Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012"

Transcript

1 Ιαρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριβμός 5338 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 14(1}(α) ι ης Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο, ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαμόρφωοη του 2 OIJ Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Η Διαβούλευση αρχίζει στις 23 Νοεμβρίου 2012 και ολοκληρώνεται στις 23 Μαΐου Το έντυπο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο: β Στην ιστοαελίδα ίου Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Στα Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως νόστων, Λεωφόρος Κέννεντυ , Παλλουρώτισσα, 1047 Λευκωσίπ, Κύπρος, Υπηρεσία Προγραμματισμού, τηλ , καιύ πς Εργάσιμες μέρες και ώρες Αριθμός 5339 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιιήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Πάφου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέτιει να υποβάλουν στα Γραφεία ιης Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των οχευκών απήυκων, και να καταβάλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 1,708, 60 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 25 ης Φεβρουαρίου ία έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών καί Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και ϊηλεοππκών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν νο παραλαμβάνονται είτε αΐϊό το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής σιο επε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος ΑΟαλάσσας αρ. 42, Σιρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Αευτέρα-Παραακευή) από τις 7.30 π.μ, μέχρι τις 2.00 μ.μ.

2 4610 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 5340 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [Απόφαση ΕΠΑ 44/2012 ~] Αρ. Φακέλου /2006 Ο ΠΕΡ! ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣίΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) ΚαταννεΑία των εταιρειών AGS Agrotrading Lid και S.G. Katoddtis (Trading) Co Ltd αναφορικά με την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου σεσχέση με την τιμολογιακή πολιτική και την άρνηση παροχής πρόσβασης ΟΕ σιλό Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: Κα. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας ΜεΑανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 5/10/2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτέλεσαν οι καταγγελίες που υπέβαλαν οι εταιρείες AGS Agrotrading Ltd (εφεξής η «AGS») και S.G.Katodritis (Trading) Co. Ltd (εφεξής η «Katodritis») προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγοϋνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») στις 10/4/2006 και στις 8/9/2006, αντίστοιχα εναντίον της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (εφεξής η «ΕΣΚ») αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)(γ) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, ως ίοχυε τότε, στην αγορά της ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για σιτηρά και στην αγορά της εμπορίας σιτηρών. Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, ενόψει του ότι, όπως κρίθηκε, τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ος εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔίΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στις 26 Ιουνίου 2006, η Επιτροπή σε συνεδρία της έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να προχωρήσει οε δέουσα προκαταρκτική έρευνα της καταγγελίας ιης εταιρείας AGS, η οποία είχε καταχωρηθεί στο διοικητικό φάκελο με αρ /2006. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της με ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2006 αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας S.G. Katodritis, η οποία είχε καταχωρηθεί στο διοικητικό φάκελο αρ /2006, έδωσε οδηγίες όπως οι καταγγελίες της εταιρείας S.G. Katodritis και της εταιρείας AGS συνεξετασθούν και διεξαχθεί κοινή έρευνα από την Υπηρεσία σχετικά με πς ισχυριζόμενες παραβάσείς, καθώς επίσης να δημιουργηθεί νέος φάκελος με νέο αριθμό /2006 και τίτλο «Καταγγελία των εταιρειών AGS Agrotrading Ltd και S.G. Katodritis (Trading) Co. Ltd αναφορικά με την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου οε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική και την άρνηση παροχής πρόσβασης σε σιλό". Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2007, σε συνεδρία της Επιτροπής, το μέλος, κ. Ευσταθίου δήλωσε κώλυμα και το θέμα αποφασίστηκε να τεθεί σε νέα συνεδρία της Επιτροπής την 1 Νοεμβρίου 2007, κατά την οποία έγινε εισήγηση όπως η απόφαση εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής για να δοθεί χρόνος στην Υπηρεσία να ετοιμάσει νέο σημείωμα προς πλήρη ενημέρωση της Επιτροπής. Στις 2S Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή σε συνεδρία της, μελέτησε την υπό εξέταση καταγγελία υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 4/12/2007, στην Αναθεωρητική Έφεση 3902 (ΑΤΗΚ ν. Δημοκρατίας κ.α.) στην

3 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ οποία κρίθηκε ότι η συμμετοχή του κ. Ευσταθίου στην Επιτροπή ήταν παράνομη και ως εκ τούτου, αποφάσισε να ανακαλέσει την ττιο πάνω απόφαση νια τη διεξανωγή δέουσας προκαταρκτικής έρευνας και όλες τις μετέπείτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπαρχής. Αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποία βρισκόταν ενώϊτιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης, διαπίστωσε ότι το εν Aoyoj υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας από την Υπηρεσία καί έδωσε οδηγίες όπως η έρευνα διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς, ενώ σημείωσε ότι η Υπηρεσία μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος οτο σχετικό διοικητικό φάκελο υλικού. Η Επιτροπή, υπό τη νέα της σύνθεση, στη συνεδρία της με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2008 αποφάσισε να αποδεχτεί, εγκρίνε! και υιοθετήσει την απόφαση της Επιτροπής με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 2008 για εξ' υπαρχής έρευνα της καταγγελίας και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα και να καταθέσει σχετικό σημείωμα. Η Επιτροπή, στην ίδια συνεδρία, εξέτασε την εν λόγω υπόθεση σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν. 13(Ι)/2008, δοθέντος ότι οι ττερί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 1989 μέχρι (Αρ.2) του 2000, καταργήθηκαν με την ψήφιση του προαναφερθέντος Νόμου του Για τους σκοπούς της παρούσας εξέτασης, γίνεται ειδική αναφορά στο άρθρο 53(4) του Νόμου, το οποίο έχει ως ακολούθως: «53 (4) Η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, ττεριλαμβανομίνης της διαδικασίας Λήψης προσωρινών μέτρων, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού που είχε ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 8 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (Αρ. 2) του 2000, Θεωρείται εκκρεμούσα ενώπιον της Επιτροπής με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.» Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2009 εξέτασε το ενδεχόμενο συνεξέτασης των καταγγελιών της εταιρείας AGS εναντίον της ΕΣΚ οι οποίες είχαν καταχωρηθεί στους διοικητικούς φακέλους με αρ , μαζί με την καταγγελία αρ /2006 και αποφάσισε όπως εξεταστεί η κάθε μια καταγγελία ξεχωριστά, δίδοντας οδηγίες στην Υπηρεσία σε πρώτο στάδιο να δώσει προτεραιότητα στην παρούσα υπόθεση. Στις 31 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχεπκή απόφαση του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011, εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 16Ο1/09 (ExxonMobil Cyprus Lid κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2008 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ υπαρχής. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο Λήψης των πιο πάνω ανακαλούμενων αποφάσεων για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας των καταγγελιών από την Υπηρεσία. Η έρευνα διεξήχθη με βάοη το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς και έγινε χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού. Τα εμπλεκόμενα μέρη στην υπόθεση ενημερώθηκαν με επιστολές ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012 γιο τις πιο πάνω αποφάσεις της Επιτροπής. 1 Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, διεξήγαγε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της παρούσας καταγγελίας και καταχώρησε σημείωμα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης ημερομηνίας 29/6/2012. Η Επιτροπή στη συνεδρία της με ημερομηνία 6 Ιουλίου 2012 εξέτασε το χειρισμό της υπό αναφορά καταγγελίας υπό το φως του σημειώματος της Υπηρεσίας με ημερομηνία 29/6/2012 και αφού αξιολόγησε και συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία που περιέχονται οτο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αποφάσισε ότι εκ πρώτης όψεως δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1 )(α} και 6(1 )(γ) του Νόμου 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»), οε σχέση με την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων για σιτηρά και του άρθρου 6(τ)(α) του Νόμου, σε σχέση με την αγορά εμπορίας κριθαριού για κτηνοτροφική χρήση. Περαιτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να γνωστοποιήσει την προκαταρκτική της θέση στις καταγγέλλουαες εταιρείες, δίδοντας τους τη δυνατότητα, να θέσουν εγγράφως τις τυχόν απόψεις και θέσεις τους ενιός είκοσι μιας (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της. Οι εταιρείες AGS και Katodriiis ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 31 Αυγούστου Η Επιτροπή, κατά ιη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2012, αφού έλαβε υπόψη της ότι οι καταγγέλλουσες εταιρείες δεν απέστειλαν οποιεσδήποτε θέσεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας αποφάσισε ομόφωνα να οριστικοποιήσει την προκαταρκτική απόφαση της ημερομηνίας 6/7/2012 και να απορρίψει την καταγγελία των καταγγελλουσών εταιρειών. 1 Σημειώνεται ότι η εταιρεία Kalodriiis μεταβίβασε όλες τις δραστηριότητες της που έχουν σχέση με την αγορά ειααγωγής, διάθεσης και εμπορίας σε λιανική βάοη πρώτων υλών ζωοτροφών όπως σιτάρι, κριθάρι, ηλιανδόπιτα, αανό, ιτούλπα κτλ., οτφ/ εταιρεία AGS, καθώς και ολα τα περιουσιακά της στοιχεία.

4 ΤΜΗΜΑ Β 4612 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ* Αντικείμενο της υπό εξέταση κατάγγεαίας αποτελεί η κατ' ισχυρισμόν αθέμιτη συμπεριφορά της ΕΣΚ στην αγορά εμπορίας σιτηρών, αλλά και ατην αγορά ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων για σιτηρά σε τρίτους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία τιου βρίσκονται εντός τοιι διοικητικού φακέλου της υπόθεσης οι καταγγέλλουαες φαίνεται να καταγγέλλουν τις τπο κάτω ενέργειες της ΕΣΚ: 1. Αναφορικά με τις πωλήσεις κάτω του κόστους; * Το πρώτο μέρος των καιαγγελιών αφορά τη δρασίηριοϊΐόίηαη της ΕΣΚ οτην αγορά εμπορίας σιτηρών. Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλουαες εταιρείες ισχυρίζονται ότι η τιμολογιακή πολιτική της ΕΣΚ έχει ως σκοπό ή/και ως αποτέλεσμα την εξόντωση των ανταγωνιστών της στην αγορά εμπορίας σιτηρών. Παρά τα υψηλά λειτουργικά της έξοδα, η ΕΣΚ χρεώνει τιμές αθέμιτες και/ή κάτω του κόστους, με αποτέλεσμα την εκδίωξη ίων ανταγωνιστών της από την εν λόγω αγορά. * Η εταιρεία AGS, στην επιστολή της με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2006, αναφέρει ότι: «η> φαινόμενο επιβολής χαμηλότερων και/ή εξοντωτικών τιμών από ιην ΕΣΚ παρατηρείται αϊτό την 1/5/2004 όπου επήλθε πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και αφορά όλα τα προϊόντα που εισάγει και διανέμει στην Κύπρο η ΕΣΚ. Λόγω της φύσεως του εμπορίου στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία μας και η ΕΣΚ, δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι τιμοκατάλογοι καθώς οι τιμές των προϊόντων διακυμαίνονται αναλόγως της αξίας αγοράς των προϊόντων από τη διεθνή αγορά, οι οποίες αυξομειώνονται καθημερινά. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να επισημάνουμε με σαφήνεια συγκεκριμένη τιμή και/ή ημερομηνία όπου οι τιμές χρεώσεων της ΕΣΚ ήταν χαμηλότερες από τους ανταγωνιστές Ίης. Παρόλα αυτά αποτελεί εισήγηση μας ότι από την 1/5/2004, όλες οι τιμές της ΕΣΚ ήιαν χαμηλότερες και/ή ίδιες με τους ανταγωνιστές παρά τα υψηλά κόστη που έχει η ΕΣΚ (overheads).» Οι τιμές που αγοράζει η ΕΣΚ καθώς και ο κάθε ανταγωνιστής της για την ίδια χρονική περίοδο της αγοράς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εταιρειών AGS και Katodfitis, είναι περίπου οι Ιδιες λόγω της διαφάνειας που παρατηρείται οτις διεθνείς αγορές. Όπως αναφέρει η AGS, τα σιτηρά είναι περίπου τα ίδια και δεν είναι δυνατό καμία εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, να επιτυγχάνει να αγοράζει σε τιμές καλύτερες από όλους τους άλλους. «Εντούτοις, τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της ΕΣΚ (κυρίως μισθολόγιο) είναι αρκετά υψηλά σε οχέοη με τους άλλους ανταγωνιστές της, Λόγω του ότι η ΕΕΚ είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει όλα τα οφέλη και αποδοχές όλων των υπαλλήλων της, όπως αυτά ίσχυαν πριν την 1 Μαΐου Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλουοες εταιρείες αναφέρουν ότι οι μισθοί και τα ωφελήματα του διοικητικού προσωπικού ανέρχονται στα 2,000,000 ετησίως. Επομένως, για πωλήσεις 300,000 μετρικών τόνων σιτηρών που πραγματοποιούν, τα έξοδα της ΕΣΚ ανέρχονται σε 6,70 ανά μετρικό τόνο. Εάν προστεθούν και όλα τα άλλα έξοδα, το κόστος της ΕΣΚ υπερβαίνει τις ανά μετρικό τόνο. 2» Βάσει των πιο πάνω, θα ήταν αναμενόμενο ότι η ΕΣΚ, λόγω των υψηλών λειτουργικών εξόδων της, Θα χρέωνε υψηλότερες ή τουλάχιαιον πς ίδιες τιμές με τους ανταγωνιστές της. Ανιί αυτού, οι τιμές της ΕΣΚ είναι ττοαΰ χαμηλότερες, γεγονός το οποίο όπως ισχυρίζονται οι εταιρείες που προβαίνουν στην καταγγελία, θα οδηγήσει στην εκδίωξη των ανταγωνιστών της από την αγορά. Για παράδειγμα, σε επιστολή της με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2008, η εταιρεία AGS αναφέρει ότι: "...οι τιμές που πρόσφερε κατά ή περί το Σεπτέμβριο -~ Οκτώβριο 2007 /jrov για?σ κριθάρι 139/μ.τ. και 144/μ.ϊ. για τον αραβόσιτο (από ιο οιλό Λεμεσού), ενώ οι διι.θνκίς τιμές αγοράς Cif στα λιμάνια της Κύπρου ήταν περίπου 270/μ.τ. για το κριθάρι και 250/μ.τ. για τον αραβόσιτο κατά την αντίσιοιχη περίοδο οι οποίες τιμές αντιοτοιχούν σε 165/μ.ΐ. για το κριθάρι και 156/μ.τ. για ιον αραβόσιτο.». * Για τους τπο πάνω λόγους, οι πωλήσεις κριθαριού της εταιρείας AGS, όπως αναφέρει σε επιστολή της με ημερομηνία 2 Μαΐου 200Β, για το 2005 και 2006 ήταν 50,086 μ.τ, και 42,415 μ.ι. αντίστοιχα, ενώ για το 2007 ήταν 25,916 μ.τ. Όπως ισχυρίζεται η εν λόγω εταιρεία, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2007 που εισήγαγε 5,559 μ.τ. κριθάρι, μέχρι τα μέσα Απριλίου 2008, δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει καμία εισαγωγή κριθαρισύ λόγω του ότι η ΕΣΚ διέθετε το κριθάρι σε τιμές κάτω του κόστους και προπάντων σε τιμές κάτω του κόστους αντικατάστασης. Περαιτέρω, η εταιρεία AGS σε επιστολή της με ημερομηνία 13/3/2008 κάνει αναφορά σε σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας ημερομηνίας 19/2/2007 και παράλληλα civaqjipki ότι: «καθίσταται πασιφανές ότι οι πμές που επιβάλει η ΕΣΚ είναι κάτω όχι του ;ιέσου μκταβληιού κόστους αλλά όλων των κόστων της, m οποία συνεπάγεται την κατάχρηση ιης δεσπόζουσας θέσης που κατέχει.». 2. Αναφορικά με την ενοικίαση οιλό: * Το δεύτερο μέρος των καταγγελιών αφορά την ενοικίαση σιλό για αποθήκευση σιτηρών από την ΕΣΚ προς τις καταγγέλλουσες. Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλουσες εταιρείες αναφέρουν ότι η ΕΣΚ, ως αποκλειστικός κάτοχος και χρήστης ταιν σιλό, δεν επέτρεηχ την πρόσβαση σε άλλους εισαγωγείς στα εν Λόγω σιλό και όταν τελικά αποφάσισε να παραχωρήσει τους χώρους αστούς προς ενοικίαση, οι τιμές που επέβαλλε ήταν υπερβολικές και συνεπώς καταχρηστικές. a Για την κατασκευή και λειτουργία των εν Λόγω σιλό συνεπόγανϊαι μεγάλες επενδύσεις. Επίσης, η έκδοση αδειών για την ανέγερση των εν λόγω σιλό δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η AGS, στην επιστολή της 2 Επιστολή ειαιρείας AG3 ημερομηνίας 8/9/2008.

5 TMHi^AB ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2006, αναφέρει; "Επίσης η ανέγερση Φυιων οικοδομημαϊων είναι σχεδόν αδύνατη Λόγω έλλειψης χώρου ara λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι η οποιαδήποτε περαιτέρω ανέγερση τέτοιων υποδομών τυγχάνει έντονης κριτικής από τους κατοίκους πλησίον των λιμένων, με αποτέλεσμα την διστακτικότητα οποιασδήποτε κρατικής αρχής να εγκρίνει την ανέγερση τους». s Βάσει ίων πιο πάνω, οι καταγγέλλουσες εταιρείες αναφέρουν άτι το κάθε αιλό που βρίσκεται εγκατεστημένο στα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα στο λιμένα Λάρνακας, συνιστά «βασική διευκόλυνση", λόγω του ότι υπάρχουν φυσικά, τεχνικά, κανονιστικά, καθώς και οικονομικά εμπόδια τα οποία δύνανται να καταστήσουν αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη δημιουργία εκ μέρους οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης παρόμοιων εγκαταστάσεων. Η δημιουργία άλλου σιλό στο λιμένα Λάρνακας ή άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων οε άλλους λιμένες, δεν αποτελεί σύμφωνα με τις καταγγέλλουοες εταιρείες εφικτή δυνητική εναλλακτική λύση, λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω παραγόντων. s Οι καταγγέλλουσες εταιρείες σημειώνουν ότι στα σιλό, τόσο του λιμένα Λάρνακος αλλά και της Λεμεσού, υττάρχεί δυνατότητα και/ή ανεκμετάλλευίος χώρος για εξυπηρέτηση τόσο των φορτίων της ΕΣΚ τόσο και των ανταγωνιστών της. «Η ΕΣΚ έχει κληρονομήσει από το κρότος τα διάφορα σιλό που υπάρχουν στα λιμάνια της Δημοκρατίας, των οποίων η ανέγερση έγινε με κρατικούς πόρους. Η ΕΣΚ ως ο αποκλειστικός κάτοχος και χρήστης των αιλό, δεν επιτρέπει την πρόσβαση από άλλους εισαγωγείς στα εν λόγω σιλό, σύμφωνα με τις καταγγελίες. * Όπως αναφέρεται στην καταγγελία της εταιρείας AGS, η ΕΣΚ, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, προκήρυξε πλειοδοτικά διαγωνισμό το Μάιο του Παρά τσ γεγονός ότι η ίδια η AGS δεν υπέβαλε προσφορά, καθότι δεν λειτουργούσε τότε ως οικονομική οντότητα, υπέβαλε προσφορά στις 9 Μαΐου 2005 ο μέτοχος της εταιρείας Katodrilis για τα σιλό Λάρνακας. Η προσφορά βασιζόταν στο τρέχον αγοραίο ενοίκιο που κατέβαλε η εταιρεία Katociritis, το οποίο ανερχόταν σε 2/τ.μ., όπως θα φανεί και πιο κάτω. " Ακολούθως, τον Ιούνιο του 200ΐ> και αφού εκδηλώθηκε ζήτηση για τα σιλό Λάρνακας όπως ισχυρίζεται η εταιρεία AGS, η ΕΣΚ εξέδωσε σχετικό τιμοκατάλογο χρεώσεων στους ενδιαφερομένους προσφοροδόιες, όπου διπλασίασε επιλεκτικά τις χρεώσεις της για την παραλαβή και έκδοση σιτηρών για τα σιλό Λάρνακας.» Στο έντυπο για την υποβολή προσφορών που κατάρτισε η ΕΣΚ το Μάιο του 2005, καθόρισε τις χρεώσεις της για την παραλαβή και την έκδοση σιτηρών για τα σιλό ι ης Λάρνακας στα 0.40/μ.τ. και 0.40/μ.Ί. αντιατοίχως για κάθε υπηρεσία. Στο σχετικό τιμοκατάλογο χρεώσεων που εξέδωσε η ΕΣΚ τον Ιούνιο του 2005, καθόρισε πς χρεώσεις για την παραλαβή και την έκδοση των σιτηρών για τα σιλό της Λάρνακας στο ποσό το:ν 0.β5/μ.τ. και 0.70/μ.τ. αντιστοίχως, δηλαδή πέραν του διπλάσιου που ίσχυε το Μάιο του 2005, ενώ για τα άλλα σιλό για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον οι τιμές παρέμειναν οι ίδιες, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία AGS.» Επιπλέον, συγκρίνοντας την προσφορά που υπέβαλε η εταιρεία Katodrilis για τα σιλό της Λάρνακας με τον τιμοκατάλογο της ΕΣΚ, η εταιρεία AGS παρατηρεί ότι η ΕΣΚ έχει υπερδιπλασιάσει τις εξαμηνιαίες χρεώσεις της για χρήση των σιλό, το οποίο δεν δικαιολογείται από τα κόστη ανέγερσης και λειτουργίας των σιλό αυτών. Συγκεκριμένα, στην προσφορά της εταιρείας Katodrilis υποβλήθηκαν οι ακόλουθες τιμές για τα σιλό Λάρνακας; 3 Α. Μεταλλικό σιλό (χωρητικότητας 966 κ.μ.) ~ Β. Μειαλλικό σιλό (χωρητικότητας κ.μ.) ~ Γ. Μεταλλικό σιλό (χωρητικότητας κ.μ.) = * Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο καθορισμός των τιμών από την εταιρεία KatodriiiK έγινε βάαει των εξόδων ανέγερσης ενός επίπεδου αιλό και όχι των κάθετων σιλό που χρησιμοποιεί η ΕΣΚ και για τα οποία ζητούσε προσφορές. Οπως αναφέρει η εταιρεία AGS, το κόστος ανέγερσης ενός κάθετου σιλό κατά την χρονική περίοδο της καταγγελίας ήταν περίπου 50-60/κ,μ. {συμπεριλαμβανομένου και όλου του μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού), ενώ το Κάσιος κατασκευής ενός επίπεδου σιλό ήταν πέραν των 300/κ.μ. λόγω της ενίσχυσης των τοιχωμάτων για να δεχτεί φορτία χύμα. 4 β Η ΕΣΚ στον τιμοκατάλογο που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2006 καθόρισε τις ακόλουθες τιμές για τα πιο πάνω αιλό; Α. Μεταλλικό σιλό (χωρητικότητας Θ66 κ.μ.) = Β.Μεταλλικό σιλό (χωρητικότητας κ.μ.) = Ι.Μεταλλικό σιλό (χωρητικότητας κ.μ.) == * Παρά τις μεγάλες διαφορές στα κόατη ανέγερσης του κάθε είδους σιλό, η εταιρεία AGS ισχυρίζεται ότι η ΕΣΚ, παρά ^o γεγονός ότι χρησιμοποιεί τα κάθετα σιλό των οποίων τα κόστη είναι κατά πολύ μικρότερα από τα άλλα είδη σιλό, εντούτοις αντί να μειώσει τις τιμές της, αποφάσισε να ιις υπερδιπλασιάσει και '' Ηπιοϊολή εταιρείας Katociritis ημερομηνίας &/Θ/2006. '* Επιστολή εταιρείας AGS ημερομηνίας 8/9/2006.

6 ΤΜΗΜΑ Β 4614 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία AGS, "καταδεικνύει περίτρανα κατά την άποψη μας το ότι ο/ τιμές της ΕΣΚ είναι αθέμιτες και καταχρηστικές", 5» Συμπερασματικά, η ΕΣΚ, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των εταιρειών που υπέβαλαν τις καταγγελίες, αρνήθηκε να κατακυρώσει την προσφορά σε οποιοδήποτε από τους προσψοροδότες και αποφάσισε την επιβολή των δικών της τιμών ysa την ενοικίαση χώρου στα σιλό, οι οποίες ήταν άκρως καταχρηστικές. Οι τιμές που προσφέρθηκαν από την ΕΣΚ ήταν βασισμένες στις τιμές ενοικιάσεως επίπεδου χώρου σε λιμένα της Δημοκρατίας και όχι σε χώρο όπως τα σιλό. Επιπλέον, δεν λήφθηκε υπόψη ότί τα σιλό δεν ανεγέρθηκαν με Λεφτά της ΕΣΚ, αλλά με κρατικούς πόρους. 3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 3.1 Καταγγέλλσυσα εταιρεία AGS Agrotrading Ltd Η εταιρεία AGS είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε από τις εταιρείες Κύπρος Αντωνίου & Υιός Λτδ, S.G. Katodritis Trading Lid και MD Cyprus Soya Limited, βάσει συμφωνίας ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2002, ως μία κοινή επιχείρηση (co-operative joint-ventufe) με σκοπό να διεξάγει υποβοηθητικές για πς ιδρυτικές της εταιρείες δραστηριότητες. Δυνάμει συμφωνίας ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2006 και κατόπιν αποχώρησης της εταιρείας MD Cyprus Soya Limited, οι εταιρείες Κύπρος Αντωνίου & Υιός Λτδ και S.G. Katodritis Trading Lid μεταβίβασαν όλες τις δραστηριότητες τους οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά εισαγωγής, διάθεσης και εμπορίας σε Λιανική βάση ϊτρώτων υλών ζωοτροφών, όπως σιτάρι, κριθάρι, ηλιανθόπιτα, σανό, πούλπα, κτλ., στην εταιρεία AGS καθώς και όλα τα περιουοιακά τους στοιχεία. Η εταιρεία AGS αποτελεί ανταγωνιστή της ΕΣΚ, καθώς μετά την 1 Μαΐου 2004 η αγορά εισαγωγής και εμπορίας σιτηρών καί πρώτων υλών ζωοτροφών, η οποία ήταν κλειστή αγορά, έχει ελευθερωθεί. 3.2 ΚαταγγέλΛουοα εταιρεία S.G. Katodritis (Trading) CO LTD Η εταιρεία Katodritis ααχολείτο μεταξύ άλλων με την εισαγωγή και διανομή στην Κύπρο πρώτων υλών ζωοτροφών, όπως το σιτάρι, κριθάρι, ηλιανθόπιττα, οανό, πούλπα, ζαχαρότευτλων, γλουτένης αραβόσιτου και σογιάλευρο υψηλής πρωτεΐνης. Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, στις 30 Ιανουαρίου 2006 η εταιρεία Katodritis μεταβίβασε τις πιο πάνω δραστηριότητες της στην εταιρεία AGS, ατην οποία είναι μέτοχος. 3.3 Καταγγελλόμενη εταιρεία Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου Η ΕΣΚ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η οποία συστάθηκε με βάση τον περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμο του 1954, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2004 και μετονομάστηκε ως ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπροιι Νόμος αρ. 143(Ι)/2004 (εφεξής ο «Νόμος Ι43(Ι)/2004»), Η ΕΣΚ, δυνάμει των προνοιών του Νόμου 143{Ι)/2004, διατηρούσε πριν από την ένταξη της Κύπρου ατην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατικό μονοπώλιο στην εισαγωγή και πώληση σιτηρών που είχαν λάβει το χαρακτήρα «ελεγχόμενων ειδών», όπως κριθάρι, σιτάρι, κ.α. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την τροποποίηση του Κεφ. 68 με το Νόμο 143(Ι)/2004 και την κατάργηση του μονοπωλίου στον τομέα της εμπορίας σιτηρών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εμπορία σιτηρών αποτελεί ελεύθερο επάγγελμα που μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε. Η ΕΣΚ δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά διαχείρισης εγκαιαστάαεων αποθηκευτικών χώρων για σιτηρά, που απέκτησε με κρατικούς πόρους πριν από την προαναφερόμενη τροποποίηση του Κεφ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ ΕΣΚ Η Επιτροπή από τα στοιχεία που έχουν συλλέγει και βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, έλαβε υπόψη της και τις ακόλουθες θέσεις που ισχυρίστηκε η καταγγελλόμενη ΕΣΚ:» Σε σχέση με τη συνολική κερδοφορία της ΕΣΚ, η ίδια σε Επιστολή της με ημερομηνία 29 Απριλίου 2008 αναφέρει ότι: «το έτος 2005 πραγματοποίησε ζημιές για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, ο ανταγωνισμός άρχισε να δραστηριοποιείται με αποτέλεσμα η ΕΣΚ να χάσει μέρος της αγοράς και δεύτερο, τα λειτουργικά έξοδα της ήταν σε σημαντικά ψηλά επίπεδα λόγω του ότι το προσωπικό που επέλεξε να αποχωρήσει εθελοντικά εξακολουθούσε να είναι στην υπηρεσία (χρόνος προειδοποίησης) με αποτέλεσμα το μισθολόγιο, που αποτελεί το [...]%* περίπου των συνολικών εξόδων, να είναι σημαντικό αυξημένο. Την ίδια περίοδο, η ΕΣΚ για να μπορέσει αν αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό εμπλούτισε την γκάμα των προϊόντων της εισάγοντας για πρώτη φορά σογιάλευρο, το οποίο πωλούσε με πολύ μικρό περιθώριο κέρδους για να μπορέσει να εισέλθει στην αγορά. Επίσης ένας από τους λόγους αλλαγής της κερδοφορίας του 2005 έναντι των επόμενων ετών ήταν και η αλλαγή υπολογισμού της απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων από την 1/5/2005. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται και στην Ετήσια Έκθεση 2006 της Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και οτη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]. 5 Επιστολή εταιρείας AGS ημερομηνίας 8/9/2006.

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Το έτος 2006 η Επιτροπή παρουσίασε κέρδη στηριζόμενη, πρώτο στη σημαντική μείωση του μισθολογίου της λόγω αποχώρησης του προσωπικού με το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης και δεύτερο, στην ενίσχυση της Θέσης της στην αγορά λόγω της εμπορίας του σογιάλευρου. Το έτος 2007 εδραιώθηκαν τα καλά αποτελέσματα από τον ορθολογισμό στα έξοδα προσωπικού και τη λπότητα στα λειτουργικά έξοδα. Επίσης η εισαγωγή ενός νέου της (της ηλιανθόπιττας) ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της ΕΣΚ.". Αναφορικά με τον ισχυρισμό για πωλήσεις κάτω του κόστους, η ΕΣΚ έχει αναφέρει τα εξής σε επιστολές της που βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της καταγγελίας: Β Στην εμπορία σιτηρών δεν υπάρχει σταθερό ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους προσδιορίζεται από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά τη συγκεκριμένη στιγμή της πώλησης του εμπορεύματος. Για παράδειγμα, στις αρχές Ιουλίου 2006, η ΕΣΚ είχε συμφωνήσει με διάφορους προμηθευτές από το εξωτερικό την αγορά σημαντικών φορτίων κριθαριού φα κάλυψη των αναγκών της μέχρι το Φεβρουάριο του 2007, τα οποία θα έφταναν στην Κύπρο ως εξής: Κάποια φορτία μέχρι το τέλος Ιουλίου, Κάποια φορτία τον Αύγουστο/Σεπτέμβρη και, Κάποια φορτία τον Νοέμβριο/Δεκέμβρη. Η αγορά, τη συγκεκρίμένη στιγμή, δηλαδή τον Ιούλιο του 2006, προέβλεπε ότι οι τιμές το Νοέμβριο του 2006 θα ήταν κατά [...] πιο ψηλές. Η ΕΣΚ πήρε αυτή τη «Θέση» στην αγορά. Εάν το Νοέμβριο οι τιμές ήταν ακόμη πιο ψηλές, το περιθώριο κέρδους θα ήταν πιο ψηλό. Εάν οι τιμές το Νοέμβριο δεν παρουσίαζαν τουλάχιστον την προβλεπόμενη κατά τον Ιούλιο τιμή, τότε το περιθώριο κέρδους θα ήταν πιο χαμηλό. 6» Στα στοιχεία που απέστειλε η ΕΣΚ παρουσιάζεται το μέσο σταθμικό κόστος και η μέση σταθμική τιμή πώλησης των σιτηρών από την ΕΣΚ ανά εξάμηνο από 1/7/04 μέχρι 30/6/200Β. Το μέσο σταθμικό κόστος συμπεριλαμβάνει έξοδα της Αρχής Λιμένων, έξοδα επιθεώρησης, τραπεζικά δικαιώματα, ασφάλεια, τέλη στο Τμήμα Γεωργίας και τέλη στο Συμβούλιο Ζωοτροφών. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα μεταφορικά έξοδα, τα αποθηκευτικά έξοδα, καθώς επίσης και το κόστος παραλαβής και έκδοσης από τα σιλό. Τα αποθηκευτικά και το κόστος παραλαβής καϊ έκδοσης έχει υπολογιστεί με βάση τις τιμές που η ΕΣΚ προσφέρει σε τρίτους για τη χρήση των σιλό της. Τα μεταφορικά είναι βασισμένα στη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ ΕΣΚ και συγκεκριμένης εταιρείας μεταφορών, η οποία αναλαμβάνει όλες τις μεταφορές της καταγγελλόμενης. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της ΕΣΚ διενεργούνται κατά κύριο λόγο από τα σιλό της Λεμεσού. β Τα σημεία έκδοσης και παράδοσης των σιτηρών στον πελάτη είναι Α) το πλοίο, όπου το προϊόν παραδίδεται απευθείας και ο πελάτης πληρώνει το μεταφορικό προς την αποθήκη και τα έξοδα αποθήκευσης του και Β) τα σιλό, όπου ο πελάτης καταβάλει το μεταφορικό από τα σιλό της ΕΣΚ προς την αποθήκη του και ή ΕΣΚ αναλαμβάνει την μεταφορά του μέχρι τα σιλό της και την αποθήκευση. Τα κόστη μεταφορικών στα σιλό και αποθήκευσης λαμβάνονται υπόψη στην κοστολόγηση, όπως αυτή στάλθηκε από την ΕΣΚ.» Η χαμηλότερη τιμή που προσφέρεται στον πελάτη είναι όταν παραλάβει το προϊόν από το πλοίο στη Λεμεσό. Η αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή είναι με την παραλαβή από τα σιλό της ΕΣΚ στην Λεμεσό, ακολουθεί η παραλαβή από τα σιλό της ΕΣΚ στη Λάρνακα και τέλος, η παραλαβή από τα σιλό της ΕΣΚ στη Λευκωσία. β Τα κόστη πωλήσεων από σιλό και τα κόστη πωλήσεων με συμβόλαιο δεν διαφέρουν σημαντικά εφόσον ο πελάτης τα παραλαμβάνει από το ίδιο σημείο. Οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της τιμής συμβολαίου και τιμής σιλό, σύμφωνα με την ΕΣΚ, έχουν ως ακολούθως: 7 Ο πελάτης, με την τιμή του συμβολαίου επιλέγει και παίρνει θέση στο μέλλον. Κλειδώνει ουσιαστικά τις τιμές του για συγκεκριμένη περίοδο και ανεξαρτήτως των αυξομειώσεων των τιμών, αυτός μπορεί να απολαμβάνει σταθερή τιμή. (Η διαφορά στην τιμή μπορεί να είναι ευνοϊκή αλλά καϊ ζημιογόνα για τον ίδιο. Αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των τιμών). β Ο πελάτης έχει επιλογή να διασφαλίσει ικανοποϊητικά αποθέματα για τις δικές του ανάγκες. Πολλές φορές οι πελάτες δρουν ομαδικά ζητώντας προσφορές για ολόκληρα φορτία που αγοράζονται για λογαριασμό τους. Η ΕΣΚ τους δίδει την ετπλογή τιμών παραλαβής από το πλοίο ή παραλαβής αϊτό τα σιλό με χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση μη παραλαβής εντός του χρονικού πλαισίου, το συμβόλαιο προϋποθέτει επιπρόσθετες χρεώσεις αποθήκευσης. β Η ΕΣΚ μπορεί να δώσει καλύτερες τιμές για συμβόλαια, διότι: 0 (!) Περιορίζεται (σχεδόν μηδενίζεται) ο πιο ουσιαστικός κίνδυνος, ο οποίος είναι ο κίνδυνος ζημιάς λόγω διαφοροποίησης των διεθνών τιμών (σε περίπτωση που οι τιμές μειωθούν μέχρι τη διάθεση του αποθέματος). Τονίζεται ότι η ΕΣΚ φέρει κίνδυνο από την ημέρα αγοράς του φορτίου και όχι από την ημέρα παραλαβής του, (II) Οι όγκοι των παραγγελιών με συμβόλαιο είναι μεγάλοι (έκπτωση ποσότητας), (II!) Αποφεύγεται ο κίνδυνος μη διάθεσης του φορτίου {με τους πιθανούς κινδύνους της μείωσης της ποιότητας ή/και την ολική καταστροφή του), στις τιεριπτώαεις που δεν διατεθεί έγκαιρα, (ιν) Αποφεύγονται ή ελαχιστοποιούνται οι ελλείψεις στην Κυπριακή αγορά. Αυτό είναι προέκταση του γεγονότος ότι τα συμβόλαια της επιτρέπουν να κάνει πιο σωστό προγραμματισμό σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντας έγκαιρα ποσότητες για την Κυπριακή αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε προβληματικές περιόδους στη διεθνή αγορά, (ν)το γεγονός ότι με τα συμβόλαια μπορεί να παραγγείλει μεγαλύτερα φορτία, της εξασφαλίζει καλύτερες ιιμές αγοράς των φορτίων αυτών. 6 Επιστολή ΕΣΚ ημερομηνίας 3/10/2006. ' Επιστολή ΕΣΚ ημερομηνίας 15/12/2006. " Επιστολή ΕΣΚ ημερομηνίας 15/12/2006.

8 TMHSViA Β 4616 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 * Όσον αφορά το σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας που η ΕΣΚ απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευιικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, το οποίο επικαλείται η AGS οε επιστολή της με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2007, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: «4. Η ΕΣΚ, βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία του προσωπικού της οτην εμπορία σιτηρών, προβαίνει στον κατάλληλο χρόνο σε προαγορές σιτηρών ώστε να διασφαλίσει όσο το δυνατό πιο χαμηλές τιμές από τη διεθνή αγορά. Η προαγορά σιτηρών στην ουσία συνιστά συμφωνίες αγοράς σε καθορισμένη χιμή για παράδοση σιτηρών σε μέλλον ι ικό χρόνο (μέχρι και σε βάθος [...] μηνών από την ημέρα αγοράς). Δηλαδή, η αγορά ενός φορτίου δεν σημαίνει κατανάγκη άμεση αποθεματοποίηση μεγάλων ποσοτήτων αφού αυτό συνεπάγεται ψηλό κόστος συντήρησης. Η προαγορά συνεπάγεται και ανάληψη κινδύνου λόγω της πιθανότητας απότομης πτώσης των τιμών. 5. Η πιο πάνω τακτική των προαγορών καθώς επίσης και η αγορά μεγάλων ποσοιήτων παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΣΚ να πωλεί, συνήθως, σιτηρά σε ανταγωνιαπκότερες τιμές από τους άλλους εισαγωγείς, παρόλο που λόγω της ιδιότητας της ως- Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθεί έχει ψηλότερα έξοδα λειτουργίας. Επίσης, τα ψηλότερα έξοδα λειτουργίας της ΕΣΚ προκύπτουν από το ότι αυτή διαχειρίζεται σωστά τους αποθηκευτικούς χώρους που έχει διατηρώντας οργανωμένα τμήματα αγορών, διαχείρισης ποιότητας σιτηρών, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες." «Εξάλλου το δημοσίευμα τονίζει ότι: «η ΕΣΚ δεν έχει σκοπό τη δημιουργία ψηλών κερδών όπως μια ιδιωτική εταιρεία, για αυτό πωλεί τα σιτηρά σε τιμές οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος της συν ένα ελάχιστο περιθώριο κέρδους από το οποίο χρηματοδοτεί την τεχνολογική της αναβάθμιση». Επίσης, «όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ο λόγος ήταν ότι προέβηκε οε προαγορές με ευνοϊκές τιμές το καλοκαίρι του 2006». 9 * Αναφορικά με τις οικονομικές περιόδους όπου σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ίδιας της ΕΣΚ παρουσιάζονται ζημιές, η ίδια στην επιστολή της με ημερομηνία 13/3/2009 ανέφερε ότι οι ζημιές αυτές οφείλονται κυρίως, (Ι) αϊ ην ανάγκη τήρησης επαρκών ποσοτήτων σιτηρών για κάλυψη των αναγκών της αγοράς, οττότε σε περιόδους μείωσης των τιμών είναι αδύνατη η διάθεση τους χωρίς ανάλογη μείωση της τιμής πώλησης, (II) στο γεγονός ότι η μακρόχρονη αποθήκευση των σιιηρών, παρά τη συντήρηση τους, αποτελεί κίνδυνο χειροτέρευσης των ποιοτικών παραμέτρων των σιτηρών. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη άμεσης διάθεσης των σιτηρών ουτών, μέσω της μείωσης των τιμών πώλησης καί (Hi) στον έντονο ανταγωνισμό που αναπτύσσεται στον κλάδο, με αποτέλεσμα την πτωτική τάση των τιμών. Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που αφορούν την ενοικίαση των σιλό. η ΕΣΚ έχει αναφέρει σε επιστολές της που βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της καταγγελίας ότι με την ελευθέρωση της αγοράς υποβλήθηκαν αιτήματα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης σιτηρών. II ΕΣΚ αντιμετώπισε τα αιτήματα αυτά ως εξής: Από την 1 Μαΐου 2004 μέχρι τις 9 iouviou 2005, η κάθε αίτηση αντιμετωπιζόταν ξεχωριστά βάσει τιμοκατάλογοι ι. Κάποιες αιτήσεις εγκρίθηκαν και κάποιες όχι, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που επικρατούσαν τη χρονική στιγμή που υποβαλλόταν η κάθε αίτηση, τους τεχνικούς περιορισμούς, αλλά και την πρακτική δυνατότητα της ΕΣΚ νσ ανταποκριθεί. Από τις 10 Ιουνίου 2005 και κατά τον ουσιώδη χρόνο της υπόθεσης, είχε εκδοθεί συγκεκριμένος τιμοκατάλογος. Έκτοτε, όπως αναφέρει η ΕΣΚ, όλες οι αιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί.» Η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση και ενοικίαση των οιλό, σύμφωνα με την ΕΣΚ, ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Μερικοί από αυτούς αναλύονται τπο κάτω. * Η ΕΣΚ σε αρχικό στάδιο επέλεξε να κοστολόγησε! τους αποθηκευτικούς χώρους που διέθετε σε τρίτους χωρίς να συμπεριλάβει γενικά διοικητικά έξοδα, λαμβάνοντας υπόψη της καί το γεγονός ότι από διάφορες μελέτες που έγιναν κατά καιρούς, διαφάνηκε ότι διέθετε υπεράριθμο προσωπικό. Με γνώμονα τις καιά καιρούς συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους, αλλά προπάντων για να δοθεί' ικανοποιητικός χρόνος σε όσους επέλεγαν να δημιουργήσουν τους δικούς τους αποθηκευτικούς χώρους, η ΕΣΚ προχώρησε με χρεώσεις βασισμένες σε κοστολογήσεις που περιλάμβαναν μόνο το κόστος της συγκεκριμένης εργασίας, χωρίς να ληφθούν υπόψη κόστη για ίο προσωπικό ζύγισης, γενικά διαχειριστικά έξοδα, απόσβεση, κ.α.. * Σε κατοπινό στάδιο, η ΕΣΚ προχώρησε με μερική διόρθωση του τιμοκαταλόγου για να συμπεριλαμβάνει και μέρος του διοικητικού κόστους. Στη δεύτερη κοστολόγηση, ενώ συμπεριλήφθηκαν ορισμένα από τα προαναφερόμενα κόστη, έγινε κάποια αναιιροσαρμογη στην οποία λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όιιοις η διακίνηση της κάθε επαρχίας ανά έιος. Για παράδειγμα, στη Λάρνακα και στην Πάφο η ποσότηια έκδοσης σιτηρών μειώθηκε οε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ στη Λεμεσό αυξήθηκε, αντιπροσωπεύοντας το [ ]% της κίνησης σιτηρών της ΕΣΚ. Τα μεταβλητά κόστη στη Λάρνοκα και στην Πάφο, λόγω της μειωμένης κίνησης, αυξήθηκαν, ενώ αντιθέτως αϊ η Λεμεσό μειώθηκαν αισθητά. 10 Ο δεύτερος τιμοκατάλογος βασίζεται σε διαφορετική προσέγγιση από αυτή του πρώτου. Δεν υπάρχει πλέον χρέωση για ενοίκιο ανά τ.μ., αλλά συνολική εξαμηνιαία χρέωση, η οποία οπς περιπτώσεις που γίνεται ικανοποιητική διακίνηση, συνεπάγεται και μείωση του κόστους ανά μ.τ. ανά μήνα. Είναι ουσιώδες ίο γεγονός ότι η διαφοροποίηση στην τιμολογιακή πολιπκή δεν αφορούσε μια απλή αλλαγή τιμών, αλλά εντελώς διαφορετική προσέγγιση του τρόπου τιμολόγησης. Με την προσθήκη του στοιχείου της διακίνησης, ούτως ώστε το τελικό κόστος να λαμβάνει υπόψη και τη διακίνηση, η οποία είναι ουσιώδης οιη συγκεκριμένη περίπιωση, πελάτες με αυξημένη διακίνηση θα είχαν μειωμένο κόστος, ενώ πελάτες με χαμηλή διακίνηση θα είχαν συγκριτικά πιο ψηλό κόστος. 0 Δημοσίευμα εφημερίδας Φιλελεύθερος ημερομηνίας 19/10/200/ μι: τίτλο «Χαμηλότερες ιιμές euro την Επιτροπή Σιτηρών 10 Επιστολή Ε1Κ ημερομηνίας ί6/12/2006.

9 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ > Η ΕΣΚ σε επιστολή της με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2008, αναφέρει ότι οι αντιλήψεις της εταιρείας AGS όσον αφορά το θέμα των τιμών ενοικιάσεως δεν είναι ορθές, διότι οι τιμές αυτές δεν είναι βασισμένες σε τιμές ενοικιάσεως επίπεδου χώρου σε λιμένα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τιμές είναι βασισμένες με βάση το είδος της εν κατάσταση ς, γεγονός το οποίο είναι εμφανές και από το σχετικό τιμοκατάλογο. Η ΕΣΚ υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι οι τιμές δεν αφορούν απλή ενοικίαση χώρου, αλλά υπηρεσίες παραλαβής, τήρησης, έκδοσης και παρακολούθησης των σιτηρών. Αναφορικά με την πιθανή άρνηση πρόσβασης στα οιλό που καταγγέλλει η εταιρεία AGS λόγω της μη κατακύρωσης του πλειοδοτικού διαγωνισμού, η ΕΣΚ έχει αποστείλει τα πρακτικά της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ημερομηνίας 13 Απριλίου 2005, σε σχέση με τον υπό αναφορά διαγωνισμό, τα οποία καταγράφουν τα εξής: «ro Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει στη συνεδρία κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση της ομάδας αξιολόγησης, αν θα κατακυρώσει ή όχι οποιαδήποτε προσφορά ανάλογα με το αν κρίνει ικανοποιητικό το εξαμηνιαίο έσοδο αε κάθε περίπτωση. Για αυτό το σκοπό ζήτησε από τη Διεύθυνση να ετοιμάσει κατάλογο με το κοστολόγιο της τήρησης κάθε αποθηκευτικού χώρου και να υποβάλει τις απόψεις της αν θεωρεί ικανοποιητικές τις προσφορές που λήφθηκαν.» Από τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί δίαφαίνεται ότι συνολικά υπήρξε ενδιαφέρον από [ ] επιχειρήσεις για τους αποθηκευτικούς χώρους στη Λάρνακα και στη Λευκωσία. Η σχετική έκθεση ομάδας αξιολόγησης των προσφορών, που λήφθηκαν για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, τήρησης και έκδοσης σιτηρών προς το Διοικητικό της Συμβούλιο, υποβλήθηκε στις 17 Μαΐου Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ, οε ουνεδρίο του με ημερομηνία 31 Μαΐου 2005, αναφέρει: «[... ] έκρινε ότι οι πpoσq>opές που λήφθηκαν δεν είναι συμφέρουσες αφού σε όλες τις περιπτώσεις το συνολικό εξαμηνιαίο έσοδο (παράγραφος 12 όρων προσφοράς) από την παροχή υπηρεσιών, ανά αποθηκευτική μονάδα δεν καλύπτει τα αντίστοιχα κόστη της Επιτροπής και κατά συνέπεια αποφάσισε να τερματίσει τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού χωρίς να κατακυρώσει προσφορές, με βάση την παράγραφο 13.1 των όρων προσφοράς, η οποία αναφέρει ότι η ΕΣΚ δεν είναι υπόχρεη να δεχτεί τη ψηλότερη ή οποιαδήποτε προσφορά". Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η Επιτροπή εξέτασε την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για ιη νομιμοποίηση προσώπου να προβεί αε καταγγελία. Εν προκειμένω, η εταιρεία AGS έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει την υπό εξέταση καταγγελία καθότι, η ΕΣΚ ενεργεί ως προμηθευτής της εν λόγω εταιρείας «την αγορά ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων για οιτηρά και ως ανταγωνιστής της στην αγορά εμπορίας σιτηρών για κτηνοτροφική χρήση. Επίσης, επηρεάζεται άμεσα ή/και έμμεσα από οποιαδήίτοιε πολιτική που ενδεχομένως να εφαρμόζει η ΕΣΚ, καθότι υπάρχει το ενδεχόμενο σοβαρής οικονομικής της βλάβης με επιπτώσεις και στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Όσον αψορά την εταιρεία Kaiodriiis, διαφαίνεται πώς έχει έννομο συμφέρον να προβεί σε καταγγελία εναντίον της ΕΣΚ για όσο αφορούν το έτος 2005 καθώς, όπως αναφέρεται πιο πάνω, στις 30 Ιανουαρίου 2006 η εν λόγω εταιρεία έχε.! μεταβιβάσει όλες τις δραστηριότητες της που αφορούν την εμπορία σιτηρών για κτηνοτροφική χρήοη στην εταιρεία AGS, στην οττοία είναι μέτοχος. 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η Επιτροπή ακολούθως προχώρησε και εξέτασε την έννοια "επιχείρηση», όπως αυτή καθαρίζεται στο Νόμο. Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως "Επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τ ι ου ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι. Σύμφωνα και με ιη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»}, η έννοια επιχείρηση, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική ιης υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται 1. Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών και/ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το δίέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης του, και η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 12 Στην υπό αναφορά υπόθεση, η ΕΣΚ όραατηριοποιείται στους τομείς της ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων για σιτηρά προς τρίτους και την εμπορία σιτηρών. Ως εκ τούτου, δύναται να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση ότι ως η έννοια ορίζί.ΐαι και στο Νόμο, καθότι προσφέρει προϊόντα/υπηρεσίες και ασκεί καθ' όλα οικονομικής και εμπορικής φυοεως δραστηριότητες. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΕΣΚ εμπίπτει στην έννοια της επιχείρησης, όπως απαιτεί ο Πί-.ρί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος. 3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 3-1.?ΧΕΐΐκό_υγ_ορά. " Υπόθεση 041/90, Hoiner & Msnerv. Macrotron, [1991] ECRi-1979; Υπόθεση 170/03,1 lydrotherm v. Compact, [1984) ECR 2999.,s ibid.

10 ΤΜΗΜΑ Β 4618 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού {97/C 372/03): «fj αγορά του σχετικού περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίας που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται». Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή, σχετικά με τους ισχυρισμούς που αφορούν την εμπορία σιτηρών για κτηνοτροφική χρήση, κατέληξε ότι με τα στοιχεία που βρίσκονταν ενώπιον ιης η οχετίκή αγορά αφορά την εισαγωγή και διάθεση σιτηρών, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν αρχικά σε δύο κατηγορίες: α) τα σιτηρά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και β) τα σιτηρά που προορίζονται για ζωοτροφές. Τα σιτηρά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι το δυνατό σιτάρι, το μαλακό σιτάρι και το σκληρό σιτάρι. Τα σιτηρά και τα παράγωγα τους που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για ζωοτροφές δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. Σε σχέση με τα σιτηρά που προορίζονται για ζωοτροφές, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής επί της δημιουργίας κοινής επιχείρησης στην αγορά της διάθεσης ζωοτροφών,' η αγορά είχε διαχωριστεί σε απλές ζωοτροφές και σε σύνθετες. Όπως έχει αναφερθεί, οι καταγγέλλουσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην αγορά εισαγωγής και διάθεσης σιτηρών που προορίζονται για ζωοτροφές, εισάγοντας και διαθέτοντας όλες τις κατηγοριοποιήσεις απλών ζωοτροφών. Αναφορικά με το υπό κρίση θέμα προσφέρεται καθοδήγηση από αριθμό αποφάσεων που εκδόθηκαν από το ΔΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην υπόθεση ADM/ACT? κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένας ενδεχόμενος διαχωρισμός της αγοράς των πρώτων υλών απλών ζωοτροφών θα μπορούσε να είναι ο ακόλουθος: (α) σιτηρά και παράγωγα (σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος), (β) άλευρα και παράγωγα ελαισύχων σπόρων (σογιάλευρο, ηλιανθόπιττα, ζαχαρόπιττα και άλλες πίτες), (γ) άλευρα ζωικής προέλευσης και, (δ) πούλπα Στα πλαίσια της οριοθέτησης της σχετικής αγοράς, εξετάστηκε, η εναλλαξιμότητα των προϊόντων αυτών από την πλευρά της ζήτησης, με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τη χρήση για την οποία προορίζονται. Στην υπόθεση Ηΐίίί AG/Commission, :s κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι για να καθοριστεί η σχετική αγορά θα πρέπει να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ικανοποιούν μια ανελαστική ζήτηση. Στη συνέχεια, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με τη σχετική αγορά είναι αναγκαία και η διερεύνηση ενός άλλου σημαντικού παράγοντα, προσδιοριστικού της ζήτησης των προϊόντων, που είναι η τιμή τους. Όταν τα υπό ούγκριση προϊόντα, από πλευράς χαρακτηριστικών και χρήσης εμφανίζονται ομοειδή σε συνάρτηση με τη διαπίστωση συγκρίσιμων (χωρίς σημαντικές διαφορές) τιμών, καταλήγουν να εντάσσονται στον καταλογισμό των εν λόγω προϊόντων στην ίδια σχετική αγορά. Συνακόλουθα, η Επιτροπή στη βάση των πιο πάνω συμπερασμάτων έχει καταλήξει ότι το κάθε είδος πρώτης ύλης απλής ζωοτροφής αποτελεί ξεχωριστή αγορά. Ως εκ τούτου, οι σχετικές αγορές στην υπό εξέταση υπόθεση αφορούν την εμπορία για κτηνοτροφική χρήση 1) σιταριού, 2) κριθαριού, 3) αραβόσιτου, 4) σογιάλευρου και 5) ηλιανθόπιττας. Αναφορικά με την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για την αποθήκευση σιτηρών, η Επιτροπή για τη στοιχειοθέτηση της σχετικής αγοράς έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα είδη αποθηκευτικών χώρων για την αποθήκευση σιτηρών, όπως π.χ. κάθετα σιλό, επίπεδα σιλό, εξέδρες και θολωτές αποθήκες. Τα κάθετα σιλό είναι οι αποθηκευτικοί χώροι (κυψέλες) που γεμίζουν από το πάνω μέρος και αδειάζουν από το κάτω μέρος. Τα επίπεδα σιλό, είναι οι αποθηκευτικοί χώροι που γεμίζουν και αδειάζουν επίπεδα, δηλαδή οριζόνιια. Οι εξέδρες είναι αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι είναι επίπεδοι και οι θολωτές αποθήκες είναι σφαιρικές και είναι κτισμένες με τέτοιο τρόπο που η μισή αποθήκη είναι θαμμένη μέσα στη γη και η άλλη μισή βρίσκεται πάνω από το έδαφος. Σημαντική παράμετρος για την οριοθέτηση της αγοράς κατά προϊόν/υπηρεσία αποτελεί η χρήση για την οποία προορίζεται. Η νομολογία υποστηρίζει ότι η διαφορετικότητα της χρήσης των υπό εξέταση αγαθών/υπηρεσιών από τους καταναλωτές ενδέχεται να αποτελεί λόγο ένταξης τους σε διαφορετικές αγορές, έστω και σν τα υπό εξέταση αγαθά/υπηρεσίες είναι ομοειδή. 16 Στη βάση ανάλυσης των δεδομένων αυτών αλλά και των στοιχείων που βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη κυρίως και το βαθμό εναλλαξιμότητας τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς, προβαίνει σε περαιτέρω κατηγοριοποίηση του αποθηκευτικού χώρου για 13 Βλ. οχετ. Συγκέντρωση Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών Αθηαίνου, ΛαΛιού και Αραδίιττιου (Αριθμός Φακέλου 9,13.04/2004) και συγκέντρωση των εταιρειών AGS Agroirading Limited, Κύπρος Αντωνίου & Υιός Λτ5 και S.6. Katodriiis Trading Lid (Αριθμός Φακέλου /2006). 14 Απόφαοη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ^DM//ICT/(IV/M.2693), [2002] OJ C Υπόθεση C-53/92. Hilti, [1994], ΙΞΟΗ 1994 Page Ι ie Υπόθεση Τ-69/89, Radio Telefis Eireann κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1991] EC reports Page Μ Υπόθεση C-241/91 Ρ και C-242/91, Ρ Radio Telefis Eireann (RTE) κοι Independent Television Publications Ltd (ITP) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1995] EC reports Page I

11 ΤϊνΙΗίνΙΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σιτηρά σε υπο-αγορές και καταλήγει ότι, οιην υττό εξέταση υπόθεση η σχετική αγορά αφορά την αγορά ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για: 1) σιτηρά (κάθετες αποθήκες, θολωτές αποθήκες και εξέδρες) και 2) ελαιοιϊχους σττό ρο υ ς (επίπεδ ε ς απο θ ήκ ε ς). 3.2 Γεωνραφική ανορά Βάσει της ανακοίνωσης 17 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΐ) σχετική γεωγραφική αγορά καθορίζεται ως εξής: «η γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν ατην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι ίου ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι σης εν Λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού ϋιαψέρουν σημαντικό '. Αναφορικά με τον προσδιορισμό της γεωγραφικής αγοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η γεωγραφική αγορά γιο τη σχετική αγορά της εμπορίας για κτηνοτροφική χρήαη 1) σιταριού, 2) κριθαριού, 3) αραβόσιτου, 4) σογιάλευρου και 5) ηλιανθόπιττας δύναται να ορισθεί ως όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς οι συνθήκες εμπορίας των προαναφερόμενων προϊόντων για κτηνοτροφική χρήση είναι οι ίδιες και περαιτέρω, η ΕΣΚ και η AGS προμηθεύουν τα προϊόντα αυτά σε πελάτες τους οε όλη την Κύπρο. Αναφορικά με τον προσδιορισμό της γεωγραφικής αγοράς για την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για 1) σιτηρά και 2) ελαιούχους σπόρους, η Επιτροπή αφού προέβη στη διερεύνηση ορισμένων οικονομικών παραμέτρων όπως το κόστος μεταφοράς του από μια γεωγραφική περιοχή σε άλλη, κατέληξε ότι η γεωγραφική αγορά στην παρούσα υπόθεση για την εν λόγω σχετική αγορά υπηρεσίας καθορίζεται η κάθε επαρχία εντός της Κυπριακής επι κ ρ άτε ι ας ξεχω ρ ι στά. 4. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4.1. Δεσπόζουσα θέση Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, δεσπόζουσα θέση έχει μια επιχείρηση που απολαμβάνει οικονομική δύναμη, που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ενός συγκεκριμένου και της επιτρέπει να ενεργεί οε αιοθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες της και κατ' επέκταση τους καταναλωτές. Ακολούθως, η Επιτροπή εξετάζοντας τις πρόνοιες του άρθρου 6(1) του Νόμου σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα Θέοη στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα- "(α)τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς- ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής (β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, ττρος ζημιά των καταναλωτών (γ) την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέοη' (δ) την εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεως τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δεν έχουν οχέση με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών.» και αξιολογώντας τα δεδομένα που έχει στη διάθεση της, κατέληξε ότι η ΕΣΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της εμπορίας κριθαριού για κτηνοτροφική χρήση αφού κανένας από τους ανταγωνιστές ι ης δεν κατέχει μερίδιο αγοράς αρκετό ώστε να συνιστά απειλή για την ίδια καθώς τα μερίδια αγοράς της καταγγελλόμενης ΕΣΚ για τα έτη 2005, 2006, 2007 και τους πρώτους έξη μήνες του 2008 οτην εν λόγω σχετική αγορά ανέρχονται στο [...]%, {...]%, [...}% και [ ]% αντίστοιχα. Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Υπηρεσία και καταγράφηκαν σε διαγράμματα και βασίζονται σε στοιχεία που έχουν ληφθεί μέσα από την ερευνά της οε όλες τις σχετικές αγορές και στα οποία διαφαίνεται, τόσο από τα μερίδια αγοράς της ΕΣΚ σε σύγκριση με αυιά των ανταγωνιστών της όσο και από άλλο στοιχεία, όπως οι διακυμάνσεις των μεριδίων αγοράς της ΕΣΚ, ότι η ΕΣΚ δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση σιην αγορά της εμπορίας αραβόσιτου, σιταριού και σογιάλευρου για κτηνοτροφική χρήση. Αναφορικά με τη σχετική αγορά της ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για σιτηρά το μερίδιο αγοράς της ΕΣΚ κατά επαρχία, τα έτη , ανέρχεται σε ί ]% στην επαρχία Λευκωσίας, οε [...]% στην επαρχία Λεμεσού, σε [...]% στην επαρχία Λάρνακας και σε [ % στην επαρχία Πάφου, ποσοστά που εκ των πραγμάτων αποδεικνύουν από μόνα τους την κατοχή δεσπόζουσας θέσης της ΕΣΚ στη σχετική ογορά σε κάθε μία από τις εν λόγω επαρχίες. 17 Οϋ0 372ημ. 9/12/1997.

12 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σημειώνεται cm στην επαρχία Αμμοχώστου, η μοναδική εταιρεία που δραστηριοποιείται ατη σχετική αγορά είναι η ΣΠΕ Αυγόρου. Επομένως η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι στοίχειοθετείται η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης της ΕΣΚ στις σχετικές αγορές ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων για σιτηρά προς τρίτους στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Όσον αφορά την αγορά ενοικίασης σε τρίτους αποθηκευτικών χώρων για ελαιούχους σπόρους κατά επαρχία, η ΕΣΚ δεν δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά αφού όπως αναφέρθηκε και nto πάνω δεν προσφέρει τις επίπεδες αποθήκες που διαθέτει στη Λευκωσία προς ενοικίαση σε τρίτους και παράλληλα, η καταγγελία αναφέρεται μόνο στην επαρχία Λάρνακας. 5. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Σύμφωνα πάντα με την νομολογία του ΔΕΕ, η κατάχρηση συνδέεται με τη συμπεριφορά της δεοττόζουσας επιχείρησης που επιδρά στη δομή της αγοράς με τη χρήση μεθόδων που δεν αρμόζουν σε καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού. Σημειώνεται επίσης το λεκτικό του ΔΕΕ, στη βάση του οποίου οι επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενός έχουν «special responsibiluy» (ιδιαίτερη ευθύνη), δεδομένο που τις καθιστά περισοότερο υπεύθυνες σε περίπτωση παράβασης του Νόμου.,β Το άρθρο 6(1) του Νόμου μνημονεύει μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών μέσα στο εύρος των οποίων, η Επιτροπή εξετάζει την καταγγελία στη βάση ασφαλώς των ισχυρισμών των καταγγελιών για εφαρμογή αθέμιτων τιμών ως η κατ' ισχυρισμό παράβαση εναντίον της καταγγελλόμενης ΕΣΚ στη σχετική αγορά της εμπορίας κριθαριού για κιηνοτροφική χρήση και για εφαρμογή αθέμιτων τιμών και άρνηση παραχώρησης στη σχετική αγορά της ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για σιτηρά και ελαιούχους σπόρους: (α) Ισχυρισμός για εφαρμογή αθέμιτων τιμών στη σχετική ανορά της εμπορίας κριθαριού νια κτηνοτροφική χρήση/ Άρθρο 6 (1)(α) του Νάμρυ: Μια από τις πρακτικές που ακολουθείται συχνά από επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση είναι η πώληση ή προσφορά των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές για μεγάλη χρονική περίοδο, σκοπεύοντας στον εκτοπισμό των υφιστάμενων ανταγωνιστών. Δηλαδή, η εξοντωτική αυτή τιμολόγηση είναι μία στρατηγική που εφαρμόζει η δεσπόζουσα επιχείρηση εσκεμμένα και με σκοπό την εξάλειψη των ανταγωνιστών της από την αγορά καθορίζοντας τις τιμές της κάτω τοιι κόστους παραγωγής. Όταν η υπό avaqiopa επιχείρηση καταφέρει να εξοσιρακίαει τους ανταγωνιστές της από την αγορά, ανεβάζει τις τιμές που είχε προηγουμένως χαμηλώσει. Η λογική που βρίσκεται πίσω από τη στρατηγική αυτή είναι ότι, η επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση επιλέγει να έχει ζημιές για μια μικρή χρονική περίοδο ούτως ώστε να απολαύσει μακροπρόθεσμα κέρδη ιτου θα επιτύχει με τη δύναμη που θα έχει στην αγορά. Στην περίπτωση που οι τιμές που επιβάλλονται είναι κάτω του μέσου μεταβλητού κόστους, 20 τότε είναι κατά τεκμήριο εξοντωτικές δεδομένου ότι ο σκοπός είναι η εξάλειψη των ανταγωνιστών. Στις περιπτώσεις όπου οι τιμές πώλησης είναι άνω ίου μέσου μεταβλητού κόστους και κάτω του μέσου συνολικού κόστους, το ΔΕΚ αποφάσισε στην υπόθεση ΑΚΖΟ,' ότι θα πρέπει να αποδειχθεί πρόθεση να αποκλείσει έναν ανταγωνιστή από τη σχετική αγορά και επιπλέον να μην υπάρχει αντικειμενική αιτιολόγηση. Κρίνοντος με γνώμονα την πιο πάνω αναφερόμενη νομολογία, η Επιτροπή προχώρησε οε ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που αττεσιάλησαν από τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης και ιδιαίτερα αϊτό την καταγγελλόμενη ΕΣΚ. Από τα στοιχεία, τα οποία δόθηκαν από την ΕΣΚ και αναλύθηκαν από την Υπηρεσία για τα έιη 2006 και 2007, διαπιστώνεται ότι ο τριμηνιαίας μέσος όρος εισοδήματος κριθαριού κατά την τελευταία τριμηνία που εξετάστηκε, ήτοι Οκτώβριο -- Δεκέμβριο 2007, ήταν ελαφρώς κάτω του τριμηνιαίου μέσου όρου ίου μεταβλητού κόστους του, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν υιοθετεί από τον ΔΕΕ στην υπόθεση ΑΚΖΟ, δύναται να θεωρηθεί ως πρακτική εξοντωτικής τιμολόγησης της δεσπόζουσας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος εισοδήματος κριθαριού ανά μετρικό τόνο κατά την εν λόγω τριμηνία ήταν [...], ενώ ο τριμηνιαίος μέσος όρος του μεταβλητού κόστους ανά μετρικό τόνο κατά την εν λόγω τριμηνία ήταν [ ]. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το μεταβλητό κόστος επιμερίστηκε ατη δραστηριότητα της εμπορίας κριθαριού της ΕΣΚ κατά προσέγνιση με βάση το κύκλο εργασιών τις δραστηριότητας. Από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την &ΣΚ και αναλύθηκαν από την Υπηρεσία για τα έτη 2006 και 2007, διαπιστώνεται όπ ο τριμηνιαίος μέσος όρος εισοδήματος κριθαριού για τέσσερις τριμηνίες, ήτοι Ιανουάριος - Μάρτιος 2006, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006, Απρίλιος - Ιούνιος 2007 και ίούλιος - Σεπτέμβριος 2007, ήταν κάτω του τριμηνιαίου μέσου συνολικού κόστους, γεγονός που, σύμφωνα με την απόφαση του ΑΕΕ στην υπόθεση ΑΚΖΟ, δεν είναι per se παράνομη υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού, υττό την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν υπάρχει πρόθεση να " Υπόθεση C- 27/7Β. [1978] ECR 207; ECJ, May 23rd, 1970, Hoffman-La Rociw. 13 Υπόθεση 322/81, /WNedertandsche Banden-lndustries Michelin v. Commission, [1983] ECR 340ί. UTTOCI To κόστος που μεταβάλλεται ανάλογα με την τταραχθείσα ποσότητα. " Υπόθεση C-62/QB, ΑΚΖΟ Chemie BVv. Commission, [1991] ECR I-33S9.

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ αποκλειστεί ανταγωνιστής. Πιο συγκεκριμένα, ο τριμηνιαίος μέσος όρος εισοδήματος κριθαριου και ο τριμηνιαίος μέσος όρος του συνολικού κόστους ανά μετρικό τόνο για τις εν λόγω τριμηνίες ήταν ως ακολούθως: Πίνακας- Τριμηνιαίος μέσος όρος εισοδήματος κριθαριου και τριμηνιαίος μέσος όρος του συνολικού κόστους Ιανουάριος - Μάρτιος Ιούλιος Σεπτέμβριος Απρίλιος Ιούνιος Ιούλιος - Σεπτέμβριος Οκτώβριος Δεκέμβριος /ΜΤ /ΜΤ /ΜΤ Ε/ΜΤ Ε/ΜΤ Τριμηνιαίος μέσος όρος εισοδήματος J-J [-.] [...] [-.-] [.-] Τριμηνιαίος μέσος όρος συνολικού κόστους [...] [-1 Γ-.-Ι Ϊ...1 [ ] Αντιθέτως, από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την ΕΙΚ καϊ αναλύθηκαν από την Υπηρεσία για τα έτη 2006 και 2007, διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος όρος εισοδήματος κριθαριου για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2007, όπως επεξηγήθηκε και πιο πάνω, ήταν πάνω του ετήσιου μέσου συνολικού κόστους. Πιο συγκεκριμένα, ο ετήσιος μέσος όρος εισοδήματος κριθαριου και ο ετήσιος μέσος όρος του συνολικού κόστους ανά μετρικό τόνο για τα εν λόγω έτη ήταν ως ακολούθως: Πίνακας : Ετήσιος μέσος όρος εισοδήματος κριθαριου και ετήσιος μέσος όρος του συνολικού κόστους 2006 (Ε/ΜΤ) 2007 (Ε/ΜΤ) Ετήσιος μέσος όρος εισοδήματος Ετήσιος μέσος όρος συνολικού κόστους [.] [..] [-] [...] Η ΕΣΚ ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι τα ποσοστά μικτού κέρδους προσδιορίζονται από τις ουνθήκες που επικρατούν στην αγορά τη συγκεκριμένη στιγμή της πώλησης του εμπορεύματος. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη σταθερότητας στα ποσοστά μικτού κέρδους επηρεάζονται από τους π ιο κάτω παράγοντες: e Η εμπορία σιτηρών χαρακτηρίζεται από συνεχείς και ουσιώδεις διακυμάνσεις τιμών στις διεθνείς αγορές. Η εμπορία σιτηρών χαρακτηρίζεται από σημαντική χρονική στέρηση ('Time Lag") από τη στιγμή της αγοράς φορτίων μέχρι την παραλαβή της. β Συχνά δεν υπάρχουν περιπτώσεις σημαντικών προαγορών φορτίων με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης τιμής 22. Επιπρόσθετα, η ΕΣΚ ανέφερε ότι οι ζημίες που παρουσιάζονται σε κάποιες οικονομικές περιόδους οφείλονταν σε διάφορους λόγους, οι κυριότεροι των οποίων είναι:» Η ανάγκη τήρησης επαρκών ποσοτήτων σιτηρών για κάλυψη των αναγκών της αγοράς, οπότε σε περιόδους μείωσης των τιμών είναι αδύνατη η διάθεση της χωρίς ανάλογη μείωση της τιμής πώλησης. β Η μακρόχρονη αποθήκευση σιτηρών, παρά το γεγονός ότι η ΕΣΚ διαθέτει κατάλληλο τμήμα συντήρησης σιτηρών με ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό, αποτελεί κίνδυνο χειροτέρευσης των ποιοτικών παραμέτρων των σιτηρών. Σε τέτοιες περιπτώσεις και πάλι υπάρχει ανάγκη άμεσης δίάθεσης των σιτηρών αυτών, μέσω της μείωσης των τιμών πώλησης.» Ο έντονος ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στον κλάδο, με αποτέλεσμα την πτωτική τάση των τιμών 23. Εν κατακλείδι, η Επιτροπή με την πιο πάνω ανάλυση των στοιχείων έκρινε ότι για τις περιόδους κατά τις οποίες η ΕΣΚ πωλούσε κάτω του μέσου συνολικού κόστους αλλά πάνω του μεταβλητού κόστους δεν διαφαίνεται να υπήρξε πρόθεση από πλευράς ι ης να εξοντώσει τους ανταγωνιστές της στη σχετική αγορά και ότι σκοπός της ήταν καθαρά να διαφυλάξει τα εμπορικά της συμφέροντα. Επίσης, η Επιτροπή έκρινε ότι η περίοδος κατά την οποία η ΕΣΚ πωλούσε κάιω του μέσου μεταβλητού κόστους ήταν μικρής χρονικής διάρκειας, [υ_ία IPiynviojJoyoi η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και του μέσου μεταβλητού κόστους ήταν αμελητέα ( [...]/ΜΤ - [...]%),ο ετήσιος μέσος όρος εισοδήματος ήταν και τα δύο έτη λίγο πιο πάνω από τον ετήσιο μέσο όρο συνολικού κόστους, το μεταβλητό κόστος επιμερίστηκε στη δραστηριότητα της εμπορίας κριθαριου της ΕΣΚ, κατά προσέγγιση, με βάση τον κύκλο εργασιών της δραστηριότητας, και ότι κατά το έτος 2006 η ΕΣΚ είχε κέρδος [ ] από τη δραστηριοποίηση της στην αγορά εμπορίας κριθαριου και κατά το 2007 είχε κέρδη [ ] από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της. Από τα πιο πάνω, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείιαι παράβαση του άρθρου 6(Ί)(α) του Νόμου από μέρους της ΕΣΚ όσον αφορά τη συμπεριφορά της στην αγορά εμπορίας κριθαριου για τα έτη 2006 και ί,πιοτολή ΕΣΚ ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου Επιστολή ΕΣΚ ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2009,

14 462.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (β) ισχυρισμός νια εφαρμογή αθέμιτων τιμών και άρνηση παραχώρησης στη σχετική αγορά της ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για σιτηρά και ελαιούχους σπάρους/ Άρθρο 6(1)(α) και (γ) του Νόμου: Αναφορικά με τη δεύτερη κατ' ισχυρισμό ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου στη σχετική αγορά της ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για σιτηρά και ελαιούχους σπόρους, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στα εξής συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη της τα στοιχεία που βρίσκονται εντός TOW διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και υιοθετώντας το σκεπτικό της πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής αρ.95/2009 και ημερ. 6/11/2009, Μιτοίδης/ΕΣΚ:- «Η παραβολή των τιμών που γίνεται από τις καταγγέλλουαες εταιρείες μεταξύ της προσφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία Katodritis και της χρέωσης του νέου τιμοκαταλόγου της ΕΣΚ δεν είναι ορθή, αφού οι δύο αυτοί τρόποι χρέωσης δεν είναι συγκρίσιμοι. Ο δεύτερος τιμοκατάλογος της ΕΣΚ βασίζεται σε διαφορετική προσέγγιση από αυτή του πρώτου και συγκεκριμένα δεν υπάρχει πλέον χρέωση για ενοίκιο ανά τ.μ., αλλά συνολική εξαμηνιαία χρέωαη, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παραλαβής, τήρησης, έκδοσης και παρακολούθησης των σιτηρών. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της εταιρείας AGS για τιμολόγηση βάσει κόστους επίπεδης αποθήκης δεν ευσταθεί, αφού και οι τιμές είναι βάσει του είδους της εγκατάστασης, β Η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση και ενοικίαση των σιλό σύμφωνα με την ΕΣΚ, ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και λήφθηκαν υπόψη στοιχεία όπως* το διοικητικό κόστος, η διακίνηση της κάθε επαρχίας ανά έτος, κ.α. ότι η αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της ΕΣΚ και η νέα κοστολόγηση των υπηρεσιών της φαίνεται ότι έχει ως στόχο την κοστοστρέφεια των τιμών της, τον καλύτερο προγραμματισμό και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της και συνεπώς βελτιώνει τη λειτουργική της αποδοτικότητα. Όσον αφορά τον ισχυρισμό της εταιρείας AGS για την αύξηση των χρεώσεων των υπηρεσιών παραλαβής και έκδοσης των σιτηρών επιλεκτικά στα σιλό της Λάρνακας, η Επιτροπή έχει ήβη αποφασίσει επί του θέματος στην απόφαοη της Επιτροπής με αρ. 95/2009 και ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2009 της οποίας τα συμπεράσματα επαναλαμβάνει. Συγκεκριμένα, μετά από ανάλυση, επεξεργασία, επιμερισμό του διοικητικού κόστους με δύο τρόπους και αξιολόγηση των στοιχείων για την εκτίμηση του μικτού και του καθαρού κέρδους της ΕΣΚ διαφάνηκε βάσει των υπολογισμών ότι, αυτή πραγματοποιεί ζημιές σε όλες τις επαρχίες από την δραστηριοποίηση της στην αγορά αποθήκευσης σιτηρών σε τρίτους. Συγκεκριμένα, το καθαρό περιθώριο κέρδους της ΕΣΚ ανά ίνΐτ είναι αρνητικό, δηλαδή η ΕΣΚ πραγματοποίησε ζημιά ανά ΜΤ σε όλες ανεξαιρέτως τις επαρχίες. Ως εκ τούτου η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΕΣΚ δεν είναι κερδοφόρα και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε αθέμιτη ούτε άδικη και καταχρηστική.» Η Επιτροπή, επί του ισχυρισμού της AGS για άρνηση πρόσβασης στα σιλό, σε σχέση με την απόφαση της ΕΣΚ να τερματίσει τη διαδικασία του πλειοδοπκού διαγωνισμού χωρίς να κατακυρώσει προσφορές, καταλήγει ομόφωνα ότι, με βάση τις εκτιμήσεις για το κόστος αποθήκευσης σιτηρών όπως διαφαίνονται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου και επίσης με βάση το συνολικό προσφερόμενο εξαμηνιαίο έσοδο ανά αποθηκευτική μονάδα και την κατανομή κυψελών στους προσφοριοδότες όπως παρουσιάστηκαν από την ΕΣΚ, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚ είναι αιτιολογημένη αφού τα εξαμηνιαία έσοδα που θα προέκυπταν από την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δεν είναι ικανοποιητικά γιατί δεν καλύπτουν το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών β Οσον αφορά οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου η ΕΣΚ αρνήθηκε πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους στις καταγγέλλουσες εταιρείες, από την έρευνα διαφάνηκε ότι ζητήθηκαν σχετικές πληροφορίες αλλά οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν στην κατοχή τους οποιαδήποτε στοιχεία που να στοιχειοθετούν τον ισχυρισμό αυτό. Η Επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, κατέληξε ομόφωνα όπ δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1 )(α) και 6(1){γ) του Νόμου σε σχέαη με την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων για σιτηρά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΣΚ δεν δραστηριοποιείται καθόλου στην αγορά ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για ελαιούχους σπόρους. Δ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή, υπό το φως όλων όσων καταγράφηκαν ανωτέρω καθώς και των στοιχείων και δεδομένων της υπόθεσης που βρίσκονται καταχωρημένα εντός του διοικητικού φακέλου αυτής, αποφάσισε ομόφωνα όπ δεν τι ιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) και 6(1)(γ) του Νόμου από πλευράς της ΕΣΚ στη σχετική αγορά ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων σε τρίτους για σιτηρά και ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους της ΕΣΚ όσον αφορά τη συμπεριφορά της στην αγορά εμπορίας κριθαριού για τα έτη 2006 και Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

15 ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔ09Ε1 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 9 των Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τίμών) Νόμων του 2001 έως 2007, και σύμφωνα με τα στοιχεία ττου υπέβαλαν ο: αιτητές, εκδίδει Αδειες Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Αδειας Ημερομηνία Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικό Συστατικό Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας Έκδοσης Άδειας ADVECIT HARD GELATINE CAPSULES TEMOZOLOMIDE AEGIS LTD 10/09/ MG ADVECIT HARD GELATINE CAPSULES TEMOZOLOMIDE AEGIS LTD 10/09/ DMG ADVECIT HARD GELATINE CAPSULES TEMOZOLOMIDE AEGIS LTD 10/09/ MG ADVECIT HARD GELATINE CAPSULES TEMOZOLOMIDE AEGIS LTD 10/09/ MG ADVECIT HARD GELATINE CAPSULES TEMOZOLOMIDE AEGIS LTD 10/09/ MG ADVECIT HARD GELATINE CAPSULES TEMOZOLOMIDE AEGIS LTD 10/09/2012 5MG AMLODIPINE PHARMASIN TABLETS AMLODIPINE BESYLATE PHARMASIN LTD 14/08/ MG AMLODIPINE PHARMASIN TABLETS 5MG AMLODIPINE BESYLATE PHARMASIN LTD 14/08/ APO-GO PEN SOLUTION FOR APOMORPHINE HYDROCHLORIDE ΠΤ HELLAS A.E. 27/09/2012 INJECTION 1GMG/ML APO-GO PFS SOLUTION FOR INFUSION APOMORPHINE HYDROCHLORIDE ITF HELLAS A.E. 27/09/2012 5MG/ML IN PREFILLED SYRiNGE ARLEVERT TABLET CINNARIZINE/DiMENHYDRiNATE HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO 14/09/2012 KG BILAZ TABLET 20MG B! LAST! Ν Ε MENARINI INTERNATIONAL 21/09/2012 OPERATIONS LUXEMBOURG SA BiNODA TABLET, FILM COATED 150MG CAPECITABINE GLAXOSM!THKUNE(CYPRUS)LTD, 05/10/2012 CYPRUS BINODA TABLET, FILM COATED 5Q0MG CAPECiTABINE GLAXOSM!THKUNE(CYPRUS)LTD, 05/10/2012 CYPRUS CANDESARTAN KRKA TABLET 16MG CANDESARTAN CILEXET1L KRKA D.D. NOVO MESTO 21/09/ CANDESARTAN KRKA TABLET 32MG CANDESARTAN CILEXETIL KRKA D-D. NOVO MESTO 21/09/ CANDESARTAN KRKA TABLET 8MG CANDESARTAN CILEXETIL KRKA D.D. NOVO MESTO 21/09/ CARBOPLATIN KABI SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10WIG/ML CARBOPLATIN FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC 13/08/2012

16 Άρ. Αδειος Ημερομηνία Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας Έκδοση.ς Αδειας CARDAX TABLETS 16MG CENDESARTAN CILEXETIL AEGIS LTD 22/10/ CARDAX TABLETS 32MG CENDESARTAN CILEXETIL AEGIS LTD 22/10/ CARDAX TABLETS 4IV1G CENDESARTAN CILEXETIL AEGIS LTD 22/10/ CARDAX TABLETS 8MG CENDESARTAN CILEXETIL AEGIS LTD 22/10/ α CEFiZOL POWDER FOR SOLUTION FOR CEFAZOLIN SODIUM CODAL SYNTO LTD 20/08/2012 INJECTION OR INFUSION 1G CEFIZOL POWDER FOR SOLUTION FOR CEFAZOLIN SODIUM CODALSYNTCLTD 20/08/2012 INJECTION OR INFUSION 500MG D21477 DOCETAXEL LEK SOLUTION FOR DOCETAXEL ANHYDROUS SANDOZ GMBH 27/09/2012 INFUSION!, CONCENTRATE FOR 10MG/ML DOCETAXEL ViAN SOLUTION FOR DOCETAXEL VIANEX S.A (ATTIKI)(NEA 08/08/2012! INJECTION ERYTHREA), GREECE DOCETAXEL ViAN SOLUTION FOR DOCETAXEL VIANEX S.A (ΑΤΤΓΚΙ)(ΝΕΑ 08/08/2012 INJECTION ERYTHREA), GREECE DONEPEZiL ACCORD TABLET. FILM DONEPEZiL HYDROCHLORIDE ACCORD HEALTHCARE LIMITED 17/04/2012 COATED10MG DONEPEZiL ACCORD TABLET. FILM DONEPEZIL HYDROCHLORIDE ACCORD HEALTHCARE LIMITED 17/04/2012 COATED 5MG C21463 DONEPEZiL JUBILANT TABLET, RLM DONEPEZIL HYDROCHLORIDE JUBILANT PHARMACEUTICALS NV 11/06/2012 COATED 1GMG DONEPEZiL JUBILANT TABLET, FILM DONEPEZIL HYDROCHLORIDE JUBILANT PHARMACEUTICALS NV 11/06/2012 COATED 5MG DONEPEZIL KRKA TABLET, FILM DONEPEZIL HYDROCHLORIDE KRKA D.D. NOVO MESTO 13/08/2012 COATED 10MG G21435 DONEPEZIL KRKA TABLET, FILM DONEPEZIL HYDROCHLORIDE KRKA D.D. NOVO MESTO 13/08/2012 COATED SivlG EDECOL EYE DROPS SOLUTION BRIMONIDINE TARTRATE AEGIS LTD 22/10/2012 2MG/ML EXEMESTANE/ACTAViS TABLET, FILM EXEMESTANE ACTAVIS GROUP PTC EHF. 11/07/2012 COATED 25MG (HAFNAFJORDUR), ICELAND FUVENFC TABLETS 25MG EPLERENONE AEGIS LTD 22/10/ FLIVEN FC TABLETS 50WIG EPLERENONE AEGIS LTD 22/10/ GEMCSTASiNE ACCORD SOLUTION FOR INFUSION, CONCENTRATE FOR 10GMG intratect SOLUTION FOR INFUSION 50G/L GEMCITABINE HYDROCHLORIDE ACCORD HEALTHCARE LIMITED 02/05/2012 HUMANT PLASMAPROTEIN BIOTEST FHARMA GMBH 01/08/2012

17 Άρ. Άδε'.ας Ημερομηνία Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας ΚυκΛοωοριας Έκδοσης Αδειας KiTONAIL MEDICATED MAIL LACQUER CICLOPIROX POLICHEM SA 03/08/ MG/G LAMOSYNT 100MG TABLETS LAMOTRIGINE CODAL SYNTO LTD 31/05/ LAMOSYNT 200MG TABLETS LAMOTRIGINE CODAL SYNTO LTD 31/05/ LAMOSYNT 25MG TABLETS LAMOTRIGiNE CODAL SYNTO LTD 3V05/ S8 LAMOSYNT 50MG TABLETS LAMOTRIGINE CODALSYNTO LTD 31/05/ SS LEVETIRACETAM ARROW TABLET, FILM LEVETIRACETAM ARROW APS (HORSHOLM), 16/07/2012 COATED 1Q00MG DENMARK LEVETIRACETAM ARROW TA3LET. FILM LEVETIRACETAM ARROW APS (HORSHOLM), 16/07/2012 COATED 250MG DENMARK LEVETIRACETAM ARROW TABLET, FILM LEVETIRACETAM ARROW APS (HORSHOLM), 16/07/2012 COATED 500MG DENMARK LEVETIRACETAM ARROW TABLET, FILM LEVETIRACETAM ARROW APS (HORSHOLM), 16/07/2012 COATED 750MG DENMARK LEVOFLOXACIN TiEFENBACHER LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE ALFRED Ε TIEFENBACHER GMBH & 21/09/2012 TABLET, FILM COATED 250MG CO KG LEVOFLOXACIN TiEFENBACHER LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE ALFRED E. TIEFENBACHER GMBH 5 21/09/2012 TABLET, FILM COATED 500MG CO KG LYSOPADOL LOZENGE 20MG AMBROXOL HYDROCHLORIDE BOEHR1NGER INGELHEIM ELLAS AE 12/09/ METHYLPHENIDATE SANDOZ TABLET, PROLONGED-RELEASE 1SMG METHYLPHENIDATE SANDOZ TABLET, PROLONGED-RELEASE 36MG METHYLFHEN!DATE SANDOZ TABLET, PROLONGED-RELEASE 54MG 02151S MYCOPHENOLATE MOFETIL WOCKHARDT TABLET, FiLM COATED 500MG j NICCRETTE COOLDROPS LOZENGE 2MG NICORETTE COOLDROPS LOZENGE 4MG NICORETTE QUiCKSPRAY OROMUCOSAL SPRAY 1MG/ML NUROFEN EXPRESS CAPSULE, SOFT 400MG i ι METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE SANDOZ GMBH 27/09/2012 METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE SANDOZ GMBH 27/09/2012 METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE SANDOZ GMBH 27/09/2012 MOFETSL MYCOPHENOLATE NICOTINE RESINATE NICOTINE RESINATE NICOTiNE IBUPROFEN WOCKHARDT UK LTD (WREXHAM), UK JOHNSON &. JOHNSON HELLAS AEBE (MAROUSi), GREECE JOHNSON S JOHNSON HELLAS AEBE (MAROUSI), GREECE JOHNSON & JOHNSON HELLAS CONSUMER AE RECKITTBENCKISER HELLAS CHEMICAL ABEE 02/10/ /08/ /03/ /10/ /07/2012 σι

18 Αρ. Αδειας Ημερομηνία Όνομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικό Συστατικά Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας ΚυκΑοφορίας Έκδοσης Αδειας OLANZAPINE PHARMASiN FC TABLETS OLANZAPINE PHARMASiN LTD 14/03/ MQ OLANZAPINE PHARMASIN FC TABLETS OLANZAPINE PHARMASIN LTD 14/08/2012 5MG OLANZAPINE SANDOZ TABLET, OLANZAPINE SANDOZ GMBH 27/09/2012 ORODfSPERSIBLE 1QMG OLANZAPINE SANDOZ TABLET, OLANZAPINE SANDOZ GMBH 27/09/2012 ORODISPERSIBLE 15MG OLANZAPINE SANDOZ TABLET, OLANZAPINE SANDOZ GMBH 27/09/2012 ORODISPERSIBLE 20MG OLANZAPINE SANDOZ TABLET, OLANZAPINE SANDOZ GMBH 27/09/2012 ORODISPERSIBLE 5MG OMEPRAZOLE AUROBINDO GASTRO- OMEPRAZOLE AUROBINDO PHARMA (MALTA) 25/06/2012 RESISTANT CAPSULE, HARD 10MG LIMITED OMEPRAZOLE AUROBINDO GASTRO- OMEPRAZOLE AUROBINDO PHARMA (MALTA) 25/06/2012 RESISTANT CAPSULE, HARD 20MG LIMITED OMEPRAZOLE AUROBINDO GASTRO- OMEPRAZOLE AUROBINDO PHARMA (MALTA) 25/05/2012 RES1STANT CAPSULE, HARD 40MG LIMITED ORIZAL PLUS TABLET, FILM COATED 20/5/12.5MG AMLODIPINE BESYLATE/ HYDROCHLOROTHIAZIDE/OLMESARTAN MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA 27/09/ ORIZAL PLUS TABLET, FILM COATED 40/10/12.5MG ORIZAL PLUS TABLET, FILM COATED 40/10/25MG ORIZAL PLUS TABLET, FILM COATED 40/5/12.5MG ORIZAL PLUS TABLET, FILM COATED 40/5/25MG PANTAROL POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION 40MG PED1ACEL SUSPENSION FOR INJECTION IN PRE-FILLED SYRINGE MEDOXOMIL AMLODIPINE BESYLATE/ HYDROCHLOROTHIAZIDE/OLMESARTAN MEDOXOMIL AMLODIPINE BESYLATE /HYDROCHLOROTHIAZIDE/OLMESARTAN MEDOXOMIL AMLODIPINE BESYLATE/ HYDROCHLOROTHIAZIDE/OLMESARTAN MEDOXOMIL AMLODIPINE BESYLATE/ HYDROCHLOROTHIAZIDE/OLMESARTAN MEDOXOMIL PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE TETANUS TOXOID, ADSORBED/ALUMINIUM PHOSPHATE/INACTIVATED POLIOMYELITIS VACCINE/TYPE 3{SAUKETT)/F!LAMENTOUS HAEMAGGLUTININ, ADSORBED/FIMBRIAE TYPES 2 AND 3/INACTIVATED POLIOMYELITIS VACCINE TYPE 2(MEF-1}/DIPHTHERIA TOXOID, ADSORBED/PERTACTIN, ADSORBED/PERTUSSIS MENARIN! INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA MENARIN! INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA 27/09/ /09/ /09/ /09/2012 VIANEXS.A(ATTIKi)(NEA 08/0S/2012 ERYTHREA),GREECE SANOFI PASTEUR SA 11/07/2012

19 Αρ. Αδειας Ημερομηνία Ονομα Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας Έκδοσης Αδειας TOXOID, ADSORBED/INACTIVATED POLIOMYELITIS/VACCINE TYPE 1{MAHONEY)/HAEMOPH!LUS INFLUENZAE Β CONJUGATE VACCINE (PRT-T) PRILIGY TABLET, FILM COATED 30MG - DAPOXETINE HYDROCHLORIDE JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL 02/05/2012 NV, BELGIUM PRIUGY TABLET, FiLM COATED 60MG DAPOXETINE HYDROCHLORIDE JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL 02/05/2012 NV, BELGIUM QUETIAPINE/GENERICS TABLET, FILM QUETIAPINE FUMARATE GENERICS (UK) LTD 23/10/2012 COATED 100MG QUETIAPINE/GENERICS TABLET, FILM QUETIAPfNE FUMARATE GENERICS (UK) LTD 23/10/2012 COATED 200MG QUETIAPINE/GENERICS TABLET, FILM QUETIAPINE FUMARATE GENERICS (UK) LTD 23/10/2012 COATED 25MG RELEXAT FC TABLETS 5MG DESLORATADINE AEGIS LTD 22/10/ RELEXAT ORAL SOLUTION 0.5MG/ML DESLORATADINE AEGIS LTD 22/10/ REMIFENTANYL HOSPIRA POWDER REMIFENTANIL HYDROCHLORiDE HOSPIRA UK LIMITED 27/08/2012 FOR SOLUTION FOR INFUSION 1MGA/IAL REMIFENTANYL HOSPIRA POWDER REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE HOSPIRA UK LIMITED 27/08/2012 FOR SOLUTION FOR INFUSION 2MG REMIFENTANYL HOSPIRA POWDER REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE HOSPIRA UK LIMITED 27/03/2012 FOR SOLUTION FOR INFUSION 5MG/VIAL ROPINIROLE LAMBDA TABLET, FiLM ROPINIROLE HYDROCHLORIDE LAMBDA THERAPEUTIC LIMITED 23/05/2012 COATED 0.25MG ROPINIROLE LAMBDA TABLET, FILM ROPINIROLE HYDROCHLORIDE LAMBDA THERAPEUTIC LIMITED 23/05/2012 COATED 0.5MG ROPINIROLE LAMBDA TABLET, FILM ROPINIROLE HYDROCHLORIDE LAMBDA THERAPEUTIC LIMITED 23/05/2012 COATED 1MG ROPINIROLE LAMBDA TABLET, FILM ROPINIROLE HYDROCHLORIDE LAMBDA THERAPEUTIC LIMITED 23/05/2012 COATED 2MG ROPINIROLE LAMBDA TABLET, FILM ROPINIROLE HYDROCHLORIDE LAMBDA THERAPEUTIC LIMITED 23/05/2012 COATED 5MG ROTEQ FC TABLETS G.25MG ROPINIROLE AEGIS LTD 23/10/ ROTEQ FC TABLETS 0.5MG ROPINIROLE AEGIS LTD 23/10/ ROTEQ FC TABLETS 1MG ROPINIROLE AEGIS LTD 23/10/2012

20 Αρ. Αδειας Ημερομηνία Όνομο Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικό Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας Έκδοσης Άδ&ίας ROTEQ FC TABLETS 2MG ROPINIROLE AEGIS LTD 23/10/ ROTEQ FC TABLETS 3MG ROPINIROLE AEGIS LTD 23/10/ ROTEQ FC TABLETS 4MG ROPINIROLE AEGIS LTD 23/10/ ROTEQ FC TABLETS 5MG ROPINIROLE AEGIS LTD 23/10/ SiNGODEM TABLET, CHEWABLE 10MG MONTELUKAST SODIUM DEMO SA PHARMACEUTICAL 01/08/2012 INDUSTRY (KRYONERI), GREECE S1NGODEM TABLET, CHEWABLE 4MG MONTELUKAST SODIUM DEMO SA PHARMACEUTICAL 01/08/2012 INDUSTRY (KRYONERI), GREECE SINGODEM TABLET, CHEWABLE 5MG MONTELUKAST SODIUM DEMO SA PHARMACEUTICAL 01/08/2012 INDUSTRY (KRYONERI), GREECE STEOVESS EFFERVESCENT TABLET ALENDRONATE SODIUM TRIHYDRATE NYCOMED GMBH (KONSTANZ), 14/05/ MG GERMANY 02147S TELMiSARTAN SANDOZ TABLET 20MG TELMISARTAN SANDOZ GMBH 27/09/ TELMiSARTAN SANDOZ TABLET 40MG TELMISARTAN SANDOZ GMBH 27/09/ TELMISARTAN SANDOZ TABLET 80MG TELMISARTAN SANDOZ GMBH 27/09/ TIMOLOL WOCKHARDT EYE DROPS, TIMOLOL MALEATE WOCKHARDT UK LTD 08/10/2012 SOLUTION 0.25% W/V TIMOLOL WOCKHARDT EYE DROPS. TIMOLOL MALEATE WOCKHARDT UK LTD 08/10/2012 SOLUTION? 0.5% W/V VALSARTAN/HCT SIGILLATA TABLET, VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SIGILLATA LIMITED (LONDON), UK 20/04/2012 FILM COATED 320MG/12.5MG VALSARTAN/HCT SIGILLATA TABLET, VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SIGILLATA LIMITED (LONDON), UK 20/04/2012 FILM COATED 320MG/25MG VEREGEN OINTMENT 10% CAMELLIA SINENSIS (GREEN TEA) LEAF EXTRACT MEDITRINA PHARMACEUTICALS 27/09/2G12 LTD VISTOL FC TABLETS 10MG ROSUVASTATIN CALCIUM AEGIS LTD 22/10/ VISTOL FC TABLETS 20MG ROSUVASTATIN CALCIUM AEGIS LTD 22/10/ VISTOL FC TABLETS 40MG ROSUVASTATIN CALCIUM AEGIS LTD 22/10/ VISTOL FC TABLETS 5MG ROSUVASTATIN CALCIUM AEGIS LTD 22/10/ XAIRA TABLET, CHEWABLE 5MG MONTELUKAST SODIUM MERCK SHARP δ DOHME BV 04/10/ XAIRA TABLET, FILM COATED 10MG MONTELUKAST SODIUM MERCK SHARP S DOHME BV 04/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 1003 Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων Ι. Εισαγωγή Η παρούσα Πρόταση σκοπό έχει να περιγράψει συνοπτικά την προτεινόμενη πολιτική σε σχέση με την προώθηση των Αποκρατικοποιήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων To Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan Έκδοση 6 η Μάιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΜΕΡΟΣ 2: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Λειτουργία Επιτροπών/Σωμάτων Η λειτουργία του Πανεπιστημίου βασίζεται στο δίκτυο των διαφόρων επιτροπών και άλλων σωμάτων του. Η πληθώρα αυτών των Επιτροπών/Σωμάτων, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα