ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Κείμενο 7 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Θανάζηρ Καπαλήρ Διζαγωγή ην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ εθπόλεζε ν ππνγξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ- κειώλ.δ.π. ηνπ Δ.Α.Π. Η εξγαζία αθνξνύζε ζηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ. Πξώηα, παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ πξάγκαηη έγξαςε θνηηεηήο ζην πιαίζην ηεο Θ.Δ. ΔΚΠ65. Ύζηεξα, παξνπζηάδεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, ηελ νπνία ζπλέηαμε ν ππνγξάθσλ απηό ην θείκελν. 1

2 ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΗ Θ.Δ. «Ανοικηή και εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη» (ΔΚΠ 65) Δπγαζία 2 η : ΔΚΠ ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ Τπνζεηηθό ζελάξην: Με απόθαζη ηος ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναηίθεηαι η οπγάνωζη, η ανάπηςξη και η εθαπμογή ηηρ ζσολικήρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ (ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ) ζηο Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο. Το Ε.Α.Π. ωρ κύπιορ ςπεύθςνορ και ζςνηονιζηήρ θα ππέπει να αναπηύξει όλο ηο εγσείπημα και να δημιοςπγήζει διδακηικό ςλικό, να οπγανώζει ηιρ ςποδομέρ για ηη λειηοςπγία, να ζσεδιάζει ηα ππογπάμμαηα ζποςδών για όλη ηη σώπα και όλα ηα ζσολεία, ηα οποία θα εκδηλώζοςν ενδιαθέπον να ζςμμεηάζσοςν και ηέλορ, να ζςνηονίζει ηο εκπαιδεςηικό έπγο, αθού θα έσει επιλέξει ηοςρ διδάζκονηερ και αθού θα έσει ολοκληπώζει ηο ζσεδιαζμό ηος ζςνόλος ηηρ εκπαιδεςηικήρ λειηοςπγίαρ. ην παξαπάλσ ζελάξην ενηοπίζηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο απόθαζεο απηήο, εξηγείζηε ηα θαη ηεκμηπιώζηε κε επηρεηξήκαηα ηε δηθή ζαο άπνςε. Δπίζεο, πξνζέμηε ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο: ην Δ.Α.Π. είλαη παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα, ελώ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε άιιν επίπεδν. Η εξγαζία ζαο ζα αμηνινγεζεί κέζα από ηηο ξεαιηζηηθέο ζαο πξνηάζεηο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζαο, θαζώο θαη σο πξνο ηνλ εληνπηζκό ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ. Φξνληίζηε λα κελ μεπεξάζεηε ηηο λέξειρ. 2

3 ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΤ ΔΓΡΑΨΔ ΔΝΑ ΦΟΙΣΗΣΗ Πεπιεσόμενα Δηζαγσγή 4 1. Λεηηνπξγίεο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 4 2. Οξηζκόο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 4 3. Δμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε 5 4. Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 6 5. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε 6 6. ρεδηαζκόο Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 7 πκπεξάζκαηα 8 Βηβιηνγξαθία 9 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κηαο ππνζεηηθήο αλάζεζεο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο) ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. 3

4 Διζαγωγή ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνπκε, πξώηα, ηηο θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ, ηηο θπξηόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ελόο νξγαληζκνύ πνπ παξέρεη εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη αλαιύνπκε ηνπο όξνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, εμεγνύκε θαη ηεθκεξηώλνπκε κε επηρεηξήκαηα ηελ άπνςή καο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα κηαο ππνζεηηθήο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ αθνξά ζηελ αλάζεζε ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ηεο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζρνιηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 1. Λειηοςπγίερ ηος Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος Απνζηνιή ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη ε εμ απνζηάζεσο παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. Οη ηέζζεξηο ζπληζηώζεο πνπ έρεη ε απνζηνιή ηνπ Δ.Α.Π. είλαη ε παξνρή πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη επηκόξθσζεο, ε απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ε αλάπηπμε δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ζπκβαηνύ, βέβαηα, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κεζνδνινγίαο απηήο θαη ε έξεπλα ζην ζηάδην ηεο κεηάδνζεο ηεο γλώζεο από απόζηαζε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζπζζώξεπζεο θαη κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 2. Οπιζμόρ ηηρ εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ ύκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε (2001) νξίδνπκε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο ηελ εθπαίδεπζε πνπ δηδάζθεη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ καζεηή πώο λα καζαίλεη κόλνο ηνπ θαη πώο λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα πξνο κηα επξεηηθή πνξεία απηνκάζεζεο. Η Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε είλαη κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην όηη ν εθπαηδεπόκελνο βξίζθεηαη απνκαθξπζκέλνο από ηνλ εθπαηδεπηή αιιά επηθνηλσλεί κε δηάθνξεο κνξθέο καδί ηνπ (γξαπηή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία, fax, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, δίθηπν Internet, νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο) θαη ππνζηεξίδεηαη ζπζηεκαηηθά από απηόλ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ εθπαηδεύνληαη από απόζηαζε εμαξηώληαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη γη απηό ην πιηθό πξέπεη λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε είλαη πνηθίιεο. Η Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε έρεη, από ηελ άιιε πιεπξά, ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο από ηνλ δηδάζθνληα θαη ζέηεη, επίζεο, ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό πνπ ηελ πηνζεηεί. 4

5 Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζπλδπαζκέλε κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ καζεηή, κε ηελ απηόλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ επξεηηθή πνξεία πξνο ηε κάζεζε θαη κε ηηο επηινγέο θαη ηελ πνιπκνξθηθόηεηα ζηνπο δηαύινπο επηθνηλσλίαο κεηαμύ δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζρήκα επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο. Ο Ληνλαξάθεο πηζηεύεη πσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά απηό ην ζρήκα ζα πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία λα εληαρζνύλ ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, έηζη ώζηε νη πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο αξρέο κάζεζεο λα εθαξκνζζνύλ κε εγθάξζην-νξηδόληην ηξόπν ζε όιν ην εθπαηδεπηηθό ζρήκα. 3. Δξ αποζηάζεωρ ζσολική εκπαίδεςζη Ξεθίλεζε σο εθπαίδεπζε κε αιιεινγξαθία ζε πνιιέο ρώξεο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αξρέο 20 νπ αηώλα, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο κάζεζεο ησλ καζεηώλ πνπ θαηνηθνύζαλ ζε γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. ήκεξα, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη από εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο σο απηνδύλακε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη σο ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε. ην ππνζεηηθό ζελάξην ηνπ ζέκαηνο, ζα ζεσξήζνπκε όηη ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε πνπ αλαηίζεηαη ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην ζπκβαηηθό ζρνιείν, εκπινπηίδνληαο ην ζρνιηθό πξόγξακκα κε καζήκαηα, ηα νπνία νη καζεηέο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο δελ κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ ζε απηό. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο, όπσο ν εκπινπηηζκόο ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ζρνιείνπ κε ηελ επηινγή καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη εμ απνζηάζεσο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο εζληθήο ή δηαθξαηηθήο εκβέιεηαο κέζσ Γηαδηθηύνπ. Βαζηθό κεηνλέθηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο πξόζσπν κε πξόζσπν ησλ καζεηώλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη κεηαμύ ηνπο. Αθόκα θαη νη πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, δελ κπνξνύλ λα έρνπλ πιήξε αληηζηνηρία κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε κηα ζπκβαηηθή ζρνιηθή ηάμε. ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε κνλαδηθή κέζνδν εθπαίδεπζεο γηα ρηιηάδεο καζεηέο Πξσηνβάζκηαο (Νεπηαγσγείν-Γεκνηηθό) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε πνιιέο ρώξεο. Παξάιιεια, όκσο, ιεηηνπξγεί θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν, εκπινπηίδνληαο ην ζρνιηθό πξόγξακκα κε πνιιά καζήκαηα, ηα νπνία δελ δηδάζθνληαη ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν ή θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο καζεηώλ πνπ ιόγσ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ αλαγθάδνληαη λα δηαθόςνπλ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζπκβαηηθό ζρνιείν. Με ηελ παξνρή επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζηελ 5

6 Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαζώο θαη κε ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαιύπηεη ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη είλαη ζύκθσλε κε ηα δεηνύκελα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο επνρήο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο. 4. Γημιοςπγία εκπαιδεςηικού ςλικού Όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηε ζεκεξηλή επνρή, ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιια πιηθά εθηόο από ην έληππν (θαζέηεο ήρνπ, βηληενηαηλίεο, CD-Rom), θαη αμηνπνηνύληαη ην ξαδηόθσλν (ξαδηνθσληθέο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο θαη καζήκαηα κέζσ ξαδηνθώλνπ), ε ηειεόξαζε (ηειενπηηθέο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο θαη καζήκαηα), ην βίληεν θαζώο θη νη ππνινγηζηέο θαη ην Γηαδίθηπν (ειεθηξνληθό πιηθό: ζπλδπαζκόο θεηκέλσλ, ήρνπ, βίληεν, ζε απιή κνξθή ή ζε κνξθή ππεξθεηκέλσλ). ε θάζε πεξίπησζε, ην επηηειείν αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεη ηε ζθνπηκόηεηα ηεο επηινγήο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο κνξθήο. Δπίζεο, ην πιηθό πνιιέο θνξέο δηαηίζεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζηηο δύν κνξθέο (έληππα/ςεθηαθά, ρσξίο ζύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν (off line)/ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (on line), πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο επηθνηλσλνύλ κε ηνπο «δαζθάινπο» ηνπο κέζσ ηειεθώλνπ, θαμ θαη εθκεηαιιεπόκελνη όιεο ηηο παξνρέο ηεο ηερλνινγίαο (Η/Τ θαη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Γηαδίθηπν), ζε ζύγρξνλε ή αζύγρξνλε κνξθή (ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθή ζπλνκηιία). πλεπώο, ζηε ζεκεξηλή επνρή, ε εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηόζν σο πξνο ηηο κνξθέο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, όζν θαη σο πξνο ηα κέζα επηθνηλσλίαο δηδαζθόλησλδηδαζθνκέλσλ. Πξόθεηηαη γηα κηα πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε. Ο όξνο πνιπκνξθηθή ζηε πεξίπησζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε αμία θαη ππνδειώλεη ηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ιεηηνπξγεί κε όιεο ηηο αξρέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ από απόζηαζε. Η πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε, όπσο επηζεκαίλεη ν Ληνλαξάθεο (1999), «νξηνζεηεί ηε δηάζηαζε ηεο απόζηαζεο κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιαίζην πξνζεγγίζεσλ α) πνηόηεηαο, β)επέιηθηεο ρξήζεο κέζσλ θαη εξγαιείσλ θαη γ) ζπλζεηηθήο παξνπζίαζεο επηιεγκέλσλ βηβιηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ όιν ην γλσζηηθό αληηθείκελν». 5. Γιδαζκαλία-Μάθηζη Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ξαγδαίεο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ θαη επηβάιινπλ ηνλ θαζνιηθά αλαπξνζαλαηνιηζκέλν ζηόρν ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. ην πιαίζην απηό είλαη απαξαίηεηε ε δηεύξπλζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ θάζε κνξθσηηθό πεξηβάιινλ. Η ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο, ώζηε νη εθαξκνγέο ηνπο 6

7 λα γίλνπλ πξνζηηέο θαη δηαζέζηκεο ζηνπο καζεηέο. Σα ζρνιεία ελδηαθέξνληαη πιένλ κε ηξόπν ηδηαίηεξα έληνλν γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο κέζα από ηελ επηθνηλσληαθή δπλαηόηεηα πνπ δίλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. Ο καζεηήο αλαδεηά πεγέο πιεξνθόξεζεο ζηνλ παγθόζκην ηζηό θαη καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη κε καζεηέο αλά ηνλ θόζκν, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο, ζηε βάζε ελόο θνηλνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν ηξνπνπνηεί θαη ζπλ-δηακνξθώλεη. Ο καζεηήο, δειαδή, δελ πεξηνξίδεηαη ζηε γλώζε πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία, νύηε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ην πιαίζην απηό, ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ελζαξξύλεη ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο κε άκεζε εκπινθή ηνπ καζεηή. Δηδηθόηεξα, ελζαξξύλεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο κάζεζεο θαη έξεπλαο θαη εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή κε ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο καζεηήο, πξνζπαζώληαο λα επηιύζεη πξνβιήκαηα, επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία, δηακνξθώλεη θείκελα, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αλαπηύζζεη εξεπλεηηθό πλεύκα θαη δεμηόηεηεο θαη, ηειηθά, καζαίλεη πώο λα καζαίλεη. Η ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Negreponde, όηη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε δηδαζθαιία αιιά ε κάζεζε. Η κάζεζε κε ηελ έλλνηα κηαο δηαξθνύο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, όπνπ ν άλζξσπνο, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο, αληιεί, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο από θάζε καζεζηαθό πεξηβάιινλ (Ληνλαξάθεο, 1999). 6. σεδιαζμόρ ππογπαμμάηων ζποςδών Σν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην έρεη βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζπγθξνηνύλ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ παξέρνληαη από ηηο πέληε ζρνιέο ηνπ Ιδξύκαηνο. Κάζε ζρνιή ζπλδπάδεη θαηά πνιινύο ηξόπνπο ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ έρεη αλαπηύμεη, δεκηνπξγώληαο Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, ηα νπνία νδεγνύλ ζε πηπρία ή δηπιώκαηα, ζε κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο. Καη κηα ζεκαηηθή ελόηεηα, εθόζνλ παξνπζηάδεη κνξθσηηθή απηνδπλακία, κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ. Σν Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γλσξίδεη λα νξγαλώλεη ηηο ζπνπδέο απινπνηώληαο ηελ νξγάλσζε κε ηελ αλάπηπμε ελόο κόλν ηύπνπ ζεκαηηθήο ελόηεηαο. Τηνζεηεί ην αξζξσηό ζύζηεκα, επεηδή βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο από απόζηαζε. Καζώο δελ ππάξρνπλ ηκήκαηα, όια ηα άιια κπνξνύλ λα κεηαβάιινληαη. Μηα ζρνιή, παξαθνινπζώληαο ηηο ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο γηα κόξθσζε, επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε, κπνξεί λα θαηαξγεί παιηά θαη λα δεκηνπξγεί λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ νδεγνύλ ζε θάπνην πηπρίν, κεηαπηπρηαθό ηίηιν ή ζε θάπνην πηζηνπνηεηηθό πξνπηπρηαθνύ ή κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ. 7

8 ε επίπεδν Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε επειημία ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζα πξόζθεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, παξαθάκπηνληαο ηηο «αγθπιώζεηο» ηνπ παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ςμπεπάζμαηα Σν Δ.Α.Π. είλαη Παλεπηζηεκηαθό Σξηηνβάζκην Ίδξπκα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζπνπδέο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηαθέξεη από ηελ εθπαίδεπζε καζεηώλ. Σν Δ.Α.Π. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, πηνζεηώληαο ην αξζξσηό ζύζηεκα θαη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Έρνληαο εκπεηξία από ην 1997 ζηελ απνθιεηζηηθή εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, δηαζέηνληαο πνιπκνξθηθό δηδαθηηθό πιηθό, μέξεη λα ππνδείμεη ακθίδξνκν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ρξήζηκν ζηελ εμ απνζηάζεσο ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν Δ.Α.Π μέξεη λα ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο. Αμηνπνίεζε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αζρνιήζεθε κε ηελ επηκόξθσζε ελειίθσλ. Σν Δ.Α.Π. πξνζδίδεη ζηνλ δηδάζθνληα έλα λέν ξόιν θαη κία άιιε δηάζηαζε. Η λέα ηνπ ηαπηόηεηα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ δελ ηνπ είλαη ηειείσο άγλσζηα από ηνλ ζπκβαηηθό ηνπ ξόιν αιιά, ζπγρξόλσο, δελ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα πινπνηήζεη θαη λα βηώζεη έσο ηώξα. Ο ζύγρξνλνο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κπνξεί θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε λα είλαη εθηόο ησλ άιισλ θαη ξόινο θαζνδεγεηηθόο θαη ζπκβνπιεπηηθόο. Σν Δ.Α.Π. κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο, ηνπο ζπκβνύινπο, αιιά θαη ηελ έλσζε ηεο θάζε εηδηθόηεηαο λα θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θιάδνπ θαη λα εθπνλήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθώλ. Οη αλάγθεο - επηζηεκνληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο - επηβάιινπλ ηε ζπλερή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν Δ.Α.Π. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεη θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο ζπκβαηηθήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Άιισζηε, ην δεηνύκελν θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπκβαηηθή είλαη ε κάζεζε, κόλν πνπ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο δηαθέξεη ε κεζνδνινγία ηεο. 8

9 Βιβλιογπαθία 1.Βεξγίδεο, Γ., Ληνλαξάθεο, Α., Λπθνπξγηώηεο, Β., Μαθξάθεο, Β., Μαηξαιήο, Υ. (1999). Ανοικηή και εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη Θεζμοί και λειηοςπγίερ. Σόκνο Α, Πάηξα: Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. 2. Ληνλαξάθεο, Α.(1999). Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ε εκπεηξία ηνπ Δ.Α.Π., πλέδξην Ρόδνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ρόδνπ. 3. Ληνλαξάθεο, Α. (2001) «Γηα πνηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κηιάκε;», ζην Ληνλαξάθεο Α., (επηκ.) Πξαθηηθά εηζεγήζεσλ ζην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, ηόκνο Α, Δ.Α.Π., Πάηξα 2001, ζ

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 1. Διζαγωγικέρ Παπαηηπήζειρ Η εξγαζία παξνπζηάδεη αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε δηάθνξα επίπεδα. πγθεθξηκέλα, δελ παξαηίζεληαη επαξθείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, εληνπίδεηαη αδπλακία ζηε ζηόρεπζε σο πξνο ηα εξσηήκαηα: ειιηπήο πξαγκάηεπζε ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή / ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ειάρηζηεο αλαθνξέο ζην θεληξηθό δήηεκα (δπλαηόηεηα θαη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο από ην Δ.Α.Π. εμ απνζηάζεσο κεζόδσλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε), ιίγα θαη όρη ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα. Ωζηόζν, δελ ζα κπνξνύζε λα θξηζεί σο εθηόο ζέκαηνο, ελώ κάιινλ αλαδεηθλύεηαη όηη ν θνηηεηήο έρεη κειεηήζεη, ζε θάπνην ηνπιάρηζηνλ βαζκό, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ελόηεηαο. Αλαιπηηθά ε αμηνιόγεζε σο πξνο ηα επηκέξνπο θξηηήξηα παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα (ελλνείηαη όηη απηό δελ είλαη θνηλνπνηήζηκν πξνο ηνλ θνηηεηή). Ο βαζκόο πνπ ζα θνηλνπνηνύζα ζην θνηηεηή κε ην Γειηίν Αμηνιόγεζεο ζα ήηαλ πέληε (5). ηελ επόκελε ζειίδα, παξαηίζεηαη ε επηζηνιή πξνο ην θνηηεηή πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί απηόο ν βαζκόο, αιιά θαη λα θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηηο αλεπάξθεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 10

11 2. Δπιζηολή διόπθωζηρ επγαζίαρ Πάηξα,. Αγαπεηέ θ.., αο επραξηζηώ γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηεο εξγαζίαο ηελ νπνία δηάβαζα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή. Καηαξράο, ζα ζαο παξαθαιέζσ λα αλαηξέμεηε ζηα «ηνηρεία θαιήο απάληεζεο» ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ην θύιιν βαζκνινγίαο πνπ ζαο ζηέιλσ κε απηή ηελ επηζηνιή. Όπσο γλσξίδεηε, ηα «ηνηρεία θαιήο απάληεζεο» ζηέιλνληαη ζηνπο θνηηεηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαλαηνιηζηνύλ ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζα έπξεπε λα θαιύπηεη κηα εξγαζία, ώζηε λα εληνπίζνπλ πηζαλέο ειιείςεηο ή αλαληηζηνηρίεο ηεο δηθήο ηνπο εξγαζίαο. Διπίδσ όηη ε κειέηε απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ζα ζαο δώζεη ηελ επθαηξία λα εληνπίζεηε ζεκεία ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη θαη ε δηθή ζαο εξγαζία, αιιά θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα θαηαλνήζεηε θαιύηεξα ηνλ βαζκό ηνπ Γειηίνπ Αμηνιόγεζεο. Με βάζε ηε βαζκνινγία αιιά θαη ηα ζρόιηα, λνκίδσ όηη ζα αληηιεθζείηε πσο ππήξμαλ ζεκεία ζηα νπνία δελ αληαπνθξίζεθε ε εξγαζία ζαο ζηελ αλακελόκελε έθηαζε. Ωζηόζν, ζα ήζεια λα ηνλίζσ, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο επηζηνιέο κνπ, όηη ε εθπόλεζε εξγαζηώλ ζην Παλεπηζηήκηό καο είλαη, πξσηίζησο, κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ όζσλ κειεηάηε θαη, επνκέλσο, ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ γεληθώλ παξαηεξήζεσλ, παξαθαιώ επηηξέςηε κνπ λα δηαηππώζσ νξηζκέλεο εηδηθόηεξεο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηθή ζαο εξγαζία: Η εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη από κηα αξθεηά θαιή δνκή, κάιηζηα, ζα ήζεια λα ζεκεηώζσ όηη ε Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο πξνζαλαηνιίδεη κε επάξθεηα ηνλ αλαγλώζηε. Γηαβάδνληάο ηελ, ζρεκάηηζα ηελ εληύπσζε όηη έρεηε κειεηήζεη ην ζρεηηθό πιηθό. εκεηώλσ όηη ε ζπλνιηθή έθηαζε ηεο εξγαζίαο είλαη ιέμεηο, ελώ ζηελ 11

12 εθθώλεζε πξνζδηνξίδνληαη σο όξην νη ιέμεηο. Φπζηθά, θάηη ηέηνην δελ απνηειεί κεγάιν κεηνλέθηεκα, όκσο, όπσο έρνπκε εμεγήζεη, είλαη απαξαίηεην λα θηλνύκαζηε ζην όξην ησλ ιέμεσλ πνπ ζέηεη ε εθθώλεζε, γηα ιόγνπο αθελόο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ θνηηεηώλ θαη αθεηέξνπ «πεηζαξρίαο» (ππό ηελ έλλνηα ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθώλ, θάηη πνπ είλαη ζηνηρείν κηαο επηζηεκνληθήο δνπιεηάο θαη κάιηζηα κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ). Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζίγνπξα, ζα κπνξνύζαλ λα είλαη αθελόο πεξηζζόηεξεο θαη αθεηέξνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζηνηρεία όρη κόλνλ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (θαη νη ηξεηο αλαθνξέο ζπλδένληαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε), αιιά θαη γηα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, ην ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα, πηζαλέο εκπεηξίεο ζε άιιεο ρώξεο, θ.ν.θ. Δπίζεο, ζηελ πξώηε Ο..., ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξώηεο εξγαζίαο αιιά θαη ζηηο νδεγίεο εθπόλεζεο εξγαζηώλ ηεο ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο, έρεη θαη επαλάιεςε ηεζεί ην δήηεκα ηεο παξάζεζεο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ κε βάζε θάπνην δόθηκν θαη δηεζλώο παξαδεθηό ζύζηεκα (ι.ρ. APA style, Harvard system of referencing). Γηα παξάδεηγκα, ε πξώηε ζαο αλαθνξά έρεη παξαηεζεί κε βάζε ην ζύζηεκα APA, όκσο νη άιιεο δύν δελ ελαξκνλίδνληαη κε απηό (αιιά νύηε θαη κε θάπνην άιιν ζύζηεκα αλαθνξώλ). Παξαθαιώ αλαηξέμεηε ζηηο νδεγίεο εθπόλεζεο εξγαζηώλ θαη ζηνπο ζπλδέζκνπο ζην δηαδίθηπν πνπ έζηεηια κε ηε δηόξζσζε ηεο πξώηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Οη αλαθνξέο ζαο ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζεσξώ όηη ζα έπξεπε λα είλαη πεπιζζόηεπο ζηοσεςμένερ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 4 («Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ»), λνκίδσ πσο κε κηα εθ λένπ αλάγλσζε ζα δηαπηζηώζεηε όηη δελ παξαζέηεηε κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα αιιά κάιινλ γεληθέο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δπηζεκαίλσ όηη νη αλαθνξέο δελ είλαη ιαλζαζκέλεο, όκσο δελ εζηηάδνπλ ζην δήηεκα πνπ έζεζε ε εξγαζία. Πεξηζζόηεξν ζηνρεπκέλε ζεσξώ όηη ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη ε ηεκμηπίωζη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη πιενλεθηεκάησλ πνπ αλαθέξεηε ζε δηάθνξα ζεκεία. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα 6 («ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ») κεηά από δύν γεληθέο παξαγξάθνπο, θιείλεηε κε ηελ πξόηαζε «ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε επειημία ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζα πξόζθεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο παξαθάκπηνληαο ηηο «αγθπιώζεηο» ηνπ παξαδνζηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ.». Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, πνπ δελ ζπληζηά ηεθκεξίσζε αιιά κάιινλ 12

13 επρή, ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ζπκπιεξσζεί κε έλα έσο δύν (1-2) παξαδείγκαηα από ηελ επειημία πνπ έρνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ Δ.Α.Π. θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ε επειημία ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζε έλα απνιύησο δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ (πξώηεο δύν βαζκίδεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο). Οξηζκέλα ζεκεία ηεο εξγαζίαο ρξεηάδνληαλ ελίζρπζε κε επηπιένλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζε απηό έρνπκε ήδε αλαθεξζεί, όκσο θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ αξηηόηεηα κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο είλαη λα κελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο ρσξίο ζαθή πξνζδηνξηζκό ηεο πεγήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξρή ηεο ζει. 7 (παξνύζα αξίζκεζε) αλαθέξεηε «ε ζπκπιεξσκαηηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Negreponde, όηη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε δηδαζθαιία, αιιά ε κάζεζε». Γελ πξνζδηνξίδεηε, όκσο, πνύ θαη κε πνηα ζπκθξαδόκελα έρεη δηαηππώζεη ν Negreponde απηή ηε ζέζε (θαιύηεξα λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν «ζέζε» αληί ηνπ όξνπ «ηζρπξηζκόο» ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο), ώζηε ν αλαγλώζηεο λα ηελ αμηνινγήζεη θαιύηεξα. Παξόκνην πξόβιεκα εληνπίδεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο ζει. 7. Δδώ, πξνζδηνξίδνληαη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαλέλα από απηά δελ βαζίδεηαη ζε θάπνηα έγθπξε επηζηεκνληθή αλαθνξά. Οξηζκέλεο όςεηο ηεο εθθώλεζεο ηεο εξγαζίαο κάιινλ δελ αληηκεησπίδνληαη επαξθώο (ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρνπλ θαζόινπ αλαθνξέο). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε νξγάλσζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ή ε επηινγή ησλ δηδαζθόλησλ (πνηα πξνζόληα ζα έρνπλ; κε πνηεο δηαδηθαζίεο ζα επηιεγνύλ;). Οινθιεξώλνληαο ηα ζρόιηα κνπ γηα ηελ εξγαζία ζαο, ζα ήζεια θαη πάιη λα αλαθεξζώ ζην γεγνλόο όηη εθπνλήζαηε απηή ηελ εξγαζία, ε νπνία παξά ηηο ειιείςεηο ηεο είρε αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία θάηη ην νπνίν θαηαδεηθλύεη ηε δέζκεπζή ζαο λα είζηε ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ζεκαηηθήο καο ελόηεηαο. Δίκαη βέβαηνο όηη, αλ εζηηάζεηε ζηα ζεκεία πνπ επηζεκάλζεθαλ, νη επόκελεο εξγαζίεο ζα είλαη θαιύηεξεο θαη ε πνξεία ζαο επηηπρήο. Δίλαη απηνλόεην πσο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο ή ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε βαζκνιόγεζε ηεο εξγαζίαο, θαη θπξίσο ζρεηηθά κε ηε 13

14 ζαθήλεηα θαη θαηαλόεζε ησλ ζρνιίσλ, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ ηειεθσληθά, κόιηο ιάβεηε ηελ επηζηνιή. Δύρνκαη θαιή ζπλέρεηα ζηηο ππόινηπεο εξγαζίεο ηεο ελόηεηαο θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ζαο. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νηηδήπνηε ζα ζπκβάιιεη ζηελ επόδσζε ηεο πξνζπάζεηάο ζαο! Με εθηίκεζε, Θαλάζεο Καξαιήο 14

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Πνιύ Ιθαλνπνηεηηθ ά Αξθεηά Ιθαλνπνηεηηθ ά Υξεηάδνληαη Αξθεηέο Βειηηώζεηο Με Ιθαλνπνηεηηθ ά 1. Αλάπηπμε ησλ ηδεώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο, θη ηδηαίηεξα κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ ηίηινπ. 2. Καηαλόεζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δεηνπκέλσλ ηεο εξγαζίαο. 3. Οηθνδόκεζε θαη ρξήζε επηρεηξεκάησλ. 4. Καηάιιειε δόκεζε ηεο εξγαζίαο ζε παξαγξάθνπο. 5. Καηάιιειε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ παξαγξάθσλ. 6. Ιθαλόηεηα αλάιπζεο θαηά παξάγξαθν. 7. Αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο ζε θάζε πξόηαζε. 8. Οξζνγξαθία, ζηίμε θαη ζύληαμε. 9. Δπθξίλεηα θαη επεμεγεκαηηθόηεηα ζην ιόγν. 10. Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο. 11. πκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 12. Ιθαλόηεηα ηεθκεξίσζεο. 13. Βειηίσζε από ηελ πξνεγνύκελε εξγαζία. n/a 14. Βηβιηνγξαθία, αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο. 15. Άιιεο παξαηεξήζεηο... 15

16 εκεηώλεηαη όηη ζηελ εξγαζία δελ παξαηίζεηαη «Βηβιηνγξαθία», εθηόο ησλ δύν εληόο θεηκέλνπ αλαθνξώλ, θαζώο απηή βαζίδεηαη θπξίσο, αθελόο ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ δόζεθαλ ζην πξόγξακκα θαη αθεηέξνπ ζε βησκαηηθνύ ηύπνπ εθαξκνγέο. 16

17 17

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα