ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Κείμενο 7 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Θανάζηρ Καπαλήρ Διζαγωγή ην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ εθπόλεζε ν ππνγξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ- κειώλ.δ.π. ηνπ Δ.Α.Π. Η εξγαζία αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ. Πξώηα, παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ πξάγκαηη έγξαςε θνηηεηήο ζην πιαίζην ηεο Θ.Δ. ΔΚΠ65. Ύζηεξα, παξνπζηάδεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, ηελ νπνία ζπλέηαμε ν ππνγξάθσλ απηό ην θείκελν. 1

2 ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΗ Θ.Δ. «Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη» (ΔΚΠ 65) Δπγαζία 2 η : ΔΚΠ ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ Τπνζεηηθό ζελάξην: Με απόθαζη ηος ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναηίθεηαι η οπγάνωζη, η ανάπηςξη και η εθαπμογή ηηρ ζσολικήρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ (ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ) ζηο Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο. Το Ε.Α.Π. ωρ κύπιορ ςπεύθςνορ και ζςνηονιζηήρ θα ππέπει να αναπηύξει όλο ηο εγσείπημα και να δημιοςπγήζει διδακηικό ςλικό, να οπγανώζει ηιρ ςποδομέρ για ηη λειηοςπγία, να ζσεδιάζει ηα ππογπάμμαηα ζποςδών για όλη ηη σώπα και όλα ηα ζσολεία, ηα οποία θα εκδηλώζοςν ενδιαθέπον να ζςμμεηάζσοςν και ηέλορ, να ζςνηονίζει ηο εκπαιδεςηικό έπγο, αθού θα έσει επιλέξει ηοςρ διδάζκονηερ και αθού θα έσει ολοκληπώζει ηο ζσεδιαζμό ηος ζςνόλος ηηρ εκπαιδεςηικήρ λειηοςπγίαρ. ην παξαπάλσ ζελάξην ενηοπίζηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο απόθαζεο απηήο, εξηγείζηε ηα θαη ηεκμηπιώζηε κε επηρεηξήκαηα ηε δηθή ζαο άπνςε. Δπίζεο, πξνζέμηε ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο: ην Δ.Α.Π. είλαη παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα, ελώ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε άιιν επίπεδν. Η εξγαζία ζαο ζα αμηνινγεζεί κέζα από ηηο ξεαιηζηηθέο ζαο πξνηάζεηο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζαο, θαζώο θαη σο πξνο ηνλ εληνπηζκό ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ. Φξνληίζηε λα κελ μεπεξάζεηε ηηο λέξειρ. 2

3 ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤ ΔΓΡΑΨΔ ΔΝΑ ΦΟΙΣΗΣΗ Πεπιεσόμενα Δηζαγσγή 4 1. Λεηηνπξγίεο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 4 2. Οξηζκόο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 4 3. Δμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε 5 4. Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 6 5. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε 6 6. ρεδηαζκόο Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 7 πκπεξάζκαηα 8 Βηβιηνγξαθία 9 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κηαο ππνζεηηθήο αλάζεζεο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο) ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. 3

4 Διζαγωγή ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνπκε, πξώηα, ηηο θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, ηηο θπξηόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ελόο νξγαληζκνύ πνπ παξέρεη εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη αλαιύνπκε ηνπο όξνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, εμεγνύκε θαη ηεθκεξηώλνπκε κε επηρεηξήκαηα ηελ άπνςή καο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα κηαο ππνζεηηθήο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ αθνξά ζηελ αλάζεζε ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ηεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 1. Λειηοςπγίερ ηος Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος Απνζηνιή ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ε εμ απνζηάζεσο παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. Οη ηέζζεξηο ζπληζηώζεο πνπ έρεη ε απνζηνιή ηνπ Δ.Α.Π. είλαη ε παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη επηκόξθσζεο, ε απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ε αλάπηπμε δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ζπκβαηνύ, βέβαηα, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κεζνδνινγίαο απηήο θαη ε έξεπλα ζην ζηάδην ηεο κεηάδνζεο ηεο γλώζεο από απόζηαζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζπζζώξεπζεο θαη κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 2. Οπιζμόρ ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ύκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε (2001) νξίδνπκε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πώο λα καζαίλεη κόλνο ηνπ θαη πώο λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα πξνο κηα επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο. Η Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε είλαη κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην όηη ν εθπαηδεπόκελνο βξίζθεηαη απνκαθξπζκέλνο από ηνλ εθπαηδεπηή αιιά επηθνηλσλεί κε δηάθνξεο κνξθέο καδί ηνπ (γξαπηή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία, fax, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, δίθηπν Internet, νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο) θαη ππνζηεξίδεηαη ζπζηεκαηηθά από απηόλ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ εθπαηδεύνληαη από απόζηαζε εμαξηώληαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη γη απηό ην πιηθό πξέπεη λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε είλαη πνηθίιεο. Η Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε έρεη, από ηελ άιιε πιεπξά, ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο από ηνλ δηδάζθνληα θαη ζέηεη, επίζεο, ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό πνπ ηελ πηνζεηεί. 4

5 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπλδπαζκέλε κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ καζεηή, κε ηελ απηόλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε κάζεζε θαη κε ηηο επηινγέο θαη ηελ πνιπκνξθηθόηεηα ζηνπο δηαύινπο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζρήκα επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο. Ο Ληνλαξάθεο πηζηεύεη πσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά απηό ην ζρήκα ζα πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία λα εληαρζνύλ ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, έηζη ώζηε νη πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο αξρέο κάζεζεο λα εθαξκνζζνύλ κε εγθάξζην-νξηδόληην ηξόπν ζε όιν ην εθπαηδεπηηθό ζρήκα. 3. Δξ αποζηάζεωρ ζσολική εκπαίδεςζη Ξεθίλεζε σο εθπαίδεπζε κε αιιεινγξαθία ζε πνιιέο ρώξεο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αξρέο 20 νπ αηώλα, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ πνπ θαηνηθνύζαλ ζε γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. ήκεξα, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη από εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο σο απηνδύλακε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη σο ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε. ην ππνζεηηθό ζελάξην ηνπ ζέκαηνο, ζα ζεσξήζνπκε όηη ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ αλαηίζεηαη ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην ζπκβαηηθό ζρνιείν, εκπινπηίδνληαο ην ζρνιηθό πξόγξακκα κε καζήκαηα, ηα νπνία νη καζεηέο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο δελ κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ ζε απηό. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο, όπσο ν εκπινπηηζκόο ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ζρνιείνπ κε ηελ επηινγή καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη εμ απνζηάζεσο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο εζληθήο ή δηαθξαηηθήο εκβέιεηαο κέζσ Γηαδηθηύνπ. Βαζηθό κεηνλέθηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο πξόζσπν κε πξόζσπν ησλ καζεηώλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη κεηαμύ ηνπο. Αθόκα θαη νη πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, δελ κπνξνύλ λα έρνπλ πιήξε αληηζηνηρία κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα ζπκβαηηθή ζρνιηθή ηάμε. ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε κνλαδηθή κέζνδν εθπαίδεπζεο γηα ρηιηάδεο καζεηέο Πξσηνβάζκηαο (Νεπηαγσγείν-Γεκνηηθό) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε πνιιέο ρώξεο. Παξάιιεια, όκσο, ιεηηνπξγεί θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν, εκπινπηίδνληαο ην ζρνιηθό πξόγξακκα κε πνιιά καζήκαηα, ηα νπνία δελ δηδάζθνληαη ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν ή θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο καζεηώλ πνπ ιόγσ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ αλαγθάδνληαη λα δηαθόςνπλ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν. Με ηελ παξνρή επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζηελ 5

6 Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζώο θαη κε ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαιύπηεη ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη είλαη ζύκθσλε κε ηα δεηνύκελα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο. 4. Γημιοςπγία εκπαιδεςηικού ςλικού Όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηε ζεκεξηλή επνρή, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιια πιηθά εθηόο από ην έληππν (θαζέηεο ήρνπ, βηληενηαηλίεο, CD-Rom), θαη αμηνπνηνύληαη ην ξαδηόθσλν (ξαδηνθσληθέο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο θαη καζήκαηα κέζσ ξαδηνθώλνπ), ε ηειεόξαζε (ηειενπηηθέο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο θαη καζήκαηα), ην βίληεν θαζώο θη νη ππνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν (ειεθηξνληθό πιηθό: ζπλδπαζκόο θεηκέλσλ, ήρνπ, βίληεν, ζε απιή κνξθή ή ζε κνξθή ππεξθεηκέλσλ). ε θάζε πεξίπησζε, ην επηηειείν αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεη ηε ζθνπηκόηεηα ηεο επηινγήο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κνξθήο. Δπίζεο, ην πιηθό πνιιέο θνξέο δηαηίζεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηηο δύν κνξθέο (έληππα/ςεθηαθά, ρσξίο ζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν (off line)/ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (on line), πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο επηθνηλσλνύλ κε ηνπο «δαζθάινπο» ηνπο κέζσ ηειεθώλνπ, θαμ θαη εθκεηαιιεπόκελνη όιεο ηηο παξνρέο ηεο ηερλνινγίαο (Η/Τ θαη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν), ζε ζύγρξνλε ή αζύγρξνλε κνξθή (ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθή ζπλνκηιία). πλεπώο, ζηε ζεκεξηλή επνρή, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηόζν σο πξνο ηηο κνξθέο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, όζν θαη σο πξνο ηα κέζα επηθνηλσλίαο δηδαζθόλησλδηδαζθνκέλσλ. Πξόθεηηαη γηα κηα πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε. Ο όξνο πνιπκνξθηθή ζηε πεξίπησζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε αμία θαη ππνδειώλεη ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο αξρέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ από απόζηαζε. Η πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε, όπσο επηζεκαίλεη ν Ληνλαξάθεο (1999), «νξηνζεηεί ηε δηάζηαζε ηεο απόζηαζεο κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην πξνζεγγίζεσλ α) πνηόηεηαο, β)επέιηθηεο ρξήζεο κέζσλ θαη εξγαιείσλ θαη γ) ζπλζεηηθήο παξνπζίαζεο επηιεγκέλσλ βηβιηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ όιν ην γλσζηηθό αληηθείκελν». 5. Γιδαζκαλία-Μάθηζη Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ξαγδαίεο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ θαη επηβάιινπλ ηνλ θαζνιηθά αλαπξνζαλαηνιηζκέλν ζηόρν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. ην πιαίζην απηό είλαη απαξαίηεηε ε δηεύξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ θάζε κνξθσηηθό πεξηβάιινλ. Η ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο, ώζηε νη εθαξκνγέο ηνπο 6

7 λα γίλνπλ πξνζηηέο θαη δηαζέζηκεο ζηνπο καζεηέο. Σα ζρνιεία ελδηαθέξνληαη πιένλ κε ηξόπν ηδηαίηεξα έληνλν γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο κέζα από ηελ επηθνηλσληαθή δπλαηόηεηα πνπ δίλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Ο καζεηήο αλαδεηά πεγέο πιεξνθόξεζεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό θαη καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη κε καζεηέο αλά ηνλ θόζκν, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο, ζηε βάζε ελόο θνηλνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν ηξνπνπνηεί θαη ζπλ-δηακνξθώλεη. Ο καζεηήο, δειαδή, δελ πεξηνξίδεηαη ζηε γλώζε πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία, νύηε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ην πιαίζην απηό, ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ελζαξξύλεη ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο κε άκεζε εκπινθή ηνπ καζεηή. Δηδηθόηεξα, ελζαξξύλεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κάζεζεο θαη έξεπλαο θαη εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο καζεηήο, πξνζπαζώληαο λα επηιύζεη πξνβιήκαηα, επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία, δηακνξθώλεη θείκελα, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αλαπηύζζεη εξεπλεηηθό πλεύκα θαη δεμηόηεηεο θαη, ηειηθά, καζαίλεη πώο λα καζαίλεη. Η ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Negreponde, όηη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε δηδαζθαιία αιιά ε κάζεζε. Η κάζεζε κε ηελ έλλνηα κηαο δηαξθνύο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, όπνπ ν άλζξσπνο, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, αληιεί, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο από θάζε καζεζηαθό πεξηβάιινλ (Ληνλαξάθεο, 1999). 6. σεδιαζμόρ ππογπαμμάηων ζποςδών Σν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην έρεη βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζπγθξνηνύλ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ παξέρνληαη από ηηο πέληε ζρνιέο ηνπ Ιδξύκαηνο. Κάζε ζρνιή ζπλδπάδεη θαηά πνιινύο ηξόπνπο ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ έρεη αλαπηύμεη, δεκηνπξγώληαο Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, ηα νπνία νδεγνύλ ζε πηπρία ή δηπιώκαηα, ζε κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο. Καη κηα ζεκαηηθή ελόηεηα, εθόζνλ παξνπζηάδεη κνξθσηηθή απηνδπλακία, κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ. Σν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γλσξίδεη λα νξγαλώλεη ηηο ζπνπδέο απινπνηώληαο ηελ νξγάλσζε κε ηελ αλάπηπμε ελόο κόλν ηύπνπ ζεκαηηθήο ελόηεηαο. Τηνζεηεί ην αξζξσηό ζύζηεκα, επεηδή βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο από απόζηαζε. Καζώο δελ ππάξρνπλ ηκήκαηα, όια ηα άιια κπνξνύλ λα κεηαβάιινληαη. Μηα ζρνιή, παξαθνινπζώληαο ηηο ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο γηα κόξθσζε, επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε, κπνξεί λα θαηαξγεί παιηά θαη λα δεκηνπξγεί λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ νδεγνύλ ζε θάπνην πηπρίν, κεηαπηπρηαθό ηίηιν ή ζε θάπνην πηζηνπνηεηηθό πξνπηπρηαθνύ ή κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ. 7

8 ε επίπεδν Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε επειημία ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζα πξόζθεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, παξαθάκπηνληαο ηηο «αγθπιώζεηο» ηνπ παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ςμπεπάζμαηα Σν Δ.Α.Π. είλαη Παλεπηζηεκηαθό Σξηηνβάζκην Ίδξπκα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζπνπδέο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηαθέξεη από ηελ εθπαίδεπζε καζεηώλ. Σν Δ.Α.Π. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, πηνζεηώληαο ην αξζξσηό ζύζηεκα θαη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Έρνληαο εκπεηξία από ην 1997 ζηελ απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, δηαζέηνληαο πνιπκνξθηθό δηδαθηηθό πιηθό, μέξεη λα ππνδείμεη ακθίδξνκν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ρξήζηκν ζηελ εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν Δ.Α.Π μέξεη λα ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο. Αμηνπνίεζε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αζρνιήζεθε κε ηελ επηκόξθσζε ελειίθσλ. Σν Δ.Α.Π. πξνζδίδεη ζηνλ δηδάζθνληα έλα λέν ξόιν θαη κία άιιε δηάζηαζε. Η λέα ηνπ ηαπηόηεηα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ δελ ηνπ είλαη ηειείσο άγλσζηα από ηνλ ζπκβαηηθό ηνπ ξόιν αιιά, ζπγρξόλσο, δελ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα πινπνηήζεη θαη λα βηώζεη έσο ηώξα. Ο ζύγρξνλνο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε λα είλαη εθηόο ησλ άιισλ θαη ξόινο θαζνδεγεηηθόο θαη ζπκβνπιεπηηθόο. Σν Δ.Α.Π. κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο, ηνπο ζπκβνύινπο, αιιά θαη ηελ έλσζε ηεο θάζε εηδηθόηεηαο λα θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ θαη λα εθπνλήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθώλ. Οη αλάγθεο - επηζηεκνληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο - επηβάιινπλ ηε ζπλερή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν Δ.Α.Π. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεη θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο ζπκβαηηθήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Άιισζηε, ην δεηνύκελν θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπκβαηηθή είλαη ε κάζεζε, κόλν πνπ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο δηαθέξεη ε κεζνδνινγία ηεο. 8

9 Βιβλιογπαθία 1.Βεξγίδεο, Γ., Ληνλαξάθεο, Α., Λπθνπξγηώηεο, Β., Μαθξάθεο, Β., Μαηξαιήο, Υ. (1999). Ανοικηή και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη Θεζμοί και λειηοςπγίερ. Σόκνο Α, Πάηξα: Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. 2. Ληνλαξάθεο, Α.(1999). Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ε εκπεηξία ηνπ Δ.Α.Π., πλέδξην Ρόδνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ρόδνπ. 3. Ληνλαξάθεο, Α. (2001) «Γηα πνηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κηιάκε;», ζην Ληνλαξάθεο Α., (επηκ.) Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ ζην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, ηόκνο Α, Δ.Α.Π., Πάηξα 2001, ζ

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 1. Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ Η εξγαζία παξνπζηάδεη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε δηάθνξα επίπεδα. πγθεθξηκέλα, δελ παξαηίζεληαη επαξθείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, εληνπίδεηαη αδπλακία ζηε ζηόρεπζε σο πξνο ηα εξσηήκαηα: ειιηπήο πξαγκάηεπζε ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή / ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ειάρηζηεο αλαθνξέο ζην θεληξηθό δήηεκα (δπλαηόηεηα θαη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο από ην Δ.Α.Π. εμ απνζηάζεσο κεζόδσλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε), ιίγα θαη όρη ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα. Ωζηόζν, δελ ζα κπνξνύζε λα θξηζεί σο εθηόο ζέκαηνο, ελώ κάιινλ αλαδεηθλύεηαη όηη ν θνηηεηήο έρεη κειεηήζεη, ζε θάπνην ηνπιάρηζηνλ βαζκό, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ελόηεηαο. Αλαιπηηθά ε αμηνιόγεζε σο πξνο ηα επηκέξνπο θξηηήξηα παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα (ελλνείηαη όηη απηό δελ είλαη θνηλνπνηήζηκν πξνο ηνλ θνηηεηή). Ο βαζκόο πνπ ζα θνηλνπνηνύζα ζην θνηηεηή κε ην Γειηίν Αμηνιόγεζεο ζα ήηαλ πέληε (5). ηελ επόκελε ζειίδα, παξαηίζεηαη ε επηζηνιή πξνο ην θνηηεηή πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί απηόο ν βαζκόο, αιιά θαη λα θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηηο αλεπάξθεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 10

11 2. Δπιζηολή διόπθωζηρ επγαζίαρ Πάηξα,. Αγαπεηέ θ.., αο επραξηζηώ γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηεο εξγαζίαο ηελ νπνία δηάβαζα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή. Καηαξράο, ζα ζαο παξαθαιέζσ λα αλαηξέμεηε ζηα «ηνηρεία θαιήο απάληεζεο» ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ην θύιιν βαζκνινγίαο πνπ ζαο ζηέιλσ κε απηή ηελ επηζηνιή. Όπσο γλσξίδεηε, ηα «ηνηρεία θαιήο απάληεζεο» ζηέιλνληαη ζηνπο θνηηεηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιηζηνύλ ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα θαιύπηεη κηα εξγαζία, ώζηε λα εληνπίζνπλ πηζαλέο ειιείςεηο ή αλαληηζηνηρίεο ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο. Διπίδσ όηη ε κειέηε απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ζα ζαο δώζεη ηελ επθαηξία λα εληνπίζεηε ζεκεία ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη θαη ε δηθή ζαο εξγαζία, αιιά θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε θαιύηεξα ηνλ βαζκό ηνπ Γειηίνπ Αμηνιόγεζεο. Με βάζε ηε βαζκνινγία αιιά θαη ηα ζρόιηα, λνκίδσ όηη ζα αληηιεθζείηε πσο ππήξμαλ ζεκεία ζηα νπνία δελ αληαπνθξίζεθε ε εξγαζία ζαο ζηελ αλακελόκελε έθηαζε. Ωζηόζν, ζα ήζεια λα ηνλίζσ, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο επηζηνιέο κνπ, όηη ε εθπόλεζε εξγαζηώλ ζην Παλεπηζηήκηό καο είλαη, πξσηίζησο, κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ όζσλ κειεηάηε θαη, επνκέλσο, ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ γεληθώλ παξαηεξήζεσλ, παξαθαιώ επηηξέςηε κνπ λα δηαηππώζσ νξηζκέλεο εηδηθόηεξεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηθή ζαο εξγαζία: Η εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη από κηα αξθεηά θαιή δνκή, κάιηζηα, ζα ήζεια λα ζεκεηώζσ όηη ε Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο πξνζαλαηνιίδεη κε επάξθεηα ηνλ αλαγλώζηε. Γηαβάδνληάο ηελ, ζρεκάηηζα ηελ εληύπσζε όηη έρεηε κειεηήζεη ην ζρεηηθό πιηθό. εκεηώλσ όηη ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο εξγαζίαο είλαη ιέμεηο, ελώ ζηελ 11

12 εθθώλεζε πξνζδηνξίδνληαη σο όξην νη ιέμεηο. Φπζηθά, θάηη ηέηνην δελ απνηειεί κεγάιν κεηνλέθηεκα, όκσο, όπσο έρνπκε εμεγήζεη, είλαη απαξαίηεην λα θηλνύκαζηε ζην όξην ησλ ιέμεσλ πνπ ζέηεη ε εθθώλεζε, γηα ιόγνπο αθελόο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ θνηηεηώλ θαη αθεηέξνπ «πεηζαξρίαο» (ππό ηελ έλλνηα ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθώλ, θάηη πνπ είλαη ζηνηρείν κηαο επηζηεκνληθήο δνπιεηάο θαη κάιηζηα κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ). Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζίγνπξα, ζα κπνξνύζαλ λα είλαη αθελόο πεξηζζόηεξεο θαη αθεηέξνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζηνηρεία όρη κόλνλ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (θαη νη ηξεηο αλαθνξέο ζπλδένληαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε), αιιά θαη γηα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ην ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα, πηζαλέο εκπεηξίεο ζε άιιεο ρώξεο, θ.ν.θ. Δπίζεο, ζηελ πξώηε Ο..., ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξώηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζηηο νδεγίεο εθπόλεζεο εξγαζηώλ ηεο ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο, έρεη θαη επαλάιεςε ηεζεί ην δήηεκα ηεο παξάζεζεο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ κε βάζε θάπνην δόθηκν θαη δηεζλώο παξαδεθηό ζύζηεκα (ι.ρ. APA style, Harvard system of referencing). Γηα παξάδεηγκα, ε πξώηε ζαο αλαθνξά έρεη παξαηεζεί κε βάζε ην ζύζηεκα APA, όκσο νη άιιεο δύν δελ ελαξκνλίδνληαη κε απηό (αιιά νύηε θαη κε θάπνην άιιν ζύζηεκα αλαθνξώλ). Παξαθαιώ αλαηξέμεηε ζηηο νδεγίεο εθπόλεζεο εξγαζηώλ θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο ζην δηαδίθηπν πνπ έζηεηια κε ηε δηόξζσζε ηεο πξώηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Οη αλαθνξέο ζαο ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζεσξώ όηη ζα έπξεπε λα είλαη πεπιζζόηεπο ζηοσεςμένερ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 4 («Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ»), λνκίδσ πσο κε κηα εθ λένπ αλάγλσζε ζα δηαπηζηώζεηε όηη δελ παξαζέηεηε κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα αιιά κάιινλ γεληθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπηζεκαίλσ όηη νη αλαθνξέο δελ είλαη ιαλζαζκέλεο, όκσο δελ εζηηάδνπλ ζην δήηεκα πνπ έζεζε ε εξγαζία. Πεξηζζόηεξν ζηνρεπκέλε ζεσξώ όηη ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη ε ηεκμηπίωζη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη πιενλεθηεκάησλ πνπ αλαθέξεηε ζε δηάθνξα ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 6 («ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ») κεηά από δύν γεληθέο παξαγξάθνπο, θιείλεηε κε ηελ πξόηαζε «ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε επειημία ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζα πξόζθεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο παξαθάκπηνληαο ηηο «αγθπιώζεηο» ηνπ παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.». Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, πνπ δελ ζπληζηά ηεθκεξίσζε αιιά κάιινλ 12

13 επρή, ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ζπκπιεξσζεί κε έλα έσο δύν (1-2) παξαδείγκαηα από ηελ επειημία πνπ έρνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ Δ.Α.Π. θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ε επειημία ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζε έλα απνιύησο δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ (πξώηεο δύν βαζκίδεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο). Οξηζκέλα ζεκεία ηεο εξγαζίαο ρξεηάδνληαλ ελίζρπζε κε επηπιένλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζε απηό έρνπκε ήδε αλαθεξζεί, όκσο θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ αξηηόηεηα κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο είλαη λα κελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο ρσξίο ζαθή πξνζδηνξηζκό ηεο πεγήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξρή ηεο ζει. 7 (παξνύζα αξίζκεζε) αλαθέξεηε «ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Negreponde, όηη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε δηδαζθαιία, αιιά ε κάζεζε». Γελ πξνζδηνξίδεηε, όκσο, πνύ θαη κε πνηα ζπκθξαδόκελα έρεη δηαηππώζεη ν Negreponde απηή ηε ζέζε (θαιύηεξα λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν «ζέζε» αληί ηνπ όξνπ «ηζρπξηζκόο» ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο), ώζηε ν αλαγλώζηεο λα ηελ αμηνινγήζεη θαιύηεξα. Παξόκνην πξόβιεκα εληνπίδεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο ζει. 7. Δδώ, πξνζδηνξίδνληαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαλέλα από απηά δελ βαζίδεηαη ζε θάπνηα έγθπξε επηζηεκνληθή αλαθνξά. Οξηζκέλεο όςεηο ηεο εθθώλεζεο ηεο εξγαζίαο κάιινλ δελ αληηκεησπίδνληαη επαξθώο (ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρνπλ θαζόινπ αλαθνξέο). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε νξγάλσζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ή ε επηινγή ησλ δηδαζθόλησλ (πνηα πξνζόληα ζα έρνπλ; κε πνηεο δηαδηθαζίεο ζα επηιεγνύλ;). Οινθιεξώλνληαο ηα ζρόιηα κνπ γηα ηελ εξγαζία ζαο, ζα ήζεια θαη πάιη λα αλαθεξζώ ζην γεγνλόο όηη εθπνλήζαηε απηή ηελ εξγαζία, ε νπνία παξά ηηο ειιείςεηο ηεο είρε αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία θάηη ην νπνίν θαηαδεηθλύεη ηε δέζκεπζή ζαο λα είζηε ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο. Δίκαη βέβαηνο όηη, αλ εζηηάζεηε ζηα ζεκεία πνπ επηζεκάλζεθαλ, νη επόκελεο εξγαζίεο ζα είλαη θαιύηεξεο θαη ε πνξεία ζαο επηηπρήο. Δίλαη απηνλόεην πσο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο ή ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε βαζκνιόγεζε ηεο εξγαζίαο, θαη θπξίσο ζρεηηθά κε ηε 13

14 ζαθήλεηα θαη θαηαλόεζε ησλ ζρνιίσλ, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ ηειεθσληθά, κόιηο ιάβεηε ηελ επηζηνιή. Δύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζηηο ππόινηπεο εξγαζίεο ηεο ελόηεηαο θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ζαο. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηηδήπνηε ζα ζπκβάιιεη ζηελ επόδσζε ηεο πξνζπάζεηάο ζαο! Με εθηίκεζε, Θαλάζεο Καξαιήο 14

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Πνιύ Ιθαλνπνηεηηθ ά Αξθεηά Ιθαλνπνηεηηθ ά Υξεηάδνληαη Αξθεηέο Βειηηώζεηο Με Ιθαλνπνηεηηθ ά 1. Αλάπηπμε ησλ ηδεώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο, θη ηδηαίηεξα κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ ηίηινπ. 2. Καηαλόεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δεηνπκέλσλ ηεο εξγαζίαο. 3. Οηθνδόκεζε θαη ρξήζε επηρεηξεκάησλ. 4. Καηάιιειε δόκεζε ηεο εξγαζίαο ζε παξαγξάθνπο. 5. Καηάιιειε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ παξαγξάθσλ. 6. Ιθαλόηεηα αλάιπζεο θαηά παξάγξαθν. 7. Αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο ζε θάζε πξόηαζε. 8. Οξζνγξαθία, ζηίμε θαη ζύληαμε. 9. Δπθξίλεηα θαη επεμεγεκαηηθόηεηα ζην ιόγν. 10. Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο. 11. πκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 12. Ιθαλόηεηα ηεθκεξίσζεο. 13. Βειηίσζε από ηελ πξνεγνύκελε εξγαζία. n/a 14. Βηβιηνγξαθία, αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο. 15. Άιιεο παξαηεξήζεηο... 15

16 εκεηώλεηαη όηη ζηελ εξγαζία δελ παξαηίζεηαη «Βηβιηνγξαθία», εθηόο ησλ δύν εληόο θεηκέλνπ αλαθνξώλ, θαζώο απηή βαζίδεηαη θπξίσο, αθελόο ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ δόζεθαλ ζην πξόγξακκα θαη αθεηέξνπ ζε βησκαηηθνύ ηύπνπ εθαξκνγέο. 16

17 17

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηή και εξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη

Ανοικηή και εξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΛΗΑ Ανοικηή και εξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Δπαστηπιότητερ και Ασκήσειρ Αςτοαξιολόγησηρ ΑΘΗΝΑ 2013 0 1. Η ζημαζία ηυν ίζυν εςκαιπιών ππόζβαζηρ ζηιρ πληποθοπίερ για ηοςρ θοιηηηέρ ζηην ΑεξΑΔ, πεπιοπιζμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα