ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΚ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Ανήκει στο στο έγγραφο ΑΔ Φ:608.6/ 05 /13/Σ.953 / //ΝΚ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ6-81Λ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ ΛΗΣ 1. ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ α.ναα Z JUL13 / NK β.naa Z JUL13/DDMN γ.tas ζ ΑΥΓ 13/ΓΕΝ δ. Ν.4013/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ/ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΚ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως να αποστείλουν προσφορά (ΜΕ ΤΙΜΗ ) ταχυδρομικά εντός σφραγισμένου φακέλου στην υπηρεσία μας (ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΔΑ, Τ.Κ , NK/ΔΔ Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Προμηθειών Σούδα-Χανίων, Τηλ ) ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιπλοίαρχος Α. Ψαρουδάκης ΠΝ - Τηλ

2 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. Λεπτομέρειες όπως φαίνονται στην συνημμένη τεχνική προδιαγραφή. 2. Το τίμημα της υποβαλλόμενης προσφοράς (ΤΙΜΗ ) για την ανωτέρω προμήθεια-εργασία θα καταβληθεί εφάπαξ για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών εργασιών (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ ενώ η ισχύς της προσφοράς θα είναι για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες και θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης του έργου στις εγκαταστάσεις της ΔΔ στην περιοχή του ΝΚ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 3. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει εκτός των απαιτούμενων της συνημμένης Τεχνικής Προδιαγραφής επιπροσθέτως να περιέχεται και Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 4. Η πίστωση θα είναι, αρμοδιότητας ΓΕΝ για έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος / Κύριου Διατάκτη στο όνομα του Προμηθευτή και για την δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 5. Το τιμολόγιο θα κόβεται επί πιστώσει και βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:4% (για την προμήθεια υλικών) ή 8% (για παροχή υπηρεσιών) στο καθαρό ποσόν ως φόρος εισοδήματος, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ως σχετ.(δ) Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αρχιπλοίαρχος Δ. Χέλμης Π.Ν Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΝΚ

3 Ανήκει στο έγγραφο ΑΔ Φ:608.6/ 05 /13/Σ.953 / /ΝΚ/ΔΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <<Β>> ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την συντήρηση και επέκταση του συστήματος επιτήρησης ναυτικών εγκαταστάσεων, στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ). Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της Φρουράς Ναυτικών Εγκαταστάσεων του ΝΚ. Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η παρούσα προδιαγραφή, αφορά την συντήρηση, την προμήθεια, εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση, προγραμματισμό και παράδοση σε πλήρη λειτουργία ενός (1) ανεξάρτητου κλειστού κυκλώματος επιτήρησης, το οποίο θα επιτηρεί εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους κατά την διάρκεια ημέρας και νύχτας, του ΝΚ, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα εικόνας και δέσμες υπέρυθρων, ανεξάρτητα από τον φωτισμό και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των εικονοληπτών και των υπέρυθρων ανιχνευτών θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από τους επιχειρησιακούς αξιωματικούς του ΝΚ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συμμετέχοντες πριν την κατάθεση της προσφοράς τους είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτοψία του χώρου της εγκατάστασης και να προβούν σε λεπτομερή έλεγχο. Κατόπιν τούτου, επί ποινής αποκλεισμού, οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έλαβαν γνώση που θα τοποθετηθούν τα μέρη του συστήματος, την οποία θα λάβουν από τον Ναύσταθμο Κρήτης. Το κλειστό κύκλωμα επιτήρησης θα αποτελείται από τα εξής μέρη: Έξι (6) εικονολήπτες Ένα (1) σύστημα ψηφιακής καταγραφής (DVR) Μία (1) οθόνη προβολής βίντεο (monitor) Δύο (2) τροφοδοτικά παροχής ισχύος Ένα (1) σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS) Τρείς (3) διπλές δέσμες υπέρυθρων εξωτερικού χώρου Δέκα (10) εξωτερικοί προβολείς με ανιχνευτή κίνησης Το σύστημα θα παρέχει και θα αποθηκεύει, σε 24-ωρη λειτουργία, αδιάλειπτα εικόνα βίντεο από επιλεγμένους χώρους περιμετρικά και εσωτερικά των χώρων του ΝΚ. Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων χρειάζεται να εγκατασταθούν και να παραμετροποιηθούν κατάλληλα τα στοιχεία του συστήματος που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες. Επίσης θα πρέπει τα στοιχεία του ήδη υπάρχοντος συστήματος να συντηρηθούν και να παραμετροποιηθούν εκ νέου, ώστε στο τέλος των εργασιών να υπάρχει ένα και μόνο σύστημα. Τα δεδομένα video, από το σύστημα, θα καταλήγουν στο κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης το οποίο θα ευρίσκεται σε χώρο εντός του κτιρίου της Φρουράς Ναυτικών Εγκαταστάσεων του ΝΚ και θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση επεξεργασία αποθήκευση των εικόνων από το σύνολο των εικονοληπτών.

4 Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Κάμερα PTZ 36x εξωτερικού χώρου Η κάμερα θα είναι έγχρωμη, τύπου PTZ dome, True day/night (ICR) με αισθητήρα 1/4" Exview HAD CCD. Η λειτουργία της κάμερας θα είναι έγχρωμη όσο ο φωτισμός της σκηνής παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, όταν όμως ο φωτισμός πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, τότε θα γίνεται ασπρόμαυρη. H ανάλυση της κάμερας θα είναι τουλάχιστον 600 TV Lines στην έγχρωμη λειτουργία και 700 TV Lines στην ασπρόμαυρη λειτουργία. Θα διαθέτει οπτικό zoom 37x και ψηφιακό 16x. Ο φακός θα λειτουργεί με εστιακή απόσταση από f = 3,5 ~ έως 129 mm. Θα διαθέτει λειτουργία WDR που θα επιτρέπει να φιλτράρει το έντονο οπίσθιο φωτισμό που περιβάλλει ένα θέμα και θα ενισχύει έτσι τη δυνατότητα να διακρίνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις μορφές στο αντικείμενο. Η κάμερα θα έχει την έξυπνη λειτουργία Auto Tracking ώστε να εστιάζει / ακολουθεί αυτόματα τα κινούμενα αντικείμενα. Η κάμερα θα είναι εξωτερικού χώρου που θα καλύπτει το πρότυπο IP66. Επιπλέον θα είναι εφοδιασμένη με ανεμιστήρα και ελεγχόμενο θερμοστάτη. Η κάμερα θα διαθέτει διάταξη αντιστάθμισης οπίσθιου φωτισμού, σταθερή ή αυτόματη ρύθμιση λευκού, αυτόματη επιλογή κέρδους σήματος και συγχρονισμό στη φάση τροφοδοσίας με δυνατότητα διόρθωσης. Επιπρόσθετες λειτουργίες που θα υποστηρίζονται θα είναι privacy mask 8 ζωνών και 250 προκαθορισμένες θέσεις (presets) τουλάχιστον. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της θα είναι τα εξής: Οπτικό Μέρος Έξοδος σήματος : CVBS 1.0Vp-p / 75Ω composite Τύπος αισθητήρα : 1/4" Exview HAD CCD Ελάχιστη στάθμη φωτισμού : Έγχρωμη 0.7 lux, Ασπρόμαυρη 0.07 F1.6 Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση λευκού. Ανίχνευση Κίνησης Μηχανικά Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία 24VAC Θερμοκρασία λειτουργίας : -50ºC έως +50ºC. Εξωτερικού χώρου: IP66 Κυτίο με ανεμιστήρα και ελεγχόμενο θερμοστάτη Υγρασία : Σχετική, μικρότερη από 0 ~ 90%, μη συμπυκνούμενη Σύστημα ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας (DVR) Να παρασχεθεί αυτόνομο ψηφιακό καταγραφικό σύστημα εικόνας βιντεο. Να διαθέτει δέκα έξι (16) αναλογικές εισόδους βίντεο 1 Volt peak-to-peak, 75 Ω. Να διαθέτει δέκα έξι (16) εισόδους για την καταγραφή ήχου από το περιβάλλον.

5 Να διαθέτει μια (1) έξοδο ήχου για την αναπαραγωγή ηχητικών δεδομένων. Να διαθέτει δυνατότητα συμπίεσης εικόνας Η.264. Να διαθέτει ρελέ με τουλάχιστον τέσσερις (4) εξόδους συναγερμού. Να διαθέτει τουλάχιστον δεκαέξι (16) εισόδους συναγερμού Να διαθέτει έλεγχο pan - tilt - zoom (PTZ). Να διαθέτει δυνατότητα συμπίεσης ήχου. Να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής βίντεο και από τις δέκα έξι (16) εισόδους ταυτόχρονα με 25 (fps) πλαίσια ανά δευτερόλεπτο. Να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής βίντεο με συνολικά 400 (fps) πλαίσια ανά δευτερόλεπτο. Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης με ανάλυση PAL για κάθε κανάλι βίντεο. Να διαθέτει έξοδο εικόνας VGA. Να διαθέτει έξοδο εικόνας composite. Να έχει δυνατότητα κυκλικής εναλλαγής των καμερών. Να έχει δυνατότητα καταγραφής βίντεο με διαφορετικές ποιότητες εικόνας βάσει επιλογής του χειριστή. Να διαθέτει θύρα RJ-45 για σύνδεση Ethernet και να υποστηρίζει DHCP, DDNS και Static IP τουλάχιστον. Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό ανίχνευσης κίνησης και για τις δέκα έξι(16) εισόδους βίντεο ταυτόχρονα. Να διαθέτει δυνατότητα παραμετρικού ορισμού στοιχείων που αφορούν την ανίχνευσης κίνησης, συγκεκριμένα για το πεδίο ανίχνευσης να διαθέτει o παραμετροποίηση όγκου o παραμετροποίηση επιφάνειας o παραμετροποίηση χρόνου παραμονής o παραμετροποίηση νεκρών σημείων μέσα στο πεδίο ανίχνευσης Να διαθέτει δυνατότητα παραμετρικού ορισμού της ευαισθησίας βάσει: o εναλλαγών του φωτισμού του περιβάλλοντος o του χρόνου παραμονής εντός του πεδίου ανίχνευσης και o του χρόνου αναμονής μεταξύ δύο διαδοχικών κινήσεων εντός του πεδίου ανίχνευσης. Για τον παραμετρικό ορισμό των παραπάνω παραμέτρων να παρασχεθεί δυνατότητα ανίχνευσης σε ολόκληρο το πλαίσιο της εικόνας (Window screen), δηλαδή οριζόντια και κάθετα. Για τον παραμετρικό ορισμό του χρόνου παραμονής να υπάρχουν διαθέσιμα διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Να διαθέτει τουλαχιστον δυο ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους με χωρητικότητα 500 GByte ο κάθε ένας τουλάχιστον και να συνδέονται με controller SATA. Να διαθέτει δυνατότητα να εγκατασταθούν επιπλέον δυο (2) σκληροί δίσκοι με controller SATA. Να διαθέτει δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών με ποντίκι υπολογιστή.

6 Να διαθέτει τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό τουλάχιστον των βασικών λειτουργιών. Να διαθέτει πλήκτρα χειρισμού στο εμπρόσθιο μέρος τουλάχιστον για τις βασικές λειτουργίες. Να διαθέτει κατάλληλη ψηφιακή θύρα για σύνδεση Flash Disk, DVD recorder, Card reader. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης απώλειας βίντεο και απώλειας σκληρού δίσκου. Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας συμβάντων, συναγερμών και συσχέτισης τους με ημερομηνία, ώρα και είσοδο βίντεο για τις παρακάτω περιπτώσεις o απώλεια βίντεο o ανίχνευση κίνησης Να διαθέτει δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με χρόνο και συμβάν. Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας και τήρησης ιστορικού αρχείου για όλα τα συμβάντα (event log). Η πρόσβαση / είσοδος κάθε χειριστή στο λογισμικό να πραγματοποιείται με μοναδικό Username και Password. Να διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας και τήρησης ιστορικού αρχείου με τα στοιχεία των χειριστών, την ημερομηνία και την ώρα εισόδου στο σύστημα (log files). Να μπορεί να καταγράφει συνεχόμενο βίντεο έως και 16 κάμερες ταυτόχρονα για 7 ημέρες. Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας Pentaplex ή καλύτερο. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης, μέσω δικτύου, δύο (2) χρηστών ταυτόχρονα. Να διαθέτει δυνατότητα ZOOM IN. Να διαθέτει δυνατότητα προβολής 1, 2, 4, 8, 10 κάμερες τουλάχιστον ταυτόχρονα κατόπιν επιλογής από τον χειριστή. Το λογισμικό να είναι εύκολο στη λειτουργία, φιλικό στην χρήση και άμεσα προσβάσιμο από τον χειριστή με την χρήση του ποντικιού και του τηλεχειριστηριου. Οθόνη προβολής βίντεο (monitor) Η οθόνη προβολής να είναι τεχνολογίας TFT LCD με είσοδο VGA τουλάχιστον. Να διαθέτουν ανάλυση εικόνας High Definition (HD). Να διαθέτουν είσοδο ήχου Audio In. Να διαθέτουν ηχεία για την αναπαραγωγή του ήχου. Η διάσταση της οθόνης να είναι 32 ίντσες τουλάχιστον. Τροφοδοτικά παροχής ηλεκτρικής ισχύος Να παρασχεθούν δύο(2) κατάλληλα τροφοδοτικά για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στις κάμερες και στο ψηφιακό καταγραφικό εικόνας. Στην περίπτωση εγκατάστασης καμερών οι οποίες απαιτούν παροχή DC να παραχθούν κατάλληλα τροφοδοτικά Switching. Να διαθέτει κύκλωμα σταθεροποίησης της τάσης.

7 Να διαθέτει κύκλωμα για την ρύθμιση της τάσης εξόδου σε ποσοστό +-10 % της ονομαστικής τιμής εξόδου. Να διαθέτει ανάλογο αριθμό εξόδων τροφοδοσίας, μια(1) για κάθε κάμερα που θα εγκατασταθεί. Να διαθέτει ασφάλεια διακοπής ρεύματος, με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης για όλες τις εξόδους τροφοδοσίας. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS) Να παρασχεθεί κατάλληλο σύστημα σταθεροποίησης της τάσης, σταθεροποίησης του ρεύματος και αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS) για την τροφοδοσία των καμερών και του ψηφιακού καταγραφικού εικόνας. Το σύστημα να λειτουργεί σε ON Line mode. Να μπορεί να τροφοδοτήσει τις παραπάνω συσκευές συνεχόμενα για 30 λεπτά τουλάχιστον και να ληφθεί υπόψη η μέγιστη τροφοδοσία των καμερών κατά τις νυκτερινές ώρες με αναμμένες όλες τις υπέρυθρες λυχνίες. Να παρασχεθεί η κατάλληλη συστοιχία μπαταριών για να επιτευχθεί η παραπάνω αυτονομία. Όλες οι μπαταρίες να βρίσκονται εγκατεστημένες εντός του συστήματος UPS Διπλή δέσμη υπέρυθρων εξωτερικού χώρου Να έχει απόσταση ανίχνευσης 60m εξωτερικά και 120m εσωτερικά Να έχει τάση λειτουργίας 10.5V~30VDC χωρίς πολικότητα Να έχει χρόνο απόκρισης 50msec~700msec Να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -25 C ως +60 C Να διαθέτει αντιπαγωτικό κάλυμμα, ειδικό κύκλωμα αυτομάτου μεταβολής ευαισθησίας και ειδική έξοδο για μέτρηση ισχύος. Εξωτερικός προβολέας με ανιχνευτή κίνησης Να έχει τροφοδοσία λειτουργίας 220VAC/50/60Hz. Να έχει ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση από 5 δευτ. έως 8 λεπτά. Να έχει ρυθμιζόμενο φωτισμό μικρότερο από 10 Lux έως 2000 Lux. Να έχει απόσταση ανίχνευσης τουλάχιστον 12 μέτρα. Να έχει γωνία ανίχνευσης 180 ο Ισχύς λαμπτήρα (5x400Watt και 5x100Watt) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γνωστών ευρωπαϊκών οίκων αναγνωρισμένα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

8 1. Από αντίστοιχες κατασκευές έχει παρατηρηθεί ότι, για την βέλτιστη απόδοση, σχεδίαση, παραμετροποίηση, συντήρηση καθώς επίσης και για την εξοικονόμηση πόρων (ελαχιστοποίηση κόστους κατασκευής και λειτουργίας), συνιστάται η χωροταξική συλλογή από προεπιλεγμένα σημεία για συγκεκριμένο αριθμό εικονοληπτών. 2. Τα σήματα βίντεο και η ηλεκτρική τροφοδοσία για κάθε εικονολήπτη να μεταφέρονται στο κέντρο ελέγχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου τύπου RG- 213 ή μέσω καλωδίου δικτύου UTP Cat 6 με τη χρήση Balun τα οποία θα διέρχονται μέσα από σπιράλ εξωτερικό βαρέως τύπου, τύπου Κουβίδης, τα καλώδια και ηλεκτρολογικά κουτιά εξωτερικής χρήσης, στεγανά, βαρέως τύπου τα Balun. 3. Οι εργασίες που σχετίζονται με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορούν : i. Την μετεγκατάσταση του υπάρχοντος κέντρου ελέγχου στο νέο, παρακείμενο του υπάρχοντος, φυλάκιο της Φρουράς του ΝΚ. Η μετεγκατάσταση αφορά πάσης φύσεως ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές εργασίες και υλικά, σε όποια ποσότητα απαιτηθούν, για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος επιτήρησης. ii. Την συντήρηση / επιδιόρθωση / ενσωμάτωση των καμερών και υπέρυθρων δεσμών που ήδη λειτουργούν στο ΝΚ στο υπό προμήθεια σύστημα ώστε στο πέρας των εργασιών να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα επιτήρησης. iii. Την αποκατάσταση των φθορών που θα προκληθούν σε τοίχους, οροφές, δάπεδα, λοιπούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του ΝΚ. iv. Την παραμετροποίηση, προγραμματισμό, εκπαίδευση του προσωπικού και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία. Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

9 Α/Α Περιγραφή - Είδος Μονάδα Ποσότητα 1 Κάμερες εξωτερικού χώρου PTZ Τεμάχιο 6 2 Ομοαξονικό καλώδιο βίντεο RG-213 & καλώδιο τροφοδοσίας Μέτρα Σπιράλ εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου Μέτρα Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) Τεμάχιο 1 5 Στηρίγματα βραχίονες καμερών Τεμάχιο 6 6 Λοιπά καλώδια, adaptors, converters Τεμάχιο Σε όποια ποσότητα απαιτηθούν 7 Οθόνη προβολής βίντεο (monitor) Τεμάχιο 1 8 Τροφοδοτικά switching Τεμάχιο 2 9 Σύστημα ψηφιακής καταγραφής & επεξεργασίας βίντεο Τεμάχιο 1 10 Διπλές δέσμες υπέρυθρων Τεμάχιο 3 11 Εξωτερικός προβολέας με ανιχνευτή κίνησης Τεμάχιο 10 ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1. Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση, συντήρηση, ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από της οριστικής παραλαβής των συσκευών και να ικανοποιεί τις αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών - αν ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 10 ημέρες), με λογική αναπροσαρμογή των τιμών (κατά τα κρατούντα στην Ελληνική αγορά ). 2. Σε περίπτωση μη διαθέσεως από τον προμηθευτή των ζητηθέντων από την Υπηρεσία ανταλλακτικών σε 15 ημέρες από την πρώτη ζήτησή τους, η Εταιρεία αυτή θα υπόκειται σε ανάλογη (σύμφωνα με τις συναλλαγές) ποινική ρήτρα και το ολικό ποσό της τιμής των ανταλλακτικών αυτών θα εκπίπτει υπέρ του Δημοσίου, μέχρι της ανευρέσεώς τους. 3. O χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής βοήθειας - συντήρησης - επισκευής θα είναι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση εκ μέρους της Υπηρεσίας να προβεί στην επισκευή της συσκευής, διαφορετικά πρέπει να την αντικαταστήσει άμεσα μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλη των ιδίων ή ίσων δυνατοτήτων, μέχρι την επισκευή της. 4. Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του συστήματος από την Επιτροπή Παραλαβής με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου εντός δέκα (10) ημερών από της σχετικής ειδοποιήσεως της Υπηρεσίας. 5. Μετά την Τρίτη επισκευή, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή τους, η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικατάστασής της με άλλη καινούργια.

10 Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής. 6. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Πολεμικό Ναυτικό, τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της. 7. Εάν διαπιστωθεί η ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό 30% των συσκευών, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η συμβατική ποσότητα των συσκευών επιστρέφεται στον προμηθευτή, με την υποχρέωσή του να καταβάλει στο Πολεμικό Ναυτικό. την ολική συμβατική αξία των συσκευών και των παρελκομένων τους. 8. Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα. Ακριβές Αντίγραφο Αντιπλοίαρχος Α. Ψαρουδάκης ΠΝ

11 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας (υπόδειγμα) ΑΝΤΙΣΤ. ΠΑΡΑΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (Επιγραμματικά) Αντικείμενο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Συμφωνώ. Συμφωνώ Ο Προσφέρων (σφραγίδα - υπογραφή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμορφώσεως» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που ζητούνται (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια, όπου κρίνεται αναγκαίο. 2. Ανάμεσα στην 1.1 και την τελευταία., νοείται ότι θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσας ΤΠ. Ακριβές Αντίγραφο Αντιπλοίαρχος Α. Ψαρουδάκης ΠΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΒΙΞΡ6-Ε0Η -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ -ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/01/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20-06-2014 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20-06-2014 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20-06-2014 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)».

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ Ray)». Αθήνα, 25.11.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π4/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Προώθηση της χρήσης χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 28.921,24 (µε ΦΠΑ) Α.Μ. 62/2015 CPV: 35121000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠ.: 28.921,24 (µε ΦΠΑ) Α.Μ. 62/2015 CPV: 35121000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λ. Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής οδού 152 34 Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας ΠΡΟΫΠ.: 28.921,24 (µε ΦΠΑ) Α.Μ. 62/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο Πρόγραµµα ιαύγειας στις 13-12-2012.

Άρθρο 1 ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο Πρόγραµµα ιαύγειας στις 13-12-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 546/13-12-2012 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Φ. : 608.6/42/15 Σ. : 215 Τηλ. : 28210-82408

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ 12-7-2007 12-7-2007 13-7-2007

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ 12-7-2007 12-7-2007 13-7-2007 ΑΡΙΘΜΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΥΠΥΡΓΕΙ ΔΗΜΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙ ΠΥΡΣΒΕΣΤΙΚΥ ΣΩΜΑΤΣ B ΚΛΑΔΣ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:2107235172

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19004 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26641/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11

ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11 ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Τηλ.: 28210-82379 Φ. : 608.6/ 69 /11 Σ. : 1397 ΜΑΡΑΘΙ, 01-09-2011 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002423605 2014-11-24

14PROC002423605 2014-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

α) Διακήρυξη Δημοπρασίας β)τεχνικέςπροδιαγραφές. γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. δ) Φύλλο προσφοράς .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

α) Διακήρυξη Δημοπρασίας β)τεχνικέςπροδιαγραφές. γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. δ) Φύλλο προσφοράς .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/08/2015 Αρ. Πρωτ: 59780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ STUDIO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δύο (02) Οχημάτων Εξοπλισμένων Με Θερμικές Κάμερες. Σελίδα 1 από 16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Δύο (02) Οχημάτων Εξοπλισμένων Με Θερμικές Κάμερες. Σελίδα 1 από 16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Δύο (02) Οχημάτων Εξοπλισμένων Με Θερμικές Κάμερες Σελίδα 1 από 16 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΌΧΗΜΑ...3 2.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2.1 Κάμερα καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα