Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία."

Transcript

1 Π. Παπαδοπούλου - Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία 55 Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία. Πέγκυ Παπαδοπούλου Εισαγωγή Η μαγνητική μαστογραφία είναι μια μη επεμβα τική μέθοδος, χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία, που επιτρέπει τη μελέτη τόσο της μορφολογίας όσο και της αγγειογένεσης των βλαβών του μαστού. Δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα των μαστών και είναι σε θέση να ανιχνεύσει βλάβες πολύ μικρού μεγέθους. Προϋποθέσεις Για τη διενέργεια τεχνικά άρτιας μαγνητικής μαστογραφίας απαιτείται ισχυρό μαγνητικό πε δίο, τουλάχιστον 1,5 Τ, ισχυρά βαθμιδωτά πεδία και εξειδικευμένο πηνίο μαστού. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφα λιστεί υψηλή σχέση σήματος θορύβου, ταχείες ακο λουθίες με ταυτόχρονη υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα, δυνατότητα καταστολής του λίπους και κάλυψη και των δυο μαστών ταυτόχρονα. Είναι σκόπιμο να υπάρχει διαθέσιμος μηχανικός εγχυ τής ώστε να εξασφαλιστεί σταθερός ρυθμός χο ρήγησης σκιαγραφικού. Η μαγνητική μαστογραφία πραγματοποιεί ται κατά προτίμηση τη δεύτερη εβδομάδα του κύ κλου. Πριν την εξέταση είναι απαραίτητη η λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού και η πληροφόρηση για τυχόν κλινικά ευρήματα όπως είναι η παρουσία ψηλαφητής βλάβης, η πάχυνση του δέρματος και η εκροή από τη θηλή. Ορμονι κές μεταβολές που μπορεί να επηρεάσουν τα απο τελέσματα της εξέτασης αφορούν τυχόν πρόσφα τη εγκυμοσύνη ή θηλασμό, λήψη αντισυλληπτικών ή άλλων εξωγενώς χορηγούμενων ορμονών και λή ψη ταμοξιφαίνης. Πάντοτε πρέπει να είναι στη δι άθεση του ακτινοδιαγνώστη οι παλαιότερες απει κονίσεις όπως μαστογραφία, υπερηχογράφημα και προηγηθείσα μαγνητική μαστογραφία. Ευαισθησία / Ειδικότητα Η ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας για τα διηθητικά καρκινώματα κυμαίνεται σε διάφο ρες μελέτες από 94 έως 100% ενώ είναι μικρότε ρη για το όπου κυμαίνεται από 9 % %. 9 %. Εί Εί Εί ναι μεγαλύτερη για τις βλάβες υψηλής κακοήθειας από τις βλάβες χαμηλής κακοήθειας. Η ειδικότητα της μεθόδου είναι χαμηλότερη και κυμαίνεται από 30 έως 70%. Μορφολογία και γγειογένεση Η μαγνητική μαστογραφία παρέχει πληροφο ρίες τόσο για τη μορφολογία των βλαβών, όσο και για την αγγειογένεση. Εδώ υπάρχει μια τεχνική δυ σκολία ή αλλιώς ένα «παζάρι». Για τη μελέτη της μορφολογίας απαιτείται μεγάλο προκει προκει προκει μένου να αυξηθεί η χωρική διακριτική ικανότητα και να είναι ακριβής η εκτίμηση του σχήματος και των ορίων ακόμη και σε μικρότερες βλάβες. Για τη μελέτη της αγγειοκινητικής, απαιτούνται ταχείες

2 56 κτινολογικά Χρονικά, 1, 4 ακολουθίες προκειμένου σε μικρό χρόνο να μπο ρούμε να επαναλάβουμε την ίδια ακολουθία και να μελετήσουμε πως αλλάζει η αγγείωση της βλάβης με την πάροδο του χρόνου. Ο βέλτιστος χρόνος κά θε σειράς εικόνων της δυναμικής μελέτης θεωρεί ται το ένα λεπτό και οπωσδήποτε κάτω από δυο λεπτά. Έτσι σχεδιάζουμε ανάλογα τις ακολουθίες μας, ώστε να έχουμε σειρές διάρκειας 1-2 λεπτών και από κει και πέρα εκμεταλλευόμαστε τις δυνα τότητες του μηχανήματος για να επιτύχουμε το μέ γιστο δυνατό.. νάλυση των εικόνων Στη μαγνητική μαστογραφία, όπως και στη μα στογραφία και το υπερηχογράφημα, για τη μελέ τη της μορφολογίας των βλαβών εφαρμόζεται το λεξικό.. Οι εμπλουτιζόμενες βλάβες δι δι δι ακρίνονται σε: εστία / εστίες, μάζες και περιοχι κό εμπλουτισμό. Οι εστίες είναι εξ ορισμού εμπλουτιζόμενες βλά βες διαμέτρου μικρότερης από 5.. Οι βλάβες αυ αυ αυ τές είναι συνήθως καλοήθεις. (εικ 1) Σε μια μελέτη (AJR Am J Roentgenol 2006;186: ) βρέ θηκε ότι μόνο το 3% των βλαβών κάτω των 5 mm που υποβλήθηκαν σε βιοψία ήταν κακοήθεις. υ τό σημαίνει ότι υπάρχουν μεν κακοήθεις βλάβες μι κρότερες των 5 mm, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνι ες και προκειμένου να συστήσουμε βιοψία σε βλά βη τέτοιου μεγέθους θα πρέπει να υπάρχουν αρ κετά επιβαρυντικά στοιχεία. Ο χαρακτηρισμός μάζα αναφέρεται σε βλάβες που έχουν χωροκατακτητική δράση, τρισδιάστατη μορφολογία και είναι ορατές και στις εικόνες χω ρίς σκιαγραφικό. (εικ 2) Όταν ανακαλύπτουμε μια μάζα πρέπει να προσδιορίσουμε το μέγεθός της, το Εικ. 1. Μαστός με συρρέοντα πυκνά ιναδενικά στοιχεία. Διάσπαρτες στο παρεγχυματου μαστού απεικονίζονται στικτές (<5 mm) εστίες εμπλουτισμού. Οι εστίες αυτές, είτε είναι μονήρεις είτε πολλαπλές, είναι συνήθως καλοήθεις. Εικ. 2.. Οβελιαία εικόνα T1 W. Στη μεσότητα του μαστού απεικονίζεται ευμεγέθης χωροκατακτητική εξεργασία με τρισδιαστατη μορφολογία, ακανόνιστο σχήμα και ασαφή όρια. Πρόκειται για διηθητικό καρκίνωμα των πόρων.. Οβελιαία εικόνα ψηφιακής αφαίρεσης της δεύτερης φάσης μετά τη χορήγηση του σκιαστικού. Η βλάβη εμπλουτίζεται έντονα και ανομοιογενώς.

3 Π. Παπαδοπούλου - Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία 57 σχήμα, τα όρια και τον εμπλουτισμό της. Το σχήμα της μάζας μπορεί να είναι στρογγυλό, ωοειδές, λο βωτό, ή ακανόνιστο. Τα όρια μπορεί να είναι σαφή, ασαφή, ή ακτινωτά. Ο εμπλουτισμός μπορεί να εί ναι ομοιογενής, ετερογενής ή δακτυλιοειδής. (εικ 3) Ελέγχουμε και αναφέρουμε την ύπαρξη διαφραγ μάτων. Η παρουσία μη εμπλουτιζόμενων διαφραγ μάτων θεωρείται ενδεικτική ινοαδενώματος, ενώ η παρουσία εμπλουτιζόμενων διαφραγμάτων θεωρεί ται ενδεικτική κακοήθειας. (εικ 4) Παρουσία μιας κεντρικής εστίας εμπλουτισμού είναι εύρημα ειδι Εικ. 3. Οβελιαία εικόνα ψηφιακής αφαίρεσης της δεύτερης φάσης μετά τη χορήγηση του σκιαστικού. Στο άνω ημιμόριο του μαστού απεικονίζεται μια μικρή βλάβη, με ακανόνιστο σχήμα και ανομοιογενή, κυρίως περιφερικό εμπλουτισμό. Μικρό διηθητικό καρκίνωμα. B Γ Εικ. 4. Τρισδιάστατη ανασύνθεση της ψηφιακής αφαίρεσης της δεύτερης σειράς εικόνων μετά το σκιαστικό. πεικονίζεται ιναδένωμα με ωοειδές σχήμα, σαφή, λοβωτά όρια και μη εμπλουτιζόμενα διαφράγματα. Εικ. 5. A. Οβελιαία εικόνα T2 W με καταστολή του λίπους. Πυκνός μαστός χωρίς ανάδειξη εστιακής βλάβης.. Οβελιαία εικόνα T1W. Ούτε στις εικόνες αυτές αναδυκνύεται βλάβη. Γ. Στις εικόνες ψηφιακής αφαίρεσης της δεύτερης φάσης μετά τη χορήγηση του σκιαστικού αναδεικνύεται τμηματικός εμπλουτισμός που ακολουθεί την πορεία των γαλακτοφόρων πόρων. Πρόκειται για DCIS.

4 58 κτινολογικά Χρονικά, 1, 4 κό στην κατεύθυνση της κακοήθειας. Ο εμπλουτισμός που δεν αντιστοιχεί σε μάζα (non ) non-mass) αναφέρεται σε βλάβες που δεν είναι ορατές στις εικόνες χωρίς σκιαστικό και δεν έχουν χωροκακτακτητική δράση. (εικ 5) Μπορεί να είναι εστιακός, γραμμοειδής, τμηματικός, να ακολουθεί την πορεία των πόρων, να είναι περιοχικός / γεω γραφικός, πολλαπλός ή διάχυτος. Σε αντίθεση με τις μάζες, όπου προσδιορίζουμε το σχήμα και το μέγεθος, περιγράφουμε την κατανομή, με έμφαση στο αν ο εμπλουτισμός ακολουθεί την κατεύθυνση των γαλακτοφόρων πόρων (γραμμοειδής κατά μή κος των πόρων ή τμηματικός) (εικ 6) ή όχι (γραμ μοειδής που δεν ακολουθεί πόρο, εστιακός, περι οχικός, πολλαπλός ή διάχυτος). Η φαρμακοκινη τική των βλαβών αυτών, σε αντίθεση με τη φαρ μακοκινητική των μαζών, δε θεωρείται αξιόπιστη. υτό αντανακλά το γεγονός ότι κακοήθεις βλάβες που εμφανίζονται με τη μορφή αυτού του εμπλουτι σμού είναι συχνότερα το και το λοβιακό καρ κίνωμα, βλάβες που δεν παρουσιάζουν προβλέψι μη αγγειογενετική δραστηριότητα. Η συμμετρία εί ναι πολύ σημαντική: συμμετρικές αμφοτερόπλευ ρα περιοχές εμπλουτισμού συνήθως αντιστοιχούν σε καλοήθεις αλλοιώσεις. Φαρμακοκινητική Η μαγνητική μαστογραφία με ενδοφλέβια χορή γηση σκιαγραφικού επιτρέπει τη μελέτη της φαρ μακοκινητικής των υπο εξέταση βλαβών. Οι αυ ξημένες μεταβολικές απαιτήσεις των κακοήθων όγκων οδηγούν σε ισχαιμία των καρκινικών κυτ τάρων. Η ισχαιμία έχει ως αποτέλεσμα την έκλυ ση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παρά γοντα ο οποίος επάγει την δημιουργία νεόπλαστων αγγείων. Τα αγγεία αυτά έχουν ενδοθηλιακές θυρι δοποιήσεις, αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες και δεν υπόκεινται στις φυσιολογικές ρυθμίσεις των ομοιο στατικών μηχανισμών. υτό έχει σαν αποτέλεσμα οι κακοήθεις βλάβες να παρουσιάζουν ταχεία και έντονη αύξηση του εμπλουτισμού τους στις πρώ τες φάσεις της δυναμικής μελέτης ενώ στις επόμε νες φάσεις δεν διατηρούν αυτό τον εμπλουτισμό. Ειδικότερα, για να αναλύσουμε την φαρμακοκινη τική των βλαβών, όπως προαναφέραμε πρέπει να έχουμε μια ακολουθία διάρκειας 1-2 λεπτών την οποία επαναλαμβάνουμε πολλές φορές συνήθως μια φορά πριν τη χορήγηση του σκιαγραφικού και Εικ. 6. Οβελιαία εικονα ψηφιακής αφαίρεσης της πρώτης φασης μετά τη χορήγηση του σκιαστικού. Μια γραμμοειδής εστία εμπλουτισμού στην κατευθυνση γαλακτοφόρου πορου που αντιστοιχεί σε DCIS. πέντε φορές μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού. Κατά την ανάλυση των εικόνων, σχεδιάζουμε σε κάθε βλάβη μικρές «περιοχές ενδιαφέροντος» στις οποίες υπολογίζουμε με τη βοήθεια αυτόματων ή ημιαυτόματων λογισμικών συστημάτων «καμπύλες εμπλουτισμού» που περιγράφουν τη συμπεριφορά της βλάβης στο χρόνο μετά τη χορήγηση του σκι αστικού. Πρώτα προσδιορίζουμε για κάθε βλάβη και κάθε περιοχή ενδιαφέροντος των εμπλουτισμό στις πρώτες φάσεις, δηλαδή τα πρώτα 1-2 λεπτά. Ο εμπλουτισμός αυτός μπορεί α είναι ήπιος, μέτρι ου βαθμού, ή έντονος. Οι κακοήθεις βλάβες τεί νουν να εμπλουτίζονται έντονα. Στη συνέχεια με λετάμε την καμπύλη που σχηματίζεται στις επόμε νες φάσεις. Εάν η βλάβη συνεχίζει να αυξάνει τον εμπλουτισμό της, τότε η καμπύλη ονομάζεται κα μπύλη τύπου Ι. Οι βλάβες με καμπύλη τύπου Ι εί ναι συνήθως (αλλά όχι πάντα) καλοήθεις. Εάν ο εμπλουτισμός της βλάβης μετά το πρώτο-δεύτερο λεπτό σταθεροποιείται, τότε η καμπύλη ονομάζε ται καμπύλη τύπου ΙΙ. Η καμπύλη αυτή συναντά ται και σε καλοήθεις και σε κακοήθεις βλάβες. Τέ λος, εάν η καμπύλη μετά την αρχική αύξηση του εμπλουτισμού παρουσιάζει ελάττωση του εμπλου τισμού, ή «ξέπλυμα» της βλάβης, τότε ονομάζεται καμπύλη τύπου ΙΙΙ. Η καμπύλη τύπου ΙΙΙ είναι συ χνή στις κακοήθεις βλάβες. (εικ 7)

5 Π. Παπαδοπούλου - Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία 59 Εικ. 7. Σχηματική παράσταση των καμπυλών που σχηματίζονται στη δυναμική μελέτη των μαστών. Στις πρώτες φάσεις, η αύξηση του εμπλουτισμού μπορεί να είναι ήπια, μετρίου βαθμού ή έντονη. Στις επόμενες φάσεις, ο εμπλουτισμός μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται (καμπύλη τύπου Ι), να σταθεροποιηθεί (καμπύλη τύπου ΙΙ) ή να ελαττωθεί (καμπύλη τύπου 3). Διηθητικός καρκίνος Ο διηθητικός καρκίνος τυπικά εμφανίζεται σαν μάζα με ακανόνιστο σχήμα και ασαφή ή ακτινω τά όρια. Ο εμπλουτισμός τυπικά είναι ανομοιογε νής ή περιφερικός. Στη δυναμική μελέτη ο διηθη τικός καρκίνος εμφανίζει έντονο πρώιμο εμπλου τισμό και καμπύλη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ. (εικ 8) Επιπρό σθετα ευρήματα που συνηγορούν υπέρ κακοήθει ας, όπως και στις υπόλοιπες απεικονιστικές μεθό δους, ειναι η εισολκή της θηλής, η διήθηση της θη λής, η πάχυνση του δέρματος εστιακή ή διάχυτη, η διήθηση του δέρματος, η διήθηση του μείζωνος θωρακικού μυός, το οίδημα του μαστού και η με ταστατική λεμφαδενοπάθεια. DCIS Το καρκίνωμα in situ ( ) συνήθως εμφανί ζεται σαν περιοχικός εμπλουτισμός, συνήθως τμη ματικός η κατά μήκος των πόρων. Η φαρμακο κινητική είναι αναξιόπιστη στην περίπτωση των, μόνο το 70% 0% των οποίων εμφανίζει πρώ πρώ ιμο εμπλουτισμό, ενώ η καμπύλη ποικίλει. (εικ 9) Πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι 40% των που ανιχνεύονται στη μαγνητική μαστογραφία δεν εί ναι ορατά στη μαστογραφία. Γ Εικ. 8. A. Οβελιαία εικόνα T2 W με καταστολή του λίπους. Εστιακή βλάβη με ασαφή όρια και με ενδιάμεση χαμηλή ένταση σήματος. Πρόκειται για διηθητικό καρκίνωμα των πόρων.. Οβελιαία εικόνα T1W. Στις εικόνες αυτές αναδυκνύονται καλύτερα τα ασαφή όρια της βλάβης. Γ. Οβελιαία εικόνα ψηφιακής αφαίρεσης της δεύτερης φάσης μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού. Έντονος, ανομοιογενής εμπλουτισμός της βλάβης. Δ. Στη δυναμική μελέτη η βλάβη παρουσιάζει έντονη αύξηση του εμπλουτισμού στις πρώτες φάσεις και έκλυση στις επόμενες φάσεις. Εικ. 9. A. Τρισδιάστατη ανασύνθεση ψηφιακής αφαίρεσης. Μια εκτεταμενη περιοχή εμπλουτισμού με τμηματική κατανομή αντανακλά ένα εκτεταμένο DCIS. B. Η καμπύλες εμπλουτισμού στα DCIS είναι συχνά καλοήθεις, εύρημα συμβατό με την απουσία νεόπλαστης αγγείωσης. Η βλάβη αυτή παρουσιάζει έντονη αύξηση του εμπλουτισμού στις πρώτες φάσεις αλλά συνεχιζόμενη αύξηση στις επόμενες φάσεις (καμπύλη τύπου Ι). Ενδείξεις Οι ενδείξεις για τη διενέργεια της εξέτασης εί ναι πολλές. Γυναίκες με ισχυρή γενετική προδιά θεση ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, όπως είναι οι γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 και BCRA2 ή Δ

6 60 κτινολογικά Χρονικά, 1, 4 με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό μπορούν να πα ρακολουθούνται με τη μέθοδο αυτή που συνδυ άζει υψηλή ευαισθησία και απουσία ιοντίζουσας ακτινοβολίας από νεαρή σχετικά ηλικία. Επίσης γυναίκες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω ισχυρού ατομικού ιστορικού, όπως είναι oι γυναί κες με καρκίνο του μαστού, με άτυπη υπερπλασία των πόρων ( ) ( ) ή ακτινωτή ουλή, με λοβιακό καρκίνωμα n in u, situ, ή με ιστορικό ακτινοβολίας στα πλαίσια Νόσου o g n Hodg n είναι σκόπιμο να παρα παρα παρα κολουθούνται με μαγνητική μαστογραφία. Γυναί κες με πυκνούς μαστούς που είναι δύσκολοι στην εκτίμηση τους με μαστογραφία και υπέρηχο παρα πέμπονται συχνά για μαγνητική μαστογραφία. Σε νεοδιαγνωζόμενο καρκίνο του μαστού η μαγνητι κή μαστογραφία μπορεί να προσφέρει στη σταδι οποίηση της νόσου προσδιορίζοντας την έκτασή της, ανιχνεύοντας τυχόν επιπλέον εστίες στον ίδιο ή τον ετερόπλευρο μαστό και ελέγχοντας πιθανή διήθηση του θωρακικού τοιχώματος, του δερμα τος ή της θηλής. (εικ 10) Οι πληροφορίες αυτές εί ναι πολύ σημαντικές γιατί μπορεί να αλλάξουν τον σχεδιασμό της επέμβασης ή της θεραπείας. Μετά από χειρουργική θεραπεία, η μαγνητική μαστογρα φία μπορεί σε περιπτώσεις αμφιβολίας να ελέγξει εάν έγινε πλήρης αφαίρεση της βλάβης, ενώ μετά χημειοθεραπεία η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να προσδιορίσει την ανταπόκριση στην προσφε ρόμενη θεραπεία και ενδεχομένως να κατευθύνει στην αλλαγή του σχήματος. Μπορεί να διαφορο διαγνώσει με ακρίβεια τις μετεγχειρητικές αλλοι ώσεις, όπως είναι ο ουλώδης ιστός και η λιποειδι κή νέκρωση, από την υποτροπή της νόσου. (εικ 11) Όταν ανευρίσκεται μασχαλιαία μεταστατική λεμ φαδενοπάθεια χωρίς στις κλασικές μεθόδους να Γ Δ Εικ Εικόνα τρισδιάστατης ανασύνθεσης της ψηφιακής αφαίρεσης. Πολύ πυκνός μαστός με δύο εστίες διηθητικού καρκινώματος περίπου στη μεσότητά του.. Οβελιαία εικόνα T1 W. Οι βλάβες διακρίνονται ανάμεσα στα πυκνά ιναδενικά στοιχεία. Γ. Οβελιαία εικόνα ψηφιακής αφαίρεσης πάνω στην οποία έχει σχηματιστεί έγχρωμος «χάρτης» που υποδυκνύει την ενταση του εμπλουτισμού και τον τύπο της καμπύλη σε κάθε σημείο της βλάβης (σύστημα αυτόματης διάγνωσης CAD). Δ. Στα περισσότερα σημεία της βλάβης παρατηρείται έντονη αύξηση του εμπλουτισμού στις πρώτες φάσεις και έκπλυση στις επόμενες φάσεις. Εικ Οβελιαία εικόνα T1 W. Στο άνω ημιμόριο του μαστού, στην περιοχή προηγηθείσας τμηματεκτομής, παρατηρείται περιοχή με ένταση σήματος ανάλογη του λίπους.. Στις οβελιαίες εικόνες ψηφιακής αφαίρεσης της δεύτερης φάσης μετά τη χορήγηση του σκιαστικού παρατηρείται εμπλουτισμός στην περιφέρεια της λιποειδικής νέκρωσης. Ο εμπλουτισμός αυτός είναι φυσιολογικό εύρημα.

7 Π. Παπαδοπούλου - Διερεύνηση των κακοήθων εξεργασιών του μαστού με μαγνητική μαστογραφία 61 αναδεικνύεται η πρωτοπαθής εστία, η μαγνητική μαστογραφία μπορεί στις περισσότερες περιπτώ σεις να ανιχνεύσει την πρωτοπαθή εστία, οδηγώ ντας σε μια λιγότερο ακρωτηριαστική επέμβαση όπως η ολική μαστεκτομή που εφαρμοζόταν παλαι ότερα στις περιπτώσεις αυτές. (εικ 12) λλά ακόμη και αν δεν ανευρεθεί πρωτοπαθής εστία στη μαγνη τική μαστογραφία, οι σύγχρονες απόψεις υποστη ρίζουν την ακτινοθεραπεία χωρίς επέμβαση ένα ντι της ολικής μαστεκτομής. Στις περιπτώσεις πα ρουσίας ενθεμάτων, η μαστογραφία και το υπε Εικ Οβελιαία εικόνα ψηφιακής αφαίρεσης της δεύτερης φάσης μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού. Παρατηρούνται συρρέοντες, έντονα διογκωμένοι λεμφαδένες. Η πρωτοπαθής εστία δεν απεικονίστηκε στη μαστογρφία και το υπερηχογράφημα αλλά είναι ορατή στη μαγνητική μαστογραφία, σαν δίλοβη, κυρίως περιφερικά εμπλουτιζόμενη βλάβη στο άνω ημιμόριο του μαστού.. Στις εικόνες τρισδιάστατης ανασύνθεσης απεικονίζεται η βλάβη του μαστού και η μεταστατική λεμφαδενοπάθεια. ρηχογράφημα δυσκολεύονται να εκτιμήσουν τό σο την ακεραιότητα των ενθεμάτων, όσο και την πιθανή παρουσία βλάβης στο παρέγχυμα του μα στού. Η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να εκτι μήσει τόσο τα ενθέματα όσο και το μαζικό αδένα. Τέλος, βλάβες που αναδεικνύονται στη μαστογρα φία και το υπερηχογράφημα, οι οποίες έχουν άτυ πα χαρακτηριστικά, συχνά μπορούν να διευκρινι στούν με τη μαγνητική μαστογραφία αποφεύγο ντας τη βιοψία. Μειονεκτήματα Περιορισμοί Υπάρχουν και περιορισμοί στη διενέργεια της μαγνητικής μαστογραφίας. Κατ αρχάς πρόκειται για εξέταση υψηλού κόστους που θα πρέπει να γί νεται σύμφωνα με τις ενδείξεις. Η ποιότητα των εικόνων περιορίζεται σε ασθενείς που δεν συνερ γάζονται καλά με αποτέλεσμα artifacts κίνησης. Παχύσαρκες γυναίκες ή γυναίκες με μεγάλους μα στούς μπορεί να μην μπορούν να υποβληθούν στην εξέταση. σθενείς με κλειστοφοβία χρειάζεται να υποβληθούν σε καταστολή, ενώ ασθενείς με βη ματοδότες ή άλλα ασύμβατα με το μαγνητικό πε δίο ενθέματα δεν μπορούν να κάνουν την εξέτα ση αυτή. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της μαγνητικής μα στογραφίας είναι η χαμηλή σχετικά ειδικότητα με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό ψευδώς θετικών απο τελεσμάτων. λάβες που μπορεί να μιμηθούν καρ κίνους και να οδηγήσουν σε ψευδώς θετικά αποτε λέσματα είναι τα ινοαδενώματα, ιδίως τα μυξοει δή, ινοκυστικές αλλοιώσεις, κυρίως η σκληρυντική αδένωση, περιοχές λιποειδικής νέκρωσης, ακτινω τές ούλες και περιοχές άτυπης υπερπλασίας των πόρων. ιβλιογραφία 1. Kuhl CK The Current us of Breast MR Imaging. Part I. Choice of Technique, Image Interpretation, Diagnostic Accuracy, and Transfer to Clinical Practice Radiology, August 1, 2007; 244(2): Kuhl. CK Current us of Breast MR Imaging Part 2. Clinical Applications Radiology, eptember 1, 2007; 244(3): Erguvan-Dogan B, Whitman GJ, Kushwaha AC, et al. MRI: a primer. Am. J. Roentgenol., August 1, 2006; 187(2): W152 - W Nunes LW, hnall MD, Orel G. Update

8 62 κτινολογικά Χρονικά, 1, 4 of breast MR imaging architectural interpretation model. Radiology 2001;219: Heywang-Kobrunner, Haustein J, Pohl C, et al. Contrast-enhanced MR imaging of the breast: comparison of two different doses of gadopentetate dimeglumine. Radiology 1994;191: Berg WA, Gutierrez L, NessAiver M, et al. Diagnostic accuracy of mammography, clinical e nation, U, and MR imaging in preoperative assessment of breast cancer. Radiology 2004;233(3): American College of Radiology. ACR breast imaging reporting and data system (BI- ): breast imaging atlas. Reston, Va: American College of Radiology, Liberman L, Mason G, Morris EA, Dershaw DD. Does size matter? positive predictive value of MRI-detected breast lesions as a function of lesion size. AJR Am J Roentgenol 2006;186: Kuhl CK. MRI of breast tumors. Eur Radiol 2000;10: Liberman L, Morris EA, Dershaw DD, Abramson AF, Tan LK. Ductal enhancement on MR imaging of the breast. AJR Am J Roentgenol 2003;181: Liberman L, Morris EA, Dershaw DD, Abramson AF, Tan LK. MR imaging of the ipsilateral breast in women with percutaneously proven breast cancer. AJR Am J Roentgenol 2003;180: Kuhl CK, hrading, hild HH. MRI versus mammography for diagnosing pure ductal carcinoma in situ ( ): a prospective observational cohort study [abstr]. In: Radiological ociety of North America entific Assembly and Annual Meeting Program. Oak Brook, Ill: Radiological ociety of North America, 2006; Orel G. MR imaging of the breast. Magn Reson Imaging Clin N Am 2001;9: Orel G, hnall MD. MR imaging of the breast for the detection, diagnosis, and staging of breast cancer. Radiology 2001;220:13 30.

Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία.

Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Ξυνού Αικατερίνη, Επιμ. Β Ακτινολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό

Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό Χρυσογονίδης Ι. - Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση στο μαστό Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική πεικόνιση στο Μαστό Χρυσογονίδης Ι. κτινοδιαγνώστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών 1 Ο KAΡKINOΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ στις γυναίκες είναι ένα άκρως επίκαιρο θέμα που αφορά τον γυναικείο πληθυσμό και όχι μόνο. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αποβαίνει σωτήρια για τη γυναίκα. Η ανταλλαγή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ)

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Συχνότητα και θνησιμότητα Ca μαστού Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι κυμαίνεται σε 800 νέες περιπτώσεις ανά έτος σε 1.000.000 γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ BREAST CANCER AND PREVENTION

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ BREAST CANCER AND PREVENTION Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ BREAST CANCER AND PREVENTION ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΠΑΝΤΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ : 04 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΘΕΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή

Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση του κοινού μέσω της έκδοσης κατανοητών πληροφοριών και οδηγιών για τους διαφόρους τύπους καρκίνου. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου Απόστολος Καραντάνας Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ Mιχάλης Χαντές Επικ. Καθ. Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού Πρόληψη, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού Σταμάτης Βασίλαρος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια, τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα και που με καλέσατε να πάρω

Διαβάστε περισσότερα

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη.

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη. KΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Η ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Όγκοι - Γυναικολογικός Καρκίνος Με τον όρο καρκίνο περιγράφονται ομάδες νοσημάτων που η αιτία τους βρίσκεται σε κυτταρικό επίπεδο. Ο όρος αναφέρεται σε υπερβολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π., Σμπόνια Α., Ροβίθη Α., Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ. 2770

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα Τόμος KB', τεύχος 1, Ιανουάριος 2008 49 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 1, Σελ. 49-54 1 Β Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 2 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Ε Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα