18PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18PROC"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΔΑ: Ψ7Χ4ΟΡ1Π-6Δ4 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :49:22 EEST Reason: Location: Athens ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 7 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ Ιωάννινα, 02/05/2018 Αρικ. Πρωτ.: 2076 Ταχ. Δ/νςθ : Γ. Χατηθκϊςτα 1 Ταχ. Κϊδικασ : Ρλθροφορίεσ : Ειρινθ Τςε Τθλζφωνο : Fax : ΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικόσ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ Χαμθλότερθ τιμι ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Θμερομθνία: 15/05/2018, θμζρα: Σρίτθ και ϊρα: 12:00 μ.μ. ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΜΕΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 2.258,06 πλζον Φ.Ρ.Α., ιτοι 2.799,99 με Φ.Ρ.Α. ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ 120 ΘΜΕΕΣ ΑΙΘΜΟΣ ΜΙΚΟΡΟΜΘΘΕΙΑΣ Σ19/ Κ.Α.Ε Α/Α ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ 1652 ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ ΑΔΑ 64O7ΟΡ1Π-ΚΣ1 (αφορά οικονομικό ζτοσ 2018) ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ 18REQ CPV ΑΜΟΔΙΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΕΤΗΘΣ ΤΘΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ:

2 Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ προκειμζνου να προβεί ςτθν ανάδειξθ αναδόχου για: Α/Α CPV ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδουσ ι υπθρεςίασ) ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΜΕΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΣΟ ΣΕΜΑΧΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α ,99 προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προςφορά για τθν υπό προμικεια υπθρεςία, ζωσ τθν οριηόμενθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα. Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ε 1. Οι προςφορζσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζχρι τθν 15/05/2018, θμζρα Σρίτθ και ώρα 12:00 μ.μ. ςτο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. (Γ. Χατηθκώςτα 1, Ιωάννινα, Σ.Κ ) ςε φάκελο πάνω ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ, 7 θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Γ. Χατηθκϊςτα 1, Ιωάννινα Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο αρικμόσ τθσ μικροπρομικειασ Σ19/ και το είδοσ ςτο οποίο αναφζρεται θ προςφορά. Τθν Αρμόδια Επιτροπι προμικειασ θ οποία διενεργεί τον διαγωνιςμό. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα προςφζροντοσ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ (περιζχονται ςτον φάκελο προςφοράσ) Α. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το Ρροςάρτθμα που ακολουκεί. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του παραρτιματοσ. Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ). Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν : οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

3 ο Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. Ρροσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων θ Υπεφκυνθ Διλωςθ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθ ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ ( ). Β. Τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται και κα περιζχει όλα τα απαιτοφμενα τεχνικά πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται. Γ. Οικονομικι προςφορά εγγράφωσ και αρικμθτικϊσ. Θα αναφζρεται θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ και το ΦΡΑ που αναλογεί. Υπογραμμίηουμε ότι θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν εγκεκριμζνθ προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 2. Στθν ζγγραφθ προςφορά του ο ενδιαφερόμενοσ προςφζρων κα αναλαμβάνει ρθτϊσ τθν δζςμευςθ ότι κα εκτελζςει τθν προμικεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν παροφςα. 2. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ του αρμοδίου προσ τοφτο οργάνου του φορζα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνιςμό, γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ που αποςτζλλεται με φαξ. 3. Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν, ο χρόνοσ παραλαβισ τουσ, κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ, απόρριψθ υλικϊν κλπ, διζπονται από τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4412/ Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 5. Θα λάβει χϊρα βάςει των τιμολογίων του Ρρομθκευτι και κα πραγματοποιθκεί με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του. 6. Πποιο ςτοιχείο ι όροσ δεν αναγράφεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, καλφπτεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ περί προμθκειϊν διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.

4 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΝΣΗΡΗΣΗ Ρ/Δ Θ παροφςα ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ περιλαμβάνει τισ απαιτιςεισ του ΕΚΑΒ και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν ανάδειξθ ςυντθρθτι αδιοδικτφου (/Δ) ςτoν τομζα Κζρκυρασ του Ραραρτιματοσ Ιωαννίνων. Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Το αδιοδίκτυο του ΕΚΑΒ τομζα Κζρκυρασ αποτελείται από : α ) δίκτυο VHF Κζρκυρασ Αναλυτικά το υλικό αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ. Οι υποχρεϊςεισ του ΣΥΝΤΘΘΤΘ ςυνίςτανται ςε: 1. Συντιρθςθ και επιςκευι του υλικοφ περιλαμβανομζνων και των ανταλλακτικϊν και ςυγκεκριμζνα ςυςτθματικι προλθπτικι ςυντιρθςθ του υλικοφ, επιςκευι και αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ εάν και όταν ςυμβεί. 2. Εκπαίδευςθ, μεταφορά τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ τεχνικι ςυνδρομι. Β. ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ςυντθρεί, επιςκευάηει και ρυκμίηει το υλικό που αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ μετά των παρελκόμενων του και να το διατθρεί ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ διατθρϊντασ όλεσ τισ επιδόςεισ κάκε ςυςκευισ εντόσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι τθσ και εξαςφαλίηοντασ τθν πλιρθ τιρθςθ των κανονιςμϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων του Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, των ςχετικϊν με /Δ VHF/FM. Λεπτομερϊσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τον Συντθρθτι ορίηονται ωσ εξισ: 1. Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ (π.χ. κακαριςμό, λίπανςθ, επικεϊρθςθ, ρυκμίςεισ, δοκιμζσ) για τθν πρόλθψθ ανωμαλιϊν ςτθ λειτουργία του /Δ επζκταςθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του και λειτουργία των ςυςκευϊν ςτα προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι επίπεδα απόδοςθσ. Θ ςυντιρθςθ αυτι κα εκτελείται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των ςυςκευϊν οι οποίεσ δίνονται ςτα αντίςτοιχα εγχειρίδια. Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ κα εκτελείται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα. Σχετικι πρόταςθ για το χρόνο, τθ διάρκεια και τθ ςυχνότθτα τθσ ςυντιρθςθσ κα υποβάλει κάκε διαγωνιηόμενοσ ςτθν προςφορά του. Οπωςδιποτε όμωσ θ προλθπτικι ςυντιρθςθ των ςυςκευϊν κα εκτελείται τρεισ τουλάχιςτον φορζσ το χρόνο. Θ πρϊτθ κα πραγματοποιθκεί αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Οι θμζρεσ και ϊρεσ για τθν εκτζλεςθ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα κακορίηονται μετά από ςχετικι πρόταςθ του αναδόχου και ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΚΑΒ. Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται από τον ανάδοχο θ απρόςκοπτθ λειτουργία του /Δ κατά τθ διάρκεια τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (εξαςφάλιςθ εφεδρείασ κ.λ.π.).

5 2. Επιςκευι αποκατάςταςθ βλαβϊν Αυτι περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ διάγνωςθ και επανόρκωςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του /Δ. 1. Για τουσ ςτακεροφσ ςτακμοφσ (βάςθσ και επαναναλιπτεσ) ςτο ςθμείο που αυτοί βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι. Σε περιπτϊςεισ βλάβθσ που απαιτεί μεταφορά αυτι κα γίνεται τον ανάδοχο με δικά του μζςα, ζξοδα και ευκφνθ. 2. Για τουσ κινθτοφσ ςτακμοφσ (οχθμάτων και φορθτοφσ) μζςα ςτο χϊρο του ΕΚΑΒ ι ςε εργαςτιριο του αναδόχου κατά περίπτωςθ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να τοποκετθκεί ςαφζςτατα και να γνωςτοποιιςει πικανζσ απαιτιςεισ του. Τονίηεται ότι αποκλείεται κάκε ιδζα ςυντιρθςθσ (επιςκευισ του /Δ) που κα προχποκζτει αποςτολι των οχθμάτων ι των ςτακμϊν ςε εργαςτιρι του αναδόχου με φροντίδα και δαπάνθ του ΕΚΑΒ. 3. Χρόνοσ αποκρίςεωσ Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει ονομαςτικά εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο που κα παραλαμβάνει οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα τισ ζγγραφεσ ι τθλεφωνικζσ κλιςεισ του ΕΚΑΒ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζρχεται επί τόπου προκειμζνου να επιλθφκεί τθσ βλάβθσ και να κζςει ςε λειτουργία κάκε ςυςκευι (ςτακεροφ ι κινθτοφ ςτακμοφ) το ςυντομότερο δυνατό και πάντα εντόσ τριϊν (3) ωρϊν από τθσ ειδοποίθςθσ του. Σε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ άμεςθ επιςκευι οφείλει να αποκακιςτά τθ βλάβθ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν. Σε περίπτωςθ που ςθμειϊνεται κακυςτζρθςθ κατ εξακολοφκθςθ ςφμφωνα με τα παραπάνω το ΕΚΑΒ κα μπορεί να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο με τισ από το νόμο προβλεπόμενεσ ςε βάροσ του κυρϊςεισ. 4. Ανταλλακτικά Πλα τα ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να είναι γνιςια καινοφργια και αμεταχείριςτα. Σε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ εξεφρεςθ τυχόν ελλείποντοσ ανταλλακτικοφ κα προτείνεται άλλο αντίςτοιχο με τισ ίδιεσ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι οφτωσ ϊςτε να αποκακίςταται θ βλάβθ. 5. Μθνιαία τεχνικι ζκκεςθ Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταγράφει λεπτομερϊσ τθ βλάβθ, τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ ςε τεχνικά δελτία. Τα τεχνικά δελτία ςυμπλθρϊνονται και υπογράφονται από τεχνικό του ανάδοχου και από τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα ορίςει το ΕΚΑΒ. Θ τεχνικι ζκκεςθ παραδίδεται κάκε μινα ςτθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ διαδικαςίασ πλθρωμισ του αναδόχου. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ανά μινα όπου για τθν μθνιαία αμοιβι του, ο Συντθρθτισ κα εκδίδει αντίςτοιχα τιμολόγια προσ το ΕΚΑΒ.

6 6. Μετάκεςθ του υλικοφ Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μετακζτει και εγκακιςτά εκ νζου υλικό εφόςον του ηθτθκεί από το ΕΚΑΒ. Θ τυχόν επιβάρυνςθ κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ολικι μθνιαία αμοιβι. Υλικό που εγκαταςτάκθκε ςε νζα κζςθ, κα εξακολουκεί να ςυντθρείται ςφμφωνα με τθν παροφςα ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ. 7. Μεταβολζσ του πίνακα υλικοφ Το ΕΚΑΒ μπορεί να προςκζτει ι να αφαιρεί υλικό κατά τθν κρίςθ του και όποτε κεωρεί τοφτο ςκόπιμο ι αναγκαίο. Θ μθνιαία αμοιβι του ςυντθρθτι κα αναπροςαρμόηεται ανάλογα χωρίσ να ξεπερνά τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ (και ςυγκεκριμζνα τθ μζγιςτθ τιμι μονάδοσ για το ίδιο είδοσ μθχανιματοσ του ιδίου παραρτιματοσ του ΕΚΑΒ). 8. Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ του ΣΥΝΤΘΘΤΘ Γνϊςθ του υλικοφ Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει όλα τα όργανα ελζγχου και ειδικά εργαλεία που χρειάηονται για τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των επιδόςεων κάκε ςυςκευισ εντόσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι του υλικοφ αυτοφ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτα αντίςτοιχα τεχνικά εγχειρίδια του υλικοφ τα οποία διακζτει το ΕΚΑΒ. Τα εγχειρίδια αυτά βρίςκονται ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Ραραρτιματοσ Ιωαννίνων. Κάκε ενδιαφερόμενοσ καλείται να τα εξετάςει ϊςτε να ςχθματίςει ςαφι αντίλθψθ των απαιτιςεων ςυντιρθςθσ επιςκευισ. Θ Τεχνικι Υπθρεςία του ΕΚΑΒ κα παρζχει επίςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ προσ κάκε ενδιαφερόμενο. Υποβολι προςφοράσ για τθ ςυντιρθςθ - επιςκευι του αδιοδικτφου του ΕΚΑΒ προχποκζτει ότι ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ γνϊςθ του υλικοφ και των απαιτιςεων ςε όργανα, εργαλεία και ανταλλακτικά και ότι ουδεμία πρόςκετθ απαίτθςθ κα παρουςιάςει μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςυμβάςεωσ ς' αυτόν. Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ 1. Εκπαίδευςθ Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει τουσ τεχνικοφσ του ΕΚΑΒ (Διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ, τεχνολόγουσ και τεχνικό προςωπικό) ςε κζματα ραδιοτθλεφωνίασ VHF (ζλεγχοσ και επιςκευι θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, οργάνωςθ εργαςτθρίου, αναλυτικι επεξιγθςθ κυκλωματικϊν διαγραμμάτων (BLACK DIAGRAMS)) των ςυςκευϊν κ.λ.π.). Θ εκπαίδευςθ κα γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο τθσ κα κακοριςτοφν μετά από ςυνεννόθςθ του ΕΚΑΒ με τον ανάδοχο. Είναι επικυμθτι και κα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ υποβολι με προςφορά προτάςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ (ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευομζνων). 2. Μεταφορά τεχνογνωςίασ τεχνικι ςυνδρομι Ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει μία ζκκεςθ με τισ προτάςεισ ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του /Δ. Θα απαντά εγγράφωσ ςε ερωτιματα που του κζτει το ΕΚΑΒ. Θα παρζχει πλθροφορίεσ ι οδθγίεσ ςχετικά με το /Δ που του ηθτοφνται από το ΕΚΑΒ.

7 Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το προςωπικό του αναδόχου που κα διατεκεί για τθν ςυντιρθςθ-επιςκευι των ςυςκευϊν και τθν εκπαίδευςθ των τεχνικϊν του ΕΚΑΒ κα αποτελείται από τουλάχιςτον ζναν υπεφκυνο αδειοφχο αδιοθλεκτρολόγο. Το προςωπικό του αναδόχου κα είναι αςφαλιςμζνο με ευκφνθ του ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν ςυντιρθςθ του /Δ του ΕΚΑΒ. 2. Ο ανάδοχοσ κα παρζχει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων ςφμβαςθσ, των τεχνικϊν εργαςιϊν και καλισ ποιότθτασ των ανταλλακτικϊν. Ο υπό τθσ υπθρεςίασ αςκοφμενοσ κάκε φφςθσ ζλεγχοσ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ του. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που οφείλεται ςε κακι ςυντιρθςθ ι μθ λιψθ υπ αυτοφ και του προςωπικοφ του, των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ. 3. Η ςφμβαςθ κα ιςχφςει για ζνα ζτοσ με δικαίωμα εξάμθνθσ παράταςθσ μετά από πρόταςθ του ΕΚΑΒ. Εφόςον χορθγθκεί θ εξάμθνθ παράταςθ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει εκ νζου προλθπτικι ςυντιρθςθ όλου του υλικοφ και να υποβάλλει δεφτερθ ζκκεςθ 4. Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα- εφόςον αποδεικνφεται κατάλλθλα θ ανάλθψθ αντίςτοιχων ςυντθριςεων για λογαριαςμό υπθρεςιϊν του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα. 5. Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ανά μινα όπου για τθν μθνιαία αμοιβι του, κα εκδίδει αντίςτοιχα τιμολόγια προσ το ΕΚΑΒ. Θ ολικι μθνιαία αμοιβι του ςυντθρθτι για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ, κα είναι ςτακερι μθ επιδεχόμενθ ανακεϊρθςθ για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ και κα περιλαμβάνει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ του ΦΡΑ τον οποίο κα αναγράφει ξεχωριςτά. Θ ολικι μθνιαία αμοιβι κα περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά και υλικά ςυντιρθςθσ, τα εργατικά, τα ζξοδα κίνθςθσ και τα μεταφορικά, τισ δαπάνεσ αποξθλϊςεων και εγκαταςτάςεων, τισ δαπάνεσ εκπαίδευςθσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ και πικανά εργατικά που κα απαιτθκεί για καταρχιν ρυκμίςεισ του υλικοφ κακϊσ επίςθσ και οτιδιποτε προκφπτει από τουσ όρουσ ςυντιρθςθσ του /Δ όπωσ περιγράφονται ςτο παράρτθμα. 6. Θ υποβολι προςφοράσ ςθμαίνει ότι ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν παροχισ υπθρεςιϊν εκ μζρουσ του προσ το ΕΚΑΒ (αποςτάςεισ, τφποσ και απαιτιςεισ υλικοφ, απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ) και τισ αποδζχεται. 7. Με κάκε προςφορά κα πρζπει απαραίτθτα να υποβλθκεί φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και διακιρυξθσ. Σ αυτό ο προςφζρων κα δίδει πλιρθ και ςαφι ςτοιχεία και απαντιςεισ για κάκε παράγραφο και με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ και ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ.

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Διεφκυνςθ 7θσ Περιφζρειασ ΕΚΑΒ (Παραρτιματοσ Ιωαννίνων) Σομζασ Κζρκυρασ Θζςθ Κτίριο ΕΚΑΒ (Α/Τ κζντρο), Δ/νςθ: Ευαγγζλου Ναπολζοντοσ 27 Αναμεταδ ότεσ Motorola MTR 2000 Αςκενοφόρα 3 2 Εξοπλιςμόσ Ραδιοδικτφου VHF Κινθτοί πομποδζκτεσ Φορθτοί π/δ Kenwood TK- 780 Icom IC-F510 Icom IC- F310 Άγνωςτο Icom IF-3022T Αςκενοφόρα (αναμζνονται) 3 Ραντοκράτορασ 1 Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γεν. Γραμματείασ Εμπορείου κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΕΚΑΒ 7 ΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΡΑΔΙΩΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΕΣΥ- ΑΝΑΣΘΘΣΙΟΛΟΓΟΣ

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (Ε-mail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 1. Εηο βάξνο κνπ δελ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: α) Σπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει.1) β) Δσξνδνθία, όπσο απηή νξίδεηαη, αληίζηνηρα, ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ (EE C 195 ηεο , ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΕΠΠΑ ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2) γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48 δ) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο «Σρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» (ΕΕ L 309/15/ ) ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/70/EK ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο (ΕΕ L 214/29/ ), νη νπνίεο ελζσκαηώλνληαη κε ην λ. 3691/2008 (Α 166) θαη αληηθαζίζηαληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.2331/1995 (Α 173), όπσο ηζρύνπλ. 2. α) Δελ ηειώ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε εξγαζηώλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, (4) Ηκεξνκελία:.././20.. Ο Η Δειώλ (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.

10 ΑΔΑ: Ψ7Χ4ΟΡ1Π-6Δ4 (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. αλαζηνιή εξγαζηώλ ή ηειεί ζε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ. β) Δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ γ) Δελ έρσ θαηαδηθαζζεί βάζεη δηθαζηηθήο απόθαζεο πνπ έρεη ηζρύ δεδηθαζκέλνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο όπνπ εθδόζεθε ε απόθαζε, θαη ε νπνία δηαπηζηώλεη αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή κνπ. δ) Δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ηδηόηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηώζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. ε) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. ζη) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ. δ) Δελ είκαη έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ή όηαλ δελ έρσ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε δήισζή κνπ. Ο Η Δειώλ (Τπνγξαθή)

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 07/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 02/03/2018

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.16 16:05:02 EET Reason: Location: Athens 17PROC005933767 2017-03-16 ΑΔΑ: 9772ΟΡ1Π-Β4Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΙΗ -ΖΤΓΟΣΑΘΜΙΗ ΕΜΠΡΟΘΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΙΗ -ΖΤΓΟΣΑΘΜΙΗ ΕΜΠΡΟΘΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ

ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ Αρ.Πρωτ... Ημερ/νία.. ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ Αιτοφμαι τθ χοριγθςθ ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ, που ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων (1000) ΕΤΡΩ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙ ΙΟΤ : WDB P MERCEDES SPRINTER 313 CDI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕ Η ΒΟΗΘΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙ ΙΟΤ : WDB P MERCEDES SPRINTER 313 CDI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕ Η ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 08/09/20177 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. :2977 ΔΙΕΤΘΤΝ Η ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ Κηηνιάηρων Ηρακλείοσ με διάρκεια απαζτόληζης έως 8 μήνες. μέτρι ηις ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ Κηηνιάηρων Ηρακλείοσ με διάρκεια απαζτόληζης έως 8 μήνες. μέτρι ηις , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΛ.Γ.Α. ζα δηελεξγήζεη άκεζα πξνζιήςεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ (4 αηόκσλ) ηνπ θιάδνπ ΠΕ Κηηνιάηρων ζην Υπνθαηάζηεκα ΔΛ.Γ.Α. Ηρακλείοσ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2190/94, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ"

ΘΕΛΑ: ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ Σαρ. Γ/λζε : Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλέδαο Σαρ. Κσδ. : 47100 Αλέδα Άξηαο Σει. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πιεξνθνξίεο : Πέηξνο Καξαγεώξγνο Άξηα, 19/11/2014 Αξ. Πξση.: 1510 ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/09/2017 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ. : : ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΕ ΤΝΣΗΡΗ Η ΕΠΙ ΚΕΤΗ Α ΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Ηράκλειο, 28/09/2017 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ. : : ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΙΕ ΤΝΣΗΡΗ Η ΕΠΙ ΚΕΤΗ Α ΘΕΝΟΦΟΡΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.29 09:30:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΗ8ΟΡ1Π-Ε7Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 01/06/2017 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ. : : ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΟΤ (ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ)

Ηράκλειο, 01/06/2017 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ. : : ΠΡΟ ΚΛΗ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΟΤ (ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.01 11:12:25 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ν6ΙΟΡ1Π-3ΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αηηνύκαη ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνύ θνηηεηηθνύ επηδόκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ

Αηηνύκαη ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνύ θνηηεηηθνύ επηδόκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ Αηηνύκαη ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθνύ θνηηεηηθνύ επηδόκαηνο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ρηιίσλ (1.000) ΔΤΡΩ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ Προς: Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού - Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 170 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Γεφπόνφν 30 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Κηηνιάηρφν με διάρκεια απαζτόληζης έφς 8 μήνες. μέτρι ηις ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 170 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Γεφπόνφν 30 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Κηηνιάηρφν με διάρκεια απαζτόληζης έφς 8 μήνες. μέτρι ηις , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΛ.Γ.Α. ζα δηελεξγήζεη άκεζα πξνζιήςεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ 200 αηόκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 170 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Γεφπόνφν θαη 30 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Κηηνιάηρφν ζηα Υπνθαηαζηήκαηα ηνπ ΔΛ.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/04/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 17/04/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 17/04/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 192 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 09/08/2017 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο 09/08/2017 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΑΔΑ: 66ΦΒΟΡ1Π-ΥΗ4 INFORMATICS 17PROC001800759 2017-08-09 DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.08.09 17:29:31 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

1) 2944,62 με Φ.Π.Α. 2) 738,00 με Φ.Π.Α 3) 153,75 με Φ.Π.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

1) 2944,62 με Φ.Π.Α. 2) 738,00 με Φ.Π.Α 3) 153,75 με Φ.Π.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΔΑ: ΩΥΡ2ΟΡ1Π-51Λ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.31 13:09:54 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ Προς: Ση Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Σμήμα Γ ταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2016 Α.Π. 9800 ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 22-2-2017 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΣ ΒΟΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΤΡΙΠΟΛΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.05.18 11:26:31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ αρ 117 Ν 4412/2016 ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ,ΜΠΑΣΑΡΙΕ, ΤΝΣΗΡΗ Η ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΑΣΡΑ ΟΠΩ ΕΠΙ ΤΝΑΠΣΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ αρ 117 Ν 4412/2016 ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ,ΜΠΑΣΑΡΙΕ, ΤΝΣΗΡΗ Η ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΑΣΡΑ ΟΠΩ ΕΠΙ ΤΝΑΠΣΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.09 13:43:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΜΕΙΟΡ1Π-ΞΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ταχ. Κϊδικασ : 555 35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ - JUNIOR S & BAMBINI ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗ Ε. Π.. ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ - JUNIOR S & BAMBINI ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗ Ε. Π.. ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ - JUNIOR S & BAMBINI ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗ Ε. Π.. ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2017 2018 αφού έλαβε υπόψη της : Η ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 7PROC0098798 07-09- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι.

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακινα, 27/4/2018 Α. Π.: 1278 Προσ: Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 12:10:54 EET Reason: Location: Athens 17PROC005868696 2017-03-03 ΑΔΑ: Ω6ΜΑΟΡ1Π-ΧΚΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM IC-F510 KENWOOD TK-780 MOTOROLA GM-360 HYT TM-610V KENWOOD-TK-780 EKAB 5

ICOM IC-F510 KENWOOD TK-780 MOTOROLA GM-360 HYT TM-610V KENWOOD-TK-780 EKAB 5 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ρ/ Η παρούσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του ΕΚΑΒ και τους ειδικούς όρους για την ανάδειξη συντηρητή Ραδιοδικτύου (Ρ/ ) στην Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 0-9-20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/-8- Θ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΤΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ CPVS:50750000-7:ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ Α) Η προχπολογιςκείςα

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016 Μη Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Θλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 28/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ αρ 117 Ν 4412/2016 A/C 9000btu,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΑΣΡΑ ΟΠΩ ΕΠΙ ΤΝΑΠΣΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ αρ 117 Ν 4412/2016 A/C 9000btu,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΑΣΡΑ ΟΠΩ ΕΠΙ ΤΝΑΠΣΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΔΑ: ΩΦΔ7ΟΡ1Π-ΓΙΖ INFORMATICS 17PROC002010555 2017-09-28 DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.28 10:05:16 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 27-Ιαν-16 Αρ. πρωτ.: 106/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 61Θ0ΟΡ1Π-7Τ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 61Θ0ΟΡ1Π-7Τ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ιωάννινα, 27/03/2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 9/6 /2016 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Λεωφόρου Ιπποκράτους Π.Γ.Ν Πατρών (Ρίο) Ταχ. Κώδικας : 26500 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.22 11:48:59 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ28ΟΡ1Π-Ε5Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικϊν Αναλωςίμων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Ιατρικϊν Αναλωςίμων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.500,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 13/03/2017

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC002162242 2017-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΜΙΒΟΡ1Π-9ΓΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.10.30

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα