and Practical Conference: Object-Systems 2011, το Κριτισ (Reviewer) ςτοπεριοδικόinternational Journal of Web Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 16

17 Engineering and Technology (IJWET)απότο 2012 ζωσςιμερα. 5. Κριτισ (Reviewer) ςτοπεριοδικόjournal of Systemics, Cybernetics and Informatics απότο 2003 ζωσςιμερα. 6. Κριτισ (Reviewer) ςτοδιεκνζσετιςιοςυνζδριοthe International Conference on Computer, Communication and Control Technologiesαπότο 2003 ζωστο Κριτισ (Reviewer) ςτο διεκνζσ ετιςιο ςυνζδριο IADISe- SocietyConference από το 2009 ζωσ ςιμερα. 8. Κριτισ (Reviewer) ςτοδιεκνζσςυνζδριοconference on Information Systems Analysis and Synthesis, Κριτισ (Reviewer) ςτοδιεκνζσετιςιοςυνζδριοwmsci World Multi- Conference on Systemics, Cybernetics and Informaticsαπότο 2005 ζωσςιμερα. 10. Κριτισ (Reviewer) ςτοδιεκνζσςυνζδριοfirst International Scientific- Practical Conference Object-Systems το Κριτισ (Reviewer) ςτο SCI : The World Multiconference on Systemics Cybernetics and Informatics. 10. Επίβλεψθ πτυχιακϊν εργαςιϊν Από το Σεπτζμβριο του 2000 ζχω επιβλζψει τισ παρακάτω πτυχιακζσ εργαςίεσ, ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία: 1. Μιταλασ Ανδρζασ, «Μελζτθ, περιγραφι και τεκμθρίωςθ τθσ αίκουςασ τθλεκπαίδευςθσ του ΤΕΙΘ». 2. Μπζηα Πλγα - Ρατςάλα Μαρία, «Σφγκριςθ χριςθσ τθσ XML από IBMDB2, Oracle, SQLServer, Postgres». 3. Μπεκθρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - Μουρατίδθσ Ρζτροσ, «XMLQueryLanguages». 4. Ραραποφρασ Γιϊργοσ, «Διαδικτυακι Εφαρμογι Διαχείριςθσ Βιβλιογραφίασ». 5. Αλεξανδρόπουλοσ Ραναγιϊτθσ, Ραραςκευά Άννα, «Υλοποίθςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ καταςκευισ ςχθμάτων αντικειμενοςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων». 6. Lizin Mathieu, «"The development of a demo for a Musical School by using Eclipse, XML, XQuery and Oxygen». Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem, INFORMATIQUE (Erasmus). 7. Truong Helene, «Study of the integration and the practical use of XQuery in I.B.M. DB2». Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem, INFORMATIQUE (Erasmus). 8. Νίκασ Βαςίλειοσ, «XML και XML Schema». 9. Ψαρράσ Δθμιτριοσ, «Electronic Nose». 10. Latere Joelle, «Data manipulations with JDBC technology». Haute Ecole de la Province de Liège Rennequin Sualem, INFORMATIQUE (Erasmus). 11. Αραμπατηισ Ιωάννθσ, «Δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ του Τμιματοσ Εκδόςεων του ΑΤΕΙΘ με χριςθ Joomla!». 12. Ντάνθσ Γιϊργοσ, «Σχεδίαςθ και καταςκευι ενόσ Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 17

18 πολυμεςικοφ οδθγοφ για τθν παρουςίαςθ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Θεςςαλονίκθσ». 13. Ανδριανοποφλου Ακθνά, «Θ Χριςθ Των Μεταφορϊν Στισ Διεπαφζσ Χριςτθ Θ/Υ». 14. Ακαναςιάδου Χρφςα, «Αξιολόγθςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εφαρμογισ Easy Object Relational Database Manager και των μεταφορϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςε αυτιν». 15. Ρλιάκασ Αχιλλζασ - Τςζκοσ Κωνςταντίνοσ, «Υλοποίθςθ γραφικισ διεπαφισ XQuery». 16. Καρακάνου Σωτθρία, «WebServices και χριςθ τουσ ςτισ Βάςεισ Δεδομζνων». 17. Μπζλλασ Μιχάλθσ, «Υλοποίθςθ εργαλείου μετατροπισ μιασ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων ςε αντίςτοιχθ XML μορφισ». 18. Μάνιοσ Χριςτοσ, «Datawebservices με χριςθ του IBMDataStudio». 19. Μπογιατηι Φωτεινι, «SPARQL, θ γλϊςςα αιτθμάτων του W3C για δεδομζνα ςε RDF μορφι». 20. Ηλάτκοσ Ηαχαρίασ, «CloudStorage». 21. Ρατςίκασ Κωνςταντίνοσ, «SPARQL μζςω JenaAdapter για Oracle». 22. Γαβριθλίδθσ Σζργιοσ, «Υλοποίθςθ διαδικτυακισ εφαρμογισ διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ Μακθμάτων του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ». 23. Ηουναρόπουλοσ Μιχαιλ, «Υλοποίθςθ εργαλείου μετατροπισ Αντικειμενοςτρεφισ Βάςθσ Δεδομζνων ςε αντίςτοιχθ XML μορφισ». 24. Νάτοσ Δθμιτριοσ, «Μελζτθ τθσ Τεχνολογίασ CloudStorage». 25. Αρβανιτάκθ Αικατερίνθ, «GraphicalXMLSchema» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 26. Ραπαςωτθρίου Σωτιριοσ, «Διαδικτυακό Μεςιτικό Γραφείο με χριςθ των API τθσ GOOGLE» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 27. Κυριμλίδθσ Νικόλαοσ, «Ραρουςίαςθ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ ςτθν πλατφόρμα Android» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 28. Τςιγαρά Ευκυμία, 2013.«ONLINE ΒΙΒΛΙΟΡΩΛΕΙΟ» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 29. Κορτςιμελίδθσ Βαςίλειοσ, «Sesame» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Ρλθροφορικισ. 30. Αλαγκιοηίδθσ Ελευκζριοσ, «Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ με χριςθ ORACLE και δθμιουργία Portal για παρουςίαςθ και χριςθ του υλικοφ που μασ προςφζρει το AdvancedComputerScienceProgram» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ. 31. Καλφοφδθ Κατερίνα, «Ρροβολι ατομικοφ προγράμματοσ μακθμάτων ςε Android» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ. 32. Γιακουμι Ηαχαρίασ και Ραηάρλογλου Ευαγγελία, «Ταξιδιωτικόσ οδθγόσ τθσ Θεςςαλονίκθσ για Android» TEI Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 18

19 Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ. 33. Θεοφίλου Θεόφιλοσ, «Διαχείριςθ του Ρρογράμματοσ μακθμάτων του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ με χριςθ Αντικειμενοςτρεφϊν Βάςεων Δεδομζνων» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ. 34. Σάββοσ Βαγγζλθσ, «Ρροςφορά και ηιτθςθ αγοράσ εργαςίασ ςε Android» TEI Θεςςαλονίκθσ, Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ 11. υμμετοχι ςε ςυνζδρια October, 16 th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), Piraeus, Greece July, 4th IATED annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2012),Barcelona, Spain March, IADIS International Conference Information Systems 2012 Berlin, Germany September, International DBTech EXT Workshop in Thessaloniki, Greece: Database Modeling and Semantics May, International DBTech EXT Workshop in Malaga, Spain: Database Access Patterns and Object-Relational mapping November, International DBTech EXT Workshop in Helsinki, Finland. Distributed and Replicated Databases, Mobile and Embedded Databases November, DBTech Symposium in Helsinki, Finland. New Technology Trends and Challenges for the Database Professional - Challenges for Database Education. 8. 2st International Scientific Conference, era-2: The Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education, Athens, Greece, September The 3 rd Basque International IEEE Workshop on Information Technology (BIWIT 97): Data Management Systems, Ιοφλιο 1997 (Ραρουςίαςαμίαεργαςίαμου). 10. ΕρευνθτικόςεμινάριοςτοΡανεπιςτιμιοτου Wolverhampton τομάιοτου 1996 μεκζμα: New Directions in Software Development 1996: Visualisation - Seeing is Knowing. 11. Σεμινάριο για τθν παρουςίαςθ του ObjectStore τθσ Object Design Inc. ςτο Λονδίνο τον Οκτϊβριο του 1994 διάρκειασ μίασ μζρασ. 12. Σεμινάριο για τθν παρουςίαςθ του ObjectIQ ςε κλειςτό τμιμα 3 ατόμων διάρκειασ μίασ εβδομάδασ, τον Οκτϊβριο 1994, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Hitachi ςτο Maidenhead τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. 13. Ερευνθτικό ςεμινάριο ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ το Σεπτζμβριο του 1994 με κζμα: CASEforBusiness, EducationandCommerce. 14. Ερευνθτικό ςεμινάριο ςτο Τμιμα Ρλθροφορικισ του ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ το Σεπτζμβριο του 1994 με κζμα: CASEforReal- TimeSystems. 15. Από το 1994 μζχρι το 1999 παρακολοφκθςα πολλά ερευνθτικά ςεμινάρια που ζγιναν ςτο Ρανεπιςτιμιο του Βόρειου Λονδίνου. Βιογραφικό Σθμείωμα Ε. Κεραμόπουλου Σελίδα 19

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Database Management Database Definition Collection of relevant

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο)

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Α. Ανδρεάτος (1) & Σ. Κατσούλης (2) (1) Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων aandreatos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc.

Λογισμικό. Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Λογισμικό Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Κατηγορίες Λογισμικού Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών 2.3 2.3 Το Λειτουργικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευαγγελία Πιτουρά, Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

EPL603 Topics in Software Engineering

EPL603 Topics in Software Engineering Sample questions / Revision EPL603 Topics in Software Engineering Efi Papatheocharous Visiting Lecturer efi.papatheocharous@cs.ucy.ac.cy Office FST-B107, Tel. ext. 2740 Topics covered Revision on Lectures

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα