ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ: - Αηιαληηθή Έλσζε Α.Δ.Γ.Α., Η ΔΘΝΙΚΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α., Ν.Καλειινπνπινο- Υ.Αδακαληηαδεο Α.Δ., ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΗ Α.Δ.Γ.Α., ALLIANZ S.A., CHARTIS HELLAS S.A., Groupama ΦΟΙΝΙΞ Α.Δ.Γ.Α, Bupa, MetLife Alico, - Καη έκκεζα κέζσ Brokers: Generali Hellas, Interamerican, Euler Hermes, HDI Gerling, EFG Eurolife, ΑΣΔ Αζθαιηζηηθε Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο ηνηρεία Δπηρείξεζεο: - Κνινθνηξψλε 9, ΑΘΗΝΑ, ΣΚ: ΑΦΜ: , ΓΟΤ: Γ Αζελψλ - Σει: Fax: ΑΜ Δ.Δ.Α.: Δπνπηηθή Αξρή: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - Δπαγγεικαηηθή Έλσζε: E.E.A. (Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ)

2 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΦΑΛΙΗ 2.1. Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη εηδηθά ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 2251/1994 γηα ηελ "Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ" (Φ.Δ.Κ. 191/Α / ) φπσο ηζρχεη θαη ζηελ νπνία νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε εκπνξίαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί έγθπξε ε ζχκβαζε Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε "πειάηε", λννχληαη νη θαηαλαισηέο θαη κε, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ή πξνηίζεηαη λα πξνβνχλ ζε αίηεζε ή πξφηαζε πξνο ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. Ωζηφζν, νη φξνη ηνπ παξφληνο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ κφλν θαη απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή, ηζρχνπλ κφλν γηα ηνπο πειάηεο εθείλνπο νη νπνίνη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ σο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, νη φξνη ηνπ παξφληνο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηζρχνπλ κφλν γηα ηνπο πειάηεο εθείλνπο θαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (βι. ηδηαίηεξα Ν. 2472/1997 θαη Ν. 3431/2006 φπσο ηζρχνπλ) Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ απηνχ, πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ πειάηεο νη νπνίνη είλαη θάηνηθνη Διιάδαο θαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εδξεχνπλ θαη είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ Διιάδα. Οπνηνζδήπνηε φξνο αλαθέξεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη επηθνηλσλείηαη ζηνλ πειάηε, εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή (www.xpavlatos.gr) ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηε δηαδηθαζία θαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα θάζε δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζνχληαη, πξνθεηκέλνπ ν πειάηεο λα πξνβεί ζηελ αίηεζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, θαζψο θαη νη φξνη ρξήζεο ηνπ Η επεμήγεζε ησλ θαιχςεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ βξίζθεηαη κέζα ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ φπνπ κπνξεί ν πειάηεο λα ηελ ζπκβνπιεχεηαη θαη νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ επέρνπλ ζέζε αζθαιηζηήξηνπ 2

3 ζπκβνιαίνπ, αιιά απιά παξέρνληαη ζε απηφλ πξνο ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ην πξντφλ γηα ην νπνίν ελδηαθέξζεθε. ηε δηάζεζή ηνπ βξίζθεηαη θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ», θαζψο θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ψζηε λα δίλεηαη θάζε δπλαηή βνήζεηα Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά παξαζέηεη έλα ζχλνιν αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, αιιά δελ ζπκβνπιεχεη ηνλ πειάηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Απηφ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κε επζχλε απηνχ, ν νπνίνο θξνληίδεη λα επηιέγεη ην πξντφλ ηεο επηινγήο ηνπ κε δηθά ηνπ θαη κφλν θξηηήξηα Ο πειάηεο, είλαη ν κφλνο αξκφδηνο λα απνθαζίζεη εάλ ην πξντφλ πνπ επηιέγεη είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Πξηλ πξνβεί ζηελ αίηεζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη, θαη ζεσξείηαη πσο επηβεβαηψλεη κε ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο φηη έρεη δηαβάζεη θαη θαηαιάβεη ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα κε ηελ επεμήγεζε ησλ θαιχςεσλ θαη κε πιεξνθνξίεο γηα ην επηιεγέλ πξντφλ ελψ πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην πξντφλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Καηά ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, ν πειάηεο θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη φηη φιεο νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη είλαη αιεζείο, αθξηβείο θαη ζσζηέο. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη δειψζεηο ηνπ, απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί., θαη νη νπνίεο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο δεηνχληαη θαη απαίηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Δάλ δελ παξέρνληαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο, ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κπνξεί λα αθπξσζεί ή λα παξάμεη άιιεο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αζθαιηζκέλν Η απφθαζε σο πξνο ην εάλ ζα πξνζθεξζεί ζην πειάηε αζθαιηζηηθή θάιπςε, αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ πειάηε δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ην Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά ή ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε εκάο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, έσο φηνπ ιεθζεί απφ απηφλ επηβεβαίσζε απφ καο ή ηηο ζπλεξγαδφκελεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο παξαιαβήο. Η επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηεο αίηεζήο ζα ιεθζεί κέζσ 3

4 ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηειενκνηνηππίαο, ηειεθψλνπ, ή κε κήλπκα ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν πζηήλνπκε λα θξαηείηαη αληίγξαθν φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη θαη πνπ παξαιακβάλνληαη γηα ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ πειάηε Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ν πειάηεο ζα ελεκεξσζεί γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ Κάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πεξηέρεη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ην Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά, κέζσ ηεο αηηήζεσο πξνο ππνβνιή πξνζθνξάο θαη πξφηαζεο πξνο ζχλαςε αζθαιίζεσο, πιελ ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε εθφζνλ ζπλαθζεί ηειηθψο ε ζχκβαζε αζθαιίζεσο, ζα δηαβηβάδνληαη ζηελ ή ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δελ ζα απνζεθεχνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ ηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ην Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά θαη γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή καο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά, γηα ηα νπνία ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά έζεζε ζαθείο εξσηήζεηο, ηεθκαίξεηαη φηη είλαη ηα κφλα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ απφ κέξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο εθηίκεζε θαη απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ ηηο αζθαιίζεηο φισλ ησλ θιάδσλ, αλ ε αμία πνπ δειψζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ή ζηελ αίηεζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθαιίζεσο ππνιείπεηαη ηεο ηξέρνπζαο, ή εάλ είλαη κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο, ε επζχλε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε αλάινγνπ κέξνπο ηεο δεκίαο ζηελ πξαγκαηηθή ηξέρνπζα αμία Η απνδνρή ησλ θηλδχλσλ αζθάιηζεο δελ γίλεηαη απφ ηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ηνλ Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά θαη νχηε κπνξεί λα ππνζρεζεί ζηνπο πειάηεο ηεο θαιχςεηο απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο. Απηφ είλαη έξγν κφλν ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Δπίζεο ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία, δήισζε, 4

5 ή πξάμε απφ ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη ππνρξεψζεηο ή δεζκεχζεηο ζε βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη. Η αποδοτή ηων όρων ηοσ παρόνηος αποηελεί πρόηαζη για σποβολή προζθοράς και έκδοζη αζθαλιζηήριοσ ζσμβολαίοσ με βάζη ηα ζηοιτεία ηα οποία δήλωζε ο πελάηης και ηα οποία πρέπει να είναι ακριβή και αληθή. Ο πελάηης δηλώνει όηι αποδέτεηαι ηην αζθάλιζη και ζσμθωνεί η αζθάλιζη ασηή να ιζτύζει, αθού προηγοσμένως η πρόηαζη γίνει δεκηή από ηην αζθαλιζηική εηαιρεία. Ο πειάηεο δειψλεη, επίζεο, φηη έιαβε γλψζε απφ ηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ην Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πιεξνθνξηψλ. Η ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζηεί, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην, θαη ζε θακία πεξίπησζε ε δηαδηθαζία απηή δελ απνζηεξεί ην ιήπηε ηεο αζθάιηζεο απφ ηε λφκηκε δηθνλνκηθή ηνπ πξνζηαζία. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο ηηκήο κεηαμχ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ηζρχεη ε ηηκή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Αλ απηφ νδεγήζεη ηνλ πειάηε ζηελ ππνβνιή θαηάιιειεο δήισζεο πξνο απνηξνπή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο αζθάιηζεο, ηφηε ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά ζα πξνσζήζεη ην ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. ε πεξίπησζε ελαληίσζεο ή/θαη ππαλαρψξεζεο, εάλ έρεη δνζεί πξνθαηαβνιή, ε κφλε αξκφδηα πξνο επηζηξνθή ηνπ πνζνχ είλαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ε νπνία ηελ εηζέπξαμε. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά ζα πξνσζήζεη ην ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ φπνηεο άιιεο πξφζζεηεο απαηηήζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθφξεζεο ππάξρνπλ, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη (Ν. 2251/1994). Η ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ δελ ρξεψλεηαη ζηνλ πειάηε. 5

6 3. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΑΝΑΥΧΡΗΗ και ΔΝΑΝΣΙΧΗ 3.1. Αλ ην πεξηερφκελν ηνπ ζπκβνιαίνπ παξεθθιίλεη απφ ηελ αίηεζε ηνπ πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθαιίζεσο, ηφηε ελεξγνπνηείηαη ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ΚΑΙ Δ ΓΙΑΣΗΜΑ 1 ΜΗΝΟ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ (Ν. 2496/1997, άξζξν 2 παξ. 5) ή ζε δηάζηεκα 14 ΗΜΔΡΩΝ αλ δελ ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο αιιά απιά ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο άιιαμε γλψκε- (Ν. 2496/1997, άξζξν 2 παξ. 6) Ο πειάηεο έρεη επίζεο δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο κέζα ζε 14 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ρσξίο θακία πνηλή θαη ρσξίο λα αλαθέξεη αηηηνινγία. Η πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη ζε 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκβάζεσλ κε αληηθείκελν αζθαιίζεηο δσήο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 13 πεξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400/1970 φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο αζθαιίζεηο. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ε πξνζεζκία αξρίδεη είηε απφ ηελ εκέξα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο εμ απνζηάζεσο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα αζθαιίζεηο δσήο, γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία αξρίδεη λα κεηξά απφ ηελ εκέξα πνπ ν θαηαλαισηήο πιεξνθνξήζεθε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εμ απνζηάζεσο, - είηε απφ ηελ εκέξα πνπ ν θαηαλαισηήο παξέιαβε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ απηή ε ηειεπηαία εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηελ πξψηε πεξίπησζε. Η πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο απφ ζπκβάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη δηθαίσκα ελαληίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2496/

7 3.3. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΗΛΩΗ ΤΠΑΝΑΥΩΡΗΗ: 4. ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΔΠΙΛΤΗ ΔΞΧΓΙΚΑΣΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη φηη, ζηελ πεξίπησζε ελδνζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ιεηηνπξγνχληα θάησζη ζρήκαηα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ: - Η Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. - Η Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο. 7

8 - Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή. - Οη Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ. 8

9 5. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΙΓΙΧΣΙΚΟΣΗΣΑ 5.1. Η επηρείξεζή καο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, κε ηηο πην ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο κεζφδνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζα δεισζνχλ ζηελ επηρείξεζή καο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ, δεηνχληαη θαη απαίηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγαδφκαζηε, θαη ζηηο νπνίεο ζα απνζηέιινληαη, ρσξίο λα ηεξνχληαη ή επεμεξγάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε καο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ καο. Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην ε δηαβίβαζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ησλ πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ν πειάηεο επέιεμε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε αίηεζή ηνπ πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο θαη λα εθδνζεί ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Η γλσζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε, ζεκαίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλαγθαία δηαβίβαζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ Ο πειάηεο, έρεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο θαη ελαληίσζεο, πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 11 έσο 13 ηνπ Ν. 2472/1997, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο θαη έλαληη εθάζηνηε θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνζνχ Σα ζηνηρεία επαθήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπ ηειεθψλνπ, πνπ ζα δειψζεηε ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ καο ππεξεζηψλ, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απεπζείαο πξνψζεζε παξφκνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Ν. 3471/2006. Η γλσζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε, ζεκαίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ε θάζε πεξίπησζε, κπνξείηε λα αληηηαρζείηε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθνχ ζαο ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ πξνβνιή ή πξνψζεζε λέσλ 9

10 πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ, κε απνζηνιή ζρεηηθνχ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ε πεξίπησζε κε ζχλαςεο αζθάιηζεο ηειηθψο, ε επηρείξεζή καο ζα πξνβαίλεη ζηε δηαγξαθή φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ησλ πειαηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ε ρξήζε "cookies". Σν "cookie" είλαη κηα πιεξνθνξία ηελ νπνία κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα απνζεθεχζεη ζηελ εθαξκνγή πινήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πειάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαθηεζεί. Σν "cookie" δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιν δηθηπαθφ ηφπν εθηφο απφ εθείλνλ πνπ ην δεκηνχξγεζε. Σα πεξηζζφηεξα "cookies" δηαηεξνχληαη κφλν φζν δηαξθεί ε επίζθεςε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. ε θακία πεξίπησζε ηα "cookies" δελ πεξηέρνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ή πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζε νπνηνλδήπνηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πειάηε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ ηειεθψλνπ, , ή κε άιιν κέζν. Ο πειάηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα, κε θαηάιιειε ξχζκηζε ζηελ εθαξκνγή πινήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, λα εηδνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ηνπ απνζηέιινληαη "cookies", ψζηε λα ηα απνθεχγεη. Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο "Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ", είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζαλ ζπλέπεηα αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηφπν Ο πειάηεο, παξαθαιείηαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο, ψζηε λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ελήκεξνο γηα ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή. 10

11 6. ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ 6.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δεκηνχξγεζε ην δηαδηθηπαθφ ηφπν κε ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο απηνχ, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα αζθάιηζήο ηνπο ζε εηαηξεία ηεο επηινγήο ηνπο εθ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ κε ηελ επηρείξεζή καο Η ρξήζε ηνπ δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο θαινχληαη λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηνχο Η ρξήζε ηνπ ζπλεπάγεηαη ανεπιθύλακηη αποδοτή ηων παρόνηων Όρων Υρήζης Οη ρξήζηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη ηα θαησηέξσ: Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ απηνχ, πξννξίδνληαη γηα ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη θάηνηθνη Διιάδαο ή αλ πξφθεηηαη γηα ρξήζηεο-λνκηθά πξφζσπα, γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εδξεχνπλ θαη είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ Διιάδα. Οπνηνζδήπνηε φξνο αλαθέξεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη επηθνηλσλείηαη ζην ρξήζηε, εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία Ωο πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, νξίδνληαη θαη ηα αξρεία πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ απηνχ θαη ηα νπνία αξρεία δελ επηηξέπεηαη λα επεμεξγάδνληαη θαη ελ γέλεη κεηαβάιινληαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνπο ρξήζηεο, πέξαλ φπνπ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ αξρείσλ απηψλ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πξνο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηεο «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» Με ηελ επηθχιαμε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ηξίησλ, φιν ην πεξηερφκελν πνπ πεξηέρεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν φπσο φισο ελδεηθηηθά, ζήκαηα, δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, ζρέδηα, θείκελα, 11

12 θσηνγξαθίεο, θ.ι.π., απνηειεί πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία ηνπ Υξήζηνπ Παπιάηνπ πξνζσπηθά. Σν πεξηερφκελν απηφ δελ δχλαηαη λα απνηειέζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αληηθείκελν εκπνξίνπ, αληηγξαθήο, αλαπαξαγσγήο ή αλακεηάδνζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ησλ δηθαηνχρσλ Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ρξεζηκνπνηείηαη «σο έρεη», ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ ή άιισλ παξεκβάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο Καηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ζηε ρξήζε, θαζψο θαη ε αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν, σζηφζν ζε θακία πεξίπησζε ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ δεζκεχεηαη, νχηε εγγπάηαη, νχηε αλαιακβάλεη θαλελφο είδνπο επζχλε αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εθηφο αλ ην αληίζεην πξνβιέπεηαη ξεηά. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ρξήζηεο απνδέρνληαη φηη πξέπεη λα αμηνινγνχλ ην πεξηερφκελν θαη φηη είλαη ππεχζπλνη γηα θάζε θίλδπλν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ρξήζε ηνπ Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ επζχλεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιάζνο ή αλαθξίβεηα ζηε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ θαη/ή εληνιψλ ηνπ ρξήζηε, παξεκβνιέο, εζθαικέλε αλαγξαθή ζηνηρείσλ ή κε ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ απηνχ, ιφγσ αλσηέξα βίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά ζα θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρξεζηψλ, άιια δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ή απφ άιιεο αηηίεο Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά έρεη ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε, κε ή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ή ηκήκαηνο ηνπ 12

13 ή/θαη λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηελ παξνρή κέξνπο ή φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, λα κεηαβάιιεη ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηνπδήπνηε είδνπο δεκία πξνθιεζεί απφ ηε ρξήζε ή ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ρξεζηψλ ζην ηε δηαθνπή ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο απηνχ, ηε δηαθνπή ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ απηνχ, ηελ θαζπζηέξεζε ή θαθήο πνηφηεηαο ιήςεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή απψιεηαο ησλ πεξηερφκελνχ ηνπο, ή ηελ χπαξμε θάζε είδνπο ζθαικάησλ Οη ζχλδεζκνη πνπ, ηπρφλ, ππάξρνπλ ζην ζε άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, παξέρνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ εγγπάηαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ, νχηε αλαιχεη ή ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ζπλδέζκνπο θαη δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη δελ επζχλεηαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε θαη ε πξφζβαζε ζηνπο ζπλδεφκελνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο γίλεηαη κε επζχλε ησλ ρξεζηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη ηε ιεηηνπξγία, ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Δπίζεο, ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά, δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί δηαρεηξίδνληαη ηνπο επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ηνπο. πλεπψο, νη ρξήζηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη λα απεπζχλνληαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ γηα νηηδήπνηε πξνθχςεη απφ ηε ζρεηηθή επίζθεςε ή θαη ρξήζε απηψλ Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο ηζηνζειίδαο ππφ ηνλ ηίηιν «Όξνη Υξήζεο Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ», είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί νπνηαδήπνηε 13

14 ρξνληθή ζηηγκή. Οη ρξήζηεο νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, ψζηε λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ελήκεξνη γηα ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή

15 ΓΗΛΩΝΩ ΠΩ ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (ππφ αξ. 5) ΓΗΛΩΝΩ ΠΩ ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ (ππφ αξ. 6) ΓΗΛΩΝΩ ΠΩ ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΞΑ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΙ ΣΟΤ ΟΡΟΤ 15

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ. Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ 8.00 π.μ. έσο 10.00 μ.μ. θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (agents).

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ. Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ 8.00 π.μ. έσο 10.00 μ.μ. θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (agents). ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ Οη παξφληεο φξνη ρξήζεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο «ΟΔΗΓΟ ΔΗΜΟΙΟΤ 14500» (εθεμήο «ε ππεξεζία») πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ ζχληνκνπ θσδηθνχ 14500 απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα