ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (44ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (44ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Γεν. Πρωτ.: 211 / Αρ. Πρωτ.ΕΥΥΑΠ: 121 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (44ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα 2ο: Έγκριση δημόσιας ανακοίνωσης του Τεύχους Διακήρυξης για το έργο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δομής Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον τομέα του Δημιουργικού Σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων», ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιτροπής Ενστάσεων και εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις περαιτέρω απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες. Στην Αθήνα σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, συνήλθε σε συνεδρίαση, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ξενοφώντος 7, Αθήνα (Τ.Κ ), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», μετά από την από 21 Ιανουαρίου 2014 πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Αλέξη Γαληνού. Παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Γ. Μπρούλιας, Πρόεδρος, Α. Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα Μέλη: Ι. Βιδάκης, Δ. Μάλαινος, Ε. Λόκανα, Α. Μοροπούλου διά εξουσιοδοτήσεως στον κ. Γ. Μπρούλια. Απουσίαζαν, καίτοι κλητεύθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση, οι κ.κ.: Ε. Καστανάκης, Αντιπρόεδρος, Χρ. Κίσσας,, Β. Μασσέλος, Μέλη. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Α. Χουλιάρας. Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

2 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ Διαπιστώνεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η ύπαρξη απαρτίας και ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επί του δεύτερου θέματος, λαβών το λόγο ο Πρόεδρος, ενημερώνει το Σώμα ότι σε συνέχεια των υπ αριθ. 2/39 ο ΔΣ/ και 3/42 ο ΔΣ/ αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., υποβάλλεται το τελικό Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης για το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δομής Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον τομέα του Δημιουργικού Σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων», με ενσωματωμένες τις διορθωτικές παρεμβάσεις των Μελών και εγκεκριμένο πλέον από την Μονάδα Ελέγχου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και εισηγείται την έγκριση της δημόσιας ανακοίνωσής του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία (δημοσίευση περιλήψεων της διακήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε., στον εθνικό τύπο και στο σχετικό ΦΕΚ), καθώς και την εξουσιοδότηση του ιδίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις περαιτέρω απαιτούμενες από τον νόμο ενέργειες. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία με ανάταση χειρός, σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ.: Αφού έλαβε υπόψη: α) Τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. β) Την ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική » άξονας προτεραιότητας: «αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ / κωδικός πρόσκλησης 17 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. γ) Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ αναφορικά με τον «Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Δομής Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον τομέα του Δημιουργικού Σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων», που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 11/ Απόφαση του ΔΣ κατά την στην 38 η Συνεδρίαση του (ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΡΙΝ-ΧΩ5). δ) Την υπ αριθ. 2/ απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε, ληφθείσα κατά την 39 η Συνεδρίαση του, με την οποία έλαβε χώρα η αρχική έγκριση του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης για το έργο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δομής Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον τομέα του Δημιουργικού Σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων» επί τη βάσει ορισμένων διορθωτικών αλλαγών των Μελών (ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡΙΝ-ΡΕ6), Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

3 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ ε) Την υπ αριθ. 3/ απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε, ληφθείσα κατά την 42 η Συνεδρίασή του, με την οποία έλαβε χώρα η τελική έγκριση των όρων του Τεύχους Διακήρυξης για το ως άνω έργο, προκειμένου να διαβιβαστεί στη Μονάδα Ελέγχου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για τελικό έλεγχο και έγκριση (ΑΔΑ: ΒΙΨ0ΟΡΙΝ-ΟΒ8). στ) Το εγκεκριμένο από την Μονάδα Ελέγχου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. τελικό Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης για το ως άνω έργο, ζ) Την εισήγηση του Προέδρου για την έγκριση της δημόσιας ανακοίνωσης του ως άνω τελικού σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία, η) Τις απόψεις των Μελών του Σώματος και τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας. θ) Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του Έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δομής Φιλοξενίας και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων στον τομέα του Δημιουργικού Σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της προκήρυξης, ο τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών, αξιολόγησής τους και ακολούθως η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ: ,00 ευρώ), ήτοι συνολικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το 50% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) αναφορικά με το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου, ήτοι μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( ,00 ) (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

4 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ 4. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική », το οποίο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 006/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική », του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) ΕΠ0858 με ενάριθμο κωδικό πράξης ΣΑ2013ΕΠ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η , ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Πρωτόκολλο). 7. Η συνημμένη στο παρόν Διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα: 8. Η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα κοινοποιηθεί με ειδική πρόσκληση προς όλους τους προσφέροντες. 9. H παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό και αποτελείται από τους: κα Σούφερη Μαρία (Υπεύθυνη Λογιστηρίου - Στέλεχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής & Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε) ως Πρόεδρο, και τους: κ.κ. Αγγελή Γιώργο (Δημοσιογράφος - Στέλεχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής & Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε) και Γιακουμή Μιχάλη (ΠΕ Φιλολόγων-Γλωσσολόγων - Διευθυντή ΚΕΚ Δήμου Αθηναίων), ως Μέλη. 10. Η αξιολόγηση των ενστάσεων που τυχόν θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα γίνει από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται για τον σκοπό αυτό και θα αποτελείται από τους: κα Ανδριοπούλου Καλλιόπη (Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων - Στέλεχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής & Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε), ως Πρόεδρο, και τους: κ.κ. Σιδερικούδη Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

5 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ Γεώργιο (ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλ. Μηχανολόγων - Στέλεχος Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Αθηναίων) και Κονταρά Ιωάννη ( ΠΕ 6 Τοπογράφος - Στέλεχος Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Αθηναίων), ως Μέλη. 11. Περίληψη της προκήρυξης να σταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακολούθως στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και στον ελληνικό τύπο και συγκεκριμένα σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα. 12. Οι κ.κ. Γιώργος Μπρούλιας και Αλέξης Γαληνός εξουσιοδοτούνται για τις περαιτέρω απαιτούμενες από τον νόμο ενέργειες. 13. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις του Δ.Σ. επί του υπ αριθ. 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων για το επισυναπτόμενο τεύχος της Διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός για το εν λόγω έργο και θα τεθούν σε ισχύ αυτοδικαίως από της εκδόσεως της πράξης του Δημάρχου Αθηναίων με την οποία θα διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του. Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

6 ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡΙΝ-7ΧΟ Ο Πρόεδρος Γεώργιος Μπρούλιας Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξης Γαληνός Τα Μέλη Ιωάννης Βιδάκης Ευγενία Λόκανα Δημήτριος Μάλαινος Αντωνία Μοροπούλου διά εξουσιοδοτήσεως στον κ Γ. Μπρούλια ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αθήνα, αυθημερόν Γεώργιος Μπρούλιας Πρόεδρος ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τηλ.: , , φαξ: ,

7 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΩΝ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Συντομογραφίες - γενικά 7 A. ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 10 A.1.2 Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 10 A Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 10 A Η Αναθέτουσα Αρχή 11 A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση της Αναθέτουσας Αρχής 12 A.1.3 Το ΠΕΠ Αττικής A.2 ΣΚΟΠOΣ - ΣΤOΧΟΙ - ΚΡIΣΙΜΟΙ ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧIΑΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ A.2.1 Το πλαίσιο υλοποίησης του έργου 13 A.2.2 Όραμα και αποστολή του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με το προκηρυσσόμενο έργο 14 A.2.3 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη του έργου 15 A.2.4 Αντικείμενο του έργου 16 A.2.5 Ωφελούμενοι 18 A.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ A.3.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες στάδια 20 A.3.2 Διαδικασία κινητοποίησης 21 A.3.3 Επιλογή υποψήφιων επιχειρηματιών 21 A Διαδικασία επιλογής 22 A Επιτροπή Αξιολόγησης 22 A Κριτήρια ένταξης στη δομή 22 A.3.4 Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας 24 A Απαιτούμενες υποδομές 25 A Παροχή εξειδικευμένου λογισμικού 27 A.3.5 Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών 28 A Νομική υποστήριξη 28 A Λογιστική υποστήριξη 29 A Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας και Marketing 29 A Συμβουλευτική υποστήριξη 29 A.3.6 Εκπαίδευση 30 A.3.7 Παροχή υπηρεσιών αναδοχής- Mentoring 31 A.3.8 Δημοσιότητα - Εξωστρέφεια 31 A.3.9 Ενδιάμεση αξιολόγηση

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.3.10 Αξιολόγηση και αποφοίτηση 32 A.3.11 Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών 32 A.3.12 Διαχείριση Δομής 33 A.3.13 Δικτυακή πύλη (portal) 33 A.3.14 Υποσύστημα παρακολούθησης λειτουργίας Δομής 36 A.4 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.4.1 Φάση Α: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 38 A.4.2 Φάση Β: Έναρξη λειτουργίας της δομής 39 A.4.3 Φάση Γ: Πλήρης λειτουργία δομής 39 A.4.4 Φάση Δ: Μεταβίβαση του έργου στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 40 A.4.5 Παραδοτέα έργου 41 A.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ A.5.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 43 A.5.2 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 43 A Υπεύθυνος Έργου& Αναπληρωτής 44 A Μέλη Ομάδας Έργου 45 A Εμπειρογνώμονες 47 A Μέντορες 48 A.5.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 48 A.5.4 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 49 A.5.5 Διαδικασία παραλαβής Έργου 49 B. ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 51 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 51 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 51 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 52 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 55 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 55 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 56 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 56 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 58 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 59 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 63 B Οι Έλληνες Πολίτες 63 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 66 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 69 B Οι συνεταιρισμοί 72 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 78 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 79 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 79 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 84 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 86 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 86 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 88 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 89 B Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου 90 B Σχήμα διοίκησης Έργου και στελέχωση Ομάδας Έργου 90 B Τεχνικές απαιτήσεις Πίνακας συμμόρφωσης 91 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 92 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 92 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 93 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 93 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 93 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 95 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 95 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 97 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 97 B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 99 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 99 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 100 B.4.3 Προσφυγές 100 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 101 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 102 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 103 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 105 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 106 B.5.5 Υπεργολαβίες 108 B.5.6 Εμπιστευτικότητα 108 B.5.7 Πνευματικά δικαιώματα 109 B.5.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο 110 C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 112 C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 113 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C.3.1 Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 116 C.3.2 Παροχή χώρου φιλοξενίας 117 C.3.3 Παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις 118 C.3.4 Υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας Δομής 119 C.3.5 Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας 119 C.3.6 Λοιπά 120 C.3.7 Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 120 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C.4.1 Απαιτήσεις και προδιαγραφές εγκαταστάσεων 121 C.4.2 Απαιτήσεις και προδιαγραφές εξοπλισμού γραφείου επίπλων κλπ. 122 C.4.3 Απαιτήσεις Τεχνικής Υποστήριξης 122 C.4.4 Απαιτήσεις Οργάνωσης Διαχείρισης Χώρου 123 C.4.5 Απαιτήσεις και προδιαγραφές ηλεκτρονικού μηχανολογικού εξοπλισμού 123 C Σταθμοί εργασίας 123 C Λοιπός ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός 126 C Απαιτήσεις λογισμικού, πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, κλπ 127 C.4.6 Απαιτήσεις Διαδικτυακής πύλης δομής και ιστοσελίδων συμμετεχόντων 127 C.4.7 Απαιτήσεις υποσυστήματος παρακολούθησης λειτουργίας Δομής

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΩΝ» Υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΩΝ» με κωδικό MIS Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Οι εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, Ξενοφώντος 7, Τ.Κ , Αθήνα Ταξινόμηση κατά CPV: : Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜ ΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ΦΠΑ : ) Μέχρι 50% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ) 6-131

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός Πράξης: Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Είκοσι (20) μήνες 31/01/ /03/ /03/2014 και ώρα 17:00 Η έδρα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Θα κοινοποιηθεί με πρόσκληση προς όλους τους προσφέροντες Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 7-131

14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ορισμοί Διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Έργο Προϋπολογισμός Έργου Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επίσης οποιαδήποτε αλληλογραφία μεταξύ των διαγωνιζομένων και της Ε.Α.Τ.Α. θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 8-131

15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί Διακήρυξης Σύμβαση Συμβατικό Τίμημα Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

16 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. - Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Διεύθυνση Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Βλ. παρ. Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ E.A.T.A. A.E. Βλ. παρ. Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Βλ. παρ. Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ΕΠΠΕ - A.1.2 A Παρουσίαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το ν.4071/2012 ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κατά την έννοια του ν.3614/2007, για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική » του ΕΣΠΑ. Κύριος σκοπός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α.) είναι η διαχείριση δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική » που της έχουν εκχωρηθεί με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και υλοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων την προγραμματική περίοδο

17 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A Η Αναθέτουσα Αρχή Αναθέτουσα Αρχή και φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου είναι η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., η οποία προήλθε από τη συγχώνευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων (ΑΕΔΑ) με την Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) τον Ιανουάριο του 2012, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η ΑΕΔΑ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 και λειτούργησε με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πόλεων. Η ΑΕΔΑ διαθέτει εμπειρία 17 ετών στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με κύριους τομείς το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή. Παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου του Δήμου Αθηναίων με σκοπό την ένταξη των δράσεών του στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου ο Δήμος μπορεί να υλοποιήσει τη στρατηγική του για την ευημερία της πόλης και των κατοίκων της. Η ΕΤΟΑΑ δημιουργήθηκε το 2005 (ως Οργανισμός Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών) με σκοπό τη καθιέρωση της Μητροπολιτικής Αθήνας ανάμεσα στους κορυφαίους αστικούς προορισμούς της Ευρώπης, και ειδικότερα στους τομείς των city breaks, των συνεδρίων, καθώς και των μεγάλων διοργανώσεων. Η πρώτη δημοτική επιχείρηση της χώρας για την ανάπτυξη του τουρισμού δρα έκτοτε με γνώμονα την ενδυνάμωση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας της Αθήνας σε διεθνές επίπεδο. Εντός της δομής της ΕΤΟΑΑ συστήθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί το Γραφείο Συνεδρίων Αθήνας (Athens Convention Bureau), το οποίο από τον Απρίλιο του 2008 προωθεί και προβάλλει την Αθήνα στην απαιτητική διεθνή αγορά συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων, και εξυπηρετεί ξένους φορείς ή επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν συνέδρια ή εκδηλώσεις στην πόλη. Άλλες δράσεις του χαρτοφυλακίου της ΕΤΟΑΑ έχουν αποτελέσει η αναβάθμιση της διαδικτυακής εκπροσώπησης του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, η σταδιακή εξάπλωση ενός δικτύου πληροφόρησης επισκεπτών σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος μέσω της λειτουργίας αντίστοιχων γραφείων και της παροχής ποιοτικών εντύπων, η ανάπτυξη σχέσεων με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του εξωτερικού, η συμμετοχή σε εκθέσεις διεθνούς κύρους, η ενίσχυση της τουριστικής συνείδησης των κατοίκων της πόλης μέσω εθελοντικών προγραμμάτων και καινοτόμων ενεργειών υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών, η εκτίμηση της αγοράς και η άντληση γνώσης από εγχώριους και διεθνείς τουριστικούς φορείς εντός ενός πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας, και η παρακολούθηση των τουριστικών μεγεθών της πρωτεύουσας. Καθώς η συγχώνευση της ΕΑΔΑ με την ΕΤΟΑΑ έλαβε χώρα εν εξελίξει μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών και απρόβλεπτων κοινωνικών διεργασιών, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έχει αναλάβει από τον Ιανουάριο του 2012 πρωτοβουλίες ώστε η τωρινή συγκυρία να αποτελέσει αφετηρία για ανασύνταξη των παραγωγικών δυνάμεων και συντονισμό των τοπικών ομάδων ενδιαφέροντος, καθώς και για την αναστροφή της αρνητικής εικόνας και την ανάδειξη των θετικών στοιχείων που έχει η Μητροπολιτική Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, με τη λειτουργία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επιδιώκεται στα πλαίσια της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου δεκαετούς αναπτυξιακού προγράμματος: Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης. Βασικός πυλώνας είναι η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας με στρατηγική προτεραιότητα την ανάδειξη και ενίσχυση της πόλης ως τουριστικού και συνεδριακού προορισμού καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη. Η αναζωογόνηση του αστικού ιστού

18 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης με βασικούς πυλώνες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού της, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. απασχολεί εξειδικευμένα στελέχη και επιστήμονες, διαθέτει δίκτυο συνεργατών στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε όλη την Ελλάδα, και αξιοποιεί ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο των οποίων έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί πολυάριθμα προγράμματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είτε ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είτε ως τελικός δικαιούχος. A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση της Αναθέτουσας Αρχής Η διάρθρωση της Ε.Α.Τ.Α Α.Ε. περιλαμβάνει δύο διευθύνσεις οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το προσωπικό των δύο διευθύνσεων ανέρχεται σε 52 άτομα τα οποία είναι: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 38 άτομα Κατηγορία Τεχνολογική Εκπαίδευσης, 8 άτομα Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6 άτομα. Ο ορισμός των προϊσταμένων των δύο διευθύνσεων και των προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ως τμήμα της Διεύθυνσης Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η Μονάδα Καινοτομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουριστικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει και υλοποιεί πράξεις, ως δικαιούχος και διαχειριστής, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ καθώς και των διαρθρωτικών ταμείων, που αφορούν καινοτόμες δράσεις απευθείας παρέμβασης στην πραγματική οικονομία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Ταυτόχρονα, η Μονάδα συνεχίζει να υλοποιεί και να στηρίζει τις δράσεις της απορροφηθείσας ΕΤΟΑΑ. Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές σε ότι αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες, και ανάλογα με τα προβλεπόμενα στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου, ή/και τη συνεργασία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας προσαρμόζει τις αρμοδιότητες μεταξύ των Μονάδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πάντα η αποστολή της Εταιρείας. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξετάζοντας τυχόν ανάγκες δύναται να δημιουργεί λειτουργικές υπο-μονάδες στο κάτωθι οργανόγραμμα. A.1.3 Το ΠΕΠ Αττικής Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής στο πλαίσιο του άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής [κωδ.02]» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Το έργο υλοποιείται στη θεματική προτεραιότητα «Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.)»

19 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.2 ΣΚΟΠOΣ - ΣΤOΧΟΙ - ΚΡIΣΙΜΟΙ ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧIΑΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ A.2.1 Το πλαίσιο υλοποίησης του έργου Η οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στην πόλη της Αθήνας με τις επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα να είναι δραματικές. Η Αθήνα σήμερα χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πλήθος επιχειρήσεων, κυρίως καταστημάτων, έχουν κλείσει, ενώ παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση άδειων ή και εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Παράλληλα εντοπίζονται περιοχές που σταδιακά υποβαθμίζονται και εγκαταλείπονται ως χώρος κατοικίας. Συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η πόλη, όπως διαπιστώθηκαν από σχετική μελέτη, είναι: Σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στο κέντρο της πόλης, η οποία οδήγησε σε απώλεια θέσεων εργασίας, εγκατάλειψη και υποβάθμιση περιοχών Έλλειψη δικτύωσης μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με συνέπεια την αδυναμία ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων έρευνας στην επιχειρηματική δραστηριότητα Χαμηλό επίπεδο ενσωμάτωσης τεχνολογίας, δικτύωσης και καινοτομίας στις επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικά εμπόδια στην αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας Έλλειψη συνεργασιών και μειωμένος βαθμός εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Αθήνας. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της στρατηγικής του Δήμου για την Αθήνα πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με μεγάλο αριθμό Φορέων και εκπροσώπων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οποίας αναδείχθηκε μια σειρά δράσεων που θα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της πόλης ιδίως στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις αυτές σε ότι αφορά στην επιχειρηματικότητα συνοψίζονται στα ακόλουθα: Δομημένη παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένης στρατηγικής του δήμου σε ότι αφορά στην επιχειρηματικότητα Στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας με στόχο την έξοδό τους σε νέες αγορές Στήριξη νέας επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που ενσωματώνουν τεχνολογία, αλλά και με έμφαση στους νέους υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων Στήριξη κλάδων που παραδοσιακά δραστηριοποιούνται στην πόλη σε θέματα ενσωμάτωσης τεχνολογιών και καινοτομίας και ανάπτυξη συνεργασιών Στήριξη κλάδων που φαίνεται να παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης και ανάκαμψης της πόλης όπως ο κλάδος του creative industry, υπηρεσιών B2B, η προσέλκυση επιχειρήσεων από το εξωτερικό. Παράλληλα εξετάστηκε η διεθνής εμπειρία και μελετήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για τη στήριξη επιχειρηματικότητας σε επίπεδο πόλης, εξετάζοντας παραδείγματα όπως οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται από τους δήμους του Άμστερνταμ, του Βερολίνου και της Βαρκελώνης. Ο Δήμος Αθηναίων θέτοντας ως βασική στρατηγική προτεραιότητα την ανάκαμψη της πόλης έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα δεκαετές πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Έργο Αθήνα» το οποίο χωρίζεται σε δύο φάσεις και , συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 150 εκατ. περίπου. Το πρόγραμμα δομείται σε 4 άξονες:

20 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άξονας 1: Άξονας 2: Άξονας 3: Άξονας 4: Άξονας 5: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης Διασφάλιση της υλοποίησης και βιωσιμότητας του προγράμματος (τεχνική βοήθεια) Σε ότι αφορά στον Άξονα 1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας η στρατηγική του δήμου στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής καινοτομίας, στην ενίσχυση του τουρισμού καθώς και σε δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στη νέα επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προχωρά στην υλοποίηση μιας ομάδας έργων για τη στήριξης της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθήνας. Τα έργα υπό τον ευρύτερο τίτλο «Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων» θα συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής. Πρόκειται για μια σειρά δομών οι οποίες καλούνται να παρέχουν στήριξη τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις του Δήμου Αθήνας με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης, στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε τομείς που παρουσιάζουν δυνατότητα ισχυρής ανάπτυξης. Ειδικότερα ο Δήμος σχεδιάζει την υλοποίηση έργων με στόχο (α) την παροχή υποστήριξης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (β) την ενίσχυση νέας επιχειρηματικότητας ιδίως επιχειρήσεων που ενσωματώνουν καινοτομία, έχουν δυνατότητα να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και συνεισφέρουν δραστικά στην απασχόληση. A.2.2 Όραμα και αποστολή του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με το προκηρυσσόμενο έργο Οι βασικές παράμετροι που οδηγούν στη διαμόρφωση του οράματος για την Αθήνα και τους πολίτες της συνοψίζονται στα παρακάτω. Επανεκκίνηση της Αθήνας για: μια πόλη βιώσιμη, που θα διαχειρίζεται με σύνεση και δικαιοσύνη τους πόρους της, φυσικούς και οικονομικούς, και τα δημόσια αγαθά της, μια πόλη με αναβαθμισμένη την εικόνα της, μια πόλη καθαρή, φιλική και ασφαλή, μια πόλη που θα προστατεύει τους ασθενέστερους κατοίκους της και θα προσφέρει ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης σε όλους, μια πόλη όπου θα γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα, όλων των ανθρώπων, μια πόλη που θα ενθαρρύνει την καινοτομία, την ανάπτυξη, τη δημιουργία, τη συμμετοχή, μια πόλη αντάξια της ιστορίας της. Μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνονται οι εξής: 1. Αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης: Δράσεις που σαν σκοπό έχουν την ανακούφιση δοκιμαζόμενων στρωμάτων του πληθυσμού, την προστασία των ανθρώπων της

21 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3ης Ηλικίας, τη μείωση της Ανεργίας, τη χρήση Ανενεργού Ανθρωπίνου Δυναμικού σε κοινωνικές δράσεις, την απομάκρυνση των μη νομίμων μεταναστών και την ένταξη των νομίμων στην τοπική κοινωνία κ.α. 2. Στήριξη της τοπικής Οικονομίας: Καινοτόμα προγράμματα στήριξης των τοπικά παραγόμενων υπηρεσιών (Τουρισμός αλλά και λοιπές Υπηρεσίες) κ.α. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης μιας σειράς δράσεων εστιάζει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που παρουσιάζουν υψηλή προστιθέμενη αξία και ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο τομέας του δημιουργικού σχεδιασμού (Creative Design) καταγράφεται ως μια ιδιαίτερα δυναμική και αναπτυσσόμενη συνιστώσα της οικονομίας των πόλεων και των xωρών και ως τέτοια, βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο των διεθνών και των ευρωπαϊκών στρατηγικών ανάπτυξης. Η αποκαλούμενη «δημιουργική βιομηχανία» παρά το γεγονός ότι ο όρος «βιομηχανία» χρησιμοποιείται εδώ καταχρηστικά αναφέρεται σε μια παραγωγική διαδικασία έντασης γνώσης και ταλέντου που «έχει τις ρίζες της στην ατομική δημιουργικότητα, τις ικανότητες και το ταλέντο και παρουσιάζει σημαντική δυναμική για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την παραγωγή και εκμετάλλευση πνευματικής εργασίας» (ορισμός που δόθηκε από το UK Government Department for Culture, Media and Sport DCMS, το 2001, και είναι σήμερα ευρύτερα αποδεκτός). Πρόκειται για κλάδο υψηλής προστιθέμενης αξίας με δυνατότητες συμβολής στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Δήμου και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης προς νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις στον εν λόγω κλάδο με ουσιαστική προστιθέμενη αξία προς τους νέους επιχειρηματίες της πόλης, κατά τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές 1.Η δυναμικότητα του τομέα δημιουργικού σχεδιασμού επιβεβαιώθηκε από τη μελέτη που διεξήγαγε η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την τοπική οικονομία της Αθήνας, ενώ ταυτόχρονα στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε η ανάγκη στήριξης νεοσύστατων επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα. A.2.3 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη του έργου Σκοπός της Πράξης είναι η λειτουργία Δομής Φιλοξενίας, Στήριξης και Ανάπτυξης επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού στο Δήμο Αθηναίων, με στόχο ο Δήμος Αθηναίων να αποτελέσει πόλο οικονομικής ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας με ευρύτερα οφέλη για την περιοχή του Δήμου, αλλά και την περιφέρεια Αττικής γενικότερα. 1 Ενδεικτικά αναφέρεται ως βέλτιστη πρακτική το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Δημιουργικών Επιχειρήσεων, (ECBN, European Creative Business Network). Πληθώρα φορέων και ιδρυμάτων συμμετέχει και στηρίζει αυτό το πανευρωπαϊκό δίκτυο και ανάμεσα στα μέλη συγκαταλέγονται όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά και κρατικοί φορείς, πόλεις, περιφέρειες και ήδη υπάρχοντες φορείς και δίκτυα. (http://www.ecbnetwork.eu/) Αντίστοιχη πρακτική αποτελεί η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημιουργική Οικονομία (European Creative IndustryAlliance) που έχει δημιουργήσει το European Creative Cluster Lab το οποίο αποτελεί ένα ThinkTank για τη δημιουργική διαχείριση συμπλεγμάτων στις δημιουργικές και τις παραδοσιακές βιομηχανίες στην Ευρώπη. Μέσω της συμμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί επίσης και η πλατφόρμα «HowtoGrow» που αποτελεί ένα διαδικτυακό σημείο συνάντησης με στόχο την υποστήριξη δημιουργικών επιχειρήσεων στο ξεκίνημα τους αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη τους σε όλη την Ευρώπη. (www.howtogrow.eu)

22 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος της πράξης είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον στήριξης και εκκόλαψης επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο τομέα ώστε οι επιχειρηματικές προσπάθειες να οδηγήσουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιτυχείς επιχειρήσεις. Οι στρατηγικοί στόχοι της πράξης είναι: 1. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στον ενεργό πληθυσμό του Δήμου Αθηναίων και της ευρύτερης περιοχής 2. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού 3. Η αναβάθμιση του ρόλου της πόλης με τη δημιουργία ενός φιλικού στην επιχειρηματικότητα οικοσυστήματος στο Δήμο των Αθηνών 4. Η διασύνδεση με την παραγωγή Στόχος είναι η Δομή να λειτουργήσει ως θερμοκοιτίδα νέων ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και επιπλέον να δημιουργήσει τις συνθήκες για τη δημιουργία συνεργασιών και συνεργατικών σχηματισμών. Η Δομή θα παρέχει το απαιτούμενο περιβάλλον και υποστήριξη προκειμένου οι επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες. Θα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με στόχο με την αποφοίτηση από τη Δομή οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσελκύσουν χρηματοδότηση και να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη υγιών επιχειρήσεων σε κλάδους δυναμικά αναπτυσσόμενους με μεγάλη εξωστρέφεια. Ειδικοί στόχοι του έργου είναι: Η Δομή να λειτουργήσει ως μέσο δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών τόσο για την ενίσχυση της ταυτότητας της τοπικής δημιουργικής κοινότητας όσο και για τη εξωστρέφειά της, συνδέοντάς την με πόλους δημιουργικής οικονομίας από άλλες χώρες. Να παρέχει και να εξελίσσει εργαλεία υποστήριξης, πληροφόρησης και συνεχούς κατάρτισης και ενημέρωσης της δημιουργικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση και την οικονομική της βιωσιμότητα. Να αξιολογήσει την δυναμική και τις προοπτικές των τοπικών δημιουργών παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα εξέλιξης τους σε επιτυχημένους επιχειρηματίες με βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης τους. Να παρέχει τη δυνατότητα σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού να εντοπίσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης της επιχειρηματικής τους ιδέας (π.χ. τραπεζικός δανεισμός, factoring, κ.λπ.). Να παρέχει τις δυνατότητες στους νέους δημιουργούς σύνδεσή τους με την παραγωγή. A.2.4 Αντικείμενο του έργου Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία δομής στήριξης νέας επιχειρηματικότητας στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού. Η δομή θα υποστηρίξει και θα φιλοξενήσει50 επιχειρήσεις σε κάθε κύκλο και συνολικά στη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν δύο κύκλοι φιλοξενίας, ήτοι συνολικά θα υποστηριχθούν 100 επιχειρήσεις. Ο ανάδοχος του παρόντος έργου καλείται να προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και υποστήριξης των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού

23 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικά το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει: Οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση της Δομής φιλοξενίας επιχειρήσεων Δράσεις προβολής και δημοσιότητας για την κινητοποίηση και προσέλκυση υποψήφιων επιχειρηματιών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης στο ευρύ κοινό Επιλογή των υποψήφιων επιχειρηματικών ομάδων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και διαδικασιών Παροχή των απαιτούμενων χώρων και υποδομών φιλοξενίας επιχειρηματικών ομάδων και νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων Φιλοξενία επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων για διάστημα μέχρι 12μήνες. Η φιλοξενία διακρίνεται σε δύο στάδια: το πρώτο αφορά το αρχικό στάδιο ωρίμανσης της επιχειρηματικής ιδέας και το δεύτερο το στάδιο της επιχειρηματικής δοκιμής Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης οι οποίες περιλαμβάνουν νομική, λογιστική και συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση-κατάρτιση, υποστήριξη από δίκτυο μεντόρων. Στο πλαίσιο αυτό η δομή στήριξης θα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Επιλογή νέων υποψήφιων επιχειρηματικών ομάδων, βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης από εξειδικευμένη επιτροπή 2. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, με τη δημιουργία δομής φιλοξενίας για την υποστήριξη των υποψηφίων επιχειρηματιών με στόχο οι νέοι επιχειρηματίες να δοκιμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Η φιλοξενία θα παρέχεται σε δύο στάδια. (α) Κατά το πρώτο δοκιμαστικό στάδιο διάρκειας τριών (3) μηνών δίνεται η δυνατότητα στην επιχειρηματική ομάδα να διαμορφώσει την επιχειρηματική ιδέα και να διερευνήσει τις δυνατότητές της πριν την έναρξη επιχείρησης. (β) Κατά την είσοδο στο δεύτερο στάδιο η επιχειρηματική ομάδα υποχρεωτικά συστήνει επιχείρηση και πλέον η νέα επιχείρηση προχωρά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου σε συνθήκες οιονεί πραγματικές για έξι (6) μήνες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας θα περιλαμβάνουν, κατ ελάχιστο: οργάνωση χώρων γραφείου με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υποδομές, παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, πρόσβαση σε κατάλληλο λογισμικό, ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών δικτύωσης, διασύνδεση μεταξύ των φορέων ή και με συλλογικούς φορείς, συνδέσμους κ.λπ. 3. Παροχή υπηρεσιών αναδοχής (mentoring), από δίκτυο καταξιωμένων επιχειρηματιών, αναγνωρισμένων στελεχών του χώρου και εμπειρογνωμόνων, σε επίπεδο απλής εξατομικευμένης ή και συλλογικής πλαισίωσης 4. Παροχή στους υποψήφιους επιχειρηματίες εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως προσδιορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, καθώς και υπηρεσιών κατάρτισης σε εξειδικευμένα αντικείμενα 5. Αξιολόγηση των επιχειρηματικών ομάδων/επιχειρήσεων κατά τη μετάβαση από το πρώτο στάδιο στο δεύτερο καθώς και περιοδικά κατά διάρκεια φιλοξενίας. Επίσης, αξιολόγηση των υποψήφιων

24 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ επιχειρηματιών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της φιλοξενίας, όπου αξιολογείται το συνολικό αποτέλεσμα της προσπάθειας και παρέχονται κατευθύνσεις και προτάσεις, προκειμένου οι φιλοξενούμενοι κατά την αποφοίτηση να ενθαρρυνθούν ή όχι στα επόμενα βήματά τους. A.2.5 Ωφελούμενοι Ωφελούμενοι από τη δράση είναι υποψήφιες επιχειρηματικές ομάδες και νεοσύστατες επιχειρήσεις στους οποίους παρέχεται στήριξη προκειμένου να δοκιμάσουν μια επιχειρηματική ιδέα στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού ώστε αυτή να μετεξελιχθεί σε βιώσιμη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό ωφελούμενοι είναι 100 επιχειρηματικές ομάδες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες στο πλαίσιο του έργου θα μετεξελιχθούν σε επιχειρήσεις και θα υποστηριχθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη δομή γίνονται δεκτές επιχειρηματικές ομάδες που είτε δεν έχουν συστήσει επιχείρηση είτε έχουν προχωρήσει σε σύσταση επιχείρησης κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη δομή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή επιχειρηματικών ομάδων δύο έως πέντε (2-5) ατόμων χωρίς ωστόσο να αποκλείονται μεμονωμένα άτομα ή μεγαλύτερες επιχειρηματικές ομάδες, εφόσον τεκμηριώνεται η ικανότητα υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει αποδεκτή τέτοια αίτηση είναι η έδρα της επιχείρησης να είναι στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων εντός της δομής οι επιχειρήσεις εφόσον υπαχθούν στη δομή, είτε, θα πρέπει να μεταφέρουν την έδρα τους στη δομή, είτε, να δημιουργήσουν υποκατάστημα στην έδρα της δομής. Στο παραπάνω πλαίσιο ωφελούμενοι της δράσης είναι: (α) (β) επιχειρηματικές ομάδες πριν το στάδιο σύστασης επιχείρησης, νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις προκειμένου να υποστηριχθούν για την επιτυχή υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η δράση απευθύνεται σε άτομα με δημιουργικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες τα οποία αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες η οικονομική αξία των οποίων στηρίζεται στην πολιτιστική και πνευματική τους αξία. Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες στηρίζονται στην δημιουργικότητα, τις δεξιότητες και το ταλέντο και οι οποίες έχουν δυνατότητα δημιουργίας πλούτου και θέσεων απασχόλησης μέσω της εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην κατηγορία των δημιουργικών επιχειρήσεων περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως: Εφαρμοσμένες Τέχνες (Γραφιστική, Product Design, Web Design, κλπ) Φωτογραφία Διαφήμιση Αρχιτεκτονική Χειροτεχνία και σχεδιασμός επίπλων Μόδα ένδυσης και υπόδησης Γραφή και έκδοση

25 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βιομηχανικός σχεδιασμός 2 Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον κλάδο ή τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας των φιλοξενούμενων επιχειρηματικών ομάδων. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη Δομή είναι η επιχειρηματική ιδέα να αφορά στην παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού ή να βασίζεται σε κυρίαρχο βαθμό στην αξιοποίηση δημιουργικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στην παραγωγική διαδικασία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια ως προς την επιχειρηματική ομάδα με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στη δομή θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους ως ΜΜΕ, βάσει του Κανονισμού 800/2008 (Παράρτημα Ι). Επίσης, στη μετοχική τους σύνθεση δε θα πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό άνω του 20% εξωχώρια επιχείρηση. 2 Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: Ζωγραφική, Γλυπτική, Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός, Μουσική), Παραγωγή ταινιών, βίντεο και λοιπές οπτικοακουστικές παραγωγές, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο

26 A.ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ A.3.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες στάδια Η Δομή θα φιλοξενεί επιχειρηματικές ομάδες και επιχειρήσεις στις οποίες θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί η στήριξη και μετεξέλιξη των επιχειρηματικών ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Οι παρεχόμενες από τη Δομή υπηρεσίες συνοψίζονται στα ακόλουθα: Διαδικασία κινητοποίησης και προσέλκυσης υποψήφιων επιχειρηματιών Παραλαβή αιτήσεων, αξιολόγηση, επιλογή νέων δημιουργικών ιδεών-επιχειρηματικών πρωτοβουλιών προκειμένου οι επιχειρηματικές ομάδες να γίνουν δεκτές στο πρώτο στάδιο Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, αναδοχής και υποστήριξης επιχειρηματικών ομάδων κατά το πρώτο στάδιο με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη στην αποσαφήνιση και οριστικοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας Ενδιάμεση αξιολόγηση με τη λήξη του πρώτου σταδίου και πριν την εισαγωγή στο δεύτερο Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, συμβουλευτική υποστήριξη, αναδοχή και παρακολούθηση νέων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου φιλοξενίας. Το στάδιο αυτό αφορά την πλήρη υποστήριξη των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να υλοποιήσουν την επιχειρηματική ιδέα, να επιτύχουν συνεργασίες και συνέργειες και να δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Στο στάδιο αυτό παρέχεται φιλοξενία και υποστήριξη στη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω των παρεχόμενων υποδομών, των συμβούλων και μεντόρων της δομής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο δεύτερο στάδιο είναι η ίδρυση επιχείρησης Αξιολόγηση εξόδου κατά την ολοκλήρωση της παραμονής στη δομή προκειμένου να αξιολογηθεί από μια ομάδα έμπειρων επιχειρηματιών-μεντόρων η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και της ίδιας της επιχείρησης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών και υποδομών λειτουργίας της Δομής και θα έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στις επόμενες παραγράφους, ενώ θα αναπτύξει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τη διασφάλιση του επιπέδου των υπηρεσιών του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου όσο και μετά τη λήξη του, όλες τις πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ήδη δημόσια γνωστές αλλά θα περιέλθουν σε γνώση του επ ευκαιρία του έργου και αφορούν τις υποψήφιες ή υποστηριζόμενες επιχειρηματικές ομάδες ή επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, την τεχνογνωσία τους, να μην γνωστοποιεί το σύνολο ή τμήμα των αυτών με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτο, να μην επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σ αυτές και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και μέσα για την τήρηση του απορρήτου αυτών. Αντίστοιχη πολιτική εχεμύθειας καλύπτει το σύνολο των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής που θα εμπλακούν στο έργο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΙΝ-2ΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΙΝ-2ΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683 ΑΔΑ: 79Β7ΟΡΙΝ-ΑΛΚ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:45:53 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΙΝ-ΩΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΙΝ-ΩΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων. Έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων. Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.22 12:24:11 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΝ75ΟΡΙΝ-ΞΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων : 75-7 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.26 12:28:55 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: "ΑΘΗΝΑ" ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: ΑΘΗΝΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:08:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΥΗΦ-ΜΧ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 12/08/2014 Α.Π. : 3148 Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ T.K : 22300 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:03:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΔ5ΓΝ-ΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΔΤΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΔΤΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ. Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.79 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαvvελματιών «ΠΡΟΜΗθΕΑΣ)) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡΙΝ-Γ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΡΙΝ-Γ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα