ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΣΟ 2013 ΥΡΗΣΟ ΓΡΙΜΠΑ ΣΟΡΟΝΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΟΔΤ Α ΜΑΪΟ 2014

2 Η ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ 1. ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 3. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 4. ΓΔΧΡΓΗΑ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 5. ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ 6. ΑΠΑΥΟΛΖΖ 7. ΚΛΑΓΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 8. Ο ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 9. ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 10. ΓΖΜΟΗΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ 11. ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΣΟΡΟΝΣΟ 12. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΝΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΟΝΣΑΡΗΟ ΚΑΣΑ ΣΟ 2013 Β. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ ΟΝΣΑΡΙΟ 1. ΓΗΜΔΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 2. ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΠΌ ΔΛΛΑΓΑ 3. ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 3

4 Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ 1. ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ 2013 Δπικπάηεια Ξεξά ηεη. ρικ. Νεξφ ηεη. ρικ. πλνιηθή επηθάλεηα ηεη. ρικ. πλνιηθή θαιιηεξγήζηκε επηθάλεηα 5.6% Ππωηεύοςζα: Σοπόνηο 2011 πιεζπζκφο Οικονομία, 2013 ΑΔΠ 690,19 δηζ. $ ΚAN επί ηος ζςνολικού καναδικού ΑΕΠ 37,1% Πξνζσπηθφ εηζφδεκα 458,68 δηζ. $ ΚAN επί ηος ζςνολικού ζηον Καναδά 38,6% Καηά θεθαιήλ πξνζσπηθφ εηζφδεκα Ονηάπιο $ ΚAN Καναδάρ $ ΚAN Γείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή (2013) 1,0 % Πνζνζηφ αλεξγίαο (2012) 7,5 % Ποζοζηιαία καηανομή ΑΔΠ, 2013 Πξντφληα 23,2% Εκ ηυν οποίυν: Μεηαποίηζη 12,7% Τπεξεζίεο 76,8% Πληθςζμόρ Ηνχιηνο επί ζςνολικού πληθςζμού Καναδά 38.5% Μέζε εηήζηα αχμεζε % Πξνζδφθηκν δσήο (έηε), 2012 Άνηπερ 79,8 Γςναίκερ 83,9 Δξγαηηθφ δπλακηθφ Απαζρφιεζε Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο, Πληθςζμιακό πποθίλ 2012 (καηανομή) Γελλεζέληεο ζηνλ Καλαδά 70,4% Γελλεζέληεο ζην εμσηεξηθφ 28,5% Μεηανάζηερ ππιν ηο ,6% Μεηανάζηερ μεηαξύ 1991 & ,9% Μη μόνιμοι κάηοικοι 1,1% ςνολικό εξωηεπικό εμπόπιο, 2012 (διεθνέρ και επαπσιακό) Δμαγσγέο 349,65 δηζ. $ ΚAN Δηζαγσγέο 357,02 δηζ. $ ΚAN Δκπνξηθφ ηζνδχγην -7,37 δηζ. $ ΚAN Κςπιόηεπερ σώπερ πποοπιζμού εξαγωγών Ονηάπιο, 2013 ΖΠΑ 78,4% Ζλσκέλν Βαζίιεην 6,4% Υνλγθ Κνλγθ 2,4% Κίλα 1,3% Μεμηθφ 1,2% Κςπιόηεπερ σώπερ πποέλεςζηρ ειζαγωγών Ονηάπιο 2013 ΖΠΑ 56,3% Κίλα 11,1% Μεμηθφ 7,5% Ηαπσλία 3,3% Γεξκαλία 2,7% 4

5 2. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΠΙΓΟΗ Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο επαξρίαο Οληάξην θαηά ην 2013 επηβξαδχλζεθε γηα ηξίην ζπλερφκελν έηνο ζην 1,2%, έλαληη 1,4% ην 2012 θαη 1,8% ην Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ν κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο θαη νη εμαγσγέο ηεο επαξρίαο θηλήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα. πγθεθξηκέλα, o ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κεγεζχλζεθε θαηά 2%, κε αμηνζεκείσηα θέξδε ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο: ρξεκαηνπηζησηηθφ, κεηαθνξψλ, επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ, εθπαίδεπζεο, εζηίαζεο θαη θηινμελίαο. Ζ ζεηηθή επίδνζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζεκεηψζεθε παξά ηε ζπλερηδφκελε πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή ηεο επαξρηαθήο θπβέξλεζεο, πνπ ζπγθξάηεζε ηηο δαπάλεο γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε ρακειά επίπεδα. ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, αληίζεηα, αλαθφπεθε ε αλνδηθή πνξεία ηεο δηεηίαο , εμαηηίαο θπξίσο ηεο ππνρψξεζεο θαηά 7% ηεο παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ηνπ Οληάξην. Ο θιάδνο ηεο νηθνδνκήο ππνρψξεζε, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ κηα δεθαεηία αλάπηπμεο, θαηά 4%. Ζ αμία ηνπ πξαγκαηηθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (ε δηαθνξά κεηαμχ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) επέδξαζε γηα έλα αθφκε έηνο αξλεηηθά ζην ξπζκφ αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ, θαζψο νη εμαγσγέο απφ ηελ επαξρία απμήζεθαλ θαηά 1,64%, ελψ νη εηζαγσγέο θαηά 2,39%, κε απνηέιεζκα ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ λα δηεπξπλζεί θαηά 4,27%. ΚΤΡΗΟΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ Ονομαζηικό ΑΔΠ (δηζ. $ ΚAN) 625,04 654,56 673,36 690,19 (% μεηαβολή) 5,2 4,7 2,9 2,7 Ππαγμαηικό ΑΔΠ (% μεηαβολή) 3,0 1,8 1,4 1,2 Γαπάνερ επαπσιακήρ κςβέπνηζηρ (ζε ζηαζεξέο 129,06 130,48 131,27 132,66 ηηκέο, δηζ. $ ΚAN, ηνπ 2007) (% μεηαβολή) 3,1 1,1 0,6 0,8 Ανεπγία 8,7 7,8 7,8 7,5 Πληθωπιζμόρ (% μεηαβολή) 2,3 3,1 1,4 1,0 Πληθςζμόρ (% μεηαβολή) 1,1 1,2 1,2 1,2 Νέερ Καηοικίερ (σιλιάδερ) 60,4 67,8 76,2 67,3 Δξαγωγέρ πποϊόνηων και ςπηπεζιών (ζε 299,74 316,75 321,92 325,48 ζηαζεξέο ηηκέο, δηζ. $ ΚAN ηνπ 2007) Διζαγωγέρ πποϊόνηων και ςπηπεζιών (ζε ζηαζεξέο ηηκέο, δηζ. $ ΚAN ηνπ 2007) 307,24 321,44 327,72 333,70 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία Ζ αχμεζε ηνπ θαλαδηθνχ ΑΔΠ ην 2013 δηακνξθψζεθε ζην 2,0% θαη ππεξέβε θαηά 0,8% ηελ επίδνζε ηνπ Οληάξην, ελψ ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ (ε επίδξαζε ηνπ νπνίνπ είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ νηθνλνκία ηνπ Οληάξην) ήηαλ 2,6%. Με πνζνζηφ 1,2%, ε αλάπηπμε ζην Οληάξην ήηαλ ε ηξίηε ρακειφηεξε ζε φιν ηνλ Καλαδά, πάλσ απφ ην 0,8% ηεο Νέαο θσηίαο θαη ην 1,1% ηνπ Κεκπέθ. 5

6 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΑΔΠ (ζε ρηι. $ ΚAN) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία Ζ επίδξαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην ΑΔΠ ηνπ Οληάξην ππήξμε γηα αθφκε έλα έηνο αξλεηηθή, παξφηη ε επαξρηαθή θπβέξλεζε εθαξκφδεη πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηζνζθειίζεη έσο ην 2018 ηνλ ειιεηκκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο. Ζ απαζρφιεζε ζηνλ επξχηεξν επαξρηαθφ δεκφζην ηνκέα κεηψζεθε πεξαηηέξσ θαηά 1% ην Δληνχηνηο, θνηλή ζπληζηακέλε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ θπξηφηεξσλ θαλαδηθψλ ηξαπεδψλ απνηειεί φηη ε νηθνλνκία ηεο επαξρίαο Οληάξην πξφθεηηαη λα αλαθηήζεη αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαηά ηα επφκελα δχν ρξφληα, πνπ ζα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο θαη ζηελ επηηάρπλζε ησλ ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο επαξρίαο. Σν Οληάξην ζα επσθειεζεί απφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ θαη ηελ ππνηίκεζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ θαλαδηθνχ δνιαξίνπ, θαζψο νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε γεηηνληθή ρψξα είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο, θαη νη πσιήζεηο ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά ζα ππνρξεψζνπλ ηηο θαλαδηθέο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζε ππνδνκέο θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Αλακέλεηαη, παξάιιεια, αχμεζε ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κεηά απφ κηα ηξηεηή πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξφθεηηαη λα πεξηνξηζζεί γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά ην 2014, θαζψο παξαηεξείηαη ζρεηηθφο θνξεζκφο ζηελ αγνξά θαηνηθηψλ, ηδίσο ζηα αζηηθά θέληξα. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο επαξρίαο Οληάξην αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί θαηά 2,5% ην 2014, θαη θαηά 2,9% ην Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ επαξρία Οληάξην ην 2013 απμήζεθε θαηά 1,4%, επίδνζε ακεηάβιεηε γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά. Ζ άλνδνο νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεγέζπλζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαηά 2% έλαληη ηνπ Θεηηθή ππήξμε επίζεο ε ζπκβνιή ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο, πινηνκίαο, αιηείαο, ηεο εμφξπμεο θαη ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Αληίζεηα, ε κεηαπνηεηηθή παξαγσγή ηεο επαξρίαο θηλήζεθε πησηηθά, κε απψιεηεο 1,9%, κεηά απφ κηα ηξηεηία ζπλερνχο αλάπηπμεο. Τπνρψξεζε ζεκείσζε θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνδνκήο-θαηαζθεπήο (-1,8% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο). 6

7 ΔΓΥΧΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ, (ζε διζ. $ ΚAN έηοςρ 2007) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 128, , , ,183 (% μεταβολή) 6,5 3,2 1,6-0,6 Γεσξγία, Τινηνκία, Αιηεία 4,816 4,856 4,876 5,327 (% μεηαβολή) 6,6 0,8 0,4 8.9 Οξπρεία, Μεηαιιεία 5,906 7,721 7,476 8,066 (% μεηαβολή) 3, Ζιεθηξηζκφο, θπζηθφ αέξην, χδξεπζε 10,944 11,092 11,177 11,732 (% μεηαβολή) 0,9 1,4 0,6 5,0 Μεηαπνίεζε 73,000 74,383 76,900 75,473 (% μεηαβολή) 7,8 1,9 2,7-1,9 Καηαζθεπή 32,791 32,572 33,890 33,273 (% μεηαβολή) 6,3-0,7 1,8-1,8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 428, , , ,874 (% μεηαβολή) 2,7 1,8 1,6 2,0 Μεηαθνξέο 21,089 21,697 22,133 22,753 (% μεηαβολή) 4,8 2,9 0,8 2,8 Σειεπηθνηλσλία - Πιεξνθνξηθή 21,500 21,821 22,425 22,896 (% μεηαβολή) 1,5 1,5 5,1 2,1 Ληαληθφ εκπφξην 30,368 30,971 31,096 31,673 (% μεηαβολή) 3,7 2,0 1,0 1,9 Υνλδξηθφ εκπφξην 34,509 35,370 36,555 36,738 (% μεηαβολή) 8,5 2,5 1,4 0,5 Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο - Αζθάιεηεο 50,174 51,069 51,985 54,457 (% μεηαβολή) 2,0 1,8 2,2 4,8 Κηεκαηνκεζηηηθέο Τπεξεζίεο 73,240 75,022 77,687 79,157 (% μεηαβολή) 2,1 2,4 2,7 2,4 Δπαγγεικαηηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο 52,309 53,155 53,945 54,966 (% μεηαβολή) 0,5 1,6 1,8 1,9 Τπεξεζίεο μελίαο θαη εζηίαζεο 10,677 11,029 10,692 11,013 (% μεηαβολή) 2,7 0,3-3,0 3,0 Δθπαίδεπζε 32,643 32,749 33,160 33,956 (% μεηαβολή) 0,9 3,4 2,3 2,4 Τγεία - Πξφλνηα 39,110 39,856 39,787 40,044 (% μεηαβολή) 2,2 1,9 1,7 0,6 Γεκφζηα δηνίθεζε 41,802 42,177 42,605 42,333 (% μεηαβολή) 2,8 0,9 0,6-0,6 Σέρλε, πνιηηηζκφο, δηαζθέδαζε 4,627 4,557 4,381 4,460 (% μεηαβολή) -0,2-1,5-0,7 1,8 Άιιεο Τπεξεζίεο 16,238 16,468 16,432 16,678 (% μεηαβολή) 0,6 0, ,5 ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΔΠ 556, , , ,298 (% μεταβολή) 3,5 2,2 1,4 1,4 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία 7

8 ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, απφ ηηο 14 βαζηθέο θαηεγνξίεο νη 6 παξνπζίαζαλ άλνδν παξαγσγήο θαη νη 8 κείσζε. Σε κεγαιχηεξε ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ άλνδν ηεο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο είραλ νη θιάδνη: ηξφθηκα, πνηά θαη θαπλφο, κε 5,4%, θαη μχιν, θειιφο θαη έπηπια κε 2,3%. Ο θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, πνπ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν κεηαπνηεηηθφ θιάδν ηνπ Οληάξην, ζεκείσζε απψιεηεο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή χςνπο 5% ην Ζ παξαγσγή λέσλ νρεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Καλαδά (εγθαηεζηεκέλε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ επαξρία Οληάξην) είρε πιεγεί έληνλα απφ ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο δήηεζεο ηε δηεηία , σζηφζν ην 2012 έθζαζε ηηο 2,5 εθ. κνλάδεο, ιίγν ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, πνπ ήηαλ 2,6 εθ. κνλάδεο. εκαληηθή ππνρψξεζε θαηεγξάθε επίζεο ζηνπο θιάδνπο: είδε έλδπζεο, ππφδεζεο, θισζηνυθαληνπξγηθέο χιεο (-14,6%), ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά πξντφληα (-13,3%), κεραλήκαηα, είδε εμνπιηζκνχ (-4,7%) θαη ραξηί θαη εθδφζεηο (-3%). ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ 5% 5% 2% 7% 2% 30% Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο Μεηαπνίεζε Ληαληθφ-Υνλδξηθφ Δκπφξην 15% Τγεία- Δθπαίδεπζε Πιεξνθνξηθή - Πνιηηηζκφο 15% 19% Μεηαθνξέο Τπεξεζίεο Κνηλήο Χθειείαο Καηαζθεπή Άιιεο ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ, (ζε διζ. $ ΚAN έηοςρ 2007) Σξφθηκα, πνηά, θαπλφο 11,522 11,496 11,683 12,316 (% μεηαβολή) 0,3-0,2 1,6 5,4 Δίδε έλδπζεο, ππφδεζεο, θισζηνυθαληνπξγηθέο χιεο 0,940 0,973 0,927 0,792 (% μεηαβολή) -1,1 3,6-4,8-14,6 Ξχιν, θειιφο, έπηπια 2,960 2,830 2,865 2,930 (% μεηαβολή) 2,2-4,4 1,2 2,3 Υαξηί θαη εθδφζεηο 4,839 5,010 5,067 4,913 (% μεηαβολή) -0,6 3,5 1,1-3,0 Υεκηθά πξντφληα θαη πεηξειαηνεηδή 7,753 7,266 7,302 7,315 (% μεηαβολή) 1,5-6,3 0,5 0,2 Πιαζηηθά, ιάζηηρν 3,889 4,275 4,285 4,303 (% μεηαβολή) 6,9 9,9 0,2 0,4 Μέηαιιν, πξντφληα απφ κέηαιιν 10,267 11,098 11,230 11,056 8

9 (% μεηαβολή) 18,5 8,1 1,2-1,5 Μεραλήκαηα, είδε εμνπιηζκνχ 4,755 5,459 5,571 5,307 (% μεηαβολή) -2,3 14,8 2,1-4,7 Ζιεθηξηθά, ειεθηξνληθά πξντφληα 6,618 6,666 5,699 4,941 (% μεηαβολή) 1,6 0,7-14,5-13,3 Ορήκαηα θαη αληαιιαθηηθά 12,905 13,348 15,811 15,020 (% μεηαβολή) 37,6 3,4 18,5-5,0 Άιινο κεηαθνξηθφο εμνπιηζκφο 2,529 2,977 2,858 2,663 (% μεηαβολή) -18,5 17,7-4,0-6,8 Λνηπέο βηνκεραλίεο 3,953 4,027 3,870 3,961 (% μεηαβολή) 4,0 1,9-3,9 2,4 ύνολο μεηαποίηζηρ 72,842 75,201 76,900 75,473 (% μεταβολή) 7,1 3,2 2,3-1,9 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ηεο επαξρίαο Οληάξην ππήξμε ν δεχηεξα ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο ηνπ Οληάξην εθηηκάηαη ζην 11-12%, θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ 0,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 2013 δηαηήξεζε, αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηε δπλακηθή ησλ ηεζζάξσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Πξνζηέζεθαλ 58,8 ρηιηάδεο λέεο θαηνηθίεο ζηελ αγνξά, έλαληη 76,2 ρηιηάδσλ ην 2012, σζηφζν, ε επηβξάδπλζε ηεο δήηεζεο γηα θαηνηθίεο θαη ε ππεξπξνζθνξά ζε δηακεξίζκαηα, ηδηαίηεξα ζηελ πφιε ηνπ Σνξφλην, πξνδηαγξάθνπλ κείσζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα επφκελα δχν ρξφληα, πνπ ζα θπκαλζεί απφ 15 έσο 20%. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε ζπλεηζθνξά ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα παξακείλεη ζεηηθή δεδνκέλνπ φηη κεγάια δεκφζηα έξγα ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο ελέξγεηαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. ΝΔΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΣΖΝ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ (ζε ρηι.) Πηγή: TD Economics Τορόντο Υπόλοιπη επαρχία Οντάριο 9

10 4. ΓΔΩΡΓΙΑ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Σν Οληάξην απνηειεί ηνλ ηξίην κεγαιχηεξν ζχιαθα εηαηξεηψλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, κε ζπλνιηθέο εηήζηεο πσιήζεηο 35 δηζ. $ ΚAN, ελψ ζηελ επαξρία παξάγνληαη πάλσ απφ 200 δηαθνξεηηθά αγξνηηθά πξντφληα. Σν κεξίδην ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ ζην ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ην 2012 ζην 8%, ελψ ην κεξίδην ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα αλήιζε ζην 3,5%. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΣΖΝ ΔΠΑΡΥΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 2012 Καιιηεξγεηέο Καιιηέξγεηεο Καιιηέξγεηεο κε πσιήζεηο άλσ ησλ $25, Καιιηέξγεηεο κε πσιήζεηο άλσ ησλ $100, Καιιηέξγεηεο κε πσιήζεηο άλσ ησλ $250, Καιιηέξγεηεο κε έθηαζε θάησ ησλ 53 εθηαξίσλ Καιιηέξγεηεο κε έθηαζε 53 έσο 161 εθηαξίσλ Καιιηέξγεηεο κε έθηαζε 162 εθηαξίσλ θαη πάλσ Πηγή: Υποςπγείο Γευπγίαρ ηος Ονηάπιο ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΟΝΣΑΡΗΟ 2012 (αμία ζε εθ. $ ΚAN) Γαιαθηνθνκηθά Λαραληθά φγηα Καιακπφθη Κφθθηλν θξέαο Αλζνθνκηθά 784 Πνπιεξηθά 891 Κξέαο ρνίξνπ 902 Απγά 301 ηηάξη 315 Φξνχηα 203 Παηάηεο 103 Φαζφιηα 70 Πηγή: Υποςπγείο Γευπγίαρ ηος Ονηάπιο Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ην Οληάξην απμήζεθαλ γηα πέκπηε ζπλερφκελε ρξνληά ην 2013 θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα 11,86 δηζ. $ ΚAN, κε αχμεζε θαηά 9,61% σο πξνο ην Σα θπξηφηεξα εμαγψγηκα αγξνηηθά πξντφληα ηνπ Οληάξην είλαη ηα πξντφληα ζηηεξψλ, ηα ιαραληθά θαη 10

11 ηα άιια δσηθά πξντφληα. Οη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 6,6% θαη έθζαζαλ ηα 21,12 δηζ. $ ΚAN. Σα αγξνηηθά πξντφληα πνπ θπξίσο εηζάγεη ε επαξρία είλαη: θξνχηα-θαξπνί, ιαραληθά, πνηά-αλαςπθηηθά, πξντφληα ζηηεξψλ θαη θφθθηλν θξέαο. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΝΣΑΡΗΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ, (ζε δηζ. $ ΚAN) ΔΞΑΓΧΓΔ 9,40 9,92 10,82 11,86 ΔΗΑΓΧΓΔ 16,86 18,28 19,80 21,12 Πηγή: Υποςπγείο Γευπγίαρ ηος Ονηάπιο Σν 2012, θαηαγξάθεθαλ ζην Οληάξην 690 θηήκαηα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, πνπ απνηεινχλ ην 1,2% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο επαξρίαο, κε ζπλνιηθή έθηαζε 83 ρηι. εθηάξηα. Δπίζεο, ππάξρνπλ 235 κνλάδεο επεμεξγαζίαο βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. Οη θπξηφηεξεο εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Σνξφλην ην είλαη: GOURMET FOOD & WINE EXPO (20-23 Ννεκβξίνπ 2014). CRFA SHOW (1-3 Μαξηίνπ 2015). WINE & CHEESE SHOW (4-6 Απξηιίνπ 2015) SIAL (28-30 Απξηιίνπ 2015) 5. ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ Σν 2013 ν πιεζσξηζκφο ζηελ επαξρία Οληάξην ππνρψξεζε γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά. Ο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή δηακνξθψζεθε ζην 1%, κεησκέλνο θαηά 0,4% έλαληη ηνπ 2012 θαη θαηά 2,1% έλαληη ηνπ ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ε κεγαιχηεξε άλνδνο ηηκψλ θαηαγξάθεθε ζηα είδε δηαηξνθήο θαη ζηηο θαηλνχξγηεο θαηνηθίεο, ακθφηεξα θαηά 1,5%. Αθνινπζνχλ ηα έπηπια θαη εμνπιηζκφο ζπηηηνχ κε 1,3% θαη νη κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο κε 0,8%. Αληίζεηα, κείσζε θαηά 1% ζεκεηψζεθε ζηελ θαηεγνξία πξντφλησλ έλδπζεο-ππφδεζεο. ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ Δ ΟΝΣΑΡΗΟ ΚΑΗ ΚΑΝΑΓΑ, ΟΝΣΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ Πηγή: Υποςπγείο Οικονομικών Ονηάπιο 11

12 χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηνπ Οληάξην, ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή ζα απμεζεί ζηα επφκελα ρξφληα, θαη ζα δηακνξθσζεί ζην 1,3% ην 2014 θαη ζην 1,8% ην ΑΠΑΥΟΛΗΗ Ζ αλεξγία ζηελ επαξρία Οληάξην κεηψζεθε θαηά 0,3% ην 2013 θαη δηακνξθψζεθε ζην 7,5%. Γεκηνπξγήζεθαλ 95,6 ρηι. λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ νη 61,7 ρηι. ήηαλ ζέζεηο κφληκεο απαζρφιεζεο. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επαξρίαο απμήζεθε θαηά 1,1% θαη έθζαζε ηα 7,441 εθ. ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΝΣΑΡΗΟ μεηαβολή % Πιεζπζκφο ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ (ρηι.) , , ,8 1,2% Δξγαηηθφ δπλακηθφ (ρηι.) 7.301, , ,8 1,1% Απαζρφιεζε (ρηι.) 6.731, , ,4 1,4% Πιήξεο απαζρφιεζε (ρηι.) 5.454, , ,3 1,1% Μεξηθή απαζρφιεζε (ρηι.) 1.276, , ,1 2,6% Αλεξγία (ρηι.) 570,4 573,5 561,3-2,1% Πνζνζηφ αλεξγίαο (%) 7,8% 7,8% 7,5% -0,3 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 66,8% 66,5% 66,4% -0,1 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία Ζ αλεξγία ζηνπο λένπο ειηθίαο έθζαζε ην 16,1%, κε κείσζε θαηά 0,8%, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ λέσλ απμήζεθε, ζην 60,8%. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν ησλ γπλαηθψλ. ηελ θαηεγνξία εηψλ ε αλεξγία ζηνπο άληξεο δηακνξθψζεθε ζην 17,7% θαη ζηηο γπλαίθεο ζην 14,9%. Ζ δηαθνξά είλαη ιηγφηεξν έληνλε ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία άλσ ησλ 25 εηψλ, κε 6,3% γηα ηνπο άληξεο θαη 5,8% γηα ηηο γπλαίθεο. ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΟΟΣΟΤ ΑΝΔΡΓΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ % Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία 12

13 ΠΟΟΣΟ ΑΝΔΡΓΗΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ (%) 2012 (%) χλνιν 7,8 7,8 7,5 Άλσ ησλ 25 εηψλ 6,4 6,2 6,1 Άληξεο Άλσ ησλ 25 εηψλ 6,3 6,5 6,3 Γπλαίθεο Άλσ ησλ 25 εηψλ 6,4 5,9 5, (%) εηψλ 15,8 16,9 16,3 Άληξεο εηψλ 17,6 18,4 17,7 Γπλαίθεο εηψλ 13,9 15,3 14,9 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία Αμηνζεκείσηε αχμεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο πξνζηέζεθαλ ζπλνιηθά λέεο ζέζεηο. Σα πεξηζζφηεξα θέξδε είρε ν θιάδνο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. ηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απαζρφιεζε (απφ κεγάιεο αιπζίδεο ιηαληθήο, φπσο νη Target θαη Walmart), αιιά θαη απψιεηεο (ζε πεξηπηψζεηο φπσο ηα πνιπθαηαζηήκαηα Sears, Best Buy θαη Future Shop). Μηθξφηεξε, αιιά ζεηηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ θιάδσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε θηλήζεθε ν θιάδνο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πνιηηηζκνχ, φπνπ ράζεθαλ ζέζεηο εξγαζίαο. Αληίζεηα, κηθξή ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα παξαγσγήο πξντφλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ Οληάξην, κε κφιηο λέεο ζέζεηο. Ζ αχμεζε κε λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο αληηζηαζκίζηεθε απφ απψιεηεο ζέζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε. Ο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ηνπ Οληάξην ην 2013 ηξνθνδνηήζεθε απφ κηα ζεηξά κεγάισλ έξγσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ππνδνκψλ. Ζ πνξεία απηή αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ην 2014, σζηφζν αλαζηαιηηθή ζα είλαη ε επίδξαζε ηεο ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ηεο πξνζθνξάο δηακεξηζκάησλ-ζπηηηψλ θαη δηεχξπλζε ησλ ρξεψλ ησλ λνηθνθπξηψλ. ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο, ε απψιεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο έληνλεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηεο επαξρίαο, θπξίσο ιφγσ ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ απφ ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο, ησλ πςειψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο ρακειήο δήηεζεο. 7. ΚΛΑΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ζ επαξρία Οληάξην έρεη εμειηρζεί ζε έλαλ ηζρπξφ πφιν αλάπηπμεο εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ζπλεηζθέξνληαο ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θαλαδηθνχ πξντφληνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη θαιχπηεη ην 70% ησλ θαλαδηθψλ δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Απνηειεί έδξα θαλαδηθψλ εηαηξεηψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο (Research in Motion, Open Text, Mitel 13

14 Networks, March Networks, Cognos) θαη ησλ θπξηφηεξσλ πνιπεζληθψλ (IBM, Alcatel, Cisco Systems, Dell, Microsoft, Motorola, Siemens). Ο θιάδνο ζπγθεληξψλεηαη ζε ηξία θέληξα (clusters): ζην Σνξφλην, ηελ Οηηάβα θαη ην Waterloo. ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ Π./Σ. ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ Greater Toronto Area Ottawa Waterloo Πιεζπζκφο 5,5 εθ. 1,2 εθ Δηαηξείεο Π./Σ Δηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ εηαηξεηψλ Π./Σ. Δξγαδφκελνη ζε εηαηξείεο Π./Σ. 32,5 δηζ. $ ΚAN 17,5 δηζ. $ ΚAN 4,6 δηζ. $ ΚAN Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία Ζ θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πξνζθέξνληαο θνξνινγηθά θίλεηξα θαη απαιιαγέο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαιχπηνπλ έσο θαη ην 70% ηνπ θφζηνπο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ. Παξάιιεια, ε ππνδνκή ηνπ Οληάξην, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλεη: - To Οπηηθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ORION, Ontario Research and Innovation Optical Network), πνπ δηαζπλδέεη παλεπηζηήκηα, θνιέγηα θαη ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα, θαζψο θαη ην Καλαδηθφ Γίθηπν Πξνεγκέλεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (CANARIE, Canada s Advanced Research and Innovation Network), πνπ πξνζθέξεη ηαρχηαηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. - Σν Ontario Centre of Excellence, πνπ, ζε ζπλέξγεηα κε ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα θαη επηρεηξήζεηο, δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά θαηλνηφκσλ πξντφλησλ απφ ηα εξγαζηήξηα ζηελ αγνξά. Οη θπξηφηεξεο εθζέζεηο / ζπλέδξηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν Π.Σ. ζην Οληάξην είλαη: - itech (15 Μαΐνπ 2014): - Government Technology Event. πγθεληξψλεη εθπξνζψπνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ θιάδν Π./Σ. (27-30 Οθησβξίνπ 2014): - Canadian Telecom Summit. Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Καλαδά. (16-18 Ηνπλίνπ 2014): Σν 2012 ηέζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην Ηλζηηηνχην Κβαληνκεραληθήο (Institute for Quantum Computing), πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ Κέληξνπ Κβαληνκεραληθήο Ναλνηερλνινγίαο (Quantum Nano Centre Mike and Ophelia Lazarides) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Waterloo. To Ηλζηηηνχην, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 160 εθ. $ ΚAN, απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα παγθνζκίσο, ζπγρξεκαηνδνηήζεθε δε απφ ηνλ Διιελνθαλαδφ Mike Lazarides, ηδξπηή ηεο Research in Motion, ηελ θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην θαη ην Canadian Foundation for Innovation. Δληφο ηνπ 2013 ε θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην θαη ε εηαηξεία πςειήο ηερλνινγίαο Cisco αλαθνίλσζαλ ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επέλδπζεο ζηελ επαξρία, πνπ κπνξεί λα θζάζεη ηα 4 δηζ. $ ΚAN θαηά ηα επφκελα 10 ρξφληα. Ζ επέλδπζε ζα αθνξά ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο Cisco, θαη αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πςειήο εμεηδίθεπζεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ζα είλαη ζην Σνξφλην θαη ζηελ Οηηάβα. ηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη φηη ε θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην ζα επηδνηήζεη ηελ επέλδπζε κε 220 εθ. $ ΚAN. ε 14

15 αλαθνίλσζε ηεο επαξρηαθήο θπβέξλεζεο, ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ραξαθηεξίζηεθε σο «ε κεγαιχηεξε επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ ηζηνξία ηνπ Οληάξην». Χζηφζν, βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο εμέθξαζαλ ακθηβνιίεο γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέξνπο ηεο επέλδπζεο απφ ηνλ επαξρηαθφ πξνυπνινγηζκφ, αλαθέξνληαο φηη «ε επηδφηεζε θάζε λέαο ζέζεο εξγαζίαο κε δνι. δελ είλαη ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο ζην Οληάξην». Ζ Cisco Canada απαζρνιεί πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο ζε φιε ηελ ρψξα. 8. Ο ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σν ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Οληάξην έρεη ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα MW, ελψ έσο ην 2030 πξνβιέπεηαη ε πξνζζήθε θαη ν εθζπγρξνληζκφο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ δπλακηθφηεηαο MW. Σν ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο επαξρίαο, κε βάζε ηελ εγθαηεζηεκέλε παξαγσγηθή ηζρχ, είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλν, εληνχηνηο ε ππξεληθή ελέξγεηα θαιχπηεη άλσ ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΜΟ 2010 Βιομάηα 1% Τδροθλεκ τρικά 22% Πυρθνικι 31% Άλλθ 5% Λιγνίτθς 12% Φυσ. Αζριο - Πετρζλαι ο 25% Αιολικι 4% Βιομάηα 1% Τδροθλεκ τρικά 19% Πυρθνικι 51% Άλλθ 4% Λιγνίτθς 8% Φυσ. Αζριο - Πετρζλαι ο 15% Αιολικι 2% Φωτοβολ ταϊκά 0,4% Φωτοβολ ταϊκά 0,3% Πηγή: Υποςπγείο Ενέπγειαρ ηος Ονηάπιο Σν 2007, ν αξκφδηνο θνξέαο καθξνρξφληνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζεκάησλ ελέξγεηαο Ontario Power Authority εθπφλεζε έλα νινθιεξσκέλν 20εηέο ελεξγεηαθφ πιάλν, φπνπ ηέζεθαλ νη ζηφρνη γηα ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ επαξρία. ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ ππξεληθή ελέξγεηα θαιχπηεη ην 31% ηεο ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαηά πξνζέγγηζε ην 50% ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην Οληάξην. Πξφθεηηαη γηα θιάδν αμίαο 5 δηζ. $ ΚAN εηεζίσο, πνπ παξέρεη άκεζεο ζέζεηο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ πξψηε κνλάδα παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ πφιε Πίθεξηλγθ ηνπ Οληάξην 15

16 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1971 θαη είλαη αθφκε ελεξγή. ηελ επαξρία ιεηηνπξγνχλ 3 κνλάδεο ππξεληθήο ελέξγεηαο (ζπλνιηθά 5 ζηνλ Καλαδά), πνπ πεξηιακβάλνπλ 16 ελεξγνχο αηνκηθνχο αληηδξαζηήξεο. Ζ πιένλ πξφζθαηε ππξεληθή κνλάδα θαηαζθεπάζηεθε ην 1993 ζηελ πεξηνρή Νηάξιηγθηνλ. ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαιχπηεη ην 22% ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο ηνπ Οληάξην θαη ην 2010 ζπλεηζέθεξε ην 19% ηεο παξαρζείζαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε ιεηηνπξγία βξίζθνληαη 180 πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί, εθ ησλ νπνίσλ νη 58 είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην θεληξηθφ δίθηπν. Ο κεγαιχηεξνο ζηαζκφο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Νηαγάξα, παξάγεη MW εηεζίσο. Καηά ηελ πεξίνδν , πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 319 ΜW εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ επαξρία Οληάξην, αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηα MW. Νέεο κνλάδεο, πνπ επί ηνπ παξφληνο βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ζρεδηαζκνχ, αλακέλεηαη λα δηακνξθψζνπλ ηε ζπλνιηθή πδξνειεθηξηθή ηζρχ ζην Οληάξην ην 2018 ζηα MW. Σνλ Ηνχλην 2010 μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ Lower Matagami, πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν έξγν παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. Σν έξγν ζα δηαξθέζεη πέληε ρξφληα θαη νη ηέζζεξηο λέεο κνλάδεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζα πξνζζέζνπλ 440 MW παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Οληάξην. ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΒΛΔΦΖ 2030 (MW) Ππξεληθή Αλαλεψζηκεο-Τδξνειεθηξηθή Αηνιηθή-Ζιηαθή-Βηνελέξγεηα Φπζηθφ αέξην Ληγλίηεο Άιιεο χλνιν Ππόβλετη: Υποςπγείο Ενέπγειαρ ηος Ονηάπιο H ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηνπ Οληάξην απφ ιηγληηηθέο κνλάδεο βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε, θαη πξνβιέπεηαη έσο ην 2014 ε πιήξεο εμάιεηςή ηνπ απφ ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Με ζηφρν ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο ιηζάλζξαθα έσο ην ηέινο ηνπ 2014, ε θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην πινπνηεί πξφγξακκα κεηαηξνπήο ηνπ ηξφπνπ ηξνθνδνζίαο ηνπ ζηαζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Atikokan απφ ιηζάλζξαθα ζε βηνκάδα. Οη εξγαζίεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ ηξία έηε θαη φηαλ νινθιεξσζνχλ ε κνλάδα ζα παξάγεη 150 εθ. kwh εηεζίσο. Σν 2010 ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ ιηζάλζξαθα θάιπςε ην 8% ηελ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ ηεο επαξρίαο. ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ H θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην, κε ην λφκν πεξί πξάζηλεο ελέξγεηαο (Green Energy Act), πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2009, δηακφξθσζε ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν πξνψζεζεο ησλ Α.Π.Δ. ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο επαξρίαο, βηψζηκεο πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ «πξάζηλεο» εξγαζίαο. Κεληξηθφ ζεκείν απηνχ ηνπ λφκνπ είλαη ε δηαζθάιηζε εγγπεκέλσλ ηηκψλ 16

17 (feed-in tariff) γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ειηαθή, αηνιηθή, βηνκάδα, βηνελέξγεηα, γεσζεξκηθή, πδξνειεθηξηθή), κε ηελ ππνγξαθή καθξνρξφλησλ ζπκβνιαίσλ. Σν πξφγξακκα εγγπεκέλσλ ηηκψλ ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ρσξίδεηαη ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. ΔΓΓΤΖΜΔΝΔ ΣΗΜΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ Α.Π.Δ. ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΖ ΠΖΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ($ ΚAN / kwh) Βηνκάδα (έσο 10 MW) 0,138 Βηνκάδα (άλσ ησλ 10 MW) 0,130 Βηνελέξγεηα (έσο 500 kw) 0,160 Βηνελέξγεηα (απφ 500 kw έσο 10 MW) 0,147 Βηνελέξγεηα (άλσ ησλ 10 MW) 0,104 Τδξνειεθηξηθή (έσο 10 MW) 0,131 Τδξνειεθηξηθή (απφ 10 MW έσο 50 MW) 0,122 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (έσο 10 kw) 0,802 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή ( (έσο 10 kw, εγθαηεζηεκέλε ζην έδαθνο) 0,642 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (απφ 10 kw έσο 250 kw) 0,713 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (απφ 250 kw έσο 500 kw) 0,635 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (άλσ ησλ 500 kw) 0,539 Ζιηαθή / Φσηνβνιηατθή (άλσ ησλ 10 kw), εγθαηεζηεκέλε ζην έδαθνο) 0,443 Αηνιηθή / Παξάθηηα (αλεμαξηήηνπ ηζρχνο) 0,135 Αηνιηθή / Τπεξάθηηα (αλεμαξηήηνπ ηζρχνο) 0,190 Πηγή : Υποςπγείο Ενέπγειαρ ηος Ονηάπιο Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 εγθαηληάζηεθε ζηελ πεξηνρή Sarnia ηνπ Οληάξην ην κεγαιχηεξν θσηνβνιηατθφ πάξθν ηνπ θφζκνπ, ηζρχνο 80 MW, ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ειεθηξνδφηεζεο λνηθνθπξηψλ. Πεξηιακβάλεη 1,3 εθ. θσηνβνιηατθά πάλει, ζε κηα έθηαζε 950 εθηαξίσλ θαη ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ απαζρνιήζεθαλ 800 εξγαδφκελνη, νη νπνίνη εθάξκνζαλ ηηο πιένλ εμειηγκέλεο θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδνπο θαηαζθεπήο, ηδηνθηήηξηα εηαηξεία δε είλαη ε εηζεγκέλε ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ Σνξφλην θαη Νέαο Τφξθεο Enbridge, πνπ απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Β. Ακεξηθή. Ζ επέλδπζε ζηνίρηζε 300 εθ. $ ΚAN θαη ηελ πινπνίεζή ηεο αλέιαβε ε εηαηξεία First Solar κε έδξα ηελ Αξηδφλα (ε κεγαιχηεξε εηαηξεία παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ πάλει δηεζλψο). Ζ επαξρηαθή θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην ππέγξαςε ζηα ηέιε ηνπ 2009 ζπκθσλία χςνπο 7 δηζ. $ ΚAN, κε θνηλνπξαμία ζπκθεξφλησλ Ν. Κνξέαο, ηεο νπνίαο θχξηνο κέηνρνο είλαη ε εηαηξεία Samsung, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία θσηνβνιηατθψλ θαη αηνιηθψλ πάξθσλ ζην Οληάξην ζπλνιηθήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο MW, θαζψο θαη ηελ επηδφηεζε ηεο θνηλνπξαμίαο κε 437 εθ. $ ΚAN γηα ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο αλεκνγελλεηξηψλ, ειηαθψλ πάλει θαη ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα θαιχπηεη ην 4% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο επαξρίαο. Οη πξψηεο κνλάδεο παξαγσγήο, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 500 MW, εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο θνηλφηεηεο Chatham-Kent θαη Essex-Haldimand ζην Ν.Γ. Οληάξην, εληφο ηνπ ην πιαίζην απηήο ηεο ζπκθσλίαο, εληφο ηνπ 2010 μεθίλεζε ε πινπνίεζε δχν ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο: 17

18 Ζ πξψηε επέλδπζε αθνξά ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ππιψλσλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ πφιε Windsor ζην λνηηνδπηηθφ Οληάξην, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 300 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 400 ζέζεηο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο. H λέα κνλάδα ζα έρεη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα απφ 200 έσο 300 ππιψλεο αλεκνγελλεηξηψλ εηεζίσο. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ππιψλσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ράιπβαο απφ ην Οληάξην, ζε πνζφηεηεο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θζάζνπλ ζπλνιηθά ηνπο 200 ρηιηάδεο ηφλνπο, αμίαο 140 εθ. $ ΚAN. Σν δεχηεξν επελδπηηθφ ζρέδην έρεη σο ηφπν εγθαηάζηαζεο ηελ πφιε Tillsonburg θαη ζα παξάγεη πηεξχγηα αλεκνγελλεηξηψλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 20 εθ. $ ΚAN θαη ηελ πινπνίεζή ηεο έρεη αλαιάβεη ε εηαηξεία Siemens Canada, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ Samsung C&T γηα ηελ θαηαζθεπή αλεκνγελλεηξηψλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 600 MW. Πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη ζε κφληκε βάζε 300 εξγαδφκελνπο, ελψ 600 αθφκε εξγαδφκελνη ζα απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηε λέα κνλάδα. Δπίζεο, εληφο ηνπ 2013 μεθίλεζε ζηελ πεξηνρή Haldimand ζην Νφηην Οληάξην απφ ηελ Samsung ε θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο Grand Renewable Energy Park, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 250 MW. Ζ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, πνπ φηαλ νινθιεξσζεί ζα είλαη ε κεγαιχηεξε ζηνλ Καλαδά θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηε Β. Ακεξηθή, ζα απνηειείηαη απφ θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ ηζρχνο 100 MW θαη αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 150 MW. Ζ ηξάπεδα Royal Bank ζα αλαιάβεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο, πνπ αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηηο αξρέο ηνπ Σν αηνιηθφ πάξθν κε ηελ νλνκαζία Grand Renewable Wind Project ζα απνηειείηαη απφ 67 αλεκνγελλήηξηεο ηχπνπ SWT-2.3 MW-101 ηεο εηαηξείαο Siemens, ηα χςνπο 49 κέηξσλ πηεξχγηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηε κνλάδα παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο ζην Tillsonburg ηνπ Οληάξην. Σελ θαηαζθεπή ησλ πχξγσλ θαη ησλ γελλεηξηψλ ζα αλαιάβνπλ νη εηαηξείεο CS Wind θαη Essar, κε έδξα ην Οληάξην. Ο θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο Grand Renewable Solar Project ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ θνηλνπξαμία ηεο Samsung Renewable Energy κε ηηο θαλαδηθέο εηαηξείεο Connor Clark & Lunn Infrastructure θαη Six Nations. Θα απνηειείηαη απφ ειηαθά θάηνπηξα ηχπνπ CS6X θαη 65 κνλάδεο κεζαίαο ηάζεο εγθαηεζηεκέλα ζε νηθφπεδν 300 εθηαξίσλ ε παξαγσγή ηνπο έρεη αλαηεζεί ζηελ εηαηξεία Canadian Solar. Οη ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ επαξρία Οληάξην είλαη: - Brookfield Power / Brascan Power. Γηαρεηξίδνληαη ηα αηνιηθά πάξθα Prince 1 & 2, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 189 MW ζηελ πεξηνρή Sault Ste. Marie. - Canadian Hydro Developers / Transalta. Αηνιηθά πάξθα Wolfe Island, 197,8 MW, Kingston, Melancthon, 132 MW, Melancthon, Melancthon Grey Wind, 67,5 MW, Melancthon. - Enbridge Ontario Wind Power. Αηνιηθφ πάξθν Enbridge Ontario Wind Farm, 181,5 MW, Kincardine. - Erie Shores Wind Farm LP. Αηνιηθφ πάξθν Erie Shores Wind Farm, 99 MW, Port Burwell. - Epcor Power Development. Αηνιηθφ πάξθν Kingsbridge Wind Power 1, Goderich. - Kruger Energy. Αηνιηθφ πάξθν Port Alma, 101,2 MW. - Suncor / Acciona. Αηνιηθφ πάξθν Ripley, 76 MW. 18

19 ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Οη 60 ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην θάιπςαλ ην 2012 ην 6% ηεο ζπλνιηθήο παξαρζείζαο ελέξγεηαο ζην Οληάξην. ε εμέιημε βξίζθεηαη κεγάιν πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ζηαζκψλ θπζηθνχ αεξίνπ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη κείσζε ζην ειάρηζην ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, ελψ ζε θάζε ζρεδηαζκνχ βξίζθεηαη λέα κεγάιε κνλάδα, ζηελ πεξηνρή Kitchener-Waterloo-Cambridge. 9. ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Σν έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ Οληάξην ζην δεκνζηνλνκηθφ έηνο αλήιζε ζηα 11,3 δηζ. $ ΚΑΝ, έλαληη πξφβιεςεο 11,74 δηζ. $ ΚΑΝ. Σα έζνδα αλήιζαλ ζε 115,65 δηζ. $ ΚΑΝ έλαληη πξφβιεςεο 116,84 δηζ. $ ΚΑΝ, πζηέξεζε πνπ νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ έκκεζσλ θφξσλ ιφγσ επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Οη δαπάλεο έθζαζαλ ηα 126,95 δηζ. $ ΚΑΝ (πξφβιεςε 127,59 δηζ. $ ΚΑΝ). Πξφθεηηαη γηα ην πέκπην ζπλερφκελν έηνο θαηά ην νπνίν νη δαπάλεο θαη ην έιιεηκκα ηεο επαξρίαο δηακνξθψλνληαη ζε ρακειφηεξα απφ ηα πξνβιεπφκελα επίπεδα. 6 ΔΞΔΛΗΞΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΗ ΔΟΓΧΝ (% κεηαβνιή) ΕΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕ Σν δεκφζην ρξένο ηεο επαξρίαο, ζην ηέινο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ έηνπο , αλήιζε ζε 295,8 δηζ. $ ΚΑΝ ή 38,9% ηνπ ΑΔΠ ηνπ Οληάξην, κε αχμεζε θαηά 1,5% έλαληη ηνπ Ζ θπβέξλεζε ησλ θηιειεπζέξσλ εθηηκά φηη ε πνξεία ηνπ ζα είλαη απμεηηθή έσο ην , ρξνληά πνπ ζα θζάζεη ζην 40,8% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα απνθιηκαθσζεί ζηαδηαθά, θζάλνληαο ην 39,7% ην Σν 67% ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηνπ Οληάξην αθνξά εγρψξηα θξαηηθά νκφινγα, ην 21% δηεζλή νκφινγα ζε δέθα δηαθνξεηηθέο ηζνηηκίεο, θαη ην 11% δαλεηζκφ θαη ππνρξεψζεηο αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Σν θφζηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε 11 δηζ. $ ΚΑΝ ην θαη ζα απμεζεί πεξαηηέξσ, ζηα 13,3 δηζ. $ ΚΑΝ ην

20 ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ/ΑΔΠ ΟΝΣΑΡΗΟ, % ΧΡΕΟ/ΑΕΠ Οη θχξηεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ (πγείαο, εθπαίδεπζεο, πξφλνηαο) ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη κε ξπζκφ άλσ ηνπ 3% έσο ην Αληίζεηα, πησηηθά ζα θπκαλζνχλ νη δαπάλεο δηθαηνζχλεο θαη ινηπέο. Οη δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά, πεξίπνπ θαηά 10%. ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΓΑΠΑΝΧΝ

21 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΣΑΡΗΟ (δηζ. $ ΚAN) ΕΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Ζ θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην, ζην δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα , πξνβιέπεη ηνλ ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηελ θαηάζεζε ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην δεκνζηνλνκηθφ έηνο Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, απαηηείηαη αχμεζε ησλ εζφδσλ ζε πνζνζηφ 5% εηεζίσο απφ ην 2014 θαη πεξηνξηζκφο ηεο απμεηηθήο ηάζεο ησλ δαπαλψλ, ζην 2,6% ηνπιάρηζηνλ. Ζ Πξσζππνπξγφο ηεο επαξρίαο Οληάξην Kathleen Wynne θαηέζεζε ζην επαξρηαθφ θνηλνβνχιην ζην ηέινο Απξηιίνπ 2014 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ έηνπο , ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ νπνίνπ είλαη: Αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ζηα αλψηαηα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα. Σν εηζνδεκαηηθφ φξην γηα ηελ επηβνιή ηνπ αλψηαηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή χςνπο 13,6%, ζα κεησζεί, απφ $ ΚΑΝ ζε $ ΚΑΝ θαη ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα θνξνινγηθή θαηεγνξία, γηα εηζνδήκαηα απφ έσο $ ΚΑΝ. Οη αιιαγέο ζα επεξεάζνπλ πεξίπνπ θπζηθά πξφζσπα ή ην 2% ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Αχμεζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ ζηα ηζηγάξα, απφ 12,35 ζηα 13,975 ζεληο αλά ηζηγάξν, ή θαηά 3,25 $ ΚΑΝ γηα κηα ζπζθεπαζία δηαθνζίσλ ηζηγάξσλ. Ο θφξνο ζηα πνχξα παξακέλεη ακεηάβιεηνο ζην 56,6%. Βαζκηαία αχμεζε ηνπ επαξρηαθνχ θφξνπ ζηα αεξνπνξηθά θαχζηκα, θαηά 4 ζεληο ζε πεξίνδν 4 εηψλ. Έλαξμε ελφο εθηεηακέλνπ δεθαεηνχο πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο: 29 δηζ. $ ΚΑΝ γηα θαηαζθεπή νδηθψλ έξγσλ, γεθπξψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ 11,4 δηζ. $ ΚΑΝ γηα αλαθαίληζε θαη επέθηαζε λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ θαη γηα έξγα αλακφξθσζεο δεκνζίσλ ρψξσλ 11 δηζ. $ ΚΑΝ γηα αλαθαηαζθεπή θαη εθκνληεξληζκφ ππαξρφλησλ θαη θαηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 2,5 δηζ. $ ΚΑΝ γηα επηρνξήγεζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 21

22 Δπίζεο ε θπβέξλεζε δεζκεχζεθε λα ρξεκαηνδνηήζεη κε 1 δηζ. $ ΚΑΝ ηελ θαηαζθεπή απηνθηλεηνδξφκνπ ζην Β. Οληάξην, ζηελ πινχζηα ζε νξπθηά απνκαθξπζκέλε πεξηνρή Ring of Fire, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα ζπλεηζθέξεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ην ίδην πνζφ ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. Τινπνίεζε ησλ εμήο δξάζεσλ: Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζπλνιηθνχ χςνπο 810 εθ. $ ΚΑΝ, πξνγξάκκαηα ζηήξημεο αζηέγσλ χςνπο 294 εθ. $ ΚΑΝ, επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα παξνρή γεπκάησλ ζηα επαξρηαθά ζρνιεία κε δαπάλε 32 εθ. $ ΚΑΝ. Έλαξμε εθαξκνγήο ελφο λένπ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ηζρχεη παξάιιεια κε ην νκνζπνλδηαθφ Canada Pension Plan θαη ζα παξέρεη πξφζζεηε αζθάιηζε ζε πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο ζηελ επαξρία. Θα πξνβιέπεη εηζθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, χςνπο 1,9% επί ηνπ κηζζνχ ηνπ, θαη ηζφπνζε εξγνδνηηθή εηζθνξά. 10. ΓΗΜΟΙΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΟ ΟΝΣΑΡΙΟ Σν Τπνπξγείν Κπβεξλεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οληάξην (Ministry of Government Services), δηά κέζνπ ηεο Γηεχζπλζεο Supply Chain Management (www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca), είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ αγνξψλ θαη πξνκεζεηψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην Οληάξην. Ζ λνκνζεζία ηεο επαξρίαο πξνβιέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλνηρηψλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ αμίαο άλσ ησλ $ ΚAN θαη ππεξεζηψλ / θαηαζθεπψλ άλσ ησλ $ ΚAN. ην πιαίζην ηνπ νκνζπνλδηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δπηινγήο (Environmental Choice Program), πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππ φςε θαηά ηε ζχλαςε ζπκβνιαίσλ αμίαο άλσ ησλ $ ΚAN. Οη κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ ηα επί κέξνπο Τπνπξγεία θαη ηνπο άιινπο δεκφζηνπο θνξείο ηεο επαξρίαο Οληάξην (θαη ηηο άιιεο θαλαδηθέο επαξρίεο) αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν MERX (www.merx.com), πνπ απνηειεί ηελ επίζεκε ειεθηξνληθή ππεξεζία θξαηηθψλ δηαγσληζκψλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Καλαδά. Ζ ππεξεζία απηή δελ ελεκεξψλεη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαγσληζκψλ, αιιά πξνζθέξεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπλδξνκεηέο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε απηνχο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο, ηηο πξνζθνξέο ηνπο, θ.ά. Οη ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Οληάξην. Απφ ην 1991 έσο ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί ή βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο 65 έξγα ΓΗΣ ζην Οληάξην, ε ζπλνιηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 20 δηζ. $ ΚΑΝ. ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΜΔ ΤΜΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ & ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ , ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ ΔΠΑΡΥΗΑ ΣΟΜΔΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΟΝΣΑΡΗΟ Άκπλα 1 Πεξηβάιινλ 1 Κξαηηθέο Τπεξεζίεο 2 Τγεία 39 Γηθαηνζχλε 10 ηέγαζε 1 Πνιηηηζκφο 6 Μεηαθνξέο 5 χλνιν 65 22

23 11. ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΣΟΡΟΝΣΟ Οη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο θαλαδηθέο ηξάπεδεο (RBC, TD Bank, Scotiabank, Bank of Montreal), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 50 κεγαιχηεξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα παγθνζκίσο κε θξηηήξην ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, έρνπλ ζαλ έδξα ηνπο ην Σνξφλην. εκαληηθφ θνκκάηη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο Καλαδά, απφ ζπγαηξηθέο ηνπο ηξάπεδεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ηνκέα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζην Σνξφλην ην 2012 ήηαλ , πνπ ηζνδπλακνχλ κε ην 7,6% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, πνζνζηφ πςειφηεξν απφ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα φπσο ε Νέα Τφξθε θαη ην Λνλδίλν. ην Σνξφλην απαζρνιείηαη ην 29,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θαλαδηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Αθνινπζεί ην Μφληξεαι κε 12% ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ αλάπηπμε πνπ ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία είλαη ζεκαληηθή. Σν 2002, νη εξγαδφκελνη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ Σνξφλην αλέξρνληαλ ζε , θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηήζηα άλνδνο ζηελ απαζρφιεζε απηνχ ηνπ ηνκέα αλήιζε ζην 2,2%, έλαληη 1,5% ηνπ κέζνπ φξνπ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο πφιεο, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Παξάιιεια, ζηνλ ηνκέα απαζρνινχληαη έκκεζα άηνκα, αλεβάδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Οη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο αθνξνχλ θπξίσο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο (ζπκβνπιεπηηθέο, λνκηθέο, πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζηηθέο) θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο (αζθάιεηα, θχιαμε, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε). ε επίπεδν αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, ν ηνκέαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζπλεηζέθεξε ην 2012 ην 13,8% ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηνπ Σνξφλην, ελψ γηα ηελ πφιε ηνπ Σνξφλην ην πνζνζηφ απμάλεηαη ζην 19,1%. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ ηνπ Σνξφλην είλαη πςειφηεξε απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ απαζρφιεζε, θαζψο νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ ζηνλ ηνκέα είλαη πςειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ. Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηνπ Σνξφλην, ηνπ Οληάξην θαη φινπ ηνπ Καλαδά. Πξνζθέξεη δεκφζηα έζνδα ζε νκνζπνλδηαθφ θαη επαξρηαθφ επίπεδν, κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ εηαηξηθψλ θφξσλ επί ησλ θεξδψλ πνπ ζεκεηψλνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ησλ έκκεζσλ θφξσλ επί ησλ πσιήζεσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δθηηκάηαη φηη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ηνπ Σνξφλην ζπλεηζέθεξε ζσξεπηηθά 13 δηζ. $ ΚAN ζε θνξνινγηθά έζνδα ην 2012 ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Καλαδά, ηνπ Οληάξην θαη ηεο πφιεο ηνπ Σνξφλην. Σν ρξεκαηηζηήξην ηνπ Σνξφλην είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν ηεο Β. Ακεξηθήο θαη ην φγδνν κεγαιχηεξν παγθνζκίσο ζε φξνπο θεθαιαηνπνίεζεο. Απνηειεί ηκήκα ηεο TMX Group, ελφο νινθιεξσκέλνπ νκίινπ ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ ην 2012 απφ ην Υ.Σ. έθζαζε ηα 50,76 δηζ. $ ΚAN, έλαληη 40,98 δηζ. $ ΚAN ην 2011 (αχμεζε 23,4%). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 132 λέεο εγγξαθέο εηαηξεηψλ έλαληη 199 ην ην πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηψλ έθιεηζε ηνλ Απξίιην 2014 ν Γεληθφο Γείθηεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Σνξφλην TSX, ηξνθνδνηνχκελνο απφ κηα ζεκαληηθή ζπκθσλία εμαγνξάο κεηαμχ ησλ θαλαδηθψλ εηαηξεηψλ εμφξπμεο ρξπζνχ Yamana Gold Inc θαη Osisko Mining Corp. ηε ζπλεδξίαζε ηεο 2αο Απξηιίνπ ν Γεληθφο Γείθηεο δηακνξθψζεθε ζηηο ,11 κνλάδεο, εληζρπκέλνο θαηά 78,56 κνλάδεο. Σν ηζηνξηθφ πςειφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Σνξφλην είλαη κνλάδεο, επίδνζε πνπ επηηεχρζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ

24 Ο Γεληθφο Γείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Σνξφλην εληζρχζεθε ζηαζεξά θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2014, ελψ ηα θέξδε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο είραλ δηακνξθσζεί ζε ρακειά επίπεδα. Σε δηεηία ν Γεληθφο Γείθηεο ππνρψξεζε ζσξεπηηθά θαηά 14,5%. Αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ε αλνδηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ είλαη πηζαλφ λα αλαθνπεί θαη ν Γεληθφο Γείθηεο λα ππνρσξήζεη ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο. 12. ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΠΑΝΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2015 Ζ επαξρία Οληάξην ζα θηινμελήζεη ηνπο Παλακεξηθαληθνχο Αγψλεο ηνπ 2015, ζε κηα δηνξγάλσζε πνπ αλακέλεηαη λα θνζηίζεη 2,4 δηζ. $ ΚAN, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1,4 δηζ. $ ΚAN ζα θαιχςνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ αγψλσλ, θαη ην 1 δηζ. $ ΚAN ηελ θαηαζθεπή ηνπ αζιεηηθνχ ρσξηνχ. Χζηφζν, ν πξνυπνινγηζκφο απηφο ακθηζβεηείηαη έληνλα, θαζψο ζεσξείηαη φηη ππνεθηηκά ζεκαληηθά ην ηειηθφ θφζηνο ησλ αγψλσλ. Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά θαη ε θπβέξλεζε ηεο επαξρίαο ηνπ Οληάξην αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ε θαζεκία ην 35% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, κε ην ελαπνκείλαλ 30% λα θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ δήκσλ θαη ηδησηψλ επελδπηψλ. Έρεη πξνγξακκαηηζζεί ε θαηαζθεπή έμη λέσλ αζιεηηθψλ θέληξσλ: έλα θνιπκβεηήξην πξνυπνινγηζκνχ 170 εθ. $ ΚAN ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξφλην, έλα ζηάδην πξνυπνινγηζκνχ 150 εθ. $ ΚAN ζην Υάκηιηνλ, θαη ηέζζεξηο πηζίλεο νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ ζε άιιεο πφιεηο ηεο επαξρίαο. Οη πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ γηα ηνπο Παλακεξηθαληθνχο Αγψλεο ζα αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν MERX (www.merx.com). Παξάιιεια, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αλεμάξηεηνη δηαγσληζκνί γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κηθξφηεξεο αμίαο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηνχο ηνπο δηαγσληζκνχο κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 13. ΔΞΩΣΔΡΙΚO ΔΜΠΟΡΙΟ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ ΚΑΣΑ ΣΟ 2013 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Σν Οληάξην είλαη ε πνιππιεζέζηεξε θαλαδηθή επαξρία κε 13,54 εθ. θαηνίθνπο (38,5% ηνπ ζπλνιηθνχ θαλαδηθνχ πιεζπζκνχ). Παξάιιεια, είλαη ε επαξρία φπνπ δηελεξγείηαη πεξίπνπ ην 50% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηνπ Καλαδά. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο ηνπ Οληάξην απνηεινχλ ην 41,25% ησλ ζπλνιηθψλ θαλαδηθψλ εμαγσγψλ, ελψ νη εηζαγσγέο ην 56,68% ησλ ζπλνιηθψλ θαλαδηθψλ εηζαγσγψλ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηνπ Οληάξην είλαη κεραλνθίλεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκφο, πιαζηηθά θαη επηζηεκνληθφο-ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο. Οη ΖΠΑ απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ εκπνξηθφ εηαίξν ηεο επαξρίαο Οληάξην, κε ζπλνιηθφ φγθν δηκεξνχο εκπνξίνπ ην 2013 αμίαο 302,52 δηζ. $ ΚΑΝ, πνπ απνηειεί ην 66,06 % ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 24

25 εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο επαξρίαο. Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ρψξεο ηεο Δ.Δ. απμάλνληαη ζηαζεξά θαηά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη ην 2013 αλήιζαλ ζε 39,59 δηζ. $ ΚΑΝ ή 8,65 % ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ηνπ Οληάξην (έλαληη 22,43 δηζ. $ ΚΑΝ ην 2002 θαη 35,57 δηζ. ην 2007). ηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ε Κίλα κε 30,43 δηζ. $ ΚΑΝ (6,77% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ) θαη κε ζρέζε εμαγσγψλ / εηζαγσγψλ 1 πξνο 10. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Καλαδηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ν ζσξεπηηθφο φγθνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο επαξρίαο Οληάξην ην έηνο 2013 αλήιζε ζε 458,145 δηζ. $ ΚΑΝ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 4,2% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δηδηθφηεξα, νη εμαγσγέο έθζαζαλ ηα 190,04 δηζ. $ ΚΑΝ, απμεκέλεο θαηά 1,64%, ελψ νη εηζαγσγέο ηα 268,09 δηζ. $ ΚΑΝ, ζεκεηψλνληαο άλνδν θαηά 2,39%. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην, ην έιιεηκκα ηνπ νπνίνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε ζηαζεξά δηεπξχλεηαη, απμήζεθε ην 2013 θαηά 4,27%, ζηα 78,04 δηζ. $ ΚΑΝ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. $ ΚΑΝ) ΔΞΑΓΧΓΔ 168, , , ,048 ΔΗΑΓΧΓΔ 235, , , ,097 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ -66,893-74,591-74,855-78,048 ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 403, , , ,145 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία ΔΞΑΓΧΓΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ Οη εμαγσγέο ηεο επαξρίαο Οληάξην έρνπλ αλαθάκςεη απφ ηελ ηζηνξηθά ρακειή επίδνζε ηνπ 2009, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επιήγεζαλ ζεκαληηθά απφ ηε γεληθή επηβξάδπλζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Γελ έρνπλ φκσο αθφκε θζάζεη ζην επίπεδν ηνπ 2007, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ππεξέβεζαλ ηα 200 δηζ. $ ΚΑΝ. Οη ΖΠΑ απνξξνθνχλ ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ηνπ Οληάξην, πνπ έθζαζε ην 79,81% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπο ην Άλσ ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ζηηο ΖΠΑ αθνξνχλ πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο «απηνθίλεηα, νρήκαηα, αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα». Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην απνηειεί ηε δεχηεξε θπξηφηεξε ρψξα πξννξηζκνχ ησλ εμαγσγψλ ηεο επαξρίαο Οληάξην: ε αμία ηνπο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, σζηφζν ην 2013 ππνρψξεζαλ θαη απνηεινχλ πιένλ ην 5,69% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ. ηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ην Υνλγθ-Κνλγθ κε 2,13% ησλ εμαγσγψλ ηεο επαξρίαο, θαη ζεκαληηθή άλνδν έλαληη ηνπ Αθνινπζνχλ ην Μεμηθφ θαη ε Κίλα, κε πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 1,19% θαη 1,06% αληίζηνηρα. Οη ρψξεο ηεο Δ.Δ., ε ζεκαζία ηεο νπνίαο σο εκπνξηθνχ εηαίξνπ ηνπ Οληάξην έρεη απμεζεί 25

26 ζεκαληηθά θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε, απνηέιεζαλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ 11,23% (21,01 δηζ. $ ΚΑΝ) ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο επαξρίαο. ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΥΧΡΔ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. $ ΚΑΝ) ΖΠΑ 134, , , ,683 Ζλσκέλν Βαζίιεην 11,744 14,848 14,959 10,823 Υφλγθ-Κνλγθ 0,974 1,813 1,603 4,053 Μεμηθφ 2,348 2,262 2,225 2,366 Κίλα 1,716 2,412 2,118 2,351 Ννξβεγία 2,232 2,362 1,982 1,763 Ηαπσλία 1,140 1,331 1,146 1,613 Γεξκαλία 1,350 1,430 1,345 1,573 Διβεηία 0,765 0,803 0,569 1,394 Γαιιία 0,821 0,839 0,906 0,820 (Δλλάδα) 0,063 0,039 0,057 0,057 Λνηπέο ρψξεο 10,811 10,852 11,549 11,661 ΤΝΟΛΟ 168, , , ,048 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία H επαξρία Οληάξην απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα θέληξα παξαγσγήο επηβαηηθψλ νρεκάησλ ζηε Β. Ακεξηθή, ζην νπνίν έμη απφ ηηο κεγαιχηεξεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο έρνπλ κνλάδεο παξαγσγήο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε θαηεγνξία πξντφλησλ «87 κεραλνθίλεηα νρήκαηα, κνηνζπθιέηεο θαη άιια νρήκαηα» λα θπξηαξρεί ζηηο εμαγσγέο ηεο επαξρίαο, κε 56,92 δηζ. $ ΚΑΝ θαη 30,24% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπο ην Ζ έληνλε παξνπζία ηνπ θιάδνπ ησλ νρεκάησλ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηνπ Οληάξην νθείιεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηελ ελδνεηαηξηθή δηαθίλεζε εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ ησλ ζπγαηξηθψλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο-ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ πνπ έρνπλ ηδξχζεη νη ηξεηο κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ησλ ΖΠΑ κε έδξα ζηε γεηηνληθή Πνιηηεία Μίζηγθαλ. Οη εμαγσγέο νρεκάησλ ηνπ Οληάξην απμήζεθαλ θαηά 60% απφ ην 2009, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή θξίζε ηηο έπιεμε ζεκαληηθά, σζηφζν to 2013 ππνρψξεζαλ έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαηά 0,7%. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε θαηεγνξία «71 πνιχηηκνη ιίζνη θαη πέηξεο, λνκίζκαηα θαη θνζκήκαηα» κε 20,91 δηζ. δνιάξηα θαη αχμεζε θαηά 6,89% έλαληη ηνπ εκεηψλεηαη φηη νη εμαγσγέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ πξηλ απφ κία δεθαεηία ήηαλ κφιηο 3,3 δηζ. $ ΚΑΝ. Αθνινπζνχλ νη δαζκνινγηθέο θιάζεηο «84 ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο» κε 18,23 δηζ. $ ΚΑΝ, «85 ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο» κε 9,75 δηζ. $ ΚΑΝ θαη «39 πιαζηηθά πξντφληα» κε 6,27 δηζ. $ ΚΑΝ. Ο αθφινπζνο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο 20 θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εμαγσγηθψλ πξντφλησλ (ζε ηεηξαςήθηα δαζκνινγηθή θαηεγνξία), ηα νπνία αζξνηζηηθά ζπληζηνχλ ην 54,8% ησλ ζσξεπηηθψλ εμαγσγψλ ηεο επαξρίαο Οληάξην. 26

27 ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. $ ΚΑΝ) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια νρήκαηα 37,623 38,922 46,367 45, Υξπζφο 13,616 16,678 15,077 15, Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ 8,300 8,428 9,130 9, Φάξκαθα παξαζθεπαζκέλα γηα ζεξαπεπηηθνχο ή πξνθπιαθηηθνχο ζθνπνχο Θεηνχρα ζπκπήγκαηα ληθειίνπ, ζπληήγκαηα (sinters) νμεηδίσλ ηνπ ληθειίνπ Σειεθσληθέο ζπζθεπέο, ζπζθεπέο γηα ηε κεηάδνζε ή ηε ιήςε ηεο θσλήο, εηθφλσλ ή άιισλ δεδνκέλσλ Κηλεηήξεο κε παιηλδξνκηθφ ή πεξηζηξεθφκελν Έκβνιν Μέξε απφ ειηθφπηεξα, αεξνπιάλα θαη άιια νρήκαηα αέξνο 3,212 3,015 2,955 3,473 2,788 3,181 2,435 2,176 2,835 2,487 2,344 2,124 2,705 2,505 2,667 2,002 1,292 1,350 1,611 1, Ννκίζκαηα 1,321 1,743 1,457 1, Ραδηελεξγά ρεκηθά ζηνηρεία θαη ξαδηελεξγά Ηζφηνπα θαη νη ελψζεηο ηνπο Καζίζκαηα (κε εμαίξεζε εθείλα ηεο θιάζεο 9402) Πξντφληα αξηνπνηίαο, δαραξνπιαζηηθήο κπηζθνηνπνηίαο 1,494 1,917 1,106 1,691 1,299 1,394 1,496 1,535 1,216 1,315 1,371 1, Άξγπξνο 0,821 2,108 1,158 1, Άιια έπηπια θαη ηα κέξε ηνπο 1,301 1,346 1,374 1, Λάδηα απφ πεηξέιαην ή απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, άιια απφ ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα ηξφβηινη αληηδξάζεσο, ζπζθεπέο πξνψζεζεο δηά ζηξνβίινπ θαη άιινη ζηξφβηινη αεξίνπ Δίδε κεηαθνξάο ή ζπζθεπαζίαο, απφ πιαζηηθέο χιεο. 1,261 1,598 1,699 1,361 1,268 1,329 1,218 1,227 1,133 1,157 1,179 1, Πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ, ζε αξρηθέο κνξθέο 0,773 0,922 1,015 1, Απηφκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη κνλάδεο (ζηνηρεία) απηψλ 1,297 1,270 1,118 1, Μέξε γηα θηλεηήξεο 1,041 1,001 1,006 1,025 Τπνζχλνιν 91,543 99, ,260 99,535 Άιια πξντφληα 76,639 81,724 83,889 90,568 χλνιν 168, , , ,103 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία 27

28 ΔΗΑΓΧΓΔ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ Οη ΖΠΑ παξακέλνπλ ε θπξηφηεξε ρψξα πξνέιεπζεο εηζαγσγψλ πξντφλησλ ζην Οληάξην, αλ θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο επαξρίαο θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε έρεη ππνρσξήζεη ζεκαληηθά. Σν πνζνζηφ απηφ ην 2013 αλήιζε ζην 56,27%, έλαληη 73,75% ην 2000 θαη 66,91% ην Σε δεχηεξε ζέζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο επαξρίαο θαηαιακβάλεη ε Κίλα κε 11,18% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπο, θαη αθνινπζνχλ ην Μεμηθφ κε 7,51%, ε Ηαπσλία κε 3,35% θαη ε Γεξκαλία κε 2,72%. Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. απμήζεθαλ θαηά 5,23% ην 2013 έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζηα 22,89 δηζ. $ ΚΑΝ, θαιχπηνληαο ην 8,54% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηνπ Οληάξην. ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΥΧΡΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. $ ΚΑΝ) ΖΠΑ 135, , , ,830 Κίλα 25,120 26,885 28,312 29,801 Μεμηθφ 17,477 19,544 19,549 20,138 Ηαπσλία 9,179 8,545 10,002 8,975 Γεξκαλία 4,522 5,884 6,771 7,298 Ν. Κνξέα 4,259 4,183 4,304 5,264 Διβεηία 2,295 2,453 2,864 3,090 Ηηαιία 2,298 2,475 2,594 2,799 Ζλ. Βαζίιεην 3,259 3,845 3,075 2,663 Σατβάλ 2,146 2,981 2,475 2,582 (Δλλάδα) 0,0636 0,0691 0,0685 0,0691 Τπνζχλνιν 205, , , ,440 Άιιεο ρψξεο 29,149 36,673 34,324 34,610 χλνιν 235, , , ,04 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία Όζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο επαξρίαο Οληάξην, ε δαζκνινγηθή θιάζε «87 απηνθίλεηα, νρήκαηα» κε αμία εηζαγσγψλ 58,16 δηζ. $ ΚΑΝ θαη κεξίδην 21,70% βξέζεθε ην 2013 ζηελ πξψηε ζέζε. Αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο «84 ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, ιέβεηεο, κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο» κε 38,17 δηζ. $ ΚΑΝ θαη κεξίδην 14,23%, «85 ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο» κε 31,52 δηζ. $ ΚΑΝ θαη 11,76% θαη «71 πνιχηηκνη ιίζνη θαη πέηξεο, λνκίζκαηα θαη θνζκήκαηα» κε 11,91 δηζ. $ ΚΑΝ θαη 4,44%. 28

29 ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε δηζ. $ ΚΑΝ) Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια νρήκαηα 16,824 17,954 20,508 21, Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ 16,984 17,455 19,622 20, Απηνθίλεηα νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 10,371 10,406 11,070 11, Υξπζφο 6,624 9,554 9,493 8, Σειεθσληθέο ζπζθεπέο, ζπζθεπέο γηα ηε κεηάδνζε ή ηε ιήςε ηεο θσλήο, εηθφλσλ ή άιισλ δεδνκέλσλ Απηφκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη κνλάδεο (ζηνηρεία) απηψλ Φάξκαθα παξαζθεπαζκέλα γηα ζεξαπεπηηθνχο ή πξνθπιαθηηθνχο ζθνπνχο Κηλεηήξεο κε παιηλδξνκηθφ ή πεξηζηξεθφκελν έκβνιν χξκαηα, θαιψδηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη άιινη αγσγνί κε ειεθηξηθή κφλσζε Αίκα αλζξψπσλ. Αίκα δψσλ γηα ζεξαπεπηηθέο, πξνθπιαθηηθέο ή δηαγλσζηηθέο ρξήζεηο 5,923 7,079 7,311 7,491 6,520 7,200 6,888 6,982 6,842 7,531 7,194 6,863 4,178 3,919 4,581 4,580 2,057 2,336 2,502 2,524 1,638 1,828 2,082 2, Καζίζκαηα 2,094 2,068 2,352 2, Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή Αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο 1,746 1,822 2,011 2,064 2,107 2,554 1,546 2, Ζιεθηξνληθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα 1,708 1,781 1,230 1, Οζφλεο απεηθφληζεο θαη ζπζθεπέο πξνβνιήο 2,253 2,218 2,076 1, Μεραλέο θαη ζπζθεπέο εθηχπσζεο κέζσ πιαθψλ πηλάθσλ, θπιίλδξσλ θαη άιισλ νξγάλσλ εθηχπσζεο ηεο θιάζεο Δίδε θξνπλνπνηίαο θαη παξφκνηα φξγαλα γηα ζσιελψζεηο, αηκνιέβεηεο, δεμακελέο Μέξε πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα θηλεηήξεο Δίδε κεηαθνξάο ή ζπζθεπαζίαο, απφ πιαζηηθέο χιεο Ρπκνπιθνχκελα θαη εκηξπκνπιθνχκελα γηα θάζε είδνπο νρήκαηα 1,697 1,557 1,544 1,750 1,369 1,451 1,657 1,713 2,204 1,925 2,035 1,553 1,282 1,345 1,432 1, ,086 1,256 1,506 Τπνζχλνιν 100, , , ,598 Λνηπέο ρψξεο 134, , , ,451 ΤΝΟΛΟ 235, , , ,049 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία 29

30 ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ Δ.Δ. Ζ ζπλνιηθή αμία ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ κεηαμχ Οληάξην θαη Δ.Δ. έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα ηειεπηαία δέθα έηε. Ο ζπλνιηθφο φγθνο εκπνξίνπ έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπ Οληάξην πξνο ηηο ρψξεο Δ.Δ., νη νπνίεο, σζηφζν, ην 2013 κεηψζεθαλ ζεκαληηθά έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαηά 20,5%, ζηα 16,71 δηζ. $ ΚΑΝ ή 8,79% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο επαξρίαο. Ζ θάκςε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο Δ.Δ. νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ρξπζνχ, ε αμία ησλ νπνίσλ θαιχπηεη ην 45,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηνπ Οληάξην πξνο ηελ Δ.Δ. Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο πξντφλησλ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. απμήζεθαλ ην 2013 έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζηα 22,89 δηζ. $ ΚΑΝ, θαιχπηνληαο ην 8,54% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηνπ Οληάξην. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ Καλαδά θαη Δ.Δ. πνπ μεθίλεζαλ ην 2009 νινθιεξψζεθαλ ην 2013, θαη αλακέλεηαη πιένλ ε θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα. χκθσλα κε νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο, πξνβιέπεηαη φηη ζε δηάζηεκα επηά εηψλ, ε εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ζα επηθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε χςνπο 11,6 δηζ. επξψ γηα ηελ Δ.Δ. θαη 8,2 δηζ. επξψ γηα ηνλ Καλαδά. Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Δ.Δ. πξνο ηνλ Καλαδά αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 24,3% θαη νη θαλαδηθέο εμαγσγέο πξνο ηηο ρψξεο Δ.Δ. θαηά 20,6%. Ζ επαξρία Οληάξην αλακέλεηαη λα επσθειεζεί αλαινγηθά κε ην κεξίδηφ ηεο ζην ζπλνιηθφ θαλαδηθφ εκπφξην. ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΝΣΑΡΗΟ-Δ.Δ (ζε δηζ. $ ΚΑΝ) ΔΞΑΓΧΓΔ ΟΝΣΑΡΗΟ ΔΗΑΓΧΓΔ ΟΝΣΑΡΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 8,20 9,61 12,16 14,67 14,29 13,25 17,30 20,48 21,01 16,70 17,66 18,35 19,99 20,92 21,91 18,07 18,95 21,91 21,73 22,89-9,47-8,74-7,82-6,25-7,69-4,82-1,65-1,43-0,720-6,18 25,86 27,96 32,15 35,59 36,20 31,32 36,25 42,39 42,74 39,59 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία H Γεξκαλία κε εμαγσγέο αμίαο 7,297 δηζ. $ ΚΑΝ ην 2013 θάιπςε ην 31,88% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ πξντφλησλ ηεο Δ.Δ. πξνο ην Οληάξην. Αθνινπζνχλ ε Ηηαιία κε 2,798 δηζ. $ ΚΑΝ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 2,662 δηζ. $ ΚΑΝ θαη ε Γαιιία κε 2,075 δηζ. $ ΚΑΝ. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 20 ε ζέζε ησλ θπξηφηεξσλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., κε εμαγσγέο αμίαο 69,137 εθ. $ ΚΑΝ ην ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΠΟ ΥΧΡΔ Δ.Δ (ζε εθ. $ ΚΑΝ) Γεξκαλία 4.521, , , ,909 Ηηαιία 2.298, , , ,622 Ζλσκέλν Βαζίιεην 3.259, , , ,539 Γαιιία 2.261, , , ,908 νπεδία 1.097, , ,89 959,765 Βέιγην 603,59 584,79 606,94 934,610 30

31 Ηξιαλδία 666,00 764,45 782,26 881,417 Οιιαλδία 626,95 920,39 813,07 856,203 Ηζπαλία 729,46 926,56 892,20 802,434 Γαλία 889,14 823,98 559,54 626,575 Πνισλία 330,74 390,93 467,41 604,077 Απζηξία 483,08 499,93 522,70 548,258 Φηιαλδία 264,00 337,13 372,54 387,870 Οπγγαξία 212,02 204,08 266,86 270,738 ινβαθία 46,61 197,06 249,14 251,029 Σζερία 165,84 199,74 228,69 240,100 Ρνπκαλία 143,45 196,68 144,54 160,155 Πνξηνγαιία 133,51 164,67 145,88 155,862 ινβελία 42,32 57,45 88,41 89,499 Δλλάδα 63,66 69,17 68,50 69,137 Βνπιγαξία 29,79 38,00 45,82 41,895 Λνπμεκβνχξγν 25,14 31,21 35,89 38,365 Κξναηία 13,412 18,612 16,481 36,850 Ληζνπαλία 8,60 16,57 19,58 34,722 Μάιηα 13,88 19,37 30,81 31,254 Δζζνλία 25,02 69,69 26,19 19,893 Λεηνλία 6,32 12,23 13,33 13,768 Κχπξνο 1,97 1,47 1,78 1,930 χλνιν , , ,17 22,891,384 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία Οη πέληε θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ ζε δηςήθηα δαζκνινγηθή αλάιπζε θαιχπηνπλ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ζην Οληάξην απφ ηηο ρψξεο Δ.Δ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη «84 κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο», «30 θαξκαθεπηηθά πξντφληα», «87 κεραλνθίλεηα νρήκαηα», «90 φξγαλα θαη ζπζθεπέο» θαη «85 ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο». Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Δ.Δ. αλήιζε ζε 1,95 δηζ. $ ΚΑΝ ην ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΠΟ Δ.Δ., (ζε δηζ. $ ΚΑΝ) Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά θαιηνχρα 3,398 3,486 3,187 3, Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη άιια νρήκαηα 0,190 1,187 1,555 1, ηξφβηινη αληηδξάζεσο, ζπζθεπέο 0,538 0,568 0,702 0,944 πξνψζεζεο δηά ζηξνβίινπ θαη άιινη ζηξφβηινη αεξίνπ Μέξε θαη εμαξηήκαηα ησλ απηνθηλήησλ 0,377 0,439 0,665 0,523 νρεκάησλ Αίκα αλζξψπσλ. Αίκα δψσλ γηα 0,463 0,505 0,416 0,509 ζεξαπεπηηθέο, πξνθπιαθηηθέο ή δηαγλσζηηθέο ρξήζεηο Ννπθιετληθά νμέα θαη άιαηά ηνπο, 0,185 0,322 0,273 0,376 θαζνξηζκέλεο κε ρεκηθήο ζχζηαζεο Άξκαηα θαη ζσξαθηζκέλα απηνθίλεηα 0,324 κάρεο, κε ή ρσξίο ηνλ νπιηζκφ ηνπο. Σα κέξε ηνπο Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή, ηε 0,290 0,286 0,317 0,318 31

32 ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή Δίδε θαη ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο 0,236 0,244 0,274 0, Κξαζηά απφ λσπά ζηαθχιηα 0,267 0,272 0,286 0, Λάδηα απφ πεηξέιαην ή απφ αζθαιηνχρα 0,119 0,272 0,235 0,297 νξπθηά, άιια απφ ηα αθαηέξγαζηα ιάδηα Υξπζφο 0,406 0,606 0,549 0, Μέξε πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο κεραλέο ή 0,211 0,241 0,273 0,261 ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8425 κέρξη Μέξε ησλ ζπζθεπψλ ησλ θιάζεσλ ,245 0,222 0,213 0,238 ή Δίδε θξνπλνπνηίαο θαη παξφκνηα φξγαλα 0,173 0,194 0,204 0,207 γηα ζσιελψζεηο, αηκνιέβεηεο, δεμακελέο Άμνλεο γηα ηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο 0,126 0,172 0,191 0,200 (ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εθθεληξνθφξνη θαη νη ζηξνθαινθφξνη άμνλεο) θαη ζηξφθαινη Γνπλνδέξκαηα αθαηέξγαζηα 0,497 0,476 0,602 0, Αηζπιηθή αιθνφιε κε κεηνπζησκέλε, κε 0,172 0,180 0,180 0,189 θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν ιηγφηεξν ηνπ 80 % vol. Απνζηάγκαηα, ιηθέξ θαη άιια νηλνπλεπκαηψδε πνηά Μπχξα απφ βχλε 0,198 0,169 0,169 0, Πξντφληα νκνξθηάο παξαζθεπαζκέλα θαη παξαζθεπάζκαηα γηα ηε ζπληήξεζε ή ηε θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο, άιια απφ θάξκαθα 0,148 0,153 0,160 0,172 Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Οη εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ην Οληάξην ην 2013 απμήζεθαλ θαηά 9,63% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα 11,863 δηζ. $ ΚΑΝ, απφ 10,821 δηζ. $ ΚΑΝ. Σν 2012 είρε ζεκεησζεί αληίζηνηρε αχμεζε, χςνπο 6,17%. Οη εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην Οληάξην έθζαζαλ ηα 21,13 δηζ. $ ΚΑΝ, κε αχμεζε 6,72% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ Δ.Δ. απφ ην Οληάξην δηακνξθψζεθαλ ζε 664,7 εθ. $ ΚΑΝ, κεησκέλεο ην 2013 θαηά 7,72%. Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην Οληάξην απφ ηηο ρψξεο Δ.Δ. αλήιζαλ ζε 1,952 δηζ. $ ΚΑΝ ην 2013, κε αχμεζε 14,8% έλαληη ηνπ 2012 θαη θαηαιακβάλνπλ κεξίδην 9,24% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηεπξχλεηαη ζηαζεξά εηο βάξνο ηεο επαξρίαο Οληάξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο θαη δηακνξθψζεθε ζε -9,265 δηζ. $ ΚΑΝ ην ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΟΝΣΑΡΗΟ (ζε εθ. $ ΚΑΝ) ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΗΑΓΧΓΔ

33 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ Πηγή: Υποςπγείο Αγποηικών Πποφόνηυν Ονηάπιο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΟΝΣΑΡΗΟ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ (ζε εθ. $ ΚΑΝ) ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΙΑΓΩΓΔ ΖΠΑ 7.238, , , , , , , ,8 Μεμηθφ 101,5 111,6 110,8 137,5 774,8 775,6 808,7 951,4 Λαη. Ακεξηθή 86,7 92,4 118,2 82, , , , ,1 Καξατβηθή ,8 84,6 Δ.Δ. 569,2 554,1 720,3 664, , , , ,0 Άιιεο ρψξεο απφ Γπη. Δπξψπε 4,1 3,9 5,0 3,7 84,7 79,7 60,1 83,2 Αλαη. Δπξψπε 103,8 118,5 129,5 80,0 3,23 27,9 26,4 30,9 Μέζε Αλαηνιή 163,1 15,1 161,1 149,5 149,6 102,3 107,2 120,5 Αθξηθή 74,8 65,9 57,5 64,1 238,8 237,1 232,5 233,3 Ηαπσλία 262,7 286,5 298,3 338,4 30,1 27,9 27,3 32,5 Αζία 731,1 782, , , , , , ,4 Χθεαλία 65,1 72,3 77,7 71,5 313,5 364,1 359,8 347,0 χλνιν , Πηγή: Υποςπγείο Αγποηικών Πποφόνηυν Ονηάπιο Οη θπξηφηεξεο νκάδεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ επαξρία είλαη θξνχηα θαη θαξπνί (3,24 δηζ. $ ΚΑΝ), θφθθηλν θξέαο (1,99 δηζ. $ ΚΑΝ), ιαραληθά (2,18 δηζ. $ ΚΑΝ), πνηά (2,03 δηζ. $ ΚΑΝ), πξντφληα ζηηεξψλ (1,96 δηζ. $ ΚΑΝ) θαη άιια παξαζθεπάζκαηα (2,03 δηζ. $ ΚΑΝ). ΔΗΑΓΧΓΔ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ (ζε εθ. $ ΚΑΝ) Εσληαλά δψα 55,9 59,9 57, Κφθθηλν θξέαο 1.357, , , ,7 Φάξηα θαη παξαζθεπάζκαηα 717,1 772,5 791,1 867,4 Πνπιεξηθά θαη απγά 519,6 513,6 654,1 709,4 Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 227,6 230,1 209,3 251,8 33

34 Άιια δσηθά πξντφληα 222,4 289,2 339,3 542,5 ηηεξά 287,4 334,9 261, Πξντφληα ζηηεξψλ 1.544, , , ,0 Έιαηα θαη θαξπνί 183,1 250,0 279,9 233,5 Πξντφληα ειαίσλ 540,2 591,2 572,2 557,2 Εσνηξνθέο 584,6 616,2 685,7 743,9 Φξνχηα θαη θαξπνί 2.655, , , ,0 Λαραληθά 1.799, , , ,1 Καιιηεξγήζηκνη θαξπνί 220,4 211,3 260,5 303,6 Φπηηθέο ίλεο 11,2 12,0 11,5 14,7 Αλζνθνκηθά πξντφληα 178,5 185,2 200,8 218,4 Σξνπηθά πξντφληα (εθηφο θξνχησλ) 1.347, , , ,2 Εάραξε θαη παξαζθεπάζκαηα 809,4 862, , ,2 Άιια παξαζθεπάζκαηα 1.623, , , ,2 Πνηά 1.730, , , ,2 Καπλφο θαη πξντφληα θαπλνχ 118,4 75,0 75,8 75,6 Άιια αγξνηηθά πξντφληα 129,9 140,3 172,8 178,7 ύνολο ,6 Πηγή: Υποςπγείο Αγποηικών Πποφόνηυν Ονηάπιο Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ εμάγεη ην Οληάξην είλαη πξντφληα ζηηεξψλ (2,37 δηζ. $ ΚΑΝ ην 2013), ιαραληθά (1,12 δηζ. $ ΚΑΝ), άιια δσηθά πξντφληα (1,08 δηζ. $ ΚΑΝ) θαη άιια παξαζθεπάζκαηα (880,7 εθ. $ ΚΑΝ). ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΟΝΣΑΡΗΟ (ζε εθ. $ ΚΑΝ) Εσληαλά δψα 256,2 222,9 234,2 270,5 Κφθθηλν θξέαο 933,7 895,5 801,4 855,8 Φάξηα θαη παξαζθεπάζκαηα 87,1 87,3 91,4 100,0 Πνπιεξηθά θαη απγά 181,2 186,9 203,9 191,0 Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 127,0 136,3 123,5 101,6 Άιια δσηθά πξντφληα 550,9 660,1 815, ,0 ηηεξά 127,1 158,1 164,7 368,1 Πξντφληα ζηηεξψλ 2.030, , , ,6 Έιαηα θαη θαξπνί 579,6 574,1 846,3 788,7 34

35 Πξντφληα ειαίσλ 313,9 425,2 486,0 509,4 Εσνηξνθέο 217,6 270,7 354,9 415,1 Φξνχηα θαη θαξπνί 126,9 162,5 194,7 202,6 Λαραληθά 954,9 904,3 932, ,3 Καιιηεξγήζηκνη θαξπνί 67,6 74,3 102,9 139,5 Αλζνθνκηθά πξντφληα 183,8 172,8 174,0 188,6 Σξνπηθά πξντφληα (εθηφο θξνχησλ) 437,9 509,7 514,4 516,6 Εάραξε θαη παξαζθεπάζκαηα 668,9 739,1 781,9 770,9 Άιια παξαζθεπάζκαηα 749,1 806,0 839,4 880,7 Πνηά 538,4 557,4 584,9 587,7 Καπλφο θαη πξντφληα θαπλνχ 129,9 130,5 172,4 190,4 Άιια αγξνηηθά πξντφληα 138,2 101,1 172,6 208,4 ύνολο ,1 Πηγή: Υποςπγείο Αγποηικών Πποφόνηυν Ονηάπιο 35

36 Β. ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ ΔΠΑΡΥΙΑ ΟΝΣΑΡΙΟ 1. ΓΙΜΔΡΔΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Καλαδηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη εμαγσγέο πξντφλησλ απφ ηελ Διιάδα ζην Οληάξην ην 2013 ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 1,2% θαη αλήιζαλ ζε 69,35 εθ. $ ΚAN, έλαληη 68,50 εθ. δνι. ΚAN ην Οη ειιεληθέο εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ην Οληάξην κεηψζεθαλ θαηά 6,58%, θζάλνληαο ηα 53,23 εθ. $ ΚAN (56,99 εθ. $ ΚAN ην 2012). Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην παξέκεηλε πιενλαζκαηηθφ ππέξ ηεο ρψξαο καο, θαηά 16,1 εθ. $ ΚAN. ε φξνπο κεξηδίνπ αγνξάο, ε Διιάδα ήηαλ, ην 2013, ν 66νο κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο επαξρίαο Οληάξην, έρνληαο κεξίδην 0,03% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΔΛΛΑΓΟ-ΟΝΣΑΡΗΟ, (ζε εθ. $ ΚAN) ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ 68,26 63,72 69,17 68,50 69,351 ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΗΑΓΧΓΔ 40,69 63,09 39,79 56,99 53,239 ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 27,57 0,63 29,34 11,52 16, ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ #REF! Πηγή: Καναδική Σηαηιζηική Υπηπεζία 36

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2011 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Σεπτέμβριος 2011 Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (+30210)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 9 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΩΝ 2014 Απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο

Ο Κιάδνο ησλ Αιθννινχρσλ Πνηψλ ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο Κύριο ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ»

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤΜΑΝΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΧΡΗΣΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Σζακανίκας, Τπεχζπλνο Δξεπλψλ ΙΟΒΔ Τποβληθείζα εργαζία (με Γ.Μανιάηη, S.Danchev) ζηο Renewable and Sustainable Energy Reviews

Άγγελος Σζακανίκας, Τπεχζπλνο Δξεπλψλ ΙΟΒΔ Τποβληθείζα εργαζία (με Γ.Μανιάηη, S.Danchev) ζηο Renewable and Sustainable Energy Reviews ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ: ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΣΖΡΗΞΖ Άγγελος Σζακανίκας, Τπεχζπλνο Δξεπλψλ ΙΟΒΔ Τποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τν 3 ν πξφγξακκα κεηαμχ ησλ 28 πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνκηζηφλ Ταρεία ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν.

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤ ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ.

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Μάρτιος 2011 Κατασκευαστικοί όμιλοι: Σταθερά έσοδα από παραχωρήσεις και ενέργεια αλλά και προβλήματα χρηματοδότησης Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα