ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Σύστηµα στερεοσκοπικών προβόλων αµφιθέατρου [είδος 1] β. Σύστηµα ηχείων - ενισχυτών [είδος 2] γ. Συνεδριακό σύστηµα αµφιθέατρου µε ταυτόχρονη µετάφραση [είδος 3] δ. Σύστηµα αυτοµατισµού [είδος 4] ε. Σύστηµα αίθουσας συσκέψεων [είδος 5] στ. Studi ηχογραφήσεων [είδος 6] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Προδιαγραφών Συµµόρφωσης στο τέλος του παρόντος Μέρους της Προκήρυξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Όλα τα είδη πρέπει να είναι τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στη γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Όλα τα είδη πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης και πηγές τροφοδοσίας. Συνοδευτικά πακέτα λογισµικού πρέπει να συνοδεύονται από δωρεάν νέες εκδόσεις (new versins - releases) και εκδόσεις που διορθώνουν τυχόν σφάλµατα του λογισµικού (patches) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Όλα τα είδη συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη µορφή και ει δυνατόν και σε ηλεκτρονική µορφή. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η εκτέλεση της προµήθειας και παράδοση των υπό προµήθεια ειδών του διαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα του Έργου: α/α Περιγραφή Είδους 1 Σύστηµα στερεοσκοπικών προβόλων αµφιθέατρου [είδος 1] Προγραµµατιζόµενος Χρόνος Προµήθειας Νοέµβριος Σύστηµα ηχείων - ενισχυτών [είδος 2] Νοέµβριος Συνεδριακό σύστηµα αµφιθέατρου µε ταυτόχρονη Νοέµβριος 2008 µετάφραση [είδος 3]

3 4 Σύστηµα αυτοµατισµού [είδος 4] Νοέµβριος Σύστηµα αίθουσας συσκέψεων [είδος 5] Νοέµβριος Studi ηχογραφήσεων [είδος 6] Νοέµβριος 2008 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο Συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. ΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι Τεχνικές προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και περιεχόµενο: 1. Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή 1.1. Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς Καταγράφεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός και υπηρεσίες από τον προµηθευτή ανά είδος όπως αυτά περιγράφονται στους Πίνακες Προδιαγραφών Συµµόρφωσης (βλέπε κατωτέρω). Συγκεκριµένα: Με την αναφορά του είδους το οποίο αφορά η προσφορά Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε είδους ή ανεξάρτητου τµήµατος αυτού Με την αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων, του εξοπλισµού ώστε να προσδιορίζεται µονοσήµαντα ο προσφερόµενος εξοπλισµός. (Στην περίπτωση «αρθρωτού» εξοπλισµού δηλ. όπου παρέχεται από τον κατασκευαστή η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών διαφορετικών διαρθρώσεων, καταγράφεται ξεχωριστά κάθε επιµέρους τµήµα του) Με την προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή του εξοπλισµού Με τη σαφή αναφορά της ποσότητας του προσφερόµενου εξοπλισµού (σε τεµάχια). Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. Παρατηρήσεις Α) Στον πίνακα πρέπει να καταγράφονται όλα τα προσφερόµενα αντικείµενα/ υπηρεσίες του είδους. Β) Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισµού, ότι όλα τα επιµέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια µε τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς του ίδιου είδους Περιγραφή προσφερόµενων υπηρεσιών

4 Περιγράφονται συνολικά και συνοπτικά οι υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης που προσφέρονται από τον προµηθευτή (τυπικά έως 10 σελίδες). 2. Μέρος Β. Προσφερόµενος Εξοπλισµός & Υπηρεσίες Πίνακας Συµµόρφωσης Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του κάθε είδους θα πρέπει να συµπληρωθούν από τον προσφέροντα οι αντίστοιχοι Πίνακες Προδιαγραφών Συµµόρφωσης. Για τον σκοπό αυτό δίνονται µαζί µε τα τεύχη του διαγωνισµού και οι Πίνακες Συµµόρφωσης σε ηλεκτρονική µορφή (FD ή CD). Οι συµπληρωµένοι αυτοί πίνακες εκτός από την έντυπη µορφή θα πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (MS Εxcel file ή ανάλογη µορφή). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συµµόρφωση µε τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 3. Ο προσφέρων υποχρεούται, να δηλώνει στην προσφορά του την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό είδος, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ µετά την σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα των προσφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού θα γίνει µε ευθύνη του Προµηθευτή στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισµού θα πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του Προµηθευτή, πιστοποιηµένο από τον/τους κατασκευαστικό/ούς οίκο/ους ή από εξειδικευµένο προσωπικό του/των κατασκευαστικού/ών οίκου/ων. Οι λεπτοµέρειες τις διαδικασίας εγκατάστασης θα οριστούν σαφώς στη σχετική Σύµβαση µε τον Προµηθευτή. Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού ο κάθε Προµηθευτής θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία όλο τον εξοπλισµό (υλικό και λογισµικό) και να επιδείξει στην Επιτροπή Παραλαβής τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του, σύµφωνα µε τη λίστα δοκιµών, µέσα στα χρονικά όρια που θα καθοριστούν στη σχετική σύµβαση. να παραδώσει όλη την αναγκαία τεχνική τεκµηρίωση (εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης, διαγνωστικά, σχηµατικά κ.τ.λ.). Εξοπλισµός που δεν συνοδεύεται από όλα τα εγχειρίδια του κατασκευαστή δεν γίνεται αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή.

5 να παραδώσει πιστοποιητικά εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισµού. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Προµηθευτής πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση στους χειριστές του εξοπλισµού και λογισµικού της Αναθέτουσας Αρχής ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία τους. Το σύνολο των ωρών της προσφερόµενης εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής, θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση βαθµολογία. Η θεωρητική και πρακτική εξάσκηση θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής : εκπαίδευση στη λειτουργία και εξειδικευµένη χρήση του συνόλου του εξοπλισµού. εκπαίδευση στην παραµετροποίηση όλων των υποσυστηµάτων. εκπαίδευση στη διαχείριση όλων των προσφερόµενων υποσυστηµάτων. Ο ορισµός του εκπαιδευτικού προγράµµατος και των οµάδων εκπαίδευσης (σύνθεση, αριθµός εκπαιδευοµένων κ.τ.λ.) θα αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από πρόταση του προµηθευτή που θα περιλαµβάνεται στην προσφορά του και θα περιληφθεί στη Σύµβαση που θα υπογραφεί. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (SERVICE) Οι Προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους οποιοδήποτε στοιχείο που κατά την κρίση τους τεκµηριώνει τις δυνατότητές τους για παροχή υψηλού επιπέδου συντήρησης/αναβάθµισης/εξυπηρέτησης (service) σχετικά µε τις ανάγκες του έργου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν και την παροχή βασικών υπηρεσιών συντήρησης/αναβάθµισης/ εξυπηρέτησης (service) του εξοπλισµού. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν οργανωµένο Τµήµα Εξυπηρέτησης (SERVICE) µε έδρα εγκατάστασης ή υποκατάστηµα στην Βόρειο Ελλάδα. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης (SERVICE) θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό εκπαιδευµένο στο προσφερόµενο σύστηµα εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να εγγυηθούν την ύπαρξη ανταλλακτικών για όλα τα προσφερόµενα είδη καθώς και τυχόν επιµέρους τµήµατα αυτών για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6 Οι Προµηθευτές οφείλουν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία του εξοπλισµού για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών µετά την Οριστική Παραλαβή (εκτός εάν στις προδιαγραφές συγκεκριµένου είδους ζητείται άλλη διάρκεια εγγύησης) και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής προσφέρει µεγαλύτερη περίοδο εγγύησης αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς όπως συνάγεται από τον αλγόριθµο αξιολόγησης. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας είναι: 1) Επιδιόρθωση/Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας 2) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλµατα Λογισµικού 3) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού εξειδικευµένου προσωπικού εντός δύο (2) ηµερών από την ειδοποίησή του περί βλάβης του συστήµατος ή αποστολή εξοπλισµού προς αντικατάσταση µε χρέωση του ανάδοχου. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής τότε η αντικατάσταση της ελαττωµατικής συσκευής θα πραγµατοποιείται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση. 4) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τον τεχνικό υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής, από τηλεφώνου και fax. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 5) Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά και του οποίου η πληρότητά θα αξιολογηθεί. 6) Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 7) Οι Προµηθευτές οφείλουν επίσης να τεκµηριώσουν πως θα εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλουν, να δηλώσουν τον τρόπο υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά τη διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας, σε περίπτωση που θα χρησιµοποιήσουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή άλλο) να το δηλώσουν καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται σχετικά.

7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Η στήλη Α περιλαµβάνει τις γενικές κατηγορίες των προδιαγραφών χαρακτηριστικών. Η στήλη Β περιλαµβάνει την περιγραφή των ελάχιστων απαιτήσεων των επιµέρους προδιαγραφών χαρακτηριστικών. Η στήλη Γ περιλαµβάνει το συντελεστή βαρύτητας (ποσοστό %) του κάθε επιµέρους χαρακτηριστικού στη συνολική τεχνική αξιολόγηση-βαθµολογία του είδους (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης, Τεχνική Αξιολόγηση). Στη στήλη σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη µορφή Ν/Ο/Υ (Ναι/Όχι/Υπέρ) εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Στη στήλη Ε καταγράφεται η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.τ.λ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. Οι παραποµπές να είναι όσο το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κ.τ.λ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, να υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και να σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές-χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους Πίνακες Προδιαγραφών-Συµµόρφωσης είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

8 ΕΙ ΟΣ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟY α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Πλήρες σύστηµα εµπρόσθιας στερεοσκοπικής προβολής το οποίο θα δηµιουργεί στον θεατή την ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου χώρου σε αµφιθέατρο 100 ατόµων. Το σύστηµα θα αποτελείται από τον ακόλουθο εξοπλισµό: 2 x Προβολικό Υψηλής Ευκρίνειας 1 x Ειδική βάση εγκατάστασης των προβολικών 1 x Οθόνη κατάλληλη για στερεοσκοπική προβολή 2 x Φίλτρα πόλωσης 2 x Ψηφιακή µονάδα αναπαραγωγής εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας 1000 x Γυαλιά µε πολωτικά φίλτρα 1 x Μεταγωγέας Vide 1 x DVD player 1.2 Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών 1.3 Λειτουργεί σε δίκτυο 230 V, 50 Hz AC 2 Βιντεοπροβολέας Υψηλής Ευκρίνειας Τεµάχια: ύο (2) 2.1 Τεχνολογία Chip:1-chip DLP 2.2 Λόγος προβολής:16:9 2.3 Φωτεινότητα:>7,800 Center lumens 2.4 Ανάλυση:HDTV (1920x1080) 2.5 Οµοιοµορφία αντίθεσης:μεγαλύτερη από 95% σε όλο το εύρος της οθόνης

9 2.6 Λόγος αντίθεσης:>1,100:1 Full Field (πλήρες λευκό/πλήρες µαύρο) 2.7 Λειτουργικές υνατότητες:αυτόµατη προσαρµογή απεικόνισης σε µη τυποποιηµένες αναλύσεις. 2.8 Χειρισµός:Ενσύρµατος χειρισµός µε RS232, RJ45, USB 2.9 Είσοδοι:5 x BNC: Cmpnent Vide, RGBHV, Cmpsite Vide, SDI, HD-SDI 2.10 Θύρες επικοινωνίας:1 x D9 για σύνδεση RS x IR για ασύρµατο χειριστήριο x RJ45 (Ethernet 10/100) 1 x USB 2.13 Συµβατότητα:Με όλα τα HDTV standards και τα frmat VGA, S-VGA, XGA, S-XGA και U- XGA 2.14 Υποστήριξη ανάλυσης:σήµατα από Η/Υ µε ανάλυση έως 1600 x 1200 pixels/75 Hz και σήµατα DVI έως ανάλυση UXGA και HDTV. 1, Λυχνίες προβολής:4 x 300 W 1, Φακός:Υψηλής ποιότητας zm µε λόγο :1 1, Τεχνολογία Chip:1-chip DLP 1,0 3 Βάση στήριξης οροφής για δύο βιντεοπροβολείς Τεµάχια: ύο (2) 3.1 Βάση οροφής για εγκατάσταση δύο βιντεοπροβολέων υψηλής ευκρίνειας. 3.2 υνατότητα µικροµετρικής ρύθµισης των βιντεοπροβολέων 3.3 Θα διαθέτη ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση του ζεύγους των πολωτικών φίλτρων 1,0 1,0 1,0 4 Στερεοσκοπικά πολωτικά φίλτρα

10 Τεµάχια: ύο (2) 4.1 Τετράγωνα γυάλινα πολωτικά φίλτρα υψηλής ποιότητας. 4.2 Με ειδική αντιστοίχηση κατάλληλα για χρήση σε στερεοσκοπική προβολή. 1,0 1,0 4.3 Γωνίες πόλωσης:45, -45 1,0 4.4 ιαστάσεις:4", (10,16 mm) 1,0 4.5 Πάχος:5 mm 1, Οθόνη Στερεοσκοπικής προβολής Παθητική οθόνη εµπρόσθιας προβολής χωρίς να µεταβάλει την πόλωση της προβολής. Στήριξη σε πλαίσιο το οποίο θα παραδωθεί µε την οθόνη. Τυπικές εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου οθόνης: 0 m x 2,25 m Οι τελικές διαστάσεις θα είναι βάση της τελικής µορφής του χώρου και θα αποφασιστούν σε συνεργασία µε τον οργανισµό. εν θα έχουν απόκλιση µεγαλύτερη από 10% Απολαβή:2.4 σε γωνία θέασης 5 ιάτρηση:0.5 mm Πυκνώτητα διάτρησης:1.7% 1,0 1, Γυαλιά Πολωµένα Τεµάχια: Χίλια (1000) Χάρτινα γυαλιά µε πολωµένες ζελατίνες ειδικά κοµµένες σε γωνίες 45, -45 Εκτύπωση του λογότυπου και στοιχείων επικοινωνίας µε το ΙΠΕΤ. 1,0 1,0 7 Μονάδα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου υψηλής ευκρίνειας Τεµάχια: ύο (2) 7.1 Η µονάδα θα αναπαράγει από σκληρό δίσκο σήµα βίντεο Υψηλής Ευκρίνειας, (High- Definitin) σε κωδικοποίηση MPEG-2 και σήµα

11 ήχου έξη ανεξάρτητων καναλιών. 7.2 Η µονάδα θα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθµού προγραµµάτων σε σκληρό δίσκο. 7.3 Θα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης της σειράς αναπαραγωγής καθώς και προγραµµατισµένη αναπαραγωγή σε συγκεκριµένη χρονική βάση. 7.4 Η µονάδα θα έχει δυνατότητες σειριακού ελέγχου µε RS-232, RS-422 ή Ethernet 7.5 Ο ελάχιστος χρόνος αναπαραγωγής θα είναι τουλάχιστον 1 ώρα σε ανάλυση 20 Mbits/sec. 7.6 Έξοδοι εικόνας:rgbhv ή YPbPr ή DVI-I 7.7 Κωδικοποίηση εικόνας:mpeg-2 έως 50Mbps 7.8 Αποκωδικοποίηση:ATSC DTV Frmats: 720p, 1080i 7.9 Συγχρονισµός:Με ακρίβεια Frame, 1/25 του δευτερολέπτου. 1,0 1,0 1, Έξοδοι ήχου:unbalanced Αναλογικές 1, Balanced AES/EBU Ψηφιακές 1, Εξωτερικός έλεγχος:10/100base-t Ethernet FTP, UDP, ARP και RS Εντολές λειτουργίας:search, Play, Lp, Still, Resume, Stp 1,0 1, Vide Seamless Switcher Πολυδιαµορφώσιµες είσοδοι: RGBHV, RGBS, RGsB, cmpnent vide (interlaced r prgressive), S-vide, cmpsite vide cmpnent vide (interlaced), S-vide, cmpsite vide S-vide, cmpsite vide, r ptinal digital cmpnent vide (SDI r HDSDI) Έξοδοι: 2 Scaled RGBHV, RGBS, RGsB, HD YUV

12 cmpnent vide prgram utputs 1 Scaled RGBHV, RGBS, RGsB, HD YUV cmpnent vide preview utput 1 Scan cnverted utput 8.3 Να υποστηρίζει δύο ταυτόχρονες εξόδους για ανάγκες/περιβάλλοντα διπλής οθόνης π.χ. 1,0 Preview, Prgram 8.4 Να υποστηρίζει Picture In Picture 1,0 8.5 Να υποστηρίζει διαµόρφωση τίτλων 1,0 8.6 Να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει αναλύσεις από 640x480 t 1,0 1600x1200, including HDTV 1080p/ Παρακολούθηση και έλεγχος µέσω IP 1,0 8.8 Να έχει εσωτερικά σχέδια δοκιµών (test pattern) για βαθµονόµηση και διάρθρωση 1,0 8.9 Να υποστηρίζει 16 προρυθµιζόµενες µνήµες ανά είσοδο 1, Να υποστηρίζει µετατροπή λόγου διάστασης (Aspect rati) 1, Να υποστηρίζει τεχνικές ακουστικής µετάβασης (audi switching transitins) όπου 1,0 κατά τη διάρκεια µεταγωγής ο ήχος της εξόδου χαµηλώνει ενώ ταυτόχρονα εισάγεται ο ήχος της επιλεγµένης πηγής 8.12 Να δέχεται στις εισόδους του ισοσταθµισµένα και µη σήµατα audi 1, Να υποστηρίζει απόσπαση του ήχου ώστε να 1,0 επιτυγχάνεται ανεξάρτητη µεταγωγή της εικόνας από το ήχο 8.14 Να υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής 1,0 πολλαπλών lg (Τουλάχιστον 12) 8.15 Να υποστηρίζει Dynamic Image Capture 1, DVD Player Επαγγελµατικό DVD player µεγέθους 1U µε δυνατότητα τοποθέτησης σε rack Να διαβάζει DVD Vide, DVD Audi (2- channel nly), Vide CD, CD-DA, MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, MPEG-2/MPEG-1 και DivX. Να διαθέτει : Έξοδο ψηφιακή HDMI (High Definitin Multimedia Interface), Εξόδους vide Cmpsite, S-Vide, και Cmpnent, 1,0 1,0 1,0

13 Αναλογικές εξόδους ήχου (RCA), Ψηφιακές εξόδους ptical για ήχο Dlby Digital και DTS surrund Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής slw 1,0 mtin, frame by frame, pwer-n play, ρύθµιση aspect, επιλεγόµενο scan mde, κλείδωµα συρταριού, FVPP (Fine Vide Picture Prcessing), και Prgressive Scan Σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232 1,0 Ασύρµατο τηλεχειριστήριο. 1,0 Πρόσθετες Απαιτήσεις Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα.

14 ΕΙ ΟΣ 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά Το σύστηµα ενισχυµένου ήχου θα περιλαµβάνει: Το αριστερό και δεξί ηχείο. Το ηχεί χαµηλών συχνοτήτων. Τους ενισχυτές που θα παρέχουν τα απαραίτητα κανάλια οδήγησης του συστήµατος. Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών Λειτουργεί σε δίκτυο 230 V, 50 Hz AC Ηχεία δεξί + ένα (1) αριστερό Tα ηχεία θα πρέπει να οδηγούνται από ενισχυτές µε ενσωµατωµένο ελεγκτή Παθητικό ηχείο δύο δρόµων µε ονοµαστική διασπορά 90x40 µοίρες Περιορισµός γωνίας διασποράς 6dB εντός διαστήµατος 10 µοιρών στον οριζόντιο άξονα για 2KHz 16KHz και εντός 10 µοιρών στον κάθετο από 2ΚHz 16KHz. Μέγιστη ηχητική στάθµη θα είναι τουλάχιστον 132 db SPL/1m όταν το ηχείο οδηγείται στην ονοµαστική RMS ισχύ του µε σήµα ροζ θορύβου Ανηχοϊκή απόκριση συχνοτήτων του ηχείου θα είναι Hz στα -5dB. Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στηρίγµατα/βάσεις του κατασκευαστή και όχι από ιδιοκατασκευές 3 Ηχείο Χαµηλών συχνοτήτων 3.1 Ηχείο Bass Reflex µε µεγάφωνο 18 ιντσών 3.2 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή των ηχείων Left-Right

15 Η απόκριση συχνοτήτων να είναι Hz στα -5dB Η µέγιστη ηχητική στάθµη θα είναι τουλάχιστον 131 db SPL/1m Ενισχυτές Τεµάχια: ύο (2) Προεπιλεγµένη από τον κατασκευαστή ψηφιακή επεξεργασία σήµατος ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ηχείο θα αποδώσει εντός των δηµοσιευµένων προδιαγραφών αποκλείοντας έτσι αλλοιωµένη απόδοση από λάθος του χρήστη. Σύστηµα προστασίας των ηχείων από καταστροφή λόγω υπερθέρµανσης ή/ και υπερβολικού εκτοπίσµατος. Παρακολούθηση ρεύµατος και τάσης που προσλαµβάνει το ηχείο σε πραγµατικό χρόνο. υνατότητα ανίχνευσης βλαβών του ηχείου όπως καταστροφής την µονάδας υψηλών/ χαµηλών συχνοτήτων µέσω µέτρησης της αντίστασης του ηχείου σε πραγµατικό χρόνο και σύγκρισής της µε προ-αποθηκευµένη µέτρηση του ηχείου σε κατάσταση καλής λειτουργίας. υνατότητα ανίχνευσης βραχυκυκλωµάτων / ανοιχτό-κυκλωµάτων υνατότητα δικτύωσης των ενισχυτών ελεγκτών, µέσω καλωδίωσης CAT-5/6 η οποία, µέσω Η/Υ και κατάλληλου λογισµικού θα παρέχει: κεντρική εποπτεία της κατάστασης του συστήµατος, ένδειξη στάθµης σήµατος εισόδου εξόδου, αναφορά βλαβών, έλεγχο παραµέτρων ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος κατά ενισχυτή ή κατά οµάδες ενισχυτών, έλεγχο στάθµης κατά ενισχυτή ή κατά οµάδες ενισχυτών Οι ενισχυτές θα διαθέτουν τη δυνατότητα ελέγχου φορτίου, (ηχείων), σύµφωνα µε την διεθνή προδιαγραφή IEC 60849, (EN 60849) Ψηφιακή µονάδα διαχείρισης, επεξεργασίας, και δροµολόγησης σηµάτων ήχου Το σύστηµα θα βασίζεται στην κεντρική µονάδα που θα ελέγχεται από την επίτοιχη µονάδα ελέγχου Η επίτοιχη µονάδα θα συνδέεται µέσω CAN- BUS ή αντίστοιχου πρωτοκόλλου στην

16 κεντρική µονάδα και θα παρέχει ρύθµιση στάθµης και επιλογή προεπιλεγµένων προγραµµάτων (presets) µέσω 2 (δύο) περιστροφικών ρυθµιστικών, µε αντίστοιχη οπτική ένδειξη. 5.3 Η µονάδα θα διαθέτει οκτώ(4) αναλογικές ζυγισµένες εισόδους µικροφώνου µε τροφοδοσία phantm48v και 10 στερεφωνικές εισόδους γραµµής 5.4 Οι προενισχυτές µικροφώνου θα διαθέτουν ψηφιακά ελεγχόµενο κέρδος µε δυνατότητα αποθήκευσης σε προεπιλεγµένα προγράµµατα. 5.5 Οι µετατροπείς αναλογικού /ψηφιακό και ψηφιακού /αναλογικό θα είναι 24bit. 5.6 Η συχνότητα δειγµατοληψίας θα είναι 48KHz Η εσωτερική επεξεργασία σήµατος θα γίνεται ψηφιακά µε εσωτερική ανάλυση 32bit κινητής υποδιαστολής. Η µονάδα θα µπορεί να προγραµµατίζεται µέσω εξωτερικού λογισµικού έτσι ώστε να συνδυάζονται και να διασυνδέονται ελεύθερα, εσωτερικές µονάδες, λογισµικού ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος (DSP mdules). 5.9 Υποστήριξη DSP Mdules διαφόρων τύπων 5.10 Έλεγχος και διαµόρφωση του λογισµικού της µονάδας µέσω Ethernet Η ανάκληση προ-αποθηκευµένων προγραµµάτων καθώς και ο έλεγχος παραµέτρων σε πραγµατικό χρόνο θα µπορεί να γίνεται µέσω TCP/IP, RS-232, επαφών ελέγχου, και εξειδικευµένων µονάδων επιλογής και ελέγχου, που θα διασυνδέονται σε τοπολογία daisy chain, µέσω καλωδίου CAT5 και πρωτόκολλο CAN-BUS ή ισοδύναµο. 6 Ασύρµατο Μικρόφωνο χειρός 6.1 υναµικό ασύρµατο µικρόφωνο µε ρυθµιζόµενη συχνότητα εκποµπής-λήψης σε τουλάχιστον 8 διαφορετικές συχνότητες στην περιοχή των UHF 6.2 Περιοχή επιλογής συχνοτήτων εκποµπήςλήψης: 500MHz-900MΗz.

17 7 Ασύρµατο µικρόφωνο κεφαλής 7.1 Πυκνωτικό ασύρµατο µικρόφωνο µε ρυθµιζόµενη συχνότητα εκποµπής-λήψης σε τουλάχιστον 8 διαφορετικές συχνότητες στην περιοχή των UHF. 7.2 Περιοχή επιλογής συχνοτήτων εκποµπήςλήψης: 500MHz-900MΗz. 8 Ενσύρµατο µικρόφωνο Τεµάχια: (1) Ένα 8.1 Πυκνωτικό µικρόφωνο gseneck, µήκους 58cm υπερκαρδιοειδές 8.2 Απόκριση Ηz Ευαισθησία 12MV/PA 8.5 Phantm pwer 9-52V 8.6 Γωνία απολαβής 95 Η µέγιστη στάθµη θα είναι τουλάχιστον 125 db SPL Πρόσθετες Απαιτήσεις Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του

18 συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα.

19 ΕΙ ΟΣ 3. ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Ολοκληρωµένο σύστηµα ταυτόχρονης µετάφρασης δυνατότητας 32 (31+1) γλωσσών συµπεριλαµβανοµένης και της οµιλούµενης, το οποίο περιλαµβάνει και επιτραπέζια µικρόφωνα για τις οµιλίες των συνέδρων του προεδρείου 1.2 Το σύστηµα είναι καλωδιακό όσο αφορά τις συσκευές προεδρείου και θαλάµων µετάφρασης ενώ η διανοµή της µετάφρασης είναι ασύρµατη µε υπέρυθρες ακτίνες. 1.3 Το σύστηµα είναι ψηφιακό, µε ψηφιακή επεξεργασία όλων των διαύλων ήχου και σύµφωνο µε την προδιαγραφή IEC Η διαµόρφωση και εκποµπή υπερύθρων ακτίνων θα είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή IEC part Η ασφάλεια και η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές EN 60065, EN και EN Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών Κεντρική µονάδα Να έχει εύρος ζώνης 30Hz-20kHz (-3dB), προκειµένου να πετύχουµε καλής ποιότητας ήχο µε ολική αρµονική παραµόρφωση µικρότερη από 0,5%. Έχει τη δυνατότητα υποστήριξης µέχρι 31 γλωσσών µετάφρασης και της γλώσσας της αίθουσας (31+1) καναλιών. ιαθέτει 2 υποδοχές για σύνδεση µονάδων συνέδρων η χειριστηρίων µεταφραστών. Να διαθέτει αναλογική, ηλεκτρονικά ισοσταθµισµένη έξοδο µε το ηχητικό σήµα των µικροφώνων του συστήµατος για την οδήγηση µιας εισόδου της µονάδας µίξεως

20 ήχου της αίθουσας. Να διαθέτει επίσης µία αναλογική ηλεκτρονικά ισοσταθµισµένη είσοδο για την λήψη µιας εξόδου της µονάδας µίξεως, σύµφωνα µε την τεχνική MIX-MINUS, η οποία περιλαµβάνει την µίξη του ήχου των µικροφώνων του συνεδριακού συστήµατος, τον ήχο ασυρµάτων µικροφώνων, τον ήχο µιας προβολής VIDEO, τον ήχο από ένα υπολογιστή παρουσιάσεων κ.λ.π. Να διαθέτει επίσης µία επιπλέον αναλογική είσοδο και µία επιπλέον αναλογική έξοδο ηλεκτρονικά ισοσταθµισµένες Φορητή Επιτραπέζια Μικροφωνική Μονάδα Προεδρείου Τεµάχια: έκα (10) Θα διαθέτει µικρόφωνο σε εύκαµπτο βραχίονα µήκους 48 εκ. µε φωτεινό δακτύλιο ενεργοποιηµένου µικροφώνου. Θα διαθέτει επίσης κοµβίο αιτήσεως για οµιλία η ενεργοποίησης του µικροφώνου, ενδεικτική λυχνία LED αποδοχής της αιτήσεως και ενδεικτική λυχνία ενεργοποιηµένου µικροφώνου. Θα διαθέτει επί πλέον δύο ψηφιακούς επιλογείς διαύλων µετάφρασης µέχρι (31+1) διαύλων, ρυθµιστή έντασης και οθόνη LCD Περιλαµβάνει µεγάφωνο, µε ενσωµατωµένο ενισχυτή για την οδήγηση του Περιλαµβάνει εσωτερικά κατάλληλο κύκλωµα, το οποίο αποκόπτει το µεγάφωνο της µονάδας όταν ενεργοποιείται το µικρόφωνο, ώστε να αποφεύγεται το φαινόµενο των µικροφωνισµών. 4 Αεροπορική θήκη µεταφοράς 4.1 Θα είναι κατάλληλη για την ασφαλή τοποθέτηση και µεταφορά µέχρι 10 επιτραπεζίων φορητών µικροφωνικών µονάδων.

21 Χειριστήριο διερµηνέα Τεµάχια: Τέσσερα (4) Το χειριστήριο θα διαθέτει δυο διακόπτες επιλογής καναλιού Α ή Β µε αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. Το κανάλι Α προγραµµατίζεται από το κέντρο ελέγχου και το κανάλι Β από το χειριστήριο διερµηνέα. Το χειριστήριο θα διαθέτει µεγάλο διακόπτη ON/OFF για το µικρόφωνο µε αντίστοιχη έγχρωµη φωτεινή ένδειξη και διακόπτη προσωρινής διακοπής Το χειριστήριο θα διαθέτει επίσης: -Περιστροφικό διακόπτη ρύθµισης της έντασης των ακουστικών. - ύο περιστροφικούς διακόπτες για ρύθµιση χαµηλών και υψηλών συχνοτήτων - ιακόπτες προεπιλογής καναλιού µε αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. -Μεγάφωνο µε ρυθµιστή έντασης το οποίο αποκόπτεται αυτόµατα στην περίπτωση ενεργοποίησης µικροφώνου στον µεταφραστικό θάλαµο. Η συσκευή θα έχει ενσωµατωµένη την δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας µε χρήση του µικροφώνου και των ακουστικών του διερµηνέα. Η συσκευή θα συνοδεύεται από µικρόφωνο σε εύκαµπτο βραχίονα µήκους 31 εκ. µε φωτεινό δακτύλιο ενεργοποιηµένου µικροφώνου και ζεύγος ακουστικών ιαµορφωτής ποµπός υπερύθρων ακτίνων Θα µπορεί να δεχθεί µέχρι 4 σήµατα ήχου αναλογικά η ψηφιοποιηµένα και να τα κωδικοποιήσει για µεταφορά µέσω οµοαξονικού καλωδίου σε εκποµπούς υπέρυθρης ακτινοβολίας. Θα διαθέτει οθόνη ενδείξεων λειτουργίας και περιστροφικό κοµβίο πιέσεως (rtary push buttn) για τον προγραµµατισµό. Θα διαθέτει επίσης Mini IR-radiatr, για τοπικό έλεγχο της εκποµπής. Θα έχει υποδοχή συνδέσεως ακουστικών για τον ακουστικό έλεγχο της γλώσσας της

22 αίθουσας η των µεταφραζόµενων γλωσσών. Θα διαθέτει 6 εξόδους σύνδεσης εκποµπών υπερύθρων ακτίνων. Οπτική είσοδο και οπτική ψηφιακή έξοδο 32 καναλιών για την διασύνδεση µε την κεντρική µονάδα του συνεδριακού συστήµατος Εκποµπός υπερύθρων ακτίνων (IR Radiatr) Ο Εκποµπός υπέρυθρης ακτινοβολίας θα έχει την δυνατότητα ανάρτησης από τοίχο ή οροφή ενώ µπορεί να τοποθετηθεί και σε φορητό stand. Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι ψηφιακής µετάδοσης ισχύος 8Wrms. Μήκος κύµατος εκποµπής (IR light wavelength): 870 nm έκτης συνέδρων υπερύθρων ακτίνων µε επαναφορτιζόµενους συσσωρευτές και ελαφρά ακουστικά Τεµάχια: Τριάντα Πέντε (35) Θα είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση έως 4 καναλιών Θα διαθέτει Ψηφιακή διαµόρφωση του σήµατος στην περιοχή 2-8 MHz σύµφωνα µε την προδιαγραφή IEC 61603, part 7 Απόκριση συχνότητας ακουστικού σήµατος (AF frequency respnse 3dB) Hz Λόγος σήµατος προς θόρυβο ακουστικού σήµατος (AF signal-t-nise rati) > 80 db(a). Η είσοδος των ακουστικών θα ενεργεί και σαν διακόπτης n/ff. Η τροφοδοσία τους θα γίνεται από επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Η Τάση των επαναφορτιζόµενων συσσωρευτών θα είναι 2.4 V και η διάρκεια λειτουργίας περίπου 75 h Ο δέκτης θα συνοδεύεται από ελαφρά στερεοφωνικά ακουστικά ανάλογα των ηλεκτρακουστικών επιδόσεων του ψηφιακού συστήµατος.

23 Μονάδα φόρτισης και αποθήκευσης των δεκτών Η µονάδα θα έχει δυνατότητα φόρτισης αποθήκευσης µέχρι 56 δεκτών. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230VAC+/-10% και Χρόνο πλήρους φόρτισης 1h και 45Min Φορητός θάλαµος διερµηνείας Τεµάχια: ύο (2) Ο φορητός θάλαµος θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε το ISO 4043 Θα έχει εσωτερικές διαστάσεις ως εξής: Πλάτος: 1600mm Βάθος: 1600mm Ύψος: 2000mm Θα διαθέτει σύστηµα εξαερισµού στην οροφή του Θα συνοδεύεται από θήκη αεροπορικής µεταφοράς (Flight case). Πρόσθετες Απαιτήσεις Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά.

24 Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα.

25 ΕΙ ΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά Σύστηµα τηλεχειρισµού αποτελούµενο από την κεντρική µονάδα και οθόνη τύπου tuch screen LCD 8 τουλάχιστον και τις απαραίτητες υποµονάδες, που δίνει την δυνατότητα απλού και ασφαλούς τηλεχειρισµού από διάφορα σηµεία της αίθουσας ή του θαλάµου ελέγχου, της λειτουργίας των διαφόρων οπτικοακουστικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται για το συνέδριο, όπως προβολικά µηχανήµατα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, φωτισµού κλπ. Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών 5,0 5, Κεντρική µονάδα Οθόνης αφής LCD 8.4 active matrix 5,0 Ανάλυση 800 x 600 pixels, χρώµατα 5,0 Μνήµη 64Μb επεκτεινόµενη στα 512 Mb µε 5,0 Cmpact Flash Card ιασύνδεση: 5,0 Ενσύρµατα 10/100 BaseT Ethernet, RJ- 45 cnnectr Wireless netwrk, IEEE b/g Wi- Fi 2.4 GHz Τροφοδοσία: 5,0 24 VDC (+/- 20%), 13 W από βύσµα τροφοδοσίας, Pwer ver Ethernet (PE), IEEE 802.3af συµβατό Επαναφορτιζόµενη µπαταρία ιόντων λιθίου Audi: Ενσωµατωµένο µικρόφωνο, 4,0 ενσωµατωµένο µεγάφωνο (mn) Τεχνολογίες Λογισµικού: Admin Web 4,0 Kit προσαρµογής στήριξης σε ικρίωµα 4,0

26 Αναλογικές έξοδοι 6-καναλιών relay µονάδα µεταγωγέα για 5,0 φορτία µέχρι 10 A per channel. Έπικοινωνία συστήµατος: 2xPEbus, RJ-11 5,0 cnnectr ηλώσεις CE και RHS 5,0 υνατότητα προσαρµογής σε ράγα πίνακα 4, Μετατροπέας δεδοµένων (data cnverter) Μετατροπέας δεδοµένων (data cnverter) από 5,0 RS-232 σε RS-485 PEbus υνατότητα προσαρµογής σε ράγα πίνακα 4, Κουτιά Ικρίωµα Στόµιο δαπέδου µε τους απαραίτητους προσαρµογείς Το στόµιο θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 8 συσκευών σε 4 εσωτερικές βάσεις. ιαστάσεις ανοίγµατος: 247x291mm Ελάχιστο ύψος εγκαταστάσεως: 50 mm Μεταλλικό ικρίωµα 42U 600Χ600mm τουλάχιστον. 5.4 Σύστηµα διανοµής τροφοδοσίας MDU που αποτελείται από 1 x pwercn input, 12 x pwercn utput. 5.5 Φωτιστικό σώµα ρυθµιζόµενης έντασης (rack munt) µε εύκαµπτο µπράτσο. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Πρόσθετες Απαιτήσεις Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα

27 στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα.

28 ΕΙ ΟΣ 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Σύστηµα προβολής 65 τουλάχιστον και DVD player 1.2 Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών 4,0 4, Οθόνη Plasma 65 Οθόνη Plasma 65 (1645mm), ενεργή 1,434 4,0 x 807 mm Αριθµός Pixel 73,600 (1,920 x 1,080) 4,0 Απόσταση µεταξύ των pixels x ,0 mm 68,7 δισεκατοµµύρια απεικονιζόµενα χρώµατα 4,0 και 4,096 αποχρώσεις του γκρι. Λόγος αντίθεσης 5,000:1 4,0 Λόγος αντίθεσης µε το φώς της ηµέρας 4,0 τουλάχιστον 390:1 Γωνία θέασης Οριζόντια 160 ο, Κάθετα 160 ο 4,0 Συµβατότητα Vide: NTSC / PAL / SECAM / 4,0 PAL 60Hz / M-NTSC Audi Output: 20 W (10 W x 2) 4,0 Αντιθαµβωτική επένδυση οθόνης 4,0 Υποστήριξη επιλογών Picture-and-Picture, 4,0 Picture-frm-Picture, Picture-in-Picture υνατότητα προσθήκης ηχείων 4,0 Προεγκατεστηµένες είσοδοι: 4,0 RGB/cmpnent Vide IN (PC): 1 x D-sub HD 15-pin (fh: 15kHz 110 khz; fv: Hz); Plug & Play (VESA DDC 2B), Audi L/R IN (PC): 1 x 3.5 mm mini-jack (L/R) Serial RS232C 1 x D-Sub 9-pin Να διαθέτει 3 slt στα οποία θα µπορούν να 4,0

29 τοποθετηθούν µια σειρά υποµονάδων σύνδεσης όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή υνατότητα ενσωµάτωσης ηλεκτρονικού 4,0 υπολογιστή στα υφιστάµενα slt όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή EMC (Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) EN55022 Class-B, EN55024, EN , EN Πρότυπα Προστασίας EN60065 Ver. 7 Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο υπερύθρων, καλώδια και φυλλάδια λειτουργίας Επίτοιχη βάση στήριξης DVD Player Επαγγελµατικό DVD player µεγέθους 1U µε 4,0 δνατότητα τοποθέτησης σε rack Να διαβάζει DVD Vide, DVD Audi (2-4,0 channel nly), Vide CD, CD-DA, MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, MPEG-2/MPEG-1 και DivX. Να διαθέτει : Έξοδο ψηφιακή HDMI (High Definitin Multimedia Interface), Εξόδους vide Cmpsite, S-Vide, και Cmpnent, Αναλογικές εξόδους ήχου (RCA), Ψηφιακές εξόδους ptical για ήχο Dlby Digital και DTS surrund Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής slw mtin, frame by frame, pwer-n play, ρύθµιση aspect, επιλεγόµενο scan mde, κλείδωµα συρταριού, FVPP (Fine Vide Picture Prcessing), και Prgressive Scan Σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232 Ασύρµατο τηλεχειριστήριο. Πρόσθετες Απαιτήσεις

30 Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα. Ο προσφερόµενος συµπληρωµατικός εξοπλισµός για INTERNET AUDIO & VIDEO STREAMING προς επιλογή να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: ΜΑΤΡΙΧ/SWITCHER/CONTROL 16 ΕΙΣΟ ΩΝ/5 ΕΞΟ ΩΝ (τεµ. 1) Σύστηµα διακοπτών/ελέγχου εικόνας matrix που να παρέχει 16 εισόδους κάµερας, 5 εξόδους µόνιτορ, 4 εισόδους πληκτρολογίων, 12 διφασικές εξόδους, 16 εισόδους συναγερµού, 5 εξόδους συναγερµών κλεισίµατος ρελέ, και µία θύρα διασύνδεσης κονσόλας υπολογιστή RS-232 Να επιτρέπει µέχρι και 16 εισόδους κάµερας να συνδέονται µε οποιαδήποτε ή και τις 5 εξόδους µόνιτορ µέσω 60 προγραµµατιζόµενων, ανεξάρτητων ακολουθιών σύνδεσης οι οποίες µπορούν να τρέξουν κανονικά ή αντίστροφα. Οι 60 ακολουθίες διαθέτουν δυνατότητα προγραµµατισµού για λειτουργία ως Salv Switch όπου δύο ή περισσότερα µόνιτορ του συστήµατος µπορούν να επιλέγονται για σύνδεση κάµερας ως συγχρονισµένο σετ. Η οθόνη εξόδου µόνιτορ να διαθέτει µια µαύρη οθόνη ενδείξεων 48 χαρακτήρων για ηµεροµηνία-ώρα, αριθµό κάµερας, ταυτότητα κάµερας 16 χαρακτήρων, εικονίδιο που υποδεικνύει εάν η επιλεγµένη κάµερα διαθέτει δυνατότητα ελέγχου και ένα µόνιτορ 12 χαρακτήρων ή οθόνη κατάστασης Να διαθέτει ενσωµατωµένα επίπεδα προτεραιότητας χειριστή τα

31 Κινητή Κάµερα (τεµ. 2) οποία αποκλείουν ορισµένους χειριστές από τον έλεγχο καθορισµένων λειτουργιών. Να παρέχει τους παρακάτω 3 τρόπους απόκρισης συναγερµού, οι οποίοι µπορούν να επιλέγονται από το πληκτρολόγιο: Βασική Λειτουργία, Αυτόµατη Λειτουργία, ή Λειτουργία Ακολουθίας και Απεικόνισης. Να διατίθεται λειτουργία "σύνδεσης" και "αποσύνδεσης" χρήστη µέσω του πληκτρολογίου του συστήµατος. Το πληκτρολόγιο επιτρέπει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτό, χειρισµό της κάµερας και έλεγχο PZT, χειρισµό συστήµατος και προγραµµατισµό. Να διατίθενται τουλάχιστον 99 σκηνές προκαθορισµένου ζουµ, εστίασης και περιστροφής/κλίσης ανά κάµερα µε δυνατότητα επιλογής από τα πληκτρολόγια του συστήµατος. Μια ενσωµατωµένη µονάδα διανοµής σήµατος πρέπει να παράγει διφασικά σήµατα ελέγχου και να παρέχει 12 ξεχωριστά σετ εξόδων µε δυνατότητα κίνησης µονάδων θολωτών καµερών κλίσης περιστροφής, σταθερής ή µεταβλητής ταχύτητας, οι οποίες είναι συµβατές µε το καθορισµένο σύστηµα matrix. Θολωτό σύστηµα κάµερας υψηλής ταχύτητας, Το σύστηµα κάµερας θα αποτελείται από µία ενσωµατωµένη κάµερα υψηλής ανάλυσης CCD µε συσκευή απεικόνισης 1/4" και φακό ζουµ 16X (4,1 mm-65,6 mm) αυτόµατης εστίασης και αυτόµατης ίριδας, µία µονάδα περιστροφής/κλίσης 360 και έναν "έξυπνο" ολοκληρωµένο δέκτη/οδηγό. Να δέχεται κωδικούς ελέγχου διαφόρων τύπων ή πρωτόκολλο κωδικών ελέγχου που προγραµµατίζεται µέσω εισόδου RS232. Να διαθέτει λειτουργία Ταχείας ιεύθυνσης που θα επιτρέπει τον προγραµµατισµό του αριθµού διεύθυνσης της κάµερας µέσω τηλεχειρισµού από το πληκτρολόγιο του συστήµατος χωρίς να απαιτείται ρύθµιση διακοπτών διεύθυνσης στην κάµερα Να διαθέτει οπτικό σύστηµα φακού µε ζουµ 16Χ. Να διαθέτει κλιµακούµενη λειτουργία η οποία να ρυθµίζει αυτόµατα την ταχύτητα της κίνησης περιστροφής ή κλίσης ανάλογα µε το οπτικό πεδίο του φακού. Όταν ο φακός ζουµ είναι ρυθµιζόµενος ως ευρυγώνιος, το χειριστήριο του πληκτρολογίου ελέγχου θα επιτρέπει µεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής και κλίσης από ότι εάν ο φακός είναι ρυθµισµένος σε ένα πιο περιορισµένο οπτικό πεδίο. Η δυνατότητα περιστροφής των 360 χωρίζεται σε 16 ανεξάρτητους τοµείς. Κάθε τοµέας µπορεί να ονοµαστεί µε ένα όνοµα µέχρι 16 χαρακτήρων. Όταν απαιτούνται οπτικοί περιορισµοί, µπορούν να αποκλειστούν όλοι ή οποιοιδήποτε από τους 16 τοµείς από το οπτικό πεδίο του χειριστή. Η δυνατότητα περιστροφής των 360 χωρίζεται σε 16 ανεξάρτητους τοµείς. Κάθε τοµέας να µπορεί να ονοµαστεί µε ένα όνοµα µέχρι 16 χαρακτήρων. Όταν απαιτούνται οπτικοί περιορισµοί, µπορούν να αποκλειστούν όλοι ή οποιοιδήποτε από

32 τους 16 τοµείς από το οπτικό πεδίο του χειριστή. Να έχει δυνατότητα εγγραφής δύο (2) διαφορετικών περιηγήσεων µε κινήσεις από το πληκτρολόγιο του χειριστή που αποτελούνται από ενέργειες κλίσης και ζουµ επί ένα συνολικό χρονικό διάστηµα 15 λεπτών. Οι περιηγήσεις που έχουν εγγραφεί να µπορούν να αναπαράγονται συνεχώς. Όταν ένας χειριστής διακόπτει τον χειροκίνητο έλεγχο της κάµερας, και ένα προγραµµατισµένο χρονικό διάστηµα επιτρέπεται να λήξει, η κάµερα θα εκτελεί µία από τις παρακάτω προγραµµατιζόµενες λειτουργίες: 1) επιστροφή στην προρυθµισµένη #1 2) επιστροφή στην αυτοµατοποιηµένη περιήγηση που εκτελέστηκε προηγουµένως 3) καµία ενέργεια. Να εξασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε προηγµένες εντολές που απαιτούνται για τον προγραµµατισµό θα είναι προσβάσιµες µέσω τριών επιπέδων προστασίας από κωδικούς οι οποίοι θα κυµαίνονται από χαµηλή έως υψηλή ασφάλεια. Έγχρωµη Κάµερα Υψηλής Ανάλυσης (τεµ. 1). Κάµερα, CCD 1/3". Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας µε τάση AC ή DC. Να διαθέτει απεικόνιση οθόνης (OSD) για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της κάµερας. Να παράγει 540 γραµµές οριζόντιας ανάλυσης. Να διαθέτει µονόχρωµη λειτουργία νύχτας µε χρήση της τεχνολογίας NightSense, η οποία να ενεργοποιείται αυτόµατα σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Να δέχεται φακούς σταθερής ίριδας, φακούς µε χειροκίνητη ρύθµιση ίριδας, φακούς αυτόµατης ίριδας DC, και φακούς ίριδας βίντεο. Να διαθέτει έναν οδηγό ρύθµισης του φακού ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική ρύθµιση της εστίασης και να εξασφαλίζεται ότι το αντικείµενο που ενδιαφέρει τον χειριστή παραµένει συνεχώς εστιασµένο. Να διαθέτει αυτόµατη ανίχνευση ισορροπίας λευκού µέσω του φακού Να διαθέτει αυτόµατη λειτουργία στάθµης µαύρου για ενίσχυση της αντίθεσης, µέσω της αφαίρεσης της λάµψης από την εικόνα. Να διαθέτει επιλογή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης αντιστάθµισης φωτισµού. Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου ηλεκτρονικού κλείστρου aut/flicker less/ff. Έγρωµη επίπεδη οθόνη LCD 15" (τεµ. 1). Έγχρωµο µόνιτορ υψηλής απόδοσης, υψηλής ανάλυσης 500 TVL µε οθόνη υγρών κρυστάλλων matrix (15") µε ανάλυση x pixels και λεπτό τρανζίστορ λεπτού φιλµ (TFT). Να διαθέτει τις παρακάτω εισόδους: ύο σετ υποδοχών σύνθετης εικόνας BNC µε

33 Σταθµός εργασίας (τεµ. 1). Κάρτα γραφικών (τεµ. 1). αυτόµατη µετάβαση από µη ισορροπηµένο τερµατισµό 75Ω σε Hi-Z. ύο σετ υποδοχών RCA µε έξοδο ήχου επιπέδου γραµµής βρόγχου. Κάθε είσοδος δέχεται µία είσοδο επιπέδου γραµµής 1V σε ένα εσωτερικό ηχείο ισχύος 1W. Ένα ζευγάρι µίνι υποδοχών εισόδου DIN Y/C (Svide) µε αυτόµατη µετάβαση από µη ισορροπηµένη λειτουργία 75 hms σε Hi-Z µέσω χειρισµού. Το µόνιτορ διαθέτει υποδοχή 15 ακίδων D-sub για αναλογική είσοδο VGA για χρήση από υπολογιστές και αναλογικές συσκευές ήχου. Να διαθέτει λειτουργία εικόνας-στην-εικόνα (PIP) που επιτρέπει σε οποιαδήποτε σύνθετη εικόνα ή είσοδο Y/C να µπαίνει η µία µέσα στην άλλη, στην οθόνη VGA όταν λειτουργεί σε αναλογική λειτουργία VGA Τύπος επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel Xen Quad Cre 5450 GHz, 12 MB L2 cache, 1333 MHz Frnt Side Bus Εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα: Windws Vista Business 64-bit Υποβάθµιση σε Windws XP Prfessinal 64-bit Αριθµός επεξεργαστών Chipset Intel 5400 Τύπος µνήµης: DDR MHz ECC µε πλήρη προσωρινή µνήµη Μνήµη: 4GB (2 x 2GB) DDR2 Υποδοχές µνήµης: 8 έως 16 θύρες DIMM Εσωτερική µονάδα σκληρού δίσκου 250 GB Οπτικές µονάδες 16xDVD+/-RW SuperMulti Ελεγκτής σκληρού δίσκου SATA 3GB/s NCQ Υποδοχές επέκτασης: θύρα PCI, 1 θύρα PCI-X, 1 PCI Express (x1 ή x8), 2 PCI Express (x8 µηχανικά, x4 ηλεκτρικά), 2 υποδοχές γραφικών PCI Express x16 Gen2 Ενσωµατωµένη διπλή Bradcm 5755 Gigabit Ethernet LM, προαιρετική Bradcm 5751Gigabit Ethernet PCIe Εξωτερικές θύρες I/O: Ακουστικά, µικρόφωνο, 2 USB 2.0, 1 IEEE USB 2.0, 1 βασική σειριακή θύρα, 1 παράλληλη θύρα, πληκτρολόγιο και ποντίκι PS/2, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 IEEE Εσωτερικά: 1 USB 2.0 Η κάρτα γραφικών επαγγελµατικών 3D θα παρέχει υπερσύγχρονα γραφικά σταθµού εργασίας για εφαρµογές CAD, DCC και εικονικοποίησης

34 υνατότητα προγραµµατισµού κορυφών και εικονοστοιχείων επόµενης γενιάς 512MB G-DDR3 µνήµη γραφικών Up t 32x Full-Scene Antialiasing (FSAA) Rtated-Grid FSAA Dual Link DVI-I, Stere έξοδος Τεχνολογία δυναµικής περιοχής υψηλής ακρίβειας 128-bit IEEE flating-pint precisin graphics pipeline 32-bit ακρίβεια χρώµατος κινητής υποδιαστολής ανά στοιχείο Tw-sided lighting Optimized and certified frcg and Micrsft HLSL Supprt fr OpenGL 2.1 and DirectX 10 Multi-display prductivity PCIe 2.0 (x16 bus) Vide capture card fr live streaming (τεµ. 1). υνατότητα επεξεργασίας µιας ζωντανής τηλεοπτική πηγή σε πολλαπλάσιο ποσοστό δυαδικών ψηφίων, πολλαπλάσια frmat συµπιεσµένων media streams Vide and Audi υποδοχές: Y/C (1), Cmpsite (1), Balanced audi, Unbalanced audi Hardware Vide Prcessing Υποστήριξη NTSC and PAL vide προτύπων Mtin adaptive de-interlacing Μείωση θορύβου (2D και προσαρµοστικότητα κίνησης 3D) Aspect rati cnversin Crpping and scaling Prc amp cntrl ιόρθωση Gamma Επικάλυψη γραφικών παράστασης µε διαβάθµιση (scaling) και προσδιορισµό (psitining) Key Audi Prcessing Features 20bit εσωτερική επεξεργασία 8 κανάλια επεξεργασίας Audi 7-band parametric EQ (8) Συµπίεση και επέκταση δυναµικής περιοχής (4, 1 για κάθε ζεύγος audi) Hardware sample rate cnversin Έλεγχος Bass and Treble Κύριος έλεγχος στάθµης ήχου Να υποστηρίζει Standard Output Cdecs Micrsft Windws Media 7, Windws Media 9 Real, Real Helix 9 & 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Θέμα: «Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: «Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Γενικά Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 7/11/2016 Αρ. Πρωτ: 73666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 7/11/2016 Αρ. Πρωτ: 73666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 7/11/2016 Αρ. Πρωτ: 73666 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ρούσβελτ & Οικον εξ Οικονόµων 8α Ταχ.Κώδικας : 41222 Τηλέφωνο : 2410 680215 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 38/2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τηλεόρασης, DVD Recorder/Player και Ραδιόφωνου (Receiver) Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 26.9.2008, 2:00 Αρ. Αναφοράς: /620.2./ ΣΜ38-2008/08337

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στον Πειραιά σήμερα την 22 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα μεταξύ: Α. Του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP (Audio over IP Contribution CODECS). ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια KDL37EX720 Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια www.sonyeurope.com 1 KDL37EX720 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RMED044 Μπαταρίες Τύπος AAA x 2 Καλώδιο τροφοδοσίας AC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά DVR 630/650. Βίντεο Σειρά DVR 630/650. Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση CIF

Σειρά DVR 630/650. Βίντεο Σειρά DVR 630/650.  Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση CIF Βίντεο Σειρά DVR 630/650 Σειρά DVR 630/650 www.boschsectity.gr Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση Ευέλικτη προβολή με δύο εξόδους οθόνης Απομακρυσμένη προβολή, αναπαραγωγή, έλεγχος και

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος οθόνης 32 ίντσες (82 cm) Το µέγεθος της οθόνης µετριέται σε ίντσες ή

Μέγεθος οθόνης 32 ίντσες (82 cm) Το µέγεθος της οθόνης µετριέται σε ίντσες ή Τεχνικά χαρακτηριστικά για Τηλεόραση LCD 16/9 LE32S81 Με µοντέρνο σχήµα και σε λαµπερό µαύρο χρώµα, µε διαγώνια 82εκατ. η τηλεόραση LCD LE32S81 της Samsung δεν θα περάσει απαρατήρητη. Με τα δύο ηχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ταχ. /νση : Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18 Ταχ. Κώδικας : 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Τηλ. : 2665360103 Fax : 2665025032 E mail : th.pitoulis@php.gov.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηνουμενίτσα: 06//06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ. : 36/73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 8 Πληροφορίες: Λογοθέτης Θωμάς Τηλ: 6653600367

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιεχόµενα (1) Εικόνα Κάµερες DVD Recorder/Player Οπτικοποιητής Οθόνες Plasma Προβολέας Ήχος Μικρόφωνα επιτραπέζια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. Inspiron 24. Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές

Msystems Ltd. Inspiron 24.  Σειρά Όψεις. Προδιαγραφές Copyright 2015 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52 (132cm) µε Motionflow 200Hz SONY KDL-52Z5500 Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz Σήµα βίντεο 576i 480p 576p 1080i 720p 1080p (HDMI /Συνιστωσών) Είσοδος 24p (HDMI ) Χρονοδιακόπτης Ρολόι Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης

Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Μελ.: ΤΠΕ 1/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Κλειστών Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά DVR 670. Βίντεο Σειρά DVR Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση 4CIF

Σειρά DVR 670. Βίντεο Σειρά DVR Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση 4CIF Βίντεο Σειρά DVR 670 Σειρά DVR 670 www.boschsectity.gr Εγγραφή πραγματικού χρόνου 8/16 καναλιών με ανάλυση 4CIF Ευέλικτη προβολή με δύο εξόδους οθόνης Απομακρυσμένη προβολή, αναπαραγωγή, έλεγχος και διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα