University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση"

Transcript

1 University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση

2 Εισαγωγή 2

3 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λυχνίες τόξου υψηλής πίεσης (High- Pressure Arc Lamps) Υψηλής έντασης κατά προσέγγιση συνεχές (quasi-continuum) φάσµα που κυµαίνεται από την υπεριώδη στο εγγύς υπέρυθρο Ένα αέριο (συνήθως Ξένον (xenon), Υδράργυρος (mercury), ή µείγµα αυτών) έγκλειστο σε χαλαζία µε δύο ηλεκτρόδια βολφραµίου (tungsten). Μια τάση που ιονίζει το αέριο ένα φωτεινό τόξο µεταξύ των ηλεκτροδίων Λίγα watt µέχρι πολλά kilowatt. Η λυχνία τόξου µε Ξένο χρησιµοποιείται ευρέως στη φασµατοσκοπία Οµοιόµορφο φασµατικό προφίλ µεταξύ 250 και 700 nm Φίλτρα για επιλογή του µήκος κύµατος Ισοτροπική πηγή υπερκατευθυντική (omnidirectional) Παραβολικά και ελλειψοειδή κάτοπτρα για συλλογή και εστίαση 3

4 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λυχνίες ατµού χαµηλής πίεσης (Low-Pressure Vapor Lamps) Εκκένωση στο αέριο παρόµοια µε λυχνίες τόξου υψηλής πίεσης Λιγότερο πολύπλοκες Υψηλής έντασης, σταθερές φασµατικές γραµµές (κάθε στοιχειώδης αέριο παράγει µια γνωστή οµάδα από χαρακτηριστικές γραµµές) Για παράδειγµα, µια λυχνία χαµηλής πίεσης υδράργυρου δεσπόζουσα κορυφή 253,7 nmκαθώς και µια σηµαντική τριπλέταςστο 365.0/365.5/366.3 nm. ιακριτές (Discrete) γραµµές Φασµατόµετρα τύπου απλού φίλτρου (Simple filter type spectrometers) Φωτεινές πηγές βαθµονόµησης (calibration) 4

5 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λαµπτήρες πυρακτώσεως (Incandescent Lamps) ηµιουργία φωτός από τη θέρµανση ενός µεταλλικού νήµατος (συνήθως βολφράµιο) Ανέξοδη και πολύ απλή Ακτινοβολία µε συνεχές φάσµα µελανούς σώµατος (blackbody radiation spectrum) Βαθµονόµηση έντασης διαφόρων τύπων ανιχνευτών, συµπεριλαµβανοµένων και φασµατογράφων Ωστόσο, η υπεριώδης ακτινοβολία από τέτοιους λαµπτήρες είναι συνήθως πολύ χαµηλή 5

6 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) ίοδος Εκποµπής Φωτός (Light-Emitting Diode) Πηγές φωτός στερεάς κατάστασης (Solid-state) από ηµιαγωγούς (semiconductor) Ηλεκτροφωταύγεια όταν θετικοί και αρνητικοί φορείς φορτίου (charge carriers ) ανασυνδυάζονταιστην επαφή (junction) του ηµιαγωγού. Σχεδόν µονοχρωµατικές Μήκος κύµατος καθορίζεται από το χαρακτηριστικό ενεργειακό διάκενο (bandgap) του ηµιαγωγού ή κράµατος ηµιαγωγών που χρησιµοποιούνται ιαθέσιµα µήκη κύµατος από το εγγύς υπέρυθρο (~ 1050 nm) µέχρι το υπεριώδες (UV) (~ 250 nm) που συνεχώς επεκτείνονται Προσθήκη φωσφορίζοντος υλικού και ενσωµάτωση των πολλαπλών LED σε µια συσκευές ευρυζωνικές LED λευκού φως Η ένταση των LED µπορεί να διαµορφόνεταισε υψηλές συχνότητες (> 100 MHz) Πρόσθετα πλεονεκτήµατα Συµπαγές µέγεθος Χαµηλό επίπεδο της παραγόµενης θερµότητας Πιο χαµηλή ένταση από του λαµπτήρες πυρακτώσεως και λυχνίες τόξου. P _ CB VB + _ + n 6

7 Λέιζερ Χαρακτηριστικά Ψηλή ένταση (High intensity), Μονοχρωµατικότητα (Monochromaticity), Συµφωνία (Coherence), Παραλληλότητα (Collimation), Πόλωση (Polarization) Einstein, 1917 Βασικές αρχές λειτουργίας Charles Townes και Arthur Schalow, Bell Telephone Laboratories το 1958 (Βραβείο Nobel) G. Gould δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 1970 Πρώτο πραγµατικό λέιζερ Κρύσταλλο ρουβιδίου (Ruby) Theodor Maiman, Hughes Research Laboratories, 1960 Χιλιάδες τύποι λέιζερ υπάρχουν σήµερα Συµπεριλαµβανοµένου του φαγώσιµου λέιζερ από ζελέ ( Jello laser) Λέιζερ laser = (L)ight (A)mplification by (S)timulated (E)mission of (R)adiation (ενίσχυση φωτός µε εξαναγκασµένη εκποµπή ακτινοβολίας) 7

8 Λέιζερ Το άτοµο του Bohr Ηλεκτρόνια σε τροχιά από τον πυρήνα Ένας περιορισµένος αριθµός προκαθορισµένων τροχιών είναι διαθέσιµες για τα ηλεκτρόνια. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες ένα ηλεκτρόνιο Μπορεί να πάει από θεµελιώδη κατάσταση (ground state ) (χαµηλότερης ενέργειας τροχιά) σε µια υψηλότερη (διεγερµένη (excited) ) κατάσταση απορροφά ενέργεια Μπορεί να υποστεί µετάπτωση (decay) από µια υψηλότερη σε χαµηλότερη κατάσταση εκπέµπει ενέργεια αλλά δεν µπορεί να παραµείνει µεταξύ των καταστάσεων αυτών Οι επιτρεπόµενες ενεργειακές καταστάσεις ονοµάζεται κβαντικές καταστάσεις 8

9 Λέιζερ Εξαναγκασµένη εκποµπή (Stimulated emission) Φωτόνιο µε ενέργεια ~ E 2 -E 1 Προκαλεί µετάπτωση του ηλεκτρονίου εκπέµπεται φωτόνιο µε ακριβώς το ίδιο µήκος κύµατος, την ίδια κατεύθυνση, και την ίδια φάση ενίσχυση 9

10 Λέιζερ Αντιστροφή πληθυσµού (Population Inversion) Πιθανότητα για εξαναγκασµένη εκποµπή είναι αρκετά µικρή Λίγα άτοµα είναι συνήθως σε µια διεγερµένη κατάσταση Αρχή του Boltzmann Ένας θεµελιώδης νόµος της θερµοδυναµικής Όταν µια οµάδα ατόµων είναι σε θερµική ισορροπία, η σχετική πληθυσµού κάθε δύο επίπεδα ενέργειας δίνεται από Πολύ περισσότερα ενεργειακά επίπεδα, το καθένα έχει τη δική του σταθερά χρόνου µετάπτωσης (decay) Το ηλεκτρόνιο διεγείρεται σε ένα ανώτερο επίπεδο (π.χ. Ε 4 ) Επιστρέφει στην Ε 3, στη συνέχεια στην E 2, και τελικά στη θεµελιώδη κατάσταση Ε 1. Εάν ο χρόνος που απαιτείται για µετάπτωση από το Ε 3 στο Ε 2 είναι πολύ µεγαλύτερος από το χρόνο που χρειάζεται για µετάπτωση από το Ε 4 στο Ε 3 ή Ε 2 στο Ε 1 και µε συνεχή διαδικασία διέγερσης "αντιστροφή πληθυσµού" µεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων Ε 3 και Ε 2 Φωτόνιο Σύµφωνη ενίσχυση (coherent amplification) 10

11 Λέιζερ Κοιλότητα Συντονισµού (Resonator) του λέιζερ Μέσον Αύξησης (Gain Medium) Το υλικό µέσα στο οποίο γίνεται η ενίσχυση του φωτός Στερεό, υγρό, ή αέριο Η ηλεκτρονική ενεργειακή δοµή του υλικού καθορίζει τα µήκη κύµατος και εύρος εκποµπής Κέρδος: G = e σ(n 2 -N 1 )b b = µήκος ενεργού υλικού s = µεταβατική διατοµή (transition crosssection) Ταλάντωση (Oscillation) αρχίζει όταν: Κέρδος στο υλικό = απώλειες του συστήµατος ρ 1 ρ 2 G 2 = 1 ρ = ποσοστό απώλειας Οριακή αντιστροφή πληθυσµού (Threshold population inversion): ln(1/ ρ1ρ2 ) ( N2 N1) th = 2σ b 11

12 Λέιζερ Κατάλληλη διέγερση ( άντληση ( pumping ) ) Μηχανισµός διέγερσης ιέγερση µπορεί είναι Ηλεκτρική (έγχυση ηλεκτρικού ρεύµατος στο υλικό αύξησης, ηµιαγωγό ή αέριο) Οπτική (µέσο αύξησης απορροφά φως, είτε από λαµπτήρα ή άλλο λέιζερ) το µετατρέπει σε ένα διαφορετικό µήκος κύµατος για εκποµπή Ενέργεια αποθηκεύεται στα άτοµα σε διεγερµένη κατάσταση Η ενέργεια που απελευθερώνεται µέσω είτε αυθόρµητης (spontaneous) ή εξαναγκασµένης (stimulated) εκποµπής, καθώς τα άτοµα µεταβαίνουν πίσω στην αρχική θεµελιώδη τους κατάσταση 12

13 Λέιζερ Επίτευξη συντονισµού (Resonance) Εξαναγκασµένη εκποµπή συµφωνία (coherence) = όλα τα κύµατα φωτός σε φάση Αν η κοιλότητα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος, κάθε κύµα θα είναι στη την ίδια φάση, όταν αντανακλάται από ένα από τα κάτοπτρα της κοιλότητας Υπενθύµιση: ένα φωτόνιο κάνει πολλές διαδροµές µέσα στην κοιλότητα του λέιζερ πριν εκπεµφθεί Αυτό επιτρέπει την ενισχυτική συµβολή µεταξύ όλων των φωτονίων. Χρειάζεται: mλ = 2nL Άλλα µήκη κύµατος δεν θα ενισχύονται σηµαντικά, και ως εκ τούτου, θα εξαφανιστούν Στην πράξη, οι µεταβάσεις (transitions) λέιζερ έχουν κέρδος σε πάνω από ένα µήκος κύµατος Εύρους ζώνης κέρδους (gain bandwidth) έτσι ώστε το κατάλληλο µήκος της κοιλότητας συντονισµού να µπορεί να επιτευχτεί Laser cavity: L = mλ/2n Estimate amplification factor: Amp = (1+Gain) L 13

14 Λέιζερ ιαµήκεις Τρόποι (Longitudinal Modes) Ένας διαµήκης τρόπος µιας συντονισµένης κοιλότητας είναι κάποιο συγκεκριµένο στάσιµο κύµα (standing wave) περιορισµένο στην κοιλότητα. Οι διαµήκεις τρόποι αντιστοιχούν στα µήκη κύµατος του κύµατος που ενισχύονται από την ενισχυτική συµβολή λ L=m 2n f = c m 2nL f m+ 1 fm = c 2nL Η πραγµατική f είναι η συνέλιξη του εύρους ζώνης µετάβασης (transition bandwidth) και της f των διαµηκών τρόπων. 14

15 Λέιζερ Εγκάρσιοι Τρόποι (Transverse Modes) Οι εγκάρσιοι τρόποι προσδιορίσουν την µορφή της κατανοµής της έντασης εγκαρσίως της ακτίνας. Ο TEM00 έχει µια Gaussian κατανοµή και είναι ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος. Οι κοιλότητες των περισσοτέρων εµπορικών λέιζερ σχεδιάζονται για να δίνουν µονότροπη εγκάρσια ακτίνα I(r) = 2P πd 2 e r / d 15

16 Λέιζερ Υλικά κέρδους (Gain Medium Materials) Αέριο Είναι η «κινητήριος δύναµη» των λέιζερ για πολλά χρόνια Το στενό πλάτος (linewidth) του µήκους κύµατος τους έχει επιτρέψει τεράστια πρόοδο στη φυσική και τη µηχανική Βρίσκονται σε πτωτική πορεία, µια και τα λέιζερ στερεάς κατάστασης και ηµιαγωγών έχουν γίνει φθηνότερα, πιο ισχυρό και πιο ευέλικτο Στερεάς Κατάστασης (Κρυσταλλικά) (Solid State (Crystal)) Γενικά είναι λίγα mm σε µέγεθος Μπορούν να φθάσουν σε ψηλή ένταση Ευαίσθητα σε µη-γραµµικές επιδράσεις Πρώτο λέιζερ ορατού φωτός λέιζερ ρουβιδίου (ruby) Μεγάλο εύρος ζώνης κέρδους, στενό πλάτος µήκους κύµατος (linewidth), πολύ ευπροσάρµοστα! 16

17 Λέιζερ Υλικά κέρδους (Gain Medium Materials) ίοδοι ηµιαγωγών Μπορεί να είναι της τάξης των εκατό µmσε µέγεθος Γενικά παράγουν χαµηλή ένταση, όµως υπάρχουν και εξαιρέσεις Μπορεί να µπουν σε συστοιχίες για την παραγωγή υψηλής έντασης Χρησιµοποιούνται ως «αντλία» για άλλα στερεάς κατάστασης λέιζερ Στενό εύρος ζώνης κέρδος (gain bandwidth) Φθηνά σε σύγκριση µε άλλα υλικά Λέιζερ Οπτικών Ινών Μπορεί να έχουν ευρύ εύρος ζώνης και υψηλή ένταση, αλλά περιορίζονται σε µήκη κύµατος των οπτικών ινών και είναι ευαίσθητα σε µη γραµµική φαινόµενα Πολύ σταθερά, αλλά όχι ευέλικτα Μπορεί να επιδείξουν στενό πλάτος (linewidths) µήκους κύµατος Συµπαγές µικρό µέγεθος 17

18 Λέιζερ Χαρακτηριστικά του φωτός λέιζερ Ψηλής έντασης (High intensity) Μονοχρωµατικό (Monochromatic) Σύµφωνο (Coherent) Παραλληλισµένο (Collimated) Πολωµένο (Polarized) 18

19 Λέιζερ Συνεχές Κύµα (Continuous Wave) Η ισχύς εξόδου είναι σταθερή, χωρίς χρονικές διακοπές Μαθηµατικά χαρακτηρίζεται από µια και µόνο συχνότητα Παλµικό (Pulsed) Ισχύς έρχεται σε µικρές δόσεις Σύντοµους παλµούς. Μπορεί να έχει τεράστια µέγιστη ένταση, αλλά χαµηλή µέση ισχύ Μαθηµατικά χαρακτηρίζεται από συµβολή πολλών συχνοτήτων Παλµοί µικρότεροι από µερικά µsec (10-6 s) εύκολα παράγονται µε απευθείας αυξοµείωση της εξόδου ενός CW λέιζερ µηχανικοί, ηλεκτρο-οπτικοί, ή ακουστο οπτικοί µηχανισµοί κλείστρου Πιο µικρής διάρκειας παλµοί, της τάξης των nsec (10 9 s) ή µικρότεροι, επιτυχάνονται µε ειδικά σχεδιασµένα λέιζερ Μετατροπή Q (Q-switching) Κλείδωµα ρυθµού (Mode-locking) 19

20 Λέιζερ Μετατροπή Q (Q-switching) Παλµοί φωτός µε εξαιρετικά ψηλή ένταση (gigawatt) πολύ περισσότερη από ότι µε CW Χαµηλότερος ρυθµός επανάληψης σε σχέση µε το mode-locking Μέθοδος Μεταβλητός εξασθενητής (Variable attenuator) εσωτερικό της κοιλότητας του λέιζερ Το λέιζερ διεγείρεται ενώ ο Q-διακόπτης έχει τεθεί ώστε να εµποδίζει την ανατροφοδότηση του φωτός Αντιστροφή πληθυσµού χωρίς όµως παραγωγή φωτός Ενέργεια αποθηκεύεται στο υλικό και αυξάνεται καθώς το υλικό διεγείρεται κορεσµένο κέρδος Ο Q-διακόπτης της συσκευής αλλάζει γρήγορα από χαµηλό σε υψηλό Q ανατροφοδότηση Τελικό αποτέλεσµα: ένας σύντοµος παλµός φωτός ("παλµός γίγαντας"), ο οποίος µπορεί να έχει πολύ υψηλή µέγιστη ένταση Κλείδωµα ρυθµού (Mode-locking) Αυτή η µέθοδος παράγει παλµός εξαιρετικά µικρής διάρκειας, της τάξης των psec (10 12 s) ή fsec (10 15 s). Προκαλεί µια σταθερή σχέση µεταξύ των φάσεων των τρόπων (modes)της κοιλότητας του λέιζερ Πολύ µεγάλο εύρος φάσµατος (spectral bandwidth) Συµβολή (Interference) µεταξύ αυτών των τρόπων (modes) έχει ως αποτέλεσµα το φως το λέιζερ να εκπέµπεται σας µια σειρά από παλµούς 20

21 Φωτοδίοδοι Συµπεριφορά βαλβίδας ιάχυση µιας επαφής PNαπό το P στο N και αντίστροφα, δηµιουργεί µια περιοχή απογύµνωσης (depletion region) που είναι µηαγώγιµη Η απογύµνωση ενισχύεται µε ανάστροφη πόλωση (reverse bias) και καταστρέφεται µε ορθή πόλωση (forward bias) Ορθή Πόλωση (forward biased) Ψηλή ροή ρεύµατος πάνω από την τάση κατωφλίου ή επαφής (junction voltage) Ανάστροφή Πόλωση (reverse biased) Σχεδόν καθόλου ρεύµα εκτός και αν υπερβούµε την τάση διάσπασης (breakdown voltage.) Καταστρέφει κανονικές διόδους, OK για zeners 21

22 Φωτοδίοδοι οµή της φωτοδιόδου Απορρόφηση στην περιοχή απογύµνωσης (depletion layer) προκαλεί ροή ρεύµατος και αν η δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη (reverse biased) θα προκληθεί µεγάλη ροή ρεύµατος. 22

23 Φωτοδίοδοι Αρχές της φωτοδιόδου Βασίζεται σε δίοδο επαφής (junction) PN ή PIN Απορρόφηση στην περιοχή απογύµνωσης (depletion layer) προκαλεί ροή ρεύµατος Η περιοχή απογύµνωσης πρέπει να είναι εκτεθειµένη στο φως και να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να αλληλεπιδρά µε το φως Spectral sensitivity Material Band gap (ev) Spectral sensitivity silicon (Si) to 1100 nm indium arsenide (InGaAs) ~ to 2200 nm Germanium (Ge) to 1600 nm 23

24 Φωτοδίοδοι Χαρακτηριστικά της φωτοδιόδου Μοντέλο Κυκλώµατος I 0 Ρεύµα Σκότους (Dark current) - θερµικό (thermal) I p Ρεύµα από ροή (flux) φωτονίων Χαρακτηριστικά θορύβου Θόρυβος αιχµής (Shot noise) Σχετίζεται µε το σήµα q = x coulombs I = bias (or signal) current (A) i s = noise current (A rms) Θόρυβος Johnson noise Σχετίζεται µε τη θερµοκρασία k = Boltzman s constant = 1.38x10 23 J/K T = temperature ( K) B = noise bandwidth (Hz) R = feedback resistor (W) e OUT = noise voltage (Vrms) i s = 2qi e out = 4kTBR 24

25 Φωτοδίοδοι Ως φωτοβολταϊκό I = Θερµικό µέρος + Ρεύµα από ροή φωτονίων η hf ev ep I = I0 e kt 1 where I = ρεύµα φωτοδιόδου (photodiode current V = τάση φωτοδιόδου (photodiode voltage I 0 = ρεύµα ανάστροφου κορεσµού (reverse saturation current) φωτοδιόδου e = φορτίο ηλεκτρονίου (electron charge) k = σταθερά Boltzman T = θερµοκρασία (K) f = συχνότητα του φωτός h = σταθερά Plank P = οπτική ισχύς (optical power) η = η πιθανότητα ότι hvθα καταφέρει να µεταφέρει το ηλεκτρόνιο πάνω από το ενεργειακό διάκενο (band gap) 25

26 Φωτοδίοδοι ιάσπασης Χιονοστιβάδας (Avalanche ) Σχεδιασµένες να λειτουργούν σε ανάστροφη πόλωση (reverse bias) (συνήθως V) Ανάστροφη Πόλωση (Reverse bias) Ψηλό ηλεκτρικό πεδίο µέσα στη φωτοδίοδο Τα φορτίο που παράγονται από τα φωτόνια επιταχύνονται Πρόσκρουση των (πρωτογενών) επιταχυµένων φορτίων µε το κρυσταλλικό πλέγµα (crystal lattice) οδηγεί σε ιονισµό παραγωγή δευτερογενών ζευγών ηλεκτρονίων-οπών Collision of these accelerated (primary) charges with the crystal lattice leads to ionization generates secondary electron-hole pairs αλυσιδωτή αντίδραση (χιονοστιβάδα) επιπλέον φορτίο από περαιτέρω διαδικασίες ιονισµού. Κέρδος ή πολλαπλασιαστικός παράγοντας των APD Εξαρτάται από την ανάστροφη πόλωση 50 µέχρι και µερικές 100δες φορές Ψηλοί παράγοντες κέρδος χρήσιµες για τη µέτρηση αδύνατων οπτικών σηµάτων που δεν ανιχνεύονται µε τις συµβατικές φωτοδιόδους E E e h + E c e E v h + n + Avalanche region p š 26

27 Φωτοδίοδοι ιάσπασης Χιονοστιβάδας (Avalanche ) Πλεονεκτήµατα Αυξηµένη ευαισθησία Περιορισµοί Λειτουργία κοντά στη τάση διάσπασης (breakdown voltage) µη-γραµµική απόκριση Η ενεργή περιοχή των APDείναι πολύ µικρή ατέλειες στην κρυσταλλική δοµή και µηχανική τάση (strain) πρέπει να αποφεύγονται για να επιτευχθεί η πολύ ψηλή τάση διάσπασης που απαιτείται για τη διαδικασία χιονοστιβάδας Ψηλότερα επίπεδα θορύβου παρουσιάζεται θόρυβος ενίσχυσης Τα κυκλώµατα είναι συνήθως πιο περίπλοκα µια και απαιτούνται ψηλές τάσης για τη λειτουργία της φωτοδιούδου 27

28 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes - PMTS) Ανιχνευτές φωτός για εφαρµογές πολύ χαµηλής ένταση Π.χ. φασµατοσκοπία φθορισµού (fluorescence spectroscopy) Ψηλό Κέρδος Μεγάλη ευαισθησία Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (Photoelectric effect) Το φαινόµενο ανακαλύφθηκε από τον Heinrich Hertz το 1887 και εξηγήθηκε από τον Albert Einstein το Εξήγηση Το φως αποτελείται από διακριτά σωµατίδειαενέργειας, ή κβάντα, τα ΦΩΤΟΝΙΑ Φωτόνια µε αρκετή ενέργεια προσκρούουν στην φωτοκάθοδο Απελευθερώνουν ηλεκτρόνια µε κινητική ενέργεια ίση µε την ενέργεια των φωτονίων µείων την συνάρτηση έργου (η ενέργεια που απαιτείται για την απελευθέρωση των ηλεκτρονίων από ένα συγκεκριµένο υλικό) Ο Einstein πήρε το βραβείο Nobel για ένα άρθρο του το 1905 που περιέγραφε αυτό το φαινόµενο Ποια είναι τα άλλα δύο διάσηµα άρθρα που έγραψε ο Einstein το 1905; Theory of special relativity Explanation of Brownian motion 28

29 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Λειτουργία Γυάλινο περίβληµα κενού Φωτοκάθοδος Τα φωτόνια προσπίπτουν στην κάθοδο και απελευθερώνουν ηλεκτρόνια λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου (πολύ µικρό σήµα) Μια σειρά από δύνοδοι (dynodes) Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από µια σειρά ηλεκτροδίων που ονοµάζονται δύνοδοι Επιπρόσθετα ηλεκτρόνια απελευθερώνονται σε κάθε δύνοδο Καταιγιστικό (Cascading) αποτέλεσµα 10 5 to 10 7 ηλεκτρόνια για κάθε φωτόνιο που προσπίπτει στην αρχική φωτοκάθοδο Εξαρτάται από τον αριθµό των δυνόδωνκαι την τάση επιτάχυνσης Άνοδος Συλλέγει το ενισχυµένο σήµα, όπου µπορεί να µετρηθεί. Κενό µέσα στο γυάλινο περίβληµα Σκοπός: ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων µε µόρια του αερίου κατά τη διάρκεια της διέλευσης Απαιτεί ισχυρό σώµα του σωλήνα Τα ηλεκτρόδια για τις ηλεκτρικές συνδέσεις διαπερνούν µέσα από γυαλί στο κάτω µέρος του σωλήνα (στεγανότητα) Βλάβη στο σωλήνα από ήλιο ή υδρογόνο "Μικρά" µόρια αερίου µπορούν να διαρρεύσουν µέσα στο σωλήνα, ακόµα και µέσα από το γυαλί 29

30 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Φωτοκάθοδος Σύνθεση: Ηµιαγώγιµαυλικά από αντιµόνιο (Sb) και ένα ή περισσότερα αλκαλικά µέταλλα (Cs, Na, K) Λεπτή ώστε τα ηλεκτρόνια να µπορούν αν απελευθερώνονται Ορισµός της κβαντική αποδοτικότητας της φωτοκαθόδου, η(λ) Number of photoelectrons released η( λ) = Number of incident photons ( λ) on cathode Τυπική κβαντική αποδοτικότητας της φωτοκαθόδου: 10-30% Φάσµα απόκρισης της φωτοκαθόδου Πρέπει το φάσµα του προσπίπτοντος φωτός να συµπίπτει µε το φάσµα απόκρισης της φωτοδιόδου Η αλυσίδα των δυνόδων Η ψηλή τάση που εφαρµόζεται στις δυνόδουςδηµιουργεί ηλεκτρικά πεδία που καθοδηγούν ηλεκτρόνια µεταξύ από στάδιο σε στάδιο Σκοπός Παρέχει ένα ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ φωτοκαθόδου και της πρώτης δυνόδου ιαδοχικές δυνόδοι επιταχύνουν τα ηλεκτρόνια από στάδιο σε στάδιο Περίπου 100 V διαφορά τάση απαιτείται µεταξύ σταδίων Αλυσίδα των αντιστάσεων διαιρεί µια ψηλή τάση σε µικρότερα βήµατα Πυκνωτές αποθηκεύουν φορτίο για πολλαπλασιασµό των ηλεκτρονίων Τυπική κατανάλωση ρεύµατος 1-2 mα Σύνθεση δυνόδων Ag - Mg Cu - Be Εναποτίθενται σε λεπτό στρώµα Cs - Sb πάνω σε αγώγιµη βάση 30

31 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Κέρδος του Φωτοπολλαπλασιαστή δ = µέσος όρος ηλεκτρονίων που απελευθερώνονται απ κάθε δύνοδο Συνήθως, δ = 4 Εξαρτάται από το υλικό της δυνόδου και τη διαφορά τάσης µεταξύ δυνόδων n = αριθµός σταδίων πολλαπλασιασµού Κέρδος Φωτοπολλαπλασιαστή = δ n Για n = 10 στάδια και δ = 4 Κέρδος= 4 10 = 1x10 7 Αυτό σηµαίνει ότι ένα ηλεκτρόνιο το οποίο εκπέµπεται από τη φωτοκάθοδο (αυτά ονοµάζονται φωτοηλεκτρόνια ) αποδίδει 10 7 ηλεκτρόνια στο σήµα εξόδου 31

32 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD και CMOS Τόσο οι CCD όσο και οι CMOS αισθητήρες λειτουργούν µε τη χρήση φωτοευαίσθητων κυκλωµάτων που αντιδρούν στο φως και αποθηκεύουν αναλογικά σήµατα σαν ψηφιακά δεδοµένα, δηλαδή µια εικόνα. Χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους για την επίτευξη του στόχου αυτού. CCD Charge Coupled Device CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor Σειρές από διόδους (photosites) που παράγουν µια τάση: Γραµµικά ανάλογη µε την ένταση του προσπίπτοντος φωτός Μη-γραµµικά ανάλογη µε το ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ Φτιαγµένα από στρώµατα σιλικόνης Η σιλικόνη είναι ευαίσθητη στο φως Τα στρώµατα προσθέτουν λειτουργικότητα - διαφορετικά στρώµατα εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. 32

33 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD (Charged-Coupled Device) Φωτοευαίσθητη αναλογική συσκευή Καταγράφει το φως σαν ένα µικρό ηλεκτρικό φορτίο σε κάθε pixelή κυψέλη του. (Στην ουσία ένα CCD είναι µια συλλογή κυψελών CCD). Το φως προσπίπτει σε µια κυψέλη CCD αποκτά ηλεκτρικό φορτίο ανάλογο µε το πόσο φως φτάνει στη συγκεκριµένη κυψέλη CCD Για να καταγράψει το σήµα το CCD απαιτούνται επιπλέον κυκλώµατα Τη µετατροπή των αναλογικών δεδοµένων φωτός σε ένα αναγνώσιµο ψηφιακό σήµα. Στρώµατα πυκνωτών που ονοµάζονται "Stages" Μεταφορών το αναλογικό σήµα σε µια σειρά από flip-flops που αποθηκεύουν τα δεδοµένα Κάθε κυψέλη CCD µεταφέρει το φορτίο της σε γειτονική κυψέλη και στη συνέχεια έξω στο εξωτερικό κύκλωµα. Τότε το φορτίο διαβάζεται από έναν αναλογικόπρος-ψηφιακό µετατροπέα Ακέραιος από 0 έως 4095 για τις περισσότερες σύγχρονες φωτογραφικές µηχανές DSLR , για χαµηλότερης ποιότητας φωτογραφικές µηχανές. Όλα ελέγχονται από ένα σήµα συγχρονισµού (clock). Αυτός είναι ο ορισµός της Αναλογικού Καταχωρητή Ολίσθησης (Analog Shift Register) 33

34 Αισθητήρες Απεικόνισης Πως τα CCDs καταγράφουν το χρώµα Κάθε κυψέλη CCD δίνει µια τιµή ανεξάρτητα από το χρώµα. Έγχρωµες εικόνες Οι κυψέλες του CCD µοιράζονται σε οµάδες των τεσσάρων (απαρτίζουν 1 εικονοστοιχείο (pixel)) Πάνω από αυτή την οµάδα µπαίνει ένα φίλτρο (Bayer Filter) Επιτρέπει µόνο στο κόκκινο φως να φτάσει στο ένα pixel, στο µπλε στο άλλο, και δύο λαµβάνουν πράσινο. Η λογική πίσω από τις δύο πράσινες κυψέλες Είναι πιο πρακτικό να χρησιµοποιούνται 4 κυψέλες ανά οµάδα. Το ανθρώπινο άτι είναι πιο ευαίσθητο στο πράσινο φως. Η διαφορά µπορεί να διορθωθεί µετά µε ισορροπία λευκού (white balance). 34

35 Αισθητήρες Απεικόνισης CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Κάθε pixel έχει γειτονικά τρανζίστορ Αναλογική σε ψηφιακή µετατροπή γίνεται σε τοπικό επίπεδο Κάθε ένα από αυτά τα pixelπου ονοµάζεται Active Pixel Sensor (APS). ιαφορετική στην καταγραφή από τα CCD Πολλές επιπτώσεις στη συνολική οργάνωση και τις ικανότητες µιας φωτογραφικής µηχανής. Η λογική απεικόνισης είναι ενσωµατωµένη σε ένα τσιπ CMOS, - Ένα CCD είναι ένα κύκλωµα εικονοληψίας που µπορεί να αντικατασταθεί Σχεδιασµός ενός νέου τσιπ CMOS είναι πιο δαπανηρός Ωστόσο, τα APS έχουν σαν βάση το τρανζίστορ Τα CMOS µπορούν να κατασκευαστούν φτηνά σε οποιοδήποτε γραµµή παραγωγής κυκλωµάτων πυριτίου 35

36 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD vs Εικόνες ψηλής ποιότητας, χαµηλού θορύβου Μεγαλύτερη ευαισθησία και πιστότητα 100 φορές περισσότερη κατανάλωση ρεύµατος Απαιτούν εξειδικευµένες γραµµές παραγωγής Παλαιότερη και πιο ανεπτυγµένη τεχνολογία CMOS Πιο ευαίσθητα στο θόρυβο Η ευαισθησία στο φως είναι χαµηλότερη Καταναλώνουν λίγη ενέργεια Εύκολη Κατασκευή Φτηνότερα Ποιότητα εικόνας, ευαισθησία και κόστος vs. παραγωγής Κόστος, λειτουργικός χρόνος µπαταρίας 36

37 Αισθητήρες Απεικόνισης Χρήσης CCD και CMOS 37

38 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Βιολογικοί ιστοί ή κύτταρα τα οποία εκτίθενται σε ακτινοβολία Μπορεί να προκληθούν ανεπιθύµητες αντιδράσεις ή διαδικασίες ανάλογα µε Τη φύση και την κατάσταση των κυττάρων και των ιστών Το µήκος κύµατος, δύναµη, και η διάρκεια της έκθεσης οπτικών Αυτές οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις µπορεί επίσης να µετατραπούν σε θεραπευτικούς µηχανισµούς 38

39 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Μηχανισµοί Βλάβης στο Επίπεδο των Ιστών Φωτοχηµικη Βλάβη (Photochemical Damage) Σε χαµηλή συγκέντρωση ισχύος (τάξης του 1 W/cm2) και παρατεταµένη έκθεση (>1 s) Τα µέρη του ιστού διεγείρονται µε ψηλής ενέργειας ορατή ακτινοβολία Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη διέγερση ενεργοποιεί ανεπιθύµητες χηµικές αντιδράσεις βλάβη ιαχωρισµός ενός δεσµού σε µόρια που παράγουν δραστικά είδη οξυγόνου (µονήρες οξυγόνο, υπεροξείδιο υδρογόνου, ρίζες υδροξυλίου, και άλλες ελεύθερες ρίζες.) Τα δραστική είδη οξυγόνου είναι πολύ επιθετικά και πολύ επικίνδυνα για τον ιστό µπορούν να επιτεθούν και να διασπάσουν τις κυτταρικές µεµβράνες. Κίνδυνοι από UV Άµεσοι Φλεγµονή Επισκευή σε κυτταρικό επίπεδο και µορφολογικές αλλαγές Χρόνιοι Πρόωρη γήρανση του δέρµατος, ρυτίδες, και αυξηµένη ευθραυστότητα δέρµατος Μεταλλάξεις σε ογκοκατασταλτικάγονίδια αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του δέρµατος και καταστολή της ανοσίας έναντι των λοιµώξεων. Θερµική βλάβη Απορρόφηση του φωτός από τον ιστό και επακόλουθη µετατροπή σε θερµική ενέργεια Μπορεί να είναι επιβλαβής σε πολλές περιπτώσεις, αλλά είναι επίσης χρησιµοποιείται εκτενώς για θεραπευτικούς σκοπούς και αισθητικές Θερµοακουστικές Βλάβες Σύντοµοι παλµοί λέιζερ, µικρότεροι από 1 ns σηµαντικές θερµικές µεταβάσεις θερµοελαστική τάση καθώς ο θερµαινόµενος όγκος επανέρχεται στην κανονική θερµοκρασία. διαδίδονται έξω από το θερµαινόµενο χώρο. Άλλα φαινόµενα Επιφανειακή εξάτµιση, σχηµατισµός φυσαλίδων και έκρηξη, µη γραµµική απορρόφηση, αυτο-εστίαση και βλάβες από λέιζερ Βλάβες που προκαλούνται µέσω αυτού του µηχανισµού έχουν βρει σηµαντικές εφαρµογές στην ιατρική Εκτοµή ιστών µε λέιζερ για την αναζωογόνηση του δέρµατος στη δερµατολογία, ενδοφθάλµια χειρουργική επέµβαση στην οφθαλµολογία, και στην ορθοπεδική. 39

40 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Επιδράσεις της ακτινοβολίας σε κυτταρικό επίπεδο Φωτοαποχρωµατισµός (Photobleaching) Καθορίζει µια κατηγορία φαινοµένων που προκαλούν µόνιµη εξασθένηση στο σήµα φθορισµού Πιο κοινός µηχανισµός = διέγερση του φθοροφόρουσε µακρόβια κατάσταση τριπλέταςαντί της επιθυµητής µονήρους κατάσταση Περισσότερα κατά τη συζήτηση φθορισµού Φωτοβλάβη (Photodamage) Φυσική βλάβη στο δείγµα Π.χ. µεταβολές διαπερατότητας της µεµβράνης ή ρήγµατα στις ίνες DNA Συνήθως µε θερµότητα Φωτοτοξικότητα (Phototoxicity) Παραγωγή επιβλαβών χηµικών ειδών κυρίως δραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) Περισσότερα κατά τη συζήτηση της φωτοδυναµικής θεραπείας 40

41 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Πρακτικές Ασφάλειας Πρώτη γραµµή άµυνας αποστροφή εν λειτουργεί για µη ορατό φως! Κατευθυντήριες γραµµές για την ασφαλή χρήση των λέιζερ Ποτέ µην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα και µην γυρίστε την ακτίνα προς τους άλλους όσο ασφαλές και αν νοµίζετε ότι είναι το λέιζερ. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά Μην σκύβετε πάνω από τα συστήµατα µε λέιζερ και µην περνάτε µέσα από την διαδροµή της δέσµης Περιορίστε τη δέσµη λέιζερ Μην αφήνετε το λέιζερ αναµµένο όταν απουσιάζεται Μόνο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα λέιζερ Τοποθετήστε κατάλληλες σηµάνσεις ANSI standard (ANSI Z136) 41

42 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Πρακτικές Ασφάλειας Πρώτη γραµµή άµυνας αποστροφή εν λειτουργεί για µη ορατό φως! Κατευθυντήριες γραµµές για την ασφαλή χρήση των λέιζερ Ποτέ µην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα και µην γυρίστε την ακτίνα προς τους άλλους όσο ασφαλές και αν νοµίζετε ότι είναι το λέιζερ. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά Μην σκύβετε πάνω από τα συστήµατα µε λέιζερ και µην περνάτε µέσα από την διαδροµή της δέσµης Περιορίστε τη δέσµη λέιζερ Μην αφήνετε το λέιζερ αναµµένο όταν απουσιάζεται Μόνο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα λέιζερ Τοποθετήστε κατάλληλες σηµάνσεις ANSI standard (ANSI Z136) 42

43 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Το πρότυπο ANSI (ANSI Z136) καθορίζει τη Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (Maximum Permissible Exposure - MPE) για µάτι και δέρµα. 43

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

Light Amplification by Stimulated Emission

Light Amplification by Stimulated Emission Light Amplification by Stimulated Emission Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός

Διαβάστε περισσότερα

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος - Πίεση + V θ Άνοδος 10-7 atm Κάθοδος Η θερμαινόμενη κάθοδος εκπέμπει ηλεκτρόνια. Όσο πιο θερμή είναι η κάθοδος τόσα περισσότερα ηλεκτρόνια εκπέμπονται Το ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει και βομβαρδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτές CCD: Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές. Κουτσουμπής Στέφανος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μυρσίνη Μακροπούλου

Ανιχνευτές CCD: Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές. Κουτσουμπής Στέφανος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μυρσίνη Μακροπούλου Ανιχνευτές CCD: Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές Κουτσουμπής Στέφανος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μυρσίνη Μακροπούλου Τι θα δούμε Τι είναι ο ανιχνευτής CCD Πως λειτουργεί Τεχνικές κατασκευής Επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Ορισµός ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ - Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος (10-5 - 100 Å) - Συνήθως χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ µε µήκος κύµατος 0.1-25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Φωτονικά Υλικά ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Τεχνολογίες φωτός σήμερα Το φώς έχει εισχωρήσει προ πολλού στη ζωή μας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Καλύπτει πολύ μεγάλο φάσμα Συστατικά τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σελίδα 1 από 16 1. Το φως 1.1. Η φύση του φωτός Οι μαθητές και μαθήτριες να: 5 1.1.1. Η κυματική φύση του φωτός. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΡΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Μία μονοχρωματική ακτινοβολία, που ανήκει στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, μεταβαίνει από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. Καθηγήτρια 1998 LASER ΣΥΝΟΨΗ ñ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης.

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Ο9 Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 1 Σκοπός Όταν αναλύεται το φως που εκπέμπεται από ένα σώμα τότε λαμβάνεται το φάσμα του. Ειδικά το φάσμα των αερίων αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck

ΑΣΚΗΣΗ 10. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck ΑΣΚΗΣΗ 10 Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Μέτρηση σταθεράς του Planck Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιο φυσικό φαινόµενο κρύβεται πίσω από απλές τεχνολογικές κατασκευές που συναντούµε στην καθηµερινή ζωή όπως οι αυτόµατες

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης 1 Τετάρτη, 20 Μα ου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Tι είναι η κβαντική Φυσική

Tι είναι η κβαντική Φυσική Tι είναι η κβαντική Φυσική Η κβαντική Θεωρία είναι η μεγαλύτερη πνευματική δημιουργία του ανθρώπου αλλά συγχρόνως και η πιο παράξενη θεωρία η οποία αντιβαίνει σε πολλά από τη καθημερινή μας εμπειρία. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πτυχιακή Εργασία Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιστορική Αναδρομή Η εξέλιξη των οπτικών συστημάτων εμφανίζεται σε πέντε γενιές Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων

Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων ΑΠ3 Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων 1. Σκοπός Σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είναι αφ ενός η διερεύνηση του φωτοηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ: Μέτρηση της έντασης της (συνήθως) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με (φωτοηλεκτρικούς ήάλλους κατάλληλους) μεταλλάκτες, μετάτην αλληλεπίδραση της με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ Όταν οι ακτίνες Χ περνούν μέσα από την ύλη (πχ το σώμα του ασθενή) μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε από τα 4 φαινόμενα που αναλύονται στις επόμενες σελίδες. Πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα!

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ Μαθήματα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας ή ανιχνεύουμε με αισθητήρες είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν φως με συγκεκριμένο χρώμα -είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη φωτισμού συγκροτήματος γραφείων με τεχνολογία LED Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος Σπουδαστής: Ζάρδας Δημήτριος Μάιος2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Η διάκριση των μικροσκοπίων σε κατηγορίες βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ακτινοβολία που χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ακτινοβολία χ που εξέρχεται από το σώμα, αλληλεπιδρά με το φθορίζον στρώμα της ΕΠ, μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΣ Τηλ.:2310-798-812 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ν. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΤΕΒΕ - 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ

Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Φυσική και Τεχνολογία των laser 6 o εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ Ασκήσεις Αθήνα, 2012 Περιεχόμενα 1 Άσκηση 1 3 2 Άσκηση 2 4 3 Άσκηση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπηρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθοριζόντων μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας. Είναι γνωστό ότι:

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας. Είναι γνωστό ότι: Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας Είναι γνωστό ότι: Μόνο οι εφαρμογές φωτισμού, απορροφούν το 19% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας Ο φωτισμός θεωρείται πως αναλογεί στο 10% -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ

LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ LASER 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ Α. Θεωρία 1. Γενικές ιδιότητες των Laser - σύγκριση µε συµβατικές πηγές φωτός Η λέξη LASER προέρχεται από τα αρχικά (στην Αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής διοδικών laser για ενδοχειρουργική χρήση στην οφθαλμιατρική»

«Μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής διοδικών laser για ενδοχειρουργική χρήση στην οφθαλμιατρική» ΠΜΣ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» «Μελέτη της δυνατότητας εφαρμογής διοδικών laser για ενδοχειρουργική χρήση στην οφθαλμιατρική» Επόπτης: Δρ. Λεωνίδας Ναουμίδης Σπουδαστής: Αναστάσιος Τσατσάκης ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΖΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ. Δείχνουμε σχεδιάγραμμα φασματοσκοπίου μάζας για να κάνουμε την ανάλυση.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΖΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ. Δείχνουμε σχεδιάγραμμα φασματοσκοπίου μάζας για να κάνουμε την ανάλυση. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΤΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΖΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ Δείχνουμε σχεδιάγραμμα φασματοσκοπίου μάζας για να κάνουμε την ανάλυση. Φασματοσκόπιο μάζας Εξατμισμένη ύλη ή αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Λαµπρότερα Lasers στην τεχνολογία του αύριο

Λαµπρότερα Lasers στην τεχνολογία του αύριο Λαµπρότερα Lasers στην τεχνολογία του αύριο Επιστήµονες και µηχανικοί από όλη την Ευρώπη έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους σε µία µοναδική κοινή προσπάθεια µε στόχο την ανάπτυξη µιας νέας γενιάς lasers υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έβδοµου µαθήµατος

Ύλη έβδοµου µαθήµατος ιάλεξη 7 η Ύλη έβδοµου µαθήµατος Φασµατοσκοπία απορρόφησης ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία οπισθοσκέδασης Rutherford, Φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger, Φασµατοσκοπία µάζας δευτερογενών ιόντων. Φασµατοσκοπία απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΦΩΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝΑ ΦΩΣ ΜΟΥ ΠΥΛΗΤΟΥΗΧΟΥ ΤΟΦΩΣΤΟΥΗΛΙΟΥ SOUNDTRACK ΑΠΌ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα