News. letter. 17 February Φεβρουαρίου kpmg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "News. letter. 17 February 2004. 17 Φεβρουαρίου 2004. kpmg"

Transcript

1 News 17 February Φεβρουαρίου 2004 letter This Newsletter focuses on the major changes introduced by recently enacted legislation and specifically Law 3220/2004 Measures for Development and Social Policy-Objective Systems for Tax Audit and Other Provisions and Law 3193/2003 Invoicing, VAT Regulations for Electronic Services and Other Provisions. Discussed are also, Presidential Decree 299/2003 Establishment of Low and High Depreciation Rates as well as issues on the application of International Accounting Standards, included in the Law Regulating Private Insurance, Regulating Gambling, Implementation of International Accounting Standards and Other Provisions. Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο επικεντρώνεται στις πιο σημαντικές αλλαγές, που περιλαμβάνονται στους νέους νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα και συγκεκριμένα στο Nόμο 3220/2004 Μέτρα Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του Φορολογικού Ελέγχου και άλλες διατάξεις και στο Nόμο 3193/2003 Κανόνες Τιμολόγησης, Ρυθμίσεις ΦΠΑ Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Επίσης, περιλαμβάνονται το Π.Δ. 299/2003 Καθορισμός Κατώτερων και Ανώτερων Συντελεστών Απόσβεσης καθώς και θέματα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, που προβλέπονται από το νόμο Εποπτεία της Ιδιωτικής Ασφάλισης, Εποπτεία και Έλεγχος Τυχερών Παιχνιδιών, Εφαρμογή των Διεθνών λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. The subjects discussed are divided into the following sections: Τα σχετικά θέματα κατανέμονται στις ακόλουθες ενότητες: 1

2 Ι. Measures for development Ι. Μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής Tax regulations applying to productive investments. Formation of tax free investment reserve. Merger by absorption of corporations (Societe Anonyme-SA companies). Tax treatment of the gain arising from the sale or contribution of real estate. ΙΙ. Tax audit Selection system of cases for tax audit. Determination of gross revenues of commercial entities where violations have been found. Determination of net income based on books. Transfer of tax losses. Deductibility of expenses. III. Capital gains tax Value of shares, bonds etc. Exemptions from real estate tax. IV. Rules for invoicing Issuance of invoices. Information to be displayed. Invoice transmission. Invoice storing. Clarifications on the terms of invoice transmission and storage by electronic means. Φορολογικές ρυθμίσεις για παραγωγικές επενδύσεις. Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων. Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση. Φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας από πώληση ή εισφορά ακινήτων. ΙΙ. Φορολογικός έλεγχος Σύστημα επιλογής υποθέσεων ελέγχου. Προσδιορισμός του ακαθαρίστου εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων με παραβάσεις. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος. Μεταφορά ζημιάς. Αναγνώριση δαπανών επιχειρήσεων. ΙΙΙ. Θέματα φορολογίας κεφαλαίου Αξία μετοχών, ομολογιών κλπ. Απαλλαγές φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. ΙV. Κανόνες τιμολόγησης Έκδοση τιμολογίων. Αναγραφόμενες ενδείξεις. Διαβίβαση τιμολογίων. Αποθήκευση τιμολογίων. Διευκρίνιση των όρων διαβίβασης και αποθήκευσης τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα. V. VAT on electronic services V. ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών Location for tax purposes of radio, television and electronic services. Introduction of a special VAT scheme for electronically supplied services. Electronic submission of VAT returns. VI. Depreciation rules Straight line depreciation method. Reducing balance depreciation method. Τόπος φορολογίας ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Καθιέρωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. VI. Αποσβέσεις Σταθερή μέθοδος απόσβεσης. Φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης. 2

3 VII. Issues arising from the implementation of International Accounting Standards (IAS) Issuance of Financial Statements in accordance with the IAS. Revaluation of real estate. VIΙ. Θέματα Εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) Έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Αναπροσαρμογή αναπόσβεστης αξίας ακινήτων. I. Measures for development Ι. Μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής Tax regulations applying to productive investments For newly established or existing companies that meet specific conditions and carry out productive investment that exceed in value the amount of EUR (for expenses included in article 3 of Law 2601/1998) and on condition that their fixed asset acquisition cost at the time the investment begins, is lower than the value of the investment, the following apply: Φορολογικές ρυθμίσεις για παραγωγικές επενδύσεις Για νεοσυσταθείσες ή ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, οι οποίες πραγματοποιούν παραγωγική επένδυση αξίας τουλάχιστον Ευρώ (για δαπάνες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του νόμου 2601/1998) και εφόσον η αξία κτήσης του πάγιου ενεργητικού τους κατά το χρόνο έναρξης της επένδυσης είναι μικρότερη της αξίας της επένδυσης, ισχύουν τα ακόλουθα: A tax rate of 25% on the total net profits will apply for the ten-year period beginning with the first year of commencement of the productive operation of the investment. The tax audit of the companies that fall under the current provision will be effected by a special audit department of the National Auditing Center. Any disputes that may arise, are settled by a special three member committee, in which a member of the Greek Industries Association (SEV) participates. During the ten-year period, the status of the companies mentioned above will remain stable or will become more favorable if in the meantime a more favorable tax legislation is established. After the expiration of the tenyear period, the net profits of the companies will be taxed at the income tax rates prevailing at that time. Formation of tax free investment reserve Companies of article 3 of incentive legislation 2601/1998, have the right to form a tax free investment reserve which cannot exceed 35% of the total non-distributed profits of accounting years 2004 up to 2008, on condition that: The reserve will be used for effecting investments of an at least equal value, which will be completed within three Ορίζεται φορολογικός συντελεστής 25% επί των συνολικών καθαρών κερδών για χρονικό διάστημα 10 ετών από το έτος που θα αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης. Ο φορολογικός έλεγχος των υπαγόμενων στη διάταξη εταιρειών διενεργείται από ειδικό τμήμα ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου. Οι διαφορές που τυχόν θα προκύπτουν επιλύονται από ειδική τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 10 ετών το καθεστώς των εταιρειών της παρούσας διάταξης θα παραμείνει σταθερό ή θα γίνει ευνοϊκότερο αν στο μεταξύ θεσπιστεί ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Μετά την παρέλευση των 10 ετών τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων θα φορολογούνται με τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος εκείνης της χρονικής στιγμής. Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων Οι επιχειρήσεις του άρθρου 3 του αναπτυξιακού νόμου 2601/1998 δικαιούνται να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων ύψους μέχρι 35% των συνολικών αδιανέμητων κερδών, που θα προκύψουν κατά τις χρήσεις 2004 έως 2008, εφόσον: Το αποθεματικό θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση επενδύσεων ισόποσης τουλάχιστον 3

4 years from the date the reserve was formed. The investments should qualify as investments of par. 1, article 3 of incentive law 2601/ /3 of the formed reserve must be invested in the first year of the three-year period, otherwise the tax exemption does not apply and an overdue tax return is filed declaring such profits as taxable. In case the assets of the investment are sold during the second three-year period that follows the formation of the tax free reserve, the corresponding part of the reserve is added to the taxable profits of the accounting year in which the sale was effected, unless they are replaced by new fixed assets of an at least equal value within six months after the sale. Merger by absorption of corporations The scope of the application of the Legislative Decree 1297/1972 is extended to the merger of SA companies by absorption, when the absorbing company is mainly active in the construction or exploitation of any kind of real estate and under the condition that the absorbed company is not engaged in the same activities as the absorbing company. Tax treatment of the gain arising from the sale or contribution of real estate The gain arising from the sale of a company s real estate to a leasing company, that will be subsequently leased back by the seller, is exempt from tax provided that certain conditions are satisfied. ΙΙ. Tax audit Selection system of cases for tax audit A selection system is established, applying to cases subject to a full scope tax audit, which is based on a point system. The scale is determined every year based on the evaluation of: αξίας μέσα στην επόμενη τριετία από το χρόνο σχηματισμού του. Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνονται στις επενδυτικές και λοιπές δαπάνες της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998. Θα έχει δαπανηθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης το 1/3 του σχηματισθέντος αποθεματικού μέσα στον πρώτο χρόνο της τριετίας, αλλιώς αίρεται η φορολογική απαλλαγή και υποβάλλεται εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση για τα κέρδη που απηλλάγησαν της φορολογίας. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών μέσα στην δεύτερη τριετία από τη δημιουργία του αφορολόγητου αποθεματικού, το μέρος του αποθεματικού που αντιστοιχεί σε αυτά προστίθεται στα καθαρά κέρδη της χρήσης που έγινε η πώληση, εκτός εάν αντικατασταθούν με καινούργια πάγια ίσης τουλάχιστον αξίας μέσα σε έξι μήνες από την πώληση. Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών με απορρόφηση Επεκτείνεται η εφαρμογή του αναπτυξιακού Ν.Δ. 1297/1972 και επί συγχωνεύσεως Ανωνύμων Εταιρειών με απορρόφηση, όταν το αντικείμενο εργασιών της απορροφώσας είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή η εκμετάλλευση κάθε φύσης ακινήτων και με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της απορροφούμενης δεν είναι το ίδιο με κάποια από τα αντικείμενα της απορροφώσας. Φορολογική αντιμετώπιση της υπεραξίας από πώληση ή εισφορά ακινήτων Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για τα οποία στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της ίδιας της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο. ΙΙ. Φορολογικός έλεγχος Σύστημα επιλογής υποθέσεων ελέγχου Καθιερώνεται σύστημα επιλογής υποθέσεων για τακτικό έλεγχο, το οποίο στηρίζεται σε κλίμακα μορίων. Η κλίμακα διαμορφώνεται κάθε χρόνο από την συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση: 4

5 The violations and omissions of the provisions of the income tax and customs legislation, and depending on the type, validity and frequency thereof. The information available from the filed tax returns of all tax subjects. The data and information at the disposal of the Ministry of Finance. The audit is compulsory for: Companies reporting total gross revenues exceeding EUR as well as companies listed in a recognized stock exchange. Των παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους. Των δεδομένων που προκύπτουν από τις υποβληθείσες δηλώσεις και καταστάσεις όλων των φορολογιών. Των στοιχείων και πληροφοριών που είναι διαθέσιμα στο Υπουργείο Οικονομίας. Ελέγχονται υποχρεωτικά: Εταιρείες με ακαθάριστα έσοδα άνω των Ευρώ καθώς και δηλώσεις επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών. Companies that were found to conceal taxable income or committed tax offences. Determination of the gross revenues of entities where violations have been found For companies that maintain expense-revenue or double entry accounting books of the Code of Books and Records (CBR) and which committed violations of the income tax or customs legislation that affect their gross revenues, such revenues are determined by applying a Gross Revenue Adjustment Rate. This rate is applied to the total gross revenues derived from the books and records as well as the revenues that have been concealed during the same accounting period. The above amount is increased by the differences resulting from the application of the rate. Each rate corresponds to a specific number of points as defined in the respective table set in the law. Determination of net income based on books The determination of the net income of companies that have committed violations that affect their net income, is effected by deducting the expenses that are included in article 31 of Law 2238/1994 from the gross revenues as determined by the amended (with this law) article 30 of the same law (2238/1994). This result is increased by the net income adjustments that arise from the application of the Net Income Adjustment Rates applied Εταιρείες για τις οποίες έχουν περιέλθει στις ελεγκτικές υπηρεσίες στοιχεία για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων. Προσδιορισμός του ακαθαρίστου εισοδήματος εμπορικών επιχειρήσεων με παραβάσεις Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία β ή γ κατηγορίας του ΚΒΣ με παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με την εφαρμογή Συντελεστή Προσδιορισμού Διαφορών Ακαθαρίστων Εσόδων (ΣΠΔΑΕ). Η εφαρμογή του συντελεστή γίνεται στο άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και των εσόδων που έχουν αποκρυβεί στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Στο ανωτέρω άθροισμα προστίθενται οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του εν λόγω συντελεστή. Κάθε ένας από τους συντελεστές αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο κλιμάκιο μορίων όπως ορίζονται στο σχετικό πίνακα του νόμου. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος Ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος επιχειρήσεων που βαρύνονται με παραβάσεις που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του, γίνεται με έκπτωση των δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά προσδιορίζονται από το τροποποιηθέν με τον παρόντα νόμο άρθρο 30 του ίδιου νόμου (2238/1994). Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται και οι διαφορές του καθαρού εισοδήματος 5

6 to the deductible expenses. The Net Income Adjustment Rates etc. are determined in the respective tables provided in the law. Transfer of tax losses The tax losses can now be carried forward for the following five or three accounting years (as the case may be) and be offset against taxable profits of those years, irrespective of whether the accounting books are deemed sufficient or accurate. The above does not apply to companies the profits of which are determined on the basis of an off- book computation. Deductibility of expenses Expenses qualify for tax deduction not only on condition that they are properly recorded in the official books but that they are also supported by legal documents, as specified in the CBR, and that they have been incurred in support of the company s activities. The Ministry of Finance issues a directive to the tax authorities on an annual basis with regards to the determination of the expenses that qualify for tax deduction, in accordance with relevant court decisions, administrative rulings etc. III. Capital gains tax Value of shares, bonds etc Paragraph 1 of article 12 of law 2961/2001 is being replaced. According to the new provision, when calculating the taxable basis of an inheritance, donation or parental donation of shares listed in the stock exchange, bonds or other securities issued by a commercial enterprise, their value is based on their price on the previous day of the taxable event. If the respective securities are transferred through a private contract or a notary deed or through the stock exchange market, and the difference between the value of the securities reported in the respective return submitted to the Greek tax authorities and the above value exceeds 3% of the latter, then a supplementary tax return shall be submitted to the Greek tax authorities reporting the difference in question. The latter shall be filed within ten days from the day on which the contract was concluded or the security was transferred through the stock exchange market. που προκύπτουν από τους πίνακες μορίων και με την εφαρμογή Συντελεστή Διαφορών Καθαρού Εισοδήματος επί των δαπανών που εκπίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Οι συντελεστές διαφορών καθαρού εισοδήματος κλπ. ορίζονται σε σχετικούς πίνακες στον παρόντα νόμο. Μεταφορά ζημιάς Για τη μεταφορά της ζημιάς των επιχειρήσεων για συμψηφισμό στα επόμενα πέντε ή τρία οικονομικά έτη, κατά περίπτωση, δεν είναι πλέον αναγκαία προϋπόθεση η επάρκεια και ακρίβεια των βιβλίων. Αυτό δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά. Αναγνώριση δαπανών επιχειρήσεων Για την αναγνώριση των δαπανών επιχειρήσεων απαιτείται, εκτός από την αναγραφή τους στα βιβλία της επιχείρησης, να καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά και να πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εκδίδει ετήσια Οδηγία προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες για τον καθορισμό των δαπανών που αναγνωρίζονται προς έκπτωση, σύμφωνα με την νομολογία των δικαστηρίων, τις διοικητικές λύσεις κλπ. ΙΙΙ. Θέματα φορολογίας κεφαλαίου Αξία μετοχών, ομολογιών κλπ Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν. 2961/2001. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, για της δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που θα υποβληθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντα νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως αξία των εισηγμένων μετοχών, ομολογιών και άλλων τίτλων εμπορικών εταιρειών λαμβάνεται η αξία της προηγούμενης ημέρας από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ανωτέρω τίτλων με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εγγραφή στο χρηματιστήριο και εφόσον η διαφορά της αξίας που δηλώθηκε και της ανωτέρω αξίας υπερβαίνει το 3% της τελευταίας, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση, για τη διαφορά της αξίας, μέσα σε δέκα ημέρες από το χρόνο κατάρτισης του εγγράφου ή της εγγραφής στο χρηματιστήριο. 6

7 Exemptions from real estate tax The exemption from the real estate tax is extended to the buildings (case d) and the land (case e) of companies of article 23 law 2459/1997 (industrial, mining, quarrying, commercial etc.) with the limitations provided by the respective provisions. The same exemption will apply, when the buildings and the land are sold by banks or other financial institutions, but the ownership is retained until the purchase price is fully settled, on condition that these are used for the activities of the purchasing company s business. IV. Rules of invoicing Issuance for invoices According to the provisions of Law 3193/2003 (article 1), which has introduced article 18a to the PD 186/1992, the entity is obliged to ensure that a proper invoice is issued either by itself or by its customer or by a third party on its behalf, for the supply of goods and services either within the country or in another EU country or in a third country. Those who are responsible for issuing invoices on behalf of an entrepreneur, have to be registered with the Greek tax authorities and they should conclude a written agreement with the entrepreneur. Furthermore, the respective invoices should provide full details not only of the issuer but also of the entrepreneur on behalf of whom the invoices are issued. Information to be displayed The new provisions are supplementary to already existing provisions with respect to the information, which should be indicated on the invoices. Thus, in addition to the existing provisions the following should also be indicated on the face of the invoices: The legal provisions under which a transaction is VAT exempted or where the reverse VAT charge mechanism is applicable. All information stipulated by article 11 par. 4 of the VAT law (size, weight, engine size etc.), in case of an intracommunity delivery of a new vehicle. Απαλλαγές φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας Επεκτείνεται η απαλλαγή του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τα κτίσματα (περίπτωση δ) και τα γήπεδα (περίπτωση ε) των επιχειρήσεων του άρθρου 23 του ν. 2459/1997 (βιομηχανικών, μεταλλευτικών, λατομικών, εμπορικών κλπ.) με τις επιφυλάξεις των εν λόγω διατάξεων και για κτίσματα ή γήπεδα που έχουν πωληθεί οριστικά από τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της αγοράστριας επιχείρησης. ΙV. Κανόνες τιμολόγησης Έκδοση τιμολογίων Με το Ν. 3193/2003 (άρθρο 1) προστέθηκε άρθρο 18 α στο ΠΔ 186/1992, με τις διατάξεις του οποίου ο επιτηδευματίας οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τον πελάτη ή από τρίτο, για παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. είτε σε Τρίτη χώρα. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγια για λογαριασμό του επιτηδευματία θα πρέπει να είναι φορολογικά υπαρκτά και να έχουν καταρτίσει έγγραφη συμφωνία με τον επιτηδευματία, ενώ στα τιμολόγια θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του εκδότη όσο και του επιτηδευματία για λογαριασμό του οποίου εκδίδονται. Αναγραφόμενες ενδείξεις Οι νέες διατάξεις λειτουργούν συμπληρωματικά στις ήδη ισχύουσες, ως προς τις ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγια. Έτσι στα τιμολόγια που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού επιπλέον υποχρεωτικά αναγράφονται: Ένδειξη της διάταξης σύμφωνα με την οποία η παράδοση απαλλάσσεται ή υπάγεται στη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης, όταν η πράξη απαλλάσσεται από το ΦΠΑ ή όταν ο πελάτης είναι υπόχρεος στο ΦΠΑ. Τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του Κώδικα ΦΠΑ (μέγεθος, βάρος, κυβισμός κλπ.), όταν πρόκειται για ενδοκοινοτική παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου. 7

8 Reference to article 43 or 45 of the VAT law or any other relevant provision, in case the regime of marginal profit applies. Αναφορά στο άρθρο 43 ή 45 του Κώδικα ΦΠΑ ή σε άλλη σχετική διάταξη, όταν εφαρμόζεται καθεστώς περιθωρίου κέρδους. Full particulars and tax registration number of the tax representative, when he is subject to VAT. All records relating to transactions within Greece, which are expressed in a foreign language and a foreign currency, should also be expressed in the Greek language and currency (EUR). Invoice transmission The possibility for invoice transmission by electronic means is established, on condition that the recipient accepts the invoice and the authenticity and validity of the invoices content is assured by use of an advanced electronic signature or an EDI electronic transmission system of data. In case that transactions with entities in a foreign country take place, and as long as no copies of the respective invoices are kept, the issuer of the invoices shall maintain a summary list in hard copy which indicates all the information of the counter parties of the transactions as well as the total value of the transactions. Where numerous invoices are electronically transmitted to the same recipient, it is permitted for the common indications to be recorded only once, subject to the condition that the whole set of data is accessible. Invoice storing It is established that entrepreneurs are obliged to store copies of the invoices issued by them or on their behalf, as well as all the invoices they receive. The entrepreneur may determine the place of storage. Specifically, in case this place is located outside of Greece, the entrepreneur is obliged to announce this location (and also in case of change) in advance to the competent tax office. These provisions apply on condition that the entrepreneur will be able to produce to the tax authority, when requested, all the invoices and information stored without any unjustified delay. Τα πλήρη στοιχεία και τον ΑΦΜ του φορολογικού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, όταν αυτός είναι ο υπόχρεος στο ΦΠΑ. Τα στοιχεία, που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας και εκφράζονται σε ξένη γλώσσα και νόμισμα, πρέπει να διατυπώνονται και στην ελληνική γλώσσα και νόμισμα. Διαβίβαση τιμολογίων Καθιερώνεται η δυνατότητα διαβίβασης των τιμολογίων και με ηλεκτρονικά μέσα, με την προϋπόθεση της αποδοχής από τον παραλήπτη και της εξασφάλισης της γνησιότητας και ακεραιότητας του περιεχομένου τους μέσω προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, ή μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων EDI. Προκειμένου για συναλλαγές στο εξωτερικό, εφόσον δεν φυλάσσονται αντίτυπα των τιμολογίων, θεσπίζεται η υποχρέωση ενός επιπλέον συνοπτικού εγγράφου σε χαρτί που να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων και τη συνολική αξία της συναλλαγής. Όταν διαβιβάζεται πλήθος τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα προς τον ίδιο αποδέκτη, είναι επιτρεπτή η αναγραφή των κοινών ενδείξεων μόνο μία φορά, αρκεί να είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων. Αποθήκευση τιμολογίων Θεσπίζεται η υποχρέωση για τον επιτηδευματία αποθήκευσης των αντιγράφων των τιμολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του, καθώς και όλων των τιμολογίων που λαμβάνει. Ο επιτηδευματίας μπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης. Ειδικά, στην περίπτωση που ο τόπος αυτός είναι εκτός της χώρας, υποχρεούται πριν την αποθήκευση να γνωστοποιεί τον τόπο αυτό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και κάθε μεταβολή του. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αποτελεί η υποχρέωση του επιτηδευματία να θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, έπειτα από αίτησή τους, όλα τα τιμολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 8

9 The entrepreneur is obliged to store within the country the invoices issued by him or on his behalf as well as all the invoices received, when the storage is not effected by electronic means that assure full on line access to the relevant data. The entrepreneur is also obligated to store within the country all records issued according to the provisions of CBR or received by him, when the storage is effected in a country that has not countersigned any legal act for mutual assistance similar to the one provided by EU directives. It must be ensured that the invoices stored by electronic means are genuine, uncorrupted and readable for as long as the CBR provides. In case the reproduction of the records content is not possible, this constitutes a violation of the obligation to retain the relevant records. The new legislation does not abolish the provisions already existing in the CBR, which provide for the entrepreneur the obligation of keeping hard copies of the records. Where the invoices are stored and transferred by electronic means, the data that ensures that their contents are genuine and uncorrupted should also be stored for as long as provided and in a way that does not allow subsequent modification. Where the entrepreneur is established within the country and the place of storage is in another EU country, the competent tax authorities have the right of electronic access and usage of the invoices issued or received by electronic means. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του, καθώς και όλα τα τιμολόγια που λαμβάνει όταν η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραμμική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα. Ο επιτηδευματίας υποχρεούται επίσης να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας όλα τα στοιχεία που εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ. ή λαμβάνονται από αυτόν όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας, με την προβλεπόμενη από ορισμένες κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς. Η γνησιότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και το ευανάγνωστο των τιμολογίων που αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να διασφαλίζονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου των στοιχείων αυτών υφίσταται παράβαση μη διαφύλαξης των σχετικών στοιχείων. Οι νέες διατάξεις λειτουργούν συμπληρωματικά με τις ήδη υφιστάμενες στον Κ.Β.Σ., οι οποίες καθορίζουν την υποχρέωση φύλαξης των στοιχείων σε χαρτί από τον επιτηδευματία. Όταν τα τιμολόγια αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να αποθηκεύονται και τα δεδομένα που διασφαλίζουν την γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε τιμολογίου, για όσο χρόνο προβλέπεται, χωρίς να μπορούν να τροποποιηθούν. Όταν ο επιτηδευματίας είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας, οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα, τηλεφόρτωσης και χρήσης των τιμολογίων που εκδίδει ή λαμβάνει με ηλεκτρονικά μέσα, στην περίπτωση που ο τόπος αποθήκευσης βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. 9

10 Clarifications on the terms of invoice transmission and storage by electronic means The term invoice transmission and storage by electronic means refers to transmitting or putting at the recipient s disposal and storing through electronic equipment in order to process (including the digital compression) and store data via telephone line, radio transmission, fiber optical or other electromagnetic means. As invoices are considered all electronic or printed documents, that meet the conditions provided in this legislation. The penalties for violations regarding invoices issued on behalf of the entrepreneur by any third person are assessed on the entrepreneur. Penalties are also assessed, when provided, on the persons who issue the invoices on behalf of the entrepreneur. Διευκρίνιση των όρων διαβίβασης και αποθήκευσης τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα Για τις ανάγκες εφαρμογής των υπόψη διατάξεων, με τον όρο «διαβίβαση και αποθήκευση του τιμολογίου με ηλεκτρονικά μέσα» νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του αποδέκτη και η αποθήκευση που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών εξοπλισμών για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων και μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου, γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις κατ ιδίαν διατάξεις του Κώδικα αυτού. Οι παραβάσεις που αφορούν τα εκδιδόμενα τιμολόγια από οποιοδήποτε πρόσωπο για λογαριασμό του επιτηδευματία, επιβάλλονται σε βάρος του αρχικά υπόχρεου για την έκδοσή τους επιτηδευματία. Επίσης κυρώσεις επιβάλλονται και στα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγια για λογαριασμό του επιτηδευματία στις περιπτώσεις που προβλέπεται. V. VAT on electronic services V. ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών Locations for tax purposes of radio, television and electronic services According to the new legislation, the location for tax purposes of radio, television and specific electronic services changes so that these services are taxed in Greece when provided from a non EU country to any recipient established in Greece as well as when provided from an EU country to a recipient subject to VAT in Greece. These changes also amend the rules applying to the tax treatment of the above services, when provided by a person subject to tax in Greece. Thus, when the recipient of the services is established and subject to tax in another EU member or a third country, the services are not taxed in Greece. The following are the services mentioned above which are considered to be provided electronically: Τόπος φορολογίας ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Με τις νέες διατάξεις αλλάζει ο τόπος φορολογίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να φορολογούνται στην Ελλάδα όταν παρέχονται από Τρίτη χώρα σε οποιοδήποτε λήπτη εγκατεστημένο στην Ελλάδα, καθώς και όταν παρέχονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λήπτη υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Οι αλλαγές αυτές τροποποιούν και τους κανόνες φορολόγησης των υπηρεσιών αυτών, όταν παρέχονται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ώστε στην περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος σε Τρίτη χώρα ή είναι υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος οι υπηρεσίες αυτές να μην φορολογούνται στην Ελλάδα. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ως ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: 10

11 Development and hosting of web pages. Long distance maintenance of software and hardware. Provision of software and updates. Provision of images, texts, information and data bases. Provision of music, movies and games. Provision of political, cultural, artistic, entertainment, sports, scientific shows, as well as long distance teaching. The communication through electronic mail between provider and recipient of the services alone does not constitute electronically provided service. It is provided that in any case only the standard VAT rate is applicable for services supplied electronically. Introduction of a special VAT scheme for electronically supplied services According to the relevant provisions, a special scheme is temporarily set in place (for 3 years) for taxation of entities established in third countries, which supply services by electronic means to non taxable entities established in EU countries, but which do not carry out any other commercial activity in any EU member country, and thus have not acquired an EU tax registration number. According to the special VAT scheme, a taxable entity that is not established in the EU selects one single member country to declare its operations as a taxable entity within the EU. The non established entity that selects Greece as the member country of identification and is subject to the special scheme is obliged to: Submit the relevant application by electronic means, in order to be included in (or excluded from) the special VAT scheme. Subsequently, the special identification number is supplied by electronic means. Submits by electronic means a special VAT return for each calendar quarter, irrespective of whether electronic services have been supplied or not, in which the tax Δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων. Εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού. Παροχή λογισμικού και ενημέρωσή του. Παροχή εικόνων, κειμένων, πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων. Παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών. Παροχή πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, επιστημονικών εκπομπών, καθώς και η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Η επικοινωνία και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ παρέχοντος και λήπτη της υπηρεσίας δεν αρκεί για να θεωρηθεί ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία. Ορίζεται ότι για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες δεν εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α., αλλά οι υπηρεσίες αυτές, σε κάθε περίπτωση, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. Καθιέρωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών Με τις σχετικές διατάξεις τίθεται σε προσωρινή εφαρμογή (διάρκειας 3 ετών) το ειδικό καθεστώς φορολόγησης προσώπων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες που για οποιοδήποτε λόγο δεν ασκούν άλλη εμπορική δραστηριότητα σε κάποιο κράτος μέλος, συνεπώς δεν διαθέτουν κοινοτικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο ΦΠΑ εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο επιλέγει ένα κράτος μέλος αναγνώρισης στο οποίο δηλώνει τη δραστηριοποίησή του ως υποκείμενου στο φόρο στο έδαφος της κοινότητας. Ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο που επιλέγει ως κράτος μέλος αναγνώρισης την Ελλάδα και υπάγεται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούται να: Δηλώνει την ένταξη (ή την έξοδό του) στο καθεστώς με την υποβολή ηλεκτρονικά της, κατά περίπτωση, σχετικής δήλωσης. Κατόπιν χορηγείται, με ηλεκτρονικά μέσα, στο μη εγκατεστημένο ο ειδικός κωδικός αριθμός αναγνώρισης. Υποβάλλει, με ηλεκτρονικό τρόπο, ειδική δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχει παράσχει ηλεκτρονική υπηρεσία είτε 11

12 belonging to each member country is indicated as well as the country to which the tax belongs. The special VAT return is completed in EUR. For this purpose (where necessary) the exchange rate used is the one published by the European Central Bank on the last day of the reporting tax period. The entities included in this special VAT scheme enjoy the right to obtain a refund of input VAT (instead of making deductions) for tax paid within the country. The records of the transactions, which are subject to the special scheme, shall be kept in sufficient detail to enable the tax authorities to determine the accuracy of the VAT return submitted. These records shall be maintained for a period of ten years from the end of the year in which the transaction was carried out and shall be electronically accessible, at request, by the identified country and the country where services were provided. The non established in the EU taxable person is not obligated to appoint a tax representative as a condition for the scheme to apply. Electronic submission of VAT statements In order for the Greek legislation to be harmonized with the relevant EU Directive, additional provisions are included in VAT legislation which provide for the possibility of electronic submission of the following VAT statements: Statements for the commencement, changing or ceasing of an activity. όχι, στην οποία αναγράφεται και το ποσό του φόρου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται φόρος. Η ειδική δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε Ευρώ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται, όπου είναι απαραίτητο, η συναλλαγματική ισοτιμία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου. Στα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς φορολόγησης, παρέχεται το δικαίωμα επιστροφής του φόρου των εισροών τους (όχι έκπτωσης) ο οποίος καταβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Τα στοιχεία των συναλλαγών που καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς, πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της ακρίβειας της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ από τις αρχές. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται επί διάστημα δέκα ετών από το τέλος του έτους που έγινε η συναλλαγή και να δίδεται ηλεκτρονική πρόσβαση, κατόπιν αιτήσεως, στο κράτος αναγνώρισης και στο κράτος που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. Ο μη εγκατεστημένος στην κοινότητα υποκείμενος στο φόρο δεν έχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την αντίστοιχη οδηγία της ΕΕ περιλαμβάνονται ευθέως στο κείμενο του κώδικα περί ΦΠΑ διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των παρακάτω δηλώσεων ΦΠΑ: Δηλώσεις έναρξης δραστηριότητας, μεταβολών, μετάταξης και οριστικής παύσης εργασιών. Periodical and final VAT returns. Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. Intracommunity transaction listings. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. With the same provisions the authority is granted to the Minister of Economy and Finance to make obligatory the electronic submission of the above statements. It is noted that similar regulations apply by the provisions of paragraph 5 of article 18 of Law 2753/1999 since periodical returns are already submitted by electronic means. Με τις ίδιες διατάξεις δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίζει υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών. Σημειώνεται ότι ανάλογη ρύθμιση ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 2753/1999 καθώς ήδη υποβάλλονται περιοδικές δηλώσεις ηλεκτρονικά. 12

13 VI. Depreciation rules The Presidential Decree 299/2003 (Government Gazette No. 255/ determines the depreciation rates to be used for fixed assets in the computation of the net profit of commercial, industrial and agricultural enterprises, as well as for the computation of the net income from freelance services, for accounting years commencing on 1 January All enterprises are obliged to take annual depreciations, however, the enterprises may use the depreciation rate provided by the Presidential Decree reduced by 100% or 50% for the first three accounting years following commencement of business. The depreciation rate used cannot be altered from one accounting year to the other. Depreciation of new fixed assets begins from the month in which production activity commences and it is proportionally computed to the end of the accounting year. The depreciation charge is calculated based on the cost of acquisition increased by the amount of improvement cost, or based on the revalued cost and cannot be greater than these values. The value of tools and spare parts must be fully depreciated within the accounting year of their first use. The above treatment can also be adopted for the depreciation of fixed assets with an acquisition cost lower than EUR 600. Fixed assets acquired prior to 31 December 1997 shall be depreciated using the straight line method whereas for fixed assets acquired from 1 January 1998 onwards, by industrial, mining and quarrying enterprises, the enterprise is free to select the depreciation method to be used, but the depreciation method cannot be changed until full depreciation of the fixed assets. VΙ. Αποσβέσεις Το Προεδρικό Διάταγμα 299/2003 (ΦΕΚ 255/ ) καθορίζει τους κατώτερους και ανώτερους συντελεστές απόσβεσης, για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους των εμπορικών, βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και του καθαρού εισοδήματος από υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελμάτων, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου Η διενέργεια αποσβέσεων κατά έτος καθίσταται υποχρεωτική. Δίνεται όμως η δυνατότητα στις νέες επιχειρήσεις να προβούν στην απόσβεση όλων των παγίων περιουσιακών τους στοιχείων με συντελεστή 0% ή με το 50% του προβλεπόμενου από το εν λόγω προεδρικό διάταγμα για τις πρώτες τρεις χρήσεις που ακολουθούν την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας. Ο επιλεγμένος συντελεστής για τα συγκεκριμένα πάγια δεν είναι δυνατό να αλλάζει από διαχείριση σε διαχείριση. Για τα νέα περιουσιακά στοιχεία ο υπολογισμός απόσβεσης αρχίζει από το μήνα παραγωγικής λειτουργίας τους και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που απομένουν μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί της αξίας κτήσης προσαυξημένης με τις δαπάνες βελτιώσεων ή επί της αναπροσαρμοσμένης αξίας τους και δεν δύνανται να υπερβούν τις αξίες αυτές. Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών μηχανημάτων αποσβένονται υποχρεωτικά μέσα στη χρήση που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, ενώ δίνεται η δυνατότητα παρόμοιας αντιμετώπισης των παγίων με αξία κτήσης μικρότερη των Ευρώ 600. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 αποσβένονται υποχρεωτικά με τη σταθερή μέθοδο ενώ για αυτά που αποκτήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1998 και μετά από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις, μπορεί να επιλεγεί μέθοδος η οποία όμως δεν μπορεί να μεταβληθεί μέχρι την συνολική απόσβεση των συγκεκριμένων παγίων. Straight line depreciation method The relevant article of the Presidential Decree provides for specific depreciation rates to be used for each category of fixed asset. However, it should be noted that the depreciation rates used for vehicles (article 10 of Presidential Decree) are not applicable in case different depreciation rates are stipulated by other legislative Σταθερή μέθοδος απόσβεσης Στο σχετικό άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος ορίζονται οι κατώτεροι και ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας ανά είδος παγίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συντελεστές απόσβεσης μεταφορικών μέσων (άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που 13

14 provisions. Reducing balance depreciation method For the implementation of this method, the depreciation rates used for the straight line method are used, multiplied by a factor of 3 and the depreciation charge is calculated each time on the residual value. When during an accounting year the residual value of the fixed asset (after the calculation of the depreciation charge) is lower than 10% of the acquisition cost increased by the amount of improvement cost, or lower than 10% of the revalued cost, the whole amount of the residual value may be written off within this accounting year. VII. Issues arising from the implementation of International Accounting Standards (IAS) Issuance of Financial Statements in accordance with IAS The new law establishes the obligation, for SA companies which are listed in a recognized stock exchange, to issue annual or periodic financial statements in accordance with IAS. This also applies to the parent companies financial statements, which they are obliged by law to publish. Furthermore, this obligation also applies to the annual financial statements, which the affiliates to the parent company are reporting, even if they are located in a foreign country but on condition that the application of IAS is at least optional in the country in which the affiliates are located. Non listed SA companies as well as not related SA companies and limited liability companies (EPE) are allowed to compile the above mentioned financial statements in accordance with IAS, only if this is decided on by the general assembly of the shareholders or partners, and this decision will be binding for the following five accounting years. If the parent company decides to report its financial statements according to IAS, then this option will be binding to its affiliates, even if they are located in a foreign country and on condition that the application of IAS is at least optional in the country in which the affiliates are located. With regards to the annual financial statements (consolidated or not) of the SA or EPE companies, the report of the board of directors (or the report of the administrator in case of an EPE ) and προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές από διατάξεις διαφορετικών νόμων. Φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής εφαρμόζονται οι συντελεστές που ορίζονται για τη σταθερή μέθοδο για κάθε πάγιο πολλαπλασιασμένοι με συντελεστή 3 και οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί του εκάστοτε υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας. Κατά τη διαχειριστική περίοδο που η αναπόσβεστη αξία των παγίων μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων που αναλογούν στη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο είναι μικρότερη από το 10% της αξίας κτήσης προσαυξημένης με τις δαπάνες βελτιώσεων ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας τους, ολόκληρο το ποσό της αναπόσβεστης αξίας δύναται να αποσβεστεί σε αυτή τη διαχείριση. VΙΙ. Θέματα Εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) Έκδοση Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ Ο νέος νόμος επιβάλλει την υποχρέωση έκδοσης ετήσιων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από τις εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά Ανώνυμες Εταιρείες, σύμφωνα με τα ΔΛΠ και επεκτείνει την υποχρέωση για όλες τις περιοδικές καταστάσεις που δημοσιεύονται υποχρεωτικά βάσει του νόμου όσον αφορά τις μητρικές εταιρείες. Επιπλέον η υποχρέωση ισχύει και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των συνδεόμενων με τη μητρική επιχειρήσεων, ακόμη και εάν αυτές είναι εγκαταστημένες στο εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται η προαιρετική εφαρμογή των ΔΛΠ στη χώρα εγκατάστασής τους. Οι μη εισηγμένες και μη συνδεδεμένες με αυτές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μπορούν να συντάσσουν τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις με τα ΔΛΠ ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων η οποία θα είναι δεσμευτική τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η προαιρετική επιλογή των ΔΛΠ από μητρική εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα δεσμεύει και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ακόμη και αν αυτές είναι εγκαταστημένες στο εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρμογής ΔΛΠ στη χώρα εγκατάστασής τους. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις των Ανωνύμων Εταιρειών (και ΕΠΕ), καθώς και η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου 14

15 the auditors report are published, at least 20 days before the day on which the general meeting of the shareholders is to be held and in case the statements are amended at least 20 days before the day on which the amendments were effected. Publication is as follows: (προκειμένου για ΕΠΕ η έκθεση του διαχειριστή) και η έκθεση ελέγχου δημοσιεύονται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες από την τροποποίηση. Η δημοσίευση είναι ως εξής: Filed with the registry of SA companies (or to the registry of EPE) and published in the Government Gazette. Placed on Company s Internet site for at least two years. For SA companies listed in any organized Stock Exchange market, filed with the Capital Market Committee. Καταχωρούνται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ή μητρώο ΕΠΕ) και η καταχώρηση δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Είναι διαθέσιμες στο διαδύκτιο για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Εφόσον πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. The taxable profits or tax losses of the companies are not affected by the adoption of IAS. Nevertheless, when valuation rules used are in accordance with IAS, valuations differences may arise compared to valuations carried out in accordance with Greek tax legislation. In such case, a separate Journal of Tax Differences and a Ledger of Tax Differences should be maintained, in which the respective differences that increase or decrease the taxable profits of the corresponding accounting year, will be recorded and monitored. Thus, when consolidating the General Ledger with the Ledger of Tax Differences, it would be possible to calculate the taxable profits or the tax losses, according to the tax legislation in force. The initial date of implementation of IAS is considered the date when the financial statements of the company are first compiled and published in accordance with IAS. For the proper accounting and follow up of the valuation differences, in the first implementation year of IAS, the required entries are recorded in the Journal and the Ledger of Tax Differences, according to the year that the differences relate, so as to facilitate the (off book) adjustment of the financial statements of the immediately previous accounting year in which IAS were not applied. Τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή των ΔΛΠ ενδεχομένως όμως να προκύψουν διαφορές αποτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των κανόνων αποτίμησης των ΔΛΠ και των αντίστοιχων κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, τηρείται ξεχωριστό Ημερολόγιο Φορολογικών Διαφορών και Καθολικό Φορολογικών Διαφορών στα οποία καταχωρίζονται και παρακολουθούνται οι διαφορές που αυξάνουν ή μειώνουν το φορολογητέο κέρδος ανάλογα με τη χρήση την οποία επηρεάζουν. Έτσι, με την ενοποίηση του κυρίως Καθολικού με το Καθολικό Φορολογικών Διαφορών δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του φορολογητέου κέρδους ή ζημιάς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ως έναρξη εφαρμογής των ΔΛΠ ορίζεται το χρονικό σημείο κατά το οποίο συντάσσονται και δημοσιεύονται για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ. Για την αντιμετώπιση διαφορών αποτίμησης στην πρώτη χρήση εφαρμογής των ΔΛΠ γίνονται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές στο Ημερολόγιο και στο Καθολικό Φορολογικών Διαφορών ανάλογα με τη χρήση την οποία επηρεάζουν οι διαφορές και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η (εξωλογιστική) αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης χρήσης που δεν εφαρμόστηκαν ΔΛΠ. 15

16 Revaluation of real estate The new tax legislation allows, banks, insurance companies and S.A. companies listed in the Athens Stock Exchange, as well as their 100% subsidiaries to restate annually, commencing with the year ending after 30 December 2003, their land and property at fair market value in accordance with International Accounting Standards. The surplus arising from this revaluation (or a part of it) may be directly recorded to a special reserve account and it is not added to the gross profit of the enterprise but is taxed at a rate of 2% in the name of the legal entity. The amount of tax is payable in one lump sum on filing of the return, within the first fortnight of the month following the General Meeting s approval of the financial statements and cannot be deducted from the company s gross profit for the calculation of its taxable income. The reserve is destined to offset losses from valuation of shares and securities, as well as mutual fund units and participations in enterprises at the lower of acquisition price and market value. Where the reserve is distributed, it will be taxed according to the general provisions. In the case where the surplus arising from the revaluation is used to increase the share capital, the part of the surplus relating to the buildings is taxed at a rate of 10% in the name of the legal entity (extinguishing any further tax liability), whereas the part of the surplus relating to the land is not subject to tax. The above mentioned tax is payable in one lump sum on filing of the return, within the first fortnight of the next month following the General Meeting s approval of the financial statements and cannot be deducted from the company s gross profit for calculation of its taxable income. If the surplus arising from the revaluation is not capitalized, the depreciation corresponding to the part exceeding the objective value of the real estate (i.e. that arbitrary value determined by the Αναπροσαρμογή αναπόσβεστης αξίας ακινήτων Ο νέος νόμος παρέχει τη δυνατότητα στις τραπεζικές, ασφαλιστικές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμες εταιρίες και στις θυγατρικές κατά 100% αυτών, να αναπροσαρμόζουν ετησίως στους ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30 Δεκεμβρίου 2003, την αναπόσβεστη αξία των κτηρίων και εγκαταστάσεων κτηρίων τους και την αξία των εδαφικών εκτάσεών τους στην εύλογη αξία, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η υπεραξία αναπροσαρμογής (ή μέρος αυτής) μπορεί να μεταφέρεται απευθείας σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και δεν προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους, αλλά φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 2% στο όνομα του νομικού προσώπου. Ο φόρος αυτός αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση και δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως για τον υπολογισμό των φορολογητέων εσόδων της. Το σχηματιζόμενο αποθεματικό προορίζεται για το συμψηφισμό της ζημίας που προκύπτει από την αποτίμηση μετοχών ανωνύμων εταιριών, ομολογιών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και συμμετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής. Σε περίπτωση διανομής του εν λόγω αποθεματικού, αυτό φορολογείται με βάση τις γενικές διατάξεις. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των κτηρίων και εγκαταστάσεων κτηρίων, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% στο όνομα του νομικού προσώπου (με εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης για το ποσό της κεφαλαιοποίησης), ενώ δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος η κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας εδαφικών εκτάσεων. Ο ανωτέρω φόρος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση και δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως για τον υπολογισμό των φορολογητέων εσόδων της. Σε περίπτωση μη κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας αναπροσαρμογής, οι υπολογιζόμενες αποσβέσεις που αναλογούν επί του μέρους που υπερβαίνει την αντικειμενική 16

17 relevant law) is not deducted from the company s gross profit for calculation of its taxable income. On the other hand, the depreciation charge corresponding to the part of the capitalized surplus may be deducted from the company s gross profit. Very truly yours, αξία των ακινήτων δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Αντίθετα εκπίπτουν οι υπολογιζόμενες αποσβέσεις που αναλογούν επί του μέρους της υπεραξίας αναπροσαρμογής που κεφαλαιοποιήθηκε. Με εκτίμηση, Marios T. Kyriacou Senior Partner Μάριος Τ. Κυριάκου Πρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος 17

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα 1. Συμβάσεις χρήσης προσήμου. Έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων

Απρίλιος Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα 1. Συμβάσεις χρήσης προσήμου. Έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47 -- 1 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Απριλίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1027674/303/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1107 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012

Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012 Indirect Tax Update Issue 74 17 February 2012 Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012 For further information please contact one of our VAT specialist The purpose of this Indirect Tax Update

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 1) FIRST ITEM OF THE AGENDA Submission for approval of the Company and the Group Financial Statements,

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-6ΤΦ. Αθήνα, 22.5.2013 ΠΟΛ: 1113 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1252Β /23.5.2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΗ-6ΤΦ. Αθήνα, 22.5.2013 ΠΟΛ: 1113 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1252Β /23.5.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Αποσβέσεις Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Depreciation of Fixed Assets

Κεφάλαιο 8: Αποσβέσεις Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Depreciation of Fixed Assets Κεφάλαιο 8: Αποσβέσεις Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Depreciation of Fixed Assets Απόσβεση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχειών (Depreciation) καλείται η μείωση της αξίας των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 8: Sources of Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 8: Sources of Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Amendments to the Cyprus private yachts regime

Amendments to the Cyprus private yachts regime Indirect Tax update Issue 107 20 May 2015 Amendments to the Cyprus private yachts regime For any further clarifications you may have, please contact: Harry Charalambous Board Member Michael Grekas Senior

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus. 13 th Directive (86/560/EC) VAT refunds. I. RECIPROCITY AGREEMENTS Article 2(2)

Cyprus. 13 th Directive (86/560/EC) VAT refunds. I. RECIPROCITY AGREEMENTS Article 2(2) Cyprus 13 th Directive (86/560/EC) VAT refunds I. RECIPROCITY AGREEMENTS Article 2(2) 1. Does your country have any reciprocity agreements? Yes, Cyprus has two reciprocity arrangements 2. If yes, what

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%.

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Newsletter 1/ January 2012 This newsletter refers to the following matters: The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Thus the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Indirect Tax Update Issue 109A

Indirect Tax Update Issue 109A Indirect Tax Update Issue 109A 23 rd November 2015 Reduced VAT rate for the supply of gas (LPG) in cylinders The present update supplements Indirect Tax Update 109 circulated on 6 th October advising of

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης 1 Συµβουλίου Καθαρή µεταβολή του ΑΕΠ σε %, 2016 έναντι 2007 30 20 10 0-10 -20-30 Πηγή: ΝΤ 2 Η Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα