ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Κείμενο 7 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Θανάζηρ Καπαλήρ Διζαγωγή ην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ εθπόλεζε ν ππνγξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ- κειώλ.δ.π. ηνπ Δ.Α.Π. Η εξγαζία αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ. Πξώηα, παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ πξάγκαηη έγξαςε θνηηεηήο ζην πιαίζην ηεο Θ.Δ. ΔΚΠ65. Ύζηεξα, παξνπζηάδεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, ηελ νπνία ζπλέηαμε ν ππνγξάθσλ απηό ην θείκελν. 1

2 ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΗ Θ.Δ. «Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη» (ΔΚΠ 65) Δπγαζία 2 η : ΔΚΠ ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ Τπνζεηηθό ζελάξην: Με απόθαζη ηος ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναηίθεηαι η οπγάνωζη, η ανάπηςξη και η εθαπμογή ηηρ ζσολικήρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ (ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ) ζηο Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο. Το Ε.Α.Π. ωρ κύπιορ ςπεύθςνορ και ζςνηονιζηήρ θα ππέπει να αναπηύξει όλο ηο εγσείπημα και να δημιοςπγήζει διδακηικό ςλικό, να οπγανώζει ηιρ ςποδομέρ για ηη λειηοςπγία, να ζσεδιάζει ηα ππογπάμμαηα ζποςδών για όλη ηη σώπα και όλα ηα ζσολεία, ηα οποία θα εκδηλώζοςν ενδιαθέπον να ζςμμεηάζσοςν και ηέλορ, να ζςνηονίζει ηο εκπαιδεςηικό έπγο, αθού θα έσει επιλέξει ηοςρ διδάζκονηερ και αθού θα έσει ολοκληπώζει ηο ζσεδιαζμό ηος ζςνόλος ηηρ εκπαιδεςηικήρ λειηοςπγίαρ. ην παξαπάλσ ζελάξην ενηοπίζηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο απόθαζεο απηήο, εξηγείζηε ηα θαη ηεκμηπιώζηε κε επηρεηξήκαηα ηε δηθή ζαο άπνςε. Δπίζεο, πξνζέμηε ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο: ην Δ.Α.Π. είλαη παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα, ελώ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε άιιν επίπεδν. Η εξγαζία ζαο ζα αμηνινγεζεί κέζα από ηηο ξεαιηζηηθέο ζαο πξνηάζεηο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζαο, θαζώο θαη σο πξνο ηνλ εληνπηζκό ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ. Φξνληίζηε λα κελ μεπεξάζεηε ηηο λέξειρ. 2

3 ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤ ΔΓΡΑΨΔ ΔΝΑ ΦΟΙΣΗΣΗ Πεπιεσόμενα Δηζαγσγή 4 1. Λεηηνπξγίεο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 4 2. Οξηζκόο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 4 3. Δμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε 5 4. Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 6 5. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε 6 6. ρεδηαζκόο Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 7 πκπεξάζκαηα 8 Βηβιηνγξαθία 9 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κηαο ππνζεηηθήο αλάζεζεο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο) ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. 3

4 Διζαγωγή ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνπκε, πξώηα, ηηο θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, ηηο θπξηόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ελόο νξγαληζκνύ πνπ παξέρεη εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη αλαιύνπκε ηνπο όξνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, εμεγνύκε θαη ηεθκεξηώλνπκε κε επηρεηξήκαηα ηελ άπνςή καο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα κηαο ππνζεηηθήο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ αθνξά ζηελ αλάζεζε ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ηεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 1. Λειηοςπγίερ ηος Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος Απνζηνιή ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ε εμ απνζηάζεσο παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. Οη ηέζζεξηο ζπληζηώζεο πνπ έρεη ε απνζηνιή ηνπ Δ.Α.Π. είλαη ε παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη επηκόξθσζεο, ε απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ε αλάπηπμε δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ζπκβαηνύ, βέβαηα, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κεζνδνινγίαο απηήο θαη ε έξεπλα ζην ζηάδην ηεο κεηάδνζεο ηεο γλώζεο από απόζηαζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζπζζώξεπζεο θαη κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 2. Οπιζμόρ ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ύκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε (2001) νξίδνπκε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πώο λα καζαίλεη κόλνο ηνπ θαη πώο λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα πξνο κηα επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο. Η Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε είλαη κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην όηη ν εθπαηδεπόκελνο βξίζθεηαη απνκαθξπζκέλνο από ηνλ εθπαηδεπηή αιιά επηθνηλσλεί κε δηάθνξεο κνξθέο καδί ηνπ (γξαπηή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία, fax, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, δίθηπν Internet, νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο) θαη ππνζηεξίδεηαη ζπζηεκαηηθά από απηόλ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ εθπαηδεύνληαη από απόζηαζε εμαξηώληαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη γη απηό ην πιηθό πξέπεη λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε είλαη πνηθίιεο. Η Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε έρεη, από ηελ άιιε πιεπξά, ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο από ηνλ δηδάζθνληα θαη ζέηεη, επίζεο, ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό πνπ ηελ πηνζεηεί. 4

5 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπλδπαζκέλε κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ καζεηή, κε ηελ απηόλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε κάζεζε θαη κε ηηο επηινγέο θαη ηελ πνιπκνξθηθόηεηα ζηνπο δηαύινπο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζρήκα επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο. Ο Ληνλαξάθεο πηζηεύεη πσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά απηό ην ζρήκα ζα πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία λα εληαρζνύλ ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, έηζη ώζηε νη πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο αξρέο κάζεζεο λα εθαξκνζζνύλ κε εγθάξζην-νξηδόληην ηξόπν ζε όιν ην εθπαηδεπηηθό ζρήκα. 3. Δξ αποζηάζεωρ ζσολική εκπαίδεςζη Ξεθίλεζε σο εθπαίδεπζε κε αιιεινγξαθία ζε πνιιέο ρώξεο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αξρέο 20 νπ αηώλα, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ πνπ θαηνηθνύζαλ ζε γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. ήκεξα, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη από εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο σο απηνδύλακε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη σο ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε. ην ππνζεηηθό ζελάξην ηνπ ζέκαηνο, ζα ζεσξήζνπκε όηη ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ αλαηίζεηαη ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην ζπκβαηηθό ζρνιείν, εκπινπηίδνληαο ην ζρνιηθό πξόγξακκα κε καζήκαηα, ηα νπνία νη καζεηέο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο δελ κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ ζε απηό. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο, όπσο ν εκπινπηηζκόο ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ζρνιείνπ κε ηελ επηινγή καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη εμ απνζηάζεσο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο εζληθήο ή δηαθξαηηθήο εκβέιεηαο κέζσ Γηαδηθηύνπ. Βαζηθό κεηνλέθηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο πξόζσπν κε πξόζσπν ησλ καζεηώλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη κεηαμύ ηνπο. Αθόκα θαη νη πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, δελ κπνξνύλ λα έρνπλ πιήξε αληηζηνηρία κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα ζπκβαηηθή ζρνιηθή ηάμε. ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε κνλαδηθή κέζνδν εθπαίδεπζεο γηα ρηιηάδεο καζεηέο Πξσηνβάζκηαο (Νεπηαγσγείν-Γεκνηηθό) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε πνιιέο ρώξεο. Παξάιιεια, όκσο, ιεηηνπξγεί θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν, εκπινπηίδνληαο ην ζρνιηθό πξόγξακκα κε πνιιά καζήκαηα, ηα νπνία δελ δηδάζθνληαη ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν ή θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο καζεηώλ πνπ ιόγσ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ αλαγθάδνληαη λα δηαθόςνπλ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν. Με ηελ παξνρή επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζηελ 5

6 Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζώο θαη κε ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαιύπηεη ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη είλαη ζύκθσλε κε ηα δεηνύκελα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο. 4. Γημιοςπγία εκπαιδεςηικού ςλικού Όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηε ζεκεξηλή επνρή, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιια πιηθά εθηόο από ην έληππν (θαζέηεο ήρνπ, βηληενηαηλίεο, CD-Rom), θαη αμηνπνηνύληαη ην ξαδηόθσλν (ξαδηνθσληθέο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο θαη καζήκαηα κέζσ ξαδηνθώλνπ), ε ηειεόξαζε (ηειενπηηθέο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο θαη καζήκαηα), ην βίληεν θαζώο θη νη ππνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν (ειεθηξνληθό πιηθό: ζπλδπαζκόο θεηκέλσλ, ήρνπ, βίληεν, ζε απιή κνξθή ή ζε κνξθή ππεξθεηκέλσλ). ε θάζε πεξίπησζε, ην επηηειείν αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεη ηε ζθνπηκόηεηα ηεο επηινγήο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κνξθήο. Δπίζεο, ην πιηθό πνιιέο θνξέο δηαηίζεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηηο δύν κνξθέο (έληππα/ςεθηαθά, ρσξίο ζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν (off line)/ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (on line), πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο επηθνηλσλνύλ κε ηνπο «δαζθάινπο» ηνπο κέζσ ηειεθώλνπ, θαμ θαη εθκεηαιιεπόκελνη όιεο ηηο παξνρέο ηεο ηερλνινγίαο (Η/Τ θαη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν), ζε ζύγρξνλε ή αζύγρξνλε κνξθή (ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθή ζπλνκηιία). πλεπώο, ζηε ζεκεξηλή επνρή, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηόζν σο πξνο ηηο κνξθέο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, όζν θαη σο πξνο ηα κέζα επηθνηλσλίαο δηδαζθόλησλδηδαζθνκέλσλ. Πξόθεηηαη γηα κηα πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε. Ο όξνο πνιπκνξθηθή ζηε πεξίπησζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε αμία θαη ππνδειώλεη ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο αξρέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ από απόζηαζε. Η πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε, όπσο επηζεκαίλεη ν Ληνλαξάθεο (1999), «νξηνζεηεί ηε δηάζηαζε ηεο απόζηαζεο κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην πξνζεγγίζεσλ α) πνηόηεηαο, β)επέιηθηεο ρξήζεο κέζσλ θαη εξγαιείσλ θαη γ) ζπλζεηηθήο παξνπζίαζεο επηιεγκέλσλ βηβιηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ όιν ην γλσζηηθό αληηθείκελν». 5. Γιδαζκαλία-Μάθηζη Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ξαγδαίεο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ θαη επηβάιινπλ ηνλ θαζνιηθά αλαπξνζαλαηνιηζκέλν ζηόρν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. ην πιαίζην απηό είλαη απαξαίηεηε ε δηεύξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ θάζε κνξθσηηθό πεξηβάιινλ. Η ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο, ώζηε νη εθαξκνγέο ηνπο 6

7 λα γίλνπλ πξνζηηέο θαη δηαζέζηκεο ζηνπο καζεηέο. Σα ζρνιεία ελδηαθέξνληαη πιένλ κε ηξόπν ηδηαίηεξα έληνλν γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο κέζα από ηελ επηθνηλσληαθή δπλαηόηεηα πνπ δίλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Ο καζεηήο αλαδεηά πεγέο πιεξνθόξεζεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό θαη καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη κε καζεηέο αλά ηνλ θόζκν, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο, ζηε βάζε ελόο θνηλνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν ηξνπνπνηεί θαη ζπλ-δηακνξθώλεη. Ο καζεηήο, δειαδή, δελ πεξηνξίδεηαη ζηε γλώζε πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία, νύηε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ην πιαίζην απηό, ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ελζαξξύλεη ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο κε άκεζε εκπινθή ηνπ καζεηή. Δηδηθόηεξα, ελζαξξύλεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κάζεζεο θαη έξεπλαο θαη εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο καζεηήο, πξνζπαζώληαο λα επηιύζεη πξνβιήκαηα, επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία, δηακνξθώλεη θείκελα, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αλαπηύζζεη εξεπλεηηθό πλεύκα θαη δεμηόηεηεο θαη, ηειηθά, καζαίλεη πώο λα καζαίλεη. Η ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Negreponde, όηη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε δηδαζθαιία αιιά ε κάζεζε. Η κάζεζε κε ηελ έλλνηα κηαο δηαξθνύο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, όπνπ ν άλζξσπνο, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, αληιεί, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο από θάζε καζεζηαθό πεξηβάιινλ (Ληνλαξάθεο, 1999). 6. σεδιαζμόρ ππογπαμμάηων ζποςδών Σν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην έρεη βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζπγθξνηνύλ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ παξέρνληαη από ηηο πέληε ζρνιέο ηνπ Ιδξύκαηνο. Κάζε ζρνιή ζπλδπάδεη θαηά πνιινύο ηξόπνπο ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ έρεη αλαπηύμεη, δεκηνπξγώληαο Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, ηα νπνία νδεγνύλ ζε πηπρία ή δηπιώκαηα, ζε κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο. Καη κηα ζεκαηηθή ελόηεηα, εθόζνλ παξνπζηάδεη κνξθσηηθή απηνδπλακία, κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ. Σν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γλσξίδεη λα νξγαλώλεη ηηο ζπνπδέο απινπνηώληαο ηελ νξγάλσζε κε ηελ αλάπηπμε ελόο κόλν ηύπνπ ζεκαηηθήο ελόηεηαο. Τηνζεηεί ην αξζξσηό ζύζηεκα, επεηδή βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο από απόζηαζε. Καζώο δελ ππάξρνπλ ηκήκαηα, όια ηα άιια κπνξνύλ λα κεηαβάιινληαη. Μηα ζρνιή, παξαθνινπζώληαο ηηο ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο γηα κόξθσζε, επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε, κπνξεί λα θαηαξγεί παιηά θαη λα δεκηνπξγεί λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ νδεγνύλ ζε θάπνην πηπρίν, κεηαπηπρηαθό ηίηιν ή ζε θάπνην πηζηνπνηεηηθό πξνπηπρηαθνύ ή κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ. 7

8 ε επίπεδν Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε επειημία ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζα πξόζθεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, παξαθάκπηνληαο ηηο «αγθπιώζεηο» ηνπ παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ςμπεπάζμαηα Σν Δ.Α.Π. είλαη Παλεπηζηεκηαθό Σξηηνβάζκην Ίδξπκα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζπνπδέο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηαθέξεη από ηελ εθπαίδεπζε καζεηώλ. Σν Δ.Α.Π. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, πηνζεηώληαο ην αξζξσηό ζύζηεκα θαη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Έρνληαο εκπεηξία από ην 1997 ζηελ απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, δηαζέηνληαο πνιπκνξθηθό δηδαθηηθό πιηθό, μέξεη λα ππνδείμεη ακθίδξνκν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ρξήζηκν ζηελ εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν Δ.Α.Π μέξεη λα ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο. Αμηνπνίεζε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αζρνιήζεθε κε ηελ επηκόξθσζε ελειίθσλ. Σν Δ.Α.Π. πξνζδίδεη ζηνλ δηδάζθνληα έλα λέν ξόιν θαη κία άιιε δηάζηαζε. Η λέα ηνπ ηαπηόηεηα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ δελ ηνπ είλαη ηειείσο άγλσζηα από ηνλ ζπκβαηηθό ηνπ ξόιν αιιά, ζπγρξόλσο, δελ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα πινπνηήζεη θαη λα βηώζεη έσο ηώξα. Ο ζύγρξνλνο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε λα είλαη εθηόο ησλ άιισλ θαη ξόινο θαζνδεγεηηθόο θαη ζπκβνπιεπηηθόο. Σν Δ.Α.Π. κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο, ηνπο ζπκβνύινπο, αιιά θαη ηελ έλσζε ηεο θάζε εηδηθόηεηαο λα θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ θαη λα εθπνλήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθώλ. Οη αλάγθεο - επηζηεκνληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο - επηβάιινπλ ηε ζπλερή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν Δ.Α.Π. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεη θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο ζπκβαηηθήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Άιισζηε, ην δεηνύκελν θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπκβαηηθή είλαη ε κάζεζε, κόλν πνπ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο δηαθέξεη ε κεζνδνινγία ηεο. 8

9 Βιβλιογπαθία 1.Βεξγίδεο, Γ., Ληνλαξάθεο, Α., Λπθνπξγηώηεο, Β., Μαθξάθεο, Β., Μαηξαιήο, Υ. (1999). Ανοικηή και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη Θεζμοί και λειηοςπγίερ. Σόκνο Α, Πάηξα: Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. 2. Ληνλαξάθεο, Α.(1999). Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ε εκπεηξία ηνπ Δ.Α.Π., πλέδξην Ρόδνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ρόδνπ. 3. Ληνλαξάθεο, Α. (2001) «Γηα πνηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κηιάκε;», ζην Ληνλαξάθεο Α., (επηκ.) Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ ζην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, ηόκνο Α, Δ.Α.Π., Πάηξα 2001, ζ

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 1. Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ Η εξγαζία παξνπζηάδεη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε δηάθνξα επίπεδα. πγθεθξηκέλα, δελ παξαηίζεληαη επαξθείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, εληνπίδεηαη αδπλακία ζηε ζηόρεπζε σο πξνο ηα εξσηήκαηα: ειιηπήο πξαγκάηεπζε ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή / ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ειάρηζηεο αλαθνξέο ζην θεληξηθό δήηεκα (δπλαηόηεηα θαη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο από ην Δ.Α.Π. εμ απνζηάζεσο κεζόδσλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε), ιίγα θαη όρη ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα. Ωζηόζν, δελ ζα κπνξνύζε λα θξηζεί σο εθηόο ζέκαηνο, ελώ κάιινλ αλαδεηθλύεηαη όηη ν θνηηεηήο έρεη κειεηήζεη, ζε θάπνην ηνπιάρηζηνλ βαζκό, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ελόηεηαο. Αλαιπηηθά ε αμηνιόγεζε σο πξνο ηα επηκέξνπο θξηηήξηα παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα (ελλνείηαη όηη απηό δελ είλαη θνηλνπνηήζηκν πξνο ηνλ θνηηεηή). Ο βαζκόο πνπ ζα θνηλνπνηνύζα ζην θνηηεηή κε ην Γειηίν Αμηνιόγεζεο ζα ήηαλ πέληε (5). ηελ επόκελε ζειίδα, παξαηίζεηαη ε επηζηνιή πξνο ην θνηηεηή πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί απηόο ν βαζκόο, αιιά θαη λα θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηηο αλεπάξθεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 10

11 2. Δπιζηολή διόπθωζηρ επγαζίαρ Πάηξα,. Αγαπεηέ θ.., αο επραξηζηώ γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηεο εξγαζίαο ηελ νπνία δηάβαζα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή. Καηαξράο, ζα ζαο παξαθαιέζσ λα αλαηξέμεηε ζηα «ηνηρεία θαιήο απάληεζεο» ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ην θύιιν βαζκνινγίαο πνπ ζαο ζηέιλσ κε απηή ηελ επηζηνιή. Όπσο γλσξίδεηε, ηα «ηνηρεία θαιήο απάληεζεο» ζηέιλνληαη ζηνπο θνηηεηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιηζηνύλ ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα θαιύπηεη κηα εξγαζία, ώζηε λα εληνπίζνπλ πηζαλέο ειιείςεηο ή αλαληηζηνηρίεο ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο. Διπίδσ όηη ε κειέηε απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ζα ζαο δώζεη ηελ επθαηξία λα εληνπίζεηε ζεκεία ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη θαη ε δηθή ζαο εξγαζία, αιιά θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε θαιύηεξα ηνλ βαζκό ηνπ Γειηίνπ Αμηνιόγεζεο. Με βάζε ηε βαζκνινγία αιιά θαη ηα ζρόιηα, λνκίδσ όηη ζα αληηιεθζείηε πσο ππήξμαλ ζεκεία ζηα νπνία δελ αληαπνθξίζεθε ε εξγαζία ζαο ζηελ αλακελόκελε έθηαζε. Ωζηόζν, ζα ήζεια λα ηνλίζσ, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο επηζηνιέο κνπ, όηη ε εθπόλεζε εξγαζηώλ ζην Παλεπηζηήκηό καο είλαη, πξσηίζησο, κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ όζσλ κειεηάηε θαη, επνκέλσο, ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ γεληθώλ παξαηεξήζεσλ, παξαθαιώ επηηξέςηε κνπ λα δηαηππώζσ νξηζκέλεο εηδηθόηεξεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηθή ζαο εξγαζία: Η εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη από κηα αξθεηά θαιή δνκή, κάιηζηα, ζα ήζεια λα ζεκεηώζσ όηη ε Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο πξνζαλαηνιίδεη κε επάξθεηα ηνλ αλαγλώζηε. Γηαβάδνληάο ηελ, ζρεκάηηζα ηελ εληύπσζε όηη έρεηε κειεηήζεη ην ζρεηηθό πιηθό. εκεηώλσ όηη ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο εξγαζίαο είλαη ιέμεηο, ελώ ζηελ 11

12 εθθώλεζε πξνζδηνξίδνληαη σο όξην νη ιέμεηο. Φπζηθά, θάηη ηέηνην δελ απνηειεί κεγάιν κεηνλέθηεκα, όκσο, όπσο έρνπκε εμεγήζεη, είλαη απαξαίηεην λα θηλνύκαζηε ζην όξην ησλ ιέμεσλ πνπ ζέηεη ε εθθώλεζε, γηα ιόγνπο αθελόο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ θνηηεηώλ θαη αθεηέξνπ «πεηζαξρίαο» (ππό ηελ έλλνηα ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθώλ, θάηη πνπ είλαη ζηνηρείν κηαο επηζηεκνληθήο δνπιεηάο θαη κάιηζηα κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ). Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζίγνπξα, ζα κπνξνύζαλ λα είλαη αθελόο πεξηζζόηεξεο θαη αθεηέξνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζηνηρεία όρη κόλνλ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (θαη νη ηξεηο αλαθνξέο ζπλδένληαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε), αιιά θαη γηα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ην ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα, πηζαλέο εκπεηξίεο ζε άιιεο ρώξεο, θ.ν.θ. Δπίζεο, ζηελ πξώηε Ο..., ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξώηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζηηο νδεγίεο εθπόλεζεο εξγαζηώλ ηεο ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο, έρεη θαη επαλάιεςε ηεζεί ην δήηεκα ηεο παξάζεζεο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ κε βάζε θάπνην δόθηκν θαη δηεζλώο παξαδεθηό ζύζηεκα (ι.ρ. APA style, Harvard system of referencing). Γηα παξάδεηγκα, ε πξώηε ζαο αλαθνξά έρεη παξαηεζεί κε βάζε ην ζύζηεκα APA, όκσο νη άιιεο δύν δελ ελαξκνλίδνληαη κε απηό (αιιά νύηε θαη κε θάπνην άιιν ζύζηεκα αλαθνξώλ). Παξαθαιώ αλαηξέμεηε ζηηο νδεγίεο εθπόλεζεο εξγαζηώλ θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο ζην δηαδίθηπν πνπ έζηεηια κε ηε δηόξζσζε ηεο πξώηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Οη αλαθνξέο ζαο ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζεσξώ όηη ζα έπξεπε λα είλαη πεπιζζόηεπο ζηοσεςμένερ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 4 («Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ»), λνκίδσ πσο κε κηα εθ λένπ αλάγλσζε ζα δηαπηζηώζεηε όηη δελ παξαζέηεηε κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα αιιά κάιινλ γεληθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπηζεκαίλσ όηη νη αλαθνξέο δελ είλαη ιαλζαζκέλεο, όκσο δελ εζηηάδνπλ ζην δήηεκα πνπ έζεζε ε εξγαζία. Πεξηζζόηεξν ζηνρεπκέλε ζεσξώ όηη ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη ε ηεκμηπίωζη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη πιενλεθηεκάησλ πνπ αλαθέξεηε ζε δηάθνξα ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 6 («ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ») κεηά από δύν γεληθέο παξαγξάθνπο, θιείλεηε κε ηελ πξόηαζε «ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε επειημία ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζα πξόζθεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο παξαθάκπηνληαο ηηο «αγθπιώζεηο» ηνπ παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.». Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, πνπ δελ ζπληζηά ηεθκεξίσζε αιιά κάιινλ 12

13 επρή, ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ζπκπιεξσζεί κε έλα έσο δύν (1-2) παξαδείγκαηα από ηελ επειημία πνπ έρνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ Δ.Α.Π. θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ε επειημία ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζε έλα απνιύησο δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ (πξώηεο δύν βαζκίδεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο). Οξηζκέλα ζεκεία ηεο εξγαζίαο ρξεηάδνληαλ ελίζρπζε κε επηπιένλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζε απηό έρνπκε ήδε αλαθεξζεί, όκσο θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ αξηηόηεηα κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο είλαη λα κελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο ρσξίο ζαθή πξνζδηνξηζκό ηεο πεγήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξρή ηεο ζει. 7 (παξνύζα αξίζκεζε) αλαθέξεηε «ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Negreponde, όηη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε δηδαζθαιία, αιιά ε κάζεζε». Γελ πξνζδηνξίδεηε, όκσο, πνύ θαη κε πνηα ζπκθξαδόκελα έρεη δηαηππώζεη ν Negreponde απηή ηε ζέζε (θαιύηεξα λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν «ζέζε» αληί ηνπ όξνπ «ηζρπξηζκόο» ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο), ώζηε ν αλαγλώζηεο λα ηελ αμηνινγήζεη θαιύηεξα. Παξόκνην πξόβιεκα εληνπίδεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο ζει. 7. Δδώ, πξνζδηνξίδνληαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαλέλα από απηά δελ βαζίδεηαη ζε θάπνηα έγθπξε επηζηεκνληθή αλαθνξά. Οξηζκέλεο όςεηο ηεο εθθώλεζεο ηεο εξγαζίαο κάιινλ δελ αληηκεησπίδνληαη επαξθώο (ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρνπλ θαζόινπ αλαθνξέο). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε νξγάλσζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ή ε επηινγή ησλ δηδαζθόλησλ (πνηα πξνζόληα ζα έρνπλ; κε πνηεο δηαδηθαζίεο ζα επηιεγνύλ;). Οινθιεξώλνληαο ηα ζρόιηα κνπ γηα ηελ εξγαζία ζαο, ζα ήζεια θαη πάιη λα αλαθεξζώ ζην γεγνλόο όηη εθπνλήζαηε απηή ηελ εξγαζία, ε νπνία παξά ηηο ειιείςεηο ηεο είρε αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία θάηη ην νπνίν θαηαδεηθλύεη ηε δέζκεπζή ζαο λα είζηε ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο. Δίκαη βέβαηνο όηη, αλ εζηηάζεηε ζηα ζεκεία πνπ επηζεκάλζεθαλ, νη επόκελεο εξγαζίεο ζα είλαη θαιύηεξεο θαη ε πνξεία ζαο επηηπρήο. Δίλαη απηνλόεην πσο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο ή ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε βαζκνιόγεζε ηεο εξγαζίαο, θαη θπξίσο ζρεηηθά κε ηε 13

14 ζαθήλεηα θαη θαηαλόεζε ησλ ζρνιίσλ, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ ηειεθσληθά, κόιηο ιάβεηε ηελ επηζηνιή. Δύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζηηο ππόινηπεο εξγαζίεο ηεο ελόηεηαο θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ζαο. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηηδήπνηε ζα ζπκβάιιεη ζηελ επόδσζε ηεο πξνζπάζεηάο ζαο! Με εθηίκεζε, Θαλάζεο Καξαιήο 14

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Πνιύ Ιθαλνπνηεηηθ ά Αξθεηά Ιθαλνπνηεηηθ ά Υξεηάδνληαη Αξθεηέο Βειηηώζεηο Με Ιθαλνπνηεηηθ ά 1. Αλάπηπμε ησλ ηδεώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο, θη ηδηαίηεξα κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ ηίηινπ. 2. Καηαλόεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δεηνπκέλσλ ηεο εξγαζίαο. 3. Οηθνδόκεζε θαη ρξήζε επηρεηξεκάησλ. 4. Καηάιιειε δόκεζε ηεο εξγαζίαο ζε παξαγξάθνπο. 5. Καηάιιειε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ παξαγξάθσλ. 6. Ιθαλόηεηα αλάιπζεο θαηά παξάγξαθν. 7. Αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο ζε θάζε πξόηαζε. 8. Οξζνγξαθία, ζηίμε θαη ζύληαμε. 9. Δπθξίλεηα θαη επεμεγεκαηηθόηεηα ζην ιόγν. 10. Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο. 11. πκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 12. Ιθαλόηεηα ηεθκεξίσζεο. 13. Βειηίσζε από ηελ πξνεγνύκελε εξγαζία. n/a 14. Βηβιηνγξαθία, αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο. 15. Άιιεο παξαηεξήζεηο... 15

16 εκεηώλεηαη όηη ζηελ εξγαζία δελ παξαηίζεηαη «Βηβιηνγξαθία», εθηόο ησλ δύν εληόο θεηκέλνπ αλαθνξώλ, θαζώο απηή βαζίδεηαη θπξίσο, αθελόο ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ δόζεθαλ ζην πξόγξακκα θαη αθεηέξνπ ζε βησκαηηθνύ ηύπνπ εθαξκνγέο. 16

17 17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για ηο Moodle

Ένα Moodle για ηο Moodle 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, e.pilavi@gmail.com, m.tsopanoglou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα