University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση"

Transcript

1 University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Πηγές φωτός, Ανιχνευτές, και Ακτινοβόληση

2 Εισαγωγή 2

3 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λυχνίες τόξου υψηλής πίεσης (High- Pressure Arc Lamps) Υψηλής έντασης κατά προσέγγιση συνεχές (quasi-continuum) φάσµα που κυµαίνεται από την υπεριώδη στο εγγύς υπέρυθρο Ένα αέριο (συνήθως Ξένον (xenon), Υδράργυρος (mercury), ή µείγµα αυτών) έγκλειστο σε χαλαζία µε δύο ηλεκτρόδια βολφραµίου (tungsten). Μια τάση που ιονίζει το αέριο ένα φωτεινό τόξο µεταξύ των ηλεκτροδίων Λίγα watt µέχρι πολλά kilowatt. Η λυχνία τόξου µε Ξένο χρησιµοποιείται ευρέως στη φασµατοσκοπία Οµοιόµορφο φασµατικό προφίλ µεταξύ 250 και 700 nm Φίλτρα για επιλογή του µήκος κύµατος Ισοτροπική πηγή υπερκατευθυντική (omnidirectional) Παραβολικά και ελλειψοειδή κάτοπτρα για συλλογή και εστίαση 3

4 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λυχνίες ατµού χαµηλής πίεσης (Low-Pressure Vapor Lamps) Εκκένωση στο αέριο παρόµοια µε λυχνίες τόξου υψηλής πίεσης Λιγότερο πολύπλοκες Υψηλής έντασης, σταθερές φασµατικές γραµµές (κάθε στοιχειώδης αέριο παράγει µια γνωστή οµάδα από χαρακτηριστικές γραµµές) Για παράδειγµα, µια λυχνία χαµηλής πίεσης υδράργυρου δεσπόζουσα κορυφή 253,7 nmκαθώς και µια σηµαντική τριπλέταςστο 365.0/365.5/366.3 nm. ιακριτές (Discrete) γραµµές Φασµατόµετρα τύπου απλού φίλτρου (Simple filter type spectrometers) Φωτεινές πηγές βαθµονόµησης (calibration) 4

5 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) Λαµπτήρες πυρακτώσεως (Incandescent Lamps) ηµιουργία φωτός από τη θέρµανση ενός µεταλλικού νήµατος (συνήθως βολφράµιο) Ανέξοδη και πολύ απλή Ακτινοβολία µε συνεχές φάσµα µελανούς σώµατος (blackbody radiation spectrum) Βαθµονόµηση έντασης διαφόρων τύπων ανιχνευτών, συµπεριλαµβανοµένων και φασµατογράφων Ωστόσο, η υπεριώδης ακτινοβολία από τέτοιους λαµπτήρες είναι συνήθως πολύ χαµηλή 5

6 Πηγές φωτός (µη-λέιζερ) ίοδος Εκποµπής Φωτός (Light-Emitting Diode) Πηγές φωτός στερεάς κατάστασης (Solid-state) από ηµιαγωγούς (semiconductor) Ηλεκτροφωταύγεια όταν θετικοί και αρνητικοί φορείς φορτίου (charge carriers ) ανασυνδυάζονταιστην επαφή (junction) του ηµιαγωγού. Σχεδόν µονοχρωµατικές Μήκος κύµατος καθορίζεται από το χαρακτηριστικό ενεργειακό διάκενο (bandgap) του ηµιαγωγού ή κράµατος ηµιαγωγών που χρησιµοποιούνται ιαθέσιµα µήκη κύµατος από το εγγύς υπέρυθρο (~ 1050 nm) µέχρι το υπεριώδες (UV) (~ 250 nm) που συνεχώς επεκτείνονται Προσθήκη φωσφορίζοντος υλικού και ενσωµάτωση των πολλαπλών LED σε µια συσκευές ευρυζωνικές LED λευκού φως Η ένταση των LED µπορεί να διαµορφόνεταισε υψηλές συχνότητες (> 100 MHz) Πρόσθετα πλεονεκτήµατα Συµπαγές µέγεθος Χαµηλό επίπεδο της παραγόµενης θερµότητας Πιο χαµηλή ένταση από του λαµπτήρες πυρακτώσεως και λυχνίες τόξου. P _ CB VB + _ + n 6

7 Λέιζερ Χαρακτηριστικά Ψηλή ένταση (High intensity), Μονοχρωµατικότητα (Monochromaticity), Συµφωνία (Coherence), Παραλληλότητα (Collimation), Πόλωση (Polarization) Einstein, 1917 Βασικές αρχές λειτουργίας Charles Townes και Arthur Schalow, Bell Telephone Laboratories το 1958 (Βραβείο Nobel) G. Gould δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 1970 Πρώτο πραγµατικό λέιζερ Κρύσταλλο ρουβιδίου (Ruby) Theodor Maiman, Hughes Research Laboratories, 1960 Χιλιάδες τύποι λέιζερ υπάρχουν σήµερα Συµπεριλαµβανοµένου του φαγώσιµου λέιζερ από ζελέ ( Jello laser) Λέιζερ laser = (L)ight (A)mplification by (S)timulated (E)mission of (R)adiation (ενίσχυση φωτός µε εξαναγκασµένη εκποµπή ακτινοβολίας) 7

8 Λέιζερ Το άτοµο του Bohr Ηλεκτρόνια σε τροχιά από τον πυρήνα Ένας περιορισµένος αριθµός προκαθορισµένων τροχιών είναι διαθέσιµες για τα ηλεκτρόνια. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες ένα ηλεκτρόνιο Μπορεί να πάει από θεµελιώδη κατάσταση (ground state ) (χαµηλότερης ενέργειας τροχιά) σε µια υψηλότερη (διεγερµένη (excited) ) κατάσταση απορροφά ενέργεια Μπορεί να υποστεί µετάπτωση (decay) από µια υψηλότερη σε χαµηλότερη κατάσταση εκπέµπει ενέργεια αλλά δεν µπορεί να παραµείνει µεταξύ των καταστάσεων αυτών Οι επιτρεπόµενες ενεργειακές καταστάσεις ονοµάζεται κβαντικές καταστάσεις 8

9 Λέιζερ Εξαναγκασµένη εκποµπή (Stimulated emission) Φωτόνιο µε ενέργεια ~ E 2 -E 1 Προκαλεί µετάπτωση του ηλεκτρονίου εκπέµπεται φωτόνιο µε ακριβώς το ίδιο µήκος κύµατος, την ίδια κατεύθυνση, και την ίδια φάση ενίσχυση 9

10 Λέιζερ Αντιστροφή πληθυσµού (Population Inversion) Πιθανότητα για εξαναγκασµένη εκποµπή είναι αρκετά µικρή Λίγα άτοµα είναι συνήθως σε µια διεγερµένη κατάσταση Αρχή του Boltzmann Ένας θεµελιώδης νόµος της θερµοδυναµικής Όταν µια οµάδα ατόµων είναι σε θερµική ισορροπία, η σχετική πληθυσµού κάθε δύο επίπεδα ενέργειας δίνεται από Πολύ περισσότερα ενεργειακά επίπεδα, το καθένα έχει τη δική του σταθερά χρόνου µετάπτωσης (decay) Το ηλεκτρόνιο διεγείρεται σε ένα ανώτερο επίπεδο (π.χ. Ε 4 ) Επιστρέφει στην Ε 3, στη συνέχεια στην E 2, και τελικά στη θεµελιώδη κατάσταση Ε 1. Εάν ο χρόνος που απαιτείται για µετάπτωση από το Ε 3 στο Ε 2 είναι πολύ µεγαλύτερος από το χρόνο που χρειάζεται για µετάπτωση από το Ε 4 στο Ε 3 ή Ε 2 στο Ε 1 και µε συνεχή διαδικασία διέγερσης "αντιστροφή πληθυσµού" µεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων Ε 3 και Ε 2 Φωτόνιο Σύµφωνη ενίσχυση (coherent amplification) 10

11 Λέιζερ Κοιλότητα Συντονισµού (Resonator) του λέιζερ Μέσον Αύξησης (Gain Medium) Το υλικό µέσα στο οποίο γίνεται η ενίσχυση του φωτός Στερεό, υγρό, ή αέριο Η ηλεκτρονική ενεργειακή δοµή του υλικού καθορίζει τα µήκη κύµατος και εύρος εκποµπής Κέρδος: G = e σ(n 2 -N 1 )b b = µήκος ενεργού υλικού s = µεταβατική διατοµή (transition crosssection) Ταλάντωση (Oscillation) αρχίζει όταν: Κέρδος στο υλικό = απώλειες του συστήµατος ρ 1 ρ 2 G 2 = 1 ρ = ποσοστό απώλειας Οριακή αντιστροφή πληθυσµού (Threshold population inversion): ln(1/ ρ1ρ2 ) ( N2 N1) th = 2σ b 11

12 Λέιζερ Κατάλληλη διέγερση ( άντληση ( pumping ) ) Μηχανισµός διέγερσης ιέγερση µπορεί είναι Ηλεκτρική (έγχυση ηλεκτρικού ρεύµατος στο υλικό αύξησης, ηµιαγωγό ή αέριο) Οπτική (µέσο αύξησης απορροφά φως, είτε από λαµπτήρα ή άλλο λέιζερ) το µετατρέπει σε ένα διαφορετικό µήκος κύµατος για εκποµπή Ενέργεια αποθηκεύεται στα άτοµα σε διεγερµένη κατάσταση Η ενέργεια που απελευθερώνεται µέσω είτε αυθόρµητης (spontaneous) ή εξαναγκασµένης (stimulated) εκποµπής, καθώς τα άτοµα µεταβαίνουν πίσω στην αρχική θεµελιώδη τους κατάσταση 12

13 Λέιζερ Επίτευξη συντονισµού (Resonance) Εξαναγκασµένη εκποµπή συµφωνία (coherence) = όλα τα κύµατα φωτός σε φάση Αν η κοιλότητα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος, κάθε κύµα θα είναι στη την ίδια φάση, όταν αντανακλάται από ένα από τα κάτοπτρα της κοιλότητας Υπενθύµιση: ένα φωτόνιο κάνει πολλές διαδροµές µέσα στην κοιλότητα του λέιζερ πριν εκπεµφθεί Αυτό επιτρέπει την ενισχυτική συµβολή µεταξύ όλων των φωτονίων. Χρειάζεται: mλ = 2nL Άλλα µήκη κύµατος δεν θα ενισχύονται σηµαντικά, και ως εκ τούτου, θα εξαφανιστούν Στην πράξη, οι µεταβάσεις (transitions) λέιζερ έχουν κέρδος σε πάνω από ένα µήκος κύµατος Εύρους ζώνης κέρδους (gain bandwidth) έτσι ώστε το κατάλληλο µήκος της κοιλότητας συντονισµού να µπορεί να επιτευχτεί Laser cavity: L = mλ/2n Estimate amplification factor: Amp = (1+Gain) L 13

14 Λέιζερ ιαµήκεις Τρόποι (Longitudinal Modes) Ένας διαµήκης τρόπος µιας συντονισµένης κοιλότητας είναι κάποιο συγκεκριµένο στάσιµο κύµα (standing wave) περιορισµένο στην κοιλότητα. Οι διαµήκεις τρόποι αντιστοιχούν στα µήκη κύµατος του κύµατος που ενισχύονται από την ενισχυτική συµβολή λ L=m 2n f = c m 2nL f m+ 1 fm = c 2nL Η πραγµατική f είναι η συνέλιξη του εύρους ζώνης µετάβασης (transition bandwidth) και της f των διαµηκών τρόπων. 14

15 Λέιζερ Εγκάρσιοι Τρόποι (Transverse Modes) Οι εγκάρσιοι τρόποι προσδιορίσουν την µορφή της κατανοµής της έντασης εγκαρσίως της ακτίνας. Ο TEM00 έχει µια Gaussian κατανοµή και είναι ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος. Οι κοιλότητες των περισσοτέρων εµπορικών λέιζερ σχεδιάζονται για να δίνουν µονότροπη εγκάρσια ακτίνα I(r) = 2P πd 2 e r / d 15

16 Λέιζερ Υλικά κέρδους (Gain Medium Materials) Αέριο Είναι η «κινητήριος δύναµη» των λέιζερ για πολλά χρόνια Το στενό πλάτος (linewidth) του µήκους κύµατος τους έχει επιτρέψει τεράστια πρόοδο στη φυσική και τη µηχανική Βρίσκονται σε πτωτική πορεία, µια και τα λέιζερ στερεάς κατάστασης και ηµιαγωγών έχουν γίνει φθηνότερα, πιο ισχυρό και πιο ευέλικτο Στερεάς Κατάστασης (Κρυσταλλικά) (Solid State (Crystal)) Γενικά είναι λίγα mm σε µέγεθος Μπορούν να φθάσουν σε ψηλή ένταση Ευαίσθητα σε µη-γραµµικές επιδράσεις Πρώτο λέιζερ ορατού φωτός λέιζερ ρουβιδίου (ruby) Μεγάλο εύρος ζώνης κέρδους, στενό πλάτος µήκους κύµατος (linewidth), πολύ ευπροσάρµοστα! 16

17 Λέιζερ Υλικά κέρδους (Gain Medium Materials) ίοδοι ηµιαγωγών Μπορεί να είναι της τάξης των εκατό µmσε µέγεθος Γενικά παράγουν χαµηλή ένταση, όµως υπάρχουν και εξαιρέσεις Μπορεί να µπουν σε συστοιχίες για την παραγωγή υψηλής έντασης Χρησιµοποιούνται ως «αντλία» για άλλα στερεάς κατάστασης λέιζερ Στενό εύρος ζώνης κέρδος (gain bandwidth) Φθηνά σε σύγκριση µε άλλα υλικά Λέιζερ Οπτικών Ινών Μπορεί να έχουν ευρύ εύρος ζώνης και υψηλή ένταση, αλλά περιορίζονται σε µήκη κύµατος των οπτικών ινών και είναι ευαίσθητα σε µη γραµµική φαινόµενα Πολύ σταθερά, αλλά όχι ευέλικτα Μπορεί να επιδείξουν στενό πλάτος (linewidths) µήκους κύµατος Συµπαγές µικρό µέγεθος 17

18 Λέιζερ Χαρακτηριστικά του φωτός λέιζερ Ψηλής έντασης (High intensity) Μονοχρωµατικό (Monochromatic) Σύµφωνο (Coherent) Παραλληλισµένο (Collimated) Πολωµένο (Polarized) 18

19 Λέιζερ Συνεχές Κύµα (Continuous Wave) Η ισχύς εξόδου είναι σταθερή, χωρίς χρονικές διακοπές Μαθηµατικά χαρακτηρίζεται από µια και µόνο συχνότητα Παλµικό (Pulsed) Ισχύς έρχεται σε µικρές δόσεις Σύντοµους παλµούς. Μπορεί να έχει τεράστια µέγιστη ένταση, αλλά χαµηλή µέση ισχύ Μαθηµατικά χαρακτηρίζεται από συµβολή πολλών συχνοτήτων Παλµοί µικρότεροι από µερικά µsec (10-6 s) εύκολα παράγονται µε απευθείας αυξοµείωση της εξόδου ενός CW λέιζερ µηχανικοί, ηλεκτρο-οπτικοί, ή ακουστο οπτικοί µηχανισµοί κλείστρου Πιο µικρής διάρκειας παλµοί, της τάξης των nsec (10 9 s) ή µικρότεροι, επιτυχάνονται µε ειδικά σχεδιασµένα λέιζερ Μετατροπή Q (Q-switching) Κλείδωµα ρυθµού (Mode-locking) 19

20 Λέιζερ Μετατροπή Q (Q-switching) Παλµοί φωτός µε εξαιρετικά ψηλή ένταση (gigawatt) πολύ περισσότερη από ότι µε CW Χαµηλότερος ρυθµός επανάληψης σε σχέση µε το mode-locking Μέθοδος Μεταβλητός εξασθενητής (Variable attenuator) εσωτερικό της κοιλότητας του λέιζερ Το λέιζερ διεγείρεται ενώ ο Q-διακόπτης έχει τεθεί ώστε να εµποδίζει την ανατροφοδότηση του φωτός Αντιστροφή πληθυσµού χωρίς όµως παραγωγή φωτός Ενέργεια αποθηκεύεται στο υλικό και αυξάνεται καθώς το υλικό διεγείρεται κορεσµένο κέρδος Ο Q-διακόπτης της συσκευής αλλάζει γρήγορα από χαµηλό σε υψηλό Q ανατροφοδότηση Τελικό αποτέλεσµα: ένας σύντοµος παλµός φωτός ("παλµός γίγαντας"), ο οποίος µπορεί να έχει πολύ υψηλή µέγιστη ένταση Κλείδωµα ρυθµού (Mode-locking) Αυτή η µέθοδος παράγει παλµός εξαιρετικά µικρής διάρκειας, της τάξης των psec (10 12 s) ή fsec (10 15 s). Προκαλεί µια σταθερή σχέση µεταξύ των φάσεων των τρόπων (modes)της κοιλότητας του λέιζερ Πολύ µεγάλο εύρος φάσµατος (spectral bandwidth) Συµβολή (Interference) µεταξύ αυτών των τρόπων (modes) έχει ως αποτέλεσµα το φως το λέιζερ να εκπέµπεται σας µια σειρά από παλµούς 20

21 Φωτοδίοδοι Συµπεριφορά βαλβίδας ιάχυση µιας επαφής PNαπό το P στο N και αντίστροφα, δηµιουργεί µια περιοχή απογύµνωσης (depletion region) που είναι µηαγώγιµη Η απογύµνωση ενισχύεται µε ανάστροφη πόλωση (reverse bias) και καταστρέφεται µε ορθή πόλωση (forward bias) Ορθή Πόλωση (forward biased) Ψηλή ροή ρεύµατος πάνω από την τάση κατωφλίου ή επαφής (junction voltage) Ανάστροφή Πόλωση (reverse biased) Σχεδόν καθόλου ρεύµα εκτός και αν υπερβούµε την τάση διάσπασης (breakdown voltage.) Καταστρέφει κανονικές διόδους, OK για zeners 21

22 Φωτοδίοδοι οµή της φωτοδιόδου Απορρόφηση στην περιοχή απογύµνωσης (depletion layer) προκαλεί ροή ρεύµατος και αν η δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη (reverse biased) θα προκληθεί µεγάλη ροή ρεύµατος. 22

23 Φωτοδίοδοι Αρχές της φωτοδιόδου Βασίζεται σε δίοδο επαφής (junction) PN ή PIN Απορρόφηση στην περιοχή απογύµνωσης (depletion layer) προκαλεί ροή ρεύµατος Η περιοχή απογύµνωσης πρέπει να είναι εκτεθειµένη στο φως και να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να αλληλεπιδρά µε το φως Spectral sensitivity Material Band gap (ev) Spectral sensitivity silicon (Si) to 1100 nm indium arsenide (InGaAs) ~ to 2200 nm Germanium (Ge) to 1600 nm 23

24 Φωτοδίοδοι Χαρακτηριστικά της φωτοδιόδου Μοντέλο Κυκλώµατος I 0 Ρεύµα Σκότους (Dark current) - θερµικό (thermal) I p Ρεύµα από ροή (flux) φωτονίων Χαρακτηριστικά θορύβου Θόρυβος αιχµής (Shot noise) Σχετίζεται µε το σήµα q = x coulombs I = bias (or signal) current (A) i s = noise current (A rms) Θόρυβος Johnson noise Σχετίζεται µε τη θερµοκρασία k = Boltzman s constant = 1.38x10 23 J/K T = temperature ( K) B = noise bandwidth (Hz) R = feedback resistor (W) e OUT = noise voltage (Vrms) i s = 2qi e out = 4kTBR 24

25 Φωτοδίοδοι Ως φωτοβολταϊκό I = Θερµικό µέρος + Ρεύµα από ροή φωτονίων η hf ev ep I = I0 e kt 1 where I = ρεύµα φωτοδιόδου (photodiode current V = τάση φωτοδιόδου (photodiode voltage I 0 = ρεύµα ανάστροφου κορεσµού (reverse saturation current) φωτοδιόδου e = φορτίο ηλεκτρονίου (electron charge) k = σταθερά Boltzman T = θερµοκρασία (K) f = συχνότητα του φωτός h = σταθερά Plank P = οπτική ισχύς (optical power) η = η πιθανότητα ότι hvθα καταφέρει να µεταφέρει το ηλεκτρόνιο πάνω από το ενεργειακό διάκενο (band gap) 25

26 Φωτοδίοδοι ιάσπασης Χιονοστιβάδας (Avalanche ) Σχεδιασµένες να λειτουργούν σε ανάστροφη πόλωση (reverse bias) (συνήθως V) Ανάστροφη Πόλωση (Reverse bias) Ψηλό ηλεκτρικό πεδίο µέσα στη φωτοδίοδο Τα φορτίο που παράγονται από τα φωτόνια επιταχύνονται Πρόσκρουση των (πρωτογενών) επιταχυµένων φορτίων µε το κρυσταλλικό πλέγµα (crystal lattice) οδηγεί σε ιονισµό παραγωγή δευτερογενών ζευγών ηλεκτρονίων-οπών Collision of these accelerated (primary) charges with the crystal lattice leads to ionization generates secondary electron-hole pairs αλυσιδωτή αντίδραση (χιονοστιβάδα) επιπλέον φορτίο από περαιτέρω διαδικασίες ιονισµού. Κέρδος ή πολλαπλασιαστικός παράγοντας των APD Εξαρτάται από την ανάστροφη πόλωση 50 µέχρι και µερικές 100δες φορές Ψηλοί παράγοντες κέρδος χρήσιµες για τη µέτρηση αδύνατων οπτικών σηµάτων που δεν ανιχνεύονται µε τις συµβατικές φωτοδιόδους E E e h + E c e E v h + n + Avalanche region p š 26

27 Φωτοδίοδοι ιάσπασης Χιονοστιβάδας (Avalanche ) Πλεονεκτήµατα Αυξηµένη ευαισθησία Περιορισµοί Λειτουργία κοντά στη τάση διάσπασης (breakdown voltage) µη-γραµµική απόκριση Η ενεργή περιοχή των APDείναι πολύ µικρή ατέλειες στην κρυσταλλική δοµή και µηχανική τάση (strain) πρέπει να αποφεύγονται για να επιτευχθεί η πολύ ψηλή τάση διάσπασης που απαιτείται για τη διαδικασία χιονοστιβάδας Ψηλότερα επίπεδα θορύβου παρουσιάζεται θόρυβος ενίσχυσης Τα κυκλώµατα είναι συνήθως πιο περίπλοκα µια και απαιτούνται ψηλές τάσης για τη λειτουργία της φωτοδιούδου 27

28 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes - PMTS) Ανιχνευτές φωτός για εφαρµογές πολύ χαµηλής ένταση Π.χ. φασµατοσκοπία φθορισµού (fluorescence spectroscopy) Ψηλό Κέρδος Μεγάλη ευαισθησία Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (Photoelectric effect) Το φαινόµενο ανακαλύφθηκε από τον Heinrich Hertz το 1887 και εξηγήθηκε από τον Albert Einstein το Εξήγηση Το φως αποτελείται από διακριτά σωµατίδειαενέργειας, ή κβάντα, τα ΦΩΤΟΝΙΑ Φωτόνια µε αρκετή ενέργεια προσκρούουν στην φωτοκάθοδο Απελευθερώνουν ηλεκτρόνια µε κινητική ενέργεια ίση µε την ενέργεια των φωτονίων µείων την συνάρτηση έργου (η ενέργεια που απαιτείται για την απελευθέρωση των ηλεκτρονίων από ένα συγκεκριµένο υλικό) Ο Einstein πήρε το βραβείο Nobel για ένα άρθρο του το 1905 που περιέγραφε αυτό το φαινόµενο Ποια είναι τα άλλα δύο διάσηµα άρθρα που έγραψε ο Einstein το 1905; Theory of special relativity Explanation of Brownian motion 28

29 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Λειτουργία Γυάλινο περίβληµα κενού Φωτοκάθοδος Τα φωτόνια προσπίπτουν στην κάθοδο και απελευθερώνουν ηλεκτρόνια λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου (πολύ µικρό σήµα) Μια σειρά από δύνοδοι (dynodes) Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από µια σειρά ηλεκτροδίων που ονοµάζονται δύνοδοι Επιπρόσθετα ηλεκτρόνια απελευθερώνονται σε κάθε δύνοδο Καταιγιστικό (Cascading) αποτέλεσµα 10 5 to 10 7 ηλεκτρόνια για κάθε φωτόνιο που προσπίπτει στην αρχική φωτοκάθοδο Εξαρτάται από τον αριθµό των δυνόδωνκαι την τάση επιτάχυνσης Άνοδος Συλλέγει το ενισχυµένο σήµα, όπου µπορεί να µετρηθεί. Κενό µέσα στο γυάλινο περίβληµα Σκοπός: ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων µε µόρια του αερίου κατά τη διάρκεια της διέλευσης Απαιτεί ισχυρό σώµα του σωλήνα Τα ηλεκτρόδια για τις ηλεκτρικές συνδέσεις διαπερνούν µέσα από γυαλί στο κάτω µέρος του σωλήνα (στεγανότητα) Βλάβη στο σωλήνα από ήλιο ή υδρογόνο "Μικρά" µόρια αερίου µπορούν να διαρρεύσουν µέσα στο σωλήνα, ακόµα και µέσα από το γυαλί 29

30 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Φωτοκάθοδος Σύνθεση: Ηµιαγώγιµαυλικά από αντιµόνιο (Sb) και ένα ή περισσότερα αλκαλικά µέταλλα (Cs, Na, K) Λεπτή ώστε τα ηλεκτρόνια να µπορούν αν απελευθερώνονται Ορισµός της κβαντική αποδοτικότητας της φωτοκαθόδου, η(λ) Number of photoelectrons released η( λ) = Number of incident photons ( λ) on cathode Τυπική κβαντική αποδοτικότητας της φωτοκαθόδου: 10-30% Φάσµα απόκρισης της φωτοκαθόδου Πρέπει το φάσµα του προσπίπτοντος φωτός να συµπίπτει µε το φάσµα απόκρισης της φωτοδιόδου Η αλυσίδα των δυνόδων Η ψηλή τάση που εφαρµόζεται στις δυνόδουςδηµιουργεί ηλεκτρικά πεδία που καθοδηγούν ηλεκτρόνια µεταξύ από στάδιο σε στάδιο Σκοπός Παρέχει ένα ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ φωτοκαθόδου και της πρώτης δυνόδου ιαδοχικές δυνόδοι επιταχύνουν τα ηλεκτρόνια από στάδιο σε στάδιο Περίπου 100 V διαφορά τάση απαιτείται µεταξύ σταδίων Αλυσίδα των αντιστάσεων διαιρεί µια ψηλή τάση σε µικρότερα βήµατα Πυκνωτές αποθηκεύουν φορτίο για πολλαπλασιασµό των ηλεκτρονίων Τυπική κατανάλωση ρεύµατος 1-2 mα Σύνθεση δυνόδων Ag - Mg Cu - Be Εναποτίθενται σε λεπτό στρώµα Cs - Sb πάνω σε αγώγιµη βάση 30

31 Φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes) Κέρδος του Φωτοπολλαπλασιαστή δ = µέσος όρος ηλεκτρονίων που απελευθερώνονται απ κάθε δύνοδο Συνήθως, δ = 4 Εξαρτάται από το υλικό της δυνόδου και τη διαφορά τάσης µεταξύ δυνόδων n = αριθµός σταδίων πολλαπλασιασµού Κέρδος Φωτοπολλαπλασιαστή = δ n Για n = 10 στάδια και δ = 4 Κέρδος= 4 10 = 1x10 7 Αυτό σηµαίνει ότι ένα ηλεκτρόνιο το οποίο εκπέµπεται από τη φωτοκάθοδο (αυτά ονοµάζονται φωτοηλεκτρόνια ) αποδίδει 10 7 ηλεκτρόνια στο σήµα εξόδου 31

32 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD και CMOS Τόσο οι CCD όσο και οι CMOS αισθητήρες λειτουργούν µε τη χρήση φωτοευαίσθητων κυκλωµάτων που αντιδρούν στο φως και αποθηκεύουν αναλογικά σήµατα σαν ψηφιακά δεδοµένα, δηλαδή µια εικόνα. Χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους για την επίτευξη του στόχου αυτού. CCD Charge Coupled Device CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor Σειρές από διόδους (photosites) που παράγουν µια τάση: Γραµµικά ανάλογη µε την ένταση του προσπίπτοντος φωτός Μη-γραµµικά ανάλογη µε το ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ Φτιαγµένα από στρώµατα σιλικόνης Η σιλικόνη είναι ευαίσθητη στο φως Τα στρώµατα προσθέτουν λειτουργικότητα - διαφορετικά στρώµατα εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. 32

33 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD (Charged-Coupled Device) Φωτοευαίσθητη αναλογική συσκευή Καταγράφει το φως σαν ένα µικρό ηλεκτρικό φορτίο σε κάθε pixelή κυψέλη του. (Στην ουσία ένα CCD είναι µια συλλογή κυψελών CCD). Το φως προσπίπτει σε µια κυψέλη CCD αποκτά ηλεκτρικό φορτίο ανάλογο µε το πόσο φως φτάνει στη συγκεκριµένη κυψέλη CCD Για να καταγράψει το σήµα το CCD απαιτούνται επιπλέον κυκλώµατα Τη µετατροπή των αναλογικών δεδοµένων φωτός σε ένα αναγνώσιµο ψηφιακό σήµα. Στρώµατα πυκνωτών που ονοµάζονται "Stages" Μεταφορών το αναλογικό σήµα σε µια σειρά από flip-flops που αποθηκεύουν τα δεδοµένα Κάθε κυψέλη CCD µεταφέρει το φορτίο της σε γειτονική κυψέλη και στη συνέχεια έξω στο εξωτερικό κύκλωµα. Τότε το φορτίο διαβάζεται από έναν αναλογικόπρος-ψηφιακό µετατροπέα Ακέραιος από 0 έως 4095 για τις περισσότερες σύγχρονες φωτογραφικές µηχανές DSLR , για χαµηλότερης ποιότητας φωτογραφικές µηχανές. Όλα ελέγχονται από ένα σήµα συγχρονισµού (clock). Αυτός είναι ο ορισµός της Αναλογικού Καταχωρητή Ολίσθησης (Analog Shift Register) 33

34 Αισθητήρες Απεικόνισης Πως τα CCDs καταγράφουν το χρώµα Κάθε κυψέλη CCD δίνει µια τιµή ανεξάρτητα από το χρώµα. Έγχρωµες εικόνες Οι κυψέλες του CCD µοιράζονται σε οµάδες των τεσσάρων (απαρτίζουν 1 εικονοστοιχείο (pixel)) Πάνω από αυτή την οµάδα µπαίνει ένα φίλτρο (Bayer Filter) Επιτρέπει µόνο στο κόκκινο φως να φτάσει στο ένα pixel, στο µπλε στο άλλο, και δύο λαµβάνουν πράσινο. Η λογική πίσω από τις δύο πράσινες κυψέλες Είναι πιο πρακτικό να χρησιµοποιούνται 4 κυψέλες ανά οµάδα. Το ανθρώπινο άτι είναι πιο ευαίσθητο στο πράσινο φως. Η διαφορά µπορεί να διορθωθεί µετά µε ισορροπία λευκού (white balance). 34

35 Αισθητήρες Απεικόνισης CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Κάθε pixel έχει γειτονικά τρανζίστορ Αναλογική σε ψηφιακή µετατροπή γίνεται σε τοπικό επίπεδο Κάθε ένα από αυτά τα pixelπου ονοµάζεται Active Pixel Sensor (APS). ιαφορετική στην καταγραφή από τα CCD Πολλές επιπτώσεις στη συνολική οργάνωση και τις ικανότητες µιας φωτογραφικής µηχανής. Η λογική απεικόνισης είναι ενσωµατωµένη σε ένα τσιπ CMOS, - Ένα CCD είναι ένα κύκλωµα εικονοληψίας που µπορεί να αντικατασταθεί Σχεδιασµός ενός νέου τσιπ CMOS είναι πιο δαπανηρός Ωστόσο, τα APS έχουν σαν βάση το τρανζίστορ Τα CMOS µπορούν να κατασκευαστούν φτηνά σε οποιοδήποτε γραµµή παραγωγής κυκλωµάτων πυριτίου 35

36 Αισθητήρες Απεικόνισης CCD vs Εικόνες ψηλής ποιότητας, χαµηλού θορύβου Μεγαλύτερη ευαισθησία και πιστότητα 100 φορές περισσότερη κατανάλωση ρεύµατος Απαιτούν εξειδικευµένες γραµµές παραγωγής Παλαιότερη και πιο ανεπτυγµένη τεχνολογία CMOS Πιο ευαίσθητα στο θόρυβο Η ευαισθησία στο φως είναι χαµηλότερη Καταναλώνουν λίγη ενέργεια Εύκολη Κατασκευή Φτηνότερα Ποιότητα εικόνας, ευαισθησία και κόστος vs. παραγωγής Κόστος, λειτουργικός χρόνος µπαταρίας 36

37 Αισθητήρες Απεικόνισης Χρήσης CCD και CMOS 37

38 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Βιολογικοί ιστοί ή κύτταρα τα οποία εκτίθενται σε ακτινοβολία Μπορεί να προκληθούν ανεπιθύµητες αντιδράσεις ή διαδικασίες ανάλογα µε Τη φύση και την κατάσταση των κυττάρων και των ιστών Το µήκος κύµατος, δύναµη, και η διάρκεια της έκθεσης οπτικών Αυτές οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις µπορεί επίσης να µετατραπούν σε θεραπευτικούς µηχανισµούς 38

39 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Μηχανισµοί Βλάβης στο Επίπεδο των Ιστών Φωτοχηµικη Βλάβη (Photochemical Damage) Σε χαµηλή συγκέντρωση ισχύος (τάξης του 1 W/cm2) και παρατεταµένη έκθεση (>1 s) Τα µέρη του ιστού διεγείρονται µε ψηλής ενέργειας ορατή ακτινοβολία Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη διέγερση ενεργοποιεί ανεπιθύµητες χηµικές αντιδράσεις βλάβη ιαχωρισµός ενός δεσµού σε µόρια που παράγουν δραστικά είδη οξυγόνου (µονήρες οξυγόνο, υπεροξείδιο υδρογόνου, ρίζες υδροξυλίου, και άλλες ελεύθερες ρίζες.) Τα δραστική είδη οξυγόνου είναι πολύ επιθετικά και πολύ επικίνδυνα για τον ιστό µπορούν να επιτεθούν και να διασπάσουν τις κυτταρικές µεµβράνες. Κίνδυνοι από UV Άµεσοι Φλεγµονή Επισκευή σε κυτταρικό επίπεδο και µορφολογικές αλλαγές Χρόνιοι Πρόωρη γήρανση του δέρµατος, ρυτίδες, και αυξηµένη ευθραυστότητα δέρµατος Μεταλλάξεις σε ογκοκατασταλτικάγονίδια αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του δέρµατος και καταστολή της ανοσίας έναντι των λοιµώξεων. Θερµική βλάβη Απορρόφηση του φωτός από τον ιστό και επακόλουθη µετατροπή σε θερµική ενέργεια Μπορεί να είναι επιβλαβής σε πολλές περιπτώσεις, αλλά είναι επίσης χρησιµοποιείται εκτενώς για θεραπευτικούς σκοπούς και αισθητικές Θερµοακουστικές Βλάβες Σύντοµοι παλµοί λέιζερ, µικρότεροι από 1 ns σηµαντικές θερµικές µεταβάσεις θερµοελαστική τάση καθώς ο θερµαινόµενος όγκος επανέρχεται στην κανονική θερµοκρασία. διαδίδονται έξω από το θερµαινόµενο χώρο. Άλλα φαινόµενα Επιφανειακή εξάτµιση, σχηµατισµός φυσαλίδων και έκρηξη, µη γραµµική απορρόφηση, αυτο-εστίαση και βλάβες από λέιζερ Βλάβες που προκαλούνται µέσω αυτού του µηχανισµού έχουν βρει σηµαντικές εφαρµογές στην ιατρική Εκτοµή ιστών µε λέιζερ για την αναζωογόνηση του δέρµατος στη δερµατολογία, ενδοφθάλµια χειρουργική επέµβαση στην οφθαλµολογία, και στην ορθοπεδική. 39

40 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Επιδράσεις της ακτινοβολίας σε κυτταρικό επίπεδο Φωτοαποχρωµατισµός (Photobleaching) Καθορίζει µια κατηγορία φαινοµένων που προκαλούν µόνιµη εξασθένηση στο σήµα φθορισµού Πιο κοινός µηχανισµός = διέγερση του φθοροφόρουσε µακρόβια κατάσταση τριπλέταςαντί της επιθυµητής µονήρους κατάσταση Περισσότερα κατά τη συζήτηση φθορισµού Φωτοβλάβη (Photodamage) Φυσική βλάβη στο δείγµα Π.χ. µεταβολές διαπερατότητας της µεµβράνης ή ρήγµατα στις ίνες DNA Συνήθως µε θερµότητα Φωτοτοξικότητα (Phototoxicity) Παραγωγή επιβλαβών χηµικών ειδών κυρίως δραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) Περισσότερα κατά τη συζήτηση της φωτοδυναµικής θεραπείας 40

41 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Πρακτικές Ασφάλειας Πρώτη γραµµή άµυνας αποστροφή εν λειτουργεί για µη ορατό φως! Κατευθυντήριες γραµµές για την ασφαλή χρήση των λέιζερ Ποτέ µην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα και µην γυρίστε την ακτίνα προς τους άλλους όσο ασφαλές και αν νοµίζετε ότι είναι το λέιζερ. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά Μην σκύβετε πάνω από τα συστήµατα µε λέιζερ και µην περνάτε µέσα από την διαδροµή της δέσµης Περιορίστε τη δέσµη λέιζερ Μην αφήνετε το λέιζερ αναµµένο όταν απουσιάζεται Μόνο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα λέιζερ Τοποθετήστε κατάλληλες σηµάνσεις ANSI standard (ANSI Z136) 41

42 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Πρακτικές Ασφάλειας Πρώτη γραµµή άµυνας αποστροφή εν λειτουργεί για µη ορατό φως! Κατευθυντήριες γραµµές για την ασφαλή χρήση των λέιζερ Ποτέ µην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα και µην γυρίστε την ακτίνα προς τους άλλους όσο ασφαλές και αν νοµίζετε ότι είναι το λέιζερ. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά Μην σκύβετε πάνω από τα συστήµατα µε λέιζερ και µην περνάτε µέσα από την διαδροµή της δέσµης Περιορίστε τη δέσµη λέιζερ Μην αφήνετε το λέιζερ αναµµένο όταν απουσιάζεται Μόνο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα λέιζερ Τοποθετήστε κατάλληλες σηµάνσεις ANSI standard (ANSI Z136) 42

43 Κατευθυντήριες Γραµµές Ακτινοβόλησης Το πρότυπο ANSI (ANSI Z136) καθορίζει τη Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (Maximum Permissible Exposure - MPE) για µάτι και δέρµα. 43

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 21 Οκτωβρίου 2009 Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 1) α. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ιονίζουσας και της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας; β. Ποιες είναι οι γνωστότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode)

Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode) Άσκηση 3 Η φωτο-εκπέµπουσα δίοδος (Light Emitting Diode) Εισαγωγή Στην προηγούµενη εργαστηριακή άσκηση µελετήσαµε την δίοδο ανόρθωσης ένα στοιχείο που σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως µονόδροµος αγωγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΒΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα καλυφθούν

Θέµατα που θα καλυφθούν Ηµιαγωγοί Semiconductors 1 Θέµατα που θα καλυφθούν Αγωγοί Conductors Ηµιαγωγοί Semiconductors Κρύσταλλοι πυριτίου Silicon crystals Ενδογενείς Ηµιαγωγοί Intrinsic semiconductors ύο τύποι φορέων για το ρεύµασεηµιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του L.E.D Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση.

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση. Οπτικοί δέκτες Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση. Ένας αποδοτικός οπτικός δέκτης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ

ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 5 Απρίλη 2015 Φως - Ατοµικά Φαινόµενα - Ακτίνες Χ Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ο Planck εισήγαγε τη ϑεωρία των κβάντα ϕωτός, για να ερµηνεύσει : (δ) την ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία α συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον β προκαλεί φωσφορισμό γ διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα δ έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά)

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) ΑΣΚΗΣΗ 5 Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω φάσματα α) συνεχές β) γραμμικό γ) μετατοπισμένο λόγω Doppler δ) απορρόφησης ε) μη αναλυμένο δ) άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο λαµπτήρας φθορισµού:

Διαβάστε περισσότερα

και προσπίπτει σε ακίνητο άτομο υδρογόνου που αρχικά βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση.

και προσπίπτει σε ακίνητο άτομο υδρογόνου που αρχικά βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση. Ηλεκτρόνιο επιταχύνεται από τάση V 13V και προσπίπτει σε ακίνητο άτομο υδρογόνου που αρχικά βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση. Δ1) Να δείξετε ότι το ηλεκτρόνιο- βλήμα δεν μπορεί να προκαλέσει ιονισμό του

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Δx

Δx Ποια είναι η ελάχιστη αβεβαιότητα της ταχύτητας ενός φορτηγού μάζας 2 τόνων που περιμένει σε ένα κόκκινο φανάρι (η η μέγιστη δυνατή ταχύτητά του) όταν η θέση του μετράται με αβεβαιότητα 1 x 10-10 m. Δx

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Απεικόνιση ηλεκτρονίων ατόμων σιδήρου ως κύματα, διατεταγμένων κυκλικά σε χάλκινη επιφάνεια, με την τεχνική μικροσκοπικής σάρωσης σήραγγας. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της κβαντομηχανικής θεωρίας είναι ότι τα μόρια, όχι μόνο βρίσκονται σε διακριτές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ Δ Ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. To ορατό καταλαµβάνει ένα πολύ µικρό µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος: 1,6-3,2eV. Page 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Άτομα αερίου υδρογόνου που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), διεγείρονται με κρούση από δέσμη ηλεκτρονίων που έχουν επιταχυνθεί από διαφορά δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου.

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου. 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 6 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Αισθητήρια φωτός Οι φωτοανιχνευτές (light detectors) διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: τους κβαντικούς (quantum) και τους θερμικούς (thermal), ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ [1] ΘΕΩΡΙΑ Σύμφωνα με τη κβαντομηχανική, τα άτομα απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια με διακριτό τρόπο, με «κβάντο» ενέργειας την ενέργεια hv ενός φωτονίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές στάθµεςονοµάζουµε τις επιτρεπόµενες τιµές ενέργειας Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην στιβάδα µε τη χαµηλότερη ενέργεια δηλ.

Ενεργειακές στάθµεςονοµάζουµε τις επιτρεπόµενες τιµές ενέργειας Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην στιβάδα µε τη χαµηλότερη ενέργεια δηλ. ΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ Ενεργειακές στάθµες Ενεργειακές στάθµεςονοµάζουµε τις επιτρεπόµενες τιµές ενέργειας Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στην στιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α Ποιο φαινόμενο ονομάζεται διασκεδασμός του φωτός; Πώς εξαρτάται ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου από το μήκος κύματος; Β Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Αν ένα οπτικό µέσο Α µε δείκτη διάθλασης n Α είναι οπτικά πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό µέσο Β µε δείκτη διάθλασης n Β και τα µήκη κύµατος του φωτός στα δυο µέσα είναι λ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά (Industrial Electronics) Κ.Ι.Κυριακόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εισαγωγή Control Systems Laboratory Γιατί Ηλεκτρονικά? Τι είναι τα Mechatronics ( hrp://mechatronic- design.com/)? Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 8 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ Ενότητα 11 Laser Δημήτρης Κονταρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. ATKINS, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ P.W. Atkins, J. De Paula (Atkins

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ PLANCK

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ PLANCK ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ PLANCK Με τη βοήθεια του φωτοηλεκτρικού φαινομένου προσδιορίσαμε τη σταθερά του Planck. Βρέθηκε h=(3.50±0.27) 10-15 ev sec. Προσδιορίσαμε επίσης το έργο εξόδου της καθόδου του

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ

Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ. Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ Μια εισαγωγή στις Ακτίνες Χ Πηγές ακτίνων Χ Φάσματα ακτίνων Χ O νόμος του Moseley Εξασθένηση ακτινοβολίας ακτίνων Χ Πειράματα Φυσικής: Ακτινοβολία Ακτίνων Χ Πηγές Ακτίνων Χ Οι ακτίνες Χ ή ακτίνες Roetge,

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ. Θέμα Δ. Για διευκόλυνση στους υπολογισμούς σας να θεωρήσετε ότι: hc J m

Ακτίνες Χ. Θέμα Δ. Για διευκόλυνση στους υπολογισμούς σας να θεωρήσετε ότι: hc J m Ακτίνες Χ Θέμα Δ 4_21796 Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ, τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από την κάθοδο χωρίς αρχική ταχύτητα, επιταχύνονται εξαιτίας της τάσης V μεταξύ ανόδου και καθόδου και φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED Απαραίτητα όργανα και υλικά 15.1 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1. LED, Φωτοδίοδοι (φωτοανιχνευτές). 2. Τροφοδοτικό με δύο εξόδους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-05 ΘΕΜΑ B Σχέσεις μεταξύ κινητικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα B _70 Β. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται στη τρίτη διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση (n = ), αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνιο ενέργειας Ε.Κατά τη συγκεκριμένη αποδιέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Light Amplification by Stimulated Emission

Light Amplification by Stimulated Emission Light Amplification by Stimulated Emission Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή p n Ανάστροφη πόλωση Πολώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα µε το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. ότι το αόρατο το «φώς» από τον σωλήνα διαπερνούσε διάφορα υλικά (χαρτί, ξύλο, βιβλία) κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 10o. φωτοφωρατές

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 10o. φωτοφωρατές ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 10o φωτοφωρατές Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa.gr 1 Περιεχόμενα 2 Φωτοδέκτες- φωτοφωρατές Υλικά φωτοφωρατών Χαρακτηριστικές παράμετροι φωτοφωρατών Τύποι φωτοφωρατών Τυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΘΕΜΑ 1 ο ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, προσδιορισμός της σταθεράς του Planck, λειτουργία και χαρακτηριστικά φωτολυχνίας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, προσδιορισμός της σταθεράς του Planck, λειτουργία και χαρακτηριστικά φωτολυχνίας ΠΕΙΡΑΜΑ 6: ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, προσδιορισμός της σταθεράς του Planck, λειτουργία και χαρακτηριστικά φωτολυχνίας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Φωτολυχνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία α συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των lasers. Φυσική των lasers. K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser

Φυσική των lasers. Φυσική των lasers. K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser Φυσική των lasers Φυσική των lasers K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser LASER Το ακρωνύμιο του: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Διαβάστε περισσότερα

Η απορρόφηση των φωτονίων από την ύλη βασίζεται σε τρεις µηχανισµούς:

Η απορρόφηση των φωτονίων από την ύλη βασίζεται σε τρεις µηχανισµούς: AΣΚΗΣΗ 5 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-γ (1 o ΜΕΡΟΣ) - Βαθµονόµηση και εύρεση της απόδοσης του ανιχνευτή - Μέτρηση της διακριτικότητας ενέργειας του ανιχνευτή 1. Εισαγωγή Η ακτινοβολία -γ είναι ηλεκτροµαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Γ ΓΕΛ Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Γ ΓΕΛ Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr για το άτομο του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα και Ορατό Φως Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Το σύνολο των ΗΜ κυµάτων αποτελεί το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Το ορατό φως Το ορατό φως Το ορατό φως αποτελεί ένα πολύ µικρό κοµµάτι του Ηλεκτροµαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτές σωματιδίων

Ανιχνευτές σωματιδίων Ανιχνευτές σωματιδίων Προκειμένου να κατανοήσουμε την φύση του πυρήνα αλλά και να καταγράψουμε τις ιδιότητες των στοιχειωδών σωματιδίων εκτός των επιταχυντικών συστημάτων και υποδομών εξίσου απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

3. Ισότοποι ονοµάζονται οι πυρήνες που ανήκουν στο ίδιο χηµικό στοιχείο και έχουν τον ίδιο: α. µαζικό αριθµό β. ατοµικό αριθµό

3. Ισότοποι ονοµάζονται οι πυρήνες που ανήκουν στο ίδιο χηµικό στοιχείο και έχουν τον ίδιο: α. µαζικό αριθµό β. ατοµικό αριθµό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. 1 η Ατομική θεωρία 2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. 2 η Ατομική θεωρία (Thomson)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. 1 η Ατομική θεωρία 2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. 2 η Ατομική θεωρία (Thomson) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 2 η Ατομική θεωρία (Thomson) Tο άτομο αποτελείται από μία σφαίρα ομοιόμορφα κατανεμημένου θετικού φορτίου μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Στο πρότυπο του Bohr, ο λόγος της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου είναι ίσος με: α. β. γ. δ.

Α2. Στο πρότυπο του Bohr, ο λόγος της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου είναι ίσος με: α. β. γ. δ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 3: Τμήματα Οπτικών Οργάνων. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ενόργανη Ανάλυση II. Ενότητα 3: Τμήματα Οπτικών Οργάνων. Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ενόργανη Ανάλυση II Ενότητα 3: Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦOΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n Επαφή / ίοδος p- n 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟ ΟΥ p-n ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Επαφή p-n ή ένωση p-n δηµιουργείται στην επιφάνεια επαφής ενός ηµιαγωγού-p µε έναν ηµιαγωγό-n. ίοδος p-n ή κρυσταλλοδίοδος είναι το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ I ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Κατά την ανάλυση λευκού φωτός

Διαβάστε περισσότερα