ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ /28/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Διονύσιος Στραβοράβδης Πρόεδρος 2. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση 3. Διονύσιος Μπάστας Τακτικό Μέλος 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Τακτικό Μέλος 5. Θεόδωρος Καμπίτσης Τακτικό Μέλος 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός Τακτικό Μέλος Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος και κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα απουσίαζαν από τη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν., κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 5ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρας Λάντου, οι οποίες έχουν ως εξής: Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ254Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 13. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 14. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Την υπ αριθ. οίκ /7097/ (ΑΔΑ: Ψ39Ι7ΛΕ-ΟΙΟ) πρόσκληση υποβολής προσφορών του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας. 16. Την υπ αριθ /8421/ (ΑΔΑ: 7ΚΜΓ7ΛΕ-3ΞΝ) πρόσκληση υποβολής προσφορών του Τμήματος Προμηθειών για εντομοκτονία και μυοκτονία στο Ορφανοτροφείο «Ο Σωτήρ». 17. Την υπ αριθ. οίκ / 9191/ πρόσκληση υποβολής προσφορών του Τμήματος Προμηθειών για την ηχητική-μικροφωνική-μουσική κάλυψη εκδηλώσεων 21ης 2

3 Μαΐου στην πλατεία Αργοστολίου και την ορθή επανάληψη αυτής λόγω προσθήκης χώρου στον οποίο απαιτείται ηχητική κάλυψη. 18. Τις κάτωθι κατατεθείσες προσφορές: 1. Τις από και του Πρέντζα Κωνσταντίνου. 2. Την από της εταιρείας «Αίαντας Εισαγωγική και Εξαγωγική Α.Ε.». 3. Την από της εταιρείας Τ&Τ ΙΚΕ. 4. Την από του Stefani Voldian. 5. Την από του Γασπαρινάτου Αλέξανδρου. 6. Την του Κουρή Κυριάκου. 7. Την από της εταιρείας Intersys A.E. 8. Την από της εταιρείας «Ε. Πολλάτος Σ. Κακούρης Ο.Ε.». 9. Την από του Πετράτου Χρήστου. 10. Την από του Μποσώνη Φίλιππου. 11. Την από της εταιρείας «Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε.». 12. Την από της εταιρείας «Ηχώ ΕΠΕ». 19. Τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως αυτές αποτυπώνονται στους κάτωθι πίνακες. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση των δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες», και Β «Παροχή Υπηρεσιών». Β) Την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα Α «Προμήθειες», και Β «Παροχή Υπηρεσιών». α/α Πίνακας Α - Προμήθειες ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Φωτοτυπικό Kyocera taskalfa 1800SH για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού. Είδη καθαριότητας κατά το τρέχον έτος για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Λαμπτήρες φθορισμού (10 τεμ. των 0,60μ. και 13 τεμ. των 1,20μ. για την αντικατάσταση των υπαρχόντων του κτηρίου του Διοικητηρίου με λαμπτήρες LED Υλικά για την αντιμετώπιση προβλήματος στο κεντρικό ρελέ του ισογείου του κτηρίου του Διοικητηρίου (στη γραμμή που τροφοδοτεί τα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτηξης, του Τμήματος Πληροφορικής, το διάδρομο και τον ενιαίο χώρο) : 5 κουτιά διακλάδωσης, 3 εξωτερικοί διακόπτες στεγανοί, κανάλι κατάλληλης διατομής 36μ., καλώδιο NYM 50μ., κλέμες συνδέσεων, 3 φωτιστικά σώματα, 6 λαμπτήρες Led. Κουρής Κυριάκος ΑΦΜ Γασπαρινάτος Αλέξανδρος ΑΦΜ Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ , ,97 451,41 355,47 α/α Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό 3

4 Συντήρηση άπαξ του κήπου του Διοικητηρίου Π.Ε. Κεφαλληνίας (Καλλωπισµός όλων των φυτών, κούρεμα του χλοοτάπητα, κλάδεμα θάμνων, καθάρισμα του κήπου από φυτικά υλικά) Μποσώνης Φίλιππος ΑΦΜ , Ηλεκτρολογικές εργασίες για την αντιμετώπιση προβλήματος στο κεντρικό ρελέ του ισογείου του κτηρίου του Διοικητηρίου και συγκεκριμένα στη γραμμή που τροφοδοτεί τα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, το διάδρομο και τον ενιαίο χώρο και αντικατάσταση των 6 λαμπτήρων φθορισμού με τους αντίστοιχους Led στον ίδιο χώρο. Πραγματοποίηση εντομοκτονίας και μυοκτονίας σε χώρο 50 τ.μ. στο Ορφανοτροφείο «Ο Σωτήρ» (οδός Λάσσης 45, Αργοστόλι), όπου φυλάσσεται σκηνικό υλικό της Π.Ε. Κεφαλληνίας, καθώς και στο ίδιο το υλικό (περίπου 70 συσκευασμένες σκηνές). Το σκηνικό υλικό θα πρέπει να μετακινηθεί εντός του χώρου φύλαξής του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή των σκευασμάτων απεντόμωσηςμυοκτονίας σε όλα τα σημεία του χώρου και στο σύνολο του υλικού Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ Ε. Πολλάτος-Σ. Κακούρης Ο.Ε. ΑΦΜ ,85 180, Ηχητική-μικροφωνική-μουσική κάλυψη εκδηλώσεων 21ης Μαΐου στην πλατεία Αργοστολίου Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού Ιθάκης. Ζητείται η έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο της αντίστοιχης εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας στην παρούσα συνεδρίαση. Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ Θα δημοπρατηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας 306, ,00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 4

5 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ254Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 13. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας. 15. Την υπ αριθ. οικ /8673/ (ΑΔΑ: ΩΕΑΑ7ΛΕ-01Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 16. Την ανάγκη εκ νέου δικαστικών επιδόσεων στις της αίτησης αναστολής της Π.Ι.Ν. κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Μεγαθυμική Επινοούσα Ν. Σολωμός και Σία Ο.Ε. Ερευνητικές, Τεχνολογικές και Αναπτυξιακές Υπηρεσίες Διατάξεις-Εφαρμογές-Εκδόσεις» σε Αθήνα και Κεφαλονιά στην ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία και στην τράπεζα Eurobank Α.Ε. 17. Το γεγονός ότι στις την ώρα γνωστοποίησης της ανάγκης εκ νέου δικαστικών επιδόσεων προς την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Μεγαθυμική Επινοούσα Ν. Σολωμός και Σία Ο.Ε. Ερευνητικές, Τεχνολογικές και Αναπτυξιακές Υπηρεσίες Διατάξεις- Εφαρμογές-Εκδόσεις» και στην τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (υποκατάστημα Κεφαλληνίας), είχε ολοκληρωθεί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., στην οποία θα υποβαλλόταν προς έγκριση η εν λόγω δαπάνη δικαστικής επίδοσης και η αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης θα δημιουργήσει άμεσο κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων της Π.Ι.Ν. 18. Την υπ αριθ. οίκ /8682/ (ΑΔΑ: 6ΦΨΡ7ΛΕ-Ι06) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α. Την έγκριση της υπ αριθ. οίκ /8682/ (ΑΔΑ: 6ΦΨΡ7ΛΕ-Ι06) Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: A1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης έως το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 ) σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου Π/Υ της Π.Ε Κεφαλληνίας έτους 2015 Ε.Φ και Κ.Α.Ε , προκειμένου να γίνουν δικαστικές επιδόσεις στις στην Κεφαλονιά της αίτησης αναστολής της Π.Ι.Ν. κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μεγαθυμική Επινοούσα Ν. Σολωμός και Σία Ο.Ε. Ερευνητικές, Τεχνολογικές και Αναπτυξιακές Υπηρεσίες Διατάξεις-Εφαρμογές-Εκδόσεις» προς την ως άνω εταιρεία και στην τράπεζα Eurobank Α.Ε. Α2. Ανάθεση για τις ανωτέρω δικαστικές επιδόσεις στην Κεφαλονιά, στη δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας Γιαννοπούλου Αιμιλία, Α.Φ.Μ Α3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης έως το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 ) σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου Π/Υ της Π.Ε Κεφαλληνίας έτους 2015 Ε.Φ και Κ.Α.Ε , προκειμένου να γίνουν εκ νέου δικαστικές επιδόσεις στις στην Αθήνα της αίτησης αναστολής της Π.Ι.Ν. κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μεγαθυμική Επινοούσα Ν. Σολωμός και Σία Ο.Ε. Ερευνητικές, Τεχνολογικές και Αναπτυξιακές Υπηρεσίες Διατάξεις-Εφαρμογές-Εκδόσεις» προς την ως άνω εταιρεία και στην τράπεζα Eurobank Α.Ε. 5

6 Α4. Ανάθεση για τις ανωτέρω δικαστικές επιδόσεις στην Αθήνα, στο δικαστικό επιμελητή Αθηνών Λέντζα Σωτήριο, ΑΦΜ Β. Την έγκριση της δαπάνης που προκλήθηκε από τις ανωτέρω υπηρεσίες, η οποία ανέρχεται σε 56,58 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της ανάθεσης στη Γιαννοπούλου Αιμιλία. Ο δικαστικός επιμελητής Αθηνών Λέντζας Σωτήριος δεν προέβη εν τέλει σε δικαστική επίδοση. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ254Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 13. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την αριθ. 27/13808/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει της οποίας «οι δαπάνες στέγασης των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με μίσθωση, καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών, εξακολουθούν για το έτος 2011 και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να εντάσσονται στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών. 15. Το υπ αριθ. 1678/ έγγραφο της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με θέμα: «Άμεση προμήθεια υλικού για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων», στο οποίο επισυνάπτεται αναλυτικό έγγραφο της εταιρείας Altec Integration Α.Ε. 16. Την υπ αριθ / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση Χ.Ε.Π. για την αντικατάσταση δύο μπαταριών υπάρχοντος 6

7 UPS της ALTEC στη Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 17. Το γεγονός ότι ο Κ.Α.Ε δεν είναι δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και η τροποποίηση πίνακα Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής με αναρτηθείσα στη διαύγεια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει στις 25& , δεν είναι χρονικά εφικτό να γίνει πριν τη δοκιμαστική λήψη θεμάτων ενόψει Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2015, η οποία θα λάβει χώρα στις και η αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης θα δημιουργήσει άμεσο κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων της Π.Ι.Ν. 18. Την υπ αριθ οίκ /8964/ (ΑΔΑ: ΩΦ257ΛΕ-Μ68) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 19. Την υπ αριθ. οικ /9004/ (ΑΔΑ: ΩΚΗ57ΛΕ-ΗΗΒ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 20. Την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης δύο μπαταριών υπάρχοντος UPS της ALTEC στη Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α. Την έγκριση της υπ αριθ. οίκ /8964/ (ΑΔΑ: ΩΦ257ΛΕ-Μ68) Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: Α1. Ανάκληση της υπ αριθ / Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση Χ.Ε.Π. για την αντικατάσταση δύο μπαταριών υπάρχοντος UPS της ALTEC στη Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, λόγω του ότι ο Κ.Α.Ε δεν είναι δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και η τροποποίηση πίνακα Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής με αναρτηθείσα στη διαύγεια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει στις 25& , δεν ήταν χρονικά εφικτό να γίνει πριν τη δοκιμαστική λήψη θεμάτων ενόψει Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2015, η οποία θα λάβει χώρα στις και η αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης θα δημιουργούσε άμεσο κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων της Π.Ι.Ν. Α2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (73,80 ), για την αντικατάσταση δύο μπαταριών υπάρχοντος UPS της ALTEC στη Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Α3 Ανάθεση για την αντικατάσταση δύο μπαταριών υπάρχοντος UPS της ALTEC στη Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2015 στην εταιρεία Altec Integration Α.Ε., ΑΦΜ , οδός Πάτμου 12, Μαρούσι. Β. Την έγκριση της δαπάνης που προκλήθηκε από την ανωτέρω προμήθεια, η οποία ανέρχεται σε 73,80 ευρώ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 151, 268 και 269 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 470/75 «Περί υποχρεώσεων και ευθυνών των Ν.Π.Δ.Δ. Εξ ενταλμάτων προπληρωμής». 3. Τον πίνακα Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, που επισυνάπτεται στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό της ΠΙΝ (απόφαση υπ αριθ /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. περί έγκρισης Π/Υ Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας του έτους Πίστωση του ειδικού φορέα και ΚΑΕ. 7

8 (Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα). 5. Την ανάγκη έκδοσης Χ.Ε.Π. για τις μετακινήσεις εξωτερικού του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ (Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα), με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK , για τις μετακινήσεις εξωτερικού του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Ορίζουμε υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά της με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 151, 268 και 269 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 470/75 «Περί υποχρεώσεων και ευθυνών των Ν.Π.Δ.Δ. Εξ ενταλμάτων προπληρωμής». 3. Τον πίνακα Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής, που επισυνάπτεται στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό της ΠΙΝ (απόφαση υπ αριθ /2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν. περί έγκρισης Π/Υ Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας του έτους Πίστωση του ειδικού φορέα και ΚΑΕ Την ανάγκη έκδοσης Χ.Ε.Π. για την ανανέωση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το υπ αριθ. ΚΗΙ-8929 (Λεωφορείο Iveco) Υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Κεφαλληνίας, η οποία λήγει στις ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού δέκα ευρώ (10,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ , με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK , για την ανανέωση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το υπ αριθ. ΚΗΙ-8929 (Λεωφορείο Iveco) Υπηρεσιακό όχημα της Π.Ε. Κεφαλληνίας, η οποία λήγει στις , από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, Κων/νος & Γερ. Δρακάτος Ο.Ε., ΑΦΜ , Ραζάτα Αργοστολίου. Ορίζουμε υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά του με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 6 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Υποβάλλεται προς έγκριση δαπάνη ύψους 450,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με δικαιούχο την εταιρεία «Αφοί Γεωργίου Καψή Ο.Ε.», που αφορά προμήθεια χριστουγεννιάτικων καρτών οικονομικού έτους 2013, με σκοπό την επανέγκριση αυτής, λόγω αδυναμίας εξόφλησης ως αναλύεται κατωτέρω : Η Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν., με την υπ αρ / απόφασή της (ΑΔΑ : ΒΛ137ΛΕ-9Μ4), ενέκρινε την προμήθεια χριστουγεννιάτικων καρτών για το γραφείο 8

9 Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κεφαλληνίας (100 τεμάχια με φάκελο) με προμηθευτή την εταιρεία «Αφοί Γεωργίου Καψή Ο.Ε.» και κόστος 450,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Στη συνέχεια η Υπηρεσία, με την υπ αρ. οικ /21426/ (ΑΔΑ : ΒΛΓΠ7ΛΕ-9ΡΨ) απόφαση ανάληψης, δέσμευσε το ποσό των 450,00 ευρώ για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας. Ακολούθως, με την υπ αρ /20473/ ανακοίνωση κατακύρωσης, ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ανέθεσε την προμήθεια στη δικαιούχο εταιρεία. Η προμήθεια των ειδών πραγματοποιήθηκε κανονικά, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007. Η εταιρεία δηλώνει ότι προσκόμισε παράλληλα το υπ αρ. 544/ Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο για την εξόφληση της προμήθειας, κατάθεση η οποία δεν επιβεβαιώνεται από το αρχείο Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας. Συνεπεία του ανωτέρω, η συγκεκριμένη προμήθεια θεωρείται, κατά τις διαδικασίες κλεισίματος χρήσης και ανοίγματος της επόμενης ως δεσμευθείσα, ανατεθείσα και μη εκτελεσθείσα. Κατά τις διαδικασίες επαναδέσμευσης πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αρ / Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1897/τ Β/ ), η συγκεκριμένη προμήθεια, δεδομένης της μη ύπαρξης στην Υπηρεσία μας, τιμολογίου από το δικαιούχο, δεν εδύνατο να αντιμετωπισθεί ως υποχρέωση, καθώς δεν προέκυπτε οφειλή βάσει παραστατικού με ημερομηνία προγενέστερη της Η Υπηρεσία μας, κατά την επαναδέσμευση των πιστώσεων για την εξόφληση παρελθουσών υποχρεώσεων και, δεδομένης της σύγχυσης σχετικά με την έννοια των υποχρεώσεων (02) που αναφέρει η ανωτέρω Κ.Υ.Α. (αν αφορούσαν δηλαδή τιμολογηθείσες υποχρεώσεις ή συμβασιοποιημένες δεσμεύσεις), προέβη στην ολοκλήρωση των αναλήψεων δαπάνης στον οικείο Κ.Α.Ε για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με τις υπ αρ. οικ /3647/ (ΑΔΑ : ΒΙΕΒ7ΛΕ-Λ89) και οικ /8031/ (ΑΔΑ : ΒΙΞΕ7ΛΕ-Ι9Ω), βεβαιώνοντας παράλληλα την οικεία Υ.Δ.Ε. για τη δέσμευση όλων των απαραίτητων πιστώσεων, βάσει των μέχρι εκείνη τη στιγμή προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Με το υπ αρ /16148/ πρωτόκολλο, προσκομίσθηκε στην Υπηρεσία μας το υπ αρ. 580/ Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο της δικαιούχου, συνημμένης και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης περί παραίτησης από τα δικαιώματα που απέρρεαν από το υπ αρ. 544/ Δ.Α. - Τιμολόγιο, το οποίο δεν ανευρέθη στα αρχεία της Υπηρεσίας. Την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε δυνατότητα δέσμευσης πρόσθετων πιστώσεων (02) σε βάρος του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορούσε οφειλές παρελθουσών χρήσεων. Παράλληλα, δεν κατέστη δυνατή η αποσαφήνιση περί της δυνατότητας ή μη δέσμευσης πιστώσεων (01) σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδίου έτους για παρόμοιες δαπάνες, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες, με συνέπεια η Υπηρεσία να μην προβεί σε τέτοια ενέργεια, καίτοι υπήρχαν οι σχετικές πιστώσεις υπό τον Κ.Α.Ε (Δαπάνες δημοσίων σχέσεων οικ. έτους 2014). Η επάρκεια των πιστώσεων για την, έστω και εκ των υστέρων, δέσμευση του ποσού των 450,00 ευρώ, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά την περίοδο Ιουνίου 2014, ο εν λόγω Κ.Α.Ε. είχε προϋπολογισμό 8.300,00 ευρώ, βάσει της υπ αρ /2013 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΒΛ177ΛΕ-579), χωρίς περαιτέρω αναμόρφωση και είχαν δεσμευτεί τα κάτωθι ποσά : Αρ. πρωτ. δέσμευσης Δεσμευθέν ποσό Υπόλοιπο προς δέσμευση 8445/1977/ , ,00 οικ /4682/ , , /6826/ , ,00 οικ /8063/ , ,67 οικ /8299/ , ,41 οικ /11819/ , ,41 οικ /12958/ ,50 988,91 9

10 ενώ και στη συνέχεια δεν προέβη σε δέσμευση σημαντικών πιστώσεων σε βάρος του εν λόγω Κ.Α.Ε. μέχρι το τέλος του 2014 και συγκεκριμένα Αρ. πρωτ. δέσμευσης Δεσμευθέν ποσό οικ /25962/ , /26381/ ,00 Στοιχείο που αποδεικνύει ότι καθ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 υπήρχε διαθέσιμη προς δέσμευση πίστωση στον οικείο Κ.Α.Ε , η οποία τελικά δε δεσμεύτηκε για τον ανωτέρω σκοπό. Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 450,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την εξόφληση του υπ αρ. 580/ Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου του δικαιούχου. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 7 η Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Παρακαλούμε να γίνει διόρθωση στην επωνυμία του αναδόχου με α/α 3 στην υπ αριθ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΩΝΧΞ7ΛΕ- 6Ξ7), ως εξής: α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ποσό ΦΟΡΕΑΣ 1 «Χρ. Παπαδάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.» 147,60 Εφημερίδα «Ημερήσιος» Δημοσίευση περίληψης 2 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 με αρ. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, 147, πρωτ / για Εφημερίδα «Ανεξάρτητος» την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για 3 την κάλυψη εποχικών ή παροδικών Χονδρογιάννη Χρυσούλα Χριστίνα - 147,60 αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφημερίδα, "Η ΚΕΡΚΥΡΑ Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΣΗΜΕΡΑ 4 Εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 147,60 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο για υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2015 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ Μεσσάρη Κυριακούλα Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 101

11 4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 8. Το Ν. 3400/2012 Τεύχος Β «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 9. Το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ254Α ) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 13. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 14. Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291 Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 15. Το υπ αριθ. 2160/ έγγραφο της Δ/νσης Β Βάθμιας εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με θέμα: «Επείγουσες ανάγκες σε γραφική ύλη και αναλώσιμα» 16. Την υπ αριθ /9289/ πρόσκληση υποβολής προσφορών του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας. 17. Τις κάτωθι κατατεθείσες προσφορές: Ι. Την από του Νεόφυτου Ιωάννη. ΙΙ. Την από της εταιρείας «Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε.». ΙΙΙ. Την από του Νοδάρου Ευάγγελου. ΙV. Την από του Παπαδάτου Σπυρογρηγόριου. 18. Τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και ιδίως της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας για την απρόσκοπτη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους , όπως αυτές αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση των δαπανών πίνακα «Προμήθειες». Β) Την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα «Προμήθειες». Π ρ ο μ ή θ ε ι ε ς α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Είδη γραφικής ύλης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την Νεόφυτος Ιωάννης απρόσκοπτη διενέργεια των Πανελλαδικών ΑΦΜ εξετάσεων σχολικού έτους , λόγω 190,98 του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός γραφικής ύλης για το τρέχον έτος. 11

12 Μελάνια και τόνερ εκτυπωτών, φωτοτυπικού μηχανήματος και φαξ για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την απρόσκοπτη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους , λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός γραφικής ύλης για το τρέχον έτος. Παπαδάτος Σπυρογρηγόριος ΑΦΜ , Τροφοδοτικό, μνήμη RAM, μπαταρία CMOS και Blower για το ΚΕΠΛΗΝΕΤ, για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την απρόσκοπτη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους , λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός γραφικής ύλης για το τρέχον έτος. Παπαδάτος Σπυρογρηγόριος ΑΦΜ ,26 Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο για υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2015 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΝΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των παρακάτω δαπανών στους πίνακες Α «Προμήθειες» και Β «Παροχή Υπηρεσιών», καθώς και την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές του πίνακα Α «Προμήθειες» και Β «Παροχή Υπηρεσιών»: α/α Πίνακας Α - Προμήθειες ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Φωτοτυπικό Kyocera taskalfa 1800SH για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού. Κουρής Κυριάκος ΑΦΜ , Είδη καθαριότητας κατά το τρέχον έτος για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Γασπαρινάτος Αλέξανδρος ΑΦΜ , Λαμπτήρες φθορισμού (10 τεμ. των 0,60μ. και 13 τεμ. των 1,20μ. για την αντικατάσταση των υπαρχόντων του κτηρίου του Διοικητηρίου με λαμπτήρες LED Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ ,41 121

13 Υλικά για την αντιμετώπιση προβλήματος στο κεντρικό ρελέ του ισογείου του κτηρίου του Διοικητηρίου (στη γραμμή που τροφοδοτεί τα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτηξης, του Τμήματος Πληροφορικής, το διάδρομο και τον ενιαίο χώρο) : 5 κουτιά διακλάδωσης, 3 εξωτερικοί διακόπτες στεγανοί, κανάλι κατάλληλης διατομής 36μ., καλώδιο NYM 50μ., κλέμες συνδέσεων, 3 φωτιστικά σώματα, 6 λαμπτήρες Led. Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ ,47 Πίνακας Β Παροχή Υπηρεσιών α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό Συντήρηση άπαξ του κήπου του Διοικητηρίου Π.Ε. Κεφαλληνίας (Καλλωπισµός όλων των φυτών, κούρεμα του χλοοτάπητα, κλάδεμα θάμνων, καθάρισμα του κήπου από φυτικά υλικά) Μποσώνης Φίλιππος ΑΦΜ , Ηλεκτρολογικές εργασίες για την αντιμετώπιση προβλήματος στο κεντρικό ρελέ του ισογείου του κτηρίου του Διοικητηρίου και συγκεκριμένα στη γραμμή που τροφοδοτεί τα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, το διάδρομο και τον ενιαίο χώρο και αντικατάσταση των 6 λαμπτήρων φθορισμού με τους αντίστοιχους Led στον ίδιο χώρο. Πρέντζας Κωνσταντίνος, ΑΦΜ , Πραγματοποίηση εντομοκτονίας και μυοκτονίας σε χώρο 50 τ.μ. στο Ορφανοτροφείο «Ο Σωτήρ» (οδός Λάσσης 45, Αργοστόλι), όπου φυλάσσεται σκηνικό υλικό της Π.Ε. Κεφαλληνίας, καθώς και στο ίδιο το υλικό (περίπου 70 συσκευασμένες σκηνές). Το σκηνικό υλικό θα πρέπει να μετακινηθεί εντός του χώρου φύλαξής του, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή των σκευασμάτων απεντόμωσης-μυοκτονίας σε όλα τα σημεία του χώρου και στο σύνολο του υλικού Ε. Πολλάτος-Σ. Κακούρης Ο.Ε. ΑΦΜ , Ηχητική-μικροφωνική-μουσική κάλυψη εκδηλώσεων 21ης Μαΐου στην πλατεία Αργοστολίου Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού Ιθάκης. Ζητείται η έγκριση δαπάνης στο πλαίσιο της αντίστοιχης εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας στην παρούσα συνεδρίαση. Κουταβάς Όθωνας & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ Θα δημοπρατηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας 306, ,00 2) α. Εγκρίνει την υπ αριθμ. οίκ /8682/ (ΑΔΑ: 6ΦΨΡ7ΛΕ-Ι06) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: 131

14 A1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης έως το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 ) σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου Π/Υ της Π.Ε Κεφαλληνίας έτους 2015 Ε.Φ και Κ.Α.Ε , προκειμένου να γίνουν δικαστικές επιδόσεις στις στην Κεφαλονιά της αίτησης αναστολής της Π.Ι.Ν. κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μεγαθυμική Επινοούσα Ν. Σολωμός και Σία Ο.Ε. Ερευνητικές, Τεχνολογικές και Αναπτυξιακές Υπηρεσίες Διατάξεις-Εφαρμογές-Εκδόσεις» προς την ως άνω εταιρεία και στην τράπεζα Eurobank Α.Ε. Α2. Ανάθεση για τις ανωτέρω δικαστικές επιδόσεις στην Κεφαλονιά, στη δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας Γιαννοπούλου Αιμιλία, Α.Φ.Μ Α3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης έως το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 ) σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου Π/Υ της Π.Ε Κεφαλληνίας έτους 2015 Ε.Φ και Κ.Α.Ε , προκειμένου να γίνουν εκ νέου δικαστικές επιδόσεις στις στην Αθήνα της αίτησης αναστολής της Π.Ι.Ν. κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μεγαθυμική Επινοούσα Ν. Σολωμός και Σία Ο.Ε. Ερευνητικές, Τεχνολογικές και Αναπτυξιακές Υπηρεσίες Διατάξεις-Εφαρμογές-Εκδόσεις» προς την ως άνω εταιρεία και στην τράπεζα Eurobank Α.Ε. Α4. Ανάθεση για τις ανωτέρω δικαστικές επιδόσεις στην Αθήνα, στο δικαστικό επιμελητή Αθηνών Λέντζα Σωτήριο, ΑΦΜ β. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης που προκλήθηκε από τις ανωτέρω υπηρεσίες, η οποία ανέρχεται σε 56,58 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της ανάθεσης στη Γιαννοπούλου Αιμιλία. Ο δικαστικός επιμελητής Αθηνών Λέντζας Σωτήριος δεν προέβη εν τέλει σε δικαστική επίδοση. 3) α. Εγκρίνει την υπ αριθμ. οίκ /8964/ (ΑΔΑ: ΩΦ257ΛΕ-Μ68) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε: Α1. Ανάκληση της υπ αριθ / Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση Χ.Ε.Π. για την αντικατάσταση δύο μπαταριών υπάρχοντος UPS της ALTEC στη Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, λόγω του ότι ο Κ.Α.Ε δεν είναι δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και η τροποποίηση πίνακα Κ.Α.Ε. δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής με αναρτηθείσα στη διαύγεια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει στις 25& , δεν ήταν χρονικά εφικτό να γίνει πριν τη δοκιμαστική λήψη θεμάτων ενόψει Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2015, η οποία θα λάβει χώρα στις και η αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης θα δημιουργούσε άμεσο κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων της Π.Ι.Ν. Α2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (73,80 ), για την αντικατάσταση δύο μπαταριών υπάρχοντος UPS της ALTEC στη Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Α3 Ανάθεση για την αντικατάσταση δύο μπαταριών υπάρχοντος UPS της ALTEC στη Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2015 στην εταιρεία Altec Integration Α.Ε., ΑΦΜ , οδός Πάτμου 12, Μαρούσι. β. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση της δαπάνης που προκλήθηκε από την ανωτέρω προμήθεια, η οποία ανέρχεται σε 73,80 ευρώ. 4) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ (Έξοδα 141

15 μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα), με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK , για τις μετακινήσεις εξωτερικού του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Ορίζουμε υπόλογο την υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά της με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την ) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση για την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού δέκα ευρώ (10,00 ) που θα πληρωθεί από τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. έτους 2015 του φορέα ΚΑΕ , με αριθμό λογαριασμού τραπέζης EUROBANK , για την ανανέωση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων για το υπ αριθ. ΚΗΙ-8929 (Λεωφορείο Iveco) Υπηρεσιακό όχημα της Π.Ε. Κεφαλληνίας, η οποία λήγει στις , από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, Κων/νος & Γερ. Δρακάτος Ο.Ε., ΑΦΜ , Ραζάτα Αργοστολίου. Ορίζουμε υπόλογο τον υπάλληλο της Π.Ε. Κεφαλληνίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΦΜ , για την έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνομά του με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο εκδόθηκε. 6) Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 450,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την εξόφληση του υπ αρ. 580/ Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου του δικαιούχου. 7) Εγκρίνει τη διόρθωση στην επωνυμία του αναδόχου με α/α 3 στην υπ αριθ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΩΝΧΞ7ΛΕ-6Ξ7), ως εξής: α/α ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ποσό ΦΟΡΕΑΣ 1 «Χρ. Παπαδάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.» 147,60 Δημοσίευση Εφημερίδα «Ημερήσιος» περίληψης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 με αρ. 2 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, 147,60 πρωτ / για Εφημερίδα «Ανεξάρτητος» την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 3 Χονδρογιάννη Χρυσούλα Χριστίνα - 147,60 αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφημερίδα, "Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας 4 Εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 147,60 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο για υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2015 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. 8) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των δαπανών του πίνακα «Προμήθειες», καθώς και την απευθείας ανάθεση στους προμηθευτές πίνακα «Προμήθειες»: α/α Π ρ ο μ ή θ ε ι ε ς ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ποσό 151

16 Είδη γραφικής ύλης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την απρόσκοπτη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους , λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός γραφικής ύλης για το τρέχον έτος. Νεόφυτος Ιωάννης ΑΦΜ , Μελάνια και τόνερ εκτυπωτών, φωτοτυπικού μηχανήματος και φαξ για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την απρόσκοπτη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους , λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός γραφικής ύλης για το τρέχον έτος. Παπαδάτος Σπυρογρηγόριος ΑΦΜ , Τροφοδοτικό, μνήμη RAM, μπαταρία CMOS και Blower για το ΚΕΠΛΗΝΕΤ, για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της Δ/νσης Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, για την απρόσκοπτη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους , λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός γραφικής ύλης για το τρέχον έτος. Παπαδάτος Σπυρογρηγόριος ΑΦΜ ,26 Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον εγκεκριμένο για υλοποίηση Προϋπολογισμό έτους 2015 της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διονύσιος Στραβοράβδης ΤΑ ΜΕΛΗ Σουσσάνα Πεφάνη Διονύσιος Μπάστας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος Θεόδωρος Καμπίτσης Γεώργιος Τσιλιμιδός Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Διαμάντη 161

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 0/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 5-0/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 123-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 744-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 515-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 600-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 630-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 402-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 749-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΨ: Ορισμός δικηγόρων

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 784-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/16-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 590-22/16-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 188-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/09-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 377-20/09-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/06-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 277-15/06-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 309-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 695-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 163-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 316-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 360-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 774-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 364-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 128-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 693-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 294-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 96-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-03/30-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 199-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 262-14/30-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/02-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 807-35/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 860-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 47-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 39/03-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 780-39/03-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 648-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 203-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 782-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 826-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 546-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/212-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 288-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 432-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 315-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 321-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 500-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 326-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 441-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 438-23/30-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-0-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 738-25/25-0-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 643-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 6/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 844-6/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 400-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/21-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-29/21-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 789-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 314-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 752-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 433-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 552-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 524-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 778-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 864-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 372-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/12-01-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 14-02/12-01-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 153-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 694-29/30-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/21-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 696-27/21-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 187-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα