ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ: - Αηιαληηθή Έλσζε Α.Δ.Γ.Α., Η ΔΘΝΙΚΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α., Ν.Καλειινπνπινο- Υ.Αδακαληηαδεο Α.Δ., ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΗ Α.Δ.Γ.Α., ALLIANZ S.A., CHARTIS HELLAS S.A., Groupama ΦΟΙΝΙΞ Α.Δ.Γ.Α, Bupa, MetLife Alico, - Καη έκκεζα κέζσ Brokers: Generali Hellas, Interamerican, Euler Hermes, HDI Gerling, EFG Eurolife, ΑΣΔ Αζθαιηζηηθε Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο ηνηρεία Δπηρείξεζεο: - Κνινθνηξψλε 9, ΑΘΗΝΑ, ΣΚ: ΑΦΜ: , ΓΟΤ: Γ Αζελψλ - Σει: Fax: ΑΜ Δ.Δ.Α.: Δπνπηηθή Αξρή: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - Δπαγγεικαηηθή Έλσζε: E.E.A. (Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ)

2 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΦΑΛΙΗ 2.1. Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη εηδηθά ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 2251/1994 γηα ηελ "Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ" (Φ.Δ.Κ. 191/Α / ) φπσο ηζρχεη θαη ζηελ νπνία νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζε πεξίπησζε εκπνξίαο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί έγθπξε ε ζχκβαζε Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε "πειάηε", λννχληαη νη θαηαλαισηέο θαη κε, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ή πξνηίζεηαη λα πξνβνχλ ζε αίηεζε ή πξφηαζε πξνο ζχλαςε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. Ωζηφζν, νη φξνη ηνπ παξφληνο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ κφλν θαη απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή, ηζρχνπλ κφλν γηα ηνπο πειάηεο εθείλνπο νη νπνίνη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ σο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, νη φξνη ηνπ παξφληνο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηζρχνπλ κφλν γηα ηνπο πειάηεο εθείλνπο θαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (βι. ηδηαίηεξα Ν. 2472/1997 θαη Ν. 3431/2006 φπσο ηζρχνπλ) Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ απηνχ, πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ πειάηεο νη νπνίνη είλαη θάηνηθνη Διιάδαο θαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εδξεχνπλ θαη είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ Διιάδα. Οπνηνζδήπνηε φξνο αλαθέξεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη επηθνηλσλείηαη ζηνλ πειάηε, εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία ηελ αληίζηνηρε πεξηνρή (www.xpavlatos.gr) ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηε δηαδηθαζία θαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα θάζε δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζνχληαη, πξνθεηκέλνπ ν πειάηεο λα πξνβεί ζηελ αίηεζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, θαζψο θαη νη φξνη ρξήζεο ηνπ Η επεμήγεζε ησλ θαιχςεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ βξίζθεηαη κέζα ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ φπνπ κπνξεί ν πειάηεο λα ηελ ζπκβνπιεχεηαη θαη νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ επέρνπλ ζέζε αζθαιηζηήξηνπ 2

3 ζπκβνιαίνπ, αιιά απιά παξέρνληαη ζε απηφλ πξνο ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ην πξντφλ γηα ην νπνίν ελδηαθέξζεθε. ηε δηάζεζή ηνπ βξίζθεηαη θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ», θαζψο θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, ψζηε λα δίλεηαη θάζε δπλαηή βνήζεηα Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά παξαζέηεη έλα ζχλνιν αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, αιιά δελ ζπκβνπιεχεη ηνλ πειάηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Απηφ γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κε επζχλε απηνχ, ν νπνίνο θξνληίδεη λα επηιέγεη ην πξντφλ ηεο επηινγήο ηνπ κε δηθά ηνπ θαη κφλν θξηηήξηα Ο πειάηεο, είλαη ν κφλνο αξκφδηνο λα απνθαζίζεη εάλ ην πξντφλ πνπ επηιέγεη είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Πξηλ πξνβεί ζηελ αίηεζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη, θαη ζεσξείηαη πσο επηβεβαηψλεη κε ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο φηη έρεη δηαβάζεη θαη θαηαιάβεη ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα κε ηελ επεμήγεζε ησλ θαιχςεσλ θαη κε πιεξνθνξίεο γηα ην επηιεγέλ πξντφλ ελψ πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην πξντφλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Καηά ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο, ν πειάηεο θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη φηη φιεο νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη είλαη αιεζείο, αθξηβείο θαη ζσζηέο. Οη πιεξνθνξίεο θαη νη δειψζεηο ηνπ, απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί., θαη νη νπνίεο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο δεηνχληαη θαη απαίηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Δάλ δελ παξέρνληαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο, ε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κπνξεί λα αθπξσζεί ή λα παξάμεη άιιεο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αζθαιηζκέλν Η απφθαζε σο πξνο ην εάλ ζα πξνζθεξζεί ζην πειάηε αζθαιηζηηθή θάιπςε, αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ πειάηε δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ην Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά ή ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε εκάο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, έσο φηνπ ιεθζεί απφ απηφλ επηβεβαίσζε απφ καο ή ηηο ζπλεξγαδφκελεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο παξαιαβήο. Η επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηεο αίηεζήο ζα ιεθζεί κέζσ 3

4 ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηειενκνηνηππίαο, ηειεθψλνπ, ή κε κήλπκα ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν πζηήλνπκε λα θξαηείηαη αληίγξαθν φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη θαη πνπ παξαιακβάλνληαη γηα ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ πειάηε Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, ν πειάηεο ζα ελεκεξσζεί γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ Κάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πεξηέρεη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ην Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά, κέζσ ηεο αηηήζεσο πξνο ππνβνιή πξνζθνξάο θαη πξφηαζεο πξνο ζχλαςε αζθαιίζεσο, πιελ ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε εθφζνλ ζπλαθζεί ηειηθψο ε ζχκβαζε αζθαιίζεσο, ζα δηαβηβάδνληαη ζηελ ή ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δελ ζα απνζεθεχνληαη θαη επεμεξγάδνληαη απφ ηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ην Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά θαη γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή καο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά, γηα ηα νπνία ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά έζεζε ζαθείο εξσηήζεηο, ηεθκαίξεηαη φηη είλαη ηα κφλα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ απφ κέξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο εθηίκεζε θαη απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ ηηο αζθαιίζεηο φισλ ησλ θιάδσλ, αλ ε αμία πνπ δειψζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ή ζηελ αίηεζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθαιίζεσο ππνιείπεηαη ηεο ηξέρνπζαο, ή εάλ είλαη κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο, ε επζχλε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε αλάινγνπ κέξνπο ηεο δεκίαο ζηελ πξαγκαηηθή ηξέρνπζα αμία Η απνδνρή ησλ θηλδχλσλ αζθάιηζεο δελ γίλεηαη απφ ηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ηνλ Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά θαη νχηε κπνξεί λα ππνζρεζεί ζηνπο πειάηεο ηεο θαιχςεηο απφ αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο. Απηφ είλαη έξγν κφλν ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Δπίζεο ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία, δήισζε, 4

5 ή πξάμε απφ ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη ππνρξεψζεηο ή δεζκεχζεηο ζε βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη. Η αποδοτή ηων όρων ηοσ παρόνηος αποηελεί πρόηαζη για σποβολή προζθοράς και έκδοζη αζθαλιζηήριοσ ζσμβολαίοσ με βάζη ηα ζηοιτεία ηα οποία δήλωζε ο πελάηης και ηα οποία πρέπει να είναι ακριβή και αληθή. Ο πελάηης δηλώνει όηι αποδέτεηαι ηην αζθάλιζη και ζσμθωνεί η αζθάλιζη ασηή να ιζτύζει, αθού προηγοσμένως η πρόηαζη γίνει δεκηή από ηην αζθαλιζηική εηαιρεία. Ο πειάηεο δειψλεη, επίζεο, φηη έιαβε γλψζε απφ ηελ «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ην Υξήζην Παπιάην πξνζσπηθά φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πιεξνθνξηψλ. Η ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζηεί, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην, θαη ζε θακία πεξίπησζε ε δηαδηθαζία απηή δελ απνζηεξεί ην ιήπηε ηεο αζθάιηζεο απφ ηε λφκηκε δηθνλνκηθή ηνπ πξνζηαζία. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο ηηκήο κεηαμχ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ηζρχεη ε ηηκή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Αλ απηφ νδεγήζεη ηνλ πειάηε ζηελ ππνβνιή θαηάιιειεο δήισζεο πξνο απνηξνπή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο αζθάιηζεο, ηφηε ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά ζα πξνσζήζεη ην ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. ε πεξίπησζε ελαληίσζεο ή/θαη ππαλαρψξεζεο, εάλ έρεη δνζεί πξνθαηαβνιή, ε κφλε αξκφδηα πξνο επηζηξνθή ηνπ πνζνχ είλαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ε νπνία ηελ εηζέπξαμε. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά ζα πξνσζήζεη ην ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ φπνηεο άιιεο πξφζζεηεο απαηηήζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ πιεξνθφξεζεο ππάξρνπλ, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη (Ν. 2251/1994). Η ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ δελ ρξεψλεηαη ζηνλ πειάηε. 5

6 3. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΑΝΑΥΧΡΗΗ και ΔΝΑΝΣΙΧΗ 3.1. Αλ ην πεξηερφκελν ηνπ ζπκβνιαίνπ παξεθθιίλεη απφ ηελ αίηεζε ηνπ πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθαιίζεσο, ηφηε ελεξγνπνηείηαη ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ΚΑΙ Δ ΓΙΑΣΗΜΑ 1 ΜΗΝΟ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ (Ν. 2496/1997, άξζξν 2 παξ. 5) ή ζε δηάζηεκα 14 ΗΜΔΡΩΝ αλ δελ ππάξρνπλ παξεθθιίζεηο αιιά απιά ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο άιιαμε γλψκε- (Ν. 2496/1997, άξζξν 2 παξ. 6) Ο πειάηεο έρεη επίζεο δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο κέζα ζε 14 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ρσξίο θακία πνηλή θαη ρσξίο λα αλαθέξεη αηηηνινγία. Η πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη ζε 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκβάζεσλ κε αληηθείκελν αζθαιίζεηο δσήο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 13 πεξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400/1970 φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο αζθαιίζεηο. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ε πξνζεζκία αξρίδεη είηε απφ ηελ εκέξα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο εμ απνζηάζεσο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα αζθαιίζεηο δσήο, γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία αξρίδεη λα κεηξά απφ ηελ εκέξα πνπ ν θαηαλαισηήο πιεξνθνξήζεθε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εμ απνζηάζεσο, - είηε απφ ηελ εκέξα πνπ ν θαηαλαισηήο παξέιαβε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ απηή ε ηειεπηαία εκεξνκελία είλαη κεηαγελέζηεξε απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηελ πξψηε πεξίπησζε. Η πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο απφ ζπκβάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο έρεη δηθαίσκα ελαληίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2496/

7 3.3. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΗΛΩΗ ΤΠΑΝΑΥΩΡΗΗ: 4. ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΔΠΙΛΤΗ ΔΞΧΓΙΚΑΣΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη φηη, ζηελ πεξίπησζε ελδνζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ιεηηνπξγνχληα θάησζη ζρήκαηα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ: - Η Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. - Η Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ιδησηηθήο Αζθάιηζεο. 7

8 - Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή. - Οη Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ. 8

9 5. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΙΓΙΧΣΙΚΟΣΗΣΑ 5.1. Η επηρείξεζή καο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη έρεη ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, κε ηηο πην ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο κεζφδνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζα δεισζνχλ ζηελ επηρείξεζή καο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ καο ηφπνπ, δεηνχληαη θαη απαίηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγαδφκαζηε, θαη ζηηο νπνίεο ζα απνζηέιινληαη, ρσξίο λα ηεξνχληαη ή επεμεξγάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε καο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ καο. Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην ε δηαβίβαζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ησλ πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ν πειάηεο επέιεμε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε αίηεζή ηνπ πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο αζθάιηζεο θαη λα εθδνζεί ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Η γλσζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε, ζεκαίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλαγθαία δηαβίβαζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ Ο πειάηεο, έρεη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο πεξί απνξξήηνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα δηθαηψκαηα ελεκέξσζεο θαη ελαληίσζεο, πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 11 έσο 13 ηνπ Ν. 2472/1997, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο θαη έλαληη εθάζηνηε θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα πνζνχ Σα ζηνηρεία επαθήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπ ηειεθψλνπ, πνπ ζα δειψζεηε ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ καο ππεξεζηψλ, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απεπζείαο πξνψζεζε παξφκνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Ν. 3471/2006. Η γλσζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε, ζεκαίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ε θάζε πεξίπησζε, κπνξείηε λα αληηηαρζείηε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθνχ ζαο ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ πξνβνιή ή πξνψζεζε λέσλ 9

10 πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ, κε απνζηνιή ζρεηηθνχ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ε πεξίπησζε κε ζχλαςεο αζθάιηζεο ηειηθψο, ε επηρείξεζή καο ζα πξνβαίλεη ζηε δηαγξαθή φισλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πειάηε. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ησλ πειαηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ε ρξήζε "cookies". Σν "cookie" είλαη κηα πιεξνθνξία ηελ νπνία κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα απνζεθεχζεη ζηελ εθαξκνγή πινήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πειάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαθηεζεί. Σν "cookie" δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιν δηθηπαθφ ηφπν εθηφο απφ εθείλνλ πνπ ην δεκηνχξγεζε. Σα πεξηζζφηεξα "cookies" δηαηεξνχληαη κφλν φζν δηαξθεί ε επίζθεςε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. ε θακία πεξίπησζε ηα "cookies" δελ πεξηέρνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ή πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζε νπνηνλδήπνηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πειάηε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ κέζσ ηειεθψλνπ, , ή κε άιιν κέζν. Ο πειάηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα, κε θαηάιιειε ξχζκηζε ζηελ εθαξκνγή πινήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, λα εηδνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ ηνπ απνζηέιινληαη "cookies", ψζηε λα ηα απνθεχγεη. Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο "Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ", είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ζαλ ζπλέπεηα αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηφπν Ο πειάηεο, παξαθαιείηαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο, ψζηε λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ελήκεξνο γηα ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή. 10

11 6. ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ 6.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δεκηνχξγεζε ην δηαδηθηπαθφ ηφπν κε ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο απηνχ, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα αζθάιηζήο ηνπο ζε εηαηξεία ηεο επηινγήο ηνπο εθ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ κε ηελ επηρείξεζή καο Η ρξήζε ηνπ δηέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο θαινχληαη λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηνχο Η ρξήζε ηνπ ζπλεπάγεηαη ανεπιθύλακηη αποδοτή ηων παρόνηων Όρων Υρήζης Οη ρξήζηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη ηα θαησηέξσ: Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ απηνχ, πξννξίδνληαη γηα ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη θάηνηθνη Διιάδαο ή αλ πξφθεηηαη γηα ρξήζηεο-λνκηθά πξφζσπα, γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εδξεχνπλ θαη είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ Διιάδα. Οπνηνζδήπνηε φξνο αλαθέξεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη επηθνηλσλείηαη ζην ρξήζηε, εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία Ωο πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, νξίδνληαη θαη ηα αξρεία πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ απηνχ θαη ηα νπνία αξρεία δελ επηηξέπεηαη λα επεμεξγάδνληαη θαη ελ γέλεη κεηαβάιινληαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνπο ρξήζηεο, πέξαλ φπνπ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ αξρείσλ απηψλ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πξνο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηεο «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» Με ηελ επηθχιαμε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ ηξίησλ, φιν ην πεξηερφκελν πνπ πεξηέρεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν φπσο φισο ελδεηθηηθά, ζήκαηα, δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα, ζρέδηα, θείκελα, 11

12 θσηνγξαθίεο, θ.ι.π., απνηειεί πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία ηνπ Υξήζηνπ Παπιάηνπ πξνζσπηθά. Σν πεξηερφκελν απηφ δελ δχλαηαη λα απνηειέζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αληηθείκελν εκπνξίνπ, αληηγξαθήο, αλαπαξαγσγήο ή αλακεηάδνζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ησλ δηθαηνχρσλ Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ρξεζηκνπνηείηαη «σο έρεη», ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνηήζεσλ ή άιισλ παξεκβάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο Καηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ζηε ρξήζε, θαζψο θαη ε αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν, σζηφζν ζε θακία πεξίπησζε ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ δεζκεχεηαη, νχηε εγγπάηαη, νχηε αλαιακβάλεη θαλελφο είδνπο επζχλε αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εθηφο αλ ην αληίζεην πξνβιέπεηαη ξεηά. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ρξήζηεο απνδέρνληαη φηη πξέπεη λα αμηνινγνχλ ην πεξηερφκελν θαη φηη είλαη ππεχζπλνη γηα θάζε θίλδπλν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ρξήζε ηνπ Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ επζχλεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιάζνο ή αλαθξίβεηα ζηε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ θαη/ή εληνιψλ ηνπ ρξήζηε, παξεκβνιέο, εζθαικέλε αλαγξαθή ζηνηρείσλ ή κε ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ απηνχ, ιφγσ αλσηέξα βίαο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά ζα θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρξεζηψλ, άιια δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ή απφ άιιεο αηηίεο Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά έρεη ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε, κε ή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ή ηκήκαηνο ηνπ 12

13 ή/θαη λα δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηελ παξνρή κέξνπο ή φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, λα κεηαβάιιεη ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηνπδήπνηε είδνπο δεκία πξνθιεζεί απφ ηε ρξήζε ή ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ρξεζηψλ ζην ηε δηαθνπή ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο απηνχ, ηε δηαθνπή ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ απηνχ, ηελ θαζπζηέξεζε ή θαθήο πνηφηεηαο ιήςεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ή απψιεηαο ησλ πεξηερφκελνχ ηνπο, ή ηελ χπαξμε θάζε είδνπο ζθαικάησλ Οη ζχλδεζκνη πνπ, ηπρφλ, ππάξρνπλ ζην ζε άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, παξέρνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ εγγπάηαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζκσλ, νχηε αλαιχεη ή ειέγρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ζπλδέζκνπο θαη δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη δελ επζχλεηαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε θαη ε πξφζβαζε ζηνπο ζπλδεφκελνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο γίλεηαη κε επζχλε ησλ ρξεζηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη ηε ιεηηνπξγία, ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Δπίζεο, ε «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ.ΠΑΤΛΑΣΟ» θαη ν Υξήζηνο Παπιάηνο πξνζσπηθά, δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί δηαρεηξίδνληαη ηνπο επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ηνπο. πλεπψο, νη ρξήζηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη λα απεπζχλνληαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ γηα νηηδήπνηε πξνθχςεη απφ ηε ζρεηηθή επίζθεςε ή θαη ρξήζε απηψλ Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο ηζηνζειίδαο ππφ ηνλ ηίηιν «Όξνη Υξήζεο Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ», είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί νπνηαδήπνηε 13

14 ρξνληθή ζηηγκή. Οη ρξήζηεο νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα, ψζηε λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ελήκεξνη γηα ηελ ηζρχνπζα πνιηηηθή

15 ΓΗΛΩΝΩ ΠΩ ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (ππφ αξ. 5) ΓΗΛΩΝΩ ΠΩ ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ (ππφ αξ. 6) ΓΗΛΩΝΩ ΠΩ ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΟΤ ΔΠΔΛΔΞΑ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΙ ΣΟΤ ΟΡΟΤ 15

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα