Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, Μοσχάτο, Τηλ. : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθήνα, 20/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 30 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα / ράση digi-retail ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Έχοντας υπόψη: 1. Το Α.90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5339/ που αφορά την έγκριση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 4. Τον Ν.4150 (ΦΕΚ102Α/ ) 2013) άρθρο 67, για την µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 5. Το Προεδρικό ιάταγµα υπ' αριθµ. 118/ 2013 (ΦΕΚ /6/2013) µε το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 6. Το Προεδρικό ιάταγµα υπ' αριθµ (ΦΕΚ /6/2013) διορισµού του Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 7. Ο Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/03-

2 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6, 17, 32). 8. Η υπ αρ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αρ /ΕΥΘΥ2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ), ΕΥΘΥ/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ), 18818/ΕΥΘΥ864/ (ΦΕΚ 1111/Β/ ) και 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ 292/Β/ ) και ισχύει. 9. Την µε Αρ. Πρωτ /ΕΥΣ5909/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται οι αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλισης». 10. Την υπ' αρ / ΙΟΕ1091/ (ΦΕΚ 1011/Β/ ) "Τροποποίηση της υπ' αρ / ΙΟΕ 769/ " (ΦΕΚ 1502/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Κοινή υπουργική απόφαση "Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας", µε σκοπό την αναδιάρθρωση σύµφωνα µε τα Α.3 και Α.5 του Ν. 3614/2007, της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση". 11. Την Αριθµ /ΨΣ 2238-Α1 (ΦΕΚ 1276Β/ ) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 12. Την υπ αρ. Ι Κ/ΚτΠ/οικ κοινή απόφαση των Υφυπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2660/Β/ ) µε θέµα: Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 13. Την υπ αρ. Ι Κ/ΚτΠ/οικ Απόφαση του Υφυπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε θέµα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 2684/Β/ ). 14. Την υπ αριθµ /11/ ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», του Περιφερειάρχη Αττικής. 15. Την από µε Αρ. Πρωτ /ΨΣ10830-Α1 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την έγκριση της εξειδίκευσης των κριτηρίων για την επιλογή και αξιολόγηση των δράσεων ενισχύσεων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», δράσεων ενταγµένων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τις αντίστοιχες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 17. Την µε Αρ. Πρωτ /ΨΣ 4906 (ΦΕΚ 1809/Β/ ) προκήρυξη ράσης Κρατικών Ενισχύσεων µε τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεµπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi-retail)» και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως ισχύουν κάθε φορά. 18. Τους Οδηγούς Υποβολής, αξιολόγησης, και υλοποίησης όπως εκδόθηκαν από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ και ισχύουν.

3 19. Τις προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ράσης και παραλήφθηκαν από τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 20. Τις αποφάσεις του.σ. της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. κατά τις 420/ , 445/ , 448/ , 465/ , 468/ συνεδριάσεις του για την έγκριση αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης digiretail. 21. Την µε Αρ. Πρωτ: 10665/ Εισήγηση Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ. 22. Την υπ. Αριθµ (ΦΕΚ/1091/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση». 23. Την µε Αρ. πρωτ. 2361/ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ της 03/07/2014 επιστολή της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 24. Την µε Αρ. πρωτ /Ε.Υ.Σ. της (ορθή επανάληψη ) επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Αποφασίζει Την αποδοχή της µε αριθµ. πρωτ / εισήγησης της ΚτΠ ΑΕ για τις 33 επιχειρήσεις που χωροθετούνται στα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα εκτός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η κατανοµή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Πρόγραµµα Περιφέρεια Αριθµός πράξεων ηµόσια απάνη ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κεντρική Μακεδονία ,30 ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ υτική Μακεδονία ,02 ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ Στερεά Ελλάδα ,80 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττική ,43 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Νότιο Αιγαίο ,00 Σύνολο ,55 Οι Πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή των πράξεων προς εγγραφή στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,55 Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε ,58 Φορέας Χρηµατοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται στο δικαιούχο µέσω της Συλλογικής Απόφασης 319/8 ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 1. Οι όροι των νέων αποφάσεων ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου θα περιγράφονται στην Απόφαση Αποδοχής & Έγκρισης Αίτησης Όροι Υλοποίησης, έγγραφο που θα αποσταλεί στον επενδυτή από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 2. Ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των έργων στο σύνολό τους η Με εντολή Υπουργού Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Εισήγηση Κοινωνίας της Πληροφορίας υπ αρ. πρωτ / Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα / ράση Digi Retail της ΕΥ ΕΠ ΨΣ µε αρ. πρωτ. 824/ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Φορέας Χρηµατοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 2. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ: Γραφείο Προϊσταµένου 3. Αρχή Πιστοποίησης: Γραφείο Προϊσταµένου 4. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ ΨΣ: Γραφείο Προϊσταµένου 5. Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ: Γραφείο ιευθύνοντος Συµβούλου

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κωδικός Πράξης Επενδυτικού (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 67,54 ΙΣΑΑΚ ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ - ΦΕΛΙΞ ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΟΕ ΑΦΜ: OK ANYTIME MARKET Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Το προτεινόµενο επενδυτικό έργο της εταιρείας αφορά την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος RETAIL χρησηµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής. Η συγκεκριµένη λύση αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της εταιρείας όπως προκύπτουν από την µορφή, την οργάνωση και τις δραστηριότητές της. Για την εκπλήρωση των στόχων του προτεινόµενου έργου η εταιρεία θα προχωρήσει σε ενέργειες: Αναδιοργάνωσης και εξοικονόµησης, µε αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Εξωστρέφειας προώθησης διεύρυνσης κύκλου εργασιών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Συγκεκριµένα, η ποιότητα της προσφερόµενης λύσης βασίζεται: Στην τεχνολογία HARDWARE που θα χρησιµοποιηθεί για το ολοκληρωµένο σύστηµα ταµείου το οποίο περιλαµβάνει Υπολογιστή Αφής, Φορολογικό εκτυπωτή αποδείξεων λιανικής, scanner ταµείου, εκτυπωτή θερµικής µεταφοράς, φορολογικό µηχανισµός ΕΑΦ ΣΣ, τερµατικά χειρός που χρησιµοποιούνται ευρέως στη συλλογή δεδοµένων, Εκτυπωτές για την εκτύπωση τιµολογίων. Στην τεχνολογία SOFTWARE που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία περιλαµβάνει όλες τις σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή λογισµικού (διαχείριση λιανικής, βασική λειτουργικότητα CRM, διασύνδεση µε SMS, Sales & Purchases Analytics, Views - Report & Graph Designer, OLAP designer). Βάσει των παραπάνω µπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι το προτεινόµενο σύστηµα είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της εταιρείας ΙΣΑΑΚ ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ - ΦΕΛΙΞ ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ Ο.Ε. και µπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση την απαραίτητη υποστήριξη των εργασιών του επιχειρησιακού της µοντέλου έτσι ώστε να υποστηρίξει και διευκολύνει στην βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων της.

8 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 6.773,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,40 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

9 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 58,773 ΚΑΡΥΑΚΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΦΜ: ΕΚΦΡΑΣΗ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΣΚΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΙΕΞΟ ΙΚΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΠΑΝΗ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΜΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΖΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ.Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ RADICAL shop ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣ Ι ΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ ΙΑΣΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΞΟ ΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 4.263,59 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 6.395,39 60% ,98 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 569, ,92

11 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 67,61 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: OK ANY TIME MARKET Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Το προτεινόµενο επενδυτικό έργο της εταιρείας αφορά την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος RETAIL χρησηµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής. Η συγκεκριµένη λύση αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της εταιρείας όπως προκύπτουν από την µορφή, την οργάνωση και τις δραστηριότητές της. Για την εκπλήρωση των στόχων του προτεινόµενου έργου η εταιρεία θα προχωρήσει σε ενέργειες: Αναδιοργάνωσης και εξοικονόµησης, µε αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Εξωστρέφειας προώθησης διεύρυνσης κύκλου εργασιών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Συγκεκριµένα, η ποιότητα της προσφερόµενης λύσης βασίζεται: Στην τεχνολογία HARDWARE που θα χρησιµοποιηθεί για το ολοκληρωµένο σύστηµα ταµείου το οποίο περιλαµβάνει Υπολογιστή Αφής, Φορολογικό εκτυπωτή αποδείξεων λιανικής, scanner ταµείου, εκτυπωτή θερµικής µεταφοράς, φορολογικό µηχανισµός ΕΑΦ ΣΣ, τερµατικά χειρός που χρησιµοποιούνται ευρέως στη συλλογή δεδοµένων, Εκτυπωτές για την εκτύπωση τιµολογίων. Στην τεχνολογία SOFTWARE που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία περιλαµβάνει όλες τις σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή λογισµικού (διαχείριση λιανικής, βασική λειτουργικότητα CRM, διασύνδεση µε SMS, Sales & Purchases Analytics, Views - Report & Graph Designer, OLAP designer, E- commerce Analytics, ιαστάσεις εταιρικής πληροφόρησης). Βάσει των παραπάνω µπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι το προτεινόµενο σύστηµα είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της εταιρείας ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και µπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση την απαραίτητη υποστήριξη των εργασιών του επιχειρησιακού της µοντέλου έτσι ώστε να υποστηρίξει και διευκολύνει στην βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων της.

12 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 7.173,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,40 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

13 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 52,926 ΟΤΣΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ: CENTRO OTTICO Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η επιχείρηση προγραµµατίζει την ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος για την ηλεκτρονική παρουσίαση και διάθεση των προϊόντων της, προκειµένου να επιτύχει: -Μείωση κόστους λειτουργίας, µέσω αυτοµατοποίησης διαδικασιών -Αύξηση των πωλήσεων, µε εφαρµογή προωθητικών ενεργειών και προσωποποιηµένη, σταθερή και ολοκληρωµένη προσέγγιση των πελατών - ιαφοροποίηση του παρεχόµενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισµού -Ευρεία γεωγραφική κάλυψη -Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής της θέσης Αναλυτικότερα, η επιχείρηση προγραµµατίζει την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: Εγκατάσταση Συστήµατος e-shop, για την ηλεκτρονική διάθεση προϊόντων. Με το σύστηµα e-shop, οι πελάτες της επιχείρησης έχουν ηλεκτρονικά πρόσβαση στα προϊόντα της επιχείρησης, ενώ έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών (online) µε την επιχείρηση για την αγορά προϊόντων µέσω διαδικτύου. Φιλοξενία Web/Hosting του site της επιχείρησης Υπηρεσίες µετάφρασης περιεχοµένου του ηλεκτρονικού καταστήµατος, για την πρόσβαση στα προϊόντα της επιχείρησης και από πελάτες εκτός Ελλάδος ιαχείριση ηλεκτρονικών πληρωµών µε ασφαλή τρόπο (epayments), για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωµών, µέσω πιστωτικών καρτών, paypal, αντικαταβολής, κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασµό ηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων προϊόντων (φωτογραφιών & βίντεο) και τρισδιάστατων µοντέλων προϊόντων, για την απλή αλλά και τρισδιάστατη απεικόνιση προϊόντων Υπηρεσίες βελτιστοποίησης παρουσίας σε ηλεκτρονικές σελίδες αναζήτησης, για τη βελτίωση της εµφανισιµότητας της ιστοσελίδας στις µεγαλύτερες µηχανές αναζήτησης Υπηρεσίες προώθησης µέσω ηλεκτρονικών κουπονιών, για την προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων Προώθηση στο διαδίκτυο µε αξιοποίηση µέσων κοινωνικής δικτύωσης µε δηµιουργία εταιρικής σελίδας σε social networks, δηµιουργία Blogs, προώθηση σε Social Media, δικτύωση σε Blogs και Forums Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης σχέσεων πελατών, για την αυτοµατοποίηση και οργάνωση των λειτουργιών

14 marketing, εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, καθώς και των εργασιών ανάµεσα στην επιχείρηση και το δίκτυο συνεργατών της, συµβάλλοντας στην αύξηση των πωλήσεων και τη διατήρηση ορθών σχέσεων µε τους πελάτες, µειώνοντας σηµαντικά τη σπατάλη χρόνου σε διοικητικές και υποστηρικτικές εργασίες. Προµήθεια εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία της προτεινόµενης λύσης Σχέδιο Ανάπτυξης Αγοράς και Προώθησης (Μarketing και promotion plan), µέσω αξιοποίησης των ενεργειών της προτεινόµενης λύσης Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 8.000,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

15 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 49,218 ΚΑΠΩΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης λιανικής µε χρήση του διαδικτύου Έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των Λιανικών πωλήσεων µε ταυτόχρονη χρησιµοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών του διαδικτύου µε σκοπό την αύξηση των ταµειακών ροών των εταιριών που το υιοθετούν. Μέσα από το ολοκληρωµένο σύστηµα της MainSys τα καταστήµατα καθώς και οι αλυσίδες καταστηµάτων που ασχολούνται µε το λιανικό εµπόριο µπορούν να αναπτύξουν αλλά και να διατηρήσουν την πελατειακή τους βάση ειδικότερα σε µία δύσκολη συγκυρία της Ελληνικής αγοράς. Προσφέροντας προνόµια στους πελάτες και ενηµερώνοντας τους άµεσα κερδίζουµε την εµπιστοσύνη τους "loyalty" και φυσικά την προτίµηση τους στις αγορές τους είτε αυτές γίνονται στο διαδίκτυο είτε παραδοσιακά στα καταστήµατα. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,80 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,20 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 1.238, ,00

16 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 63,778 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΦΜ: ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ψηφιακός Eκσυγχρονισµός Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας αποκαλείται ψηφιακός εκσυγχρονισµός. Οι επενδύσεις αφορούν την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήµατος, διαδραστικό τρισδιάστατο σύστηµα προώθησης, αγορά τεχνολογικού εξοπλισµού και λογισµικού, κατασκευή ηλεκτρονικού καταλόγου προϊόντων µε φωτογραφίες και video, δηµιουργία τρισδιάστατων µοντέλων προϊόντων, διαµόρφωση συστήµατος διαχείρησης πελατών (CRM), υπηρεσίες βελτιστοποίησης παρουσίας σε ηλεκτρονικές σελίδες αναζήτησης. Στόχος της συγκεκριµένης επένδυσης αποτελεί η λήψη νέων τεχνολογικών εργαλείων για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της εταιρίας. Συγκεκριµένα, η επιχείρηση στοχεύει στην βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης. Με τις νέες σύγχρονες ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα καθώς και µε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν, προσδοκάται να ευνοειθεί η αύξηση της αποτελεσµατικότητας, της παραγωγικότητας, η µείωση του κόστους, η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσης του κλάδου. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 8.000,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

17 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 36,95 EXPRESS HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Η εταιρία EXPRESS HOLIDAYS " στις νέες ψηφιακές αγορές Η εταιρία "EXPRESS HOLIDAYS" σε µία εποχή κρίσης και αβεβαιότητας, επενδύει στις νέες ψηφιακές αγορές µε στόχο να διευρύνει τους πιθανούς πελάτες και να ανοίξει νέες αγορές και τρόπους πώλησης µέσω δηµιουργίας πολυλειτουργικού, δίγλωσσου e-shop, µέσω εργαλείων αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της και µέσω διαδραστικής, δυναµικής προώθησης των προϊόντων της. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 50% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 50% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 5.662, ,00

18 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Βαθµολογία αίτησης: 50,913 ΚΡΙΤΣΙΑΝΗ ΑΦΟΙ ΟΕ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ανάπτυξη Ηλεκτρονικου Καταστήµατος και χρήση εξελιγµένων εργαλείων για την προώθηση και προβολή των προιόντων της εταιριας Αφοι Κριτσιάνη Ο.Ε. Η εταιρία θα προβεί στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος για την προώθηση και προβολή των προιόντων της. Θα χρησιµοποιήσει εξελιγµένα εργαλεία προώθησης, όπως διαχείριση καρτών µελών για πολιτική εκπτώσεων, εκπτώσεις για αγορές µέσω Internet, θα υπάρχει δυνατότητα πληρωµών µέσω Paypal, προτάσεις αγορών σύµφωνα µε τις προηγούµενες αγορές των πελατών, Wish Lists, και άλλα εργαλεία για χρήση από την εταιρία όπως Google Analytics, στατιστικά στοιχεία και δυνατότητα µαζικής αποστολής SMS. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 6.209,80 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 9.314,70 60% ,50 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός , ,50

19 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Βαθµολογία αίτησης: 40,175 ΣΛΑΜΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Μείωση κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονη εφαρµογή προωθητικών ενεργειών Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο απαντά σε µια ανάγκη που εδώ και καιρό έχει η επιχείρηση. Την ανάγκη δηµιουργίας εµπορικά αξιοποιήσιµου περιεχοµένου, συµβατού µε τις νέες τεχνολογίες και την ουσιαστική µετάβαση του λιανεµπορίου που ασκεί, σε µια νέα ψηφιακή εποχή που θα ικανοποιεί τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών της. Η εταιρεία επενδύει στην καινοτοµία και τα ψηφιακά µέσα, προκειµένου να διατηρήσει και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά, καθώς και να ανταποκριθεί στις συνεχώς µεταβαλλόµενες προσδοκίες των πελατών της. Αναλυτικότερα, προχωρά στην εγκατάσταση λογισµικού τόσο για τη διαχείριση της λιανικής όσο και για την καλύτερη διαχείριση των σχέσεων της µε τους πελάτες της προκειµένου να βελτιώσει αφ' ενός το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών της και αφ' ετέρου να ελέγξει κάθε τµήµα της διαδικασίας της λιανικής και να εξοικονοµήσει πόρους. Ταυτόχρονα, το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει ενέργειες προώθησης των νέων δράσεων και ενηµέρωσης των πελατών και φυσικά την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για την υποστήριξη των παραπάνω δράσεων. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 5.399,20 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 8.098,80 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

20 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Βαθµολογία αίτησης: 45,41 ΤΣΙΑΓΚΑΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Το έργο αποσκοπεί στην αυτόµατη διαχείριση των πωλήσεων λιανικής&την προβολή των προϊόντων προσφορών του πρατηρίου(ενέργεια 1). Θα επιτευχθεί µε την προµήθεια του απαραίτητου hardware&software το οποίο θα συνδεθεί µε τον εξοπλισµό της επιχείρησης ώστε να παρακολουθούνται οι εισροές&εκροές, για λόγους ασφαλείας όσο&για την αποτελεσµατική οργάνωση του πρατηρίου σε θέµατα διαχείρισης.το σύστηµα παρακολούθησης δεξαµενών(σύστηµα εισροών)είναι από τα σηµαντικότερα εργαλεία αφού είναι το πιο αξιόπιστο µέσο ελέγχου της παραδιδόµενης ποσότητας καυσίµων από τα βυτιοφόρα.αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του πρατηρίου αφού µε αυτό µπορούν να ελέγχονται άµεσα τα αποθέµατα καυσίµων στις δεξαµενές&να προγραµµατίζονται σωστά οι παραγγελίες&οι παραλαβές καυσίµων.ο πρατηριούχος µε το σύστηµα παρακολούθησης δεξαµενών έχει στη διάθεση του πληθώρα στοιχείων&όλα αυτά από την οθόνη του υπολογιστή.ορισµένα από τα στοιχεία είναι ανά δεξαµενή η στάθµη καυσίµου,ο όγκος του στη δεξαµενή,ο κενός χώρος, το ύψος του καυσίµου στη δεξαµενή&η τρέχουσα θερµοκρασία του.επιπλέον, ο πρατηριούχος µπορεί να ελέγχει τις παραλαβές του από το βυτιοφόρο.τέτοιες εκτυπώσεις είναι η τρέχουσα εικόνα των δεξαµενών του, δηλαδή οι ποσότητες των καυσίµων που έχει εκείνη τη στιγµή&η αναλυτική κατάσταση των παραλαβών του µε στοιχεία όπως ηµεροµηνία, ώρα, δεξαµενές, τύποι&ποσότητες καυσίµων.το σύστηµα Digital Signage που θα προµηθευτεί η επιχείρηση(ενέργεια 2)θα αποφέρει µία σειρά πλεονεκτηµάτων.η «Ψηφιακή Σήµανση» επιτρέπει την προβολή πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω υποδοµής διασύνδεσης στη συσκευή προβολής που θα προµηθευτεί.πρόκειται για χρονικά προγραµµατισµένη ζωντανή ροή περιεχοµένου(φωτογραφίες, κείµενα)µαζί µε διαφηµίσεις προϊόντων&υπηρεσιών,οι οποίες µεταδίδονται σε πραγµατικό χρόνο,µέσω τεχνολογιών&δικτύων Internet.Το Digital Signage δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να λάβουν πληροφορίες&προσφορές που σχετίζονται µόνο µε τα προϊόντα&τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.η ενσωµάτωση διαδραστικών τεχνολογιών έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση συγκέντρωση πολύτιµων -για τις επιχειρήσειςπληροφοριών σε σχέση µε τις καταναλωτικές συνήθειες του κοινού.οι καταναλωτές επωφελούνται από προσφορές που κάνουν τα καταστήµατα τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.τα

21 στατιστικά που αποθηκεύονται βοηθούν σηµαντικά την εταιρεία καθώς προσθέτουν πολύτιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές σε βάσεις δεδοµένων για την εν εξελίξει πρωτοβουλίες της εµπορίας&την αύξηση των µεγεθών των συναλλαγών της Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 6.253,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 9.380,40 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 4.366, ,00

22 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Βαθµολογία αίτησης: 37,642 ΑΦΟΙ ΠΡΟΒΙΤΣΑΚΗ ΟΕ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Το έργο αποσκοπεί στην αυτόµατη διαχείριση των πωλήσεων λιανικής&την προβολή των προϊόντων προσφορών του πρατηρίου(ενέργεια 1). Θα επιτευχθεί µε την προµήθεια του απαραίτητου hardware&software το οποίο θα συνδεθεί µε τον εξοπλισµό της επιχείρησης ώστε να παρακολουθούνται οι εισροές&εκροές, για λόγους ασφαλείας όσο&για την αποτελεσµατική οργάνωση του πρατηρίου σε θέµατα διαχείρισης.το σύστηµα παρακολούθησης δεξαµενών(σύστηµα εισροών)είναι από τα σηµαντικότερα εργαλεία αφού είναι το πιο αξιόπιστο µέσο ελέγχου της παραδιδόµενης ποσότητας καυσίµων από τα βυτιοφόρα.αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του πρατηρίου αφού µε αυτό µπορούν να ελέγχονται άµεσα τα αποθέµατα καυσίµων στις δεξαµενές&να προγραµµατίζονται σωστά οι παραγγελίες&οι παραλαβές καυσίµων.ο πρατηριούχος µε το σύστηµα παρακολούθησης δεξαµενών έχει στη διάθεση του πληθώρα στοιχείων&όλα αυτά από την οθόνη του υπολογιστή.ορισµένα από τα στοιχεία είναι ανά δεξαµενή η στάθµη καυσίµου,ο όγκος του στη δεξαµενή,ο κενός χώρος, το ύψος του καυσίµου στη δεξαµενή&η τρέχουσα θερµοκρασία του.επιπλέον, ο πρατηριούχος µπορεί να ελέγχει τις παραλαβές του από το βυτιοφόρο.τέτοιες εκτυπώσεις είναι η τρέχουσα εικόνα των δεξαµενών του, δηλαδή οι ποσότητες των καυσίµων που έχει εκείνη τη στιγµή&η αναλυτική κατάσταση των παραλαβών του µε στοιχεία όπως ηµεροµηνία, ώρα, δεξαµενές, τύποι&ποσότητες καυσίµων.το σύστηµα Digital Signage που θα προµηθευτεί η επιχείρηση(ενέργεια 2)θα αποφέρει µία σειρά πλεονεκτηµάτων.η «Ψηφιακή Σήµανση» επιτρέπει την προβολή πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω υποδοµής διασύνδεσης στη συσκευή προβολής που θα προµηθευτεί.πρόκειται για χρονικά προγραµµατισµένη ζωντανή ροή περιεχοµένου(φωτογραφίες, κείµενα)µαζί µε διαφηµίσεις προϊόντων&υπηρεσιών,οι οποίες µεταδίδονται σε πραγµατικό χρόνο,µέσω τεχνολογιών&δικτύων Internet.Το Digital Signage δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να λάβουν πληροφορίες&προσφορές που σχετίζονται µόνο µε τα προϊόντα&τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.η ενσωµάτωση διαδραστικών τεχνολογιών έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση συγκέντρωση πολύτιµων -για τις επιχειρήσειςπληροφοριών σε σχέση µε τις καταναλωτικές συνήθειες του κοινού.οι καταναλωτές επωφελούνται από προσφορές που κάνουν τα καταστήµατα τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.τα

23 στατιστικά που αποθηκεύονται βοηθούν σηµαντικά την εταιρεία καθώς προσθέτουν πολύτιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές σε βάσεις δεδοµένων για την εν εξελίξει πρωτοβουλίες της εµπορίας&την αύξηση των µεγεθών των συναλλαγών της Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 5.889,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 8.834,40 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 4.448, ,00

24 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Βαθµολογία αίτησης: 58,99 ΟΠΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΦΜ: ΟΠΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Η εταιρία ΟΠΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ στις νέες ψηφιακές αγορές Η εταιρία ΟΠΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ σε µία εποχή κρίσης και αβεβαιότητας, επενδύει στις νέες ψηφιακές αγορές µε στόχο να διευρύνει τους πιθανούς πελάτες και να ανοίξει νέες αγορές και τρόπους πώλησης µέσω δηµιουργίας πολυλειτουργικού, δίγλωσσου e-shop, µέσω εργαλείων αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της και µέσω διαδραστικής, δυναµικής προώθησης των προϊόντων της. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 3.900, ,00

25 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Βαθµολογία αίτησης: 47,338 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ κ' ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ: MUSICPOWER Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΧΡOΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.Η ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΘΑ ΜΑΣ ΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΜΑ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΕΚΜΗ ΕΝΙΣΕΙ ΣΧΕ ΟΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ(π.χ.ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ STOCK,ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΩΝ STOCK ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ, ΑΜΕΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΧΓΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ- ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΤΕΡΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ STOCK ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ STOCK, ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ: ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ BEST BUY ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΣΕ ΣΥΝ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΑΣΜΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ (π.χ. ΜΟΥΣΙΚΑ BLOGS κ.α.) ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΜΑΣ.ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ e-αγορεσ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟ ΕΚΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΦΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

26 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 5.822,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 8.733,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 400, ,00

27 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - Μ Βαθµολογία αίτησης: 51,462 ΦΩΤΙΑ ΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΦΜ: ΦΩΤΙΑ ΟΥ ΧΡΥΣΑ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ E- SHOP- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Υλοποιόντας τις ενέργειες που αναφέρονται στον πίνακα ΣΤ του επενδυτικού σχεδίου, η επιχείρηση στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας, την µείωση του κόστους λειτουργίας της καθώς και στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών λιανικής πώλησης. Επίσης µε την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επιδιώκει να επιτύχει την αύξηση της πελατειακής της βάσης για αύξηση του κύκλου εργασιών της και παράλληλα της κερδοφορίας της. Με την χρήση των νέων τεχνολογιών ψηφιακής σύγκλισης, θα επιτευχθεί η επιλεκτική και αποδοτικότερη στόχευση της πελατειακής βάσης αναπτύσσοντας ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και διαφοροποιόντας τις πρακτικές ανάπτυξης της αγοράς. Το επιχειρηµατικό σχέδιο ακολουθεί πλήρως το στόχο και την φιλοσοφία της συγκεκριµένης βάσης, και µπορεί να εφαρµοστεί πλήρως στην λειτουργία της επιχείρησης, όπου σε περίπτωση επιτυχούς εφαρµογής, δηµιουργεί την δυνατότητα διεύρυνσης της βιωσιµότητάς της στο ανταγωνιστικό και εν µέσω οικονοµικής κρίσης οικονοµικό περιβάλλον. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 6.701,35 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,02 60% ,37 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 1.521, ,37

28 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου Βαθµολογία αίτησης: 51,234 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΥΛΑΡΗΣ ΑΦΜ: SKILARIS Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδιασµός και υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήµατος Το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει : τον "Σχεδιασµό και υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήµατος" για την επιχείρηση λιανικού εµπορίου ρολογιών και κοσµηµάτων ΑΠ.ΣΚΥΛΑΡΗΣ µε έδρα την ΧΑΛΚΙ Α. Η εφαρµογή περιλαµβάνει τα κάτωθι: είναι η υλοποίηση για λογαριασµό σας από την Net360 ΑΕ του παρακάτω έργου. 1. Κατασκευή δυναµικού ιστοχώρου σε περιβάλλον διαχείρισης περιεχοµένου 2. Εφαρµογή Πλατφόρµας e-shop µε σύστηµα διαχείρισης προϊόντων 3. ηµιουργία σύνδεσης µε σύστηµα συναλλαγών πιστωτικών καρτών, µε τράπεζα της επιλογής σας 4. Μελέτη και κατασκευή του Site και των σελίδων µε κώδικα βελτιστοποίησης για τις µηχανές αναζήτησης 5. Οργανωµένες δικτυακές καµπάνιες 6. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης εισαγωγής δεδοµένων, χρήση και ανάπτυξη του συνόλου των συστηµάτων και υποσυστηµάτων 7. Βελτιστοποίησης περιεχοµένου και σελίδων για καλύτερη αξιοποίηση του bandwith 8. Αξιοποίηση µηχανισµών κοινωνικής δικτύωσης (web/ social networking κα) 9. Μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας Eπίσης η επιχείρηση θα προχωρήσει στην προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για την αναδιοργάνωσή της Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 4.909,20 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 7.363,80 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 2.536, ,00

29 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 51,765 ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού CMS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ESHOP & SEO Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένων CMS Το CMS (Content Management System) είναι ένα πλήρες σύστηµα διαχείρισης και δυναµικής Οι δυνατότητες του καλύπτουν όλες τις κατηγορίες δικτυακών εφαρµογών, από την λειτουργία εταιρικών δικτυακών τόπων µε πληροφοριακό περιεχόµενο και συχνή ενηµέρωση, έως την λειτουργία δικτυακών πυλών (portals και vortals) µε εφαρµογή σε εταιρικά δίκτυα (extranets και intranets). Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, CMS, επιτρέπει την άµεση εισαγωγή και διαχείριση περιεχοµένου σε δυναµικούς δικτυακούς τόπους. Η δοµή του περιεχοµένου περιγράφεται στο σύστηµα µε βάση τον αντικειµενοστραφή προσδιορισµό της ύλης (object oriented approach), ενώ σε κάθε αντικείµενο περιεχοµένου υποστηρίζεται η χρήση χαρακτηριστικών (attributes). Μορφή & χαρακτηριστικά αντικειµένων περιεχοµένου: µορφοποιηµένο κείµενο, φωτογραφίες, videο, αρχεία ήχου, flash animation, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe PDF, Άλλη δυαδική µορφή αρχείων (binary files) Η πρόσβαση στο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου υλοποιείται δικτυακά µέσω του διαδικτύου (Internet) ή του τοπικού δικτύου (LAN), παρέχοντας έτσι ευκολία πρόσβασης, web based (για τη λειτουργία του συστήµατος απαιτείται η χρήσης ενός web browser), ενώ συγχρόνως παρέχεται πλήρης ασφάλεια πρόσβασης µε έλεγχο των στοιχείων πρόσβασης κάθε χρήστη από την διαχειριστική εφαρµογή.η παρουσίαση του ηλεκτρονικού περιεχοµένου βασίζεται, στην χρήση σχεδιαστικών προτύπων (design templates) µε πλήρη έλεγχο της µορφής και της παρουσίασης του περιεχοµένου σε όλη την δοµή του (κατηγορίες και υποκατηγορίες µέχρι το επίπεδο του άρθρου) και βάσης δεδοµένων για την φύλαξη του περιεχοµένου. Η χρήση των σχεδιαστικών προτύπων (design templates), αυξάνει την δυνατότητα ανανέωσης της παρουσίασης ενός δικτυακού τόπου ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες εναλλακτικών µορφών της ανάλογα µε την κατηγορία περιεχοµένου, το είδος του περιεχοµένου ή και την πρόσβαση του χρήστη (προφίλ χρήστη ή οµάδας χρηστών). Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, CMS, περιλαµβάνει πλήρη διαχείριση χρηστών (user management), το οποίο επιτρέπει τον πλήρη καθορισµό ρόλων και αρµοδιοτήτων µε διακριτές λειτουργίες και επίπεδα πρόσβασης και ασφάλειας. Ο σχεδιασµός και η δοµή του συστήµατος είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την λειτουργία σε παράλληλες µονάδες (modules) αυξάνοντας τις δυνατότητες επέκτασης και παραµετροποίησης του συστήµατος.

30 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 3.706,05 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 5.559,07 60% 9.265,12 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός , ,12

31 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 59,113 ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ ΑΦΜ: Τ ΚΑΙ Ν ΕΠΕ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης λιανικής µε χρήση του διαδικτύου Έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των Λιανικών πωλήσεων µε ταυτόχρονη χρησιµοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών του διαδικτύου µε σκοπό την αύξηση των ταµειακών ροών των εταιριών που το υιοθετούν. Μέσα από το ολοκληρωµένο σύστηµα της MainSys τα καταστήµατα καθώς και οι αλυσίδες καταστηµάτων που ασχολούνται µε το λιανικό εµπόριο µπορούν να αναπτύξουν αλλά και να διατηρήσουν την πελατειακή τους βάση ειδικότερα σε µία δύσκολη συγκυρία της Ελληνικής αγοράς. Προσφέροντας προνόµια στους πελάτες και ενηµερώνοντας τους άµεσα κερδίζουµε την εµπιστοσύνη τους "loyalty" και φυσικά την προτίµηση τους στις αγορές τους είτε αυτές γίνονται στο διαδίκτυο είτε παραδοσιακά στα καταστήµατα. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 225, ,00

32 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 35,618 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΦΜ: ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ανάπτυξη ολοκληρωµένης πλατφόρµας διαδικτυακής παρουσίας & ηλεκτρονικών συναλλαγών Το προτεινόµενο έργο θα πρέπει να καλύψει µε αποτελεσµατικό τρόπο την ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας της επιχείρησης, της παρουσίασης των διατιθέµενων προϊόντων και του µηχανισµού διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μείωση Κόστους και αµεσότητα στην ενηµέρωση. Η µείωση κόστους µέσα από το Site της εταιρίας µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: 1. Με τη δυνατότητα που θα παρέχει η πλατφόρµα διαχερίσης περιεχοµένου για εύκολη ανανέωση χωρίς να απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό µε τεχνικές γνώσεις. 2. Μέσω του Site, θα είναι δυνατή η αποτελεσµατική και άµεση ενηµέρωση του site µε σχεδόν µηδενικό κόστος. Συγκεκριµένα, η πλατφόρµα Blue Dot Commerce Platform επιτρέπει: Τη δηµιουργία και ενηµέρωση σελίδων web. Τη δυναµική ενηµέρωση των menu µε τη προσθήκη νέων κατηγοριών στη δοµή του Site από το χρήστη. Το διαχωρισµό µεταξύ περιεχοµένου και εµφάνισης του Site, δηλαδή, τη δυνατότητα άµεσης εναλλαγής διαφορετικών «themes» (σετ από Templates) έτσι ώστε να µπορεί να αλλάξει τελείως η εµφάνιση ενός Site χωρίς να χρειαστεί να ξαναπεραστεί το περιεχόµενο. Την υποστήριξη διαφορετικών δηµιουργικών / εικαστικών ανάλογα µε το «ύφος» του Internet Site (π.χ. δυνατότητα ενσωµάτωσης στοιχείων video, music, flash). Τη δυνατότητα δηµιουργίας περιοχών «κλειστής πρόσβασης» όπου µπαίνουν µόνο εξουσιοδοτηµένοι χρήστες µε username και password. Tην αυτόµατη τήρηση user logs τη καταγραφή ονόµατος χρήστη, ηµεροµηνίας και ώρας που πραγµατοποιήθηκαν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις. Tην έκδοση στατιστικών στοιχείων επισκεψιµότητας του Site (π.χ. Hits / Views) ανά σελίδα, ανά host, ανά χώρα, ανά ηµέρα, κλπ. Για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήµατος (Enterprise Edition): Τη διαχείριση πολλαπλών κατηγοριών/προϊόντων όπου κάθε προϊόν θα συνοδεύεται από ενηµερωτική καρτέλα µε όσα στοιχεία έχουν κριθεί απαραίτητα και αναγκαία για την άµεση ενηµέρωση του πελάτη. Το καλάθι αγορών. Τη λίστα αγαπηµένων (wish list). Τη µηχανή αναζήτησης. Τα σχετικά προϊόντα.

33 Τα εναλλακτικά προϊόντα. Τις συλλογές/οµάδες προϊόντων. Τις οµάδες χρηστών. Τη διαχείριση Λογαριασµού (account information/order tracking). Τους πολλαπλούς τρόπους Αποστολής/Πληρωµής. Τη Online Clearance Πιστωτικής Κάρτας. Το σύστηµα υποστηρίζει τη δυνατότητα online έγκρισης πιστωτικής κάρτας µε ταυτόχρονη δέσµευση του ποσού της παραγγελίας. Τη διαχείριση Mailing List/Newsletter. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,50 60% ,50 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός , ,50

34 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 45,914 ALPHA GLOBAL TRADING Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΜ: SPLENDID Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALPHA GLOBAL Trading Α.Ε.Β.Ε. ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙ ΙΩΚΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ. ΕΧΕΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΑΓΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ, ΑΞΙΩΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ. ΤΟ DIGITAL SIGNAGE ΕΧΕΙ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΙΧΝΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙΡΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑ. ΤΑ LOYALTY ΕΧΕΙ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ, ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. ΤΟ RAM LOYALTY ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ, ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΟΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΖΙΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΗ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΤΕΛΟΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙ ΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΚΤΛ.

35 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 50% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 50% ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 6.550, ,00

36 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 60,883 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΜ: softshop Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Το κατάστηµα λειτουργεί αποκλειστικά ως e-shop και εξειδικεύεται στο εµπόριο του λογισµικού. Οι πληρωµές γίνονται είτε µέσω πιστωτικής κάρτας, είτε µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό και τα εµπορεύµατα αποστέλλονται µε courier. Το παρόν επενδυτικό σχέδιου έχει σαν στόχο την ηλεκτρονική τιµολόγηση καθώς επίσης και την προώθηση. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι στις πωλήσεις λογισµικού τα παραστατικά που κόβονται είναι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή 2.160,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 3.240,00 60% 5.400,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0, ,00

37 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 50,117 ORIFLAME ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: ORIFLAME Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ORIFLAME HELLAS Η Oriflame µε την υλοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης αποσκοπεί: -στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της των πωλήσεων µέσω δαπανών πληροφορικής -στον εκσυγχρονισµό των ηλεκτρονικών της υποδοµών γενικότερα -στην εισαγωγή καινοτοµιών υπηρεσιών παραγγελιοληψίας Παράλληλα στοχεύει: - στην αύξηση των πωλήσεών της και στη βελτίωση των µεριδίων αγοράς της - στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της - στη διείσδυση σε νέες αγορές προϊόντων - στη διατήρηση και µακροπρόθεσµα στην αύξηση των θέσεων εργασίας της Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου καλύπτουν και τις τρεις κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών του προγράµµατος Digi- Retail, πιο συγκεκριµένα : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1 ( ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Η Oriflame προχωρά στον εκσυγχρονισµό των λειτουργιών της, ενσωµατώνοντας εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2 ( ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) Οι δαπάνες λογισµικού που περιλαµβάνονται στο παρόν σχέδιο αφορούν κυρίως στην ενσωµάτωση πληροφοριακών συστηµάτων για την διαχείριση πελατολογίου και αποθήκης, πιο συγκεκριµένα: π2 CADRAN for Windows Enterprise MultiSite & Lite MultiSite π7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ π11 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-3 ( ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ) Το παρόν επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει καινοτοµικές υπηρεσίες τεχνολογικού περιεχοµένου, πιο συγκεκριµένα: π5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ VIDEO π10β ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: ΒEAUTY TIPS BY ORIFLAME (ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) π12 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ Με βάση τα προηγούµενα το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας εκτιµάται ότι διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ολότητα, καινοτοµία και τεχνολογική πρωτοπορία,

38 δεσµευτικότητα, βιωσιµότητα, συνεκτικότητα, Συµπερασµατικά, µετά την ολοκλήρωση των δράσεων και των επενδύσεων που προτείνονται στην παρούσα πρόταση, θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθεί περαιτέρω τόσο ο δυναµικός, όσο και ο σύγχρονος χαρακτήρας της εταιρίας Oriflame. Επιπλέον η δέσµευση των µετόχων της εταιρίας για την πραγµατοποίηση και τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και η πεποίθησή τους για την επιτυχή πορεία των όσων περιγράφονται στην υποβαλλόµενη πρόταση, αποτελούν εχέγγυα για την επιλεξιµότητά και υλοποιησιµότητα της. Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού Κατανοµή Ενίσχυσης Ιδιωτική Συµµετοχή ,01 50% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,01 50% ,02 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός , ,40

39 (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ΠΕΠ Αττικής Βαθµολογία αίτησης: 59,224 ΥΙΟΙ ΚΟΣΜΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑΤΖΗ ΟΕ ΑΦΜ: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηµατικότητας µέσω της χρήσης νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η προτεινόµενη επένδυση της εταιρείας αφορά την προµήθεια α) ειδικού εξοπλισµού, β) εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων και εργαλείων και γ) συµβουλευτικών υπηρεσιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, συνδροµητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχοµένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενηµέρωσηςπροβολής. Με την χρήση και αξιοποίηση των νέων ΤΠΕ που προτείνονται στην παρούσα επενδυτική πρόταση, η επιχείρηση θα αναδιοργανώσει και θα εξοικονοµήσει σηµαντικούς πόρους, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της, την προώθηση των προϊόντων της σε ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και τελικώς θα διευρύνει τον κύκλο εργασιών της. Συγκεκριµένα, η επιχείρηση θα υλοποιήσει τις εξής δαπάνες ΤΠΕ: 1. Την προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση λογισµικού ολοκληρωµένης διαχείρισης λιανικής της εταιρείας SOFT1 µε όλα τα σχετικά εργαλεία και εφαρµογές. 2. Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίηση λογισµικού C.R.M. Sales & marketing της SOFT1. 3. Την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop b2c µε δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωµών µε ασφαλή τρόπο, λειτουργία σε τουλάχιστον 2 Γλώσσες (ελληνικά αγγλικά) και την προώθηση µέσω ηλεκτρονικών κουπονιών. 4. Την συνδροµή για δύο έτη υπηρεσιών Web Hosting Ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop B2C. 5. Την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού διαδραστικής βιτρίνας. 6. Την προµήθεια υπηρεσιών για τη δηµιουργία «3d product catalog presentation» για την διαδραστική βιτρίνα. 7. Την προµήθεια υπηρεσιών Search Engine Optimization (SEO), Social Media Marketing (SMM), Search Engine Marketing (SEM) & Καταχώρησης σε ηλεκτρονικούς καταλόγους. 8. Την προµήθεια ενός SERVER HP Proliant ML110, σχετικών συνοδευτικών και οθόνης HP Compaq CQ1859s 18,5''. 9. Την προµήθεια ενός Βarcode scanner χειρός Metrologic MK 5145 και ενός θερµικού εκτυπωτή WTP Την προµήθεια υπηρεσιών σύνταξης και διαχείρισης φακέλου του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου. Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι απολύτως απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του προτεινόµενου έργου και θα βοηθήσουν τα µέγιστα την επιχείρηση να πετύχει τους βασικούς της στόχους οι οποίοι είναι η µείωση του κόστους

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-0ΕΖ. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-0ΕΖ. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, 10180 Μοσχάτο, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, 10180 Μοσχάτο, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 14/01/2011 έως 15/02/2011 Σκοπός της Δράσης Digi Retail H

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση digi-retail. Σχέδιο προς δημόσια διαβούλευση. 1. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου

Δράση digi-retail. Σχέδιο προς δημόσια διαβούλευση. 1. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου Δράση digi-retail Σχέδιο προς δημόσια διαβούλευση 1. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2007, ο τομέας του εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξία», ήτοι της δράσης ICT 4 Growth.

Προς: καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξία», ήτοι της δράσης ICT 4 Growth. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Ταχ. /νση: Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας: 105 62 Αθήνα Πληροφορίες: Χ.Μπαξιβανάκη Τηλέφωνο: 213-1500525 Fax: 210 3722499 Email: baxi@madc.gr Προς: Αθήνα, 04/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΗ

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΡΑΣΗ «Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Πληρέστερη Ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά µε την Συγχώνευση δι Απορροφήσεως από την ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ της κατά 100 % θυγατρικής της DIOSCOURIDES ΑΕ, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης 05-000020 Βαθμολογία αίτησης: 96,222 Επωνυμία: ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα