ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑ ΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α.» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΕΑ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IN STORE CREATIVE MEDIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.M. S.A.» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΑΛ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία ειδών Γενικού Εμπορίου και Τουριστική Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.. 4 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜ ΤΙ ΕΦ (MT) ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MT PROPERTY S.A.»... 7 ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «RESPONSE ΑΕ.» την επωνυμία «CHRISTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «CHRISTEL ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε..» την επωνυμία «PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩ ΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» την επωνυμία «ΜΑΝΙΟΣ NUTRIHEALTH ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με δ.τ. «ΜΑΝΙΟΣ NUTRIHEALTH Α.Ε.» την επωνυμία «SEA QUEST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SEA QUEST SA.» την επωνυμία «ΝΤΙΡΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρία Λειτουρ γικών Μισθώσεων» με δ.τ. «ΝΤΙΡΕΝΤ ΑΕ» την επωνυμία «ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΤΣΙΜΙΣΚΗ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Εταιρεί ας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύ νης, τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστα τικού της Λύσης της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AQUA PLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρει ών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α.». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας Α. Η με αριθμό πρωτ. ΕΜ 8789/20/10/2009 αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α.». Β. Η με αριθμό / πράξη της Συμβολαι ογράφου Ηρακλείου Κρήτης Κωνσταντινιάς Σταυρακάκη ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό μητρώου 68798/70/Β/09/36. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Α.Α.Η Α.Ε Ο.Τ.Α.». 2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει παραρ τήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι η Διοίκηση και Διαχείριση των Αθλητικών χώρων του Δήμου Ηρακλείου και Αθλητικών χώρων όμορων Δήμων. Στον σκοπό αυτό πε ριλαμβάνεται κάθε πράξη που αποβλέπει στη διοίκηση και διαχείριση των αθλητικών χώρων στην ανάπτυξη και εύρυθ μη λειτουργία τους και ιδίως την συντήρηση και λειτουργία των οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών τους και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών. 4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε πενή ντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο μη τρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερο μηνία του έτους Μετοχικό κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εται ρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο ( ,00) ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά, κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες μετοχές (10.000) ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ της κάθε μίας. 6. Μετοχές: Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν εισά γονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. 7. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την κα ταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοι κείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη με τετραετή θητεία. 9. Πρώτο Δ.Σ.: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτε λείται από τους 1) Ιωάννη Δροσίτη του Δημητρίου και της Μαρίας, γιατρό Δημοτικό Σύμβουλο, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Λυκάστου 6, κάτοχο του Τ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου με αναπλη ρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Βαρδαβά του Φαίδωνα και της Ελευθερίας, λογιστή, που γεννήθηκε το 1975 κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Χάνδακος αρ. 58, κάτοχο του ΑΕ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου. 2) Μιχαήλ Περισυνάκη του Αθανασίου και της Μαρίας, Δη μοτικό Σύμβουλο, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Κανάρη 66, κάτοχο του ΑΕ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Νικόλαο Δημόπουλο του Αναστα σίου και της Μαρίας συνταξιούχο, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης Λ Κνωσσού 235 κάτοχο του ΑΗ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου. 3) Νικόλαο Χονδράκη του Γεωργίου και της Στυλιανής, Δημοτικό Σύμβουλο συνταξιούχο, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Αλεξαν δρείας 16, κάτοχο του ΑΕ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεώρ γιο Καραντίνα του Ιωάννη και της Μαρίας, παιδίατρος, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Μάρκου Μουσούρου 20, κάτοχο του ΑΕ δελ τίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου. 4) Ευαγγελία Τυλιανάκη του Γεωργίου και της Ζαμπέ τως, έμπορο, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Ευάνθους 3, κάτοχο του ΑΒ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου με αναπληρωτή τον Χωραίτη Βασίλειο του Γεωργίου και της Κυριακής, χρηματιστή, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Ραυτοπούλου 67, κάτοχο του ΑΗ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου. 5) Αντώνιο Παντελάκη του Μάρκου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Πρακτικίδου αρ. 24 κάτοχο του ΑΗ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου με αναπληρωτή την Μαρία Μπέρκη Τιτομιχελάκη του Σταύρου και της Στυ λιανής, δημόσιος υπάλληλος που γεννήθηκε το 1963 στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Λάρισας αρ. 5, κάτοχο του ΑΒ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου. 6) Βασίλειο Κοκοτσάκη του Σταύρου και της Χρυσής, δημόσιο υπάλληλο, που γεννήθηκε στις και κατοι κεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Τριανδρίας 24, κάτοχο του 109/ δελτίου ταυτότητος του Α.Π.Σ. με αναπλη ρωτή τον Παναγιώτη Αντωνακάκη του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, γιατρό, που γεννήθηκε στις και κα τοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Πρακτικίδου 46, κάτοχο του ΑΕ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου. 7) Γεώργιο Σεβδαλή του Σταύρου και της Μαρίας, επιχει ρηματία, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηρά κλειο Ικτίνου 9, κάτοχο του ΑΑ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου με αναπληρωτή τον Μανώλη Δραμητινό του Γεωργίου και της Φωτεινής, που γεννήθηκε το στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Μύσωνος 26, κάτο χο του Γ δελτίου ταυτότητος ΤΑ Ηρακλείου. 8) Στυλιανή Κοκολάκη του Εμμανουήλ και της Ελένης, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης Αμαζόνων αρ. 2, κάτοχο του ΑΕ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου με αναπληρωτή τον Νικόλαο Γυαλιτάκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης, που γεννήθη κε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Ανωγείων αρ. 32, κάτοχο του ΑΗ δελτίου ταυτότη τος ΥΑ Ηρακλείου.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 9) Γεώργιο Κοπανά του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στις και κατοικεί στο Ηράκλειο Ναυαρίνου 6, κάτοχο του ΑΗ δελτίου ταυτότητος ΥΑ Ηρακλείου με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λεβεντάκη του Αντωνίου και της Δωροθέας, καθηγητή, που γεννήθηκε στις κατοικεί την Αθήνα οδός Ζαλοκώστα 24 κάτοχο του Ξ δελτίου ταυτότητος ΛΑ ΤΑ Ασφαλείας. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού συμβουλίου λήγει την Ελεγκτές Ελεγκτές της Εταιρείας ορίζονται: 1) Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: Τακτικοί οι: 1) Εμμανουήλ Μανιός του Θεμιστοκλή, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης οδός Σαμαρίτιδων αρ. 7, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το 1960, κάτοχος του υπ αριθμό Ρ δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, με αριθμό μητρώου 145/ και 2) Ζαχαρίας Μαρκάκης του Ζαχαρία, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης οδός Ζωγράφου αρ. 5, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1958, κάτοχος του υπ αριθμό Θ δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, με αριθμό μητρώου 260/ Αναπληρωματικοί οι: 1) Γεώργιος Λιαπάκης του Εμμανουήλ, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης οδός Μητσοτάκη αρ. 4, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1958, κάτοχος του υπ αριθμό Σ δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, με αριθμό μητρώου 34951/ και 2) Δημήτριος Εργαζάκης του Ιωάννη, πτυχιούχος Π.Α.Π., κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης οδός 62 Μαρτύρων αρ. 41, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο κρήτης το 1973, κάτοχος του υπ αριθμό Π δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, με αριθμό μητρώου 57587/ Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπη κοότητας. Ηράκλειο, 30 Οκτωβρίου 2009 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ (2) ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΕΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Την 15/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: α) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5045/ αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΑ Α.Ε.». β) Η με αριθμό / πράξη ιδρύσεως και το καταστατικό αυτής, της συμβολαιογράφου Λαρίσης Στυ λιανής Νούλα το γένος Ι. Παπαχατζή. Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία έλαβε Αριθμό Μητρώου 68747/31/Β/09/22. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: Επωνυμία Διακριτικός τίτλος: «ΕΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΩΝ», και διακριτικός τίτλος «ΕΛΕΑ Α.Ε.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Λαρισαίων. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, σε αστικά και αγροτικά ακίνητα, και η επιχειρηματική εκμετάλλευση ακι νήτων, 2. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 3. Η αγοραπω λησία ιδιόκτητων ακινήτων και η εν γένει αγορά, αξιοποίη ση, εκμετάλλευση ή πώληση κάθε φύσεως ακινήτων, όπως κτιρίων κατοικιών, μη οικιστικών κτηρίων, ελεύθερων (μη οικοδομημένων) γηπέδων και οικοπέδων που προορίζονται ή όχι για την ανέγερση κτηρίων κατοικιών και μη οικιστι κών κτηρίων, 4. Η εκμίσθωση και διαχείρηση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων σε τρίτα πρόσωπα που προορίζονται για κατοικία ή όχι, 5. Η μίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων και η εκμετάλλευση αυτών, 6. Η εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων και ανάπτυξη καλλιεργειών πολυετών και μη φυτών και δασικών δένδρων, 7. Η συμμετοχή στο κεφά λαιο επιχειρήσεων και εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και γενικά οι επενδύσεις σε συμμετοχές, μετοχές και κινητές αξίες παντός είδους και 8. Η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από της συντελέσεως των νομίμων διατυπώσεων δη μοσιότητος. Ποσό και τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το πο σόν των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ, καταβεβλημένο τοις μετρητοίς σύμφωνα προς το άρθρο 24 του καταστα τικού. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ εκάστη. Ημερομηνία λήξης της Εταιρικής χρήσης: Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και χρόνος θη τείας του: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη που εκλέγονται από την γενική Συνέλευση των Μετόχων για πενταετή θητεία. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμ βούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 1. Μαρία σύζυγο Γεωργίου Σαπουνά, το γένος Αθανασίου Γιαννούλα, γεννηθείσα στον Τύρναβο Λάρισας, κάτοικο Λαρίσης, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 8, κάτοχο του υπ αριθμόν Η / δελτίου ταυτότητας του A.T. Ελάσσονος, με ΑΦΜ /Α ΔΟΥ Λάρισας, Ελληνί δα υπήκοο, που ορίζεται ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Ευαγγελία Γεωργίου Σαπουνά, δικηγόρο, γεννηθείσα στη Λάρισα όπου και κατοικεί, στην οδό Κολοκοτρώνη αριθ μός 8, κάτοχο του υπ αριθμόν X / δελτίου ταυτότητας της Υπ. Ασφ. Λάρισας, με ΑΦΜ: / Α ΔΟΥ Λάρισας, Ελληνίδα υπήκοο, που ορίζεται ως Αντι πρόεδρος. 3. Δήμητρα Σπυρίδωνος Κωτσοπούλου, γεννηθείσα στη Λάρισα όπου και κατοικεί στην οδό Ολύμπου αριθμός 37, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΑ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περιφ. Λάρισας, με ΑΦΜ / Β ΔΟΥ Λάρισας, που ορίζεται ως Μέλος. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η ανωτέρω Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαρία συζ. Γεωργίου Σαπουνά, κάτοικος Λάρισας, Κολοκοτρώνη αρ. 8, με ΑΔΤ Η /57 και ΑΦΜ /Α ΔΟΥ Λάρισας. Το ανωτέρω συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία και θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2011 έτους.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ελεγκτές Α χρήσης: Τακτικοί Ελεγκτές ορίζονται: 1. Χρήστος Καφές του Ζήση, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., με αριθμό αδείας ΟΕΕ , γεννηθείς στη Βερδικούσα, κάτοικος Λάρισας, οδός Παπαναστασίου αριθμός 33Α, κά τοχος δελτίου ταυτότητος υπ αριθμόν ΑΒ / 2005 του Τμήματος Ασφαλείας Λάρισας. 2. Βασίλειος Έξαρχος του Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Σ.Σ.Ο.Ε., με αριθμό αδείας ΟΕΕ , γεννηθείς στο Καλοχώρι Λάρισας, κάτοικος Λάρισας, οδός Ζάννου αριθμός 16, κάτοχος δελτίου ταυτότητος υπ αριθμόν Π /1992 του Τμήματος Ασφαλείας Λάρισας. Αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται: 1. Παναγιώτης Νταής του Ανδρέα, πτυχιούχος Παντείου, με αριθμό αδείας ΟΕΕ , γεννηθείς στο Βόλο, κάτοικος Λάρισας, οδός Σαράφη αριθμός 32, κάτοχος δελ τίου ταυτότητος υπ αριθμόν Κ /1978 της Υπ/σης Χωρ. Μαγνησίας. 2. Ιωάννης Μπουχλαριώτης του Αποστόλου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, με αριθμό αδείας ΟΕΕ , γεννηθείς στη Λάρισα, κάτοικος Λάρισας, οδός Πελασγών αριθμός 6, κά τοχος δελτίου ταυτότητος υπ αριθμόν Π του Τμ. Ασφ. Λάρισας. Η καταχώρηση της εν λόγω Ανωνύμου Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920. Λάρισα, 30 Οκτωβρίου 2009 Η Διευθύντρια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ (3) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IN STORE CREATIVE MEDIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.M. S.A.». Την 30/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/09/2009 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IN STORE CREATIVE MEDIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. «I.C.M. S.A.» και με αριθμό μητρώου 53556/01ΑΤ/Β/03/103(2005), που εδρεύει στο δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της εταιρείας, περί επωνυμίας και σκοπού αντίστοιχα, η κατάργηση διατάξεων και νέα αρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί στις δια τάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007. Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, τα άρθρα 1 και 2 έχουν ως ακολούθως: Άρθρο 1ο: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «IN STORE CREATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «I.C.M. S.A.». Για τις συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετά φραση ή με λατινικούς χαρακτήρες. Άρθρο 2ο: Σκοπός της εταιρείας είναι: Εμπορία, κατασκευή, εισαγωγές εξαγωγές μηχανικών ηλεκτρονικών ψηφιακών μέσων προβολής, προϊόντων και υπηρεσιών. Εκμετάλλευση ενοικίαση πώληση υπαίθριων ημιυπαίθριων διαφημιστικών χώρων. Εκμετάλλευση διαφη μιστικών μέσων. Προωθητικές ενέργειες πωλήσεων προϊό ντων (promotion). Πώληση διαφημιστικών χώρων. Εισαγωγή πώληση ενοικίαση διαφημιστικών μέσων. Τοποθέτηση, εγκατάσταση μηχανικών ηλεκτρονικών και οπτικοακου στικών συστημάτων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα ως άνω. Κατασκευή εμπορία διαχείριση εκμετάλλευση γης και ακινήτων. Κατασκευή εξοπλισμός εισαγωγές εξαγωγές εμπορία ειδών εξοπλισμού επαγ γελματικών χώρων. Επί κέρδει εμπορία και προβολή προϊόντων εν γένει διά μέσου της διαφημίσεως και παροχή υπηρεσιών σε οποι οδήποτε μέσο γραπτό ή ηλεκτρονικό (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, υπαίθρια διαφήμιση, αφισοκόλληση, κλπ.). Επι μέλεια παραγωγής εντύπων, εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, κλπ.), γραφικές τέχνες. Επεξεργασία φίλμς, παραγωγή εγχρώμων δοκιμιών, φωτοστοιχειοθεσίες δι αφημιστικές κατασκευές, stands εκθεσιακών περιπτέρων, επιγραφές, κλπ. και κάθε άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εμπορικές δραστηριότητες εργασία ή δραστηριότητα. Παροχή υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Παροχή υπηρεσιών μεσίτη αστικών συμβάσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, για τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής ή μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή υπόδειξη ευκαιριών σε τρίτους για τη σύναψη τοιούτων συμβάσεων. Παροχή καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Ξενοδο χεία και παρόμοια καταλύματα. Παροχή καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρο νομεριστικής μίσθωσης). Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδος καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθα ριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης). Εστιατόριο. Καφετέρια. Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α κατηγορίας με εστιατόριο. Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α κατηγορίας χωρίς εστιατόριο. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής. Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας. Υπηρεσίες παρο χής δωματίου ή μονάδος καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών. Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με πα ροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Υπηρεσίες ενοικία σης επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια. Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια. Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδος καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης. Υπηρεσίες καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Υπηρεσί ες δωματίου ή μονάδος καταλύματος για σπουδαστές σε φοιτητικές εστίες και σχολικούς κοιτώνες. Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Αγοραπωλησία ιδιό κτητων ακινήτων. Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών. Αγοραπωλησία ιδιοκτη σιών χρονομεριστικής μίσθωσης. Αγοραπωλησία ελεύθε ρων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων. Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών. Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Υπηρε σίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία. Υπηρεσίες ενοικί ασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση. Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διαρκείας. Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διαρκείας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση. Υπηρε σίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακι νήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση. Υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπε δα γκολφ, τένις, κλπ.). Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ένα ντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Μεσιτικά γραφεία ακινήτων. Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης γιά ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμ βασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθω σης. Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων, βάσει αμοιβής ή σύμβασης. Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, ένα ντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα. Τεχνική εταιρεία κατασκευών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδή ποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή ή έπ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό. Β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης και της εξα γοράς, με εταιρείες, εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της. Γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρό σωπο με οποιοδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της συνερ γασίας με τη μορφή κοινοπραξίας ή consortium, ομίλου κλπ. Δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, ημεδαπούς ή και διε θνείς, αυτοτελώς ή για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους. ΣΤ) Να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπείας, αποκλειστι κής ή μη διανομής, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Ζ) Να συμμετέχει σε εκθέσεις, σε ημερίδες, σε σεμινάρια και σε κάθε ανάλογη δραστηριότητα. Η) Να αιτείται και να λαμβάνει επιδότηση ή χρηματοδότη ση από πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδιωτικά ή δημόσια, συμμετέχοντας και σε ανάλογα αναπτυξιακά προγράμματα. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο ποιημένου καταστατικού. Αγ. Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (4) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΑΛ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία ειδών Γενικού Εμπορίου και Τουριστική Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΕΠΙΚΑΛ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία ειδών Γενικού Εμπορίου και Τουριστική Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7939/01ΔΤ/Β/86/153) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7939/01ΔΤ/Β/86/153 με την από 09/11/2009 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7939/01ΔΤ/Β/86/153 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/12/2009, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα τρεις (15.00 ) μετά το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι, οδός Κηφισού αρ. 150, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή που ορίσθηκε για συζήτησή του, να καταθέ σουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές ή τις αποδεί ξεις κατάθεσής τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπρο σώπων τους. Περιστέρι, 9 Νοεμβρίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο (5) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ αρίθμ. 15/ συνεδρίασής του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑ ΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην αί θουσα των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών στην οδό Αράτου 21 (Πλ. Όλγας), Πάτρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2010 «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» 2. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω. Πάτρα, 5 Νοεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ (6) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 7 και άρθρο 29 του κα ταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2009 του Δ.Σ. της «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ» καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 03 Δεκεμβρίου 2009 ημέ ρα Πέμπτη και ώρα 19:00. η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας περιοχή Αναληψης Καλύμνου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Παράταση της πρώτης εταιρικής χρήσης. Κάλυμνος, 10 Οκτωβρίου 2009 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (7) νυμία «ΕΜ ΤΙ ΕΦ (MT) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MT PROPERTY S.A.». Την 03/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 24/09/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜ ΤΙ ΕΦ (MT) ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «MT PROPERTY S.A.» και αριθ μό Μητρώου 61579/01ΑΤ/Β/06/404 που εδρεύει στο δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 21/09/2009. Αγ. Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2009 ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (8) νυμία «RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «RESPONSE ΑΕ.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14/09/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESPONSE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «RESPONSE ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 54383/01ΑΤ/Β/03/200, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικη τικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από 01/10/2009, από την οδό Κονίτσης 3 5 στην οδό Μυκάλης 12 του Δήμου ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Αγ. Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2009 ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ (9) νυμία «CHRISTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «CHRISTEL ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε..». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/09/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHRISTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» δ.τ. «CHRISTEL ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και αριθμό Μη τρώου 45860/01ΑΤ/Β/00/179 που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑ ΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 καθώς και ποσού ευρώ ,00 υπέρ το άρτιο, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 24/07/2009. Αγ. Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (10) νυμία «PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14/09/2009 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώ ου 31453/01ΑΤ/Β/94/2437 που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑΡΟΥ ΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 30/06/2009. Αγ. Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2009 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (11) Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΟΣ NUTRIHEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με δ.τ. «ΜΑΝΙΟΣ NUTRIHEALTH Α.Ε..». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/09/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΟΣ NUTRIHEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ» δ.τ. «ΜΑΝΙΟΣ NUTRIHEALTH Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 68441/01ΑΤ/Β/09/281 που εδρεύει στο δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχι κού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 Ευρώ. Αγ. Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (12) νυμία «SEA QUEST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SEA QUEST SA.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 06/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SEA QUEST ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «SEA QUEST SA» και αριθμό Μητρώου 34993/62/Β/96/0031: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Δι οικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΤΑΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (13) νυμία «ΝΤΙΡΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρία Λειτουργικών Μισθώ σεων» με δ.τ. «ΝΤΙΡΕΝΤ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 04/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΡΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρία Λειτουργικών Μισθώσεων» δ.τ. «ΝΤΙΡΕΝΤ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 39762/62/Β/98/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Δι οικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΗΤΑΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΚΡΙΤΩΝ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (14) νυμία «ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 05/11/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23/10/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 8974/62/Β/86/0808 με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε εκκαθαριστής ο: Σαφλέκος Ευγενικός του Αποστόλου και της Κονδυλένιας, κάτοικος Θεσσαλονίκης και οδό Αργυρουπόλεως 29, Τ.Κ , γεννημένος την 29/09/1937 στην Κριθιά Θεσ/νίκης, με Α.Δ..Τ. Λ Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (15) νυμία «ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΤΣΙΜΙΣΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» δ.τ. «ΤΣΙΜΙΣΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 39696/62/Β/98/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοι κητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2009 ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (16) Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, τροποποίηση και κωδικοποίη ση του καταστατικού της. Δυνάμει του υπ αριθμόν 3225/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Κυριακής Λαουλάκου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εται ρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, στις 11/11/09 με αριθμό κατάθεσης 679/2009 και αριθμό μητρώου και κατόπιν του υπ αριθμόν 2/2009 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «I.T.L. Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 82), με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, ο Ιωάννης Ρου μελιώτης του Βασιλείου και της Μαρίας, εταίρος της ανω τέρω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα ανήκοντα σ αυτόν ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον Χρήστο Ρουμελιώτη του Βασιλείου και της Μαρίας, και αποχωρεί από την εταιρεία. Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με το υπ αριθμόν 2479/ συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμι μα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά την , με αριθμό μητρώου και αριθμό κατάθε σης 637/2007 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ μόν 11448/ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ., τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περι ωρισμένης Ευθύνης). Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης των 99 εταιρικών μεριδίων από τον Ιωάννη Ρουμελιώτη και την αποχώρηση αυτού από την εταιρεία, μοναδικός εταί ρος της εν λόγω εταιρείας είναι ο Χρήστος Ρουμελιώτης και ως εκ τούτου, επειδή η εν λόγω εταιρεία καθίσταται μονοπρόσωπη τροποποιείται η επωνυμία αυτής ως εξής: «INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «I.T.L. Μ.Ε.Π.Ε.» και συγχρόνως τροποποιείται αναλό γως το Καταστατικό αυτής. Μετά τα παραπάνω κωδικοποιείται το Καταστατικό της εν λόγω εταιρείας για την καλύτερη κατανόηση των όρων του, το οποίο πλέον έχει ως εξής: ΕΤΑΙΡΟΣ: Ιωάννης Ρουμελιώτης του Βασιλείου και της Μαρίας, αυτοκινητιστής, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1957 και κατοικεί στη Σπάρτη, οδός Βρασίδου αριθ μός 98, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμόν ΑΒ που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Σπάρτης, με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «I.T.L. Μ.Ε.Π.Ε.». ΕΔΡΑ: ο Δήμος Πειραιά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίω ση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια των εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος Χρήστος Ρουμελιώτης, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και ανέλαβε και τα εκατό (100) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια. ΣΚΟΠΟΣ: 1) Διενέργεια εθνικών και διεθνών μεταφορών. 2) Απόκτηση ιδίων μεταφορικών μέσων. 3) Ενοικίαση αυτο κινήτων Δημόσιας Χρήσης για τη διενέργεια μεταφορών. 4) Αντιπροσώπευση αλλοδαπών μεταφορικών εταιρειών. 5) Διενέργεια εθνικών και διεθνών μεταφορών με μεταφορικά μέσα τρίτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο Χρήστο Ρουμελιώτη, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2009 Η Συμβολαιογράφος ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ (17) Λύσης της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «AQUA PLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με την 893/ πράξη του συμβ/φου Πειραιά Γε ωργίου Τριανταφυλλάκη του Ελευθερίου, που καταχωρήθη κε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αριθμό μητρώου αριθμό κατάθεσης 670/2009 μό νοι εταίροι της άνω εταιρείας: 1) Χρυσόστομος Νατσακάκος του Αλεξάνδρου και της Αθηνάς και 2) Νικόλαος Νατσακά κος του Αλεξάνδρου και της Αθηνάς, αποφάσισαν ομόφωνα τη λύση της άνω εταιρείας τους, καθότι έχει εκπληρώσει τους σκοπούς της και θέτουν αυτή υπό εκκαθάριση, διορί ζοντας εκκαθαριστές της τους άνω εταίρους Χρυσόστομο Νατσακάκο και Νικόλαο Νατσακάκο. Η εν λόγω εταιρεία συστήθηκε με το 18322/ συμβόλαιο της συμβ/φου Πειραιά Άννας Τριανταφυλλάκη Παπακωστοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αριθμό μητρώου και αριθμό καταχώρησης 645/ , περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11528/ Φ.Ε.Κ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 / ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ Β 1279 Αθήνα 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 23195 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 50 ============================== (Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμός: 12) =====================================

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 50 ============================== (Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμός: 12) ===================================== ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ---------------------------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ.πρωτ. 1164/12.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 50 ==============================

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ 30-4-2016 Στη Θεσσαλονίκη την 30/4/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 π.μ, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.14/ 2015 Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασίας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και κατακύρωση αποτελέσματος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.14/ 2015 Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασίας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου και κατακύρωση αποτελέσματος ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 27.6.2014 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα