University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση"

Transcript

1 University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση

2 Εισαγωγή 2

3 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λυχνίες τόξου υψηλής πίεσης (High- Pressure Arc Lamps) Υψηλής έντασης κατά προσέγγιση συνεχές (quasi-continuum) φάσµα που κυµαίνεται από την υπεριώδη στο εγγύς υπέρυθρο Ένα αέριο (συνήθως Ξένον (xenon), Υδράργυρος (mercury), ή µείγµα αυτών) έγκλειστο σε χαλαζία µε δύο ηλεκτρόδια βολφραµίου (tungsten). Μια τάση που ιονίζει το αέριο ένα φωτεινό τόξο µεταξύ των ηλεκτροδίων Λίγα watt µέχρι πολλά kilowatt. Η λυχνία τόξου µε Ξένο χρησιµοποιείται ευρέως στη φασµατοσκοπία Οµοιόµορφο φασµατικό προφίλ µεταξύ 250 και 700 nm Φίλτρα για επιλογή του µήκος κύµατος Ισοτροπική πηγή υπερκατευθυντική (omnidirectional) Παραβολικά και ελλειψοειδή κάτοπτρα για συλλογή και εστίαση 3

4 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λυχνίες ατµού χαµηλής πίεσης (Low-Pressure Vapor Lamps) Εκκένωση στο αέριο παρόµοια µε λυχνίες τόξου υψηλής πίεσης Λιγότερο πολύπλοκες Υψηλής έντασης, σταθερές φασµατικές γραµµές (κάθε στοιχειώδης αέριο παράγει µια γνωστή οµάδα από χαρακτηριστικές γραµµές) Για παράδειγµα, µια λυχνία χαµηλής πίεσης υδράργυρου δεσπόζουσα κορυφή 253,7 nmκαθώς και µια σηµαντική τριπλέταςστο 365.0/365.5/366.3 nm. ιακριτές (Discrete) γραµµές Φασµατόµετρα τύπου απλού φίλτρου (Simple filter type spectrometers) Φωτεινές πηγές βαθµονόµησης (calibration) 4

5 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λαµπτήρες πυρακτώσεως (Incandescent Lamps) ηµιουργία φωτός από τη θέρµανση ενός µεταλλικού νήµατος (συνήθως βολφράµιο) Ανέξοδη και πολύ απλή Ακτινοβολία µε συνεχές φάσµα µελανούς σώµατος (blackbody radiation spectrum) Βαθµονόµηση έντασης διαφόρων τύπων ανιχνευτών, συµπεριλαµβανοµένων και φασµατογράφων Ωστόσο, η υπεριώδης ακτινοβολία από τέτοιους λαµπτήρες είναι συνήθως πολύ χαµηλή 5

6 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) ίοδος Εκποµπής Φωτός (Light-Emitting Diode) Πηγές φωτός στερεάς κατάστασης (Solid-state) από ηµιαγωγούς (semiconductor) Ηλεκτροφωταύγεια όταν θετικοί και αρνητικοί φορείς φορτίου (charge carriers ) ανασυνδυάζονταιστην επαφή (junction) του ηµιαγωγού. Σχεδόν µονοχρωµατικές Μήκος κύµατος καθορίζεται από το χαρακτηριστικό ενεργειακό διάκενο (bandgap) του ηµιαγωγού ή κράµατος ηµιαγωγών που χρησιµοποιούνται ιαθέσιµα µήκη κύµατος από το εγγύς υπέρυθρο (~ 1050 nm) µέχρι το υπεριώδες (UV) (~ 250 nm) που συνεχώς επεκτείνονται Προσθήκη φωσφορίζοντος υλικού και ενσωµάτωση των πολλαπλών LED σε µια συσκευές ευρυζωνικές LED λευκού φως Η ένταση των LED µπορεί να διαµορφόνεταισε υψηλές συχνότητες (> 100 MHz) Πρόσθετα πλεονεκτήµατα Συµπαγές µέγεθος Χαµηλό επίπεδο της παραγόµενης θερµότητας Πιο χαµηλή ένταση από του λαµπτήρες πυρακτώσεως και λυχνίες τόξου. P _ CB VB + _ + n 6

7 Λέιζερ Χαρακτηριστικά Ψηλή ένταση (High intensity), Μονοχρωµατικότητα (Monochromaticity), Συµφωνία (Coherence), Παραλληλότητα (Collimation), Πόλωση (Polarization) Einstein, 1917 Βασικές αρχές λειτουργίας Charles Townes και Arthur Schalow, Bell Telephone Laboratories το 1958 (Βραβείο Nobel) G. Gould δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 1970 Πρώτο πραγµατικό λέιζερ Κρύσταλλο ρουβιδίου (Ruby) Theodor Maiman, Hughes Research Laboratories, 1960 Χιλιάδες τύποι λέιζερ υπάρχουν σήµερα Συµπεριλαµβανοµένου του φαγώσιµου λέιζερ από ζελέ ( Jello laser) Λέιζερ laser = (L)ight (A)mplification by (S)timulated (E)mission of (R)adiation (ενίσχυση φωτός µε εξαναγκασµένη εκποµπή ακτινοβολίας) 7

8 Λέιζερ Το άτοµο του Bohr Ηλεκτρόνια σε τροχιά από τον πυρήνα Ένας περιορισµένος αριθµός προκαθορισµένων τροχιών είναι διαθέσιµες για τα ηλεκτρόνια. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες ένα ηλεκτρόνιο Μπορεί να πάει από θεµελιώδη κατάσταση (ground state ) (χαµηλότερης ενέργειας τροχιά) σε µια υψηλότερη (διεγερµένη (excited) ) κατάσταση απορροφά ενέργεια Μπορεί να υποστεί µετάπτωση (decay) από µια υψηλότερη σε χαµηλότερη κατάσταση εκπέµπει ενέργεια αλλά δεν µπορεί να παραµείνει µεταξύ των καταστάσεων αυτών Οι επιτρεπόµενες ενεργειακές καταστάσεις ονοµάζεται κβαντικές καταστάσεις 8

9 Λέιζερ Εξαναγκασµένη εκποµπή (Stimulated emission) Φωτόνιο µε ενέργεια ~ E 2 -E 1 Προκαλεί µετάπτωση του ηλεκτρονίου εκπέµπεται φωτόνιο µε ακριβώς το ίδιο µήκος κύµατος, την ίδια κατεύθυνση, και την ίδια φάση ενίσχυση 9

10 Λέιζερ Αντιστροφή πληθυσµού (Population Inversion) Πιθανότητα για εξαναγκασµένη εκποµπή είναι αρκετά µικρή Λίγα άτοµα είναι συνήθως σε µια διεγερµένη κατάσταση Αρχή του Boltzmann Ένας θεµελιώδης νόµος της θερµοδυναµικής Όταν µια οµάδα ατόµων είναι σε θερµική ισορροπία, η σχετική πληθυσµού κάθε δύο επίπεδα ενέργειας δίνεται από Πολύ περισσότερα ενεργειακά επίπεδα, το καθένα έχει τη δική του σταθερά χρόνου µετάπτωσης (decay) Το ηλεκτρόνιο διεγείρεται σε ένα ανώτερο επίπεδο (π.χ. Ε 4 ) Επιστρέφει στην Ε 3, στη συνέχεια στην E 2, και τελικά στη θεµελιώδη κατάσταση Ε 1. Εάν ο χρόνος που απαιτείται για µετάπτωση από το Ε 3 στο Ε 2 είναι πολύ µεγαλύτερος από το χρόνο που χρειάζεται για µετάπτωση από το Ε 4 στο Ε 3 ή Ε 2 στο Ε 1 και µε συνεχή διαδικασία διέγερσης "αντιστροφή πληθυσµού" µεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων Ε 3 και Ε 2 Φωτόνιο Σύµφωνη ενίσχυση (coherent amplification) 10

11 Λέιζερ Κοιλότητα Συντονισµού (Resonator) του λέιζερ Μέσον Αύξησης (Gain Medium) Το υλικό µέσα στο οποίο γίνεται η ενίσχυση του φωτός Στερεό, υγρό, ή αέριο Η ηλεκτρονική ενεργειακή δοµή του υλικού καθορίζει τα µήκη κύµατος και εύρος εκποµπής Κέρδος: G = e σ(n 2 -N 1 )b b = µήκος ενεργού υλικού s = µεταβατική διατοµή (transition crosssection) Ταλάντωση (Oscillation) αρχίζει όταν: Κέρδος στο υλικό = απώλειες του συστήµατος ρ 1 ρ 2 G 2 = 1 ρ = ποσοστό απώλειας Οριακή αντιστροφή πληθυσµού (Threshold population inversion): ln(1/ ρ1ρ2 ) ( N2 N1) th = 2σ b 11

12 Λέιζερ Κατάλληλη διέγερση ( άντληση ( pumping ) ) Μηχανισµός διέγερσης ιέγερση µπορεί είναι Ηλεκτρική (έγχυση ηλεκτρικού ρεύµατος στο υλικό αύξησης, ηµιαγωγό ή αέριο) Οπτική (µέσο αύξησης απορροφά φως, είτε από λαµπτήρα ή άλλο λέιζερ) το µετατρέπει σε ένα διαφορετικό µήκος κύµατος για εκποµπή Ενέργεια αποθηκεύεται στα άτοµα σε διεγερµένη κατάσταση Η ενέργεια που απελευθερώνεται µέσω είτε αυθόρµητης (spontaneous) ή εξαναγκασµένης (stimulated) εκποµπής, καθώς τα άτοµα µεταβαίνουν πίσω στην αρχική θεµελιώδη τους κατάσταση 12

13 Λέιζερ Επίτευξη συντονισµού (Resonance) Εξαναγκασµένη εκποµπή συµφωνία (coherence) = όλα τα κύµατα φωτός σε φάση Αν η κοιλότητα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος, κάθε κύµα θα είναι στη την ίδια φάση, όταν αντανακλάται από ένα από τα κάτοπτρα της κοιλότητας Υπενθύµιση: ένα φωτόνιο κάνει πολλές διαδροµές µέσα στην κοιλότητα του λέιζερ πριν εκπεµφθεί Αυτό επιτρέπει την ενισχυτική συµβολή µεταξύ όλων των φωτονίων. Χρειάζεται: mλ = 2nL Άλλα µήκη κύµατος δεν θα ενισχύονται σηµαντικά, και ως εκ τούτου, θα εξαφανιστούν Στην πράξη, οι µεταβάσεις (transitions) λέιζερ έχουν κέρδος σε πάνω από ένα µήκος κύµατος Εύρους ζώνης κέρδους (gain bandwidth) έτσι ώστε το κατάλληλο µήκος της κοιλότητας συντονισµού να µπορεί να επιτευχτεί Laser cavity: L = mλ/2n Estimate amplification factor: Amp = (1+Gain) L 13

14 Λέιζερ ιαµήκεις Τρόποι (Longitudinal Modes) Ένας διαµήκης τρόπος µιας συντονισµένης κοιλότητας είναι κάποιο συγκεκριµένο στάσιµο κύµα (standing wave) περιορισµένο στην κοιλότητα. Οι διαµήκεις τρόποι αντιστοιχούν στα µήκη κύµατος του κύµατος που ενισχύονται από την ενισχυτική συµβολή λ L=m 2n f = c m 2nL f m+ 1 fm = c 2nL Η πραγµατική f είναι η συνέλιξη του εύρους ζώνης µετάβασης (transition bandwidth) και της f των διαµηκών τρόπων. 14

15 Λέιζερ Εγκάρσιοι Τρόποι (Transverse Modes) Οι εγκάρσιοι τρόποι προσδιορίσουν την µορφή της κατανοµής της έντασης εγκαρσίως της ακτίνας. Ο TEM00 έχει µια Gaussian κατανοµή και είναι ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος. Οι κοιλότητες των περισσοτέρων εµπορικών λέιζερ σχεδιάζονται για να δίνουν µονότροπη εγκάρσια ακτίνα I(r) = 2P πd 2 e r / d 15

16 Λέιζερ Υλικά κέρδους (Gain Medium Materials) Αέριο Είναι η «κινητήριος δύναµη» των λέιζερ για πολλά χρόνια Το στενό πλάτος (linewidth) του µήκους κύµατος τους έχει επιτρέψει τεράστια πρόοδο στη φυσική και τη µηχανική Βρίσκονται σε πτωτική πορεία, µια και τα λέιζερ στερεάς κατάστασης και ηµιαγωγών έχουν γίνει φθηνότερα, πιο ισχυρό και πιο ευέλικτο Στερεάς Κατάστασης (Κρυσταλλικά) (Solid State (Crystal)) Γενικά είναι λίγα mm σε µέγεθος Μπορούν να φθάσουν σε ψηλή ένταση Ευαίσθητα σε µη-γραµµικές επιδράσεις Πρώτο λέιζερ ορατού φωτός λέιζερ ρουβιδίου (ruby) Μεγάλο εύρος ζώνης κέρδους, στενό πλάτος µήκους κύµατος (linewidth), πολύ ευπροσάρµοστα! 16

17 Λέιζερ Υλικά κέρδους (Gain Medium Materials) ίοδοι ηµιαγωγών Μπορεί να είναι της τάξης των εκατό µmσε µέγεθος Γενικά παράγουν χαµηλή ένταση, όµως υπάρχουν και εξαιρέσεις Μπορεί να µπουν σε συστοιχίες για την παραγωγή υψηλής έντασης Χρησιµοποιούνται ως «αντλία» για άλλα στερεάς κατάστασης λέιζερ Στενό εύρος ζώνης κέρδος (gain bandwidth) Φθηνά σε σύγκριση µε άλλα υλικά Λέιζερ Οπτικών Ινών Μπορεί να έχουν ευρύ εύρος ζώνης και υψηλή ένταση, αλλά περιορίζονται σε µήκη κύµατος των οπτικών ινών και είναι ευαίσθητα σε µη γραµµική φαινόµενα Πολύ σταθερά, αλλά όχι ευέλικτα Μπορεί να επιδείξουν στενό πλάτος (linewidths) µήκους κύµατος Συµπαγές µικρό µέγεθος 17

18 Λέιζερ Χαρακτηριστικά του φωτός λέιζερ Ψηλής έντασης (High intensity) Μονοχρωµατικό (Monochromatic) Σύµφωνο (Coherent) Παραλληλισµένο (Collimated) Πολωµένο (Polarized) 18

19 Λέιζερ Συνεχές Κύµα (Continuous Wave) Η ισχύς εξόδου είναι σταθερή, χωρίς χρονικές διακοπές Μαθηµατικά χαρακτηρίζεται από µια και µόνο συχνότητα Παλµικό (Pulsed) Ισχύς έρχεται σε µικρές δόσεις Σύντοµους παλµούς. Μπορεί να έχει τεράστια µέγιστη ένταση, αλλά χαµηλή µέση ισχύ Μαθηµατικά χαρακτηρίζεται από συµβολή πολλών συχνοτήτων Παλµοί µικρότεροι από µερικά µsec (10-6 s) εύκολα παράγονται µε απευθείας αυξοµείωση της εξόδου ενός CW λέιζερ µηχανικοί, ηλεκτρο-οπτικοί, ή ακουστο οπτικοί µηχανισµοί κλείστρου Πιο µικρής διάρκειας παλµοί, της τάξης των nsec (10 9 s) ή µικρότεροι, επιτυχάνονται µε ειδικά σχεδιασµένα λέιζερ Μετατροπή Q (Q-switching) Κλείδωµα ρυθµού (Mode-locking) 19

20 Λέιζερ Μετατροπή Q (Q-switching) Παλµοί φωτός µε εξαιρετικά ψηλή ένταση (gigawatt) πολύ περισσότερη από ότι µε CW Χαµηλότερος ρυθµός επανάληψης σε σχέση µε το mode-locking Μέθοδος Μεταβλητός εξασθενητής (Variable attenuator) εσωτερικό της κοιλότητας του λέιζερ Το λέιζερ διεγείρεται ενώ ο Q-διακόπτης έχει τεθεί ώστε να εµποδίζει την ανατροφοδότηση του φωτός Αντιστροφή πληθυσµού χωρίς όµως παραγωγή φωτός Ενέργεια αποθηκεύεται στο υλικό και αυξάνεται καθώς το υλικό διεγείρεται κορεσµένο κέρδος Ο Q-διακόπτης της συσκευής αλλάζει γρήγορα από χαµηλό σε υψηλό Q ανατροφοδότηση Τελικό αποτέλεσµα: ένας σύντοµος παλµός φωτός ("παλµός γίγαντας"), ο οποίος µπορεί να έχει πολύ υψηλή µέγιστη ένταση Κλείδωµα ρυθµού (Mode-locking) Αυτή η µέθοδος παράγει παλµός εξαιρετικά µικρής διάρκειας, της τάξης των psec (10 12 s) ή fsec (10 15 s). Προκαλεί µια σταθερή σχέση µεταξύ των φάσεων των τρόπων (modes)της κοιλότητας του λέιζερ Πολύ µεγάλο εύρος φάσµατος (spectral bandwidth) Συµβολή (Interference) µεταξύ αυτών των τρόπων (modes) έχει ως αποτέλεσµα το φως το λέιζερ να εκπέµπεται σας µια σειρά από παλµούς 20

21 Φωτοδίοδοι Συµπεριφορά βαλβίδας ιάχυση µιας επαφής PNαπό το P στο N και αντίστροφα, δηµιουργεί µια περιοχή απογύµνωσης (depletion region) που είναι µηαγώγιµη Η απογύµνωση ενισχύεται µε ανάστροφη πόλωση (reverse bias) και καταστρέφεται µε ορθή πόλωση (forward bias) Ορθή Πόλωση (forward biased) Ψηλή ροή ρεύµατος πάνω από την τάση κατωφλίου ή επαφής (junction voltage) Ανάστροφή Πόλωση (reverse biased) Σχεδόν καθόλου ρεύµα εκτός και αν υπερβούµε την τάση διάσπασης (breakdown voltage.) Καταστρέφει κανονικές διόδους, OK για zeners 21

22 Φωτοδίοδοι οµή της φωτοδιόδου Απορρόφηση στην περιοχή απογύµνωσης (depletion layer) προκαλεί ροή ρεύµατος και αν η δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη (reverse biased) θα προκληθεί µεγάλη ροή ρεύµατος. 22

23 Φωτοδίοδοι Αρχές της φωτοδιόδου Βασίζεται σε δίοδο επαφής (junction) PN ή PIN Απορρόφηση στην περιοχή απογύµνωσης (depletion layer) προκαλεί ροή ρεύµατος Η περιοχή απογύµνωσης πρέπει να είναι εκτεθειµένη στο φως και να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να αλληλεπιδρά µε το φως Spectral sensitivity Material Band gap (ev) Spectral sensitivity silicon (Si) to 1100 nm indium arsenide (InGaAs) ~ to 2200 nm Germanium (Ge) to 1600 nm 23

24 Φωτοδίοδοι Χαρακτηριστικά της φωτοδιόδου Μοντέλο Κυκλώµατος I 0 Ρεύµα Σκότους (Dark current) - θερµικό (thermal) I p Ρεύµα από ροή (flux) φωτονίων Χαρακτηριστικά θορύβου Θόρυβος αιχµής (Shot noise) Σχετίζεται µε το σήµα q = x coulombs I = bias (or signal) current (A) i s = noise current (A rms) Θόρυβος Johnson noise Σχετίζεται µε τη θερµοκρασία k = Boltzman s constant = 1.38x10 23 J/K T = temperature ( K) B = noise bandwidth (Hz) R = feedback resistor (W) e OUT = noise voltage (Vrms) i s = 2qi e out = 4kTBR 24

25 Φωτοδίοδοι Ως φωτοβολταϊκό I = Θερµικό µέρος + Ρεύµα από ροή φωτονίων η hf ev ep I = I0 e kt 1 where I = ρεύµα φωτοδιόδου (photodiode current V = τάση φωτοδιόδου (photodiode voltage I 0 = ρεύµα ανάστροφου κορεσµού (reverse saturation current) φωτοδιόδου e = φορτίο ηλεκτρονίου (electron charge) k = σταθερά Boltzman T = θερµοκρασία (K) f = συχνότητα του φωτός h = σταθερά Plank P = οπτική ισχύς (optical power) η = η πιθανότητα ότι hvθα καταφέρει να µεταφέρει το ηλεκτρόνιο πάνω από το ενεργειακό διάκενο (band gap) 25

26 Φωτοδίοδοι ιάσπασης Χιονοστιβάδας (Avalanche ) Σχεδιασµένες να λειτουργούν σε ανάστροφη πόλωση (reverse bias) (συνήθως V) Ανάστροφη Πόλωση (Reverse bias) Ψηλό ηλεκτρικό πεδίο µέσα στη φωτοδίοδο Τα φορτίο που παράγονται από τα φωτόνια επιταχύνονται Πρόσκρουση των (πρωτογενών) επιταχυµένων φορτίων µε το κρυσταλλικό πλέγµα (crystal lattice) οδηγεί σε ιονισµό παραγωγή δευτερογενών ζευγών ηλεκτρονίων-οπών Collision of these accelerated (primary) charges with the crystal lattice leads to ionization generates secondary electron-hole pairs αλυσιδωτή αντίδραση (χιονοστιβάδα) επιπλέον φορτίο από περαιτέρω διαδικασίες ιονισµού. Κέρδος ή πολλαπλασιαστικός παράγοντας των APD Εξαρτάται από την ανάστροφη πόλωση 50 µέχρι και µερικές 100δες φορές Ψηλοί παράγοντες κέρδος χρήσιµες για τη µέτρηση αδύνατων οπτικών σηµάτων που δεν ανιχνεύονται µε τις συµβατικές φωτοδιόδους E E e h + E c e E v h + n + Avalanche region p š 26

27 Φωτοδίοδοι ιάσπασης Χιονοστιβάδας (Avalanche ) Πλεονεκτήµατα Αυξηµένη ευαισθησία Περιορισµοί Λειτουργία κοντά στη τάση διάσπασης (breakdown voltage) µη-γραµµική απόκριση Η ενεργή περιοχή των APDείναι πολύ µικρή ατέλειες στην κρυσταλλική δοµή και µηχανική τάση (strain) πρέπει να αποφεύγονται για να επιτευχθεί η πολύ ψηλή τάση διάσπασης που απαιτείται για τη διαδικασία χιονοστιβάδας Ψηλότερα επίπεδα θορύβου παρουσιάζεται θόρυβος ενίσχυσης Τα κυκλώµατα είναι συνήθως πιο περίπλοκα µια και απαιτούνται ψηλές τάσης για τη λειτουργία της φωτοδιούδου 27

28 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes - PMTS) Ανιχνευτές φωτός για εφαρµογές πολύ χαµηλής ένταση Π.χ. φασµατοσκοπία φθορισµού (fluorescence spectroscopy) Ψηλό Κέρδος Μεγάλη ευαισθησία Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (Photoelectric effect) Το φαινόµενο ανακαλύφθηκε από τον Heinrich Hertz το 1887 και εξηγήθηκε από τον Albert Einstein το Εξήγηση Το φως αποτελείται από διακριτά σωµατίδειαενέργειας, ή κβάντα, τα ΦΩΤΟΝΙΑ Φωτόνια µε αρκετή ενέργεια προσκρούουν στην φωτοκάθοδο Απελευθερώνουν ηλεκτρόνια µε κινητική ενέργεια ίση µε την ενέργεια των φωτονίων µείων την συνάρτηση έργου (η ενέργεια που απαιτείται για την απελευθέρωση των ηλεκτρονίων από ένα συγκεκριµένο υλικό) Ο Einstein πήρε το βραβείο Nobel για ένα άρθρο του το 1905 που περιέγραφε αυτό το φαινόµενο Ποια είναι τα άλλα δύο διάσηµα άρθρα που έγραψε ο Einstein το 1905; Theory of special relativity Explanation of Brownian motion 28

29 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Λειτουργία Γυάλινο περίβληµα κενού Φωτοκάθοδος Τα φωτόνια προσπίπτουν στην κάθοδο και απελευθερώνουν ηλεκτρόνια λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου (πολύ µικρό σήµα) Μια σειρά από δύνοδοι (dynodes) Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από µια σειρά ηλεκτροδίων που ονοµάζονται δύνοδοι Επιπρόσθετα ηλεκτρόνια απελευθερώνονται σε κάθε δύνοδο Καταιγιστικό (Cascading) αποτέλεσµα 10 5 to 10 7 ηλεκτρόνια για κάθε φωτόνιο που προσπίπτει στην αρχική φωτοκάθοδο Εξαρτάται από τον αριθµό των δυνόδωνκαι την τάση επιτάχυνσης Άνοδος Συλλέγει το ενισχυµένο σήµα, όπου µπορεί να µετρηθεί. Κενό µέσα στο γυάλινο περίβληµα Σκοπός: ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων µε µόρια του αερίου κατά τη διάρκεια της διέλευσης Απαιτεί ισχυρό σώµα του σωλήνα Τα ηλεκτρόδια για τις ηλεκτρικές συνδέσεις διαπερνούν µέσα από γυαλί στο κάτω µέρος του σωλήνα (στεγανότητα) Βλάβη στο σωλήνα από ήλιο ή υδρογόνο "Μικρά" µόρια αερίου µπορούν να διαρρεύσουν µέσα στο σωλήνα, ακόµα και µέσα από το γυαλί 29

30 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Φωτοκάθοδος Σύνθεση: Ηµιαγώγιµαυλικά από αντιµόνιο (Sb) και ένα ή περισσότερα αλκαλικά µέταλλα (Cs, Na, K) Λεπτή ώστε τα ηλεκτρόνια να µπορούν αν απελευθερώνονται Ορισµός της κβαντική αποδοτικότητας της φωτοκαθόδου, η(λ) Number of photoelectrons released η( λ) = Number of incident photons ( λ) on cathode Τυπική κβαντική αποδοτικότητας της φωτοκαθόδου: 10-30% Φάσµα απόκρισης της φωτοκαθόδου Πρέπει το φάσµα του προσπίπτοντος φωτός να συµπίπτει µε το φάσµα απόκρισης της φωτοδιόδου Η αλυσίδα των δυνόδων Η ψηλή τάση που εφαρµόζεται στις δυνόδουςδηµιουργεί ηλεκτρικά πεδία που καθοδηγούν ηλεκτρόνια µεταξύ από στάδιο σε στάδιο Σκοπός Παρέχει ένα ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ φωτοκαθόδου και της πρώτης δυνόδου ιαδοχικές δυνόδοι επιταχύνουν τα ηλεκτρόνια από στάδιο σε στάδιο Περίπου 100 V διαφορά τάση απαιτείται µεταξύ σταδίων Αλυσίδα των αντιστάσεων διαιρεί µια ψηλή τάση σε µικρότερα βήµατα Πυκνωτές αποθηκεύουν φορτίο για πολλαπλασιασµό των ηλεκτρονίων Τυπική κατανάλωση ρεύµατος 1-2 mα Σύνθεση δυνόδων Ag - Mg Cu - Be Εναποτίθενται σε λεπτό στρώµα Cs - Sb πάνω σε αγώγιµη βάση 30

31 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Κέρδος του Φωτοπολλαπλασιαστή δ = µέσος όρος ηλεκτρονίων που απελευθερώνονται απ κάθε δύνοδο Συνήθως, δ = 4 Εξαρτάται από το υλικό της δυνόδου και τη διαφορά τάσης µεταξύ δυνόδων n = αριθµός σταδίων πολλαπλασιασµού Κέρδος Φωτοπολλαπλασιαστή = δ n Για n = 10 στάδια και δ = 4 Κέρδος= 4 10 = 1x10 7 Αυτό σηµαίνει ότι ένα ηλεκτρόνιο το οποίο εκπέµπεται από τη φωτοκάθοδο (αυτά ονοµάζονται φωτοηλεκτρόνια ) αποδίδει 10 7 ηλεκτρόνια στο σήµα εξόδου 31

32 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD και CMOS Τόσο οι CCD όσο και οι CMOS αισθητήρες λειτουργούν µε τη χρήση φωτοευαίσθητων κυκλωµάτων που αντιδρούν στο φως και αποθηκεύουν αναλογικά σήµατα σαν ψηφιακά δεδοµένα, δηλαδή µια εικόνα. Χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους για την επίτευξη του στόχου αυτού. CCD Charge Coupled Device CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor Σειρές από διόδους (photosites) που παράγουν µια τάση: Γραµµικά ανάλογη µε την ένταση του προσπίπτοντος φωτός Μη-γραµµικά ανάλογη µε το ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ Φτιαγµένα από στρώµατα σιλικόνης Η σιλικόνη είναι ευαίσθητη στο φως Τα στρώµατα προσθέτουν λειτουργικότητα - διαφορετικά στρώµατα εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. 32

33 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD (Charged-Coupled Device) Φωτοευαίσθητη αναλογική συσκευή Καταγράφει το φως σαν ένα µικρό ηλεκτρικό φορτίο σε κάθε pixelή κυψέλη του. (Στην ουσία ένα CCD είναι µια συλλογή κυψελών CCD). Το φως προσπίπτει σε µια κυψέλη CCD αποκτά ηλεκτρικό φορτίο ανάλογο µε το πόσο φως φτάνει στη συγκεκριµένη κυψέλη CCD Για να καταγράψει το σήµα το CCD απαιτούνται επιπλέον κυκλώµατα Τη µετατροπή των αναλογικών δεδοµένων φωτός σε ένα αναγνώσιµο ψηφιακό σήµα. Στρώµατα πυκνωτών που ονοµάζονται "Stages" Μεταφορών το αναλογικό σήµα σε µια σειρά από flip-flops που αποθηκεύουν τα δεδοµένα Κάθε κυψέλη CCD µεταφέρει το φορτίο της σε γειτονική κυψέλη και στη συνέχεια έξω στο εξωτερικό κύκλωµα. Τότε το φορτίο διαβάζεται από έναν αναλογικόπρος-ψηφιακό µετατροπέα Ακέραιος από 0 έως 4095 για τις περισσότερες σύγχρονες φωτογραφικές µηχανές DSLR , για χαµηλότερης ποιότητας φωτογραφικές µηχανές. Όλα ελέγχονται από ένα σήµα συγχρονισµού (clock). Αυτός είναι ο ορισµός της Αναλογικού Καταχωρητή Ολίσθησης (Analog Shift Register) 33

34 Αισθητήρες Απεικόνισης Πως τα CCDs καταγράφουν το χρώµα Κάθε κυψέλη CCD δίνει µια τιµή ανεξάρτητα από το χρώµα. Έγχρωµες εικόνες Οι κυψέλες του CCD µοιράζονται σε οµάδες των τεσσάρων (απαρτίζουν 1 εικονοστοιχείο (pixel)) Πάνω από αυτή την οµάδα µπαίνει ένα φίλτρο (Bayer Filter) Επιτρέπει µόνο στο κόκκινο φως να φτάσει στο ένα pixel, στο µπλε στο άλλο, και δύο λαµβάνουν πράσινο. Η λογική πίσω από τις δύο πράσινες κυψέλες Είναι πιο πρακτικό να χρησιµοποιούνται 4 κυψέλες ανά οµάδα. Το ανθρώπινο άτι είναι πιο ευαίσθητο στο πράσινο φως. Η διαφορά µπορεί να διορθωθεί µετά µε ισορροπία λευκού (white balance). 34

35 Αισθητήρες Απεικόνισης CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Κάθε pixel έχει γειτονικά τρανζίστορ Αναλογική σε ψηφιακή µετατροπή γίνεται σε τοπικό επίπεδο Κάθε ένα από αυτά τα pixelπου ονοµάζεται Active Pixel Sensor (APS). ιαφορετική στην καταγραφή από τα CCD Πολλές επιπτώσεις στη συνολική οργάνωση και τις ικανότητες µιας φωτογραφικής µηχανής. Η λογική απεικόνισης είναι ενσωµατωµένη σε ένα τσιπ CMOS, - Ένα CCD είναι ένα κύκλωµα εικονοληψίας που µπορεί να αντικατασταθεί Σχεδιασµός ενός νέου τσιπ CMOS είναι πιο δαπανηρός Ωστόσο, τα APS έχουν σαν βάση το τρανζίστορ Τα CMOS µπορούν να κατασκευαστούν φτηνά σε οποιοδήποτε γραµµή παραγωγής κυκλωµάτων πυριτίου 35

36 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD vs Εικόνες ψηλής ποιότητας, χαµηλού θορύβου Μεγαλύτερη ευαισθησία και πιστότητα 100 φορές περισσότερη κατανάλωση ρεύµατος Απαιτούν εξειδικευµένες γραµµές παραγωγής Παλαιότερη και πιο ανεπτυγµένη τεχνολογία CMOS Πιο ευαίσθητα στο θόρυβο Η ευαισθησία στο φως είναι χαµηλότερη Καταναλώνουν λίγη ενέργεια Εύκολη Κατασκευή Φτηνότερα Ποιότητα εικόνας, ευαισθησία και κόστος vs. παραγωγής Κόστος, λειτουργικός χρόνος µπαταρίας 36

37 Αισθητήρες Απεικόνισης Χρήσης CCD και CMOS 37

38 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Βιολογικοί ιστοί ή κύτταρα τα οποία εκτίθενται σε ακτινοβολία Μπορεί να προκληθούν ανεπιθύµητες αντιδράσεις ή διαδικασίες ανάλογα µε Τη φύση και την κατάσταση των κυττάρων και των ιστών Το µήκος κύµατος, δύναµη, και η διάρκεια της έκθεσης οπτικών Αυτές οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις µπορεί επίσης να µετατραπούν σε θεραπευτικούς µηχανισµούς 38

39 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Μηχανισµοί Βλάβης στο Επίπεδο των Ιστών Φωτοχηµικη Βλάβη (Photochemical Damage) Σε χαµηλή συγκέντρωση ισχύος (τάξης του 1 W/cm2) και παρατεταµένη έκθεση (>1 s) Τα µέρη του ιστού διεγείρονται µε ψηλής ενέργειας ορατή ακτινοβολία Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη διέγερση ενεργοποιεί ανεπιθύµητες χηµικές αντιδράσεις βλάβη ιαχωρισµός ενός δεσµού σε µόρια που παράγουν δραστικά είδη οξυγόνου (µονήρες οξυγόνο, υπεροξείδιο υδρογόνου, ρίζες υδροξυλίου, και άλλες ελεύθερες ρίζες.) Τα δραστική είδη οξυγόνου είναι πολύ επιθετικά και πολύ επικίνδυνα για τον ιστό µπορούν να επιτεθούν και να διασπάσουν τις κυτταρικές µεµβράνες. Κίνδυνοι από UV Άµεσοι Φλεγµονή Επισκευή σε κυτταρικό επίπεδο και µορφολογικές αλλαγές Χρόνιοι Πρόωρη γήρανση του δέρµατος, ρυτίδες, και αυξηµένη ευθραυστότητα δέρµατος Μεταλλάξεις σε ογκοκατασταλτικάγονίδια αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του δέρµατος και καταστολή της ανοσίας έναντι των λοιµώξεων. Θερµική βλάβη Απορρόφηση του φωτός από τον ιστό και επακόλουθη µετατροπή σε θερµική ενέργεια Μπορεί να είναι επιβλαβής σε πολλές περιπτώσεις, αλλά είναι επίσης χρησιµοποιείται εκτενώς για θεραπευτικούς σκοπούς και αισθητικές Θερµοακουστικές Βλάβες Σύντοµοι παλµοί λέιζερ, µικρότεροι από 1 ns σηµαντικές θερµικές µεταβάσεις θερµοελαστική τάση καθώς ο θερµαινόµενος όγκος επανέρχεται στην κανονική θερµοκρασία. διαδίδονται έξω από το θερµαινόµενο χώρο. Άλλα φαινόµενα Επιφανειακή εξάτµιση, σχηµατισµός φυσαλίδων και έκρηξη, µη γραµµική απορρόφηση, αυτο-εστίαση και βλάβες από λέιζερ Βλάβες που προκαλούνται µέσω αυτού του µηχανισµού έχουν βρει σηµαντικές εφαρµογές στην ιατρική Εκτοµή ιστών µε λέιζερ για την αναζωογόνηση του δέρµατος στη δερµατολογία, ενδοφθάλµια χειρουργική επέµβαση στην οφθαλµολογία, και στην ορθοπεδική. 39

40 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Επιδράσεις της ακτινοβολίας σε κυτταρικό επίπεδο Φωτοαποχρωµατισµός (Photobleaching) Καθορίζει µια κατηγορία φαινοµένων που προκαλούν µόνιµη εξασθένηση στο σήµα φθορισµού Πιο κοινός µηχανισµός = διέγερση του φθοροφόρουσε µακρόβια κατάσταση τριπλέταςαντί της επιθυµητής µονήρους κατάσταση Περισσότερα κατά τη συζήτηση φθορισµού Φωτοβλάβη (Photodamage) Φυσική βλάβη στο δείγµα Π.χ. µεταβολές διαπερατότητας της µεµβράνης ή ρήγµατα στις ίνες DNA Συνήθως µε θερµότητα Φωτοτοξικότητα (Phototoxicity) Παραγωγή επιβλαβών χηµικών ειδών κυρίως δραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) Περισσότερα κατά τη συζήτηση της φωτοδυναµικής θεραπείας 40

41 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Πρακτικές Ασφάλειας Πρώτη γραµµή άµυνας αποστροφή εν λειτουργεί για µη ορατό φως! Κατευθυντήριες γραµµές για την ασφαλή χρήση των λέιζερ Ποτέ µην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα και µην γυρίστε την ακτίνα προς τους άλλους όσο ασφαλές και αν νοµίζετε ότι είναι το λέιζερ. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά Μην σκύβετε πάνω από τα συστήµατα µε λέιζερ και µην περνάτε µέσα από την διαδροµή της δέσµης Περιορίστε τη δέσµη λέιζερ Μην αφήνετε το λέιζερ αναµµένο όταν απουσιάζεται Μόνο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα λέιζερ Τοποθετήστε κατάλληλες σηµάνσεις ANSI standard (ANSI Z136) 41

42 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Πρακτικές Ασφάλειας Πρώτη γραµµή άµυνας αποστροφή εν λειτουργεί για µη ορατό φως! Κατευθυντήριες γραµµές για την ασφαλή χρήση των λέιζερ Ποτέ µην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα και µην γυρίστε την ακτίνα προς τους άλλους όσο ασφαλές και αν νοµίζετε ότι είναι το λέιζερ. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά Μην σκύβετε πάνω από τα συστήµατα µε λέιζερ και µην περνάτε µέσα από την διαδροµή της δέσµης Περιορίστε τη δέσµη λέιζερ Μην αφήνετε το λέιζερ αναµµένο όταν απουσιάζεται Μόνο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα λέιζερ Τοποθετήστε κατάλληλες σηµάνσεις ANSI standard (ANSI Z136) 42

43 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Το πρότυπο ANSI (ANSI Z136) καθορίζει τη Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (Maximum Permissible Exposure - MPE) για µάτι και δέρµα. 43

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα καλυφθούν

Θέµατα που θα καλυφθούν Ηµιαγωγοί Semiconductors 1 Θέµατα που θα καλυφθούν Αγωγοί Conductors Ηµιαγωγοί Semiconductors Κρύσταλλοι πυριτίου Silicon crystals Ενδογενείς Ηµιαγωγοί Intrinsic semiconductors ύο τύποι φορέων για το ρεύµασεηµιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. To ορατό καταλαµβάνει ένα πολύ µικρό µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος: 1,6-3,2eV. Page 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου.

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου. 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Αν ένα οπτικό µέσο Α µε δείκτη διάθλασης n Α είναι οπτικά πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό µέσο Β µε δείκτη διάθλασης n Β και τα µήκη κύµατος του φωτός στα δυο µέσα είναι λ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

Light Amplification by Stimulated Emission

Light Amplification by Stimulated Emission Light Amplification by Stimulated Emission Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n Επαφή / ίοδος p- n 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟ ΟΥ p-n ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Επαφή p-n ή ένωση p-n δηµιουργείται στην επιφάνεια επαφής ενός ηµιαγωγού-p µε έναν ηµιαγωγό-n. ίοδος p-n ή κρυσταλλοδίοδος είναι το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ6 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΙΟ ΩΝ (LEDS) Γ. Μήτσου Α. Θεωρία 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/

http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/ Δίοδος επαφής 1 http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/ 2 Θέματα που θα καλυφθούν Ορθή πόλωση Forward bias Ανάστροφη πόλωση Reverse bias Κατάρρευση Breakdown Ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος - Πίεση + V θ Άνοδος 10-7 atm Κάθοδος Η θερμαινόμενη κάθοδος εκπέμπει ηλεκτρόνια. Όσο πιο θερμή είναι η κάθοδος τόσα περισσότερα ηλεκτρόνια εκπέμπονται Το ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει και βομβαρδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα Δ 4_2149 Άτομο υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση όπου η στροφορμή του είναι ίση με 3,15 10-34 J s. Δ1) Σε ποια στάθμη βρίσκεται το ηλεκτρόνιο; Δ2) Αν το άτομο έφθασε στην προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια δέσµη φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S.E.R. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

L.A.S.E.R. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation L.A.S.E.R. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Σύµφωνο Ενισχυµένο Φώς από Εξαναγκασµένη Εκποµπή Α) Αρχή λειτουργίας και σύντοµη ιστορική ανασκόπηση Β) Τί ξεχωρίζει το LASER από τις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι:

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 IOYNIOY 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α

Διαβάστε περισσότερα

Φώραση Οπτικών Σηµάτων

Φώραση Οπτικών Σηµάτων Φώραση Οπτικών Σηµάτων Η φώραση γίνεται στο µέρος του δέκτη. Οι δέκτες καθορίζονται από το είδος διαµόρφωσης Αποτελούνται από φωτοδίοδο και ακολουθούνται από ενισχυτική διάταξη και ένα κύκλωµα απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α1. Ο δείκτης διάθλασης της στεφανυάλου για μια μονοχρωματική ακτινοβολία είναι α. 0,813 β. 0,417 γ. 0,619 δ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α1. Ο δείκτης διάθλασης της στεφανυάλου για μια μονοχρωματική ακτινοβολία είναι α. 0,813 β. 0,417 γ. 0,619 δ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4

Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4 Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4 Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Η δημιουργία της ακτινολογικής εικόνας είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φωτονίων που φθάνουν στο φιλμ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Κβαντική µηχανική Τύχη ή αναγκαιότητα Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Ηφυσικήστόγύρισµα του αιώνα «Όλοι οι θεµελιώδεις νόµοι και δεδοµένα της φυσικής επιστήµης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Ορισµός ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ - Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος (10-5 - 100 Å) - Συνήθως χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ µε µήκος κύµατος 0.1-25

Διαβάστε περισσότερα

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα) Το πρότυπο του Bοhr για το άτοµο του υδρογόνου (α) (β) (γ) (α): Συνεχές φάσµα λευκού φωτός (β): Γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίου (γ): Φάσµα απορρόφησης αερίου Κάθε αέριο έχει το δικό του φάσµα εκποµπής (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Συζευγμένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παρουσιάζουν τυπική κυματική συμπεριφορά Αν τα φορτία ταλαντώνονται περιοδικά οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Διακριτά Φάσματα Εκπομπής Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Φωτονικά Υλικά ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Τεχνολογίες φωτός σήμερα Το φώς έχει εισχωρήσει προ πολλού στη ζωή μας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Καλύπτει πολύ μεγάλο φάσμα Συστατικά τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 2-1 Ένας φύλακας του ατομικού ρολογιού καισίου στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών της Ουάσιγκτον. 2-2 Άτομα στην επιφάνεια μιας μύτης βελόνας όπως φαίνονται μεηλεκτρονικόμικροσκό 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα.

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα. Η φύση του φωτός Το ρήµα οράω ορώ ( βλέπω ) είναι ενεργητικής φωνής. Η όραση θεωρείτο ενεργητική λειτουργία. Το µάτι δηλαδή εκπέµπει φωτεινές ακτίνες( ρίχνει µια µατιά ) οι οποίες σαρώνουν τα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

6. Ατομικά γραμμικά φάσματα

6. Ατομικά γραμμικά φάσματα 6. Ατομικά γραμμικά φάσματα Σκοπός Κάθε στοιχείο έχει στην πραγματικότητα ένα χαρακτηριστικό γραμμικό φάσμα, οφειλόμενο στην εκπομπή φωτός από πυρωμένα άτομα του στοιχείου. Τα φάσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 Τρίτη, Ιουνίου 00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΕΡΥΘΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΕΡΥΘΡΟΥ 1. Εισαγωγή Η μεταβολή του φθορισμού που οφείλεται σε φυσιολογικές, μορφολογικές ή βιολογικές αλλαγές των

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε.

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. Άσκηση 6 Μελέτη φασμάτων Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η βαθμολογία φασματοσκοπίου και η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτές CCD: Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές. Κουτσουμπής Στέφανος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μυρσίνη Μακροπούλου

Ανιχνευτές CCD: Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές. Κουτσουμπής Στέφανος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μυρσίνη Μακροπούλου Ανιχνευτές CCD: Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές Κουτσουμπής Στέφανος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μυρσίνη Μακροπούλου Τι θα δούμε Τι είναι ο ανιχνευτής CCD Πως λειτουργεί Τεχνικές κατασκευής Επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS συναρτήσει της έντασης και της συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης

Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS συναρτήσει της έντασης και της συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 Καθηγητής : κος Θεοδώνης Ιωάννης Όνομα σπουδάστριας : Καρανικολάου Μαρία ΑΜ : 09107075 Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ-ΠΟΥΛΗ Κ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Στοιχεία ομάδας: Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ημερομηνία: Τμήμα: Απαραίτητες Θεωρητικές Γνώσεις: Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ MAΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. Καθηγήτρια 1998 LASER ΣΥΝΟΨΗ ñ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΡΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα