16PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16PROC"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» Διεφκυνςθ: Βας. οφίασ 114 Ακινα, Σ.Κ. Πόλθ: Ακινα Πλθροφορίεσ: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Σθλζφωνο: Fax: ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΤΟ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΑΚΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΕΣΗΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΗ 2016 ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ /12/2016, ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.400,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ(Φ127/16) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Θμερομθνία: Θμζρα: Τρίτθ Ϊρα: 9:00πμ ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, , ΑΘΘΝΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΘΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 2016 ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ ΤΘΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ ΡΑΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΡΟΓΑΦΘΣ /12/2016 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΣΥΜΡ/ΝΟΥ ΦΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΟΥ CPV: ΡΘΓΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 1.1. Του Ρ.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπωσ ιςχφει ςιμερα.

2 16PROC Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπωσ ιςχφει ςιμερα Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπωσ ιςχφει ςιμερα Του Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρκρο 24 «Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων υπαλλιλων και άλλεσδιατάξεισ». 1.7 Τισ διατάξεισ του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/ ): Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ Του Ν. 2690/99 κυρϊςεισ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 68 / ) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχζσ και κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ και τθν ανάπτυξθ βαςικϊν τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ Θζματα υπουργείου Ανάπτυξθσ», άρκρο Του Ν. 2513/1997 «Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων Ρρομθκειϊν» (ΦΕΚ Α 139/ ) Του Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα και άλλεσ διατάξεισ» Του Ν. 4025/2011 Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ Του Ν. 4038/2012 Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ Του Ν. 4052/2012 Νόμοσ αρμοδιότητασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και Εργαςίασ και Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ για εφαρμογή του νόμου Ζγκριςη των Σχεδίων Συμβάςεων Χρηματοδοτικήσ Διευκόλυνςησ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρηματοπιςτωτικήσ Σταθερότητασ, τησ Ελληνικήσ Δημοκρατίασ και τησ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόηςησ μεταξφ τησ Ελληνικήσ Δημοκρατίασ,τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ και τησ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τη μείωςη του δημοςίου χρζουσ και τη διάςωςη τησ εθνικήσ οικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα Τροποποίθςθ διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Α 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 1.17 Του Ν. 4254/2012 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ ςτα άρκρα που ιςχφουν από τθν δθμοςίευςι του ςφμφωνα με το άρκρο201 του ιδίου Νόμου Tθν ΥΑ Ρ1/B/2013 (ΦΕΚ/Α /2677/ ) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/ ) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιοβακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ » Toυ Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/ ) άρκρο 28, τροποποίθςθ του ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989(L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25 θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Αϋ 173) Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/ ) Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, όπωσ τροποποιικθκεμε το άρκρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/ ) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μζτρα Εφαρμογισ..4127/2013».

3 1.26. Το άρκρο 67, παρ. 8 του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α/270/ ) Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α/29/ ) «υκμίςεισ για τθν λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/ ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 2. Τισ αποφάςεισ: 2.1. Τθν με αρικ. ΔΥ7/2480/94 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Ρροιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/ , ΦΕΚ 755/Β/ & ΦΕΚ 757/Β/ ) Τθν αρ.πρωτ / Απόφαςθ Διοικθτι του Νοςοκομείου ζγκριςθσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 2.4. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ (ΚΑΕ 0899A) Τθν αρικμ. 2200/ απόφαςθ δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (ΑΔΑ:7Χ624690ΩΣ-22Θ). Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο ΤΜΔ 1. υνοπτικό διαγωνιςμό με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν ανάδειξθ δφο ορκωτϊν ελεγκτϊν για τον τακτικό ζλεγχο των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων και του ιςολογιςμοφ τθσ οικονομικισ χριςθσ 2016ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ παρουςίασ και ελζγχου τθσ φυςικισ απογραφισ(cpv ) /12/16, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 4.216,00 ςυμπ/νου φπα, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (Φ127/16). 2. ΣΟΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» Βασ. Σοφίασ 114, Ακινα, Τ.Κ ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 20/12/2016 Σρίτθ 09:00πμ Οι προςφορζσ κατατίκενται μζχρι τθν 20/12/2016 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 09:00π.μ, ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ του Νοςοκομείου, όπου πρωτοκολλοφνται. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία δεκαπζντε (12) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα. ΜΔΡΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ανάδειξθ δφο ορκωτϊν ελεγκτϊν για τον τακτικό ζλεγχο των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων και του ιςολογιςμοφ τθσ οικονομικισ χριςθσ 2016ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ παρουςίασ και ελζγχου τθσ φυςικισ απογραφισ /12/16(cpv ) ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 4.216,00 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν υπθρεςία ορίηονται ςτο Μζροσ Γϋ τθσ προκιρυξθσ.

4 ΜΕΡΟ Βϋ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ Ανακζτουςα Αρχι Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ <<ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ>>» και το οποίο προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό. Τπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ Προκιρυξθ: Θ παροφςα Ρροκιρυξθ που αποτελείται από το: Μζροσ Α: ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΑΣ Μζροσ Β: Γενικοί και Ειδικοί Προι Μζροσ Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Μζροσ Δ: Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν Ραράρτθμα Ι: Υποδείγματα Υπεφκυνων Δθλϊςεων Ραράρτθμα II: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Ραράρτθμα III: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικισ προςφοράσ Ραράρτθμα ΙV: Σχζδιο ςφμβαςθσ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ. Προςφζρων Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Εκπρόςωποσ Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Ρροςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.), ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ρροςφζροντα. Ανάδοχοσ Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα. Κατακφρωςθ Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ ςτον Ανάδοχο. φμβαςθ Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. Θ γλϊςςα τθσ είναι θ ελλθνικι. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Θ παροφςα προκιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και θ ςφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά και οι Ρροςφορζσ των διαγωνιηομζνων / υποψθφίων Αναδόχων που κα υποβλθκοφν κα είναι υποχρεωτικά ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. υμβατικά τεφχθ Το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: α. τθ Σφμβαςθ, β. τθν Ρροκιρυξθ γ. τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου και δ. τθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.

5 Προχπολογιςμόσ Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ υμβατικό Σίμθμα Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια. Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το οποίο κα ςυγκροτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι υπθρεςίασ (με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των ειδϊν. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ :ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, Τ.Κ , ΑΘΘΝΑ Τθλζφωνο: Fax: ΑΡΘΡΟ 3. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προκιρυξι του και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα τεφχθ τθσ Ρροκιρυξθσ από το site του Νοςοκομείου και από τθ Διαφγεια ι από το ΚΗΜΔΗ. Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν αντίγραφο δεν είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον αρικμό ςελίδων, δικαιοφνται να ηθτιςουν από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ, νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Ρροκιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ειδικότερα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με όρουσ τθσ προκιρυξθσ μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του Ν 4412/2016, αυτζσ παρζχονται το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Ανακζτουςασ Αρχισ. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία ζχει ςυναφκεί ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ (ν. 2513/1997 Αϋ 139), εφόςον θ δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ. Οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν ςυγκεκριμζνθ παροχι, δεν επιτρζπεται να αποκλείονται με τθν αιτιολογία ότι κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα κατά τθν ελλθνικι νομοκεςία. Επιτρζπεται ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και υπθρεςιϊν, κακϊσ και των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, που καλφπτουν, επιπλζον, εργαςίεσ ι/και υπθρεςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ, να ηθτείται από τα νομικά πρόςωπα να μνθμονεφουν, ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προςόντα των προςϊπων που επιφορτίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ.

6 Οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ υποψιφιοι. Για τθν υποβολι προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να απαιτοφν να ζχουν οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Θ επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό. ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ και τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ και ειδικότερα: α.α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 1. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 2 ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ 2.1 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν οποία αναλυτικά κα πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψθφίου κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ, και ςτθν οποία κα πρζπει να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ δεν ςυντρζχει για τουσ προςφζροντεσ λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα ακόλουκα αδικιματα: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(εε L 300 τθσ ς.42), β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊνμελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ , ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ , ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ , ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ , ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ , ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2

7 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ , ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ) (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΔΗΛΩΕΩΝ -ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 1) 2.2 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν οποία αναλυτικά κα πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψθφίου κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ, και ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ για τουσ προςφζροντεσ δεν ςυντρζχει κάποιοσ λόγοσ αποκλειςμοφ βάςει των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρκρου 73 του Ν 4412/2016 και του αρ. 74 και ιδίωσ: φν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ι για τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα ότι δεν τελοφν υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κυρίασ και επικουρικισ), αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταβάλουν ειςφορζσ κυρίασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. του Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά κατονομαηόμενεσ), προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι ότι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ). μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν οργανϊςεων αντίςτοιχα, κακϊσ και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα. πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ και ότι δεν ζχουν αρνθκεί να παράςχουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν 4412/16 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΔΗΛΩΕΩΝ -ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 2) 2.3. Θ ανωτζρω υπό 2.1 υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται επίςθσ και για τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι του προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Συγκεκριμζνα ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν: όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 3 Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν οποία αναλυτικά κα πρζπει να δθλϊνεται το επίςθμο επικοινωνίασ του προςφζροντα. 4. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ

8 προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό κατά περίπτωςθ (Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι και βεβαίωςθ του ΓΕΜΘ ι τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ Η αρχι διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα πιςτοποιθτικά/δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. θμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7: ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Θ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που καλφπτουν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ (τεχνικά χαρακτθριςτικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυιςεισ, εμπειρία κ.τ.λ..) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ. ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και περιζχει ςυμπλθρωμζνο τον Ρίνακα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IIΙ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. ΑΡΘΡΟ 9. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ του Νοςοκομείου με οποιοδιποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν. Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και τθ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ: -ΡΟΣΦΟΑ (με κεφαλαία) -«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 114 ΑΘΘΝΑ -ΡΟΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ Φ127/2016 -ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τθν Ανάδειξθ δφο ορκωτϊν ελεγκτϊν για τον τακτικό ζλεγχο των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων και του ιςολογιςμοφ τθσ οικονομικισ χριςθσ 2016ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υποχρζωςθσ παρουςίασ και ελζγχου τθσ φυςικισ απογραφισ (cpv ) Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί.

9 16PROC ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ. Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα μζςα ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ: 3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τθσ προςφοράσ,(ρρωτότυπα και αντίγραφα), με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο), με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD). Μόνθ εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά φυλλάδια τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβλθκοφν μόνον εντφπωσ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο) επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Σο τίμθμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΠΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα. Επιςθμαίνεται ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτο παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν. 3846/2010. Προςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από το παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν. 3846/2010 κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ όπου ταυτοποιοφνται Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 4. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ που κυρϊκθκε με τον Ν 1497/1984 (Α 188). 5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. 6. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ ςειρά των όρων τθσ προκιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ προκιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Ραραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ των καταςκευαςτικϊν οίκων επιτρζπονται μόνον εφόςον προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. Ρροςφορά θ οποία, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαφείσ απαντιςεισ κα αποκλείεται από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ. 7. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 8. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία.

10 Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν 4250/2014 (Αϋ74) και μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων,διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ των όρων τθσ προκιρυξθσ αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 9. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και δε δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 10. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014, Άρκρο 1 και Άρκρο 3 ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για δϊδεκα (12) μινεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ προκιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ- ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. Δεν γίνεται δεκτι θ μερικι υποβολι προςφορϊν ΑΡΘΡΟ 13. ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΜΑ 1. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 2. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. 3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 4. Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε είδοσ και κάκε τφπο προςφερόμενου υλικοφ. Ρροϊόν το οποίο αξιολογικθκε κατά τθν Τεχνικι Ρροςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. 5. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προϊόν κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ

11 δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ. 6. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 7. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 8. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ τθσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι δεν δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να υποβάλλουν νζο πίνακα με τθν τιμι προςφοράσ. 9. Θ τιμι ανά είδοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ ΦΡΑ, κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 10. Ρροςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι (Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα ςτάδια του διαγωνιςμοφ. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ. Εν ςυνεχεία θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ το οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αποφαςίηων Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςω του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν. ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: α) Θ οποία είναι ανϊτερθ του Ρροχπολογιςμοφ β) Θ οποία είναι ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν του άρκρου 24 του ν. 3846/2010 γ)θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. δ) Στθν οποία θ τιμι δεν είναι απόλυτα προςδιοριςμζνθ. ε) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν 4412/2016. ςτ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι/τον ανακζτοντα φορζα. η) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. θ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται, δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. κ) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ που επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ προςφοράσ. ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Θ Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν 4412/2016. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3.

12 ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ 1. Θ ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 και με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι β) Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και κθρυχκεί ζκπτωτοσ και κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 4. Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν. 5. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29 ι 32 του Ν 4412/16, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν. ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΑ Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν 4412/2016. Ειδικότερα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ προκιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. ΑΡΘΡΟ 19. ΕΓΓΤΗΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ

13 ςυμβατικοφ τιμιματοσ του τμιματοσ που κα αναλάβει, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) παραλαβι τθσ προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να καλφπτει όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν προβλεπόμενων παρατάςεων επαυξθμζνοσ κατά ζνα (1) επιπλζον μινα. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ αρνθκεί να υπογράψει εμπρόκεςμα τθ ςφμβαςθ ι να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του Δθμοςίου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυγκεκριμζνοσ διαγωνιηόμενοσ βαρφνεται και με τα ζξοδα διενζργειασ νζου διαγωνιςμοφ και γίνεται καταλογιςμόσ ςε βάροσ του αρνθκζντοσ να υπογράψει υποψθφίου, τθσ οικονομικισ διαφοράσ που τυχόν προκφπτει εάν τελικά θ ανακζτουςα αρχι προκρίνει αυτι τθ λφςθ. ΑΡΘΡΟ 20. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΣΗΕΙ Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων. Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ ελάχιςτον τα εξισ: α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208. β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/ ). ΑΡΘΡΟ 21. ΤΜΒΑΗ Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, θ Υπθρεςία επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ. Θ Σφμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάφκθκε ςτθ προκιρυξθ. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ: Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ Β. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ Γ. Τα προσ προμικεια υλικά και τθν ποςότθτα Δ. Τθν τιμι Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν

14 ΣΤ. Τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Η. Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ Θ. Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ Θ. Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν Ι. Τον τόπο και χρόνο πλθρωμισ Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, προκιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 22. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικεια υπθρεςίασ. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται, εφόςον του ηθτθκεί, να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτθν εν λόγω προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. Ο Ρρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από εργαηόμενουσ, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρροκιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ρρομθκευτι, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Ρρομθκευτι, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ρρομθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Ρρομθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνονται με τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από τον Ν. 3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 3414/05. ΑΡΘΡΟ 23. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

15 Οι ειδικότεροι όροι ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται ςτο ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ το οποίο ζχει ωσ κατωτζρω, επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. ΜΕΡΟ Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Θζμα: Ζλεγχοσ και υπογραφι Ιςολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2016 Σφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 31 του Ν.3329/2005 ο ζλεγχοσ και θ υπογραφι του Ιςολογιςμοφ και λοιπϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ χριςεωσ των Δθμοςίων Μονάδων Υγείασ πραγματοποιείται από δυο (2) ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ. Ο υποφάκελοσ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ κα περιζχει, με ποινι αποκλειςμοφ, για τουσ διαγωνιηόμενουσ-προςφζροντεσ, τα εξισ ςτοιχεία: 1.Αντίγραφο τθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ βακμίδασ ορκωτοφ ελεγκτι-λογιςτι 2.Βεβαίωςθ τθσ εγγραφισ ςτο ςϊμα ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν (Σ.Ο.Ε.Λ.) 3.Ριςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ που κα ιςχφουν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ 4. Αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία για παρόμοιουσ ελζγχουσ Υποχρζωςθ των αναδόχων εκτόσ από τον ζλεγχο των οικονομικϊν καταςτάςεων είναι και θ φυςικι παρουςία και ο ζλεγχοσ τθσ φυςικισ απογραφισ που κα γίνει ςτο Νοςοκομείο. Ο υποφάκελοσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ κα περιζχει, για τουσ διαγωνιηόμενουσ-προςφζροντεσ, τθν οικονομικι τουσ πρόταςθ. Θ δυνατότθτα πρόταςθσ που κα περιλαμβάνει χαμθλότερο τίμθμα από εκείνο τθσ διακιρυξθσ του Νοςοκομείου κα αξιολογθκεί κετικά. ΜΕΡΟ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν διενεργείται από το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κριτιριο ανάκεςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ μόνο τθν τιμι. Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ με βάςθ τθν τιμι αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΡΑΛΑΣΟΡΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 27-Ιαν-16 Αρ. πρωτ.: 106/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ηράκλειο,02 / 05 / 2018 Αρικμ. Πρωτ. : 858 ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ Σηλ. 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 E-mail: info@depanal.gr

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 07/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ AΓΑ:ΒΟΖ3469ΗΜΛ-ΒΩΒ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μαροφςι, 8 Φεβρουαρίου 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ Θζμα: Προκιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016 πλπ Αριθμ πρωη Διακ: 1829 Χανιά, 15/04/2016 Αναρηηηέο ζηο Διαδίκησο Πληροθορίες: Μ. Πενθεροσδάκης Ε. Μηλιδάκης Τηλ: 2831027501 2821029214 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 14/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 01/06/2016 Αρικμ. Ρρωτ : 241 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016 Απιθμ ππωη Διακ: 3052 /2016/ Χανιά, 01/07/2016 Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο Πληποθοπίερ: Γ.Σαπημανώληρ Ε. Μηλιδάκηρ Τηλ: 2821029214 Φαξ: 2821029250 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τθσ Ρράξθσ: «ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ Αρ. πρωτ.: Β/14422

Διαβάστε περισσότερα

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ:

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ: Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμών Προμηθειών Θμερομθνία 13-10 - 2014 Άνδρου 1 Ακινα 11257 Αρ. Ρρωτ.: 24123 Ρλθρ.: Σ. Νικιτασ, Μ. Φαςοφλα, Σ. Αγγζλαινα Ρροσ: Ωσ Ρ.Δ. Τθλ.: 210 8231277 Θζμα: Σχετ: Πρόχειροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. :

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. : OAKA, Ανοικτό Κολυμβθτιριο, πφρου Λοφθ, 151 23 Μαροφςι, AΘΘΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ.:18124/2016 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 20/07/2016 Ρλθροφορίεσ: Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΡΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (OCT) ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 21/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΡΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (OCT) ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 21/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 4H Υ.ΡΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΗΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 Για τθν προμικεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ τιμι Ταχυδρομική Διεύθυνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016.

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Είκοςι (20) Μινεσ και μζχρι τθν 31/3/2016. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Σθλζφωνο : +302661039813 Fax : +302661040088 Πλθροφορίεσ : κα. πυριδοφλα Κουλοφρθ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ) ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,ΚΘΜΔΘΣ & EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Ν.ΚΘΦΙΣΙA 27-07-207 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ» Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 1/06/2016 Αρ. Ρρωτ.: 243 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1353/2018

Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1353/2018 ΕΕΤΤ ΑΜ : 01-200 Γενική Αδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ.1353/2018 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ για το αναλϊςιμο υλικό «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΡΛΘΩΜΘ ΧΩΙΣ ΑΙΘΜΘΣΘ»

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017

Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Επαναπροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: )», «ΑΕΙΩΝ (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2015

Διακιρυξθ Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν προμικεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV: )», «ΑΕΙΩΝ (CPV: )» του ΡΡΥΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 θ ΥΓ.ΡΕ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΡΕΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΡΑΝΑΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΙΡΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑ» Διεφκυνςθ: Τζρμα Ερυκροφ Σταυροφ, 22 100, Τρίπολθ Ρλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Φιλιππιάδα: Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Φιλιππιάδα: Αριθ. Πρωτ.: ΑΔΑ: Ψ74ΑΩΡ0-48Ρ INFORMATICS 17PROC001689797 2017-07-13 DEVELOPMEN ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Προμικεια τοποκζτθςθ αντλίασ ςτθν κζςθ Πριάλα Σ.Κ. Ριηοβουνίου-αποκατάςταςθ και ενίςχυςθ φδρευςθσ τοπικϊν κοινοτιτων Δ.Ε. Θεςπρωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεςςαλονίκθ 06-2-2018 Αρικμ.πρωτ.: 2131 ΠΡΟ: Κάκε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1350/2017

Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1350/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Ανοιχτοφ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1350/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά τθν «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ ΑΡΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.16 16:05:02 EET Reason: Location: Athens 17PROC005933767 2017-03-16 ΑΔΑ: 9772ΟΡ1Π-Β4Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα 6-10-2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Αρ. Ρρωτ. 2082/Φ77 Ηαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΘΝΑ www.idrimakofon.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ»

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 8588/21-06-2017 ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ Διακιρυξθ για τθν ανάκεςθ ςε ανάδοχο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ Ρρομικειασ με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ» Ο Δ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017

Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ρροκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ Αρ. 1343/2017 Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν «ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ - 2 Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2919/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

με αρικμό 30/002/10125 / Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, Ακινα, ΤΘΛ , FAX:

με αρικμό 30/002/10125 / Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, Ακινα, ΤΘΛ , FAX: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ Τμιμα Αϋ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Α.Δ.Α. διακιρυξθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2016 ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣOY ΕΛΕΓΚΣΕ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2016 ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣOY ΕΛΕΓΚΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ 2, 62122 ΕΡΡΕ ΣΗΛ.(03210)99711-99739 FAX (03210) 99740-99725 e-mail:eves@otenet.gr ζρρεσ, 2 Μαρτίου 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1 θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΑ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΥΡΟΔ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμιμα: Ρρομθκειϊν.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1 θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΑ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΥΡΟΔ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμιμα: Ρρομθκειϊν. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1 θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΑ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΥΡΟΔ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμιμα: Ρρομθκειϊν Ταχ. Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 80 Τ.Κ. 11528 Ρλθροφορίεσ: Β. Μαργϊνθ Τθλζφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα