Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)"

Transcript

1 Θέρµη: Αρ. Πρωτ: 2943 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 9.365,21 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ

2 Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου Ρυθµίσεις γα την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 2.Την αριθµ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Σύσταση Οργανισµού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευοµένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νοµικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ). 3.Τη µε αριθµ. 3 Απόφαση της 2ης/ Συνεδρίασης του.σ του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ µε θέµα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ΗΜΗΤΡΑ». 4.Τη µε αριθµ. 15β Απόφαση της 48 η / Συνεδρίασης του Σ του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ µε θέµα: «Εφαρµογή της αριθµ. 919/131869/ ΚΥΑ - Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταµένων». 5.Την αριθµ. 19 απόφαση (Α Α: 6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2) της 60 ης /07 & Συνεδρίασης του Σ, του ΕΛΓΟ- ΗΜΗΤΡΑ µε θέµα «ορισµός προσωρινών αναπληρωτών προϊσταµένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας. 6.Την υπ αριθµ. 919/131869/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2889// ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Οργανισµός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.- ΗΜΗΤΡΑ) ΝΠΙ. 7.Την αριθµ. 2242/134250/2014 (ΦΕΚ Β 3041/ ) απόφαση των Υπουργείων Οικονοµικών Και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκριση επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης µε το ποσό των ,00 ευρώ και καθορισµός των όρων του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασίων πληρωµής και ελέγχου. 8.Την αριθµ. 15 (εκτος ηµερ. ιάταξης) Απόφαση (Α Α 7ΞΩΨΟΞ3-1ΜΜ) της 49 ης / Συνεδρίασης του Σ του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ, σχετικά µε την αποδοχή επιχορήγησης της ανωτέρω Πράξης µε το ποσό των ,00 ευρώ. 9.Την αριθµ. 2602/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκριση καταβολής Α δόσης επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης, ύψους ,00 ευρώ. 10.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 11.Το αριθµ. 8302/ έγγραφο της Γενικής /νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά µε την πραγµατοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ. 12.Την µε αριθµ. 12 απόφαση (Α Α: 6 2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53 ης / Συνεδρίασης του Σ του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων µειοδοτικών) διαγωνισµών (αρθρο 143 του Ν. 4281/2014), για την προµήθεια αναλώσιµων και άλλων υλικών και µικροεξοπλισµού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτοµίας «(ΑγροΕΤΑΚ) µε Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ». 13. Τα µε αριθµ. Πρωτ.2689/ , 2844/ , 2849/ , 2850/ , 2870/ αιτήµατα των Ωφελούµενων των έργων ΕΤΑΚ µε ΚΥΠΕ:7692/Β26, 7748/Β62, 7713/Β31, 7753/Β67, 7716/Β34 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (Α ΑΜ: 15REQ ). 14. Την µε αριθµ. πρωτ. 498/ (Α Α:Ω8 ΥΟΞ3Μ-ΑΚΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α ΑΜ:15REQ ). 15.Την µε αριθµ. Πρωτ. 2931/ (Α Α:76Σ6ΟΞ3Μ-211) απόφαση της ιευθύντριας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π..

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προµήθειας αναλώσιµων υλικών, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ µε ΚΥΠΕ: 7692/Β26, 7748/Β62, 7713/Β31, 7753/Β67, 7716/Β34 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προµηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε µία ή περισσότερες από τις έξι (6) οµάδες είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω έξι (6) οµάδες ειδών: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΟΜΑ Α ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ. Ε.Γ.Λ.Σ. CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , 1 ΧΗΜΕΙΟΥ , , , , , , 5.858, , , , , , , ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΕΙΑ , , ,71 53,29 285, , , , , , , , , , 3 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , , , , , 697,32 160,38 857, , , , , , , , , ΕΙ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,39 5,61 30, , , , , ,33 168,67 902,00 6 ΕΙ ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ , , ,11 15,89 85,00 ΣΥΝΟΛΑ 7.613, , ,21

4 Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στο Νέο Κρίκελλο, στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας, Λαµία, Τ.Κ.35100, τηλ , fax Ο µέγιστος διατιθέµενος προϋπολογισµός για την προµήθεια του συνόλου των παραπάνω οµάδων ειδών ανέρχεται σε 9.365,21 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω οµάδων ειδών είναι οι εξής: ΟΜΑ Α 1 ΧΗΜΕΙΟΥ Α/Α ΟΜΑ Α ΥΛΙΚΩΝ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Ποσότητα 1 ΧΗΜΕΙΟΥ Γάντια εξεταστικά Nιτριλίου χωρίς πούδρα από ελαστικό νιτρίλιο, χωρίς λάτεξ και πούδρα Small, συσκευασία των 100 τεµαχίων Εκτιµώµενο Κόστος χωρίς ΦΠΑ 3 24,39 2 ΧΗΜΕΙΟΥ Θειικό οξύ πυκνό PA 2,5 l 6 121,95 3 ΧΗΜΕΙΟΥ HCL 1 N, συσκευασία 1 λίτρου ,34 4 ΧΗΜΕΙΟΥ ΝaOH στερεό (συσκευασία 10 kg) 2 81,30 5 ΧΗΜΕΙΟΥ Πολυφωσφορικό νάτριο, συσκευασία 1 κιλού 2 82,93 6 ΧΗΜΕΙΟΥ Αγαρόζη standard, χαµηλής ηλεκτροενδόσµωσης, για την παρασκευή αναλυτικών και προπαρασκευαστικών gels. Κατάλληλη για διαχωρισµό DNA µεγέθους 50bp - 20 kb. Specification DNases/RNases/Proteases not detectable Ash 0.5 % Electroendoosmosis (EEO) Moisture 10 % Gel strength (1 %) 1200 g/cm2 Gel strength (1.5 %) 2300 g/cm2 Gel point (1.5 %) 36 ± 1.5 C Melting point 88 ± 1.5 C Sulfate 0.2 % Συσκευασία των 500gr. Αγαρόζη standard, χαµηλής ηλεκτροενδόσµωσης, για την παρασκευή αναλυτικών και προπαρασκευαστικών gels. Κατάλληλη για διαχωρισµό DNA µεγέθους 50bp - 20 kb. Specification DNases/RNases/Proteases not detectable Ash 0.5 % Electroendoosmosis (EEO) Moisture 10 % Gel strength (1 %) 1200 g/cm2 Gel strength (1.5 %) 2300 g/cm2 Gel point (1.5 %) 36 ± 1.5 C Melting point 88 ± 1.5 C Sulfate 0.2 % Συσκευασία των 500gr ,67 7 ΧΗΜΕΙΟΥ Ενεργός άνθρακας (activated charcoal powder), συσκευασία 1 κιλού 1 81,30

5 8 ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ aflatoxin B1 antibody, mouse monoclonal antibody igg1, 200µg/mL, Santa cruz Biotechnology Inc. Ένζυµο περιορισµού BamHI-HF (High Fidelity) units. High Fidelity Recombinant Restriction enzyme genetically engineered to reduce Star activity. Ανασυνδυασµένο και γενετικά τροποποιηµένο περιοριστικό ένζυµο BamHI που φέρει µειωµένη υπερδραστικότητα (Star Activity) Να συνοδεύεται από το ρυθµιστικό διάλυµα πέψης τύπου CutSmart που να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση πολλών ενζύµων και πλήρη κοπή σε µέγιστο χρόνο 15 λεπτών αλλά και ολονύκτια κοπή χωρίς απώλεια του δείγµατος. Συσκευασία των µονάδων Πολυµεράση υψηλής πιστότητας. Πολυµεράση υψηλής πιστότητας (Error rate:< 2,8 x 10-7 ).Να έχει πιστότητα 100 φορές περισσότερη από την απλή Taq. Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές.να είναι κατάλληλη για ενίσχυση µεγάλων τµηµάτων (έως 15 Kb).Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις. Η συσκευασία να περιλαµβάνει: 100 units πολυµεράσης 5x High Fidelity Buffer with MgCl2 5x High Fidelity GC Buffer with MgCl2 25 mm MgCl2 dntp Mix (10 mm each nucleotide) 1 223, , ,62 11 ΧΗΜΕΙΟΥ ml 8-strip tubes + Flat caps, 120 strips. Σωληνάρια για PCR, όγκου 0,2 ml, µε πολύ λεπτά τοιχώµατα σε οκτάδες (8-strip tubes) και επίπεδα καπάκια σε οκτάδες (8-strip caps). Να είναι ελεύθερα DNAse, RNAse, human gdna. Να διατίθενται σε συσευασία 120 οκτάδων το καθένα (120 x 8-strip tubes & 120 x 8-strip caps). Συσκευασία των 120 strips Σύριγγες πλαστικές, 2,5 ml, συσκευασία των ΧΗΜΕΙΟΥ τεµ. οκιµαστικοί σωλήνες/falcon µε βάση 50 ml 13 ΧΗΜΕΙΟΥ (συσκευασία των 25 τεµ.) 1 88, , ,72 14 ΧΗΜΕΙΟΥ aflatoxin B1 5mg, Purity 98%, Cayman Chemical 1 235,77 15 ΧΗΜΕΙΟΥ Buffer ph 4,00 συσκευασία φιάλης 1 λίτρου 2 16,26 16 ΧΗΜΕΙΟΥ buffer ph 7,00 συσκευασία φιάλης 1 λίτρου 2 16,26 17 ΧΗΜΕΙΟΥ CaCl 2 x 2H 2 O powder, συσκευασία 1 κιλού 1 24,39 DTPA (Diethylenetriamine-penta-acetic acid ) 18 ΧΗΜΕΙΟΥ 1 109, powder, συσκευασία 1 κιλού 19 ΧΗΜΕΙΟΥ Folin-ciocalteu συσκευασία των 5 L 1 32,52 20 ΧΗΜΕΙΟΥ TEA (Triethanolamine), λίτρα 2 36,59 21 ΧΗΜΕΙΟΥ Αζωµεθίνη, συσκευασία 10g 1 81,30 22 ΧΗΜΕΙΟΥ Ασκορβικό οξύ, συσκευασία 500 g 1 65,04 23 ΧΗΜΕΙΟΥ οξικό αµµώνιο, συσκευασία 1 κιλού 2 32,52 24 ΧΗΜΕΙΟΥ Ταµπλέτες Kjeldahl (κουτί 500 ταµπλετών) 1 40,65 25 ΧΗΜΕΙΟΥ υδροχλωρικό οξύ fuming PA 37%, λίτρα 15 51,22 26 ΧΗΜΕΙΟΥ Χηµικά αντιδραστήρια/2,4,6-tri(2-pyridyl)-1,3,5- triazine, 98%, συσκευασία των 5g 1 73,17 27 ΧΗΜΕΙΟΥ acetonιtrile (σε φιάλες των 2,5Lt) 1 16,26

6 28 ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ COD TUBES NANOCOLOR 1500 (MACHEREY-NAGEL Co) COD TUBES NANOCOLOR 160 (MACHEREY-NAGEL Co) Dulbecco's MEM (DMEM) 10X, w 4.5 g/l D- 30 ΧΗΜΕΙΟΥ Glucose (IN 1:10 DILUTION), 500mL, biochrom Fetal Bovine Serum (FBS) SOUTH AMERICAN 31 ΧΗΜΕΙΟΥ (CE) 500 ml, τεµ , , , ,45 32 ΧΗΜΕΙΟΥ Guanidine Hydrochloride. Με τη βιοχηµική εξειδίκευση να είναι ως εξής: Assay (titr.) min. 99 % ph (5 %; H2O; 25 C) Συσκευασία των 500gr. 1 75,61 33 ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ Kit για HRM (High Resolution Melt) ανάλυση το οποίο περιέχει Evagreen Kit για HRM (High Resolution Melt) ανάλυση. Να περιέχει Evagreen. To master mix να περιέχει ρυθµιστικό διάλυµα βελτιστοποιηµένο για HRM ανάλυση και DNA πολυµεράση κατάλληλη για αποτελεσµατική ενίσχυση. Το master mix να µην περιέχει MgCl2 αλλά να παρέχεται ξεχωριστά σε ποσότητα 2 x 1.5 ml - 25 mm MgCl2. Να είναι κατάλληλο για SNP genotyping, Mutation discovery, Species identification and genotyping, DNA fingerprinting, Genetic association studies. Συσκευασία των 500 αντιδράσεων των 20µl Kit για αποµόνωση γενοµικού DNA από φυτικά κύτταρα και ιστούς ποσότητας έως 100mg. Πλήρες kit για την ταχεία αποµόνωση DNA από φυτικά κύτταρα ή ιστούς. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας και υψηλής συγκέντρωσης DNA έως 30µg.Ο όγκος έκλουσης να είναι 50 µl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαµβάνει δύο διαφορετικά lysis buffer για την βέλτιστη χρήση ανάλογα µε το δείγµα, φίλτρα και RNase A. Να περιλαµβάνει Lysis Buffer PL1, Lysis Buffer PL2, Precipitation Buffer PL3, Binding Buffer PC, Wash Buffer PW1, Wash Buffer PW2, Elution Buffer PE. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρµογές. Συσκευασία των 50 αποµονώσεων (αντιδράσεις) , ,08 35 ΧΗΜΕΙΟΥ methanol LCMS grade (σε φιάλες των 2,5Lt) 2 52,85 36 ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ SYTO 9 GREEN FLUORESCE 100 UL. Πράσινη φθορίζουσα κυτταροδιαπερατή χρωστική µε δυνατότητα χρώσης ζωντανών και νεκρών Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων. Να διατίθεται σε διάλυµα 5 mm σε DMSO, συσκευασία 100µL και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ιέγερση/εκποµπή (nm): 485/498 (DNA),486/501 (RNA). Συσκευασία των 100mL. Στήλες ανοσοσυγγένειας για αφλατοξίνες AflaCLEAN Size: 3mL, widebore column, Aflatoxins B1, B2, G1, G2, Shelf life: 24 months, 25pks 1 487, ,80

7 38 ΧΗΜΕΙΟΥ Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων (primers=εκκινητών). Να είναι λυοφιλιοποιηµένα, desalted, ελεγµένα ως προς την ποιότητά τους µε φασµατοµετρία µάζας ( mass spectrometry). Να παρέχεται η δυνατότητα σύνθεσης ολιγονουκλεοτιδίων βάσεων. Κλίµακα σύνθεσης: 100 nmole ,96 39 ΧΗΜΕΙΟΥ Σύριγγα για HPLC (SHIMADZU), Τεµ. 1 81,30 40 ΧΗΜΕΙΟΥ Σωληνάρια τύπου Eppendorf των 1.5 ml συσκευασία των 500 τεµ. 3 16,26 41 ΧΗΜΕΙΟΥ Σωληνάρια τύπου eppendorf των 2 ml, τεµ ,91 42 ΧΗΜΕΙΟΥ Σωληνάρια τύπου Falcon των 15 ml, τεµ ,30 43 ΧΗΜΕΙΟΥ Σωληνάρια τύπου Falcon των 50 ml, τεµ ,30 44 ΧΗΜΕΙΟΥ Ύδωρ LC/MS grade (σε φιάλες των 2,5Lt) 2 28,46 45 ΧΗΜΕΙΟΥ Χλωριούχο κάλιο 1kg 1 71,54 46 ΧΗΜΕΙΟΥ φλάσκες 75cm3 µε φίλτρο ORANGE, τεµ ,43 47 ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ πλακίδια ELISA 96 well black clear bottom, 10pcs, greiner bio one, τεµ. πλακίδια ELISA 96 well, 5pcs, greiner bio one, τεµ. πλακίδια ELISA tissue-culture 12 well, CELL STAR, greiner bio one πλακίδια ELISA tissue-culture 24 well, CELL STAR, greiner bio one, τεµ. πλακίδια ELISA tissue-culture 6 well, CELL STAR, greiner bio one, τεµ. πλακίδια ELISA tissue-culture 96 well, CELL STAR, greiner bio one, τεµ. Πιπέττες πλαστικές 10mL συσκευασία των 200 τεµ. Αποστειρωµένα Ρύγχη µε φίλτρο των 1000µl. Τα προσφερόµενα ρύγχη να είναι κατάλληλα για Πιπέττες Finnpipette ; Gilson και τύπου Gilson. Επιπλέον να είναι ελεύθερα από DNAse/Rnase Human-DNA Non-Pyrogenic, noncytotoxic και πιστοποιηµένα για την διεξαγωγή της PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης). Κατασκευασµένα σύµφωνα µε DIN Να διατίθενται σε στατώ των 60 θέσεων. Συσκευασία σε στατώ των 60 θέσεων Αποστειρωµένα Ρύγχη µε φίλτρο των 10µl. Τα ρύγχη να είναι κατάλληλα για πιπέττες Gilson και τύπου Gilson (Gilson Pipetman P2, P10, U10)και τύπου Gilson. Επιπλέον να είναι ελεύθερα από DNAse/Rnase Human-DNA, Non-Pyrogenic, noncytotoxic και πιστοποιηµένα για την διεξαγωγή της PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης). Κατασκευασµένα σύµφωνα µε DIN Συσκευασία σε στατώ των 96 θέσεων Αποστειρωµένα Ρύγχη µε φίλτρο των 200µl. Τα προσφερόµενα ρύγχη να είναι κατάλληλα για Πιπέττες Brand ; Biohit ; Eppendorf ; Gilson και τύπου Gilson. Επιπλέον να είναι ελεύθερα από DNAse/Rnase Human-DNA Non-pyrogenic, noncytotoxic και πιστοποιηµένα για την διεξαγωγή της PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης). Κατασκευασµένα σύµφωνα µε DIN Να διατίθενται σε στατώ των 96 θέσεων. Συσκευασία σε στατώ των 96 θέσεων 1 32, , ,26 5 8, , , ,52 1 4, , ,70

8 57 ΧΗΜΕΙΟΥ Αποστειρωµένα Ρύγχη µε φίλτρο των 20µl. Τα ρύγχη να είναι κατάλληλα για πιπέττες Brand, Biohit, Eppendorf, Gilson και τύπου Gilson, Socorex. Επιπλέον να είναι ελεύθερα από DNAse/Rnase Human-DNA Non-Pyrogenic, noncytotoxic και πιστοποιηµένα για την διεξαγωγή της PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης). Κατασκευασµένα σύµφωνα µε DIN Να διατίθενται σε στατώ των 96 θέσεων. Συσκευασία σε στατώ των 96 θέσεων 58 ΧΗΜΕΙΟΥ Ρύγχη (tips) κίτρινα των µl συσκευασία των 500 τεµ. 59 ΧΗΜΕΙΟΥ Ρύγχη (tips) µπλε των µl συσκευασία των 250 τεµ. 3 17, , ,33 60 ΧΗΜΕΙΟΥ Methanol p.a, συσκευασία των 5 L 1 14,63 Αναγόµωση στήλης απιονισµού ύδατος τύπου 61 ΧΗΜΕΙΟΥ ,34 Zalion 2000 lt. ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,13 ΟΜΑ Α 2 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΕΙΑ Α/Α ΟΜΑ Α ΥΛΙΚΩΝ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Ποσότητα Εκτιµώµενο Κόστος χωρίς ΦΠΑ 1 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΕΙΑ Γάντια ιατρικά µίας χρήσεως, µέγεθος medium, κουτιά 1 4,07 2 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΕΙΑ Γάντια ιατρικά µίας χρήσεως, µέγεθος small, κουτιά 2 8,13 Αζωτούχο λίπασµα YaraVera Amidas (συσκευασία των 3 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΕΙΑ ,04 40 Kg) 4 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΕΙΑ Λίπασµα Yara Unika Kali (συσκευασία των 25 Kg) 3 89,43 5 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΕΙΑ Λίπασµα YaraMila Complex MgO+TE (συσκευασία των 25 Kg) 4 65,04 ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,71 ΟΜΑ Α 3 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΜΑ Α ΥΛΙΚΩΝ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Ποσότητα Εκτιµώµενο Κόστος χωρίς ΦΠΑ 1 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τετράδιο σπιράλ 4 θεµάτων, 140 φύλλων, Α4 1 4,07 2 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων 76χ76mm, τεµ. 1 1,63 3 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ηµερολόγιο 2015 µε ανθεκτικό εξώφυλλο 1 4,07 4 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κλασέρ, Χρώµα: µαύρο, διαστάσεις: 8x34x28,5 συσκευασία κουτί (10 τµχ) Ντοσιέ-Κλασέρ, από Χαρτόνι µε Πλαστική Επένδυση 8/34, µε µηχανισµό RADO που συγκρατεί έως και 750 φύλλα Α4 µε µεταλλική ακµή στη βάση του, στη ράχη του υπάρχει ετικέτα διπλής όψης για αναγραφή περιεχοµένων 4 52, ,26 6 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Θήκες εγγράφων (διαφανείς 0,03mm, συσκευασία 100 τεµ.) 2 2,44 7 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Γοµολάστιχες (λευκή γόµα για µολύβι) 1 0,89 8 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μαρκαδοράκια (για επιφάνεια CD µαύρου χρώµατος) 2 2,03

9 9 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι, µε στρογυλλή µύτη πάχους 1,5 mm, χρώµα µαύρο, συσκευασία κουτί 12 τεµ. 1 8,13 10 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μαρκαδόρος επισήµανσης, τεµ. 5 8,13 11 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μολυβοθήκες 1 4,07 12 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μολύβια ξύλινα HB2 µε γόµα, συσκευασία των 50 τεµ. 2 8,13 13 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μολύβια ξύλινα HB2 τεµ. 2 0,49 14 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Στυλό διαρκείας, µπλε, πάχος µύτης 0.7mm, πάχος γραφής 0.27mm, µε καπάκι και λαβή µε λάστιχο Στυλό διαρκείας µε λαστιχένια λαβή και µύτη πάχους 1.2mm, χρώµα µπλέ, συσκευασία κουτί 14 12, ,63 16 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ξύστρες µολυβιών (µεταλλική) 1 0,41 17 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ιαφάνειες Α4 ΠΑΚ/ ,88 18 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ντοσιέ πλαστικό µαύρο µε 4 κρίκους & θήκη στο εξώφυλλο, τεµάχια 2 8,13 19 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Φάκελος µε έλασµα, υλικό χαρτόνι, τεµ. 10 3,25 20 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πλαστική χαρτοθήκη γραφείου για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, οριζόντια, τεµ. 1 8,13 21 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Πλαστικοποιηµένες Θήκες αρχειοθέτησης εντύπων Α4, κάθετες, τεµ. 1 4,07 22 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Συρραπτικά χειρός, δυνατότητα συρραφής: φύλλα, τύπος συρµάτων Νο64, υλικό κατασκευής: µέταλλο, τεµ. Συρραπτικό χειρός µε µεταλλικό σκελετό για συρραφή 23 φύλλων µε συρµατάκια 24/6mm, τεµ. 2 14,63 1 5,69 24 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αποσυρραπτικά 1 2,03 25 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ιατρητήρες (αριθµός τρυπών:2, δυνατότητα διάτρησης: 30 φύλλα, διάµετρος τρυπών 6mm, απόσταση τρυπών: 80mm, µε οδηγό τρυπήµατος και δοχείο αχρήστων, χρώµα: µαύρο) 1 4,07 26 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Εκτυπωτικό χαρτί Α4, 80 γρ. Λευκό, συσκευασία κουτί (5 δεσµίδες των 500 φύλλων) ,07 27 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Χαρτί Φωτοαντιγραφικό 80γρ. Α4, 500 ΦΥΛΛΑ/Πακέτο, Λευκό, πακέτα 3 40,65 28 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Φάκελοι (αλληλογραφίας, 22Χ33, συσκευασία 25 τεµαχίων) 4 6,50 29 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης δεδοµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρητικότητας 1TB 1 63,41 30 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μονάδες αποθήκευσης δεδοµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξωτερικός σκληρός δίσκος, 1ΤB, σύνδεση USB 3.0, µέγιστος ρυθµός µεταφοράς USB 5 Gbit/sec) 1 73,17 31 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Σύµπυκνοι δίσκοι (CD-R, συσκευασία 25 τµχ "cake box", χρόνος εγγραφής 52x, χωρητικότητα 700MB) Ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD-R), 4,7 GB, ταχύτητα εγγραφής 16Χ, συσκευασία 25 τεµ. Κολλητική ηλεκτροµονωτική ταινία set, από P.V.C., Συσκ:5 τεµ.διαφορετικού χρώµατος 2 8,13 1 8,13 1 6,50 34 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ψαλίδια (25cm) 1 1,63 35 ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ Internet security software µε 3 άδειες χρήσης για ένα έτος, περιλαµβάνει antivirus, firewall, έλεγχος-προστασία δεδοµένων 1 40,65 ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,32

10 ΟΜΑ Α 4 ΕΙ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Α/Α ΟΜΑ Α ΥΛΙΚΩΝ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Ποσότητα Εκτιµώµενο Κόστος χωρίς ΦΠΑ 1 ΕΙ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χαρτί κουζίνας, λευκό σε ρολό του 1 κιλού, συσκευασία του 1 τµχ 10,00 24,39 ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,00 24,39 ΟΜΑ Α 5 Α/Α ΟΜΑ Α ΥΛΙΚΩΝ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Ποσότητα Εκτιµώµενο Κόστος χωρίς ΦΠΑ Μελάνι για εκτυπωτή HP C4680, έγχρωµο No 300XL 1 26, Μελάνι για εκτυπωτή HP C4680, µαύρο No 300XL 1 20, Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet 5940, έγχρωµο Νο , Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet 5940, µαύρο Νο , Μελάνι για πολυµηχάνηµα CANON MX-395, έγχρωµο Νο CL- 541XL 2 37, Μελάνι για πολυµηχάνηµα CANON MX-395, µαύρο Νο PG-540XL 2 37, Τόνερ εκτυπωτή Samsung SCX-3205, MLT-D1042S Black 1 50, Φυσίγγιο µελάνης της εταιρείας EPSON, Multipack T0715 (B-C-M- Y) µε κωδικό προϊόντος C13T Τόνερ για φωτοαντιγραφικές µηχανές TOSHIBA estudio207, No T1640 (µαύρο) 1 35, , Toner Q2612A για Laserjet , Μελάνι HP 23 (έγχρωµο)για εκτυπωτή HP710c 1 21, Μελάνι HP 45 (µαύρο) για εκτπωτή HP710c 1 17, Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet έγχρωµος Νο , Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet έγχρωµος Νο , Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet µαύρος Νο , Μελάνι για εκτυπωτή HP Deskjet µαύρος Νο , Μελάνι για πολυµηχάνηµα CANON ΜΧ-395, CL-541 XL (έγχρωµο) 1 43, Μελάνι για πολυµηχάνηµα CANON ΜΧ-395, PG-540 XL (Μαύρο) 1 43,09 ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,33

11 ΟΜΑ Α 6 ΕΙ ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΟΜΑ Α ΥΛΙΚΩΝ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Ποσότητα Εκτιµώµενο Κόστος χωρίς ΦΠΑ ΕΙ ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙ ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙ ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αδιάβροχος ρουχισµός µέγεθος "small" 1 24, Ρόµπες εργαστηρίου, µέγεθος "small", χοντρό υλικό ανθεκτικό σε ισχυρά οξέα 1 20, Σακκίδιο πλάτης 1 24,39 ΣΥΝΟΛIKΗ ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3 69,11 Συνολική εκτιµώµενη απάνη χωρίς ΦΠΑ των Οµάδων 1 έως 6 = 7.613,99 Ευρώ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, κοινοπραξίες και ενώσεις προµηθευτών που διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική αξιοπιστία και φερεγγυότητα µε συναφή δραστηριότητα στο αντικείµενο του διαγωνισµού και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 3.Ο ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί κάθε είδος που περιλαµβάνεται στο διαγωνισµό από διαφορετικούς προµηθευτές και αντίστοιχα οι προµηθευτές µπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. 4.Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µέχρι και την Παρασκευή 31/07/2015 και ώρα να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά είτε για το σύνολο του έργου, είτε για οµάδα, είτε για είδος, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: οι προδιαγραφές τους, η εγγύηση που παρέχεται (στην περίπτωση που απαιτείται στις προδιαγραφές), ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιµή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιµή). 5.Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση «Προσφορά για το διαγωνισµό προµήθειας αναλώσιµων υλικών του Ι.Γ.Β.&Φ.Π.-τµήµα Ακροδρυών στο πλαίσιο του έργου ΑΓΡΟΕΤΑΚ»), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογεντικών Πόρων στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, ΤΚ (Αγρόκτηµα Θέρµης) στη Γραµµατεία ( κα ελίδου Κάριν ) Τηλ: , FAX: Πληροφορίες κ.ιωάννης Γιωτόπουλος τηλ εσωτ Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω προθεσµία δε θα γίνουν δεκτές. 7.Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προµηθευτή µε το Ι.Γ.Β.&Φ.Π. θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 8.Οι προσφορές θα κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (εντός του οποίου θα εµπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι µε τις Τεχνικές προδιαγραφές και την Οικονοµική προσφορά) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυµία:. ιεύθυνση: Αριθµό τηλεφώνου:... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το ιαγωνισµό: «Προµήθεια αναλώσιµων υλικών έργων ΑΓΡΟΕΤΑΚ του Ι.Γ.Β.&Φ.Π.-τµήµα Ακροδρυών» Αριθµός Πρωτοκόλλου της ιακήρυξης: / Τόπος/ ιεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «ιεύθυνση:.ι.γ.β.&φ.π., Θέρµη - Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57001, Τ.Θ.60458, τηλ. επικοινωνίας: » ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 1.Οι επί µέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, µε µόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί µέρους φακέλου («Φάκελος Προσφοράς της οµάδας Χ»). 2.Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 3.Οι προσφορές γίνονται δεκτές µόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόµισµα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5.Ο προσφέρων εφόσον συµµετέχει στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης. 6.Ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών ορίζεται η ευτέρα 03/8/2015 και ώρα π.µ., στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία ( κα ελίδου Κάριν ) τηλ: , ή στο λογιστήριο κ.ιωάννης Γιωτόπουλος τηλ εσωτ.124. Προσφερόµενη τιµή 1.Οι προµηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν υποχρεωτικά τιµή για κάθε είδος χωριστά (αναγράφοντας χωριστά την καθαρή τιµή, το Φ.Π.Α. και την συνολική τιµή). 2.Τα έξοδα µεταφοράς επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Αξιολόγηση προσφορών Σαν στοιχείο κρίσης των προσφορών για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του πλειοδότη, λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. γ) Η τιµή της προσφοράς. ιαδικασία διαγωνισµού - Κατακύρωση 1.Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρµόδια επιτροπή και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η ιευθύντρια του Ι.Ι.Γ.Β.&Φ.Π του ΕΛΓΟ-

13 ΗΜΗΤΡΑ λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, και σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπονται από την προκήρυξη, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 2. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να συνυπογράψει/ουν συµβάσεις (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα 2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ), σχετικά µε τα είδη που θα προµηθεύσει/ουν, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, αφού αυτή έχει επιστραφεί από τον έλεγχο του Νοµικού τµήµατος της υπηρεσίας µας. 3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Α.Π. ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήµου και 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ). 4. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, λύεται η σύµβαση µε τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσοµένης της αναζήτησης κάθε ζηµιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόµενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική µαταίωση της προµήθειας που διενεργεί µε την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συµµετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 6. Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύµβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Παράδοση υλικών-πληρωµή 1.Η παράδοση των υλικών θα γίνει, µετά από συνεννόηση µε την επιτροπή παραλαβών, στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στο Νέο Κρίκελλο, Βαρδάτες-Φθιώτιδας, Λαµία, µετά από συνεννόηση µε την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβών. 2. Η πληρωµή του/των αναδόχου/χων θα γίνει µε την έκδοση σχετικών παραστατικών (µετά από συνεννόηση µε το λογιστήριο) και την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα όπου απαιτείται). Η προµήθεια αυτή έχει προβλεφθεί και βαρύνει τους προϋπολογισµούς των έργων µε ΚΥΠΕ: 7692/Β26, 7748/Β62, 7713/Β31, 7753/Β67, 7716/Β34. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστηµα δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών, στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του ήµου Θέρµης στον οποίο εδρεύει το Ι.Γ.Β.&Φ.Π. Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ρ Ελένη Μαλούπα Τακτική Ερευνήτρια

15PROC002941623 2015-07-29

15PROC002941623 2015-07-29 5PROC00294623 205-07-29 Θέρµη: 29-07 - 205 Αρ. Πρωτ:324 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950762 2015-08-03

15PROC002950762 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3241 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 09-06 - 205 Αρ. Πρωτ: 2359 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ &ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950793 2015-08-03

15PROC002950793 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3243 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) Θέρµη: - 4-05 Αρ. Πρωτ: 580 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003073667 2015-09-22

15PROC003073667 2015-09-22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830904 2015-06-08

15PROC002830904 2015-06-08 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.08 14:40:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΗΤΟΞ3Μ-Μ3Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003022420 2015-09-07

15PROC003022420 2015-09-07 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 07/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1226 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836209 2015-06-10

15PROC002836209 2015-06-10 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062512 2015-09-18

15PROC003062512 2015-09-18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003037319 2015-09-11

15PROC003037319 2015-09-11 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1252 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 4550) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.4573,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 9.172,73 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.4573,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 9.172,73 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.682,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 4.529,86 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.682,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 4.529,86 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.890,15 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.890,15 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795369 2015-05-22

15PROC002795369 2015-05-22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002506638 2014-12-29

14PROC002506638 2014-12-29 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002618340 2015-03-05

15PROC002618340 2015-03-05 ΑΔΑ : ΨΟΕ5ΟΞ3Μ-Ρ5Μ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002764208 2015-05-11

15PROC002764208 2015-05-11 5PROC0076408 05-05- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 0 845940 Fax: 0 840740 Λυκόβρυση, /5/05 Αριθ. Πρωτ.: 663 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα