ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 36 θ /2017 Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ ιαγωνιςµοφ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 36 θ /2017 Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ ιαγωνιςµοφ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΝΟΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ.: 2964 Αρικμόσ ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ: Ρλθροφορίεσ: Αγγελίδθσ Δθμιτρθσ Τθλ ες. 112 Fax Site : ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 36 θ /2017 Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ ιαγωνιςµοφ Προμικειασ υγειονομικοφ υλικοφ για το Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει τθσ τιμισ. 1

2 ANTIKEIMENO ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ Ανοικτόσ Ηλεκτρονικόσ ιαγωνιςµόσ Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει τθσ τιμισ ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Ημερομθνία: Ώρα: 09:00 ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΝΟΙΑΣ Ρ.Κ.Μ. Ραπαρρθγοποφλου 7 - Θεςςαλονίκθ Υγειονομικό υλικό ΚΑΕ 1311 & 1381 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ ,19 προ ΦΠΑ ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Ζνα (1) ζτοσ Σφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Κζντρου & των Ραραρτθμάτων. Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ. Το Κζντρο Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχοντασ υπόψθ: Α) 1. Τον Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/Τβ/ ) «ςυγχϊνευςθ Μ.Κ.Φ.» 2. Το αρ. 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιάρκρωςθ Δ.Τ. & Κ.Α. και Υπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Ρρόνοιασ». 3. Το αρ.9 του Ν.4109/2013 «Ρερί κατάργθςθσ και ςυγχϊνευςθσ Ν.Ρ.Δ.Δ. (ΦΕΚ 16/Αϋ/ )». 4. Τον Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Αϋ/ ) «περί ςφςταςθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων». 5. Τον ν. 4155/ «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων & άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 120/2013). 6. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «ιοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νοµικϊν Ρροςϊπων & Υπθρεςιϊν του θµοςίου Τοµζα Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ. 318/1992 (Α/161) & λοιπζσ ρυκµίςεισ». 7. N. 4412/2016 «θµόςιεσ Συµβάςεισ Ζργων, Ρροµθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Β) 1. Τθν υπϋ αρικμό 44/ (κζμα 6) απόφαςθ του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ4Α7ΟΞΧΣ-ΜΒ8) για τον οριςμό επιτροπϊν διαγωνιςμϊν του Κζντρου 2. Τθν υπϋ αρικμό 17/ , αρικ. Ρρωτ. 156, απόφαςθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:7ΗΦΔΟΞΧΣ- 9ΦΨ) ΚΑΕ Τθν υπϋ αρικμό 19/ , αρικ. Ρρωτ. 158, απόφαςθ ανάλθψθ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:7ΜΝΝΟΞΧΣ- Η0Ε) ΚΑΕ

3 4. Τθν υπϋ αρ. 32 θ / απόφαςθ του Δ.Σ. Θζμα 6 (ΑΔΑ: Ω36ΣΟΞΧΣ-ΦΗ4) με τθν οποία εγκρίνεται ο διαγωνιςμόσ προμικειασ υγειονομικοφ υλικοφ ςτο Κζντρο Κοινωνικισ Ρρόνοιασ Κεντρικισ Μακεδονίασ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ε Ι Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμοφ ςε Ευρϊ ποςοφ ,19 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Η ανωτζρω δαπάνθ κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό του Κζντρου. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και ςτο Ρ.Δ. 60/07, τα πρωτότυπα ζγγραφα κα κατατεκοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Φορζα. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα ι κα κατατεκοφν με επιςτολι εκτόσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων, λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ και ϊρα 09:00, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α. Φυςικά και νομικά πρόςωπα δυνάμενα να αςκιςουν τα υπό προκιρυξθ επαγγζλματα και να παράςχουν δυνάμει των νομίμων αδειϊν τισ προκθρυςςόμενεσ υπθρεςίεσ. β. Ενϊςεισ/Κοινοπραξίεσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υπό τισ ανωτζρω προχποκζςεισ δυνατότθτασ νόμιμθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ και παροχισ υπθρεςιϊν. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακι πφλθ ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ : α. Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ : α.1. Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 3

4 Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. α.2. Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. α.3. Οι οικονομικοί φορείσ χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποςτζλλοντασ : α/είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. β/είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ. β. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ απηή παξαθάησ παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: Α. Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο Παξάξηεκα Α Β. Γεληθνί Όξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ Παξάξηεκα Β Γ. ρέδηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ Παξάξηεκα Γ Γ. ρέδην ζχκβαζεο Παξάξηεκα Γ Δ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Πξνυπνινγηζκφο Παξάξηεκα Δ Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζµνχ ζα αλαξηεζεί επίζεο: α) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ β) ζηε Γηαχγεηα, γ) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν εµνζίσλ πµβάζεσλ δ) ζηνλ εκεξήζην ηχπν (ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο θαη ζε µία ηνπηθή εθεµεξίδα). 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ ΝΟΜΙΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ρρομικεια υγειονομικοφ υλικοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Κζντρου Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και περιλαμβάνει τα Ραραρτιματα: Π.Χ.Π. «Άγιοσ Παντελειμων» Οίκοσ ευγθρίασ Κιλκίσ Α.Α.Π. με Α.Θ. Ι.Α.Α. Παράρτθμα Α.Α.Α. με Α. ερρϊν (περιλαμβάνεται και το ΚΕ.ΠΕ.Π. ιδθροκάςτρου) ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ διακιρυξθσ. Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των ,19 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ Οι δαπάνεσ τθσ προμικειασ κα βαρφνουν τον προχπολογιςμό του Κζντρου 1.0,06%: Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 2. 3% χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 3. 20% Υπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου 4. 4% Φόροσ ειςοδιματοσ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ Η Διαδικτυακι πφλθ ov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ΦΟΕΑΣ ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΝΟΙΑΣ ΡΚΜ Γραφείο προμθκειϊν ϊρα 23: ϊρα 09:00 5

6 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ. Ζ.. µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία, ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΩΝ 2.1 Περιετόµενο Ηλεκτρονικών Προσυορών Σα πεξηερφµελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο µε ηελ έλδεημε «ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά». Όπνπ (ππν)θάθεινο λνείηαη ε ζρεηηθή θαηεγνξία επηζπλαπηφµελσλ αξρείσλ, ζην ζχζηεµα ειεθηξνληθήο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζµνχ. Δπίζεο δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνµήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν ηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά. Οµνίσο δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ε εθ παξαδξνµήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπµµεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθνχ ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην ειεθηξνληθά, ζε µνξθή αξρείνπ.pdf θαη θαηφπηλ πξνζθνµίδνληαη ζε έληππε µνξθή, θαηά πεξίπησζε, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δηδηθφηεξα, νη απαηηνχµελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ αθελφο ππνβάιινληαη µε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά αιιά απαηηείηαη λα πξνζθνµηζζνχλ θαη ζε έληππε µνξθή ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφµελεο πξνζεζµίαο, είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνµηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεµφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο θιπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία, δελ πξνζθνµηζζνχλ ζχµθσλα µε ηα αλσηέξσ εληφο ηεο πξναλαθεξφµελεο πξνζεζµίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ, ε ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ δελ απνζθξαγίδεηαη θαη απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ. 6

7 Τπνβνιή πξνζθνξψλ ζε έληππε µνξθή ή/θαη ζε ζθξαγηζµέλνπο θαθέινπο γηα ην δηαγσληζµφ, δελ είλαη απνδεθηή. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά ζε έληππε µνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγµαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεµα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο µε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εµπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφµελνπο ζα έζηγε ηα έλλνµα ζπµθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεµεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εµπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα δχλαηαη λα ιαµβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφµελνη. Απφ ην ζχζηεµα παξέρεηαη ε ζρεηηθή επηινγή γηα ηελ επηζήµαλζε ηεο εµπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ ειεθηξνληθή επηζχλαςε ησλ αξρείσλ ζηνπο ππν(θαθέινπο) ηεο πξνζθνξάο. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Τπεξεζίαο λα απνθαιχςεη ή φρη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εµπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εµπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εµπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη φζνλ αθνξά ηελ έληππή κνξθή ηνπο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: α. Ζ ιέμε «Πξνζθνξά». β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, δειαδή «ΚΔΝΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» γ. Ο ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο. δ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). ε. Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα (επσλπκία, δ/λζε, ΑΦΜ, ηει, θαμ, ) Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία» θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηηο ελδείμεηο «ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά». 2.2 Περιετόµενα (σπο)υακέλοσ «ικαιολογητικά σµµετοτής Σετνική Προσυορά» ηνλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ηα παξαθάησ: 7

8 1. πκπιεξσκέλν ην επηζπλαπηφκελν ΣΔΤΓ. ημ: ην πεδίν «Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);» απφ ην Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα ςτο Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει «Ναι» εφόςον είναι εγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμθλεθτιριο ι ςτο Γ.Ε.ΜΗ. 2. Δγγχεζε ζπµµεηνρήο χςνπο 500. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. β. Σνλ εθδφηε. γ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. ε. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. δ. Σν φξν φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. 3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (µία ή πεξηζζφηεξεο), ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζµνχ θαη λα δειψλεηαη φηη: i) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. ii) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσµα απνδεµίσζεο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζµνχ. iii) Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εµεξνινγηαθέο εµέξεο πξνζµεηξνχµελεο απφ ηελ επνµέλε εµέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ iv) Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ είδνπο είλαη ζχµθσλνο µε ηα νξηδφµελα ζηε δηαθήξπμε. Οη ππεχζπλεο δήισζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Τπνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε µνξθή αξρείνπ.pdf θαη πξνζθνµίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ 8

9 ζπµµεηέρνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνµηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ: α) νη ηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. β) ν Πξφεδξνο ηνπ.. θαη ν ηεπζχλσλ χµβνπινο, φηαλ ην λνµηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ, νη λφµηµνη εθπξφζσπνί ηνπ. δ) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζµφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζµνχ. 4. Tα λνµηµνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπµµεηέρνληνο εµεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε Φ.Δ.Κ., ή επηθπξσµέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν ηεπζχλσλ χµβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσµα λα δεζµεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνµηµνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ. 5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ISO EN 9001 ή άιιν αληίζηνηρν, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/2014 (ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ). 6. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 7. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 8. Πηζηνπνηεηηθφ Γ.Δ.ΜΖ. ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ην εηδηθφ επάγγεικα. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, µαδί µε ηελ πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνµεζεπηή πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 2.3 Περιετόµενα (σπο)υακέλοσ «Οικονομική Προσυορά» ηνλ (ππν)θάθειν µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά» πεξηιαµβάλεηαη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα. Ζ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνµηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπµπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε µνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 9

10 ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξµα ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηνπ παξαγφµελνπ ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεµα παξάγεη ζρεηηθφ µήλπµα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξµεο ηνπ ζπζηήµαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξαµµέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. ηελ Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηµή θαη ν ηξφπνο πιεξσµήο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ: α) H ηηµή ηνπ πξνο πξνµήζεηα πιηθνχ ζα δίλεηαη ζε EURO, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζην έληππν ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο. ηελ ηηµή πεξηιαµβάλνληαη, ε δαπάλε γηα ηε µεηαθνξά ησλ πγεηνλνκηθψλ πιηθψλ ζε θάζε παξάξηεκα ηνπ Κέληξνπ, νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. β) Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηελ ηηµή ζε Euro ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε Euro πξνο μέλν λφµηζµα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. γ) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. δ) Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξµνγήο ηεο ηηµήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ε) Δπηζεµαίλεηαη φηη ε πξνζθεξφµελε ηηµή δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. ζη) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπµµεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθµεξίσζε ηεο πξνζθεξφµελεο ηηµήο, νη δε πξνµεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. δ) ελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην πξνο πξνµήζεηα είδνο θαη ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο. ε) Οη πξνζθνξέο ζα γίλνπλ αλά είδνο γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο. Ζ θαηαθχξσζε επίζεο ζα γίλεη αλά είδνο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο απφ φια ηα παξαξηήκαηα. Ηζφηηµεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο µε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηµή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν µε θιήξσζε µεηαμχ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξµνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ. ΑΡΘΡΟ 3 ΙΑ ΙΚΑΙΑ ΑΝΑ ΔΙΞΗ ΜΔΙΟ ΟΣΗ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζµίαο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηε ζρεηηθή 10

11 εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο, ζε µνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν µε ζήµαλζε «ηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαηά πεξίπησζε. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνµίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξµφδηα ππεξεζία. Ο θάθεινο πεξηέρεη: 1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή : α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(δδ L 300 ηεο ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο , ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 17PROC /2016 Ζιεθηξνληθφο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα παξέρεη ππεξεζίεο Αζθάιεηαο Φχιαμεο ζην Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ.» 30 ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο , ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο , ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο , ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 11

12 Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο , ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α 215 ) 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ) θαη πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ (παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (β), (γ) θαη (δ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Δηδηθφηεξα ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ, Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ζηα κέιε ηνπ Γ θαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΡΙΔΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Σν αξµφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ φξγαλν, µε αηηηνινγεµέλε γλσµνδφηεζε ηνπ, µπνξεί λα πξνηείλεη ηε: α. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ θαη επαλάιεςε ηνπ µε ηξνπνπνίεζε ή µε ησλ φξσλ θαη ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 12

13 β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγµάηεπζεο, (άξζξα 29 & 32 Ν. 4412/16) φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. γ. Οξηζηηθή µαηαίσζε ησλ απνηειεζµάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: i) Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζµνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηµνπνηεζεί. ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεµνζίνπ ζπµθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ µαηαίσζε. δ. Αθχξσζε µεξηθψο ηεο δηαδηθαζίαο ή αλαµφξθσζε ηνπ απνηειέζµαηφο ηεο ή επαλάιεςή ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επαλάιεςε ιαµβάλεη ρψξα απφ ην ζεµείν πνπ εµθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε παξάιεηςε. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΓΓΤΗΔΙ 1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 2. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή). 3. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε. 4. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 5. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη ηαρπδξνκηθά ζε έληππε κνξθή καδί κε ην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Οη εγγπήζεηο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηα Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηεκέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 13

14 ΑΡΘΡΟ 6 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θξηηήξην είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηεο ηηκήο, απφ φζα δείγκαηα θξηζνχλ σο θαηάιιεια. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 3. Χο απαξάδεθηεο, απνξξίπηνληαη επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, ζα θνηλνπνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα επί απνδείμεη. Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν κεηνδφηε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΜΒΑΗ 1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε. Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζην δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 2. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. γ. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα. δ. Σελ ηηκή. ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 14

15 3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 1. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο. 2. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. 3. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ φζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθφ, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ην πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Όηαλ ην πιηθφ θξίλεηαη απνξξηπηέν ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη, άιισο ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο. 4. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 5. Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ ζηελ έδξα παξάδνζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Σα ζρεηηθά ηηκνιφγηα ζα εμνθινχληαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, δει. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 2. Ζ Τπεξεζία δελ επζχλεηαη ζε θαζπζηέξεζε πνπ δελ είλαη ππεχζπλε. 3. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο αλαθέξνληαη. 15

16 ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ είλαη ε θαηάζεζε δεηγκάησλ θαζψο θαη prospect φπνπ είλαη δπλαηφλ. Σα δείγκαηα ζα θέξνπλ εηηθέηα φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ είδνπο, ε εηαηξεία θαη ν αληίζηνηρνο α/α ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παξαξηήκαηνο. Γηα ην είδνο 98 ΔΣ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ + ΜΖΥΑΝΗΜΟ απαηηείηαη κφλν prospect. 2. Σα δείγκαηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ δειηίν απνζηνιήο κε ηελ έλδεημε (δείγκαηα δσξεάλ). 3. Σα δείγκαηα ησλ εηδψλ ζα παξακείλνπλ ζην Κέληξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ζχγθξηζε κε ηα πξνζθνκηδφκελα. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηα δείγκαηα ζα επηζηξαθνχλ. Σα δείγκαηα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία, Παπαξξεγνπνχινπ 7, πξηλ ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά δίρσο έγθπξε θαηάζεζε δεηγκάησλ ζα απνξξίπηεηαη. 4. Ο/νη Αλάδνρνο/νη δελ δηθαηνχηαη λα µεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχµβαζε ή µέξνο απηήο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΤΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΑΒΒΙΔΟΤ 16

17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομαςία Τράπεηασ: Κατάςτθμα: (Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. FAX) Ημερομθνία Ζκδοςθσ: Ρροσ ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΝΟΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ραπαρρθγοποφλου 7 Θες/νίκθ ΤΚ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΡ ΑΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΩ. Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ.. οδόσ. αρικμόσ ΤΚ..,] *ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν α).... οδόσ... αρικμόσ...τκ β).. οδόσ... αρικμόσ...τκ γ).. οδόσ... αρικμόσ...τκ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,+ και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ..., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ.. για παροχι υπθρεςιϊν εςτίαςθσ αξίασ..., ςφμφωνα με τθ με αρικμό... Διακιρυξι ςασ. Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ+ ι [ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+ Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ). Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 17

18 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομαςύα Σρϊπεζασ: Κατϊςτημα: (Δ/νςη οδόσ- αριθμόσ Σ.Κ. FAX) Ημερομηνύα Έκδοςησ: Προσ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσ/νύκη ΣΚ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ, ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΤΡΩ Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ της Εταιρίας Οδός. Αριθμός.Τ.Κ. ] και μϋχρι του ποςού των ευρώ..., για την καλό εκτϋλεςη από αυτόν των όρων τησ με αριθμ ςύμβαςησ που θα υπογραφεύ μαζύ ςασ για την προμόθεια..(αρ. δ/ξησ /../.) για την κϊλυψη των αναγκών του Κϋντρου Κοιν. Πρόνοιασ και το οπούο ποςό καλύπτει το 5% τησ ςυμβατικόσ αξύασ προ ΥΠΑ αξύασ ΕΤΡΩ αυτόσ. Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 18

19 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Σιμερα ςτθ Θεςςαλονίκθ. 2018, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Π.Κ.Μ», που εδρεφει ςτθν οδό Ραπαρρθγοποφλου 7 ςτθ Θεςςαλονίκθ (Α.Φ.Μ , Εϋ Δ.Ο.Υ. Θεςςαλονίκθσ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τθν κ. Καραςαββίδου Συλβάνα Διοικιτρια του Κζντρου, το οποίο κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «ΚΕΝΣΡΟ» και αφετζρου τθσ.. εταιρίασ με τθν επωνυμία.. (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ...) *ι, ενδεχομζνωσ, τθσ ζνωςθσ α).., β).. κ.λ.π.+ που εδρεφει ςτ. (οδόσ αρικ.,), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ....., θ οποία κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «Ανάδοχοσ», ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: Α. Τθν ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ διενεργικθκε δθμόςιοσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου προμικειασ υγειονομικοφ υλικοφ, αποτζλεςμα του ανωτζρω διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε για τισ ανάγκεσ του ΚΕΝΤΟΥ, ςφμφωνα με τθν υπ αρικ. ΧΧ/2017 διακιρυξθ αυτοφ ςτον ανάδοχο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Κζντρου, θ οποία λιφκθκε κατά τθν υπ αρικ..././2017 ςυνεδρίαςι του (κζμα.), κατόπιν ςχετικισ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ. Β. Μετά τα παραπάνω, το Κζντρο, όπωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει, και ο Ανάδοχοσ, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν εν λόγω ανάκεςθ, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: ΑΝΑΘΕΣΕΙ: ςτον δεφτερο ςυμβαλλόμενο, τθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ ςτα Παραρτιματά του όπωσ λεπτομερϊσ περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των όρων τθσ διακιρυξθσ χχ θ /2017 Με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ οι τιμζσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο και για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ των τιμϊν προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του αναδόχου πζραν του αντίτιμου των εργαςιϊν που κα πραγματοποιιςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ αρχίηει από ζωσ και τισ. Οι ριτρεσ ςε πρϊτθ φάςθ, επιβάλλονται με απόφαςθ του Διοικθτοφ Διευκυντοφ του Κζντρου και ςε κάκε περίπτωςθ επικυρϊνονται από το Δ.Σ. του ΚΕΝΤΟΥ. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο Φυςικό ι Νομικό πρόςωπο μζροσ ι του ςυνόλου των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεων του αναδόχου ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Οι κρατιςεισ που διενεργοφνται είναι οι ακόλουκεσ: 4% φόροσ ειςοδιματοσ επί τθσ κακαρισ αξίασ Υπζρ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 0,06%. Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοςιμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται με επιταγι ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και αφοφ προθγθκεί κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ είναι να υπάρχει: 1. Τιμολόγιο του Αναδόχου. 19

20 2. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 3. Ρρωτόκολλο ποςοτικισ παραλαβισ, υπογραφόμενο από το αρμόδιο όργανο του Κζντρου. 4. Φορολογικι ενθμερότθτα. - Με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κα κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ευρϊ τθσ Τράπεηασ με Νο. μζχρι.. - Πργανο επίλυςθσ διαφορϊν, που μπορεί να προκφψουν, από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι το κακϋ φλθν αρμόδιο δικαςτιριο τθσ Θεςςαλονίκθσ. - Αφοφ ςυντάχκθκε το παρϊν ςυμφωνθτικό, υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ όπωσ παρακάτω. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η Διοικιτρια του ΚΚΠ-ΠΚΜ Ο Ανάδοχοσ 20

21 ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΖΜΧΝ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η.Α.Α. ΟΗΚΟ ΔΤΓΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ KAAME A ΔΡΡΧΝ & -1-2 (1) Υ (2) ΚΔΠΔΠ ΗΓΖΡΟΚΑ ΣΡΟΤ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣ Α ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ Α/Α 1 ΔΗΓΟ ΟΤΡΟΤΛΛΔΚΣΔ ΜΔ ΒΑΛΒΗΓΑ ΜΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΟΤΡΧΝ , ,4 2 ΚΑΘΔΣΖΡΔ FOLEY ΑΠΛΟ ΌΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ (ΚΤΣΔΧ) , ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΗΔΜΑΝ ΟΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ , ΚΑΘΔΣΖΡΑ LEVIN Μ.ΥΡ. ΟΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ , ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΗΛΗΚΟΝΖ ΛΔΤΚΟΗ 100% ΟΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ , ΒΑΜΒΑΚΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΟ ΚΗΛΟΤ ,5 1417,5 7 ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΠΡΗΜΑΣΗΚΑ ΜΔ ΘΖΚΖ ΚΤΠΔΛΛΑ ΠΣΤΔΛΧΝ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 25 ml Μ. ΥΡ , ΓΛΧΟΠΗΔΣΡΑ ΞΤΛΗΝΑ , ΓΟΥΔΗΟ ΑΠΟΡ. ΒΔΛΟΝΧΝ 5 ΛΗΣΡΧΝ (ΒΑΜΒΑΚΟ)

22 11 ΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΞΧΣΑ (ΠΛΔΚΣΟ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΟ ΜΖ ΑΠΟΡΡΟΦHΗΜΟ ΜΑΤΡΟ) ΌΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ (ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ) , ΟΞΤΕΔΝΔ (Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 100 ml.) ,8 444,8 13 ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΔΠΗΓΔΜΟΗ 10Υ , ΔΛΑΣΗΚΟΗ ΔΠΗΓΔΜΟΗ 8Υ , ΜΑΚΔ ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΣΖ (ΔΝΖΛΗΚΧΝ) , << (ΠΑΗΓΧΝ) , ΜΑΚΔ Ο2 (ΔΝΖΛΗΚΧΝ) , ΤΚΔΤΖ Ο2 (ΓΤΑΛΑΚΗΑ) ,25 27,5 19 ΜΑΚΔ ΥΑΡΣΗΝΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΗ , ΜΑΚΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ (ζπζθεπαζία 50 ηκρ.) ,03 99 ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΔ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ (ΑΜΠΟΚΑΘ) ΌΛΑ ΣΑ 21 ΝΟΤΜΔΡΑ , ΝΤΣΔΡΗΑ ΜΔ ΣΤΛΔΟ Νν 11 ΔΧ ,02 4,4 23 ΤΚΔΤΖ ΟΡΟΤ ΜΖΚΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1,80-2κ. ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΑΔΡΑΓΧΓΟ ΜΔ ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΓΗΑΤΓΖ ΟΥΗ ΘΟΛΟ ΜΔ ΦΗΛΣΡΟ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΣΖ ΡΟΖ ,18 232,74 24 ΛΑΝΔΣΔ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ 1ρ100 ηεκ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΟΦΖΖ ΟΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ ΜΔ ΚΟΝΣΡΟΛ , WAY STOP ,15 105,45 27 ΛΔΤΚΟΠΛΑΣ ΜΔΣΑΞΧΣΟ (ρεηξνπξγηθή ηαηλία) 9,14ρ2,50 cm , ΛΔΤΚΟΠΛΑΣ ΜΔΣΑΞΧΣΟ (ρεηξνπξγηθή ηαηλία) 9,14ρ5 cm , Πνηεξάθηα θαξκάθσλ κ. ρξ , ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΑ ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΗΚΡΑ ΣΡΑΤΜΑΣΑ (100 ΣΜΥ) , ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ 3 ml , ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΒΗΟΥΖΜΗΚΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 6 ml , ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΥΡΟΝΟΤ ΠΡΟΘΡΟΜΒΗΝΖ 2,7 ml , ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΣΚΔ 2,4 ml ,

23 35 ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΣΚΔ 1,8 ml , LEUKOCLIP 10 W , ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 21 G , ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 23 G , ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 25 G ,15 7,5 40 ΟΡΟΗ N/S 0,9 % (10 ml) , ΟΡΟΗ N/S 0,9 % (100 ml) , ΟΡΟΗ N/S 0,9 % (500 ml) ,9 207,9 43 ΟΡΟΗ N/S 0,9 % (1000 ml) ΟΡΟΗ DEXTROSE 5% (500 ml) , ΟΡΟΗ DEXTROSE 5% (1000 ml) , ΟΡΟΗ DEXTROSE 35% (10 ml) , OPOI R/L 1000 ml ,1 1708,3 48 ΟΡΟΗ WFI 1000 ml NaCL 15% 10 ml ,3 150,6 50 KCL 10% 10 ml 2 2 0,8 1,6 51 ΟΡΟΗ Ζ 2 Ο 10 ml , ΟΡΟΗ Ζ 2 Ο 1000 ml , ΧΛΖΝΔ ΑΔΡΗΧΝ ΌΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ , TEST ΚΤΖΔΧ (δηπιή ζπζθεπαζία) , ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΡΑΜΜΑΣΑ (10 mm Υ 6 mm X 100 mm) ΟΤΡΟΓΟΥΔΗΑ ΑΝΓΡΗΚΑ (ΠΛΑΣΗΚΑ) ,9 14,4 57 ΓΑΝΣΗΑ ΛΑΣΔΥ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑΛΚ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ Νº S-M-L , ΓΑΝΣΗΑ ΥΔΗΡ. ΑΠΟΣ.(ΕΔΤΓΖ) , ΓΑΝΣΗΑ Μ.ΥΡ. (ΕΑΓΡΔ) , ΤΡΗΓΓΔ 5 ml Μ.ΥΡ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΡΤΓΥΟ , ΤΡΗΓΓΔ 10 ml Μ.ΥΡ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΡΤΓΥΟ , ΤΡΗΓΓΔ 20 ml Μ.ΥΡ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ,

24 ΡΤΓΥΟ 63 ΤΡΗΓΓΔ 60 ml ΗΣΗΖ Μ.ΥΡ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΡΤΓΥΟ , ΤΡΗΓΓΔ ΗΝΟΤΛ. Μ. ΥΡ. 1ml ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ , ΤΡΗΓΓΔ ΗΝΟΤΛ. ΝΟVOFINE 31 G 6mm 100 TMX ΓΑΕΑ (ΤΓΡΟΦΗΛΖ ΤΚΔΤΑΗΑ 100κ.X90εθ.) ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ , ΓΑΕΔ ΑΠΛΔ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 7,5x7,5 100/ΠΑΚΔΣΟ , ΓΑΕΔ ΑΠΛΔ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 10x10 100/ΠΑΚΔΣΟ , ΓΑΕΔ ΒΑΕΔΛΗΝΟΤΥΔ 10Υ10 10/ΚΟΤΣΗ , ΓΑΕΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 7,5Υ7, , ΓΑΕΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ 8Υ , ΓΑΕΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΔ 10Υ ,3 61,5 73 ΓΑΕΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 17 Υ , ΓΑΕΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 36 Υ , ΓΑΕΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 10 Υ , ΓΑΕΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ 10 Υ , ΔΠΗΘΔΜΑΣΑ Ca-Na , ΚΟΡΓΟΝΗ Οδνληηαηξηθή πνδηά κηαο ρξήζεο (ζαιηάξα). 50 ρ 60 δχν επηθαλεηψλ (αδηάβξνρε & απνξξνθεηηθή) , ΚΑΘΔΣΖΡΔ FOLEY ΣΡΗΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ , ΦΗΛΣΡΑΚΗΑ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ ΠΟΣΖΡΑΚΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 100 ML , ΥΑΡΣΗ ΖΚΓ 50 CM Υ30 CM (ΓΗΑ DIMEND SE 100) ΥΑΡΣΗ ΖΚΓ 80 CM Υ20 CM (ΓΗΑ COMEN CM 300) ΜΠΗΜΠΔΡΟ ΠΛΑΣΗΚΑ 250 ml ΘΖΛΔ ΓΗΑ ΜΠΗΜΠΔΡΟ (ΗΛΗΚΟΝΖ) ΘΖΛΔ ΓΗΑ ΜΠΗΜΠΔΡΟ (ΚΑΟΤΟΤΚ)

25 88 LEVIN ΗΣΗΖ FREKA Νν ,47 254,1 89 ΝΔΦΡΟΔΗΓΔ ΠΛΑΣΗΚΟ ,3 121,5 90 ΣΑΗΝΗΔ ΜΔΣΡΖΖ ΕΑΚΥΑΡΟΤ ΚΟΤΣΗ 50 ΣΜΥ , Πνδηέο πιαζηηθέο Μ.Υ γηα κπάλην , Καιχκκαηα ζηξσκάησλ αδηάβξνρα πιαζηηθά Μ.Υ , αθνπιάθηα θαξκάθσλ κε θιίπο ( 6cm X 8cm) ηεκ , LEUKOPLAST 2.5cm X 5m ( ρξψκα θφθθηλν) , ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΔ SHILEY PDC ΔΣ ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ + ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΝΤΣΔΡΗΑ Ν/10 ΜΔ ΛΑΒΖ , ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΥΔΗΡ.ΠΔΓΗΑ , ΡΑΜΜΑΣΑ VICRYL N/ , ΟΡΟΗ N/S 500ML Δ ΟΡΘΗΟ ΜΠΟΤΚΑΛΗ ΓΗΑ ΠΛΤΔΗ ΡΑΜΜΑΣΑ SILK Ν/ , ΑΚΟΗ ΚΟΛΟΣΟΜΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ ΒΑΔΗ ΚΟΛΟΣΟΜΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ , ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ ΟΡΧΝ , ΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΛΔΝ , ,19 25

26 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα i διαδικαςία ανάκεςθσ και τθ Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) - Ονομαςία: *ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΡΟΝΟΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ + - Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : * Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑΡΑΗΓΟΡΟΥΛΟΥ 7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΗΣ + - Τθλζφωνο: * (112) + - Ηλ. ταχυδρομείο: * + - Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): * + Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *17REQ ] - Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *υπθρεςίεσ + - Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : * + - Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): * + ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 26

27 Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα Ρλιρθσ Επωνυμία: [ ] Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι ii : Τθλζφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): Γενικζσ πλθροφορίεσ: Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ iii ; Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι απαςχολοφμενοι. Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); Εάν ναι: Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 27 Απάντθςθ: [ ] * + * + * + * + * + Απάντθςθ: [ + Ναι *+ Πχι [...] *...+ *.+ *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

28 ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI. α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο v : δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; Εάν όχι: Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Τρόποσ ςυμμετοχισ: Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ vi ; α) * + β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):* +* +* +* + γ) * + δ) *+ Ναι *+ Πχι ε) *+ Ναι *+ Πχι (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): * +* +* +* + Απάντθςθ: *+ Ναι *+ Πχι Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. Εάν ναι: α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα ): β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ α) * + β) * + 28

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν

Αςκενοφόρων ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Θεζ/λίθε, Τπεχζπλνο: Αγγειίδεο Γεκήηξεο Αξηζκ. Πξση.: 3310 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 39/2017

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Θεζ/λίθε, Τπεχζπλνο: Αγγειίδεο Γεκήηξεο Αξηζκ. Πξση.: 3310 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 39/2017 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Θεζ/λίθε, 9-10-2017 Τπεχζπλνο: Αγγειίδεο Γεκήηξεο Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1 θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΑ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΥΡΟΔ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμιμα: Ρρομθκειϊν.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1 θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΑ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΥΡΟΔ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμιμα: Ρρομθκειϊν. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 1 θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΑ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΥΡΟΔ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμιμα: Ρρομθκειϊν Ταχ. Δ/νςθ: Βας. Σοφίασ 80 Τ.Κ. 11528 Ρλθροφορίεσ: Β. Μαργϊνθ Τθλζφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015

ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 1069 / 2015 CPV 31681410-0 : Ηλεκτρολογικό υλικό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: ΧΩΡΙ ΦΠΑ 97.560,98

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡIΘΜ. 48/17 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (CPV , ΚΑΕ 0419),

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡIΘΜ. 48/17 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (CPV , ΚΑΕ 0419), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ιωάννινα, 16.10.2017 Αρικ. Ρρωτ. :14223 Σμιμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γρα φεί ο Πρ ομ θκειϊ ν Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ρλθροφορίεσ : Σ.Γκορίτςα Τθλζφωνο : 2651366625

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ. δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ. δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ - ΓΔΤΑΓ Αξ. Πξση. 1542 Γξεβελά 17/08/2017 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΓ δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ)

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 61/ΘΛ/2017 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΘΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ (ΓΟΝΚ) ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,ΚΘΜΔΘΣ & EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ Ν.ΚΘΦΙΣΙA 27-07-207 ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ» Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/20/150595/.240/15 Φεβ 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ

Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ} Ρροχπολογιςμόσ: ,33 (χωρίσ ΦΡΑ) Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια: 6 μινεσ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΑΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΕΦΑΜΟΓΩΝ» τθσ Ρράξθσ: «ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 20ου ΑΙΩΝΑ» Ανακζτουςα Αρχι: {ΙΔΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡ. ΠΡΩΣ: 43816/18-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Σόπορ Διεξαγωγήρ Δημαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (ΣΕΤΔ) ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 79 ΠΑΡ.4 ΣΟΤ Ν 4412/2016 (Αϋ147) ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ: «Προμήθεια Αναλώζιμα σλικά και

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα