ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΩΣ) ΜΕΧΡΙ 29/5/2018 ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει έτι περισσότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από τις νέες αυτές αρμοδιότητες, αναπτύσσει ηλεκτρονικές εφαρμογές εσωτερικά ενώ συμμετέχει και σε ανάλογες, Ευρωπαϊκού επιπέδου, δραστηριότητες. Η μηχανογραφική υποδομή της ΕΚ, ως φυσικό επακόλουθο αναπτύσσεται, και θα αναπτύσσεται, με ταχείς ρυθμούς τόσο στον τομέα του υλικού όσο και στον τομέα του λογισμικού και των υπηρεσιών και απαιτείται. Λόγω του ρυθμού με τον οποίο αυξάνονται οι απαιτήσεις από τις Διευθύνσεις για Μηχανογραφική υποστήριξη αυξάνεται συνακολούθως και η απαίτηση για επέκταση του υπάρχοντος λογισμικού και των σχετικών υπηρεσιών καθώς και των προγραμμάτων υποστήριξης τους.

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A. ΣΚΟΠΟΣ, ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Σκοπός του Έργου Για την κάλυψη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών μηχανογράφησης της Ε.Κ. που αφορά σε λογισμικό και υπηρεσίες, απαιτείται η ανανέωση/αγορά λογισμικού και υπηρεσιών, των οποίων η αρχική προμήθεια πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2011 και το 2014μέσω διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού. Σκοπός του παρόντος Τεύχους προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια/ανανέωση λογισμικού και υπηρεσιών, που αφορούν στην κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Αντικείμενο του Έργου Το αντικείμενο του έργου που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνει την προμήθεια/ανανέωση λογισμικού και υπηρεσιών εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης στελεχών της Ε.Κ. μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται: Προμήθεια/Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft Σύμβαση Open Value - 3ετούς διάρκειας Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού Microsoft Premier - 3ετούς διάρκειας Ανανέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης/προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού της Dell/Quest. Ανανέωση υποστήριξης/επέκταση αδειών χρήσης του λογισμικού Veritas Netbackup. Ανανέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού της κατασκευάστριας εταιρείας HP. Υπηρεσίες και εκπαίδευση χρηστών. 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του μεθοδολογία διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας του Έργου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων και εργασιών.

3 2. Διαχείριση Έργου, Προσωπικό και Λογιστική Κάλυψη Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης του Έργου, ενώ ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη υλοποίησης του Έργου. Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου, η Ε.Κ. έχει συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης σε όλο το διάστημα εξέλιξης του Έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση, αποδοχή του συνόλου των παραδοτέων με βάση τη διαδικασία παραλαβής. 3. Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής του Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να ορίσει τα στελέχη που θα αναλάβουν τις θέσεις: Του Υπευθύνου του Έργου και Του Αναπληρωτή Υπευθύνου του Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τα βιογραφικά των συγκεκριμένων στελεχών. 4. Καθήκοντα Υπευθύνου Έργου Ο υπεύθυνος έργου που ορίζει ο Ανάδοχος έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα: Διευκρινίσεις επί τωv προδιαγραφώv. Ο υπεύθυνος έργου του Αναδόχου θα συνεργάζεται με την ΕΠΠΕ (που ορίζεται από την Ε.Κ. αμέσως μετά την επιλογή Αναδόχου) για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διατύπωση απαιτήσεων κατά την εξέλιξη του έργου, και την υποβολή λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης συμπεριλαμβανομένων και εκτιμήσεων για το κόστος των επί μέρους ενεργειών. Διαδικασίες Διαχείρισης. Ο υπεύθυνος έργου του Αναδόχου θα αναπτύξει, σε συνεργασία με την ΕΠΠΕ, τις διαδικασίες διαχείρισης που θα αφορούν τις εκθέσεις προόδου, πληρωμές, ελέγχους ποιότητας και τον συντονισμό των εταίρων σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης κλπ. Ο υπεύθυνος έργου θα μεριμνά για τον έλεγχο του κόστους ενεργειών που προβλέπονται στο έργο. Συvτοvισμός με τηv Αvαθέτουσα Αρχή. Κατά την υλοποίηση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρεί την απόλυτη τεχνική και διαχειριστική εποπτεία υλοποίησης του έργου, υποβοηθούμενη από τον Ανάδοχο. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει τακτική και σταθερή επικοινωνία με την ΕΠΠΕ 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 1 (ένα) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

4 5. Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου 1. Θεματικές Ομάδες Εργασίας Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η εισφορά των Θεματικών Ομάδων συνοψίζεται στα παρακάτω: Τήρηση αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων του Έργου, σε σχέση με χρονοδιαγράμματα, κόστος, ποσοστά ολοκλήρωσης, εξέλιξη φυσικού αντικειμένου, κλπ. Εισηγήσεις διορθωτικών παρεμβάσεων στο σχεδιασμό και τον τεχνικό προγραμματισμό, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του Έργου. Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση του Έργου, εντός των προβλεπόμενων χρονικών και οικονομικών ορίων. Διαπίστωση και διασφάλιση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης του Έργου Εντοπισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία ολοκλήρωσής του προγραμματισμένου αντικειμένου βάσει του εκτιμώμενου προϋπολογισμού 6. Παραλαβή Έργου Η παραλαβή γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή (ΕΠΠΕ). Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την ΕΠΠΕ, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές

5 B. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Προδιαγραφές λογισμικού Στη στήλη «περιγραφή» αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή του λογισμικού όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή Στη στήλη «Κωδικός» αναφέρεται ο κωδικός που χρησιμοποιεί η εταιρεία κατασκευής του λογισμικού Στήλη «Ποσότητα» αναφέρεται το ακριβές πλήθος των τεμαχίων ανά είδος λογισμικού για κάθε μια γραμμή του πίνακα Στη στήλη «Απαίτηση» μπορεί να έχει τις τιμές :α) = απαιτείται συμμόρφωση και επομένως η μη τήρηση της προδιαγραφής επιφέρει αποκλεισμό, β) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ = η μη εκπλήρωση της προδιαγραφής δεν επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου προμηθευτή Στη στήλη «Απάντηση» αναφέρεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή που πρέπει να δηλώσει απαραιτήτως την ποσότητα που προσφέρει. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής. Στη στήλη «Παραπομπή» δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο προμηθευτή να αναφέρει το κατάλληλο documentation βάσει του οποίου μπορεί να τεκμηριωθεί η απάντησή του σε μια συγκεκριμένη προδιαγραφή 1. Ανανέωση υποστήριξης/software assurance και εξέλιξη υφιστάμενων αδειών για προϊόντα λογισμικού της εταιρίας Microsoft μέσω ενιαίας σύμβασης - 3 yr Open Value agreement με χρονική διάρκεια από 1/10/2017 (αναδρομική έναρξη) έως 30/09/2020. Α/Α Κωδικός Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή Απαίτηση / Ποσότητα Απάντηση Παραπομπή 1. KV WINE3perDVC ALNG SA OLV D 1Y AqY1 Pltfrm 2. GS EntMobandSecE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP 3. Q5Y O365E3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth Pltfrm 4. Q6Z ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP 5. 76P SharePointSvr SA OLV D 1Y AqY1 AP

6 ExchgSvrEnt SA OLV D 1Y AqY1 AP SQLCAL SA OLV D 1Y AqY1 AP 100 DvcCAL SQLSvrStd SA OLV D 1Y AqY1 AP NQ SQLSvrStdCore SA OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic 10. MX VSEntSubMSDN LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 11. 9EM WinSvrSTDCore SA OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic 12. 5S AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP P SharePointSvr SA OLV D 1Y AqY1 AP 14. 9EA WinSvrDCCore SA OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic 15. 9EP SysCtrDatactrCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic 16. 9EN SysCtrStdCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ( ) σε νέο περιβάλλον Κατά τη διάρκεια της 3-ετούς σύμβασης open value όπως αναφέρεται στον παραπάνω Πίνακα και κατά τον χρόνο που θα υποδείξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια η Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δική του ευθύνη, χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή, τη μετάπτωση των υφιστάμενων εξυπηρετητών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Exchange servers ) στην υπηρεσία Microsoft O365 Exchange Online.Οι εργασίες αυτές απαιτείται να γίνουν με την σύμφωνη γνώμη και επίβλεψη των αρμοδίων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του έργου αυτού. Το έργο αυτό δύναται να παρασχεθεί από προσωπικό του Αναδόχου ή της κατασκευάστριας εταιρίας Microsoft (εκτός του υπό προμήθεια συμβολαίου Premier αναφέρεται στην συνέχεια στον Πίνακα 2). Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

8 2. Προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού της εταιρίας Microsoft Συμβόλαιο Premier με χρονική διάρκεια τριών ετών με αναδρομική έναρξη έως 30/9/2020 Α/A Περιγραφή Απαίτηση / Ποσότητα Απάντηση Παραπομπή 1 Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης από εξειδικευμένα στελέχη του κατασκευαστή του λογισμικού της εταιρείας Microsoft στην Ελλάδα. 2 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων ανθρωποωρών υποστήριξης. Το σύνολο των προσφερόμενων ωρών θα πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά από εξειδικευμένα στελέχη του κατασκευαστή του λογισμικού στην Ελλάδα Συνολικό χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης 3έτη 4 Αριθμός προσφερόμενων ωρών ανά έτος Οι προσφερόμενες ανθρωποώρες υποστήριξης θα πρέπει να επιτρέπουν στην Αναθέτουσα Αρχή την επιλογή & χρήση υπηρεσιών υποστήριξης τουλάχιστον των παρακάτω κατηγοριών:

9 5.1 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Θα πρέπει να παρέχεται μια σειρά υπηρεσιών ενημέρωσης & συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους μηχανικούς του κατασκευαστή προς τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής με στόχο την συνεχή μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική διαχείριση της υποδομής σε Microsoft προϊόντα. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον να παρακάτω: Έμπρακτη βοήθεια και καθοδήγηση σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης λύσεων βασισμένων στα προϊόντα και τεχνολογίες της υποδομής σε Microsoft προϊόντα, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή νέα υλοποίηση θα είναι η ενδεδειγμένη & όσο το δυνατόν αρτιότερη. Ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες υλοποιήσεις, τόσο όσον αφορά το τεχνικό μέρος όσο και επιχειρησιακό (operational). Ενημέρωση των αρμοδίων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής για τις τελευταίες δυνατότητες & τα νέα χαρακτηριστικά των προϊόντων & τεχνολογιών που περιλαμβάνοντα σε προϊόντα Microsoft. Υλοποίηση ολιγοήμερων ή/και πολύ-ήμερων εντατικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στοχευμένων σε συγκεκριμένες τεχνολογίες & προϊόντα για τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι πρέπει τα στελέχη της να αποκτήσουν σε βάθος γνώση.

10 5.2 Υπηρεσία Επίλυσης Προβλημάτων: αφορά υπηρεσίες υποστήριξης σε εικοσιτετράωρη βάση & 365 ημέρες το χρόνο, οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν συγκεκριμένα συμπτώματα & δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται κατά την χρήση των προϊόντων Microsoft. H υπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: Η δήλωση του προβλήματος στο κέντρο υποστήριξης του κατασκευαστή θα πρέπει να μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή του 24ώρου. Η υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων όλων των προϊόντων του κατασκευαστή Microsoft. Η πρώτη ανταπόκριση του κατασκευαστή σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων & δυσλειτουργιών θα πρέπει να γίνεται εντός μιας (1) ώρας από την ανακοίνωση του προβλήματος. Σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να μπορεί να αποσταλεί εξειδικευμένος μηχανικός του κατασκευαστή επί τόπου στις εγκαταστάσεις του υπολογιστικού κέντρου της Αναθέτουσας Αρχής εντός τεσσάρων (4) ωρών από την ανακοίνωση του προβλήματος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για το τυχόν πρόβλημα υπεύθυνο είναι κάποιο κομμάτι λανθασμένα ανεπτυγμένου κώδικα (bug) στο λογισμικό, θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα αίτησης από την Αναθέτουσα Αρχή για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση του προβλήματος με την επιδιόρθωση του ελαττωματικού κώδικα από τον κατασκευαστή (δημιουργία hotfix). 5.3 Υπηρεσίες Πρόληψης & Ελέγχου Θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες περιοδικού προληπτικού αναλυτικού έλεγχου (proactive health checks) της εγκατάστασης, των ρυθμίσεων και της ορθής λειτουργίας όλων των προϊόντων / τεχνολογιών της υποδομής σε Microsoft προϊόντα, με στόχο τον εντοπισμό υπαρχόντων προβλημάτων, την πρόληψη μελλοντικών καταστάσεων δυσλειτουργίας και την αύξηση της διαθεσιμότητας των συστημάτων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχουν συστηματικά στην Αναθέτουσα Αρχή μια ξεκάθαρη και αναλυτική «εικόνα» της κατάστασης των συστημάτων, ενώ ως παραδοτέα θα πρέπει να περιλαμβάνουν εισηγήσεις (technical recommendations) προς την Αναθέτουσα Αρχή για τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του εκάστοτε συστήματος. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι η σημαντική μείωση των κλήσεων «εκ των υστέρων» υποστήριξης (reactive).

11 5.4 Υπηρεσίες Πληροφόρησης: ενημέρωση στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής για τις τελευταίες τεχνολογίες του κατασκευαστή του λογισμικού, ώστε ν' αυξηθεί η δυνατότητα υποστήριξης εσωτερικά στον οργανισμό από δικά του στελέχη. 5.5 Διαχείριση Λογαριασμού: θα πρέπει να οριστεί κεντρικό πρόσωπο επαφής του κατασκευαστή του λογισμικού, το οποίο θα έχει συνεχή συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, στη κατεύθυνση της οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης με τρόπο αποδοτικό & στοχευμένο στις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών κάθε έτους θα παράγεται δομημένο σχέδιο παροχής υπηρεσιών (Service Delivery Plan) όπου θα προδιαγράφονται οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τι θέλει να επιτύχει με τη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και με ποιο πλάνο υλοποίησης θα συμβεί αυτό. 5.6 Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες ανθρωποώρες υποστήριξης για χρήση οποιωνδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες σε οποιοδήποτε ποσοστό αυτή επιθυμεί, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της. 3. Προδιαγραφές ανανέωσης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού της εταιρίας Quest software Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 30 μήνες με έναρξη την 01/04/2018 και λήξη την 01/10/2020. Α/Α Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή Απαίτηση/Ποσότητα Απάντηση Παραπομπή 1 Quest Archive Manager Quest Recovery Manager for Active Directory Quest Message Stats Now is UCCS - Analytics 4 Quest Enterprise Reporter

12 5 Quest Active Roles Server Quest Spotlight on Exchange Now is UCCS - Diagnostics 7 Quest Spotlight on Active Directory Quest Change Auditor for Active Directory Quest Change Auditor for Exchange Quest Change Auditor for Windows File Servers Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Αναβάθμισης & Παραμετροποίησης 1 Δυνατότητα λήψης νέων εκδόσεων των προαναφερθέντων προϊόντων, από τη στιγμή που θα γίνουν διαθέσιμες από τον οίκο του εξωτερικού 1 Οι απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν: 1) on-site υποστήριξη 2) απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και fax ή 3) επίσκεψη στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μια φορά κάθε δύο μήνες 1 Τεχνική υποστήριξη μέσω της σελίδας της Quest Software 1 Όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης (όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω), αναβάθμισης και παραμετροποίησης θα πρέπει να προσφερθούν από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Quest Software στην Ελλάδα,οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη πενταετή (5) εμπειρία για τα προσφερόμενα προϊόντα λογισμικού

13 4. Προμήθεια λογισμικού της εταιρίας Quest software που να περιλαμβάνει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη 1/10/2020. Α/Α Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή Απαίτηση/Ποσότητα Απάντηση Παραπομπή 1. Quest Change Auditor for Logon Activity Quest Spotlight on SQL server Enterprise Edition Per monitored instance 3. Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Αναβάθμισης & Παραμετροποίησης 5 4. Δυνατότητα λήψης νέων εκδόσεων των προαναφερθέντων προϊόντων, από τη στιγμή που θα γίνουν διαθέσιμες από τον οίκο του εξωτερικού 5. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν: 1) on-site υποστήριξη 2) απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και fax ή 3) επίσκεψη στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μια φορά κάθε δύο μήνες 6. Τεχνική υποστήριξη μέσω της σελίδας της Quest Software 7. Όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης (όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω), αναβάθμισης και παραμετροποίησης θα πρέπει να προσφερθούν από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Quest Software στην Ελλάδα,οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη πενταετή (5) εμπειρία για τα προσφερόμενα προϊόντα λογισμικού

14 5. Ανανέωση Υποστήριξης λογισμικού NetBackup της εταιρίας VERITAS. Α/Α Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή Απαίτηση / Ποσότητα Χρονική Διάρκεια Απάντηση Παραπομπή 1. ESSENTIAL RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE QTY 0 to 10 GOV 3TBs 22/06/ /10/ ESSENTIAL RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE QTY 0 to 10 GOV 2TBs 1/7/ /10/ Προμήθεια (επέκταση) αδειών χρήσης για επιπλέον 2 TBs στα ήδη υπάρχοντα 5 TBs για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του λογισμικού NetBackup της εταιρίας VERITAS με υποστήριξη για (3) έτη. Α/Α Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή Κωδικός Απαίτηση/Πο σότητα Χρονική Διάρκεια Απάντηση Παραπομπ ή 1. NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE QTY 0 to 10 GOV M TB - 2. ESSENTIAL 36 MONTHS INITIAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE QTY 0 to 10 GOV M Μήνες Η σύμβαση υποστήριξης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία εγκατάστασης και για 3 έτη

15 7. Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω σύμβασης προαγοράς ωρών για 1 έτος η οποίες θα καλύπτουν όλη την εγκατεστημένη πληροφοριακή της Ε.Κ. στο προϊόν λογισμικού της Veritas NetBackup. Α/Α Περιγραφή υπηρεσιών υποστήριξης Απαίτηση / Ποσότητα Χρονική Διάρκεια Απάντηση Παραπομπή 1. Υπηρεσία onsite υποστήριξης Next Business Day που περιλαμβάνει 40 ώρες και θα έχει ισχύ για 1 έτος 40 ώρες Από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 2. Να ισχύουν τα κάτωθι: Οι μηχανικοί των Υποψηφίων αναδόχων να είναι πιστοποιημένοι στην τεχνολογία VERITAS Enterprise Backup & Recovery. Να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα. Εμπειρία σε υποστήριξη NetBackup. Δώστε τον αριθμό των συμβολαίων υποστήριξης τα τελευταία 3 έτη 8. Προδιαγραφές ανανέωσης υποστήριξης για HP Blade Servers. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

16 Α/Α Part Number Περιγραφή Ποσότητα 1. AJ038A HP MSL LTO-4 Ultrium1840 FC TP Lib 1 2. AW567A HP P2000 G3 MSA FC/iSCSI DC LFF Array 1 3. AP843A HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure B21 HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr B21 HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr B21 HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr B21 HP BL460c G7 E5620 6G 1P Svr 1 8. AJ821A HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch 1 9. AJ821A HP B-series 8/24c BladeSystem SAN Switch B21 HP BLc7000 1PH 2PS 4 Fan TL ROHS ICE B21 HP BLc Cisco 1GbE 3020 Switch Opt Kit B21 HP BLc Cisco 1GbE 3020 Switch Opt Kit 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ HP BLADE SERVERS Α/Α Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή Απαίτηση / Ποσότητα Χρονική Διάρκεια Απάντηση Παραπομπή 1. Διάρκεια τεχνικής υποστήριξης 1 έτος 18/05/ /05/ Απομακρυσμένη διάγνωση προβλήματος και υποστήριξη 3. Επιτόπια υποστήριξη υλικού 4. Συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα και υλικά καθώς και εργασία μηχανικών. Η Ε.Κ. να έχει την δυνατότητα να κάνει download του επίσημου

17 λογισμικού του κατασκευαστή του υλικού ( firmware και patches ) Επιλογή παραθύρου κάλυψης Επιλογή χρόνου επιτόπιας απόκρισης Διαχείριση κλιμάκωσης Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες και υπηρεσίες υποστήριξης Να υπάρχει δυνατότηα ηλεκτρονικής απομακρυσμένης υποστήριξης της HP (για τα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις) Το προσφερόμενο επίπεδο υποστήριξης υλικού είναι : a. Παράθυρο κάλυψης : 24Χ7 b. Επιτόπια απόκριση εντός 4 ωρών. Ένας τεχνικός της HP, ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της HP επισκέπτεται τα γραφεία της αναθέτουσας Αρχής στη διάρκεια του παραθύρου κάλυψης για να ξεκινήσει τη συντήρηση του υλικού εντός 4 ωρών από τη στιγμή που η ΗΡ θα λάβει και θα καταγράψει το σχετικό αίτημα. 24Χ7 4 ώρες 11. Το συμβόλαιο που θα υπογραφεί για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να αφορά σε

18 μεταπώληση επίσημων υπηρεσιών HP Προληπτικές υπηρεσίες από τον κατασκευαστή του υλικού (HP) Αναφέρεται σε εργασίες των μηχανικών της H/P που δεν αφορούν βλάβες. Όπως firmware upgrade,health και performance check του εξοπλισμού ή παραμετροποίηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μαζί με την προσφορά του, πιστοποιητικό ειδικής συνεργασίας (authorized service partner) από την κατασκευάστρια εταιρία (HP) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η Ε.Κ. θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης και απευθείας χρήσης των υπηρεσιών των μηχανικών της προμηθεύτριας εταιρείας HP, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, χωρίς τη διαμεσολάβηση του Αναδόχου. Προαγορά για 1 έτος, 5 ημερών (εκ των οποίων η 1 μέρα off hours )

19 9. Επιπλέον άδειες MICROSOFT εκτός Διαγωνισμού. Παρακάτω περιγράφονται οι true up άδειες λογισμικού της MICROSOFT που η Ε.Κ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει στην επέτειο του συμβολαίου της τριετούς σύμβασης. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω άδειες δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω Διαγωνισμό, παρ όλ αυτά οι τιμές τους ανά έτος, που θα δοθούν στην Οικονομική Προσφορά, θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Στη στήλη «περιγραφή» αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή του λογισμικού όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή Στη στήλη «Κωδικός» αναφέρεται ο κωδικός που χρησιμοποιεί η εταιρεία κατασκευής του λογισμικού ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ TRUE UP ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Α/Α Προϊόν / Περιγραφή κατασκευαστή Κωδικός Τιμές ανά μονάδα προιόντος

20 WINE3perDVC UpgrdSAPk OLV D 1Y AqY1 AP SharePointSvr LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP ExchgSvrEnt LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP SQLSvrStd LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP SQLCAL LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP DvcCAL SQLSvrStdCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic VSEntSubMSDN LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP WinSvrDCCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic WinSvrSTDCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic SysCtrDatactrCore LicSAPk OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic SysCtrStdCore LicSAPk OLV 2Lic D KV (ή αντίστοιχο) 76P (ή αντίστοιχο) (ή αντίστοιχο) (ή αντίστοιχο) (ή αντίστοιχο) 7NQ (ή αντίστοιχο) MX (ή αντίστοιχο) 9EA (ή αντίστοιχο) 9EM (ή αντίστοιχο) 9EP (ή αντίστοιχο) 9EN (ή αντίστοιχο)

21 1Y AqY1 AP CoreLic ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κωδικός Προϊόν Κόστος μονάδας GS Q5Y Q6Z EntMobandSecE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP O365E3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth Pltfrm ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP 5S AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Οι τιμές του παραπάνω πινάκων δεσμεύουν τον ανάδοχο για όποια άδεια και σε όποιο έτος αυτή ζητηθεί από την Ε.Κ. εντός τριετίας, και δεν μπορεί να επικαλεστεί, σε καμία περίπτωση, τιμή άδειας μεγαλύτερη από τις αναγραφόμενες στον παραπάνω πίνακα.

22 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 10. Επικαιροποιηση Ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και με βάση τις προσφερόμενες τιμές μονάδας, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μερικής κατακύρωσης και προμήθειας μέρους των ποσοτήτων για τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5514

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5514 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5514 365.010 ευρώ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Δαμιανάκη Μαρία Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 ΠΡΟΣ: Δήμο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό 3890/190/ Απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό 3890/190/ Απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314567-75 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 11/04/2016 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13 Δεκεμβρίου 2016 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 129/2016 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT WINDOWS DATA CENTER SERVER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΚΤ) ΛΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Καραλή ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX :

ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Καραλή ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός, 26-10-2016 (ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Αριθ. Πρωτ.: 78417 Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562 Χολαργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά ανάπτυξης του Office 365

Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά ανάπτυξης του Office 365 Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά ανάπτυξης του Office 365 Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις λεπτομέρειες για την προσφορά ανάπτυξης του Office 365 ("προσφορά"), συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια νέων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας IP τηλεφωνίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια νέων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας IP τηλεφωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια νέων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας IP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 06/12/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 06/12/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 06/12/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 14830 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Κ Α Λ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18274 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Πληροφορίες: Διονυσία Σγούρου Τηλέφωνο: 213 1306 208 Fax: 213 1306 480 e-mail: dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 18/10/2016 Α.Π.: 5855

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10329 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Στόχος Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων διαδικτυακών υπηρεσιών στον ΕΟΦ. Οι εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες αφορούν υπηρεσίες: Διαχείριση συνδέσεων Διαδικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 19/03/2013 Αρ. πρωτ. 2364 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00

ΜΕΛΕΤΗ Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ημερομηνία 11/07/2017 Αριθμ. Πρωτοκ: 9428 ΜΕΛΕΤΗ Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.480,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'apothiki.gpapanikolau@n3.syzefxis.gov.gr'7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 22/12/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αθήνα 24.07.2015 Αρ.Πρωτ.18523 Ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μηχανικού (Πολιτικής Μηχανικής) στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1308_09-11-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 17-10-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000269 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αθήνα : 17/11/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ:10162 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10-ΑΘΗΝΑ, 102 10 ΤΗΛ 210-5286 008, 210-5286 094,210-5286

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναβάθμιση του λογισμικού και υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00 Ερώτηση 1: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.4 (Νομικό Πλαίσιο), αναφέρεται: Τις διατάξεις περί διαφάνειας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια αδειών χρήσης εφαρμογών της εταιρείας Microsoft οι οποίες θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν σε υπάρχοντες ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ.

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ. 1. Εισαγωγή Οι εξωτερικές απειλές χρειάζονται μια και μόνη επιτυχημένη προσπάθεια για να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στα απόρρητα δεδομένα ενός οργανισμού, πλήττοντας την ικανότητα του να παρέχει κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α/Α. Δε υπάρχει αριθμός διακήρυξης. Στην Εγγυητική θα αναγραφεί ο τίτλος του διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α/Α. Δε υπάρχει αριθμός διακήρυξης. Στην Εγγυητική θα αναγραφεί ο τίτλος του διαγωνισμού 1. Γενική 2. Άρθρο 11 3. Παράρτημα Ζ 4. Παράρτημα Ζ Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον Αριθμό της Διακήρυξης, ώστε αυτός να συμπεριληφθεί στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής όπως απαιτείται στο υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 5!, 21 /05/2014. #.: 1.23/2509 - & :,, 47100, : 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404 : Email: vfragaki@teiep.gr 14PROC002060789 2014-05-21. 05 /2014 : «!"#$% "! $!$&!$! "! $ $ % '(#$ )$ *».!" #$ $%&

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5514

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5514 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5514 357.74 ευρώ ΜΑΪΟΣ 017 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 15 /4/2014 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 4237 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Κεντρική Διεύθυνση 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 17-04-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 36972 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης Κοζάνη 29/4/2013 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Κ. Ρακιτζής Α.Π. 906 Τηλέφωνο : 24610 53988 Fax : 24610 53991 Email : krakitzis@pta.pdm.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 25/1/2018. Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες)

Ημερομηνία 25/1/2018. Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες) «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Βουλευτών και Μισθοδοσίας» Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που Διενεργείται από τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ημερομηνία 25/1/2018 Προς Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Θ. Μιχαηλίδης Τηλ. : 2310 99 6879 Fax : 2310 996872 e-mail : gramm-syg@ad.auth.gr Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 15/02/2013 Αρ. πρωτ. 1436 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 31 Μαρτίου 2010 Α.Π. 1288 Διευκρινήσεις Προκήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Έρευνα και εκπόνηση χάρτη διαδρομών σχέσεων Επιχειρήσεων Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Συκιές:29/08/2012 Αρ. πρωτ: 64557 Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου & Έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ), στα πλαίσια της Πράξης «Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327362-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ π ρ ο σ κ α λ ε ί τους προμηθευτές, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού» Αρ. Πρωτ. 2651/21-07-2017 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού» Αναθέτουσα Αρχή: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.195.161,29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1. «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1. «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Τράπεζα Τουριστικών Δεδομένων Προορισμού Αθηνών» του έργου με ΜΙS 464646 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΙΝ-ΝΒ1) Διευκρινίσεις ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 825/ΕΥΥΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 23-01-2017 Α/Α: 9 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών. Το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαβούλευσης. Α. Ταυτότητα ιαβούλευσης. Πληροφοριακά Στοιχεία. Σύστηµα Συλλογής, Ανάλυσης και ιαχείρισης Πληροφοριών Οικονοµικού Εγκλήµατος

Έκθεση ιαβούλευσης. Α. Ταυτότητα ιαβούλευσης. Πληροφοριακά Στοιχεία. Σύστηµα Συλλογής, Ανάλυσης και ιαχείρισης Πληροφοριών Οικονοµικού Εγκλήµατος Α. Ταυτότητα ιαβούλευσης Έκθεση ιαβούλευσης Πληροφοριακά Στοιχεία Τίτλος ιαβούλευσης Επισπεύδων Φορέας Χρόνος έναρξης 15/5/2017 Χρόνος λήξης 29/5/2017 Κατηγορία 1. Νοµοθετική 2. Προνοµοθετική 3. Άλλη Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα αναπτυχθεί Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια αδειών χρήσης εφαρμογών της εταιρείας Microsoft οι οποίες θα εγκατασταθούν σε υπάρχοντες ηλεκτρονικούς υπολογιστές που

Διαβάστε περισσότερα

Δ6 Διαδικασία Διαχείρισης και Συντήρησης Υλικοτεχνικής Υποδοµής

Δ6 Διαδικασία Διαχείρισης και Συντήρησης Υλικοτεχνικής Υποδοµής Δ6 Διαδικασία Διαχείρισης και Συντήρησης Υλικοτεχνικής Υποδοµής Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 10946 Αθήνα, 18-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ: 5.1 Θεσμοί ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 124106/14-10-2008 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 91081 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Π. Λογιστική Υποστήριξη 2015.doc5

Τ. Π. Λογιστική Υποστήριξη 2015.doc5 Έχοντας υπόψη την Απόφαση Διοικητή 679/14.10.2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τον επικείμενο Πρόχειρο Κοινό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη τιμή, για την Υλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ. 7334 ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Τηλέφωνο: 2310966968 e-mail: epahatouridou@eyath.gr Προς Κάθε ενδιαφερόµενο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 262_24-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση λειτουργίας των εφαρμογών ανανέωσης και τροποποίησης αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων Αντικείμενο του έργου-λειτουργικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα