ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Σύστηµα στερεοσκοπικών προβόλων αµφιθέατρου [είδος 1] β. Σύστηµα ηχείων - ενισχυτών [είδος 2] γ. Συνεδριακό σύστηµα αµφιθέατρου µε ταυτόχρονη µετάφραση [είδος 3] δ. Σύστηµα αυτοµατισµού [είδος 4] ε. Σύστηµα αίθουσας συσκέψεων [είδος 5] στ. Studi ηχογραφήσεων [είδος 6] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Προδιαγραφών Συµµόρφωσης στο τέλος του παρόντος Μέρους της Προκήρυξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Όλα τα είδη πρέπει να είναι τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στη γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Όλα τα είδη πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης και πηγές τροφοδοσίας. Συνοδευτικά πακέτα λογισµικού πρέπει να συνοδεύονται από δωρεάν νέες εκδόσεις (new versins - releases) και εκδόσεις που διορθώνουν τυχόν σφάλµατα του λογισµικού (patches) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Όλα τα είδη συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη µορφή και ει δυνατόν και σε ηλεκτρονική µορφή. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η εκτέλεση της προµήθειας και παράδοση των υπό προµήθεια ειδών του διαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα του Έργου: α/α Περιγραφή Είδους 1 Σύστηµα στερεοσκοπικών προβόλων αµφιθέατρου [είδος 1] Προγραµµατιζόµενος Χρόνος Προµήθειας Νοέµβριος Σύστηµα ηχείων - ενισχυτών [είδος 2] Νοέµβριος Συνεδριακό σύστηµα αµφιθέατρου µε ταυτόχρονη Νοέµβριος 2008 µετάφραση [είδος 3]

3 4 Σύστηµα αυτοµατισµού [είδος 4] Νοέµβριος Σύστηµα αίθουσας συσκέψεων [είδος 5] Νοέµβριος Studi ηχογραφήσεων [είδος 6] Νοέµβριος 2008 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο Συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. ΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι Τεχνικές προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και περιεχόµενο: 1. Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή 1.1. Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς Καταγράφεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός και υπηρεσίες από τον προµηθευτή ανά είδος όπως αυτά περιγράφονται στους Πίνακες Προδιαγραφών Συµµόρφωσης (βλέπε κατωτέρω). Συγκεκριµένα: Με την αναφορά του είδους το οποίο αφορά η προσφορά Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε είδους ή ανεξάρτητου τµήµατος αυτού Με την αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων, του εξοπλισµού ώστε να προσδιορίζεται µονοσήµαντα ο προσφερόµενος εξοπλισµός. (Στην περίπτωση «αρθρωτού» εξοπλισµού δηλ. όπου παρέχεται από τον κατασκευαστή η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών διαφορετικών διαρθρώσεων, καταγράφεται ξεχωριστά κάθε επιµέρους τµήµα του) Με την προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή του εξοπλισµού Με τη σαφή αναφορά της ποσότητας του προσφερόµενου εξοπλισµού (σε τεµάχια). Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού. Παρατηρήσεις Α) Στον πίνακα πρέπει να καταγράφονται όλα τα προσφερόµενα αντικείµενα/ υπηρεσίες του είδους. Β) Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισµού, ότι όλα τα επιµέρους στοιχεία του Πίνακα αυτού θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια µε τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς του ίδιου είδους Περιγραφή προσφερόµενων υπηρεσιών

4 Περιγράφονται συνολικά και συνοπτικά οι υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης που προσφέρονται από τον προµηθευτή (τυπικά έως 10 σελίδες). 2. Μέρος Β. Προσφερόµενος Εξοπλισµός & Υπηρεσίες Πίνακας Συµµόρφωσης Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του κάθε είδους θα πρέπει να συµπληρωθούν από τον προσφέροντα οι αντίστοιχοι Πίνακες Προδιαγραφών Συµµόρφωσης. Για τον σκοπό αυτό δίνονται µαζί µε τα τεύχη του διαγωνισµού και οι Πίνακες Συµµόρφωσης σε ηλεκτρονική µορφή (FD ή CD). Οι συµπληρωµένοι αυτοί πίνακες εκτός από την έντυπη µορφή θα πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (MS Εxcel file ή ανάλογη µορφή). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συµµόρφωση µε τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 3. Ο προσφέρων υποχρεούται, να δηλώνει στην προσφορά του την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό είδος, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ µετά την σύναψη της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα των προσφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού θα γίνει µε ευθύνη του Προµηθευτή στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισµού θα πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του Προµηθευτή, πιστοποιηµένο από τον/τους κατασκευαστικό/ούς οίκο/ους ή από εξειδικευµένο προσωπικό του/των κατασκευαστικού/ών οίκου/ων. Οι λεπτοµέρειες τις διαδικασίας εγκατάστασης θα οριστούν σαφώς στη σχετική Σύµβαση µε τον Προµηθευτή. Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού ο κάθε Προµηθευτής θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία όλο τον εξοπλισµό (υλικό και λογισµικό) και να επιδείξει στην Επιτροπή Παραλαβής τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του, σύµφωνα µε τη λίστα δοκιµών, µέσα στα χρονικά όρια που θα καθοριστούν στη σχετική σύµβαση. να παραδώσει όλη την αναγκαία τεχνική τεκµηρίωση (εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης, διαγνωστικά, σχηµατικά κ.τ.λ.). Εξοπλισµός που δεν συνοδεύεται από όλα τα εγχειρίδια του κατασκευαστή δεν γίνεται αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή.

5 να παραδώσει πιστοποιητικά εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισµού. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Προµηθευτής πρέπει να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση στους χειριστές του εξοπλισµού και λογισµικού της Αναθέτουσας Αρχής ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία τους. Το σύνολο των ωρών της προσφερόµενης εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής, θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση βαθµολογία. Η θεωρητική και πρακτική εξάσκηση θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής : εκπαίδευση στη λειτουργία και εξειδικευµένη χρήση του συνόλου του εξοπλισµού. εκπαίδευση στην παραµετροποίηση όλων των υποσυστηµάτων. εκπαίδευση στη διαχείριση όλων των προσφερόµενων υποσυστηµάτων. Ο ορισµός του εκπαιδευτικού προγράµµατος και των οµάδων εκπαίδευσης (σύνθεση, αριθµός εκπαιδευοµένων κ.τ.λ.) θα αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από πρόταση του προµηθευτή που θα περιλαµβάνεται στην προσφορά του και θα περιληφθεί στη Σύµβαση που θα υπογραφεί. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (SERVICE) Οι Προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους οποιοδήποτε στοιχείο που κατά την κρίση τους τεκµηριώνει τις δυνατότητές τους για παροχή υψηλού επιπέδου συντήρησης/αναβάθµισης/εξυπηρέτησης (service) σχετικά µε τις ανάγκες του έργου. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν και την παροχή βασικών υπηρεσιών συντήρησης/αναβάθµισης/ εξυπηρέτησης (service) του εξοπλισµού. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν οργανωµένο Τµήµα Εξυπηρέτησης (SERVICE) µε έδρα εγκατάστασης ή υποκατάστηµα στην Βόρειο Ελλάδα. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης (SERVICE) θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό εκπαιδευµένο στο προσφερόµενο σύστηµα εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή. Οι Προσφέροντες θα πρέπει να εγγυηθούν την ύπαρξη ανταλλακτικών για όλα τα προσφερόµενα είδη καθώς και τυχόν επιµέρους τµήµατα αυτών για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6 Οι Προµηθευτές οφείλουν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία του εξοπλισµού για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών µετά την Οριστική Παραλαβή (εκτός εάν στις προδιαγραφές συγκεκριµένου είδους ζητείται άλλη διάρκεια εγγύησης) και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιος προµηθευτής προσφέρει µεγαλύτερη περίοδο εγγύησης αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς όπως συνάγεται από τον αλγόριθµο αξιολόγησης. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας είναι: 1) Επιδιόρθωση/Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήµατα λειτουργίας 2) Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλµατα Λογισµικού 3) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού εξειδικευµένου προσωπικού εντός δύο (2) ηµερών από την ειδοποίησή του περί βλάβης του συστήµατος ή αποστολή εξοπλισµού προς αντικατάσταση µε χρέωση του ανάδοχου. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής τότε η αντικατάσταση της ελαττωµατικής συσκευής θα πραγµατοποιείται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση. 4) Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τον τεχνικό υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής, από τηλεφώνου και fax. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 5) Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω ο κάθε προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθόλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά και του οποίου η πληρότητά θα αξιολογηθεί. 6) Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 7) Οι Προµηθευτές οφείλουν επίσης να τεκµηριώσουν πως θα εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλουν, να δηλώσουν τον τρόπο υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά τη διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας, σε περίπτωση που θα χρησιµοποιήσουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή άλλο) να το δηλώσουν καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται σχετικά.

7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Η στήλη Α περιλαµβάνει τις γενικές κατηγορίες των προδιαγραφών χαρακτηριστικών. Η στήλη Β περιλαµβάνει την περιγραφή των ελάχιστων απαιτήσεων των επιµέρους προδιαγραφών χαρακτηριστικών. Η στήλη Γ περιλαµβάνει το συντελεστή βαρύτητας (ποσοστό %) του κάθε επιµέρους χαρακτηριστικού στη συνολική τεχνική αξιολόγηση-βαθµολογία του είδους (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ: Μέθοδος Αξιολόγησης, Τεχνική Αξιολόγηση). Στη στήλη σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη µορφή Ν/Ο/Υ (Ναι/Όχι/Υπέρ) εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Στη στήλη Ε καταγράφεται η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.τ.λ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. Οι παραποµπές να είναι όσο το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κ.τ.λ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, να υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και να σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές-χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους Πίνακες Προδιαγραφών-Συµµόρφωσης είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

8 ΕΙ ΟΣ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟY α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Πλήρες σύστηµα εµπρόσθιας στερεοσκοπικής προβολής το οποίο θα δηµιουργεί στον θεατή την ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου χώρου σε αµφιθέατρο 100 ατόµων. Το σύστηµα θα αποτελείται από τον ακόλουθο εξοπλισµό: 2 x Προβολικό Υψηλής Ευκρίνειας 1 x Ειδική βάση εγκατάστασης των προβολικών 1 x Οθόνη κατάλληλη για στερεοσκοπική προβολή 2 x Φίλτρα πόλωσης 2 x Ψηφιακή µονάδα αναπαραγωγής εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας 1000 x Γυαλιά µε πολωτικά φίλτρα 1 x Μεταγωγέας Vide 1 x DVD player 1.2 Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών 1.3 Λειτουργεί σε δίκτυο 230 V, 50 Hz AC 2 Βιντεοπροβολέας Υψηλής Ευκρίνειας Τεµάχια: ύο (2) 2.1 Τεχνολογία Chip:1-chip DLP 2.2 Λόγος προβολής:16:9 2.3 Φωτεινότητα:>7,800 Center lumens 2.4 Ανάλυση:HDTV (1920x1080) 2.5 Οµοιοµορφία αντίθεσης:μεγαλύτερη από 95% σε όλο το εύρος της οθόνης

9 2.6 Λόγος αντίθεσης:>1,100:1 Full Field (πλήρες λευκό/πλήρες µαύρο) 2.7 Λειτουργικές υνατότητες:αυτόµατη προσαρµογή απεικόνισης σε µη τυποποιηµένες αναλύσεις. 2.8 Χειρισµός:Ενσύρµατος χειρισµός µε RS232, RJ45, USB 2.9 Είσοδοι:5 x BNC: Cmpnent Vide, RGBHV, Cmpsite Vide, SDI, HD-SDI 2.10 Θύρες επικοινωνίας:1 x D9 για σύνδεση RS x IR για ασύρµατο χειριστήριο x RJ45 (Ethernet 10/100) 1 x USB 2.13 Συµβατότητα:Με όλα τα HDTV standards και τα frmat VGA, S-VGA, XGA, S-XGA και U- XGA 2.14 Υποστήριξη ανάλυσης:σήµατα από Η/Υ µε ανάλυση έως 1600 x 1200 pixels/75 Hz και σήµατα DVI έως ανάλυση UXGA και HDTV. 1, Λυχνίες προβολής:4 x 300 W 1, Φακός:Υψηλής ποιότητας zm µε λόγο :1 1, Τεχνολογία Chip:1-chip DLP 1,0 3 Βάση στήριξης οροφής για δύο βιντεοπροβολείς Τεµάχια: ύο (2) 3.1 Βάση οροφής για εγκατάσταση δύο βιντεοπροβολέων υψηλής ευκρίνειας. 3.2 υνατότητα µικροµετρικής ρύθµισης των βιντεοπροβολέων 3.3 Θα διαθέτη ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση του ζεύγους των πολωτικών φίλτρων 1,0 1,0 1,0 4 Στερεοσκοπικά πολωτικά φίλτρα

10 Τεµάχια: ύο (2) 4.1 Τετράγωνα γυάλινα πολωτικά φίλτρα υψηλής ποιότητας. 4.2 Με ειδική αντιστοίχηση κατάλληλα για χρήση σε στερεοσκοπική προβολή. 1,0 1,0 4.3 Γωνίες πόλωσης:45, -45 1,0 4.4 ιαστάσεις:4", (10,16 mm) 1,0 4.5 Πάχος:5 mm 1, Οθόνη Στερεοσκοπικής προβολής Παθητική οθόνη εµπρόσθιας προβολής χωρίς να µεταβάλει την πόλωση της προβολής. Στήριξη σε πλαίσιο το οποίο θα παραδωθεί µε την οθόνη. Τυπικές εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου οθόνης: 0 m x 2,25 m Οι τελικές διαστάσεις θα είναι βάση της τελικής µορφής του χώρου και θα αποφασιστούν σε συνεργασία µε τον οργανισµό. εν θα έχουν απόκλιση µεγαλύτερη από 10% Απολαβή:2.4 σε γωνία θέασης 5 ιάτρηση:0.5 mm Πυκνώτητα διάτρησης:1.7% 1,0 1, Γυαλιά Πολωµένα Τεµάχια: Χίλια (1000) Χάρτινα γυαλιά µε πολωµένες ζελατίνες ειδικά κοµµένες σε γωνίες 45, -45 Εκτύπωση του λογότυπου και στοιχείων επικοινωνίας µε το ΙΠΕΤ. 1,0 1,0 7 Μονάδα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου υψηλής ευκρίνειας Τεµάχια: ύο (2) 7.1 Η µονάδα θα αναπαράγει από σκληρό δίσκο σήµα βίντεο Υψηλής Ευκρίνειας, (High- Definitin) σε κωδικοποίηση MPEG-2 και σήµα

11 ήχου έξη ανεξάρτητων καναλιών. 7.2 Η µονάδα θα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθµού προγραµµάτων σε σκληρό δίσκο. 7.3 Θα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης της σειράς αναπαραγωγής καθώς και προγραµµατισµένη αναπαραγωγή σε συγκεκριµένη χρονική βάση. 7.4 Η µονάδα θα έχει δυνατότητες σειριακού ελέγχου µε RS-232, RS-422 ή Ethernet 7.5 Ο ελάχιστος χρόνος αναπαραγωγής θα είναι τουλάχιστον 1 ώρα σε ανάλυση 20 Mbits/sec. 7.6 Έξοδοι εικόνας:rgbhv ή YPbPr ή DVI-I 7.7 Κωδικοποίηση εικόνας:mpeg-2 έως 50Mbps 7.8 Αποκωδικοποίηση:ATSC DTV Frmats: 720p, 1080i 7.9 Συγχρονισµός:Με ακρίβεια Frame, 1/25 του δευτερολέπτου. 1,0 1,0 1, Έξοδοι ήχου:unbalanced Αναλογικές 1, Balanced AES/EBU Ψηφιακές 1, Εξωτερικός έλεγχος:10/100base-t Ethernet FTP, UDP, ARP και RS Εντολές λειτουργίας:search, Play, Lp, Still, Resume, Stp 1,0 1, Vide Seamless Switcher Πολυδιαµορφώσιµες είσοδοι: RGBHV, RGBS, RGsB, cmpnent vide (interlaced r prgressive), S-vide, cmpsite vide cmpnent vide (interlaced), S-vide, cmpsite vide S-vide, cmpsite vide, r ptinal digital cmpnent vide (SDI r HDSDI) Έξοδοι: 2 Scaled RGBHV, RGBS, RGsB, HD YUV

12 cmpnent vide prgram utputs 1 Scaled RGBHV, RGBS, RGsB, HD YUV cmpnent vide preview utput 1 Scan cnverted utput 8.3 Να υποστηρίζει δύο ταυτόχρονες εξόδους για ανάγκες/περιβάλλοντα διπλής οθόνης π.χ. 1,0 Preview, Prgram 8.4 Να υποστηρίζει Picture In Picture 1,0 8.5 Να υποστηρίζει διαµόρφωση τίτλων 1,0 8.6 Να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει αναλύσεις από 640x480 t 1,0 1600x1200, including HDTV 1080p/ Παρακολούθηση και έλεγχος µέσω IP 1,0 8.8 Να έχει εσωτερικά σχέδια δοκιµών (test pattern) για βαθµονόµηση και διάρθρωση 1,0 8.9 Να υποστηρίζει 16 προρυθµιζόµενες µνήµες ανά είσοδο 1, Να υποστηρίζει µετατροπή λόγου διάστασης (Aspect rati) 1, Να υποστηρίζει τεχνικές ακουστικής µετάβασης (audi switching transitins) όπου 1,0 κατά τη διάρκεια µεταγωγής ο ήχος της εξόδου χαµηλώνει ενώ ταυτόχρονα εισάγεται ο ήχος της επιλεγµένης πηγής 8.12 Να δέχεται στις εισόδους του ισοσταθµισµένα και µη σήµατα audi 1, Να υποστηρίζει απόσπαση του ήχου ώστε να 1,0 επιτυγχάνεται ανεξάρτητη µεταγωγή της εικόνας από το ήχο 8.14 Να υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής 1,0 πολλαπλών lg (Τουλάχιστον 12) 8.15 Να υποστηρίζει Dynamic Image Capture 1, DVD Player Επαγγελµατικό DVD player µεγέθους 1U µε δυνατότητα τοποθέτησης σε rack Να διαβάζει DVD Vide, DVD Audi (2- channel nly), Vide CD, CD-DA, MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, MPEG-2/MPEG-1 και DivX. Να διαθέτει : Έξοδο ψηφιακή HDMI (High Definitin Multimedia Interface), Εξόδους vide Cmpsite, S-Vide, και Cmpnent, 1,0 1,0 1,0

13 Αναλογικές εξόδους ήχου (RCA), Ψηφιακές εξόδους ptical για ήχο Dlby Digital και DTS surrund Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής slw 1,0 mtin, frame by frame, pwer-n play, ρύθµιση aspect, επιλεγόµενο scan mde, κλείδωµα συρταριού, FVPP (Fine Vide Picture Prcessing), και Prgressive Scan Σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232 1,0 Ασύρµατο τηλεχειριστήριο. 1,0 Πρόσθετες Απαιτήσεις Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα.

14 ΕΙ ΟΣ 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά Το σύστηµα ενισχυµένου ήχου θα περιλαµβάνει: Το αριστερό και δεξί ηχείο. Το ηχεί χαµηλών συχνοτήτων. Τους ενισχυτές που θα παρέχουν τα απαραίτητα κανάλια οδήγησης του συστήµατος. Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών Λειτουργεί σε δίκτυο 230 V, 50 Hz AC Ηχεία δεξί + ένα (1) αριστερό Tα ηχεία θα πρέπει να οδηγούνται από ενισχυτές µε ενσωµατωµένο ελεγκτή Παθητικό ηχείο δύο δρόµων µε ονοµαστική διασπορά 90x40 µοίρες Περιορισµός γωνίας διασποράς 6dB εντός διαστήµατος 10 µοιρών στον οριζόντιο άξονα για 2KHz 16KHz και εντός 10 µοιρών στον κάθετο από 2ΚHz 16KHz. Μέγιστη ηχητική στάθµη θα είναι τουλάχιστον 132 db SPL/1m όταν το ηχείο οδηγείται στην ονοµαστική RMS ισχύ του µε σήµα ροζ θορύβου Ανηχοϊκή απόκριση συχνοτήτων του ηχείου θα είναι Hz στα -5dB. Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στηρίγµατα/βάσεις του κατασκευαστή και όχι από ιδιοκατασκευές 3 Ηχείο Χαµηλών συχνοτήτων 3.1 Ηχείο Bass Reflex µε µεγάφωνο 18 ιντσών 3.2 Να είναι του ιδίου κατασκευαστή των ηχείων Left-Right

15 Η απόκριση συχνοτήτων να είναι Hz στα -5dB Η µέγιστη ηχητική στάθµη θα είναι τουλάχιστον 131 db SPL/1m Ενισχυτές Τεµάχια: ύο (2) Προεπιλεγµένη από τον κατασκευαστή ψηφιακή επεξεργασία σήµατος ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ηχείο θα αποδώσει εντός των δηµοσιευµένων προδιαγραφών αποκλείοντας έτσι αλλοιωµένη απόδοση από λάθος του χρήστη. Σύστηµα προστασίας των ηχείων από καταστροφή λόγω υπερθέρµανσης ή/ και υπερβολικού εκτοπίσµατος. Παρακολούθηση ρεύµατος και τάσης που προσλαµβάνει το ηχείο σε πραγµατικό χρόνο. υνατότητα ανίχνευσης βλαβών του ηχείου όπως καταστροφής την µονάδας υψηλών/ χαµηλών συχνοτήτων µέσω µέτρησης της αντίστασης του ηχείου σε πραγµατικό χρόνο και σύγκρισής της µε προ-αποθηκευµένη µέτρηση του ηχείου σε κατάσταση καλής λειτουργίας. υνατότητα ανίχνευσης βραχυκυκλωµάτων / ανοιχτό-κυκλωµάτων υνατότητα δικτύωσης των ενισχυτών ελεγκτών, µέσω καλωδίωσης CAT-5/6 η οποία, µέσω Η/Υ και κατάλληλου λογισµικού θα παρέχει: κεντρική εποπτεία της κατάστασης του συστήµατος, ένδειξη στάθµης σήµατος εισόδου εξόδου, αναφορά βλαβών, έλεγχο παραµέτρων ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος κατά ενισχυτή ή κατά οµάδες ενισχυτών, έλεγχο στάθµης κατά ενισχυτή ή κατά οµάδες ενισχυτών Οι ενισχυτές θα διαθέτουν τη δυνατότητα ελέγχου φορτίου, (ηχείων), σύµφωνα µε την διεθνή προδιαγραφή IEC 60849, (EN 60849) Ψηφιακή µονάδα διαχείρισης, επεξεργασίας, και δροµολόγησης σηµάτων ήχου Το σύστηµα θα βασίζεται στην κεντρική µονάδα που θα ελέγχεται από την επίτοιχη µονάδα ελέγχου Η επίτοιχη µονάδα θα συνδέεται µέσω CAN- BUS ή αντίστοιχου πρωτοκόλλου στην

16 κεντρική µονάδα και θα παρέχει ρύθµιση στάθµης και επιλογή προεπιλεγµένων προγραµµάτων (presets) µέσω 2 (δύο) περιστροφικών ρυθµιστικών, µε αντίστοιχη οπτική ένδειξη. 5.3 Η µονάδα θα διαθέτει οκτώ(4) αναλογικές ζυγισµένες εισόδους µικροφώνου µε τροφοδοσία phantm48v και 10 στερεφωνικές εισόδους γραµµής 5.4 Οι προενισχυτές µικροφώνου θα διαθέτουν ψηφιακά ελεγχόµενο κέρδος µε δυνατότητα αποθήκευσης σε προεπιλεγµένα προγράµµατα. 5.5 Οι µετατροπείς αναλογικού /ψηφιακό και ψηφιακού /αναλογικό θα είναι 24bit. 5.6 Η συχνότητα δειγµατοληψίας θα είναι 48KHz Η εσωτερική επεξεργασία σήµατος θα γίνεται ψηφιακά µε εσωτερική ανάλυση 32bit κινητής υποδιαστολής. Η µονάδα θα µπορεί να προγραµµατίζεται µέσω εξωτερικού λογισµικού έτσι ώστε να συνδυάζονται και να διασυνδέονται ελεύθερα, εσωτερικές µονάδες, λογισµικού ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος (DSP mdules). 5.9 Υποστήριξη DSP Mdules διαφόρων τύπων 5.10 Έλεγχος και διαµόρφωση του λογισµικού της µονάδας µέσω Ethernet Η ανάκληση προ-αποθηκευµένων προγραµµάτων καθώς και ο έλεγχος παραµέτρων σε πραγµατικό χρόνο θα µπορεί να γίνεται µέσω TCP/IP, RS-232, επαφών ελέγχου, και εξειδικευµένων µονάδων επιλογής και ελέγχου, που θα διασυνδέονται σε τοπολογία daisy chain, µέσω καλωδίου CAT5 και πρωτόκολλο CAN-BUS ή ισοδύναµο. 6 Ασύρµατο Μικρόφωνο χειρός 6.1 υναµικό ασύρµατο µικρόφωνο µε ρυθµιζόµενη συχνότητα εκποµπής-λήψης σε τουλάχιστον 8 διαφορετικές συχνότητες στην περιοχή των UHF 6.2 Περιοχή επιλογής συχνοτήτων εκποµπήςλήψης: 500MHz-900MΗz.

17 7 Ασύρµατο µικρόφωνο κεφαλής 7.1 Πυκνωτικό ασύρµατο µικρόφωνο µε ρυθµιζόµενη συχνότητα εκποµπής-λήψης σε τουλάχιστον 8 διαφορετικές συχνότητες στην περιοχή των UHF. 7.2 Περιοχή επιλογής συχνοτήτων εκποµπήςλήψης: 500MHz-900MΗz. 8 Ενσύρµατο µικρόφωνο Τεµάχια: (1) Ένα 8.1 Πυκνωτικό µικρόφωνο gseneck, µήκους 58cm υπερκαρδιοειδές 8.2 Απόκριση Ηz Ευαισθησία 12MV/PA 8.5 Phantm pwer 9-52V 8.6 Γωνία απολαβής 95 Η µέγιστη στάθµη θα είναι τουλάχιστον 125 db SPL Πρόσθετες Απαιτήσεις Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του

18 συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα.

19 ΕΙ ΟΣ 3. ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Ολοκληρωµένο σύστηµα ταυτόχρονης µετάφρασης δυνατότητας 32 (31+1) γλωσσών συµπεριλαµβανοµένης και της οµιλούµενης, το οποίο περιλαµβάνει και επιτραπέζια µικρόφωνα για τις οµιλίες των συνέδρων του προεδρείου 1.2 Το σύστηµα είναι καλωδιακό όσο αφορά τις συσκευές προεδρείου και θαλάµων µετάφρασης ενώ η διανοµή της µετάφρασης είναι ασύρµατη µε υπέρυθρες ακτίνες. 1.3 Το σύστηµα είναι ψηφιακό, µε ψηφιακή επεξεργασία όλων των διαύλων ήχου και σύµφωνο µε την προδιαγραφή IEC Η διαµόρφωση και εκποµπή υπερύθρων ακτίνων θα είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή IEC part Η ασφάλεια και η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές EN 60065, EN και EN Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών Κεντρική µονάδα Να έχει εύρος ζώνης 30Hz-20kHz (-3dB), προκειµένου να πετύχουµε καλής ποιότητας ήχο µε ολική αρµονική παραµόρφωση µικρότερη από 0,5%. Έχει τη δυνατότητα υποστήριξης µέχρι 31 γλωσσών µετάφρασης και της γλώσσας της αίθουσας (31+1) καναλιών. ιαθέτει 2 υποδοχές για σύνδεση µονάδων συνέδρων η χειριστηρίων µεταφραστών. Να διαθέτει αναλογική, ηλεκτρονικά ισοσταθµισµένη έξοδο µε το ηχητικό σήµα των µικροφώνων του συστήµατος για την οδήγηση µιας εισόδου της µονάδας µίξεως

20 ήχου της αίθουσας. Να διαθέτει επίσης µία αναλογική ηλεκτρονικά ισοσταθµισµένη είσοδο για την λήψη µιας εξόδου της µονάδας µίξεως, σύµφωνα µε την τεχνική MIX-MINUS, η οποία περιλαµβάνει την µίξη του ήχου των µικροφώνων του συνεδριακού συστήµατος, τον ήχο ασυρµάτων µικροφώνων, τον ήχο µιας προβολής VIDEO, τον ήχο από ένα υπολογιστή παρουσιάσεων κ.λ.π. Να διαθέτει επίσης µία επιπλέον αναλογική είσοδο και µία επιπλέον αναλογική έξοδο ηλεκτρονικά ισοσταθµισµένες Φορητή Επιτραπέζια Μικροφωνική Μονάδα Προεδρείου Τεµάχια: έκα (10) Θα διαθέτει µικρόφωνο σε εύκαµπτο βραχίονα µήκους 48 εκ. µε φωτεινό δακτύλιο ενεργοποιηµένου µικροφώνου. Θα διαθέτει επίσης κοµβίο αιτήσεως για οµιλία η ενεργοποίησης του µικροφώνου, ενδεικτική λυχνία LED αποδοχής της αιτήσεως και ενδεικτική λυχνία ενεργοποιηµένου µικροφώνου. Θα διαθέτει επί πλέον δύο ψηφιακούς επιλογείς διαύλων µετάφρασης µέχρι (31+1) διαύλων, ρυθµιστή έντασης και οθόνη LCD Περιλαµβάνει µεγάφωνο, µε ενσωµατωµένο ενισχυτή για την οδήγηση του Περιλαµβάνει εσωτερικά κατάλληλο κύκλωµα, το οποίο αποκόπτει το µεγάφωνο της µονάδας όταν ενεργοποιείται το µικρόφωνο, ώστε να αποφεύγεται το φαινόµενο των µικροφωνισµών. 4 Αεροπορική θήκη µεταφοράς 4.1 Θα είναι κατάλληλη για την ασφαλή τοποθέτηση και µεταφορά µέχρι 10 επιτραπεζίων φορητών µικροφωνικών µονάδων.

21 Χειριστήριο διερµηνέα Τεµάχια: Τέσσερα (4) Το χειριστήριο θα διαθέτει δυο διακόπτες επιλογής καναλιού Α ή Β µε αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. Το κανάλι Α προγραµµατίζεται από το κέντρο ελέγχου και το κανάλι Β από το χειριστήριο διερµηνέα. Το χειριστήριο θα διαθέτει µεγάλο διακόπτη ON/OFF για το µικρόφωνο µε αντίστοιχη έγχρωµη φωτεινή ένδειξη και διακόπτη προσωρινής διακοπής Το χειριστήριο θα διαθέτει επίσης: -Περιστροφικό διακόπτη ρύθµισης της έντασης των ακουστικών. - ύο περιστροφικούς διακόπτες για ρύθµιση χαµηλών και υψηλών συχνοτήτων - ιακόπτες προεπιλογής καναλιού µε αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. -Μεγάφωνο µε ρυθµιστή έντασης το οποίο αποκόπτεται αυτόµατα στην περίπτωση ενεργοποίησης µικροφώνου στον µεταφραστικό θάλαµο. Η συσκευή θα έχει ενσωµατωµένη την δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας µε χρήση του µικροφώνου και των ακουστικών του διερµηνέα. Η συσκευή θα συνοδεύεται από µικρόφωνο σε εύκαµπτο βραχίονα µήκους 31 εκ. µε φωτεινό δακτύλιο ενεργοποιηµένου µικροφώνου και ζεύγος ακουστικών ιαµορφωτής ποµπός υπερύθρων ακτίνων Θα µπορεί να δεχθεί µέχρι 4 σήµατα ήχου αναλογικά η ψηφιοποιηµένα και να τα κωδικοποιήσει για µεταφορά µέσω οµοαξονικού καλωδίου σε εκποµπούς υπέρυθρης ακτινοβολίας. Θα διαθέτει οθόνη ενδείξεων λειτουργίας και περιστροφικό κοµβίο πιέσεως (rtary push buttn) για τον προγραµµατισµό. Θα διαθέτει επίσης Mini IR-radiatr, για τοπικό έλεγχο της εκποµπής. Θα έχει υποδοχή συνδέσεως ακουστικών για τον ακουστικό έλεγχο της γλώσσας της

22 αίθουσας η των µεταφραζόµενων γλωσσών. Θα διαθέτει 6 εξόδους σύνδεσης εκποµπών υπερύθρων ακτίνων. Οπτική είσοδο και οπτική ψηφιακή έξοδο 32 καναλιών για την διασύνδεση µε την κεντρική µονάδα του συνεδριακού συστήµατος Εκποµπός υπερύθρων ακτίνων (IR Radiatr) Ο Εκποµπός υπέρυθρης ακτινοβολίας θα έχει την δυνατότητα ανάρτησης από τοίχο ή οροφή ενώ µπορεί να τοποθετηθεί και σε φορητό stand. Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι ψηφιακής µετάδοσης ισχύος 8Wrms. Μήκος κύµατος εκποµπής (IR light wavelength): 870 nm έκτης συνέδρων υπερύθρων ακτίνων µε επαναφορτιζόµενους συσσωρευτές και ελαφρά ακουστικά Τεµάχια: Τριάντα Πέντε (35) Θα είναι κατάλληλος για την εξυπηρέτηση έως 4 καναλιών Θα διαθέτει Ψηφιακή διαµόρφωση του σήµατος στην περιοχή 2-8 MHz σύµφωνα µε την προδιαγραφή IEC 61603, part 7 Απόκριση συχνότητας ακουστικού σήµατος (AF frequency respnse 3dB) Hz Λόγος σήµατος προς θόρυβο ακουστικού σήµατος (AF signal-t-nise rati) > 80 db(a). Η είσοδος των ακουστικών θα ενεργεί και σαν διακόπτης n/ff. Η τροφοδοσία τους θα γίνεται από επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Η Τάση των επαναφορτιζόµενων συσσωρευτών θα είναι 2.4 V και η διάρκεια λειτουργίας περίπου 75 h Ο δέκτης θα συνοδεύεται από ελαφρά στερεοφωνικά ακουστικά ανάλογα των ηλεκτρακουστικών επιδόσεων του ψηφιακού συστήµατος.

23 Μονάδα φόρτισης και αποθήκευσης των δεκτών Η µονάδα θα έχει δυνατότητα φόρτισης αποθήκευσης µέχρι 56 δεκτών. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230VAC+/-10% και Χρόνο πλήρους φόρτισης 1h και 45Min Φορητός θάλαµος διερµηνείας Τεµάχια: ύο (2) Ο φορητός θάλαµος θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε το ISO 4043 Θα έχει εσωτερικές διαστάσεις ως εξής: Πλάτος: 1600mm Βάθος: 1600mm Ύψος: 2000mm Θα διαθέτει σύστηµα εξαερισµού στην οροφή του Θα συνοδεύεται από θήκη αεροπορικής µεταφοράς (Flight case). Πρόσθετες Απαιτήσεις Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά.

24 Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα.

25 ΕΙ ΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά Σύστηµα τηλεχειρισµού αποτελούµενο από την κεντρική µονάδα και οθόνη τύπου tuch screen LCD 8 τουλάχιστον και τις απαραίτητες υποµονάδες, που δίνει την δυνατότητα απλού και ασφαλούς τηλεχειρισµού από διάφορα σηµεία της αίθουσας ή του θαλάµου ελέγχου, της λειτουργίας των διαφόρων οπτικοακουστικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται για το συνέδριο, όπως προβολικά µηχανήµατα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, φωτισµού κλπ. Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών 5,0 5, Κεντρική µονάδα Οθόνης αφής LCD 8.4 active matrix 5,0 Ανάλυση 800 x 600 pixels, χρώµατα 5,0 Μνήµη 64Μb επεκτεινόµενη στα 512 Mb µε 5,0 Cmpact Flash Card ιασύνδεση: 5,0 Ενσύρµατα 10/100 BaseT Ethernet, RJ- 45 cnnectr Wireless netwrk, IEEE b/g Wi- Fi 2.4 GHz Τροφοδοσία: 5,0 24 VDC (+/- 20%), 13 W από βύσµα τροφοδοσίας, Pwer ver Ethernet (PE), IEEE 802.3af συµβατό Επαναφορτιζόµενη µπαταρία ιόντων λιθίου Audi: Ενσωµατωµένο µικρόφωνο, 4,0 ενσωµατωµένο µεγάφωνο (mn) Τεχνολογίες Λογισµικού: Admin Web 4,0 Kit προσαρµογής στήριξης σε ικρίωµα 4,0

26 Αναλογικές έξοδοι 6-καναλιών relay µονάδα µεταγωγέα για 5,0 φορτία µέχρι 10 A per channel. Έπικοινωνία συστήµατος: 2xPEbus, RJ-11 5,0 cnnectr ηλώσεις CE και RHS 5,0 υνατότητα προσαρµογής σε ράγα πίνακα 4, Μετατροπέας δεδοµένων (data cnverter) Μετατροπέας δεδοµένων (data cnverter) από 5,0 RS-232 σε RS-485 PEbus υνατότητα προσαρµογής σε ράγα πίνακα 4, Κουτιά Ικρίωµα Στόµιο δαπέδου µε τους απαραίτητους προσαρµογείς Το στόµιο θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 8 συσκευών σε 4 εσωτερικές βάσεις. ιαστάσεις ανοίγµατος: 247x291mm Ελάχιστο ύψος εγκαταστάσεως: 50 mm Μεταλλικό ικρίωµα 42U 600Χ600mm τουλάχιστον. 5.4 Σύστηµα διανοµής τροφοδοσίας MDU που αποτελείται από 1 x pwercn input, 12 x pwercn utput. 5.5 Φωτιστικό σώµα ρυθµιζόµενης έντασης (rack munt) µε εύκαµπτο µπράτσο. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Πρόσθετες Απαιτήσεις Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα

27 στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα.

28 ΕΙ ΟΣ 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ α/α Α Β Γ Ε 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Σύστηµα προβολής 65 τουλάχιστον και DVD player 1.2 Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών 4,0 4, Οθόνη Plasma 65 Οθόνη Plasma 65 (1645mm), ενεργή 1,434 4,0 x 807 mm Αριθµός Pixel 73,600 (1,920 x 1,080) 4,0 Απόσταση µεταξύ των pixels x ,0 mm 68,7 δισεκατοµµύρια απεικονιζόµενα χρώµατα 4,0 και 4,096 αποχρώσεις του γκρι. Λόγος αντίθεσης 5,000:1 4,0 Λόγος αντίθεσης µε το φώς της ηµέρας 4,0 τουλάχιστον 390:1 Γωνία θέασης Οριζόντια 160 ο, Κάθετα 160 ο 4,0 Συµβατότητα Vide: NTSC / PAL / SECAM / 4,0 PAL 60Hz / M-NTSC Audi Output: 20 W (10 W x 2) 4,0 Αντιθαµβωτική επένδυση οθόνης 4,0 Υποστήριξη επιλογών Picture-and-Picture, 4,0 Picture-frm-Picture, Picture-in-Picture υνατότητα προσθήκης ηχείων 4,0 Προεγκατεστηµένες είσοδοι: 4,0 RGB/cmpnent Vide IN (PC): 1 x D-sub HD 15-pin (fh: 15kHz 110 khz; fv: Hz); Plug & Play (VESA DDC 2B), Audi L/R IN (PC): 1 x 3.5 mm mini-jack (L/R) Serial RS232C 1 x D-Sub 9-pin Να διαθέτει 3 slt στα οποία θα µπορούν να 4,0

29 τοποθετηθούν µια σειρά υποµονάδων σύνδεσης όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή υνατότητα ενσωµάτωσης ηλεκτρονικού 4,0 υπολογιστή στα υφιστάµενα slt όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή EMC (Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) EN55022 Class-B, EN55024, EN , EN Πρότυπα Προστασίας EN60065 Ver. 7 Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο υπερύθρων, καλώδια και φυλλάδια λειτουργίας Επίτοιχη βάση στήριξης DVD Player Επαγγελµατικό DVD player µεγέθους 1U µε 4,0 δνατότητα τοποθέτησης σε rack Να διαβάζει DVD Vide, DVD Audi (2-4,0 channel nly), Vide CD, CD-DA, MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, MPEG-2/MPEG-1 και DivX. Να διαθέτει : Έξοδο ψηφιακή HDMI (High Definitin Multimedia Interface), Εξόδους vide Cmpsite, S-Vide, και Cmpnent, Αναλογικές εξόδους ήχου (RCA), Ψηφιακές εξόδους ptical για ήχο Dlby Digital και DTS surrund Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής slw mtin, frame by frame, pwer-n play, ρύθµιση aspect, επιλεγόµενο scan mde, κλείδωµα συρταριού, FVPP (Fine Vide Picture Prcessing), και Prgressive Scan Σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232 Ασύρµατο τηλεχειριστήριο. Πρόσθετες Απαιτήσεις

30 Όλα τα µέρη του συστήµατος πρέπει να συνεργάζονται και να είναι πλήρως συµβατά µεταξύ τους, τελευταίας γενιάς, αµεταχείριστα, προσφάτως εισηγµένα στην διεθνή αγορά και στην γραµµή παραγωγής κατά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ευθύνη λειτουργίας τους είναι ευθύνη του προµηθευτή. Όλο το συνοδευτικό λογισµικό καθώς και όλα τα εξαρτήµατα, πρέπει να είναι τελευταίας έκδοσης και επώνυµης προέλευσης. Επιπροσθέτως κάθε διαθέσιµο λογισµικό της εταιρίας που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση του συστήµατος και των δεδοµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην τελική προσφορά. Τόσο ο προσφέρων όσο και ο κατασκευαστής (µητρική εταιρία) του συστήµατος, θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 ή ανάλογο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Ο αντιπρόσωπος-προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το σύστηµα, να λειτουργήσει και να επιδείξει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήµατος σε κατάλληλο µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Επιπροσθέτως, ο αντιπρόσωπος προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους ορισµένους από την Αναθέτουσα Αρχή χρήστες σε όλα τα αντικείµενα τα οποία αφορούν την λειτουργία και την αντιµετώπιση προβληµάτων (trubleshting) του συστήµατος. Ολόκληρη η δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Αντιπρόσωπο- Προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεγκατάσταση του συστήµατος, ο προµηθευτής υποχρεούται να επαναγκαταστήσει όλο το σύστηµα σε διαφορετικό µέρος που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για ολοκληρωµένη και πλήρη λειτουργική ικανότητα, να προσφέρονται συµπληρωµατικά προς επιλογή και άλλος συνοδευτικός εξειδικευµένος εξοπλισµός (παρελκόµενα) για το προσφερόµενο σύστηµα. Ο προσφερόµενος συµπληρωµατικός εξοπλισµός για INTERNET AUDIO & VIDEO STREAMING προς επιλογή να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον: ΜΑΤΡΙΧ/SWITCHER/CONTROL 16 ΕΙΣΟ ΩΝ/5 ΕΞΟ ΩΝ (τεµ. 1) Σύστηµα διακοπτών/ελέγχου εικόνας matrix που να παρέχει 16 εισόδους κάµερας, 5 εξόδους µόνιτορ, 4 εισόδους πληκτρολογίων, 12 διφασικές εξόδους, 16 εισόδους συναγερµού, 5 εξόδους συναγερµών κλεισίµατος ρελέ, και µία θύρα διασύνδεσης κονσόλας υπολογιστή RS-232 Να επιτρέπει µέχρι και 16 εισόδους κάµερας να συνδέονται µε οποιαδήποτε ή και τις 5 εξόδους µόνιτορ µέσω 60 προγραµµατιζόµενων, ανεξάρτητων ακολουθιών σύνδεσης οι οποίες µπορούν να τρέξουν κανονικά ή αντίστροφα. Οι 60 ακολουθίες διαθέτουν δυνατότητα προγραµµατισµού για λειτουργία ως Salv Switch όπου δύο ή περισσότερα µόνιτορ του συστήµατος µπορούν να επιλέγονται για σύνδεση κάµερας ως συγχρονισµένο σετ. Η οθόνη εξόδου µόνιτορ να διαθέτει µια µαύρη οθόνη ενδείξεων 48 χαρακτήρων για ηµεροµηνία-ώρα, αριθµό κάµερας, ταυτότητα κάµερας 16 χαρακτήρων, εικονίδιο που υποδεικνύει εάν η επιλεγµένη κάµερα διαθέτει δυνατότητα ελέγχου και ένα µόνιτορ 12 χαρακτήρων ή οθόνη κατάστασης Να διαθέτει ενσωµατωµένα επίπεδα προτεραιότητας χειριστή τα

31 Κινητή Κάµερα (τεµ. 2) οποία αποκλείουν ορισµένους χειριστές από τον έλεγχο καθορισµένων λειτουργιών. Να παρέχει τους παρακάτω 3 τρόπους απόκρισης συναγερµού, οι οποίοι µπορούν να επιλέγονται από το πληκτρολόγιο: Βασική Λειτουργία, Αυτόµατη Λειτουργία, ή Λειτουργία Ακολουθίας και Απεικόνισης. Να διατίθεται λειτουργία "σύνδεσης" και "αποσύνδεσης" χρήστη µέσω του πληκτρολογίου του συστήµατος. Το πληκτρολόγιο επιτρέπει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτό, χειρισµό της κάµερας και έλεγχο PZT, χειρισµό συστήµατος και προγραµµατισµό. Να διατίθενται τουλάχιστον 99 σκηνές προκαθορισµένου ζουµ, εστίασης και περιστροφής/κλίσης ανά κάµερα µε δυνατότητα επιλογής από τα πληκτρολόγια του συστήµατος. Μια ενσωµατωµένη µονάδα διανοµής σήµατος πρέπει να παράγει διφασικά σήµατα ελέγχου και να παρέχει 12 ξεχωριστά σετ εξόδων µε δυνατότητα κίνησης µονάδων θολωτών καµερών κλίσης περιστροφής, σταθερής ή µεταβλητής ταχύτητας, οι οποίες είναι συµβατές µε το καθορισµένο σύστηµα matrix. Θολωτό σύστηµα κάµερας υψηλής ταχύτητας, Το σύστηµα κάµερας θα αποτελείται από µία ενσωµατωµένη κάµερα υψηλής ανάλυσης CCD µε συσκευή απεικόνισης 1/4" και φακό ζουµ 16X (4,1 mm-65,6 mm) αυτόµατης εστίασης και αυτόµατης ίριδας, µία µονάδα περιστροφής/κλίσης 360 και έναν "έξυπνο" ολοκληρωµένο δέκτη/οδηγό. Να δέχεται κωδικούς ελέγχου διαφόρων τύπων ή πρωτόκολλο κωδικών ελέγχου που προγραµµατίζεται µέσω εισόδου RS232. Να διαθέτει λειτουργία Ταχείας ιεύθυνσης που θα επιτρέπει τον προγραµµατισµό του αριθµού διεύθυνσης της κάµερας µέσω τηλεχειρισµού από το πληκτρολόγιο του συστήµατος χωρίς να απαιτείται ρύθµιση διακοπτών διεύθυνσης στην κάµερα Να διαθέτει οπτικό σύστηµα φακού µε ζουµ 16Χ. Να διαθέτει κλιµακούµενη λειτουργία η οποία να ρυθµίζει αυτόµατα την ταχύτητα της κίνησης περιστροφής ή κλίσης ανάλογα µε το οπτικό πεδίο του φακού. Όταν ο φακός ζουµ είναι ρυθµιζόµενος ως ευρυγώνιος, το χειριστήριο του πληκτρολογίου ελέγχου θα επιτρέπει µεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής και κλίσης από ότι εάν ο φακός είναι ρυθµισµένος σε ένα πιο περιορισµένο οπτικό πεδίο. Η δυνατότητα περιστροφής των 360 χωρίζεται σε 16 ανεξάρτητους τοµείς. Κάθε τοµέας µπορεί να ονοµαστεί µε ένα όνοµα µέχρι 16 χαρακτήρων. Όταν απαιτούνται οπτικοί περιορισµοί, µπορούν να αποκλειστούν όλοι ή οποιοιδήποτε από τους 16 τοµείς από το οπτικό πεδίο του χειριστή. Η δυνατότητα περιστροφής των 360 χωρίζεται σε 16 ανεξάρτητους τοµείς. Κάθε τοµέας να µπορεί να ονοµαστεί µε ένα όνοµα µέχρι 16 χαρακτήρων. Όταν απαιτούνται οπτικοί περιορισµοί, µπορούν να αποκλειστούν όλοι ή οποιοιδήποτε από

32 τους 16 τοµείς από το οπτικό πεδίο του χειριστή. Να έχει δυνατότητα εγγραφής δύο (2) διαφορετικών περιηγήσεων µε κινήσεις από το πληκτρολόγιο του χειριστή που αποτελούνται από ενέργειες κλίσης και ζουµ επί ένα συνολικό χρονικό διάστηµα 15 λεπτών. Οι περιηγήσεις που έχουν εγγραφεί να µπορούν να αναπαράγονται συνεχώς. Όταν ένας χειριστής διακόπτει τον χειροκίνητο έλεγχο της κάµερας, και ένα προγραµµατισµένο χρονικό διάστηµα επιτρέπεται να λήξει, η κάµερα θα εκτελεί µία από τις παρακάτω προγραµµατιζόµενες λειτουργίες: 1) επιστροφή στην προρυθµισµένη #1 2) επιστροφή στην αυτοµατοποιηµένη περιήγηση που εκτελέστηκε προηγουµένως 3) καµία ενέργεια. Να εξασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε προηγµένες εντολές που απαιτούνται για τον προγραµµατισµό θα είναι προσβάσιµες µέσω τριών επιπέδων προστασίας από κωδικούς οι οποίοι θα κυµαίνονται από χαµηλή έως υψηλή ασφάλεια. Έγχρωµη Κάµερα Υψηλής Ανάλυσης (τεµ. 1). Κάµερα, CCD 1/3". Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας µε τάση AC ή DC. Να διαθέτει απεικόνιση οθόνης (OSD) για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της κάµερας. Να παράγει 540 γραµµές οριζόντιας ανάλυσης. Να διαθέτει µονόχρωµη λειτουργία νύχτας µε χρήση της τεχνολογίας NightSense, η οποία να ενεργοποιείται αυτόµατα σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Να δέχεται φακούς σταθερής ίριδας, φακούς µε χειροκίνητη ρύθµιση ίριδας, φακούς αυτόµατης ίριδας DC, και φακούς ίριδας βίντεο. Να διαθέτει έναν οδηγό ρύθµισης του φακού ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική ρύθµιση της εστίασης και να εξασφαλίζεται ότι το αντικείµενο που ενδιαφέρει τον χειριστή παραµένει συνεχώς εστιασµένο. Να διαθέτει αυτόµατη ανίχνευση ισορροπίας λευκού µέσω του φακού Να διαθέτει αυτόµατη λειτουργία στάθµης µαύρου για ενίσχυση της αντίθεσης, µέσω της αφαίρεσης της λάµψης από την εικόνα. Να διαθέτει επιλογή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης αντιστάθµισης φωτισµού. Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου ηλεκτρονικού κλείστρου aut/flicker less/ff. Έγρωµη επίπεδη οθόνη LCD 15" (τεµ. 1). Έγχρωµο µόνιτορ υψηλής απόδοσης, υψηλής ανάλυσης 500 TVL µε οθόνη υγρών κρυστάλλων matrix (15") µε ανάλυση x pixels και λεπτό τρανζίστορ λεπτού φιλµ (TFT). Να διαθέτει τις παρακάτω εισόδους: ύο σετ υποδοχών σύνθετης εικόνας BNC µε

33 Σταθµός εργασίας (τεµ. 1). Κάρτα γραφικών (τεµ. 1). αυτόµατη µετάβαση από µη ισορροπηµένο τερµατισµό 75Ω σε Hi-Z. ύο σετ υποδοχών RCA µε έξοδο ήχου επιπέδου γραµµής βρόγχου. Κάθε είσοδος δέχεται µία είσοδο επιπέδου γραµµής 1V σε ένα εσωτερικό ηχείο ισχύος 1W. Ένα ζευγάρι µίνι υποδοχών εισόδου DIN Y/C (Svide) µε αυτόµατη µετάβαση από µη ισορροπηµένη λειτουργία 75 hms σε Hi-Z µέσω χειρισµού. Το µόνιτορ διαθέτει υποδοχή 15 ακίδων D-sub για αναλογική είσοδο VGA για χρήση από υπολογιστές και αναλογικές συσκευές ήχου. Να διαθέτει λειτουργία εικόνας-στην-εικόνα (PIP) που επιτρέπει σε οποιαδήποτε σύνθετη εικόνα ή είσοδο Y/C να µπαίνει η µία µέσα στην άλλη, στην οθόνη VGA όταν λειτουργεί σε αναλογική λειτουργία VGA Τύπος επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel Xen Quad Cre 5450 GHz, 12 MB L2 cache, 1333 MHz Frnt Side Bus Εγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα: Windws Vista Business 64-bit Υποβάθµιση σε Windws XP Prfessinal 64-bit Αριθµός επεξεργαστών Chipset Intel 5400 Τύπος µνήµης: DDR MHz ECC µε πλήρη προσωρινή µνήµη Μνήµη: 4GB (2 x 2GB) DDR2 Υποδοχές µνήµης: 8 έως 16 θύρες DIMM Εσωτερική µονάδα σκληρού δίσκου 250 GB Οπτικές µονάδες 16xDVD+/-RW SuperMulti Ελεγκτής σκληρού δίσκου SATA 3GB/s NCQ Υποδοχές επέκτασης: θύρα PCI, 1 θύρα PCI-X, 1 PCI Express (x1 ή x8), 2 PCI Express (x8 µηχανικά, x4 ηλεκτρικά), 2 υποδοχές γραφικών PCI Express x16 Gen2 Ενσωµατωµένη διπλή Bradcm 5755 Gigabit Ethernet LM, προαιρετική Bradcm 5751Gigabit Ethernet PCIe Εξωτερικές θύρες I/O: Ακουστικά, µικρόφωνο, 2 USB 2.0, 1 IEEE USB 2.0, 1 βασική σειριακή θύρα, 1 παράλληλη θύρα, πληκτρολόγιο και ποντίκι PS/2, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 IEEE Εσωτερικά: 1 USB 2.0 Η κάρτα γραφικών επαγγελµατικών 3D θα παρέχει υπερσύγχρονα γραφικά σταθµού εργασίας για εφαρµογές CAD, DCC και εικονικοποίησης

34 υνατότητα προγραµµατισµού κορυφών και εικονοστοιχείων επόµενης γενιάς 512MB G-DDR3 µνήµη γραφικών Up t 32x Full-Scene Antialiasing (FSAA) Rtated-Grid FSAA Dual Link DVI-I, Stere έξοδος Τεχνολογία δυναµικής περιοχής υψηλής ακρίβειας 128-bit IEEE flating-pint precisin graphics pipeline 32-bit ακρίβεια χρώµατος κινητής υποδιαστολής ανά στοιχείο Tw-sided lighting Optimized and certified frcg and Micrsft HLSL Supprt fr OpenGL 2.1 and DirectX 10 Multi-display prductivity PCIe 2.0 (x16 bus) Vide capture card fr live streaming (τεµ. 1). υνατότητα επεξεργασίας µιας ζωντανής τηλεοπτική πηγή σε πολλαπλάσιο ποσοστό δυαδικών ψηφίων, πολλαπλάσια frmat συµπιεσµένων media streams Vide and Audi υποδοχές: Y/C (1), Cmpsite (1), Balanced audi, Unbalanced audi Hardware Vide Prcessing Υποστήριξη NTSC and PAL vide προτύπων Mtin adaptive de-interlacing Μείωση θορύβου (2D και προσαρµοστικότητα κίνησης 3D) Aspect rati cnversin Crpping and scaling Prc amp cntrl ιόρθωση Gamma Επικάλυψη γραφικών παράστασης µε διαβάθµιση (scaling) και προσδιορισµό (psitining) Key Audi Prcessing Features 20bit εσωτερική επεξεργασία 8 κανάλια επεξεργασίας Audi 7-band parametric EQ (8) Συµπίεση και επέκταση δυναµικής περιοχής (4, 1 για κάθε ζεύγος audi) Hardware sample rate cnversin Έλεγχος Bass and Treble Κύριος έλεγχος στάθµης ήχου Να υποστηρίζει Standard Output Cdecs Micrsft Windws Media 7, Windws Media 9 Real, Real Helix 9 & 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 25630 / 2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 25630

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολείς laser 3LCD VPL-FHZ60 και VPL-FHZ65. Έως 20.000 ώρες χωρίς συντήρηση

Βιντεοπροβολείς laser 3LCD VPL-FHZ60 και VPL-FHZ65. Έως 20.000 ώρες χωρίς συντήρηση Βιντεοπροβολείς laser 3LCD VPL-FHZ60 και VPL-FHZ65 Έως 20.000 ώρες χωρίς συντήρηση Σειρά ασύρματων μικροφώνων UWP-D για ψηφιακή επεξεργασία ήχου VPL-FHZ60 ΚΑΙ VPL-FHZ65: βιντεοπροβολείς 3LCD WUXGA 5.000

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Τεχνικών. Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΤΕΙ-Θ. Ιωάννης Μαρασλίδης. Ευκλείδης Κεραµόπουλος

Σεµινάριο Τεχνικών. Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΤΕΙ-Θ. Ιωάννης Μαρασλίδης. Ευκλείδης Κεραµόπουλος Σεµινάριο Τεχνικών Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης ΤΕΙ-Θ Ιωάννης Μαρασλίδης Ευκλείδης Κεραµόπουλος 1 Εξοπλισµός Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ-Θ Οθόνη Προβολής Stumpfl BIM-PQ PQ200. Μικρόφωνα Προέδρου Philips-Bosch

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002918739 2015-07-17

15REQ002918739 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθμ. Μελέτης: 5 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΟΚΑΣ) Σητεία 27//202 Αρ. πρωτ. 844 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.»

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Καλλούδης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό

MIC400 Κάμερα PTZ εμβύθισης σε νερό Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης MIC400 Κάμερα TZ εμβύθισης Δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε βάθος 25 μέτρων Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες Ποικιλία επιλογών στερέωσης και προβολής

Διαβάστε περισσότερα

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016 www.audiotheasis.gr e-mail:info@audiotheasis.gr ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779 Τιµοκατάλογος Λιανικής German Hi-Fi Cables HDMI WHITE series Κωδικός Περιγραφή Τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Sony FY14 Bravia B2B Λεπτές, διακριτικές οθόνες εξοικονόμησης ενέργειας για οικονομική προβολή εταιρικών παρουσιάσεων, εκπαίδευση και εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό /1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα Περιεχόμενα Γενικά /3 Παραδείγματα εφαρμογών /7 Εξωτερικές μονάδες /8 Οθόνες αφής /9 Θυροτηλέφωνα /10 Εξαρτήματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα "όλα σε ένα" Plena

Μονάδα όλα σε ένα Plena Συστήματα επικοινωνίας Μονάδα "όλα σε ένα" Plena Μονάδα "όλα σε ένα" Plena www.boschsecrity.gr Λύση "όλα σε ένα" για μουσική υποβάθρου και τηλεειδοποίηση Σύστημα τηλεειδοποίησης έξι ζωνών Ενσωματωμένος

Διαβάστε περισσότερα